Z pětný odb ěr e k trospotře b ičů e čnost Ek os Ře vnice s.r.o. oz nam uje,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z pětný odb ěr e k trospotře b ičů e čnost Ek os Ře vnice s.r.o. oz nam uje,"

Transkript

1 Z m ř n jstrší m už Ř nic - Vác Kounosk ý Tipy pro děti rodič Prom ěny inform ují Z áří 2009 Z prodjm ěst Ř nic / 20. ročník 100 tjindřich S ry N k onci srpn b y M odrém dom čk u z h áj n ýst k 100. ýročí nroz ní k d m ick éh o soch ř Jindřich S ry. Poch áz z Kopid n, k d s tk é 5. dub n nrodido učit sk é rodiny it sk éh o půodu. Studo rch it k turu n Č VUT, n Fi oz ofick é fk u tě Uni rz ity Kr oy i n Ak d m ii ýtrných um ění Prz jk o ž ák prof sor O tk r Špni. Působ i jk o prof sor n m dob o s sk ém gym náz iu, n r á c Z tých M orcích. Z ok upc b y roc z po itick ých důodů propuštěn b ytotá ně nsz n. Z pojis i do i gá ní činnosti, o č m ž dosud k o ují inform c i Ř nicích, k m s rodinou z jíž děn éto. K ýtrné práci s rátiž po á c jk o sist nt rch it k tury n Č VUT, st s m ístopř ds dou noě ytoř néh o Č sk os o nsk éh o sz u ýtrných um ě ců. V roc s stdoc nt m o d rok y poz ději i k ndidát m ěd. D í o um ě c Jindřich S ry z h rnuj n j n drob né p stik y, m di, i pom ník y. J h o n jz nám ější dí jsou dř ěný k říž Uk řiž oný, k t rý ěno k t drá b ritsk ém m ěstě Co ntry, Sym foni Po oni Jb oň dojdom á. V Ř nicích j utor m dou dř ěných k říž ů (n rch u Šib rném Prž sk é u ici) do h istori m ěst s roněž z psjk o utor součsnéh o ř nick éh o z nk u. V nš m m ěstě, W o k roě u ici, tr b yd s sojí rodinou od rok u Z m ř 9. istopdu Prz. th r S dm ém u ročník u dixi ndoéh o f sti u, k t rý uspořád o m ěsto Ř nic př d Z ám čk m sob otu 8. srpn, opět přá o počsí. V b áj čné tm osféř s s š o něk o ik sto k z áj m ců o poh odoou m uz ik u. M rton produk c s dm i k p sk ončiž po 21. h odině. Vystoupi y sk upiny E rgr n D ixi nd Bnd, Crz y Boys of Prgu, J. J. Jz z m n, Brss Bnd, O riginindigo, D ixi Com pny (z po sk é Poz nně) St m b otstom p rs. Poděk oání si z s ouž í h ní prtn r f sti u, spo čnost EURO VIA inci (dří SSŽ), g ntur D IRECT M ED IA, b z k t rých b y n b y o m ož né trdiční srpnoé s tk ání uspořádt d ší spo uprconíci sponz oři. O sm ý ročník trdiční k c prob ěh n, pok ud š dob ř dopdn, 14.srpn Foto: Ing.Jos ffárk Z drm Ak tu ity P án ob sti poodí M ěstsk ý úřd Ř nic inform uj ob čny o tom, ž j podt ně m ěstsk é úřdu u ož no k nh édnutí stnoisk o Ag ntury och rny přírody k rjiny Č sk é r pub ik y (Sprá ch ráněné k rjinné ob sti Č sk ý k rs) k k onc pci P án ob sti poodí B rounk. MK Z pětný odb ěr k trospotř b ičů Spo čnost Ek os Ř nic s.r.o. oz nm uj, ž sb ěr b io ogick éh o odpdu z pětný odb ěr k trospotř b ičů j k ž dé út rý od do k ž dou n dě i od 9.00 do prostoru t ch nick éh o dor n dr s VZ átiší 1049 Ř nicích. EKO S Roz šíř ný prooz M ěú Č rnošic M ěstsk ý úřd Č rnošic roz šiřuj h odiny pro ř jnost. Pro ř nick é ob čny b ud jistě z jím á inform c, ž s h odiny pro ř jnost prod už ují pondě í do 18:00 h odin pát k od 7:00 h odin n prcoišti Prz 2, Podsk sk á 19 (podt n, pok dn, př páž k oá prcoiště odb oru dopry id nc oz id, ydáání řidičsk ých průk z ů, př páž k oá prcoiště spráníh o odb oru ydáání c stoních dok dů ob čnsk ých průk z ů proádění z m ěn (k om p tní g ndy). Pro osttní prcoiště úřdu z ůstájí h odiny pro ř jnost n z m ěněny (iz w w w.m stoc rnosic.cz ) Po 3 m ěsících z k uš b níh o prooz u b ud prosinci 2009 yh odnoc no yuž íání této roz šíř né s už b y od dn 2010 dojd b uď k tr é z m ěně, n b o b ud proj k t upr n či přípdě n yuž íání i z st n. Připom ínám, ž i těch to roz šíř ných h odinách pro ř jnost n prcoišti Podsk sk á 19, Prh 2, j m ož né si př d m ob j dnt pořdoé čís o n určitou h odinu prostř dnictím w b oých strán k m ěst, Ing.Jn U rich oá

2 2 S oo strosty Váž ní ob čné, áž ní čt náři nš h o z prodj, sk onči o ob dob í práz dnin doo ných, sk onči tk é druh ý ročník Ř nick éh o k u turníh o ét, b ěh m něh ož jsm m ě i m ož nost sh édnout ys ch nout řdu did ních i k onc rtních ystoup ní. Věřím, ž k ž dý, k do m ěz áj m, si nš to, co j j dooprdy z uj o. Spo čně s ám i s těším n tř tí ročník. V tom to m ěsíci b ych om m ě i dok ončit ýb ěroé říz ní n dodt n jroz sáh jší in stiční k c pos dních t to j dostb sp šk oé k n iz c roz šíř ní int nz ifik c čistírny odpdních od. Krom ě něk o ik m á o u ic, k d jsm n dost i st b ní poo ní, b udou t dy c é Ř nic odk n iz oány do k onc rok u Běh m z áří b ud též z h áj n r k onstruk c u ic N Stránc části u ic N rudo s npoj ním n r k onstruoné P ck éh o nám ěstí. Věřím, ž s nám b ud dřit, tom to tr ndu pok rčoti d ších t ch. Stáá s šk, ž nám nd oé nši práci z těž ují, b ěh m tošníh o rok u jsm m ě i něk o ik yrác ných stož árů ř jnéh o osět ní, doprních z nč k, po ám ných či jink pošk oz ných noě ysáz ných strom ů. Nápr těch to k cí si ných m už ů stojí m ěsto ročně d sítk y tisíc k orun, k t ré b y s určitě d y yuž ítsm ys up něji. Př ji š m čt nářům k rásné b b í éto. M iros Cncig r Prod jpoz m k u RM sch uj prod j poz m k u pož duj z ř jnit z ám ěr prodt poz m k prc.č k.ú.ř nic. U-rm p RM souh sí s ýb ěr m firm y R yss r, k t rá z jistí m ontáž d m ontáž U-rm py s um ístěním U-rm py n poz m k u č.prc.2734/1 k.ú.ř nic. D oprní optř ní RM souh sí s ob noou z pom ocíh o prh u Sád ck é u ici poěřuj ESO z jištěním opětoné inst c. Roz poč t RM b r n ědom í sch uj Vnitřní př dpis č. 4/2009 Sm ěrnici pro spráu roz počtu M ěst Ř nic. Pronáj m D šťoá k n iz c RM sch uj ýb ěr firm y Ing. Jos f Vít k - Pik n z prcoání p ánocí dok um ntc d šťoé k n iz c Z Vodou, součsné dob ě z důodu n dosttk u finnčních prostř dk ů tyto prác n b udou z dány. RM souh sí s nák up m oz u pro P čot sk ou s už b u poěřuj ESO z prcotpopták y. Věcné b ř m no RM sch uj uz ř ní SO SB-VB k b oé d ní distrib uční sítě NN m z i M ěst m Ř nic spo čností Č EZ D istrib uc.s. D ěčín. (Z j dnání Rdy m ěst ) Úz m ní p án RM sch uj poříz ní Z m ěny č. 3 úz m níh o p síd níh o Z j dnání Rdy m ěst útru Ř nic ánu sch uj pořiz ot Ing. P rg roou. Součsně pož duj yh ásit ýb ěr dodt n z prčov Z m ěny č.3 úz. p ánu. N RM b ypř d ož n m t riá cot oh dně Č O V pn Ksničk s z nám i RM s ýs dk y j dnání. RM b r inform ci n O b rub ník ádá ESO z jistit u d ní ědom í pož duj yo t RM uk ob rub ník u u k řiž otk y Šk o ní d ší j dnání s z ástupci VH S M řák o do norm á níh o stu, B n šo. tz n.ob noitnáš p 10 cm. Poodňoý p án RM n souh sí s prod j m poz m k ů prc.č. 1446/ /5 k.ú.ř nic. RM sch uj poříz ní noéh o Poodňoéh o p ánu pro M ěsto Ř nic poěřuj tj m nici učinit popták u n pořiz ot Poodňoéh o p ánu pro M ěsto Ř nic m t riá y př d ož itn d ší j dnání RM. Podpor orgniz cím Kom unik c N Vráž c N souh s s prod j m RM uk ádá yh ásit ř jnou podporu z roz počtu M ěst orgniz cím prcujícím s m ád ž í s uz áěrk ou do Prid b udou z ř jněn n úř dní d sc int rn toých stránk ách m ěst. RM sch uj sm ouu o proniční čsok nájm u spo. s r.o. EKO S Ř nic Si sí s pořádáním prc.č. 3017/1 3017/2 k.ú. RM souh niční čsok y po trs z Ř Ř nic z částk u Kč si nic do M níšk u pod Brdy rám ci m ěsíčně n dob u 12 m ěsíců. Uni m térsk ých cyk istů 2009 dn P čot sk á s už b k ou idoou m uz ik u Notičk y ýši Kč n pořádání ánočních k onc rtů Rudo finu spo čně s cim b á oou m uz ik ou H rdišťn. (Z j dnání Rdy m ěst ) Podpor Notičk ám RM souh sí s z ám ěr m um ístění proiz orní k om unik c, k t rá propojí u ic N Vráž k u k om unik ci n poz m cích prc.č. 3724/10 377/22 z podm ín k, k t ré jsou u d ny z ápis z RM. H íčk oy sdy RM sch uj z prcoání proj k tu n podání dotc n r it iz ci H íčk oých sdů odníh o tok u N z b udick éh o potok. (Z j dnání Rdy m ěst ) RM doporučuj Z M sch á it finnční příspě k pro D ěts- Z stupit sto sch á i o z ýš ní dně z n m oitosti Z stupit sto m ěst Ř nic s s š o n sém z s dání j ště př d práz dninm i ( ), k d m j. ob cně z áz nou yh ášk ou stnoi o m ístní k o fici nt pro ýpoč t dně z n m oitosti ýši 2 s účinností od 1. dn Součsně u ož i o Rdě m ěst uprit sm ěrnici pro nk ádání s roz počt m tk, b y ní b y y úč oě áz ány yb rné finnční prostř dk y, k t ré s z ísk jí níc, n r k onstruk ci m ístních k om unik cí. Součsně sch á i o Z áěr čný úč t m ěst Ř nic z rok 2008 b z ýh rd Roz počtoé optř ní pro rok 2009 č. 2, k t rém s příjm ch prom ít o sníž ní p nění dně fyz ick ých i pránick ých osob. Z stupit sto tk é proj dn o sch á i o z ám ěr přístb y Z Š Ř nic, yprcoání proj k toé dok um ntc pro st b ní poo ní podání ž ádosti o dotci z m ěnu z k dt sk é istiny spo č nsk é sm ouy z dn , k t rou b y z ož n spo čnost s r.o. EKO S Ř nic noě upruj dok um nttk, ž spo čnostm á j dnoh o j dnt. th r

