Aplikace prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Aplikace prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. Vypracoval: Mikeska Ondřej ASAK + OV Brno, 2013

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v pouţitých zdrojích. V Brně dne podpis

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval paní Mgr. Pavlíně Vaculíkové, Ph.D., vedoucí mé bakalářské práce, za metodické vedení, podnětné rady a připomínky a panu Mgr. Miroslavu Slámovi, řediteli ZŠ nám. Svornosti 7, za umoţnění hospitace v hodinách tělesné výchovy.

4 Obsah Úvod Pilates a power jóga Historie pilates Charakteristika metody pilates Přínos metody pilates Principy metody pilates Charakteristika klasické jógy Historie power jógy Charakteristika power jógy Přínos power jógy Pilates a power jóga jako celek Cvičební prostředí Klíčové svalové skupiny v rámci pilates Držení těla Jak je tomu dnes Význam školního a domácího prostředí Správné drţení těla Vadné drţení těla Hlavní typy vadného drţení těla Svalová nerovnováha Starší školní věk (Pubescence) Tělesný rozvoj v období pubescence Psychický rozvoj v období pubescence Pohybový rozvoj v období pubescence Sociální rozvoj v období pubescence Praktická část cvičební sestava power jógy Praktická část cvičební sestava pilates Diskuse Závěr Seznam použitých zdrojů... 68

5 Resumé Summary... 71

6 Úvod Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral aplikaci prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ. Metoda pilates a power jóga, jako formy komerčních cvičení, nejsou prostředkem k rozvoji mohutné svaloviny a vyrýsovanému tělu, naopak úkolem těchto cvičení je, aby se cvičící v první řadě cítil dobře, jak po tělesné, tak i po duševní stránce. Pilates a power jóga pracují s přirozeným potencionálem zdatnosti, který se snaţí dále rozvíjet. Zlepšují drţení těla, obnovují svalovou funkci a rovnováhu a také rozsah pohybů, pozitivně působí na funkci vnitřních orgánu a posilují přirozenou vitalitu. Jejich aplikace do veřejného ţivota je velmi pestrá, jelikoţ pilates a power jóga, jako formy cvičení, jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, pro všechny úrovně fyzické kondice, takţe není problém zapojit jakéhokoliv jedince do tréninku. Do výuky TV na 2. stupni ZŠ jsem se je rozhodl aplikovat proto, ţe dnešní generace dětí a mladých lidí jeví malý zájem o pohybové aktivity a tráví abnormální spoustu času u PC a televize. Tímto způsobem ţivota vzniká svalová nerovnováha, nárůst tukové hmoty a vzhledem k rychlému nárůstu tělesné výšky je vysoká pravděpodobnost k vadnému drţení těla. Cílem této práce je poukázat na význam správného drţení těla, ţe dlouhodobou pasivitou a nečinností si lze přivodit zdravotní problémy ve formě bolestí zad, kloubů, vzniku svalových nerovnováh, které mohou vést aţ k vadnému drţení těla. Dalším cílem této práce je vytvořit zásobník cviků, jak pro pilates, tak pro power jógu, a zhodnotit vlastním názorem, zda-li je vhodné zařadit prvky pilates a power jógy do systému tělovýchovy na základní škole a vytvořit optimální zásobník cviků. Způsob dosaţení tohoto cíle spočívá ve studiu odborné literatury zabývající se problematikou pilates a power jógy a analýzou období staršího školního věku, návštěva lekcí těchto druhů cvičení ve fitness posilovnách a konzultace s vedoucí mé bakalářské práce. V této práci se zpočátku budu zabývat komplexně, oběma formami cvičení, tj. pilates a power jóga, jejich historií, charakteristikou, pozitivním přínosem pro tělo a spojením těchto dvou forem cvičení v jeden celek. V následující kapitole se budu zabývat správným drţením těla, jak tohoto drţení 6

7 docílit a naopak si uvedeme hlavní typy vadného drţení těla a jejich charakteristiku. V další kapitole si blíţe specifikujeme období staršího školního věku po psychické, pohybové, tělesné a sociální stránce. V následující kapitole se zaměřím na popis svalových skupin, které se do daných cvičení zapojují, a které bychom měli znát. Na základě těchto poznatků sestavím cvičební sestavu pro následnou aplikaci do hodin TV. Závěr bude věnovaný mému celkovému zhodnocení, kde se dozvíme, zda-li je vhodné zařadit prvky pilates a power jógy do hodin tělovýchovy TV na základní škole, jaká byla reakce ţáků na tyto druhy cvičení, atd. 7

