ČÍSLO 9 / ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2009 Cena 8 Kč.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 9 / ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2009 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz"

Transkript

1 ČÍSLO 9 / ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2009 Cena 8 Kč Největší akcí letních měsíců jsou v Lipníku nad Bečvou Svatojakubské hody. Bohatý čtyřdenní program si každý rok nachází své příznivce, a to nejen mezi občany našeho města. Svatojakubské hody jsou už bez nadsázky oblíbenou stálicí kulturního programu. Na fotografii vidíte zpěváka Laďu Kerndla, který uzavíral nedělní program a také ukázku z představení pouličního divadla Kozlí muž i pouliční divadlo se stává oblíbenou součástí programu hodů. Další fotografie jsou na str. 13 a také na webových stránkách v sekci Fotogalerie (zrychlený přístup přes horní lištu vpravo). Fotografie Leoš Smiřický LIPENSKÉ LISTY O KORUNU DRAŽŠÍ Již mnoho let si mohli občané našeho města zakoupit Lipenské listy za cenu 7 Kč. Cenu jsme se dlouho snažili udržet na stejné úrovni, letos však musíme přikročit ze zdražení o 1 Kč na korun 8. I toto malé zvýšení prodejní ceny částečně sníží dotaci, kterou musí město na vydávání měsíčníku vynaložit. Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Magdalena Gladišová, odpovědná redaktorka

2 STRANA 2 V září letošního roku budou dokončeny práce mezi ul. Osecká a Bratrská před budovou zámku v Lipníku nad Bečvou. Zpevněné plochy jsou v současné době předány do předčasného užívání. Touto revitalizací se zlepší přístup do zámku, zvýší se atraktivita tohoto území, efektivně se využije tento veřejný prostor a tím se zkvalitní život obyvatel města i okolních obcí ve správním území. Stavební práce provádí firma STRABAG a.s., Oblast Střed, Olomouc. MĚSTSKÝ ÚŘAD REVITALIZACE PROSTORU MEZI UL. OSECKÁ A BRATRSKÁ I. ETAPA PŘED DOKONČENÍM V rámci revitalizace prostoru došlo k těmto pracím: Příprava území kácení stromů a křovin, zemní práce včetně odvozu přebytečného materiálu. Zpevněné plochy vybudování parkoviště (1 971 m 2 ) pro 52 stání, z toho 2 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu, rekonstrukce zpevněné plochy před bytovým domem č. p. 1030, 1031 a 1032, rekonstrukce přístupového chodníku propojujícího parkoviště s ulicí Osecká a celková rekonstrukce všech přilehlých a dotčených chodníků pro pěší (807 m 2 ). Součástí objektu je vybudování nového drátěného oplocení na hranici nově vykoupeného pozemku. V prostoru parkoviště bude umístěno 12 ks parkových laviček. V ulici Bratrské před zámkem je umístěn zpomalovací práh vyvýšený přechod pro chodce. DÁLNICE D 47 JE V PROVOZU Stavba dálnice D 47, která protnula údolí Moravské brány, aby zajistila rychlejší dostupnost zejména tranzitní dopravě a ulehčila přetížené síti ostatních komunikací, je uvedena na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR do předčasného užívání. Není tedy ještě dokončena. Dokončení celé stavby se plánuje do konce roku Přesto město Lipník nad Bečvou není zatím spokojeno s řešením některých dílčích problémů. Komunikace, které byly užívány stavbou, nebyly zatím opraveny i přes příslib realizace v letošním roce. Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investor stavby, na řadu apelací ze strany města uvádí, že čeká na finanční prostředky a poté bude opravy realizovat. Jde o opravy komunikací III. třídy, které jsou v majetku Olomouckého kraje. Problémem užívání dálnice je hluk z dopravy ve vztahu k místním částem Podhoří a Loučka. Investor v rámci realizace stavby argumentoval, že není třeba činit opatření vůči Podhoří a postačí jen individuální úpravy. Ze strany města však bylo toto stanovisko odmítáno. V letošním roce byla provedena měření hluku ve venkovním prostoru, která budou pokračovat v září. Již dnes podle zjištěných hodnot investor uvádí, že budou doplněna protihluková opatření. Stavbu nebude možné pustit do trvalého provozu, pokud nebude splňovat hlukové limity, resp. pokud nebude vydáno kladné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým je v tomto případě Krajská hygienická stanice, pracoviště Přerov. Starosta města Miloslav Přikryl Kanalizace napojení rekonstruovaných ploch na stávající kanalizaci a rekonstrukce revizní šachty na teplovodním vedení. Úprava veřejného osvětlení osvětlení parkovacích ploch. Ochrana slaboproudých kabelů uložení slaboproudých rozvodů do kabelových žlabů a chrániček. Úprava kabelových rozvodů NN přeložku kabelů NN prováděla firma ČEZ. Sadové úpravy ozelenění všech nezpevněných a dotčených ploch v řešeném prostoru mezi ul. Osecká a Bratrská tzn. zatravnění a výsadba 16 ks javoru kulovitého a 22 m 2 mochny. Mobiliář osazení pamětních desek, vitríny u zdi kostela, 2 ks pružinových houpaček a 3 ks odpadkových košů. Město Lipník nad Bečvou získalo dotaci na projekt Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská, I. etapa v rámci: Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory Fyzická revitalizace území. Realizace stavby: 03/ /2009 Celkové náklady: Kč / Dotace EU: Kč Dotace z rozpočtu Regionální rady: Kč BEZPEČNÝ PŘECHOD V rámci akce Bezpečný přechod byl upraven přechod pro chodce v Osecké ulici, u Medcentra. Město Lipník nad Bečvou získalo na tyto úpravy příspěvek od Olomouckého kraje. Před přechodem byl položen zdrsněný povrch, navíc barevně zvýrazněn, zabudováno speciální osvětlení, osazeny dopravní značky ve zvýrazněném reflexním žlutém rámu a dělicí plastové sloupky.

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 PŘIPOJTE SE S NÁMI K LETOŠNÍ EVROPSKÉ KAMPANI EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Jak se pro Město Lipník nad Bečvou stalo tradicí, připojilo se i v tomto roce k celoevropské kampani, která pro rok 2009 nese podnázev Naše město naše klima. Podepsáním Charty 2009 se zástupci města rozhodli připojit k dalším městům, které svým postojem usilují o zlepšení životního prostředí, o rozvoj trvale udržitelného života a podporu těch aktivit, které občanům posilují nejen tělo, ale i ducha. Zmíněná Charta 2009 je pro rady měst dokumentace, ve které deklarují, že během celého týdne od září tohoto roku se ve městě budou konat akce pro veřejnost jak s environmentální tématikou, tak s tématem vztahujícím se k přírodě šetrným formám dopravy, v souladu s celosvětovou kampaní proti klimatickým změnám. Chartou 2009 rady měst potvrzují uzavírku libovolné místní komunikace pro motorová vozidla v libovolný den evropského týdne mobility a také závazek, že ve městě proběhne alespoň jedno trvalé opatření vedoucí k zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů nebo přerozdělení dopravního sektoru tak, aby toto opatření vedlo k postupnému přechodu od osobních aut k životnímu prostředí šetrnějším formám dopravy. V městě Lipník n. Bečvou bude evrops - ký týden mobility zahájen výstavou děts - kých prací základní školy Hranická v pros - torách ve vestibulu zámku. Společné téma vystavovaných prací kreseb, maleb a koláží je tzv. ekologické desatero. Pohled na deset nejdůležitějších priorit v otázce ochrany životního prostředí očima dětí bude vystaven v průběhu celého týdne. Ve čtvrtek 17. září bude pro děti mateřských škol uspořádán zábavně-výchovný program AUTOŠKOLKA. V této zábavně edukační show si děti hravou formou osvojí základní principy bezpečnosti silničního provozu. Program bude pořádat Středisko volného času v budově kina Svět. Následující den pátek 18. září bude uzavřená horní část náměstí T. G. Masaryka před budovou radnice, kde Základní škola Osecká uspořádá ekologický jarmark. V doprovodu ekologického veselí se se svými propagačními materiály, radami a zkušenostmi objeví i informační stánek BESIPu. Zároveň se tento den v pros - torách lipenského náměstí vyhlásí výsledky webové soutěže, kterou připravila Městská knihovna pro děti z regionu Lipensko s tématikou evropského týdne mobility. Všichni jsou při tomto dni vítáni a prosím, auto nechte doma! V sobotu 19. září se můžete zúčastnit přibližně 30 kilometrové vyjížďky na kole. I když tuto jízdu budou organizovat zkušení a zdatní členové Cykloteamu, nemusíte se obávat, že by jste trasu nezvládli! Bude navržena tak, aby si ji vychutnal a užil každý účastník, který má chuť strávit sobotu v sedle kola v pěkném okolí Moravské brány (více na str. 24). Pokud pojedete v neděli 20. září od Lipníku nad Bečvou k Oseckému jezu, věřte, že potkáte městskou policii, která se v rámci akce Na kole s přilbou bude plně věnovat projíždějícím dětem. Těm poradí a vysvětlí, jak má být vybaveno jízdní kolo, jak se chovat mezi ostatními cyklisty, PARLAMENTNÍ VOLBY Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 9. října 2009 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 10. října 2009 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Občané Lipníka nad Bečvou budou volit v 11 okrscích, jejichž přehled bude zveřejněn v příštím, říjnovém čísle Lipenských listů. Právo volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, na který může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Odbor vnitřních věcí aby nebyli ohroženi ostatní účastníci provozu a těm mladým kolařům, kteří svůj dopravní prostředek mají v plné výbavě, zanechají malou upomínku. Jelikož Evropský týden mobility by měl oslovit všechny věkové skupiny, nezapomněli jsme ani na dříve narozené. Sociální služby Lipník n. Bečvou uspořádají v pon - dělí 21. září pro seniory výlet na kolech, který bude ušitý na míru právě starším spoluobčanům. Senioři si tak mohou posílit svoji fyzickou kondici a prodloužit věk smíchem a dobrou náladou, která je ve sportujícím kolektivu čeká. Při nepřízni počasí sice budou ochuzeni o fyzickou aktivitu, ale i tak stráví příjemné posezení se sobě rovnými v budově autoškoly, kde je čeká náhradní program. Závěr týdne bude patřit opět dětem. Dětskou radostí a pohybem ožije dopravní hřiště, kde Středisko volného času zorganizuje zábavný program plný pohybu, her a soutěží. Jezdit se bude na všem, co má kola, ale ne motor. Tak jak by si příroda kolem nás přála! Odbor životního prostředí POHŘEBNÍ SLUŽBA OMEZILA SVOJI ČINNOST V průběhu měsíce června 2009 ředitel Technických služeb Lipník n. B. vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa vedoucího pohřební služby a správy hřbitova. Z 16 uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, bylo 13 žen. Pohřební služba TS Lipník n. B. je však vzhledem k její velikosti koncipována tak, že její vedoucí v rámci pracovních povinností provádí i manipulaci se zemřelými. Z důvodu omezeného hmotnostního limitu pro manipulaci s břemeny, vyplývajícího z legislativních norem, není toto místo pro ženy vhodné. Proto bude výběrové řízení vypsáno znovu a popis pracovních činností vedoucího pohřební služby bude přesně specifikován na webu Technických služeb (www.ts-lipnik.cz). Do doby, než bude vybrán vhodný uchazeč, bude správu hřbitova (pronájem hrobových míst, výsadbu, inkaso) zajišťovat vedoucí provozu vždy na základě telefonické dohody na čísle S požadavky na zajištění smutečních obřadů se po tuto přechodnou dobu obracejte na Pohřební službu Kuchař Josef, tel nebo D. Coufalík, ředitel

