Tělesná výchova ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Tělesná výchova ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování v Tv, bezpečnosti cvičebního prostoru, v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí (náčiní a pomůcek), první pomoc v podmínkách Tv Poučení o hygieně při Tv, vhodné oblečení a obutí pro různé pohybové aktivity Zná a dodržuje základní pravidla bezpečného chování při všech pohybových činnostech a činnostech souvisejících a v každém cvičebním prostoru, dbá pokynů vyučujícího, ošetří drobné poranění vzniklé při cvičení (odřenina) Osvojí si a dodržuje základní pravidla hygieny při pohybových aktivitách (převléká se do Tv, má vhodné oblečení a obuv pro různé sportovní aktivity, myje se ) Význam pohybu pro zdraví Spontánní pohybové činnosti a hry Má radost z přirozeného pohybu, při hrách samostatně volí různé pohybové aktivity Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti Příprava organismu Příprava před pohybovou činností, protahovací cvičení, uklidnění po zátěži Provádí podle vzoru a pod vedením učitele jednoduché přípravné cviky a protahovací cvičení, je schopen uklidnit se po cvičení PT-OSV/9a,9b Zdravotně zaměřené činnosti Komunikace v Tv (činnosti podporující pohybové učení) Koordinační, dechová, relaxační cvičení, správné držení těla Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály Podle vzoru a pod vedením učitele provádí jednoduchá dechová cvičení, cvičení ke koordinaci pohybů a cvičení relaxační, je schopen správného držení těla Rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví, cvičí podle popisu cvičení, rozumí běžným povelům a signálům, přiměřeně na ně reaguje Organizace při Tv Základní organizační činnosti Zná a za pomoci učitele plní základní organizační činnosti nástup do řady a zástupu, na značky Zásady jednání a chování Dodržování pravidel hry Dodržuje stanovená jednoduchá pravidla, nepodvádí, chová se ohleduplně ke spolužákům Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností Základní (zjednodušená) pravidla kolektivních her a soutěží Postupně si osvojí a uplatňuje základní pravidla jednoduchých pohybových her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům

2 Tělesná výchova ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Základy atletiky (činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností) Rytmická a kondiční cvičení Základy gymnastiky Průpravné atletické činnosti Běh k metě, běh na 50 m Vytrvalostní běh (3 6 minut nebo odpovídající vzdálenost) Skok do dálky snožmo Hod kriketovým míčkem do dálky Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, vyjádření melodie a rytmu pohybem, kondiční cvičení využití prvků jógy, rytmizovaná chůze, jednoduché tanečky Průpravná cvičení, rovnovážné cviky, akrobacie (kotoul vpřed), cvičení s náčiním (plné míče, obruče, kužely), hrazda (ručkování ve visu), lavičky (chůze a její modifikace, přeskoky), žebřiny, seskoky z vyšší podložky, cvičení s využitím švédské bedny, překážková dráha Zvládá průpravné atletické činnosti, zvládá běh na metrů, zvládne motivovaný vytrvalostní běh, skočí snožmo do dálky z odrazového místa, háže horním obloukem kriketovým míčkem Podle vzoru a pod vedením učitele provádí jednoduchá kondiční cvičení doprovázená hudbou nebo rytmickým doprovodem, pohybuje se v souladu s rytmem a melodií hudby, pochoduje v rytmu hudby nebo rytmického doprovodu, zatančí jednoduché tanečky Provádí jednoduchá průpravná cvičení, provádí cviky na procvičování rovnováhy v různých polohách, zvládá kotoul vpřed, zvládá jednoduchá cvičení s náčiním, zvládá chůzi po lavečce a její modifikace, přeskočí lavečku (i několik za sebou), ručkuje ve visu na hrazdě, vyšplhá a sestoupí po žebřinách, samostatně seskočí z vyšší podložky, prolézá, zdolává, přeskočí jednotlivé díly švédské bedny, zapamatuje si sled činností a překoná jednoduchou překážkovou dráhu Průpravná a úpolová cvičení Cvičení ve dvojicích Podle vzoru a pod vedením učitele provádí jednoduché cviky ve dvojicích (přetahy, přetlaky, odpory) Pohybové hry Pohybové hry dvojic i skupin, štafetové soutěže Účastní se pohybových her, rozumí jejich principu a v průběhu hry jej dodržuje, umí se jednoduše domluvit na spolupráci v družstvu Pobyt v zimní přírodě Hry na sněhu a na ledu, jízda na saních (bobech) Bezpečně jezdí na saních či bobech, umí se klouzat Turistika a pohyb v přírodě Turistické vycházky (chůze v terénu, chování v přírodě, ochrana přírody) Pod vedením učitele se bezpečně se pohybuje v terénu, dodržuje zásady chování v přírodě a v silničním provozu Základy sportovních her Plavání Základní manipulace s míčem, vybíjená v kruhu Průpravné hry v družstvech, hry pro rozvoj sociálních vztahů, hry se zjednodušenými pravidly Základní plavecká výuka (hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí) Umí házet míčem, přehodit krátkou vzdálenost, chytit míč, spolupracuje při jednoduchých týmových hrách, rozumí jejich jednoduchým pravidlům a v průběhu hry je dodržuje, umí se jednoduše domluvit na spolupráci v družstvu Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, účastní se her ve vodě, provádí průpravné cviky k výuce plavání, postupně si osvojuje základní plavecké dovednosti Plavecký výcvik zajišťuje plavecká škola. Jednotlivé hodiny plavání k doplnění výuky možno absolvovat i v rámci běžné Tv

