N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr CZ.80G.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0"

Transkript

1 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : ) Diskov ûacì stroj

2 V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì pro Pˆttinger. Jako V ö partner v zemïdïlskè technice V m nabìzìme kvalitu a v kon spojenè s bezpeënou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmìnky pouûitì naöich zemïdïlsk ch stroj a tyto poûadavky neust le zohledúovat p i v voji nov ch za ÌzenÌ, prosìme V s o nïkterè údaje. KromÏ toho m me tìm takè moûnost cìlenï V s informovat o nov ch v vojìch. RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost Povinnost ruëenì za v robek zavazuje v robce a obchodnìka p i prodeji za ÌzenÌ p edat n vod pro provoz a zaökolit z kaznìka na stroji s upozornïnìm na p edpisy pro obsluhu, bezpeënostnì p edpisy a p edpisy pro údrûbu. Na d kaz, ûe byl stroj a n vod pro provoz dnï p ed n, je nutnè potvrzenì. Pro tento úëel zaölete podepsan - Dokument A firmï Pˆttinger. - Dokument B z st v u odbornèho podniku, kter p ed v stroj. - Dokument C obdrûì z kaznìk. - Dokument D (pokyny pro p ed nì v robku) zaölete podepsan firmï Pˆttinger Ve smyslu z kona ruëenì za v robek je kaûd zemïdïlec podnikatel. VÏcn ökoda ve smyslu ruëenì za v robek je ökoda, kter vznik vlivem stroje, avöak na nïm nevznik, za ruëenì se poëìt se samodrûbou (Euro 500,-). PodnikatelskÈ vïcnè ökody ve smyslu z kona jsou z ruëenì vylouëeny. Pozor! TakÈ p i pozdïjöìm dalöìm p ed nì stroje z kaznìkem musì b t spolup ed n n vod pro provoz a odbïratel stroje musì b t zaökolen upozornïnìm na jmenovanè p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnï technick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prok z nì, ûe byly stroj i n vod k obsluze dnï p ed ny, je nutnè potvrzenì. ï Dokument A vyplúte, podepiöte a zaölete zpït z stupci v robnìho podniku. ï Dokument B z st v prodejnì organizaci, kter stroj p ed v. ï Dokument C obdrûì z kaznìk. P ed vacì protokol (A) a pokyny pro p ed nì v robku (D) ihned odeölete na adresu: A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika Dokum D Anbaugeräte - 3 -

4 OBSAH Obsah RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost...2 V ûen z kaznìku!...2 V znam v straûn ch znaëek...5 P ipojenì stroje k traktoru...6 P ipojenì kloubovèho h Ìdele...7 Respektujte smysl ot Ëeni ûacìch kotouë...7 P ipojenì p Ìvodu napïtì...7 P ipojenì senzor a ovl dacìch vodië pro ventily od ËelnÌho ûacìho stroje...8 HydraulickÈ p Ìpoje...9 éacì kombinace éacì kombinace JÌzda po ve ejn ch komunikacìch...12 TransportnÌ poloha...12 Ovl dacì pult...13 Popis tlaëìtek...13 UvedenÌ Power Control do Ëinnosti...13 HlavnÌ zobrazenì...14 Funkce...15 Zvl ötnì nabìdka...16 P estavenì z pracovnì do transportnì polohy...17 P estavenì do transportnì polohy...17 P estavenì z transportnì polohy do zdvihnutè polohy stroje na vrati...17 Pozor p i ot ËenÌ na svahu!...18 D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce...19 BezpeËnostnÌ pokyny...19 SeËenÌ...20 Se ÌzenÌ:...20 Pojistka proti najetì na p ek ûku...21 Funkce hydraulickè n jezdovè pojistky:...21 BezpeËnostnÌ pokyny...21 SeËenÌ s kondicionèrem...22 OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen...22 Ot Ëky 700 ot./min PostavenÌ prst rotoru...22 OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru...23 Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì...26 liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì...26 V bava na p nì...26 NastavenÌ...28»iötÏnÌ a drûba...28 SystÈm "extra dry" (zvl ötï such )...29 Rozhoz pìce...29 Demont û usmïrúovacìho plechu...30 Mont û usmïrúovacìho plechu...30 UsmÏrÚovacÌ kotouëe...31 UsmernovacÌ kuûelovè hlavy (v bava na pr nì)...31 Demont û shazovacìho dopravnìku...32 P ipojenì shazovacìho dopravnìku...33 Odkl d nì dk...34 Druhy provozu...35 PripojenÌ ûacìho stroje na traktor a serìzenì hydraulickèho odlehcenì...36 DRéBA OäETÿOV NÕ...38 BezpeËnostnÌ p edpisy...38 VöeobecnÈ informace o drûbï...38»iötïnì Ë stì stroje...38 OdstavenÌ na venkovnìm prostoru...38 Zazimov nì...38 KloubovÈ h Ìdele...38 HydraulickÈ za ÌenÌ...38 éacì liöta: Kontrola hladiny oleje...39 hlov p evodovka...40 Mont û ûacìch noû...40 éacì liöta...40 NastavenÌ senzor...41 NastavenÌ zdvihnutè pracovnì polohy...41 stroje (p edvolenè)...41 P evodovka (G2)...42 P evodovka (G1)...42 Poruchy a n prava p i v padku elektroinstalace...43 Pozor! NebezpeËÌ razu p i nadmïrnèm...45 opot ebenì v mïnn ch opot ebiteln ch dìl HrozÌ nebezpeëì razu,jestliûe:...45 Drû k pro rychlou v mïnu ûacìch noû...46 V mïna ûacìch noû...46 Kontroly zavïöenì ûacìch noû...46 V mïna ûacìch noû (od roku v roby 2004)...47 UloûenÌ p ky...47 TechnickÈ daje...48 Pot ebnè p Ìpoje...48 P edpokl danè pouûitì ûacìho stroje...49 UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku...49 P Ìloha...50 Kloubov h Ìdel...53 MazacÌ prost edky...57 Pl n hydraulika...59 ElektrickÈ schèma zapojenì...60 Opravy na ûacì liötï...61 Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch...62 Kombinace traktoru s nesen m n adìm...63 Pokyny pro bezpeënost pr ce V tomto n vodu jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena toto znaëkou. 0600_-Inhalt_

