N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr CZ.80G.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0"

Transkript

1 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : ) Diskov ûacì stroj

2 V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì pro Pˆttinger. Jako V ö partner v zemïdïlskè technice V m nabìzìme kvalitu a v kon spojenè s bezpeënou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmìnky pouûitì naöich zemïdïlsk ch stroj a tyto poûadavky neust le zohledúovat p i v voji nov ch za ÌzenÌ, prosìme V s o nïkterè údaje. KromÏ toho m me tìm takè moûnost cìlenï V s informovat o nov ch v vojìch. RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost Povinnost ruëenì za v robek zavazuje v robce a obchodnìka p i prodeji za ÌzenÌ p edat n vod pro provoz a zaökolit z kaznìka na stroji s upozornïnìm na p edpisy pro obsluhu, bezpeënostnì p edpisy a p edpisy pro údrûbu. Na d kaz, ûe byl stroj a n vod pro provoz dnï p ed n, je nutnè potvrzenì. Pro tento úëel zaölete podepsan - Dokument A firmï Pˆttinger. - Dokument B z st v u odbornèho podniku, kter p ed v stroj. - Dokument C obdrûì z kaznìk. - Dokument D (pokyny pro p ed nì v robku) zaölete podepsan firmï Pˆttinger Ve smyslu z kona ruëenì za v robek je kaûd zemïdïlec podnikatel. VÏcn ökoda ve smyslu ruëenì za v robek je ökoda, kter vznik vlivem stroje, avöak na nïm nevznik, za ruëenì se poëìt se samodrûbou (Euro 500,-). PodnikatelskÈ vïcnè ökody ve smyslu z kona jsou z ruëenì vylouëeny. Pozor! TakÈ p i pozdïjöìm dalöìm p ed nì stroje z kaznìkem musì b t spolup ed n n vod pro provoz a odbïratel stroje musì b t zaökolen upozornïnìm na jmenovanè p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnï technick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prok z nì, ûe byly stroj i n vod k obsluze dnï p ed ny, je nutnè potvrzenì. ï Dokument A vyplúte, podepiöte a zaölete zpït z stupci v robnìho podniku. ï Dokument B z st v prodejnì organizaci, kter stroj p ed v. ï Dokument C obdrûì z kaznìk. P ed vacì protokol (A) a pokyny pro p ed nì v robku (D) ihned odeölete na adresu: A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 OBSAH Obsah RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost...2 V ûen z kaznìku!...2 V znam v straûn ch znaëek...5 P ipojenì stroje k traktoru...6 P ipojenì kloubovèho h Ìdele...7 Respektujte smysl ot Ëeni ûacìch kotouë...7 P ipojenì p Ìvodu napïtì...7 P ipojenì senzor a ovl dacìch vodië pro ventily od ËelnÌho ûacìho stroje...8 HydraulickÈ p Ìpoje...9 éacì kombinace éacì kombinace JÌzda po ve ejn ch komunikacìch...12 TransportnÌ poloha...12 Ovl dacì pult...13 Popis tlaëìtek...13 UvedenÌ Power Control do Ëinnosti...13 HlavnÌ zobrazenì...14 Funkce...15 Zvl ötnì nabìdka...16 P estavenì z pracovnì do transportnì polohy...17 P estavenì do transportnì polohy...17 P estavenì z transportnì polohy do zdvihnutè polohy stroje na vrati...17 Pozor p i ot ËenÌ na svahu!...18 D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce...19 BezpeËnostnÌ pokyny...19 SeËenÌ...20 Se ÌzenÌ:...20 Pojistka proti najetì na p ek ûku...21 Funkce hydraulickè n jezdovè pojistky:...21 BezpeËnostnÌ pokyny...21 SeËenÌ s kondicionèrem...22 OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen...22 Ot Ëky 700 ot./min PostavenÌ prst rotoru...22 OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru...23 Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì...26 liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì...26 V bava na p nì...26 NastavenÌ...28»iötÏnÌ a drûba...28 SystÈm "extra dry" (zvl ötï such )...29 Rozhoz pìce...29 Demont û usmïrúovacìho plechu...30 Mont û usmïrúovacìho plechu...30 UsmÏrÚovacÌ kotouëe...31 UsmernovacÌ kuûelovè hlavy (v bava na pr nì)...31 Demont û shazovacìho dopravnìku...32 P ipojenì shazovacìho dopravnìku...33 Odkl d nì dk...34 Druhy provozu...35 PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì...36 DRéBA OäETÿOV NÕ...38 BezpeËnostnÌ p edpisy...38 VöeobecnÈ informace o drûbï...38»iötïnì Ë stì stroje...38 OdstavenÌ na venkovnìm prostoru...38 Zazimov nì...38 KloubovÈ h Ìdele...38 HydraulickÈ za ÌenÌ...38 éacì liöta: Kontrola hladiny oleje...39 hlov p evodovka...40 Mont û ûacìch noû...40 éacì liöta...40 NastavenÌ senzor...41 NastavenÌ zdvihnutè pracovnì polohy...41 stroje (p edvolenè)...41 P evodovka (G2)...42 P evodovka (G1)...42 Poruchy a n prava p i v padku elektroinstalace...43 Pozor! NebezpeËÌ razu p i nadmïrnèm...45 opot ebenì v mïnn ch opot ebiteln ch dìl HrozÌ nebezpeëì razu,jestliûe:...45 Drû k pro rychlou v mïnu ûacìch noû...46 V mïna ûacìch noû...46 Kontroly zavïöenì ûacìch noû...46 V mïna ûacìch noû (od roku v roby 2004)...47 UloûenÌ p ky...47 TechnickÈ daje...48 Pot ebnè p Ìpoje...48 P edpokl danè pouûitì ûacìho stroje...49 UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku...49 P Ìloha...50 Kloubov h Ìdel...53 MazacÌ prost edky...57 Pl n hydraulika...59 ElektrickÈ schèma zapojenì...60 Opravy na ûacì liötï...61 Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch...62 Kombinace traktoru s nesen m n adìm...63 Pokyny pro bezpeënost pr ce V tomto n vodu jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena toto znaëkou. 0600_-Inhalt_

