Pane starosto, na slovíèko!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pane starosto, na slovíèko!"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XIII číslo 4 duben 2004 Vážení občané, březnové dny uplynuly jako voda v byst - rém potoce a březen vystřídal dru hý jarní měsíc duben. Říká se o něm, že je roz mar ný, pro tože často mění počasí a rá zem za halí slun ce tem nými mraky a spustí vy dat nou deš ovou přeháňku. Za svého tři ce ti den ního pa nování bude mít du ben dos tatek pří le ži - tos tí nám uve denou cha rak te ris ti ku potvrdit ne bo nás pře kvapit pří jem nou slunnou po - ho dou. Příroda se pro budila ze zimního spánku dokonale od po činutá a ote ví rá svou ná ruč, aby do lůna země při jala první se - mín ka. Ta budou tou žeb ně čekat na pot řeb nou vláhu, aby moh la brzy vyklíčit, za pustit do hlí ny své ko řín ky a vyrazit ze tmy pod ze mí na světlo ke slunci. Jaro nám pos - tup ně před stavuje pest rou paletu prv ních pou pat. Na stromech raší pu pe ny, aby se poz ději poch lubily krásou utajených květů a svěží ze lení mladých lis tů. Ze vzdá le ných zimoviš se k nám vra cejí do rod ných hnízd ptáci. Zim ní ti cho se br zy změní v pta čí zpěv a ranní tryl ky malých zpě váčků rozradostní na še jit ra. Na světě bude hned krásněji a ve - seleji. Slunné jarní dny plné po ho dy Vám všem, naši milí čtenáři, přeje Drahomíra Plotzová Pane starosto, na slovíèko! Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v dnešním příspěvku informoval o tom, jak se roz hod lo zastupitelstvo obce pomoci Vám při jarním úklidu na Vašich dvor cích a půdách. V obci bude postaven od začátku dubna kontejner, do kte ré ho budete moci dávat např. velkoobjemový odpad, starý nábytek a sta veb ní odpad, jehož sa mostatný odvoz by byl neekonomický. Do tohoto kon tejneru se zakazuje dá vat odpad, který má a nebo může mít nebezpečné vlastnosti, např. uhynulá zví řata, barvy, ředidla, toxické látky, akumulátory, televize, pneumatiky, ple chov ky od barev a ředitel, léky, monočlánky apod. Sběr tohoto nebezpečného odpadu pro naši obec pořádá firma STKO- Mikulov, a to dvakrát do roka. Velkoobjemový kontejner bude v obci po celý rok. Zastupitelstvo obce chce tímto krokem pomoci občanům s odpadem, který jinak končí na tzv. čer ných skládkách, ve větrolamech a jinde. V měsíci dubnu bude jedna sobota určena pro všechny občany a kontejnerů bude v obci přistaveno více. Občané o tomto kroku budou informováni obec ním rozhlasem. V dalších měsících bude jeden kontejner přístupný bez úplaty všem občanům na místě, které určí zástupci OÚ. Věříme, že skončí ukládání odpadů na černé skládky. Pane starosto děkuji Obèanské prùkazy Alena Slabá Postup k vyřízení I. občanského průkazu K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je nutné doložit: - 1 x foto (3,5 x 4,5 cm), - žádost (vyplněná černou tužkou a podepsaná žadatelem o OP), - rodný list - potvrzení o hlášení trvalého pobytu (vydává obecní úřad v místě bydliště), - osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas. Potvrzení o hlášení pobytu žadatele: Zákonný zástupce (rodič) se dostaví na evidenci obyvatel pro