4 STRANA 4 2. ČÁST V minulém čísle Lipenských listů jsme představili pojmy kybergooming a kyberstalking a také jsme popsali základní rady pro bezpečné užívání internetu. Nyní Vás seznámíme s dalšími jevy spojenými s touto informační databází. Šikana je pojem obecně známý, který zahrnuje ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování, přičemž u kyberšikany je využito internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. Jaké projevy tedy označujeme termínem kyberšikana? Může to být např. zasílání urážlivých, zastrašujících, zesměšňujících nebo jinak ztrapňujících zpráv či pomluv, k nimž je využíván , SMS, chat, ICQ, Skype apod. Dále pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu. Můžeme sem zařadit i vytváření internetových stránek s cílem poškodit zachycenou osobu, vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu, obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním a další. MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁKLADNÍ RADY PRO BEZPEČNÝ INTERNET KAMEROVÝ SYSTÉM SE OPĚT OSVĚDČIL STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE ZADRŽELI VYKRADAČE AUT Dva povedení výlupci z Ostravska se objevili v noci ze středy na čtvrtek na sídlišti Zahradní v Lipníku nad Bečvou. Strážníka operátora městského kamerového systému zaujalo jejich podezřelé chování tím, že nahlíželi do interiérů zaparkovaných vozidel přímo pod lampami veřejného osvětlení, pod okny panelových domů a ještě si k tomu svítili baterkou. Přivolanou autohlídku městské policie tento strážník poté navedl do místa, kde byly podezřelé osoby spatřeny. Pro strážníky pak již nebyl problém pachatele dostihnout a zadržet, protože byli pod neustálým dohledem kamery. Jednoho z nich hlídka nalezla v úkrytu u vytipovaného vozidla s upraveným šroubovákem v ruce, druhého pak dopadla v nedalekém křoví. Jejich úmysly byly zjevné při prohlídce jejich vozidla. Kde přišli k velkému množství paměťových karet, SIM karet a dalších věcí pocházejících zřejmě z trestné činnosti, to bude předmětem dalšího šetření. O jejich úmyslech svědčí také množství speciálních nástrojů, určených k otvírání zámků vozidel. O rozsahu jejich působnosti také napovídá skutečnost, že přijeli vozidlem z brněnské autopůjčovny. Opět potvrdilo, že městský kamerový systém neomezuje práva slušných občanů, ale především napomáhá k ochraně jejich majetku a při udržování veřejného pořádku. Tomáš Humplík, Městská policie Lipník nad Bečvou Bohužel kyberšikana může mít tragické následky, jako například u třináctileté Američanky Megan Meier. Megan prožívala několik týdnů virtuální lásku s chlapcem, se kterým se seznámila na internetu. Pak jí chlapec začal psát zprávy plné nenávisti, jak je odporná a jak by byl svět bez ní lepší. Důsledkem bylo, že se Megan oběsila. Při vyšetřování se zjistilo, že za chlapce se vydávala 50letá matka Meganiny bývalé kamarádky, a tímto způsobem se jí chtěla pomstít za to, že se už nechce kamarádit s její dcerou. Anglické slovo hoax [houks] v překladu označuje nepravdivou zprávu, novinářskou kachnu, podvod, výmysl, žert či kanadský žertík. V počítačovém světě slovo hoax obvykle znamená poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Někdy je také označován jako řetězový dopis, protože obsahuje výzvu žádající jeho další rozeslání. S tím souvisí pojem spam [spem], který označuje veškerou nevyžádanou poštu. U hoaxu je velmi těžké rozeznat, zda je jeho obsah pravdivý. Informace v něm obsažené se zdají být uvěřitelné (např. infikované jehly v tramvajových sedačkách, vajíčko uvařené mobilním telefonem, jedovaté látky v nápojích a jídlech apod.) Bude lepší, když si takovéto informace ověříte, např. na adrese SMS spoofing [spúfin] označuje zneužití internetu k odesílání falešných SMS zpráv, které jsou těžko rozpoznatelné od SMS zaslané z mobilu. Útočník se tak může vydávat za jinou osobu. SMS spoofing je v současnosti v ČR blokován všemi mobilními operátory, poslední výskyt byl zaznamenán v roce Phishing [fišin] označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím zfalšovaných ů či www stránek přimějí majitele bankovního účtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Oběť obdrží ovou zprávu, která ji nutí přihlásit se k bankovnímu účtu. Ve zprávě je uveden odkaz na přihlašovací stránku, která je falešná. Útočník následně využívá data k přístupu na majitelův účet a např. převede peníze na vlastní účet. Kde můžete v případě nebezpečných jevů souvisejících s používáním internetu hledat pomoc? INTERNET HELPLINE Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: nebo Chat linky bezpečí: xchat.centrum.cz/lb Web: V pondělí 5. října se v Lipníku nad Bečvou v sále Základní umělecké školy Antonína Dvořáka uskuteční přednáška na téma bezpečný internet pro širokou veřejnost. Bližší informace o této akci budou zveřejněny na webových stránkách města Lipník nad Bečvou. Těšíme se na setkání s Vámi. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a lektoři projektu E-bezpečí

5 SENIOŘI STRANA 5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Snahou týmu 8 pracovnic je službou usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Smyslem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pečovatelské služby poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, a to v pracovní dny v době od 7.00 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Vedoucí PS: Marie Kropáčová DiS Ředitelka: Dana Navrátilová OBDOBÍ STÁRNUTÍ Kdy začíná stárnutí? V momentě narození. Novorozenec se sice ještě vyvíjí, ale současně začíná stárnout. Stárnutí je zákonitou etapou vývoje jedince, kdy dochází k úbytku fyzických a psychických schopností. Příčinou je genetické opotřebování a poruchy schopnosti dělení buněk. Stárnutí je individuální, u každého jedince nastupuje v jiném věku a také má jiný průběh. Světová zdravotnická organizace přijala pro rozlišení věkových kategorií pomocné názvosloví: 1) střední věk: let 2) stárnoucí osoby: let 3) stará generace: let 4) stařecká skupina: od 90 let Vědní obor, který se zabývá problematikou seniorů, se nazývá gerontologie a pracují v něm odborníci všech věkových kategorií i oborů. Lidský věk se výrazně prodlužuje a přáním každého je prožívat ho aktivně. Prožitky středního věku jsou rozdílné a souvisejí s životní úrovní, s osobní svobodou jednotlivce, péčí o vlastní zdraví, kvalitou životních podmínek a prostředí. Bojovat proti stárnutí je možné v každém věku, začít by se však mělo v mládí! Pro dlouhověkost si vytváříme předpoklady od dětství a nejvíc hřešíme v rané dospělosti, ve věku, kdy zakládáme rodinu a kdy nedbáme o tělo a duši, neboť kypíme zdravím. Jsou rodiny, které svým nově narozeným členům přinášejí genetický dar, kde se většina předků dožila vysokého věku. Dlouhověkost je v tomto případě zřejmě dědičně zakotvena. Ale jsou rodiny, kde takové štěstí nemají. Genetická rizika bych dopl - nila citátem I. S. Turgeněva: Se špatnou náladou se stárne velmi rychle. Smích a dobrá nálada patří k životu, ale nelze jej naordinovat. Umět se smát je samo o sobě lékem. Potřebujeme osobní pohodu a umět relaxovat. Naučit se čelit stresům a řešit životní peripetie s jasnou hlavou. Stárnutí je přirozený proces, jak jsem již psala. S oblibou se mluví o biologických hodinách, které nám naprogramovaly věk, kterého se dožijeme. Biologické hodiny můžeme ovlivnit do určité míry způsobem života, omezením rizik, které nám život zkracují. Marie Kropáčová, DiS, vedoucí pečovatelské služby, Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Zdroj: časopis Vital Plus, 2/09, roč. III CHARITA HRANICE, středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7 Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n. B. tel , IČ: , č. ú /0100 Vážení přátelé, děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku pro zjištění Vašich zájmů, které byly v nabídce KLUBU POHODA plánovaná nová sociální služba Charity Hranice, střediska Lipník n. Bečvou. Při dalším jednání s vedením Sociálních služeb Lipník n. B., Zahradní 1335, nám bylo oznámeno, že prostory, které jsme pro budoucí sociální službu vytipovali, budou Sociální služby Lipník n. B., příspěvková org., Souhradní 1393, Lipník n. B. využívat pro své potřeby. Je nám velice líto, že jsme Vás zbytečně motivovali, ale věříme, že využijete nabídky nových aktivit. Děkujeme za důvěru. Další sociální projekt Charity Hranice dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 40 Pečovatelská služba, která je velmi využívaná. Je to terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob. Pečovatelská služba pomáhá uživatelům prožít závěr svého života co nejpříjemněji, nejkvalitněji a prodloužit si pobyt v domácím prostředí. Odborně vyškolené pečovatelky pomáhají klientovi být nezávislý. Tato sociální služba je dle zákona placená uživatelem. Poslání pečovatelské služby Charity Hranice, střediska Lipník nad Bečvou: Zajištění co nejlepší možné kvality života uživatele, vycházející z jeho individuálních potřeb, možností a konkrétní životní situace. Jsme nápomocni lidem, kteří si přejí setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Cíle pečovatelské služby: poskytovat kvalitní služby sociální péče, které jsou v souladu se standardy kvality sociálních služeb, zákonem o sociálních službách a dalšími závaznými dokumenty umožnit uživatelům dle jejich přání setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí zajistit uživatelům tělesné, duševní, sociální a duchovní potřeby posilovat u uživatelů sebeúctu a sebedůvěru podporovat uživatele v rozhodování o prů - běhu pečovatelské služby: respektovat jejich názory a rozhodnutí a podporovat je v samostatnosti Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním osoby s tělesným onemocněním senioři Z okruhu těchto osob jsou vyloučeni jedinci, kteří jeví známky agrese, závislosti na návykových látkách a alkoholu, osoby s psychiatrickým onemocněním a osoby, které nesplňují kritéria cílové skupiny. Mezi hlavní úkony pečovatelské služby patří: 773 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 774 pomoc při osobní hygieně 775 pomoc při zajištění stravy 776 pomoc při zajištění chodu domácnosti 778 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Další bližší informace o tomto projektu Vám rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech. Charita Hranice, středisko Lipník n. B. tuto terénní pečovatelskou službu nyní provádí v těchto spádových obcí: Bohuslávky, Hlinsko, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oldřichov, Osek n. B., Radotín, Staměřice, Týn nad Bečvou, Veselíčko a také ve městě Lipník n. B. a v příměstských částí. Oznamujeme, že od července 2009 je zrušena fakultativní činnost odvozy uživatelů a jsou omezeny pravidelné sobotní a nedělní služby. V měsíci září jsme pro Vás přichystali poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme v sobotu 12. září po 9.00 hod. a vracíme se podle domluvy. Žádáme zájemce o nahlášení na níže uvedená telefonní čísla. Naďa Vrbíková ,

