ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP"

Transkript

1 OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP.. 2 Profil absolventa.. 3 Charakteristika ŠVP.. 10 Učební plán.. 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura. 21 Anglický jazyk.. 33 Konverzace v anglickém jazyce 42 Francouzský jazyk 50 Italský jazyk.. 63 Německý jazyk. 76 Ruský jazyk.. 89 Španělský jazyk 106 Dějepis Občanská nauka 130 Psychologie 135 Fyzika 139 Chemie Biologie. 154 Ekologie 158 Matematika Tělesná výchova 173 Informační a komunikační technologie. 185 Písemná a elektronická komunikace. 194 Zeměpis. 199 Ekonomika 208 Právo. 219 Fiktivní firma 226 Účetnictví. 233 Ekonomická cvičení Seminář a cvičení matematiky Společenskovědní seminář 252

2 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, Pardubice ACADEMIA, s.r.o. Gorkého 867, Pardubice Ekonomické lyceum AGYS M/02 Ekonomické lyceum Odborné zaměření: ---- Platnost dokumentu od: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: počínaje 1. ročníkem Střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky v denní formě vzdělávání V Pardubicích dne Ing. Bohumír Blažek ředitel školy

3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název a adresa školy: Zřizovatel: Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o. Gorkého 867, Pardubice ACADEMIA, s.r.o. Gorkého 867, Pardubice Název ŠVP: Ekonomické lyceum AGYS Kód a název oboru vzdělání: M/02 Ekonomické lyceum Odborné zaměření: Délka a forma vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a stupeň dosaženého vzdělání: Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem Datum platnosti od: počínaje prvním ročníkem Uplatnění absolventa v praxi Absolvent ŠVP ekonomické lyceum AGYS získá sloţením maturitní zkoušky odborné ekonomicko-právní vzdělání, které mu umoţní pokračovat v dalším studiu, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol nebo na vyšších odborných školách zaměřených především na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, sluţby apod. Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent můţe vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve sluţbách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáţdění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další. Očekávané kompetence absolventa

4 Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosahované výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. ţe absolventi by měli: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky; - uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, - s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky, - vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje, - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílu svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí; znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problému Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běţné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. ţe by měli: - porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat potřebné informace, navrhnout způsob a varianty řešení, zdůvodnit je, vyhodnotit správnost postupu a dosaţené výsledky, - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, - volit prostředky a způsoby (pomůcky, literaturu, techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, - spolupracovat při řešení problémů s jiným i lidmi. c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v ústní a písemné formě v různých učebních, ţivotních i pracovních situacích, tzn. ţe absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a situaci v projev mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běţná i odborná témata; - dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.);

5 - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě); - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. ţe absolventi by měli: - posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí; - adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro ţivot v demokratické společnosti a dodrţovali je, jednali v souladu s udrţitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. ţe absolventi by měli: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního souţití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;

6 - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; - chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje; - uznávat hodnotu ţivota ctít ţivot jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně vyuţívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoţivotního učení, tzn. ţe absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně vyuţívat matematické dovednosti v různých ţivotních situacích, tzn. ţe absolventi by měli: - správně pouţívat a převádět běţné jednotky; - pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru; - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení; - číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;

7 - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běţných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a vyuţívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením; - učit se pouţívat nové aplikace; - komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky on-line a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Odborné kompetence a) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi: - mysleli v ekonomických souvislostech, při řešení problémů uplatňovali hledisko ekonomické efektivnosti a chovali se racionálně v osobním i profesním ţivotě; - při řešení ekonomických problémů prakticky aplikovali poznatky z ekonomiky, marketingu, práva a účetnictví a prováděli potřebné ekonomické propočty; - pracovali se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně vyhledávali potřebné informace, pracovali s nimi, správně je interpretovali a vyuţívali; - samostatně zpracovávali odborné práce a projekty, efektivně prezentovali výsledky své práce; - sledovali průběţně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice a dokázali se k němu vyjádřit na základě samostatného vyhodnocení ekonomických souvislostí; - orientovali se v průběhu základních podnikových činností (marketing, nákup a pořizování materiálu, pořizování dlouhodobého majetku, získávání zaměstnanců, prodej); - orientovali se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, pracovali s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu a prováděli výpočty potřebné pro posouzení nabídky bankovních a pojistných produktů; - účtovali běţné účetní operace a orientovali se v daňové soustavě; - efektivně ovládali klávesnici počítače a vyhotovovali základní druhy