2 Obèanské prùkazy potvrzení o trvalém pobytu (dcery, syna). Po kud dítě již dosáhlo věku 15 let, mu sí se dostavit společně se zá - kon ným zás tupcem. Doklady, které je nutné předložit: - občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), - rodný list (dcery, syna). Osvědčení o státním občanství ČR Osvědčení o st. občanství vydá mat rika na příslušném krajském úřa dě v Brně. Žadatelé bydlící v Pa soh láv - kách žádají o vydání os věd čení o státním občanství na mat rice v Po - ho řelících. K žádosti před loží rodný list, oddací list rodičů, rod ný list dítěte a po tvrzení o trvalém po bytu dítěte. Bez správního poplat ku. Pokud již dítě dosáhlo věku 15 let, mu sí se dostavit na matriku se zá kon - ným zástupcem (rodičem). Žádost o OP je možno podat 2 mě - sí ce před dovršením věku 15 let. (Z odboru vnitřních věcí evidence obyvatel, občanské průkazy). Kouzlo lidových tradic v dobì Velikonoc Život venkovského lidu doprovázela odedávna řada veselých i váž ných ob řadů, které byly v souladu s pravidelně se opakujícími změ na mi v přírodě bě hem roku, a které určovaly pracovní i životní rytmus na šich předků. Většina z nich měla magický ráz a jejich původním účelem bylo chrá nit člo věka před pohromami neúrody, před nemocemi a před taju pl ný mi ne čis tý - mi silami. S příchodem křes anství se časem lidové obřady přiz působily cír kevnímu rituálu a u obřadních předmětů začala pře va žo vat estetická funkce nad magickou, protože symbolické úkony ztra tily význam. Některé lidové obřady postupně zanikly, jiné se uchovaly a předávaly se dal ším generacím. Nejvíce lidových tradic se váže k hlavním církevním svát - kům Vánocům a Velikonocům. Na rozdíl od vánočních svátků, které mají pev né datum, jsou velikonoční svátky pohyblivé. Slavíme je vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími a nejstaršími křes anskými svátky. Na - va zují na pohanské oslavy vítání jara a zřejmě také na židovský svátek pesach, kte rý byl památkou na vysvobození Židů z egyptského zajetí. Jejich smyslem je připomenout lidstvu Kristovo umučení a jeho slavné Vzkříšení. Velikonoční doba trvá šest týdnů a předchází jí jako duchovní příprava čty - ři cetidenní půst. Každou postní neděli odpoledne se věřící účastní pobožnosti kří žové cesty a při čtrnácti zastaveních rozjímají o utrpení a ukřižování Kris to - vě. Mine neděle Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná a nas tává vrchol svátků Boží hod velikonoční. Dalším významným svátečním dnem je Velikonoční pondělí, na které se nej více těší chlapci. Za vyšlehání děvčat dostávají odedávna vejce symboly ži vota, plodnosti a růstu. Nejjednodušší a zřejmě i nejstarší způsob zdobení va jec je barvení. Dnes se skoro všude užívají umělá barviva, jejichž příliš syté od stíny barev se nemohou rovnat krásným tlumeným tónům přírodních bar - viv, kterými se barvívala vejce dříve. Užíval se odvar cibulových slupek a jem ná zeleň se získala barvením z jarního osení, kopřiv nebo petržele. Na žlu to se barvila vejce ovesnou slámou, lípovým květem nebo čajem. Vzor na kraslicích se tvořil různými způsoby. K nejstarším technikám patří ba tikování včelím voskem. Tato nejoblíbenější technika se používá na "výfuky". Tak se zdobí červené kraslice na Slovácku a černé na Valašsku. Chod ské kraslice jsou jednobarevné a jihočeské dvoubarevné. Dal ší technikou zdobení je vyškrabování vzoru. Tak zdobí kraslice v okolí Plz ně a na Chrudimsku. Rostlinný motiv vyškrabují ženy ocelovým nožíkem, břit vou nebo čepelkou do temně modrého nebo černého povrchu obarvené sko řápky. Plastické zdobení vznikne nanášením barevného včelího vosku. Ten barví li dové malířky na černo a také používají vosk červený nebo modrý. Na Hané zdobí sytě červené nebo hnědé kraslice polepováním kousky ovesné nebo ječmenné slámy. Tato technika vyžaduje značnou zručnost a tr - pě livost. Jednoduchou a přitom působivou technikou zdobení je ovazování bílých va jec částmi rostlin lístky pampelišek, jetele, jahodníku nebo listy stromů. Po obarvení a odstranění rostlinných částí zůstane na kralici jejich stopa, kte rá vytvořila krásný přírodní ornament. Kterou techniku si vyberete Vy? Drahomíra Plotzová Krásné slunné poèasí a pøíjemné sváteèní dny Vám, váení obèané, pøejí starosta obce, místostarosta, pracovnice obecního úøadu a èlenky redakèní rady. 2 Pasohlávský zpravodaj

