ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu"

Transkript

1 Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost povrchu, přesnost výroby, technolo gické poznámky, technicky významné křivky a jejich využití, využití počítačů ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu tématický okruh: Technické zobrazování - pravoúhlé promítání - realizace způsobu výuky (zopakování, rozšiřující učivo) - předpoklad možných problémů a způsob jejich řešení - vytvoření několika vhodných úloh pro žáky - zhodnocení - způsob dalšího možného upevnění SADA 2 TECHNICKY DŮLEŽITÉ KOVY A JEJICH SLITINY přehled, rozdělení, barevné kovy, vlastnosti a jejich zkoušení MAGNETICKÉ POLE základní zákony a vztahy, silové účinky magnetického pole, magnetické obvody a jejich využití v technické praxi tématický okruh: Práce s kovem žáků - nástin vhodné výuky žáků s touto problematikou - úvod tématického celku - způsob procvičení dané látky vyučovací hodiny SADA 3 ŽELEZO A OCEL V TECHNICKÉ PRAXI výroba železa a oceli, vlastnosti, použití železa, litiny a oceli v technické praxi, třídy ocelí, tepelné zpracování STEJNOSMĚRNÝ PROUD základní zákony a vztahy a jejich využití pro výpočty tématický okruh: Základy technického zobrazování - kótování - struktura vyučovací hodiny - výklad s využitím tabule SADA 4 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KOVŮ výroba odlitků, tváření, ruční zpracování kovů, strojní zpracování kovů, nástroje, obráběcí stroje, základní operace POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY druhy, princip, základní zapojení výuka ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce - Praktické činnosti tématický okruh: Pájení na měkko 8. roč.

2 - struktura vyučovací hodiny - bezpečnost - výklad daného tématu (základní pojmy) SADA 5 PLASTICKÉ HMOTY V TECHNICKÉ PRAXI přehled, rozdělení, vlastnosti a jejich zkoušení SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA rozdělení, vlastnosti, použití tématický okruh: Práce s plasty - výklad (informace o plastech, vznik plastů, rozdělení, vlastnosti, základní tvary a formy) SADA 6 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ průmyslové tváření plastů, ruční zpracování plastů, nástroje, tváření a lití plastických hmot VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE bytové instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem tématický okruh: Úvod do elektrotechniky - výklad (vývoj elektrotechniky, technické využití v současnosti aj.) SADA 7 DŘEVO JAKO TECHNICKÝ MATERIÁL použití, stavba dřeva, základní jehličnaté a listnaté dřeviny, vlastnosti dřeva a jejich zkoušení TRANSFORMÁTORY jejich význam pro technickou praxi, základní vztahy, princip, použití tématický okruh: Práce se dřevem - výklad (význam dřeva, zpracování dřeva aj.) - pokus na dané téma SADA 8 TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA rozdělení řeziva, vady dřeva, materiály na bázi dřevní hmoty, spoje a spojování dřeva a materiálů na bázi dřevní hmoty MĚŘICÍ PŘÍSTROJE druhy, možnosti použití, princip voltmetru a ampérmetru, změny měřících rozsahů, předřadník, bočník tématický okruh: Práce se dřevem - orýsování čar - výklad daného učiva(význam orýsování, nářadí, způsob použití) - zadání domácího úkolu SADA 9

3 TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA ruční a strojní zpracování, nástroje pro ruční a strojní obrábění, dřevoobráběcí stroje, základní operace TOČIVÉ STROJE jejich vlastnosti a použití, motory asynchronní, synchronní sériové, derivační, dynama, alternátory tématický okruh: Jednoduchý technický výkres - výklad a závěr SADA 10 OSTATNÍ NEKOVOVÉ MATERIÁLY papír, sklo, keramika, textil, guma - výroba, vlastnosti, použití, význam v technické praxi OBVODY RLC základní vztahy, princip výpočtu, technický význam výuka ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce - Praktické činnosti 9. roč. tématický okruh: Jednoduché elektrické obvody - procvičování - tvorba problémových úkolů - vyřešení daných úkolů na tabuli SADA 11 POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLŮ A NÁTĚROVÉ HMOTY možnosti a účel povrchové úpravy, kovové vrstvy, plastové povlaky, rozdělení a vlastnosti nátěrových hmot, technologie povrchových úprav ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu tématický okruh: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - nástin způsobu realizace dané výuky - realizace výuky daného tématu - didaktická pomůcka - tabule - upevnění SADA 12 STATIKA TUHÉHO TĚLESA síla, soustavy sil, uložení tělesa, soustavy těles, pasivní odpory, podmínky MĚŘICÍ PŘÍSTROJE druhy, možnosti použití, princip voltmetru a ampérmetru, změny měřících rozsahů, předřadník, bočník tématický okruh: Pravoúhlé promítání - procvičování - nástin struktury vyučovací hodiny - realizace výuky(využití tabule) SADA 13 KINEMATIKA ROVINNÝCH MECHANISMŮ rozklad obecného pohybu, grafické konstrukce pólů pohybu, středů křivosti, rychlosti a zrychlení

