ČÍSLO 9 / ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2009 Cena 8 Kč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 9 / ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2009 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz"

Transkript

1 ČÍSLO 9 / ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2009 Cena 8 Kč Největší akcí letních měsíců jsou v Lipníku nad Bečvou Svatojakubské hody. Bohatý čtyřdenní program si každý rok nachází své příznivce, a to nejen mezi občany našeho města. Svatojakubské hody jsou už bez nadsázky oblíbenou stálicí kulturního programu. Na fotografii vidíte zpěváka Laďu Kerndla, který uzavíral nedělní program a také ukázku z představení pouličního divadla Kozlí muž i pouliční divadlo se stává oblíbenou součástí programu hodů. Další fotografie jsou na str. 13 a také na webových stránkách v sekci Fotogalerie (zrychlený přístup přes horní lištu vpravo). Fotografie Leoš Smiřický LIPENSKÉ LISTY O KORUNU DRAŽŠÍ Již mnoho let si mohli občané našeho města zakoupit Lipenské listy za cenu 7 Kč. Cenu jsme se dlouho snažili udržet na stejné úrovni, letos však musíme přikročit ze zdražení o 1 Kč na korun 8. I toto malé zvýšení prodejní ceny částečně sníží dotaci, kterou musí město na vydávání měsíčníku vynaložit. Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Magdalena Gladišová, odpovědná redaktorka

2 STRANA 2 V září letošního roku budou dokončeny práce mezi ul. Osecká a Bratrská před budovou zámku v Lipníku nad Bečvou. Zpevněné plochy jsou v současné době předány do předčasného užívání. Touto revitalizací se zlepší přístup do zámku, zvýší se atraktivita tohoto území, efektivně se využije tento veřejný prostor a tím se zkvalitní život obyvatel města i okolních obcí ve správním území. Stavební práce provádí firma STRABAG a.s., Oblast Střed, Olomouc. MĚSTSKÝ ÚŘAD REVITALIZACE PROSTORU MEZI UL. OSECKÁ A BRATRSKÁ I. ETAPA PŘED DOKONČENÍM V rámci revitalizace prostoru došlo k těmto pracím: Příprava území kácení stromů a křovin, zemní práce včetně odvozu přebytečného materiálu. Zpevněné plochy vybudování parkoviště (1 971 m 2 ) pro 52 stání, z toho 2 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu, rekonstrukce zpevněné plochy před bytovým domem č. p. 1030, 1031 a 1032, rekonstrukce přístupového chodníku propojujícího parkoviště s ulicí Osecká a celková rekonstrukce všech přilehlých a dotčených chodníků pro pěší (807 m 2 ). Součástí objektu je vybudování nového drátěného oplocení na hranici nově vykoupeného pozemku. V prostoru parkoviště bude umístěno 12 ks parkových laviček. V ulici Bratrské před zámkem je umístěn zpomalovací práh vyvýšený přechod pro chodce. DÁLNICE D 47 JE V PROVOZU Stavba dálnice D 47, která protnula údolí Moravské brány, aby zajistila rychlejší dostupnost zejména tranzitní dopravě a ulehčila přetížené síti ostatních komunikací, je uvedena na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR do předčasného užívání. Není tedy ještě dokončena. Dokončení celé stavby se plánuje do konce roku Přesto město Lipník nad Bečvou není zatím spokojeno s řešením některých dílčích problémů. Komunikace, které byly užívány stavbou, nebyly zatím opraveny i přes příslib realizace v letošním roce. Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako investor stavby, na řadu apelací ze strany města uvádí, že čeká na finanční prostředky a poté bude opravy realizovat. Jde o opravy komunikací III. třídy, které jsou v majetku Olomouckého kraje. Problémem užívání dálnice je hluk z dopravy ve vztahu k místním částem Podhoří a Loučka. Investor v rámci realizace stavby argumentoval, že není třeba činit opatření vůči Podhoří a postačí jen individuální úpravy. Ze strany města však bylo toto stanovisko odmítáno. V letošním roce byla provedena měření hluku ve venkovním prostoru, která budou pokračovat v září. Již dnes podle zjištěných hodnot investor uvádí, že budou doplněna protihluková opatření. Stavbu nebude možné pustit do trvalého provozu, pokud nebude splňovat hlukové limity, resp. pokud nebude vydáno kladné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým je v tomto případě Krajská hygienická stanice, pracoviště Přerov. Starosta města Miloslav Přikryl Kanalizace napojení rekonstruovaných ploch na stávající kanalizaci a rekonstrukce revizní šachty na teplovodním vedení. Úprava veřejného osvětlení osvětlení parkovacích ploch. Ochrana slaboproudých kabelů uložení slaboproudých rozvodů do kabelových žlabů a chrániček. Úprava kabelových rozvodů NN přeložku kabelů NN prováděla firma ČEZ. Sadové úpravy ozelenění všech nezpevněných a dotčených ploch v řešeném prostoru mezi ul. Osecká a Bratrská tzn. zatravnění a výsadba 16 ks javoru kulovitého a 22 m 2 mochny. Mobiliář osazení pamětních desek, vitríny u zdi kostela, 2 ks pružinových houpaček a 3 ks odpadkových košů. Město Lipník nad Bečvou získalo dotaci na projekt Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská, I. etapa v rámci: Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory Fyzická revitalizace území. Realizace stavby: 03/ /2009 Celkové náklady: Kč / Dotace EU: Kč Dotace z rozpočtu Regionální rady: Kč BEZPEČNÝ PŘECHOD V rámci akce Bezpečný přechod byl upraven přechod pro chodce v Osecké ulici, u Medcentra. Město Lipník nad Bečvou získalo na tyto úpravy příspěvek od Olomouckého kraje. Před přechodem byl položen zdrsněný povrch, navíc barevně zvýrazněn, zabudováno speciální osvětlení, osazeny dopravní značky ve zvýrazněném reflexním žlutém rámu a dělicí plastové sloupky.

