Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. suchou metodou CLIMATIZER PLUS."

Transkript

1 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace suchou metodou CLIMATIZER PLUS. Verze 2005

2 Pokyny pro zpracování Tepelné a akustické izolace CLIMATIZER PLUS S CLIMATIZER PLUS jste se rozhodli pro výrobek, který výrazn zhodnocuje konstrukci budov a tímto zpsobem pináší uživateli znané výhody. CLIMATIZER PLUS spoí tepelnou energii. To snižuje topné náklady a psobí tímto vlivem mén výskytu CO 2 proti skleníkovému efektu. Váš pínos ke zlepšení životního prostedí lze považovat za významný. CLIMATIZER PLUS psobí obzvláš dobe pi ochran proti letním horkm. Vysoká akumulaní schopnost materiálu zamezuje známému silnému vyhátí obzvláš v pípad podkrovních prostor. Pi správné skladb konstrukce s touto izolací, zstává pdní prostor v lét píjemn chladný. CLIMATIZER PLUS zaruuje pi správné vestavb vynikající zvukovou izolaci. Vzhledem ke své relativní vysoké mrné hmotnosti (zejména v píkách) propjuje lehkým stavebním dílm charakter masivních stavebních díl, tlumí rezonance i vibrace zpsobené hlukem. CLIMATIZER PLUS obsahuje recyklovaný novinový papír jako surovinu a je s minimálními náklady na energii, vyrábn bez odpadu a bez odpadních vod. Je to stavebn biologicky vyzkoušený a stavebn fyzikáln vynikající izolaní výrobek. Pomocí následných zpracovatelských pokyn chceme spolen s Vámi zajistit vysokou kvalitu zpracování, aby izolace Vašemu zákazníkovi poskytla to, co slibuje. Balení: CLIMATIZER PLUS je balen dle stavebních pokyn vždy po 13,6 kg v Pe pytlích a mže být stohován na EUR paletách nebo voln na suchém podkadu v krytém skladu. Pro bezproblémovou dopravu jsou doporuovány EUR palety, kdy je celá paleta obalena smršovací fólii. Skladování: Ped vznikem škod se chráníte sami, pokud: CLIMATIZER PLUS skladujete v suchém prostedí, bez psobení lokálních zdroj tepla s teplotou nad 80 o Celsia. CLIMATIZER PLUS pytle mohou pi neodborném skladování pijímat vlhkost. Balení izolantu není totiž vodotsné. Pi skladování venku je nutno tuto skutenost uvést do objednávky. Dodávka pro tento úel je možná pouze na paletách a palety jsou pekryty speciálními pytli pímo ve výrob. Toto balení, v neporušeném stavu, je možné ponechat ve venkovním prostedí po dobu cca 3 msíc (doba UV stabilizace pytl) na vyvýšeném míst bez nebezpeí zatopení palet.

