VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Pavla Tomášková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Pavla Tomášková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Pavla Tomášková Návrh nových produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji Diplomová práce 2013

2 Návrh nových produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji Diplomová práce Bc. Pavla Tomášková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Fišerová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: 2013-MM-DD Kontakt na autora: Místo a rok vydání: Praha 2013

3 Master's Dissertation Proposal of new wellness oriented products in tourism in the Pilsen region Bc. Pavla Tomášková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Major: Hotel and Spa management Thesis Advisor: Mgr. Věra Fišerová Date of Submission: Date of Thesis Defense: 2013-MM-DD

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Návrh nových produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji zpracovala samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Pavla Tomášková

5 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své diplomové práce Mgr. Věře Fišerové za připomínky a cenné rady, kterými mi pomáhala při psaní této diplomové práce.

6 Abstrakt Příjmení a jméno: Tomášková Pavla Název diplomové práce: Návrh nových produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji Označení: Diplomová práce Název vysoké školy: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Místo a datum vydání: Praha Celkový počet stran: 70 Diplomová práce nese název Návrh nových produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji. Diplomová práce obsahuje tři části, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části charakterizuji základní pojmy v oblasti wellness, jeho zdroje, význam, historii, wellness v cestovním ruchu, významnou klientelu pro tento sektor, jak wellness ovlivňuje lidský organismus a kvalitu welness sluţeb v ČR. V nejdůleţitější části, části analytické, se zaměřuji na marketingový průzkum wellness zařízení v Plzeňském kraji a to u čtyř wellness provozů v této oblasti. Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjistit jaké wellness sluţby v současnosti nabízí Plzeňský kraj a jaká je poptávka wellness sluţeb. Přičemţ jedna z moţností rozvoje je více se zaměřit na rodinné wellness programy a rozšířit sluţby o dětský program nebo dětský koutek. V návrhové části jsem uvedla několik návrhů produktů, jak zatraktivnit a rozšířit nabídku wellness pobytů v rámci Plzeňského kraje. V závěru jsem na základě výstupů dotazníkových šetření a konkrétních návrhů shrnula návrhy nových produktů v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na wellness. Klíčová slova: wellness, lázně, cestovní ruch, wellness zařízení, wellness sluţby, wellness programy

7 Abstract Last name and first name: Tomášková Pavla Master s Dissertation: Proposal of new wellness oriented products in tourism in the Pilsen region Term: thesis University: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Place and date of Edition: Praha Number of Pages: 70 The thesis is titled " Proposal of new wellness oriented products in tourism in the Pilsen region". The thesis contains three parts: theoretical part, analysis and proposal part. The theoretical part describes the basic concepts of wellness, its sources, meaning, history, wellness tourism, an important clientele for this sector, how wellness affects the human body and the quality wellness services in the country. The most important part of the analysis, is focused on marketing research of facilities in the Region and on four wellness facilities in this area. The main objective of my research was to determine what wellness services currently provided Pilsen region and what is the demand of wellness services. Taking one of the possibilities of development is to focus more on family wellness programs and services to expand the children's program or playroom. In the proposal section, I gave some suggestions on how to attract and expand the range of wellness packages in the Pilsen region. In the end I based on the results of surveys and specific proposals summarized the design of new products in the field of tourism, with a focus on wellness. Key-words: wellness, spa, tourism, wellness facilities, spa services, wellness programs

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Teorie wellness Historie a tradice wellness v ČR Cestovní ruch se zaměřením na wellness Klasifikace zdravotního cestovního ruchu Rozdíly mezi lázeňským a wellness CR Wellness klientela Vyuţití wellness pro lidský organismus Procesy a procedury podporující tělesné a duševní zdraví Nové wellness trendy Kvalita sluţeb ve wellness zařízeních Klasifikace wellness Certifikace jako nástroj kvality wellness Specifikace kvality ve wellness zařízeních Současný stav kvality v sektoru wellness v ČR Analýza wellness v PK Předpoklady rozvoje wellness cestovního ruchu v Plzeňském kraji Lokalizační předpoklady Realizační předpoklady Marketingový průzkum wellness v Plzeňském kraji Konstantinovy lázně Wellness centrum Konstantin Plzeň Pivní lázně & Wellness Hotel Purkmistr Šumavské bylinné lázně, Parkhotel Kašperské hory Darovanský dvůr Plzeň, Břasy Telefonické šetření Výsledky dotazníkového šetření a výsledné grafy NÁVRHOVÁ ČÁST Zhodnocení pomocí marketingových nástrojů a vhodné návrhy ZÁVĚR LITERATURA... 68

9

10 ÚVOD Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku wellness a to konkrétně v tématu: Návrh produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji. Zdravá výţiva, sport a celkově zdravý ţivotní styl není jen mou zálibou, ale také profesí, jsem výţivovým terapeutem. Plzeňský kraj je mi blízký díky krásné přírodě a díky rodině, která je původem ze západních čech. Tímto projektem bych chtěla zdůraznit jak je důleţitá prevence, která utuţuje naše dobré fyzické a duševní zdraví. Prevenci můţeme sledovat právě ve wellness procedurách, které našemu organismus mohou velmi prospívat. Lidé dnes jiţ chápou jak je významné pečovat o své tělo a o celkové zdraví. Tím, ţe svému tělu dopřejeme nezbytnou relaxaci a budeme se o něj starat, proţijeme kvalitnější a příjemnější ţivot, který nás bude naplňovat. Kdyţ cítíme, ţe potřebujeme nabrat novou energii, mohou nám k tomu napomoci vybraná wellness zařízení umístěná v oblasti, která naplní naše představy ať uţ z hlediska nabídky kvalitních sluţeb, pěkné přírody nebo kulturního vyţití. Dnešním trendem je vypadat stále svěţí, vitální a spokojený, k čemuţ lidem mohou přispívat wellness sluţby v příjemných a kvalifikovaných zařízeních. Z mého pohledu má sektor wellness vysoký potenciál. Cíl práce Cílem této diplomové práce je dojít k návrhu nových produktů v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na wellness sluţby v Plzeňském kraji. V rámci naplnění cíle jsem práci rozdělila do tří následujících částí: V první teoretické části je wellness problematika rozepsána následovně: pojem wellness, jaký je jeho význam a zdroje, historie a tradice wellness formy cestovního ruchu se zaměřením na wellness, následná klasifikace zdravotního cestovního ruchu vyjádřená také schematicky, rozdíly mezi wellness a lázeňským cestovním ruchem segmentace klientely, počáteční nejsilnější klientela baby boomers a následné zaměření na wellness dalších cílových skupin 1

11 kvalita sluţeb ve wellness zařízeních, klasifikace jako nástroj kvality, vysvětlení GAP modelu vystihující mezery v poskytování sluţeb, certifikace jako nástroj kvality, certifikace pomocí ČAW - České asociace wellness a její popis, činnost, vize a kritéria, specifikace ve wellness zařízeních a aributy dobrého wellness centra, shrnutí současného stavu kvality wellness v ČR, návrh základních kritérií dle MMR a základní atributy rámcového návrhu standardu pro sektor wellness Ve druhé části analyzuji wellness sluţby se zaměřením na Plzeňský kraj v následných bodech : lokalizační předpoklady, čímţ se rozumí popis okolí, krajiny a ţivotního prostředí, památky, moţnosti kulturního a jiného vyţití v Plzeňském kraji realizační předpoklady vysvětlující způsoby dopravy, moţnosti ubytování, stravování a ostatních poskytovaných sluţeb v Plzeňském kraji samostatný marketingový průzkum wellness zařízení a jejich popis, nabídka sluţeb a další zjištěné skutečnosti získané také díky telefonickým rozhovorům s vedoucími pracovníky jednotlivých zařízení, oslovení respondentů pomocí dotazníků a následné shrnutí výstupů zkoumané wellness zařízení jsou hotel Purkmistr-Pivní lázně, Parkhotel- Šumavské lázně, resort Darovanský dvůr a Wellness centrum Konstantin, zjištěná data a výstupy z telefonických i dotazníkových průzkumů jsou vyjádřena v tabulkách a v grafech V návrhové části jsem zhodnotila nejen současný stav nabídky a poptávky po wellness sluţbách v Plzeňském kraji, ale také jsem navrhla moţné produkty, které by mohly oslovit potencionální wellness klientelu z různých segmentů. Pouţité metody Telefonické dotazování Dotazník K pouţitým metodám jsem vyuţila vlastní sběr dat. 2

12 Nejvíce byla vyuţita tato literatura: VŠTVS Palestra s.r.o.: Sborník sdělení s mezinárodní konference Wellness a bio-psycho-sociální kontext konané , Praha 2012 VŠTVS Palestra s.r.o.: Wellness jako odbornost, sborník sdělení s mezinárodní konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů konané , Praha

13 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Teorie wellness Wellness je v dnešní době důleţité a odborné téma, které je kvůli své komplexnosti chápáno často různým způsobem, a proto je stále třeba zdůrazňovat a studovat jeho široké souvislosti Charakteristika wellness Wellness můţeme následně rozepsat a charakterizovat v různých podobách. V přesném obsahovém vymezení pojmu "Wellness" nepanuje ani v odborné, ani v laické veřejnosti shoda. Je však jasné, ţe jde o protiklad slova illness, a to je rozhodně něco špatného, negativního - v překladu nemoc. Wellness je tedy spojováno s okruhem věcí pozitivních, příjemných, zdravých, dobrých a dokonce je někdy překládáno poněkud opulentním slovem blahobyt. V dnešním světě, který je ve své mediální sféře orientován především na nepříznivé zprávy a rovněţ v proţitcích běţného dne je plný stresů, napětí, časových a jiných deficitů, se začne z kompenzačních důvodů více mluvit o welnessu a začne být poptávka po wellness tématice. Wellnes je rovněţ chápáno jako cesta k well-beingu, tedy k pohodovému stavu, coţ je významná část definice zdraví. [4] POJEM WELLNESS Slovo WELLNESS znamená stav nebo pocit blahobytu, jeţ je maximálně orientovaný na individuální moţnosti člověka - vlastní osoby. Je to dlouhotrvající - stupňující se proces přeměny psychické, emoční, intelektuální, sociální, duchovní a okolní pohody. Tyto parametry jsou nejdůleţitější součástí wellness. Wellness je také označení pro strukturu, zařízení a prostor, které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (design, architektura, barvy ) a pro programy a procesy, které nás k pocitům wellness vedou (procedury, balíčky, menu ). Wellness prostor je v přírodě i v nás, pokud nám zajišťuje proţitek krásy, klidu a míru. [14] Slovo wellness se stalo i velmi významným marketingovým nástrojem pro výrobce matrací, kosmetiky, oblečení a podobně. Běţnému spotřebiteli se slovo wellness jeví jako 4

14 reklamní trik, odborník se diví. Zcela jinak se na wellness dívá lékař v lázních, hoteliér nebo majitel samostatného wellness centra. [12] Ze všeho výše uvedeného wellnes tedy můţe být označení často velmi různých objektů, postupů a jevů. Také můţe být názorem, prostředím, stylem, cestou, přístupem apod. asociovanými s osobní pohodou člověka. Wellness problematika patří do moderního, pozitivního myšlení a usilování o příjemné proţitky a sebezdokonalování. [4] Moderní doba a současný ţivotní styl přináší nutnost efektivní a rychlé relaxace. Právě z tohoto důvodu i v České republice je obor wellness stále populárnější a zahrnuje komplexní péči o fyzické a duševní zdraví. Průlomovým pro wellness byl rok 1961, kdy vyšla kniha amerického lékaře Halberta L. Dunna High Level Wellness, kde představuje své názory a myšlenky na zdravý ţivotní styl, který pojmenovává právě wellness. Podle Poděbradského Chápal ho jako způsob života orientovaný na dosažení povzneseného stavu fyzické a psychické pohody a popsal ho jako disciplinovanou oddanost snaze o osobní dokonalost. (Poděbradský, 2008, s. 14) Obr. 1 Dunnovo pojetí wellness Zdroj: Poděbradský, 2008, s. 14 5

15 Z obrázku č.1, lze vyčíst, ţe dosáhnout high level wellness (wellness na vysoké úrovni) lze pouze za předpokladu příznivého ţivotního prostředí a dobrého zdraví. To je zabezpečeno pomocí fungujících sociálních vztahů a moţností kulturního ţivota. Protiklad je důsledkem nefungujících lidských a kulturních vztahů dohromady se špatným zdravotním stylem. Dále se Dunn zamýšlí nad moţností, kdy jedinec nedisponuje příliš dobrým zdravím, ale můţe se opřít o dobře fungující sociální a kulturní vztahy. Opačnou moţností je situace, v níţ je jedinec ze zdravotního hlediska na vysoké úrovni, avšak ohroţují jej špatně fungující sociální vztahy a nemoţnost kulturního vyţití. ZDROJE WELLNESS Zdroje wellness můţeme hledat v několika odvětvích. Jedná se o tři pilíře, které symbolizují široké zaměření wellness: Společnost K tomu, abychom se cítili dobře a byli šťastni, často potřebujeme společenství lidí. Toto společenství zahrnuje rodinu, přátele, kolegy a osoby stejných zájmů a názorů. Pro tento účel také fungují různé spolky, asociace, sdruţení a kluby. Pro své účastníky pořádají pravidelná setkání a usilují o vzájemnou komunikaci svých členů. Zahrnují se sem i další setkání např. výlety, pikniky, či koncerty. Příroda Příroda nám dává moţnost pohybu, relaxace a poznání. Přírodu můţeme také chápat jako prostředí, které nás obklopuje a s kterým jsme neustále v kontaktu. Svým charakterem můţe příroda přispět k naší dobré náladě. Zásobuje nás vzduchem, vodou, ohněm a půdou Tyto zdroje jsou dále vyuţívány v různých přípravcích a potravinách. Vhodně zvolené sloţení jídelníčku je důleţitým zdrojem wellness. Vnitřní já Tento pilíř se týká naší schopnosti najít vnitřní pohodu a harmonii, najít sebenaplnění a sebeuspokojení. To je umoţněno díky smyslům, které nám napomáhají získávat informace z okolí. Smysly vytvářejí emoce, které velmi významně ovlivňují pocit z našeho ţití. Důleţitým aspektem vnitřní spokojenosti je spokojenost se svým zdravím, vzhledem a s fyzickou kondicí. [9] 6

16 VÝZNAM WELLNESS Díky prevenci, by mělo docházet k včasnému ovlivnění nemocí, sniţování jejich vlivů, rizikových faktorů a zvýšení působení ochranných faktorů. Prevencí se můţe rozumět jak správná ţivotospráva, spánkový reţim, duševní a fyzická kondice tak také preventivní odpočinkové wellnes programy, které mohou výrazně napomoci ke zvyšování odolnosti organismu. Téměř 2/3 obyvatel České republiky navštíví alespoň jednou ročně lékaře. Pacienti většinou očekávají léky a zázraky ze strany zdravotníků. Přitom nejefektivnější by u velké části z nich byl systém důkladné prevence. V rámci prevence dochází k výraznému ovlivňování zdravého ţivotního stylu jedince. Zdravý ţivotní styl je souhrn prvků a činností ve vztahu k našemu ţivotu. Mezi ně patří např. : zdravá výţiva (přiměřená, pestrá, vyváţená) vhodná pohybová aktivita stálý optimismus a dobrá nálada celková radost ze ţivota dostatek spánku nekuřáctví omezená konzumace alkoholu Důleţité je vyvarovat se působení toxických látek a obecně škodlivých a rizikových faktorů. Ţivotní styl je pro naše zdraví velmi podstatný a ovlivňuje ho z 80%. Z 20% je dáno všemi ostatními vlivy zejména dědičností a zdravotnickou péčí. Pozitivní důsledky zdravého ţivotního stylu na naše zdraví jsou následující: přiměřená tělesná hmotnost dobrá tělesná kondice a výkonnost, nízká únavnost dobrá psychická pohoda svěţí a zdravý vzhled nízká hladina cholesterolu v krvi 7

