pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení"

Transkript

1 pe agogika. Školský systém v českých zemích Vzdčlávací politika a fízení školství Podoby vyučování a tfídní management Hodnocení v ve vyucovanl " Pedagogická diagnostika Práce výchovného poradce

2 r, OBSAH. OBSAH / 5! ÚVODEM II UČITEL - PEDAGOGIKA - ŠKOLA. ". -~.. r4.'" 1..:UGl.TfLSJVI JAKOr~.VL1,~NI - 15 ']aros'!.allkolá 'j \.... ' II U " I "'~ k ' IL'. r,. clte stvl Ja o 1lllClaCea zkazqovam' d Itete " 16 "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1.2 UčiteIstvÍ a respekt k ošoljjosfi dítete UčiteIstvÍ a model profesionalizace Zvláštnosti učitelské profese Obecné trendy vývoje učitelsképrofese Volba učiteiství 24 Literatura VZDELÁVÁNÍ UČITELÚ V ČESKÝCH ZEMÍCH 27 Ružena Vtíňová 2.1 VzdelávánÍ učitelu elemenrárních škol VzdelávánÍ srredoškolských profesoru VzdelávánÍ učitelu po 2. svetové válce 39 Literatura PEDAGOGIKA A její vední PROFIL 49 jaroslav Kota 3.1 Otázky vedního profilu pedagogiky Pedagogika jako veda o výchove Výchovaa vzdťlání Pedagogické vední disciplíny Pedagogika ve vztahu k filozofii Pedagogika ve vztahu k jiným vedám 65 Literatura 67 tt~ 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH - VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV 69 Ružena Vtíňová 4.1 ľereziánské reformy """'"'''''''''''''''''''''''' ~eské škol~tví ve druhé polovine 19. století SkolstvÍ v CSR ( ) Refoľ-mnísnahy SkolstvÍ v CSR po 2. svetové válce ( ) Současné školství 87 Literatura ŠKOLY AjEjICH ALTERNATIVY 91 Ivana Tvrzová 5.1 Qruhy škol ClenenÍ škol podie zfizovatele 92

3 6 / PEDAGOGIKA PRO UČITELE 5.3 Vzdelávací programy 5.4 Alternativní a inovativní školy Alternativní a inovativní smery uplatňované v českéškole Záver 103 Literatura VYBRANÉ OTÁZKY VZDELÁVACÍ POLITIKY A RÍZENÍ ŠKOLSTVÍ 105 Ivana Tvrzová, 6.1 Yzdelávací politika Rízení ~kolství (školský management) Rízení školy Organizační struktura školy Týmová práce na škole 115 Literatura VYUč OV ÁN Í 7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY Společensko-historické koncepce vyučování Vyučování ve dvou základních pohledech na škoiní poznávání Modely vyučování - modely učení Učitelovo pojetí vyučování 123 Literatura PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ 125, 8.1 Plánování pro školu Kurikulum Cílové standardy Plánování pro tfídu Didaktická analýza """"""""""""""".""""""""""'"'''''''''' učiva Fáze činnosti učitelepro výuku ve díde 132 Literatura CÍLE VYU ČOVÁNÍ Stanovenícíhl vyučování 137 """""''''''''''''''''''''''''''''''''''''.'''.''''''''''''.'.' 9.2 Práce s cílem behem vyučování 140 Literatura OBSAH VZDELÁVÁNÍ Yymezení obsahu vzdelání Cinitele určující obsah vzdelání Druhy vzdelávacích obsahu Formy obsahu vzdelání Nekteré problémy,které teší teorie a praxeobsahuvzdeiání 149 I Literatura INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE 153, Pavel Dittrich, fosefvalenta 11.1 Možnosti individualizace a diferencíace v současné škole Navrhované a vyzkoušené zpusoby k uplatnení individualizačních princípu 156 Literatura 164

