Aplikace prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Aplikace prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. Vypracoval: Mikeska Ondřej ASAK + OV Brno, 2013

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v pouţitých zdrojích. V Brně dne podpis

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval paní Mgr. Pavlíně Vaculíkové, Ph.D., vedoucí mé bakalářské práce, za metodické vedení, podnětné rady a připomínky a panu Mgr. Miroslavu Slámovi, řediteli ZŠ nám. Svornosti 7, za umoţnění hospitace v hodinách tělesné výchovy.

4 Obsah Úvod Pilates a power jóga Historie pilates Charakteristika metody pilates Přínos metody pilates Principy metody pilates Charakteristika klasické jógy Historie power jógy Charakteristika power jógy Přínos power jógy Pilates a power jóga jako celek Cvičební prostředí Klíčové svalové skupiny v rámci pilates Držení těla Jak je tomu dnes Význam školního a domácího prostředí Správné drţení těla Vadné drţení těla Hlavní typy vadného drţení těla Svalová nerovnováha Starší školní věk (Pubescence) Tělesný rozvoj v období pubescence Psychický rozvoj v období pubescence Pohybový rozvoj v období pubescence Sociální rozvoj v období pubescence Praktická část cvičební sestava power jógy Praktická část cvičební sestava pilates Diskuse Závěr Seznam použitých zdrojů... 68

5 Resumé Summary... 71

6 Úvod Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral aplikaci prvků power jógy a pilates do výuky TV na 2. stupni ZŠ. Metoda pilates a power jóga, jako formy komerčních cvičení, nejsou prostředkem k rozvoji mohutné svaloviny a vyrýsovanému tělu, naopak úkolem těchto cvičení je, aby se cvičící v první řadě cítil dobře, jak po tělesné, tak i po duševní stránce. Pilates a power jóga pracují s přirozeným potencionálem zdatnosti, který se snaţí dále rozvíjet. Zlepšují drţení těla, obnovují svalovou funkci a rovnováhu a také rozsah pohybů, pozitivně působí na funkci vnitřních orgánu a posilují přirozenou vitalitu. Jejich aplikace do veřejného ţivota je velmi pestrá, jelikoţ pilates a power jóga, jako formy cvičení, jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, pro všechny úrovně fyzické kondice, takţe není problém zapojit jakéhokoliv jedince do tréninku. Do výuky TV na 2. stupni ZŠ jsem se je rozhodl aplikovat proto, ţe dnešní generace dětí a mladých lidí jeví malý zájem o pohybové aktivity a tráví abnormální spoustu času u PC a televize. Tímto způsobem ţivota vzniká svalová nerovnováha, nárůst tukové hmoty a vzhledem k rychlému nárůstu tělesné výšky je vysoká pravděpodobnost k vadnému drţení těla. Cílem této práce je poukázat na význam správného drţení těla, ţe dlouhodobou pasivitou a nečinností si lze přivodit zdravotní problémy ve formě bolestí zad, kloubů, vzniku svalových nerovnováh, které mohou vést aţ k vadnému drţení těla. Dalším cílem této práce je vytvořit zásobník cviků, jak pro pilates, tak pro power jógu, a zhodnotit vlastním názorem, zda-li je vhodné zařadit prvky pilates a power jógy do systému tělovýchovy na základní škole a vytvořit optimální zásobník cviků. Způsob dosaţení tohoto cíle spočívá ve studiu odborné literatury zabývající se problematikou pilates a power jógy a analýzou období staršího školního věku, návštěva lekcí těchto druhů cvičení ve fitness posilovnách a konzultace s vedoucí mé bakalářské práce. V této práci se zpočátku budu zabývat komplexně, oběma formami cvičení, tj. pilates a power jóga, jejich historií, charakteristikou, pozitivním přínosem pro tělo a spojením těchto dvou forem cvičení v jeden celek. V následující kapitole se budu zabývat správným drţením těla, jak tohoto drţení 6

7 docílit a naopak si uvedeme hlavní typy vadného drţení těla a jejich charakteristiku. V další kapitole si blíţe specifikujeme období staršího školního věku po psychické, pohybové, tělesné a sociální stránce. V následující kapitole se zaměřím na popis svalových skupin, které se do daných cvičení zapojují, a které bychom měli znát. Na základě těchto poznatků sestavím cvičební sestavu pro následnou aplikaci do hodin TV. Závěr bude věnovaný mému celkovému zhodnocení, kde se dozvíme, zda-li je vhodné zařadit prvky pilates a power jógy do hodin tělovýchovy TV na základní škole, jaká byla reakce ţáků na tyto druhy cvičení, atd. 7

