Pane starosto, na slovíèko!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pane starosto, na slovíèko!"

Transkript

1 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XIII číslo 4 duben 2004 Vážení občané, březnové dny uplynuly jako voda v byst - rém potoce a březen vystřídal dru hý jarní měsíc duben. Říká se o něm, že je roz mar ný, pro tože často mění počasí a rá zem za halí slun ce tem nými mraky a spustí vy dat nou deš ovou přeháňku. Za svého tři ce ti den ního pa nování bude mít du ben dos tatek pří le ži - tos tí nám uve denou cha rak te ris ti ku potvrdit ne bo nás pře kvapit pří jem nou slunnou po - ho dou. Příroda se pro budila ze zimního spánku dokonale od po činutá a ote ví rá svou ná ruč, aby do lůna země při jala první se - mín ka. Ta budou tou žeb ně čekat na pot řeb nou vláhu, aby moh la brzy vyklíčit, za pustit do hlí ny své ko řín ky a vyrazit ze tmy pod ze mí na světlo ke slunci. Jaro nám pos - tup ně před stavuje pest rou paletu prv ních pou pat. Na stromech raší pu pe ny, aby se poz ději poch lubily krásou utajených květů a svěží ze lení mladých lis tů. Ze vzdá le ných zimoviš se k nám vra cejí do rod ných hnízd ptáci. Zim ní ti cho se br zy změní v pta čí zpěv a ranní tryl ky malých zpě váčků rozradostní na še jit ra. Na světě bude hned krásněji a ve - seleji. Slunné jarní dny plné po ho dy Vám všem, naši milí čtenáři, přeje Drahomíra Plotzová Pane starosto, na slovíèko! Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v dnešním příspěvku informoval o tom, jak se roz hod lo zastupitelstvo obce pomoci Vám při jarním úklidu na Vašich dvor cích a půdách. V obci bude postaven od začátku dubna kontejner, do kte ré ho budete moci dávat např. velkoobjemový odpad, starý nábytek a sta veb ní odpad, jehož sa mostatný odvoz by byl neekonomický. Do tohoto kon tejneru se zakazuje dá vat odpad, který má a nebo může mít nebezpečné vlastnosti, např. uhynulá zví řata, barvy, ředidla, toxické látky, akumulátory, televize, pneumatiky, ple chov ky od barev a ředitel, léky, monočlánky apod. Sběr tohoto nebezpečného odpadu pro naši obec pořádá firma STKO- Mikulov, a to dvakrát do roka. Velkoobjemový kontejner bude v obci po celý rok. Zastupitelstvo obce chce tímto krokem pomoci občanům s odpadem, který jinak končí na tzv. čer ných skládkách, ve větrolamech a jinde. V měsíci dubnu bude jedna sobota určena pro všechny občany a kontejnerů bude v obci přistaveno více. Občané o tomto kroku budou informováni obec ním rozhlasem. V dalších měsících bude jeden kontejner přístupný bez úplaty všem občanům na místě, které určí zástupci OÚ. Věříme, že skončí ukládání odpadů na černé skládky. Pane starosto děkuji Obèanské prùkazy Alena Slabá Postup k vyřízení I. občanského průkazu K žádosti o vydání prvního občanského průkazu je nutné doložit: - 1 x foto (3,5 x 4,5 cm), - žádost (vyplněná černou tužkou a podepsaná žadatelem o OP), - rodný list - potvrzení o hlášení trvalého pobytu (vydává obecní úřad v místě bydliště), - osvědčení o státním občanství ČR nebo platný cestovní pas. Potvrzení o hlášení pobytu žadatele: Zákonný zástupce (rodič) se dostaví na evidenci obyvatel pro