3 Tělesná výchova ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam pohybu pro zdraví Příprava organismu Zdravotně zaměřené činnosti Komunikace v Tv (činnosti podporující pohybové učení) Poučení o bezpečném chování v Tv, bezpečnosti cvičebního prostoru, v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí (náčiní a pomůcek), první pomoc v podmínkách Tv Poučení o hygieně při Tv, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu, spontánní pohybové činnosti Příprava před pohybovou činností, protahovací cvičení, uklidnění po zátěži Koordinační, dechová, relaxační cvičení, správné držení těla Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály Zná a dodržuje základní pravidla bezpečného chování při všech pohybových činnostech a činnostech souvisejících a v každém cvičebním prostoru, důsledně dbá pokynů vyučujícího, ošetří drobné poranění vzniklé při cvičení (odřenina), poskytne první pomoc při jednoduché zlomenině, přivolá pomoc, chápe potřebu uplatňování úrazové zábrany Dodržuje základní pravidla hygieny při pohybových aktivitách (převléká se do Tv, má vhodné oblečení a obuv pro různé sportovní aktivity, myje se ) Zná a jednoduše vysvětlí význam pohybu a tělesné zdatnosti pro zdraví, samostatně volí a začleňuje pohybové aktivity do svého denního režimu, zdokonaluje úroveň svých dovedností a své zdatnosti, má radost z přirozeného pohybu Provádí podle vzoru jednoduché přípravné cviky a protahovací cvičení, po zátěži uplatňuje cviky uvolňovací, je schopen uklidnit se po cvičení Podle vzoru provádí jednoduchá dechová cvičení, cvičení ke koordinaci pohybů a cvičení relaxační, je schopen správného držení těla, chápe jeho význam pro zdraví člověka Rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví a cvičí podle něj, rozumí běžným povelům a signálům, přiměřeně na ně reaguje, zná názvy nářadí a náčiní, reaguje na pokyny k vlastním chybám při cvičení, snaží se o hodnocení svého výkonu Organizace při Tv Základní organizační činnosti Zná a podle pokynů učitele plní základní organizační činnosti nástup do řady, zástupu, na značky, obraty na místě, příprava nářadí a náčiní Zásady jednání a chování Dodržování pravidel hry, fair play Dodržuje stanovená jednoduchá pravidla, jedná v duchu fair play, chová se ohleduplně ke spolužákům, snaží se jim pomáhat Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností Zjednodušená pravidla kolektivních her a soutěží Uplatňuje základní pravidla jednoduchých pohybových her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům, přiměřeně na ně reaguje PT-OSV/9a,9b