4 OBSAH / PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ ~ Repetitorium programované výuky 166 Literatura ORGANIZAČNÍ FORMYVYUČOVÁNÍ 173 Hana Vonková 13.1 Pojem a tfídení organizačních forem vyučování Historický vznik novovékých organizačních forem vyučování Nékteré otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi Literatura KOOPERATIVNÍ UČENÍ Základní komponenty (znaky) kooperativního učení Role a činnost učitele v kooperativním učení 185 Literatura METODYVYUČOVÁNÍ AjEjICH MODERNIZACE Pojem vyučovací metoda a její historické konotace Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členéní Volba a funkce vyučovacích metod Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce Metody monologickéa jejich aktivizující alternativy Metody práce s tišteným textem Metody dialogické Metody názorne-demonstrační a metodypraktických činností žáku Rozborové, situační, projektové a inscenační metody Didaktická hra a soutežjako vyučovací metody 206 Literatura VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY Rozvíjení informačních dovedností Využití škoiní knihovny v pedagogickém procesu Elektronizace ve výchovné vzdélávacím procesu Možnosti využití počítače ve škole 218 Literatura PEDAGOGICKÁ INTERAKCEA KOMUNIKACEjAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším sociálné-psychologickém kontextu K vybraným aspektumpedagogické komunikace Sociální kompetence v interakci učitele a žáka 229 Literatura TiHDNÍ MANAGEMENT Nékteré pojmy z oblasti tfídního managementu Fáze tfídního managementu Základní proménné tfídního managementu Komponenty dobrého managementu 239 Literatura 241

5 8 / PEDAGOGIKA PRO UČITELE 19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ 243 Markéta Dvofáková 19.1 Význam hodnocení Podstata hodnocení Funkce hodnocení Prostfedky hodnocení Současné tendence ve vývoji hodnocení Možnosti vnitrní diferenciace Kritéria hodnocení Hodnotící jazyk Formativní a sumativní hodno cení Slovní hodnocení a rodiče Záver 256 Literatura 256 Príloha - Širší slovní hodnocení Obsah širšího slovního hodnocení 257 Prubežné (jormativní) slovní hodnocení 257 Záverečné (sumativní) slovní hodnoceníjako forma vysvedčení 258 VÝCHOVA - DIAGNOSTIKA 20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ 263 josef Valenta 20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka Komplexnost chápání cílu vyučování Komplexnost prístupu k učivu Komplexnost procesu učení Komplexnost prostfedku rozvoje Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti 279 Literatura ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKÚ 283 Radomír Dvofák 21.1 Proč se vubec zabývat teorií estetické výchovy? Co je cílem estetické výchovy? ľrincipy estetické výchovy Skola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivu, Shrnutí 289 Literatura INTERKULTURNÍ VÝCHOVA 291 Eva janebová, 22.1 Interkulturní výchova - vzdelávání a výchova pluralitní společnosti Cíle IKV Teoretickézáklady IKV Realizace IKV Interkulturnívýchova- inkluze minoritníchspolečenství 294 j Vzdelávání Romu 295 ~~:~:~ t::hu~~~~t=;~~~/k~~~~~~.~~~~~~. ~~.~~!.~.~~!..~~.?~~~.~~~~~~~.~.Ž::~~~~~~..~.~~~~.:::::: ~~ Literatura PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ PRO MENY jejího POjETÍ 299 Hana Krykorková, Martin Chvdl

