Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 4/2011 1

2 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání rady města USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice BERE NA VĚDOMÍ 17 - žádost FT Records o finanční podporu Festivalu Slunce, který se má konat dne ve Strážnici zápis sportovní komise konané dne současný stav veřejného osvětlení v ul. Dřevárka ve Strážnici zápis ze schůze sociálně zdravotní a bytové konané dne SCHVALUJE 41 - členy výběrové komise pro vyhodnocení podaných nabídek na zpracovatele územního plánu Strážnice ve složení: mgr. Renata Smutná, starostka města, Hana Kosířová, místostarostka města, ing. Petr Helísek, vedoucí odboru investic a SB, ing. Karel Sukup, člen zastupitelstva města pověřený k zastupování města Strážnice v rámci projednávání zpracování nového ÚPM a ing. Romana Okániková, ved. stavebního úřadu připojení města Strážnice k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet přidělení bytu v DPS Strážnice paní Marii Miklové, konání prodejních trhů ve městě Strážnici dle žádosti p. Čeňka Berouska, byt., za podmínek daných OZN města Strážnice. NESCHVALUJE 2 - preferovat variantu okružní křižovatky při případné realizaci investiční akce I/55 - křižovatka u Veselské brány. DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU KE SCHVÁLENÍ 35 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Nádražní, smyčka NN, Kaluža na poz. KN p.č. 1111/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Strážnice na ofi ciálních stránkách města s podmínkou dodržení zákonných norem smlouvu o sdružení prostředků na zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Sudoměřice. UKLÁDÁ 23 - odboru technických služeb upozornit fi rmu LEROS Strážnice, že v důsledku havarijního stavu osvětlení v ul. Dřevárka bude toto odpojeno. Termín: do příští rady Odpovídá: p. Sovič 24 - pro jednání zastupitelstva města zpra- 2 4/2011

3 covat návrh tříletého splátkového kalendáře k dofi nancování investic v TJ Jiskra Strážnice. Termín: do Odpovídá: p. Všetulová, ved. fi nančního odboru 25 - navrhnout řešení havarijního stavu budovy haly na stolní tenis Odpovídá: Ing. Helísek 26 - vyčíslit náklady města spojené s pořádáním Festivalu Slunce Strážnice za r Termín: do příští rady Odpovídá: p. Všetulová a p. Sovič 27 - jednat s pořadatelem Festivalu Slunce Strážnice 2011 ve věci upřesnění spolupráce při pořádání tohoto festivalu. Termín: do příští rady Odpovídá: p. starostka, MUDr. Pálenský JMENUJE 4 - p. Marii Kristoňovou členkou komise sociálně zdravotní a bytové. Informace ze zasedání zastupitelstva města USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne Zastupitelstvo města Strážnice BERE NA VĚDOMÍ 7 - Plnění usnesení z minulého zastupitelstva. 8 - Rozpočtové opatření č. 9/2010 ve výši Kč na straně příjmů a výdajů. 9 - Rozpočtové opatření č. 1/2011, celková výše příjmů a výdajů rozpočtu města Strážnice se nemění. SCHVALUJE 29 - Poskytnutí fi nančního daru na zajištění výkonu služby základního útvaru Policie ČR ve Strážnici ve výši Kč ročně (po dobu 3 let) Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje Brno na základě smlouvy o poskytnutí fi nančního daru Rozpočtové opatření č. 2/2011 ve výši 1 116,9 tis. Kč na straně příjmů a výdajů Přijetí dotace z SFŽP do rozpočtu města Strážnice na základě Rozhodnutí o dotaci č SFŽP na akci Obnova vybraných alejí v extravilánu města Strážnice a fi nancování vlastního podílu dle návrhu fi nančního odboru Přijetí dotace do rozpočtu města Strážnice na základě Rozhodnutí o dotaci č SFŽP na akci Rekonstrukce původních smrkových porostů na území CHKO Bílé Karpaty a vytvoření bělokarpatských luk v lesích města Strážnice a schvaluje fi nancování vlastních zdrojů v rámci výdajů na lesní hospodářství Přijetí dotace na projekt Oprava lesní cesty v lese Mandát dle Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a schvaluje fi nancování projektu formou rozpočtového opatření Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Strážnice Žádost o odkoupení Lovecké chaty v oboře Radějov, stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba na pozemku p.č. 3393/2 v k.ú. Radějov Strážnice (pozemek v majetku města) Záměr prodeje částí pozemků zapsaných na listu vlastnictví č , vše orná půda v k.ú. Strážnice na Mor., o celkové výměře 4500 m 2 : - část p.č. 2864/32 o vým. cca 261 m 2, 4/2011 3