17 normální krevní tlak vysoká odolnost vůči nemocem, nízký výskyt nemocí [4] 1.2 Historie a tradice wellness v ČR Od 18. století se v českých zemích velmi silně rozvíjelo lázeňství, a to nejen ve smyslu léčebném, ale společenském, kdy návštěva určitých lázní v určitém čase patřila téměř k povinnostem vyšších vrstev obyvatel. Od poloviny 19. stolení se v českých kruzích nejen obrozenecké inteligence, ale také v kruzích podnikatelských, prosazovala jako součást společenského ţivota organizovanost výletů na zajímavá památná, kulturně či jinak zajímavá místa. Obvykle byly vycházky spojeny s aktivnějším pohybem. Liberalizace společenského ţivota v poslední třetině 19. století přinášela i pokusy o výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu a prosazovaly se i pobyty dětí v přírodě, na zdravém vzduchu, v čisté vodě a na sluníčku. Od počátku 20. století se rychle šířily nejen organizované ale i neorganizované hnutí dobroţilství, které ve spojení s touhou po dobrodruţství našly obsah např. v trampingu nebo trapperství, ve spojení s morálními hodnotami zdraví a dobra ve skautském hnutí. Zdravý ţivotní styl byl úzce propojen s hnutím vegetariánství. Taktéţ se v této době rozvíjely sportovní pohybové aktivity a jejich mezinárodní organizování. V průběhu 20. let se dobroţilství začalo rozvíjet i jako reakce na zhoršování zdravotního stavu lidstva a zvyšování mnoţství duševních chorob slabomyslnosti a choromyslnosti. Aktuální trţní mechanismy pronikaly do společnosti do 90. let a výrazně rozšířily nabídku wellnessových aktivit, ze kterých se stal významný předmět nejen byznysu, ale i nových forem péče o psychosomatickou rovnováhu člověka. [4] 1.3 Cestovní ruch se zaměřením na wellness V dnešní dynamické době se způsob lidského ţivota neustále mění, mění se i jeho základní hodnoty, tím i ţivotní styl a nároky na trávení volného času. Změna ţivotního stylu účastníků cestovního ruchu vytváří poptávku po cílenější a individualizované nabídce cestovního ruchu, tudíţ je velmi důleţité vnímat fakt, ţe cestovní ruch se stal pro mnohé 8

18 lidi komponentem ţivotní úrovně. S rozvojem poptávky v cestovním ruchu dochází k rozšiřování a při cestování se projevují nové potřeby lidí: Proţívat neobyčejné zvláštní záţitky Získávat intenzivní záţitky Zvládat nové proţitkové a fyzické výzvy Touha po změně Touha po nových rolích Naplnění fantazijních a romantických představ Klasifikace zdravotního cestovního ruchu V současnosti se uplatňují na trhu cestovního ruchu takové formy, kde hlavní myšlenkou je zlepšení zdraví a kondice, pomocí kombinace zdravotní terapie, tělesných cvičení, relaxačního programu a změny ţivotosprávy. Zdravotní cestovní ruch se člení na: Léčebný cestovní ruch (léčba, rekonvalescence) Lázeňský cestovní ruch (léčba, rekonvalescence) Wellness, beauty, vital (prevence) Sportovně rekreační cestovní ruch (prevence) Jiné formy zdravotního cestovního ruchu (prevence) [1] 9

19 Výše uvedené si můţeme znázornit pomocí následného schématu, který zobrazuje zařazení wellness cestovního ruchu mezi další formy cestovního ruchu: Obr. 2 Schéma rozdělení zdravotního cestovního ruchu Vztah wellness tourism k ostatním formám CR Wellness cestovní ruch řadíme společně s lázeňským cestovním ruchem pod zdravotní cestovní ruch. Od lázeňského cestovního ruchu se rozlišuje především svými preventivními účinky na organismus člověka. Wellness cestovního ruch je často spojován i s jinými formami cestovního ruchu a bývá součástí nabídek incentivního a kongresového cestovního ruchu. Businessmani často vyhledávají hotely s wellness zařízením, kde mají moţnost hlubší relaxace a odreagování. Firmy volí wellness hotely jako místa organizace různých teambuildingových programů, setkání se zákazníky či jako formu odměny pro úspěšné zaměstnance. Wellness cestovní ruch můţeme spíše řadit mezi krátkodobé formy cestovního ruchu, kdy průměrná délka wellness pobytu je 2,6 dní. Z toho také vyplývají poţadavky na marketing a realizaci wellness programů. [5] 10

20 1.3.2 Rozdíly mezi lázeňským a wellness CR Lázeňství a wellness jsou nosnými pilíři cestovního ruchu v ČR. V celostním pojetí je lázeňská medicína, neboli balneologie s balneoterapií, léčebnou rehabilitací samoúzdravných regulačních dějů tedy praktikuje rehabilitaci oboru psycho-neuroimuno-endokrinologie. Balneologie a léčebná rehabilitace jsou vyšším stupněm v systému prevence a léčby. Wellness z pohledu lázeňské medicíny je významný, individuální a také celospolečenský trend, kterému lázeňská medicína můţe mnoha aspekty výrazně a prakticky přispět. Aplikací přírodních léčivých zdrojů mohou wellness aktivity účinně potencovat. Uţití přírodních léčivých zdrojů je aplikací fyzikálních energií a např. přírodní léčebných lázní. Jedná se o následující: elektřinu magnetismus kinetickou energii teplo (koupele, parafin, slatinné zábaly aj.) mechanickou energii (tlak, vztlak vody, trakce masáţe, ultrazvuk aj.) světlo (UV viditelné) Můţe jít také o kombinace fyzikálně-chemických podnětů tj. např. slatinné koupele, vody jodové, sirné aj. Vnitřní balneoterapie má pozitivní vliv při pitné kúře na sliznice, při irigaci dásní, při kloktání a při výplachu ţaludku aj. [5] Wellness programy v přírodě V souznění s klasickou koncepcí wellness je třeba rozvíjet všechny aktivity v přírodě, které jsou nabízeny lidem. Vedle rozvoje zlepšení kondice jsou také činnosti přispívající k hlubšímu vnímání přírody a k celkovému rozvoji člověka obohacením ţivota. Zajímavých činností spojených s pobytem a pohybem v přírodě je mnoho a s novými technologiemi se stále objevují další. 11

21 V rámci programů pro wellness lze uvaţovat o těchto skupinách aktivit v přírodě: Hry vyuţívající různorodého přírodního prostředí i spolupráce ve skupině, klasické sportovní hry v přírodním, i kdyţ upraveném, prostředí boccia, kriket, golf; hry spojené s kulturní tradicí. Chůze a běh různé způsoby a v různých terénních podmínkách, včetně dnes moderní nordic walking či běhu do vrhu. Putování přírodou za pomoci bruslí, koloběţek, kol, lodí (vor, pramice, kanoe, kajak, raft, veslice) lyţí (běţky, skialpinistické lyţe), sněţnic. Pobyty v přírodě spojené s tábořením, poznáváním a pozorováním přírod, sběrem lesních plodů i rybařením. Činnosti spojené s orientací a s vyhledáváním zadaných míst, včetně vyuţívání moderních přístrojů jako jsou GPS. Různé formy cvičení v přírodě ranní cvičení, výběhy, přírodní areály, parkúry, překonávání umělých překáţek, uzpůsobené přírodní víceboje. Lezení na přírodních i umělých terénech, různé typy zajištěných cest, zdolávání vrcholů. Jízda na koni, sporty se psy v létě i v zimě. Plavání a potápění v přírodním prostředí, lukostřelba. Chůze a běh různé způsoby a v různých terénních podmínkách, včetně dnes moderní nordic walking či běhu do vrhu. Hry vyuţívající různorodého přírodního prostředí i spolupráce ve skupině, klasické sportovní hry v přírodním, i kdyţ upraveném, prostředí boccia, kriket, golf; hry spojené s kulturní tradicí. Putování přírodou za pomoci bruslí, koloběţek, kol, lodí (vor, pramice, kanoe, kajak, raft, veslice) lyţí (běţky, skialpinistické lyţe), sněţnic. Pobyty v přírodě spojené s tábořením, poznáváním a pozorováním přírod, sběrem lesních plodů i rybařením. Činnosti spojené s orientací a s vyhledáváním zadaných míst, včetně vyuţívání moderních přístrojů jako jsou GPS. Sporty a činnosti spojené s vyuţíváním větru jachting, windsurfing, kiting. 12

22 Absolvování ucelených vícedenní programů, které lze označit jako poznávání a ochrana přírody, výchova v přírodě, dobrodruţná výchova v přírodě, jednoduché formy přeţívání v přírodním prostředí. Výběr aktivit je závislý na prostředí, tradicích a zájmech vybraných skupin [5]. 1.4 Wellness klientela Nejen majitelé a manaţeři wellness center a spa si mohou klást otázky týkající se zákazníků vyhledávající wellness sluţby. Tazatelé se jistě budou zajímat nejen o pohlaví, věkové a příjmové kategorie, ale také co je motivací potencionální wellness klientely pro jejich návštěvu a zakoupení sluţby. Na základě těchto zjištění mohou provozovatelé uskutečnit marketingové kampaně, které budou správně formulované na cílový segment. Donedávna marketing nejvíce směřoval k takzvaným baby boomers, coţ je finančně nejsilnější poválečná generace dnešních téměř šedesátníků, kteří tradišně neváhali utratit peníze za účelem zlepšení vzhledu, zdraví a zpomalení procesu stárnutí. Dnes je však situace jiná a je nutné hledat ve všech věkových kategoriích a přihlédnout k jejich specifickým poţadavkům a charakteristikám. Tradičně jsou charakterizovány z pohledu jejich pravděpodobného přístupu k nabídce wellness a spa sluţeb následujícíc generace: Meziválečná generace Ticha (Silent) generace Baby boomers Generace X a Y Milenium generace Lohas Mezi válečná generace Dnešní téměř osmdesátníci bývají charakterizováni především odpovědností za rodinu. Tato generace vyrůstala a ţila převáţně v době komunistického reţimu, ae zodpovědnost za rodinu v nich zůstala. V marketingových plánech lze s touto skupinou počítat. Nejvíce utrácí peníze za své blízké např.formou dárkových poukazů. Výjimkou 13

23 není, kdyţ jejich děti nebo příbuzní naopak jim zakoupí wellness sluţbu. Wellness sluţby jsou pro ně luxusem a speciálním záţitkem, dle toho je nutné tyto produkty upravit. Ticha (Silent) generace Tuto generaci tvoří senioři ve věkovém rozmezí od let. Skupina je velmi početná a mnozí z nich jsou stále pracovně aktivní, neváhají zaplatit za sluţby, které jim pomohou zklidnit drobné neduhy, zlepšit vzhled, zkvalitnit a zpříjemnit ţivot. V České republice má tato generace obvykle menší či větší zkušenosti s lázeňskými pobyty. Lidé z této generace upřednostňují děti před sebou samými, ale přesto jsou ochotni, sice opatrně, zakoupit wellness sluţby pro sebe, své přátele nebo kamarády. Za své peníze očekávají solidní sluţby bez zbytečných příkras. V mnoha příkladech pro tuto skupinu zakupují wellness balíčky jejich dobře prosperující děti. Baby boomers Tato skupina tvoří nejpočetnější poválečnou generaci, tedy generaci narozenou během populační exploze po 2. světové válce. U nás můţeme hovořit o generaci předhusákovské. Bohuţel příchodem komunistického reţimu, se nástup moţného blahobytu neuskutečnil. A tak charakteristické znaky pro tuto dobu jako všeobecná liberalizace nebo hippies byly známy jen z vyprávění. Kaţdopádně dnes také u nás představují finančně nejsilnější generaci, která je ochotná utratit peníze sama za sebe, se snahou zachovávat si věčné mládí. Mladistvý vzhled a pevné zdraví je pro většinu důleţitá ať uţ pro výkon v zaměstnání nebo jen pro svůj dobrý pocit. Tato generace byla a stále zůstává základní věkovou kategorií navštěvující wellness centra a spa, očekávající nadstandardní a prvotřídní sluţby. Poslední trendy jako anti-aging, luxusní procedury jsou zárukou úspěchu nabízených wellness balíčků, které bude tato klientela vyhledávat. Pokud jim budou sluţby vyhovovat stanou se tak věrnými zákazníky. Generace X a Y Jsou dětmi Baby boomers ve věku let. Jsou silně zaměření na ochranu ţivotního prostředí, biopotraviny, často jsou svobodní nebo rozvedení. Hlavní zdroj informací získávají z internetu. Je jim blízká alternativní medicína. Vyhledávají procedury zaměřené na jejich tělesné, spirituální a duševní potřeby. Tato generace tvoří také 14

24 významnou skupinu vyhledávající wellness a spa aktivity. Avšak většinou přichází s jasnými informacemi a představou. Pokud nedostanou sluţbu dle svého očekávání, nikdy jiţ nepřijdou zpět. Milenium generace Tvoří ji dnešní omladina do 22 let. Neznají ţivot bez počítače, internetu a mobilu. Mají rádi peníze, rádi nakupují a mají dostatek informací. Peníze lehce utrácí a všechno rádi vyzkouší. Při správném marketingu můţe být tato skupina dobrými zákazníky. Wellness a spa centra často navštěvují jako místa vhodná pro setkání s přáteli, drobné oslavy, předmaturitní přípravy vzhledu apod. Často ovlivňují rodiče a známé, avšak nejsou loajální. Lohas Jedná se o finančně i politicky silnou skupinu. Řídí se heslem zaručujícím zdraví a ochranu ţivotního prostředí. Nechtějí utrácet peníze za věci a sluţby poškozující ţivotní prostředí. Vyhledávají bioprodukty, šetří přírodní zdroje, bojují za zelenou planetu. Původně malá skupina přicházející ze všech generací se stále rozšiřuje a můţe tvořit do budoucna zajímavý segment zákazníků pro wellness a spa. Je však nutné přizpůsobit wellness produkty na specifický charakter s ohledem na konkrétní věkovou kategorii. Lohas jsou skupinou nejrozšířenější v USA, příznivců narůstá i v Evropě. [11] 1.5 Vyuţití wellness pro lidský organismus Tělesný stav je pro osobní pohodu velice důleţitý. Především jde o subjektivní proţívání vlastního těla, spokojenost s ním, coţ je zvláštní problematika tzv. psychotopu vlastní existence. Ve většině případech jsou tělesné potíţe, např. různé bolesti, důvodem narušení osobní pohody. Zvláštním jevem, převáţně ve sportu, je tělesná obrana proti bolesti a únavě. V těchto situacích jsou automaticky vylučovány endogenní opiáty, které nazýváme 15