5 V STRAéN ZNA»KY ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi EHS. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m. V znam v straûn ch znaëek Udrûujte odstup od stroje s motorem za chodu. Pokyny pro bezpeënost pr ce V tomto N vodu k pouûìv nì jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena tìmto symbolem. bsb Nedot kejte se û dn ch rotujìcìch Ë stì stroje. PoËkejte aû se plnï zastavì. Udrûujte dostateën odstup od prostoru dosahu noû sekaëky, pokud bïûì motor a je za azen v vodov h Ìdel. P ed drûb sk mi a oprav rensk mi pracemi zastavte motor a vyjmïte klìëek. Nezdrûujte se ve sklopnè oblasti pracovnìch Ë stì. P ed za azenìm v vodovèho h Ìdele uzav ete obï boënì ochrany (kryty) Nedot kejte se Ë stì stroje, kterè se ot ËejÌ. PoËkejte aû se zastavì. 9700_-WARNBILDER_

6 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì stroje k traktoru Traktor p ipojte do st edu ûacìho stroje - SpodnÌ ramena zablokujte odpovìdajìcìm zp sobem. - SpodnÌ ramena hydrauliky zajistïte tak, aby se stroj nemohl vychylovat do stran. NastavenÌ v etena hornìho p ÌpojnÈho t hla - Ot ËenÌm v etena hornìho t hla (16) se nastavuje v öka ezu. BezpeËnostnÌ pokyny: Viz P Ìloha-A1 bod 7.), 8a. - 8h.) P Ìpojn r m nastavte do vodorovnè polohy - P estavenìm v etena (15) ovl d nì zvedacìho t hla se iôte p ipojovacì r m do vodorovnè polohy. 15 DoporuËuje se hornì hydraulickè p ÌpojnÈ t hlo (DvojËinn ÌdÌcÌ okruh) TD 79/98/01 NastavenÌ v öky dolnìch t hel - ovl dacì p ku vnïjöìho okruhu hydrauliky traktoru p estavte do plovoucì polohy. - Kloubov h Ìdel (GW) ûacìho stroje musì b t umìstnïn ve vodorovnè poloze. Tato v öka umoûúuje optim lnì vyrovn v nì nerovnostì p dy a nenì t eba ji mïnit p i vyzvednutì ûacì liöty do hornì polohy. 0600_-ANBAU_

7 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì kloubovèho h Ìdele - P ed prvnìm pouûitìm je nutno kloubov h Ìdel zkontrolovat a v p ÌpadÏ pot eby p izp sobit (viz takè kap. "Kloubov h Ìdel" v P Ìloze B). P ipojenì p Ìvodu napïtì 1. P ipojte vodië ÌdÌcÌho (ovl dacìho) pultu na ÌdÌcÌ sk ÌÚ rozdïlovaëe. 2. PropojovacÌ vodië p ipojte na traktor. Pozor! Stroj je p edurëen pouze pro pr ci s traktory (ne pro samojìzdnè pracovnì stroje). U samojìzdn ch pracovnìch stroj je omezen v hled idiëe, pokud obï boënì ûacì liöty jsou sklopenè do transportnì polohy. Respektujte smysl ot Ëeni ûacìch kotouë - Zvolte odpovìdajìcì smysl ot ËenÌ hnacìch p evod. - V p ÌpadÏ, ûe nenì moûno dodrûet p edvolen smysl ot ËenÌ hnacìch p evod od traktoru, otoëìme obï p evodovky (G1, G2) o 180. Pozor! P edtìm, neû p evodovky namontujete znovu na stroj: - VymÏÚte mezi sebou odvzduöúovacì a vypouötïcì örouby. - Spr vn poloha odvzduöúovacìch öroub je naho e. G1 TD 79/98/53 G2 0600_-ANBAU_