4 - část p.č. 2864/33 o vým. cca 348 m 2, - část p.č. 2864/34 o vým. 148 m 2, - část p.č. 2864/35 o vým. cca 517 m 2, - část p.č. 2864/36 o vým. cca 501 m 2, - část p.č. 2864/37 o vým. cca 547 m 2, - část p.č. 2864/38 o vým. cca 547 m 2, - část p.č. 2864/39 o vým. cca 497 m 2, - část p.č. 2864/40 o vým. cca 535 m 2, - část p.č. 2864/41 o vým. cca 549 m 2, - část p.č. 2864/42 o vým. cca 50 m 2, dle žádosti fi rmy GUMEX, spol. s r.o. se sídlem Strážnice, Za Drahou Jedná se o plochu, která se nachází za současným areálem fi rmy směrem na Petrov, o rozměrech 90 m x 50 m v trati Drahy u Žerotína Odkup pozemků v k.ú. Strážnice na Mor., a to p.č. 2861/501 orná půda o vým. 163 m 2 v trati Drahy a p.č. 7407/103 orná půda o vým. 328 m 2 v trati Ivanec, dle nabídky sourozenců Josefa Pánka, Strážnice, a Zdenka Pánka, Strážnice,, za cenu 100 Kč/m Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky do majetku města - pozemku, který je situován v zastavěném území obce a jedná se o plochu pod místní komunikací v ul. J. z Poděbrad u vjezdu do areálu bývalého závodu Sport v k.ú. Strážnice na Mor., p.č. 2046/80 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 123 m Uzavření smlouvy o sdružení za účelem sdružení prostředků a zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Sudoměřice, s účinností od Za ověřovatele zápisu p. mgr. Risto Ljasovského a p. Rostislava Uhmana. NESCHVALUJE 3 - Záměr odprodeje částí pozemků v k.ú. Strážnice na Mor., p.č. 1935/1 a p.č. 338/1 o úhrnné výměře cca 750 m 2 dle žádosti společnosti Vodní doprava s.r.o. ze dne Odvolání ing. Jiřího Wasserbauera z kontrolního výboru. JMENUJE 2 - Ing. Karla Sukupa pověřeným zástupcem města Strážnice pro projednávání zpracování nového územního plánu města, vč. změn územního plánu města Strážnice v současnosti probíhajících. POVĚŘUJE 4 - Radu města Strážnice rozhodováním o zřízení věcných břemen pro uložení inženýrských sítí na pozemcích města, které souvisejí s budováním jednotlivých přípojek. ODROČUJE 2 - Přijetí dotace na projekt Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k projektu č.e. 0345/PP3. Financování bude zajištěno formou rozpočtového opatření u důvodu nutnosti podrobnějšího rozpracování podkladů k projednání. 3 - Schválení osvobození klientů Domova pro seniory od poplatků za odpady s účinností od formou obecně závazné vyhlášky z důvodu nutnosti podrobnějšího rozpracování podkladů pro projednání. 4 - Schválení zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Strážnice na oficiálních stránkách města s podmínkou dodržování zákonných norem z důvodu nutnosti podrobnějšího rozpracování podkladů pro projednání. 5 - Projednání plánu kontrol kontrolního výboru na I. pol v návaznosti na přijetí nového Jednacího řádu výborů zastupitelstva. UKLÁDÁ 4 - Provést namátkovou kontrolu svozu TKO firmou RUMPOLD, zejména v ranních hodinách po příjezdu vozu do Strážnice. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: Ing. Michálek Splněno kdy: 0 Splněno: Ne 4 4/2011

5 5 - Informovat zastupitelstvo města o jednáních, která proběhnou ve věci případného odkoupení areálu bývalé Tabáčky ve Strážnici. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: starostka Splněno kdy: 0 Splněno : Ne 6 - Prověřit možnost úpravy cesty na pozemku p. Františka Vajčnera ve vinohradnické trati Díly. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: p. Sovič, p. Tomšej Splněno kdy: 0 Splněno : Ne 7 - Prověřit možnosti posunutí dopravního značení pro kamiony na parkovišti u hřbitova. Termín: do příštího zastupitelstva Odpovídá: p. Sovič Splněno kdy: 0 Splněno : Ne Informace z jednání rady města USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice BERE NA VĚDOMÍ 21 - dopis PhDr. Jiřího Pajera starostce města o jeho chystané publikaci Strážničané a přespolní a postupuje jej k dalšímu projednání v zastupitelstvu města. SCHVALUJE 45 - poskytnutí příspěvku na lyžařský výcvik ve výši 735 Kč na žáka: tj Kč pro Základní školu M. Kudeříkové Strážnice a Kč pro Základní školu Strážníce, Školní 283, Strážnice rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace: Základní škola Strážnice, Školní 283, Strážnice do rezervního fondu ve výši ,23 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, Školní jídelna Preláta Horného Strážnice do rezervního fondu 1 423,18 Kč, do fondu odměn ve výši 5 692,00 Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,83 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, Mateřská škola Strážnice do rezervního fondu ve výši ,27 Kč ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově města č.p. 501, uzavřené mezi městem Strážnice a panem ing. Dušanem Matyášem, a to ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Nádražní, smyčka NN, Kaluža na poz. KN p.č. 1111/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, smyčka NN, Kuželová na poz. KN p.č. 5814/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Veselská, přeložka kabelů NN, LG reality s.r.o na poz. KN p.č. 731/5, 797/7 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcné- 4/2011 5

6 ho břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Rumunská, úprava příp. NN na poz. KN p.č mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky telefonního kabelu na poz. KN p.č. 2912/1, parc. č. 2916/2, parc. č. 2922/9 mezi organizací Telefonica O2 Czech Republik, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene odstranění městského oplocení (zdiva) v místě štítu rodinného domu Vinohradská 39 dle podmínek stanovených radou města předloženou výzvu k podání cenových nabídek na akci Rekonstrukce nepůvodních smrkových porostů na území CHKO Bílé Karpaty a vytvoření bělokarpatských luk v lesích města Strážnice a dále schvaluje seznam předložených firem, jimž bude zaslána výzva k podání cenových nabídek na tuto akci používání závěsného odznaku se státním znakem při významných příležitostech a občanských obřadech MUDr. Vítězslavem Pálenským, p. Pavlou Grombířovou a p. Ivo Lžičařem. NESCHVALUJE 3 - přidělení bytu v DPS Strážnice panu Petru Černému, nar., trvale bytem Strážnice,. DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU KE SCHVÁLENÍ 38 - poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč občanskému sdružení Danájek Strážnice. UKLÁDÁ 28 - odboru investic a správy budov jednat s příslušnými pojišťovnami s cílem zajistit co nejhospodárnější pojištění majetku města. Termín: Odpovídá: Ing. Helísek 29 - odboru investic a správy budov jednat s příslušnými operátory s cílem zajistit optimalizaci telefonních tarifů pro potřeby města Strážnice. Termín: Odpovídá: Ing. Helísek 30 - odboru investic a správy budov jednat s příslušnými poskytovateli energií (plyn, elektřina) s cílem dosáhnout optimalizace cen za energie pro město Strážnice. Termín: Odpovídá: Ing. Helísek 31 - odboru investic a správy budov zjistit množství cihel odstraněných při stavebních pracích ing. Vítězslava Hořáka a následně vyžadovat náhradu ve výši 2,- Kč/1 cihlu. Termín: do příští rady Odpovídá: Ing. Helísek 32 - ředitelce mateřské školky, aby seznámila radu města s plánovanou organizací zápisu dětí do mateřské školy pro další školní období. Termín: do příští rady Odpovídá: p. řed. Okénková, J. Gazda 33 - ředitelce Kulturního domu Strážničan předložit radě města koncepci vedení organizace. Termín: do příští rady Odpovídá: PhDr. Adamcová, J. Gazda JMENUJE 5 - zástupce města pro Valnou hromadu regionu Slovácko, z.s.p.o., a to mgr. Renatu Smutnou, starostku města, Hanu Kosířovou, místostarostku města a Evu Šafaříkovou, pracovnici TIC Strážnice. POVĚŘUJE 7 - starostku města k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro rozšíření kab. NN, SSŽE na pozemku města p.č. 789/ /2011

