N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr CZ.80G.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0"

Transkript

1 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : ) Diskov ûacì stroj

2 V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì pro Pˆttinger. Jako V ö partner v zemïdïlskè technice V m nabìzìme kvalitu a v kon spojenè s bezpeënou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmìnky pouûitì naöich zemïdïlsk ch stroj a tyto poûadavky neust le zohledúovat p i v voji nov ch za ÌzenÌ, prosìme V s o nïkterè údaje. KromÏ toho m me tìm takè moûnost cìlenï V s informovat o nov ch v vojìch. RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost Povinnost ruëenì za v robek zavazuje v robce a obchodnìka p i prodeji za ÌzenÌ p edat n vod pro provoz a zaökolit z kaznìka na stroji s upozornïnìm na p edpisy pro obsluhu, bezpeënostnì p edpisy a p edpisy pro údrûbu. Na d kaz, ûe byl stroj a n vod pro provoz dnï p ed n, je nutnè potvrzenì. Pro tento úëel zaölete podepsan - Dokument A firmï Pˆttinger. - Dokument B z st v u odbornèho podniku, kter p ed v stroj. - Dokument C obdrûì z kaznìk. - Dokument D (pokyny pro p ed nì v robku) zaölete podepsan firmï Pˆttinger Ve smyslu z kona ruëenì za v robek je kaûd zemïdïlec podnikatel. VÏcn ökoda ve smyslu ruëenì za v robek je ökoda, kter vznik vlivem stroje, avöak na nïm nevznik, za ruëenì se poëìt se samodrûbou (Euro 500,-). PodnikatelskÈ vïcnè ökody ve smyslu z kona jsou z ruëenì vylouëeny. Pozor! TakÈ p i pozdïjöìm dalöìm p ed nì stroje z kaznìkem musì b t spolup ed n n vod pro provoz a odbïratel stroje musì b t zaökolen upozornïnìm na jmenovanè p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnï technick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prok z nì, ûe byly stroj i n vod k obsluze dnï p ed ny, je nutnè potvrzenì. ï Dokument A vyplúte, podepiöte a zaölete zpït z stupci v robnìho podniku. ï Dokument B z st v prodejnì organizaci, kter stroj p ed v. ï Dokument C obdrûì z kaznìk. P ed vacì protokol (A) a pokyny pro p ed nì v robku (D) ihned odeölete na adresu: A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 OBSAH Obsah RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost...2 V ûen z kaznìku!...2 V znam v straûn ch znaëek...5 P ipojenì stroje k traktoru...6 P ipojenì kloubovèho h Ìdele...7 Respektujte smysl ot Ëeni ûacìch kotouë...7 P ipojenì p Ìvodu napïtì...7 P ipojenì senzor a ovl dacìch vodië pro ventily od ËelnÌho ûacìho stroje...8 HydraulickÈ p Ìpoje...9 éacì kombinace éacì kombinace JÌzda po ve ejn ch komunikacìch...12 TransportnÌ poloha...12 Ovl dacì pult...13 Popis tlaëìtek...13 UvedenÌ Power Control do Ëinnosti...13 HlavnÌ zobrazenì...14 Funkce...15 Zvl ötnì nabìdka...16 P estavenì z pracovnì do transportnì polohy...17 P estavenì do transportnì polohy...17 P estavenì z transportnì polohy do zdvihnutè polohy stroje na vrati...17 Pozor p i ot ËenÌ na svahu!...18 D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce...19 BezpeËnostnÌ pokyny...19 SeËenÌ...20 Se ÌzenÌ:...20 Pojistka proti najetì na p ek ûku...21 Funkce hydraulickè n jezdovè pojistky:...21 BezpeËnostnÌ pokyny...21 SeËenÌ s kondicionèrem...22 OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen...22 Ot Ëky 700 ot./min PostavenÌ prst rotoru...22 OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru...23 Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì...26 liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì...26 V bava na p nì...26 NastavenÌ...28»iötÏnÌ a drûba...28 SystÈm "extra dry" (zvl ötï such )...29 Rozhoz pìce...29 Demont û usmïrúovacìho plechu...30 Mont û usmïrúovacìho plechu...30 UsmÏrÚovacÌ kotouëe...31 UsmernovacÌ kuûelovè hlavy (v bava na pr nì)...31 Demont û shazovacìho dopravnìku...32 P ipojenì shazovacìho dopravnìku...33 Odkl d nì dk...34 Druhy provozu...35 PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì...36 DRéBA OäETÿOV NÕ...38 BezpeËnostnÌ p edpisy...38 VöeobecnÈ informace o drûbï...38»iötïnì Ë stì stroje...38 OdstavenÌ na venkovnìm prostoru...38 Zazimov nì...38 KloubovÈ h Ìdele...38 HydraulickÈ za ÌenÌ...38 éacì liöta: Kontrola hladiny oleje...39 hlov p evodovka...40 Mont û ûacìch noû...40 éacì liöta...40 NastavenÌ senzor...41 NastavenÌ zdvihnutè pracovnì polohy...41 stroje (p edvolenè)...41 P evodovka (G2)...42 P evodovka (G1)...42 Poruchy a n prava p i v padku elektroinstalace...43 Pozor! NebezpeËÌ razu p i nadmïrnèm...45 opot ebenì v mïnn ch opot ebiteln ch dìl HrozÌ nebezpeëì razu,jestliûe:...45 Drû k pro rychlou v mïnu ûacìch noû...46 V mïna ûacìch noû...46 Kontroly zavïöenì ûacìch noû...46 V mïna ûacìch noû (od roku v roby 2004)...47 UloûenÌ p ky...47 TechnickÈ daje...48 Pot ebnè p Ìpoje...48 P edpokl danè pouûitì ûacìho stroje...49 UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku...49 P Ìloha...50 Kloubov h Ìdel...53 MazacÌ prost edky...57 Pl n hydraulika...59 ElektrickÈ schèma zapojenì...60 Opravy na ûacì liötï...61 Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch...62 Kombinace traktoru s nesen m n adìm...63 Pokyny pro bezpeënost pr ce V tomto n vodu jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena toto znaëkou. 0600_-Inhalt_