8 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì senzor a ovl dacìch vodië pro ventily od ËelnÌho ûacìho stroje ElektrickÈ propojenì vodië mezi ËelnÌ ûacì liötou a ûacì kombinacì Nr VodiË OznaËenÌ 1 3-pÛlov, dlouh Senzor ñ p Ìpojn sada 2 2-pÛlov, dlouh VodiË pro ventily 3 3-pÛlov, kr tk Senzor ñ ot Ëky 4 2-pÛlov, kr tk VodiË pro ventily Kombinace 2 Kombinace P ipojenì elektrovodië podle p ÌpojnÈ varianty Varianta kombinace Typ ËelnÌ ûacì liöty KondicionÈr (CR) ano ne»ìslo poûadovanèho vodiëe (Nr) 2 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, 3 2 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2 2 NovaCat 306 F X 3 (vodië1, 2, 4, p emontov n) 3 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, 3, + prodluûovacì vodië 3 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, + prodluûovacì vodië 0600_-ANBAU_

9 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU HydraulickÈ p Ìpoje Minim lnì v bava systèmu hydrauliky: 1x JednoËinn hydraulick okruh (EW) s volnou zpïtnou vïtvì bez tlaku (T) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku Optim lnì v bava systèmu hydrauliky: 1x JednoËinn hydraulick okruh (EW) s volnou zpïtnou vïtvì bez tlaku (T) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro hydraulickè hornì p ÌpojnÈ t hlo nebo Load sensing hydraulick okruh (LS) (V bava na p nì) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro hydraulickè hornì p ÌpojnÈ t hlo NastavenÌ NavÌc musì b t nastaven odpovìdajìcìm zp sobem öroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi. Pozor! Odpojte elektrickou instalaci (E2, E3). U traktor s hydraulikou ìload sensingî - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela zaöroubov n U traktor s uzav en m hydraulick m systèmem JOHN DEERE, CASE MAXUM, CASE MAGNUM, FORD sèrie 40 SLE - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela zaöroubov n U traktor s otev en m hydraulick m systèmem - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela vyöroubov n 0600_-ANBAU_

10 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU éacì kombinace 3 V p ÌpadÏ p estavby ûacì kombinace 2 na ûacì kombinaci 3, musìte provèst n sledujìcì pracovnì operace: 1. Demontujte p Ìpojn r m (pos. 5). 2. P Ìpojn h Ìdel demontujte a namontujte do pozice 4a. 3. Namontujte z vïs (pos. 1). 4. Zapojte hydraulick okruh (pos. 3). 5. Zapojte elektrickou instalaci (pos. 2). 6. P ipojte ûacì liötu na z vïs (1) - upevnïte napìnacì lanko (EX) 7. Namontujte oba etïzy (7) - p i p ipojenì dodrûte instrukce v kapitole ìnastavenìî BezpeËnostnÌ pokyny: Viz P Ìloha-A1 bod 7.), 8a. - 8h.) Pozor! ZvedacÌm z vïsem (1) nem ûete plynule ovl dat zdvih ani kles nì. Pokud bude aktivov n hydraulick rozvadïë pro pohyb z vïsu, potom st ednì ûacì liöta bude pouze plnï zdviûena nebo spuötïna (velk p Ìtlak). 0600_-ANBAU_

11 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU éacì kombinace 2 V p ÌpadÏ p estavby ûacì kombinace 3 na ûacì kombinaci 2, musìte provèst n sledujìcì pracovnì operace: 1. Odpojte elektrickou instalaci (pos. 2). - vodiëe p ipevnïte na vhodnèm mìstï r mu stroje 2. Odpojte hydraulick okruh (pos. 3). 3. Demontujte z vïs (pos. 1). 4. Namontujte p Ìpojn h Ìdel (pos. 4). 5. Namontujte p Ìpojn r m (pos. 5). 6. P ipojte ûacì liötu na zvedacì z vïs traktoru. P ipojenì ËelnÌ ûacì liöty na traktor P i pr ci dodrûte n sledujìcì kapitoly: - Se ÌzenÌ ËelnÌ ûacì liöty - P ÌpojnÈ dìly 0600_-ANBAU_

