3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Charakteristika školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem a s vadami řeči. V rámci péče nabízíme i vzdělávací program respektující potřeby žáků s lehkým mentálním postižením. Využíváme prvky z mateřské reflexní metody jako efektivní a hravý prostředek pro výuku českého jazyka u dětí s vážnými komunikačními problémy, jako odrazový můstek pro tematickou jednotu a další edukační využití týdenní práce v českém jazyku. Každý rok společně prožíváme jedno téma v projektu, který bude prostupovat celoškolním životem (Cirkus, Občánek, Indiáni. Kouzelníci, Cestovatelé, Zahradníci, Pohádky, Objevitelé, Figurky a další). Máme značku Rodiče vítáni nabízíme přátelské a bezpečné prostředí všem dětem i jejich rodinám. Společné strategie výchovy a vzdělávání Základ Společné strategie výchovy a vzdělávání vycházejí z principů mateřské reflexní metody zpracovaných holandským pedagogem Van Udenem a publikovaných Institutem voor Doven v Sint Michielsgestelu v roce Škola nabízí alternativní formu rozvoje komunikačních dovedností v českém jazyku na základě uplatňování zásad mateřské reflexní metody především hraní dvojí role, vhodné pro žáky s různým stupněm narušení komunikačních dovedností způsobených především sluchovým či jiným postižením. Mateřská reflexní metoda prolíná celým pedagogickým procesem. Tzv. hraní dvojí role znamená zachytávání vyjádření žáků a následná reprodukce učitelem či vychovatelem ve správné české podobě. Vzhledem k sociální nezralosti žáků

2 vyplývající z jejich postižení zařazujeme v hojné míře postupy přibližující reálný život a orientaci v něm. Děti s LMP jsou hravé a, a proto využíváme především postupy vycházející z herních aktivit. Společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí následující klíčové kompetence žáků Jak umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učením? 1. Společně s žáky a prostřednictvím hravých situací řešíme problémové úlohy 2. Společně vytváříme myšlenkové mapy slovní i obrázkové 3. Vytváříme pro žáky příležitosti k cílevědomému a hravému vyhledávání a třídění informací Jak učíme žáky tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problém? 1. Při vyučování navozujeme problémové situace z praktického života, nabízíme různé postupy a řešení a poskytujeme žákům volnost při jejich výběru 2. Při motivaci vyučovací hodiny využíváme herní a praktické náměty řešící problém 3. Děti aktivně zapojujeme do realizace celoškolních hravých projektů Jak vedeme žáky k všestranné a otevřené komunikaci? 1. Důsledně při veškeré komunikaci dodržujeme hraní dvojí role - zachytávání vyjádření dětí a následné správné vyjádření pedagogem 2. Systematicky rozšiřujeme slovní zásobu dětí 3. Vytváříme dětem herní příležitosti pro nácvik přiměřené formy komunikace s cizími lidmi v různých sociálních situacích Jak učíme žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých? 1. Vytváříme příležitosti pro společné plnění úkolů a pro společné hraní

3 2. Spolupracujeme s žáky celé školy, jejich rodiči a dalšími našimi zaměstnanci při celoškolních i mimoškolních hravých projektech Jak vedeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodná a zodpovědná osobnost? 1. Podporujeme u žáků používání aktivního NE žáků ve všech situacích 2. Zapojujeme žáky do rozhodování při volbě činností během vyučování nebo při přípravě školních akcí 3. Společně s žáky vytváříme a následně dodržujeme vlastní pravidla chování ve škole při různých činnostech Jak učíme žáky projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě? 1. Do veškeré komunikace zapojujeme emoce, vyjadřujeme je a pojmenováváme je 2. Společně s dětmi slavíme a oslavujeme nejrůznější příležitosti narozeniny školy, zahájení školního roku, zavírání a otevírání zahrady, živý Betlém, vánoční večeře, velikonoční koledování, besídka pro maminky, Zahradní slavnost Jak učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví? 1. Pěstujeme všechna hygienická pravidla a v jejich dodržování jdeme dětem příkladem 2. Do vyučování zařazujeme relaxační a herní chvilky dle potřeb dětí Jak učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k ostatním lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám? 1. Připravujeme a realizujeme společně s žáky výlety, pobyty na škole v přírodě, exkurze, zájezdy do divadel, na sportovní soutěže za hranice školy a vlastním příkladem vedeme žáky k zodpovědnému vystupování na každé mimoškolní akci 2. Do celoškolních celoročních projektů zařazujeme i poznávání jiných kultur Jak vedeme žáky k tomu, aby poznali své reálné možnosti a uplatnili je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci? 1. Vytváříme zajímavé přiměřené praktické a tvůrčí příležitosti pro pracovní činnosti žáků