2 Obèanské prùkazy potvrzení o trvalém pobytu (dcery, syna). Po kud dítě již dosáhlo věku 15 let, mu sí se dostavit společně se zá - kon ným zás tupcem. Doklady, které je nutné předložit: - občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), - rodný list (dcery, syna). Osvědčení o státním občanství ČR Osvědčení o st. občanství vydá mat rika na příslušném krajském úřa dě v Brně. Žadatelé bydlící v Pa soh láv - kách žádají o vydání os věd čení o státním občanství na mat rice v Po - ho řelících. K žádosti před loží rodný list, oddací list rodičů, rod ný list dítěte a po tvrzení o trvalém po bytu dítěte. Bez správního poplat ku. Pokud již dítě dosáhlo věku 15 let, mu sí se dostavit na matriku se zá kon - ným zástupcem (rodičem). Žádost o OP je možno podat 2 mě - sí ce před dovršením věku 15 let. (Z odboru vnitřních věcí evidence obyvatel, občanské průkazy). Kouzlo lidových tradic v dobì Velikonoc Život venkovského lidu doprovázela odedávna řada veselých i váž ných ob řadů, které byly v souladu s pravidelně se opakujícími změ na mi v přírodě bě hem roku, a které určovaly pracovní i životní rytmus na šich předků. Většina z nich měla magický ráz a jejich původním účelem bylo chrá nit člo věka před pohromami neúrody, před nemocemi a před taju pl ný mi ne čis tý - mi silami. S příchodem křes anství se časem lidové obřady přiz působily cír kevnímu rituálu a u obřadních předmětů začala pře va žo vat estetická funkce nad magickou, protože symbolické úkony ztra tily význam. Některé lidové obřady postupně zanikly, jiné se uchovaly a předávaly se dal ším generacím. Nejvíce lidových tradic se váže k hlavním církevním svát - kům Vánocům a Velikonocům. Na rozdíl od vánočních svátků, které mají pev né datum, jsou velikonoční svátky pohyblivé. Slavíme je vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími a nejstaršími křes anskými svátky. Na - va zují na pohanské oslavy vítání jara a zřejmě také na židovský svátek pesach, kte rý byl památkou na vysvobození Židů z egyptského zajetí. Jejich smyslem je připomenout lidstvu Kristovo umučení a jeho slavné Vzkříšení. Velikonoční doba trvá šest týdnů a předchází jí jako duchovní příprava čty - ři cetidenní půst. Každou postní neděli odpoledne se věřící účastní pobožnosti kří žové cesty a při čtrnácti zastaveních rozjímají o utrpení a ukřižování Kris to - vě. Mine neděle Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná a nas tává vrchol svátků Boží hod velikonoční. Dalším významným svátečním dnem je Velikonoční pondělí, na které se nej více těší chlapci. Za vyšlehání děvčat dostávají odedávna vejce symboly ži vota, plodnosti a růstu. Nejjednodušší a zřejmě i nejstarší způsob zdobení va jec je barvení. Dnes se skoro všude užívají umělá barviva, jejichž příliš syté od stíny barev se nemohou rovnat krásným tlumeným tónům přírodních bar - viv, kterými se barvívala vejce dříve. Užíval se odvar cibulových slupek a jem ná zeleň se získala barvením z jarního osení, kopřiv nebo petržele. Na žlu to se barvila vejce ovesnou slámou, lípovým květem nebo čajem. Vzor na kraslicích se tvořil různými způsoby. K nejstarším technikám patří ba tikování včelím voskem. Tato nejoblíbenější technika se používá na "výfuky". Tak se zdobí červené kraslice na Slovácku a černé na Valašsku. Chod ské kraslice jsou jednobarevné a jihočeské dvoubarevné. Dal ší technikou zdobení je vyškrabování vzoru. Tak zdobí kraslice v okolí Plz ně a na Chrudimsku. Rostlinný motiv vyškrabují ženy ocelovým nožíkem, břit vou nebo čepelkou do temně modrého nebo černého povrchu obarvené sko řápky. Plastické zdobení vznikne nanášením barevného včelího vosku. Ten barví li dové malířky na černo a také používají vosk červený nebo modrý. Na Hané zdobí sytě červené nebo hnědé kraslice polepováním kousky ovesné nebo ječmenné slámy. Tato technika vyžaduje značnou zručnost a tr - pě livost. Jednoduchou a přitom působivou technikou zdobení je ovazování bílých va jec částmi rostlin lístky pampelišek, jetele, jahodníku nebo listy stromů. Po obarvení a odstranění rostlinných částí zůstane na kralici jejich stopa, kte rá vytvořila krásný přírodní ornament. Kterou techniku si vyberete Vy? Drahomíra Plotzová Krásné slunné poèasí a pøíjemné sváteèní dny Vám, váení obèané, pøejí starosta obce, místostarosta, pracovnice obecního úøadu a èlenky redakèní rady. 2 Pasohlávský zpravodaj