3 3 Roz h oor s tj m nicí m ěstsk éh o úřdu M gr. R ntou P ch toou K dyž jsm si př d rok m spo u dom ou i roz h oor, odk áz jst m ě, ž ž po roc dok áž t z h odnotit sé roz h odnutí. Jk t dy s odstup m čsu h odnotít roz h odnutí prcot pro m ěsto Ř nic? M ys ím, ž to b y o roz h odnutí spráné. D n s tr ž iji Ř nicích, n ní m i h ost jné, jk to tu ypdá, tk nyní m oh u spoň přispět k roz k ětu m ěst i troch u já. Js m trošk u i w ork oh o ik, snž ím dě t soji práci z odpoědně js m rád, k dyž jsou z m nou idět i ýs dk y. Př d rok m js m m ož ná oč k á, ž z m ěny půjdou rych ji, j to b ěh n d ouh ou trť. I já s m usím učit, z ádím noé progrm y n ž s č oěk stn dob rým tj m ník m, ch c to čs. J to oprdu m i ob sáh á p strá g nd. A z s n druh é strně m ě to np ňuj, j to prác z jím á, k dyž s podří něk om u pom oct, k dyž z stupit sto sch á í noou yh ášk u jdu dom ů s pocit m dob ř yk onné prác. S jk ým i oč k ááním i jst stupo n m ěstsk ý úřd jk á b y sk ut čnost? Asi js m si z čátk u n dok áz př dstit, jk ý j roz dím z i tk m ým úřd m, k d k ž dý stně dě á podsttě š ch no m inist rst m, k d jsou k é odb ory k ž dý j podsttě sp ci ist pro sůj ob or. Tk ž z čátk u to b y o pro m ě dost h k tick é, m us js m studot po č r ch řdu z ák onů, yh áš k nosit si práci dom ů. H odně m i pom oh o i rodinné z áz m í. N druh é strně js m od rok u státní spráě, tk ž js m určité př dsty dostz k uš ností m ě. M á ok do si dok áž ob sh prác tj m ník m ěstsk éh o úřdu př dstit. O sob ně s dom níám, ž tto funk c j d strosty tou n jdů ž itější m ěstě. Co j k onk rétně Vším úk o m? M z i strostou tj m ník m b y m ě b ýt určitá sym b ióz, protož tj m ník j něco jk o prod ouž ná ruk strosty. Č sto si idé práě tyto prom oci p tou. V m i z j dnoduš ně j to tk, ž strost z stupuj m ěsto n n k, do č m ěst j o n, j h o h ním úk o m j db át o b h o roz oj m ěst. M ým úk o m j řídit úřd. To z nm ná, ž já js m ndříz ná z m ěstnncům n úřdě, tořím yh ášk y př dpisy, k t ré př dk ádám rdě z stupit stu k sch á ní, sm ouy, strám s o p rsoná ní g ndu, yřiz uji stíž nosti M im o jiné do m é g ndy ptří i k ác ní strom ů, ř jně prospěšné prác, úz m ní p án, připruji noý pož ární řád, poodňoý p án, podk dy do Rdy m ěst Z stupit st p ním úk o y, k t ré z těch to j dnání yp ýjí potž m o p ním úk o y dné pn m strostou či m ístostrostou. M oj prác z s n n k n ní ž to ik idět, protož n ž připrím yh ášk u, m usím prostudot spoustu podk dů, prob rt j s práník y M ěstsk ý úřd m á tk é něk o ik stř dis k, což j př d ším P čot sk á s už b, k t rá posk ytuj s už b y i ok o ním ob cím, P nz ion, M ěstsk á k nih on, M ěstsk é k u turní stř disk o, don dán jsm j ště m ě i stř disk o M ěstsk ý s jsm z řiz ot i šk o. Jk idít, j to pom ěrně ob sáh á g nd. Nyní připruj m noé z řiz ocí istiny práě pro šk o y. D o t rénu s dostnu z řídk, c ý d n s dím stně u počítč tořím. V průb ěh u rok u doš o k pom ěrně rz ntním z m ěnám p rsoná ním s ož ní z m ěstnnců úřdu. M ůž t j podrob něji přib íž it? N jrz ntnější z m ěny si z sáh y st b ní úřd. D n s m ám n st b ním úřdě dě ing. střk y pní s titou prxí n st b ním úřdě z tím m oh u j n ch á it n j n já, i ob čné si z m ěnu poch ují. Jk odb ornost, tk i prof sní přístup. D ší z m ěnou b y o s ouč ní spráníh o odb oru h ospodářsk éh o odb oru j d n. Nstoupi noá doucí odb oru, roněž ing. k onom i noý z m ěstnn c n sprání g ndu. M ys ím, ž i toto b y dob rá o b, př stož noá doucí s t pr s z nm uj s g ndou, j m i pr ciz ní, což ítám. O d š pní z pok dny n m t řsk ou doo nou, tk ž m ám z ásk ok. A příští rok s nám ch ystjí d z m ěstnnci do důch odu, tk uidím, jk to b ud m ř šit. A c k m tyto z m ěny h odnotím poz itině. J diné m ínus j to, ž s n úřd n h ásí ž ádní m už i m dí idé, tř b i po šk o. Sm oz ř jm ě s potýk ám i s řdou nitřních prob ém ů, protož n ž s noí z m ěstnnci z prcují, s z nám í s s g ndou pod., n druh é strně k ž dý z nich přináší s s b ou něco noéh o, čím ž m ůž osttní ob oh tit. A pk jsou tu z m ěstnnci, k t ří jsou tu již m noh o t, m jí z k uš nosti, prxi jsou tk oým tím pi íř m úřdu. M ěstsk ém u úřdu s n yh nu y ni st b ní úpry... Co s podři o, co s připruj? Připri i jsm b z b riéroý přístup pro ob čny, tk ž dn s noě z r k onstruoných prostorách njd t příz m í podt nu, pok dnu, m trik u k onom ick o sprání odb or. Z áro ň s om ouám j ště ob čnům z z h orš ný přístup do h orníh o ptr, k d stně n st ništi s dím já, účtárn sprání g nd. O ptro ýš pn strost. D oufám šk, ž do k onc práz dnin b ud uk onč n i r k onstruk c prníh o ptr b ud m m oci posk ytot s už b y ob čnům důstojnějším příj m ném prostř dí. M ám rdost i z toh o, ž h z k é prostř dí b udou m ít i z m ěstnnci, n b oť n prcoišti tráí č oěk podsttě ětšinu séh o ž iot, tk s snž ím tom to sm ěru z m ěstnnc troch u op čoát. V součsné dob ě s čsto h ooří o přib íž ní ř jné spráy ob čnům. Konk rétně nš m m ěstě jd o s už b u Cz ch Point. Využ íjí ob čné tuto s už b u, st jně jk o tř b oěřoání istin pod.? Tto s už b j pom ěrně z nčně yuž íán, už uj m o tom, ž ji roz šířím i o d ší g ndy. N úřdě j roněž troch u prob ém, pok ud něk do m rodí n b o m á doo nou, tk m usí b ýt z ástupnost. D n s s nb íz jí i - rningoé k urz y, tk b ud