6 STRANA 6 BOB KREJČÍ SLAVÍ DEVADESÁT! Dne 24. září 2009 oslaví významné životní jubileum 90 let bývalý hráč lipenského fotbalu, pan Rajmund Bob Krejčí. Jeho bohatá sportovní dráha fotbalisty začala v útlém dětství. Fotbalová činnost byla prezentována v tehdejších sportovních oddílech DSK, SK, Sokola TOS a Spar taku Lipník n. B. Jeho vrstevníci říkají, že hrál výborně, protože uměl přihrát, vystřelit, měl dostatečnou rychlost, vytrvalost a obratnost. Prostě byl Pan Fotbalista, uznávaný nejen v okolí Lipníka, ale Hanácké Župy Fotbalové. Závodil také v lehké atletice, ve své kategorii hrál (a stále hraje!) tenis a snad každý sport, který se kdy v Lipníku provozoval. Nelze však opomenout jeho bohatou činnost v lyžařském oddílu, kde mimochodem vykonával funkci předsedy nepřetržitě 30 let. Jeho bohatá sportovní činnost byla po zásluze oceněna dlouhou řadou tělovýchovných vyznamenání a diplomů. Jeho svědomitost a pečlivost byla vždy příkladná, dovedl vždy kolem sebe vytvořit kruh obětavých pracovníků a vést je k činorodé práci. A tak za ně všechny a celou naši sportovní veřejnost naše upřímné blahopřání pevného zdraví, a hlavně ještě dlouhá léta u sportu mu přejí ti, kteří jej znají. Oddíl fotbalu Spartak VTJ Lipník n. B. BOLÍ VÁS CELÝ ČLOVĚK TAK SI ZAPLAVEJTE! Kdo ještě nezažil příznaky stáří a s ním spojené potíže pohybového ústrojí, kardiovaskulární, nebo i diabetické, těžko pochopí, jak potřebná je pomoc nemocné osobě. Je to dáno tím, že se dnes lidé stále méně a méně pohybují a už od malička se vozí ponejvíce auty. Ale co pak, až bude pozdě? Po těžkých operacích je doporučován zase hlavně pohyb, cvičení i plavání. Na přerovský bazén nás v průběhu desetiletí docházelo zhruba deset. Zdokonalily jsme se v plavání a bylo nám vždy spolu dobře. Později, když sil ubývalo, jsme zjistily, že nejhorší je cesta na bazén a zpět. Představuje více než 10 kilometrů a to už mnohé z nás nezvládaly. Zašly jsme do Sluníčka, kde paní Pospíšilová a hospodářka paní Štěpánová přišly na řešení. Od té doby nás už každý čtvrtek veze pan Pospíšil do Hranic a pak nás rozveze stejně jako své školáčky. Ani si nedovedete představit, jak mu v duchu i nahlas děkujeme. Vždyť nebýt jeho a jeho paní, nikdo by nás tam nezavezl. Páni doktoři mají pravdu, když doporučují pohyb a hlavně plavání ne však v ledové vodě. Naše pocity po plavání a po másážích tryskami v příjemné teplé vodě jsou nepopsatelné. Nechceme řešit důsledky našeho onemocnění, zaměřujeme se i na prevenci. Nechceme jenom prosit pánaboha o slitování, ani nechceme pomoc druhé osoby, nebo příspěvek na péči. Pokud nám síly stačí, chceme něco dělat! Je nás jen hrstka, ale kdo chce může nás následovat. Z.L. ZAJÍMAVOSTI, DOPISY ČTENÁŘŮ DOPISY ČTENÁŘŮ Vážení členové Rady města Lipníka n. B., dovoluji si Vás požádat o znovuprojednání jednoho rozhodnutí, které jste učinili na posledním zasedání. Jedná se o zrušení čtyř zastávek příměstské dopravy. Bohužel dvě z nich v Losertově ul. v blízkosti zvonice a na Bratrské u kláštera jsou pro starší a tělesně postiženého občany našeho města velmi důležité z hlediska nejbližšího přístupu na náměstí T. G. Masaryka a následně z něj, jestliže si potřebují vyřídit osobní záležitosti např. lékárna, MěÚ, spořitelna atd. Proto prosím, abyste toto rozhodnutí ještě jednou zvážili a tyto dvě zmiňované zastávky ponechali k využívání příměstskou dopravou, která by jinak zcela jistě hodně ztratila na své funkčnosti. Předem děkuji za pochopení a přeji hodně zdraví a správných rozhodnutí, která přispějí ke zjednodušení života starších a tělesně postižených občanů, kteří bydlí na okraji města v ul. Husova, Alšova, Hranická a Jezerská (kde se nachází i rehabilitační oddělení nemocnice). Mgr. Ludmila Petřvalská REAKCE Z RADY MĚSTA Rada města projednala na svém zasedání dne 24. srpna žádost paní Mgr. Ludmily Petřvalské týkající se zrušení čtyř autobusových zastávek příměstské dopravy ( Jezerská stavebniny, Losertova, U kláštera a Brzobohatého ), konkrétně především dvou z nich, a to Losertova a U kláštera. Vyhodnotila předložené podklady od dopravce Veolia Transport Morava a.s. o vytíženosti jednotlivých zastávek. Z vyhodnocení vyplynulo, že nevyužívanými jsou právě zmiňované zastávky U kláštera a Losertova. Rada posoudila i nový záměr zastavování na autobusové zastávce Komenského škola (místo zrušené Losertova ) a zastávce restaurace Moravská brána, kolem které autobus doposud pouze projížděl. V současné době je v součinnosti s dopravcem zvažována také možnost přesunutí autobusové zastávky Bratrská do blízkého prostoru budovy zámku, kde je velký pohyb občanů. Na základě těchto podkladů rozhodla usnesením č. 1621/2009-RM 53 o zrušení čtyř autobusových zastávek s tím, že zrušení zastávky U kláštera zatím odloží do doby vyřešení možnosti sloučení zastávky Bratrská se zastávkou U kláštera a vytvoření nové zastávky u budovy zámku. Pokud se jedná o dostupnost náměstí, lékáren, úřadu, spořitelny atd. pro starší a tělesně postižené občany našeho města, lze mimo autobusové dopravy využít i možnosti služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Lipník nad Bečvou. Mimo tuto organizaci obdobné služby nákupy a pochůzky, donášku léků, doprovod na vyšetření k lékařům nabízí a poskytuje i Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou.