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 PŘIPOJTE SE S NÁMI K LETOŠNÍ EVROPSKÉ KAMPANI EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Jak se pro Město Lipník nad Bečvou stalo tradicí, připojilo se i v tomto roce k celoevropské kampani, která pro rok 2009 nese podnázev Naše město naše klima. Podepsáním Charty 2009 se zástupci města rozhodli připojit k dalším městům, které svým postojem usilují o zlepšení životního prostředí, o rozvoj trvale udržitelného života a podporu těch aktivit, které občanům posilují nejen tělo, ale i ducha. Zmíněná Charta 2009 je pro rady měst dokumentace, ve které deklarují, že během celého týdne od září tohoto roku se ve městě budou konat akce pro veřejnost jak s environmentální tématikou, tak s tématem vztahujícím se k přírodě šetrným formám dopravy, v souladu s celosvětovou kampaní proti klimatickým změnám. Chartou 2009 rady měst potvrzují uzavírku libovolné místní komunikace pro motorová vozidla v libovolný den evropského týdne mobility a také závazek, že ve městě proběhne alespoň jedno trvalé opatření vedoucí k zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů nebo přerozdělení dopravního sektoru tak, aby toto opatření vedlo k postupnému přechodu od osobních aut k životnímu prostředí šetrnějším formám dopravy. V městě Lipník n. Bečvou bude evrops - ký týden mobility zahájen výstavou děts - kých prací základní školy Hranická v pros - torách ve vestibulu zámku. Společné téma vystavovaných prací kreseb, maleb a koláží je tzv. ekologické desatero. Pohled na deset nejdůležitějších priorit v otázce ochrany životního prostředí očima dětí bude vystaven v průběhu celého týdne. Ve čtvrtek 17. září bude pro děti mateřských škol uspořádán zábavně-výchovný program AUTOŠKOLKA. V této zábavně edukační show si děti hravou formou osvojí základní principy bezpečnosti silničního provozu. Program bude pořádat Středisko volného času v budově kina Svět. Následující den pátek 18. září bude uzavřená horní část náměstí T. G. Masaryka před budovou radnice, kde Základní škola Osecká uspořádá ekologický jarmark. V doprovodu ekologického veselí se se svými propagačními materiály, radami a zkušenostmi objeví i informační stánek BESIPu. Zároveň se tento den v pros - torách lipenského náměstí vyhlásí výsledky webové soutěže, kterou připravila Městská knihovna pro děti z regionu Lipensko s tématikou evropského týdne mobility. Všichni jsou při tomto dni vítáni a prosím, auto nechte doma! V sobotu 19. září se můžete zúčastnit přibližně 30 kilometrové vyjížďky na kole. I když tuto jízdu budou organizovat zkušení a zdatní členové Cykloteamu, nemusíte se obávat, že by jste trasu nezvládli! Bude navržena tak, aby si ji vychutnal a užil každý účastník, který má chuť strávit sobotu v sedle kola v pěkném okolí Moravské brány (více na str. 24). Pokud pojedete v neděli 20. září od Lipníku nad Bečvou k Oseckému jezu, věřte, že potkáte městskou policii, která se v rámci akce Na kole s přilbou bude plně věnovat projíždějícím dětem. Těm poradí a vysvětlí, jak má být vybaveno jízdní kolo, jak se chovat mezi ostatními cyklisty, PARLAMENTNÍ VOLBY Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 9. října 2009 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 10. října 2009 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Občané Lipníka nad Bečvou budou volit v 11 okrscích, jejichž přehled bude zveřejněn v příštím, říjnovém čísle Lipenských listů. Právo volit ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, na který může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Odbor vnitřních věcí aby nebyli ohroženi ostatní účastníci provozu a těm mladým kolařům, kteří svůj dopravní prostředek mají v plné výbavě, zanechají malou upomínku. Jelikož Evropský týden mobility by měl oslovit všechny věkové skupiny, nezapomněli jsme ani na dříve narozené. Sociální služby Lipník n. Bečvou uspořádají v pon - dělí 21. září pro seniory výlet na kolech, který bude ušitý na míru právě starším spoluobčanům. Senioři si tak mohou posílit svoji fyzickou kondici a prodloužit věk smíchem a dobrou náladou, která je ve sportujícím kolektivu čeká. Při nepřízni počasí sice budou ochuzeni o fyzickou aktivitu, ale i tak stráví příjemné posezení se sobě rovnými v budově autoškoly, kde je čeká náhradní program. Závěr týdne bude patřit opět dětem. Dětskou radostí a pohybem ožije dopravní hřiště, kde Středisko volného času zorganizuje zábavný program plný pohybu, her a soutěží. Jezdit se bude na všem, co má kola, ale ne motor. Tak jak by si příroda kolem nás přála! Odbor životního prostředí POHŘEBNÍ SLUŽBA OMEZILA SVOJI ČINNOST V průběhu měsíce června 2009 ředitel Technických služeb Lipník n. B. vyhlásil výběrové řízení na obsazení místa vedoucího pohřební služby a správy hřbitova. Z 16 uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, bylo 13 žen. Pohřební služba TS Lipník n. B. je však vzhledem k její velikosti koncipována tak, že její vedoucí v rámci pracovních povinností provádí i manipulaci se zemřelými. Z důvodu omezeného hmotnostního limitu pro manipulaci s břemeny, vyplývajícího z legislativních norem, není toto místo pro ženy vhodné. Proto bude výběrové řízení vypsáno znovu a popis pracovních činností vedoucího pohřební služby bude přesně specifikován na webu Technických služeb (www.ts-lipnik.cz). Do doby, než bude vybrán vhodný uchazeč, bude správu hřbitova (pronájem hrobových míst, výsadbu, inkaso) zajišťovat vedoucí provozu vždy na základě telefonické dohody na čísle S požadavky na zajištění smutečních obřadů se po tuto přechodnou dobu obracejte na Pohřební službu Kuchař Josef, tel nebo D. Coufalík, ředitel