7 v rámci akce Strážnice, rozšíření kab. NN, SSŽE. Rada města Strážnice pověřuje starostku města k podepsání souhlasu majitele pozemku p.č. 789/256 s danou akcí Strážnice, rozšíření kab. NN, SSŽE. 8 - starostku města k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro rozšíření sítě NN na pozemku města p.č. 2861/384 v rámci akce Strážnice, rozšíření k. NN, Sochor. 9 - starostku města k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro rozšíření sítě NN na pozemku města p.č. 2861/382 v rámci akce Strážnice, rozšíření NN, Juřík starostku města k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby a smlouvy o právu stavby, to vše na akci Rekonstrukce NTL, STL plynovodu v ulici Skalická starostku města uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, a smlouvy o právu stavby, to vše na akci Rekonstrukce NTL, STL plynovodu v ulici Masarykova. ODROČUJE 1 - žádost KD o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši ,26 Kč pro příspěvkovou organizaci Kulturní dům Strážničan, za účelem úhrady ztráty za r. 2010, a to do příští rady. Oprava: Ve zpravodaji č. 3 v části Informace z jednání rady města byl v části schvaluje chybně uveden bod č. 35. Jeho správné znění je následující: Rada města schvaluje, aby výběrové řízení na stavební část akce Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice bylo vyhlášeno dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) jako zjednodušené podlimitní řízení, tj. zadávací dokumentace předána případně rozeslána nejméně 5 uchazečům a výzva bude uveřejněna na našem profi tu města Strážnice. Výběrové řízení na dodávku technologie akce Centrum pro nakládání s odpady města Strážnice bude vyhlášeno dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákona ). Zakázka bude zadána ve výběrovém řízení podle podmínek, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, tj. jako zakázka malého rozsahu a budou obeslány nejméně 3 uchazeči a výzva bude uveřejněna na úřední desce města Strážnice. Čtenářům se za toto nedopatření omlouváme. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO Městský úřad Strážnice zve občany na 4. zasedání Zastupitelstva města Strážnice, které se uskuteční v pondělí dne 18. dubna 2011 v 18:00 hod. v přísálí Kulturního domu Strážničan ve Strážnici. Správní odbor 4/2011 7

8 Krátce z městského úřadu Vedení radnice Vážení občané, v březnovém vydání Strážničanu jste byli předběžně informováni o prohlídce strážnického lesa Mandát, plánované na měsíc duben. Vycházka se uskuteční v neděli ve hod. od kapličky ve Mlýnkách. Akce se koná pod záštitou starostky města Renaty Smutné a za účasti členů rady a zastupitelstva města a zaměstnanců městského úřadu. Odborný výklad poskytne RNDr. I. Jongepierová, lesní inženýři a dobrovolní strážci CHKO. K vycházce budou připraveny informační materiály a mapky území, kterým budeme procházet. Do Mlýnků je nutno přijet vlastními auty. Zveme Vás k hojné účasti, protože chceme slyšet Vaše názory na budoucnost tohoto zajímavého a cenného přírodního dědictví našeho města. Za zastupitele města srdečně zve Hana Kosířová Zavádějící informace týdeníku NOVÉ SLOVÁCKO aneb Jaká je skutečnost Vážení spoluobčané, milí přátelé, ve druhé půli měsíce března jsme poskytli spolu s paní starostkou rozhovor pro týdeník Nové Slovácko týkající se otázky zveřejňování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města Strážnice na webových stránkách našeho města. Článek vyšel ve vydání ze dne pod názvem Dohadování zastupitelů občané uslyší na internetu. Pokud by tomu tak opravdu bylo, byli bychom jen velmi rádi, ovšem situace je poněkud jiná - především není pravda, že zastupitelé souhlasili se zveřejňováním záznamů, jak jste se v článku mohli dočíst. Co se nám doposud podařilo vyřešit, je otázka ochrany osobních údajů (v souvislosti s jejich zveřejňováním na internetu), zbývá ovšem dopracovat technickou část problému, což je laicky řečeno získání většího prostoru na webu, jehož kapacita je v současné době nedostačující. Tudíž není pravdivá ani další informace - že se již věc podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Zde musíme najít nejekonomičtější variantu rozšíření prostoru na webu, neboť rozpočet města na rok 2011 je zeštíhlen maximálně. Poslední, zcela zavádějící je konstatování, že jsem já tuto otázku řešil již v době, když jsem působil jako zastupitel - to snad není třeba ani komentovat. Nebo, že bych někdy dříve už zastupitelem byl? Snad mi to neuniklo Miroslav Tlach, člen Rady města Strážnice Městská policie Nalezené štěně ve městě (o které se majitel nepřihlásil ani po vyhlášení v městském rozhlasu a pro které nebylo ani místo v útulku) našlo nového a odpovědného majitele. Za odchyceného (nalezeného) a předaného psa do útulku platí město útulku 30 až 70 Kč za den. Děkujeme tedy novému majiteli a věříme,že si psa oblíbí a při jeho venčení nebude porušovat vyhlášku města (pes musí být na vodítku, musí mít na obojku známku a majitel musí po svém mazlíčkovi uklidit exkrementy). 8 4/2011