3 Koupání v termálních lázních V poslední době jsme my, občané z Pasohlávek, svěd ky velkého rozvoje v obci týkajícího se i rekreačních aktivit. Ko neč - ně slou ží vybudovaná kanalizace, čistírna od pad ních vod a vě ří - me, že se dočkáme i odkanalizování cha tové osady. Dokonce v kempu ATC Merkur se tyčí ob ří tobogán, dlouho očekávaná at - rak ce, kde v nejrychlejším místě dráhy se jezdí až čty ři ce ti ki lo met - ro vou rych lostí. V další etapě se počítá s aquaparkem a výstavbou vel ké ho lá - zeňs kého centra. Podle odborníků máme k tomu ty nej lepší pod - mín ky, především léčivou vodu o teplotě 39 stup ňů Celsia. Byla by to jedna z možností, jak ovlivnit roz voj kraje a také vytvořit no vá pracovní místa. Doufáme, že termální vody z vrtů v Pa soh - láv kách bu dou dobré jako v rakouském LAA an der THAYA. A to jsme okusili dne , kam OÚ Pasohlávky zor - ganizoval zájezd pro občany obce. Termální prameny rakouští sousedé objevili v roce 1992 a za 16 měsíců vybudovali lázeňský komplex, který ročně navštíví 360 tisíc hostů. Všichni, co poprvé tyto lázně navštívili, s námi budou ur čitě souhlasit, že to pro nás bylo velké překvapení. Ně ko likrát jsme navštívili lázně Čalovo na Slovensku, kam jsme cestovali ně ko - lik hodin, zatím co v LAA jsme byli za tři čtvrtě hodiny, včetně od bavení na celnici. Trochu nám dělalo potíže se v novém prostředí zo rien to vat, avšak pan starosta Uherek suverénně za nás vše vy řídil. Jak jsme obdrželi číselné známky od jednotlivých skří něk, všechno z nás spadlo a nedočkavě jsme vstu po va li do hlavního areálu, kde plocha vypadala jako moře s ně kolika ostrůvky, ovšem v podobě bazénů s různými lé čebnými prameny. Brali jsme to popořádku. Vyzkoušeli jsme koupání s ví řivými prameny zabudované ve zdech bazénů, potom jsme přešli do bazénu se slanou vodou, kde se pohoda dala vychutnat se zařízením vleže. Neodolali jsme ani bazénu s vo dou poháněnou vírem kolem dokola a nakonec jsme zaš li k dětskému bazénu, kde se to hemžilo hlavně těmi nej menšími dětmi. Došlo i na tobogán, čemuž neodolali ani ti nejstarší z na šeho zájezdu. Zažili jsme u toho spoustu legrace, zvláště když Hanz se v toboganu zašprajcoval a Jan Kadlíček, který jel za ním, vy pla - val s Hanzem na jeho ramenách. Podobné zažil i Pe pa Š astný, kte rý z toboganu připlaval s jedním dí tě tem vpředu a s druhým na zádech. Celé čtyři hodiny jsme měli možnost vychutnat si po byt v krásném prostředí, i když ceny za občerstvení byly nad naše možnosti. Pokud bude u nás zařizování lázní tak rych lé jako v LAA, budeme mít možnost si je vychutnat i v těch našich osmdesáti letech. Děkujeme OÚ za pěkné zážitky za všechny zú čast ně né i za děti, kterých bylo dost a určitě se jim to líbilo. L. Kačicová a M. Dubšová Vlajka pro Tibet Ve středu 10. března byla před obecním úřadem vy věšena tibetská vlajka. Pokud šel někdo kolem, tak se možná ptal, co to je vlastně za vlajku a proč je tady vy věšená. Právě 10. března bylo 45. výročí povstání ti - bets ké ho li du proti čínské okupaci. Číňané začali ob sazovat Tibet již v roce 1950 a postupně posilovali svo je vojenské a po li cejní jednotky. S rostoucí vo jens kou převahou se začal stup ňovat nátlak na ti betskou vládu i na obyčejné Ti be a ny. Agresivní pro titibetská komunistická politika Číňanů na konec ved la k lidovému povstání, které vypuklo ve Lha se 10. března Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl do nu cen opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance číns ké invaze, nejrůznějších ce lo - stát ních kampaní, pra cov ních a ideologických programů a kulturní revoluce je: 80 tisíc mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zá sahu proti povstání v roce Přes milion Tibe anů zem řelo ve věznicích, pracovních táborech nebo při hla do moru. Neustávající exodus Tibe anů do exilu do sa hu - je již 120 tisíc uprchlíků. Z více než klášterů, chrámů a sva tyní, v nichž žilo téměř 600 tisíc mnichů a mnišek, zůstalo pouhých třináct... Mni ši a mnišky byli z klášterů vyhnáni, cenná umě lec ká díla vypleněna a rozprodána. Ko mu nis - tic ká totalitní moc krutě omezila základní práva Ti be anů na svobodu vy jadřování, užívání ma - teřského jazyka, pohybu, ná bo ženst ví. Státní po - pu lační politika nutí tibetské ženy k ná silným pot ra tům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, mu - čení, zastrašování a věznění se staly součástí kaž dodenního života Tibe anů v jejich vlastní zemi. Česká republika se k celosvětové akci Vlajka pro Tibet aktiv ně připojila již v roce 1996, kdy vlaj - ku vyvěsily prv ní čtyři radnice, v loňském roce akci vyvěšením tibetské vlaj ky podpořilo 184 měst a ob - cí z celé České republiky. Proto jsem se rozhodl požádat radu obce o vy - vě šení ti betské vlajky dne 10. března a můj záměr byl podpořen. V letošním roce se této akce zúčastnilo již 237 měst a ob cí, z okolních obcí např. Mikulov, Po hořelice, Mi ros lav a Znojmo. Tomáš Ingr Pasohlávský zpravodaj 3