3 Koupání v termálních lázních V poslední době jsme my, občané z Pasohlávek, svěd ky velkého rozvoje v obci týkajícího se i rekreačních aktivit. Ko neč - ně slou ží vybudovaná kanalizace, čistírna od pad ních vod a vě ří - me, že se dočkáme i odkanalizování cha tové osady. Dokonce v kempu ATC Merkur se tyčí ob ří tobogán, dlouho očekávaná at - rak ce, kde v nejrychlejším místě dráhy se jezdí až čty ři ce ti ki lo met - ro vou rych lostí. V další etapě se počítá s aquaparkem a výstavbou vel ké ho lá - zeňs kého centra. Podle odborníků máme k tomu ty nej lepší pod - mín ky, především léčivou vodu o teplotě 39 stup ňů Celsia. Byla by to jedna z možností, jak ovlivnit roz voj kraje a také vytvořit no vá pracovní místa. Doufáme, že termální vody z vrtů v Pa soh - láv kách bu dou dobré jako v rakouském LAA an der THAYA. A to jsme okusili dne , kam OÚ Pasohlávky zor - ganizoval zájezd pro občany obce. Termální prameny rakouští sousedé objevili v roce 1992 a za 16 měsíců vybudovali lázeňský komplex, který ročně navštíví 360 tisíc hostů. Všichni, co poprvé tyto lázně navštívili, s námi budou ur čitě souhlasit, že to pro nás bylo velké překvapení. Ně ko likrát jsme navštívili lázně Čalovo na Slovensku, kam jsme cestovali ně ko - lik hodin, zatím co v LAA jsme byli za tři čtvrtě hodiny, včetně od bavení na celnici. Trochu nám dělalo potíže se v novém prostředí zo rien to vat, avšak pan starosta Uherek suverénně za nás vše vy řídil. Jak jsme obdrželi číselné známky od jednotlivých skří něk, všechno z nás spadlo a nedočkavě jsme vstu po va li do hlavního areálu, kde plocha vypadala jako moře s ně kolika ostrůvky, ovšem v podobě bazénů s různými lé čebnými prameny. Brali jsme to popořádku. Vyzkoušeli jsme koupání s ví řivými prameny zabudované ve zdech bazénů, potom jsme přešli do bazénu se slanou vodou, kde se pohoda dala vychutnat se zařízením vleže. Neodolali jsme ani bazénu s vo dou poháněnou vírem kolem dokola a nakonec jsme zaš li k dětskému bazénu, kde se to hemžilo hlavně těmi nej menšími dětmi. Došlo i na tobogán, čemuž neodolali ani ti nejstarší z na šeho zájezdu. Zažili jsme u toho spoustu legrace, zvláště když Hanz se v toboganu zašprajcoval a Jan Kadlíček, který jel za ním, vy pla - val s Hanzem na jeho ramenách. Podobné zažil i Pe pa Š astný, kte rý z toboganu připlaval s jedním dí tě tem vpředu a s druhým na zádech. Celé čtyři hodiny jsme měli možnost vychutnat si po byt v krásném prostředí, i když ceny za občerstvení byly nad naše možnosti. Pokud bude u nás zařizování lázní tak rych lé jako v LAA, budeme mít možnost si je vychutnat i v těch našich osmdesáti letech. Děkujeme OÚ za pěkné zážitky za všechny zú čast ně né i za děti, kterých bylo dost a určitě se jim to líbilo. L. Kačicová a M. Dubšová Vlajka pro Tibet Ve středu 10. března byla před obecním úřadem vy věšena tibetská vlajka. Pokud šel někdo kolem, tak se možná ptal, co to je vlastně za vlajku a proč je tady vy věšená. Právě 10. března bylo 45. výročí povstání ti - bets ké ho li du proti čínské okupaci. Číňané začali ob sazovat Tibet již v roce 1950 a postupně posilovali svo je vojenské a po li cejní jednotky. S rostoucí vo jens kou převahou se začal stup ňovat nátlak na ti betskou vládu i na obyčejné Ti be a ny. Agresivní pro titibetská komunistická politika Číňanů na konec ved la k lidovému povstání, které vypuklo ve Lha se 10. března Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl do nu cen opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance číns ké invaze, nejrůznějších ce lo - stát ních kampaní, pra cov ních a ideologických programů a kulturní revoluce je: 80 tisíc mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zá sahu proti povstání v roce Přes milion Tibe anů zem řelo ve věznicích, pracovních táborech nebo při hla do moru. Neustávající exodus Tibe anů do exilu do sa hu - je již 120 tisíc uprchlíků. Z více než klášterů, chrámů a sva tyní, v nichž žilo téměř 600 tisíc mnichů a mnišek, zůstalo pouhých třináct... Mni ši a mnišky byli z klášterů vyhnáni, cenná umě lec ká díla vypleněna a rozprodána. Ko mu nis - tic ká totalitní moc krutě omezila základní práva Ti be anů na svobodu vy jadřování, užívání ma - teřského jazyka, pohybu, ná bo ženst ví. Státní po - pu lační politika nutí tibetské ženy k ná silným pot ra tům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, mu - čení, zastrašování a věznění se staly součástí kaž dodenního života Tibe anů v jejich vlastní zemi. Česká republika se k celosvětové akci Vlajka pro Tibet aktiv ně připojila již v roce 1996, kdy vlaj - ku vyvěsily prv ní čtyři radnice, v loňském roce akci vyvěšením tibetské vlaj ky podpořilo 184 měst a ob - cí z celé České republiky. Proto jsem se rozhodl požádat radu obce o vy - vě šení ti betské vlajky dne 10. března a můj záměr byl podpořen. V letošním roce se této akce zúčastnilo již 237 měst a ob cí, z okolních obcí např. Mikulov, Po hořelice, Mi ros lav a Znojmo. Tomáš Ingr Pasohlávský zpravodaj 3