5 V STRAéN ZNA»KY ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi EHS. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m. V znam v straûn ch znaëek Udrûujte odstup od stroje s motorem za chodu. Pokyny pro bezpeënost pr ce V tomto N vodu k pouûìv nì jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, oznaëena tìmto symbolem. bsb Nedot kejte se û dn ch rotujìcìch Ë stì stroje. PoËkejte aû se plnï zastavì. Udrûujte dostateën odstup od prostoru dosahu noû sekaëky, pokud bïûì motor a je za azen v vodov h Ìdel. P ed drûb sk mi a oprav rensk mi pracemi zastavte motor a vyjmïte klìëek. Nezdrûujte se ve sklopnè oblasti pracovnìch Ë stì. P ed za azenìm v vodovèho h Ìdele uzav ete obï boënì ochrany (kryty) Nedot kejte se Ë stì stroje, kterè se ot ËejÌ. PoËkejte aû se zastavì. 9700_-WARNBILDER_

6 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì stroje k traktoru Traktor p ipojte do st edu ûacìho stroje - SpodnÌ ramena zablokujte odpovìdajìcìm zp sobem. - SpodnÌ ramena hydrauliky zajistïte tak, aby se stroj nemohl vychylovat do stran. NastavenÌ v etena hornìho p ÌpojnÈho t hla - Ot ËenÌm v etena hornìho t hla (16) se nastavuje v öka ezu. BezpeËnostnÌ pokyny: Viz P Ìloha-A1 bod 7.), 8a. - 8h.) P Ìpojn r m nastavte do vodorovnè polohy - P estavenìm v etena (15) ovl d nì zvedacìho t hla se iôte p ipojovacì r m do vodorovnè polohy. 15 DoporuËuje se hornì hydraulickè p ÌpojnÈ t hlo (DvojËinn ÌdÌcÌ okruh) TD 79/98/01 NastavenÌ v öky dolnìch t hel - ovl dacì p ku vnïjöìho okruhu hydrauliky traktoru p estavte do plovoucì polohy. - Kloubov h Ìdel (GW) ûacìho stroje musì b t umìstnïn ve vodorovnè poloze. Tato v öka umoûúuje optim lnì vyrovn v nì nerovnostì p dy a nenì t eba ji mïnit p i vyzvednutì ûacì liöty do hornì polohy. 0600_-ANBAU_

7 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì kloubovèho h Ìdele - P ed prvnìm pouûitìm je nutno kloubov h Ìdel zkontrolovat a v p ÌpadÏ pot eby p izp sobit (viz takè kap. "Kloubov h Ìdel" v P Ìloze B). P ipojenì p Ìvodu napïtì 1. P ipojte vodië ÌdÌcÌho (ovl dacìho) pultu na ÌdÌcÌ sk ÌÚ rozdïlovaëe. 2. PropojovacÌ vodië p ipojte na traktor. Pozor! Stroj je p edurëen pouze pro pr ci s traktory (ne pro samojìzdnè pracovnì stroje). U samojìzdn ch pracovnìch stroj je omezen v hled idiëe, pokud obï boënì ûacì liöty jsou sklopenè do transportnì polohy. Respektujte smysl ot Ëeni ûacìch kotouë - Zvolte odpovìdajìcì smysl ot ËenÌ hnacìch p evod. - V p ÌpadÏ, ûe nenì moûno dodrûet p edvolen smysl ot ËenÌ hnacìch p evod od traktoru, otoëìme obï p evodovky (G1, G2) o 180. Pozor! P edtìm, neû p evodovky namontujete znovu na stroj: - VymÏÚte mezi sebou odvzduöúovacì a vypouötïcì örouby. - Spr vn poloha odvzduöúovacìch öroub je naho e. G1 TD 79/98/53 G2 0600_-ANBAU_

8 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU P ipojenì senzor a ovl dacìch vodië pro ventily od ËelnÌho ûacìho stroje ElektrickÈ propojenì vodië mezi ËelnÌ ûacì liötou a ûacì kombinacì Nr VodiË OznaËenÌ 1 3-pÛlov, dlouh Senzor ñ p Ìpojn sada 2 2-pÛlov, dlouh VodiË pro ventily 3 3-pÛlov, kr tk Senzor ñ ot Ëky 4 2-pÛlov, kr tk VodiË pro ventily Kombinace 2 Kombinace P ipojenì elektrovodië podle p ÌpojnÈ varianty Varianta kombinace Typ ËelnÌ ûacì liöty KondicionÈr (CR) ano ne»ìslo poûadovanèho vodiëe (Nr) 2 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, 3 2 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2 2 NovaCat 306 F X 3 (vodië1, 2, 4, p emontov n) 3 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, 3, + prodluûovacì vodië 3 NovaCat 306 F "Alpha-Motion" X 1, 2, + prodluûovacì vodië 0600_-ANBAU_

9 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU HydraulickÈ p Ìpoje Minim lnì v bava systèmu hydrauliky: 1x JednoËinn hydraulick okruh (EW) s volnou zpïtnou vïtvì bez tlaku (T) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku Optim lnì v bava systèmu hydrauliky: 1x JednoËinn hydraulick okruh (EW) s volnou zpïtnou vïtvì bez tlaku (T) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro hydraulickè hornì p ÌpojnÈ t hlo nebo Load sensing hydraulick okruh (LS) (V bava na p nì) 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro p etïûovacì n jezdovou pojistku 1x DvojËinn hydraulick okruh (DW) pro hydraulickè hornì p ÌpojnÈ t hlo NastavenÌ NavÌc musì b t nastaven odpovìdajìcìm zp sobem öroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi. Pozor! Odpojte elektrickou instalaci (E2, E3). U traktor s hydraulikou ìload sensingî - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela zaöroubov n U traktor s uzav en m hydraulick m systèmem JOHN DEERE, CASE MAXUM, CASE MAGNUM, FORD sèrie 40 SLE - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela zaöroubov n U traktor s otev en m hydraulick m systèmem - äroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi je zcela vyöroubov n 0600_-ANBAU_