5 V STRAéN ZNA»KY ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi EHS. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m. V znam v straûn ch znaëek Udrûujte odstup od stroje s motorem za chodu. Pokyny pro bezpeënost pr ce V tomto N vodu k pouûìv nì jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena tìmto symbolem. bsb Nedot kejte se û dn ch rotujìcìch Ë stì stroje. PoËkejte aû se plnï zastavì. Udrûujte dostateën odstup od prostoru dosahu noû sekaëky, pokud bïûì motor a je za azen v vodov h Ìdel. P ed drûb sk mi a oprav rensk mi pracemi zastavte motor a vyjmïte klìëek. Nezdrûujte se ve sklopnè oblasti pracovnìch Ë stì. P ed za azenìm v vodovèho h Ìdele uzav ete obï boënì ochrany (kryty) Nedot kejte se Ë stì stroje, kterè se ot ËejÌ. PoËkejte aû se zastavì. 9700_-WARNBILDER_

6 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì stroje k traktoru Traktor p ipojte do st edu ûacìho stroje - SpodnÌ ramena zablokujte odpovìdajìcìm zp sobem. - SpodnÌ ramena hydrauliky zajistïte tak, aby se stroj nemohl vychylovat do stran. NastavenÌ v etena hornìho p ÌpojnÈho t hla - Ot ËenÌm v etena hornìho t hla (16) se nastavuje v öka ezu. BezpeËnostnÌ pokyny: Viz P Ìloha-A1 bod 7.), 8a. - 8h.) P Ìpojn r m nastavte do vodorovnè polohy - P estavenìm v etena (15) ovl d nì zvedacìho t hla se iôte p ipojovacì r m do vodorovnè polohy. 15 DoporuËuje se hornì hydraulickè p ÌpojnÈ t hlo (DvojËinn ÌdÌcÌ okruh) TD 79/98/01 NastavenÌ v öky dolnìch t hel - ovl dacì p ku vnïjöìho okruhu hydrauliky traktoru p estavte do plovoucì polohy. - Kloubov h Ìdel (GW) ûacìho stroje musì b t umìstnïn ve vodorovnè poloze. Tato v öka umoûúuje optim lnì vyrovn v nì nerovnostì p dy a nenì t eba ji mïnit p i vyzvednutì ûacì liöty do hornì polohy. 0600_-ANBAU_

7 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì kloubovèho h Ìdele - P ed prvnìm pouûitìm je nutno kloubov h Ìdel zkontrolovat a v p ÌpadÏ pot eby p izp sobit (viz takè kap. "Kloubov h Ìdel" v P Ìloze B). P ipojenì p Ìvodu napïtì 1. P ipojte vodië ÌdÌcÌho (ovl dacìho) pultu na ÌdÌcÌ sk ÌÚ rozdïlovaëe. 2. PropojovacÌ vodië p ipojte na traktor. Pozor! Stroj je p edurëen pouze pro pr ci s traktory (ne pro samojìzdnè pracovnì stroje). U samojìzdn ch pracovnìch stroj je omezen v hled idiëe, pokud obï boënì ûacì liöty jsou sklopenè do transportnì polohy. Respektujte smysl ot Ëeni ûacìch kotouë - Zvolte odpovìdajìcì smysl ot ËenÌ hnacìch p evod. - V p ÌpadÏ, ûe nenì moûno dodrûet p edvolen smysl ot ËenÌ hnacìch p evod od traktoru, otoëìme obï p evodovky (G1, G2) o 180. Pozor! P edtìm, neû p evodovky namontujete znovu na stroj: - VymÏÚte mezi sebou odvzduöúovacì a vypouötïcì örouby. - Spr vn poloha odvzduöúovacìch öroub je naho e. G1 TD 79/98/53 G2 0600_-ANBAU_

8 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì senzor a ovl dacìch vodië pro ventily od ËelnÌho ûacìho stroje ElektrickÈ propojenì vodië mezi ËelnÌ ûacì liötou a ûacì kombinacì Nr VodiË OznaËenÌ 1 3-pÛlov, dlouh Senzor ñ p Ìpojn sada 2 2-pÛlov, dlouh VodiË pro ventily 3 3-pÛlov, kr tk Senzor ñ ot Ëky 4 2-pÛlov, kr tk VodiË pro ventily Kombinace 2 Kombinace P ipojenì elektrovodië podle p ÌpojnÈ varianty Varianta kombinace Typ ËelnÌ ûacì liöty KondicionÈr (CR) ano ne»ìslo poûadovanèho vodiëe (Nr) 2 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, 3 2 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2 2 NovaCat 306 F X 3 (vodië1, 2, 4, p emontov n) 3 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, 3, + prodluûovacì vodië 3 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, + prodluûovacì vodië 0600_-ANBAU_