8 1. Pilates a power jóga V této kapitole si vysvětlíme, co to je metoda pilates a power jóga a jejich přinos pro tělo, povíme si stručně o historii pilates, jógy a power jógy. Řekneme si, proč je přínosné obě tyto metody skombinovat dohromady a jaké je optimální prostředí pro cvičení těchto dvou metod. 1.1 Historie pilates Historie pilates není jenom ponoření do minulosti a osvětlení prvotních myšlenek, záměrů a vytyčení hlavních postav, v tomto případě jedné hlavní postavy. Je to i vysvětlení či objasnění toho, co to pilatesova metoda je a z čeho vychází. Joseph H. Pilates se narodil v roce 1880 v Německu. Uţ jako dítě trpěl křivicí, astmatem a revmatickou horečkou. Jelikoţ jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý a nechtěl se s ním smířit, studoval knihy o lidské anatomie anatomii a celé hodiny často pozoroval pohyby zvířat v lese, coţ byla jeho záliba. I přes svůj handicap se Joseph Pilates aktivně zabýval nejrůznějšími druhy sportu, jako je body-building, gymnastika, šerm a box a začal se zabývat tréninkovými metodami z Dálného východu. Fascinovala ho obzvláště koncentrace, sebekontrola a zásadní role dechu. Netrvalo dlouho a Joseph Pilates si vyvinul osobní tréninkovou techniku, která byla zaloţena především na přesných a kontrolovaných sledech pohybů. Vyvinul myšlenku pohybu orientovaného na zdraví, kterou nazval,,kontrologie. V roce 1912 působil ve Velké Británii, kde působil jako boxer v cirkuse. Při vypuknutí 1. sv. války byla jeho činnost zastavena, jelikoţ byl přesunut do internačního tábora, díky své německé příslušnosti. Po konci 1. sv. válce se vrátil zpět do Německa, kde rozvíjel své nápady a nové metody cvičení. Dosáhl poměrně značného ohlasu a postupem času jeho techniky začali lákat známé tanečníky a tanečnice, herce a herečky a Joseph Pilates mohl rozjet novou kapitolu svého ţivota. O jeho práci byly ohlasy i v Americe, tento signál motivoval Josepha Pilatese vycestovat do USA. Jeho novým místem působení se stalo jedno z největších měst té doby, New York, kde na Broadwayi zaloţil své první studio, ve kterém vyučoval. Ani v Americe netrvalo dlouho a jeho metoda získala velké uznání a ohlas. Nejen ţe ho navštěvovali slavní lidé z filmové branţe, byli to i významní sportovci nebo umělci. Aby své principy zpřístupnil 8

9 ještě širšímu publiku, napsal v roce 1945 své hlavní dílo,,return to life through Contrology (,,Návrat k ţivotu díky kontrologii ). V něm popisoval především svůj cvičební program na zemi, který se v dnešní době představuje po celém světě jako klasický program cvičení na podloţce. Joseph Pilates prováděl trénink a instruktáţ pro svoji klientelu do velmi vysokého věku, zemřel v roce 1967 v New Yorku, bylo mu úctyhodných 86 let (Zylla, Meiβner, 2010). V dnešní době je metoda pilates známá po celém světě. Provozují ji lidé všech sociálních vrstev a stále je přitaţlivá pro tanečníky a herce, kteří ji vyuţívají spíše ve formě kondičního tréninku. Metoda pilates má co nabídnout kaţdému, bez ohledu na věk, pohlaví či úroveň zdatnosti. Kaţdý má šanci si zlepšit své tělesné schopnosti bez toho, ţe by mu musela značně narůst svalová hmota (Blount, Mckenzie, 2005). Tréninková metoda podle Josepha Pilatese zapadá do naší společnosti dnes více než dříve. Mnozí lidé pochopili, že věčně nemohou platit zásady,,výš, rychleji, dál a že široce rozšířený princip,,no pain, no gain (tedy bez bolesti se nedopracujeme výsledku) je třeba podstatně zrevidovat (Zylla, Meiβner, 2010, s. 9). 1.2 Charakteristika metody pilates Pilátův systém je velmi specifická forma cvičení, která pomáhá posilovat tělo, ale nebuduje přitom příliš velkou svalovou hmotu. I přesto po nějaké době cvičení pilatův systém zaručuje silnou a vypracovanou postavu. Pilatův systém je zaloţen na myšlence, ţe špatné návyky nebo zranění vedou k svalové nerovnováze, a tím k celkovému oslabení těla. K nápravě se pouţívají kontrolované, opakované a plynule navazující pohyby. Ladností pohybů a zlepšování povědomí napomáhá mentální soustředění a techniky dýchání (Smith, Kelly, Monks, 2006). Systém vypracovaný Josephem Pilatesem v průběhu 20. Století se stal základem pro dnešní, uţ modifikovanou podobu metody pilates, která ovšem vychází z prvotních myšlenek. Rozvíjení těchto myšlenek je jen důsledek toho, aby metoda pilates byla atraktivní pro nejširší klientelu. Základní myšlenka je,,posilování středu stabilního centra stejně jako správného držení těla. Soustředění a kontrolované dýchání pomáhá využívát 9