7 ZAJÍMAVOSTI STRANA 7 LIPNÍK SE JAKO KLADNÝ PŘÍKLAD OBJEVÍ V POŘADU PAMÁTKY NA PRODEJ V pátek 4. září navštíví Lipník nad Bečvou štáb České televize, aby zde natočil další část z cyklu Památky na prodej. Lipník nad Bečvou ale žádnou památku na prodej nenabízí, naopak, bude v seriálu uveden jako příklad zdařilé obnovy zámku a zámeckého areálu. Protikladem mu bude zámek v Přestavlkách. Společné mají obě budovy to, že přestaly být sídelním zámkem a staly se zázemím pro správu velkostatku a byty úředníků (Lipník) a klášterem s mateřskou, obecnou a měšťanskou školou (Přestavlky). S tím souvisí i úpravy a jisté zjednodušení interiérů. PROHLÍDKY LIPNÍKU ABSOLVOVALO LETOS JIŽ 2000 NÁVŠTĚVNÍKŮ Prohlídku památek města Lipníka si na sobotu 22. srpna 2009 naplánoval Klub stomiků. Jeho členové se sjeli z celé severní a střední Moravy, přijeli i se svými rodinami z Opavy, Ostravy, Nového Jičína i z Přerova. Při příjezdu do Lipníka netušili, že právě mezi nimi se nachází jubilejní, dvoutisící návštěvník komentovaných prohlídek města. Stal se jím pan RNDr. Pavel Kreml, docent VŠB Technické univerzity Ostrava. Společně s svojí manželkou už byli v Lipníku několikrát, prohlídky města se však zúčastnili poprvé. Co je v Lipníku naprosto nadchlo, byly obří kované šachy a ostatní kovářské plastiky, které zdobí město v rámci výstavy Kov ve městě. Jejich přátelé ocenili také možnost dopravit se z Lipníka na hrad Helfštýn autovláčkem. Je to zážitek, taková jízda, a pro nás rekonvalescenty zároveň velmi příjemná možnost, jak se na hrad dostat, řekl jeden z účastníků sobotní prohlídky. TIC SDRUŽENÍ PIARISTICKÁ KOLEJ STÁLE HLEDÁ MOŽNOSTI VYUŽITÍ KLÁŠTERA Dne 22. července sdružení Piaristická kolej Lipník n. B. uskutečnilo zájezd do města Strážnice za účelem návštěvy piaristické koleje ve městě a získání informací o současném využití a provozu tohoto objektu. Za tím účelem jsme se obrátili na ředitelku Domova důchodců paní JUDr. Kyjovskou, kterou jsme požádali o umožnění prohlídky objektu s možností výkladu k provozu a využívání objektu pro sociální účely. Rovněž jsme se obrátili i na pana starostu města Lipníku n. B. Ing. Přikryla, zda by se společně s námi zájezdu nezúčastnil a nenavštívil uvedený objekt. Pan starosta účast potvrdil a uvedeného zájezdu se zúčastnil. Našim cílem bylo také získat potřebné informace, které by byly použity pro záchranu a využití objektu kláštera v Lipníku n. Bečvou. Objekt piaristické koleje ve Strážnici je využíván jako Domov důchodců a jako takový i dříve byl k podobným účelům určen. Z tohoto důvodu byl i udržován a také postupně rekonstruován pro dané účely. Jelikož je objekt zařazen jako památka, je v tomto případě nutno dodržovat i podmínky požadované památkáři. To se v některých případech podařilo, v jiných bylo nutné najít kompromis. Po zhlédnutí jsme jako sdružení Piaristická kolej byli rádi, že piaristická kolej ve Strážnici našla možné využití a uplatnění. Přesvědčili jsme se, že je možné najít i vhodné využití a kompromis při záchraně kláštera v našem městě a že i nadále jdeme tou správnou cestou, i když je zdlouhavá. Musíme vycházet z toho, že náš objekt je delší dobu nevyužíván, že jeho oprava bude stát nemalé peníze, stejně tak i provoz. Velikostně je náš klášter plochou nejméně o 70 % větší než ve Strážnici. Myslíme si, že to stojí za pokus zachránit další památku v našem městě a tím dokázat další zlepšení historie a ochrany památek ve městě. Další pobyt ve Strážnici jsme doplnili prohlídkou piaristického kostela Nanebevzetí Panny Marie a dalších památek ve městě jako areálu zámku, přístavu Baťova kanálu, samotného města a závěrem jsme uskutečnili návštěvu sklípku. Konstatovali jsme, že budeme pokračovat i nadále v podobných akcích. Děkujeme i panu starostovi ing. Přikrylovi, že nás podpořil a dík patří i paní ředitelce Domova důchodců ve Strážnici JUDr. Kyjovské, že nám vyšla vstříc. Občanské sdružení Piaristická kolej Ústředním tématem dílu budou také možnosti a limity využívání památkových staveb, neboť z mnoha důvodů (nedochovaný mobiliář, absence autentických prvků, ekonomický pohled) ne všude mohou být zámecké expozice. S tím spojené téma bude otázka interiérů v takovýchto stavbách. Moderátorem seriálu Památky na prodej je známý herec, moderátor a muzikant i divadelní režisér Ondřej Havelka. Kdy bude díl, ve kterém se objeví Lipník nad Bečvou, vysílán, včas oznámíme na webových stránkách města a ovým infokanálem. Odbor školství a kultury TÁBOROVÉ VZPOMÍNKY Turistická základna Mraveniště ve Valašské Bystřici poskytuje našim táborům zázemí již celých dlouhých 25 let. Nevyznačuje se žádným přepychem. Vyžaduje od svých návštěvníků opravdu tábornického ducha. Za to se pak odmění krásnou přírodou a skvělými možnostmi pro různé hry. A při rozmarnosti letošního léta nás chatičky Mraveniště chránily před dešti i nesmlouvavými paprsky slunce. Tyto prázdniny jsme společně prožili po pirátskými vlajkami, pod kterými jsme se plavili po mořích celého světa. Na sněžnicích jsme překonávali severní pól, v rovníkové Africe jsme navštívili kmen kanibalů a naučili se barvičkami zdobit svá těla. U protinožců jsme měli problém se domluvit, ale při hrách a soutěžích jsem překonali i tuto překážku. Dokonce jsme museli dvakrát naše posádky podrobit nočnímu vylodění. Všichni je zvládli víc než dobře a tak malý úbytek posádek způsobily jen prázdninové kurděje v podobě dobře maskované angíny. Ale i oslabené galéry dosáhly svých cílů, našly pradávné poklady. Nejen ty čokoládové, ale i ty pravé v podobě nových kamarádství a táborových lásek. Poděkování z kapitánského můstku osmé galéry patří všem, kteří zvládli pěší přesun k vodní hladině Bystřičky. A to jak řadové posádce (dětem dokonce i předškolním), tak i jednotlivým lodním důstojníkům, dohlížejícím na bezpečný přesun stohlavého konvoje, po úzké klikatící se silnici z Valašské Bystřice na Bystřičku a zpět. Vlastně se ctí všichni lodní důstojníci i jejich posádky zvládli dvanáctidenní plavbu. Kdyby se na táborech rozdávala vysvědčení, byla by téměř na všech jedna velká jednička. Ráda bych z tohoto místa poděkovala všem pracovníkům tábora Mraveniště, kteří ochotně dali dětem dvanáct dní ze svého volna, často na úkor svých rodin, dovolených a dobře placených brigád. Za SVČ a piráty z Mraveniště Draha Řeháková

8 STRANA 8 Všichni ve městě vědí, že mistr Jára Cimrman v Lipníku n. B. často pobýval a pracoval. Dovolím si zde malý odstavec z tisku: Byl upozorněn Antonínem Dvořákem na zdejší krásné náměstí, ozvěnu na hřbitově a mecenáše Jana Neffa. Objevuje se zde poprvé v roce 1902 a pak pravidelně až snad do roku Již za své první návštěvy hledaje nocleh seznamuje se ze svou, později velmi blízkou spolupracovnicí a sténografkou, slečnou Františkou Podhájskou. Přijímá její pozvání a ubytovává se u rodiny Neznámých. Paní Neznámá byla nevlastní tetou Františky Podhájské. (Podle některých pramenů bydlela rodina Neznámých na samotě Fenedyk.) Od té doby, za svých občasných návštěv v Lipníku, bydlí u rodiny Neznámých téměř pokaždé. K městu měl velmi dobrý vztah, pracoval zde na mnoha svých dílech. Tolik článek. Pro pochopení velikosti přínosu Járy Cimrmana pro strategický rozvoj města je nutné se seznámit s několika fakty z jeho pobytů zde. Musíme si uvědomit, že Jára Cimrman byl neustále zaneprázdněn svými vlastními úkoly a výzkumy, které jej provázely všude, kde se objevil při svém putování Evropou. Také jeho činnost dramatika a hudebního skladatele mu neponechávala mnoho možností vystoupit ze své klokotající tvůrčí osobnosti, nadechnout se a rozhlédnout kolem sebe. Je pro naše město velkou ctí, že zde to i díky své blízké spolupracovnici a sténografce Františce Podhájské dokázal poměrně často, a nebojme se říci naplno, dokázal to při každém pobytu. Jára Cimrman se tedy vždy živě zajímal o život našeho města. Od zdejších řemeslníků si dával zhotovovat určité součásti do svých známých vynálezů, které stále upravoval. V roce 1906 si nechal od zdejšího brašnáře Válka opravit pomocný kožený měch prototypu svých indukčních varhan. Shodou okolnosti tam asi za týden zanesla slečna Františka Podhájská mistro - vy bavorské kalhoty k opravě předního zapínání. Mistr brašnář Válek byl kovaný Čech a vlastenec. Opravu provedl tak, že bavorské kalhoty mistra Járy Cimrmana zbavil cizáckého předního koženého laclu a zhotovil na nich klasický český poklopec. Kožený lacl pak použil k zapravení poškozeného měchu varhan. ZAJÍMAVOSTI JÁRA CIMRMAN A ROZVOJ TURISTIKY V LIPNÍKU N. B. Když se zanedlouho Jára Cimrman vrátil do Lipníku, oblekl si opravené kožené kalhoty a řekl klíčový výrok, jehož smysl se postupně a stále zřetelněji naplňuje Budoucnost města Lipníku je v turistice. Nebyl by to Jára Cimrman, kdyby zůstal jen u plané řeči. Od toho okamžiku začal na této své vizi usilovně pracovat. Z hodnověrných dobových pramenů dnes víme, že si okamžitě zapůjčil od strýce Františky Podhájské, pana Leopolda Neznámého, linkovaný sešit a začal vypracovávat První katalog Lipenských pamětihodností a míst zajímavých. Víme, že na obálku zapsal motto o budoucnosti Lipníku v turistice. Dále zavedl pět položek, potom však zápisy pozastavil a pravděpodobně dlouze o věci uvažoval. Je toho málo, nebude to stačit, říkal Františce, když se ptala po příčině mistrovy zádumčivosti. Velmi želel toho, že město Lipník nemá žádné nábřeží. Byl přesvědčen, že nábřeží by velmi zvýšilo prestiž Lipníku mezi turisty, zvláště mezi těmi, kteří z finančních důvodů dosud neviděli moře. A takových bylo v tehdejším Rakousko-Uhersku mnoho. Později argumentoval tím, jak turisticky velmi pomohlo provedení tohoto záměru Praze, a to tam mohlo být nábřeží díky nepřízni tehdejších Rakousko-Uherských úřadů provozováno jen půl hodiny. Z této doby rovněž existuje koncept Cimrmanova návrhu obecnímu zastupitelstvu města Lipníku n. B. o možnosti postavení Cimrmanova pomníku ve městě. Zde vidíme, že mistr neváhal pro větší turistický úspěch Lipníku nasadit vlastní prestiž, vlastní osobu. Do stodoly rodiny Neznámých tehdy několik měsíců docházel sochař Bucek, otec později proslulého sochaře Bucka. Ten na dvanáct metrů vysoké dřevěné lešení nanášel sádru a modeloval zde model Cimrmanova pomníku. Protože stodola nebyla dostatečně vysoká, byla socha prováděna vleže. Mladý sochař Bucek, který byl tehdy dítětem, často zde pobýval s otcem a hrával si opodál s kačerem. Zde patrně pochytil první impulzy nápadu, který ho později dovedl k světové sochařské proslulosti, totiž k teorii ležící sochy. Sochu pojatou vleže je takřka nemožno skácet to jsou jeho autentická slova. Dovedl mnohem později tuto teorii k dokonalosti, a nabízel zhotovení takového pomníku rodinám mnoha světových státníků. Pro zajímavost dodávám, že třeba Džugašviliovi či Huseinovi tento návrh opovržlivě odmítli. Ale zpět od Bucka k Cimrmanovi. Práce ve stodole se chýlily ke konci, socha byla téměř vymodelována. V jiné části stodoly pracoval Cimrman na velkoplošném utloukači sarančat, a zde jednou, když už nebyl nikdo přítomen, vznikl požár, který lehce poškodil kovový utloukač, ale zcela zničil dřevěné lešení, a tedy i celou nedokončenou mistrovu sochu. A tehdy Cimrman zapsal do Katalogu další klíčové poselství, slova, která mají trvalou platnost. Zapsal je formou krátkého sonetu: Vzal mne oheň, svírám pěstě Musí to být Kov ve městě. Vyjádřil tímto geniálně prostě, že ve městě mají být převážně kovové sochy. Abychom doplnili vše důležité a poučné z mistrova Katalogu, můžeme přidat třetí klíčový zápis zde. Tento zápis vznikl na podkladě ničím nepodložených podezření která se tehdy vyrojila o důvodu požáru stodoly u Neznámých. Tyto naprosto neprokázané dohady, falešné závěry a podezření se mlhavě dotýkaly kromě samotného Járy Cimrmana či strýce Leopolda taky pětiletého synka sochaře Bucka. Vyšetřovalo se, vyšetřovalo, ale nic se nedokázalo. Pro nás má tedy zápis význam jen jako literární doklad geniální mistrovy schopnosti vystihnout několika škrty perem drobný výchovný lapsus sochaře Bucka staršího a zároveň globální problém celého lidstva: Kdyby mu dal nějakou práci, nezapaloval by káčera Tehdy ovšem byla radnice zcela v německých rukou. Radní společně zabránili tomu, aby pomník českého génia stál na některém z významných míst města Lipníku. Obávali se růstu českého živlu a bürgermeister odpověděl české delegaci na podporu Cimrmanova pomníku vedené panem Machancem doslova: Reálka jim musí stačit! (realschule muss sein weiterreichen!) Takto se tehdy jednalo s Čechy! Však taky netrvalo dlouho let a tito na radnici skončili. Připomínám něco i z pozdější historie. Ti, kteří odstranili krásný železný most přes řeku Bečvu, odešli taky. Je to velké poučení i pro osobnosti dneška, že pokud je beze zbytku naplňován strategický plán rozvoje města směle načrtnutý Járou Cimrmanem, je úspěch a tedy budoucnost na radnici velmi pravděpodobná. Z dobových pramenů sepsal Jan Šablický. PŘEDHODOVÉ SETKÁNÍ Předhodové setkání se uskutečnilo 17. července v Domě s pečovatelskou službou Souhradní Děkujeme za pěkně prožité odpoledne. Dík patří za nápad a obětavost pečovatelkám. Líbily se nám malé hudebnice i tanečnice z Loučky, krásně zazpívaly sestry Radostovy a zlatým hřebem byli účinkující houslistka paní Jemelková a harmonikář pan Beneš. Za všechny spokojené děkuje Jiřina Kašíková, Jiřina Lutková. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za pomoc při nelehké péči o naši maminku Zdenku Knotovou Charitě Lipník n. B. za zapůjčení pomůcek a informaci o poskytnutí příspěvku na péči, MUDr. Fornůskovi, který nám vždy ochotně vyšel vstříc, kdykoliv maminka potřebovala lékařskou pomoc a paní Vlastě Válkové, která maminku často navštěvovala. Hlubokou vděčnost a dík vyjadřujeme paní Mgr. Libuši Křenkové, za její obětavou a láskyplnou každodenní péči. Díky ní mohla maminka prožít své poslední těžké chvíle v domácím prostředí a nemusela se odebrat do nemocničního opatrování, kterého se vždy bála. Paní Křenkovou vřele doporučujeme i ostatním potřebným lidem. (tel.: ). Děkují Z. Holešovská a L. Konečná