8 1. Pilates a power jóga V této kapitole si vysvětlíme, co to je metoda pilates a power jóga a jejich přinos pro tělo, povíme si stručně o historii pilates, jógy a power jógy. Řekneme si, proč je přínosné obě tyto metody skombinovat dohromady a jaké je optimální prostředí pro cvičení těchto dvou metod. 1.1 Historie pilates Historie pilates není jenom ponoření do minulosti a osvětlení prvotních myšlenek, záměrů a vytyčení hlavních postav, v tomto případě jedné hlavní postavy. Je to i vysvětlení či objasnění toho, co to pilatesova metoda je a z čeho vychází. Joseph H. Pilates se narodil v roce 1880 v Německu. Uţ jako dítě trpěl křivicí, astmatem a revmatickou horečkou. Jelikoţ jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý a nechtěl se s ním smířit, studoval knihy o lidské anatomie anatomii a celé hodiny často pozoroval pohyby zvířat v lese, coţ byla jeho záliba. I přes svůj handicap se Joseph Pilates aktivně zabýval nejrůznějšími druhy sportu, jako je body-building, gymnastika, šerm a box a začal se zabývat tréninkovými metodami z Dálného východu. Fascinovala ho obzvláště koncentrace, sebekontrola a zásadní role dechu. Netrvalo dlouho a Joseph Pilates si vyvinul osobní tréninkovou techniku, která byla zaloţena především na přesných a kontrolovaných sledech pohybů. Vyvinul myšlenku pohybu orientovaného na zdraví, kterou nazval,,kontrologie. V roce 1912 působil ve Velké Británii, kde působil jako boxer v cirkuse. Při vypuknutí 1. sv. války byla jeho činnost zastavena, jelikoţ byl přesunut do internačního tábora, díky své německé příslušnosti. Po konci 1. sv. válce se vrátil zpět do Německa, kde rozvíjel své nápady a nové metody cvičení. Dosáhl poměrně značného ohlasu a postupem času jeho techniky začali lákat známé tanečníky a tanečnice, herce a herečky a Joseph Pilates mohl rozjet novou kapitolu svého ţivota. O jeho práci byly ohlasy i v Americe, tento signál motivoval Josepha Pilatese vycestovat do USA. Jeho novým místem působení se stalo jedno z největších měst té doby, New York, kde na Broadwayi zaloţil své první studio, ve kterém vyučoval. Ani v Americe netrvalo dlouho a jeho metoda získala velké uznání a ohlas. Nejen ţe ho navštěvovali slavní lidé z filmové branţe, byli to i významní sportovci nebo umělci. Aby své principy zpřístupnil 8

9 ještě širšímu publiku, napsal v roce 1945 své hlavní dílo,,return to life through Contrology (,,Návrat k ţivotu díky kontrologii ). V něm popisoval především svůj cvičební program na zemi, který se v dnešní době představuje po celém světě jako klasický program cvičení na podloţce. Joseph Pilates prováděl trénink a instruktáţ pro svoji klientelu do velmi vysokého věku, zemřel v roce 1967 v New Yorku, bylo mu úctyhodných 86 let (Zylla, Meiβner, 2010). V dnešní době je metoda pilates známá po celém světě. Provozují ji lidé všech sociálních vrstev a stále je přitaţlivá pro tanečníky a herce, kteří ji vyuţívají spíše ve formě kondičního tréninku. Metoda pilates má co nabídnout kaţdému, bez ohledu na věk, pohlaví či úroveň zdatnosti. Kaţdý má šanci si zlepšit své tělesné schopnosti bez toho, ţe by mu musela značně narůst svalová hmota (Blount, Mckenzie, 2005). Tréninková metoda podle Josepha Pilatese zapadá do naší společnosti dnes více než dříve. Mnozí lidé pochopili, že věčně nemohou platit zásady,,výš, rychleji, dál a že široce rozšířený princip,,no pain, no gain (tedy bez bolesti se nedopracujeme výsledku) je třeba podstatně zrevidovat (Zylla, Meiβner, 2010, s. 9). 1.2 Charakteristika metody pilates Pilátův systém je velmi specifická forma cvičení, která pomáhá posilovat tělo, ale nebuduje přitom příliš velkou svalovou hmotu. I přesto po nějaké době cvičení pilatův systém zaručuje silnou a vypracovanou postavu. Pilatův systém je zaloţen na myšlence, ţe špatné návyky nebo zranění vedou k svalové nerovnováze, a tím k celkovému oslabení těla. K nápravě se pouţívají kontrolované, opakované a plynule navazující pohyby. Ladností pohybů a zlepšování povědomí napomáhá mentální soustředění a techniky dýchání (Smith, Kelly, Monks, 2006). Systém vypracovaný Josephem Pilatesem v průběhu 20. Století se stal základem pro dnešní, uţ modifikovanou podobu metody pilates, která ovšem vychází z prvotních myšlenek. Rozvíjení těchto myšlenek je jen důsledek toho, aby metoda pilates byla atraktivní pro nejširší klientelu. Základní myšlenka je,,posilování středu stabilního centra stejně jako správného držení těla. Soustředění a kontrolované dýchání pomáhá využívát 9