4 STRANA 4 2. ČÁST V minulém čísle Lipenských listů jsme představili pojmy kybergooming a kyberstalking a také jsme popsali základní rady pro bezpečné užívání internetu. Nyní Vás seznámíme s dalšími jevy spojenými s touto informační databází. Šikana je pojem obecně známý, který zahrnuje ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování, přičemž u kyberšikany je využito internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. Jaké projevy tedy označujeme termínem kyberšikana? Může to být např. zasílání urážlivých, zastrašujících, zesměšňujících nebo jinak ztrapňujících zpráv či pomluv, k nimž je využíván , SMS, chat, ICQ, Skype apod. Dále pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu. Můžeme sem zařadit i vytváření internetových stránek s cílem poškodit zachycenou osobu, vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu, obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním a další. MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁKLADNÍ RADY PRO BEZPEČNÝ INTERNET KAMEROVÝ SYSTÉM SE OPĚT OSVĚDČIL STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE ZADRŽELI VYKRADAČE AUT Dva povedení výlupci z Ostravska se objevili v noci ze středy na čtvrtek na sídlišti Zahradní v Lipníku nad Bečvou. Strážníka operátora městského kamerového systému zaujalo jejich podezřelé chování tím, že nahlíželi do interiérů zaparkovaných vozidel přímo pod lampami veřejného osvětlení, pod okny panelových domů a ještě si k tomu svítili baterkou. Přivolanou autohlídku městské policie tento strážník poté navedl do místa, kde byly podezřelé osoby spatřeny. Pro strážníky pak již nebyl problém pachatele dostihnout a zadržet, protože byli pod neustálým dohledem kamery. Jednoho z nich hlídka nalezla v úkrytu u vytipovaného vozidla s upraveným šroubovákem v ruce, druhého pak dopadla v nedalekém křoví. Jejich úmysly byly zjevné při prohlídce jejich vozidla. Kde přišli k velkému množství paměťových karet, SIM karet a dalších věcí pocházejících zřejmě z trestné činnosti, to bude předmětem dalšího šetření. O jejich úmyslech svědčí také množství speciálních nástrojů, určených k otvírání zámků vozidel. O rozsahu jejich působnosti také napovídá skutečnost, že přijeli vozidlem z brněnské autopůjčovny. Opět potvrdilo, že městský kamerový systém neomezuje práva slušných občanů, ale především napomáhá k ochraně jejich majetku a při udržování veřejného pořádku. Tomáš Humplík, Městská policie Lipník nad Bečvou Bohužel kyberšikana může mít tragické následky, jako například u třináctileté Američanky Megan Meier. Megan prožívala několik týdnů virtuální lásku s chlapcem, se kterým se seznámila na internetu. Pak jí chlapec začal psát zprávy plné nenávisti, jak je odporná a jak by byl svět bez ní lepší. Důsledkem bylo, že se Megan oběsila. Při vyšetřování se zjistilo, že za chlapce se vydávala 50letá matka Meganiny bývalé kamarádky, a tímto způsobem se jí chtěla pomstít za to, že se už nechce kamarádit s její dcerou. Anglické slovo hoax [houks] v překladu označuje nepravdivou zprávu, novinářskou kachnu, podvod, výmysl, žert či kanadský žertík. V počítačovém světě slovo hoax obvykle znamená poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Někdy je také označován jako řetězový dopis, protože obsahuje výzvu žádající jeho další rozeslání. S tím souvisí pojem spam [spem], který označuje veškerou nevyžádanou poštu. U hoaxu je velmi těžké rozeznat, zda je jeho obsah pravdivý. Informace v něm obsažené se zdají být uvěřitelné (např. infikované jehly v tramvajových sedačkách, vajíčko uvařené mobilním telefonem, jedovaté látky v nápojích a jídlech apod.) Bude lepší, když si takovéto informace ověříte, např. na adrese SMS spoofing [spúfin] označuje zneužití internetu k odesílání falešných SMS zpráv, které jsou těžko rozpoznatelné od SMS zaslané z mobilu. Útočník se tak může vydávat za jinou osobu. SMS spoofing je v současnosti v ČR blokován všemi mobilními operátory, poslední výskyt byl zaznamenán v roce Phishing [fišin] označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím zfalšovaných ů či www stránek přimějí majitele bankovního účtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Oběť obdrží ovou zprávu, která ji nutí přihlásit se k bankovnímu účtu. Ve zprávě je uveden odkaz na přihlašovací stránku, která je falešná. Útočník následně využívá data k přístupu na majitelův účet a např. převede peníze na vlastní účet. Kde můžete v případě nebezpečných jevů souvisejících s používáním internetu hledat pomoc? INTERNET HELPLINE Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: nebo Chat linky bezpečí: xchat.centrum.cz/lb Web: V pondělí 5. října se v Lipníku nad Bečvou v sále Základní umělecké školy Antonína Dvořáka uskuteční přednáška na téma bezpečný internet pro širokou veřejnost. Bližší informace o této akci budou zveřejněny na webových stránkách města Lipník nad Bečvou. Těšíme se na setkání s Vámi. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a lektoři projektu E-bezpečí

