Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS."

Transkript

1 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace suchou metodou CLIMATIZER PLUS. Verze 2005

2 Pokyny pro zpracování Tepelné a akustické izolace CLIMATIZER PLUS S CLIMATIZER PLUS jste se rozhodli pro výrobek, který výrazn zhodnocuje konstrukci budov a tímto zpsobem pináší uživateli znané výhody. CLIMATIZER PLUS spoí tepelnou energii. To snižuje topné náklady a psobí tímto vlivem mén výskytu CO 2 proti skleníkovému efektu. Váš pínos ke zlepšení životního prostedí lze považovat za významný. CLIMATIZER PLUS psobí obzvláš dobe pi ochran proti letním horkm. Vysoká akumulaní schopnost materiálu zamezuje známému silnému vyhátí obzvláš v pípad podkrovních prostor. Pi správné skladb konstrukce s touto izolací, zstává pdní prostor v lét píjemn chladný. CLIMATIZER PLUS zaruuje pi správné vestavb vynikající zvukovou izolaci. Vzhledem ke své relativní vysoké mrné hmotnosti (zejména v píkách) propjuje lehkým stavebním dílm charakter masivních stavebních díl, tlumí rezonance i vibrace zpsobené hlukem. CLIMATIZER PLUS obsahuje recyklovaný novinový papír jako surovinu a je s minimálními náklady na energii, vyrábn bez odpadu a bez odpadních vod. Je to stavebn biologicky vyzkoušený a stavebn fyzikáln vynikající izolaní výrobek. Pomocí následných zpracovatelských pokyn chceme spolen s Vámi zajistit vysokou kvalitu zpracování, aby izolace Vašemu zákazníkovi poskytla to, co slibuje. Balení: CLIMATIZER PLUS je balen dle stavebních pokyn vždy po 13,6 kg v Pe pytlích a mže být stohován na EUR paletách nebo voln na suchém podkadu v krytém skladu. Pro bezproblémovou dopravu jsou doporuovány EUR palety, kdy je celá paleta obalena smršovací fólii. Skladování: Ped vznikem škod se chráníte sami, pokud: CLIMATIZER PLUS skladujete v suchém prostedí, bez psobení lokálních zdroj tepla s teplotou nad 80 o Celsia. CLIMATIZER PLUS pytle mohou pi neodborném skladování pijímat vlhkost. Balení izolantu není totiž vodotsné. Pi skladování venku je nutno tuto skutenost uvést do objednávky. Dodávka pro tento úel je možná pouze na paletách a palety jsou pekryty speciálními pytli pímo ve výrob. Toto balení, v neporušeném stavu, je možné ponechat ve venkovním prostedí po dobu cca 3 msíc (doba UV stabilizace pytl) na vyvýšeném míst bez nebezpeí zatopení palet.

