Z á p i s č. 2 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 13. března 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 2 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 13. března 2008 od 17:15 hodin U Libuše"

Transkript

1 Z á p i s č. 2 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 13. března 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční listina, Romana Ondráčková se omluvila, Eduard Rejfíř předem oznámil pozdější příchod. 2) Určení ověřovatelů Byl schválen zápis č. 1/2008 na návrh ověřovatelů ing. Mairicha a ing. Rejfíře. Ověřovateli zápisu č. 2/2008 byli jmenováni Tomáš Popelka a Jarmila Hladíková. 3) Schválení programu Navržený program jednání byl schválen hlasy všech přítomných členů zastupitelstva (7) bez připomínek. 4) Kontrola usnesení a úkolů z minulých jednání zastupitelstva Plnění úkolů vyplývá z následujících bodů. 5) Projekty obce Kanalizace Byla podána první část z připravovaných žádostí o dotace na výstavbu kanalizace: SFŽP (Státní fond životního prostředí) na zbudování čistírny odpadních vod. Výše předpokládané dotace je 70% investičních nákladů, na její realizaci se budou podílet další obce, které se budou na čistírnu napojovat. Pokračují práce na přípravě projektové dokumentace. V tomto roce se předpokládá ještě podání žádosti o dotaci ze zdrojů EU. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí podání první žádosti o dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod. Zateplení školy Obec dostala přidělenu dotaci na výměnu oken, nový topný systém, regulaci a zateplení těch částí budovy, kde zateplení nenaruší její vzhled. Celková investice je 3,5 mil. Kč, přislíbená dotace činí 2,5 mil. V současné době obec očekává výzvu k podepsání smlouvy o dotaci. Jakmile bude tato smlouva podepsána, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Obec bude mít zastoupení v hodnotící komisi, která výběrové řízení provede podle zákona o veřejných zakázkách. V hodnotící komisi by vedle zástupců obce měli být zastoupeni ještě

2 dva odborníci. V další etapě bude podepsána smlouva o dílo a pravděpodobně v květnu by mohly být zahájeny stavební práce. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu výběrového řízení na dodavatele projektu zateplení školy a do výběrové komise za obec jmenuje starostu, místostarostu a předsedy stavební komise, kontrolního výboru a finančního výboru. Rozšíření školky Dne proběhl zápis do školky. Zájem rodičů přesahuje její stávající kapacitu (15 míst) o 12 dětí, z nichž 6 jsou děti občanů žijících v naší obci. Obec chce z tohoto důvodu v souladu se strategickým plánem obce realizovat již dříve zamýšlený projekt rozšíření školky, na který je vyhotovena studie tak, aby k rozšíření kapacity na 25 míst došlo od září Rekonstrukce zahrnuje především přestavbu sociálních zařízení a celkové náklady projektu by se měly pohybovat kolem 1 mil. Kč. Podmínkou rozšíření kapacity školky na původní stav, který byl před jejím uzavřením v roce 1993, je uvolnění prostor, které kdysi školka využívala a ve kterých dnes sídlí obecní úřad. Nové sídlo obecního úřadu vznikne v rámci plánované výstavby občanské vybavenosti během 3 5 let. Do té doby může být kancelář obecního úřadu umístěna v pronajatých prostorách. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo schvaluje záměr připravit projekt na rozšíření kapacit školky od a podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu na realizaci tohoto projektu. Zastupitelstvo bere na vědomí záměr obecního úřadu změnit sídlo a přemístit se na dobu do výstavby nového sídla obecního úřadu do pronajatých prostor. Revitalizace centra obce Projektant řešil připomínky z projednání studie revitalizace centra obce, které proběhlo Bezbariérový nájezd na cestičku Pod Sady je technicky realizovatelný a bude řešen v rámci projektu. Byl prověřen i návrh na vedení nové cesty od nádraží namísto současného návrhu podél potoka a fotbalového hřiště alternativně po stávající silnici k nádraží a pak lávkou přes potok za viadukty. Tato alternativní trasa ale podle výsledku šetření projektanta na místě nevyhovuje požadavkům na optimální podélný sklon cesty. Její realizace by vyžadovala neúměrná technická opatření (vysoká lávka, zásahy do svahu). Alternativní trasování navíc nezajišťuje žádoucí přístup k fotbalovému hřišti z obou stran. Proti záměru vedení nové cesty podél Zákolanského potoka z parku k nádraží se velmi důrazně ohrazuje paní Tvrdková, která vlastní rekreační objekt sousedící s pozemkem, po kterém má vést nová cesta. Zastupitelé dostali k dispozici záznam z jednání ze dne a související korespondenci. Obec nabídla paní Tvrdkové konzultaci s budoucím projektantem cesty s cílem zmírnit dopady nové cesty na její zájmy. Příloha: Záznam z jednání 2. 3 a korespondence s paní Tvrdkovou Na základě nově zveřejněných podmínek poskytování dotací na revitalizaci center obcí lze ve vyhlášeném kole podávání žádostí o dotaci uplatnit pouze žádost o revitalizaci center obcí.