25 endorfiny, enkefaliny, které vyvolávají euforii a zvyšují práh bolestivosti. U vytrvalců jsou popisovány proţitky běţecké špičky, coţ je někdy povaţováno za příčinu pozitivní addukce, tj. důvodu vzniku určitých závislostí na těchto stavech. Do osobní pohody se člověk můţe dostat také pomocí aktivního odpočinku a relaxace nebo cestou pohybových reakcí. Kdyţ si lidé v druhé polovině minulého století začali více uvědomovat význam kondice, o kterou je připravuje technizace ţivota, začali rozvíjet posilování a fitness cvičení. Vlastní cvičební procedury byly namáhavé a ne příliš zábavné. Postupem času se stále více prosazovala tendence tato cvičení zpříjemnit a sledovat i jejich psychologické hodnoty. Tak došlo ke změně na wellness cvičební programy. Wellness cvičení je příjemnější, projevuje se i větší návštěvností a stálostí klientů wellness zařízení. [5] Procesy a procedury podporující tělesné a duševní zdraví K upevňování fyzického a duševního stavu slouţí procesy a procedury nabízené zejména v rámci lázeňského wellness. Floating - simulace Mrtvého moře, s teplotou lázní vytváří ideální podmínky pro rehabilitaci a regeneraci fyzických i duševních sil, umoţňuje beztíţné plavání těla na hladině Hydropunktura - procedura, která se řadí mezi hydroterapie, coţ jsou metody, při jejichţ uţití působí na organismus nejen energie tepelná, mechanická ale i pohybová. Procedura napomáhá k uvolnění, celkové relaxaci organismu, správnému prokrvení a prohřátí konkrétních části těla a dobré funkci lymfy. Skotské střiky jsou procedurou vodoléčebnou. Jedná se o stimulační techniku, při které je pokoţka dráţděna silnějším proudem vody ze vzdálenosti alespoň 3 m při tlaku okolo 3 atm. Tato stimulační procedura má výrazný účinek na nervový a vegetativní systém, srdečně cévní dále pak způsobuje lepší prokrvení horních a dolních končetin, coţ usnadňuje remodelaci těla, tím i napomáhá odstranění celulitidy a blahodárně působí na zmírnění svalových bolestí při degenerativních onemocněních pohybového aparátu. 16

26 Perličková koupel se řadí mezi další vodoléčebné procedury. Koupel velice dobře působí na duševní stav, navozuje uvolněný pocit a přispívá k celkové relaxaci a vyrovnanosti. Celková vířivá koupel se uskutečňuje většinou v plastové tvarované vaně umoţňující pohodlné sezení. Koupel působí na lidský organismus relaxačně a navozuje příjemný, uklidňující pocit. Zvyšuje prokrvení končetin, zrychluje metabolismus a současně také aktivuje koţní receptory. [9] Přírodní léčivé zdroje a minerální vody Pro wellnes a lázeňský wellness mají velký význam přírodní léčivé vody, proto se staly centrem zájmu turistických a cestovních agentur po celém světě. Přírodní léčivé minerální vody patří do skupiny přírodních léčivých zdrojů, které od nepaměti slouţí lidstvu pro zdraví nebo jeho obnovu. Přírodní minerální vody dominují mezi přírodními léčivými zdroji tj. vodami, plyny, peloidy a klimatem. Přírodní minerální vody lze rozdělit: Jodové a sirné Minerální vody s rozpuštěným oxidem uhličitým coţ je kyselka Ostatní Jodové a sirné Jodové a sirné přírodní minerální vody se pouţívají primárně pro udrţení kvality pojivových struktur v těle (elasticity, odolnosti). Síra je nutná např. i pro svaly, kvalitu kůţe, nespecifickou imunitu. Jód má trofotopní a regenerační účinky, přes hormony štítné ţlázy se podílí na funkci všech buněk v těle. Udrţují pruţnost, hebnost, pohyblivost a jsou protisklerotické. Uţívají se pro celkové koupele, vířivky, ke cvičení při plavání a bazénu. Teplota procedury je zpravidla C a trvá 20 minut, poté suchý zábal v leţe na lůţku. Minerální vody s rozpuštěným oxidem uhličitým kyselka Pouţívají se u osob, které trpí srdečně cévními nemocemi a mají vysoké krevní tlak. Primární účinky uhličitých koupelí jsou směřovány do cév, kůţe a podkoţí. Oxid uhličitý 17

27 přímým kontaktem na stěnu cévní způsobí rozšíření cév a vzniká prokrvení, které nelze léky blokovat. Uhličité koupele se podávají o teplotě C, protoţe při vyšších teplotách oxid uhličitý uniká rychle do vzduchu koupel je neúčinná. Oxid uhličitý v koupeli neovlivňuje prokrvení kosterního svalstva, proto není vhodný pro léčbu nemocí pohybového aparátu. Ostatní přírodní minerální vody Nemají velký význam pro wellness, protoţe mají specifické účinky a řadu kontraindikací. Jedná se o přírodní minerální vody s vyšším obsahem vápníku, hořčíku, ţeleza, stopových prvků či radonové vody. Před jejich výběrem se doporučuje poradit se s lékařem. Zevní balneoterapie má vliv na kůţi a podkoţí, dostupné fascie, šlachy, měkké tkáně kolemkloubní aj. [6] Nové wellness trendy Kromě různých volnočasových aktivit jako jsou aquaparky, zábavní či jiná tématická centra, speciální salony, fitness, hotelová střediska a lázeňské pobyty spojené s wellness se k těmto směrům přidaly i další moderní prvky. Příklady wellness trendů thalassoterapie - vyuţití moře, léčebná a relaxační metoda zaloţená na vyuţití přímořského vzduchu, mořské vody a produktů moře, jako jsou řasy, sůl, bahno, písek atd. speleoterapie - přírodní i uměle vytvořené jeskyní kryoterapie a chladové terapie - nejrůznější typy přírodních procedur a masáţí Stále se objevují nové pohybové aktivity, jako je například jóga v mnoha podobách (powerjóga, hathajóga, bikramjóga atd.), strečink (protahování celého těla), nordic walking (chůze s pouţitím hůlek), kalanetika. S postupujícím časem lze pozorovat i zřetelný zájem k relaxačním, léčebným a pohybovým technikám a postupům východních kultur. Z nejznámějších můţeme jmenovat třeba akupunkturu, akupresuru, aromaterapi, ájurvédu, aktivity vycházející z bojových umění - taiči, čikonk, různé meditační styly třeba zen, atd. To vše v duchu současného trendu mládí a svěţesti, touhy po prodluţování ţivota a upevnění lidského zdraví. [8] 18

28 1.6 Kvalita sluţeb ve wellness zařízeních Významnou roli v kvalitě sluţeb hraje management kvality. Vysoká kvalita je základem úspěchu na trhu i v rámci mezinárodní konkurence. Je důleţité podotknout, ţe nejen kvalita a modernost vybavení wellness zařízení je zárukou úspěchu. Ve wellness turismu je klíčové především celková atmosféra celého zařízení, kde hraje významnou roli kvalitní personál Klasifikace wellness Snahou klasifikace je zajistit opravdovou kvalitu. Kvalitu, ve které se projeví celkový podnikatelský záměr, investice zahrnující náklady na technologie, interiér a nezbytné provozní doplňky. V této investici se následně projeví provozní náklady a náklady na kvalifikovaný a profesionální personál. Z toho jasně vyplývá, ţe by bylo zásadní chybou, kdyby certifikát obdrţelo kaţdé zařízení, které o klasifikaci poţádá. A tak se můţe stát, ţe i luxusní wellness splní povinná kritéria, ale obdrţí certifikát niţšího stupně, protoţe zařízení nebude mít atmosféru, pracovníci budou nepříjemní a neochotní, nebude k dispozici pitná voda nebo ovoce. Klasifikace je tím nástrojem, který by měl jasně definovat kvalitu zařízení, profesionalitu a odbornost, ale i dodrţování všech platných norem v rámci ČR i Evropské unie. Subjekt, který o klasifikaci zaţádá, bude informován, ţe v určitém časovém období (například dvou aţ třech měsících) bude provedena kontrola. Aţ po kontrole bude zpracována zpráva, která jasně na základě jednotlivých bodů stanoví, jaké ohodnocení, to znamená certifikát s označením stupně kvality, dané zařízení získalo. Komise bude hodnotit zařízení podle rozlišujících pomocných bodů, kterých je v současné době asi 400 a opravdu detailně člení jednotlivou problematiku tak, aby byla zachycena i pocitová stránka z pobytu ve wellness. Klasifikovaný objekt obdrţí celkovou zprávu, aby měl moţnost vylepšit svůj provoz, posunout se v budoucnu na přední místa a získat nový hodnotnější certifikát. Zásadní podmínkou pro zahájení klasifikace bude splnění dvaceti povinných kritérií. Pokud nebudou splněna, není moţné klasifikaci provést a zařízení certifikát neobdrţí. [12] 19

29 GAP MODEL Pro řízení kvality sluţeb má např. význam tzv. GAP model, který popisuje sedm mezer identifikující nejdůleţitější problémy vyskytující se při poskytování sluţeb. Následující tabulka shrnuje sedm typických situací rozporu mezi vnímáním/očekáváním zákazníka/poskytovatele sluţby a snaţí se je aplikovat na oblast wellness [13] Obr. 3 GAP model 20

30 1.6.2 Certifikace jako nástroj kvality wellness K tomu, aby se zákazník dokázal lépe orientovat na wellness trhu, byla od roku 2009 vytvářena kritéria pro wellness certifikaci, která by měla přispět ke zkvalitnění sluţeb a zpřehlednění rozsahu nabízeného produktu v hotelech. Na přípravě se podílela Česká asociace wellness ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací hotelů a restaurací České republiky (dále jen AHR ČR). Jednou z podmínek je platná klasifikace hotelu AHR ČR a další povinné a nepovinné body rozhodují o tom, zda hotel obdrţí certifikaci Wellness gold, Wellness silver či Wellness bronze. Při posuzování se sleduje vybavení, poloha hotelu, návaznost na outdoorové aktivity, nízkokalorické jídlo, mnoţství ovoce a zeleniny, pitný reţim, rehabilitace, odbornost personálu, fitness centrum atd. [17] Česká asociace wellness Je to státem registrovaná, nezávislá, nepolitická, odborná, dobrovolná a otevřená zájmová organizace. Je sdruţením právnických a fyzických osob působících v oblasti wellnes. Podle České asociace wellness cílem činnosti sdruţení je: 1. Zastupovat zájmy členské základny 2. Rozvíjet služby pro členskou základnu 3. Zmapovat, definovat a nabízet služby garantovaných subjektů 4. Rozvíjet a propagovat oblast WELLNESS všemi dostupnými prostředky (publikace, konference, veletrhy) 5. Monitorování kvalitního rozvoje v oblasti WELLNESS a certifikace subjektů Wellness 6. Rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti WELLNESS, napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví, pořádat či spolupořádat školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální informace z oboru 7. Garantovat koncepční a obsahovou náplň subjektů nesoucí název Wellness, bojovat s nekalou soutěží a nevhodným používáním označení WELLNESS 8. Zvyšovat úroveň a pověst oboru WELLNESS na národní i mezinárodní úrovni 9. Nabízet společné marketingové aktivity 21

31 10. Navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností [14] Vize ČAW Základní myšlenkou rámcového projektu ČAW je vytvoření klasifikace a certifikace wellness zařízení a wellness hotelů. Na základě analýz současného stavu, vybavenosti a kvality sluţeb v oblasti wellness bude moţné zpracovat nejen vlastní klasifikaci, ale zajistit vzdělávání pracovníků v oblasti wellness, propagaci a podobně. Povinná kritéria ČAW: provedení klasifikace příslušného hotelu AHR ČR.; u hotelového wellness musí služby a vybavení hotelu splňovat minimálně podmínky hotelové klasifikace (3 5 hvězd). dodržování všech legislativních předpisů stavební povolení, které garantuje instalace odvlhčovačů, vzduchotechniky, dodržování požárních, bezpečnostních a hygienických předpisů. Zařízení musí předložit výsledky o kvalitě vody v případě, že provozuje whirlpool nebo různé bazény. doložení kvalifikace a odbornosti všech pracovníků, kteří provádějí jednotlivé procedury a zajišťují provoz saun a bazénů. velikost relaxačních prostor zákaz kouření nebo jeho výrazné omezení s definováním prostor pro kuřáky, počet prohříváren, ochlazovací prostory provozní doba zařízení, to znamená počet dnů v týdnu a počet hodin. Stále ještě existují wellness, kde si musíte objednat zapnutí sauny den předem a masáž se domlouvá obdobným způsobem, protože masér je veden na živnostenský list a přijede až pokud je poptávka nebo pokud má volno oblast gastronomie nejen co se týče skladby nabízených jídel, ale i možností stravování v průběhu celého dne. [12] 22

32 1.6.3 Specifikace kvality ve wellness zařízeních Všeobecné hodnocení wellness center z pohledu běţné populace, běţného zájemce o kvalitní sluţby je velmi sloţité. Důleţité je, si uvědomit, ţe v rámci provozu a poskytování sluţeb v oblasti wellness, personál nakládá mnohdy různými způsoby k našemu zdraví. Wellness centrum obecně je zařízení nabízející preventivní a terapeutické sluţby a jeho hlavní funkcí je zajišťovat wellness pocit, proţitek a stav. Investice do kvalitního wellness vybavení jsou velmi vysoké, přičemţ návratnost vloţených prostředků je dlouhodobou záleţitostí. Hlavním důvodem jsou velmi drahé technologie, jejich udrţování a následná obnova. Komplexní wellness centra proto začínají vznikat především ve velkých městech, která jsou pro veřejnost dostupnější a nabízí provozovatelům dostatek potenciálních klientů. Pro příklad můţeme uvést velice dobře a nákladně vybavený hotel s komfortním wellness centrem, ale se špatným personálem a nevhodně architektonicky zvoleným interiérem, který můţe působit na návštěvníka mnohem hůře neţ malý rodinný hotel v krásném prostředí s menším prostorem a relativně horším vybavením, ale vkusně doladěným interiérem a profesionálním přístupem zaměstnanců. Podobné případy můţeme uvést i u mnoha nových wellness center, kde majitelé nevyuţívají moţností konzultací s odborníky v oboru a vytvářejí nefunkční centra, která se na první pohled tváří draze, ale postrádají funkčnost a po chvilce na návštěvníka působí depresivně. Návratnost investic u takového zařízení je v nedohlednu. Atributy dobrého wellness centra 1. Personál 2. Interiér 3. Recepce 4. Diagnostická prohlídka 5. Fitness zóna a) Osobní cvičení b) Kardio zóna c) Strečinková zóna d) Skupinové cvičení 6. Vitální svět 7. Sociální zázemí 23

33 8. Spolupráce se stáním a soukromým zdravotním zařízením 9. Outdoorové a indoorové nadstavbové aktivity 10. Poradenská sluţba pitný a stravný reţim 11. Parkování 12. Obměna sortimentu a inovace přístrojového vybavení 13. Preventivní a terapeutické procedury PERSONÁL - personál by měl zákazníkovi sdělit veškeré informace, měl by být, ochotný, vstřícný, na vysoké odborné úrovni a měl by působit pozitvně. Poţadavky a úloha wellness specialisty - komunikační dovednosti, kompetence, odborná způsobilost, jazykové dovednosti, osobité charisma, svým fyzickým vzhledem reprezentovat svá doporučení. Úloha manaţera při poskytování wellness sluţeb - kompetentní osoba s poţadovanými znalosti (problematika sportovního, lázeňského a regeneračního charakteru), vzděláním (sloţka ekonomická, marketingová a téţ sloţka související s provozem wellness centra), dovednost řízení lidí. INTERIÉR - kladen silný důraz na výtvarné, architektonické řešení se smyslem na detail. Celkově musí interiér celého zařízení působit pozitivně, interiér výrazně ovlivňuje lidské smysly. RECEPCE - usměvavý personál, základní informace pro zákazníky o provozu, benefitech a výhodách. Součástí by měl i být i sportovní bar s prodejem např.sportovních a výţivových doplňků. DIAGNOSTICKÉ PROHLÍDKY - vysoká kvalita zařízení můţe být interpretována základní diagnostickou prohlídkou zdarma. Odborně proškolený personál posoudí zdravotní stav, prověří hodnoty organismu (váha, bazální metabolismus, svalová hmota aj.) a doporučí individuální program. Na základě tohoto programu je moţné získávat průběţné výsledky. 24