5 SENIOŘI STRANA 5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Snahou týmu 8 pracovnic je službou usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Smyslem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pečovatelské služby poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, a to v pracovní dny v době od 7.00 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Vedoucí PS: Marie Kropáčová DiS Ředitelka: Dana Navrátilová OBDOBÍ STÁRNUTÍ Kdy začíná stárnutí? V momentě narození. Novorozenec se sice ještě vyvíjí, ale současně začíná stárnout. Stárnutí je zákonitou etapou vývoje jedince, kdy dochází k úbytku fyzických a psychických schopností. Příčinou je genetické opotřebování a poruchy schopnosti dělení buněk. Stárnutí je individuální, u každého jedince nastupuje v jiném věku a také má jiný průběh. Světová zdravotnická organizace přijala pro rozlišení věkových kategorií pomocné názvosloví: 1) střední věk: let 2) stárnoucí osoby: let 3) stará generace: let 4) stařecká skupina: od 90 let Vědní obor, který se zabývá problematikou seniorů, se nazývá gerontologie a pracují v něm odborníci všech věkových kategorií i oborů. Lidský věk se výrazně prodlužuje a přáním každého je prožívat ho aktivně. Prožitky středního věku jsou rozdílné a souvisejí s životní úrovní, s osobní svobodou jednotlivce, péčí o vlastní zdraví, kvalitou životních podmínek a prostředí. Bojovat proti stárnutí je možné v každém věku, začít by se však mělo v mládí! Pro dlouhověkost si vytváříme předpoklady od dětství a nejvíc hřešíme v rané dospělosti, ve věku, kdy zakládáme rodinu a kdy nedbáme o tělo a duši, neboť kypíme zdravím. Jsou rodiny, které svým nově narozeným členům přinášejí genetický dar, kde se většina předků dožila vysokého věku. Dlouhověkost je v tomto případě zřejmě dědičně zakotvena. Ale jsou rodiny, kde takové štěstí nemají. Genetická rizika bych dopl - nila citátem I. S. Turgeněva: Se špatnou náladou se stárne velmi rychle. Smích a dobrá nálada patří k životu, ale nelze jej naordinovat. Umět se smát je samo o sobě lékem. Potřebujeme osobní pohodu a umět relaxovat. Naučit se čelit stresům a řešit životní peripetie s jasnou hlavou. Stárnutí je přirozený proces, jak jsem již psala. S oblibou se mluví o biologických hodinách, které nám naprogramovaly věk, kterého se dožijeme. Biologické hodiny můžeme ovlivnit do určité míry způsobem života, omezením rizik, které nám život zkracují. Marie Kropáčová, DiS, vedoucí pečovatelské služby, Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Zdroj: časopis Vital Plus, 2/09, roč. III CHARITA HRANICE, středisko Lipník nad Bečvou, 28. října 36/7 Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n. B. tel , IČ: , č. ú /0100 Vážení přátelé, děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku pro zjištění Vašich zájmů, které byly v nabídce KLUBU POHODA plánovaná nová sociální služba Charity Hranice, střediska Lipník n. Bečvou. Při dalším jednání s vedením Sociálních služeb Lipník n. B., Zahradní 1335, nám bylo oznámeno, že prostory, které jsme pro budoucí sociální službu vytipovali, budou Sociální služby Lipník n. B., příspěvková org., Souhradní 1393, Lipník n. B. využívat pro své potřeby. Je nám velice líto, že jsme Vás zbytečně motivovali, ale věříme, že využijete nabídky nových aktivit. Děkujeme za důvěru. Další sociální projekt Charity Hranice dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 40 Pečovatelská služba, která je velmi využívaná. Je to terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob. Pečovatelská služba pomáhá uživatelům prožít závěr svého života co nejpříjemněji, nejkvalitněji a prodloužit si pobyt v domácím prostředí. Odborně vyškolené pečovatelky pomáhají klientovi být nezávislý. Tato sociální služba je dle zákona placená uživatelem. Poslání pečovatelské služby Charity Hranice, střediska Lipník nad Bečvou: Zajištění co nejlepší možné kvality života uživatele, vycházející z jeho individuálních potřeb, možností a konkrétní životní situace. Jsme nápomocni lidem, kteří si přejí setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Cíle pečovatelské služby: poskytovat kvalitní služby sociální péče, které jsou v souladu se standardy kvality sociálních služeb, zákonem o sociálních službách a dalšími závaznými dokumenty umožnit uživatelům dle jejich přání setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí zajistit uživatelům tělesné, duševní, sociální a duchovní potřeby posilovat u uživatelů sebeúctu a sebedůvěru podporovat uživatele v rozhodování o prů - běhu pečovatelské služby: respektovat jejich názory a rozhodnutí a podporovat je v samostatnosti Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním osoby s tělesným onemocněním senioři Z okruhu těchto osob jsou vyloučeni jedinci, kteří jeví známky agrese, závislosti na návykových látkách a alkoholu, osoby s psychiatrickým onemocněním a osoby, které nesplňují kritéria cílové skupiny. Mezi hlavní úkony pečovatelské služby patří: 773 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 774 pomoc při osobní hygieně 775 pomoc při zajištění stravy 776 pomoc při zajištění chodu domácnosti 778 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Další bližší informace o tomto projektu Vám rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech. Charita Hranice, středisko Lipník n. B. tuto terénní pečovatelskou službu nyní provádí v těchto spádových obcí: Bohuslávky, Hlinsko, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oldřichov, Osek n. B., Radotín, Staměřice, Týn nad Bečvou, Veselíčko a také ve městě Lipník n. B. a v příměstských částí. Oznamujeme, že od července 2009 je zrušena fakultativní činnost odvozy uživatelů a jsou omezeny pravidelné sobotní a nedělní služby. V měsíci září jsme pro Vás přichystali poutní výjezd na Svatý Hostýn. Dojedeme až k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vyjíždíme v sobotu 12. září po 9.00 hod. a vracíme se podle domluvy. Žádáme zájemce o nahlášení na níže uvedená telefonní čísla. Naďa Vrbíková ,