10 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU éacì kombinace 3 V p ÌpadÏ p estavby ûacì kombinace 2 na ûacì kombinaci 3, musìte provèst n sledujìcì pracovnì operace: 1. Demontujte p Ìpojn r m (pos. 5). 2. P Ìpojn h Ìdel demontujte a namontujte do pozice 4a. 3. Namontujte z vïs (pos. 1). 4. Zapojte hydraulick okruh (pos. 3). 5. Zapojte elektrickou instalaci (pos. 2). 6. P ipojte ûacì liötu na z vïs (1) - upevnïte napìnacì lanko (EX) 7. Namontujte oba etïzy (7) - p i p ipojenì dodrûte instrukce v kapitole ìnastavenìî BezpeËnostnÌ pokyny: Viz P Ìloha-A1 bod 7.), 8a. - 8h.) Pozor! ZvedacÌm z vïsem (1) nem ûete plynule ovl dat zdvih ani kles nì. Pokud bude aktivov n hydraulick rozvadïë pro pohyb z vïsu, potom st ednì ûacì liöta bude pouze plnï zdviûena nebo spuötïna (velk p Ìtlak). 0600_-ANBAU_

11 PÿIPOJENÕ STROJE K TRAKTORU éacì kombinace 2 V p ÌpadÏ p estavby ûacì kombinace 3 na ûacì kombinaci 2, musìte provèst n sledujìcì pracovnì operace: 1. Odpojte elektrickou instalaci (pos. 2). - vodiëe p ipevnïte na vhodnèm mìstï r mu stroje 2. Odpojte hydraulick okruh (pos. 3). 3. Demontujte z vïs (pos. 1). 4. Namontujte p Ìpojn h Ìdel (pos. 4). 5. Namontujte p Ìpojn r m (pos. 5). 6. P ipojte ûacì liötu na zvedacì z vïs traktoru. P ipojenì ËelnÌ ûacì liöty na traktor P i pr ci dodrûte n sledujìcì kapitoly: - Se ÌzenÌ ËelnÌ ûacì liöty - P ÌpojnÈ dìly 0600_-ANBAU_

12 TRANSPORTNÂ POLOHA JÌzda po ve ejn ch komunikacìch - Dodrûujte z konnè p edpisy vaöì zemï. - JÌzda po ve ejn ch komunikacì m ûe b t uskuteënïna za p edpokladu dodrûenì p edpis v kapitole ìtransportnì polohaî. - BezpeËnostnÌ a v straûnè kryty musì b t v odpovìdajìcìm stavu bez poökozenì. - SklopnÈ stavebnì dìly se musì p i p epravï nach zet v odpovìdajìcì pozici a musì b t zajiötïny proti pohybu. - P ed jìzdou zkontrolujte na stroji funkci osvïtlenì. - D leûitè informace najdete takè v p Ìloze tohoto n vodu k pouûìv nì. SpodnÌ p Ìpojn t hla hydrauliky - SpodnÌ p Ìpojn t hla hydrauliky (U) upevnïte tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat. TransportnÌ poloha 0400_-TRANSPORT_

13 OVL D NÕ POWER CONTROL Ovl dacì pult Popis tlaëìtek ZobrazenÌ na displeji - HlavnÌ zobrazenì - Zvl ötnì nabìdka - Test senzor - Verze software - SystÈmu hydrauliky - PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì TlaËÌtka: 1 Lev ûacì jednotka nahoru 2 Lev ûacì jednotka dol 3 St edov ûacì jednotka nahoru 4 St edov ûacì jednotka dol UpozornÏnÌ: TlaËÌtka 3 a 4 jsou nefunkënì, pokud je na ûacìm stroji namontov n shazovacì dopravnìk. 5 Prav ûacì jednotka nahoru 6 Prav ûacì jednotka dol 7 Vöechny ûacì jednotky nahoru 8 Vöechny ûacì jednotky dol 9 TlaËÌtko pro transportnì polohu 10 OdpojenÌ shazovacìho dopravnìku 11 TlaËÌtko zvl ötnì nabìdky 12 STOP 13 NavigaËnÌ tlaëìtko nahoru 14 NavigaËnÌ tlaëìtko dol 15 TlaËÌtko ZAP/VYP ï ï ï D leûitè upozornïnì! P ed uvedenìm do provozu musì b t ÑPOWER CONTROLì nastaven pro p Ìsluön hydraulick systèm. uzav en hydraulick systèm otev en hydraulick systèm Ñload sensingì hydraulick systèm - viz. popis nabìdky tlaëìtka Ñ11ì Displej Pokud je stisknuto nïkterè z tlaëìtek; nap. jedno z tlaëìtek 1-8 bude odpovìdajìcì hydraulick funkce graficky zn zornïna na displeji. ï Ovl dacì pult chraúte p ed vlivy povïtrnostnìch podmìnek. UvedenÌ Power Control do Ëinnosti Ovl dacì jednotku zapnete - StisknutÌm tlaëìtka I/0 VypnutÌ ovl dacì jednotky a ÌdÌcÌ jednotky provedete - StisknutÌm tlaëìtka I/0 UpozornÏnÌ! Po vypnutì ovl dacìho pultu (VYP). Ovl dacì p ku hydraulickèho okruhu traktoru p estavte do polohy Ñ0ì. ï Po vypnutì ovl dacìho pultu (VYP) Ovl dacì p ku hydraulickèho okruhu traktoru p estavte do polohy "0". Toto je bezpodmìneënï nutnè u traktor s otev en m hydraulick m systèmem; jinak doch zì k p eh Ìv nì oleje. 0600_-Power-Control_