12 TRANSPORTNÂ POLOHA JÌzda po ve ejn ch komunikacìch - Dodrûujte z konnè p edpisy vaöì zemï. - JÌzda po ve ejn ch komunikacì m ûe b t uskuteënïna za p edpokladu dodrûenì p edpis v kapitole ìtransportnì polohaî. - BezpeËnostnÌ a v straûnè kryty musì b t v odpovìdajìcìm stavu bez poökozenì. - SklopnÈ stavebnì dìly se musì p i p epravï nach zet v odpovìdajìcì pozici a musì b t zajiötïny proti pohybu. - P ed jìzdou zkontrolujte na stroji funkci osvïtlenì. - D leûitè informace najdete takè v p Ìloze tohoto n vodu k pouûìv nì. SpodnÌ p Ìpojn t hla hydrauliky - SpodnÌ p Ìpojn t hla hydrauliky (U) upevnïte tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat. TransportnÌ poloha 0400_-TRANSPORT_

13 OVL D NÕ POWER CONTROL Ovl dacì pult Popis tlaëìtek ZobrazenÌ na displeji - HlavnÌ zobrazenì - Zvl ötnì nabìdka - Test senzor - Verze software - SystÈmu hydrauliky - PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì TlaËÌtka: 1 Lev ûacì jednotka nahoru 2 Lev ûacì jednotka dol 3 St edov ûacì jednotka nahoru 4 St edov ûacì jednotka dol UpozornÏnÌ: TlaËÌtka 3 a 4 jsou nefunkënì, pokud je na ûacìm stroji namontov n shazovacì dopravnìk. 5 Prav ûacì jednotka nahoru 6 Prav ûacì jednotka dol 7 Vöechny ûacì jednotky nahoru 8 Vöechny ûacì jednotky dol 9 TlaËÌtko pro transportnì polohu 10 OdpojenÌ shazovacìho dopravnìku 11 TlaËÌtko zvl ötnì nabìdky 12 STOP 13 NavigaËnÌ tlaëìtko nahoru 14 NavigaËnÌ tlaëìtko dol 15 TlaËÌtko ZAP/VYP ï ï ï D leûitè upozornïnì! P ed uvedenìm do provozu musì b t ÑPOWER CONTROLì nastaven pro p Ìsluön hydraulick systèm. uzav en hydraulick systèm otev en hydraulick systèm Ñload sensingì hydraulick systèm - viz. popis nabìdky tlaëìtka Ñ11ì Displej Pokud je stisknuto nïkterè z tlaëìtek; nap. jedno z tlaëìtek 1-8 bude odpovìdajìcì hydraulick funkce graficky zn zornïna na displeji. ï Ovl dacì pult chraúte p ed vlivy povïtrnostnìch podmìnek. UvedenÌ Power Control do Ëinnosti Ovl dacì jednotku zapnete - StisknutÌm tlaëìtka I/0 VypnutÌ ovl dacì jednotky a ÌdÌcÌ jednotky provedete - StisknutÌm tlaëìtka I/0 UpozornÏnÌ! Po vypnutì ovl dacìho pultu (VYP). Ovl dacì p ku hydraulickèho okruhu traktoru p estavte do polohy Ñ0ì. ï Po vypnutì ovl dacìho pultu (VYP) Ovl dacì p ku hydraulickèho okruhu traktoru p estavte do polohy "0". Toto je bezpodmìneënï nutnè u traktor s otev en m hydraulick m systèmem; jinak doch zì k p eh Ìv nì oleje. 0600_-Power-Control_

14 OVL D NÕ POWER CONTROL HlavnÌ zobrazenì Ovl dacì jednotka spustì hlavnì zobrazenì. - ZobrazÌ n sledujìcì funkce Nastaven hydraulick systèm 2 Aktivovan funkce p epravnì polohy 3 AktivovanÈ odpojenì shazovacìho dopravnìku 4 P ipojen shazovacì dopravnìk Prav shazovacì dopravnìk odpojen a v p epravnì pozici 6 Prav ûacì jednotka ve zdvihnutè poloze na vrati 7 Lev ûacì jednotka s p ipojen m shazovacìm dopravnìkem se spouötì k zemi 8 Prav ûacì jednotka s p ipojen m shazovacìm dopravnìkem v pracovnì poloze _-Power-Control_