8 písemností; - uměli jednat s klienty a obchodními partnery, při jednání uplatňovali vhodné komunikační prostředky. b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: - chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence; - osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik; - znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); - byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: - chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; - dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana). d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: - znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařili s finančními prostředky; - nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

9

10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost dokumentu od: Ekonomické lyceum AGYS M/02 Ekonomické lyceum 4 roky v denní formě vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem Popis celkového pojetí vzdělávání v ŠVP Obecným cílem vzdělávání v oboru ekonomické lyceum je připravit ţáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání je koncipováno se záměrem připravit ţáka pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Důraz se klade zejména na rozvíjení takových klíčových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady ţáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo VOŠ. Absolvent získá i předpoklady pro dobré uplatnění na trhu práce, či pro samostatné podnikání. Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se ţít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou zaměřeny na rozvíjení studijních dovedností, které ţákům usnadní adaptaci na vysokoškolské studium. Převaţují metody aktivizující, kterými je ţák nucen vyvinout vlastní úsilí při získávání vědomostí a dovedností. Metody pasivní, kdy ţák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Velký význam má praktické vyučování. Teoretická výuka je doplněna hodinami cvičení, předměty, ve kterých se procvičují poznatky z jiných předmětů (ekonomická cvičení) a praxí, která má podobu učební praxe v předmětu fiktivní firma. Výuka je přiměřeně doplňována o samostatné práce ţáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky ţáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Ţáci mají moţnost zdokonalovat své jazykové kompetence v předmětu konverzace v anglickém jazyce. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající poţadavkům maturitní zkoušky. V průběhu studia jsou sestavovány ţákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např. veletrh fiktivních firem, prezentace školy na veřejnosti, den otevřených dveří, účast v týmových soutěţích, charitativní akce apod. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni ţáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy, reakci sociálních partnerů. Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převáţně o ţáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Ţáci s tělesným postiţením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní ţáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíţí ke stanovisku odborného lékaře. V kaţdém případě je uplatňován individuální přístup k ţákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaţí se o jejich rozvoj.

11 Organizace výuky Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty, obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 21 ţáky ve skupině. Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyţařský výcvik pro ţáky prvního ročníku, sportovně turistický kurz pro ţáky třetího ročníku a v kaţdém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěţí druţstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány soutěţe v angličtině a dalších cizích jazycích. Měřit své znalosti mohou i v matematice, a to v Celostátní matematické soutěţi odborných škol, v mezinárodní matematické soutěţi Klokan a v soutěţi Matematická olympiáda. V rámci odborného vzdělávání škola organizuje regionální veletrhy fiktivních firem se zahraniční účastí. Ţáci připraví prezentace svých firem a pokoušejí se prodat různé výrobky spoluţákům i pozvané veřejnosti. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí a dalších aktivit, které doplňují běţnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají ţákům poznávání reality a odborné i umělecké záţitky, coţ vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. Jejich náplní je návštěva architektonicky, kulturně a historicky významných památek. Exkurze jsou organizovány systematicky podle ročníků. Ţáci jsou seznamováni i se zajímavostmi města Pardubic, zejména zámkem, galerií a architektonickými památkami. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové zájezdy do evropských zemí. Škola vyuţívá k prohloubení výuky cizích jazyků 7 partnerských škol z Evropy V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena exkurzemi do místních firem, které ţákům zprostředkovávají poznání různých technologií. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná o exkurze do peněţních ústavů a místních firem, které ţákům umoţňují lépe poznat systém řízení a financování. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběţně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni ţáků. Praktické vyučování formy Odborná praxe stanovena v RVP je prováděna plně formou učební praxe v předmětu fiktivní firma, který je zařazen do 3. ročníku s dotací 3 h týdně, tj. 102 hodin za školní rok. Praktické vyučování organizace Výuka učební praxe realizovaná v předmětu fiktivní firma probíhá v odborné učebně. Ţáci vyuţívají znalostí a dovedností získaných v ostatních předmětech zejména ekonomických, dále v předmětu informační a komunikační technologie a v jazycích. Tyto dovednosti a kompetence jsou propojovány do funkčního celku a vytvářejí tak významnou část profilu absolventa. Propojení s reálným prostředím do značné míry nahrazuje praxi v reálných podmínkách. Vhledem k rozsahu a pestrosti činností ve většině cílů přináší ţákům více neţ praxe v reálných podmínkách. Ţáci se učí plnit konkrétní role ve firmě (ředitel, asistent ředitele, účetní apod.), jednat s úřady a veřejností, rozhodovat a vést za svá rozhodnutí odpovědnost. Učitel jejich činnost pouze kontroluje. Významné zkušenosti získávají ţáci i přípravou a organizací regionálního veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí a účastí na obdobných veletrzích v České republice i v zahraničí.