3 Osvdení pro CLIMATIZER PLUS je izolaní materiál pro jehož instalaci jsme zvolili formu profesionálních dodávek. V protikladu k deskám nebo rohožovým izolaním materiálm bude izolaní hmota aplikována do koneného tvaru teprve zpracovatelem a to : o Foukáním (suchá metoda) o petlakovým pneumatickým plnním (suchá metoda) o nástiky (s vodou nebo lepidly) CLIMATIZER PLUS smí být aplikován pouze vyškolenými a odbornými pracovníky s proškolením. Firmy aplikující tento materiál musí mít vyškoleny provádjící pracovníky a firma doporuovaná výrobcem pro aplikace veejnosti musí vlastnit certifikát. Firma CIUR a.s. vyškolí zpracovatele a vydá po absolvování školení Osvdení. Udlená licence je osobní a tudíž nepenosná. Pokud proškolená osoba opustí firmu, licence zaniká. Vydaná licence mže být pi hrubém porušení všeobecných pravidel a zpracovatelských pokyn (podle práv platných ustanovení) také stažena. Odborné firmy pro aplikaci izolace CLIMATIZER PLUS jsou vedeny na seznamu, který je uložen vždy v nejnovjším vydání na obchodním oddlení firmy CIUR a.s. a certifikované firmy jsou rovnž uvedeny na www stránkách v kapitole prodejci. SAMOKONTROLA Samokontrola je provádna u výrobce, a na staveništi zpracovatelem. Funkce a nastavení stroje musí být dle všeobecných pravidel staveništního schválení prokázáno pomocí Lochblechkiste (mrnou bedýnkou z drovaného plechu). Jako doplnk je doporuena výpoetní kalkulace hustoty v prvním aplikovaném poli stavby. Pi oteveném zafoukání musí být zakalkulováno usazení. Z tohoto dvodu je pedepisován vtší rozmr (jmenovitá aplikovaná tlouška = vestavbová síla x 0,9 pro tlouštky do 15 cm a jmenovitá aplikovaná tlouška = vestavbová síla x 0,8 pro tlouštky nad 15 cm ). v prostorech se stíkající vodou není používání CLIMATIZER PLUS povoleno. V prostorách hrozících psobením pímého ohn na izolant a v okolí komínových tles není používání CLIMATIZER PLUS povoleno V prostorách s trvalou teplotou nad 105st celsia není používání CLIMATIZER PLUS povoleno Každé staveništ musí být dokumentováno pedávacím protokolem. Pokud by bylo zjištno pi aplikaci CLIMATIZER PLUS velké množství aplikací, které neodpovídají pedepsané kvalit bude osvdení firm odebráno a perušeny dodávky materiálu.

4 Orientaní kilogramové spoteby materiálu dle rzných aplikaních metod: (Upozornní :spoteba se mže mírn mnit dle zpsobu vyplování konstrukce) Voln vodorovn Cm tloušky kg/m Šikmina -sklon do 30 stup Cm tloušky kg/m Šikmina -sklon do 45 stup Cm tloušky. kg/m Šikmina -sklon do 45 stup - 90 stup Cm tloušky kg/m Konstrukní ochrana proti vlhkosti Požadavky na konstrukci: Ochrana ped vlhkostní zátží vlivem poasí (netsnosti ve starých nebo chybných stešních krytinách nebo fasádách, dešové vánice, poletující sníh, nebo stojící voda pi tání snhu) Ochrana ped jinými zdroji vlhkosti (stojící voda ve stnách, kondensaní voda z vodovodních potrubí studené vody nebo odvtrávacích šachet, vlhko pod netsnými podlahami, atd.). Opatení: U stech se sklonem pod 30 je pedpoklad provedení podstešních úprav(pojistných folií apod.) pro odvod vody dle odborných pravidel pokrývaského cechu a pedpis výrobc krytiny. Pokud je tepelná izolace foukána až do prostoru mezi krokvemi pod krytinu musí být pro odvod vody, provedeno zajištní v podob z difusních stavebních materiál (S d- hodnota 0,2 m), pro zamezení tvorby a hromadní kondensátu (mikroperforované pojistné folie jsou pro pímý kontakt s materiálem nepípustné). Pi použití celulózových izolaních materiál pi vn nevtraných fasádách je zásadn doporuen dkaz provedený výpotem na kondensaci, jakož i dodatené pezkoumání finálního fasádního obkladu na vodotsnost. Totéž platí i pro píhradové konstrukce.