14 OVL D NÕ POWER CONTROL HlavnÌ zobrazenì Ovl dacì jednotka spustì hlavnì zobrazenì. - ZobrazÌ n sledujìcì funkce Nastaven hydraulick systèm 2 Aktivovan funkce p epravnì polohy 3 AktivovanÈ odpojenì shazovacìho dopravnìku 4 P ipojen shazovacì dopravnìk Prav shazovacì dopravnìk odpojen a v p epravnì pozici 6 Prav ûacì jednotka ve zdvihnutè poloze na vrati 7 Lev ûacì jednotka s p ipojen m shazovacìm dopravnìkem se spouötì k zemi 8 Prav ûacì jednotka s p ipojen m shazovacìm dopravnìkem v pracovnì poloze _-Power-Control_

15 OVL D NÕ POWER CONTROL Funkce TlaËÌtka pro aktivaci nïkterè sklopnè funkce - StisknÏte p ÌsluönÈ tlaëìtko a hydraulick funkce bude aktivov na. - U v o l n Ï n Ì m t l a Ë Ì t k a hydraulickou funkci opït deaktivujete. TlaËÌtko STOP Kr tk m stiskem tlaëìtka se zastavì vöechny pohyby stroje. Pozn mka: TlaËÌtka 3 a 4 jsou nefunkënì, pokud jsou na ûacìm stroji namontov ny shazovacì dopravnìky. NavigaËnÌ tlaëìtka vyhled v nì v nabìdce (nahoru) P edvolbovè tlaëìtko pro transport stroje P edvolba pro skl pïnì do p epravnì polohy a do pracovnì polohy Funkce uvedenèho tlaëìtka m ûe b t aktivov na pouze tehdy, pokud se vöechny ûacì jednotky nach zejì ve zdvihnutè poloze pro ot ËenÌ na vrati. vyhled v nì v nabìdce (dol ) TlaËÌtko zakl dacìho dopravnìku TlaËÌtko pro uvolnïnì a zajiötïnì obou zajiöùovacìch z klopek (31) - viz. takè kapitola ÑDruhy provozuì TlaËÌtko zvl ötnì nabìdky TÌm se p ejde do zvl ötnì nabìdky. Mohou zde b t prov dïny n sledujìcì funkce a kontroly (viz. takè odstavec ÑZvl ötnì nabìdkaì): - Test senzor - Verze software - SystÈmu hydrauliky - PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì UkonËenÌ nabìdky StisknutÌm tlaëìtka 11 uloûìte provedenè zmïny v nastavenì do pamïti a nabìdku opustìte. StisknutÌm kterèhokoli ostatnìho tlaëìtka je rovnïû nastavenì uloûeno do pamïti a nabìdka bude ukonëena (mimo tlaëìtek 13, 14) Pozn mka: Pokud poûadujete seëenì bez shazovacìch p s, musì b t p ed spuötïnìm stroje z transportnì polohy uvedenè tlaëìtko stisknuto. 0600_-Power-Control_

16 OVL D NÕ POWER CONTROL Zvl ötnì nabìdka PoËÌtaË provoznìch hodin / Nap jecì napïtì Verze software PoËÌtaË provoznìch hodin stroje 2 Nap jecì napïtì ÿìdìcì jednotka - éacì stroj (Multicat:) ÿìdìcì jednotka - Zakl dacì dopravnìk (Förderband:) Zde mohou b t zjiötïny verze software pro: 1 Ovl dacì jednotka (Terminal:) 2 ÿìdìcì jednotka - éacì stroj (Multicat:) 3 ÿìdìcì jednotka - Zakl dacì dopravnìk (Förderband:) Test senzor Hydraulick systèm PlnÈ ËernÈ okènko zn zorúuje: Senzor/spÌnaË dod v sign l Ñ1ì 1 Ot Ëky v vodovè h Ìdele (Zapfw.:) 2 SpÌnaË pravèho ochrannèho krytu 3 Ot Ëky kondicionèru vlevo 4 Ot Ëky kondicionèru vpravo 5 SpÌnaË levèho ochrannèho krytu 6 Pozice levè ûacì jednotky 7 Pozice pravè ûacì jednotky 8 SpÌnaË levè z klopky 9 SpÌnaË pravè z klopky P ed uvedenìm do provozu musì b t ÑPOWER CONTROLì nastaven pro p Ìsluön hydraulick systèm. CC uzav en hydraulick systèm OC otev en hydraulick systèm LS Ñload sensingì hydraulick systèm D leûitè! D le musì b t se Ìzen öroub (7) na hydraulickèm rozvadïëi stroje (viz. kapitola Ñ drûbaì) 0600_-Power-Control_