34 FITNESS ZÓNA a) Osobní cvičení přímo ve fitness centrum cvičení v posilovně vybavené speciálními posilovacími stroji. Zejména při úvodu je důleţitý individuální přístup fittness instruktora. b) Kardio zóna - součástí kaţdého fitness by měla být kardio zóna s např. rotopedy, cyklotrenaţéry, běhací pásy aj. Při dané tepové frekvenci, vyplývající z diagnostické prohlídky, lze zvyšovat celkovou tělesnou kondici a redukovat váhu. c) Strečinková zóna - prostor na rozcvičení, protahování a rehabilitační cvičení, důleţitý pro kaţdou svalovou skupinu v lidském těle. d) Skupinové cvičení - cvičení můţe probíhat v aerobních sálech, na výběr z různých typů aerobních cvičení (spinning, Fit box, Bossu, Power joga, Power plate, step aerobic aj.) VITÁLNÍ SVĚT - pro regeneraci a rehabilitaci. Do vitálního světa můţeme zařadit: SPA zóna (různé typy péče se zastoupením vody jako ozdravného prostředku), thalassoterapie, koupele a jiné vodní procedury, bazén, vířivky, podvodní masáţe, klasické a rehabilitační masáţe, medové či čokoládové masáţe, sauna (finská, švédská, aroma sauna, bio sauna, tropická či parní aj. ), peelingy, různé typy kosmetických a balneo zábalů SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - estetické sociální zázemí, šatny, skladovací prostory, vše hygienické a čisté v průběhu celého dne. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍM NEBO SOUKROMÝM ZDRAVOTNÍM ZAŘÍZENÍM - moţné napojení wellness provozu na odborné zdravotní centrum s moţností konzultace u pacientů s potřebnou následnou terapií. OUTDOOROVÉ A INDOOROVÉ NADSTAVBOVÉ AKTIVITY - organizované společenské akce o víkendu nebo v době volna ( cyklistika, in-line, lyţování, nordic walking, bruslení aj.) Mezi indoorové aktivity patří např. horolezecká stěna umístěná ve vnitřním prostoru. Můţe téţ architektonicky vylepšit interiér. 25

35 VÝŢIVOVÉ PORADENSTVÍ - odborná poradenská sluţba v oblasti stravovacího a pitného reţimu. Diagnostické vyšetření a následné doporučení nutričně vyváţené stravy s dostatečným mnoţstvím tekutin doporučení vhodné suplementace. PARKOVÁNÍ - zajištění pohodlného parkování na blízkém parkovišti, vyhrazené pouze pro klienty zařízení. OBMĚNA SORTIMENTU A INOVACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ - dbát na zvyšování odborné úrovně, aplikace nových trendů s komplexním přístupem ke klientovi. Preventivní a terapeutické procedury Alpatické a alternativní procedury manuální a přístrojové procedury hydromasáţní přístoje bez kontaktu klienta s vodou masáţní křesla SPA capsula Procedury anti-aging (proti stárnutí) Kosmetické metody a přístroje (anticelulitida, modelace těla) Elektroterapie, automatická lymfatická drenáţ, magnetoterapie Procedury s pouţitím prostředků: reiky, lymfatická drenáţ, aplikace olejů, bylinných balíčku, mušlí, kamenů Vodní procedury koupele masáţní Podvodní masáţe Přísadové masáţe Vodní střiky Afusní vichy sprchy Water shiatsu Krenoterapie Oxygenoterapie Suché plynové koupele (CO2) Ozonoterapie Senná koupel 26

36 Softpack (měkký zábal) Peloterapie (zábaly) Peloidní zábaly a masky Fototerapie (rostliny) Rostlinný zábal aj. [5] Současný stav kvality v sektoru wellness v ČR Podle stávající legislativy Ministerstva pro místní rozvoj je kvalita následující: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpis Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých ţivností: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování ţivnosti Druhy ţivností s ohledem na sektory wellness a průvodce: Ţivnosti řemeslné: Kosmetické sluţby; Pedikúra, manikúra Ţivnosti ohlašovací vázané: Masérské, rekondiční a regenerační sluţby; Provozování solárií; Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti cvičení veřejnosti; Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůţe; Průvodcovská činnost horská Ţivnosti ohlašovací volné: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů: Upravuje zejména poţadavky na vodu přicházející do styku s lidským tělem, na sauny a koupaliště, na výkon činností epidemiologicky závaţných (např. kosmetické, masérské, regenerační sluţby) a na předměty běţného uţívání (např. kosmetické prostředky) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 27

37 nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů Stanovují způsobilost a obsah činnosti povolání: nutričního terapeuta a asistenta, fyzioterapeuta a maséra. ČSN EN ISO Sluţby cestovního ruchu Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování Obsahuje definice lázeňského hotelu a pojmů souvisejících s péčí o tělo: vana s vířivkou, sauna, parní lázeň, solárium, tělocvična, lázně. Jen pro oblast wellness zatím relevantní norma vytvořena nebyla. Připravuje se norma upravující poţadavky na poskytování sluţeb medical spa (ISO/CD Medical Spa Service provision requirements). Normy a standardy související s kvalitou sluţeb Podobně nejsou v ČR platné standardy pro oblast wellness. Oficiální jednotná klasifikace UZ obsahuje pojem wellness hotel ( UZ splňující požadavky pro kategorii hotel 3-5* a poskytující služby wellness, nicméně certifikace čeká na výstupy projektu MMR ČR). Návrh základních kritérií pro wellness zařízení dle MMR Závazek k řízení kvality Standardní zařízení by splňovala kritéria týkající se dokumentace, tvorby manuálů, procesu reklamace, vztahu k zákazníkovi Excelentní zařízení by se zavázala zavést systém řízení kvality podle normy ISO 9001 nebo modelu EFQM Základní požadavky na wellness služby Splnění zákonných povinností, hygienické a bezpečnostní předpisy Požadavky na exteriéry a interiéry Soulad s filosofií wellness, navozovat pocit blaha 28

38 Požadavky na vybavenost zařízení Záleţí na typu zařízení např. bazén, fitness zóna, odpočinková zóna, spa zóna, počet místností pro procedury, moţnosti parkování hostů Přístup k zákazníkovi budován jiţ před cestou zákazníka (moţnost rezervace sluţby), během jeho pobytu a po jeho skončení; poskytování informací o zařízení a procedurách; kontaktní osoba podávající informace, atd. Personál (procedury pod dohledem jen kvalifikovaného personálu, poţadavky na jazykové znalosti, pravidelné školení) Rozsah poskytovaných služeb (záleţí na typu zařízení stanoven minimální počet a druh procedur, outdoorových aktivit a doplňkových sluţeb poradenství, diagnostika, stravování podle zásad zdravé výţivy, ubytování) Ekologický aspekt (zařízení deklaruje kladný vztah k ŢP, dobrovolné kritérium ekologický certifikát nebo certifikace podle normy ISO 14000) Základní atributy rámcového návrhu standardu pro sektor wellness Obecná část standardu a specifická část pro wellness a průvodce Různé modifikace kritérií podle typu zařízení/průvodce Posuzovány hmotné a nehmotné faktory (u průvodců pouze nehmotné) Povinná a dobrovolná kritéria Zařízení/průvodce bude muset dosáhnout určitého počtu bodů Moţných více stupňů certifikátu pro standardní a pro excelentní zařízení různé bodové hranice (průvodci asi jen standardní úroveň) Pravidelná revize kritérií - Vydání certifikátu s platností 3 roky; Dozorový audit 1x ročně; Recertifikační audit kaţdé 3 roky Značka kvality [13] 29

39 2 Analýza wellness v PK 2.1 Předpoklady rozvoje wellness cestovního ruchu v Plzeňském kraji Lokalizační předpoklady Pod pojmem lokalizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu v oblasti wellness rozumíme konkrétní faktory ovlivňující vyuţití dané oblasti nebo střediska v cestovním ruchu se zaměřením na wellness sluţby, jak z pohledu přírodních moţností, tak nabízených wellness aktivit a podmínek ve welness zařízeních. Tyto důvody hrají roli ve fázi rozhodování o výběru místa návštěvy nebo pobytu. Poloha, krajina a ţivotní prostředí Příroda Plzeňského kraje je velmi rozmanitá a pestrá. Od horských oblastí Šumavy a Českého lesa na západní hranici s Bavorskem přes vrchovinu šumavského podhůří aţ ke zvlněnému vnitrozemí, všude najdeme kulturní krajinu s malebnými vesničkami a městečky s vodními plochami a rozlehlými lesy. Pro kraj jsou typická hluboko zaříznutá údolí řek. Na Šumavě Úhlavy, ve vnitrozemí převáţně kaňony Střely u Rabštejna a Berounky pod Plzní. Do tohoto kraje částečně zasahují i chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Křivoklátsko. Krajina Plzeňského kraje je velmi členitá a návštěvníci zde mohou vidět mnoho jedinečností a zvláštností. Po celý rok lze vyuţít škály zajímavých moţností pro aktivní turistické, rekreační i relaxační vyţití. Moţností jak cestovat je hodně, ať uţ pěšky, na kole nebo veřejnými dopravními prostředky, autem a dokonce i po vodě. Outdoorové vyţití V oblasti venkovské turistiky, agroturistiky a hippoturistiky můţe kraj nabídnout osvědčené venkovské statky, skanzeny, westernová městečka a ranče, různé farmy a klášterní statky. Aktivní zájemci se mohou těšit na sporty jako je třeba golf, volejbal, tenis, squash, fotbal, hokej, na adrenalinové sporty jako létání, paragliding, bungee-jumping, zorbování i nově otevřené lanové centrum a odpočinout si při krátkodobých wellness pobytech v místních lázních. Milovníci klidné dovolené uvítají myslivost a rybaření. V kraji je bohatá síť cyklotras, vyznačeny jsou i nadnárodní cyklotrasy jako jsou 30

40 Regensburg-Plzeň-Praha, cyklotrasa Přátelství z Vohenstraussu do Stříbra, šumavská dálková trasa z Deggendorfu do Dobřan. Nabídka sluţeb v Plzeňském kraji Bývalý Západočeský kraj proslul i lázeňstvím, města Karlovy Vary a Mariánské Lázně jsou známa po celém světě. Jediné lázně, které po rozdělení v Plzeňském kraji zůstaly, jsou v obci Konstantinovy Lázně na Tachovsku. Léčilo se však i na dalších místech, dodnes jsou známé např. Lázně Letiny, dnes však jiţ neslouţící svému účelu. První zmínka se datuje počátkem 16. století a to o výskytu minerální vody na území Konstantinových Lázní, roku 1803 pak sedláci vystavěli u pramene dřevěnou budovu se čtyřmi místnostmi. Nejstarším lázeňským domem, který je dochován, je secesní Prusíkův pavilon, který byl postaven v roce Ostatní lázeňské budovy jsou roztroušeny v blízkém okolí udrţovaného parku, kde najdeme i starý a nový pitný pavilon a letní amfiteátr. K regeneraci a relaxaci lze vyuţít i wellness zařízení a krytých plaveckých bazénů v některých městech a také horských střediscích. Obvykle se jedná o masáţe, perličky či fitness centra, není však výjimkou, ţe jsou nabízeny i terapeutické a lázeňské procedury. [16] Historie a kultura Plzeňský kraj je plný historických a kulturních památek, má bohaté kulturní tradice i pestrý současný kulturní ţivot. Narodila se zde nebo ţila řada osobností české kultury, sportu i vědy. Kdo hledá nezvyklé záţitky, vyuţije moţnosti, aby zhlédl známá i méně známá místa z ptačí perspektivy, nebo navštívil tajuplná místa v podzemí. Takových příleţitostí je v Plzeňském rozmanitém kraji mnoho Realizační předpoklady Význam realizačních předpokladů, tedy materiálně technické základny v cestovního ruchu se zaměřením na wellness sluţby se projevuje ve fázi uskutečňování návštěvy nebo pobytu a spotřebování wellness procedur. Rozumíme tím dopravní a další infrastruktury, umoţňující přesun do dané oblasti (doprava) a vlastní pobyt čímţ se rozumí ubytovací a stravovací zařízení poskytující wellness sluţby. 31

41 DOPRAVA Silniční doprava Krajem prochází důleţitá dálnice D5 z Prahy kolem Plzně do Bavorska. Další důleţité silnice vedou do Strakonic, do Karlových Varů, do Stříbra a do Mostu. Ţelezniční doprava Město Plzeň je i důleţitý ţelezniční uzel, ve kterém se sbíhají trati do Rokycan a Prahy, do Mladotic, Ţatce a Mostu, do Mariánských Lázni a Chebu, do Nýřan a Domaţlic, do Klatov, do Nepomuku, Strakonic a Českých Budějovic. Největší význam má trať 170 Praha-Beroun-Plzeň-Cheb, která je součástí tzv. 3. ţelezničního koridoru a která prochází rozsáhlou rekonstrukcí, zejména v části mezi Plzní a Chebem. Trať 180 Plzeň-Domaţlice- Furth im Wald slouţí ke spojení s Bavorskem). Trať 183 Plzeň-Klatovy-Ţelezná Ruda zajišťuje spojení mezi krajskou metropolí a Šumavou. Spojení se severními Čechami zajišťuje od roku 1873 trať 160 Plzeň-Ţatec. Spojení s jiţními Čechami zajišťuje Trať 190 z Plzně do Českých Budějovic. Integrovaná doprava Plzeňska. Funguje zde integrovaný dopravní systém čili integrovaná doprava Plzeňska, který je kombinací ţelezniční, autobusové i městské hromadné dopravy. [18] Ubytovací kapacity V Plzeňském kraji se lze ubytovat v celé řadě ubytovacích zařízení všech kategorií. K dispozici jsou menší penziony, hotely střední kategorie i luxusní hotely. V kraji je velké mnoţství autokempů s dobrými sluţbami. V Plzeňském kraji byla vystavěna i řada nových hotelových komplexů, které jsou vhodné nejen pro uspořádání kongresů, ale také pro teambuildingové akce a disponují kvalitním technickým vybavením a také wellness sluţbami. Nejobvyklejší způsob ubytování nabízí rozmezí od 1* do 5* hotelů. Podle úrovně poskytuje sluţby od těch základních po nejvybranější. V běţné nabídce od 1* nechybí snídaně, samozřejmostí je sociální zázemí a hygienické potřeby. Ubytování rodinného charakteru nabízí klid a pohodlí, které mohou ocenit rodiny s dětmi stejně tak i individuální turisté. Penziony se vyznačují nejen osobním přístupem a často kvalitním vybavením, ale mohou hosty překvapit i svými příznivými cenami. [19] 32

42 Ubytovací kapacity v Plzeňském kraji a jejich růst od roku 2000 do roku 2010 zobrazuje Tab.č. 1., kde můţeme sledovat počty ubytovacích zařízení včetně pokojů, lůţek a míst pro stany a karavany. V roce 2009 došlo k mírnému sníţení počtu zařízení. Tab. 1 - Ubytovací kapacity Plzeňského kraje od roku 2000 do roku 2010 Počet zařízení Počet pokojů Počet lůţek Počet míst pro stany a karavany Zdroj: ČSÚ 2.2 Marketingový průzkum wellness v Plzeňském kraji Pro svůj průzkum jsem si zvolila čtyři zařízení, které nabízí širokou škálu wellness sluţeb a nacházejí se v různých atraktivních lokalitách Plzeňského kraje. Vybrala jsem následující zařízení: Wellness centrum Konstantin (Konstantinovy lázně), Hotel Purkmistr - Pivní lázně (Plzeň), Parkhotel - Šumavské lázně (Kašperské hory), Darovanský dvůr Antické lázně (Břasy). Následující výstupy průzkumu jsem vloţila do tabulek pro lepší přehlednost. Body jsem zpracovala na základě kritérií pro wellness zařízení dle Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou popsány v teoretické části. U vybraných zařízení jsem se zajímala o lokalitu, volno časové aktivity, moţnosti ubytování, stravovací a wellness sluţby. Potřebná data jsem získala na internetu a také telefonickým šetřením s vedoucími pracovníky jednotlivých wellness provozů. 33