6 STRANA 6 BOB KREJČÍ SLAVÍ DEVADESÁT! Dne 24. září 2009 oslaví významné životní jubileum 90 let bývalý hráč lipenského fotbalu, pan Rajmund Bob Krejčí. Jeho bohatá sportovní dráha fotbalisty začala v útlém dětství. Fotbalová činnost byla prezentována v tehdejších sportovních oddílech DSK, SK, Sokola TOS a Spar taku Lipník n. B. Jeho vrstevníci říkají, že hrál výborně, protože uměl přihrát, vystřelit, měl dostatečnou rychlost, vytrvalost a obratnost. Prostě byl Pan Fotbalista, uznávaný nejen v okolí Lipníka, ale Hanácké Župy Fotbalové. Závodil také v lehké atletice, ve své kategorii hrál (a stále hraje!) tenis a snad každý sport, který se kdy v Lipníku provozoval. Nelze však opomenout jeho bohatou činnost v lyžařském oddílu, kde mimochodem vykonával funkci předsedy nepřetržitě 30 let. Jeho bohatá sportovní činnost byla po zásluze oceněna dlouhou řadou tělovýchovných vyznamenání a diplomů. Jeho svědomitost a pečlivost byla vždy příkladná, dovedl vždy kolem sebe vytvořit kruh obětavých pracovníků a vést je k činorodé práci. A tak za ně všechny a celou naši sportovní veřejnost naše upřímné blahopřání pevného zdraví, a hlavně ještě dlouhá léta u sportu mu přejí ti, kteří jej znají. Oddíl fotbalu Spartak VTJ Lipník n. B. BOLÍ VÁS CELÝ ČLOVĚK TAK SI ZAPLAVEJTE! Kdo ještě nezažil příznaky stáří a s ním spojené potíže pohybového ústrojí, kardiovaskulární, nebo i diabetické, těžko pochopí, jak potřebná je pomoc nemocné osobě. Je to dáno tím, že se dnes lidé stále méně a méně pohybují a už od malička se vozí ponejvíce auty. Ale co pak, až bude pozdě? Po těžkých operacích je doporučován zase hlavně pohyb, cvičení i plavání. Na přerovský bazén nás v průběhu desetiletí docházelo zhruba deset. Zdokonalily jsme se v plavání a bylo nám vždy spolu dobře. Později, když sil ubývalo, jsme zjistily, že nejhorší je cesta na bazén a zpět. Představuje více než 10 kilometrů a to už mnohé z nás nezvládaly. Zašly jsme do Sluníčka, kde paní Pospíšilová a hospodářka paní Štěpánová přišly na řešení. Od té doby nás už každý čtvrtek veze pan Pospíšil do Hranic a pak nás rozveze stejně jako své školáčky. Ani si nedovedete představit, jak mu v duchu i nahlas děkujeme. Vždyť nebýt jeho a jeho paní, nikdo by nás tam nezavezl. Páni doktoři mají pravdu, když doporučují pohyb a hlavně plavání ne však v ledové vodě. Naše pocity po plavání a po másážích tryskami v příjemné teplé vodě jsou nepopsatelné. Nechceme řešit důsledky našeho onemocnění, zaměřujeme se i na prevenci. Nechceme jenom prosit pánaboha o slitování, ani nechceme pomoc druhé osoby, nebo příspěvek na péči. Pokud nám síly stačí, chceme něco dělat! Je nás jen hrstka, ale kdo chce může nás následovat. Z.L. ZAJÍMAVOSTI, DOPISY ČTENÁŘŮ DOPISY ČTENÁŘŮ Vážení členové Rady města Lipníka n. B., dovoluji si Vás požádat o znovuprojednání jednoho rozhodnutí, které jste učinili na posledním zasedání. Jedná se o zrušení čtyř zastávek příměstské dopravy. Bohužel dvě z nich v Losertově ul. v blízkosti zvonice a na Bratrské u kláštera jsou pro starší a tělesně postiženého občany našeho města velmi důležité z hlediska nejbližšího přístupu na náměstí T. G. Masaryka a následně z něj, jestliže si potřebují vyřídit osobní záležitosti např. lékárna, MěÚ, spořitelna atd. Proto prosím, abyste toto rozhodnutí ještě jednou zvážili a tyto dvě zmiňované zastávky ponechali k využívání příměstskou dopravou, která by jinak zcela jistě hodně ztratila na své funkčnosti. Předem děkuji za pochopení a přeji hodně zdraví a správných rozhodnutí, která přispějí ke zjednodušení života starších a tělesně postižených občanů, kteří bydlí na okraji města v ul. Husova, Alšova, Hranická a Jezerská (kde se nachází i rehabilitační oddělení nemocnice). Mgr. Ludmila Petřvalská REAKCE Z RADY MĚSTA Rada města projednala na svém zasedání dne 24. srpna žádost paní Mgr. Ludmily Petřvalské týkající se zrušení čtyř autobusových zastávek příměstské dopravy ( Jezerská stavebniny, Losertova, U kláštera a Brzobohatého ), konkrétně především dvou z nich, a to Losertova a U kláštera. Vyhodnotila předložené podklady od dopravce Veolia Transport Morava a.s. o vytíženosti jednotlivých zastávek. Z vyhodnocení vyplynulo, že nevyužívanými jsou právě zmiňované zastávky U kláštera a Losertova. Rada posoudila i nový záměr zastavování na autobusové zastávce Komenského škola (místo zrušené Losertova ) a zastávce restaurace Moravská brána, kolem které autobus doposud pouze projížděl. V současné době je v součinnosti s dopravcem zvažována také možnost přesunutí autobusové zastávky Bratrská do blízkého prostoru budovy zámku, kde je velký pohyb občanů. Na základě těchto podkladů rozhodla usnesením č. 1621/2009-RM 53 o zrušení čtyř autobusových zastávek s tím, že zrušení zastávky U kláštera zatím odloží do doby vyřešení možnosti sloučení zastávky Bratrská se zastávkou U kláštera a vytvoření nové zastávky u budovy zámku. Pokud se jedná o dostupnost náměstí, lékáren, úřadu, spořitelny atd. pro starší a tělesně postižené občany našeho města, lze mimo autobusové dopravy využít i možnosti služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Lipník nad Bečvou. Mimo tuto organizaci obdobné služby nákupy a pochůzky, donášku léků, doprovod na vyšetření k lékařům nabízí a poskytuje i Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou.