4 4 nutné, b y si z m ěstnnci tyto k urz y, sp ciá ně pro Cz ch Point, udě i b y z d proáz nost. O ěřoání istin idé yuž íjí z nčném počtu, st jně jk o yřiz oání noých ob čnsk ých průk z ů. D ší k á z m ěn nás č k á s spuštěním dtoých sch rán k. Většin úřdů j ště n tuto z m ěnu n ní připr n. Tk é náš úřd b ud tos z ádět k tronick ou spisoou s už b u, postupně s propojuj m počítči, k upuj m noé progrm y, protož spuštění dtoých sch rán k j podm íněno práě k tronick ou podt nou. To k d nárok y n připr nost z m ěstnnců. Jk idít, tk š souisí s ším. Noé grfick é i ob sh oé náp ně s dočk y i int rn toé stránk y m ěst n dr s w w w.r nic.cz... D ostáám řdu podnětů od ob čnů, stránk y s íb í, idé posí jí dotz y J ště tm sm oz ř jm ě jsou něk t ré n dosttk y n b o n př snosti, ty postupně z ch odu odstrňuj m. N ní prob ém, k dyž tm něk do njd ch yb u, šptné t fonní čís o poš nám z práu, nprím to. Prác n w b oých stránk ách j příj m ná, k r tiní h ně j, n roz dí od té ppíroé, idět. Sm oz ř jm ě, š z áisí n p něz ích, tk nárh y n stránk y js m toři sm s w b m st r m, postupně jsm s z šk o i i nyní si n w b dáám ěci sm i. D ěk uji z roz h oor. Tom áš H rom ádk ŠKO LY Z ák dní um ě ck á šk o Z čát k rok u j náročnější n úp ně dětm i ob íb ný, práz dniny sk onči y t ď s b udou m us t učit učit. O to íc ch c m z čát k šk o níh o rok u n nší z ušc dět m z příj m nit. V prním týdnu šk o y b ud j ště prob íh t Z ám čk u ýst Ldis Sit nsk éh o. Výstu jsm úm ys ně prod ouž i i do z čátk u šk o níh o rok u, b y si ji m oh i děti rodič proh édnout. N t nto k u turní z áž it k podob ě fotogrfií náž m h udb ou, z h jocím k onc rt m p dgogů, k d jsou poz ní ýz nm ní h osté, npřík d Yon Šk ároá m z z osoprán, k t rá j só istk ou Národníh o did Prz, jink ětšin učit ů j k tiním i um ě ci h udb ě s ěnují prof sioná ně, t dy s m át n co těšit. Tím to Vás srd čně z m od 18 h od. D O Z ÁM EČ K U NA Z AH AJO VACÍ KO NCERT UČ ITELŮ. Vystoupí A ic Bu r, In Bydž osk á, L nk Ko ářoá, M i oš Bydž osk ý, Frntiš k Běh oun k, Cm i o C r, Jos f Lor nc, P tr Něm č k, Jn Přík d ší. Půodně jsm p áno i íc úpr r k onstruk cí, z důodu n př dpok ádné h ári ody s situc z k om p ik o prác m us y b ýt od ož ny n d ší m ěsíc, i tk jsm př s práz dniny něco stih i y pši i, b y z áz m í pro děti b y o příj m nější k u turnější. D á, co b ud jistě rodič z jím t, jsou roz rh y h odin ob oroé nb ídk y, proto s dujt nš noě post né w b oé stránk y w w w.z us-r nic.cz, k d Vás b ud m průb ěž ně inform ot. Njd t tm šk ré k tu ity š ch ny potř b né z práy. Noink, k t rou ch c m tom to roc z ést, j h n d prním týdnu rodičosk é s tk ání nd s st ním čsoéh o p ánu (roz rh u h odin). In Junk oá K ULTURNÍ LÉTO N co při rnisáž i n z b ýá čs Z h áj ní ýsty rnisáž to j snh stručně př dstit dotyčnéh o tůrc j ho torb u z nčně růz norodém u, sh rom áž děném u pub ik u. V proj ch proto ětšinou z z níjí ob cně sroz um it ná ž iotopisná fk t inform c o h ním ob sh oém z m ěř ní torb y. N tůrčí fjnoosti už potom doch áz í z řídk. Tk oý ch rk t r m ě i k c uspořádná ř nick ém Z ám čk u k ž iotním u jub i u Ldis Sit nsk éh o. Při poh du n yst né fotogrfi j z j né, ž h ní ro i posuz oání j h o torb y dn s h rj r tině k rátk é ob dob í působ nosti jk o dorníh o fotogrf č sk os o nsk ých t ck ých útrů

5 5 Ang ii, t ch To pož uji z j dnostrnné ůči jub i ntoi z n spr d ié. Spo č nsk ý ýz nm m á tto část j h o torb y n sporně. A o j h o sk ut čném k um štu tp á čnéh o ob dob í ypoídá m á o. Vté dob ě tm m ěfk tick y m onopon fotogrfick é dok um ntoání udá ostí osob ností. M ě to tk řík jíc popisu prác š o h ně o ob rz oá fk t, k d m oh si j n těž k o up tňot soj ýtrné sch opnosti, k t ré s duj m j h o d ší, d ouh é p odné torb ě. Když s L. Sit nsk ý po á c rc do Ř nic, já js m t pr b ěh s nud í u nosu po z h rdě dom u m éh o děd čk N Stránc. J to t dy od m n drz ost h odnotit. T pr js m fotogrfick ý roz um b r, k dyž fotogrfick é pub ik c L. Sit nsk éh o už m ě y u ř jnosti z nčný oh s.proč? V éř č rnob í ých sním k ů b y o j n m á o těch, k t ří s m u m oh i ront. V j h o idění d ti u už íání sět pro z ch yc ní tm osféry b yn př k ont ný, si jk o o g n rci strší Jos fsud k. A n b yto j nom j h o ýtrný cit, b y to i z rub ná z n ost fotogrfick é t ch nik y, b ortorníh o proc su d ších ř m s ných do dností, k t ré b y y z ák d m j h o sním k ů! A k o ik k i om trů nch odi t rénu při h dání toh o spránéh o m otiu úh u poh du, k o ik h odin trpě iosti si si yž ád y j h o z áb ěry z ž iot přírodě, jk rych si dok áz r got n sptř né! Až půjd t n dotyčnou ýstu Z ám čk u, njd t tm j n m á o z torb y Ldis Sit nsk éh o. D oporučuji ám, z jdět i do k nih ony o ptro níž proh édnět si j h o ob rz oé pub ik c pok ud tm jsou. Jistě si šim n t i b z m n, ž tk oý M istr yuž íání protisět s h n d tk n njd D oc.ph D r.o tto Brb c, CSc. z ok n ř nick é i y ž po pos dní fotogrfi, k t ré jsou tk é z Ř nic, k d j b r ně z ch yc n séri fotogrfií pn Ing. B n š n strom ě, jk č š jb k. D ob m z i těm ito děm fotogrfi m i př dstuj sk oro osm d sát t dí o, k t ré z nik o tom to ob dob í, př dstuj m i ob sáh ou sb írk u b oh tou n tém t ž ánry, o k t ré s z jím. N ýstě Výb ěr z dí j z stoup n př h ídk z cyk u Študáci k ntoři, stré př dá čné Prh y n job íb nější z tém t Ldis Sit nsk éh o - z im ní h ory. Tom uto soub oru j ěnoán n jětší část ýsty, uk áz k fotogrfií z á čných t, k t ré Sit nsk éh o pros i y po c ém sětě sm ěro y j h o d ší tůrčí k rok y ob sti dok um ntární fotogrfi, o ini y j h o b udoucnost. S nostní z h áj ní ýsty prob ěh o př sně d n m istroých d d sátých nroz nin. D ouf i jsm, ž s pn Sit nsk ý z účstní rnisáž osob ně, z z drotních důodů to n b y o m ož né. V rnisáž b y ic úspěšná, přiš o h odně um ění m i oné ř jnosti dos o s dá říci, ž b y h n h ě. Výstu u dstrost m ěst M iros Cncig r, pros ou pok rčo M UD r. Jindřich König, k t rý s k torb ě pn Sit nsk éh o z táh ob cnějších roinách přib íž i ž iotopisná dt. D á z z pom ín prom ui n j n o dí, h ně o h istork ách z ž iot utor, Ing. Frntiš k Jnosk ý, k t rý j d ouh o tým přít m tk é ob diot m j h o prác. Příj m ným z áěr m rnisáž b y o h ud b ní ystoup ní Prž sk éh o M oz rto tri ob sz ní P tr Něm č k, M i oš Bydž osk ý St fn Britík. Pro d ší ročník y fotos onu j tto ýst k ou ýz ou udrž t nst nou úro ň příštím roc př dstitz jím é dob ré fotk y. In Junk oá M odrý dom č k Z áří 2009 K árn M odréh o dom čk u: Pro k ý úspěch prod už uj m ýstu c stot sk ých fotogrfií z již ní Austrá i Kt řiny P tr H osn d oých ž do k onc z áří. O d 1. říjn pk prostorách k árny prob ěh n ýst fotogrfií z ž iot nší orgniz c k cí M odréh o dom čk u, nz ná Už 2 rok y! G ri M odréh o dom čk u : Až do 27. z áří 2009 prob íh á g rii M odréh o dom čk u ýst soch ř, k r s íř, m di ér portrétisty doc. pn Jindřich S ry b ud m m oci sh édnout ýstu k r oých ob rz ů n h dáb í od ýtrnic psych ot rp utk y A ic Végroé, drž it k y c ny Frnz Kfk y z um ě ck ou činnost přínos ropsk é k u tuř. V rnisáž urč ná pro širok ou ř jnost prob ěh n h odin! Ab ych om Vás íc n ák i n k rásné b r né ob rz y n h dáb í, přik ádám pár s o o j jich utorc z jím é t ch no ogii, k t rou tyto poh z ní n duši z nik jí. A ic V groá * M ě nik u. Ab so o Stř dní odb ornou šk o u ýtrnou (tz.h o rk u) Prz Lidoou k onz rtoř,ob or idoá t xti ní torb.(prof. Kyb oá) V t ch spo uprco s Psych o n rg tick ou b ortoří při VŠCH T Prz. V roc spo uz k ád m z inárodní éčit sk é c ntrum M nd, k d prco jk o t rp ut ob sti roz oj idsk é psych ik y k r tiity jí b y Ank t R f xu ěn c n Frnz Kfk y z um ě ck ou V nk tě čsopisu R f x H dám k íčoé udě tuř. Žij osob nosti dc ti t sob ody z ítěz i činnost přínos ropsk é k u c. R portér, k t rý n z uři ob oru rch it k tur Jos f P sk ot, utor Prz n H nspu uj snoé ob rz y, k t ré b ěh m ýoj Pod tím to náz m připom ně M rtin Nám ětoé studi roz oj Ř nic, pod M oub c ob sh oosti, Groh m n týd ník u R sp k t d d sátiny k t ré b y z tím r iz oán r k onstruk c z ísk ájí n h n m ění s poz oruh odná k rás j jich Ldis Sit nsk éh o. Z m ínis i o ř nick é P ck éh o nám ěstí. oány originá ní ýstě, k t rá prob ěh Z ám čk u jk o VS b r nosti. Jsou m t ch nik ou k r oým i pigm nty n d ší ročník Ř nick éh o fotos ónu. h dáb í, k om b inonou t ch nik ou Jub i um fotogrf připom nu roněž osk oé b tik y (př k rýáním h otoých t iz Č T z nou u d strší pořd p och h ork ým osk m ). Vosk dík y sém u z cyk u G nus, TV No ěno IV. ročník ř nick éh o ysok ém u om u sět propůjčuj b rám Sit nsk éh o jub i u něk o ik m inut i Jiří h oub k u, sítiost sk oz nčoný jk o Podz im k rám ci pořdu Vík nd. fotos ónu m ok rý f k t, k dy b ry působ í jk o VS, th r j ěnoán ýz nm ném u č sk ém u n z sch é, č rstě nn s né. Vosk jk o fotogrfoi Ldis u Sit nsk ém u átk ch m ick y n k tiní, z ůstáá k j h o 9 0. nroz ninám. O ýstě Z ám čk u n m ěnný. Pod osk oým k ryt m ynik n Výst j ot ř n Z ám čk u O Ldis u Sit nsk ém b y o npsáno již k rásná struk tur sk přírodníh o h dáb í. do od 13 do 18 h odin, d nně m noh o. J h o b iogrfi od počátk ů torb y, T ch nik m b y j utork ou stá m im o pondě í. k dy jk o m dík z do ruk y popré z dok on oán. fotoprát yfotogrfoséh o děd čk Šárk H šk oá