9 ZAJÍMAVOSTI, KULTURA STRANA 9 NEZNÁMÉ DÍLO OLOMOUCKÉHO RENESANČNÍHO ZVONAŘE KAŠPARA GEISTERA Z ROKU 1613 V LIPNÍKU Soubor památek zvonařského řemesla dochovaný v Lipníku n. B. patří k nejhodnotnějším na Moravě. V renesanční zvonici při farním kostele, která zde stojí již 400 let, jsou zavěšeny tři cenné historické zvony dokládající vývoj moravského zvonařství v období gotiky (zvon sv. Jakub ulitý roku 1464 patří k nejstarším na Moravě), renesance (zvon sv. Michal ulitý roku 1609 patří k největším na Moravě) a baroka (zvon sv. Barbora z roku 1695). Celkový barvitý obraz vývoje zvonařského řemesla čitelný v tomto městě dotváří dosud odborníky blíže nepovšimnuté dílo pozdně renesančního olomouckého zvonaře Kašpara Geistera. Jeho tvorba pro Lipník souvisela s obnovou zvonového inventáře po požáru, který postihl město 14. dubna Tehdy byly jako zázrakem uchráněny zvony visící v samostatně stojící zvonici, řada dalších budov však byla poničena. Ještě téhož roku byly obnoveny zvony a cimbály postižených věží, do dnešních dnů se dochoval radniční výstražný zvon a hodinový cimbál zavěšený na věži farního kostela sv. Jakuba. Hodinové cimbály vypadají jako nízké zvony dalo by se říci, že mají tvar obráceného lavóru. Tvoří příslušenství věžních hodin, které na ně odbíjí čtvrtě a celé hodiny. Technologie jejich výroby je obdobná jako u zvonů, vyrábí se metodou lití bronzu do hliněných forem. Ze zvonařských památek z roku 1613 je autorsky označen pouze hodinový cimbál. Na čepci obíhá nápis psaný kapitálou: CASPARVS GEISTER VON OLMVTZ 1613 (v překladu: Kašpar Geister z Olomouce 1613). Malý výstražný radniční zvon s českým nápisem LETA 1613 SLIT PO WELIKEM OHNI autorsky sice označen není, autorství zvonaře Geistera lze předpokládat na základě stejné doby vzniku obou děl a navíc jej dokládá také obdobná výzdoba. Zvonař a mědilitec Kašpar Geister byl v Olomouci činný v letech Svým pozdně renesančním dílem dovršil vývoj renesančního olomouckého Středisko volného času uspořádalo v termínu od srpna taneční tábor ve Velkých Karlovicích. V hotelu Kyčerka, ve kterém jsme byli ubytovaní, to v týdnu našeho pobytu pořádně ožilo. Taneční hudba se hotelem nesla od rána až do večerních hodin. V jednom tanečním sále trénovala Veronika Zimmerová mladší děvčata a druhý sál patřil starším děvčatům a trenérkám Petře 1 2 TANEČNÍ TÁBOR LET S DANCE zvonařství, kdy volně navázal na své olomoucké konkurenty kovolitce Jiřího Hechpergera a Zachariáše Milnera (autora lipnického zvo nu z roku 1604). Další Geisterovy zvony a cimbály visí už jen v Novém Jičíně (1613), Úsově (1615) a v Halenkovicích (1622). Druhý z cimbálů Další z dvojice cimbálů kostelní věže pochází z roku 1789, kdy vznikl zřejmě přelitím staršího Geisterova díla olomouckým zvonařem Wolfgangem Straubem. Tento zvonař se narodil 1. července 1763 v Olomouci, zvony lil v letech v dílně, kterou zdědil po svém otci. Zemřel 11. března Oba cimbály plní dodnes svou funkci menší slouží k odbíjení čtvrtí, větší k odbíjení celých hodin. František John arcidiecézní kampanolog pro arcidiecézi olomouckou Obrázky (všechna fota autor): 1. Radniční zvon z roku 1613 připsaný olomouckému zvonaři Kašparovi Geisterovi 2. Hodinový cimbál z roku 1789 ulitý Wolfgangem Straubem 3. Znak města Lipníka na cimbálu Wolfganga Strauba z roku 1789 Zimmerové a Gabriele Vybíralové. Děvčata z obou skupin se za týden naučila několik tanečních sestav ve stylu disko, latinka, balet, muzikálového tance a také několik afrických tanců, které nás přijel naučit lektor přímo z Afriky gambiec Papiss. Lektorku na hip-hop, Lenku Stěníčkovou, jsme si dovezli už z Lipníka. A abychom pořád jenom netancovali, oslavili jsme na táboře také několik svátků: Velikonoce, Valentýn, Den dětí, Helloween a Vánoce. Vždyť je velká škoda, že tyto svátky jsou jen jedenkrát do roka! Tak proč neposlat v 35 C vánoční pohled domů rodičům a nepopřát jim také hezké svátky. Více fotografií naleznete na stránkách SVČ nebo na: svc-lipnik.rajce.idnes.cz/ Na videa z tábora se můžete podívat na:

10 STRANA 10 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2009 Každoročně v září i Lipník n. B. otevírá své památky, které běžně přístupny nejsou. V předchozích ročnících už návštěvníci měli možnost zhlédnout nejrůznější speciality, případně porovnat památky před a po rekonstrukci (například střešní zahrada). Památky ve městě budou otevřeny v sobotu 12. září od 10 do 16 hodin, a to tyto: KOSTEL SV. JAKUBA Farní kostel, původně gotická stavba, věž navýšena renesančním ochozem, kostel byl barokizován v letech V rámci EHD je možné vystoupit na věž, odkud je krásný výhled do údolí Moravské brány, díky Okrašlovacímu spolku Lípa. BÝVALÁ PIARISTICKÁ KOLEJ Původně piaristická kolej dodnes zachovává své dispozice z 18. století se dvěma nádvořími a monumentálním průčelím. Kolej vznikla na popud kardinála Dietrichsteina v roce 1634, piaristé Lipník opustili v roce Přístupna expozice Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky, expozice o řádu piaristů, to vše za doprovodu průvodců z občanského sdružení Piaristická kolej. O knize Lipník romantický si s autorem Hynkem Polákem Bc. na zahradě pod ořechem povídal fotograf Antonín Cikánek BcA. Proč kniha vznikla? Prvotní nápad je mého kamaráda z Hranic Jirky Nebeského, se kterým jsem realizoval i svoji první knihu: Hranice jeden letní den. V této publikaci je v jediný den nafoceno na stovce fotografií liduprázdné město. No a protože v Lipníku žiji už 30 let a fotografická kniha mu chyběla, začal jsem fotit. I na knize Lipník romantický mi typograficky pomáhal Jirka Nebeský, za což mu patří můj velký dík. Jak kniha vznikla? Lipník by se dal pojmout mnoha způsoby, ale mně byl nejbližší jako město romantické, malebné, nostalgické. Líbily se mi jeho tichá zákoutí, domy porostlé břečťanem, psím vínem a poezie soužití starého a nového. Pečlivě jsem si hlídal i formální řešení. Mám rád knihy typograficky dotažené. Koho kniha potěší? Určitě lipenské patrioty. Je to také dobrá propagace města, nejen v ČR, ale i v zahraničí, proto dvojjazyčná verze. Jak dlouho jsi na projektu pracoval? Dva roky, čtyři roční období, nejraději v předjaří a jinak nárazově dle světelných podmínek. Handicapovaly mě ale mírné zimy. Celkový počet záběrů je asi 500. Tvé největší problémy při realizaci? Jednoznačně finanční. Ty mi pomohlo řešit město svým grantem, za což děkuji. Obdivuji geniálně sarkastické řazení dvojic fotografií Celá koncepce je postavena na dvojicích, které spolu obsahově nebo obrazově komunikují. Vnitřní humor dokonce vyřadil některé dobré fotky, protože neměly své dvojče. Proč retro? Protože miluji nostalgii a k Lipníku mi to sedí. Proč panoramatická? Mám rád panoramatický formát (a taky čtverec) a pro městskou krajinu je to pro mě vhodný formát. SYNAGOGA (Sbor církve československé husitské) Synagoga byla vystavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století, je to nejstarší synagoga na Moravě, po Staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v České republice. Tato památka je zcela uzavřena veřejnosti. ZVONICE Samostatně stojící zvonice z r. 1609, byla postavena pro zvon sv. Michal, který byl pro kostelní věž příliš veliký. Zvonice je typickou dominantou města. HISTORICKÉ SKLEPENÍ POD PŮVODNÍM PIVOVAREM (internát SPŠS) Budova I. parního pivovaru společenského, později rolnického akciového, byla postavena v roce Dnes se v objektu nachází internát Střední průmyslové školy stavební, původní pivovarské sklepy zůstaly zachovány dodnes. Veřejnost mohla nahlédnout do sklepení zatím pouze jedenkrát, a to v roce 2006 při EHD. Připravena bude i výstava prací žáků Střední průmyslové školy stavební, například model hradu Helfštýna z lepenky. KULTURA KOSTEL SV. FR. SERAFINSKÉHO Původně bratrský sbor. V letech byl kostel, již zasvěcený sv. Františku Serafinskému, piaristy přestavěn podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho Pietro Tencally, představitele raného baroka ve střední Evropě. Prohlídky klášterního chrámu s hudebním doprovodem v podání varhaníka Pavla Tomáše Připraven je také bohatý doprovodný program. Již ve čtvrtek 10. září můžete navštívit přednášku archeologů o nejnovějších poznatcích z archeologických výzkumů v roce 2009 v Domečku městské knihovny. V sobotu 12. září i v neděli 13. září fungují prohlídky města s průvodcem, a to v 10:00 a 14:00 odchod od informačního centra. Podruhé jsou letos připravovány noční prohlídky města, a to v sobotu 12. září, od 20 hodin každou půlhodinu sraz u kostela sv. Jakuba. Prosíme návštěvníky, aby zvolili pro svou prohlídku i pozdější čas (prohlídky budou následovat i ve 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 a 22:30) návštěvnický zájem se rozloží a účastníci pozdějších prohlídek nejen že lépe vychutnají noční atmosféru, ale také pravděpodobně lépe uvidí a uslyší. m PRVNÍ FOTOGRAFICKÁ KNIHO O LIPNÍKU NAD BEČVOU Proč ne barva? Vyrostl jsem na černobílé fotografii, zažrala se mi pod kůži a je nadčasová. Hnědá je navíc jemnější a romantičtější. Co technika? (pro ty, co si myslí, že je to hodně důležité) Dobrá fotka se dá udělat i krabicí od bot. Ale musím přiznat, že digitál mi práci usnadnil a zlevnil. Žádná fotka není ořezaná ani retušovaná. Jaké jsou první ohlasy? Nechlubím se, ale vesměs pozitivní. Je evidentní, že tato kniha na trhu chyběla. Jak se kniha prodává? Nestěžuji si, jsem spokojen. Tvé další výtvarné aktivity? Kromě fotek realizuji fotogramy (tj, světelné otisky předmětů na fotopapíře), od těch jsem se dostal k černobílým malbám a pokračuji objekty většinou s erotickým podtextem. Co dál? Něco se chystá. Těšte se! Já osobně se moc těším na další projekty Hynka Poláka Lipmistra, protože vždy překvapí, je originální, svůj a čeří poklidné vody kumštu romantického Lipníka nad Bečvou.

11 KULTURA STRANA 11 MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU BESEDA SE SPISOVATELEM ARNOŠTEM VAŠÍČKEM Motto: Knihovna mého srdce Městská knihovna Lipník n. B. zahajuje Týden knihoven s mottem Knihovna mého srdce v pondělí 5. října besedou se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Začátek besedy v 18:00 hodin ve výstavním sále Domečku. Arnošt Vašíček je český spisovatel, scénárista a záhadolog. Arnošt Vašíček píše o záhadách knihy a scénáře. Například Strážce duší úspěšný seriál České televize nebo trilogie Ďáblova lest. Městská knihovna Lipník nad Bečvou vyhlašuje WEBOVOU SOUTĚŽ v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut Soutěž probíhá: od do Vyhodnocení: 18. září 2009 na nám. TGM Podrobnosti na Městská knihovna Lipník nad Bečvou Vás zve na přednášku archeologů ZDEŇKA SCHENKA A JANA MIKULÍKA V rámci cyklu Host v knihovně a při příležitosti Dnů evropského dědictví ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V LIPNÍKU Přednáška bude doplněna originálními artefakty z výzkumu Čtvrtek 10. září v 18:00 hodin Výstavní sál městské knihovny Domeček Akce je realizována za grantové podpory města Lipník nad Bečvou a Ministerstva kultury ČR JAK NA POČÍTAČ Městská knihovna Lipník nad Bečvou nabízí i po prázdninách kurzy Jak na počítač. Tyto kurzy jsou určeny pro naprosté začátečníky, kteří nemají s prací na počítači žádnou zkušenost. Během dvouhodinové lekce se účastníci seznámí se základními informacemi první lekce je věnována práci na PC a v textovém editoru, druhá práci na internetu. Kurzy probíhají první a druhou středu v měsíci v době hodin ve studovně městské knihovny. ZÁŘÍ: , ŘÍJEN: , LISTOPAD: , Je nutné se předem přihlásit osobně nebo na tel. čísle INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na webové adrese je umístěn informačnězábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. Internetový projekt přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy. Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte Třeba se budete rádi vracet. DÍLNY KREATIV Nabízíme výtvarné kurzy pro děti, studenty, dospělé, seniory, matky s dětmi. Vyučujeme techniky kresby a malby, portrét a figura, fotografování, dějiny umění aj. Připravíme ke studiu na výtvarných školách. Vyučujeme i ve večerních hodinách. Pořádáme i víkendové dílny. Výtvarný a multimediální kurz pro studenty středních škol Základní výtvarný a multimediální kurz pro dospělé Kurz digitální fotografie Víkend kreativ (kreslení pravou mozkovou hemisférou, rodinné konstelace, tantra pro ženy, enkaustika malba horkým voskem, tvorba šperků, fotografování Informace: mob , mob VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MICHALA NOVÁKA Best of mladého lipenského fotografa v Domečku MěK s ústředním motivem ČR versus komunismus: V zajetí srpů a kladiv. Otevřeno pondělí 21. září pon - dělí 5. října, pondělí sobota 10:00 13:00 / 15:00 17:00. Dne 22. září zavřeno, 28. září otevřeno! Vernisáž v pátek 18. září v 18 hodin doprovodí akusticky kapela First Floor. Vážení příznivci energické hudby, zveme vás na 4. ročník festiválku Punkrockovej Lipas, který se koná v sobotu 5. září od 16:00 hodin v areálu letního kina v Lipníku nad Bečvou. Za přispění sponzorů (Město Lipník n. B., VTP velkoobchod, Traweko96, FritPom) vystoupi kapely Gentlemen s club, Plus minus, NSOS, a další... LIPENŠTÍ VÝTVARNÍCI VYSTAVUJÍ Ještě do 12. září! V týdnu od 7. září bude výstava Lipenští výtvarníci otevřena od pondělí do pátku, dopoledne od 10:00 do 13:00, odpoledne pak od 15:00 do 17:00 hodin. Poslední příležitost k prohlídce bude v sobotu 12. září při Dnech evropského dědictví, a to od 9:00 do 16:00 hodin. PŘÍPRAVY MUZIKÁLU RŮŽENKA VRCHOLÍ V pátek 6. listopadu 2009 v 18:00 hodin se v sále kina Svět uskuteční očekávaná premiéra pohádkového muzikálu RŮ- ŽENKA autorky Jany Labašové. V současné době probíhá intenzívní nácvik a celý realizační tým včetně dětských muzikálových zpěváků a tanečníků se těší na slavnostní uvedení. Podrobnosti se dovíte v říjnovém vydání Lipenských listů...