4 2. Organizujeme vhodné exkurze zaměřené na poznání různých vhodných povolání 3. Stanovujeme před každou činností kritéria pro hodnocení a následně je dodržujeme Uplatňované výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení 1. Vhodně střídáme vyučovací metody 2. Společně vytváříme myšlenkové mapy slovní i obrázkové 3. Vytváříme pro žáky příležitosti k hravému vyhledávání Kompetence k řešení problémů 1. Při vyučování navozujeme a využíváme problémové situace 2. Problémové situace řešíme společně s dětmi 3. Děti aktivně zapojujeme do realizace celoškolních projektů a akcí Kompetence komunikativní 1. Ve všech situacích uplatňujeme hraní dvojí role 2. Systematicky a hravými způsoby rozšiřujeme slovní zásobu dětí 3. Do veškeré komunikace zapojujeme emoce, vyjadřujeme je a pojmenováváme je Kompetence sociální a personální 1. Vytváříme příležitosti pro společné plnění úkolů

5 2. Zapojujeme žáky do rozhodování při volbě činností 3. Společně s žáky vytváříme a důsledně dodržujeme vlastní pravidla chování při různých činnostech Kompetence občanské 1. Pěstujeme všechna hygienická pravidla a v jejich dodržování jdeme dětem příkladem Do vyučování zařazujeme relaxační chvilky dle potřeb dětí 3. 3.Ve vybraných situacích důsledně vyžadujeme chování podle smysluplných pokynů Kompetence pracovní 1. Dbáme na pořádek na pracovním místě a na přípravu a úklid pomůcek 2. Zadáváme smysluplné pracovní úkoly 3. Dbáme na dokončení zadaných úkolů

6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Za žáky mimořádně nadané budeme v naší škole považovat žáky, kteří přicházejí z integrace z běžných základních škol a žáky, kteří trvale dosahují v některých předmětech nadprůměrných výsledků. Žáci přicházející z integrace mívají větší znalosti nebo komunikační dovednosti než naši průměrní žáci, ale většinou neumějí v době vyučování pracovat současně se skupinou žáků a být aktivní. Je takřka pravidlem, že mají velmi dobře rozvinuté orální komunikační schopnosti, které ale dostatečně nevyužívají k vlastní prezentaci. Mívají problémy s kolektivem dětí, bývají osamoceni, někdy s výchovnými potížemi, jimiž se na sebe snaží upozornit. Jsou zvyklí na práci a přípravu s individuální pomocí, nemívají v dostatečné míře rozvinuté kompetence komunikativní, k řešení problémů a sociální. Přicházejí k nám na základě doporučení speciálně pedagogického centra a žádosti rodičů. Speciálně pedagogické centrum tyto děti většinou podporuje po celou dobu jejich předchozí integrace, a proto podmínky pro přechod jsou příznivé. Na základě vyšetření, doporučení centra a jednání s rodiči je dítě přicházející z integrace do vhodné třídy. Vybírá se třída, kde je skupina žáků komunikačně přínosná a stimulující. Jednotliví vyučující pod vedením třídního učitele vypracují vzdělávací plán, který navazuje na stávající znalosti a dovednosti žáka a propojuje je s plánem výuky ostatních žáků třídy. Důraz je položen v první fázi na rozvoj kompetencí komunikativních a sociálních. Rodičům je umožněn pobyt ve škole a účast ve vyučování v individuálně domluveném rozsahu. Plán se postupně vyhodnocuje a konzultuje se další postup. Specifické vzdělávací potřeby těchto žáků jsou respektovány v případě potřeby prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů i v dalším období. Učivo je pro tyto žáky většinou rozšiřováno, a to zadáváním náročnější samostatné práce, vyžadující samostatné získávání informací a jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Třídní učitel speciální pedagog a školní psycholog čtvrtletně pravidelně situaci analyzují a případně upravují. Žáci s trvale nadprůměrnými výsledky v určitém předmětu jsou dle možností vyučováni ve skupině žáků, která je pro ně podnětná. Tyto skupiny se vytvářejí na základě výsledků pedagogického pozorování, výsledků práce žáka a šetření školního psychologa.