6 utogrm iád In Krus Ado f Born sá Z ám čk u z j dnosm ěrnění prooz u n prk oišti u ob ch odníh o Vš ob cná ýročí ětšin prž sk ých did č tně Národníh o did stř disk ující s po Prz b y uz ř n šich ni h rci, z pěáci osttní p rsoná k c Ř Ř nic. Tisícoý d potu př dst ní po s s n podři o 2 m ěstsk ým stráž ník ům b y i totá ně nsz ni do á čné ýrob y. tosk ý ob čn rk ousk é m ístodrž it stí Prz z sti o ydáání usm ěrnit k nádrž í. V 1,45 h od. b ynpd n ný Trns H ospitz rněnéh o po oš tř ní dopridom ů. d ník u Č sk é s oo k ů i u ř jňoání č ánk ů proti á c. Z áro ň přio Z áří z říz n m ěstsk ý roz h s b y4.9. z tč n prní č sk ý po itik př ds d národně sociá ní Z áří prob ěh rnisáž ýsty M iros K i r. strny Vác K ofáč. éd i j h o ob rz y h ně sk ářsk é ýtory, k t ré oz b roj né stř tnutí m z i Strým Noým Náštěníci sh y náš stát n ýstě jponsk é O sc. M ěst m Prz k ů i dě ní k onfisk cí círk ních m j tk ů. r pr z nto Konf ik tuk ončioj nsk ým z ásh m Prok op H o ý. Kö z d no m z im ěstsk é t fonní spoj ní m z i Prh ou Vídní. truch u (5) prní z áod prim átorsk ých osm i s ic Prz n 20 Lét z nm n pro Ruch stb i itu. R dk ční rd V tě. tém ěř b z z m ěny, čk o ib y V stfá sk ým m ír m uk onč n prco h ičk čsopisu m ě stndrdně Třic ti tá á k, šédsk é ojsk o opusti o t pr ž ut oornž o ou b r u (prosincoé ydrnconé H rdčny M ou Strnu. D ruh ý b ř h V ty ydání b y o z né), struk tur Šédoé nik dy n dob y i. čsopisu b y z ož n n třís oupcoé sz b ě. N stránk ách z prodj s z c K počátk u II. sětoé á ky y h istorick é příspěk y Něm ck o př pd o Po sk o. 3.z áří Ang i Frnci z b yd dim ír H oušk y, k t rý s roc ypoědě y Něm ck u á k u, protož b y y áz ány V u sm ouou s Po sk m, což př dtím přípdě Č SR n dodrž y. D o ěno z jm én jub i, poz ději z nik 19. z áří Něm ci ob sdi i z ápdní část Po sk. Již 17. z áří př k roči L sníh o did r iz oná j h o m yš nk soětsk á ojsk ých odní po sk é h rnic ob sdi po sk é k rj b y m i úspěšné rub rik y Výz nm né ř nick é osob nosti (od př áž ně ob yd né rusk ým ob yt st m. Vz áj m né z th y m z i dosud čís 6/19 9 3). S riá, n k t rý nz ují součsní č noé r dk ční Něm ci Soěty Po sk u b y y př d m dom u ny 23. srpn ouž isoji r pr z nttiní k niž ní n z ák dě ytoř ní p ánu d m rk ční čáry (pk t M o oto rdy, b y si b udoucnu jistě z s y inform c z m ěstsk éh o úřdu, ť už š o Rib b ntrop). T nto p án s np ni22. z áří. Po sk o b y o roz dě no podob u. Boh té b y n dě ob sti. 28. z áří po týd nním b om b rdoání dob y i Něm ci o ob čsné z práy z činnosti Rdy m ěsty, j jích k om isí n b o i z stupit st. Vršu, čím ž b y dok onč n ok upc c éh o po sk éh o úz m í. o o b udoucí sk ádc N Bořích J ště n podz im ob sdisoětsk ý Sz pob tsk é r pub ik y V roc m ěsto inform o ož ní spo čnosti EKO S Ř nic s.r.o. potř b ě úz m níh o st jné úm ys y m ěs Finsk m. Finoé s b ráni i z nik rusk o z ánu pro m ěsto. Práz dninoé čís o sáz noě firm IRIS. O d finsk á á k, k t rá počátk m sk onči poráž k ou Finsk. p z ářijoéh o čís z č o k niž ních noink ách inform ot n Finsk o yd o Soětům úz m í Kr i. N jř ypuk á k i n z ápdě Eropy z č stránk ách Ruch u M ěstsk á k nih on Ignát H rrm nn tém ž s ob j i i k rátk á inform c o př stěh oání M ěstsk éh o něm ck á rm ád ob sz ot D ánsk o poz ději i n utrá ní Norsk o, čís Jiříh o z Poděb rd čp.74. k t ré s úporně b ráni o, čk o i m ě o pouz dom ob rnu. By y úřdu z pětdo rdnic n nám ěstí Krá i čt náři prostř dnictím Ruch u npř. rdy do ob sz ny norsk é přísty, h orntá úz m í h ně n s ru V roc z ísk i s o h istorii Uk rjinsk éh o gym náz i z m ě n b y dob yt. Voj nsk ý odpor řídisám norsk ý k ráh k on z h rdy, doz ědě Ř nicích, os i i 100 t ř nick éh o Sok o, 65 t od z nik u VII. (nroz n 1872, k t rý b ynk on c donuc n po dou m ěsících t ř nick é pošty. D n šníh o čt nář z ujm fk t, b ojů opustit z m i n b ritsk ém k řiž ník u D onsh ir. Podři o s Bráčník ů 125 y jk ék o iinform c z k opné, národní h áz né, m u odéz t norsk ý národní pok d odp out s c ou norsk ou ž Ruch u ch yb ě i činnosti d ších orgniz cí. Nopk o poz nání á čnou f oti ou do Británi. F oti poz ději prok áz Spoj ncům ř nick ých šk o íc n ž dn s z d b y o inform cí z činnosti frní ch rity činnosti c nné s už b y.krásým postoj m z ísk úctu c éh o národ. Již 10. k ětn něm ck á ojsk př k roči h o ndsk é, b gick é círk í Ř nicích ůb c. o Ruch u roc připom nu o udě ní č stnéh o uc m b ursk é h rnic poz ději odtud npd Frncii. Prní čís oé ( ) r dk ční rdě s Luc m b ursk o pod h o z j diný d n, H o ndsk o k pitu o o ob čnstí M rtině Nráti o jm éno Boh um i Kos. Tém t m čís o j dn tom to roc pátý d n B gi s úporně b ráni do 28. k ětn. A již 13. ob j i ik idc s prc. Č t náři s k ětn npd něm ck á ojsk Frncii z již ní B gi, b y s b yj dnoz nčně odpd, j h o soz, i o stb ě p nz ionu pro s niory. Roz sáh ým yh nu frncouz sk é ob rnné M ginotoě inii. Tk prob íh tk é doz ědě m b y y připom nuty udá osti stré pd sát t, udá osti Eropě počát k II.sětoé á k y, n jstršnějšíh o á čnéh o m t riá k ětn rok u V dn ch č rn postih Ř nic k onf ik tu 20.sto tí. pood ň, n k onci m ěsíc s k onprní ročník Ř u Ř nic j h o k onání m ě o dě roiny: ) b n fiční (ýtěž k prospěch Ř nick á ýročí k ont dětsk é onk o ogi Prz ), b ) upoz ornit n k tstrofá ní st z říz n ž inost nsk á šk o pok rčocí Spo čnosti L sníh o did. Součástí práz dninoéh o z ářijoéh o čís b y o II. sm íš ných ž iností (odpoíd typu poz dějších učňosk ých šk o ). ydání S z nm u účstník ů ř nick é t fonní ústř dny, dík y tom u řád D om inik ánů z řídi Z ám čk u stud ntsk ý Ju nát. b y ob ě čís drž ší (9 r sp.6 Kč). By o to niž ší gym náz ium s ub ytocím i m ož nostm i, od k inty s th r ch odi o do rcib isk upsk éh o gym náz i Prz. Šk o b y z ruš n sěc ní noé šk o y n nám ěstí Výročí rok u 2009

