Malá didaktika innostního u ení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá didaktika innostního u ení."

Transkript

1 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká , upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola s. -- cze. ISBN činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program; didaktika; základní škola; způsobilost; reformní pedagogika; učení řešením problémů; tvořivá škola Sign.: V Autoři publikace - lektoři tvořivé školy a učitelé působící v rámci sítě tvořivých škol - nás v této knize stručně, jasně a srozumitelně seznamují nejen se vznikem, vývojem a současnou podobou činnostního učení, s jeho základními zásadami, pravidly, psychologickými východisky, přístupy k hodnocení žáků, rolí učitele ve vzdělávacím procesu, ale především s možnostmi praktického používání českého činnostního učení v každodenní praxi. Předkládaná publikace plní rovněž funkci doprovodného textu k Modelovému školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola (MŠVP TŠ), dokumentu, který rozvíjí a plní Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) a je vytvářen na pomoc školám při tvorbě jejich školních vzdělávacích programů (ŠVP).

2 2. Řízení současné školy: o práci učitelů na střední úrovni řízení. / Anne Gold. -- Vyd. 2. Žďár nad Sázavou: Fakta s. -- cze. ISBN řízení školy; organizace; kurikulum; personální řízení; učitel; střední management Sign.: II První kapitola knihy Vaše organizace a vaše místo v ní je věnována reflexi vlastní profesionální role lidí pracujících na středním článku řízení. Poukazuje se v ní na vztahy mezi předmětovou skupinou a školou jako celkem a na možnost předmětových skupin spolupodílet se na formulaci cílů školy. V rozsáhlé druhé části: Práce s lidmi pojednává autorka o práci s lidskými zdroji, které považuje za stěžejní bod činnosti každého managera. Nejprve věnuje velký prostor týmové práci, postupně pak přechází k neméně důležitým otázkám a podmínkám práce v týmu, jako je naslouchání a práce se zpětnou vazbou, delegování pravomocí, motivace pracovníků, řešení konfliktů, vedení schůzí atd. Za jednu z podmínek úspěšného řízení považuje A. Gold nejen dobrou práci s lidskými zdroji, ale i optimální zacházení a využívání ostatních zdrojů materiálních, časových atd. Otázkám práce s nimi je věnován následující oddíl. Prezentovanou publikaci uzavírá kapitola Řízení kurikula, ve které je manager na středním článku řízení školy nahlížen jako koordinátor kurikula. Uvádějí se zde možnosti poznávání způsobů výuky kurikula, stručně pojednává o některých otázkách evaluace, řízení změny a jiných činnostech středního managera ve vztahu ke kurikulu školy.

3 3. Teorie a praxe projektové výuky. / Jana Kratochvílová vyd. Brno: Masarykova univerzita s. -- cze. ISBN výuka; vyučovací metoda; základní vzdělání; první stupeň; empirický výzkum; projekt; projektové vyučování; integrovaná tematická výuka Sign.: II Publikace shrnuje teoretická východiska projektové výuky včetně jejího historického kontextu. Definuje pojmy projekt, projektová metoda, projektová výuka a její charakteristické znaky. Zabývá se přípravou studentů na projektovou výuku a zahrnuje výzkum zaměřený na učitelovo pojetí projektové výuky a zkušenosti studentů s přípravou a realizací projektů v praxi. 4. Úvod do didaktiky základní školy. / Oldřich Šimoník. Brno: MSD s. -- cze. ISBN didaktika; základní škola; výuka; pedagogická komunikace; vyučovací metoda; hodnocení; klasifikace; organizace výuky; vysoká škola Sign.: TT 1492 Publikace doc. PhDr. Oldřicha Šimoníka, CSc., vedoucího katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, umožňuje základní orientaci v oblasti školní didaktiky. V první kapitole jsou vymezeny a objasněny základní pojmy: výchova, vzdělávání, vzdělání, učení, vyučování, pedagogika, obecná didaktika, školní didaktika. Dále jsou prezentovány formy a stupně vzdělávání, druhy vzdělání. Druhá kapitola je zaměřena na základní pedagogické kategorie cíle a obsah vyučování. Oba pojmy jsou definovány a schematicky je naznačena souvislost mezi základními didaktickými kategoriemi. Ve třetí kapitole Pedagogická komunikace východisko a základ činnosti učitele ve vyučování se O. Šimoník zabývá pedagogickou komunikací, kterou považuje za nedoceněné východisko veškeré pedagogické činnosti. Čtenář se v této kapitole dozví, co je to klima školy, pedagogická komunikace, jaké jsou

4 typy a principy komunikace, komunikační pravidla, způsoby komunikace - verbální, neverbální, činem. Čtvrtá kapitola, nazvaná Didaktické principy je věnována vyučovacím principům (zásadám). Pátá, nejobsáhlejší kapitola Vyučovací metody seznamuje čtenáře s pojmem vyučovací metoda, členěním metod, a to podle zdroje poznání a podle fáze vyučovací hodiny. Šestá kapitola se soustřeďuje na organizaci vyučování, strukturu a typy vyučovacích hodin. Sedmá kapitola Hodnocení a klasifikace žáků prezentuje jednu z nejobtížnějších složek pedagogické činnosti učitele. V této kapitole je vysvětlen účel hodnocení a jsou vytyčeny principy hodnocení, nechybí přehled a charakteristika základních diagnostických metod. Poslední osmá kapitola s názvem Některé materiální determinanty vyučování pojednává o školní budově, zařízeních školy, přičemž největší pozornost je věnována učebnám.

5 5. Vyučování jako dialog. / Zdeněk Kolář, Renata Šikulová. -- Vyd. 1. Praha: Grada s. -- cze. ISBN výuka; dialog; interakce; pedagogická komunikace; vztah učitel-žák; spolupráce Sign.: II Dialog jako princip vyučování má předpoklady vytvářet vnitřní podmínky pro překonávání tradičního konformismu a transmisivního pojetí výuky. Může přispívat k rozvoji osobnosti všech žáků, a to nejen v oblasti poznávacích schopností, ale také v oblasti afektivní, etické i psychomotorické. Autoři publikace chápou dialog v mnohem širším smyslu než jako formu komunikace či výukovou metodu. Vidí v něm především možnost vzájemného otevírání se člověka člověku, možnost společného hledání a vzájemného obohacování o své znalosti, zkušenosti, postoje, názory či prožitky a emoce. Kniha Vyučování jako dialog je proto určena všem, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání a sledují nebo se přímo účastní změn, jimiž procházejí české základní a střední školy.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA Anotace Příspěvek se zaměřuje na problematiku projektového vyučování jako na jednu z možností osobnostního a sociálního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze

Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze dne 25.8.2014 zpracovaly: Bc. Mgr. Martina Hovorková Mgr. Andrea Holá 1 Výchovně vzdělávací charakteristika školy

Více

Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika 1. Aktuální otázky teorie výchovy : teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi / Jana Krátká -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 144 s.

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Brno, Hroznová 1 Učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou. (T. G. Masaryk)

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

Popis vzdělávacího programu pro učitele českých škol v zahraničí

Popis vzdělávacího programu pro učitele českých škol v zahraničí Popis vzdělávacího programu pro učitele českých škol v zahraničí Název vzdělávacího programu: Rozvoj kompetencí vyučujícího působícího v zahraničí Předmět Hodinová dotace Forma výuky/ prezenčně/ počet

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova

Více

Katedra výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství pro mateřské školy v předmětech a předmětových oblastech výtvarná

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více