43 Konstantinovy lázně Wellness centrum Konstantin V níţe uvedených tabulkách, uvádím výsledky mého šetření. Tab. 2 Průzkum Wellness centrum Konstantin Popis okolí Wellness centrum Konstantin se nachází na severozápadně od Plzně v Konstantinových Lázních, coţ je jedna z ekologicky nejčistších oblastí. Prameny minerálních vod objevené v Konstantinových Lázních se vyznačují nejvyšším obsahem volného oxidu uhličitého v Čechách. V lázeňském městečku jsou pavilony s prameny minerální vody, specialitou je místní bylinný likér Konstantin. Přírodní léčivé zdroje v destinaci: přírodní, studená, prostá, ţeleznatá, hypotonická hydrogenuhličitano-sodnohořečnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčebné specializace: nemoci oběhového ústrojí, srdce a cév, nemoci pohybového ústrojí, poruchy metabolismu, nemoci dýchacího ústrojí. Volno-časové aktivity Fotbalové a volejbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na minigolf, půjčovna a úschovna jízdních kol (na 80 km cyklo stezek). Velké mnoţství turistických stezek, naučné stezky a okruhy na nordic walking s půjčovnou holí a moţností výukových lekcí. Stoly na stolní tenis, hřiště pro curling a pétanque. Místní podmínky ideální pro houbaře i rybáře. Téměř kaţdodenní kulturní akce přímo v areálu lázní, besedy, koncerty, představení. Vycházky do okolí s profesionálním průvodcem. Ubytování Wellness centrum nabíz ubytování v lázeňských domech: Penzin Purkyně 3* (12 dvoulůţkových pokojů), Rezidence Lowenstein (16 luxusních bezbariérových apartmánů). Ubytování moţné také v např. hotelu Jirásek, penzion Palacký, penzion Mánes aj. Stravování Penzion Purkyně snídaně formou švédských stolů, 34

44 Wellness zařízení Personál Interiér Diagnostická prohlídka Fitness zóna Vitální svět Spolupráce se zdr.pojišťovnou Outdoor a indoor nadstavbové aktivity Výţivový specialista Parkování Obměna, inovace, wellness trendy Preventivní a terapeutické procedury moţnost večeře v nedalekém lázeňském hotelu Jirásek formou a la carte. Kavárna wellness centra - nepravidelná otevírací doba, moţnost pořádání společenských akcí, rautů. Stravování v místních restauracích nebo hotelech. Wellness centrum Konstantin Kvalifikovaný, moţnost propojení sluţeb se zdravotníky V létě 2010 bylo wellness centrum Konstantin nově vybudováno. Ano, diagnostické měření s výslednou analýzou těla. Fitness centrum: vybaveno 12 fitness stroji a dále rozděleno na kardio a tréninkové zóny. Je moţné vyuţít placené sluţby fitness trenéra. Kardio zóna nabízí trenaţéry na chůzi a běh, spinnery a rotopedy. Tréninková zóna disponuje strojem Human Sport, který se zaměřuje na trénink všech částí lidského těla. Bazén, vířivky, saunový svět (finská sauna, aromatická, bylinná sauna, parní lázeň klasická), Kneippovy chodníčky, masáţe, pleťové ošetření Ne Lze vybrat z volno-časových aktivit. ne V blízkosti wellness centra Nové zařízení vybudované v roce 2010 Masáţe: aromatické, konopné, relaxační, stimulační, detoxikační, uvolňující, smyslové spojené se zábalem dle výběru (kávový, medový, čokoládový aj.). 35

45 Kontakt Pleťové ošetření (kosmetika): regenerační ošetření, hyaluronové ošetření, Champagne ošetření, Gold luxury (kosmetika pro zlatý věk ). Lázeňská 210, Konstantinovy Lázně Telefon: Kontaktní osoba: pí.zachariášová (vedoucí pracovník wellness provozu) Zdroj: data zjištěná z: Plzeň Pivní lázně & Wellness Hotel Purkmistr Tab. 3 Průzkum Wellness centrum Konstantin Popis okolí Plzeň nabízí zajímavá místa pro trávení příjemné dovolené. V Plzni je turisticky zajímavé historické jádro města. V okolí je plno rozlehlých památek, historických staveb či jiných kulturních atraktivit (katedrála sv. Bartoloměje, klášter, kostely, ţidovská synagoga, Pivovarské muzeum, galerie, historická podzemí se středověkými sklepy). Město nabízí, parky, obchody, cukrárny, restaurace a mnoho dalšího. V okolí Plzně se nachází lesy, řeky, rybníky. Volno-časové aktivity Sportovní vyţití v přírodě, nordic walking, cyklistika, turistika, in-line, fitness a sportovní zařízení pro indoor aktivity v centru Plzně Ubytování Ubytováním v hotelu Purkmistr 4*. Pivovarský hotel nabízí 32 komfortně vybavených certifikovaných pokojů. Celková kapacita je 65 lůţek. Komplex se skládá z wellness zóny a Pivních lázní. V hotelu je moţnost pronájmu kongresových prostor, které jsou vybaveny moderní technologií s funkčním vybavením, které se snadno ovládá. 36

46 Stravování Restaurace jsou 2 v celém komplexu. Výčep je přímo napojen na pivovarské leţácké tanky, ze kterých je čepován veškerý sortiment vlastně vyrobených piv. Dolní restaurace má kapacitu 80 osob. Horní restaurace poskytne posezení 90ti osobám s moţností propojení prostor s konferenčním sálem. Obě restaurace jsou vybaveny velkoplošnou projekcí. Jídelní lístek nabízí tradiční pokrmy z české kuchyně a různé druhy piv z vlastního pivovaru. Wellness zařízení Wellness hotel Purkmistr (wellness zóna, Pivní lázně) Personál Kvalifikovaný, proškolený personál, zdravotní personál ne Interiér Celý lázeňský komplex, byl otevřen v roce Interiér restaurace s příjemnou atmosférou vytvářejí především měděné varny umístěné v přední části spodní restaurace. Kaţdý návštěvník má tak moţnost seznámit se s technologií pivovaru. Interiér Wellness zařízení a jeho design byl pečlivě vytvářen a vybaven relaxačními doplňky pro odpočinek a uvolnění. Prostor je kvalitně ozvučen a vše je intuitivně ovládáno komunikačním panelem. Jednoduše stiskem lze sníţít intenzitu světel, změnit styl nebo hlasitost relaxační hudby, pomocí bluetooth lze připojit vlastní hudební zdroj (telefon, iphone, ipod aj.). Interiér pivních lázní byl navrţen známým architektem. Byly v něm pouţity výhradně přírodní a tedy hypoalergenní materiály, jako je kámen a pečlivě vybírané a opracované dřevo. Pocit všeobecné pohody umocní intimní osvětlení, voda stékající po kamenných obkladech stěn, relaxační hudba a zvuky přírody. Diagnostická prohlídka doporučení lázeňské procedury vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu Fitness zóna ne 37

47 Vitální svět Spolupráce se zdr.pojišťovnou Outdoor a indoor nadstavbové aktivity Výţivový specialista Parkování Obměna, inovace, wellness trendy Preventivní a terapeutické procedury Finská sauna, Whirpool, Parní lázeň, Infrakabina, Kosmetické sluţby, Masáţe a zábaly Spa zóna - Pivní lázně slibují zlepšení zdravotního a psychického stavu pomocí pivních koupelí, které obsahují vitamíny C,B a minerální látky, které se dostávají do organismu kůţí, která tyto látky díky koupeli absorbuje. Kapacita lázní - 4 single vany, 1 double vana, celková kapacita pivních lázní je pro 6 osob ne Vyuţití podle volno-časových aktivit. ne Přímo v komplexu Pivní koupele tvoří hlavní a nejpřitaţlivější část relaxačního zařízení. Z čehoţ vyplývá propojenost wellness zóny s lázněmi. Pivní koupel lze uskutečnit v jedné z pěti nabízených dřevěných van, které jsou vyrobeny z ušlechtilého dřeva modřínu. Pivní procedury probíhají v pivních koupelích ve dřevěných vanách vyrobených na míru. Po dobu koupele je k vaně přistaven dřevěný soudek se světlým leţákem Purkmistr. Klient si sám můţe čepovat nápoj podle libosti. Celková lázeňská procedura trvá 60 minut. Masáţe sportovní, regenerační, s baňkami, čokoládové, pivní, lávovými kameny. Zábal čokoládový, rašelinový, částečný zábal z pravého mláta a pivní peeling z pravého sladu Masáţe a zábaly lze objednat buď jako samostatnou proceduru, nebo v kombinaci s pivní koupelí či pobytem ve wellnessu. Před kaţdou masáţí je doporučeno nahřát se v infrakabině. 38

48 Pivní koupele probíhají v dřevěných vanách. Vany jsou plněny speciální pivní koupelnovou lázní, která se skládá ze speciální várky piva plzeňského typu a další ingrediencí, jejíţ teplota na počátku koupele je nastaven na 35 C. Po dobu koupele je k vaně přistaven dřevěný soudek se světlým leţákem Purkmistr. Klient si sám můţe čepovat nápoj podle libosti. Celková lázeňská procedura trvá 60 minut. Kontakt Pilsen Beer Spa & Wellness Hotel Purkmistr **** Selská náves 21/ Plzeň Černice telefon: kontaktní osoba: pí. Zapletalová Zdroj: data zjištěná z: Zajímavý přínos piva pro lidský organismus je podrobněji rozepsán ve studii vlivu pivních lázní v Příloze č. 1, popisuje příznivý vliv piva nejen pro zdravé jedince, ale také pro diabetiky trpící diabetem II. typu Šumavské bylinné lázně, Parkhotel Kašperské hory Tab. 4 Průzkum Parkhotel Popis okolí Šumavské klima se vyznačuje čistým vzduchu, vysokým slunečního svitem, sníţeným atmosférickým tlakem a přiměřenou vlhkostí. Výhodou Kašperských Hor je, ţe se nacházejí nad vrstvou prachové a dýmové zóny, čímţ je dána vysoká čistota vzduchu téměř bez bakterií a alergenů. Parkhotel se nachází v pásmu Vzdušných lázní Kašperské Hory a Šumava. 39

49 Volno-časové aktivity Ubytování Stravování Adrenalin a zábava v Sušici a jejím blízkém okolí. Outdoorové centrum Offpark Sušice (lanový park pro dospělé i děti, lezecká stěna, rafting, kajak, skákací boty, záţitkové lety, potápění, rybaření na řece atd.). Pro skupiny lze zajistit aktivní programy v blízkém okolí, jako jsou například: jízda na koni, cyklovýlety, tréninková škola pohybu, toulky místní krajinou: Rabí, rozhledny, Kašperk a Velhartice, jízda na čtyřkolkách atd. Park hotel, nabízí 43 stylově zařízených dvoulůţkových pokojů a apartmá, které jsou garancí nerušeného a klidného pobytu. Pokoje jsou zařízeny tisovým nábytkem a mramorovou koupelnou v anglickém stylu. Hotel je nekuřácký. Konferenční prostor - hotel nabízí konferenční salonek v netradičním prostoru s vysokým klenutým stropem zajišťující ideální akustiku. Snídaně probíhají ve snídaňové restauraci formou švédských stolů. Za příznivého počasí lze snídat na letní terase umístěné v hotelovém parku. Hotelová restaurace je nekuřácká a je zřízena v zámeckém stylu. Kapacita restaurace je 50 míst a v letních měsících je spojena se slunnou terasou s kapacitou 25 míst. V nabídce jsou pokrmy mezinárodní i tradiční české kuchyně, zvěřinové speciality a vegetariánské, dietní i dětské pokrmy. Lze vybrat z nabídky á la carte nebo vyuţít hotelovou polopenzi. Nabídka moravských i zahraničních vín nejen v hotelové vinárně. Hotelová vinárna je umístěna ve sklepních prostorách nabízí široký výběr moravských vín. Vinárna je také ideálním místem pro konání různých firemních či gastro akcí pro uzavřenou společnost. Terasa v hotelovém parku je v letních měsících vhodná pro 40

50 Wellness zařízení Personál Interiér Diagnostická prohlídka Fitness zóna Vitální svět Spolupráce se zdr.pojišťovnou Outdoor a indoor uspořádání garden party, svatebních hostin či zahradní grilování pod širým nebem nebo při různých soukromých i firemních akcích. Parkhotel Tosch (wellness zóna, Bylinné lázně) Kvalifikovaný, proškolený, moţnost lékařské prohlídky Parkhotel v anglickém stylu Wellness - na stěnách obrazy od akademického malíře, dodávají interiéru společně se zrcadly zajímavý nádech řecké mytologie. Spa zóna - hluboké sklepení, přes 4,5 m vysoká kladená klenba z 16. století. Jeskyně, která se nachází uvnitř se vyuţívá pro speleoterapii, posílení organismu a celkovou relaxaci. Moţná lékařská prohlídka ne Sauna (bylinná), bazén s relaxačními prvky (dnové a boční trysky), večerní podvodní osvětlení a hvězdná obloha, relaxační místnost s příjemnou hudbou, masáţe (v rozsahu léčebných aţ po energetické, harmonizující), zábaly, kosmetika. Spa zóna - Šumavské lázně ojedinělý projekt nabízí ParkHotel od ledna 2013, je zcela unikátní v rámci České republiky. Technologicky moderní balneo provoz je výhradně orientován na bylinné procedury včetně koupelí, bylinné páry a zábaly. Veškeré lázeňské produkty jsou z čistého prostředí Šumavy. Z čerstvých bylin sbíraných na soukromých horských pastvinách jsou připravovány speciální směsi pro lázeňský provoz. Rovněţ rašelina a jíly jsou šumavským produktem. ne Organizovaným náhodným skupinám nebo firmám lze 41

51 nadstavbové aktivity Výţivový specialista Parkování Obměna, inovace, wellness trendy Preventivní a terapeutické procedury Kontakt připravit zajímavé adrenalinové atrakce, je moţné objednat zájemcům jednotlivé aktivity i komponované celodenní a vícedenní programy, které lze kombinovat podle konkrétních představ, více ve volno-časových aktivitách. ne Přímo v areálu Šumavské lázně - zcela ojedinělý projekt v České republice navazuje na tradice vyuţívající přírodu jako zdroj léčby a prevence. Jedinečností Parkhotelu nejsou pouze historické klenby z 16. století, ale zcela unikátní přírodní hotelová jeskyně, kde probíhá speleoterapie. Vlastní v jeskyni vyvěrající pramen sv. Barbory je součástí vodoléčby a vyuţívá se pro Kneipovu masáţ a Priessnitzův chodník. Klimoterapie a aktivní pohyb klientů na čerstvém vzduchu spojený s procházkami a lehčími tůrami, provázané s klasickými léčebnými procedurami a terapiemi: Léčebný jeskynní pramen (vyvěrající v jeskyni sv. Barbory součástí vodoléčby a vyuţívá se pro Kneipovu masáţ a Priessnitzův chodník), hydroterapie (v kombinaci s podávanými bylinkami základem klasického léčení.), klimoterapie (relaxační a aktivní pobyt spojený se zdravým šumavským klimatem), speleoterapie, fytoterapie, pohybová terapie, hydroterapie, termoterapie, speleoterapie ParkHotel Kašperské Hory 4 PSČ: tel.: fax: kontaktní osoba: pí. Halsová Zdroj: data zjištěná z: 42