7 ZAJÍMAVOSTI STRANA 7 LIPNÍK SE JAKO KLADNÝ PŘÍKLAD OBJEVÍ V POŘADU PAMÁTKY NA PRODEJ V pátek 4. září navštíví Lipník nad Bečvou štáb České televize, aby zde natočil další část z cyklu Památky na prodej. Lipník nad Bečvou ale žádnou památku na prodej nenabízí, naopak, bude v seriálu uveden jako příklad zdařilé obnovy zámku a zámeckého areálu. Protikladem mu bude zámek v Přestavlkách. Společné mají obě budovy to, že přestaly být sídelním zámkem a staly se zázemím pro správu velkostatku a byty úředníků (Lipník) a klášterem s mateřskou, obecnou a měšťanskou školou (Přestavlky). S tím souvisí i úpravy a jisté zjednodušení interiérů. PROHLÍDKY LIPNÍKU ABSOLVOVALO LETOS JIŽ 2000 NÁVŠTĚVNÍKŮ Prohlídku památek města Lipníka si na sobotu 22. srpna 2009 naplánoval Klub stomiků. Jeho členové se sjeli z celé severní a střední Moravy, přijeli i se svými rodinami z Opavy, Ostravy, Nového Jičína i z Přerova. Při příjezdu do Lipníka netušili, že právě mezi nimi se nachází jubilejní, dvoutisící návštěvník komentovaných prohlídek města. Stal se jím pan RNDr. Pavel Kreml, docent VŠB Technické univerzity Ostrava. Společně s svojí manželkou už byli v Lipníku několikrát, prohlídky města se však zúčastnili poprvé. Co je v Lipníku naprosto nadchlo, byly obří kované šachy a ostatní kovářské plastiky, které zdobí město v rámci výstavy Kov ve městě. Jejich přátelé ocenili také možnost dopravit se z Lipníka na hrad Helfštýn autovláčkem. Je to zážitek, taková jízda, a pro nás rekonvalescenty zároveň velmi příjemná možnost, jak se na hrad dostat, řekl jeden z účastníků sobotní prohlídky. TIC SDRUŽENÍ PIARISTICKÁ KOLEJ STÁLE HLEDÁ MOŽNOSTI VYUŽITÍ KLÁŠTERA Dne 22. července sdružení Piaristická kolej Lipník n. B. uskutečnilo zájezd do města Strážnice za účelem návštěvy piaristické koleje ve městě a získání informací o současném využití a provozu tohoto objektu. Za tím účelem jsme se obrátili na ředitelku Domova důchodců paní JUDr. Kyjovskou, kterou jsme požádali o umožnění prohlídky objektu s možností výkladu k provozu a využívání objektu pro sociální účely. Rovněž jsme se obrátili i na pana starostu města Lipníku n. B. Ing. Přikryla, zda by se společně s námi zájezdu nezúčastnil a nenavštívil uvedený objekt. Pan starosta účast potvrdil a uvedeného zájezdu se zúčastnil. Našim cílem bylo také získat potřebné informace, které by byly použity pro záchranu a využití objektu kláštera v Lipníku n. Bečvou. Objekt piaristické koleje ve Strážnici je využíván jako Domov důchodců a jako takový i dříve byl k podobným účelům určen. Z tohoto důvodu byl i udržován a také postupně rekonstruován pro dané účely. Jelikož je objekt zařazen jako památka, je v tomto případě nutno dodržovat i podmínky požadované památkáři. To se v některých případech podařilo, v jiných bylo nutné najít kompromis. Po zhlédnutí jsme jako sdružení Piaristická kolej byli rádi, že piaristická kolej ve Strážnici našla možné využití a uplatnění. Přesvědčili jsme se, že je možné najít i vhodné využití a kompromis při záchraně kláštera v našem městě a že i nadále jdeme tou správnou cestou, i když je zdlouhavá. Musíme vycházet z toho, že náš objekt je delší