12 Realizace klíčových kompetencí Vzdělávání směřuje v souladu s cíli středního odborné vzdělávání k tomu, aby si ţáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Odborné kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby - absolventi mysleli v ekonomických souvislostech, uplatňovali hledisko ekonomické efektivnosti, chovali se racionálně, aplikovali poznatky z ekonomiky, marketingu, práva a účetnictví, pracovali se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně zpracovávali odborné práce, efektivně prezentovali výsledky, průběţně sledovali aktuální dění, orientovali se v průběhu základních podnikových činností a činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, účtovali běţné účetní operace, orientovali se v daňové soustavě, efektivně ovládali klávesnici počítače a vyhotovovali základní druhy písemností, uměli jednat s klienty a obchodními partnery, - dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, - usilovali o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, - jednali ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje. U klíčových kompetencí se usiluje o další rozvíjení kompetencí, které ţáci získali v základním vzdělávání. Úroveň popsaných kompetencí představuje ţádoucí stav, ke kterému se mají všichni ţáci na základě svých individuálních předpokladů postupně přibliţovat. Vzhledem k tomu, ţe schopnosti ţáků a jejich osobní dispozice jsou velmi různé, by učitelé měli poměřovat dosaţenou úroveň kompetencí osobním pokrokem kaţdého ţáka a jeho individuálními moţnostmi. Další rozvíjení kompetencí by se mělo stát u kaţdého jedince celoţivotním procesem. Postupy popsané v ŠVP, které budou všichni učitelé vyuţívat k cílenému rozvíjení kompetenci ţáků, se budou uplatňovat nejen při vyučování, ale i v mimovýukových aktivitách. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na ţáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se váţou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Aplikace průřezových témat Průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a ţivotní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie plní zejména výchovnou a motivační

13 funkci. Škola je jednak realizuje v samostatném předmětu (Informační a komunikační technologie) nebo je zařazuje do výuky v jednotlivých předmětech. Průřezová témata však škola nerealizuje pouze ve výuce, ale i také jinými aktivitami (praxe, exkurze, kulturně vzdělávací pořady, lyţařský výcvik, tělesná výchova, sportovně turistický kurz). Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity podporující záměr školy Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola spolupracuje velmi intenzivně se 7 školami v zahraničí: v Bruselu, v Silvolde v Nizozemí, v Regensbugu v SRN, v Itálii v Rivě, v Trentu a v Monopoli, ve Španělsku v Cordobě. Podle zájmu ţáků se organizují pravidelně tematické poznávací zájezdy a výměnné pobyty do anglicky, německy, italsky a francouzsky mluvících zemí. Ţáci naší školy se pod vedením vyučujících zapojili společně s některými partnerskými školami do mezinárodního projektu COMENIUS. Podmínky přijetí ke vzdělávání Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií stanovených ředitelem školy pro přijímací řízení na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není poţadována. Organizace maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky Obsahuje 3 zkoušky a vyplývá ze školského zákona a příslušné vyhlášky a je organizovaná Centrem pro zjišťování výsledku vzdělávání. Naše škola připravuje své ţáky u 3. předmětu na moţnost výběru volitelné zkoušky z matematiky nebo občanského základu. Předměty společné části jsou: 1. Český jazyk a literatura - komplexní zkouška 2. Cizí jazyk - komplexní zkouška 3. Třetí povinná zkouška - ţák si volí z předmětů: - Matematika - Občanský a společenskovědní základ - Informatika

