Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů."

Transkript

1 ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od ) I. Občanské sdružení: Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Občané mohou zakládat, mimo jiné, občanská sdružení, jehož členy mohou být i právnické osoby ( 2). Vznik sdružení je upraven v ustanovení 6 citovaného zákona. Je upraveno velmi kusým způsobem. Toto ustanovení stanoví podstatné náležitosti stanov, které mají být připojeny k návrhu na registraci. Zákon vymezuje, která sdružení nejsou dovolena, jaké funkce sdružení nesmějí vykonávat, a jaký má být název sdružení. Jediným rejstříkem je nikoliv veřejně přístupný rejstřík na Ministerstvu vnitra ČR, které provádí registraci. Evidencí sdružení je v případě přidělení identifikačního čísla i Český statistický úřad, jemuž ministerstvo oznamuje vznik sdružení, jeho název, adresu sídla a změny. Zákon velmi neurčitým a nikoliv jednoznačným způsobem upravuje postavení organizačních jednotek v ustanovení 6 odst. 2 písm. e), (a to neurčitě ve vztahu

2 k jejich právní subjektivitě, dávajíce těmto organizačním jednotkám možnost jednat svým jménem). Ke statutárním orgánům má pouze ustanovení o tom, že stanovy určí, kdo bude oprávněn jednat jménem sdružení, aniž by jakkoliv stanovil odpovědnost těchto orgánů. Nevymezuje ani obligatorní orgány (kromě snad statutárních, aniž by je jakkoliv upravoval obsahem i formou či názvem), neupravuje, kdo je pověřen vedením občanského sdružení, kdo za co odpovídá apod. Dále zákon upravuje i zánik sdružení (taxativním způsobem v 12 odst. 1). Hlavním cílem sdružení je umožnit sdružování občanů. To pramení i z toho, v jakém zákoně je provedena tato úprava. Vyplývá to jak z ustanovení 1 zákona, tak i z ustanovení 2. Občané se v těchto sdruženích mohou sdružovat za účelem dosažení nějakého cíle, či za účelem výkonu nějaké společné činnosti. Proto také zákon značně neformálně stanoví celou strukturu sdružení (resp. nestanoví ji vůbec), postavení statutárních orgánů (pouze informací o tom, že jsou to orgány, které zastupují sdružení). Zákon přiznává takovému sdružení právní subjektivitu. Stanoví však též naprostou svobodu pro všechny členy sdružení (včetně právnických osob) k vystoupení ze sdružení ( 3 odst. 1), aniž by stanovoval odpovědnost za dosud provedené úkony či vykonaná jednání apod. Výhody občanského sdružení: - Minimální právní úprava. - Ponechání volnosti pro úpravu uvnitř stanov. - Neformální řízení o zápisu, pokud sdružení plní zejména potřebu občanů pro sdružování za účelem dosažení společného cíle či výkonu společné činnosti.

3 Nevýhody občanského sdružení: - Není stanovena odpovědnost orgánů či statutárních orgánů občanského sdružení. - Nejsou dána pravidla pro hospodaření, musí být vymezena ve statutu, ovšem otázkou je, zda vůbec mají místo v takové právní formě. - Nejsou stanovena žádná kritéria pro hospodaření s vlastními prostředky. - Samotné sdružení je netransparentní není přístupný rejstřík kromě stanov není jisté, kdo je oprávněn vystupovat a jakým způsobem (a zda nebyla provedena změna). - Je narušená dobrá víra ve vztahu k odpovědnosti za jednání těch, či těmi, kteří se prezentují jako statutární orgány. - Otázkou je i úprava daňových odpisů na majetek, který sdružení vlastní zde rozbor daňovým poradcem či účetním? - Není stanovena odpovědnost nikoho za hospodaření. Orgány (vrcholné) či statutární orgány jsou však ve vztahu k samostatné právní subjektivitě plnohodnotnými statutárními orgány (bez závislosti na komkoli bez odpovědnosti komukoliv). - Neexistuje ani zákonná úprava o odpovědnosti případných statutárních orgánů za škodu způsobenou občanskému sdružení. Ve smyslu nového občanského zákoníku je další nevýhodou (oproti jiným právním formám, do jejichž právní úpravy občanský zákoník zasáhl): - Dle ustanovení 3080 občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) bod 154 se ruší zákon č. 83/1990 Sb. Dle ustanovení 3045 stejného občanského zákoníku se sdružení podle z.č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů od účinnosti občanského zákoníku (od ) považují za spolky. Úprava spolku je provedena v ustanovení 214 až 302 citovaného občanského zákoníku. Sdružení podle nového občanského zákoníku může měnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo. Dále zákon i speciálně upravuje organizační jednotky sdružení viz shora. Nicméně je třeba učinit závěr: K sdružení zanikne, resp. změní se na spolek.