9 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU HydraulickÈ p Ìpoje Minim lnì v bava systèmu hydrauliky: 1x JednoËinn hydraulick okruh (EW) s volnou zpïtnou vïtvì bez tlaku (T) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku Optim lnì v bava systèmu hydrauliky: 1x JednoËinn hydraulick okruh (EW) s volnou zpïtnou vïtvì bez tlaku (T) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro hydraulickè hornì p ÌpojnÈ t hlo nebo Load sensing hydraulick okruh (LS) (V bava na p nì) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro hydraulickè hornì p ÌpojnÈ t hlo NastavenÌ NavÌc musì b t nastaven odpovìdajìcìm zp sobem öroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi. Pozor! Odpojte elektrickou instalaci (E2, E3). U traktor s hydraulikou ìload sensingî - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela zaöroubov n U traktor s uzav en m hydraulick m systèmem JOHN DEERE, CASE MAXUM, CASE MAGNUM, FORD sèrie 40 SLE - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela zaöroubov n U traktor s otev en m hydraulick m systèmem - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela vyöroubov n 0600_-ANBAU_

10 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU éacì kombinace 3 V p ÌpadÏ p estavby ûacì kombinace 2 na ûacì kombinaci 3, musìte provèst n sledujìcì pracovnì operace: 1. Demontujte p Ìpojn r m (pos. 5). 2. P Ìpojn h Ìdel demontujte a namontujte do pozice 4a. 3. Namontujte z vïs (pos. 1). 4. Zapojte hydraulick okruh (pos. 3). 5. Zapojte elektrickou instalaci (pos. 2). 6. P ipojte ûacì liötu na z vïs (1) - upevnïte napìnacì lanko (EX) 7. Namontujte oba etïzy (7) - p i p ipojenì dodrûte instrukce v kapitole ìnastavenìî BezpeËnostnÌ pokyny: Viz P Ìloha-A1 bod 7.), 8a. - 8h.) Pozor! ZvedacÌm z vïsem (1) nem ûete plynule ovl dat zdvih ani kles nì. Pokud bude aktivov n hydraulick rozvadïë pro pohyb z vïsu, potom st ednì ûacì liöta bude pouze plnï zdviûena nebo spuötïna (velk p Ìtlak). 0600_-ANBAU_

11 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU éacì kombinace 2 V p ÌpadÏ p estavby ûacì kombinace 3 na ûacì kombinaci 2, musìte provèst n sledujìcì pracovnì operace: 1. Odpojte elektrickou instalaci (pos. 2). - vodiëe p ipevnïte na vhodnèm mìstï r mu stroje 2. Odpojte hydraulick okruh (pos. 3). 3. Demontujte z vïs (pos. 1). 4. Namontujte p Ìpojn h Ìdel (pos. 4). 5. Namontujte p Ìpojn r m (pos. 5). 6. P ipojte ûacì liötu na zvedacì z vïs traktoru. P ipojenì ËelnÌ ûacì liöty na traktor P i pr ci dodrûte n sledujìcì kapitoly: - Se ÌzenÌ ËelnÌ ûacì liöty - P ÌpojnÈ dìly 0600_-ANBAU_

12 TRANSPORTNÂ POLOHA JÌzda po ve ejn ch komunikacìch - Dodrûujte z konnè p edpisy vaöì zemï. - JÌzda po ve ejn ch komunikacì m ûe b t uskuteënïna za p edpokladu dodrûenì p edpis v kapitole ìtransportnì polohaî. - BezpeËnostnÌ a v straûnè kryty musì b t v odpovìdajìcìm stavu bez poökozenì. - SklopnÈ stavebnì dìly se musì p i p epravï nach zet v odpovìdajìcì pozici a musì b t zajiötïny proti pohybu. - P ed jìzdou zkontrolujte na stroji funkci osvïtlenì. - D leûitè informace najdete takè v p Ìloze tohoto n vodu k pouûìv nì. SpodnÌ p Ìpojn t hla hydrauliky - SpodnÌ p Ìpojn t hla hydrauliky (U) upevnïte tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat. TransportnÌ poloha 0400_-TRANSPORT_

13 OVL D NÕ POWER CONTROL Ovl dacì pult Popis tlaëìtek ZobrazenÌ na displeji - HlavnÌ zobrazenì - Zvl ötnì nabìdka - Test senzor - Verze software - SystÈmu hydrauliky - PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì TlaËÌtka: 1 Lev ûacì jednotka nahoru 2 Lev ûacì jednotka dol 3 St edov ûacì jednotka nahoru 4 St edov ûacì jednotka dol UpozornÏnÌ: TlaËÌtka 3 a 4 jsou nefunkënì, pokud je na ûacìm stroji namontov n shazovacì dopravnìk. 5 Prav ûacì jednotka nahoru 6 Prav ûacì jednotka dol 7 Vöechny ûacì jednotky nahoru 8 Vöechny ûacì jednotky dol 9 TlaËÌtko pro transportnì polohu 10 OdpojenÌ shazovacìho dopravnìku 11 TlaËÌtko zvl ötnì nabìdky 12 STOP 13 NavigaËnÌ tlaëìtko nahoru 14 NavigaËnÌ tlaëìtko dol 15 TlaËÌtko ZAP/VYP ï ï ï D leûitè upozornïnì! P ed uvedenìm do provozu musì b t ÑPOWER CONTROLì nastaven pro p Ìsluön hydraulick systèm. uzav en hydraulick systèm otev en hydraulick systèm Ñload sensingì hydraulick systèm - viz. popis nabìdky tlaëìtka Ñ11ì Displej Pokud je stisknuto nïkterè z tlaëìtek; nap. jedno z tlaëìtek 1-8 bude odpovìdajìcì hydraulick funkce graficky zn zornïna na displeji. ï Ovl dacì pult chraúte p ed vlivy povïtrnostnìch podmìnek. UvedenÌ Power Control do Ëinnosti Ovl dacì jednotku zapnete - StisknutÌm tlaëìtka I/0 VypnutÌ ovl dacì jednotky a ÌdÌcÌ jednotky provedete - StisknutÌm tlaëìtka I/0 UpozornÏnÌ! Po vypnutì ovl dacìho pultu (VYP). Ovl dacì p ku hydraulickèho okruhu traktoru p estavte do polohy Ñ0ì. ï Po vypnutì ovl dacìho pultu (VYP) Ovl dacì p ku hydraulickèho okruhu traktoru p estavte do polohy "0". Toto je bezpodmìneënï nutnè u traktor s otev en m hydraulick m systèmem; jinak doch zì k p eh Ìv nì oleje. 0600_-Power-Control_