10 Pilatův systém jako efektivní metodu relace i tělesné zdatnosti (Smith, Kelly, Monsk, 2006, s. 7). Jestliţe cvičíme metodu pilates, můţeme si být jistí tím, ţe zapojujeme kaţdý sval v těle. Pohyby přecházejí plynule jeden na druhého bez jakékoliv přestávky. Jedno opakování cviku navazuje na další, kaţdý cvik plynule navazuje na předchozí a soubor cviků metody pilates se cvičí bez přerušení jako ucelená sestava. Aţ po odcvičení sestavy se dává krátká pauza, pro doplnění tekutin a svalovou relaxaci, pokud tedy potom následuje další sestava. Tato technika umoţňuje maximální účinky na protaţení a posílení všech svalových skupin těla. Dýchání je řízené, kontrolované. Délka nádechu a výdechu se plně přizpůsobuje naším pohybům. Neměli bychom metodu pilates provozovat s tím, ţe nejsme sladění s pohyby dohromady s dýcháním (Blahušová, 2006). 1.3 Přínos metody pilates Joseph Pilates prosazoval změnu vědomí a nový přístup k tělu. Jeho trénink není body-bulding, ale přesto posiluje a protahuje svalstvo. Není to strečink, ale přesto utváří mentální rovnováhu k našim všedním dnům plným stresu. Není to ani zdravotní či rehabilitační gymnastika, a přesto ji uţ dávno pouţívají mnozí fyzioterapeuti jako součást rehabilitace. Pilates je vlastně určitý druh cvičení, které propojuje tělo s dechem a duchem a dodá mu přirozenou vitalitu (Zylla, Meiβner, 2010). Metoda pilates rozvíjí tělo rovnoměrně, opravuje chybné držení těla, obnovuje tělesnou vitalitu, osvěžuje mysl a povznáší ducha (Herman, 2007, s. 6). Metoda pilates je v podstatě vhodná pro všechny, kteří chtějí udělat něco pro svoji kondici, zdraví a obzvláště pro své drţení těla. Při pravidelném tréninku u metody pilates: 1) jsou posilovány obzvláště hluboko stabilizační svaly, zatímco povrchní svaly jsou napínány 2) Dochází ke zvýšení úrovně flexibility 3) zlepšuje se tělesný cit a schopnost uvolnit se 4) zdokonaluje se technika dýchání 10

11 5) můţe dojít k odstranění napětí 6) můţe dojít ke zlepšení drţení těla a tím i nápravě pohybových stereotypů (celková ekonomika pohybu se zlepší) 7) vytváříme efektivní formu kompenzaci pro případ jednostranné kaţdodenní zátěţe v zaměstnání, či tréninku 8) můţe dojít k odstranění bolesti v bederní páteři 9) můţe dojít k odstranění svalových nerovnováh 10) obnovuje fyzickou kondici 11) buduje silnou střední část těla -,,core systém (Zylla, Meiβner, 2010) Nejviditelnějším přínosem cvičení pilates je správný postoj, který lze získat již při první lekci. Malý rozdíl v postoji - posunutí hlavy a krku lehce do zadu a nahoru, stočení ramen dozadu a napřímení hrudníku, může znamenat obrovský rozdíl ve vnějším vzhledu člověka a ve způsobu, jakým se pohybuje (Page, 2012, s. 16). Lidé po první nebo i dvacáté či třicáté lekci pilates mají většinou tendenci říkat, ţe se cítí lépe. A oni se lépe nejen cítí a pohybují, ale i lépe vypadají. Klíčovou změnu k lepšímu je správné drţení těla. 1.4 Principy metody pilates Jedná se u důleţité zásady, které je nutno při cvičení dodrţovat. Několik autorů uvádí trochu odlišné principy metody pilates a jinak je popisují, řada z nich se ale ve svých názorech shodují. Uvedené principy jsou, dle mého názoru, ty zásadní, které je nutno zmínit. 1) Dýchání správná technika dýchání při cvičení napomáhá aktivovat hluboké uloţené svalstvo a provádět cviky přesně, elegantně a snadno. Kaţdý cvik v pilates sestavě by ale nebyl natolik efektivní bez korigovaného dýchání. Cílené a řízené dýchání dovoluje maximalizovat schopnost těla protáhnout se a v důsledku odstranění svalového napětí dosáhneme optimální kontroly těla. Při hlubokém nádechu a výdechu také 11