52 Šumavské bylinné lázně získaly pro svoji jedinečnost a kvalitu certifikát Šumava originální produkt. Bylinky a přírodní zdroje jsou hlavním produktem Šumavských lázní Darovanský dvůr Plzeň, Břasy Tab. 5 Průzkum Darovanský dvůr Popis okolí Komplex se nachází uprostřed přírodního parku Horní Berounky, poblíţ města Plzeň. Volno-časové aktivity V okolní přírodě je moţno jezdit na kole, běhat, procházet se okolními lesy, hrát tenis, jezdit na koni, hrát míčové hry na fotbalovém hřišti, hrát stolní tenis, při ošklivém počasí si zacvičit v multifunkční cvičebním sále v resortu, hrát petangue nebo vyzkoušet golf na místním golfovém hřišti Ubytování Ubytovací kapacita je dvě stě čtyřicet dva lůţek ve sto jedna pokojích. Ubytovací kapacity nabízí tři následující budovy nacházející se v resortu. Pokoje v hlavní budově Kongres & Golf hotelu 4* Budova má celkem čtyřicet jedna pokojů, z toho 23 dvoulůţkových pokojů Standart, dvanáct dvoulůţkových pokojů Lux a šest apartmá. Ve všech pokojích je moţnost připojení k internetu. Pokoje v Indoor hotelu 4* Budova tohoto nového hotelu má celkem dvacet sedm pokojů. Ze všech pokojů je překrásný výhled do přírody buď na řeku Berounku, na sousedící les, na golfové hřiště nebo na historické nádvoří se staletými kaštany. Pokoje v historických budovách 3* V těchto budovách je celkem 34 pokojů. Atmosféra pokoje je provoněna vůní borového dřeva a působí velice příjemně. 43

53 Stravování Wellness zařízení Personál Interiér Diagnostická prohlídka Fitness zóna Vitální svět Spolupráce se zdr.pojišťovnou Outdoor a indoor Stylová restaurace Golf - součástí areálu je tato stylová restaurace s 300 let starou černou kuchyní.. V černé kuchyni je moţno roţnit na přání hostů speciality. Snídaně formou švédských stolů Spa zóna: Vitální svět - Antické lázně, nabídka - římská pára, bylinková inhalace, solná inhalace, sauna, whirpool, Kneippova koupel, masáţ Hammam (turecká lázeň pro očistu a masáţ těla metodou peelingu), masáţe (relaxační, uvolňující aj,), thepidarium (relaxační prostor s vyhřívanými lehátky), laconium (typ suché lázně s efektním interiérem), teplé lavice (k odpočinku a společenské konverzaci). Vysoce kvalifikovaný a proškolený personál, instruktoři golfu Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr vznikl rekonstrukcí dřívějšího statku, původně popluţního dvora ze 17. století. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého selského dvora, jejíţ dominantou je velký travnatý prostor s rybníkem.. Historické budovy, které obklopují rozsáhlý dvůr, byly i po rekonstrukci ponechány ve své původní podobě a dotvářejí tak atmosféru klidu a pohody malebné lokality uprostřed přírody. Spa zóna - Antické lázně - v hlavní budově Kongres hotelu, vybudované ve starém antickém stylu mozaikovým interiérem a světelnými efekty. Ve Vitálním světě je příjrmný klid díky světlu, zvukům a vůní. ne ne Vitální svět Antické lázně ne Golfové hřiště s 27 jamkovým mistrovským, veřejným 44

54 nadstavbové aktivity Výţivový specialista Parkování Obměna, inovace, wellness trendy Preventivní a terapeutické procedury Kontakt devíti jamkovým hřištěm a potřebným golfovým zázemím. Hřiště má dvacet sedm jamek mistrovských parametrů pro hráče s HCP a devět jamek veřejného hřiště, přístupného pro začínající hráče a širokou veřejnost. Design celého hřiště pochází z dílny skotského architekta. Celý komplex je zasazen do mírně zvlněné krajiny. Charakteristickým rysem pro krajinu jsou panoramatické pohledy na jednotlivé jamky.nabídka tréninkové zázemí a dětské golfové školy pod vedením golfových instruktorů Zrcadlový sál - multifunkční cvičební sál, který lze vyuţívat pro různé druhy kondičního cvičení. K sálu jsou připojeny šatny a salonek. Čelní stěna sálu je obloţena zrcadly, takţe cvičenci mohou kontrolovat své pohyby.multifunkční sál je zcela oddělen od hlavní budovy hotelu a kongresového sálu. Tím, ţe pokoje jsou umístěny ve 4 budovách, je zajištěno soukromí a klid pro účastníky jiných relaxačních akcí. V budově, kde je umístěn multifunkční sál, je k dispozici 11 pokojů s 25 lůţky, takţe pro menší akce mohou mít účastníci budovu jen pro sebe. ne přímo v areálu Golfové hřiště, antické lázně Procedury a terapie v Antických lázních, které jsou součástí wellness zóny Vitální svět Kongres & Golf hotel Darovanský dvůr Resort Darová Břasy tel.: (+420)

55 Kontaktní osoba: Ing.Engeltahlerová (vedoucí wellness pracovník) Zdroj: data zjištěná z: 2.3 Telefonické šetření Pro následný marketingový průzkum jsem pouţila telefonického šetření, kdy jsem oslovila vedoucí pracovníky výše zkoumaných wellness provozů. Tázala jsem se na předem připravené otázky, které se týkaly převáţně marketingových, propagačních aktivit, standardů, cílové klientely, produktů wellness balíčků a další níţe uvedené. Zjištěná data jsem vyhodnotila společně s následným dotazníkovým šetřením. Otázky a odpovědi jednotlivých šetření jsem uvedla v následujících čtyřech tabulkách: Tab. 6 - Telefonické šetření - Wellness centrum Konstantin Segmentace klientely Češi, rusové, němci Návštěvnost převáţně české klientely ano Cílový segment dospělí Nabídka wellness balíčků sluţeb ne, pouze balíčky spojené s ubytováním okolních ubytovacích zařízení Nejoblíbenější wellness sluţby Smyslové procedury se zábalem Kvalifikace, certifikace zařízení Česká asociace wellness Hlavní sezona zima Kvalifikovaný personál na pracovišti ano Prezentace wellness zařízení Info-centra, inzerce v novinách, propagační materiály (letáčky) Smlouvy se zdravotními ne pojišťovnami Programy pro děti, dětský koutek ne Nabídka doplňků stravy ne 46

56 Nabídka outdoorových a indoorových aktivit v rámci zařízení Základní cena vstupného do wellness zařízení na 2 hodiny pro 1 osobu Cena celková relaxační masáţ těla/60 minut ne 150 Kč 900 Kč Zdroj: Vlastní zpracování Tab. 7 - Telefonické šetření - Pivní lázně Hotel Purkmistr Segmentace klientely Češi, Rusové, Angličané Návštěvnost převáţně české klientely ano Cílový segment firemní klientela, dospělí Nabídka wellness balíčků sluţeb Ano, tématická nabídka (balíčky pivních procedur) Nejoblíbenější wellness sluţby Pivní procedura Pivní relax Kvalifikace, certifikace zařízení AHR ČR Hlavní sezona Hlavní sezona je zima, niţší poptávka v létě je řešena vouchery s omezenou platností do konce léta či podzimu Kvalifikovaný personál na pracovišti ano Prezentace wellness zařízení Internet (např.kudy z nudy), veletrhy, firmy na záţitky (Allegria, Esence), CK Smlouvy se zdravotními ne pojišťovnami Programy pro děti, dětský koutek Dětský koutek v restauraci bez moţnosti hlídání dětí Nabídka doplňků stravy ne Nabídka outdoorových a ne indoorových aktivit v rámci zařízení 47

57 Základní cena vstupného do wellness zařízení na 2 hodiny pro 1 osobu Cena celková masáţ těla/60 minut 1690 Kč 590 Kč Zdroj: Vlastní zpracování Tab. 8 - Telefonické šetření - Šumavské lázně Parkhotel Segmentace klientely Češi, Němci Návštěvnost převáţně české klientely ano Cílový segment firemní klientela, dospělí, není určeno pro rodiny s dětmi Nabídka wellness balíčků sluţeb ano, tématické a sezonní balíčky (balíčky nabízející léčebné terapie) Nejoblíbenější wellness sluţby rašelinné a bylinné procedury Kvalifikace, certifikace zařízení Asociace hotelů a restaurací ČR Hlavní sezona Léto Kvalifikovaný personál na pracovišti Ano Prezentace wellness zařízení cestovní kanceláře (Čedok, Invia, Neckerman), veletrhy, tištěná inzerce (časopisy, noviny), radio, veletrhy (např.itep) Smlouvy se zdravotními Ne pojišťovnami Programy pro děti, dětský koutek Ne Nabídka doplňků stravy Ne Nabídka outdoorových a ano (turistika, čtyřkolky, potápění indoorových aktivit v rámci zařízení aj.) Základní cena vstupného do wellness Pouze individuální ceny sluţeb zařízení na 2 hodiny pro 1 osobu Cena celková masáţ těla/60 minut 850 Kč 48

58 Zdroj: Vlastní zpracování Tab. 9 - Telefonické šetření Darovanský dvůr Jméno dotazovaného vedoucího Ing. Engelthalerová pracovníka Typ wellness zařízení wellness komplex s antickými lázněmi, golfový resort Segmentace klientely Češi Návštěvnost převáţně české klientely ano Cílový segment převáţně firemní klientela (75%), dospělí (25%) Nabídka wellness balíčků sluţeb Ano, sezonní nabídka, tématické balíčky sluţeb (balíčky zaměřené na golf, jízdu na koni), rodinné balíčky (víkendové pobyty, děti do 10 let sleva 50% ) Nejoblíbenější wellness sluţby Nezodpovězeno Kvalifikace, certifikace zařízení Nezodpovězeno, zapsáno v České asociaci wellness Hlavní sezona celoročně Kvalifikovaný personál na pracovišti ano Prezentace wellness zařízení Nezodpovězeno Smlouvy se zdravotními ne pojišťovnami Programy pro děti, dětský koutek ne Nabídka doplňků stravy ano Nabídka outdoorových a Ano (golf, jízda na koni aj.) indoorových aktivit v rámci zařízení Základní cena vstupného do wellness 580 Kč zařízení na 2 hodiny pro 1 osobu Cena celková masáţ těla/60 minut 750 Kč Zdroj: Vlastní zpracování 49

59 2.4 Výsledky dotazníkového šetření a výsledné grafy V nadcházejícím dotazníkovém šetření jsem oslovila celkem 106 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad zájemců o zdravý a aktivní ţivotní styl. U respondentů také předpokládáme, ţe mají středoškolské či vysokoškolské vzdělání, díky způsobu dotazování (konkrétně vybraní respondenti jsou klienti výţivové poradny a účastníci stránek aktivního, ţivotního stylu atd.). Prostřednictvím dotazníku jsem se snaţila také tázat důleţité trţní skupiny seniorů, bohuţel senioři tvoří nejniţší procento tázaných a to díky nedostatečné aktivitě na internetu. Ve výsledku jsem oslovila celkem 85 ţen a 21 muţů. Respondenti byli v 78 případech ve věkovém rozmezí 18 35let, ve věku 36-50let bylo 19 tázaných, zbytek respondentů a to 9 bylo od 51let výše. Početně nejvíce jsem tedy oslovila skupinu generace X-Y, která je velmi zajímavým wellness segmentem. Vzhledem k výběru respondentů, které jsem oslovila na základě níţe zveřejněným zdrojů, předpokládám, ţe respondenti budou mít rodinu s alespoň jedním dítětem. A to také díky otázce, která se dotazuje na vyuţití dětského koutku nebo hlídání dětí v okolí wellness zóny. Otázky v dotazníku byly směřovány pro zjištění celkového přehledu zájmu o wellness sluţby. Konkrétně jsem analyzovala a zkoumala čtyři zařízení a jejich nabídku wellness produktů, nacházející se v Kašperských horách, v Konstantinových lázních, v Plzni a okolí. Respondenti pocházely z následujících zdrojů: - 35% oslovených pochází z databáze klientely výţivové poradny (vlastní poradna zdravého ţivotního stylu), respondenti osloveni na základě ů - 60% respondentů patří mezi uţivatele Facebookových stránek, týkající se zdravého ţivotního stylu: studiopaf, chutnadieta, vitalia, farmářské trhy, i-senior a další tématické FB stránky, oslovení na základě přímého odkazu na vlastní dotazník - 5% ostatní zdroje 50

60 Následně uvádím otázky, odpovědi a grafické vyhodnocení dotazníkového šetření: 1. Jste muţ nebo ţena Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 1 Grafické vyhodnocení 1. otázky 2. Zaškrtněte Vaše věkovém rozmezí Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 2 Grafické vyhodnocení 2. otázky 51

61 3. Jakou oblast nebo wellness zařízení, které se v konkrétní destinaci nachází, byste zvolili pro svůj wellness pobyt? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 3 Grafické vyhodnocení 3. otázky 4. Proč byste zvolili právě oblast výše vybranou? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 4 Grafické vyhodnocení 4. otázky 52

62 5. Proč a z jakého důvodu byste navštívili wellness zařízení? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 5 Grafické vyhodnocení 5. otázky 6. Jaké máte nároky na stravování během pobytu? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 6 Grafické vyhodnocení 6. otázky 53

63 7. Jaké sluţby byste očekávali a uvítali ve wellness centru, které byste chtěli navštívit? Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1). Graf 7 Grafické vyhodnocení 7. otázky 54

64 8. Máte zájem o výţivové doplňky suplementaci, během wellness programu (např. karnitin, proteinové nápoje a tyčinky, zelené potraviny, vitaminy..)? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Tab. 10 Tabulka vyhodnocení 8.otázky Odpověď Počet respondentů Vyjádření v % ano 41 36,68% ne 65 61,32% Zdroj: Zdroj: 9. Jaký sport byste si vybrali během svého aktivně stráveného wellness pobytu? Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1). Graf 8 Grafické vyhodnocení 9. otázky 55

65 10. S kým byste chtěli wellness program uskutečnit, proţít? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 9 Grafické vyhodnocení 10. otázky 11. Uvítali byste v okolí wellness zóny hlídání dětí s dozorem (prostřednictvím dětském koutku nebo zábavného dětského programu) pro uskutečnění vlastní wellness procedury? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Tab. 11 Tabulka vyhodnocení 8.otázky Odpověď Počet respondentů Vyjádření v % ano 65 61,32% ne 41 36,68% Zdroj: 56

66 12. Na jak dlouho byste chtěli wellness zařízení navštívit? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 10 Grafické vyhodnocení 11. otázky 13. Záleţí Vám na vysoké kvalitě poskytovaných sluţeb? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 11 Grafické vyhodnocení 12. otázky 57

67 14. Jaký standard ubytování byste při wellness pobytu uvítali? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 12 Grafické vyhodnocení 13. otázky 15. Jste ochotni za vysokou kvalitu sluţeb také zaplatit vyšší cenu? Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. Graf 13 Grafické vyhodnocení 14. otázky 58