10 Pilatův systém jako efektivní metodu relace i tělesné zdatnosti (Smith, Kelly, Monsk, 2006, s. 7). Jestliţe cvičíme metodu pilates, můţeme si být jistí tím, ţe zapojujeme kaţdý sval v těle. Pohyby přecházejí plynule jeden na druhého bez jakékoliv přestávky. Jedno opakování cviku navazuje na další, kaţdý cvik plynule navazuje na předchozí a soubor cviků metody pilates se cvičí bez přerušení jako ucelená sestava. Aţ po odcvičení sestavy se dává krátká pauza, pro doplnění tekutin a svalovou relaxaci, pokud tedy potom následuje další sestava. Tato technika umoţňuje maximální účinky na protaţení a posílení všech svalových skupin těla. Dýchání je řízené, kontrolované. Délka nádechu a výdechu se plně přizpůsobuje naším pohybům. Neměli bychom metodu pilates provozovat s tím, ţe nejsme sladění s pohyby dohromady s dýcháním (Blahušová, 2006). 1.3 Přínos metody pilates Joseph Pilates prosazoval změnu vědomí a nový přístup k tělu. Jeho trénink není body-bulding, ale přesto posiluje a protahuje svalstvo. Není to strečink, ale přesto utváří mentální rovnováhu k našim všedním dnům plným stresu. Není to ani zdravotní či rehabilitační gymnastika, a přesto ji uţ dávno pouţívají mnozí fyzioterapeuti jako součást rehabilitace. Pilates je vlastně určitý druh cvičení, které propojuje tělo s dechem a duchem a dodá mu přirozenou vitalitu (Zylla, Meiβner, 2010). Metoda pilates rozvíjí tělo rovnoměrně, opravuje chybné držení těla, obnovuje tělesnou vitalitu, osvěžuje mysl a povznáší ducha (Herman, 2007, s. 6). Metoda pilates je v podstatě vhodná pro všechny, kteří chtějí udělat něco pro svoji kondici, zdraví a obzvláště pro své drţení těla. Při pravidelném tréninku u metody pilates: 1) jsou posilovány obzvláště hluboko stabilizační svaly, zatímco povrchní svaly jsou napínány 2) Dochází ke zvýšení úrovně flexibility 3) zlepšuje se tělesný cit a schopnost uvolnit se 4) zdokonaluje se technika dýchání 10

11 5) můţe dojít k odstranění napětí 6) můţe dojít ke zlepšení drţení těla a tím i nápravě pohybových stereotypů (celková ekonomika pohybu se zlepší) 7) vytváříme efektivní formu kompenzaci pro případ jednostranné kaţdodenní zátěţe v zaměstnání, či tréninku 8) můţe dojít k odstranění bolesti v bederní páteři 9) můţe dojít k odstranění svalových nerovnováh 10) obnovuje fyzickou kondici 11) buduje silnou střední část těla -,,core systém (Zylla, Meiβner, 2010) Nejviditelnějším přínosem cvičení pilates je správný postoj, který lze získat již při první lekci. Malý rozdíl v postoji - posunutí hlavy a krku lehce do zadu a nahoru, stočení ramen dozadu a napřímení hrudníku, může znamenat obrovský rozdíl ve vnějším vzhledu člověka a ve způsobu, jakým se pohybuje (Page, 2012, s. 16). Lidé po první nebo i dvacáté či třicáté lekci pilates mají většinou tendenci říkat, ţe se cítí lépe. A oni se lépe nejen cítí a pohybují, ale i lépe vypadají. Klíčovou změnu k lepšímu je správné drţení těla. 1.4 Principy metody pilates Jedná se u důleţité zásady, které je nutno při cvičení dodrţovat. Několik autorů uvádí trochu odlišné principy metody pilates a jinak je popisují, řada z nich se ale ve svých názorech shodují. Uvedené principy jsou, dle mého názoru, ty zásadní, které je nutno zmínit. 1) Dýchání správná technika dýchání při cvičení napomáhá aktivovat hluboké uloţené svalstvo a provádět cviky přesně, elegantně a snadno. Kaţdý cvik v pilates sestavě by ale nebyl natolik efektivní bez korigovaného dýchání. Cílené a řízené dýchání dovoluje maximalizovat schopnost těla protáhnout se a v důsledku odstranění svalového napětí dosáhneme optimální kontroly těla. Při hlubokém nádechu a výdechu také 11