3 Z tohoto důvodu byl přednostně zadán projekt na úpravu center obcí a projekt na výstavbu nových cest podle návrhu územního plánu a na opravu cesty Pod Sady bude připravován samostatně. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí rozdělení projektu revitalizace na dva projekty a dále bere na vědomí záměr podat v první fázi žádost o dotaci na realizaci projektu revitalizace center obce a teprve následně projekt na opravu a výstavbu nových cest. 6) Hospodaření s majetkem obce: Realizace nákupu pozemku na ČOV Podle usnesení z minulého jednání zastupitelstva byla podepsána kupní smlouva na odkoupení pozemků parc. č. 488/2, lesní půda, 3018 m2 a parc. č. 498, lesní půda, 2931 m2 za odhadní cenu ,- Kč (nákup pozemků pro výstavbu čistírny odpadních vod od paní Daňhové a od pana Dudy). Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí podpis kupní smlouvy na odkoupení pozemků na výstavbu čistírny odpadních vod parc. č. 488/2, lesní půda, 3018 m2 a parc. č. 498, lesní půda, 2931 m2 za odhadní cenu ,- Kč. Hospodaření s obecními byty Prioritou u obou domů je oprava střechy a následně celková rekonstrukce, v podkroví by měly vzniknout nové byty. Obec má zájemce o odkoupení čp. 9, který je ochoten jednat o požadavcích obce (oprava objektu, zachování stávajících nájemních smluv a trvalého bydlení pro seniory). U čp 58 je zájemce o odkoupení půdy, o odkoupení některých bytů projevili zájem nájemníci. Obec bude možné varianty odprodeje obecních domů konzultovat nejprve s nájemníky na jednání, které se uskuteční dne Jednání k čp. 58 začne ve 14:30 a jednání k čp. 9 začne v 16:00. Na jednání bude pozván i potenciální zájemce o odkoupení čp 9. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání s nájemníky obecních bytů ve věci odprodeje obecních domů, které se uskuteční dne U Libuše. Odkup Kolonie V souladu s usnesením z minulého jednání byly s paní Racovou a s panem Racem podepsány smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení druhé a třetí části objektu Kolonie a to na odkoupení celkového podílu ve výši id. 7/8 na objektu k bydlení č.p. 47, postaveném na pozemku parc. č. St. 128, zastavěná plocha a nádvoří a dále celkového spoluvlastnického podílu ve výši id. 7/8 na pozemku parc. č. St. 128, zastavěná plocha a nádvoří; vše k.ú. Trněný újezd u Zákolan, obec Zákolany, zapsáno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,