4 Masopust 2004 Tak jako každý rok i letos pořádaly členky ČSŽ v Pa - sohlávkách tradiční masopust s pochováváním ba sy. Ten - to rok byl masopust ve zna me ní mládí, větší část tvo ři ly masky v po dání dětí a mládeže. Předkládáme Vám mi lí čtenáři ma sopustní povídání. V roli faráře byla Alena Sla - bá, mi nist rant Jara Buček a kostelník Jirka Chlu dil. určitě znáš od Jarky Křivánkové muže, ona mu 300 korun dala na žrádlo pro psíka, když se však vrátil s opičkou domů, myslela že vyletí z kůže a dodnes nad ztrátou peněz naříká. možná, že jméno Michal Kadlíček ti nic neříká, je trochu opatrný, to musím říci, ve sklípku naléval tonika a tvrdil, že pijí slivovici. s Frantou Štefanem to občas vypadá uboze, v legraci vyniká jako král, na fotbal přišel s každou jinou botou na noze a hrozně se tomu smál, sleduj zloděje, je to nutný, před nimi ochraňuj i naši zem, minulý rok byl pro Palečkovy děti smutný, někdo jim ukradl bazén i s vodou v něm. Jolanu Kadlíčkovou pouč, co vzít si k projíž ce po vodě, kdo jiný poradí, když ne ty. Místo bundy v případě zimy si v pohodě, omylem vzala dvoje kalhoty. Bětka Slabá je pilná jako včelička, jednou spěchala slepicím sypat zrní, noha jí ujela, kde byla kaluž veliká a Bětka do ní usedla. pochval turistky - Věru Chalabalovou, Máňu, Božku a Márinku, které pravidelně vychází do terénu, když se zešeří. Věra ale a se nad sebou zamyslí chvilinku a nenechává Bé u bez klíčů čekat u dveří. pro Danu Š astnou v Brně ke špitálu označ každou jámu, sem tam ji kontroluj po očku, nedávno hrála si na velkou dámu, zakopla a padla do kaluže i v parádním kloboučku. těžko se takovým případům věří, sleduj Rudu Suchánka, zda není myšlením mimo, nejde nám do hlavy, proč podával své dceři s citronem vařené kapučíno. Mao na Zvonařce prodal starý časopis Květy Chalabalové, aniž by byla snížená jejich cena, až při čtení zjistila Věrka, že nejsou nové, reklamaci nebral Mao v úvahu a řekl, že jiné nemá. uznáme, že nemůžeš být vždy všude, ale na WC v Pohořelicích bys to snad vidět musela, když z přeplněné záchodové mísy Anežce Hrubé, při splachování na ní lejna vyletěla. Pepovi Pinkavovi poři na trávu frézu, možná se mu to víc jak pít burčák vyplatí, musel vyhodit svojí kombinézu, protože se mu burčák dostal do gatí. pora kamarádům od Mirka Sedláka, a koupí pořádné vodítko jemu, pro jezevčici Boru, a jí útěk neláká a při hledání nemusí slibovat odměnu. obecnímu úřadu poděkuj za dobrou práci, co dělá pro obec čekáme již hodně let, dokončují místní kanalizaci a pro občany dostupný je internet. 4 Pasohlávský zpravodaj