12 procvičujeme plíce a zvětšujeme jejich kapacitu. Při tom platí zásada, ţe nádech je prováděn nosem, výdech ústy (Zylla, Meiβner, Herman, 2010). V pilatesově metodě se délka nádechu a výdechu přizpůsobuje délce pohybu, přičemž úsilí je v pilatesových pohybech vždy spojeno s výdechem nehledě na to, zda je to při flexi nebo exntenzi (Blahušová, 2006, s. 25). 2) Centrace kaţdý pohyb vychází ze zpevněného středu těla, z takzvané,,core oblasti. Tato oblast je tvořena především svaly břicha, svaly bederní páteře a svalstvem v oblasti pánevního dna. 3) Plynulost pohybů dynamický plynulé, netrhané a volné pohyby odlišují pilates od jiných,,tvrdých pojetí cvičení. Rytmus dýchání a rytmus pohybů se přitom vzájemně doplňují, dá se říci, ţe téměř splývají. Tento jednoduchý princip má pozitivní vliv na naše kaţdodenní pohyby. 4) Přesnost tento princip si zakládá na přesném a precizním prováděním pohybů, coţ zvyšuje jejich efektivitu a přínos pro tělo. Měli bychom se soustředit na kaţdý detail svého pohybu. Kvalita je mnohem důleţitější, neţ-li kvantita v tomto případě. 5) Koncentrace kontrolu nad tělem má naše mysl. Ten, kdo se koncentruje a snaţí se zapomenout na starosti všedního dne, dokáţe se lépe pohybovat, lépe si udrţí pozornost a snadněji se uvolní. Uvolnění je základ metody pilates, kterým by měla začínat kaţdá cvičební sestava. 6) Kontrola při cvičení je nutná kontrola ducha i těla. Kaţdý pohyb se provádí s mentálním soustředěním, a tudíţ kontrolovaně. Je potřeba, abychom se vyvarovali všem zbytečným odchylkám v soustavě pohybů, které by mohly narušovat komplexní sladěnost a harmonii (Zylla, Meiβner, 2010). 7) Rozsah pohybů kaţdému z nás je dána určitá kloubní flexibilita. Hypomobilita a hypermobilita jsou dva typické případy, kdy ani u jednoho z nich, není optimální kloubní pohyblivost. Pilates učí, jak se této optimální úrovni pohyblivosti v kloubech dosáhne. Z hlediska prevence proti zranění je to podstatná záleţitost (Herman, 2007). 12

13 K těmto sedmy principům doplníme ještě další dva, které bychom měli pokládat za důleţité. 1. Opakování opakováním zdokonalujeme způsob provádění cviků a posiluje potřebné dovednosti. Tím je zajištěna zběhlost při cvičení a takové to cvičení se stává efektivnější. 2. Individuálnost pohyb se skládá s několika fází, které provádějí jednotlivé svaly nebo skupiny svalů tak, aby souhrn pohybů vyzněl v jeden celek. Kaţdý jedinec je zcela jiný, liší se svoji fyziologii a anatomií. To je určené svaly, kostmi a klouby (vynecháváme ostatní fyziologické rysy). Aby se získala potřebná zběhlost k zvládnutí pilatesovy metody a dosáhlo se potřebného vyváţeného stavu, vyţaduje to individuální přístup a určitý stupeň úsilí. (Blahušová, 2006) 1.5 Charakteristika klasické jógy Neţ se budeme konkrétné věnovat power józe jako takové, je potřeba zmínit, čím je charakteristická klasická jóga, ze které power jóga nepřímo vychází a jaká je její stručná historie. Z historie je známo mnoho metod a postupů, jimiž lze rozvíjet sebepoznání, kultivovat ducha a realizovat potenciální možnosti člověka. Jednou z nejstarších cest k tomu je cesta jógy. Je to prastarý mix duchovního sebepoznání a fyzického pohybu, který vznikl v Indii před zhruba 5000 lety (Blahušová, 2006, s. 16). Vliv jógy se po staletí čím dál více rozšiřoval. Byla ceněna jako disciplína, která přispívá k tělesnému a duševnímu zdraví a také k duchovnímu růstu. Jedná se praktickou filozofii, která dokázala uspět v odlišných kulturách a zemích, i na různých kontinentech (Bell, 2001). Snad proto, že je založena spíše na pochopení toho, co je nám lidem společné, než na rozdílech, které nás odlišují (Bell, 2001, s. 5). 13