5 Doporuení nmeckých norem výpis (eské normy nejsou k dispozici) : Pi použití CLIMATIZER PLUS celulózových izolaních materiál v devných konstrukcích, jak jsou popsány v pedpisech DIN dílu 2, je tída nebezpeí 0 dána, pokud budou zachovány následující parametry : Stecha pi pedzpracování s kontrolou kvality pi zpracování na staveništi max. vlhkost deva pi zástavb 20 % 35 % vnitní povrch Podstešní deska nebo folie vnitní potah s libovolnou S d- hodnotou podstešní s S d- hodnotou 0,2 m je možná i otevené devné bednní se šíkou prken 100 mm a fuky 5 mm a pípadná pekrývací folie s S d- hodnotou 0,02 m vnitní parozábrana nebo parobrzda s S d- hodnotou 2,0 m nap. sádrokarton nebo Fermecell-deska plus konvekní ochranná lepenka nebo folie s S d- hodnotou 1,8 m devovláknitá deska dle DIN maximáln 25 mm nebo podstešní s S d hodnotou 0,1 m Stna max. vlhkost deva pi zástavb vnitní povrch izolace vnjší povrch izolace žádný rozdíl mezi prefabrikovanými dílci s kontrolou kvality a zpracováním na staveništi vždy musí být oveeno výpotem, že nedochází ke kondenzaci a nebo hromadní vlhkosti 20 % vnitní potah s libovolnou s S d - hodnotou vtší než vnjší povrch vnjší potah s libovolnou s S d - hodnotou menší než vnitní povrch (nkolikanásobn) Pro všechny konstrukce musí být prokázána difusn-technická funkní zpsobilost dle SN EN ISO Dále musí být realizovány v DIN dílu 2 uvedené zvláštní stavební opatení u deva ( zejména.: zamezení napadení hmyzem nebo houbami, povtrnostní ochrana). Pi prokazování difusn-technické funkní zpsobilosti jsme Vám rádi k službám. Využijte naši linku (ing. Štenc nebo p. Sejk) Opatení proti prašnosti Tam, kde je CLIMATIZER PLUS foukán voln, mla by být izolaní vrstva chránna ped cirkulací vzduchu nebo pulsujícími pohyby vzduchu. Pi oteven foukaném materiálu s intenzivním provtráváním nad izolací by ml být povrch zpevnn lehkým navlhením. ochrana proti prachu pomocí nepískované lepenky nebo folie s nízkým difúzním odporem je pi prkenných podlahách v obývaném interiéru (izolace trámového mezistropu starších i nových objekt) naprosto nutná, protože pi pumpujících pohybech pi chzi po podlaze mže být vnášen prach do obytného prostoru.

6 Požadavky na isolovaný prostor Podstatné pedpoklady pro vysokou životnost foukané isolace CLIMATIZER PLUS jsou: Stálost dutého prostoru, tzn. duté prostory musí být ohranieny tvarov stabilními materiály snášející zatížení. Materiály, mající sklon k velké roztaživosti, jako papírové pruhy bez armování, textilní tkaniny apod. nebo desky s velmi hladkým povrchem, nejsou pro ohraniení isolaní vrstvy z CLIMATIZER PLUS pi sklonu stechy nad 45 resp. ve stn doporuené. Materiály podléhající silným výkyvm roztaživosti (psobením vlhka a/ nebo psobením tepla by nemly být zásadn používány. Všechny obvodové materiály (desky, devo nebo armované lepenky) musí být tak uzpsobeny a upevnny, aby vydržely pi foukání vznikající usazovací tlak. Pi svislých dutých prostorech by se nemla pekraovat plnící výška 2,5 m.pi použití speciální koncovky X floc 3,2m. Prostory pesahující ohraniené výšky, musí být oddleny pomocí pedlu (nap. mezi stojiny rozepeného prkna. Izolaní vrstva 30 cm mže být kompenzována zvýšenou hustotou aplikace ( 65kg/m 3 ). Pi aplikaci izolace ve steše spoívá izolaní vrstva dle sklonu stechy více nebo mén na vnitním potahu ( vtšinou na izol. parotsné zábran ). Vyboulení lepenky mezi horizontáln umístným bednním je obvykle dostaující ochrana proti skluzu izolace. Stejn protiskluzov psobí i v mnohých stešních konstrukcích do izolace zasahující nosné rošty. Stechy se sklonem do 30 nepotebují pi udaných hustotách žádné protiskluzové zábrany. U kolmjších stech by nemla být délka jednotlivých prostorových sekcí 6 10 m dle sklonu stechy pekroena. Požární ochrana CLIMATIZER PLUS je izolaní hmota stavební tídy C1 tžko holavá (normáln vzntlivá). Teploty, které v izolaci vznikají musí být omezeny. Trvalé teploty nesmí pekroit 80 C. Stavební prvky, vydávající teplotu od 105 C nesmí být bez dalších protipožárních opatení do isolaní vrstvy zabudovány. Patiné pokyny najdete u výrobce stavebních prvk. Konstrukce s protipožárními požadavky musí být provedeny tak, aby odpovídaly konstrukním postupm výrobce, nebo aby splovaly obecné protipožární pedpisy. Všechny svítidla s vysokou teplotou musí být oddleny reflexními kryty s garantovanou povrchovou teplotou pod 100stup. Pro konstrukce s CLIMATIZER PLUS je k dispozici katalog osvdených konstrukcí, který je soustavn doplován. Pi prokazování požární ochrany Vás rádi podpoíme.