7

8 (P c ná inz rc )

9 97 Ř nic n strých poh dnicích - 68 Prti z odou Sto tá ř nick á poh dnic od s ná z Ř nic do Prh y n ní dtoán n m á ni c é poštoní rz ítk o (z nám k j strž n). By poříz n z ř jm ě t ch Tuto poh dnici u ř jňuji, protož j z jím á sým z áb ěr m. Fotogrf stá snd něk d n náspu z strým fotb oým h řištěm. V ob sti z odou, do ní po oině ob ráz k u, jsou t h dy j n ouk y či pstiny. Z B rounk ou dom inují z b í á b udo stréh o nádrž í, pro j h ostin c U Kučinů, j ště dá j štít Říh o sttk u. D á pro těsně u ř k y j podch od pod drh ou s yústěním N z b udick éh o potok. Nd ním sptřím níz k ý č rnob í ý dom k čp. 67, půodně k o oniá pní Em y Str jčk oé, poz ději h o ičstí pn Frntišk Bůrk y.př d násp m dráh y u s m foru stojí dě osob y, k t ré ptrně č k jí n příoz. Řdu dom ů n pré strně poh du k ončí dom y čp (i dr.prž sk éh o ). Př dk ádná poh dnic j z jím ým sto tým dok d m př d ším ob sti éh o b ř h u B rounk y nd ř nick ým j z m, k t rá t h dy j ště n b y dotč n z ástb ou. Kő b y o s h ráno prní t nisoé m istrostí Ř nic po á c již pod h ičk ou Sok o Ř nic (LTC b yz ruš n M yš nk rátit s k něk t rým dříějším 19 48). T h dy m už sk ém u t nisu Ř nicích i b rtři N ub rtoé Ado f z jím ým t nisoým udá ost m éodi ( D ád ), Frnt H onz, u ž n pní Ann Ř nicích m ě npd z toh o důodu, ž oé. tních m ěsících č r nci srpnu s ž dy S m nsk á, b b ičk M rtiny Nráti druh á h rcí s z ón h rá ětšin t nisoých turnjů n prob ěh dorcích LTC. Stručně z d uádím něk t ré ob no néh o t nisu Ř nicích pod ičk ou TJ S oj. d m éh o náz oru z jím é z práy h N tř ch dorcích z h áji po íc n ž sportoní ýs dk y z t k ončících s dm i t é puz s ou č innost z áodní topočtu n d ítk u. druž st dospě ých strších ž ák ů. ád ž í š d sátých pod pub ik c dr. J.V. Boh us dob rá prác s m t ch d k pr ním u úspěch u druž st 50 t O k rš ocíh o spo k u Ř nicích dospě ých, což y rch o i o t ch z rok u z č O k rš ocí spo k ostátní diiz i. roc orgniz čně finnčně 2 účstí c ostátníh o turnj podporot k ub oý ř nick ý t nis (čk o i ročník u c m už ů ž n z řz néh o do k t gori prní z práy o něm jsou z rok u 19 02). i Jn Kurz, SU T p ic, z ož n Č s. w n-t nisoá socic turnjů A z ítěz i oá, S i IPS Prh. (Č LTA), k t rá podpoři roz oj k ub oéh o Y t Ty č nů LTC Ř nic s B r íně t nisu c é Č SR o trdičníh o již 12. utk ání s h ráči IV.m z inárodní m istrostí z účstni stř dních Č ch t nisu uspořádáno S k tion T nnis d r BSG Auss nh nd in. Tto utk ání s h rá n př trž itě 30 Ř nicích k onc m č r nc. S ný Jn B r t b y uk onč n roc Kož uh h rán turnji j n sm íš né čtyřh ř, k t ré s pní Č rnou z ítěz i ítěz oé ok r sních př b orů: M ich M ott Ing.P ín Froňk oá, ob LTC Z áro ň prob ěh o i IV.m istrostí Ř nic. Ř nic étě h rá i n dorcích LTC u P py S m nsk éh o spo čnou xh ib ici Jros D rob ný s - 4. ročník m m oriá dší sk upině z ítěz i i ný fotb ist Jos f Bicn, k t rý pěsto čtyřh ř s niorů. V m J.Koz V.L cin, L TC Ř nic, yšší t nis jk o dop ňk oý sport. Střípk y z h istori LTC Ř nic ěk oé k t gorii F.Růž ičk, J.Fntyš, ob LTC Kz ín. CT dospě ých ítěz oé douh ř : Jiří J ž k, Lok o P z ň, A ž b ět Rösch oá, S i Prh. CT dorost nců douh ř yh rátom áš H yrosk ý, S i VŠ Prh, děčt n h rá. I k dyž dn s xistují jiné priority sportu č tně t nisu, js m toh o náz oru, ž sportoní h istori trdic b y n m ě b ýt opom íj n. K ub y z ní č rpjí jistotu pro sou d ší xist nci sportoní roz oj. Lz s z ní poučit, inspirot náz tn ni. Kö J dn z n jstrších ř nick ých t nisoých fotogrfií - b y poříz n u W issů n z h rdě roc

10 81 Spo č nsk á k ronik Roz ouč ní s Vác m Kounosk ým V n dě i 2. srpn 2009 z m ř sém ř nick ém dom ě ěk u n dož itých stých nroz nin pn Vác Kounosk ý (nroz n ), n jstrší m už sk ý ob čn Ř nic, druh ý n jstrší ob yt m ěst, n jstrší č n LTC Ř nic prděpodob ně i n jstrší č sk ý t nist, k t rý j ště sých 88 t ch h rát nis. N počátk u tošníh o rok u si j ště ch odi sám nk upot, pos dních m ěsících s j h o z drotní st b oh už z h oršinto ik, ž b yjiž prk tick y upoután n ůž k o. Kounosk ý přiš do Ř nic roc T pr jk o dospě ý z č h rát t nis, k t rý s stj h o k ým k oníčk m.věnom u m noh o. Byřdu t r k ordm n m počtu odprconých b rigádnick ých h odin m i k tiním č n m ýb oru t nisoéh o k ub u. Sým pi ným t nisoým trénink m dosáh tk oé ýk onnosti, ž roc s stpř b orník m Č SSR douh ř k t gorii nd 65 t n t nisoé s niorc Ch rudim i. Všich ni ituj m, ž s n dočk stok y. P áno i jsm i s ním os u k ub u fotk u s rk tou ruc n t nisoém dorci. Těši s n to. S Vác m Kounosk ým jsm s npos dy roz ouči i pát k dn 7. srpn 2009 ob řdní síni n h řb itoě Ř nicích. Z přítom nosti rodiny si 60 sm ut čních h ostů, př áž ně z řd č nů příz niců ř nick éh o t nisoéh o k ub u, pron snd rk í pos dní z pom ínk u pn Z d něk Noák, nyní n jstrší č n LTC Ř nic. Uádím z d dě fotogrfi Všk Kounosk éh o. N prní z nich z s dm d sátých t dcátéh o sto tí j Kounosk ý m z i děčty n t nis. V o od něj s dí pní S ák Noák oá (m á dř ěnou rk tu), pro D n Sob odoá. D ruh á fotogrfi j z říjn 2002, z os y s dm d sátých nroz nin Jny Nráti oé n t nis, jsou n ní z pr Ing. Io Kd rk, pr z id nt Č sk éh o t nisoéh o sz u, třid d sáti tý pn Kounosk ý m oj m ičk ost. J to pod m n pos dní z nám á t nisoá fotk z m ř éh o. Pro ř nick ý t nis b yvác Kounosk ý stně J n m Borotrou, g ndárním frncouz sk ým t nisoým m ušk týr m, k t rý s dož i9 6 t( ) t nis h ráž do ysok éh o ěk u. Kö Vč ři SPO LK Y VI. M doé odpo dn Ř ničtí č ři šich ni příz nici č m du jsou i tos z áni n VI. ročník M doéh o odpo dn Spo č nsk ém dom ě Z dní Tř b ni, k t rý prob ěh n duch u os 9 0. ýročí z nik u Z ák dní orgniz c Č sk éh o sz u č řů Lit ň d s ti téh o působ ní k om orníh o soub oru H rm oni M oz rtin Prg nsis. Ústř dní postou tošní k c b ud tj m ník Č sk éh o sz u č řů M VD r. M i os P routk CSc., k t rý přijpoz ání č řů Z O Č SV Lit ň k t rý j yh áš ný jk o ěcný, sroz um it ný z áb ný ř čník, k t rý dok áž os oit ndch nout i n č řsk ou ř jnost. N b ud ch yb ět och utnák prod j m du č řů z Z O Lit ň tos s z ř jm ě b ud och utnát prodát m ož ná i d s tdruh ů m doiny. Bráčníci M doé odpo dn s k oná sob otu 26. z áří Spo č nsk ém dom ě Z dní Tř b ni doporuč ný spo č nsk ý dop něk j jk ýk o i č í m oti. Z h áj ní b ud 13:45. Podrob ný progrm n z n t n stránk ách : h ttp://sw b.cz /m do odpo dn /poz nk.h tm. LF Bráčníci ch ystjí os y Připom ínám inform ci z ř jněnou Ruch u č. 7/2009, ž os Z h rádk áři 80. ýročí z nik u O b c Bráčník ů s usk ut ční 5. z áří 2009 sá Lidoéh o dom u. D oproáz t ji b ud s nostní průod s prpory, účstí d ších spřát ných spo k ů po ož ním k ytic u pom ník u pd ých. V progrm u ystoupí Notičk y, j s íb ná i Č sk á b s d k rojích k p do poch odu k z áb ě. th r M KC Votic Vás srd čně z n ýstu ooc - Š ch tění jb oní rodin Kum što. Vyst ny b udou h ně z r gistroné odrůdy