68 Souhrnné vyhodnocení získaných informací v dotazníku V dotazníku jsem celkem oslovila 106 respondentů. Zjistila jsem, ţe 85 respondentů byly ţeny a 21 byli muţi. Převáţně byli tazatelé ve věkovém rozmezí mezi rokem a to celkem 78 osob, nejméně bylo respondentů mezi 66 a vyšším věkem ţivota a to pouze 1. Nejvyšší zájem byl projeven o wellness pobyty na Šumavě, kde se nachází Parkhotel s projektem Šumavské lázně. 96 respondentů by s nejvyšší pravděpodobností zvolenou destinaci vyhledalo z důvodu oblíbenosti. Nejniţší zájem byl projeven o Konstantinovy lázně a to s celkovým počtem 16ti respondentů. Nejvíce respondentů a to 69, chce při wellness pobytu relaxovat, ale zároveň rádo vyuţije volný čas sportem či jinou fyzickou aktivitou. V otázce na stravování během pobytu, by 63 respondentů poţadovalo zdravou či dietní stravu, 41 tazatelů nepoţaduje zdravé stravování a 2 tázaní musí dodrţovat speciální dietu. Nejvyšší zájem v oblasti sluţeb byl projeven o masáţe (96 respondentů), o bazén (79 respondentů), koupele, saunu, páru, whirpool (62 respondentů u kaţdé sluţby). Nejniţší zájem respondenti projevili o sluţby lékaře (17 tázaných) a infrasaunu (15 tázaných). Nákup výţivových doplňků by vyuţilo 65 respondentů, zbytek ne. Plavání a zimní sporty zaujaly nejvyšší počet tazatelů a to 78 a 56. Nezájem o jakýkoliv sport či vyšší fyzickou námahu zvolili pouze 2 respondenti. 52 dotazovaných by chtělo wellness pobyt strávit s partnerem či partnerkou a nejméně respondentů tedy 4, by chtěly wellness pobyt strávit samostatně. 90ti dotazovaným záleţí na vysoké kvalitě a úrovni poskytovaných sluţeb, 6ti z celkového počtu respondentů na kvalitě sluţeb nezáleţí. Nejvíce by se uplatnily wellness zařízení nabízející ubytování v hotelu či penzionu se čtyřmi hvězdičkami s čímţ souhlasilo 54 respondentů, v pěti hvězdičkovém hotelu by jich chtělo být ubytováno pouze 6. Z těchto zjištěných faktů můţeme provést návrhy, které specifikuji v návrhové části. 59

69 3. NÁVRHOVÁ ČÁST V dnešní moderní době, je rozšířeným trendem wellness cestovní ruch, který je vhodný pro různý segment klientů. V rámci wellnessového cestovního ruchu je velmi důleţitým faktorem produkt cestovního ruchu sloţený z primární a sekundární nabídky. Primární nabídkou wellness produktů cestovního ruchu se rozumí soubor sluţeb a také nabídka cílového místa, následně sekundární nabídka představuje wellness podniky a instituce cestovního ruchu. 3.1 Zhodnocení pomocí marketingových nástrojů a vhodné návrhy V této podkapitole navrhuji jiţ konkrétní řešení a produkty vzhledem k poţadavkům na wellness sluţby, které jsem získala dotazníkovým šetřením, zohlednila jsem také výstupy z průzkumu zařízení nabízející produkty wellness v Plzeňském kraji. Výstupy pomoci marketingových nástrojů jsem shrnula a navrhla jsem řešení následnou formou: V rámci ubytovacích a stravovacích sluţeb, na poţadavky procedur a pohybových aktivit můţeme navrhnout produkty, kterými oslovíme různorodý segment klientů. Vzhledem k výsledku šetření z dotazníku, kde převaţovali respondenti ve věku do 35 let a to 78 ze 106 tázaných bylo 85 ţen, jsem se v následujících návrzích zaměřila na tuto skupinu. Jednou z hypotéz rozvoje wellness cestovního ruchu v Plzeňském kraji by mohl být produkt, který se zaměřuje na rodiny s malými dětmi. Vycházím tak z předpokladů šetření, kde bylo zjištěno, ţe ani v jednom ze 4 zkoumaných zařízení poskytující wellness sluţby, není v okolí k dispozici dětský koutek nebo program pro děti s hlídáním či dozorem. 65 respondentů ze 106, odpovědělo, ţe by tuto moţnost vyuţilo a v době kdy by bylo o dítě takto postaráno, by navštívilo wellness zónu, kde by bylo navázáno na další moţnosti wellness sluţeb. Pro všechna 4 výše zkoumaná zařízení poskytující wellness sluţby je hlavní cílovou skupinou klientela dospělích, s nabídkou rodinných balíčků se setkáme pouze v resortu Darovanský dvůr, jejíţ specifikem je 50ti% sleva pro ubytování dětí k rodinným, víkendovým pobytům. Darovanský dvůr vyhledává jako cílový segment firemní klientelu, která vyuţívá jejich wellness sluţby ze 75%, zbylých 25% tvoří ostatní klienti z řad různých věkových kategorií dospělích. 60

70 Pivovarský hotel Purkmistr a resort s Pivními lázněmi v Plzni, má jako jediný ze 4 zkoumaných wellness zařízení k dispozici dětský koutek bez dozoru (v restauraci), ten je však určen pouze k účelům zabavení dětí v místní restauraci. Parkhotel na Šumavě je cílen pouze na welness dospělích a naopak pro rodiny s dětmi není vůbec uzpůsoben a rodinný pobyt není v Parkhotelu a Šumavských lázních ţádoucí. Wellness centrum Konstantin v Konstantinových lázních má k dispozici, jako jediné ze 4 zařízení, fitness zónu. Opět není v okolí wellness provozu moţnost hlídání dětí nebo doprovodného dětského programu. Konstantinovy lázně jsou však pro své okolí, krásnou přírodu a velmi čisté ovzduší, vhodnou destinací pro rodinné pobyty s dětmi převáţně v letní sezóně. Předpokládám, ţe nové produkty cestovního ruchu v Plzeňském kraji, by mohly být směřovány na rodiče s menšími dětmi. Díky zprostředkování hlídání dětí s programem pod dozorem kvalifikovaných pedagogických nebo zdravotních odborníků, by rodiče mohli vyuţít volné chvíle pro relaxaci ve wellness zónách a vitálním světě. Níţe jsem navrhla balíčky s prvky wellness pro rodiny s dětmi, zahrnující specifické potřeby této skupiny. Rodinné wellness pobyty Převáţně se jedná o rodiny s malými dětmi, předškoláky a školáky. Rodiče chtějí relaxovat, ale zároveň chtějí být také se svými dětmi nebo nemají moţnost hlídání. Řešením by bylo vytvořit zajímavý program pro děti, který by probíhal buď aktivně v přírodě (např. různé hry, soutěţe, lesní bojové hry aj.) nebo při špatném počasí, kdy by děti trávily čas v zařízení přizpůsobeném jejich potřebám (dětský koutek, malování, hry, soutěţe, karneval, divadélko aj.). V této době, kdy by o děti bylo postaráno kvalifikovaným personálem s pedagogickým a zdravotním vzděláním, by mohly rodiče vyuţít wellness procedur a terapií v místní wellness zóně či vitálním světě. Společný čas by rodiny s dětmi mohly trávit sportem např. cyklistikou, procházkami, výlety do okolí. Předpokládám tak na základě výsledku dotazníkového šetření, kdy 69 ze 106 tázaných, odpovědělo, ţe by chtělo částečně relaxovat ve wellness zóně a zbývající část volného času by aktivně vyuţilo sportem (plavání, turistika aj.). Zbytek respondentů a to 37, by chtělo jen relaxovat formou procedur a terapií (masáţe, koupele), bez vyšší fyzické námahy. 61

71 Ubytování a stravování by se přizpůsobilo poţadavkům rodin s dětmi např. ubytování ve čtyř lůţkových pokojích nebo apartmánech, moţnost zapůjčení dětské postýlky, dětské menu, základní doplňkový sortiment pro děti (vlhčené dětské ubrousky, dudlík, pleny atd.). Podle průzkumů by největší skupina dotázaných a to 54respondentů, preferovala ubytování ve 3* penzionu nebo hotelu, 46 ze 106 by uvítalo ubytování ve 4* hotelu a 6 tázaných by si přálo být ubytováno v 5*hotelu při vyuţití wellness pobytů. Z toho vyplývá vyuţití rodinných pobytů ve 3* a 4* ubytovacích zařízeních s wellness nabídkou. Zdravé a dietní stravy během pobytu by vyuţilo 63odpovídajících, 41 ze 106 by zdravou stravu nepoţadovalo, nejmenší část a to 2 respondenti by vyţadovali speciální dietu. Z čehoţ vyplývá nabídka jídelníčku částečně sestaveného ze zdravých, lehčích jídel a částečně vytvořeného z klasických pokrmů, na poţádání moţnost přípravy speciálního, dietního jídla (např. pro celiaky bezlepku). Nejvyšší úspěch u respondentů měla moţnost vyuţití bazénu a to u 78 ze 106, dále byl zaznamenán velký zájem o zimní sporty (lyţe) a to u 56 dotázaných. Díky tomuto faktu bych rodinné pobyty s wellness sluţbami zkombinovala zejména v zimních měsících s plaváním pro rodiče s dětmi a s moţností vyuţití dětské, lyţařské školy nebo se sluţbami lyţařského instruktora (pro děti i dospělé) v blízkém okolí, tento produkt je vhodný především pro zařízení cestovního ruchu na Šumavě. V letní sezoně bych vytvořila nabídku pro maminky s dětmi, které jsou aktivní a chtějí vyuţít skupinových cvičení a ostatních wellness sluţeb, s moţností hlídání dětí (masáţ, kosmetika). Moţností by také byly společné skupinové cvičení maminek s dětmi. Předpokladem rodinných pobytů s dětmi, by mohly být dlouhodobější pobyty tohoto typu, coţ vyplývá z šetření, kdy 22 ze 106 respondentů, projevilo zájem o týdenní pobyt, 48 mělo zájem o 3-4 denní pobyty a 4 respondenti by vyuţili více jak týdenního pobytu s wellness prvky. Vyuţila bych prodeje výţivových doplňků ať uţ na recepci v ubytovací části nebo na recepci wellness nebo fitness zóny. Nákup potravních suplementů (multivitaminy pro dospělé i děti, doplňky pro zrychlení metabolismu a hubnutí, antioxidanty, karnitinové nápoje, energetické a proteinové tyčinky) by uvítalo 41 tázaných a zbytek 65 ze 106, by o nabídku zájem nemělo. U čtyřech zkoumaných zařízení poskytující wellness sluţby jsem zjistila, ţe ani jedno z nich prodej výţivových suplementů neposkytuje. 62

72 Kvalita welness sluţeb je pro 90 respondentů ze 106 důleţitá a 76 z nich je ochotná za tyto sluţby zaplatit také vyšší cenu. Navrhované produkty, čímţ jsou rodinné pobyty s dětmi a pobyty maminek s dětmi, bych doporučila aktivně nabízet. Marketingová kampaň by mohla být vyuţita i přes cestovní kanceláře. NAVRHOVANÝ PRODUKT 1. Wellness balíček pro rodiny s dětmi (3 noci) Cílový segment: rodiny s dětmi (2 dospělí, dítě do 3let zdarma, děti do 12ti let mají 50ti % slevu na ubytování s polopenzí) Ubytování: 4* ubytovací zařízení poskytující wellness sluţby Stravování: snídaně formou švédských stolů, (obědy, večeře - moţný výběr z dětského menu a zdravých jídel), moţnost polopenze, plné penze (za příplatek) Wellness zóna: vstup do wellness zóny (bazén, vířivka) specifika balíčku: nabídka individuálního hlídání dětí (100Kč/hod.) nebo dětský koutek s dětským programem pro děti od 3 let (60Kč/hod.), wellness zóna, wellness sluţby (za příplatek), rozmanitá nabídka dalších outdoorových a indoorových aktivit Konečná cenová kalkulace: předpokládáme, ţe v ceně ubytování je zahrnut také vstup do wellness prostoru Vhodné vyuţití sezony: letní sezona Podpora produktu pro: Konstantinovy lázně (oblíbenost destinace zvolilo nejméně respondentů a to 16 ze 106) NAVRHOVANÝ PRODUKT 2. Wellness balíček pro aktivní maminky s dětmi (3 noci) Cílový segment: maminky s dětmi (1 dospělý, dítě do 3let zdarma, děti do 12ti let mají 50ti % slevu na ubytování s polopenzí) Ubytování: 4* ubytovací zařízení poskytující wellness sluţby Stravování: snídaně formou švédských stolů (obědy, večeře - moţný výběr z dětského menu a zdravých jídel), moţnost polopenze, plné penze 63

73 Wellness zóna: vstup do wellness zóny (bazén, vířivka), skupinové cvičení pro ţeny - maminky (cena cvičení: 95Kč/hodina), výběr dle aktuálního rozvrhu specifika balíčku: nabídka individuálního hlídání dětí (v rámci cvičení jiţ v ceně balíčku), skupinové cvičení pro ţeny, wellness sluţby Konečná cenová kalkulace: předpokládáme, ţe v ceně ubytování je zahrnut také vstup do wellness prostoru Vhodné vyuţití sezony: zimní sezona Podpora produktu pro: Plzeň a okolí (oblíbenost destinace zvolilo 22 ze 106) Wellness balíček pro muţe Cílovou skupinou pro tento produkt by byli muţi od let, kteří jsou pracovně vytíţení a fyzicky aktivní, chtějí si odpočinout od pracovních a osobních problémů. Víkendový pobyt by byl zaměřen na regenerační procedury a vyuţití osobního instruktora vzhledem k výběru outdoorové nebo indoorové aktivity - horolezecká stěna, instruktor lyţování, fitness instruktor, instruktor plavání. Byla by téţ moţnost navštívit dle libosti fitness, tenisový kurt, zapůjčit si kolo, zapůjčit si lyţe, potápět se s instruktorem a to vše s moţnou účasti osobního trenéra, instruktora. Při dotazníkových šetřeních vyplynulo, ţe 65 respondentů ze 106ti dotazovaných má zájem o výţivovou suplementaci, coţ by se mohlo vyuţít při těchto wellness programech. Mohly by se k balíčkům přidávat výţivové doplňky např. karnitinové nebo proteinové nápoje, vitamíny, energetické tyčinky, Isonápoje, amino-kyselinové preparáty atd. Současná nabídka suplementace vitamínovými a energetickými preparáty je ve wellness zařízeních v Plzeňském kraji minimální (ţádné ze 4 zkoumaných zařízení ji nenabízí). Nároky na ubytování a stravování by byly vyšší, převáţně by se klienti orientovali na ubytování ve 4* a 5* ubytovacích zařízení s kvalitním výběrem nápojového lístku. NAVRHOVANÝ PRODUKT 3. Wellness balíček pro aktivní muţe (2-3 noci) Cílový segment: muţi od let (1 dospělý) Ubytování: 4* - 5* ubytovací zařízení poskytující wellness sluţby 64

74 Stravování: snídaně formou švédských stolů (obědy, večeře - moţný výběr z mezinárodních pokrmů a také ze zdravých jídel) Wellness zóna: vstup do wellness zóny (bazén, vířivka) a fitness zóny, osobní trenér/instruktor (550 Kč), výţivové suplementy (250 Kč), procedury (1500 Kč) specifika balíčku: osobní sportovní trenér/instruktor (např. instruktor potápění), výţivové doplňky, wellness a fitness zóna, procedury Vhodné vyuţití sezony: celoročně Podpora produktu pro: Šumava - měla nejvyšší oblíbenost a to pro 68 ze 106 respondentů. Díky různorodému vyţití v této části, jak v létě tak v zimě, je tedy vyuţití balíčku vhodné celoročně. Můţeme hovořit o TOP DESTINACI. Wellness trendové balíčky Tyto produkty by se vztahovali dohromady pro muţe, ţeny a páry. Mohly by být zaměřeny na trendové wellness produkty, čímţ jsou metody anti-aging (proti stárnutí), různé hubnoucí, detoxikační procedury, výţivové poradenství, semináře o výţivě, vyuţití prodeje vitamínových suplementů (antioxidanty, detoxikační a hubnoucí preparáty). Této nabídky by mohla vyuţít skupina širší věkové kategorie, díky hubnoucím a detoxikačním programům převáţně ţeny od 30let. Také však pro muţe by mohly být ať uţ anti-aging balíčky nebo sluţby výţivového poradenství s diagnostikou zajímavým lákadlem. Produkt by mohl být vhodný tedy i pro páry či přátele (52 dotazovaných odpovědělo, ţe by chtělo wellness program strávit s partnerem/partnerkou a 28 ze 106 respondentů s přítelem, přítelkyní přáteli). Uvaţuji o vhodnosti těchto balíčků na základě nejen dotazníkových šetření, ale také vycházím z teoreticko-metodologické části, kde popisuji dnešní trendy wellness a zabývám se poptávkou wellness klientů po zajímavých produktech v různých věkových kategoriích. NAVRHOVANÝ PRODUKT 4. Wellness balíčky pro ţeny s výţivovým poradenstvím Cílový segment: ţeny od 30 let Ubytování: 4* - 5* ubytovací zařízení poskytující wellness sluţby 65