3 Osvdení pro CLIMATIZER PLUS je izolaní materiál pro jehož instalaci jsme zvolili formu profesionálních dodávek. V protikladu k deskám nebo rohožovým izolaním materiálm bude izolaní hmota aplikována do koneného tvaru teprve zpracovatelem a to : o Foukáním (suchá metoda) o petlakovým pneumatickým plnním (suchá metoda) o nástiky (s vodou nebo lepidly) CLIMATIZER PLUS smí být aplikován pouze vyškolenými a odbornými pracovníky s proškolením. Firmy aplikující tento materiál musí mít vyškoleny provádjící pracovníky a firma doporuovaná výrobcem pro aplikace veejnosti musí vlastnit certifikát. Firma CIUR a.s. vyškolí zpracovatele a vydá po absolvování školení Osvdení. Udlená licence je osobní a tudíž nepenosná. Pokud proškolená osoba opustí firmu, licence zaniká. Vydaná licence mže být pi hrubém porušení všeobecných pravidel a zpracovatelských pokyn (podle práv platných ustanovení) také stažena. Odborné firmy pro aplikaci izolace CLIMATIZER PLUS jsou vedeny na seznamu, který je uložen vždy v nejnovjším vydání na obchodním oddlení firmy CIUR a.s. a certifikované firmy jsou rovnž uvedeny na www stránkách v kapitole prodejci. SAMOKONTROLA Samokontrola je provádna u výrobce, a na staveništi zpracovatelem. Funkce a nastavení stroje musí být dle všeobecných pravidel staveništního schválení prokázáno pomocí Lochblechkiste (mrnou bedýnkou z drovaného plechu). Jako doplnk je doporuena výpoetní kalkulace hustoty v prvním aplikovaném poli stavby. Pi oteveném zafoukání musí být zakalkulováno usazení. Z tohoto dvodu je pedepisován vtší rozmr (jmenovitá aplikovaná tlouška = vestavbová síla x 0,9 pro tlouštky do 15 cm a jmenovitá aplikovaná tlouška = vestavbová síla x 0,8 pro tlouštky nad 15 cm ). v prostorech se stíkající vodou není používání CLIMATIZER PLUS povoleno. V prostorách hrozících psobením pímého ohn na izolant a v okolí komínových tles není používání CLIMATIZER PLUS povoleno V prostorách s trvalou teplotou nad 105st celsia není používání CLIMATIZER PLUS povoleno Každé staveništ musí být dokumentováno pedávacím protokolem. Pokud by bylo zjištno pi aplikaci CLIMATIZER PLUS velké množství aplikací, které neodpovídají pedepsané kvalit bude osvdení firm odebráno a perušeny dodávky materiálu.

4 Orientaní kilogramové spoteby materiálu dle rzných aplikaních metod: (Upozornní :spoteba se mže mírn mnit dle zpsobu vyplování konstrukce) Voln vodorovn Cm tloušky kg/m Šikmina -sklon do 30 stup Cm tloušky kg/m Šikmina -sklon do 45 stup Cm tloušky. kg/m Šikmina -sklon do 45 stup - 90 stup Cm tloušky kg/m Konstrukní ochrana proti vlhkosti Požadavky na konstrukci: Ochrana ped vlhkostní zátží vlivem poasí (netsnosti ve starých nebo chybných stešních krytinách nebo fasádách, dešové vánice, poletující sníh, nebo stojící voda pi tání snhu) Ochrana ped jinými zdroji vlhkosti (stojící voda ve stnách, kondensaní voda z vodovodních potrubí studené vody nebo odvtrávacích šachet, vlhko pod netsnými podlahami, atd.). Opatení: U stech se sklonem pod 30 je pedpoklad provedení podstešních úprav(pojistných folií apod.) pro odvod vody dle odborných pravidel pokrývaského cechu a pedpis výrobc krytiny. Pokud je tepelná izolace foukána až do prostoru mezi krokvemi pod krytinu musí být pro odvod vody, provedeno zajištní v podob z difusních stavebních materiál (S d- hodnota 0,2 m), pro zamezení tvorby a hromadní kondensátu (mikroperforované pojistné folie jsou pro pímý kontakt s materiálem nepípustné). Pi použití celulózových izolaních materiál pi vn nevtraných fasádách je zásadn doporuen dkaz provedený výpotem na kondensaci, jakož i dodatené pezkoumání finálního fasádního obkladu na vodotsnost. Totéž platí i pro píhradové konstrukce.