5 Masopust 2004 pochval důchodce Moravy a Slezska, popřípadě se přimluv, a jim stát zvýší dávky, a je spolupráce stále dobrá a hezká mezi Pohořelicemi a obcí Pasohlávky. v Pohořelicích ve svazu důchodců to průserem zavání, Němec dal Marečkové telefonní číslo, ale asi jen pro legraci, marné však bylo Olinčino volání když s hrůzou zjistila, že jí dal číslo směrovací. ty sama víš, jak čas neúprosně utíká, prokaž nám malé dobrodiní, doho třeba i šmatlavého ženicha Aničce Minaříkové naší předsedkyni. (předsedkyně svazu důchodců) Lída Kačicová byla nakupovat, opravdu baso, já jí viděla, po obsloužení v zápalu řeči a smíchu bez placení zmizela. dohlédni na Chludila Jirku, když po plese ráno vstává, a nenadává manželce, proč mu pyžamo na ruby dává. pochval mladý hasičský oddíl, jeho výsledky musíš baso znát, má na tom pan Urbánek podíl takže požáru se nemusíme bát. Zpracovala L. Kačicová a M. Dubšová Inzerce František Dvořák KABE FARBEN Švýcarské nátěrové hmoty Stavitelství Monika Dvořáková Petr Ševčík jednatel technik tel tel Klentnice 158 Celá produkce KABE FARBEN zahrnuje sortiment nátěrových hmot od A Z fasádní nátěrové hmoty hydrofobní silikátové, si li - ko nové, akrylátové. Novinkou jsou fasádní barvy na bá zi nově vyvinuté technologie APS ( určené pře dev - ším pro nátěr na stávající akrylátové nátěry), zateplovací systém KABE THERM s povrchovou úpravou minerálními, akrylátovými a po ly si li ká to vý - mi probarvenými omítkami, jejichž konzistence se ne musí již dále upravovat, omyvatelné malířské nátěry pro bytové i průmyslové oblasti, vodou ředitelné laky na podlahy, nátěrové hmoty a lazurovací laky na okna a dřevěné prvky, široký sortiment antikorozních nátěrových hmot, další specifické barvy pro různé druhy nátěrů na stavbách. Dále nabízíme ARDEX stavební chemie (tj. nivelační a vyrovnávací hmoty na podlahy, po tě - ry, renovace, lepidla na keramické obklady, mra mor, spá rovací hmoty včetně hmot na bázi epoxidů, tzn. odol nost proti chemikáliím, tmely na vyrovnání a vy - spra vení zdí včetně fasádních tmelů) GARÁŽOVÁ a průmyslová vrata zde Vám na bí zí - me spolupráci v dodávce včetně montáže. V našem sor timentu naleznete vrata sekční, rolovací, výk lopná od výrobců WAYNE, DALTON A HORMANN. ECORASTER systém na zpevnění povrchů, kte rý nabízí pevné spojení v celé ploše pomocí zám ků. Tento systém je vhodný pro pojezd jak osob ních tak nákladních vozidel. Snadné a rychlé po kládání. Vysoká zatižitelnost (do 350 t/m 2 ) Pro tiskluzný, nerozbitný, mrazuvzdorný, odolný pro ti UV záření a kyselinám. Plastová okna Plastové dveře Plastová střešní okna Předokenní rolety Vnitřní a venkovní parapety Plovoucí podlahy Pasohlávský zpravodaj 5