11 19 Vyk o ji k Prom ěny Práz dniny s př h oup y do druh é po oiny. J sob ot po dn. Př d ř nick ým nádrž ím j rušno. Ko m Ink y s h rom dí ž utá tričk s og m Prom ěn. Pod j jím d ním c á sk upin m ých i k ých (30 dětí) odjíž dí n týd nní tn ční soustř dění do H orníh o Brd. L tošní soustř dění b ud m ít ráz c otáb oroé h ry Ať ž ijí duch oé, což b ud součsně příprou n ánoční ystoup ní. Tn čně r k r ční progrm b ud b oh tý. Ch ystá s noá ch or ogrfi country, M orsk á b s d pro os y m ístní ob c Bráčník ů m ěšťnsk é tnc k m ájoým os ám příštím roc. V p ánu j i přípr k éh o př k p ní pro II. r pr z ntční p s Prom ěn. Až s z týd n opět př d nádrž ím z ž utí tričk Prom ěn, to už nám b ud z b ýt j n k ousíč k práz dnin př d nám i b ud již tř tí tn ční rok. Prní s tk ání (př d ším inform ční) i s rodiči s usk ut ční dn 7. z áří 16 h od. sá Lidoéh o dom u. J í s, ž o h odiny Prom ěnách j k ý z áj m, proto b ych om rádi upoz orni i, ž inform ční sch ůz k b ud pro noé z áj m c dů ž itá. V tošní s z óně b ud m pro k ý úspěch pořádtjiž II.ročník ýuky t. m r. tnců j dnot icích, k ž dé út rý od 19 do 20,30 h od. (10 k cí Kč). Noink ou b tní sk upiny b ud b tní příprk dětí od 4 t dá. Cič b ní h odiny z ůstájí k ž dé pondě í sá Lidoéh o dom u. B iž ší inform c posk ytn m n inform ční sch ůz c n t Těším s n Vás.Z Prom ěny D.R n rtoá Krátc př d po dn m 5. srpn yk o jiu ž z ničníh o př j z du Ř nicích osob ní k. Nik do z 25 c stujících n b yz rněný. Pod po ici m oh o b ýtpříčinou šptné př h oz ní ýh yb k y. V k y n fr k ntoné trti m z i Prh ou, B roun m P z ní stá y ž do odpo dn. Ků i n h odě uk onči y Č sk é dráh y př dčsně ý uk u druh é k o j tk spoň část čně ob noi y prooz. Náh rdní dopru m z itím z jišťo y utob usy. V k ych ý iz osy k o j i s prž ci z h rub o 30 cm. Šk od b y odh dnut n 1 m i ion k orun (n k u z nik šk od z 650 tisíc, n pošk oz né trti, náěstid u trk čním d ní pk 500 tisíc k orun.) Níc k y j z di y rych ostí j n 10 k i om trů h odině, proto nb ír y z pož dění, což n ib ě n s i c stující. Z tím co ok o í B roun to b y y m xim á ně d sítk y m inut, u P z ně m ě y k y z pož dění i íc n ž dě h odiny. S prob ém y s potýk i i řidiči osob ních ut, protož ž z niční př j z d n b yprůj z dný ž do n dě 9.srpn. th r Foto: uk Vystřiž no D igitá ní tm (P c ná inz rc ) Vn jb iž ších dn ch přijd m Ř nicích o h ní z drojn ogoéh o TVysí ání. Z ysí č Prh Cuk rák b ud n ogoé t iz ní ysí ání uk onč no 31. říjn Prh u stř dní Č ch y tk podsttě b ud pok rýt pouz digitá ní t iz ní signá. Vysí č Prh Cuk rák nyní ysí á soub ěž ně n ogoě i digitá ně, diáci Ř nicích tk ž m oh ou yř šit př ch od n digitá ní ysí ání už dn s. Víc inform cí njdou n w w w.digit n.t b z p tné info inc Př ch od n digitá ní t iz ní ysí ání s n týk á těch, k t ří přijím jí t iz ní signápř s k b, st itn b o int rn t, pouz těch, k t ří přijím jí př s nténu. Př ch od n digitá ní t iz ní ysí ání j m ož né yř šit b uď yuž itím nb ídk y k b oé, st itní n b o IPTV t iz, n b o z k oup ním s t-top-b oxu n b o noéh o t iz oru s stěným digitá ním tun r m. Z poj ní s t-top-b oxu z ádn i m tér, pordí m u přípdně ob ch odě n b o n z m íněné int rn toé dr s. Vpřípdě spo čných t iz ních ntén j tř b n ch tproéstúpru ntény sp ci iz onou firm ou. (Ř nic on- in, h ttp://r nic.z d.cz ) OD SRPNA 2009 NAJD ETE INTERNETO VÉ STRÁNKY KINA NA H TTP://W W W.KINO REVNICE.CZ