12 STRANA 12 KULTURA KDY KDE CO V LIPNÍKU NAD BEČVOU ZÁŘÍ 2009 sobota 13. června středa 30. září KOV VE MĚSTĚ V. Výstava kovaných plastik Pavla Tasovského a Pavla Krbálka v exteriéru města: meditační zahrada, náměstí TGM, hradební okruh. Katalog fotografií exponátů, průvodce s mapkou a info o autorech v TIC. sobota 25. července sobota 12. září LIPENŠTÍ VÝTVARNÍCI 2009 Díla 17 výtvarníků: fotografie, malby, kresby, grafiky, knižní ilustrace, dřevořezby i prostorové objekty... Otevřeno: ČT+PÁ 10:00 13:00 / 15:00 17:00; SO 09:00 12: denně 10:00 13:00 / 15:00 17:00; sobota Dny evropského dědictví 9:00 16:00 středa 2. září a 9. září JAK NA POČÍTAČ I. + II. Kurz pro zájemce s nulovou nebo jen minimální zkušeností s prací na počítači. Nutno předem se přihlásit ve studovně MěK osobně nebo na tel. čísle Studovna knihovny 9:30 11:30. sobota 5. září PUNKROCKOVEJ LIPAS 4 4. ročník punkrockového festivalu na letním kině od 16 hodin, vstupné 50 Kč. Účinkují: GENTLEMEN S CLUB (Hranice), PLUS MÍNUS (Bratislava), NOHOW (Uherský Brod), NSOS (Přerov), VYLUHOVANÝ ČAJ (Přerov), THE FUMBLERS (Osek n. Bečvou), FIRST FLOOR (domácí:o) čtvrtek 10. září HOST V KNIHOVNĚ Archeologické výzkumy v Lipníku n. B. Archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík přednášejí o zajímavostech, se kterými se setkali při práci v našem městě za poslední rok. Doplněno ukázkou konkrétních artefaktů! Domeček od 18 hodin. sobota 12. září DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Od 10 do 16 hodin zpřístupněny památky: farní kostel sv. Jakuba Většího, bývalá piaristická kolej (klášter), synagoga, zvonice, historická sklepení pod původním pivovarem, klášterní kostel sv. Fr. Serafinského. Doprovodný program: otevřená vyhlídková věž farního kostela, expozice Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky + prohlídky s průvodcem a expozice o řádu piaristů v klášteře, výstava prací studentů Střední průmyslové školy stavební v budově internátu (bývalý pivovar), prohlídky chrámu s hud. doprovodem P. Tomáše. Noční prohlídky s netradičními průvodci historickými osobnostmi, doplněné živými obrazy z historie Lipníka v podání herců o.s. Cukrle. Prohlídky startují od farního kostela od 20:00 hod., každou půlhodinu, poslední prohlídka ve 22:30. Veškerý program zcela zdarma. sobota 12. září VERNISÁŽ VÝSTAVY NA HELFŠTÝNĚ V 15 hodin v Galerii na 2. nádvoří vernisáž výstavy Tvorba studentů prof. ak. soch. Aleny Zetové absolventů SUPŠ Turnov z let středa 16. úterý 22. září EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Ve spolupráci s dalšími subjekty zaštiťuje město, tel V rámci Evropského týdne mobility proběhnou tyto akce: VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ HRANICKÁ Ve vestibulu zámku budou v průběhu celého týdne vystaveny dětské práce na společné téma tzv. ekologického desatera. čtvrtek 17. září AUTOŠKOLKA Sál kina Svět od 8:30 hodin, vstup zdarma. Připraveno ve spolupráci s městem a BESIP. pátek 18. září EKOSHOW S EKOAUTOSALONEM ZŠ OSECKÉ Nám. TGM od cca 9 hodin. Spojeno se závodem ekovozů vyrobených samotnými dětmi. Možnost přezkoušení znalostí v dopr. a ekol. tématice, ekol. minijarmark, občerstvení, informační stánek BESIPu, vyhlášení výsledků webové soutěže městské knihovny s tématikou evropského týdne mobility. Všichni jsou vítáni a prosíme, auto nechte doma! sobota 19. září VYJÍŽĎKA S LIPENSKÝM CYKLOTEAMEM Pohodová vyjížďka, nikoli závod, začíná v 9:00 na nám. TGM, pokračuje po stezce Hájkem do Týna n. B. a po nové cyklostezce do Hranic. Zpět kolem Střelnice směrem Teplice n. B. Zbrašov. Přes pohoří Maleníku, okolo Huberta okolo Krásnice na Helfštýn. Délka trasy cca 30 km. neděle 20. září NA KOLE S PŘILBOU Na cestě k Oseckému jezu se bude městská policie v rámci této akce věnovat projíždějícím dětem. pondělí 21. září CYKLISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY V rámci akce Den bez aut je připravena cyklistická vyjížďka pro seniory. Sraz zájemců v 9:30 hodin na parkovišti u kina Svět. Trasa podél Bečvy k oldřichovskému mostu, chatovou osadou do obce Nové Dvory, Týn n. B. Občerstvení v restauraci Pod hradem. Cesta zpět rezervací Škrabalka, případně kolem vody do Lipníka. (V případě špatného počasí pro zájemce připravena přednáška učitele autoškoly p. Butkoviče, téma Cyklisté v silniční dopravě. Učebna dopravní výchovy, areál ZŠ Hranická. Sraz v 9:45 u vchodu do dvora.) pondělí 21. září pondělí 5. října VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MICHALA NOVÁKA Best of mladého lipenského fotografa v Domečku Městské knihovny Otevřeno pondělí sobota 10:00 13:00 / 15:00 17:00. Dne 22. září zavřeno, 28. září otevřeno! úterý 22. září ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI MŠ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V rámci týdne evropské mobility připravujeme soutěže s dopravní tematikou pro děti z MŠ na dopravním hřišti. Začátek v 8:30 hodin. Při nepřízni počasí proběhne program v budově SVČ, Komenského sady. sobota 19. září VSTUP NA HELFŠTÝN PO CELÝ DEN ZDARMA Příspěvek správy hradu ke Dnům evropského dědictví. V 15 hodin vystoupení hudebního souboru KEEP SMI- LING z Orlové. Repertoár tvoří směs klasických gospelových skladeb obohacený skladbami jiných žánrů. pátek 25. září SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT Slavnostní koncert ke Dni české státnosti. V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ A. Dvořáka a pěvecký sbor z Kyselovic pod vedením A. Hudečka. Klášterní chrám sv. Františka Serafinského od 19:30 hodin, vstupné 30 Kč. neděle 27. září ZÁVĚR SEZÓNY OLDTIMER CLUBU HELFŠTÝN Od 13:30 hodin výstava historických vozidel všech kategorií na hradě Helfštýně. pondělí 28. září VSTUP NA HELFŠTÝN PO CELÝ DEN ZDARMA Příspěvek správy hradu ke Dni české státnosti. Hrad otevřen od 9 do 17 hodin. středa 30. září KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Zahajovací lekce kurzu pro mládež nad 15 let proběhne v sále kina Svět od 17:00 hodin. Kurzovné: 800 Kč za osobu při přihlášení páru, 950 Kč pro jednotlivce. Následné lekce: , , , , , , , , Přihlášky, info a platby v kanceláři kina Svět. Po a ST od 8 do 17 hodin, ostatní dny do 15 hodin. PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN: Pondělí 5. října MAĎARSKO KRÁSY A TURIST. ZAJÍMAVOSTI Zahajovací přednáška dalšího cyklu Akademie III. věku, doplněna projekcí. Přednáší Ing. Martin Šrom. Jídelna Penzionu sociálních služeb, sídliště Zahradní. Zač. v 16:30. Akademici vstup zdarma, ostatní 10 Kč. Pondělí 5. října ZAHÁJENÍ TÝDNE KNIHOVEN ( ) Beseda se známým spisovatelem Arnoštem Vašíčkem od 18 hodin v Domečku městské knihovny. Středa 7. října JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL Půvabná pohádka pro děti z MŠ a 1. až 3. tříd ZŠ s krásnými písničkami a poselstvím o tom, že pýcha předchází pád. Sál kina Svět, začátek v 8:30 hodin, vstupné 30 Kč. Počty dětí upřesní přihlášené MŠ a ZŠ do Více informací k pohádce na pátek ZÁJEZD DO PRAHY NA ÚSPĚŠNÝ MUZIKÁL CARMEN Velkolepá divadelní podívaná s hvězdným obsazením v Hudebním divadle v Karlíně. CENA Kč zahrnuje vstupenku, dopravu, parkovné. Začátek představení v 19 hodin. Odjezd od budovy gymnázia ve 14 hodin, návrat kolem 2. hodiny ranní. Přihlášky se zálohou 470 Kč je nutné odevzdat v kanceláři kina Svět do , tel: KINO SVĚT VE DNECH ZÁŘÍ KINO NEHRAJE So 12. září v 17:30 hod Ne 13. září v 17:30 hod Premiéra rodinného filmu USA HANNAH MONTANA Populární seriál pro teenagery se dočkal své celovečerní podoby. Ml. přístupný, ml. česky, 102 minut, vstupné 70 Kč VE DNECH ZÁŘÍ KINO NEHRAJE so 19. září v 17:30 hod ne 20. září v 17:30 hod Historický film ČR JMÉNEM KRÁLE Historické drama s kriminální zápletkou. Mládeži přístupný od 12 let, 77 minut, vstupné 70 Kč VE DNECH ZÁŘÍ KINO NEHRAJE GRAN TORINO so 24. září v 17:30 hod ne 25. září v 17:30 hod Premiéra filmu USA Clint Eastwood exceluje na všech frontách ve vyzrálém příběhu. Ml. příst. od 12 let, české tit., 116 minut, vstupné 70 Kč VE DNECH ZÁŘÍ KINO NEHRAJE

13 SVATOJAKUBSKÉ HODY STRANA 13 Bořek stavitel ve čtvrtek odpoledne Divadlo Studna se představilo v neděli na chůdách Vernisáž výstavy Lipenští výtvarníci Vernisáž výstavy Lipenští výtvarníci V neděli dopoledne vystoupil hranický H-BAND Bubenická skupina JUMPING DRUMS V neděli se předvedly i místní taneční soubory Zlatým hřebem byl Laďa Kerndl