5 Doporuení nmeckých norem výpis (eské normy nejsou k dispozici) : Pi použití CLIMATIZER PLUS celulózových izolaních materiál v devných konstrukcích, jak jsou popsány v pedpisech DIN dílu 2, je tída nebezpeí 0 dána, pokud budou zachovány následující parametry : Stecha pi pedzpracování s kontrolou kvality pi zpracování na staveništi max. vlhkost deva pi zástavb 20 % 35 % vnitní povrch Podstešní deska nebo folie vnitní potah s libovolnou S d- hodnotou podstešní s S d- hodnotou 0,2 m je možná i otevené devné bednní se šíkou prken 100 mm a fuky 5 mm a pípadná pekrývací folie s S d- hodnotou 0,02 m vnitní parozábrana nebo parobrzda s S d- hodnotou 2,0 m nap. sádrokarton nebo Fermecell-deska plus konvekní ochranná lepenka nebo folie s S d- hodnotou 1,8 m devovláknitá deska dle DIN maximáln 25 mm nebo podstešní s S d hodnotou 0,1 m Stna max. vlhkost deva pi zástavb vnitní povrch izolace vnjší povrch izolace žádný rozdíl mezi prefabrikovanými dílci s kontrolou kvality a zpracováním na staveništi vždy musí být oveeno výpotem, že nedochází ke kondenzaci a nebo hromadní vlhkosti 20 % vnitní potah s libovolnou s S d - hodnotou vtší než vnjší povrch vnjší potah s libovolnou s S d - hodnotou menší než vnitní povrch (nkolikanásobn) Pro všechny konstrukce musí být prokázána difusn-technická funkní zpsobilost dle SN EN ISO Dále musí být realizovány v DIN dílu 2 uvedené zvláštní stavební opatení u deva ( zejména.: zamezení napadení hmyzem nebo houbami, povtrnostní ochrana). Pi prokazování difusn-technické funkní zpsobilosti jsme Vám rádi k službám. Využijte naši linku (ing. Štenc nebo p. Sejk) Opatení proti prašnosti Tam, kde je CLIMATIZER PLUS foukán voln, mla by být izolaní vrstva chránna ped cirkulací vzduchu nebo pulsujícími pohyby vzduchu. Pi oteven foukaném materiálu s intenzivním provtráváním nad izolací by ml být povrch zpevnn lehkým navlhením. ochrana proti prachu pomocí nepískované lepenky nebo folie s nízkým difúzním odporem je pi prkenných podlahách v obývaném interiéru (izolace trámového mezistropu starších i nových objekt) naprosto nutná, protože pi pumpujících pohybech pi chzi po podlaze mže být vnášen prach do obytného prostoru.

6 Požadavky na isolovaný prostor Podstatné pedpoklady pro vysokou životnost foukané isolace CLIMATIZER PLUS jsou: Stálost dutého prostoru, tzn. duté prostory musí být ohranieny tvarov stabilními materiály snášející zatížení. Materiály, mající sklon k velké roztaživosti, jako papírové pruhy bez armování, textilní tkaniny apod. nebo desky s velmi hladkým povrchem, nejsou pro ohraniení isolaní vrstvy z CLIMATIZER PLUS pi sklonu stechy nad 45 resp. ve stn doporuené. Materiály podléhající silným výkyvm roztaživosti (psobením vlhka a/ nebo psobením tepla by nemly být zásadn používány. Všechny obvodové materiály (desky, devo nebo armované lepenky) musí být tak uzpsobeny a upevnny, aby vydržely pi foukání vznikající usazovací tlak. Pi svislých dutých prostorech by se nemla pekraovat plnící výška 2,5 m.pi použití speciální koncovky X floc 3,2m. Prostory pesahující ohraniené výšky, musí být oddleny pomocí pedlu (nap. mezi stojiny rozepeného prkna. Izolaní vrstva 30 cm mže být kompenzována zvýšenou hustotou aplikace ( 65kg/m 3 ). Pi aplikaci izolace ve steše spoívá izolaní vrstva dle sklonu stechy více nebo mén na vnitním potahu ( vtšinou na izol. parotsné zábran ). Vyboulení lepenky mezi horizontáln umístným bednním je obvykle dostaující ochrana proti skluzu izolace. Stejn protiskluzov psobí i v mnohých stešních konstrukcích do izolace zasahující nosné rošty. Stechy se sklonem do 30 nepotebují pi udaných hustotách žádné protiskluzové zábrany. U kolmjších stech by nemla být délka jednotlivých prostorových sekcí 6 10 m dle sklonu stechy pekroena. Požární ochrana CLIMATIZER PLUS je izolaní hmota stavební tídy C1 tžko holavá (normáln vzntlivá). Teploty, které v izolaci vznikají musí být omezeny. Trvalé teploty nesmí pekroit 80 C. Stavební prvky, vydávající teplotu od 105 C nesmí být bez dalších protipožárních opatení do isolaní vrstvy zabudovány. Patiné pokyny najdete u výrobce stavebních prvk. Konstrukce s protipožárními požadavky musí být provedeny tak, aby odpovídaly konstrukním postupm výrobce, nebo aby splovaly obecné protipožární pedpisy. Všechny svítidla s vysokou teplotou musí být oddleny reflexními kryty s garantovanou povrchovou teplotou pod 100stup. Pro konstrukce s CLIMATIZER PLUS je k dispozici katalog osvdených konstrukcí, který je soustavn doplován. Pi prokazování požární ochrany Vás rádi podpoíme.