17 OVL D NÕ POWER CONTROL ï P estavenì z pracovnì do transportnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm zpevnïnèm pozemku. ï Stroj p epravujte pouze v transportnì poloze! P estavenì do transportnì polohy P estavenì z pracovnì do transportnì polohy P estavenì z transportnì polohy do zdvihnutè polohy stroje na vrati BezpeËnostnÌ upozornïnì! P ed zdvihem ûacìch jednotek vypnïte pohon a vyëkejte zastavenì ûacìch disk. P esvïdëte se, ûe sklopn oblast je voln a nikdo se nenach zì v nebezpeënè vzd lenosti. Funkce uvedenèho tlaëìtka m ûe b t aktivov na pouze tehdy, pokud se vöechny ûacì jednotky nach zejì ve zdvihnutè poloze pro ot ËenÌ na vrati. Tento pr bïh m ûe b t proveden se shazovacìmi dopravnìky nebo bez shazovacìch dopravnìk. - Odklopte veökerè ochrannè kryty na ûacìm stroji - Vöechny ûacì jednotky sklopte do zdvihnutè polohy pro ot ËenÌ na vrati (FT) P estavenì se zakl dacìmi dopravnìky - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - VypnÏte pohon a vyëkejte zastavenì ûacìch disk - Na stroji sklopte vöechny ochrannè r my - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - StisknÏte tlaëìtko 8, vöechny ûacì jednotky (vëetnï shazovacìch dopravnìk ) se p estavì do zdvihnutè polohy stroje na vrati (FT). P estavenì bez shazovacìch dopravnìk - StisknÏte tlaëìtko 7, aû se vöechny ûacì jednotky sklopì do koncovè p epravnì polohy. - Kr tce stisknïte tlaëìtko 9, a funkce je aktivov na. - Kr tce stisknïte tlaëìtko 10, a funkce je aktivov na. - StisknÏte tlaëìtko 8, zajiöùovacì z klopky shazovacìch dopravnìk se otev ou a vöechny ûacì jednotky se p estavì do zdvihnutè polohy stroje na zvrati (FT). ShazovacÌ dopravnìky z stanou st t v transportnì poloze. 0600_-Power-Control_

18 POUéÕV NÕ NA SVAHU Pozor p i ot ËenÌ na svahu!! HmotnostÌ (G) ûacì jednotky jsou ovlivúov ny jìzdnì vlastnosti traktoru. To m ûe zvl ötï ve svaûit ch poloh ch vèst k nebezpeën m situacìm. NebezpeËÌ p evr cenì nast v - pokud jsou ûacì jednotky zdvìh ny - p i pr jezdu zat Ëkou p i nadzdvihnut ch ûacìch jednotk ch BezpeËnostnÌ upozornïnì - OdpovÌdajÌcÌm zp sobem zpomalte rychlost p i pr jezdu zat Ëkou. - P i ot ËenÌ na svahu je lèpe vyuûìt zp teënì rychlosti, neû riskovat p i projìûdïnì manèvru. TD79/98/05 G HANGFAHRT_

19 UVEDENÕ DO»INNOSTI D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce BezpeËnostnÌ pokyny: viz p Ìloha - A bod ). 5. Udrûujte odstup od stroje, pokud je motor v chodu. - Vykaûte osoby z nebezpeënèho prostoru, protoûe m ûe dojìt k ohroûenì vymrötïn mi p edmïty. Po prvnìch hodin ch provozu - Dot hnïte vöechny p ipevúovacì örouby noû. BezpeËnostnÌ pokyny 1. Kontrola - Kontrolujte stav noû a upevnïnì noû - Zkontrolujte ûacì disky z hlediska poökozenì (viz kapitola drûba a oöet ov nì). 2. Stroj zapìnejte jen kdyû je v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsanè ot Ëky v vodovèho h Ìdele (nap. max. 540 min-1). ätìtek, kter je upevnïn vedle p evodovky, d v informaci o tom, pro jakè ot Ëky v vodovèho h Ìdele je V ö ûacì stroj vybaven. - Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû 540 Upm U p m veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze. Zvl ötnì opatrnost je p ik z na na kamenit ch polìch a v blìzkosti silnic a cest. 6. Noste ochranu sluchu bsb V z vislosti na r zn ch provedenìch traktorov ch kabin se m ûe skuteën hladina hluku v mìstï obsluhy liöit od namï en ch hodnot (viz technickè daje). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 85 db(a), musì podnikatel (zemïdïlec) poskytnout k pouûìv nì ochranu sluchu (UVV 1.1 ß 2). * Pokud je dosaûena nebo p ekroëena hladina hluku 90 db(a), musì obsluha pouûìvat ochranu sluchu (UVV 1.1 ß16). 3. Dbejte na spr vn smïr ot ËenÌ v vodovèho h Ìdele. 4. ZabraÚte poökozenì TD8/95/6a * Plocha, kter m b t seëena, musì b t zbavena vöech p ek ûek, pop. cizìch tïles (nap. vïtöìch kamen, kus d eva, patnìk, a pod.), kterè mohou poökodit ûacì jednotku. V p ÌpadÏ, ûe p esto dojde ke kolizi: * Ihned zastavte traktor a odstavte pohon. * Stroj peëlivï prohlèdnïte, zda nedoölo k poökozenì. Zvl öù peëlivï je nutno zkontrolovat ûacì disky a jejich hnacì h Ìdele (4a). * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou. Po kaûdè kolizi s cizìm tïlesem * Zkontrolujte stav noû a jejich upevnïnì. * V p ÌpadÏ pot eby nechejte potom jeötï zkontrolovat odbornou dìlnou EINSATZ_

20 UVEDENÕ DO»INNOSTI SeËenÌ 1. Ot ËenÌm öroubu hornìho p ÌpojnÈho t hla nastavte v öku ezu (v öku strniötï) (sklon ûacì liöty max. 5 ). 2. Pro seëenì zapìnejte v vodov h Ìdel mimo seëen materi l pomalu a uveôte ûacì disky do pln ch ot Ëek. RovnomÏrn m plynul m zvyöov nìm ot Ëek zabr nìte systèmov m nep Ìjemn m zvukov m efekt m v n honovè h Ìdeli. - Pojezdov rychlost se ÌdÌ podle podmìnek terènu a seëenèho materi lu. Se ÌzenÌ: - Poloha kloubovèho h Ìdele (GW) musì odpovìdat vodorovnè poloze k p dï. - P ipojovacì r m nastavte vodorovnï SpodnÌ t hla hydraulickèho zvedacìho za ÌzenÌ upevnïte tak, aby se nemohly vychylovat do stran. TD 79/98/ EINSATZ_