9 S nástupem pěkného počasí začínáme více využívat jízdních kol. Ne všichni však máme jízdní kola vybavena dle vyhlášky č. 341/2002 sb. a ne všichni si plně uvědomujeme, že tento nedostatek se projeví hlavně při jízdě za snížené viditelnosti. Na dotaz: Proč nejsi osvětlen, slyšíme zpravidla odpověď: Vždyť já vidím, kam jedu. Takového cyklistu vidí projíždějící řidič motorového vozidla na poslední chvíli a právem se na něj zlobí. Důležité je, aby cyklista byl viděn ostatními okolo projíždějícími řidiči. V případě dopravní nehody je na tom vždy hůř než řidič motorového vozidla. Jízda na neosvětleném jízdním kole za snížené viditelnosti je přestupek, za který lze uložit blokovou pokutu až do Kč. Ještě hlouběji sáhne do kapsy ten cyklista - řidič, který odmítne uhradit blokovou pokutu. Ve správním řízení se výše pokuty pohybuje od do Kč + správní poplatek Kč. Zdeněk Grulich Stavební úřad proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek na zpracovatele nového Územního plánu města Strážnice, který musí být zpracován a schválen nejpozději do (toto vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v posledním znění /dále stavební zákon/, 188. V opačném případě stávající územní plán pozbude platnosti a jakákoli stavební činnost bude možná pouze v tzv. zastavěném území). Po vybrání zhotovitele nového ÚP Strážnice a zpracování konceptu zadání ÚP bude veřejnost prostřednictvím měsíčníku Strážničan, ale i pomocí dalších inform. prostředků, informována o veřejném projednání konceptu zadání ÚP města Strážnice, v rámci kterého budou moci jednotliví občané města, příp. zástupce veřejnosti, uplatnit své připomínky ke zpracovávanému konceptu zadání ÚP. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno zahájil dne řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, jehož veřejné projednání se koná dne od hod. v sále Rotunda, přízemí pavilonu A, areálu BVV Výstaviště Brno. Občané města Strážnice se s kompletní dokumentací upraveného a posouzeného 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje mohou seznámit na webových stránkách Jihomoravského kraje krajský úřad, dokumenty odborů krajského úřadu, OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. V listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, kancelář č. 225 a č. 226 (2. patro). Ing. Romana Okániková Informace pro veřejnost ČESKÁ SPOŘITELNA POBOČKA STRÁŽNICE informuje, že od dubna 2011 bude vždy v úterý pobočka uzavřena. Ve zbylé dny, to je v Po, St, Čt a Pá, zůstává provoz nezměněn. Nadále je možno využívat i služeb bankomatu po 24 hodin denně. Termíny svozu odpadů - duben Papír: 5. dubna (úterý) - modré pytle Plasty: 12. dubna (úterý) - žluté pytle Bio odpad a sklo: průběžně ze sběrných nádob 4/2011 9

10 Sociální odbor Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém zasedání v únoru 2011 prodloužení termínu zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji do Hodonínská nemocnice: poskytuje lékařskou službu první pomoci (známá pod pojmenováním pohotovost ) na chirurgické a interní ambulanci, a to v čase: Ordinační doba (platí současně pro děti i dospělé) každý všední den o víkendech a svátcích Pokud by vyvstala akutní nutnost lékařského ošetření mimo tyto ordinační hodiny, bude na chirurgickou nebo interní ambulanci přivolán lékař, který vykonává službu na oddělení. Otevírací doba lékárny v nemocnici a lékárny s nejdelší pracovní dobou v Hodoníně: Lékárna v nemocnici: v pracovní dny pondělí, úterý a středa v době od 7.30 do hodin, ve čtvrtek v době od 7.30 do a v pátek v době od 7.30 do (neposkytuje tedy pohotovostní službu), na starém Kauflandu každý všední i víkendový či sváteční den v době od 8.00 do hod. Lékárenská pohotovostní služba v Hodoníně není. Stomatologická pohotovost: nejbližší v Kyjově, pouze ve dny pracovního klidu (víkendy a svátky), v době od 8.00 do hodin, pak už jen Brno, nemocnice u Sv. Anny. Sociální okénko Dotaz: Jsem hospitalizovaný v psychiatrické léčebně už čtvrtý měsíc. Pobírám dávky v hmotné nouzi a slyšel jsem, že na ně mám nárok jen tři měsíce po dobu hospitalizace. Co ale budu dělat dál, když se ještě léčím a nemám pak z čeho zaplatit byt? Odpověď: Podle 3 odst. 1) písm. g) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů platí, že není osobou v hmotné nouzi ten, komu se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než tři kalendářní měsíce. Avšak orgán pomoci v hmotné nouzi, který o dávce rozhoduje, může individuálně posoudit situaci jednotlivých klientů (odst. 3) téhož zákona a paragrafu), jako jsou platby za energie a za nájem bytu, při neplacení nájemného může klient o byt dojít, zejména je-li nájem vyšší, bere se ohled na osobní potřeby klienta kapesné v nemocničním zařízení, jeho zdravotní stav zvýšené náklady u klientů s tělesným postižením, jako jsou ortopedické pomůcky apod. Také u Vás budou jistě na základě znalosti Vašich osobních poměrů zohledněny všechny nepříznivé okolnosti a podle toho postupováno. Bc. Helena Tomčalová 10 4/2011

11 Pozvánka k uctění památky osvobození Dne 13. dubna si připomínáme již 66. výročí osvobození Strážnice od německých okupantů. Během okupace došlo ke značným ztrátám na životech z 53 zatčených obyvatel města bylo 12 popraveno, 10 zemřelo ve vězení, v koncentračních táborech nebo na následky útrap. Z rasových důvodů ztratilo život celkem 152 Židů a 75 obyvatel romské národnosti. Při samotném osvobozování a během pobytu vojsk bylo zasaženo střelami a zabito 9 civilních osob. Přinášíme pár snímků z archivu muzea: Bzenecká ulice, 1945 hromadný vojenský hrob osvoboditelé města, 1945 na hřbitově, 1945 Zveme občany města na úterý 12. dubna 2011 k uctění památky vojáků a spoluobčanů padlých ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice. Vzpomínka bude zahájena v hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici. Příprava nové knihy o Strážnici od Dr. Jiřího Pajera Ze Strážnice a okolí se dochovalo velké množství vzácných dobových fotografií, z nichž většina nebyla doposud nikde publikována. Tyto snímky pořizovali profesionální strážničtí fotografové, z nichž u pamětníků zůstalo v povědomí pouze jméno Jaroslava Chluda. Před ním to byli například ještě Josef Relich a Rudolf Navrátil, fotografoval také Jiří Spáčil, hlavním povoláním mechanik ve Veselské ulici, a židovský fotograf Viktor Guttmann. Kvalitní snímky na skleněných deskách pořizovali rovněž někteří amatéři, jako byl Leopold Nopp, školní inspektor a zámecký archivář, Božena Dudíková z Bednářské ulice, tehdy studentka gymnázia, nebo hajný Pecháček. Nejvíc materiálu je uloženo ve sbírkách Národního ústavu lidové kultury v zámku, kde je uchován především rozsáhlý archiv skleněných negativů strážnických fotografů. Archivní fotografie se nacházejí také v městském muzeu. A jistě mnoho zajímavých námětů by se dalo ještě najít i v soukromých rodinných archivech. Proto bych si dovolil požádat Strážničany, aby se podívali do svých rodinných alb, zda se v nich nenacházejí doklady, které by obohatily připravovanou knihu. Jenom zdůrazňuji, že by se mělo jednat pouze o doklady vzniklé do konce první světové války a z prvních let republiky, tedy časově do roku Příslušné fotografie budou oskenovány a zase navráceny majitelům, jejichž jména budou pak uvedena v knize. Připravovaná publikace reprezentativního charakteru s názvem STRÁŽNIČANÉ A PŘESPOLNÍ by měla být vydána k Vánocům letošního roku. Dr. Jiří Pajer 4/