14 Nepovinné zkoušky společné části Ţáci mohou skládat dále maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky za stejných podmínek jako zkoušky povinné. Profilová část maturitní zkoušky Ředitel školy určí nabídku povinných profilových zkoušek tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek ţák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Touto povinnou zkouškou je praktická zkouška z odborných předmětů. Další dvě zkoušky si ţáci volí z následující nabídky předmětů: ekonomika, účetnictví, dějepis, 2.cizí jazyk, matematika, informační a komunikační technologie, (pokud uvedené předměty si ţák jiţ nezvolil v povinné společné části maturitní zkoušky). Ţáci si v rámci společné části maturitní zkoušky mohou vybrat jeden ze tří předmětů: matematiku, občanský základ nebo informatiku. Škola připravuje ţáky na maturitní zkoušku z matematiky a občanského základu semináři v rámci volitelného předmětu. Kaţdý ţák můţe dále vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 2 předměty), volit můţe podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT. Způsoby a kriteria hodnocení žáků Hodnocení ţáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se vyuţívá tradiční pětistupňové škály, která je ve školním řádu blíţe specifikována. Učitelé přistupují k průběţnému hodnocení vzdělávacích činností ţáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení ţáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosaţení cílů středního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vţdy zdůvodní, přičemţ mají ţáci právo se ke známce vyjádřit. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţování ţáci: a) se zdravotním postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým ) b) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocnění, lehčí zdravotní poruchy ) c) se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením) Pokud je předpoklad zvládnutí náročného středoškolského studia zakončeného maturitou je moţné individuálně integrovat tyto ţáky v běţných třídách. Moţnost integrace však vychází: - z prostorových moţností školy není vybudován bezbariérový přístup - ŠVP předpokládá moţnost integrace ţáků s lehčími tělesnými postiţeními - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a dalšími odborníky lékaři, psychologové) - dle potřeb a na základě lékařských doporučení ve spolupráci s rodiči ţáků zajištění individuálních vzdělávacích plánů, pokud to postiţení ţáků vyţaduje

15 - zajištění individuálního přístupu k ţákům se zdravotním postiţením - obdobně jako u ţáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním moţnost vyuţívání konzultačních hodin, konzultace s psychologem v případě ohroţení ţáků sociálně patologickými jevy - u ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení jsou vyuţívány upravené vyučovací metody a metody prověřování - ţáci s tělesným postiţením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní ţáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíţí ke stanovisku odborného lékaře - v kaţdém případě je uplatňován individuální přístup k ţákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaţí se o jejich rozvoj Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - účast na projektech včetně mezinárodních - podpora účasti na soutěţích olympiády a SOČ - vhodné formy a metody práce - zařazení do zahraničních výměnných pobytů Popis zajištění výuky v ŠVP Ekonomické lyceum AGYS 1. Základní materiální zabezpečení Škola vznikla v roce Jedná se o školu víceoborovou, která má kapacitu 480 ţáků denní formy vzdělávání, to je 16 tříd, z toho kapacita oboru vzdělání Ekonomické lyceum činí 120 ţáků (1 třída v ročníku). Školní budova je velmi prostorná, všechny vzdělávací obory mají svoje specializované učebny. Její součástí jsou 4 jazykové učebny, 5 moderních učeben informačních a komunikačních technologií. Všechny kmenové třídy, odborné učebny a kabinety jsou propojené do školní počítačové sítě a jsou napojeny na internet a centrální kopírovací zařízení. Ve všech kmenových a odborných učebnách, které jsou určeny pro výuku ŠVP Ekonomické lyceum AGYS, jsou zabudovány dataprojektory s počítači, a v některých učebnách (jazykové učebny, učebna přírodních věd a 1 kmenová učebna) jsou pro výuku k dispozici i interaktivní tabule. Učebny v kapacitě odpovídají poţadavkům BOZP nebo umoţňují dělení tříd na skupiny. Pronajaté prostory pro výuku tělesné výchovy jsou vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním. Škola má i prostory pro uloţení učebních a jiných pomůcek a prostory a kabinety pro přípravnou práci učitelů vybavené odpovídajícím úloţným nábytkem. Ve škole je zřízena knihovna. Nezbytnou součástí jsou i prostory pro řízení školy (ředitelna, sekretariát, zasedací místnost), prostory pro osobní hygienu ţáků i vyučujících. Škola je vybavena i zařízením pro odkládání oděvu a obuvi. Pro stravování vyuţívají ţáci školní jídelnu v Domově mládeţe v blízkosti školy. Pitný a stravovací reţim době výuky je řešen pomocí automatů. V době volna mohou ţáci vyuţívat také informačního kiosku. (volný přístup k výpočetní technice a internetu). Pro ţáky je zajištěna moţnost kopírování studijních textů pomocí kopírovací techniky, která je umístěná na chodbě a je připojena do školní sítě. Veškeré prostory školy jsou vybaveny víceúčelovým estetickým moderním a funkčním nábytkem a učebními pomůckami. Kaţdoročně dochází k dalším úpravám, které sledují postupnou obnovu a rozšiřování dalších technických novinek, které zlepšují úroveň výuky a prostředí školy. K estetickému vzhledu školy přispívá i vybavení chodeb obrazy, květinovou výzdobou a tématickými nástěnkami.