dobu nevyužíván, že jeho oprava bude stát nemalé peníze, stejně tak i provoz. Velikostně je náš klášter plochou nejméně o 70 % větší než ve Strážnici. Myslíme si, že to stojí za pokus zachránit další památku v našem městě a tím dokázat další zlepšení historie a ochrany památek ve městě. Další pobyt ve Strážnici jsme doplnili prohlídkou piaristického kostela Nanebevzetí Panny Marie a dalších památek ve městě jako areálu zámku, přístavu Baťova kanálu, samotného města a závěrem jsme uskutečnili návštěvu sklípku. Konstatovali jsme, že budeme pokračovat i nadále v podobných akcích. Děkujeme i panu starostovi ing. Přikrylovi, že nás podpořil a dík patří i paní ředitelce Domova důchodců ve Strážnici JUDr. Kyjovské, že nám vyšla vstříc. Občanské sdružení Piaristická kolej Ústředním tématem dílu budou také možnosti a limity využívání památkových staveb, neboť z mnoha důvodů (nedochovaný mobiliář, absence autentických prvků, ekonomický pohled) ne všude mohou být zámecké expozice. S tím spojené téma bude otázka interiérů v takovýchto stavbách. Moderátorem seriálu Památky na prodej je známý herec, moderátor a muzikant i divadelní režisér Ondřej Havelka. Kdy bude díl, ve kterém se objeví Lipník nad Bečvou, vysílán, včas oznámíme na webových stránkách města a ovým infokanálem. Odbor školství a kultury TÁBOROVÉ VZPOMÍNKY Turistická základna Mraveniště ve Valašské Bystřici poskytuje našim táborům zázemí již celých dlouhých 25 let. Nevyznačuje se žádným přepychem. Vyžaduje od svých návštěvníků opravdu tábornického ducha. Za to se pak odmění krásnou přírodou a skvělými možnostmi pro různé hry. A při rozmarnosti letošního léta nás chatičky Mraveniště chránily před dešti i nesmlouvavými paprsky slunce. Tyto prázdniny jsme společně prožili po pirátskými vlajkami, pod kterými jsme se plavili po mořích celého světa. Na sněžnicích jsme překonávali severní pól, v rovníkové Africe jsme navštívili kmen kanibalů a naučili se barvičkami zdobit svá těla. U protinožců jsme měli problém se domluvit, ale při hrách a soutěžích jsem překonali i tuto překážku. Dokonce jsme museli dvakrát naše posádky podrobit nočnímu vylodění. Všichni je zvládli víc než dobře a tak malý úbytek posádek způsobily jen prázdninové kurděje v podobě dobře maskované angíny. Ale i oslabené galéry dosáhly svých cílů, našly pradávné poklady. Nejen ty čokoládové, ale i ty pravé v podobě nových kamarádství a táborových lásek. Poděkování z kapitánského můstku osmé galéry patří všem, kteří zvládli pěší přesun k vodní hladině Bystřičky. A to jak řadové posádce (dětem dokonce i předškolním), tak i jednotlivým lodním důstojníkům, dohlížejícím na bezpečný přesun stohlavého konvoje, po úzké klikatící se silnici z Valašské Bystřice na Bystřičku a zpět. Vlastně se ctí všichni lodní důstojníci i jejich posádky zvládli dvanáctidenní plavbu. Kdyby se na táborech rozdávala vysvědčení, byla by téměř na všech jedna velká jednička. Ráda bych z tohoto místa poděkovala všem pracovníkům tábora Mraveniště, kteří ochotně dali dětem dvanáct dní ze svého volna, často na úkor svých rodin, dovolených a dobře placených brigád. Za SVČ a piráty z Mraveniště Draha Řeháková