12 Ze školství Mateřská škola Strážnice Profil mateřské školy Mateřská škola ve Strážnici je škola s letitou tradicí, která předcházejícím sloučením ostatních MŠ nyní sídlí ve třech budovách. Od školního roku 2009/2010 byla otevřena na žádost rodičů další, osmá třída na budově DDM Strážnice, Radějovská. Třídy jsou rozloženy na budově Smetanova (zde je i ředitelství), J. Skácela, kde jsou i třídy se zaměřením na logopedii a křesťanskou výchovu. V současné době je v MŠ Strážnice zapsáno 198 dětí. V našem zařízení pracuje 17 pedagogických a 10 provozních zaměstnanců. Naší snahou je, abychom zajistili maminkám možnost zaměstnat se a všem dětem bez rozdílu příjemný pobyt v kolektivu. Chceme, aby se tu děti cítily šťastné mezi kamarády. Hravou formou je připravujeme pro další život. Kromě dopoledních spontánních her a individuálních řízených činností potřebují děti i sportovní a oddychové vyžití při pobytu venku. Tak jako asi každá nezisková organizace i my se v poslední době potýkáme s nedostatkem fi nancí k vybavenosti školních zahrad a zařízení MŠ. Proto jsme rádi za každou pomoc ať už fi nanční, nebo jinou formou sponzorských darů. Takovými štědrými sponzory se staly již po dvakrát Lesy České republiky, s. p., které nám věnovaly v projektu Vybavení školy nábytkem Kč a letos v projektu Zahrada plná her Kč. Další fi nanční dary jsme obdrželi od Pražské půdy ve výši Kč a od Fantasy Italia ve výši Kč. Za tyto sponzorské dary vyslovujeme vřelé díky a věřte, že největší radost uvidíme v očích dětí, které budou využívat dřevěné prvky na školní zahradě ke sportu a hrám. Za všechny děti ještě jednou moc děkuje paní ředitelka Dagmar Okénková. Projekt EU Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu EU,,Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých v Rakousku a České republice Děti se seznamují s německým jazykem zábavnou formou pod vedením lektorky paní Marie Polínkové. V letošním roce jsme začali spolupráci s mateřskou školou v Lanzendorfu. V pátek jsme se spolu s rodiči a dětmi účastnili oslav Martinfestu V úterý přijely učitelky a děti s rodiči z Lanzendorfu k nám do Strážnice. Společně jsme navštívili skanzen, kde probíhal program Radujme se, veselme se. Potom navštívili hosté z Lanzendorfu naši mateřskou školu, kde je přivítala paní starostka mgr. Renata Smutná. K příjemné předvánoční atmosféře zahrála cimbálová muzika ze Strážnice a děti si vzájemně vyměnily dárečky. Více o projektu: 12 4/2011

13 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strážnice pro zápis dětí na školní rok Ředitelka Mateřské školy Strážnice stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je od 206 dětí. 1. Zdravotní způsobilost podle 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 2. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky 3. Dítě zaměstnaných rodičů přihlášené od měsíce září na celodenní provoz, jehož sourozenec do MŠ dochází 4. Dítě zaměstnaných rodičů přihlášené od měsíce září na celodenní provoz, nemá v MŠ sourozence 5. Dítě přihlášené od měsíce září na celodenní provoz, nezaměstnaných rodičů, nebo jehož rodič je na MD s dalším dítětem a jehož sourozenec již do MŠ dochází 6. Dítě přihlášené od měsíce září na celodenní provoz, nezaměstnaných rodičů, nebo jehož rodič je na MD s dalším dítětem a nemá v MŠ sourozence 7. Dítě přihlášené od měsíce září na 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci, jehož sourozenec do MŠ dochází 8. Dítě přihlášené od měsíce září na 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci, nemá v MŠ sourozence Upozornění k zápisu!!! Ve dnech zápisu a mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8.00 do hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) věk dítěte (děti budou seřazeny před rozhodnutím dle věku) a důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8). Dne od 7 do 17 hodin si vyzvednete rozhodnutí u ředitelky MŠ. Pokud by vám tento termín nevyhovoval, domluvíte si osobně jiný termín. MŠ Strážnice Vás srdečně zve na tradiční VELIKONOČNÍ JARMARK, který se uskuteční dne v době od 8.00 do hodin v budově MŠ v ulici Skácelova, ve třídě Koťátek. Budova bude zpřístupněna z boční strany /proti parkovišti SOŠ/. Děti mají pro Vás připraveny velikonoční ozdoby, kterými můžete zkrášlit své domovy. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z jarmarku bude využit ve prospěch našich dětí. Paní učitelky 4/