16 2. Základní personální zabezpečení Za 15 let existence školy se nám podařilo vytvořit stabilizovaný, plně kvalifikovaný profesionální pedagogický tým pracovníků, jehoţ předností je i početné zastoupení muţů. Škola nabízí výuku 7 cizích jazyků: anglického, francouzského, italského, německého, ruského, španělského jazyka a latiny. Mnoho učitelů si neustále doplňuje a rozšiřuje vzdělání dalším studiem na dalších vysokých školách nebo v různých seminářích či odborných kurzech. Výchovným a studijním problémům se věnují výchovná poradkyně a protidrogový preventista. Kromě 30 interních učitelů na škole působí i vyučující z univerzit z Hradce Králové a Pardubic a zahraniční učitelé, kteří vyučují konverzaci v cizím jazyce a vedou semináře pro přípravu na zkoušky z mezinárodní platností. Všichni učitelé pracují v předmětových komisích. 3. Organizační zajištění Teoretická výuka probíhá dle rozvrhu v učebnách školy. Odborná praxe je organizována formou učební praxe v předmětu fiktivní firma zařazené do 3. ročníku v tříhodinové dotaci. Výuka je doplňována formou exkurzí do firem a jiných institucí. Estetická výchova je zajištěna i návštěvou divadelních a filmových představení a výstav. Výchova ke zdraví je kromě tělesné výchovy zabezpečována lyţařským výcvikem, sportovně turistickým kurzem účastí na sportovních soutěţích. Na škole jsou zabezpečeny pro ţáky i přednášky z oblasti zdravovědy, partnerských vztahů, ekologie, prevence (drogy, aids..). Pravidelně jsou do organizace školního roku zařazovány přednášky s představiteli vysokých a vyšších odborných škol a také přednášky s pracovníky významných institucí a firem, kde mohou naši absolventi nalézt uplatnění. 4. BOZP při vzdělávacích činnostech - Všichni pedagogičtí pracovníci i další zaměstnanci školy jsou povinni vytvářet, dodrţovat a kontrolovat podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků při jejich účasti na školní výuce a výchově. Při výuce předmětů, jeţ mohou přinášet zvýšené ohroţení zdraví ţáků (tělesná výchova, lyţařský výcvik, plavecký výcvik, sportovně turistický kurz atd.), dodrţují pedagogičtí pracovníci stanovené metodické postupy. - Pracovníci školy oznamují své poznatky, které nasvědčují tomu, ţe ţák je vystaven týrání, zneuţívání apod. Oznamují poznatky o konkrétním ohroţení ţáků uţívajících návykové látky včetně alkoholu. - Zaměstnanec vykonává práci pouze odborně a zdravotně způsobilý. - Ve školní budově platí zákaz kouření. - Na začátku školního roku jsou ţáci seznámení se školním řádem a zásadami bezpečného chování. - Ţáci i zaměstnanci jsou seznámeni s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a poţární ochrany souvisejících s činností vykonávanou ţáky. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

17 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Jednotlivé náměty a připomínky sociálních partnerů jsme vyuţili při tvorbě ŠVP. V průběhu existence školy jsme navázali velmi úzkou spolupráci s řadou partnerů. Jedná se nejen o bankovní instituce, pojišťovny, auditory a daňové poradce, ale i firmy a instituce, ve kterých jiţ pracují absolventi naší školy. Máme velmi dobrou spolupráci s Magistrátem města Pardubice, s Městským obvodem V, s Krajským úřadem Pardubice. Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů, zejména tím, ţe zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele tak pro ţáky, zúčastňují se významných akcí školy, umoţňují tématické exkurze pro jednotlivé předměty, spolupracují s fiktivními firmami. Tím získáváme i zpětnou vazbu o tom jak jsou naši ţáci v jednotlivých ekonomických disciplínách i v rámci výuky cizích jazyků a dalších disciplín připraveni pro vstup do praxe. Schůzky rodičů se konají 2x za školní rok, v listopadu a v dubnu. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím studijních průkazů, případně osobně při individuálních konzultacích. Základní údaje o chodu školy a organizaci školního roku je moţné nalézt na webových stránkách školy. Na škole pracuje také školská rada. Škola spolupracuje s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Hradec Králové, jejichţ studenti absolvují svoji pedagogickou praxi pod vedením našich učitelů. Zástupci jednotlivých fakult Univerzity Pardubice jsou kaţdoročně zváni na besedu o moţnostech studia v Pardubicích. Na základě smlouvy s regionální akademií CISCO při UP je naše škola lokálním školícím střediskem. Škola je také členem CAMBRIDGE SCHOOLS ASSOCIATION a regionálním střediskem Microsoft Partners in Learning Center of Education pro oblast Pardubického kraje. Škola je členem Sdruţení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