7 Foukací stroj Použitý foukací stroj musí být pro ten který pípad použití a pro izolaní materiál také vhodný. U nejmenších stroj se mže stát, že nejsou schopny uskutenit potebné rozmlnní materiálu nebo, že dopravené množství materiálu je v nevhodném pomru k množství vzduchu. Tyto skutenosti mohou vést k nedostatenému rozdlení a k nesprávné hustot. O tchto problémech a o plánovaném nákupu nového foukacího stroje se s Vámi rádi bhem školení poradíme. U stroj typu Krendl 500 a výše tento problém odpadá-je teba dbát na dobrý technický stav a seízení) Pro zpracování CLIMATIZER PLUS bžnými stroji jsou k dispozici tabulky pro nastavení. Údaje pro údržbu a ošetení stroje jsou prosím uvedeny v dokumentaci stroje. Dležité jsou pedevším následující body - denn istit sací vzduchový filtr, - pekontrolovat stav uzávru- turniketu prašnost zpt do násypky svdí o opotebení gum. - nakypení materiálu se s pibývajícím množstvím nápln snižuje, - po nasazení by ml být stroj ped delší odstávkou vyprázdnn. a hadice Délka hadice, zvrásnní vnitní stny hadice pinášejí ztráty vzduchového výkonu, které mají vliv na prbh foukání. Proto by mly být hadice vedeny vždy pokud možno pímo, rovn a co nejkratší drahou. Pracujeme vždy s co nejvtším prmrem hadice avšak maximáln do prmru 3. Zúžení zesilují pulsování toku materiálu. Pouze ve výjimených pípadech, nap. pi hubicovém foukání v nepístupných polích je možno od tchto pravidel upustit. Hadice by také nemla vykazovat zlomy a smyky, protože je tím omezen tok materiálu. Výjimkou je foukání do velkých výšek, kdy se smyky z dvodu možného ucpání hadic doporuují. Obzvláš u nástiku pi pidání vody je dležitý stejnomrný tok materiálu. Zde musíme pracovat pímo s 2 hadicemi. Pro vtšinu stroj existuje pro tento úel adaptér, který je možno našroubovat do výpustného nástavce uzávru turniketu nebo redukce která se vloží mezi poslední a pedposlední díl hadice. Hadice by mla být pedevším ve všech spojích tsná, aby se omezily vzduchové ztráty. Toto je možno pekontrolovat též vzduchovým manometrem. (Tlaková diference mena na stroji a na konci hadice ). Existují hadice s hladkou vnitní stnou (PU) a siln vroubkované (PE). U delších cest je pro zmenšení odporu smysluplné, použít pro dopravu materiálu (PU) hadice. Hadice, která je potom vedena do píky by mla být naopak z PE, protože PU hadice jsou pro tento úel píliš mkké a poddajné. U stroj jejichž nakypení není dostatené, mže vroubkovaná hadice napomoci k dodatenému nakypení. Koncové hadice se vždy doporuuje používat prsvitné, což je pro kontrolu toku materiálu nepostradatelné. Hadice by mla být zásadn, pokud možno vyfoukána, aby materiál který je ve stoupací hadici se po vypnutí neusazoval smrem dolu, což by vedlo k tvoení zátky v hadici. Pi stoupacích výškách pes 3 poschodí musí být v hadici vytvoena smyka, aby se eventueln padající materiálové množství rozdlilo. Píliš vysoké stoupání na výškové budovy mže vzduchové výkony snížit natolik, že se výrazn snižuje foukané množství.