15 OVL D NÕ POWER CONTROL Funkce TlaËÌtka pro aktivaci nïkterè sklopnè funkce - StisknÏte p ÌsluönÈ tlaëìtko a hydraulick funkce bude aktivov na. - U v o l n Ï n Ì m t l a Ë Ì t k a hydraulickou funkci opït deaktivujete. TlaËÌtko STOP Kr tk m stiskem tlaëìtka se zastavì vöechny pohyby stroje. Pozn mka: TlaËÌtka 3 a 4 jsou nefunkënì, pokud jsou na ûacìm stroji namontov ny shazovacì dopravnìky. NavigaËnÌ tlaëìtka vyhled v nì v nabìdce (nahoru) P edvolbovè tlaëìtko pro transport stroje P edvolba pro skl pïnì do p epravnì polohy a do pracovnì polohy Funkce uvedenèho tlaëìtka m ûe b t aktivov na pouze tehdy, pokud se vöechny ûacì jednotky nach zejì ve zdvihnutè poloze pro ot ËenÌ na vrati. vyhled v nì v nabìdce (dol ) TlaËÌtko zakl dacìho dopravnìku TlaËÌtko pro uvolnïnì a zajiötïnì obou zajiöùovacìch z klopek (31) - viz. takè kapitola ÑDruhy provozuì TlaËÌtko zvl ötnì nabìdky TÌm se p ejde do zvl ötnì nabìdky. Mohou zde b t prov dïny n sledujìcì funkce a kontroly (viz. takè odstavec ÑZvl ötnì nabìdkaì): - Test senzor - Verze software - SystÈmu hydrauliky - PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì UkonËenÌ nabìdky StisknutÌm tlaëìtka 11 uloûìte provedenè zmïny v nastavenì do pamïti a nabìdku opustìte. StisknutÌm kterèhokoli ostatnìho tlaëìtka je rovnïû nastavenì uloûeno do pamïti a nabìdka bude ukonëena (mimo tlaëìtek 13, 14) Pozn mka: Pokud poûadujete seëenì bez shazovacìch p s, musì b t p ed spuötïnìm stroje z transportnì polohy uvedenè tlaëìtko stisknuto. 0600_-Power-Control_

16 OVL D NÕ POWER CONTROL Zvl ötnì nabìdka PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì Verze software PoËÌtaË provoznìch hodin stroje 2 Nap jecì napïtì ÿìdìcì jednotka - éacì stroj (Multicat:) ÿìdìcì jednotka - Zakl dacì dopravnìk (Förderband:) Zde mohou b t zjiötïny verze software pro: 1 Ovl dacì jednotka (Terminal:) 2 ÿìdìcì jednotka - éacì stroj (Multicat:) 3 ÿìdìcì jednotka - Zakl dacì dopravnìk (Förderband:) Test senzor Hydraulick systèm PlnÈ ËernÈ okènko zn zorúuje: Senzor/spÌnaË dod v sign l Ñ1ì 1 Ot Ëky v vodovè h Ìdele (Zapfw.:) 2 SpÌnaË pravèho ochrannèho krytu 3 Ot Ëky kondicionèru vlevo 4 Ot Ëky kondicionèru vpravo 5 SpÌnaË levèho ochrannèho krytu 6 Pozice levè ûacì jednotky 7 Pozice pravè ûacì jednotky 8 SpÌnaË levè z klopky 9 SpÌnaË pravè z klopky P ed uvedenìm do provozu musì b t ÑPOWER CONTROLì nastaven pro p Ìsluön hydraulick systèm. CC uzav en hydraulick systèm OC otev en hydraulick systèm LS Ñload sensingì hydraulick systèm D leûitè! D le musì b t se Ìzen öroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi stroje (viz. kapitola Ñ drûbaì) 0600_-Power-Control_

17 OVL D NÕ POWER CONTROL ï P estavenì z pracovnì do transportnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm zpevnïnèm pozemku. ï Stroj p epravujte pouze v transportnì poloze! P estavenì do transportnì polohy P estavenì z pracovnì do transportnì polohy P estavenì z transportnì polohy do zdvihnutè polohy stroje na vrati BezpeËnostnÌ upozornïnì! P ed zdvihem ûacìch jednotek vypnïte pohon a vyëkejte zastavenì ûacìch disk. P esvïdëte se, ûe sklopn oblast je voln a nikdo se nenach zì v nebezpeënè vzd lenosti. Funkce uvedenèho tlaëìtka m ûe b t aktivov na pouze tehdy, pokud se vöechny ûacì jednotky nach zejì ve zdvihnutè poloze pro ot ËenÌ na vrati. Tento pr bïh m ûe b t proveden se shazovacìmi dopravnìky nebo bez shazovacìch dopravnìk. - Odklopte veökerè ochrannè kryty na ûacìm stroji - Vöechny ûacì jednotky sklopte do zdvihnutè polohy pro ot ËenÌ na vrati (FT) P estavenì se zakl dacìmi dopravnìky - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - VypnÏte pohon a vyëkejte zastavenì ûacìch disk - Na stroji sklopte vöechny ochrannè r my - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - StisknÏte tlaëìtko 8, vöechny ûacì jednotky (vëetnï shazovacìch dopravnìk ) se p estavì do zdvihnutè polohy stroje na vrati (FT). P estavenì bez shazovacìch dopravnìk - StisknÏte tlaëìtko 7, aû se vöechny ûacì jednotky sklopì do koncovè p epravnì polohy. - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - Kr tce stisknïte tlaëìtko 10, a funkce je aktivov na. - StisknÏte tlaëìtko 8, zajiöùovacì z klopky shazovacìch dopravnìk se otev ou a vöechny ûacì jednotky se p estavì do zdvihnutè polohy stroje na zvrati (FT). ShazovacÌ dopravnìky z stanou st t v transportnì poloze. 0600_-Power-Control_

