Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany"

Transkript

1 Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného dne 29.ledna 2015 v prostorách zasedací místnosti budovy obecního úřadu Staré Křečany Pracovní část: Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo ověřovatele zápisu z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany ve složení: J.Martínek a B. Choutková a schválilo Zápis z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo upravený, rozšířený program jednání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. Zastupitelstvo obce Staré Křečany bere na vědomí kontrolu usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. 1/1 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na propachtování pozemku: 2811/1 o výměře m2 TTP 2806/3 o výměře 8550 m2 TTP 2824/1 o výměře 5760 m2 TTP 2569/1 o výměře 4003 m2 TTP, vše v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,10 Kč/1m2 za rok. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou do Žadatel p. Maxin. 1/2 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na koupi pozemku 3819 ost. komunikace o výměře 90 m2, která vznikla oddělením ze st. p. č. 695 a p.č. 1986/7 v k.ú. Staré Křečany, v ceně 100,- Kč/1m2. Obec Staré Křečany pozemek kupuje od manželů Kremzových. 1/3 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na směnu komunikací mezi Obcí Staré Křečany, která má ve vlastnictví pozemek 2806/1 o výměře 275 m2 v k.ú. Staré Křečany a podílovými spoluvlastníky 1/3 R. Kraušnerem, 1/3 T. Kraušnerem, a 1/3 H. Ullrichovou, kteří mají ve vlastnictví pozemek 2718 díl "c" o výměře 276 m2 v k.ú. Staré Křečany. Náklady hradí Obec Staré Křečany. 1/4 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na propachtování pozemku 2839 TTP o výměře 1457 m2 v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatelé : manželé Abíkovi.

2 1/5 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na propachtování pozemku 3025/3 zahrady o výměře 468 m2 v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatel: L. Halamka. 1/6 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na propachtování části pozemku 1495/1 zahrady v k. ú. Staré Křečany, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatel : V. Škodová. 1/7 Zastupitelstvo obce Staré Křečany neschvaluje záměr na prodej ost. Komunikaci 2752/3 o výměře 112 m2 v k. ú. Staré Křečany, v ceně 100,- Kč/1m2. Žadatel : A. Flöter, bytem SRN. 1/8 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na propachtování pozemku 1482/4 komunikace o výměře 506 m2 a p. 1482/5 ost. komunikace o výměře 122 m2 v k. ú. Brtníky, v ceně 0,10 Kč/1m2 za rok. Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje záměr na propachtování pozemku 1480 komunikace o výměře 1259 m2 a p. 1476/2 ost. komunikace o výměře 2138 m2 v k. ú. Brtníky. Žadatel : I. Maxin. 1/9 Zastupitelstvo obce Staré Křečany neschvaluje záměr na propachtování Královského rybníka p.č. 78 o výměře 2969 m2 v k. ú. Kopec, v ceně 0,20 Kč/1m2 za rok. Žadatel: F. Levai. 1/10 Zastupitelstvo obce Staré Křečany neschvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 60 o výměře cca 1706 m2 v k. ú. Kopec, v ceně 100,- Kč/1m2. Kupující : manželé David Svobodovi. 1/11 Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje pronájem domu čp historické nádraží v k. ú. Staré Křečany od Správy železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (SŽDC), Obci Staré Křečany. 1/12 Zastupitelstvo obce Staré Křečany neschvaluje prodej pozemku st. p. č. 366 o výměře 216 m2 a p.p.č TTP o výměře 273 m2 vše v k. ú. Staré Křečany, v ceně 100,- Kč/1m2. Kupující manželé Jeřábkovi. 1/13 Zastupitelstvo obce Staré Křečany dává tímto výpověď z pachtovní smlouvy ze dne , kterou byl propachtován pozemek p.č. 315/4 v k.ú. Brtníky manželům Fenikovým, dle čl. V odst. 1 pachtovní smlouvy. Výpovědní lhůta je 6 měsíců. 2 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje pronájem kůlny ve Starých Křečanech u bytového domu čp.61 žadateli: K. Maczko za podmínek: a) po přidělení užívání kůlny u domu čp.61 Koloman Maczko odstraní dřevěný přístřešek, který doposud užívá a je v zátopové zóně u vodního toku Mandava b) povinný Koloman Mazcko odstraní i odpad, který je kolem kůlny soustředěn a po dobu užívání kůlny zde nebude soustřeďováno větší množství věcí, zboží či surovin. 3 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši : ,-Kč na obnovu Mariánské statute Piety v obci Brtníky a ukládá:

3 a) Zeidler o.s. zajistí, aby oprava proběhla dle zákonných norem ČR a dalších platných předpisů. b) Zeidler předloží veškerou dokumentaci a další písemné podklady k opravě Mariánské statute Piety v obci Brtníky. c) Samotná obnova bude uskutečněna až po podpisu smlouvy starostou obce, který schválí její obsah. d) Zastupitelstvo obce Staré Křečany zmocňuje starostu obce Staré Křečany a zástupce o.s. Zeidler k podpisu smlouvy s restaurátorem Mariánské statute Piety v obci Brtníky. 4 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje finanční příspěvek TJ Jiskra Staré Křečany ve výši: ,-Kč na chod oddílu kopané v roce Dále zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek hospodaření za rok Zastupitelstvo obce Staré Křečany ukládá, že příspěvek bude uhrazen v termínu do TJ JISKRA Staré Křečany předloží vyúčtování, jak bylo s finančním příspěvkem naloženo a ukládá: a) nově zvolený výbor TJ Jiskra Staré Křečany předloží na jednom z dalších zasedání zastupitelstva obce plán spolupráce a činnosti TJ Jiskra Staré Křečany z obcí Staré Křečany. 5 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. f, g zástupce obce : František Moravec starosta Jindřiška Rejzková místostarosta obce a zmocňuje shora jmenované osoby: a) k zastupování Obce Staré Křečany ve společnostech, radách, občanských sdruženích, akciových společnostech a dalších organizacích, kde má obec akcionářská práva, majetkovou či jinou účast b) deleguje a jmenuje shora uvedené osoby na zastupování obce v rámci valných hromad, zasedání, výročních a jiných schůzí v níž má obec zastoupení na období od 30. ledna 2014 do Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Křečany. 7 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo : a) bere na vědomí předložený návrh servisní smlouvy a servisní prohlídky stávajícího rozhlasu v katastru obce Staré Křečany b) ukládá obci Staré Křečany, aby na servis místního rozhlasu bylo vypsáno výběrové řízení dle zákona 8 Zastupitelstvo obce Staré Křečany bere na vědomí předložený písemný návrh Pravidel pro zajištění svobodného přístupu k informacím obce Staré Křečany dle zákona č. 106/1999 Sb., v jeho platném znění (dále jen zákon) vydaná dle 103, odst. 4, písm. e), zákona č.128/2000 sb. 9 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje dle písemné předlohy ceník za pronájem Kulturního a Polyfunkčního domu ve Starých Křečanech a ukládá:

4 a) Kulturní dům - cena za pronájem na 24 hod. 5000,-Kč b) Polyfunkční dům - cena za pronájem na 24 hod. 1000,-Kč c) ceny jsou platné s účinností od 1. února Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje dle písemné předlohy Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Staré Křečany a Městem Rumburk v oblasti i výkonu úkolů Městské policie a ukládá: a)smlouva bude uzavřena ve věci mentorské činnosti b)zmocňuje určeného strážníka MP Rumburk jako mentora pro asistenty kriminality působící na území obce Staré Křečany. c) Zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy 11 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Smlouvu o nájmu bytu mezi Obcí Staré Křečany a Františkem Remešem v bytovém domě čp.38 bytová jednotka číslo 6 v 1. nadzemním podlaží a ukládá: a) Smlouva bude zpracována na dobu určitou do b) Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 12 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Směrnici o činnosti stavební komise při Obci Staré Křečany a) ukládá vypuštění čl.2 odst.5 a nahrazuje větou Ze své činnosti je komise odpovědná Zastupitelstvu obce. 13 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje finanční ohodnocení členů stavební komise a ukládá: a) členovi stavební komise náleží finanční kompenzace na základě Dohody o provedení práce a to : 1x účast na zasedání stavební komise paušálně 300,-Kč l x domluvená schůzka, konzultace, šetření a jiná jednání 100,-Kč b) o každém jednání a zasedání stavební komise bude veden zápis, nebo úřední záznam (záznam ve stavebním deníku apod.) c) Finanční vypořádání se členy komise bude provedeno měsíčně ve výplatním termínu měsíce v příslušném roce. 14/1 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje smlouvu o dílo mezi objednavatelem Zeidler o. s. a zhotovitelem BcA. Miloš Kubišta, kdy předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí restaurátorský zásah přesně specifikovaný v nabídce zhotovitele a v souladu s rozhodnutím Čj:OSÚ/ /díp Městského úřadu Rumburk ze dne a ukládá: a) na smlouvě bude schvalovací doložka zástupce Obce Staré Křečany a to starosty obce Františka Moravce. b) při předání díla bude opět uvedena schvalovací doložka zástupce obce, který provede kontrolu předávaného díla za obec Staré Křečany. 14/2 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí Rozpis akcí občanského sdružení Zeidler na rok 2015.

5 14/3 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Plán činnosti na rok 2015 občanského sdružení Náš Kopec. 14/4 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Žádost Základní školy a Mateřské školy Staré Křečany vedeno pod Čj: 129/2015 ve věci bezplatného zapůjčení sálu Kulturního domu ve Starých Křečanech a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6000,-Kč na uspořádání akce Dětského karnevalu v termínu /5 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí Smlouvu číslo 0076/14 o nájmu místností a prostor VS mezi pronajímatelem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha a Obcí Staré Křečany ve věci pronájmu zastávky čp.496 v obci Staré Křečany a ukládá: a) obec zajistí právní rozbor smlouvy, kde budou zahrnuty připomínky právního zástupce obce, případně zastupitelstva obce b) obec předloží návrh smlouvy na jedno z dalších zasedání zastupitelstva obce 14/6 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a neschvaluje účast na benefiční akci, jejímž cílem je podpora šestileté Elenky z Děčína a schvaluje příspěvek ve výši 8000,-Kč na osobní účet zákonného zástupce jmenované Elenky z Děčína. 14/7 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet organizovanou Spolkem Lungta Praha. 14/8 Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo na svém 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany Návrh starosty obce na zakoupení účelového dopravního prostředku pro účely Obce Staré Křečany a schvaluje jeho nákup za podmínek: a) Nákup vozidla se stanoví do maximální výše ,-Kč, tato částka bude uvolněna z rozpočtového 3639 Místní hospodářství b) Nákup vozidla bude proveden v termínu do c) Výběr a nákup vozidla provede pracovní skupina ve složení: Bohumil Voděrek, Ivan Dušek, Jaroslav Malý, Radek Maxin a František Moravec. Místostarosta obce Staré Křečany: Starosta obce Staré Křečany : Jindřiška Rejzková František Moravec Datum zveřejnění:. Datum sejmutí:.

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více