Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s."

Transkript

1 Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením míchy a jejich rodinám. Usiluje o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany ochrnuté v důsledku poškození míchy. Podílí se na vzdělávání odborníků, poskytujících služby lidem s poškozením míchy. Článek 1 - Základní ustanovení 1. Společnost byla založena Zakládací listinou ze dne ve znění dodatku ze dne Název společnosti a sídlo společnosti 1.1. Název společnosti: Centrum Paraple, o.p.s Sídlo společnosti: Ovčárská 471, Praha IČ: Zakladatelé společnosti: Svaz paraplegiků, o.s. (IČ: ) a Zdeněk Svěrák 1.5. Působnost společnosti: po celém území České republiky 3. Doba trvání společnosti Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Článek 2 - Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb Obecně prospěšné služby, které společnost poskytuje jsou: 1. sociální, zdravotní a další terapeutické služby zaměřené na zlepšení fyzického a psychického stavu a prevenci sociálního vyloučení, 2. vzdělávací služby, 3. informační a poradenské služby, 4. edukační programy, 5. poskytování informací a osvěty o problematice poškození míchy a souvislostech veřejnosti, 6. pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí, 7. nakladatelská a vydavatelská činnost. Správní rada je oprávněna měnit po předchozím souhlasu zakladatelů druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb změnou zakládací smlouvy při zachování jejich obecně prospěšného charakteru. Článek 3 - Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. 2 bodu 1-6 osobám ochrnutým v důsledku poškození míchy v průběhu života (dále také jen klient ), obecně prospěšné služby uvedené v čl. 2 bodu 2 a 3 též osobám jim blízkým, a to v souladu s metodikami jednotlivých služeb, které popisují způsob a pravidla přijímání klientů do služby, jejich práva a povinnosti a průběh celé služby a dle ceníku schváleného správním radou. 2. Společnost je oprávněna odmítnout poskytování služby v případě, že:

2 2.1. se nejedná o osobu spec. v předchozím odstavci, 2.2. klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinnost, 2.3. kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu. 3. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje obecně prospěšné služby, o disponibilní kapacitě, jsou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách a dále na webových stránkách společnosti. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby společnosti. 4. Bude-li společnost poskytovat obecně prospěšné služby za úplatu stanoví se u sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, u ostatních poskytovaných obecně prospěšných služeb se cena stanoví tak, aby pokryla náklady na poskytování služby, které nebudou kryty z dotací, grantů a dalších zdrojů společnosti. Článek 4 - Doplňková činnost 1. Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v článku 2 této smlouvy, společnost vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada. 2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných obecně prospěšných služeb. 3. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti. 1. Správní rada, 2. Dozorčí rada, 3. Ředitel. Článek 5 - Orgány společnosti Článek 6 Správní rada 1. Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti. Členství ve správní radě je čestné a bez nároku na odměnu. 2. Správní rada má devět členů. První členy správní rady jmenují zakladatelé v této zakládací smlouvě. 3. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné. 4. Jedna třetina členů správní rady je volena postupem podle následujících odst. 5 a 6 na návrh Svazu paraplegiků. Svaz paraplegiků navrhne na každé jím obsazované místo ve správní radě vždy nejméně dva kandidáty. Nezvolí-li správní rada ani jednoho z navržených kandidátů, předloží Svaz paraplegiků správní radě bez zbytečného odkladu návrh jiných kandidátů. 5. Členy správní rady na uvolněná místa volí správní rada tajnou volbou. Správní rada nejdříve 6 měsíců před uplynutím funkčního období člena správní rady zvolí nového člena, který tohoto člena po uplynutí jeho funkčního období nahradí, nebo opětovně