18 UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Datum platnosti M/02 Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum AGYS střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky v denní formě vzdělávání od počínaje prvním ročníkem Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů v ročníku Celkem A. Povinné vyučovací předměty Základní Český jazyk a literatura CJL Anglický jazyk ANJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Konverzace v anglickém jazyce KAJ 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 7 Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Psychologie PSY Fyzika FYZ Chemie CHE Biologie BIO Ekologie EKL Matematika MAT Tělesná výchova TEV Informační a komunikační technologie IKT 2 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (3) 9 Písemná a elektronická komunikace PEK 3 (3) Zeměpis ZEM Ekonomika EKO Právo PRA Fiktivní firma FIF Účetnictví UCE (3) 3 (3) 6 Ekonomická cvičení EKC (2) 2 Povinně volitelné vyučovací předměty Seminář a cvičení z matematiky SCM Společenskovědní seminář SVS Celkem B. Nepovinné vyučovací předměty

19 Poznámky k učebnímu plánu 1. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk. Dalším cizím jazykem můţe být francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk nebo španělský jazyk. 2. Ve 4. ročníku jsou zařazeny do učebního plánu volitelné předměty. Ţák si vybere z nabídky Seminář a cvičení z matematiky nebo Společenskovědní seminář. 3. Pro dělení předmětů jsou v plánu pouţity následující symboly: není-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, třída se při vyučování nedělí, je-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, potom tato hodnota určuje počet dělených hodin. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který postupuje v souladu s poţadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. 4. O minimálním počtu ţáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle moţností školy. Maximální počet ţáků je omezen charakterem předmětu. 5. Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. Přehled vyuţití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyţařský výcvik 1 Sportovně turistický kurz 1 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva Celkem týdnů Poznámky Škola zařadí podle podmínek lyţařský výcvik a sportovně turistický kurz. Kurzy se organizují v souladu s metodickým pokynem MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j / ze dne ). Kurzy mohou být organizovány i v jiném ročníku, neţ je uvedeno v přehledu

20 RVP Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium Ekonomické lyceum AGYS vzdělávací oblasti a obsahové minimální počet skutečný počet vyučovací předmět okruhy týdenní celkový týdenní celkový Jazykové a komunikační vzdělávání český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyky Anglický jazyk ŠVP Konverzace v anglickém jazyce cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Psychologie 1 34 Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie Ekologie 1 34 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Lyţařský výcvik Sportovně turistický kurz Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Národní a světová ekonomika Zeměpis Podnikání a podnikové činnosti Ekonomika Ekonomika Právo 3 90 Fiktivní firma Financování a účetnictví Ekonomika 2 60 Účetnictví Ekonomická cvičení 2 60 Disponibilní hodiny Volitelné předměty 2 60 Celkem Celkem Kurzy 0 týdnů Lyţařský výcvik 1 týden Sportovně turistický kurz 1 týden

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Profil absolventa Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 Cheb Pozemní stavitelství 36-47-M/0 Verze: v. Obsah 2 Profil absolventa... 3 2. Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP 2 Profil absolventa ŠVP.. 3 Charakteristika ŠVP. 9 Učební plán... 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura.... 21 Anglický jazyk 33 Konverzace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G.

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G. OBSAH Identifikační údaje.. 2 Charakteristika školy... 3 Charakteristika ŠVP.... 4 Učební plán.. 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura... 14 Anglický jazyk. 27 Konverzace v anglickém

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Č. j.: SPŠ 73/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení 23 44 L/01 Mechanik strojů a zařízení Chrudim 2016 Identifikační údaje Předkladatel: Kontakty pro

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 34 (1 hodina 2. ročník) Platnost: od

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (KAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572 548 198, 572 548 788, http://www.edukomplex.cz/ssos, e-mail:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více