18 POUéÕV NÕ NA SVAHU Pozor p i ot ËenÌ na svahu!! HmotnostÌ (G) ûacì jednotky jsou ovlivúov ny jìzdnì vlastnosti traktoru. To m ûe zvl ötï ve svaûit ch poloh ch vèst k nebezpeën m situacìm. NebezpeËÌ p evr cenì nast v - pokud jsou ûacì jednotky zdvìh ny - p i pr jezdu zat Ëkou p i nadzdvihnut ch ûacìch jednotk ch BezpeËnostnÌ upozornïnì - OdpovÌdajÌcÌm zp sobem zpomalte rychlost p i pr jezdu zat Ëkou. - P i ot ËenÌ na svahu je lèpe vyuûìt zp teënì rychlosti, neû riskovat p i projìûdïnì manèvru. TD79/98/05 G HANGFAHRT_

19 UVEDENÕ DO»INNOSTI D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce BezpeËnostnÌ pokyny: viz p Ìloha - A bod ). 5. Udrûujte odstup od stroje, pokud je motor v chodu. - Vykaûte osoby z nebezpeënèho prostoru, protoûe m ûe dojìt k ohroûenì vymrötïn mi p edmïty. Po prvnìch hodin ch provozu - Dot hnïte vöechny p ipevúovacì örouby noû. BezpeËnostnÌ pokyny 1. Kontrola - Kontrolujte stav noû a upevnïnì noû - Zkontrolujte ûacì disky z hlediska poökozenì (viz kapitola drûba a oöet ov nì). 2. Stroj zapìnejte jen kdyû je v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsanè ot Ëky v vodovèho h Ìdele (nap. max. 540 min-1). ätìtek, kter je upevnïn vedle p evodovky, d v informaci o tom, pro jakè ot Ëky v vodovèho h Ìdele je V ö ûacì stroj vybaven. - Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû 540 Upm U p m veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze. Zvl ötnì opatrnost je p ik z na na kamenit ch polìch a v blìzkosti silnic a cest. 6. Noste ochranu sluchu bsb V z vislosti na r zn ch provedenìch traktorov ch kabin se m ûe skuteën hladina hluku v mìstï obsluhy liöit od namï en ch hodnot (viz technickè daje). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 85 db(a), musì podnikatel (zemïdïlec) poskytnout k pouûìv nì ochranu sluchu (UVV 1.1 ß 2). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 90 db(a), musì obsluha pouûìvat ochranu sluchu (UVV 1.1 ß16). 3. Dbejte na spr vn smïr ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele. 4. ZabraÚte poökozenì TD8/95/6a * Plocha, kter m b t seëena, musì b t zbavena vöech p ek ûek, pop. cizìch tïles (nap. vïtöìch kamen, kus d eva, patnìk, a pod.), kterè mohou poökodit ûacì jednotku. V p ÌpadÏ, ûe p esto dojde ke kolizi: * Ihned zastavte traktor a odstavte pohon. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. Po kaûdè kolizi s cizìm tïlesem * Zkontrolujte stav noû a jejich upevnïnì. * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou EINSATZ_

20 UVEDENÕ DO»INNOSTI SeËenÌ 1. Ot ËenÌm öroubu hornìho p ÌpojnÈho t hla nastavte v öku ezu (v öku strniötï) (sklon ûacì liöty max. 5 ). 2. Pro seëenì zapìnejte v vodov h Ìdel mimo seëen materi l pomalu a uveôte ûacì disky do pln ch ot Ëek. RovnomÏrn m plynul m zvyöov nìm ot Ëek zabr nìte systèmov m nep Ìjemn m zvukov m efekt m v n honovè h Ìdeli. - Pojezdov rychlost se ÌdÌ podle podmìnek terènu a seëenèho materi lu. Se ÌzenÌ: - Poloha kloubovèho h Ìdele (GW) musì odpovìdat vodorovnè poloze k p dï. - P ipojovacì r m nastavte vodorovnï SpodnÌ t hla hydraulickèho zvedacìho za ÌzenÌ upevnïte tak, aby se nemohly vychylovat do stran. TD 79/98/ EINSATZ_