14 Obvykle se v klasické józe zmiňuje pět větví: Karma jóga cesta činu, Gyana jóga cesta moudrosti, Bhakti jóga cesta oddanosti, Hatja jóga tělesná cesta a Raja jóga cesta meditace (Blahušová, 2006). Tyto větve nám představují jakési rozdělení jógy do více směrů, myšleno po duchovní stránce. Je to zmíněno spíše jen okrajově, abychom si uvědomili, ţe slovo,,jóga je poměrně obecné vyjádření jinak spletité filozofické cesty. Pro naše účely je podstatná pouze,,hatja jóga, o které si povíme později. Charakterizujme si teď stručně samotnou klasickou jógu. Jóga je nejlepší možné cvičení pro zlepšování pružnosti. Samozřejmě, jogistické pozice jsou více než jen pouhými tělesnými polohami; příznivě působí i na mysl a ducha, podporují zvyšování vědomí, vitality a vnitřního klidu (Smith, Kelly, Monks, 2006, s. 6). Jógu lze brát jako systém tělesných a dechových cvičení, techniku rozvoje mimosmyslového vnímání a dalších mimořádných schopností člověka včetně extatických stavů a mystických zážitků. Jógu lze chápat jako všelék, schopný vyléčit všechny nemoci (Blahušová, 2006, s. 16). Definic, co jóga je, co představuje, jak ji lze chápat je nespočet a jak se vyjadřuje Blahušová (2006), to všechno je jóga. Pro doplnění si zde zmíníme ještě osm stupňů jógy. Jedná se o kroky vedoucí k očistění mysli, které by nás měli dovést k osvícení. 1. Stupeň Jama: má naučit dodrţovat pět etických pravidel; lásku k okolnímu světu, nenásilí, čestnost, sebekontrolu a umírněnost. 2. Stupeň Nijama: má naučit dodrţovat pět principů chování; čistota, spokojenost, sebekázeň, vzdělání, oddanost bohu 3. Stupeň Ásany: cvičení pozic k posílení a osvěţení těla i ducha 4. Stupeň Pránájáma: má naučit kontrolovaný, řízený dech 5. Stupeň Pratjáhára: má osvobodit mysl z nadvlády smyslů 6. Stupeň Dháraná: vede soustředění a koncentrace mysli na jediný bod 7. Stupeň Dhjána: meditace 8. Stupeň Samádhi: nepopsatelný blaţený stav nad vědomí (Bell, 2001) 14

15 Tyto jednotlivé stupně jsou typické například pro tibetské jogíny, kteří stráví meditacemi téměř celý svůj ţivot. Na jógu lze pohlíţet jako na cestu někam, k něčemu, jako na smysl ţivota, nebo pouhý ukazatel na cestě za poznáním. Můţeme celý ţivot provozovat jógu a přitom se nehnout z místa, nebo naopak můţeme zabředávat do různých krkolomných pozic a zkoušet, zda-li nám to přináší smysl něčemu porozumět. V józe nejde o to, abychom každý den stáli, klečeli, seděli či leželi na matraci a zaujímali přitom nějakou obzvláště ztřeštěnou pozici, nýbrž abychom se celou svou bytostí soustředili na svůj vnitřní růst, abychom rozvíjeli svůj potenciál, abychom postupovali dál na své duchovní cestě a abychom dosáhli nejvyššího cíle jógy spojení s bohem (Hirschi, 2007, s. 17). 1.6 Historie power jógy S příchodem jógy na americký kontinent, začal růst i zájem o tento druh cvičení, avšak bylo potřeba cvičení trochu poupravit, aby bylo více atraktivní a zajímavější a mohlo upoutat zrak široké veřejnosti. Tohoto úkolu se chopil Bryan Kest, který v roce 1979 vytvořil systém, jenţ zjemnil dosavadní ashtanga jógu v jógu, která není tolik striktní a která nevyţaduje kaţdodenní disciplínu opírající se o ortodoxní filosofii. Power jóga vychází z ashtanga jógy a hathajógy. Má své kořeny v klasické józe, ale přitom se od ní liší. Tato změna spočívá zejména v úrovni náročnosti a také v tom, ţe v power józe je moţné na rozdíl od ashtanga jógy, ásany (pozice) libovolně kombinovat a není striktně předepsáno, jak dlouhou dobu máme v pozici setrvat. Termín,,power ve spojitosti s jógou představuje vnitřní sílu a odvahu, kterou lze rozvíjet prostřednictvím pravidelné a soustředěné jógové praxe (Lark, 2009). Zatímco jóga, jež znamená,,spojit, je v prvé řadě ideální cestou k duševní rovnováze a fyzickému odpočinku v neustále se zrychlujícím životním tempu současné společnosti. Má blahodárné účinky na zdraví a tělo, navíc umožňuje každému jedinci objevit v sobě samém maximální potenciál schopností, jak na psychické, tak i spirituální úrovni (Lark, 2009, s. 4). Jak jsme jiţ uţ zmínili, power jóga je cvičební styl, který vyuţívá pozice z klasické jógy, díky kterým protáhneme jednotlivé svalové skupiny, zpevníme 15

