Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů"

Transkript

1 ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová

2 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili deset školních vzdělávacích programů z toho sedm pro tříleté obory, dva pro dvouleté obory a jeden pro praktickou školu dvouletou. Tabulka: vytvořené ŠVP v období název ŠVP kód a název studijního oboru délka studia Zahradnické práce E/01 Zahradnické práce 3 roky Kuchařské práce E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 roky Pečovatelské služby E/01 Pečovatelské služby 3 roky Prodavačské práce E/01 Prodavačské práce 3 roky Zámečnické práce a údržba E/01 Strojírenská výroba 3 roky Elektrotechnické a strojně E/01 Elektrotechnické a strojně 3 roky montážní práce montážní práce Cukrářské práce E/01 Potravinářská výroba 3 roky Provozní služby E/01 Provozní služby 2 roky Oděvní tvorba E/01 Šití prádla 2 roky Praktická škola dvouletá C/02 Praktická škola dvouletá 2roky Zhodnocení ŠVP z pohledu koordinátora Evaluace ŠVP se opírá o 7 stavebních kamenů, které vyjadřují požadavky na současnou kurikulární reformu a přehledným a průkazným způsobem jsou formulovány (jinak obsaženy) v ŠVP (KOSÍKOVÁ) Kurikulární reforma v dokumentech 2. Identifikace 3. Cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Průřezová témata 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Struktura ŠVP, rámcový učební plán 7. Očekávané výstupy, osnovy 1 KOSÍKOVÁ, V. Evaluace ŠVP pro střední odborné školy [online]. Národní ústav odborného vzdělávání, 2006 [cit ]. Dostupné z:

3 1. Kurikulární reforma v dokumentech Školní vzdělávací programy uvádějí vždy stávající platnou školní legislativu. Ve všech vytvořených ŠVP používáme přesnou terminologii určenou pedagogickými i didaktickými zásadami. Např. při koncipování a následném formulování metod a forem výuky se řídíme tříděním dle Mojžíška 2. Pro odborný výcvik se řídíme koncepcí oborové didaktiky (Kříž 2012) 3. Pro odborné předměty využíváme různých oborových didaktik 4 Pro tvorbu ŠVP jsme byli velmi dobře připraveni: a) mnoho pedagogů si doplňovalo nebo zvyšovalo kvalifikaci, b) odborníci z naší školy se v průběhu tvorby RVP vyjadřovali ke koncepci oborů, předmětů, vznášeli námitky, c) pro odborná učiliště byly od roku 2000 vydávány učební dokumenty 5, která mají shodnou strukturu s RVP, výborně rozpracované učební osnovy s doporučenou časovou dotací. 2. Identifikace Pedagogický sbor se ztotožňuje s kurikulárním pojetím vzdělávání. Pedagogové zařazují do svých učebních stylů inovativní metody, rozvíjejí klíčové i odborné kompetence žáků. Mnoho pedagogů začalo pracovat s didaktickou technikou a didaktickými technologiemi. Je důležité zmínit, že i klasické vyučovací metody (výklad) jsou žáky kladně přijímány. Na tvorbě všech školních vzdělávacích programů se podíleli všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, kteří byli v období tvorby zaměstnanci školy. 3. Cíle vzdělávání, klíčové kompetence Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce. Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a uvědomil si možnosti svého dalšího rozvoje. 6 Konkrétní vzdělávací cíle jsou uvedeny ve vyučovacích osnovách každého vyučovaného předmětu. 2 MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. 3., upravené vyd. Praha: SPN, ISBN KŘÍŽ, E. Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU, ISBN: SLAVÍK, M., MILLER, I. Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory: skripta. 1. vyd. Praha: ČZU, ISBN MŠMT. Učební dokumenty pro odborná učiliště: Praha: Septima. 6 Školní vzdělávací program Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická

4 Aplikace klíčových kompetencí a průřezových témat je včleňována do každého předmětu tak, aby byly rozvíjeny všechny žákovi kompetence. Naším cílem je motivovat žáky k celoživotnímu učení, zvláště vlastním příkladem (učíme se pracovat s didaktickou technikou, zpracováváme DUM), chceme, aby se žáci naučili tvůrčímu myšlení, řešili své problémy, naučili se sociální komunikaci i kooperaci. Pojem klíčové kompetence nebyl pro nás nový. V učebních materiálech pro odborná učiliště z roku jsou již uváděny klíčové dovednosti jejich důležitost pro rozvoj žáka v oblastech společenských, občanských i pracovních. 4. Průřezová témata Implementace průřezových témat vyplývá z pojetí předmětu. Témata jsou včleňována do všeobecně vzdělávacích, odborných předmětů a zvláště do předmětu odborný výcvik, kde je důležité rozvíjet žákovu osobnost nejen po stránce odborné, profesní i občanské. 5. Hodnocení žáků Hodnocení žáků vyplývá ze Školního řádu díl II. bod e) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Každý předmět má jasně dané metody prověřování znalostí žáka. Hodnocení provádíme průběžné i celkové. Snažíme zařazovat i sebehodnocení žáka. Při hodnocení zohledňujeme osobnost žáka, podmínky rozvoje a dodržujeme zásady individuálního přístupu. Výstupem hodnocení je kvantifikační údaj tj. známka. Slovní hodnocení používáme pouze ústní, žáci i jejich zákonní zástupci vyžadují známky. 6. Struktura ŠVP, rámcový učební plán Struktura ŠVP je koncipována podle metodiky tvorby ŠVP SŠ. 8 Základní oddíly tvoří: identifikační údaje, profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu, učební plán, přehled rozpracování RVP do ŠVP, učební osnovy, personální a materiální zajištění, spolupráce se sociálními partnery. Pojetí vzdělávacího programu objasňuje zaměření školy tj. respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Pečlivě je rozpracován přehled překlopení RVP do ŠVP, kde je uvedená 7 MŠMT. Učební dokumenty pro odborná učiliště: Učební obor Zahradnické práce E/ vyd. Praha: Septima, KAŠPAROVÁ, J. a kol. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU vyd. Praha: NÚOV, ISBN Dostupné z:

5 odpovídající časová dotace u všech předmětů. Učební osnovy jsou tvořeny přehlednou tabulkou, kde v první části je rozpracováno pojetí předmětu (Cíl předmětu, charakteristika předmětu, Metody a formy výuky, Hodnocení žáků, Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat, Začlenění témat projektu Člověk a životní prostředí), druhou část tvoří učební osnova předmětu (Ročník, Rozpis výsledků vzdělávání a učiva, celková časová dotace, časová dotace jednotlivých tematických celků). Podle učebních osnov zpracovávají pedagogové vlastní tematické plány, kam zařazují příslušné metody a formy výuky, pomůcky apod. Učební osnovy jsou zpracovány tak, aby každý pedagog (začínající i zkušený), mohl snadno realizovat výuku a zároveň měl dostatek prostoru aplikovat různé učební styly. 7. Očekávané výstupy, osnovy Očekávané výstupy jsou tvořeny na základě Bloomovy taxonomie cílů. Výstupy učiva jsou rozvrhovány v pomyslné spirále stoupající vzhůru. Výstupy jsou tvořeny aktivními slovesy, která vycházejí z obsahu učiva. Obsah učiva vychází z RVP, doplňují ho požadavky trhu práce a profil absolventa. Osnovy odborných předmětů jsou vytvořeny tak, aby splňovaly požadavky profesního uplatnění a rozvíjely žákovy dovednosti, vědomosti i návyky. Všeobecně vzdělávací předměty upevňují učivo základního vzdělání. Pro rozvoj finanční gramotnosti využíváme digitálních učebních materiálů, které jsme na naší škole zpracovali a ověřili během výuky. V předmětu český jazyk a literatura je zařazována čtenářská gramotnost (čtení s porozuměním, životopis atd.). Pro tvorbu osnov jsme čerpali z RVP, vlastních zkušeností i učebních osnov vytvořených MŠMT 9. Vlastní tvorba ŠVP Tvorba ŠVP začala připomínkovým řízením několika rámcově vzdělávacích programů. Naše připomínky, ale nebyly akceptovány. Jednalo se o zjednodušení osnov pro žáky oborů kategorie E. Od ledna 2008 jsme se seznamovali s RVP příslušných oborů. RVP pro studijní obory vyučované v naší škole byly schvalovány ve 3 etapách, což značně prodloužilo tvorbu ŠVP. Osm RVP vydal Národní ústav odborného vzdělávání a jeden RVP vydal pedagogický ústav (Praktická škola dvouletá). Obě organizace se v koncepci vzdělávání značně liší a struktura RVP je jiná. 9 MŠMT. Učební dokumenty pro odborná učiliště: Praha: Septima

6 Vlastní tvorby ŠVP se zúčastnil celý pedagogický sbor. Odborníci pro jednotlivé obory konzultovali společně všechny učební osnovy, postupy, metody i formy výuky. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jednali v rámci předmětových komisí o koncepci učebních osnov a výstupech učiva. Po vytvoření každého ŠVP následovalo čtení (prostudování celého ŠVP jedním pedagogem) a následná úprava. Úpravy spočívaly v opravách formátu, jednotnosti hodnocení a metod výuky, formulaci aktivních sloves pro jednotlivé výstupy učiva. Schválené ŠVP vstoupily postupně v platnost od Během výuky dle školních vzdělávacích se našly drobné nedostatky v některých předmětech. Všechny poznatky, připomínky a změny jsme zapracovali do nových ŠVP platných od ZÁVĚR Děkuji všem kolegům pedagogům, kteří se aktivně účastnili tvorby školních vzdělávacích programů. Děkuji vedení školy za veškerou podporu, kterou mám při tvorbě školních vzdělávacích programů. Děkuji nepedagogickým pracovníkům školy za cenné rady při zpracovávání identifikačních údajů a celkové kompletaci ŠVP. V Plzni, dne 7. října 2013 Bc. Lenka Radová Koordinátorka školních vzdělávacích programů 10 Změna názvu a celkové koncepce školy: Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1251/12 ze dne 10. září 2012 se s účinností od 1. října 2012 mění název příspěvkové organizace z Odborného učiliště a Praktické školy, Plzeň, Vejprnická 56 na Odbornou školu výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 65 51 E/01 Kuchařské práce

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 65 51 E/01 Kuchařské práce Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 65 51 E/01 Kuchařské práce Platnost od 1. září 2010 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 33 56 E/01 Truhlářské práce

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 33 56 E/01 Truhlářské práce Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 33 56 E/01 Truhlářské práce Platnost od 1. září 2012 Obsah 1 Identifikační údaje...5 1.1 Identifikační údaje oboru...5 1.2 Předkladatel...5

Více

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11

Více

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iveta Cerulová 3. ročník kombinované studium Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TVORBA UČEBNÍCH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET 1 Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Příručka pro SOŠ a SOU k tvorbě ŠVP a vzdělávacích modulů ECVET 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S

Více

školní vzdělávací program Strojní mechanik

školní vzdělávací program Strojní mechanik školní vzdělávací program Strojní mechanik SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské 36-57-E/01 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Odborné učiliště příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více