21 UVEDENÕ DO»INNOSTI Pojistka proti najetì na p ek ûku P i vyûìn nì kolem strom, plot, patnìk a pod. m ûe i p es opatrn a pomal styl jìzdy dojìt k najetì ûacì liötou na p ek ûku. Aby se p itom zabr nilo poökozenì stroje, je ûacì za ÌzenÌ opat eno pojistkou proti najetì. Pozor! Ëelem pojisky proti najetì nenì zabr nit poökozenì stroje p i jìzdï plnou rychlostì. Funkce hydraulickè n jezdovè pojistky: P i n jezdu ûacì liöty na pevnou p ek ûku dojde k plnèmu sklopenì ûacì liöty za z Ô traktoru. éacì liötu n slednï hydraulicky zaklopìme zpït do pracovnì polohy. K tèto operaci pot ebujeme aktivovat ovl dacì ventil (ST) vnïjöìho okruhu hydrauliky traktoru. BezpeËnostnÌ pokyny Kontrola (1R, 1L) - Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze EINSATZ_

22 KONDICION R SeËenÌ s kondicionèrem Ëinnost kondicionèru je moûno se izovat. - PomocÌ mechanicky nastavitelnè p ky (13) m ûeme mïnit odstup mezi protilehlou liötou a rotorem kondicionèru. P i nejniûöì poloze ovl dacì p ky v se izovacì kulise je sklìzen hmota naruöena nejvìce (Pos. 3). SklÌzen hmota vöak nesmì b t naruöena p Ìliö. OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen Kontrolujeme rozmïr X2 NOVACAT 7800: X2 = 164 mm (boënì ûacì liöty) NOVACAT 8600: X2 = 164 mm (boënì ûacì liöty) Ot Ëky 700 ot./min. - menöì poökozenì sklìzenèho materi lu MusÌ b t vymïnïna emenice klìnov ch emen, emeny a ochrann kryt p evod. Pot ebnè dìly viz. katalog n hradnìch dìl. PostavenÌ prst rotoru Pos. Z1: Poloha prst rotoru pro bïûnè sklizúovè podmìnky. Pos. Z2: Poloha pro tïûkè sklizúovè podmìnky, kdyû kup Ìkladu pìce ovìjì rotor. Prsty rotoru otoëte o 180 (obr. Z2). Toto se ÌzenÌ odstraúuje ve vïtöinï p Ìpad problèm. Efekt naruöenì pìce se tìmto vöak o nïco sniûuje AUFBEREITER_

23 KONDICION R BoËnÌ ûacì liöty OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru P ed odpojenìm kondicionèru sniûte p edpïtì taûn ch pruûin.»ep zajistïte do odpovìdajìcìho otvoru (a, b, c) -viz. kapitola ì drûbaî. Jinak dojde p i odpojenì kondicionèru k zpïtnèmu zdvihu ûacì liöty. 1. éacì kombinaci odpojte od traktoru (pouze u ûacì kombinace 3) 2. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1,2). - Ochrann kryt zajistïte do drû ku (3) - vlevo a vpravo 3. OdstraÚte kryt emen (2) (ËelnÌ ûacì liöta) 3a. Kryt emen (2) odstranìme a kloubov h Ìdel (GW) demontujeme z p evodovky. (boënì ûacì liöty) AUFBEREITER_

24 KONDICION R»elnÌ ûacì liöta 3. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru (3b) - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3a) uvolnïte od p edpïtì. BoËnÌ ûacì liöty 3a. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru. - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3) uvolnïte od p edpïtì. 4. Namontujte odstavn koleëka (4) s podvozkem. - vlevo a vpravo AUFBEREITER_

25 KONDICION R 5. UpevnÏnÌ vlevo a vpravo uvolnïte ï ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou do roku v roby 2004 ZajiöùovacÌ kolìk (V1) odstraúte a Ëep odjistïte ze z padky na r mu stroje. Pozice A- Ëep zajiötïn Pozice B- Ëep odjiötïn ï äroubov spoj od roku v roby 2004 äroub (S) odstraúte (ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou = V bava na p nì) D leûitè! P i provozu ûacìho stroje bez kondicionèru je nutn dodateën mont û sady bezpeënostnìch kryt s usmïrúovacìmi plechy pro tvarov nì dk. DÌly pro p estavbu stroje jsou uvedeny v katalogu n hradnìch dìl. 6. KondicionÈr (CR) vysunutìm z r mu stroje stabilnï odstavte P ipojenì kondicionèru (CR) nebo dkovacìch kotouë (SF) - spïönè p ipojenì provedete stejnï jako odpojenì v obr cenèm smyslu po adì. 7. Namontujeme krycì plech (5) (ËelnÌ ûacì liöta) Tento krycì plech zabraúuje vniknutì neëistot do hnacì oblasti pohonu liöty. 8. Namontujeme krycì plech (15) (pouze u boënìch ûacìch liöt) Tento krycì plech zabraúuje vniknutì neëistot do hnacì oblasti pohonu liöty. P ipojte kloubov h Ìdel (GW) AUFBEREITER_