12 procvičujeme plíce a zvětšujeme jejich kapacitu. Při tom platí zásada, ţe nádech je prováděn nosem, výdech ústy (Zylla, Meiβner, Herman, 2010). V pilatesově metodě se délka nádechu a výdechu přizpůsobuje délce pohybu, přičemž úsilí je v pilatesových pohybech vždy spojeno s výdechem nehledě na to, zda je to při flexi nebo exntenzi (Blahušová, 2006, s. 25). 2) Centrace kaţdý pohyb vychází ze zpevněného středu těla, z takzvané,,core oblasti. Tato oblast je tvořena především svaly břicha, svaly bederní páteře a svalstvem v oblasti pánevního dna. 3) Plynulost pohybů dynamický plynulé, netrhané a volné pohyby odlišují pilates od jiných,,tvrdých pojetí cvičení. Rytmus dýchání a rytmus pohybů se přitom vzájemně doplňují, dá se říci, ţe téměř splývají. Tento jednoduchý princip má pozitivní vliv na naše kaţdodenní pohyby. 4) Přesnost tento princip si zakládá na přesném a precizním prováděním pohybů, coţ zvyšuje jejich efektivitu a přínos pro tělo. Měli bychom se soustředit na kaţdý detail svého pohybu. Kvalita je mnohem důleţitější, neţ-li kvantita v tomto případě. 5) Koncentrace kontrolu nad tělem má naše mysl. Ten, kdo se koncentruje a snaţí se zapomenout na starosti všedního dne, dokáţe se lépe pohybovat, lépe si udrţí pozornost a snadněji se uvolní. Uvolnění je základ metody pilates, kterým by měla začínat kaţdá cvičební sestava. 6) Kontrola při cvičení je nutná kontrola ducha i těla. Kaţdý pohyb se provádí s mentálním soustředěním, a tudíţ kontrolovaně. Je potřeba, abychom se vyvarovali všem zbytečným odchylkám v soustavě pohybů, které by mohly narušovat komplexní sladěnost a harmonii (Zylla, Meiβner, 2010). 7) Rozsah pohybů kaţdému z nás je dána určitá kloubní flexibilita. Hypomobilita a hypermobilita jsou dva typické případy, kdy ani u jednoho z nich, není optimální kloubní pohyblivost. Pilates učí, jak se této optimální úrovni pohyblivosti v kloubech dosáhne. Z hlediska prevence proti zranění je to podstatná záleţitost (Herman, 2007). 12

13 K těmto sedmy principům doplníme ještě další dva, které bychom měli pokládat za důleţité. 1. Opakování opakováním zdokonalujeme způsob provádění cviků a posiluje potřebné dovednosti. Tím je zajištěna zběhlost při cvičení a takové to cvičení se stává efektivnější. 2. Individuálnost pohyb se skládá s několika fází, které provádějí jednotlivé svaly nebo skupiny svalů tak, aby souhrn pohybů vyzněl v jeden celek. Kaţdý jedinec je zcela jiný, liší se svoji fyziologii a anatomií. To je určené svaly, kostmi a klouby (vynecháváme ostatní fyziologické rysy). Aby se získala potřebná zběhlost k zvládnutí pilatesovy metody a dosáhlo se potřebného vyváţeného stavu, vyţaduje to individuální přístup a určitý stupeň úsilí. (Blahušová, 2006) 1.5 Charakteristika klasické jógy Neţ se budeme konkrétné věnovat power józe jako takové, je potřeba zmínit, čím je charakteristická klasická jóga, ze které power jóga nepřímo vychází a jaká je její stručná historie. Z historie je známo mnoho metod a postupů, jimiž lze rozvíjet sebepoznání, kultivovat ducha a realizovat potenciální možnosti člověka. Jednou z nejstarších cest k tomu je cesta jógy. Je to prastarý mix duchovního sebepoznání a fyzického pohybu, který vznikl v Indii před zhruba 5000 lety (Blahušová, 2006, s. 16). Vliv jógy se po staletí čím dál více rozšiřoval. Byla ceněna jako disciplína, která přispívá k tělesnému a duševnímu zdraví a také k duchovnímu růstu. Jedná se praktickou filozofii, která dokázala uspět v odlišných kulturách a zemích, i na různých kontinentech (Bell, 2001). Snad proto, že je založena spíše na pochopení toho, co je nám lidem společné, než na rozdílech, které nás odlišují (Bell, 2001, s. 5). 13