14 OVL D NÕ POWER CONTROL HlavnÌ zobrazenì Ovl dacì jednotka spustì hlavnì zobrazenì. - ZobrazÌ n sledujìcì funkce Nastaven hydraulick systèm 2 Aktivovan funkce p epravnì polohy 3 AktivovanÈ odpojenì shazovacìho dopravnìku 4 P ipojen shazovacì dopravnìk Prav shazovacì dopravnìk odpojen a v p epravnì pozici 6 Prav ûacì jednotka ve zdvihnutè poloze na vrati 7 Lev ûacì jednotka s p ipojen m shazovacìm dopravnìkem se spouötì k zemi 8 Prav ûacì jednotka s p ipojen m shazovacìm dopravnìkem v pracovnì poloze _-Power-Control_

15 OVL D NÕ POWER CONTROL Funkce TlaËÌtka pro aktivaci nïkterè sklopnè funkce - StisknÏte p ÌsluönÈ tlaëìtko a hydraulick funkce bude aktivov na. - U v o l n Ï n Ì m t l a Ë Ì t k a hydraulickou funkci opït deaktivujete. TlaËÌtko STOP Kr tk m stiskem tlaëìtka se zastavì vöechny pohyby stroje. Pozn mka: TlaËÌtka 3 a 4 jsou nefunkënì, pokud jsou na ûacìm stroji namontov ny shazovacì dopravnìky. NavigaËnÌ tlaëìtka vyhled v nì v nabìdce (nahoru) P edvolbovè tlaëìtko pro transport stroje P edvolba pro skl pïnì do p epravnì polohy a do pracovnì polohy Funkce uvedenèho tlaëìtka m ûe b t aktivov na pouze tehdy, pokud se vöechny ûacì jednotky nach zejì ve zdvihnutè poloze pro ot ËenÌ na vrati. vyhled v nì v nabìdce (dol ) TlaËÌtko zakl dacìho dopravnìku TlaËÌtko pro uvolnïnì a zajiötïnì obou zajiöùovacìch z klopek (31) - viz. takè kapitola ÑDruhy provozuì TlaËÌtko zvl ötnì nabìdky TÌm se p ejde do zvl ötnì nabìdky. Mohou zde b t prov dïny n sledujìcì funkce a kontroly (viz. takè odstavec ÑZvl ötnì nabìdkaì): - Test senzor - Verze software - SystÈmu hydrauliky - PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì UkonËenÌ nabìdky StisknutÌm tlaëìtka 11 uloûìte provedenè zmïny v nastavenì do pamïti a nabìdku opustìte. StisknutÌm kterèhokoli ostatnìho tlaëìtka je rovnïû nastavenì uloûeno do pamïti a nabìdka bude ukonëena (mimo tlaëìtek 13, 14) Pozn mka: Pokud poûadujete seëenì bez shazovacìch p s, musì b t p ed spuötïnìm stroje z transportnì polohy uvedenè tlaëìtko stisknuto. 0600_-Power-Control_

16 OVL D NÕ POWER CONTROL Zvl ötnì nabìdka PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì Verze software PoËÌtaË provoznìch hodin stroje 2 Nap jecì napïtì ÿìdìcì jednotka - éacì stroj (Multicat:) ÿìdìcì jednotka - Zakl dacì dopravnìk (Förderband:) Zde mohou b t zjiötïny verze software pro: 1 Ovl dacì jednotka (Terminal:) 2 ÿìdìcì jednotka - éacì stroj (Multicat:) 3 ÿìdìcì jednotka - Zakl dacì dopravnìk (Förderband:) Test senzor Hydraulick systèm PlnÈ ËernÈ okènko zn zorúuje: Senzor/spÌnaË dod v sign l Ñ1ì 1 Ot Ëky v vodovè h Ìdele (Zapfw.:) 2 SpÌnaË pravèho ochrannèho krytu 3 Ot Ëky kondicionèru vlevo 4 Ot Ëky kondicionèru vpravo 5 SpÌnaË levèho ochrannèho krytu 6 Pozice levè ûacì jednotky 7 Pozice pravè ûacì jednotky 8 SpÌnaË levè z klopky 9 SpÌnaË pravè z klopky P ed uvedenìm do provozu musì b t ÑPOWER CONTROLì nastaven pro p Ìsluön hydraulick systèm. CC uzav en hydraulick systèm OC otev en hydraulick systèm LS Ñload sensingì hydraulick systèm D leûitè! D le musì b t se Ìzen öroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi stroje (viz. kapitola Ñ drûbaì) 0600_-Power-Control_