4 Masopust 2004 Tak jako každý rok i letos pořádaly členky ČSŽ v Pa - sohlávkách tradiční masopust s pochováváním ba sy. Ten - to rok byl masopust ve zna me ní mládí, větší část tvo ři ly masky v po dání dětí a mládeže. Předkládáme Vám mi lí čtenáři ma sopustní povídání. V roli faráře byla Alena Sla - bá, mi nist rant Jara Buček a kostelník Jirka Chlu dil. určitě znáš od Jarky Křivánkové muže, ona mu 300 korun dala na žrádlo pro psíka, když se však vrátil s opičkou domů, myslela že vyletí z kůže a dodnes nad ztrátou peněz naříká. možná, že jméno Michal Kadlíček ti nic neříká, je trochu opatrný, to musím říci, ve sklípku naléval tonika a tvrdil, že pijí slivovici. s Frantou Štefanem to občas vypadá uboze, v legraci vyniká jako král, na fotbal přišel s každou jinou botou na noze a hrozně se tomu smál, sleduj zloděje, je to nutný, před nimi ochraňuj i naši zem, minulý rok byl pro Palečkovy děti smutný, někdo jim ukradl bazén i s vodou v něm. Jolanu Kadlíčkovou pouč, co vzít si k projíž ce po vodě, kdo jiný poradí, když ne ty. Místo bundy v případě zimy si v pohodě, omylem vzala dvoje kalhoty. Bětka Slabá je pilná jako včelička, jednou spěchala slepicím sypat zrní, noha jí ujela, kde byla kaluž veliká a Bětka do ní usedla. pochval turistky - Věru Chalabalovou, Máňu, Božku a Márinku, které pravidelně vychází do terénu, když se zešeří. Věra ale a se nad sebou zamyslí chvilinku a nenechává Bé u bez klíčů čekat u dveří. pro Danu Š astnou v Brně ke špitálu označ každou jámu, sem tam ji kontroluj po očku, nedávno hrála si na velkou dámu, zakopla a padla do kaluže i v parádním kloboučku. těžko se takovým případům věří, sleduj Rudu Suchánka, zda není myšlením mimo, nejde nám do hlavy, proč podával své dceři s citronem vařené kapučíno. Mao na Zvonařce prodal starý časopis Květy Chalabalové, aniž by byla snížená jejich cena, až při čtení zjistila Věrka, že nejsou nové, reklamaci nebral Mao v úvahu a řekl, že jiné nemá. uznáme, že nemůžeš být vždy všude, ale na WC v Pohořelicích bys to snad vidět musela, když z přeplněné záchodové mísy Anežce Hrubé, při splachování na ní lejna vyletěla. Pepovi Pinkavovi poři na trávu frézu, možná se mu to víc jak pít burčák vyplatí, musel vyhodit svojí kombinézu, protože se mu burčák dostal do gatí. pora kamarádům od Mirka Sedláka, a koupí pořádné vodítko jemu, pro jezevčici Boru, a jí útěk neláká a při hledání nemusí slibovat odměnu. obecnímu úřadu poděkuj za dobrou práci, co dělá pro obec čekáme již hodně let, dokončují místní kanalizaci a pro občany dostupný je internet. 4 Pasohlávský zpravodaj