16 svalstvo a zrelaxujeme, ale není přísný a důsledný ve filozofii a pravidlech, které klasická jóga vyţaduje. Pozice jsou plynule opakovány jedna za druhou s hlavním zaměřením na dýchání. 1.7 Charakteristika power jógy V této podkapitole si přesněji povíme co to power jóga je. Jaký je cíl power jógy a z jakých kořenů vychází. Power jóga je moderní označení pro tradiční aštangavinjásajógu a představuje specifický a dynamický styl klasické hathajógy, která má pozitivní vliv na proudění životní energie celým tělem. Aštanga doslova znamená,,osm větví stupňů, zatímco vinjása,,pohyb spojený s dechem (Lark, 2009, s. 5). Dá se říci, ţe aštangavinjásajóga znamená souběţný pohyb s dechem, aby rozvíjela určité jógové,,větve neboli schopnosti, které jsme si jiţ zmínili. Osm stupňů jógy stručně tedy zahrnuje abstinenci, sebekázeň, pozice (asány), dechová cvičení, odpoutání od vzruchů přicházejících z vnějšího světa, koncentraci, meditaci a blaţený stav vedoucí k osvícení, coţ je nejvyšší cíl v józe. Aštangavinjásajóga se od ostatních stylů jógy liší tím, že klade důraz na energetické zámky (bandhy). Pomocí těchto zámků lze osvojit hlubší dýchání, podle jehož rytmu by se mělo dýchat (Lark, 2009, s. 5). Dle mého názoru, power jóga přejala od aštangavinjásajógy způsob dýchání, zatímco hatha jóga zase přispěla svým přístupem k fyzickému cvičení. Hatha jóga jako první začala kombinovat fyzická cvičení s hlubokým dýcháním a tím pomáhala soustředit mysl na meditaci. Tento precizní a detailní systém jógy zdůrazňuje zejména prvky, týkající se držení těla zejména v postojích (asány). Je to bezpečná forma cvičení, která respektuje zákony anatomie, fyziologie a vnitřní energie těla (Blahušová, 2006, s. 17). Kdybychom to měli shrnout, power jóga neprovádí kaţdou pozici samostatně a nijak dlouho v ní nesetrvává, naopak se soustřeďuje na plynulý, přirozený pohyb. Je to pohyb, který je zaloţený především na rytmice dechu. Přecházení z pozice do pozice je sice u power jógy dynamické, ale pořád je potřeba soustředit mysl i tělo, aby pracovali na stejné vlně 16

17 Krejčík (2007) charakterizuje power jógu lépe chápatelným, a ve své podstatě přesným a jednoduchým způsobem. Poukazuje na zjevný rozdíl mezi power jógou a klasickou jógou. Power jóga je zaměřena na protažení a posílení svalů celého těla. To samé umí také jóga, i když svalová síla u klasické jógy není tak zdůrazňovaná. V klasické józe je hlavní náplní uvědomění si svého života v jednotě ducha a těla. Převážně se jedná o filosofický přístup k životu a vytváření jednoty bytí. Klasická jóga nezdůrazňuje cvičení jako základ. Tělo je jen součástí a není mu přisuzována podstata u moderních stylů, které v očích jógy musí vypadat jako kontext vytržený z celku. Power jóga není jóga. Pouze si vypůjčila pozice z jógy, aby jejich pomocí dokázala lidí přivést přes fyzické zatížení těla k řízenému pohybu, vědomému ovládání těla, psychické a fyzické relaxaci. Power jóga poskytuje posílení a současně protažení svalů na celém těle souměrně (Krejčík, 2007, s. 104). Uvedli jsme si tedy, co pojem power jóga znamená, co obnáší, čím se liší od klasické jógy, ale je také potřeba uvést konkrétní účinky power jógy pro tělo. 1.8 Přínos power jógy 1) uvedení kosterního aparátu do vyváţené rovnováhy 2) zlepšení drţení těla 3) zvětšení síly kostí 4) vytvarování svaloviny 5) povzbuzení krevního oběhu, prevence proti hypertenzi a hypotenzi 6) odstranění toxických látek z těla 7) zdokonalení funkce vnitřních orgánů, včetně zaţívacího ústrojí a dýchání 8) emocionální pohoda a vyrovnanost 9) zvýšení sebedůvěry, povzbuzení do ţivota 10) uklidnění mysli a odstranění pocitu úzkosti a prevence vůči stresu (Lark, 2009) Těchto výsledků, dle mého názoru, je moţno dosáhnout jenom klidným, plynulým, systematicky uspořádaným způsobem, není to záleţitost jen pár hodin, nýbrţ jde o dlouhodobou záleţitost, kde o výsledku také rozhoduje míra trpělivosti a pochopení. Nejedná se o těţce namáhavý styl cvičení, kaţdý pohyb a jeho rozsah se provádí do takové míry, jak jen je nám to samotným příjemné, 17