4 II. Obecně prospěšná společnost: Úprava je provedena zákonem č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákon přiznává právní subjektivitu, upravuje parametry obecně prospěšných služeb. Jako pojmový znak obecně prospěšných společností pak uvádí nemožnost použití zisku ve prospěch zakladatelů, členů orgánů nebo zaměstnanců se stanovením povinnosti použít tento zisk na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. Takový pokyn ze zákona nemá žádná právnická osoba, ustavená podle příslušných předpisů v českém právním řádu. Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být všechny v úvahu v českém právním řádu přicházející osoby (včetně státu). Cíl pro založení je vymezen hlavně tak, aby se jednalo o obecně prospěšné služby. Zakládací listina má stanovit kromě jiného i podmínky poskytování jednotlivých druhů takových služeb (a to tak, aby bylo patrné, že se jedná o obecně prospěšné služby). Zakládací listina stanoví přesnou strukturu obecně prospěšné společnosti od zakladatelů přes správní radu až k řediteli. Je stanovena přesná hierarchie jednotlivých orgánů. Je stanovena i úprava zániku obecně prospěšné společnosti, převedení aktivit již ze zakládací listiny na dalšího, není zamezeno projevu vůle o převodu zakladatelských oprávnění. Obecně prospěšná společnost se zapisuje do veřejně příslušného rejstříku, a to s údaji, které dávají dostatek prostoru pro právní jistotu všem, kteří s obecně prospěšnou společností jednají (resp. s jejími statutárními orgány). Vedle obecně prospěšných služeb může samozřejmě vykonávat i jiné činnosti, a to pravidelně na základě živnostenského oprávnění (a pravidelně i k zajištění zisku, s nímž ale musí nakládat tak, jak uvedeno shora). Zákon standardním způsobem upravuje nejen zrušení, likvidaci a zánik obecně prospěšné společnosti, ale zejména odpovědnost statutárního orgánu, ale nejen jeho.

5 V hierarchii orgánů je nejvyšším orgánem správní rada, nejvyšším kontrolním orgánem dozorčí rada (obě obligatorní), statutárním orgánem ředitel. Zákon stanoví neslučitelnost výkonu těchto funkcí. Zákon též stanoví odpovědnost všech funkcionářů obecně prospěšné společnosti za jednání vůči obecně prospěšné společnosti (péče řádného hospodáře, a odpovědnost mezi orgány navzájem). Nevýhody obecně prospěšné společnosti: Nemožnost použít takovou právní formu pro podnikatelské aktivity, jejichž pojmovým znakem je dosažení zisku, a to i pro rozdělení tohoto zisku mezi společníky, statutární orgány apod. Výhody obecně prospěšné společnosti: - Při plnění obecně prospěšných služeb nutnost používat zisk na rozvoj těchto služeb. - Stanovení maximální možné odpovědnosti všech orgánů. - Transparentní struktura. - Transparentní jednání. - Transparentní vztahy a transparentní hospodaření (s povinností uveřejňovat výroční zprávu). - Stanovení přesné hierarchie mezi jednotlivými orgány. - Nemožnost intervence zakladatelů do rozhodování správní rady (se stanovením odpovědnosti členů správní rady za jednání s péčí řádného hospodáře). - Jedná se o tradiční a standardní právní formu. - Vztahy mezi zakladatelem, správní radou, dozorčí radou a ředitelem. - Jedná se o sdružení činností a majetku (to je bez možnosti přímé intervence těch, kteří sdružení zakládají a s odpovědností těch, kteří vytvářejí jeho vůli správní rada a těch, kteří za ni jednají ředitel). Výhodou občanského sdružení ve světle nového občanského zákoníku: - Dle ustanovení 3080 bod č. 163 se ruší zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Oproti však sdružení ve smyslu ustanovení 3050

6 se práva a povinnosti obecně prospěšných společností i nadále řídí dosavadními právními předpisy (to je z.č. 248/1995 Sb.), případně má obecně prospěšná společnost právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond. Je tedy mnohem širší prostor pro vůli zakladatelů (i s možností zejména zachovat dosavadní právní formu, pokud tato vyhovuje). V Praze dne JUDr. Jaroslav Svejkovský JUDr. Jaroslav Svejkovský advokát, člen Kontrolní rady ČAK člen Legislativní rady vlády ČR Kamenická 1, Plzeň, Holečkova 21/419, Praha 5 Tel.: Fax:

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků)

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Mgr. Dominika Kovaříková Sdružování občanů je jedním ze základních lidských práv, zakotvených v Listině základních práv a svobod,

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s.

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. kap. 1, 3

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více