3 zvolí toho člena, jehož funkční období má zaniknout; člen správní rady, jehož funkční období má zaniknout, má hlasovací právo. 6. Dojde-li k zániku členství člena správní rady před skončením jeho tříletého funkčního období nebo nedojde-li k ustavení nového člena správní rady způsobem uvedeným v předchozím odstavci zvolí správní rada nového člena správní rady nejpozději do 60 dnů od uvolnění místa ve správní radě. 7. Správní rada: 7.1.vydává a mění statut společnosti, 7.2.rozhoduje o změně zakládací smlouvy v rozsahu stanoveném zákonem, 7.3.rozhoduje po předchozím souhlasu zakladatelů o změně druhů poskytovaných obecně prospěšných služeb společnosti, podmínek jejich poskytování, jakož i o změně předmětů doplňkové činnosti, 7.4.schvaluje rozpočet společnosti na příslušný kalendářní rok a jeho změny, 7.5.schvaluje účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, 7.6.jmenuje a odvolává ředitele společnosti a dohlíží na jeho činnost, 7.7.nestanoví-li tento statut jinak, uděluje předchozí písemný souhlas k nabytí, zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo k jeho pronájmu na dobu neurčitou nebo na dobu delší než jeden rok, jakož i k uzavření smlouvy, jež zavazuje společnost k plnění, jehož hodnota vyjádřena v penězích přesahuje 2 mil. Kč, 7.8.uděluje předchozí písemný souhlas k nabytí nebo zcizení movité věci, zřízení věcného břemene nebo předkupního práva u movité věci, jejíž cena je vyšší než 2 mil. Kč, 7.9.uděluje předchozí písemný souhlas k nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, 7.10.uděluje předchozí písemný souhlas k založení jiné právnické osoby a vkladu peněžitého nebo nepeněžitého majetku do této právnické osoby, 7.11.rozhoduje o změně počtu členů správní rady se souhlasem zakladatelů, 7.12.rozhoduje o vydávání vnitřních předpisů společnosti s výjimkou těch předpisů jejich vydání je svěřeno řediteli společnosti, 7.13.rozhoduje o zrušení společnosti, 7.14.rozhoduje o jmenování likvidátora a po projednání se zakladateli určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek, 7.15.rozhoduje o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu zanikne-li zakladatel bez právního nástupce a/nebo zemře-li zakladatel. 8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání správní rady. Místopředseda vykonává pravomoci předsedy, není-li předseda ustaven, je-li nepřítomný nebo vyskytne-li se jiná překážka bránící mu ve vykonávání jeho pravomocí. Jednání správní rady se konají nejméně jednou za 6 měsíců, a to nejméně dvakrát v každém kalendářním roce; pokud předseda nebo místopředseda jednání správní rady v těchto lhůtách nesvolají, je oprávněn jednání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady nebo dozorčí rada. Dozorčí rada je též oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy společnosti. O jednání správní rady jsou informováni členové dozorčí rady a ředitel společnosti, a to pozvánkou stejně jako členové správní rady. 9. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. 10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů správní rady s výhradou

4 rozhodnutí ve věcech dle odst. 7 bodu 7.1, 7.2., 7.3., 7.7., a tohoto článku, u kterých se vyžaduje souhlas prosté většiny všech členů správní rady. 11. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti a s funkcí ředitele. 12. Správní rada informuje zakladatele o své činnosti, zpravidla formou výroční zprávy. Zakladatelé se můžou účastnit jednání správní rady s hlasem poradním; na jednání správní rady můžou vyžadovat osobní vyjádření členů správní rady nebo ředitele k obsahu výroční zprávy nebo k jiným otázkám. O jednání správní rady jsou zakladatelé informováni pozvánkou stejně jako členové správní rady. 13. Správní rada vyhotovuje při každém svém jednání písemný zápis, jehož kopii předává řediteli a dozorčí radě. Jednání správní rady může proběhnout i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (telemost, videokonference, elektronická pošta apod.), zápis z takového jednání však musí být následně podpisem stvrzen členy správní rady, kteří se takového jednání zúčastnili. Článek 7 - Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Členství v dozorčí radě je čestné a bez nároku na odměnu. 2. Pro způsob ustanovení a členství členů dozorčí rady platí ustanovení tohoto statutu o správní radě obdobně. 3. Dozorčí rada má 3 členy. 4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, zastupuje ji navenek, svolává a řídí její jednání. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za 12 měsíců; není-li včas svolána předsedou, může ji svolat kterýkoli její člen. 5. Působnost dozorčí rady je stanovena zákonem. 6. Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. 7. Zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti předkládá dozorčí rada nejméně jedenkrát za 12 měsíců zakladatelům a správní radě s návrhem na provedení případných nápravných opatření. 8. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 9. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů dozorčí rady, postačí však, pokud v případě, že došlo k rovnosti hlasů, vyslovil s rozhodnutím souhlas předseda dozorčí rady. 10. Jednání dozorčí rady může proběhnout i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (telemost, videokonference, elektronická pošta, apod.), zápis z takového jednání však musí být následně podpisem stvrzen členy dozorčí rady, kteří se takového jednání zúčastnili. Článek 8 - Ředitel Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel se zodpovídá správní radě. Do funkce je jmenován správní radou společnosti na základě výběrového řízení a z funkce odvoláván správní radou společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti. Funkce ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní a dozorčí radě společnosti. Působnost, pravomoc a odpovědnost ředitele společnosti podrobně upravuje statut společnosti.