4 MAGNETICKÉ POLE základní zákony a vztahy, silové účinky magnetického pole, magnetické obvody a jejich využití v technické praxi tématický okruh: První pomoc při úrazech elektrickým proudem - realizace výuky - práce učitele s tabulí - způsob upevnění probrané látky SADA 14 DYNAMIKA TUHÉHO TĚLESA základní zákony dynamiky, jednoduché pohybové rovnice, přímočaré kmitavé pohyby, dynamika soustavy těles POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY druhy, princip, základní zapojení tématický okruh: Řezání kovů (možnosti učitele) - výklad, náčrty za pomocí tabule SADA 15 ZÁKLADNÍ POJMY Z PRUŽNOSTI A PEVNOSTI základní druhy namáhání, kombinované a cyklické namáhání, význam pro technickou praxi TRANSFORMÁTORY jejich význam pro technickou praxi, základní vztahy, princip, použití výuka ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce - Praktické činnosti 9. roč. tématický okruh: Výroba a rozvod elektrické energie - vhodná vyučovací metoda (použití tabule) - tvorba vhodných otázek na procvičení probrané látky SADA 16 DEFORMACE A NAPJATOST jednoosá napjatost, rovinná napjatost, ohyb nosníků, krut hřídelů STEJNOSMĚRNÝ PROUD základní zákony a vztahy a jejich využití pro výpočty tématický okruh: Sekání kovů - výklad SADA 17 SPOJE A SPOJOVACÍ MATERIÁL nepohyblivé spoje strojních součástí, spojení rozebíratelná a nerozebíratelná, rozdělení, vlastnosti, použití, princip výpočtu OBVODY RLC základní vztahy, princip výpočtu, technický význam

5 tématický okruh: Závity, závitová spojení - způsob výuky daného tématu - tvorba vhodných, souvisejících otázek pro procvičení tématu SADA 18 POHYBLIVÁ SPOJENÍ STROJNÍCH DÍLŮ součásti pro pohyblivá spojení, čepy, hřídele, ložiska, kluzná uložení, použití, princip výpočtu VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE bytové instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem tématický okruh: Vrtání kovů - výklad - zadání domácího úkolu SADA 19 PŘENOS KROUTÍCÍHO MOMENTU, SPOJKY rozdělení, typy, konstrukce,vlastnosti, použití, princip výpočtu TOČIVÉ STROJE jejich vlastnosti a použití, motory asynchronní, synchronní sériové, derivační, dynama, alternátory tématický okruh: Nýtování kovů - představa o způsobu výuky - volba vhodné metody a její realizace a závěr SADA 20 PŘEVODY, PŘEVODOVÉ MECHANISMY rozdělení, typy, konstrukce,vlastnosti, použití, princip výpočtu SVĚTELNÉ ZDROJE A SVÍTIDLA rozdělení, vlastnosti, použití tématický okruh: Práce s kovem - měření - volba metody - realizace výuky (měření posuvným měřidlem)