6 OBSAH / Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiký Základní charakteristiky sociopsychických dispozic Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy diagnostické kompetence Pŕirozená diagnostika Pedagogická diagnostika Diagnostika na základe standardizovaných metod a postupu Diagnostika na základe nestandardních metod a postupu Autodiagnostika učitele Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských a technologických promen a inovačních tendencí ve školsrví Možnosti využití injormačních technologií vpedagogicko-psychologické diagnostice Diagnostikování žákových kompetencí - novýproblém Pojetí pedagogicko-psychologickédiagnostiky v kontextu současné pedagogické psychologie Diagnostická zpusobilost- nová kvalita učitele Záver 316 Literatura PROBLÉMY SOCIALIZACE, PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE VE ŠKOLE 319 Richardjedlička 24.1 význam pedagogické diagnózy pro moderne koncipovanou poradenskou a výchovnou činnost vyznam evaluace a autoevaluace pro ŕízení ve školství a rozvoj výchovne vzdelávací práce 321?4.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovne vzdelávací práce Sirší diagnostické kontexry Rodinné prostŕedí, žák a výchovné interakce Týpyprimárního výchovnéhopusobení, jejich vztah k projevum žáka v prostŕedí školy a vliv na da/jí chování Selhávání vychovatelu: neduslednost, nepravidelná výchova, zanedbání Socializace dítete v prosd'edí školy a nekterá úskalí 337 "",,,""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' vychozí pojmy Sekundární socializace a výchovná instituce vychova v mateŕské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí Základní škola a její požadavky na žáka Vybrané otázky z oblasti speciálne pedagogické práce Deti a mládež se speciálními výchovne vzdelávacími potŕebami vychovnevzdelávacípéčeo detia mládežspostižením, Afimoŕádnenadanía talentovanížáci - výzvapro učitele Záci se vzdelávacími problémy - potŕeba pomoci a podpory ~i.~:~ lo~~:h;~t:::~;~ ~~h~~~;p;~bú~; '~'idút '~i~dúi;~'~ ';~f;d~ih~'" školního veku Sociálne nežádoucí jevy ohrožující deti a mládež Závislosti na návykových Iátkách Alkohol a alkoholismus Poruchy sebepojetíspojenéspoškozujícím životním stylem Poruchy sociálního zaŕazení Sebepoškozovánía sebevražedné chování Pedagogicko-psychologická pomoc žákum Syciální opora Zivotní Krize 368

7 10 / PEDAGOGIKA PRO UČITELE 24.7 Volba další vzdelávací cesty a prípravy na povolání 370 Literatura a prameny CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU 377 (Systémpéče o mladistvéproblémovéuživateledroga závisléjedince v Českérepublice) Milada Votavová 25.1 Úvod Etapy na ceste mladistvých do drogové závislosti Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti Struktura systému poskytované péče z hlediska nároku kladených na klienta Detoxikace Ambu!atní péče Stfednedobá ústavní péče Péče v terapeutickýchkomunitách Do!éčovací programy Pomoc rodičum a blízkým lidem Záver 390 Literatura AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY Co je a co není auto tita aneb obsahová neujasnenost pojmu jako charakteristický rys moderní doby Vybraná kritéria členení autority a její typologie Hledání vztahu mezi autoritou a výchovou Respektování autority - problém rodiny, školy i společnosti Autorita zhlediska ontogenetického vývoje Autorita zhlediska požadavku výchovné praxe Záver 40 l Literatura 401 It..'

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP ZÁPOČET ZE SEMINÁŘE: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU - Pedagogika VYUČUJÍCÍ: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. TERMÍN SPLNĚNÍ: září 2011 DOCHÁZKA: minimálně 80 % POŢADOVANÉ

Více

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie

2. Výchova a vzdělávání jako základní pedagogické kategorie Okruhy ke SBZ z předmětu Pedagogika Pro studijní obor Pedagogika volného času 1. Pedagogika jako věda Vymezení pojmu pedagogika. Znaky pedagogiky jako vědy. Návaznost a přesah pedagogiky do ostatních vědních

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Možnosti uplatnění profese sociálního pedagoga na trhu práce

Možnosti uplatnění profese sociálního pedagoga na trhu práce UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění profese sociálního pedagoga na trhu práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika 1. Aktuální otázky teorie výchovy : teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi / Jana Krátká -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 144 s.

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Edice: Mimořádné formy studia Číslo: 60 TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Studijní opora Autor: doc.

Více

Pedagogicko-psychologická diagnostika

Pedagogicko-psychologická diagnostika Pedagogicko-psychologická diagnostika PhDr. Richard Braun, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více