4 Katastrální pracoviště Kladno na LV 347 za celkovou kupní cenu 2 x ,- Kč. Obec je již vlastníkem 1/8 objektu, kterou odkoupila od paní Enické. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí podpis smluv o smlouvě budoucí s paní Racovou a s panem Racem a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Dále potvrzuje své pověření starosty, aby zaslal celkovou kupní cenu 2 x ,- Kč do advokátní úschovy a to na základě podpisu smlouvy o advokátní úschově, ze které budou jednotlivé položky ceny hrazeny prodávajícímu, realitnímu makléřovi, uschovateli a finančnímu úřadu. Žádosti o odkup/pronájem obecních pozemků Příloha: přehled žádostí o pronájem/odkup pozemků a zadání pro právníka. Zastupitelé obdrželi aktuální přehled žádostí o odkup anebo pronájem pozemků. Právně komplikovaná je žádost o odkoupení pozemku od pana Popelky, obec si v této věci zadá odborné právní stanovisko a návrh dalšího postupu. Návrh na odprodej pozemku parc. č. 187/81, trv. trav. porost o výměře 956 m2 manželům René a Kateřině Hájkových, Trněný Újezd 78 za cenu 50,- Kč/ 1 m2 (nevyužitelný pás obecního pozemku nad zahradou žadatele vila v zatáčce u transformátoru) Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 187/81, trv. trav. porost o výměře 956 m2 manželům René a Kateřině Hájkových Trněný Újezd 78 za cenu 50,- Kč/ 1 m2 Návrh na odprodej hasičárny v Kovárech se stp. 39 o výměře 35 m2 manž. Jindře a Pavlu Bejšákových, Kováry 29 za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč (záměr vyvěšen ) Usnesení zastupitelstva přijaté 8 hlasy: Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej hasičárny v Kovárech se stp. 39 o výměře 35 m2 manž. Jindře a Pavlu Bejšákových, Kováry 29 za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč 7) Odměny zastupitelů: Vláda svým nařízením č. 79/2008 ze dne upravuje možnou výši odměn zastupitelů. S navrhovanými úpravami zastupitelstvo seznámil předseda finančního výboru ing. Kříž. Navržené úpravy kompenzují navýšení odvodů, kterými je hrubá odměna zastupitelů nově zatížena. Usnesení zastupitelstva přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo schvaluje navýšení odměn zastupitelů podle přílohy nařízení vlády č. 79/2008 ze dne s účinností od následovně: Starosta: ze ,- na ,- Kč Místostarosta: ze ,- na ,- Kč Předseda komise: z 1 200,- na 1.270,- Kč Předseda 2 komisí: z 1.710,- na 1.810,- Kč Člen komise: z 910,- na 970,- Kč

5 8) Rozpočtová opatření: Příloha: Rozpočtová úprava č. 1 tabulka Obecní úřad předložil návrh rozpočtových úprav podle situace známé ke dni jednání zastupitelstva. S navrhovanými úpravami zastupitelstvo seznámil předseda finančního výboru ing. Kříž. Rozpočtové opatření je v příloze. Jedná se především o zahrnutí třetí a poslední fáze projektu odkupu Kolonie do rozpočtu v celkové výši ,- Kč. Na uhrazení této částky bude použita rezerva obce. V roce 2008 se v důsledku plánovaných investic počítá s možností úvěru. Úvěr může být splacen z výnosů z prodeje obecních pozemků. Usnesení zastupitelstva přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1/2008 Vzhledem s častým rozpočtovým přesunům a příjmu dotací (např. z Úřadu práce, apod.) obecní zastupitelstvo zmocňnuje starostu obce k provádění rozpočtových úprav s výjimkou rozpočtových úprav, týkajících se investic. Provedené rozp. úpravy budou vždy předloženy zastupitelstvu ke schválení. Usnesení zastupitelstva přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo poěřuje starostu obce k provádění rozpočtových úprav s výjimkou rozpočtových úprav týkajících se investic. Provedené rozpočtové úpravy budou předloženy nejbližšímu veřejnému jednání zastupitelstva. 9) Rozšíření DSO Budečsko: Proběhla jednání starostů obcí Blevice, Holubice, Koleč, Otvovice a Zákolany o rozšíření stávajícího dobrovolného svazuk obcí (DSO) Budečsko (Blevice, Koleč, Zákolany) o obce Holubice-Kozinec a Otvovice. Obce spojují společné zájmy a možné projekty. Příloha: Návrh stanov a Dohoda o změně zakládající smlouvy DSO Budečsko. Usnesení zastupitelstva přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo schvaluje rozšíření dobrovolného svazku obcí (DSO) Budečsko, ve kterém jsou sdruženy obce Blevice, Koleč a Zákolany o obce Holubice-Kozinec a Otvovice. Zároveň schvaluje návrh nových stanov DSO Budečsko a Dohodu o změně zakládající smlouvy DSO Budečsko. 10) Různé Odpady V brzké době bude rozšířena možnost třídění odpadů o bílé sklo, jeden kontejner bude umístěn v Zákolanech, jeden na Trněném Újezdě Budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad zhruba od 7.00 do Firma REGIOS nabízí občanům možnost odvozu biodpadu, Občan si tak může pronajmout plastový kontejner o kapacitě 120 l nebo 240 l, který by byl vyvážen od dubna až do listopadu jednou za čtrnáct dní v sobotu za cenu 923,- Kč nebo 1.164,- Kč. Prosíme tedy občany, kteří by měli zájem o tuto možnost, aby nám dali jakýmkoli způsobem vědět, pokud bude zájem o minimálně 15 takových kontejnerů, obec svoz zajistí.