17 OVL D NÕ POWER CONTROL ï P estavenì z pracovnì do transportnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm zpevnïnèm pozemku. ï Stroj p epravujte pouze v transportnì poloze! P estavenì do transportnì polohy P estavenì z pracovnì do transportnì polohy P estavenì z transportnì polohy do zdvihnutè polohy stroje na vrati BezpeËnostnÌ upozornïnì! P ed zdvihem ûacìch jednotek vypnïte pohon a vyëkejte zastavenì ûacìch disk. P esvïdëte se, ûe sklopn oblast je voln a nikdo se nenach zì v nebezpeënè vzd lenosti. Funkce uvedenèho tlaëìtka m ûe b t aktivov na pouze tehdy, pokud se vöechny ûacì jednotky nach zejì ve zdvihnutè poloze pro ot ËenÌ na vrati. Tento pr bïh m ûe b t proveden se shazovacìmi dopravnìky nebo bez shazovacìch dopravnìk. - Odklopte veökerè ochrannè kryty na ûacìm stroji - Vöechny ûacì jednotky sklopte do zdvihnutè polohy pro ot ËenÌ na vrati (FT) P estavenì se zakl dacìmi dopravnìky - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - VypnÏte pohon a vyëkejte zastavenì ûacìch disk - Na stroji sklopte vöechny ochrannè r my - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - StisknÏte tlaëìtko 8, vöechny ûacì jednotky (vëetnï shazovacìch dopravnìk ) se p estavì do zdvihnutè polohy stroje na vrati (FT). P estavenì bez shazovacìch dopravnìk - StisknÏte tlaëìtko 7, aû se vöechny ûacì jednotky sklopì do koncovè p epravnì polohy. - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - Kr tce stisknïte tlaëìtko 10, a funkce je aktivov na. - StisknÏte tlaëìtko 8, zajiöùovacì z klopky shazovacìch dopravnìk se otev ou a vöechny ûacì jednotky se p estavì do zdvihnutè polohy stroje na zvrati (FT). ShazovacÌ dopravnìky z stanou st t v transportnì poloze. 0600_-Power-Control_

18 POUéÕV NÕ NA SVAHU Pozor p i ot ËenÌ na svahu!! HmotnostÌ (G) ûacì jednotky jsou ovlivúov ny jìzdnì vlastnosti traktoru. To m ûe zvl ötï ve svaûit ch poloh ch vèst k nebezpeën m situacìm. NebezpeËÌ p evr cenì nast v - pokud jsou ûacì jednotky zdvìh ny - p i pr jezdu zat Ëkou p i nadzdvihnut ch ûacìch jednotk ch BezpeËnostnÌ upozornïnì - OdpovÌdajÌcÌm zp sobem zpomalte rychlost p i pr jezdu zat Ëkou. - P i ot ËenÌ na svahu je lèpe vyuûìt zp teënì rychlosti, neû riskovat p i projìûdïnì manèvru. TD79/98/05 G HANGFAHRT_

19 UVEDENÕ DO»INNOSTI D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce BezpeËnostnÌ pokyny: viz p Ìloha - A bod ). 5. Udrûujte odstup od stroje, pokud je motor v chodu. - Vykaûte osoby z nebezpeënèho prostoru, protoûe m ûe dojìt k ohroûenì vymrötïn mi p edmïty. Po prvnìch hodin ch provozu - Dot hnïte vöechny p ipevúovacì örouby noû. BezpeËnostnÌ pokyny 1. Kontrola - Kontrolujte stav noû a upevnïnì noû - Zkontrolujte ûacì disky z hlediska poökozenì (viz kapitola drûba a oöet ov nì). 2. Stroj zapìnejte jen kdyû je v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsanè ot Ëky v vodovèho h Ìdele (nap. max. 540 min-1). ätìtek, kter je upevnïn vedle p evodovky, d v informaci o tom, pro jakè ot Ëky v vodovèho h Ìdele je V ö ûacì stroj vybaven. - Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû 540 Upm U p m veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze. Zvl ötnì opatrnost je p ik z na na kamenit ch polìch a v blìzkosti silnic a cest. 6. Noste ochranu sluchu bsb V z vislosti na r zn ch provedenìch traktorov ch kabin se m ûe skuteën hladina hluku v mìstï obsluhy liöit od namï en ch hodnot (viz technickè daje). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 85 db(a), musì podnikatel (zemïdïlec) poskytnout k pouûìv nì ochranu sluchu (UVV 1.1 ß 2). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 90 db(a), musì obsluha pouûìvat ochranu sluchu (UVV 1.1 ß16). 3. Dbejte na spr vn smïr ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele. 4. ZabraÚte poökozenì TD8/95/6a * Plocha, kter m b t seëena, musì b t zbavena vöech p ek ûek, pop. cizìch tïles (nap. vïtöìch kamen, kus d eva, patnìk, a pod.), kterè mohou poökodit ûacì jednotku. V p ÌpadÏ, ûe p esto dojde ke kolizi: * Ihned zastavte traktor a odstavte pohon. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. Po kaûdè kolizi s cizìm tïlesem * Zkontrolujte stav noû a jejich upevnïnì. * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou EINSATZ_

20 UVEDENÕ DO»INNOSTI SeËenÌ 1. Ot ËenÌm öroubu hornìho p ÌpojnÈho t hla nastavte v öku ezu (v öku strniötï) (sklon ûacì liöty max. 5 ). 2. Pro seëenì zapìnejte v vodov h Ìdel mimo seëen materi l pomalu a uveôte ûacì disky do pln ch ot Ëek. RovnomÏrn m plynul m zvyöov nìm ot Ëek zabr nìte systèmov m nep Ìjemn m zvukov m efekt m v n honovè h Ìdeli. - Pojezdov rychlost se ÌdÌ podle podmìnek terènu a seëenèho materi lu. Se ÌzenÌ: - Poloha kloubovèho h Ìdele (GW) musì odpovìdat vodorovnè poloze k p dï. - P ipojovacì r m nastavte vodorovnï SpodnÌ t hla hydraulickèho zvedacìho za ÌzenÌ upevnïte tak, aby se nemohly vychylovat do stran. TD 79/98/ EINSATZ_