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 10 / ROČNÍK XI ŘÍJEN 2009 Cena 8 Kč DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Druhý ročník nočních prohlídek městské památkové rezervace při Dnech evropského dědictví se setkal s úspěchem. Téměř

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA

LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 9 / ROČNÍK X ZÁŘÍ 2008 Cena 7 Kč LIPNÍK NAD BEČVOU JE DRŽITELEM CENY ALFREDA HABERMANNA Ve dnech 29. až 31. srpna se konal na Helfštýně již 27. ročník setkání uměleckých kovářů

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XI ČERVENEC / SRPEN 2009 Cena 7 Kč Počínaje 13. červnem (fotografie jsou z vernisáže) jsou opět v Lipníku nad Bečvou instalovány kované plastiky v rámci výstavy Kov

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem nenechá jakkoliv otrávit, a díky své trpělivosti a slušnosti se přes to přenese a naprosto

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014 Aktuality Aktuality Fotostrana Sport Kraj městu nedal Lovosice mají nové Červnové festivaly

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč V Lipníku nad Bečvou byl slavnostní vernisáží zahájen 6. ročník výstavy Kov ve městě. Součástí vernisáže bylo také odhalení kované

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

12/2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

12/2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 1 2 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 12 /2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

Více

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato!

Mažoretka Daniela Průšová veze z olympijského Lillehammeru zlato! 24. října 2013 Ročník 22 Číslo 21 Cena 9 Kč Neplatiči dusí město Nájemníci poděbradských bytů připravují městskou kasu o nemalé peníze. 2 Lázeňští politici Sedmička poděbradských kandidátů se bude ucházet

Více