12 1 10 Pro děti rodič... Lum n Lum k po práz dninách K ub m ých dětí Lum k D ob řich oicích z h ájí sou činnost 7.9. pondě í. V tošním šk o ním roc b ud m ít již c od nní prooz od 7.30 do 17 h odin. J ště př d z h áj ním pořádám čtrt k h odin inform ční sch ůz k u pro rodič dětí z psných do Lum k u. O sttní k tiity ob čnsk éh o sdruž ní Lum n D ob řich oicích z čnou průb ěž ně tk é po tom to dtu, jk j u d no inz rtní části toh oto p átk u. M ůž t s těšit n prid né k urz y k c pro sé děti (ng ičtin pro př dšk o ák y, ýtrk s k rm ik ou pro př dšk o ní i m dší šk o ní děti, AKTIVITY pro šk o ák y dob ě práz dnin, č štin k proh oub ní uči, přípr dětí n t ntoé z k oušk y n um ě ck é šk o y, Kurz pro děti s odk d m šk o ní doch áz k y). Tk é s přih šujt n k urz y, k t ré si už ij t spo u s sým i dětm i (ýtrk Spo u struk turoný progrm H rny). Připr ny jsou pro ás j ště př dnášk y s nb ídk ou poh ídání dětí b ěh m nich (cyk us Podz im ních př dnáš k s b s dou, z nich ž prní ys ch n t n k onci z áří n tém Co m á stně um ět dítě m zi 2 6 ty?). N j dnot ié k urz y př dnášk y s přih šujt př d m. C oroční Kurz pro děti s odk d m šk o ní doch áz k y prob íh jící tom to roz sh u z m ěř ní n ní m im o úz m í Prh y z tím r iz oný. V D ob řich oicích b ud prob íh t b udoě 1. stupně z ák dní šk o y z ýz nm néh o finnčníh o přispění O b cníh o úřdu D ob řich oic. Tím tk é z přijt nou c nu. Kurz z jistí dět m roz oj prciá ních psych ick ých funk cí dů ž itých pro roz oj čt ní, psní, počítání (z rk oá, s uch oá p rc pc ) pod odb orným doh d m. D ů ž itá ýz nm ná b ud spo uprác s rodiči b ěh m k urz u. D ěti postupně přiyk nou prid ném u r ž im u prác, po uk onč ní k urz u b udou připr ni n stup do šk o y. Kurz doporučuj m dět m, k t ré jsou po dok du šk o ní doch áz k y. N úp ný z čát k říjn pro ás připruj m D rk iádu. D oufám, ž s njd stt čný ch p c, k t rý s utk á s drk m sk rytým h ouštině, těším s n ob oh u p nou drk ů! Tk přijďt! I tos s b ud m sch áz t dom k u nproti 2. stupni z ák dní šk o y, u ici P ck éh o 147 D ob řich oicích. Víc o nás njd t n w w w.i um n.cz Všich ni jst z áni, přijďt s k nám i j n podít. M gr.r nát Brtoníčk oá, t Rodinné c ntrum L ťán k Už 20. z áří 2009 pro Vás ot írám Rodinné c ntrum L ťán k. L ťán k j rodinné c ntrum, k t ré přich áz í s nb ídk ou růz ných k urz ů pro m é strší děti, těh otné ž ny, rodič, i prrodič. Tím to s ch c m od išit od osttních rodinných c nt r, k t ré s ětšinou sp ci iz ují j n n rodič s dětm i, s niory opom íjí, řík á j dn z z k dt k L ťánk M rk ét Kětoňoá. Prid né k urz y jk o npřík d řík nk y cič ní pro k oj nc b to t, tořié dí ny, drm tick ý k rouž k, jóg pro děti, z píání, n b o jíz d n k oni, b udou přispít k roz oji odpočink u dětí. Strší děti b udou m ít m ož nost účstnit s k urz ů i b z přítom nosti rodičů. M m ink y s n m uňty b to ty m oh ou nštěot o ně přístupnou dětsk ou h rnu yb nou h rčk m i ob č rst ním náz ttk k ontk ts osttním i m m ink m i. L ťán k nb íz í tk é k urz y pro dospě é, k t ří si b udou m oci n ch í i odpočinout od sých dětí sp nit si sé sny. Npřík d nučit s h rát n k ír či k ytru, k r s it m ot s k d m ick ou m ířk ou, yrob it dár k z k rm ik y n b o s protáh nout při h odině pow rjógy. N b udou ch yb ět ni odb orné př dnášk y n z jím á tém t z ob sti ých oy, psych o ogi dětí dospě ých, z dré ýž iy, pod. Pro těh otné j nb ídc cič ní př d po porodu s c rtifik onou du ou k urz y přípry n porod rodičostí s k tční pordk yní. L ťán k b ud pro z áj m c ot ř n od út rý do čtrtk. O ík nd ch b udou pořádány ob čsné ý ty do ok o í, sportoní dny d ší z jím é ob oh cující k c pro š ch ny ěk oé k t gori. Bud m rádi, k dyž s nějk ým nápd m n ý t n b o h rou pro děti přijdou i rodič. Kž dý dob rý nápd j u nás ítán, dodáá M rk ét Kětoňoá. J dnou z prních m im ořádných k cí b ud O b tisk oání ručič k nož ič k n k ch ičk y čtrt k 24. z áří N áh jt yrob t b ěh m m inutk y k rásný d k or, k t rý Vám připom n, jk éh o "drob čk " jst dom m ě i! Rodinné c ntrum L ťán k z nik o dík y inicitiě m dých m m in k z L tů Ř nic, k t ré ř ši y k ž dod nní otáz k u, jk z b it sé děti s z nám it s s osttním i m m ink m i. Tk s z rodinápd z ož it rodinné c ntrum, přib iž uj z nik L ťánk pní Kětoňoá. Strost ob c L ty Jiří H ud č k z ož ní rodinnéh o c ntr podpoři posk ytpro j h o činnost potř b né prostory, to sáu Kfk ů,vch oupk ách 36. L ťán k m á k dispoz ici i prostory m ístní Sok o ony tosk é k nih ony. Rodinné c ntrum dost o náz po ob ci L ty, k d b ud j h o síd o. Rodinné c ntrum L ťán k z h juj sůj prooz n dě i 20. z áří 2009 prním ročník m L ťánk oy O ym piády. D ěti b udou m ít pří ž itost yz dob it rodinné c ntrum sou k r tiitou či yrob it tůrčí dár k pro rodič, z sportot z soutěž it si u L tosk é Sok o ony. Rodič m oh ou k rom ě soutěž í náz t k ontk t s idm i podob néh o z m ěř ní, s z nám it s s nšim i z k uš ným i k tory j jich k tiitm i. Budou si m oci tk é z cičit jogu, z tncot pod č r si odd ch nout sá U Kfk ů z z uk ů rock oé k p y 80:20. N áh jt dorz it. Už ij t si spoustu z áb y n Vš děti b udou č k tpotěšující ýh ry.vš ch ny Vás tím to srd čně z m. Víc inform cí n z n t n w w w. tn k.cz. O b čnsk é sdruž ní RC L ťán k K ÁM O CLUB s př dstuj

13 111 O D PO LED NÍ PRO GRAM O VÝ BLO K pro děti m dšíh o šk o níh o ěk u KÁM O CLUB b y z ož n proto, b y optim á ní form ou roz íj tě snou i duš ní k ondici m dších šk o ních dětí (š st ž d s t t). V D ob řich oicích b ud od z áří 2009 noě ot ř n k ub pro děti, j h ož cí m j m im o jiné podpor roz oj dětsk é tě sné ých oy tk oé form ě, k t rá j práě pro děti do d s ti t ěk u h odná. KÁM O CLUB s n ori ntuj n m xim á ní ýk on, n roz oj poh yb oých činností jk ým i jsou b ěh, posi oání, postř h ob rtnost, prác s m íč m, h b itost c k oou fyz ick ou k ondici. K sportoní k tiitě b ud přič něn jz yk oá ýuk r xční b ok s yuž itím prk ů náprné fyz iot rpi. KÁM O CLUB nb íz í dět m m ož nost s z účstnit dk rát týdně ( pondě í stř du od 13,30 do 17,00 h odin) odpo dníh o progrm u tř ch růz ně ori ntoných b ocích. V prním b ok u s děti b udou učit ng ičtinu to dou sk upinách d úroně. Výuk ng ičtiny b ud z m ěř n n j jí k tiní použ íání to form ou k sick é ýuk y k om b inoné s h rm i, písničk m i soutěž m i. V druh ém b ok u s děti b udou ěnot náprné fyz iot rpii s yuž itím prk ů str tch ingu, jógy b odyt rpi. D o progrm u b udou z řz ny k rom ě uo ňocích cik ů tk é prk y náprné (npř. př dch áz ní z nik u p och ých noh ou, dnéh o drž ní tě, spránéh o dých ání pod.). O b sh m tř tíh o b ok u b ud roz oj š ob cné poh yb oé průpry dětí s z m ěř ním n b sk tb. D o toh oto sportoníh o b ok u b ud z č něn ng ičtin z prníh o b ok u, to tk, ž tr néři b udou s dětm i m uit část čně ng ick y. Tím to s up ní použ íání ng ičtiny n nási nou přiroz nou form ou. KÁM O CLUB tk nb íz í k om p xní odpo dní progrm b z nutnosti doproáz t dítě z j dnoh o m íst n druh é. C ý odpo dní b ok s b ud od h rát pod j dnou stř ch ou, b udoě Sok o D ob řich oic. KÁM O CLUB po doh odě s rodiči m ůž z jistit yz dáání dětí přím o druž ině n b o šk o. Př stož s orgniz átoři snž i i ytořit progrm n c é odpo dn, j m ož né si yb rt pouz dí čí k tiitu dítě tk b so uj npř.j n ýuk u ng ičtiny n b o j n sportoní b ok. D ět m s b udou ěnot M gr. Kro in Sc b roni, b so ntk Uni rsity Bm b rg ob oru p dgogik ingistik, č nk r pr z ntčníh o tým u b sk tb u Č sk é r pub ik y, tr nérk b sk tb u k tork jz yk ů rok u 2003 (Aj, Nj, Č j), studijní pob yty Něm ck o, Šýcrsk o, Ang i, USA M gr. M onik V s á, b so ntk FF Uni rsity Kr oy, ob oru p dgogik, psych o ogi, tr nérk b sk tb u Sok o D ob řich oic s d ouh o tým i z k uš nostm i s d ním dětsk ých sportoních k tiit. D o š ch b ok ů b udou dá z pojoáni xt rnisté to jk rodi í m učí, tk d ší odb orníci (b odyt rp utk, r h b i itční s str, ék řk td.) Inform ční sch ůz k pro z áj m c, r sp. rodič prob ěh n dn b udoě Sok o ony D ob řich oic h odin. Inform c o k ub u z z ísk t tk é n t fon ch , n w w w.k m oc ub.cz. Ch orus Ang us h dá noé z pěák y D ětsk ý pě ck ý sb or Ch orus Ang us h dá děti, k t ré rády z píjí přitom ch tějí z jím ě yuž ít o ný čs. V doucí yz ýjí rodič : Při ďt sé děti n k onk urz n přij tí noých č nů do příprných oddě ní i do h níh o sb oru 1. z áří 2009 od 10:00 do 11:00 h odin Z Š Č rnošic M ok ropsy, od 12:00 do 13:00 h odin u noé b udoy Z Š D ob řich oic 7. z áří 2009 od 13:40 do 14:25 h odin Z Š Č rnošic M ok ropsy od 15:20 do 18:00 h odin u noé b udoy Z Š D ob řich oic. Příprná oddě ní Ch orus Ang us jsou d n st jným sb orm istr m jk o k onc rtní sb or děti s nich z áb nou form ou učí růz né idoé písně, k o dy, též z ák dy t ori z pěu z not. Jsou urč n pro h ud b ně ndné děti ěk u od 5 do 8 t m jí z k oušk y j dnou týdně. Výs dk y sé prác děti příprk ách pr z ntují n k onc rt ch, k t ré jsou pro ně pořádány již trdičně o Vánocích z áěru šk o níh o rok u. Prid né z k oušk y příprných oddě ní prob íh jí součsné dob ě ž dy pondě í odpo dn b udoě Z Š Č rnošic - M ok ropsy i b udoě I.stupně Z Š D ob řich oic. Konk urz j ot ř n i pro strší ndné děti s z ájm m o činnost k onc rtním sb oru Kontk t: D ětsk ý pě ck ý sb or Ch orus Ang us, -m i : ch orus.ng c ntrum.cz w w w.ch orusng us.cz SPO RT L tní t nisoé soustř dění dětí n LTC T nis Ř nic LTC Ř nic, t nisoý k ub M rtiny Nráti oé, uspořád dn ch srpn 2009 n dorcích LTC u ici L gií pětid nní sportoní soustř dění pro děti od 7 do 12 t. Š o o k ci s z m ěř ním n t nis n fyz ick ou k ondici dětsk ých účstník ů. Soustř dění s z účstni o 17 dětí, k t ré b y y roz dě ny pod ěk u pod úroně h ry.v d ní př z i tr néři Jros Koz ák M ich D ršnr. C á k c b y uk onč n růz ným i soutěž m i dět m s mi íb i. Kö O ndrášok Cup Fotb S ojř nic S ojvyš h rd 1:0 (0:0) H osté, h rjící Č FL, od z čátk u potrz o i ro i forit prní čtrth odinu m ě i h ru pod k ontro ou.vyb ojo i i něk o ik roh oých k opů, nic z nich n dok áz i ytěž it. Nopk sk órot m oh i dom ácí, k dyž 16. m inutě př d d i rych ý protiútok. H ostující Prošic fu m z stik ci Ř nick ých b yz to oc něn ž utou k rtou. Z nás dující stndrdní situc b y dk rát tr f n pouz z ď. Z b yt k po očsu n přin snic z jím éh o po očs sk ončiz ot ř néh o stu 0:0. D ruh ý po očs pok rčo yronné h ř b z ýrz ných šncí ž do 61. m inuty, k dy s do sm osttnéh o únik u dostdom ácí F out, ob ěh b rnk ář z sunum íč do práz dné b rány. 1:0! Vyš h rd, z j ně z sk oč n d ním Ř nic, do k onc z ápsu už nic n ym ys Ř nic tk m oh y nk on c po yronném utk ání s it ítěz stí nd forit m postup do 2. k o poh áru Č M FS, k d s utk jí s Písk m. jk r D iiz S ojř nic Boh m ins B 1:2 (1:1) O d z čátk u z ápsu s doz p něný stdion siž ný fotb n ob ě strny. V 28. m inutě yb ojo i dom ácí roh oý k op z něj pos m íč F out prádní h ičk ou do préh o h orníh o roh u b rnk y 1:0! H ráči Boh m ins pk z ýši i k tiitu n 5 m inut z m k i ř nick é h ráč n sé po oině. D om ácí šk š ch ny n b z p čné situc i s troch ou štěstí yř ši i. Boh už těsně př d po očs m h osté sron i. V 44. m inutě pronik i po pré strně, nás doc ntr po z m i n osm oc néh o Ib rgim o t n b z prob ém ů z k onči. 2. po očs pok rčo poh dném fotb u. V57. m inutě