5 Masopust 2004 pochval důchodce Moravy a Slezska, popřípadě se přimluv, a jim stát zvýší dávky, a je spolupráce stále dobrá a hezká mezi Pohořelicemi a obcí Pasohlávky. v Pohořelicích ve svazu důchodců to průserem zavání, Němec dal Marečkové telefonní číslo, ale asi jen pro legraci, marné však bylo Olinčino volání když s hrůzou zjistila, že jí dal číslo směrovací. ty sama víš, jak čas neúprosně utíká, prokaž nám malé dobrodiní, doho třeba i šmatlavého ženicha Aničce Minaříkové naší předsedkyni. (předsedkyně svazu důchodců) Lída Kačicová byla nakupovat, opravdu baso, já jí viděla, po obsloužení v zápalu řeči a smíchu bez placení zmizela. dohlédni na Chludila Jirku, když po plese ráno vstává, a nenadává manželce, proč mu pyžamo na ruby dává. pochval mladý hasičský oddíl, jeho výsledky musíš baso znát, má na tom pan Urbánek podíl takže požáru se nemusíme bát. Zpracovala L. Kačicová a M. Dubšová Inzerce František Dvořák KABE FARBEN Švýcarské nátěrové hmoty Stavitelství Monika Dvořáková Petr Ševčík jednatel technik tel tel Klentnice 158 Celá produkce KABE FARBEN zahrnuje sortiment nátěrových hmot od A Z fasádní nátěrové hmoty hydrofobní silikátové, si li - ko nové, akrylátové. Novinkou jsou fasádní barvy na bá zi nově vyvinuté technologie APS ( určené pře dev - ším pro nátěr na stávající akrylátové nátěry), zateplovací systém KABE THERM s povrchovou úpravou minerálními, akrylátovými a po ly si li ká to vý - mi probarvenými omítkami, jejichž konzistence se ne musí již dále upravovat, omyvatelné malířské nátěry pro bytové i průmyslové oblasti, vodou ředitelné laky na podlahy, nátěrové hmoty a lazurovací laky na okna a dřevěné prvky, široký sortiment antikorozních nátěrových hmot, další specifické barvy pro různé druhy nátěrů na stavbách. Dále nabízíme ARDEX stavební chemie (tj. nivelační a vyrovnávací hmoty na podlahy, po tě - ry, renovace, lepidla na keramické obklady, mra mor, spá rovací hmoty včetně hmot na bázi epoxidů, tzn. odol nost proti chemikáliím, tmely na vyrovnání a vy - spra vení zdí včetně fasádních tmelů) GARÁŽOVÁ a průmyslová vrata zde Vám na bí zí - me spolupráci v dodávce včetně montáže. V našem sor timentu naleznete vrata sekční, rolovací, výk lopná od výrobců WAYNE, DALTON A HORMANN. ECORASTER systém na zpevnění povrchů, kte rý nabízí pevné spojení v celé ploše pomocí zám ků. Tento systém je vhodný pro pojezd jak osob ních tak nákladních vozidel. Snadné a rychlé po kládání. Vysoká zatižitelnost (do 350 t/m 2 ) Pro tiskluzný, nerozbitný, mrazuvzdorný, odolný pro ti UV záření a kyselinám. Plastová okna Plastové dveře Plastová střešní okna Předokenní rolety Vnitřní a venkovní parapety Plovoucí podlahy Pasohlávský zpravodaj 5