18 v ţádném případě zde nedochází k přemáhání. Jde o splynutí těla a ducha v jednu bytost. 1.9 Pilates a power jóga jako celek Kombinace prvků pilates a powerjógy je způsob, jak je ještě více zefektivnit míru cvičení. Smith, Kelly, Monks (2006) a Blahušová (2006) se shodují na tom, ţe při splynutí těchto dvou systému, lze dosáhnout vytvoření cvičebního programu, doslova,,ušitého na míru a tím uspokojit nejrůznější potřeby veškeré klientely. Tito autoři sice ve svých dílech uvádí kombinaci pilates jóga, a výše jsme si uvedli, ţe power jóga se od klasické jógy liší. Faktem zůstává, ţe některé rysy a principy jsou shodné, proto níţe uvedenou argumentaci lze brát rovněţ i jako pilates s kombinací power jógy. Jóga a pilates mají mnoho společných rysů. Kupříkladu některé Pilatovy cviky jsou založené na jogistických pozicích a oba systémy kladou důraz na správné dýchání, uvědomění a na cvičení v rámci našich schopností. Jóga pilates se snaží brát z obou systému to nejlepší; kombinuje posilování středu či pásu síly s pružností a mnohostranností jógy (Smith, Kelly, Monks, 2006, s. 7). Smith, Kelly a Monks (2006) dále uvádějí, ţe v józe se věnuje velká pozornost kaţdému detailu a zaujetí kaţdé pozice by mělo být dokonalé. K této dokonalosti je zapotřebí nadměrná síla. Pilatovo cvičení má tuto sílu dodat a usměrňovat. Blahušová (2006) se k tomu vyjadřuje tak, ţe společným rysem pilatesovy metody a jógy je to, ţe učí provádět všechny pohyby zevnitř ven, coţ znamená, od zpevněného středu těla k pohybům vnějších částí těla. Zapojení hluboko stabilizačního systému je tedy nezbytnou součástí a zároveň spojovacím článkem. Obě metody zapojují při cvičení mysl, tělo a dýchání, snaţí se vylepšit rovnováhu, koordinaci, flexibilitu, sílu a zpevňují tělo, čímţ podporují správné drţení těla. Dobré drţení těla se pak následně příznivé projeví na svalové koordinaci a lepším výkonem. Obě metody přispívají k poznání sebe sama a snaze o dosažení celkové harmonie, klidu a pohody. Posilují, zpevňují a protahují svaly celého těla a harmonicky rozvíjejí psychickou a fyzickou kondici člověka (Blahušová, 2006, s. 9). 18