6 Z èinnosti Základní umìlecké školy Pohoøelice Vzhledem k tomu, že děti z Pasohlávek navštěvují také ZUŠ Po ho ře li - ce, chtěli bychom vám tuto školu trochu přiblížit. Základní umělecká škola v Pohořelicích poskytuje vzdělání umě lec ké - ho směru. Vyučovací obory jsou: Hudební Taneční Výtvarný. Dnes vám představíme výtvarné oddělení. Výtvarné oddělení Základní umělecké školy Pohořelice v současné do bě disponuje čtyřmi vyučovacím skupinami s celkovým počtem 30 žá - ků, pod vedením Hany Celnarové, která je absolventkou SPŠ textilní v Br - ně a nyní je studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor výtvarná výchova vizuální tvorba. O jejich kvalitách svědčí především počet žáků přijatých na střední ško ly nebo učiliště s výtvarným zaměřením. Doposud to bylo sedm žáků, me zi nimi to byla i Michaela Mrkvicová z Pasohlávek. Náplní výuky je vlastní kreativní tvořivost žáků, kteří za pomocí růz - ných výtvarných technik (malba na sklo, malba na hedvábí, vosková ba tika aj.). realizují originální návrhy své fantazie. Mezi tématy se ob je vu jí abstraktní náměty, např. Vůně květin, Dotyk přírody, Působení ci vilizace. Samozřejmě nechybí klasické výtvarné disciplíny jako jsou kres ba a malba zátiší a kresba portrétů, které jsou součásti talentových zkou šek. Výsledky prací bylo možno shlédnout na řadě vánočních a ve li ko nočních výstav. Žáci ZUŠ Pohořelice se také zúčastňují spousty soutěží. Ve školním ro - ce 2002/2003 získali třetí místo v krajském kole celorepublikové soutěže všech základních uměleckých škol za práci Lucie Krčálové "Trofej". Plány do budoucna? ZUŠ by chtěla oslovit širší spektrum lidí, převážně dospělých se záj - mem o umění a nabídnout kurzy pro dospělé. Kurzy v době trvání dvou až tří měsíců se zaměřením na počítačovou grafiku a textilní tvorbu. V počítačové grafice se zájemci naučí základní úpravy jak klasické, tak digitální fotografie, scanování, základní principy tisku a typografie, zho - to vení jednoduchých reklamních materiálů, např. vizitka, leták či poh led - ni ce. U všech použitých materiálů se uplatní vlastní originální tvorba. V textilní tvorbě se bude jednat o základy střihů a šití jednoduchých oděvů, malba na hedvábí, různé druhy batiky, včetně voskové, textilní ko - lá že, výroba textilních šperků a oděvních doplňků. Škola věří, že s nabídkou uspěje a stane se tak centrem vzdělávání nejen pro "školáky". Touto cestou by chtěla Hana Celnarová pozvat čtenáře na módní show, která se jako prezentace diplomové práce "Oděv jako objekt uskuteční 3. dubna 2004 ve 20 hod. v sále radnice MěÚ Pohořelice. Zpracovala Ludmila Šnepfenbergová Spoleèenská kronika Jubilanti duben Hrabicová Jiřina Peroutková Antonie Václavíková Drahomíra Petrová Božena Kučerová Jiřina Minaříková Anna Zelenák Ondřej Pinkavová Jindřiška Procházková Emilie Pinkavová Vojtěška Suchánková Božena Ferby Alfréd Wachter Josef Botoněk Bořivoj Slabý Jiří Narození Dne 29. dubna osla ví 92. na r o ze ni ny nej starší občanka naší obce paní Te rezie Ža ludková. Přejeme vše nej lep ší, hodně štěs tí, zdra ví a ro din né po ho dy. 83 let 82 let 82 let 80 let 77 let 76 let 74 let 71 let 70 let 70 let 66 let 65 let 64 let 63 let 50 let Dne se manželům Monice a Lu kášovi Šnepfenbergovým narodil syn Radim. Rodičům a prarodičům blahopřejeme a ma l ého Radimka vítáme mezi nás. Sňatky V sobotu vstoupili do man - želst ví Zdenka Urbánková a Luboš Mat - ko witsch. Novomanželům blahopřejeme. Úmrtí Dne zemřel náš spoluobčan pan Fridrich Mihok. Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast. Alena Slabá Pasohlávský obecní zpravodaj - vydává Obec Pasohlávky. Registrace u OkÚ Břeclav pod č. j ze dne Adresa administrace: OÚ Pasohlávky , tel Šéfredaktor - Alena Slabá. Cena - zdarma. Uzávěrka každého 15. dne měsíce. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Sazba a tisk: RNDr. Š. Rudolfová, Pohořelice, tel.:

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé

Více

1/2008. náš společný domov. Letošní fašaňk strana 7. Z dějin vína. Do školy ano, či ne? Paličkovaná krása. Historické fotky. strana 9.

1/2008. náš společný domov. Letošní fašaňk strana 7. Z dějin vína. Do školy ano, či ne? Paličkovaná krása. Historické fotky. strana 9. Š ardice 1/2008 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Letošní fašaňk strana 7 Z dějin vína strana 9 Do školy ano, či ne? strana 12 Paličkovaná krása strana 13 Historické

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec Květen 2007 ročník šestnáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výběrové řízení Informace stavebního úřadu Den životního prostředí Z jednání RM Den země i v Dubí Oznámení, výzvy Představujeme Vám MP

Více

Červenec 2005. Vydařená pouť ve Mstišově

Červenec 2005. Vydařená pouť ve Mstišově Červenec 2005 ročník čtrnáctý Dubské děti mají muziku v srdci Již několik let se na základě ratifikační smlouvy mezi partnerskými městy Du bím a duryňským Arnstadtem usku tečňují výměnné krátkodobé pobyty

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2012 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky. Zprávy z radnice RADA MÌSTA PØELOUČE 20. schůze Rady města Pře lou - če se konala v pondělí 1. 6. 2015. Radní na ní doporučili zastupitelstvu schválit účetní uzávěrku města Pře - louče za rok 2014 a souhlasit

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

V sedmi sbírá poháry,

V sedmi sbírá poháry, V sedmi sbírá poháry, v motokrosu už je hvězdou Je mu jen sedm let, učí se číst, psát, počítat, ale v motokrosu je už hvězdou. Řeč je o Dominiku Kuče říkovi ze Stříbra. Ten se vloni posadil na KTM 50 cm