14 Obvykle se v klasické józe zmiňuje pět větví: Karma jóga cesta činu, Gyana jóga cesta moudrosti, Bhakti jóga cesta oddanosti, Hatja jóga tělesná cesta a Raja jóga cesta meditace (Blahušová, 2006). Tyto větve nám představují jakési rozdělení jógy do více směrů, myšleno po duchovní stránce. Je to zmíněno spíše jen okrajově, abychom si uvědomili, ţe slovo,,jóga je poměrně obecné vyjádření jinak spletité filozofické cesty. Pro naše účely je podstatná pouze,,hatja jóga, o které si povíme později. Charakterizujme si teď stručně samotnou klasickou jógu. Jóga je nejlepší možné cvičení pro zlepšování pružnosti. Samozřejmě, jogistické pozice jsou více než jen pouhými tělesnými polohami; příznivě působí i na mysl a ducha, podporují zvyšování vědomí, vitality a vnitřního klidu (Smith, Kelly, Monks, 2006, s. 6). Jógu lze brát jako systém tělesných a dechových cvičení, techniku rozvoje mimosmyslového vnímání a dalších mimořádných schopností člověka včetně extatických stavů a mystických zážitků. Jógu lze chápat jako všelék, schopný vyléčit všechny nemoci (Blahušová, 2006, s. 16). Definic, co jóga je, co představuje, jak ji lze chápat je nespočet a jak se vyjadřuje Blahušová (2006), to všechno je jóga. Pro doplnění si zde zmíníme ještě osm stupňů jógy. Jedná se o kroky vedoucí k očistění mysli, které by nás měli dovést k osvícení. 1. Stupeň Jama: má naučit dodrţovat pět etických pravidel; lásku k okolnímu světu, nenásilí, čestnost, sebekontrolu a umírněnost. 2. Stupeň Nijama: má naučit dodrţovat pět principů chování; čistota, spokojenost, sebekázeň, vzdělání, oddanost bohu 3. Stupeň Ásany: cvičení pozic k posílení a osvěţení těla i ducha 4. Stupeň Pránájáma: má naučit kontrolovaný, řízený dech 5. Stupeň Pratjáhára: má osvobodit mysl z nadvlády smyslů 6. Stupeň Dháraná: vede soustředění a koncentrace mysli na jediný bod 7. Stupeň Dhjána: meditace 8. Stupeň Samádhi: nepopsatelný blaţený stav nad vědomí (Bell, 2001) 14

15 Tyto jednotlivé stupně jsou typické například pro tibetské jogíny, kteří stráví meditacemi téměř celý svůj ţivot. Na jógu lze pohlíţet jako na cestu někam, k něčemu, jako na smysl ţivota, nebo pouhý ukazatel na cestě za poznáním. Můţeme celý ţivot provozovat jógu a přitom se nehnout z místa, nebo naopak můţeme zabředávat do různých krkolomných pozic a zkoušet, zda-li nám to přináší smysl něčemu porozumět. V józe nejde o to, abychom každý den stáli, klečeli, seděli či leželi na matraci a zaujímali přitom nějakou obzvláště ztřeštěnou pozici, nýbrž abychom se celou svou bytostí soustředili na svůj vnitřní růst, abychom rozvíjeli svůj potenciál, abychom postupovali dál na své duchovní cestě a abychom dosáhli nejvyššího cíle jógy spojení s bohem (Hirschi, 2007, s. 17). 1.6 Historie power jógy S příchodem jógy na americký kontinent, začal růst i zájem o tento druh cvičení, avšak bylo potřeba cvičení trochu poupravit, aby bylo více atraktivní a zajímavější a mohlo upoutat zrak široké veřejnosti. Tohoto úkolu se chopil Bryan Kest, který v roce 1979 vytvořil systém, jenţ zjemnil dosavadní ashtanga jógu v jógu, která není tolik striktní a která nevyţaduje kaţdodenní disciplínu opírající se o ortodoxní filosofii. Power jóga vychází z ashtanga jógy a hathajógy. Má své kořeny v klasické józe, ale přitom se od ní liší. Tato změna spočívá zejména v úrovni náročnosti a také v tom, ţe v power józe je moţné na rozdíl od ashtanga jógy, ásany (pozice) libovolně kombinovat a není striktně předepsáno, jak dlouhou dobu máme v pozici setrvat. Termín,,power ve spojitosti s jógou představuje vnitřní sílu a odvahu, kterou lze rozvíjet prostřednictvím pravidelné a soustředěné jógové praxe (Lark, 2009). Zatímco jóga, jež znamená,,spojit, je v prvé řadě ideální cestou k duševní rovnováze a fyzickému odpočinku v neustále se zrychlujícím životním tempu současné společnosti. Má blahodárné účinky na zdraví a tělo, navíc umožňuje každému jedinci objevit v sobě samém maximální potenciál schopností, jak na psychické, tak i spirituální úrovni (Lark, 2009, s. 4). Jak jsme jiţ uţ zmínili, power jóga je cvičební styl, který vyuţívá pozice z klasické jógy, díky kterým protáhneme jednotlivé svalové skupiny, zpevníme 15