21 UVEDENÕ DO»INNOSTI Pojistka proti najetì na p ek ûku P i vyûìn nì kolem strom, plot, patnìk a pod. m ûe i p es opatrn a pomal styl jìzdy dojìt k najetì ûacì liötou na p ek ûku. Aby se p itom zabr nilo poökozenì stroje, je ûacì za ÌzenÌ opat eno pojistkou proti najetì. Pozor! Ëelem pojisky proti najetì nenì zabr nit poökozenì stroje p i jìzdï plnou rychlostì. Funkce hydraulickè n jezdovè pojistky: P i n jezdu ûacì liöty na pevnou p ek ûku dojde k plnèmu sklopenì ûacì liöty za z Ô traktoru. éacì liötu n slednï hydraulicky zaklopìme zpït do pracovnì polohy. K tèto operaci pot ebujeme aktivovat ovl dacì ventil (ST) vnïjöìho okruhu hydrauliky traktoru. BezpeËnostnÌ pokyny Kontrola (1R, 1L) - Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze EINSATZ_

22 KONDICION R SeËenÌ s kondicionèrem Ëinnost kondicionèru je moûno se izovat. - PomocÌ mechanicky nastavitelnè p ky (13) m ûeme mïnit odstup mezi protilehlou liötou a rotorem kondicionèru. P i nejniûöì poloze ovl dacì p ky v se izovacì kulise je sklìzen hmota naruöena nejvìce (Pos. 3). SklÌzen hmota vöak nesmì b t naruöena p Ìliö. OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen Kontrolujeme rozmïr X2 NOVACAT 7800: X2 = 164 mm (boënì ûacì liöty) NOVACAT 8600: X2 = 164 mm (boënì ûacì liöty) Ot Ëky 700 ot./min. - menöì poökozenì sklìzenèho materi lu MusÌ b t vymïnïna emenice klìnov ch emen, emeny a ochrann kryt p evod. Pot ebnè dìly viz. katalog n hradnìch dìl. PostavenÌ prst rotoru Pos. Z1: Poloha prst rotoru pro bïûnè sklizúovè podmìnky. Pos. Z2: Poloha pro tïûkè sklizúovè podmìnky, kdyû kup Ìkladu pìce ovìjì rotor. Prsty rotoru otoëte o 180 (obr. Z2). Toto se ÌzenÌ odstraúuje ve vïtöinï p Ìpad problèm. Efekt naruöenì pìce se tìmto vöak o nïco sniûuje AUFBEREITER_

23 KONDICION R BoËnÌ ûacì liöty OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru P ed odpojenìm kondicionèru sniûte p edpïtì taûn ch pruûin.»ep zajistïte do odpovìdajìcìho otvoru (a, b, c) -viz. kapitola ì drûbaî. Jinak dojde p i odpojenì kondicionèru k zpïtnèmu zdvihu ûacì liöty. 1. éacì kombinaci odpojte od traktoru (pouze u ûacì kombinace 3) 2. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1,2). - Ochrann kryt zajistïte do drû ku (3) - vlevo a vpravo 3. OdstraÚte kryt emen (2) (ËelnÌ ûacì liöta) 3a. Kryt emen (2) odstranìme a kloubov h Ìdel (GW) demontujeme z p evodovky. (boënì ûacì liöty) AUFBEREITER_

24 KONDICION R»elnÌ ûacì liöta 3. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru (3b) - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3a) uvolnïte od p edpïtì. BoËnÌ ûacì liöty 3a. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru. - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3) uvolnïte od p edpïtì. 4. Namontujte odstavn koleëka (4) s podvozkem. - vlevo a vpravo AUFBEREITER_

25 KONDICION R 5. UpevnÏnÌ vlevo a vpravo uvolnïte ï ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou do roku v roby 2004 ZajiöùovacÌ kolìk (V1) odstraúte a Ëep odjistïte ze z padky na r mu stroje. Pozice A- Ëep zajiötïn Pozice B- Ëep odjiötïn ï äroubov spoj od roku v roby 2004 äroub (S) odstraúte (ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou = V bava na p nì) D leûitè! P i provozu ûacìho stroje bez kondicionèru je nutn dodateën mont û sady bezpeënostnìch kryt s usmïrúovacìmi plechy pro tvarov nì dk. DÌly pro p estavbu stroje jsou uvedeny v katalogu n hradnìch dìl. 6. KondicionÈr (CR) vysunutìm z r mu stroje stabilnï odstavte P ipojenì kondicionèru (CR) nebo dkovacìch kotouë (SF) - spïönè p ipojenì provedete stejnï jako odpojenì v obr cenèm smyslu po adì. 7. Namontujeme krycì plech (5) (ËelnÌ ûacì liöta) Tento krycì plech zabraúuje vniknutì neëistot do hnacì oblasti pohonu liöty. 8. Namontujeme krycì plech (15) (pouze u boënìch ûacìch liöt) Tento krycì plech zabraúuje vniknutì neëistot do hnacì oblasti pohonu liöty. P ipojte kloubov h Ìdel (GW) AUFBEREITER_