21 UVEDENÕ DO»INNOSTI Pojistka proti najetì na p ek ûku P i vyûìn nì kolem strom, plot, patnìk a pod. m ûe i p es opatrn a pomal styl jìzdy dojìt k najetì ûacì liötou na p ek ûku. Aby se p itom zabr nilo poökozenì stroje, je ûacì za ÌzenÌ opat eno pojistkou proti najetì. Pozor! Ëelem pojisky proti najetì nenì zabr nit poökozenì stroje p i jìzdï plnou rychlostì. Funkce hydraulickè n jezdovè pojistky: P i n jezdu ûacì liöty na pevnou p ek ûku dojde k plnèmu sklopenì ûacì liöty za z Ô traktoru. éacì liötu n slednï hydraulicky zaklopìme zpït do pracovnì polohy. K tèto operaci pot ebujeme aktivovat ovl dacì ventil (ST) vnïjöìho okruhu hydrauliky traktoru. BezpeËnostnÌ pokyny Kontrola (1R, 1L) - Pohon v vodovèho h Ìdele z sadnï zapìnejte, jen tehdy, kdyû veöker bezpeënostnì za ÌzenÌ (zakrytov nì, z chytnè plachty, ochrannè kryty atd.) jsou v dnèm stavu a jsou dnï p ipevnïny na stroji v ËinnÈ bezpeënostnì poloze EINSATZ_

22 KONDICION R SeËenÌ s kondicionèrem Ëinnost kondicionèru je moûno se izovat. - PomocÌ mechanicky nastavitelnè p ky (13) m ûeme mïnit odstup mezi protilehlou liötou a rotorem kondicionèru. P i nejniûöì poloze ovl dacì p ky v se izovacì kulise je sklìzen hmota naruöena nejvìce (Pos. 3). SklÌzen hmota vöak nesmì b t naruöena p Ìliö. OdpovÌdajÌcÌ p edepnutì emen Kontrolujeme rozmïr X2 NOVACAT 7800: X2 = 164 mm (boënì ûacì liöty) NOVACAT 8600: X2 = 164 mm (boënì ûacì liöty) Ot Ëky 700 ot./min. - menöì poökozenì sklìzenèho materi lu MusÌ b t vymïnïna emenice klìnov ch emen, emeny a ochrann kryt p evod. Pot ebnè dìly viz. katalog n hradnìch dìl. PostavenÌ prst rotoru Pos. Z1: Poloha prst rotoru pro bïûnè sklizúovè podmìnky. Pos. Z2: Poloha pro tïûkè sklizúovè podmìnky, kdyû kup Ìkladu pìce ovìjì rotor. Prsty rotoru otoëte o 180 (obr. Z2). Toto se ÌzenÌ odstraúuje ve vïtöinï p Ìpad problèm. Efekt naruöenì pìce se tìmto vöak o nïco sniûuje AUFBEREITER_

23 KONDICION R BoËnÌ ûacì liöty OdpojenÌ a p ipojenì kondicionèru P ed odpojenìm kondicionèru sniûte p edpïtì taûn ch pruûin.»ep zajistïte do odpovìdajìcìho otvoru (a, b, c) -viz. kapitola ì drûbaî. Jinak dojde p i odpojenì kondicionèru k zpïtnèmu zdvihu ûacì liöty. 1. éacì kombinaci odpojte od traktoru (pouze u ûacì kombinace 3) 2. ZvednÏte a zajistïte boënì ochrann kryt (1,2). - Ochrann kryt zajistïte do drû ku (3) - vlevo a vpravo 3. OdstraÚte kryt emen (2) (ËelnÌ ûacì liöta) 3a. Kryt emen (2) odstranìme a kloubov h Ìdel (GW) demontujeme z p evodovky. (boënì ûacì liöty) AUFBEREITER_

24 KONDICION R»elnÌ ûacì liöta 3. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru (3b) - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3a) uvolnïte od p edpïtì. BoËnÌ ûacì liöty 3a. OdstraÚte emeny pohonu kondicionèru. - P edtìm emeny ovl dacì p kou (3) uvolnïte od p edpïtì. 4. Namontujte odstavn koleëka (4) s podvozkem. - vlevo a vpravo AUFBEREITER_

25 KONDICION R 5. UpevnÏnÌ vlevo a vpravo uvolnïte ï ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou do roku v roby 2004 ZajiöùovacÌ kolìk (V1) odstraúte a Ëep odjistïte ze z padky na r mu stroje. Pozice A- Ëep zajiötïn Pozice B- Ëep odjiötïn ï äroubov spoj od roku v roby 2004 äroub (S) odstraúte (ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou = V bava na p nì) D leûitè! P i provozu ûacìho stroje bez kondicionèru je nutn dodateën mont û sady bezpeënostnìch kryt s usmïrúovacìmi plechy pro tvarov nì dk. DÌly pro p estavbu stroje jsou uvedeny v katalogu n hradnìch dìl. 6. KondicionÈr (CR) vysunutìm z r mu stroje stabilnï odstavte P ipojenì kondicionèru (CR) nebo dkovacìch kotouë (SF) - spïönè p ipojenì provedete stejnï jako odpojenì v obr cenèm smyslu po adì. 7. Namontujeme krycì plech (5) (ËelnÌ ûacì liöta) Tento krycì plech zabraúuje vniknutì neëistot do hnacì oblasti pohonu liöty. 8. Namontujeme krycì plech (15) (pouze u boënìch ûacìch liöt) Tento krycì plech zabraúuje vniknutì neëistot do hnacì oblasti pohonu liöty. P ipojte kloubov h Ìdel (GW) AUFBEREITER_