Více

Jede, jede mašinka 13. června. Zastupitelstvo města Pečky uděluje

Jede, jede mašinka 13. června. Zastupitelstvo města Pečky uděluje 5. číslo květen 2009 X. ročník cena 6 Kč Zastupitelstvo města Pečky uděluje ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA PEČKY Prof. PhDr. et Dr. Techn. H. C. JuliuStoklasovi in memoriam, čestnému členu a viceprezidentu Česko

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

Betlémy v Pečkách 12 / 2009 1

Betlémy v Pečkách 12 / 2009 1 12. číslo prosinec 2009 X. ročník cena 6 Kč Betlémy v Pečkách Blíží se čas Vánoc a s ním i čas betlémů. Jejich stavění u nás lze da tovat do poloviny 16. století, kdy se betlémy začaly stavět v kostelech.

Více

Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky

Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky 5. číslo květen 2010 XI. ročník cena 6 Kč Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky Dne 1. dubna 2010 byla slavnostně otevřena po náročné rekonstrukci základní umělecká škola. Rekonstrukce byla zahájena

Více

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 5 Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean strana 5 Bílí tygři strana 6 Uspěli na olympiádě E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz Redakce PLZEŇ,

Více

Chvojkovy lomy ožijí dětmi

Chvojkovy lomy ožijí dětmi Chvojkovy lomy ožijí dětmi Ve Chvojkových lomech v druhém plzeňském obvodu začíná v těchto dnech výstavba nové mateřské škol ky. Nákladem téměř 17 milionů ko run ji tam nechává stavět obvodní radnice a

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

4/2009. náš společný domov. rezidence. Návštěva. Kostel. Vánoční. v čele. Nový život. ve škole. po pěti letech. rozhovor. FK Šardice.

4/2009. náš společný domov. rezidence. Návštěva. Kostel. Vánoční. v čele. Nový život. ve škole. po pěti letech. rozhovor. FK Šardice. Š ardice 4/2009 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Nový život rezidence strana 5 Návštěva ve škole strana 6 Kostel po pěti letech strana 13 Vánoční rozhovor strana

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči.

2/2014. náš společný domov. Hornický. Naše MŠ. Comenius. Den dětí. vína. spolek strana 10. slavila výročí strana 13. v Šardicích. na ranči. Š ardice 2/2014 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Hornický spolek strana 10 Naše MŠ slavila výročí strana 13 Comenius v Šardicích strana 17 Cupy hupy, pravda je to,

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj BŘEZEN 2009 ROČNÍK 18 www.staryliskovec.cz INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Jsem moc rád, že už je tu bře - zen. Měsíc, kdy nám

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete 4. 8. 2014 8 2014 Ročník: 14 Auto-moto-rady strana 8-9 SPORTUJTE S NÁMI www.cesky outlet.cz strana 5 Pracovní nabídky strana 16-17 Ze zápisníku kriminalisty strana 30 Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37

Více

Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1

Hovorany. letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Léto 2014 1 Hovorany 2014 letní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Léto 2014 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás nad stránkami našeho letního Zpravodaje. I tento červnový hodový Zpravodaj Vám nabídne přehled činnosti

Více

Vůně Vánoc ČTĚTE. Přeji mnoho úspěchů. Škola jede na plný plyn

Vůně Vánoc ČTĚTE. Přeji mnoho úspěchů. Škola jede na plný plyn Číslo / prosinec Vůně Vánoc Když byl náš starší syn hodně malý, měl jednu velmi oblíbenou knížku. Byla v ní ří kadla, která měla dětem přiblížit různá povolání. Vzpomínám si, že řidič se v ní předsta voval

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Srpen 2005. Město vítá návrh zákona o regulaci prostituce

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Srpen 2005. Město vítá návrh zákona o regulaci prostituce Srpen 2005 ročník čtrnáctý ZDARMA Město vítá návrh zákona o regulaci prostituce Eva STIEBEROVÁ Dubí Návrh zákona o regulaci prostituce, který na svém posledním červencovém zasedání předložilo vládě Ministerstvo

Více