6 Doprava a komunikace Obec Zákolany zaslala příslušným institucím na základě podnětů občanů následující dopisy: - Stížnost na hlučné a nebezpečné přemostění mostku na silnici II/101 v centru Zákolan s žádostí o rychlé zjednání nápravy. - Na základě jednání s Obcí Holubice a autodopravcem jež provozuje autobusovou dopravu mezi Holubicemi a Kralupy, žádost o zřízení pravidelného spoje mezi Trněným Újezdem a Holubicemi. O dalším průběhu budeme informovat. Pošta Na základě připomínky občanů na minulém zasedání došlo k jednání se zástupci České Pošty a od května dojde k prodloužení provozní doby a to ve středu až do 17.00, další prodloužení není podle vyjádření pošty možné. Na zavedení on-line karet nemá pošta v Zákolanech systém. Obecní úřad v této věci napíše České poště dopis. Projekt 7 stromů Projekt vzniká z iniciativy Lenky Marečkové, která žije v Zákolanech. Podstatou projektu je mapování stávajících stromů, koncepce péče o stromy a výsadba nových stromů. Projekt bude zahájen dne v 10:00 vysazením stromu na Vystrkově. O projektu budou informovat Budečské rozhledy a internetová stránka obce. Projekt dobře zapadá do strategie obce, která chce podpořit výsadbu nových stromů. Stávající stromy se většinou daří chránit (podařilo se například zachránit vzrostlé stromy na železničním náspu u Pianky, které mj. tvoří protihlukovou a protiprašnou bariéru), ne vždy je to ale možné. Například budou muset být pokáceny dva vzrostlé smrky v parku v Zákolanech odborníci je označili za nebezpečné, jeden se dokonce už začal naklánět. Vlajka pro Tibet Lenka Marečková darovala obci vlajku Tibetu a navrhla, aby se obec připojila k iniciativě českých obcí Vlajka pro Tibet. Připojením se k této iniciativě dává obec najevo svůj nesouhlas s násilnýma porušováním lidských práv, které se v Tibetu odehrává. Usnesení zastupitelstva přijaté 7 hlasy (1 se zdržel hlasování): Zastupitelstvo souhlasí s přistoupením obce k iniciativě Vlajka pro Tibet. Smlouva o hrazení neinvestičních výdajů na dítě Příloha: Návrh smlouvy Obec Velké Přílepy projevila zájem uzavřít s obcí Zákolany Smlouvu o hrazení neinvestičních výdajů na dítě. Obec Zákolany se v této smlouvě zavazuje, že dle volné kapacity umožní pobyt dětí s trvalým pobytem ve Velkých Přílepech v mateřské škole, pro

7 kterou je obec Zákolany zřizovatelem. Obec Velké Přílepy se zavazuje, že obci Zákolany uhradí průměrné neinvestiční výdaje připadající na děti, které pobývají v mateřské škole v Zákolanech. Usnesení zastupitelstva přijaté 8 hlasy: Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy o hrazení neinvestičních výdajů na dítě s obcí Velké Přílepy. 11) Závěrečná diskuse (každý přítomný může vznést námět, dotaz anebo připomínku). Občané upozornili na zlomené větve po vichřici, v oblasti zkratky na Trněný Újezd a nad viaduktem u piánky. Občané upozornili na chybějící kryty veřejného světlení. 12) Příští jednání zastupitelstva Příští veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční dne od 17:15 U Libuše, všichni zastupitelé se do té doby sejdou ještě na pracovním jednání dne od 17:00 na OÚ. Skončeno 19:45 hod Zapsal: Dobeš Jarmila Hladíková Tomáš Popelka Vladimír D o b e š ověřovatelé starosta

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s 03/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 28. března 2013 od 17.15 hodin v Kovárech

Z á p i s 03/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 28. března 2013 od 17.15 hodin v Kovárech Z á p i s 03/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 28. března 2013 od 17.15 hodin v Kovárech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 25.7.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 25.7.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 25.7.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.7.2013 Program: 1. Vyvěšení nového záměru pronajmout poz. v ul. Pod Hřebenem 2. Dodatek č.

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 9. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.06.2015 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav Huňat, Petr

Více