16 svalstvo a zrelaxujeme, ale není přísný a důsledný ve filozofii a pravidlech, které klasická jóga vyţaduje. Pozice jsou plynule opakovány jedna za druhou s hlavním zaměřením na dýchání. 1.7 Charakteristika power jógy V této podkapitole si přesněji povíme co to power jóga je. Jaký je cíl power jógy a z jakých kořenů vychází. Power jóga je moderní označení pro tradiční aštangavinjásajógu a představuje specifický a dynamický styl klasické hathajógy, která má pozitivní vliv na proudění životní energie celým tělem. Aštanga doslova znamená,,osm větví stupňů, zatímco vinjása,,pohyb spojený s dechem (Lark, 2009, s. 5). Dá se říci, ţe aštangavinjásajóga znamená souběţný pohyb s dechem, aby rozvíjela určité jógové,,větve neboli schopnosti, které jsme si jiţ zmínili. Osm stupňů jógy stručně tedy zahrnuje abstinenci, sebekázeň, pozice (asány), dechová cvičení, odpoutání od vzruchů přicházejících z vnějšího světa, koncentraci, meditaci a blaţený stav vedoucí k osvícení, coţ je nejvyšší cíl v józe. Aštangavinjásajóga se od ostatních stylů jógy liší tím, že klade důraz na energetické zámky (bandhy). Pomocí těchto zámků lze osvojit hlubší dýchání, podle jehož rytmu by se mělo dýchat (Lark, 2009, s. 5). Dle mého názoru, power jóga přejala od aštangavinjásajógy způsob dýchání, zatímco hatha jóga zase přispěla svým přístupem k fyzickému cvičení. Hatha jóga jako první začala kombinovat fyzická cvičení s hlubokým dýcháním a tím pomáhala soustředit mysl na meditaci. Tento precizní a detailní systém jógy zdůrazňuje zejména prvky, týkající se držení těla zejména v postojích (asány). Je to bezpečná forma cvičení, která respektuje zákony anatomie, fyziologie a vnitřní energie těla (Blahušová, 2006, s. 17). Kdybychom to měli shrnout, power jóga neprovádí kaţdou pozici samostatně a nijak dlouho v ní nesetrvává, naopak se soustřeďuje na plynulý, přirozený pohyb. Je to pohyb, který je zaloţený především na rytmice dechu. Přecházení z pozice do pozice je sice u power jógy dynamické, ale pořád je potřeba soustředit mysl i tělo, aby pracovali na stejné vlně 16

17 Krejčík (2007) charakterizuje power jógu lépe chápatelným, a ve své podstatě přesným a jednoduchým způsobem. Poukazuje na zjevný rozdíl mezi power jógou a klasickou jógou. Power jóga je zaměřena na protažení a posílení svalů celého těla. To samé umí také jóga, i když svalová síla u klasické jógy není tak zdůrazňovaná. V klasické józe je hlavní náplní uvědomění si svého života v jednotě ducha a těla. Převážně se jedná o filosofický přístup k životu a vytváření jednoty bytí. Klasická jóga nezdůrazňuje cvičení jako základ. Tělo je jen součástí a není mu přisuzována podstata u moderních stylů, které v očích jógy musí vypadat jako kontext vytržený z celku. Power jóga není jóga. Pouze si vypůjčila pozice z jógy, aby jejich pomocí dokázala lidí přivést přes fyzické zatížení těla k řízenému pohybu, vědomému ovládání těla, psychické a fyzické relaxaci. Power jóga poskytuje posílení a současně protažení svalů na celém těle souměrně (Krejčík, 2007, s. 104). Uvedli jsme si tedy, co pojem power jóga znamená, co obnáší, čím se liší od klasické jógy, ale je také potřeba uvést konkrétní účinky power jógy pro tělo. 1.8 Přínos power jógy 1) uvedení kosterního aparátu do vyváţené rovnováhy 2) zlepšení drţení těla 3) zvětšení síly kostí 4) vytvarování svaloviny 5) povzbuzení krevního oběhu, prevence proti hypertenzi a hypotenzi 6) odstranění toxických látek z těla 7) zdokonalení funkce vnitřních orgánů, včetně zaţívacího ústrojí a dýchání 8) emocionální pohoda a vyrovnanost 9) zvýšení sebedůvěry, povzbuzení do ţivota 10) uklidnění mysli a odstranění pocitu úzkosti a prevence vůči stresu (Lark, 2009) Těchto výsledků, dle mého názoru, je moţno dosáhnout jenom klidným, plynulým, systematicky uspořádaným způsobem, není to záleţitost jen pár hodin, nýbrţ jde o dlouhodobou záleţitost, kde o výsledku také rozhoduje míra trpělivosti a pochopení. Nejedná se o těţce namáhavý styl cvičení, kaţdý pohyb a jeho rozsah se provádí do takové míry, jak jen je nám to samotným příjemné, 17