14 1 12 h ráči Boh m ins opět pronik i npro, c ntr dom ácí b rnk ář yrz i j n k h ostujícím u S z ák oi, k t rý z ěsi do odk ryté b rány. Ndá s h rá ot ř ná h r. Stř dom ácích z 62. m inuty sk onči n tyči. V75. m inutě b ěž h ostující útočník sám n b rnk ář, t n h o šk čistě z sti. Z áěr čnou čtrth odinu si Ř nic ytoři y t k, z jím ou šnci přin s o ž nst ní. Přím ý k op z h rnic ápn s k routi do šib nic, nk on c s j n odrz iod tyč n. H osté uh áji i d ní prní diiz ní utk ání Ř nic sk onči o těsnou proh rou i př s m i pěk ný př d d ný ýk on. jk r Foto: uk Sttistik Ř nic -Boh m ins B 1:2 (1:1), 28. F out Ib rgim o, 57. S z k, 39 5 dik ů. Roz h odčí: L rch.žk:0:2. S st nš h o tým u prním diiz ním utk ání h istorii: Rm s - H rub ý, Č rný, Štěch, P ch áč k (79. Kunt) - Š frn (70. P t ičk ), B z p c, H ork ý, Ch rob ák (79.Šk orán k ) - Krd, F out. SK S nco D oub rk - S ojř nic 2:5 (1:2) D om ácí z h z o i j dnu šnci z druh ou, nši b orci yuž i i k ž déh o ok énk doub r ck é d f nz iě k sk óroání. Tk s dost i do doub rnk oéh o d ní, k t ré z áěru po očsu sníž i S ák. Po ob rátc s dom ácí snž i i yront, opět ch yb o i ob rně n tráník u k r onáš Bošnsk ý, k t rý nstří čtyři b rnk y. Připom ínám, ž Bošnsk ý h ráč FL z tým y Bř no Vyš h rdu. th r Sttistik D oub rk -Ř nic 2:5 (1:2), S ák - 10., 17., Bošnsk ý, 62. Šk orán k. Roz h odčí: Štěrb. ŽK: 3:1. Č K: 75. sist nt dom ácíh o tr nér R.Boud.D iák ů: 200. VydM ěstsk ý úřd Ř nic dn Č ís o 9 /2009 (242.ydání).20.ročník. IČ O C ník inz rc p tný roc 2009 Roz m ěry jsou z áz né, prid ným inz r ntům posk ytuj m s y. form át m odua - 1 strn A4 m odub - 1/2 strny A4 m oduc - 1/3 strny A4 m odud - 1/4 strny A4 m odue - 1/8 strny A4 Inz rát z z dt pís m ně, t fonick y n b o -m i m n dr s r dk c. V ob j dnác j nutné uést pož doný roz m ěr inz rátu, ob sh inz rátu, fk turční údj (dr s, IČ ), k ontk tní osob u, -m i, t fon. Uz áěrk inz rc pro nás dující čís o j ž dy 15. m ěsíci, n inz ráty podné po uz áěrc s z th ují prid u d ná c ník u n w w w.r nic.cz. Adr sát: R dk ční rd: M gr.tom áš H rom ádk (šéfr dk tor), M UD r.jindřich König Jz yk oá k tork : M i d H ork á Adr s r dk c : M ěks Ř nic, M níš ck á 29, Ř nic E-m i : h rom c ntrum.cz T fon: Tisk : K ár Nootná, D ob řich oic Vydání poo no pod č.m K Č R E Uz áěrk příštíh o čís j c n 3.000,- K č 1.500,- K č 1.000,- K č 750,- K č 400,- K č PSČ :

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Í é í á ý čá ř á ý í ř éž ří š í ů á é í ě ý ě ý á ň í í č é ě í í á í á á á í é íž š ž ě é é ř ě č í řá é č á í í ž é é á í í é í é á í ž ěž ý é š é ř ý ž á í í á ě ří ář á í ý á š ě ě á čí é ú í ří ě

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Í Í ů ř ý ý ď ž ě Č č č č š ě š ě ě ě ě ž ě ě ř ě ě ú ě ě ě č řš ě ř ě ě ž ý ě ž č š ě ř ě ě řč ě š ů ů š ě ý ě ž ř č š ě ě ř š ř ý ě ě š ř ž ě ě ě ě ů ě ú ů ě ě Á ý ě ý ň Úč ž ů ý ě ů š ě č ř š ě ů Ž

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

š Š Í ň Ý Ů š š ě ň ě ň š ň ť ž ě š Ď ň š Í š š é Ž é Ď ň ň é ě ť ž ě Í é ě ě Í Ú ě ě ě é Ď ě š Í ň Č ň ž é Ťč Ů é č ě č š ň š ě š ň é é ň Ž é Ó č ě é Ž ň é ě ě ě ě é ě č č š ň Ž č ň š ě Ž Ů ě š š ň ě

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ý úř é é ř ý č Ř ř ž č č é é ě ý š ě é ě š ě ěž Č é ř Č ěč ě Č ý š ě ř č Í š ž č ř Á Í ý č š ě Í ě šť Ú č é ý š ě ř ý Č ÁŠ é ý š ě š é ý š ě Ž ř ý š Č ý š ě ř Š ě é ž ě č ž ž č Ť ž ě Š š Úř ě ý Š Ť ž é

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Ó Á Á ý ř ó é ě ší ř ž í ě í ěř í é á ž ň ří í é íř ů ří í ř í č é í é š é Ť č é áš ý á ý é ě é á é é í ž ě í í á ó áš ý č á á č í á ě á ó ů á ě í á ó é č íú ě ý á á ř á í í í ý íží í ó é ář ó á ř á ý

Více

ž ý ýž í ě š é ě Ž ýž éž Í ě š č í ž ř ó ě é éž ě š ř č Ž ě ě ě Ší ě ě Í Í Í é é Í Í ž é ř é ř é ř é é é Í é ě ě ř é ě ě ř Í š č é é é ž é ě č ř Í ý ý ý í ý ě ř ů č ř ě úš í č í é ě Í ř í ě ě ý é ř é Í

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Č Á ý é í íč í é ě Ž é ř Ž ří í í ě é ř š é ž ý ří Í í í ď ý Ž ě ě í ž é ř ě š é č Ž š ý ě é č Ž é ě š í ý é č Ž ý č é é ú ř ě Ž š é š ú ů ě Ž ů Ž ú ů ř é é ě č ě í Ž é ů í ěž é ú ď í é š í ů ř í ž í é

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ď ý Ň ř é Ě Í É é ě ž Ť Ý Ě č Ú ž éč č Ú č ť ž ý ů ě ř č ď Š č ů é č ý ž ý ý č řů ěř é č Š Í Í Č č Ú č ě é ě Č Ú č Í č č Í é č ě é ú ň Í ž ý ř é ú ž ňý čč é Í ě Č é ěž é ý č Ú ň č č Í ú ž Í ů ě ž Í ÚŽ

Více

Ý ř ť Ť č ť Ú úč ě éž é ý Ž č ů ý ř ý č ů š ě ý ý é é é ý č ě ě řď é č ů ú é ý ů ý ý ř š ý ř č Í ý ě ž č ů č ý ř ě č é ě ůž ž é é ý ě č ě ě š ř ů éž éž éž Ť ý ý é ž ě ě ě ř é ž é č ě ř š ů ý é ň úč č ý

Více