14 STRANA 14 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LIPNÍK NAD BEČVOU, p.o. ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI 2009/2010 název kroužku určeno dětem vedoucí kroužku termín a čas schůzky cena za rok místo schůzky TS Greatčátka baby 3 4 roky Z. Stejskalíková PO: 14:30 15:30 600, SVČ Kom. sady TS Greatčátka 5 6 let M.Vítková. M. Dohnalová ST: 16:00 17:00 600, SVČ Kom. sady TS Greatčata A 7 10 let V. Zimmerová,M. Kovalová ÚT: 17:30 19:00, PÁ: 16:00 17: , SVČ Kom. sady TS Greatčata B 7 10 let M. Stiskálková, M.Peňázová ÚT, PÁ: 16:00 17: , SVČ Kom. sady TS Great junior let P. Zimmerová,G. Vybíralová PO, ČT: 17:00 18: , SVČ Kom. sady TS Great od 15 let D. Koláčková, K. Kovalová PO: 18:30 20:00, PÁ: 17:30 19: , SVČ Kom. sady TS Great Street Boys 7 8 let M. Vítková PO: 15:30 17:00, ST: 16:00 17:00 800, SVČ Kom. sady TS Progress mini 9 10 let R. Calábková PO, ČT: 16:00 17:30 800, SVČ Kom. sady TS Progress junior let L. Stěníčková, Z. Valentová ÚT, ČT: 16:00 17: , SVČ Kom. sady TS Progress B od 15 let R. Calábková PO, ČT: 17:30 19: , SVČ Kom. sady TS Progress A od 15 let L. Stěníčková PO: 19:00 20:30, PÁ: 18:30 20: , SVČ Kom. sady Mažoretečky 5 10 let M. Matušková PO: 15:30 17:00 600, SVČ Kom. sady Maleníček od 6 let K. Kohoutková PO, PÁ: 17:00 18:30 500, SVČ Kom. sady Horolezci od 10 let L. Krištofová ČT: 16:00 19:00 900, Hala SŠE Sportovní přípravka dívky (r ) manželé Matuškovi ÚT: 17:00 18:00 ČT: 17:30 18:30 800, Hala SŠE Sportovní přípravka chlapci (r ) A. Pátek PÁ: 16:30 17:30 500, Hala SŠE Dračí doupě od 14 let R. Doubravová PO: 16:00 19:00 800, SVČ Kom. sady Radiotechnika od 9 let J. Mikulík ÚT: 15:00 17:00 600, SVČ Kom. sady Letecký modelář od 10 let R. Křížek PÁ (sudý týden): 16:00 18:00 700, SVČ Kom. sady Rybáři od 7 let J. Švarc ST: 14:30 16:00 zač. 600, / pokr. 400, SVČ Kom. sady Edie od 12 let A. Pátek úvodní schůzka: v 17:00 h 100, SVČ Kom. sady Tajemný košík naší tetičky od 10 let L. Křenková PÁ: 16:00 18:00 500, SVČ Kom. sady RODINNÉ CENTRUM STONOŽKA (Určena dětem od 1 roku a jejich maminkám) Stonožka Mimísek od 1 roku do 2 let PO, ST: 9:00 9:45 400, půlročně * ) SVČ Kom. sady Stonožka Bibísek od 2 let do 4 let PO, ST: 10:00 10:45 400, půlročně * ) SVČ Kom. sady Masáže kojenců P. Benešová ST: 15:30 17:00 320, ** ) SVČ Kom.sady Babysigns znaková řeč pro batolata L. Kučerová ST: 9:00 10:00 *** ) SVČ Kom. sady Tvořivé ručičky pro nejmenší od 2,5 4 let PO (1x měsíčně): 15:45 16:45 40, / vstup SVČ Kom. sady Tvořivé ručičky pro předškoláky od 5 7 let ST (1x měsíčně): 15:45 16:45 40, / vstup SVČ Kom. sady ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ 2009/2010 AJ začátečníci M. Pospíšilová PO: 17:00 19:00 od 2500, +) klubovna kino Svět AJ mírně pokročilí M. Pospíšilová ST: 17:00 19:00 od 2500, +) SVČ Kom. sady Aerobic G.Vybíralová ÚT, ČT: 19:00 20:30 500, / 800, ++) SVČ Kom. sady Břišní tance začátečníky J. Bachorecová ÚT: 17:30 18:30 80, / 1h +++) SVČ Kom. sady Břišní tance pro mírně pokročilé J. Bachorecová ČT: 16:00 17:00 80, / 1h +++) SVČ Kom. sady Cvičení seniorek B. Havelková ST: 18:30 19:30 400, SVČ Kom. sady Zdravotní cvičení seniorek J. Vysloužilová ÚT: 15:00 16:00 400, SVČ Kom. sady Cvičení proti bolestem zad J. Beneš ST: 17:15 18:20 550, SVČ Kom. sady Joga v denním životě J. Beneš ST: 18:30 20:00 800, SVČ Kom. sady Akademie III. věku D. Řeháková PO (2x měsíčně): 16:30 18:00 200, Penzion Zahradní Činnost zahajujeme U tanečních skupin (TS) se dítě řadí do skupiny podle věku, který dovrší v daném školním roce 2009/2010. Úvodní schůzka všech tanečních skupin Great proběhne v 17:00 hodin. * ) Možnost zakoupení permanentky do Stonožky (10 vstupů za 200 Kč). ** ) Cena za kurz je 320 Kč. Kurz probíhá ve dvou 1,5 hodinovýchlekcích, rozdělených do dvou týdnů. Nutno objednat předem. *** ) Bezplatná ukázková hodina proběhne v 9:00 h v SVČ. Cena kurzu s komplet. sadou materiálů Kč, se zákl. sadou materiálů Kč (kurz probíhá v 6 hodinových lekcích). Nutno objednat předem: , sleva možná. +) Výše ročního zápisného pro jazykové kurzy: 6 8 členů: 3000 Kč, 9 10 členů: 2800 Kč, 11 a více členů 2500 Kč ++) Aerobic: 1x týdně 500 Kč, 2x týdně 800 Kč +++) Cena jedné lekce je 80 Kč / 1h, děti do 13 let 60 Kč / 1h (Výukový blok má 10 lekcí). Ukázková hodina zdarma: v 16:00h. Více informací naleznete na našich stránkách:http://svc.hyperlinx.cz, nebo na tel:

15 INZERCE STRANA 15 ZDRAVÍČKO, s.r.o Hrnčířská 15, Lipník nad Bečvou MUDr. Martina Dvořáková oznamuje zahájení provozu NOVÉ GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE od na adrese Lipník n. B., Hrnčířská 15 zdravotní sestra Zuzana Látalová Informace, registrace a objednání k vyšetření na tel. čísle případně

16 STRANA 16 INZERCE

17 INZERCE STRANA 17 Kontaktujte obchodního zástupce Ji ího Sk ídla na mobil nebo

18 STRANA 18 INZERCE Podnikání: Hubnutí: PRODÁM ovocnou zahradu v Lipníku n. Bečvou, část Ořechy, rozhloha 1630 m 2, chatka o velikosti 30 m 2, je ve velmi špatném stavu, nutná rekonstrukce. Ze zahrady je výhled do blízkého okolí. Voda a el. na pozemku. Cena 170 tis. Kč. Volejte mobil LISOVÁNÍ A DRCENÍ OVOCE Český zahrádkářský svaz, základní organizace č. 1 oznamuje občanům města, že zahájení pravidelné činnosti bude asi v polovině září. Sledujte prosím tabuli na Zelince u objektu bývalé kotelny vedle mateřské školy. Informace budou vyvěšeny také v obchodě Zelenina u paní Zapalačové v Havlíčkově ulici. Koupím staré pohlednice do r Tel

19 INZERCE STRANA 19 Pomáháme lidem bohatnout Nabízíme: Analýzy a finanční plány stávajícího zajištění - ZDARMA Hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění, cestovní poj., pojištění majetku (domy, domácnosti, odpovědnost), podnikatelská pojištění, povinné a havarijní pojištění vozidel, komplexní klientský servis: změny, doplnění pojistných smluv od všech institucí atd. Zastupujeme a spolupracujeme: Stavební spořitelny: Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna, SSČS-buřinka, Wüstenrot Hypotéky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, KB, LBBW Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank, Wüstenrot, HB. Penzijní fondy: Všechny v ČR. Pojišťovny: AEGON, Allianz pojišťovna, AMCICO AIG, AXA živ., ČPP, Česká pojišťovna, ČSOB, Generali, ING, Kooperativa, MAXIMA, České spořitelny, Uniqa, Wüstenrot Kontakt: Martin Raška, Záhorská 335, Týn nad Bečvou tel: MARTIN TOMEČEK digitální televizní příjem dodavatel telekomunikačních technologií zítřka DVB-T DVB-S HDTV SDTV Hi-Fi Satelitní technika prodej satelitních kompletu pro příjem CZ a SK programů bez měsíčních poplatků Drobný prodej SAT příslušenství karty UPC, CS Link, Skylink satelitní rozvody a systémy PRODEJ SERVIS INSTALACE KONZULTACE Anténní technika rekonstrukce a přípravy na digitální systém digitální tv. systémy a integrita bytových komplexů instalace a údržba ant. stožárů prodej anténní techniky UHF VKV a příslušenství PRODEJ SERVIS INSTALACE KONZULTACE MĚŘENÍ Hi-Fi LCD zajištění a montáž LCD Plazma televizorů konzultace-zajištění a montáž Hi-Fi komponentů zvučení akcí aparátem 2x3 kw TEL: VODAFONE T-MOBILE WEB:

20 STRANA 20 INZERCE 28. října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: fax e.mail: Kanceláře Wüstenrot stavební spořitelny a. s. Lipník nad Bečvou Přerov Hranice ul. 28. října 602 ul. Dr. Skaláka 1 Masarykovo nám. 94 (vedle pošty) (naproti Tančírny) (vedle trafiky) Naše kanceláře jsou Vám k dispozici PO PÁ vždy hod. NENECHTE SI UJÍT! Stavebního spoření prémie Kč + státní podpora + úrok 2,2 % + dárek ke každé smlouvě Široká nabídka úvěrů s řešením pro každého Vyřízení hypotéky na bydlení zdarma Výhodné povinné ručení: sjednáte-li si současně i havarijní pojištění, získáte zdarma úrazové pojištění pro všechny osoby ve vozidle s pojistnou částkou Kč Zahájen prodej exotiky na sezónu 2009/2010 Kuba, Dominikánská republika, Thajsko, Isla Margarita, Spojené Arabské Emiráty, Bali, Kapverdské ostrovy, Salvador... Slevy za včasný nákup: Do sleva ve výši až 15 % + dítě ve vybraných termínech a hotelech za cenu letenky a tax Do sleva ve výši až 12 % + dítě ve vybraných termínech a hotelech za cenu letenky a tax Last minute nabídka Turecká riviéra odlety z Brna na týden 1. 9, 8. 9., , , , hotel s all inclusive již za Kč + taxy Kč Mallorca odlety z Brna na týden 5. 9., , , , hotel s polopenzí již za Kč + taxy Kč Egypt odlety z Brna nebo Ostravy na týden, 11/12 nebo 15 dní, hotel s all inclusive již za Kč + taxy Kč Autorizovaný prodejce všech CK tuzemských i zahraničních. Stejné ceny, slevy a podmínky.

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA. ZPRAVODAJ prosinec 2010 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem.

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA. ZPRAVODAJ prosinec 2010 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem. KONTAKTY Ředitelství Ed. Světlíka 1197 768 24 Hulín +420 573 350 171 fax 573 352 929 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA Jiřina Štěpánková ředitelka +420 573 350 171 +420 731 481 746 decent@quick.cz Středisko pečovatelské

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více