18 v ţádném případě zde nedochází k přemáhání. Jde o splynutí těla a ducha v jednu bytost. 1.9 Pilates a power jóga jako celek Kombinace prvků pilates a powerjógy je způsob, jak je ještě více zefektivnit míru cvičení. Smith, Kelly, Monks (2006) a Blahušová (2006) se shodují na tom, ţe při splynutí těchto dvou systému, lze dosáhnout vytvoření cvičebního programu, doslova,,ušitého na míru a tím uspokojit nejrůznější potřeby veškeré klientely. Tito autoři sice ve svých dílech uvádí kombinaci pilates jóga, a výše jsme si uvedli, ţe power jóga se od klasické jógy liší. Faktem zůstává, ţe některé rysy a principy jsou shodné, proto níţe uvedenou argumentaci lze brát rovněţ i jako pilates s kombinací power jógy. Jóga a pilates mají mnoho společných rysů. Kupříkladu některé Pilatovy cviky jsou založené na jogistických pozicích a oba systémy kladou důraz na správné dýchání, uvědomění a na cvičení v rámci našich schopností. Jóga pilates se snaží brát z obou systému to nejlepší; kombinuje posilování středu či pásu síly s pružností a mnohostranností jógy (Smith, Kelly, Monks, 2006, s. 7). Smith, Kelly a Monks (2006) dále uvádějí, ţe v józe se věnuje velká pozornost kaţdému detailu a zaujetí kaţdé pozice by mělo být dokonalé. K této dokonalosti je zapotřebí nadměrná síla. Pilatovo cvičení má tuto sílu dodat a usměrňovat. Blahušová (2006) se k tomu vyjadřuje tak, ţe společným rysem pilatesovy metody a jógy je to, ţe učí provádět všechny pohyby zevnitř ven, coţ znamená, od zpevněného středu těla k pohybům vnějších částí těla. Zapojení hluboko stabilizačního systému je tedy nezbytnou součástí a zároveň spojovacím článkem. Obě metody zapojují při cvičení mysl, tělo a dýchání, snaţí se vylepšit rovnováhu, koordinaci, flexibilitu, sílu a zpevňují tělo, čímţ podporují správné drţení těla. Dobré drţení těla se pak následně příznivé projeví na svalové koordinaci a lepším výkonem. Obě metody přispívají k poznání sebe sama a snaze o dosažení celkové harmonie, klidu a pohody. Posilují, zpevňují a protahují svaly celého těla a harmonicky rozvíjejí psychickou a fyzickou kondici člověka (Blahušová, 2006, s. 9). 18

19 Ve své další publikaci se Blahušová (2008) k danému tématu ještě vyjadřuje následovně. Obě metody cvičení zapojují tělo, mysl, dýchání, zlepšují rovnováhu, koordinaci, flexibilitu, sílu a zpevňují tělo, čímž zlepšují jeho držení (Blahušová, 2008, s. 8). Shoda autorů v tomto směru je jasná, kombinace metody pilates a jógy, tedy i power jógy, umocňuje výsledky cvičení. Efektivní kombinace obou druhů cvičení můţe vylepšit potenciál tréninkové jednotky. Pro širokou klientelu je do další stupeň jak si zpříjemnit dosavadní cvičení ve fitness posilovnách Cvičební prostředí Uvedení několika zásad, jak by mělo vypadat ideální cvičení prostředí je nutná součást k provozování metody pilates a power jógy. Zbavení se všech rušivých elementů, práce s takovými pomůckami, které nás nebudou nikterak omezovat, to vše spadá do optimálního cvičebního prostředí. najít si pohodlný a tichý prostor na cvičení vypnout mobil, televizi (pokud se nejedná o audiovizuální trénink) a další rušivá zařízení vhodná cvičební rohoţ, která odpovídá délce naší postavy a při cvičení na zádech chrání páteř, měla by být i protiskluzová vzdušný, pohodlný oděv, důleţité je to, abychom se v něm cítili dobře a nikterak nám nebránil v pohybu cvičení bez hudby nebo cvičení s hudbou (meditační, uklidňující), vhodné na závěr hodiny. mít po ruce dostatek tekutin, vhodná je voda nebo iontový nápoj pro okamţité doplnění stopových prvků V této kapitole jsme si shrnuli stručnou historii a charakteristiku metody pilates a power jógy, obeznámili jsme se pozitivními účinky těchto cvičebních programů pro tělo, vyjasnili jsme si základní rozdíly, mezi klasickou jógou a power jógou a 19