8 Otevené foukání (ca 35kg/m 3) ) Otevené foukání používáme u rovinných a lehce zvlnných ploch. Je pitom teba brát v úvahu, že musíme poítat se sednutím plochy. Jmenovitá tlouška izolace, která je poítána pro U-hodnotu je nižší než tlouška zafoukávaná to platí zejména u ploch s tlouškou nad 15 cm. Jmenovitá tlouška požadovaná = foukaná tlouška x 0,8 U velkých ploch se stejnomrná vrstva nedá posoudit. Izolaní vrstva musí být pravideln kontrolována podle výškových znaek. Izolaní vrstvu je možno pekontrolovat pomocí desky pro mení síly vrstvy. U oteveného foukání je materiálový písun úpln oteven a vzduch stažen natolik, aby materiál ješt rovnomrn a plynule proudil. Pokud je píliš málo vzduchu, zaíná tok materiálu váznout a v hadici se zanou tvoit zátky. ím menší je možno nastavit výkon vzduchu, tím menší je víení prachu v pracovním prostoru. Pi oteveném foukání foukáme materiál tak, aby proudil proti již vytvoené izolaní vrstv.tím dojde k tomu, že pes materiál proudící vzduch vyhladí povrch. Dodaten mžeme pi vypnutém písunu materiálu použít zúžený konec hadice a vzduchem provést lepší rozdlení resp. vyhlazení povrchu. Pi práci s umlohmotnými trubkami mže být elektrostatický náboj tak silný, že je možno pracovat pouze v rukavicích. Vrchní povrch izolace v siln vtraných prostorách se doporuuje lehce zamlžit vodou. Vlivem zvlhení povrchu a tím docíleného ztvrdnutí vrchní vrstviky je materiál úinn chránn ped prvanem a nemže být již odvát. U zvlnných a slab sklonných ploch sklonu(klenby) by ml být podklad též navlhen, aby celulóza vázala s podkladem a neklouzala. Od sklonu 30 musí být materiál vlhce nanesen v plné izolaní vrstv. Podklad proto nesmí být choulostivý na vlhko a musíme pokud možno nanášet s co nejmenší vlhkostí. Týká se zejména aplikace na klenby shora. Zhuštné foukání (35 až 60 kg/m 3 ) Jedno z hlavních použití pro CLIMATIZER PLUS je tlakové foukání do píek: nahoe v píce vyrobit otvor, kterým je vedena hadice dol, na hadici pipevníme dv znaky (barevné lepící pásky), jedna 30 cm od konce hadice, která konec vas aplikanímu pracovníkovi oznaí, druhá v odstupu výšky píky od konce hadice, takto poznáme, zda je hadice zasunutá celá do píky, Hadice se celá zasune do píky a následn je opt vytažena o cca 60 cm, pi foukání je hadice 2-3 krát pomalu pootoena, aby ohnutá hadice také pímo foukala do roh píek jakmile je spodní prostor voln materiálem zaplnn, zasuneme hadici o cca 30 cm zpt dovnit a tímto úkonem zapone zahuštní materiálu pokud se rychlost materiálu v hadici zmenší nebo dokonce zastaví, pomalu táhneme, pi píliš prudkém tažení zanechává hadice jen nedostaten plnný dutý prostor. Konec hadice by ml být vždy zasunut v materiálu, protože zahuštní se uskutení pouze v zón cm. Materiál je vlivem vzduchu a spolu dopraveným materiálem posouván do strany a smrem k okrajovému prostoru zahuštn. asový moment, kdy je hadice vytahována, podstatn ovlivuje kvalitu zahuštní a vyplnní prostoru. Existují ti neomylné znaky, kdy má být hadice povytažena: 1. z píky se ozývá bublání, 2. vibrace na hadici, 3. pohledem skrz prsvitnou hadici mžeme pozorovat zpomalení až zastavení rychlosti pohybu materiálu, Pokud je hadice povytažena píliš pozd, vzniká nebezpeí tvoení zátek na konci hadice, což vede k nehomogennímu plnní materiálu, nebo dochází, pedevším na hadicových spojích k ucpání, která se asto velmi pracn odstraují.