7 V těchto předmětech je těmto nadaným žákům věnována zvýšená pozornost a jsou pro ně v rámci vyučování připravovány úkoly, které svou náročností přesahují základní učivo. Žáci jsou motivováni pro aktivní účast v různých projektech a soutěžích. Žáci talentovaní na výchovy mohou dále rozvíjet svůj talent prostřednictvím školní zájmové činnosti sportovní hry, odpolední činnosti internátu. Doporučujeme též a doprovodem (v případě internátních žáků) zajišťujeme využít v těchto případech možnosti, které nabízí základní umělecká škola v Ivančicích. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole považujeme všechny žáky naší školy a školní vzdělávací program je přizpůsoben možnostem jejich rozvoje. Žáci se specifickými poruchami učení či chování jsou se souhlasem rodičů vyšetřeni školním psychologem a speciálním pedagogem ze speciálně pedagogického centra a na základě jejich doporučení a pedagogického pozorování třídního učitele je pro ně vytvořen plán reedukační péče. Některá vhodná reedukační cvičení jsou zařazena přímo do vyučování do předmětů český jazyk a matematika a jsou využívány celou skupinou žáků. Jsou součásti běžného vyučování a není veden záznam o jejich plnění. Individuální péče při reedukaci specifických poruch učení je dětem věnována v rámci hodin Komunikačních a sociálních dovedností, kdy žák pracuje přímo nebo pod dohledem speciálního pedagoga. Plán individuálních reedukačních cvičení i s konkrétními cvičeními připravuje tým ze speciálně pedagogického centra. Komunikační a sociální dovednosti jsou zařazeny v jednotlivých ročnících v rozsahu 1 hodiny týdně. Žáci s kombinovaným postižením jsou přijímáni na základě vyšetření a doporučení příslušného speciálně pedagogického centra. Máme zkušenosti s kombinací postižení sluchového a zrakového, jsme schopni v určité míře zvládnout i kombinaci s postižením tělesným. Pro předměty, kde se důsledky kombinovaného postižení projevují negativním způsobem, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány. Pro vzdělávání těchto žáků škola vytváří potřebné materiální / speciální pomůcky / i personální podmínky / asistent pedagoga nebo osobní asistent /.

8 Při klasifikaci a hodnocení je přihlíženo k postižení žáka a jeho schopnostem. Žáky sociálně znevýhodněné tvoří především skupina dětí z našeho dětského domova. Do jednotlivých tříd jsou zařazováni většinou jednotlivě a bohužel již ve středním školním věku jsou spolužáky vnímáni jako odlišní a těžce nacházejí kamarády. Snahou dětského domova je vytvářet pro tyto děti takové zázemí, které se co nejvíce podobá skutečnému domovu. V případě nadstandardních materiálních potřeb vychází těmto dětem vstříc Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Vyučující ve třídách, kde jsou děti z domova, musejí zvláště citlivě zpracovávat veškerou rodinnou a osobní tematiku. Podmínky pro rovnocenné začlenění dětí z domova mezi děti z rodin vytvářejí především rozličné školní projekty a akce, v rámci kterých se k sobě děti dostávají blíž a oceňují především osobní kvality. Školní psycholožka v každoročně vyhodnocované sociometrii všech dětských kolektivů bedlivě sleduje postavení těchto dětí a upozorňuje na možné problémy. Výchovná poradkyně dlouhodobě pracuje na perspektivním zařazení těchto dětí po odchodu z domova. Začlenění průřezových témat Průřezová témata Environmentální výchova EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a ve spolupráci s rodiči i doma. Zajišťujeme třídění a sběr odpadů, které produkují sami žáci a jejich rodinní příslušníci PET lahve, použité baterie a papír a jejich následnou recyklaci na patřičných místech Osobnostní a sociální výchova OSV vytváří v naší škole podmínky pro sebepoznání každého žáka a jeho přípravu na zařazení do praktického života. Je přirozenou součástí prevence sociálně patologických jevů.

9 3. 3. Výchova demokratického občana VDO vytváří v podmínkách našich žáků povědomí o fungování společnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEG přináší žákům poznatek vědomí, že nejsme na světě sami, že někam patříme a máme možnosti poznávat svět Multikulturní výchova MKV přibližuje žákům poznání vlastní kultury a odlišení jiných kultur spolu s vědomím, že všechny kulturní rozdíly jsou rovnocenné. MKV dává příležitosti k pozitivnímu ovlivňování sociálních vztahů, a to nejen ve škole Mediální výchova MV chce u žáků vytvořit uvážlivý a kritický postoj k médiím, proto je jí na II. stupni především v JČ věnována značná pozornost. Průřezová témata jsou zařazena formou integrace do předmětu viz až projektu viz a akce viz. 3.8.

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy:

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: ŠVP Nejhravější škola určený žákům základní školy speciální rozšiřuje vzdělávací nabídku školského zařízení MŠ,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAMU aměření školy Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Pedagogičtí

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro dětský domov

Školní vzdělávací program. pro dětský domov Školní vzdělávací program pro dětský domov jako součást Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova, Ivančice Motto: Vytváříme příležitosti pro všechny! 1 Obsah 1. Identifikační údaje.3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488 Obsah: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. Předkladatel a zřizovatel 2. Seznam použitých

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více