5 Ředitel se zúčastňuje jednání správní rady s hlasem poradním; ředitel je správní radě zodpovědný za řádný chod společnosti. Ředitel je oprávněn se zúčastnit jednání dozorčí rady. Ředitel vykonává funkci v pracovněprávním poměru. 1. Ředitel společnosti rozhoduje o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny zákonem, zakládací smlouvou nebo tímto statutem do působnosti správní rady nebo dozorčí rady. 2. Ředitel společnosti zabezpečuje řízení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá správní radě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku. Současně s účetní závěrkou, nejméně však jednou za účetní období, předkládá ředitel společnosti správní radě zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva musí být součástí výroční zprávy. 3. Hlavní údaje z účetní závěrky zveřejní ředitel společnosti v dostatečném předstihu před konáním jednání správní rady způsobem shodným dle tohoto statutu se způsobem svolání správní rady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí. 4. Řediteli společnosti přísluší zejména: a) řídit společnost a zajišťovat její provoz b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, c) projednávat a schvalovat organizační řád a další vnitřní předpisy společnosti, dislokaci společnosti d) vykonávat zaměstnavatelská práva, e) organizačně zajišťovat zasedání správní rady f) zajistit zpracování a předkládat správní radě ke schválení: návrh strategického plánu společnosti a jeho změn vyplývajících z pravidelného monitoringu a průběžného hodnocení činnosti návrhy na prodej nemovitého majetku, návrhy na změnu statutu řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku, výroční zprávy o činnosti společnosti a stavu jejího majetku, návrh rozpočtu společnosti návrh na zrušení společnosti vykonávat usnesení správní rady 5. Ředitel společnosti nesmí bez předchozího souhlasu správní rady a) Kupovat, zatěžovat a prodávat nemovitý majetek, s výjimkou uzavírání nájemních smluv dle odst. 6. tohoto článku, b) uzavírat smlouvy o nájmu nemovitého majetku, c) kupovat nebo prodávat movitou věc, zřizovat věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než 2, , d) nabývat nebo zcizovat autorská práva nebo průmyslová práva, e) provést vklad peněžitého majetku do jiné právnické osoby, f) postoupit pohledávku, jejíž nominální hodnota převyšuje částku ,- Kč, g) zakládat nové právnické osoby, h) zcizovat majetkové podíly ani jejich části na jiných právnických osobách, i) uzavírat úvěrové smlouvy.

6 6. Ředitel společnosti je oprávněn uzavírat nájemní smlouvy k nemovitostem na dobu určitou, která nesmí být u jednotlivé nájemní smlouvy delší 12 měsíců, bude-li předmět a účel takové nájemní smlouvy ve shodě s doplňkovými činnostmi společnosti. 7. Ředitel společnosti svolá správní radu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by vznikla neuhrazená ztráta, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne správní radě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-zvláštní zákon něco jiného. 8. Ředitel společnosti se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými správní radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakládací listinou. Článek 9 - Řízení a způsob jednání jménem společnosti Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis. Článek 10 - Hospodaření společnosti, rozpočet, finanční zdroje 1. Hospodaření společnosti 1.1. Společnost vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem Roční účetní závěrka je přezkoumána dozorčí radou společnosti a schvalována správní radou společnosti; zakládá se do sbírky listin obecně prospěšných společností. 2. Rozpočet 3. Výroční zpráva 3.1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada společnosti, nejpozději však do 6 měsíců od konce kalendářního roku Společnost zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření na svých internetových stránkách a zajišťuje její veřejnou přístupnost na těchto stránkách. 4. Finanční zdroje a jejich použití Prostředky k financování své činnosti získává společnost zejména z: 4.1. výnosů majetku společnosti, 4.2. plateb za poskytování obecně prospěšných služeb a z vykonáváni doplňkové činnosti, 4.3. darů a příspěvků fyzických a právnických osob, 4.4. dědictví, 4.5. dotací nebo grantů z veřejných rozpočtů. Článek 11 - Zrušení společnosti 1. Společnost se zrušuje za podmínek stanovených zákonem a zakládací smlouvou. 2. Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady určí správní rada se souhlasem zakladatelů obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku. Článek 12 - Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy této společnosti se řídí právním řádem České republiky.

7 2. Statut byl schválen správní radou dne Statut nabývá účinnosti k Statut se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dozorčí rada, správní rada a tři výtisky ředitelka Centra Paraple, o.p.s Zdeněk Svěrák předseda správní rady Centra Paraple, o.p.s.

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. 1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je: Čl. I Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více