9 Hadice má být proto pokud je to možné, úpln vyfoukána, tok materiálu se ped vypnutím ventilátor vypne. Zasunutí hadice je tím obtížnjší, ím je sklon píky plošší. Protože hadice vlivem skladování vykazuje na konci urité zakivení, je dobré, hadici pi sunutí pootáet o 180 sem a tam. Tímto zpsobem je možno leheji pekonat urité pekážky, jako jsou nap. píné lat. Pootáením hadice se též kontroluje, zda hadice neutvoila smyku. To by vedlo k tomu, že celulosový isolaní materiál by nebyl foukán do spodního prostoru, nýbrž smrem nahoru. Pracovníci aplikace by mli pomocí kapesní svítilny a zrcadla v nepehledných píkách pekontrolovat polohu hadice. Protože tvoení smyek se vyskytuje pedevším pokud je hadice zasouvána do horizontálních prostor (nap. stropy z devných trám) doporuujeme v tomto pípad zásadn pomocnou nasazovací instalaní novodurovou trubku zafixovat nap. lepící páskou. Tyto trubky je možno zasouváním do sebe libovoln prodloužit. Jednotlivé píky musí být zásadn od sebe oddleny. Zaprvé mže do ostatních píek unikat vzduch. Potom nenastane žádné dostatené rozdlení a zahuštní. Za druhé mže být za uritých okolností do sousedních píek tolik materiálu, že už není možno do nich zasunout hadici. Tento problém je možno ešit zasunutím doplkových hadic do sousedních píek. Toto opatení by mlo být zásadn použito u píek, u kterých existují nap. vlivem horizontáln probíhajících latní, prbžn více jak 20 mm silné mezery ve spojení. Zásadn musí být dodržen minimální potebný tlak vzduchu, protože tlak vzduchu vede k zahuštní (nap. diagonální bednní nebo lehké stavební desky z devo-tísky). Vzduch rozmístí materiál, vytváí potom tlak, který vede k dodatenému zahuštní! Drsnost povrch ztžuje rozmístní v píce. Jak pi velkých netsnostech, tak pi hrubých bednících materiálech musí aplikant použít vtší množství vzduchu, nebo, pokud stroj nemá rezervy, provést ubráním materiálového množství. Bezpenost Bezpenost pi práci Pi zpracování CLIMATIZER PLUS by mla být dodržena všechna opatení pro minimalizaci vzniku jemného prachu, který by obtžoval aplikaní pracovníky. Pokud to strojní technika dovoluje, mla by být nasazena odvtrávací zaízení a dopravní vzduch by ml být ped návratem do místnosti filtrován. Udržovat na staveništi istotu a dbát na úinné vtrání v pracovní místnosti jsou opatení, která je možno provádt skoro všude. Pesto mže být všeobecná hranice hodnoty prašnosti 6mg/Nm³ pekroena. Doporuujeme proto, pro zpracování vedle tsného a uzaveného pracovního obleení, používání ochranných brýlí a pracovních rukavic, nošení vzduchové pilby resp. ochranný prachový filtr roušku. Všeobecné bezpenostní pokyny Ve smyslu zákona o chemikáliích je CLIMATIZER PLUS pípravek, který není na seznamu oznaovaných látek. V CLIMATIZER PLUS obsažené písady jsou dle ustanovení o nebezpených látkách mírn dráždivé. Z toho plynou zásady : o o o o Nepolykat, Nepoužívat na hraky nebo jako materiál pro kutily Držet z dosahu dtí Zabránit pímému styku s thotnými a kojícími ženami

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ

TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ STANISLAV ŠASTNÍK TŽBA, LOMASTVÍ A ÚPRAV- NICTVÍ MODUL M02 ÚPRAVNICTVÍ NEROSTNÝCH SUROVIN Tžba, lomaství a úpravnictví Modul M02 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš

Nakládání s autovraky. Pavel Bureš Nakládání s autovraky Pavel Bureš Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Cílem mé bakaláské práce bylo zmapování problematiky nakládání s autovraky. Automobily, ojeté automobily, vozidla s ukonenou životností,

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více