14 Základní škola Školní Strážnice Nové učebny s interaktivní tabulí Mgr. Svatava Gajdoštíková V rámci projektu EU peníze do škol jsme pro naše žáky získali finance na zakoupení nových interaktivních tabulí. Ke dvěma interaktivním tabulím tedy přibyly další dvě, které jsou plně využívány v rámci výuky na 1. i 2. stupni. Interaktivní tabule je velká dotyková plocha, ke které je připojen počítač a dataprojektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme speciálním perem ovládat počítač, nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Výuku s využitím IAT můžeme nejen zpestřit, ale především žáky více motivuje do učení, které se pro ně stává zábavnějším. Žáci mohou pracovat nejen s daty, údaji, ale i s prezentacemi, které si dokážou samostatně nebo s pomocí učitele připravit. K IAT využíváme i interaktivní programy v předmětech dějepis, prvouka, přírodověda, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova atd. V současné době, kdy jsou na naší škole plně využívány inovativní a alternativní metody výuky, jsou interaktivní tabule nezbytnou součástí při kvalitní výuce našich žáků. Pozvánka Zveme všechny nastávající prvňáčky s jejich rodiči na velikonoční tvoření, které se uskuteční 20. dubna 2011 v 15 hodin v suterénu ZŠ Školní. Přijďte si pohrát, udělat si velikonoční výzdobu, rodiče popovídat a společně poznávat prostředí školy, do které budete chodit. Těší se na vás všichni učitelé 1. stupně. Mgr. Věra Tihlaříková Plavecký výcvik Mgr. Věra Tihlaříková Od poloviny ledna jezdí každé úterý žáci 2. a 3. třídy na plavání do krytého bazénu v Hodoníně. Pod vedením učitelů plavání se někteří žáci teprve učí základům plaveckých stylů. S pomocí nejrůznějších pomůcek pro plavání, jako jsou pásy, destičky, kruhy na ruku a ploutve, si ti zkušenější už jen vybrušují dokonalost správné techniky plavání. Nejvíce se všichni vždycky těší na závěrečnou část výuky, kdy hrají vodní pólo, loví potopené předměty, jezdí do vody po skluzavce, pomocí plovoucích desek vytvoří na hladině chodník a zkouší, kdo po velmi nestabilní mokré ploše dojde nejdál. Škoda, že se výuka plavání chýlí ke konci. Poslední lekce bude probíhat v duchu závodů. Žáci se rozdělí do výkonnostních skupin a budou si mezi sebou měřit síly. Kdo se stane vítězem, není ani tak podstatné jako to, že se nikdo vody nebude bát a všichni se určitě k této sportovní aktivitě rádi vrátí. 14 4/2011

15 Cestujeme vesmírem Žáci naší školy (šestý a sedmý ročník) se zapojili do výtvarné soutěže Vesmírná mise, kterou vyhlásila ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově. Soutěž se pořádá u příležitosti 50. výročí letu prvního kosmonauta J. A. Gagarina do vesmíru. Žáci mohli zvolit libovolnou výtvarnou techniku a popustit uzdu své fantazii. Do soutěže jsme po nelehkém výběru poslali 10 nejlepších prací, které můžete i Vy obdivovat na výstavě v prostorách ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově od do , nebo na webových stránkách naší školy. Cesta ke knize Již mnoho let spolupracuje naše škola s Městskou knihovnou ve Strážnici. Pro každou třídu jsou nachystány během školního roku čtyři besedy na téma, které koresponduje s výukou v daném ročníku. V prostředí knihovny se žáci seznamují s autory české a světové literatury i s novinkami, které je možné si v knihovně vypůjčit. Snažíme se touto cestou nabídnout dospívajícím jinou zábavu než internet a pomoci jim nalézt cestu zpět ke knize. Tímto bych také chtěla poděkovat zaměstnankyním místní knihovny za jejich ochotu a dlouholetou spolupráci, které si velmi považujeme. Vynikající výsledky v matematické olympiádě Mgr. Blanka Jančíková Mgr. Jana Zlámalová Mgr. Bohuslava Humenská Dne proběhlo v Hodoníně na ZŠ U Červených domků okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5, kterého se zúčastnili i naši žáci 5. třídy Petr Sochor, Jan Guča a Zuzka Kropíková. Všichni tři se mohou pochlubit vynikajícími výsledky, protože se v konkurenci 32 žáků ze 14 škol našeho okresu umístili na příčkách nejvyšších. Vítězové všech kategorií se pak setkali v Hodoníně ještě jednou. V úterý se konalo slavnostní předávání diplomů a cen. Mezi vítězi byl i náš Petr Sochor. GRATULUJEME! Sportovní výsledky se na naší škole uskutečnilo okrskové kolo ve florbale mladších žáků: 1. místo ZŠ Vančurova Hodonín 2. místo ZŠ Školní Strážnice 3. místo ZŠ Rohatec Mgr. Renata Lanová Okresní kolo v basketbale mladších žáků místo ZŠ Kyjov 2. místo ZŠ Lipov 3. místo ZŠ Dolní Bojanovice 4/

16 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Škola plná talentů? Ano, máme je... Klára Kamenská Jako každoročně i letos proběhla soutěž Škola plná talentů. Třetí ročník soutěže se konal dne 17. února, kdy se školní tělocvična rozezvučela písněmi, hudbou, rozpohybovala tancem, ozvláštnila kouzly a uměním všeho druhu. V letošním školním roce se soutěžilo dokonce v pěti kategoriích. Ve zpěvu, hře na hudební nástroj, tanci, volné disciplíně a výtvarné oblasti. Celá akce začínala ve hodin v tělocvičně školy. Na začátku nás přivítali a celým programem provázeli dva žáci 9. B. Představili nejen porotu, průběh celé soutěže, ale také vtipně komentovali a zpovídali soutěžící. Po tomto začátku už mohly začít dvě hodiny veselé zábavy. Všichni soutěžící podali skvělý výkon, který byl po zásluze podpořen diváckým potleskem. Diváci svou účastí podpořili nejen soutěžící, ale také přispěli na školné adoptované dívenky Elussie z Haiti. Všichni si totiž před začátkem zakoupili vstupenku v hodnotě 10 Kč, která pomáhá této haitské holčičce. Žáci i učitelé mohli zhlédnout velkou přehlídku rozličného umění a strávit příjemně jedno čtvrteční odpoledne. Doufám, že tento třetí ročník bude pro žáky milou vzpomínkou a zároveň jistou inspirací přihlásit se příští rok v době, kdy bude škola zase hledat nové talenty. Po dlouhém zápolení se uchýlila porota k bojové poradě a rozhodla takto: Kategorie zpěv: 1. Michaela Chludová, 7. B 2. Kristýna Lípová, 7. A Veronika Brydláková, 6. B 3. Kristýna Sochorová, 9. B V kategorii hra na hudební nástroj: 1. skupina TNT - Walter Bartoš 8. B Jakub Chybík, 8. B 2. Ondřej Veverka, 8. B V kategorii tanec: 1. Lucie Dvořáková, 7. A 2. Marie Hutařová, 7. A 3. dvojice Karolína Poulová a Kamila Rýpalová, 9. A Ve volné kategorii: 1. Jan Říha, 8. A - mixování hudby 2. Martin Berčík a Jiří Kubálek, oba z 6. B - kouzelníci 3. Michaela Litrová, 7. A - přednes Ve výtvarné kategorii: 1. Barbora Zrůnová, 9. B a Cecilie Rosílková, 9. A 2. Dominika Nekardová, 6. A a Marie Hrdoušková, 6. A 16 4/2011