6 Z èinnosti Základní umìlecké školy Pohoøelice Vzhledem k tomu, že děti z Pasohlávek navštěvují také ZUŠ Po ho ře li - ce, chtěli bychom vám tuto školu trochu přiblížit. Základní umělecká škola v Pohořelicích poskytuje vzdělání umě lec ké - ho směru. Vyučovací obory jsou: Hudební Taneční Výtvarný. Dnes vám představíme výtvarné oddělení. Výtvarné oddělení Základní umělecké školy Pohořelice v současné do bě disponuje čtyřmi vyučovacím skupinami s celkovým počtem 30 žá - ků, pod vedením Hany Celnarové, která je absolventkou SPŠ textilní v Br - ně a nyní je studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor výtvarná výchova vizuální tvorba. O jejich kvalitách svědčí především počet žáků přijatých na střední ško ly nebo učiliště s výtvarným zaměřením. Doposud to bylo sedm žáků, me zi nimi to byla i Michaela Mrkvicová z Pasohlávek. Náplní výuky je vlastní kreativní tvořivost žáků, kteří za pomocí růz - ných výtvarných technik (malba na sklo, malba na hedvábí, vosková ba tika aj.). realizují originální návrhy své fantazie. Mezi tématy se ob je vu jí abstraktní náměty, např. Vůně květin, Dotyk přírody, Působení ci vilizace. Samozřejmě nechybí klasické výtvarné disciplíny jako jsou kres ba a malba zátiší a kresba portrétů, které jsou součásti talentových zkou šek. Výsledky prací bylo možno shlédnout na řadě vánočních a ve li ko nočních výstav. Žáci ZUŠ Pohořelice se také zúčastňují spousty soutěží. Ve školním ro - ce 2002/2003 získali třetí místo v krajském kole celorepublikové soutěže všech základních uměleckých škol za práci Lucie Krčálové "Trofej". Plány do budoucna? ZUŠ by chtěla oslovit širší spektrum lidí, převážně dospělých se záj - mem o umění a nabídnout kurzy pro dospělé. Kurzy v době trvání dvou až tří měsíců se zaměřením na počítačovou grafiku a textilní tvorbu. V počítačové grafice se zájemci naučí základní úpravy jak klasické, tak digitální fotografie, scanování, základní principy tisku a typografie, zho - to vení jednoduchých reklamních materiálů, např. vizitka, leták či poh led - ni ce. U všech použitých materiálů se uplatní vlastní originální tvorba. V textilní tvorbě se bude jednat o základy střihů a šití jednoduchých oděvů, malba na hedvábí, různé druhy batiky, včetně voskové, textilní ko - lá že, výroba textilních šperků a oděvních doplňků. Škola věří, že s nabídkou uspěje a stane se tak centrem vzdělávání nejen pro "školáky". Touto cestou by chtěla Hana Celnarová pozvat čtenáře na módní show, která se jako prezentace diplomové práce "Oděv jako objekt uskuteční 3. dubna 2004 ve 20 hod. v sále radnice MěÚ Pohořelice. Zpracovala Ludmila Šnepfenbergová Spoleèenská kronika Jubilanti duben Hrabicová Jiřina Peroutková Antonie Václavíková Drahomíra Petrová Božena Kučerová Jiřina Minaříková Anna Zelenák Ondřej Pinkavová Jindřiška Procházková Emilie Pinkavová Vojtěška Suchánková Božena Ferby Alfréd Wachter Josef Botoněk Bořivoj Slabý Jiří Narození Dne 29. dubna osla ví 92. na r o ze ni ny nej starší občanka naší obce paní Te rezie Ža ludková. Přejeme vše nej lep ší, hodně štěs tí, zdra ví a ro din né po ho dy. 83 let 82 let 82 let 80 let 77 let 76 let 74 let 71 let 70 let 70 let 66 let 65 let 64 let 63 let 50 let Dne se manželům Monice a Lu kášovi Šnepfenbergovým narodil syn Radim. Rodičům a prarodičům blahopřejeme a ma l ého Radimka vítáme mezi nás. Sňatky V sobotu vstoupili do man - želst ví Zdenka Urbánková a Luboš Mat - ko witsch. Novomanželům blahopřejeme. Úmrtí Dne zemřel náš spoluobčan pan Fridrich Mihok. Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast. Alena Slabá Pasohlávský obecní zpravodaj - vydává Obec Pasohlávky. Registrace u OkÚ Břeclav pod č. j ze dne Adresa administrace: OÚ Pasohlávky , tel Šéfredaktor - Alena Slabá. Cena - zdarma. Uzávěrka každého 15. dne měsíce. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Sazba a tisk: RNDr. Š. Rudolfová, Pohořelice, tel.:

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Moderní usedlost Majitelé navštíveného domu se rozhodli splnit si sen přestěhovat se z města na venkov, hospodařit a postavit dům, který bude nejen jejich domovem, ale i oblíbeným místem pro setkání

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 10. 3. se naše škola symbolicky připojila k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. VLAJKA PRO TIBET Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Co přinesl čas březen 2013

Co přinesl čas březen 2013 Co přinesl čas březen 2013 Další zprávy k větší informovanosti našich občanů o činnosti úřadu, práce zastupitelstva, zaměstnanců či jiné podněty a události, které se nás budou bezprostředně dotýkat. ROZŠÍŘENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30.7.2012 Přítomni: Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel Omluveni: Čutka Pavel Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk Občané

Více

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let evi den cí (V 710), poš tov ní cen zu rou (V 711) a poš tov ní do náškou (V 712), V 72 - ba lí ko vou poš tu s ná - draž ní služ bou (V 720), ba lí ko vou admi nis tra ti vou/pře bírkou (V 721), vý dejnou

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

I. ročník M E M O R I Á L U

I. ročník M E M O R I Á L U Tělovýchovná jednota S u š i c e oddíl kopané - 312040 342 01 Sušice 2, Fr. Procházky 119 telefon: 376 523 275 stadión Sušice, Volšovská 42 stadión: 376 523 273 e-mail: susicefotbal@centrum.cz Tělovýchovná

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do Švéd ska ze zá ří 1944, s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a cen zur - ním ra zít kem hlav ní me zi ná rod ní zku šeb ny lis tov ní poš ty v Ber lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Město Český Těšín Ř á d č. 3/2000 P R O V O Z N Í Ř Á D MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky

Více

Zápis. z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice

Zápis. z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice Datum

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau Stej ně kla ma vý pří stup za uja la ko man da tu ra v Osvě ti mi po vy vraž dě ní věz ňů v te re zín ském ro din ném tá bo ře v Osvě ti mi-birke nau me zi 10. a 12. 7. 1944. Po je jich smr ti moh li 13.

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

5. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 11. - 13. listopad 2016 Výstaviště Černá louka OSTRAVA

5. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků. 11. - 13. listopad 2016 Výstaviště Černá louka OSTRAVA 5. ročník výstavy kreativních a výtvarných technik, potřeb, materiálů a výrobků 11. - 13. listopad 2016 Výstaviště Černá louka OSTRAVA Milí kreativci/vystavovatelé, je mi potěšením, že Vás můžeme opět

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94

INFORMAČNÍ SERVIS 2015/2016. Adresa školy: IZO: 000 63 94 94 IČO: 00 63 94 94 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA CIVILNÍHO LETECTVÍ, PRAHA - RUZYNĚ 161 00 Praha 6 Ruzyně, K Letišti 278 tel.: 220 112 427, fax: 220 112 306, e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz INFORMAČNÍ SERVIS p r o š k o l

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁRUBNĚ. Foliované obložkové. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Dakar 1 folie jednopásová; desén buk

ZÁRUBNĚ. Foliované obložkové. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Dakar 1 folie jednopásová; desén buk 2 typy obložkových zárubní rovná oblá Foliované obložkové 90 91 ZÁRUBNĚ Materiál: obložková zárubeň je vyrobena z MDF desky povrchově upravená folií technické řešení obložkové zárubně umožňuje reagovat

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006,

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím

Více

LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ. Obložkové zárubně. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Obložková zárubeň typ rovná; desén dub.

LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ. Obložkové zárubně. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Obložková zárubeň typ rovná; desén dub. 2 typy obložkových zárubní rovná oblá stříbrný Obložkové zárubně 152 153 LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ Materiál: obložková zárubeň je vyrobena z MDF desky povrchově upravená CLPL laminátem technické řešení obložkové

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Kde ochutnáte pivo Ferdinand:

Kde ochutnáte pivo Ferdinand: Pivovar Ferdinand, Benešov u Prahy Stejně jako v každém městě ve středověku i v Benešově vařili pivo měšťané. K úpadku pivo- varnictví došlo v období třiceti- leté války. K renesanci a oživení přispělo

Více

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU 1. Zopakujte si vyjmenovaná slova. Doplňte y,ý/i,í. Pak si práci zkontrolujte a zapište počet získaných bodů. Skl zeň ob lí se v dařila.

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Dům TŘÍ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Návštěva

Dům TŘÍ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Návštěva Dům TŘÍ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ NA VRCHU CHLOMEK U PETROVA, JEN KOUSEK OD SOUTOKU SÁZAVY S VLTAVOU, VYRŮSTALY JIŽ ZA PRVNÍ REPUBLIKY REKREAČNÍ DOMKY A CHATY. PRÁVĚ TADY, V ZELENÉ STRÁNI NAD ŘEKOU, SI KOUPIL INVESTOR

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

Strážní řád (Směrnice pro výkon služby ostrahy objektu Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Rektorátu MU na Žerotínově nám.

Strážní řád (Směrnice pro výkon služby ostrahy objektu Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Rektorátu MU na Žerotínově nám. Příloha č. 1 Strážní řád (Směrnice pro výkon služby ostrahy objektu Masarykovy univerzity na Komenského nám. a Rektorátu MU na Žerotínově nám. 9) I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice pro výkon služby

Více

Zpravodaj obce Záryby 2 2011

Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Zpravodaj obce Záryby 2 2011 Vážení spoluobčané! Dnešní úvodník můžeme pojmenovat Pozvánka na velikonoční vystoupení, které se bude konat v areálu školy v pátek 15. dubna od 16.00 hodin. Na co se můžeme

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí.

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Předvelikonoční neděle I. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9.

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9. Д1Х3vii OBSAH VБ0И3nov nб0и0 PodБ0И3kov nб0и0 O autorovi Б6 8vod 1 Vztah mezi strategiб0и0 a marketingem 1 Guru a jejich vliv 2 Guru tб0и3б0л4kб0з6 v hy 3 Peter Drucker 3 Michael Porter 3 Tom Peters 4

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se žáci připravují na nadcházející velikonoční svátky. Třídy se zdobí motivy jara a Velikonoc, chystáme se barvit vajíčka, a pokud počasí dovolí, zahrajeme si

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

Trochu z Valašska v každé domácnosti

Trochu z Valašska v každé domácnosti www.trendmagazin.cz 29. 2. 2016 internet online Název článku: Trochu z Valašska v každé domácnosti Trochu z Valašska v každé domácnosti Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Jsou oslavou

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

Josef Martínek První mše koledová

Josef Martínek První mše koledová Josef Martínek První mše koledová Pro smíšený sbor s průvodem orchestru ložil prof. Jos. Martínek op.32 V Brně 1935 Josef Martínek (18. února 1888, Prace 29. větna 1962, tamtéž) byl český hudební pedagog

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence.

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence. Poštovní plná moc. /PT/ Část formuláře oddělení ústřední evidence židovské samosprávy pro avizovanou zásilku. /Soukromá sbírka, Dánsko/ 96 Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více