75 Stravování: snídaně formou švédských stolů v ceně, za příplatek moţno polo penze nebo plné penze (dietní, nízkokalorické, zdravé pokrmy, označeny v jídelníčku energetickými hodnotami) Wellness zóna: vstup do wellness zóny (bazén, vířivka), zeštíhlující masáţ (60min/800 Kč) specifika balíčku: konzultace s výţivovým poradcem včetně osobní diagnostiky (550 Kč), (přednáška/seminář o zdravé výţivě, hubnutí, psychologie hubnutí, ukázky dietních pokrmů), vyuţití přírodních a kulturních zdrojů (pěkné okolí, čerstvý vzduch, kulturní zajímavosti) Vhodné vyuţití sezony: celoročně Podpora produktu pro: celý Plzeňský kraj NAVRHOVANÝ PRODUKT 5. Anti aging wellness balíček pro ţeny i muţe Cílový segment: ţeny, muţi od 30 let Ubytování: 4* - 5* ubytovací zařízení poskytující wellness sluţby Stravování: snídaně formou švédských stolů, v menu nabídka anti-aging pokrmů s označením energetických hodnot Wellness zóna: vstup do wellness zóny (bazén, vířivka), anti-aging masáţ nebo zábaly - lymfatické masáţe, kavitace (800 Kč) specifika balíčku: anti-aging terapie a pokrmy, konzultace s výţivovým poradcem nebo plastickým chirurgem (550 Kč/60min), vyuţití přírodních a kulturních zdrojů (pěkné okolí, čerstvý vzduch, kulturní zajímavosti) Vhodné vyuţití sezony: celoročně Podpora produktu pro: celý Plzeňský kraj 66

76 ZÁVĚR Tématem mé diplomové práce byl Návrh nových produktů v cestovním ruchu se zaměřením na wellness v Plzeňském kraji. V teoretické části bylo mým hlavním cílem charakterizovat a objasnit základní pojmy týkající se této problematiky. Popsala jsem význam a zdroje wellness. Klasifikovala jsem zdravotní cestovní ruch a rozdíly mezi lázeňským a wellness cestovním ruchem. Charakterizovala jsem také wellness klientelu a jejich poptávku po produktech. Následně jsem se zabývala jak a jakými procesy či procedurami můţe wellness ovlivnit lidský organismus a jaké jsou současné trendy v tomto odvětví. V neposlední řadě jsem zmínila současnou kvalitu a legislativu ve wellness sektoru. V analytické části jsem zanalyzovala lokalizační a realizační předpoklady rozvoje wellness cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Provedla jsem průzkum čtyř zařízení poskytující wellness sluţby v této oblasti a pomocí dotazníku jsem zjistila jaký je zájem o wellness sluţby, čímţ mi výstupy z dotazníkového šetření přispěly k návrhu nových produktů pro Plzeňský kraj. Na základě výsledků jsem se soustředila na všechny věkové skupiny. Navrhla jsem celkem pět produktů se zaměřením na wellness pro vyuţití v Plzeňském kraji: wellness balíček pro matky s dětmi (zjistila jsem nedostatek wellness produktů pro rodiny s dětmi), dále pak trendy wellnessové balíčky pro ţeny a muţe, kterými je anti-aging wellness balíček, wellness balíček s výţivovým poradenstvím a balíček pro aktivní muţe. Vzhledem k tomu, ţe jsem matka téměř čtyřleté dcery, preferovala bych wellness balíček pro matky a děti s hlídáním nebo programem pro děti, který patří do jednoho z pěti mých návrhů. Ráda bych s dcerou proţila pár pěkných dnů v místě, kde bychom načerpaly obě energii a novou zkušenost. Naše společné chvilky bychom trávily v krásném prostředí Plzeňského kraje. Na základě výše zmíněných skutečností jsem dospěla k závěru a návrhu nových produktů v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na wellness, čímţ jsem naplnila cíl své diplomové práce. 67

77 LITERATURA [1] Attl, P., Nejdl, K Turismus I. Praha : VŠH, s. ISBN [2] 1Blahušová, E Wellness fitness. Praha : Karolinum, s. ISBN X [3] Cathala, H Wellness od vnějšího pohybu k vnitřnímu klidu, Praha : Grada, s ISBN [4] 1.Hošek, V., Tilinger, P Wellness jako odbornost. In Sborník sdělení s mezinárodní konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů 2009, Praha : Palestra, ISBN , 100 s. [5] 2.Hošek, V., Tilinger, P Wellness a bio_psycho_sociální kontext. In Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness a bio-psycho-sociální kontext 2011, Praha : Palestra, ISBN , 118 s. [6] 8. Jandová, D Balneologie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [7] 6. Kalvach Z, Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, Praha, Grada 2008 [8] Mullerová, A Wellness jako životní styl. Brno : Era, s. (Zdravá rodina). ISBN [9] 3. Poděbradský, J Wellness v ČR. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. 68

78 [10] Šauerová, M Personální diagnostika osobnostního typu profese wellness specialista, Praha : Palestra, ISBN s. 87 [11] Vacková, L., Pro koho připravujeme wellness specialisty, Praha : Palestra, ISBN s. 93 Internetové zdroje: [12] Fišer, J., Wellness je třeba začlenit do struktur cestovního ruchu našeho státu, odkaz dostupný na internetu : [13] Ministersto pro místní rozvoj. Analýza kvality služeb pro sektor wellness, odkaz dostupný na internetu: e54ed795aee8/analyza-kvality-sluzeb-pro-sektor-wellness [14] Česká asociace wellness, odkaz dostupný na internetu: [15] odkaz dostupný na internetu: [16] odkaz dostupný na internetu: [17] Hejma, J. Klasifikace ukáţe úroveň wellness hotelů. Česká asociace wellness - magazín. 2009, odkaz dostupný z: [18] odkaz dostupný na internetu: [19] Beránek, F. 2012, odkaz dostupný na [20] odkaz dostupný na internetu: 69

79 [21] odkazy dostupné na internetu: [22] odkaz dostupný na internetu: [23] odkaz dostupný na internetu: [24] Tomášková, P., Průzkum zájmu o wellness služby, odkaz dostupný na internetu: 70

80 Seznam obrázků, tabulek a grafů Seznam obrázků Obr. 1 Dunnovo pojetí wellness... 5 Obr. 2 Schéma rozdělení zdravotního cestovního ruchu Obr. 3 GAP model Seznam tabulek Tab. 1 - Ubytovací kapacity Plzeňského kraje od roku 2000 do roku Tab. 2 Průzkum Wellness centrum Konstantin Tab. 3 Průzkum Wellness centrum Konstantin Tab. 4 Průzkum Parkhotel Tab. 5 Průzkum Darovanský dvůr Tab. 6 - Telefonické šetření - Wellness centrum Konstantin Tab. 7 - Telefonické šetření - Pivní lázně Hotel Purkmistr Tab. 8 - Telefonické šetření - Šumavské lázně Parkhotel Tab. 9 - Telefonické šetření Darovanský dvůr Tab. 10 Tabulka vyhodnocení 8.otázky Tab. 11 Tabulka vyhodnocení 8.otázky Seznam grafů Graf 1 Grafické vyhodnocení 1. otázky Graf 2 Grafické vyhodnocení 2. otázky Graf 3 Grafické vyhodnocení 3. otázky Graf 4 Grafické vyhodnocení 4. otázky Graf 5 Grafické vyhodnocení 5. otázky Graf 6 Grafické vyhodnocení 6. otázky Graf 7 Grafické vyhodnocení 7. otázky Graf 8 Grafické vyhodnocení 9. otázky Graf 9 Grafické vyhodnocení 10. otázky Graf 10 Grafické vyhodnocení 11. otázky Graf 11 Grafické vyhodnocení 12. otázky Graf 12 Grafické vyhodnocení 13. otázky Graf 13 Grafické vyhodnocení 14. otázky

81 PŘÍLOHA 1 I

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Ceník lázeňských procedur

Ceník lázeňských procedur Ceník lázeňských procedur POZNÁMKY K léčebným procedurám, které nejsou součástí Vašeho lázeňského programu a vyžadují předpis od lékaře, je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku (viz níže). Ceny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA PŘÍLOHY. Duben 2010

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA PŘÍLOHY. Duben 2010 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA 1 PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB WELLNESS CENTER 1.1 Obecná frekvence sportování 2 Jak často se aktivně věnujete sportu? 100% 2-3 krát týdně 66%

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

HOTEL OLYMPIA - ceník pro individuální klientelu 2014

HOTEL OLYMPIA - ceník pro individuální klientelu 2014 Víkendový pobyt - cena pro 1 osobu / 2 noci Relaxační pobyt pro dvě osoby - cena pro 1 osobu / 2 noci Víkendový pobyt (2noci) Relaxační pobyt pro dvě osoby (2noci) - Balíček je možno objednat pouze pro

Více

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční Obsah prezentace Svatá Kateřina - 3 km Počátky 23 km Pelhřimov, 21 km Telč Wellness filozofie a srovnání s lázněmi Z čeho vzešla myšlenka konceptu Představení

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_151. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_151. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_151 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Lázně Skalka u Prostějova J e to lázeňské místo

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů Ceník lázeňských a wellness pobytů 2014 1. 5. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. 2. 1. - 30. 4. 1. 11. - 28. 12. Platnost ceníku od 2. 1. 2014 LÁZEŇSKÉ POBYTY Lázeňský pobyt KLASIK Dvoulůžkový pokoj SU* 2 380,-

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky. Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen

Více

Forma studia: Prezenční/Kombinované

Forma studia: Prezenční/Kombinované VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA spol. s r. o. STUDENTSKÉ PORTFOLIO Jméno a příjmení Magisterské studium Studijní obor: Wellness specialista Studijní program: TV a sport Forma studia: Prezenční/Kombinované

Více

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo.

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. WellnessSpa Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. masáže sauna whirpool Příjemné prostředí našeho hotelového wellness Vás překvapí

Více

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové PŘÍLOHA č. 5 k zákonu č. 455/11 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci

terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 0. 000 s MAIN 5ms CH1 EDGE CH1 20V

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Masáže. Klasická hloubková masáž 30 minut 525 Kč 60 minut 1050 Kč 90 minut 1500 Kč

Masáže. Klasická hloubková masáž 30 minut 525 Kč 60 minut 1050 Kč 90 minut 1500 Kč Nechte se u nás hýčkat... Stačí si vybrat a zarezervovat termín na recepci hotelu, tel. číslo 555, rezervace je doporučená den dopředu nebo minimálně dvě hodiny předem Masáže Druh masáže Délka procedury

Více

LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 7. ČÁST

LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 7. ČÁST LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 7. ČÁST Živnostenský zákon a služby v oblasti wellness a fitness Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Od 1. ledna 1992 se při podnikání

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

Léčení těla fyzioterapie

Léčení těla fyzioterapie Léčení těla fyzioterapie Obsah Léčení těla fyzioterapie... 3 Speciální ošetření... 3 Masáže... 3 Speciální masáže... 4 Léčení duše... 6 Rozvoj osobnosti semináře... 6 Denní lázně balneoterapie... 7 Detoxikace

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary PACKAGE 2010 Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary BEAUTY JEDNODENNÍ BALÍČKY bez ubytování 1. Den pro sebe (1 den) welcome drink 1x oběd formou bufetu 1x bylinná koupel s přísadou 1x masáž šíje

Více

Umění odpočívat, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Umění odpočívat, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Umění odpočívat, wellness nebo lázeňská péče PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Správně odpočívat je věda. Odpočinek je důležitý pro imunitu, srdce i mozek. Většina lidí si v dnešní době na odpočinek vyhrazuje

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Ceník Wellness procedur

Ceník Wellness procedur Ceník Wellness procedur Ceník Wellness 2017 Masáže Masáž částečná záda, šíje 20 Min. 400,- Kč Levandulová masáž částečná záda, šíje 20 Min. 450,- Kč Eukalyptová masáž částečná záda, šíje 20 Min. 450,-

Více

Výzkum spotřebního chování v lázeňství

Výzkum spotřebního chování v lázeňství Výzkum spotřebního chování v lázeňství Ing. Lena MLEJNKOVÁ Vysoká škola ekonomická Praha Katedra cestovního ruchu 6.10.2010, Karlovy Vary Potřebujeme provádět výzkum? Oboru lázeňství se zatím vede celkem

Více

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště Vstupné pro 1 osobu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE

GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE GOLF HOTEL WELLNESS KONGRESOVÉ CENTRUM RESTAURACE GOLFOVÉ HŘIŠTĚ V kouzelném údolí mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice se rozkládá 27 jamkové mistrovské hřiště s 6 jamkovou akademií, osvětleným driving

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ B1-3-lůžkový 370 Kč B2-2-lůžkový 590 Kč B1-2-lůžkový 520 Kč A2-2-lůžkový 520 Kč B2-3-lůžkový 390 Kč NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Bezbariérový

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

a) osvědčení o rekvalifikaci*)

a) osvědčení o rekvalifikaci*) ŽIVNOST Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory Vodní záchranářská služba POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární

Více

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST ÚVOD Společnost REZORT LUHAČOVICE a.s. nabízí k prodeji rozsáhlý komplex budov a pozemků v lázeňském městě LUHAČOVICE. LÁZNĚ LUHAČOVICE

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi

Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi Standardy lázeňské péče v ČR a jejich aplikace v praxi Prim. MUDr. Ljiljana Marič, vicepresident SLL ČR Svaz léčebných lázní ČR 30. září 2013 1 Definice balneologie Interdisciplinární obor používající

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Ceník Wellness procedur 2016

Ceník Wellness procedur 2016 Ceník Wellness procedur 2016 Ceník Wellness 2016 Masáže Masáž částečná záda, šíje 20 Min. 400,- Kč Masáž částečná záda, šíje, dolní končetiny 40 Min. 690,- Kč Dokoupení aromatického oleje (levandule, meduňka,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ

ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ ZPŮSOB PLATBY REHABILITAČNÍCH POUKAZŮ Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů buď převodním příkazem nebo složenkou na účet u České spořitelny a.s. Praha 3, č.ú. 2000260389/0800, konst.symbol

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

AQUAPALACE HOTEL PRAGUE KONFERENCE & AKCE AQUAPALACE HOTEL PRAGUE 231 pokojů a apartmá 11 konferenčních místností až pro 650 osob Restaurace a bary Přímý vstup do Vodního a Saunového světa, SPA a fitness Parkování až pro 730

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ Bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením TV na pokoji NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Zajištění služeb kadeřníka, manikérky a pedikérky

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality V listopadu a prosinci Rozdáváme Dárky abychom Vám zpříjemnili nakupování vánočních překvapení pro Vaše blízké Vybírat můžete ze 3 variant: 100 Ne j r y c h l e j š í c h kteří jednorázově nakoupí

Více

Poděkování zaměstnancům

Poděkování zaměstnancům Poděkování zaměstnancům Relaxačně motivační program Nabídka služeb Základní informace Pár slov úvodem Blíží se konec roku a to je nejvhodnější příležitost, kdy poděkovat zaměstnancům. Tradiční vánoční

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality Le t n í Ak č n í Ce n y Je d n o r á z o v ý c h Vs t u p ů vstup do Relaxačního a Regeneračního Centra zahrnuje neomezené využití bazénu, vířivky, solné jeskyně, klimatizovaného fitness a saunového

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více