6 Literatura Vladař, J., Zelenka, J.: Elektrotechnika a silnoproudá elektronika. SNTL. Praha Voženílek, L.: Kurz elektrotechniky. SNTL. Praha Trnka, Z.: Teoretická elektrotechnika. SNTL. Praha HABEL, J. a kol. Světelná technika a osvětlování. Praha. FCC Public ISBN PLCH, J. Světelná technika v praxi. Praha. IN-EL ISBN Faktor, Z. Transformátory a cívky. Praha. BEN ISBN X. Tkotz, K. Příručka pro elektrotechnika. Sobotáles ISBN Blahovec, A. Elektrotechnika 1. Informatorium ISBN Blahovec, A. Elektrotechnika 2. Informatorium ISBN X. Blahovec, A. Elektrotechnika 3. Informatorium ISBN Dvořáček, K. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. IN-EL ISBN Roubíček, O. Elektrické motory a pohony. BEN ISBN X. Kysilka, J.: Návody na technická praktika, PF HK 1988 Přikryl, Z. a kol.: Technologie obrábění, SNTL Praha 1967 Hluchý, M.: Strojírenské technologie II, SNTL Praha 1979 Vágner, F., Hartel: Technika a programování NC strojů, Wahlberg, Praha Vondráček, F.: Materiály a technologie II. SPN Praha 1985 Vondráček, F. a kol.: Materiály a technologie pro PF - I. díl, SPN Praha 1985 Rychlíková, B.: Materiály a technologie (Nauka o kovech), PF Ostrava 1988 Pluhař, J., Korita, J.: Strojírenské materiály, SNTL Praha 1977 Hluchý, M.: Strojírenské technologie I (Nauka o materiálu), SNTL Praha 1978 (učebnice pro SPŠS) Kol.: Dřevařská příručka díl I. a II., kolektiv autorů, SNTL Praha Juříček, F.: Nauka o materiálu a mechanická technologie, PF Brno 1976 Benda, V., Sedláková, J.: Materiály pro zpracování papíru, SNTL Praha 1985 Pexa, B.: Dřevo a technologie jeho zpracování, SPN, Praha 176 Šebesta, V. a kol.: Oděvní materiály, SPN, Praha 1976 Scheller, R.: Pružnost, pevnost, SPN Praha 1979 Cyrus, P.: Principy a systémy II (Pružnost pevnost - příklady), PF Hradec Králové 1987 Scheller, R.: Cvičení z pružnosti a pevnosti, SPN Praha 1980 Pěšina, E., Reif, P., Valenta, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha 1964 Hoschl, C.: Pružnost pevnost ve strojírenství, Praha 1971 Sedláček, V.: Technická mechanika I (statika), Praha, VŠZ, Šesták a kol.: Technická mechanika (mechanika tuhých těles), Bratislava, Praha, SNZL, Pěkný, A.: Části strojů, Praha SZN 1972 Černoch, S.: Strojně technická příručka, 1, 2. SNTL Praha, 1977 Boháček, F.: Části a mechanizmy strojů 3. Převody. Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Bakalářské studium. Bolek, A., Kochman: Části strojů. Technický průvodce 1 a 2. Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů I, II, Praha SNTL 1989 Cyrus, P.: Principy a systémy III (příklady části strojů, PF Hradec Králové 1987 Kříž a kol.: Stavba a provoz strojů I, II, III. SNTL Praha Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Ozubené převody. Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Příklady. Švec, V.: Části a mechanizmy strojů. Spoje a části spojovací. Jančík, L., Zýma, J.: Části mechanizmy strojů, ČVUT Praha *Zdrojem témat je školní informační systém FIS

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Technické lyceum Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Jarmila

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/2013 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1. Grafika 2. MS Office Předmět UCE a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78--M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: třetí Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B,.C Poč.listů: Učitel: Mgr.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Více

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ

MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ MANAGEMENT STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2011/2012 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět KOM: 1. Měření strojních součástí 2. Zkoušky materiálů Předmět

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz NABÍDKA KNIŽNÍCH

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání --M/0 Strojírenství Tématický plán předmětu : Anglický jazyk Ročník: první Škol. rok: 0/0 Počet vyuč.hodin týdně: Třída :.A,.B Poč.listů: Učitel: Mgr. Michaela

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

nabídka knižních publikací 2012

nabídka knižních publikací 2012 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz nabídka knižních

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-L/01 MECHANIK

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13 Databázové systémy informační technologie Ing. Dana Bártíková vypracování praktických cvičných úloh a řešení komplexních cvičení (návrh databáze, zadávání dat, nastavení parametrů a datových typů, relace,

Více

školní vzdělávací program Strojní mechanik

školní vzdělávací program Strojní mechanik školní vzdělávací program Strojní mechanik SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více