19 Ve své další publikaci se Blahušová (2008) k danému tématu ještě vyjadřuje následovně. Obě metody cvičení zapojují tělo, mysl, dýchání, zlepšují rovnováhu, koordinaci, flexibilitu, sílu a zpevňují tělo, čímž zlepšují jeho držení (Blahušová, 2008, s. 8). Shoda autorů v tomto směru je jasná, kombinace metody pilates a jógy, tedy i power jógy, umocňuje výsledky cvičení. Efektivní kombinace obou druhů cvičení můţe vylepšit potenciál tréninkové jednotky. Pro širokou klientelu je do další stupeň jak si zpříjemnit dosavadní cvičení ve fitness posilovnách Cvičební prostředí Uvedení několika zásad, jak by mělo vypadat ideální cvičení prostředí je nutná součást k provozování metody pilates a power jógy. Zbavení se všech rušivých elementů, práce s takovými pomůckami, které nás nebudou nikterak omezovat, to vše spadá do optimálního cvičebního prostředí. najít si pohodlný a tichý prostor na cvičení vypnout mobil, televizi (pokud se nejedná o audiovizuální trénink) a další rušivá zařízení vhodná cvičební rohoţ, která odpovídá délce naší postavy a při cvičení na zádech chrání páteř, měla by být i protiskluzová vzdušný, pohodlný oděv, důleţité je to, abychom se v něm cítili dobře a nikterak nám nebránil v pohybu cvičení bez hudby nebo cvičení s hudbou (meditační, uklidňující), vhodné na závěr hodiny. mít po ruce dostatek tekutin, vhodná je voda nebo iontový nápoj pro okamţité doplnění stopových prvků V této kapitole jsme si shrnuli stručnou historii a charakteristiku metody pilates a power jógy, obeznámili jsme se pozitivními účinky těchto cvičebních programů pro tělo, vyjasnili jsme si základní rozdíly, mezi klasickou jógou a power jógou a 19

20 na závěr této kapitolu jsme si ještě ujasnili, jak by mělo vypadat optimální prostředí pro cvičení. 20

21 2. Klíčové svalové skupiny v rámci pilates Vyváţený program pilates a power jógy můţe harmonizovat celé tělo. Z předešlých kapitol víme, ţe svaly s tendencí ke zkrácení je třeba protahovat, svaly s tendencí k ochabnutí, je potřeba posilovat. Znalost základních svalů a jejich funkce je nezbytná součást vědění kaţdého trenéra pilates nebo power jógy, uţ jen v případě, pokud dojde například během cvičení k určité formě zranění, či pokud se jedná o zodpovězení otázek z řad klientely v rámci svalové problematiky. Pilates a power jóga se řadou věcí podobají, ovšem v zapojování určitých svalových skupin se liší. Power jóga dbá na to, aby se pří cvičení zapojovali téměř všechny svaly v těle a aby kaţdý pohyb byl uvědomělí, řízený a plynulý. Zatímco pilates se ve svém programu specializuje především na hluboký stabilizační systém, tzv. core systém. Tento systém, jak si hned popíšeme v další částí kapitoly, drţí hlavu, páteř a pánev v optimálním postavení vůči sobě. Jeho zapojení je automatické a má převáţně ochranný charakter. Brání tělo proti nadměrné zátěţi, nebo proti dlouho setrvávající neměnné poloze, typické pro sedavé zaměstnání u dospělé populace čí vysedávání u počítače u dětí. Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému je častý problém u populace 21. století a můţe vyústit ve vadné drţení těla a ve svalovou nerovnováhu. Jeho správná aktivace a zapojování v kaţdém pohybu není nic jiného neţ racionální návyk, který, dle mého názoru bychom měli trénovat uţ od dětství, speciálně v období staršího školního věku. Určíme si tedy, jaké svaly tvoří hluboký stabilizační systém a to i z anatomického hlediska. Svaly hlubokého stabilizačního systému Svaly břicha (musculi abdominis) Ventrální oddíl je tvořen: 1. Přímým svalem břišním (musculus rectus abdominis) začátek svalu je na ţebru, jeho úpon je na kosti stydké. V průběhu těchto svalů jsou vloţeny vazivové pruhy. Jestliţe jsou tyto svaly značně 21

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eva Blahušová Pilates pro rehabilitaci zdravé cvičení bez bolesti Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 VENKOVNÍ FITNESS STROJE ST SERIE 6 9 10 5 3 4 8 11 1 2 7 Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 e-mail: info@freefit.cz Tel: 603 427 182 606 653 635 www.freefit.cz 10 let zkušeností Společnost

Více

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře Výzkumný úkol grant IGA MZ Praha, leden 2003 Výzkumný úkol grant IGA MZ CR NJ/7386-3 Rizikové faktory vzniku vadného

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Dětskédomácípracoviště

Dětskédomácípracoviště Dětskédomácípracoviště Ing. Matuschka Robert, Cech čalouníků a dekoratérů Brno Dětské domácí pracoviště ( židle, pracovní deska a příslušenství ) je součást dětského pokoje, která by měla odpovídat pohybovým

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Fi ve riders co s. r. o

Fi ve riders co s. r. o Fi ve riders co s. r. o Firma vznikla v letošním roce jako spojení dlouholetých znalostí a zkušeností v oblasti kondičních a posilovacích strojů. Její představitelé nejsou na našem i evropském trhu neznámí.

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více