20 na závěr této kapitolu jsme si ještě ujasnili, jak by mělo vypadat optimální prostředí pro cvičení. 20

21 2. Klíčové svalové skupiny v rámci pilates Vyváţený program pilates a power jógy můţe harmonizovat celé tělo. Z předešlých kapitol víme, ţe svaly s tendencí ke zkrácení je třeba protahovat, svaly s tendencí k ochabnutí, je potřeba posilovat. Znalost základních svalů a jejich funkce je nezbytná součást vědění kaţdého trenéra pilates nebo power jógy, uţ jen v případě, pokud dojde například během cvičení k určité formě zranění, či pokud se jedná o zodpovězení otázek z řad klientely v rámci svalové problematiky. Pilates a power jóga se řadou věcí podobají, ovšem v zapojování určitých svalových skupin se liší. Power jóga dbá na to, aby se pří cvičení zapojovali téměř všechny svaly v těle a aby kaţdý pohyb byl uvědomělí, řízený a plynulý. Zatímco pilates se ve svém programu specializuje především na hluboký stabilizační systém, tzv. core systém. Tento systém, jak si hned popíšeme v další částí kapitoly, drţí hlavu, páteř a pánev v optimálním postavení vůči sobě. Jeho zapojení je automatické a má převáţně ochranný charakter. Brání tělo proti nadměrné zátěţi, nebo proti dlouho setrvávající neměnné poloze, typické pro sedavé zaměstnání u dospělé populace čí vysedávání u počítače u dětí. Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému je častý problém u populace 21. století a můţe vyústit ve vadné drţení těla a ve svalovou nerovnováhu. Jeho správná aktivace a zapojování v kaţdém pohybu není nic jiného neţ racionální návyk, který, dle mého názoru bychom měli trénovat uţ od dětství, speciálně v období staršího školního věku. Určíme si tedy, jaké svaly tvoří hluboký stabilizační systém a to i z anatomického hlediska. Svaly hlubokého stabilizačního systému Svaly břicha (musculi abdominis) Ventrální oddíl je tvořen: 1. Přímým svalem břišním (musculus rectus abdominis) začátek svalu je na ţebru, jeho úpon je na kosti stydké. V průběhu těchto svalů jsou vloţeny vazivové pruhy. Jestliţe jsou tyto svaly značně 21

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu Diplomová práce Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Pokorná,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

Komparace dosavadních poznatků o Core tréninku. Bakalářská práce

Komparace dosavadních poznatků o Core tréninku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Komparace dosavadních poznatků o Core tréninku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. Vypracoval:

Více

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Kopřivová Vypracovala: Jana Břoušková

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš

SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Knappová, Ph.D. Vypracoval: Tomáš Mareš Plzeň, 2012

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Autor: Vladimír Lapčík, Management sportu a trenérství Vedoucí práce: RNDr. Iva

Více

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Hedbávný,

Více

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: tělesné výchovy Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) tělesná výchova

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NOVÉ TRENDY V POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ Plzeň 2012 Bc. Vendula Šťastná Vedoucí práce: PaedDr. Marta Bursová, CSc. Prohlašuji, že jsem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Jóga a její vliv na psychickou a fyzickou kondici seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga

Více

Problematika cvičení po porodu. Bakalářská práce

Problematika cvičení po porodu. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Problematika cvičení po porodu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Svobodová Vypracovala: Michaela Nováková

Více

Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému jako součást tréninku v cyklistice Bakalářská práce

Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému jako součást tréninku v cyklistice Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému jako součást tréninku v cyklistice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské:

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Kód oboru: Speciální pedagogika pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink...

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink... Obsah 2 Obsah Úvod..... 5 I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku..... 6 II.) Roční tréninkový cyklus........ 7 III.) Rozcvičení...... 11 IV.) Kuželkářský trénink........ 17 V.) Technika hry, provedení hodu........

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem Bakalářská práce Andrea Smolíková Katedra: Jabok-27/ sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce

Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Funkční trénink s využitím novodobých pomůcek Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Bubníková Vypracoval: Marek

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing

Helena Jarkovská. míči. Grada Publishing 264 cvičení Helena Jarkovská na velkém míči Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více