26 KONDICION R Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì BezpeËnostnÌ upozornïnì Stroj s kondicionèrem (CR) je vybaven jako celkov jednotka s odpovìdajìcìmi ochrann mi bezpeënostnìmi kryty. V p ÌpadÏ, ûe ale bude kondicionèr (CR) demontov n, d le nenì ûacì jednotka plnï zajiötïna ochrann mi kryty. V tomto stavu, bez ochrann ch kryt, nesmì b t stroj uveden do provozu! Pozor! Pro pr ci bez kondicionèru (CR) je moûnè na stroj namontovat ochrannè kryty, kterè jsou pro tento druh provozu specielnï p edeps ny. U novèho stroje s kondicionèrem nejsou tyto ochrannè kryty obsaûeny v dod vce; dìly musì b t objedn ny dodateënï (viz. katalog n hradnìch dìl, strojnì skupina ñ zadnì ochrannè kryty (ìschutz HINTENî). V bava na p nì - Podvozek (4) - ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou (A-B) Pro pr ci bez kondicionèru (CR) - BezpodmÌneËnÏ dodrûujte bezpeënostnì upozornïnì (v öe uveden )! MÄHEN OHNE CR_375.P

27 0100-D ROTOR_

28 V LCOV KONDICION R NastavenÌ StranovÈ pruûiny - pro nastavenì odstupu mezi gumov mi v lci - se izov nì pomocì öroub (B) UpozornÏnÌ! OdpojenÌ a p ipojenì v lcovèho kondicionèru -viz. kapitola ìkondicionerî»iötïnì a drûba Po kaûdèm pouûitì stroje oëistïte vodou - gumovè v lce - stranovè upevnïnì (P i pouûitì vysokotlakèho mytì viz. upozornïnì v kapitole ÑTechnick drûbaì) Po kaûdèm pouûitì stroje promaûte - stranov uloûenì (L) spodnìho v lce vlevo a vpravo - stranovè uloûenì (L) hornìho v lce vlevo Po 100 provoznìch hodin ch promaûte - p evodovku (M) hornìho v lce vpravo Po kaûd ch 500 provoznìch hodin ch - vymïúte olej - olej typ SAE 90 (III) naplúte po znaëku (N) WALZENAUFBEREITER_

29 NASTAVTE VODÕCÕ PLECHY DO POéADOVAN HO POSTAVENÕ Varianta UpozornÏnÌ SystÈm "extra dry" (zvl ötï such ) NÌûe popsan nastavenì se rozumì jako z kladnì se ÌzenÌ. P edpokl d se p i r zn ch druzìch pìce, moûnost optim lnìho nastavenì vodìcìch plech, pop ÌpadÏ korekce nastavenì, kterè se zjistì teprve p i praktickèm nasazenì.schwaden Rozhoz pìce 1. NastavenÌ vodìcìch plech - viz vyobrazenì NOVACAT 8600 extra dry NOVACAT 7800 extra dry LEITBLECHE_

30 NASTAVTE VODÕCÕ PLECHY DO POéADOVAN HO POSTAVENÕ Demont û usmïrúovacìho plechu P i rozhozu sklìzenè hmoty naöiroko, doch zì k tomu, ûe lev usmïrúovacì plech (LB) omezuje rozhoz hmoty zpracovanè kondicionèrem. Pokud si p ejete öiröì rozhoz sklìzenè hmoty, potom demontujte tento usmïrúovacì plech. ï UsmÏrÚovacÌ plech (LB) namontujte na hornì krycì plech kondicionèru - Ëep (3) a zajiöùovacì kolìk (V) ï ï StavÏcÌ öroub se speci lnì kruhovou upevúovacì hlavou (1) a podloûku (2) demontujte. Pruûn zajiöùovacì kolìk (V) uvolnïte a Ëep (3) vyt hnïte. - upevúovacì öroub (1) a podloûku (2). D leûitè: Podloûku (2) umìstnïte p i mont ûi jako na obr zku. Mont û usmïrúovacìho plechu Pro utvo enì dk je nutnè usmïrúovacì plech znovu montovat do p edeölè pozice. ï mont û poveôte stejnï jako demont û, ale v obr cenèm po adì LEITBLECHE_

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë 99 2441..80I.0 TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Návod k používání EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. SamosbÏracÌ v z 99 1622.CZ.80N.0

Návod k používání EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. SamosbÏracÌ v z 99 1622.CZ.80N.0 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 1622..80N.0 EUROPROFI 4000 L / D (Typ 1622 : +.. 01209-1252) EUROPROFI 4500 L / D (Typ 1623 : +..

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Nr. 99 544.CZ.80D.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Nr. 99 544.CZ.80D.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 544..80D.0 EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 366..809.0 CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Návod k používání. SamosbÏracÌ v z 99 1602.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání. SamosbÏracÌ v z 99 1602.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 1602..80N.0 PRIMO 350 (Type 1601 : +.. 01133-01157) PRIMO 400 (Type 1602 : +.. 01252-01313) PRIMO

Více

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze Návod k používání Překlad originálního návodu k obsluze. 99 2171..80K.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +..

Více

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky 99 8417..80H.0 ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m

Více

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 853.CZ.80A.0 VITASEM A Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší nás to a blahopřejeme

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

99 967.CZ.80I.0 SYNKRO 3800 SH. (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH. (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH. (Typ 969 : +..