26 KONDICION R Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì BezpeËnostnÌ upozornïnì Stroj s kondicionèrem (CR) je vybaven jako celkov jednotka s odpovìdajìcìmi ochrann mi bezpeënostnìmi kryty. V p ÌpadÏ, ûe ale bude kondicionèr (CR) demontov n, d le nenì ûacì jednotka plnï zajiötïna ochrann mi kryty. V tomto stavu, bez ochrann ch kryt, nesmì b t stroj uveden do provozu! Pozor! Pro pr ci bez kondicionèru (CR) je moûnè na stroj namontovat ochrannè kryty, kterè jsou pro tento druh provozu specielnï p edeps ny. U novèho stroje s kondicionèrem nejsou tyto ochrannè kryty obsaûeny v dod vce; dìly musì b t objedn ny dodateënï (viz. katalog n hradnìch dìl, strojnì skupina ñ zadnì ochrannè kryty (ìschutz HINTENî). V bava na p nì - Podvozek (4) - ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou (A-B) Pro pr ci bez kondicionèru (CR) - BezpodmÌneËnÏ dodrûujte bezpeënostnì upozornïnì (v öe uveden )! MÄHEN OHNE CR_375.P

27 0100-D ROTOR_

28 V LCOV KONDICION R NastavenÌ StranovÈ pruûiny - pro nastavenì odstupu mezi gumov mi v lci - se izov nì pomocì öroub (B) UpozornÏnÌ! OdpojenÌ a p ipojenì v lcovèho kondicionèru -viz. kapitola ìkondicionerî»iötïnì a drûba Po kaûdèm pouûitì stroje oëistïte vodou - gumovè v lce - stranovè upevnïnì (P i pouûitì vysokotlakèho mytì viz. upozornïnì v kapitole ÑTechnick drûbaì) Po kaûdèm pouûitì stroje promaûte - stranov uloûenì (L) spodnìho v lce vlevo a vpravo - stranovè uloûenì (L) hornìho v lce vlevo Po 100 provoznìch hodin ch promaûte - p evodovku (M) hornìho v lce vpravo Po kaûd ch 500 provoznìch hodin ch - vymïúte olej - olej typ SAE 90 (III) naplúte po znaëku (N) WALZENAUFBEREITER_

29 NASTAVTE VODÕCÕ PLECHY DO POéADOVAN HO POSTAVENÕ Varianta UpozornÏnÌ SystÈm "extra dry" (zvl ötï such ) NÌûe popsan nastavenì se rozumì jako z kladnì se ÌzenÌ. P edpokl d se p i r zn ch druzìch pìce, moûnost optim lnìho nastavenì vodìcìch plech, pop ÌpadÏ korekce nastavenì, kterè se zjistì teprve p i praktickèm nasazenì.schwaden Rozhoz pìce 1. NastavenÌ vodìcìch plech - viz vyobrazenì NOVACAT 8600 extra dry NOVACAT 7800 extra dry LEITBLECHE_

30 NASTAVTE VODÕCÕ PLECHY DO POéADOVAN HO POSTAVENÕ Demont û usmïrúovacìho plechu P i rozhozu sklìzenè hmoty naöiroko, doch zì k tomu, ûe lev usmïrúovacì plech (LB) omezuje rozhoz hmoty zpracovanè kondicionèrem. Pokud si p ejete öiröì rozhoz sklìzenè hmoty, potom demontujte tento usmïrúovacì plech. ï UsmÏrÚovacÌ plech (LB) namontujte na hornì krycì plech kondicionèru - Ëep (3) a zajiöùovacì kolìk (V) ï ï StavÏcÌ öroub se speci lnì kruhovou upevúovacì hlavou (1) a podloûku (2) demontujte. Pruûn zajiöùovacì kolìk (V) uvolnïte a Ëep (3) vyt hnïte. - upevúovacì öroub (1) a podloûku (2). D leûitè: Podloûku (2) umìstnïte p i mont ûi jako na obr zku. Mont û usmïrúovacìho plechu Pro utvo enì dk je nutnè usmïrúovacì plech znovu montovat do p edeölè pozice. ï mont û poveôte stejnï jako demont û, ale v obr cenèm po adì LEITBLECHE_

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë 99 289..80I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :-

Vzhledem k tomu, e otá ky motoru jsou 1440 ot/min, pou ije se následující zp sob výb ru :- Z tabulky 1 na stran 295, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro pou ití Vynásobte spot ebovaný výkon ízeného stroje s provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud spot ebovaný

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

infotainment ve voze Škoda Octavia

infotainment ve voze Škoda Octavia české vysoké učení technické fakulta elektrotechnická Testování systému infotainment ve voze Škoda Octavia Semestrální práce v předmětu A7B39TUR Jan Businský 15.10.2013 Obsah 1 Popis systému 3 2 Cílová

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více