26 KONDICION R Pokud je kondicionèr demontov n od ûacì liöty, dbejte na n sledujìcì upozornïnì BezpeËnostnÌ upozornïnì Stroj s kondicionèrem (CR) je vybaven jako celkov jednotka s odpovìdajìcìmi ochrann mi bezpeënostnìmi kryty. V p ÌpadÏ, ûe ale bude kondicionèr (CR) demontov n, d le nenì ûacì jednotka plnï zajiötïna ochrann mi kryty. V tomto stavu, bez ochrann ch kryt, nesmì b t stroj uveden do provozu! Pozor! Pro pr ci bez kondicionèru (CR) je moûnè na stroj namontovat ochrannè kryty, kterè jsou pro tento druh provozu specielnï p edeps ny. U novèho stroje s kondicionèrem nejsou tyto ochrannè kryty obsaûeny v dod vce; dìly musì b t objedn ny dodateënï (viz. katalog n hradnìch dìl, strojnì skupina ñ zadnì ochrannè kryty (ìschutz HINTENî). V bava na p nì - Podvozek (4) - ZajiöùovacÌ Ëep s pruûinou (A-B) Pro pr ci bez kondicionèru (CR) - BezpodmÌneËnÏ dodrûujte bezpeënostnì upozornïnì (v öe uveden )! MÄHEN OHNE CR_375.P

27 0100-D ROTOR_

28 V LCOV KONDICION R NastavenÌ StranovÈ pruûiny - pro nastavenì odstupu mezi gumov mi v lci - se izov nì pomocì öroub (B) UpozornÏnÌ! OdpojenÌ a p ipojenì v lcovèho kondicionèru -viz. kapitola ìkondicionerî»iötïnì a drûba Po kaûdèm pouûitì stroje oëistïte vodou - gumovè v lce - stranovè upevnïnì (P i pouûitì vysokotlakèho mytì viz. upozornïnì v kapitole ÑTechnick drûbaì) Po kaûdèm pouûitì stroje promaûte - stranov uloûenì (L) spodnìho v lce vlevo a vpravo - stranovè uloûenì (L) hornìho v lce vlevo Po 100 provoznìch hodin ch promaûte - p evodovku (M) hornìho v lce vpravo Po kaûd ch 500 provoznìch hodin ch - vymïúte olej - olej typ SAE 90 (III) naplúte po znaëku (N) WALZENAUFBEREITER_

29 NASTAVTE VODÕCÕ PLECHY DO POéADOVAN HO POSTAVENÕ Varianta UpozornÏnÌ SystÈm "extra dry" (zvl ötï such ) NÌûe popsan nastavenì se rozumì jako z kladnì se ÌzenÌ. P edpokl d se p i r zn ch druzìch pìce, moûnost optim lnìho nastavenì vodìcìch plech, pop ÌpadÏ korekce nastavenì, kterè se zjistì teprve p i praktickèm nasazenì.schwaden Rozhoz pìce 1. NastavenÌ vodìcìch plech - viz vyobrazenì NOVACAT 8600 extra dry NOVACAT 7800 extra dry LEITBLECHE_

30 NASTAVTE VODÕCÕ PLECHY DO POéADOVAN HO POSTAVENÕ Demont û usmïrúovacìho plechu P i rozhozu sklìzenè hmoty naöiroko, doch zì k tomu, ûe lev usmïrúovacì plech (LB) omezuje rozhoz hmoty zpracovanè kondicionèrem. Pokud si p ejete öiröì rozhoz sklìzenè hmoty, potom demontujte tento usmïrúovacì plech. ï UsmÏrÚovacÌ plech (LB) namontujte na hornì krycì plech kondicionèru - Ëep (3) a zajiöùovacì kolìk (V) ï ï StavÏcÌ öroub se speci lnì kruhovou upevúovacì hlavou (1) a podloûku (2) demontujte. Pruûn zajiöùovacì kolìk (V) uvolnïte a Ëep (3) vyt hnïte. - upevúovacì öroub (1) a podloûku (2). D leûitè: Podloûku (2) umìstnïte p i mont ûi jako na obr zku. Mont û usmïrúovacìho plechu Pro utvo enì dk je nutnè usmïrúovacì plech znovu montovat do p edeölè pozice. ï mont û poveôte stejnï jako demont û, ale v obr cenèm po adì LEITBLECHE_

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë 99 2441..80I.0 TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Návod k používání EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. SamosbÏracÌ v z 99 1622.CZ.80N.0

Návod k používání EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. SamosbÏracÌ v z 99 1622.CZ.80N.0 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 1622..80N.0 EUROPROFI 4000 L / D (Typ 1622 : +.. 01209-1252) EUROPROFI 4500 L / D (Typ 1623 : +..

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Nr. 99 544.CZ.80D.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Nr. 99 544.CZ.80D.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 544..80D.0 EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 366..809.0 CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Návod k používání. SamosbÏracÌ v z 99 1602.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání. SamosbÏracÌ v z 99 1602.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 1602..80N.0 PRIMO 350 (Type 1601 : +.. 01133-01157) PRIMO 400 (Type 1602 : +.. 01252-01313) PRIMO

Více

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze Návod k používání Překlad originálního návodu k obsluze. 99 2171..80K.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +..

Více

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky 99 8417..80H.0 ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m

Více

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 853.CZ.80A.0 VITASEM A Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší nás to a blahopřejeme

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

99 967.CZ.80I.0 SYNKRO 3800 SH. (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH. (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH. (Typ 969 : +..

99 967.CZ.80I.0 SYNKRO 3800 SH. (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH. (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH. (Typ 969 : +.. 99 967..80I.0 SYNKRO 3800 SH (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH (Typ 969 : +.. 01001) Kultiv tor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë

99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë 99 289..80I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

99 3842.CZ.80I.0 NOVACAT T 8. (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED NOVACAT T 8 CRW. Diskov ûacì stroj

99 3842.CZ.80I.0 NOVACAT T 8. (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED NOVACAT T 8 CRW. Diskov ûacì stroj 99 3842..80I.0 NOVACAT T 8 (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 CRW (Typ PSM 3842 : +.. 01000) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ. Nr. 99 507.CZ.809.

BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ. Nr. 99 507.CZ.809. BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. N VOD K POUéÕV NÕ Nr. 99 507..809.0

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Návod k používání TERRASEM C 8 TERRASEM C 9. SecÌ stroj 99 8508.CZ.80M.1

Návod k používání TERRASEM C 8 TERRASEM C 9. SecÌ stroj 99 8508.CZ.80M.1 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 8508..80M.1 TERRASEM C 8 (Typ 8508 : +.. 01001) TERRASEM C 9 (Typ 8509 : +.. 01001) SecÌ stroj (=

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u.

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 106..80A.0 LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. 106) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

99 2740.CZ.80P.0 TOP 842 C

99 2740.CZ.80P.0 TOP 842 C Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2740..80P.0 TOP 842 C (Typ SK 2740 : +.. 0000) Dvourotorov shrnovaë (= Číslo stroje pro objednávání

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Návod k používání. JUMBO 6010 Profiline. JUMBO 6610 Profiline. JUMBO 7210 Profiline. JUMBO 8010 Profiline. JUMBO 10010 Profiline

Návod k používání. JUMBO 6010 Profiline. JUMBO 6610 Profiline. JUMBO 7210 Profiline. JUMBO 8010 Profiline. JUMBO 10010 Profiline Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 548..80O.0 JUMBO 6010 Profiline (Typ 549 : +.. 01312) JUMBO 6610 Profiline (Typ 548 : +.. 01581)

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

Cisco IP telefon 7910

Cisco IP telefon 7910 Návod k obsluze Copyright 2000ñ2002, Cisco Systems, Inc. Vöechna pr va vyhrazena. O B S A H KAPITOLA 1 vod 1-1 KAPITOLA 2 Instalace IP telefonu Cisco ady 7910 2-1 UpozornÏnÌ t kajìcì se bezpeënosti 2-1

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

99 2181.CZ.80I.0 HIT 610 N. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce

99 2181.CZ.80I.0 HIT 610 N. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce 99 2181..80I.0 HIT 610 N ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Vývěva pro chladící techniku

Vývěva pro chladící techniku PRO-SET Vývěva pro chladící techniku Návod k použití vývěv VP2S, VP3S,VP6S-jednostupňové VP2D, VP3D,VP6D dvoustupňové VP8D, VP10D, VP12D dvoustupňové S vývěvou smí pracovat pouze kvalifikovaný mechanik

Více

Hyperfilter. filtry stlačeného vzduchu

Hyperfilter. filtry stlačeného vzduchu 2000 Hyperfilter filtry stlačeného vzduchu HYPERFILTER 2000: V ROBEK PRO NOV TISÕCILETÕ V modernìch pr myslov ch odvïtvìch je stlaëen vzduch v znamn m zdrojem energie a Ëasto p edstavuje nejd leûitïjöì

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Combi Pack 1250 MC, 1500 V MC CZ Chytře kombinovat, šetřit náklady! Pádné argumenty! První zcela integrovaná kombinace na trhu, lis a balička! Originál od jedničky

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 297..809.0 TOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01001) EUROTOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01426) Dvourotorov shrnovaã Ihre / Your / Votre Masch.Nr.

Více

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6 Všeobecné informace o výměně a přesunutí nádrže redukčního činidla U vozidel se systémem kontroly emisí SCR je někdy nutné přesunout nádrž redukčního činidla pro uvolnění prostoru pro součásti nástavby,

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Návod k používání ALPINHIT 4.4. ObraceË pìce 99 2112.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání ALPINHIT 4.4. ObraceË pìce 99 2112.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2112..80N.0 ALPINHIT 4.4 (Typ 2112 : +.. 01001) ObraceË pìce (= Číslo stroje pro objednávání ND)

Více

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče Obraceče HIT se vyznačují především dokonalým kopírováním nerovností. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem při minimalizaci znečištění.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: «Návrh» Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku 1.1. Prodávající: Prodávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Rozmetadlo TBS4500PRCGY

Rozmetadlo TBS4500PRCGY Platnost od 21.2.2008 No. 659 Rozmetadlo model TBS4500PRCGY pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Nejprve si pečlivě přečtěte tento návod k sestavení a použití. Nedovolte, aby zařízení

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque

X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84. 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition Tchèque 2 Rozvodná ústrojí 20A SPOJKA 21A MECHANICKÁ PŘEVODOVKA 23A AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 29A HNACÍ HŘÍDELE X84, a B84 nebo C84 nebo E84 nebo G84 nebo K84 nebo L84 nebo S84 77 11 318 049 LISTOPAD 2005 Edition

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM OBSAH T E C H N I C K Ý M A N U Á L REGAL 3 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM ÚVOD... 1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 2 OZNAČENÍ... 2 POPIS... 3 NÁHRADNÍ DÍLY... 3 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 3 PROVOZ... 4 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO

Více

Projektov nì s kotli De Dietrich

Projektov nì s kotli De Dietrich Projektov nì s kotli De Dietrich ProvoznÌ vlastnosti, z kladnì pravidla n vrhu, hydraulick a elektrick zapojenì kotl De Dietrich vëetnï p ÌsluöenstvÌ a technick specifikace dle vzorov ch schèmat.. vod

Více

G - Tech. Návod pro obsluhu

G - Tech. Návod pro obsluhu G - Tech Návod pro obsluhu 0700 009 027 991015 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2. PŘÍPRAVA K PROVOZU A PŘEMÍSŤOVÁNÍ STROJE 2 3. OVLÁDACÍ PRVKY A VYBAVENÍ 2 4. ZALOŽENÍ ELEKTRODY DO ELEKTRODOVÉHO DRŽÁKU

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 16 IN s motorem Briggs & Stratton Intek 5,5HP / 800 series. TYP 520/06 in

REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 16 IN s motorem Briggs & Stratton Intek 5,5HP / 800 series. TYP 520/06 in REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 16 IN s motorem Briggs & Stratton Intek 5,5HP / 800 series TYP 520/06 in NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 1KUZ3023 VÝROBCE: MECHANICKÁ DÍLNA Máchova 403 251 64 Mnichovice

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více