99 967.CZ.80I.0 SYNKRO 3800 SH. (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH. (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH. (Typ 969 : +.. 99 967..80I.0 SYNKRO 3800 SH (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH (Typ 969 : +.. 01001) Kultiv tor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

99 3842.CZ.80I.0 NOVACAT T 8. (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED NOVACAT T 8 CRW. Diskov ûacì stroj

99 3842.CZ.80I.0 NOVACAT T 8. (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED NOVACAT T 8 CRW. Diskov ûacì stroj 99 3842..80I.0 NOVACAT T 8 (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 CRW (Typ PSM 3842 : +.. 01000) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Více

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë 99 289..80I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

Návod k používání TERRASEM C 8 TERRASEM C 9. SecÌ stroj 99 8508.CZ.80M.1

Návod k používání TERRASEM C 8 TERRASEM C 9. SecÌ stroj 99 8508.CZ.80M.1 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 8508..80M.1 TERRASEM C 8 (Typ 8508 : +.. 01001) TERRASEM C 9 (Typ 8509 : +.. 01001) SecÌ stroj (=

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ. Nr. 99 507.CZ.809.

BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ. Nr. 99 507.CZ.809. BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. N VOD K POUéÕV NÕ Nr. 99 507..809.0

Více

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky ELFAMATIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì N vod k obsluze a mont ûi»esky -1 - -1 1 1-2 + 2-2 +11 2 E1 ELF AMA TIC V 6 ED Ab 2 8 1 1. N vod k obsluze Popis p Ìstroje Regulace nabìjenì ELFAMATIC V vypoëìt

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

99 2740.CZ.80P.0 TOP 842 C

99 2740.CZ.80P.0 TOP 842 C Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2740..80P.0 TOP 842 C (Typ SK 2740 : +.. 0000) Dvourotorov shrnovaë (= Číslo stroje pro objednávání

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

37cm elektrick vyûìnaë tr vnìku Model Ë a vyööì

37cm elektrick vyûìnaë tr vnìku Model Ë a vyööì Formul Ë. 3329-166 37cm elektrick vyûìnaë tr vnìku Model Ë. 51452 230000001 a vyööì Uûivatelsk p ÌruËka Original Instructions (G B), Translation of the Original (CZ) BezpeËnost V STRAHA! P i pouûìv nì

Více

Návod k používání. JUMBO 6010 Profiline. JUMBO 6610 Profiline. JUMBO 7210 Profiline. JUMBO 8010 Profiline. JUMBO 10010 Profiline

Návod k používání. JUMBO 6010 Profiline. JUMBO 6610 Profiline. JUMBO 7210 Profiline. JUMBO 8010 Profiline. JUMBO 10010 Profiline Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 548..80O.0 JUMBO 6010 Profiline (Typ 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Typ 548 : +.. 01581)

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 P i instalaci a v provozu... 4 P i pouûìv nì ods vaëe... 4 Kdyû se ods vaëe zbavujete... 4 Popis spot ebiëe... 5 Dod vanè standardnì

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u.

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 106..80A.0 LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. 106) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

Vývěva pro chladící techniku

Vývěva pro chladící techniku PRO-SET Vývěva pro chladící techniku Návod k použití vývěv VP2S, VP3S,VP6S-jednostupňové VP2D, VP3D,VP6D dvoustupňové VP8D, VP10D, VP12D dvoustupňové S vývěvou smí pracovat pouze kvalifikovaný mechanik

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

99 2181.CZ.80I.0 HIT 610 N. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce

99 2181.CZ.80I.0 HIT 610 N. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce 99 2181..80I.0 HIT 610 N ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n

Více

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6 Všeobecné informace o výměně a přesunutí nádrže redukčního činidla U vozidel se systémem kontroly emisí SCR je někdy nutné přesunout nádrž redukčního činidla pro uvolnění prostoru pro součásti nástavby,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

Hyperfilter. filtry stlačeného vzduchu

Hyperfilter. filtry stlačeného vzduchu 2000 Hyperfilter filtry stlačeného vzduchu HYPERFILTER 2000: V ROBEK PRO NOV TISÕCILETÕ V modernìch pr myslov ch odvïtvìch je stlaëen vzduch v znamn m zdrojem energie a Ëasto p edstavuje nejd leûitïjöì

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Rozmetadlo TBS4500PRCGY

Rozmetadlo TBS4500PRCGY Platnost od 21.2.2008 No. 659 Rozmetadlo model TBS4500PRCGY pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Combi Pack 1250 MC, 1500 V MC CZ Chytře kombinovat, šetřit náklady! Pádné argumenty! První zcela integrovaná kombinace na trhu, lis a balička! Originál od jedničky

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 297..809.0 TOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01001) EUROTOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01426) Dvourotorov shrnovaã Ihre / Your / Votre Masch.Nr.

Více

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 9565CLR 1 1 002978 2 001035 3

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 23A AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Návod k používání ALPINHIT 4.4. ObraceË pìce 99 2112.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání ALPINHIT 4.4. ObraceË pìce 99 2112.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2112..80N.0 ALPINHIT 4.4 (Typ 2112 : +.. 01001) ObraceË pìce (= Číslo stroje pro objednávání ND)

Více

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče Obraceče HIT se vyznačují především dokonalým kopírováním nerovností. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem při minimalizaci znečištění.

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: «Návrh» Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku 1.1. Prodávající: Prodávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 16 IN s motorem Briggs & Stratton Intek 5,5HP / 800 series. TYP 520/06 in

REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 16 IN s motorem Briggs & Stratton Intek 5,5HP / 800 series. TYP 520/06 in REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 16 IN s motorem Briggs & Stratton Intek 5,5HP / 800 series TYP 520/06 in NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 1KUZ3023 VÝROBCE: MECHANICKÁ DÍLNA Máchova 403 251 64 Mnichovice

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček Výměna předních brzdových kotoučů a destiček Potřebné nářadí a přípravky: - měřicí hodinky s držákem - velká ½ gola sada - sada torx ořechů pro ½ golu - torx bity malé - sika kleště - truhlářská svorka

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více