17 Poděkování sponzorům soutěže Škola plná talentů Velký dík patří sponzorům, bez jejichž podpory bychom nemohli ocenit naše talenty hodnotnými dárky. Děkujeme: POČÍTAČE, Karel Macháček * Ivana Slováčková, prodej textilu, dárkového, drobného zboží * Fotoateliér Věra Bučková * Jízdní kola Miroslava Mráková * ELEKTRA Ivo Lžičař * Prodejna obuvi Anežka Nováková * SPORT-HRAČ- KY-PAPÍR Ing. Josef Kříž * ZDRAVÁ VÝŽIVA - obchodní dům Danaj * Nábytek a doplňky - Martin Píža * Drogerie VMD - Ing. Josef Chmelař * Galanterie Miluška Bartošová * Zahradnictví - Radomír Sochor * Miroslava Tománková, švadlena, nákup a prodej zboží * Potraviny OVOCE - ZELENINA Nováková, Předměstí 393, Strážnice* Partybeat.cz - zapůjčení aparatury a ozvučení. Klára Kamenská Výsledky soutěže v anglickém jazyce potěšily Dne 10. února letošního roku proběhla na Gymnáziu v Hodoníně tradiční soutěž žáků základních a středních škol v anglickém jazyce. Za naši školu byly nominovány do dvou kategorií podle věku: Kateřina Kuchyňková a Tereza Marečková. Obě děvčata se neztratila, Kateřina Kuchyňková se umístila na velmi pěkném 4. místě a Tereza Marečková skončila ve své kategorii dokonce druhá. Tyto výsledky jsou potěšující, ale nejsou nahodilé a svědčí o výborné práci vyučujících anglického jazyka na naší škole. Petr Tomeček Poděkování Děkujeme paní Tomčalové ze sociálního odboru města za vstřícnost a občanům vykonávajícím veřejně prospěšné práce za pomoc při vyklízení části půdních prostor naší školy v době jarních prázdnin. I díky jejich práci se nám podařilo v předstihu přichystat všechny prostory před plánovanou letní stavební akcí (zateplení budov, výměna oken a dveří). Petr Tomeček Recitační soutěž - postup do krajského kola Renata Vladařová Dne 10. března 2011 se uskutečnilo v Hodoníně okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovala tato děvčata: Petra Kovaříková, Rozálie Rosíková, Michaela Literová a Veronika Tomečková. Šlo o vítězky jednotlivých kategorií školního kola. Děvčata přistupovala k soutěži velmi zodpovědně a rozhodně nepodcenila přípravu. V silné konkurenci Rozálie Rosíková a Veronika Tomečková v okresním kole zvítězily a postupují do kola krajského. K dosaženému úspěchu všem blahopřejeme. 4/

18 Dům dětí a mládeže Strážnice - akce na duben SO ŠACHOVÝ TURNAJ - neregistrovaných hráčů Kde: klubovna DDM. Začátek: v 9.00 hodin Startovné: 20 Kč. Rozhodčí: Miroslav Múčka Vedoucí akce: Marie Knitlová NE OBLASTNÍ TURNAJ MINIHÁZENÉ 4+1 Začátek v 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Školní, kde se děvčata utkají se soupeři z Luhačovic, Zlínem Junior D a Zlínem Junior C. Vstup zdarma. Občerstvení možno zakoupit na místě. Přijďte povzbudit naše děvčata a podívat se, jak se taková miniházená hraje. Srdečně Vás zvou trenérky miniházené a pracovníci Domečku. Vedoucí akce: Marie Knitlová SO PRAŽEC - tvořivé víkendy pro dospělé - malování na hedvábí Kde: keramická dílna DDM. Cena jedné lekce činí 350 Kč. Začátek: v 9.00 hod. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil SO OŠATKY K VELIKONOCŮM - pedig proutěný + papírový Budeme plést ošatky na vajíčka, pečivo nebo drobnosti. Je to technika pletení z proutí a pletení z papírových ruliček. Veškerý materiál bude pro Vás připraven. Kde: klubovna na Domečku. Začátek ve hod. Vstupné: 40 Kč + spotřebovaný materiál. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky! Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil NE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SPOLEČNĚ S NÁRODNÍM ÚSTAVEM LIDOVÉ KULTURY SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA DEN ZEMĚ Kde: v zámeckém parku ve hodin Co Vás čeká: ekohry, soutěže, naučná stezka, zookouteček, jízda na koni, příroda na PC, prodej přírodních léčiv, městská knihovna, nabídka firem blízkých životnímu prostředí, bufet U PRVNÍ POMOCI, ochutnávka bio potravin. VYSTOUPENÍ COUNTRY SKUPINY ELDORÁDO Z VESELÍ NAD MORAVOU Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč nebo 3 vybité baterie = zdarma Akci podpoří: město Strážnice, Lesy České republiky, s.p. LZ Strážnice, Rumpold UHB s.r.o. Uherský Brod Vedoucí akce: Marie Knitlová Velikonoční prázdniny s Domečkem ČT ZÁJEZD DO ZLÍNA - Galaxie Zlín je jedinečný zábavní park pro celou rodinu. GALAXIE Zlín přináší dětem možnost prožít za každého počasí den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších her. Na společných výpravách si najdou nové kamarády, při překonávání rozmanitých překážek si zvýší své sebevědomí. V Galaxii se skutečně fantazii žádné meze nekladou. Dobrodružství, zábava, pohyb... Tento zájezd je určen pro všechny zájemce a děti od 7 let bez doprovodu rodičů. Děti do 7 let pouze v doprovodu dospělé osoby. 18 4/2011