4 Tělesná výchova ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Základy atletiky (činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností) Rytmická a kondiční cvičení Základy gymnastiky Běh na 60 metrů s nízkým startem Běhy vytrvalostní (do 10 minut nebo odpovídající vzdálenost, polovysoký start) Skok do dálky s odrazem z břevna Skok do výšky (základy) Hod kriketovým míčkem do dálky Hod granátem do dálky i na cíl Běh v terénu - rovnoměrný Kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, vyjádření melodie a rytmu pohybem, kondiční cvičení využití prvků jógy, rytmizovaná chůze, jednoduché tanečky Průpravná cvičení, rovnovážné cviky v postojích (kleku, sedu, lehu), akrobacie (kotoul vpřed, vzad,), stoj na rukou, cvičení s náčiním (plné míče, obruče, kužely, švihadla) Cvičení na nářadí : Koza -roznožka Kruhy - houpání, svis (překot) Hrazda ručkování ve visu, kotoul Kladina chůze a její modifikace (doprovodné pohyby paží, rovnovážné postoje, změny poloh) Šplh na tyči technika šplhu Cvičení na žebřinách Švédská bedna (odrazový můstek) Překážková dráha Zvládá techniku rychlého běhu a nízkého startu, zvládá spojení nízkého startu na signál a následného běhu, uběhne rychlým během 60m, zvládne motivovaný vytrvalostní běh s polovysokým startem, zvládá techniku rozběhu a odrazu a skáče do dálky s odrazem, pokouší se o skok do výšky, háže kriketovým míčkem z rozběhu horním obloukem, háže granátem do dálky a na cíl, zvládá běh v přiměřeně obtížném terénu Podle vzoru provádí kondiční cvičení (i s využitím náčiní), cvičení doprovázená hudbou nebo rytmickým doprovodem, pohybuje se v souladu s rytmem a melodií hudby, zatančí jednoduché tanečky vycházející z lidových tradic, dodržuje při pohybu zásady správného držení těla, podle vzoru provádí jednoduchá psychomotorická i vyrovnávací cvičení Provádí jednoduchá průpravná cvičení, provádí cviky na procvičování rovnováhy v různých polohách, zvládá kotoul vpřed i vzad, za dopomoci učitele provádí stoj na rukou, cvičí s náčiním, provádí roznožku přes kozu, zvládá houpání a svis (případně překot) na kruzích, ručkuje ve visu a provádí kotoul na hrazdě, přechází kladinu s obměnami kroků i jednoduchými změnami poloh, zvládá techniku šplhu na tyči a samostatně šplhá, provádí výstup, sestup, visy na žebřinách, prolézá, přeskočí jednotlivé díly švédské bedny, za pomoci odrazového můstku vyskočí a samostatně seskočí ze švédské bedny, pamatuje si sled činností a překoná jednoduchou překážkovou dráhu sestavenou z různých nářadí Průpravná a úpolová cvičení Cvičení ve dvojicích Podle vzoru provádí jednoduché cviky ve dvojicích (přetahy, přetlaky, odpory) i za využití nářadí a náčiní (lavečka, žebřiny, plné míče, švihadla, lano, tyče ) Pohybové hry Pobyt v zimní přírodě Pohybové hry dvojic, skupin, štafetové soutěže Sáňkování, jízda na bobech Bruslení (pohyb na ledu, jízda vpřed s oporou) Účastní se pohybových her (i s náčiním), rozumí jejich pravidlům a v průběhu hry je dodržuje, umí se jednoduše domluvit na spolupráci v družstvu, pomáhá spolužákům, při nezdaru je povzbuzuje a podporuje Bezpečně sáňkuje (bobuje), projede jednoduchý slalom Nemá strach z pohybu na ledě, klouže se, zvládá pomalou jízdu vpřed na bruslích s oporou

5 Turistika a pobyt v přírodě Turistické vycházky, chůze v terénu, překonávání přírodních překážek, chování v přírodě, ochrana přírody) Pod vedením učitele se bezpečně pohybuje v terénu, samostatně překonává přiměřené přírodní překážky, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svoji činnost, dodržuje zásady chování v přírodě a bezpečnost silničního provozu Základy sportovních her Základní činnosti s míčem a dalším herním náčiním, přihrávky Vybíjená, přehazovaná, malá košíková, kopaná Nadhazuje a chytá míč, ovládá vrchní přihrávku jednoruč, chytí míč po přihrávce. Ovládá jednoduchá pravidla her a dodržuje je, jedná v duchu fair play, uvědomuje si roli hráče v týmu a svou odpovědnost za výsledek, dokáže se dohodnout se spoluhráči na jednoduché taktice a dodržovat ji, povzbuzuje spoluhráče, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům, přiměřeně na ně reaguje, při herních činnostech dbá zvýšené bezpečnosti Plavání Další pohybové činnosti a netradiční sporty Základní plavecká výuka (hygiena plavání, jeden plavecký způsob) Florbal, sálová kopaná, badminton, soft tenis, stolní tenis, hod šipkami na terč Trampolína, padák, aerobik, jóga, kondiční jízda na kole (trenažér) Dodržuje hygienu plavání, osvojí si základní plavecké dovednosti, plave jedním plavecký způsobem Umí zacházet s herním náčiním (dle druhu sportu), ovládá zjednodušená pravidla a herní činnosti, dodržuje zásady bezpečnosti a uplatňuje obecné dovednosti kolektivních her, využívá další nářadí, náčiní, způsoby cvičení podle aktuálních podmínek školy. Plavecký výcvik zajišťuje plavecká škola. Jednotlivé hodiny plavání k doplnění výuky možno absolvovat i v rámci běžné Tv

6

7

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více