19 Odjezd zájezdu do Zlína: v 8.30 hod. od Domečku Cena: 200 Kč - děti do dvou let zdarma; nebo cena s obědem 250 Kč. (Cena zahrnuje pojištění, dopravu, pedagogický dozor a pobyt 2 hod. v Galaxií.) Pravděpodobný návrat kolem 14. hod. k Domečku. Závazné přihlášky si můžete vyzvednout na Domečku. Přihlášku odevzdat a zaplatit zálohu 50 Kč do 1. dubna (záloha je při neúčasti tohoto zájezdu nevratná) a doplatek uhradit nejpozději do 15. dubna. Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil PÁ VELIKONOČNÍ VÝZDOBA + ZDOBENÁ VAJÍČKA Akce je určena pro děti od 7 let, mladší děti v doprovodu rodičů. Kde: klubovna na Domečku. Začátek v 9.00 hod. Vstupné: 20 Kč + spotřebovaný materiál. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky! Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil Připravujeme na květen: Vítání jara s táborákem Pražec fimo ORIENT SHOW Tajemství pyramidy KD Strážničan AKADEMIKA DOMEČKU Oblastní turnaj miniházené 4+1 Bližší informace a nabídku letních táborů Vám poskytnou pracovníci Domečku na tel. čísle a také na svých webových stránkách PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ JMENOVITĚ TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA PLES DOMEČKU, který se konal ALNUS spol. s.r.o., CMOL Strážnice, MĚSTO Strážnice, KD Strážničan, BUKOTEC Strážnice, PREFA Strážnice, GUMEX s.r.o. Strážnice, ELEKTROMONTÁŽ Němeček, a.s. Strážnice, Petr Orel ml. Strážnice, Elektra Lžičař Strážnice, Pila - Tesařství Zubalík Strážnice, Kosmetika Mikésková Strážnice, VAFO Ovoce - Zelenina Strážnice, Drogerie Chmelařová Strážnice, KVARTO s.r.o. Strážnice, Cestovní agentura - Mgr. P. Antoš Strážnice, CYKLO Mráková Strážnice, ARIKOS s.r.o. Strážnice, Klenotnictví Slezák Strážnice, Masna u Šťastných Strážnice, Pizzerie Na rynku Strážnice, Masážní studio Kmínková Sudoměřice,Textil, látky, galanterie Daňková Strážnice, Kadeřnictví Jarošová Strážnice, Železářství Hořák Strážnice, Fotoateliér Bučková Strážnice, ARAVER CZ, s.r.o. Strážnice, Obuv Nováková Strážnice, Přírodní léčiva Maxerová Strážnice, Reklamní studio Konečná Strážnice, Sitotisk ing. P. Vávra Strážnice, Tiskárna Soukupovi Strážnice, Fornax s.r o. Strážnice, Bytový textil Škodáková Strážnice, Zahrádkářské potřeby Michna Strážnice, Potřeby pro zahrádkáře Kadubec Strážnice, CK TRAVEL 2002 Strážnice, Zámecké sklepy Strážnice, PNEU PLUS Strážnice, VITIS Strážnice, Potraviny Nováková Strážnice, SOŠ Oděvní Strážnice, IRMA I. Rajsiglová Strážnice, Knihkupectví Šebestová Strážnice, Optika Effatha Strážnice, Železářství Hořák Strážnice, Pedikúra - Manikúra Šafaříková Strážnice, Masážní studio Chrenčíková Strážnice, Rudolf Babic Strážnice, Modrotisk Joch Strážnice, Nábytek a doplňky Pížová Strážnice, Papírnictví ing. J. Kříž Strážnice, Rybářské potřeby HUFI Strážnice, Drogérie KVĚTA Novotný, Česká spořitelna Strážnice, Petr Hobža Strážnice, Počítače Macháček Strážnice, Mary Kay Komoňová Strážnice, Ornamentika Holubíková Strážnice, Zdravé cvičení Kolaja Strážnice, Ekonomický poradce ing.v. Douša Strážnice, Manželé Vajčnerovi, Přátelé Domečku Finančními dary přispěli sponzoři: RUMPOLD Uh. Brod., s. r. o., Zimní zahrady Múčka, s. r. o. Ještě jednou všem díky a za rok zase na plese Domečku na shledanou. 4/

20 Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Fašanky, fašanky, Velká noc ide Ve dnech dubna ožije Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy programem Fašanky, fašanky, Velká noc ide. Při této příležitosti se mohou návštěvníci seznámit s tradičním průběhem období od Tří králů až po Velikonoční pondělí. Cesta skanzenem povede od období zimních prací až po ukázku masopustní obchůzky spojené s tradičními mečovými tanci i s ochutnávkou typických pokrmů a zabíjačkových specialit. K vidění budou různé domácí činnosti, jako je předení na kolovratu, opravy postrojů a další úkony, které se dříve prováděly v postním období. Dívky vynášející smrtku návštěvníky převedou ze zimního období do období jara, které symbolizují především Velikonoce se svými typickými obchůzkami hrkačů a skupinami šlaháčů chodících od domu k domu. Součástí pořadu budou rukodělné dílny s ukázkami zdobení kraslic nebo pletení žil s možností si některou z činností vyzkoušet. Malý řemeslný jarmark s velikonoční tematikou či ochutnávka vín, destilátů a typických velikonočních pokrmů navodí u návštěvníků atmosféru blížícího se období Velikonoc. V sobotu 16. dubna mimo jiné vystoupí folklorní soubor Javorina ze Strání s ukázkou mečových tanců, velikonoční obchůzku předvede strážnický soubor Žerotín, s vynášením Moreny se představí soubor Malá Nivnička z Nivnice. Ve dnech dubna je pořad určen předem objednaným školním výpravám. V sobotu 16. dubna od 9:00 do 15:00 hod. srdečne zveme veřejnost. Těšíme se na Vaši návštěvu Zdeněk Bobčík Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici ve spolupráci se Základní školou M. Kudeříkové a občanským sdružením OSMA zve širokou veřejnost na přednášku Joža Uprka - život a dílo (k 150. výročí umělcova narození). Přednášející: PhDr. Jaroslav Pelikán Přednáška se uskuteční na ZŠ M. Kudeříkové Strážnice v aule na budově 1. stupně (vstup hlavním vchodem z Piaristického náměstí) ve čtvrtek 7. dubna, začátek v hodin 20 4/2011

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více