7 Foukací stroj Použitý foukací stroj musí být pro ten který pípad použití a pro izolaní materiál také vhodný. U nejmenších stroj se mže stát, že nejsou schopny uskutenit potebné rozmlnní materiálu nebo, že dopravené množství materiálu je v nevhodném pomru k množství vzduchu. Tyto skutenosti mohou vést k nedostatenému rozdlení a k nesprávné hustot. O tchto problémech a o plánovaném nákupu nového foukacího stroje se s Vámi rádi bhem školení poradíme. U stroj typu Krendl 500 a výše tento problém odpadá-je teba dbát na dobrý technický stav a seízení) Pro zpracování CLIMATIZER PLUS bžnými stroji jsou k dispozici tabulky pro nastavení. Údaje pro údržbu a ošetení stroje jsou prosím uvedeny v dokumentaci stroje. Dležité jsou pedevším následující body - denn istit sací vzduchový filtr, - pekontrolovat stav uzávru- turniketu prašnost zpt do násypky svdí o opotebení gum. - nakypení materiálu se s pibývajícím množstvím nápln snižuje, - po nasazení by ml být stroj ped delší odstávkou vyprázdnn. a hadice Délka hadice, zvrásnní vnitní stny hadice pinášejí ztráty vzduchového výkonu, které mají vliv na prbh foukání. Proto by mly být hadice vedeny vždy pokud možno pímo, rovn a co nejkratší drahou. Pracujeme vždy s co nejvtším prmrem hadice avšak maximáln do prmru 3. Zúžení zesilují pulsování toku materiálu. Pouze ve výjimených pípadech, nap. pi hubicovém foukání v nepístupných polích je možno od tchto pravidel upustit. Hadice by také nemla vykazovat zlomy a smyky, protože je tím omezen tok materiálu. Výjimkou je foukání do velkých výšek, kdy se smyky z dvodu možného ucpání hadic doporuují. Obzvláš u nástiku pi pidání vody je dležitý stejnomrný tok materiálu. Zde musíme pracovat pímo s 2 hadicemi. Pro vtšinu stroj existuje pro tento úel adaptér, který je možno našroubovat do výpustného nástavce uzávru turniketu nebo redukce která se vloží mezi poslední a pedposlední díl hadice. Hadice by mla být pedevším ve všech spojích tsná, aby se omezily vzduchové ztráty. Toto je možno pekontrolovat též vzduchovým manometrem. (Tlaková diference mena na stroji a na konci hadice ). Existují hadice s hladkou vnitní stnou (PU) a siln vroubkované (PE). U delších cest je pro zmenšení odporu smysluplné, použít pro dopravu materiálu (PU) hadice. Hadice, která je potom vedena do píky by mla být naopak z PE, protože PU hadice jsou pro tento úel píliš mkké a poddajné. U stroj jejichž nakypení není dostatené, mže vroubkovaná hadice napomoci k dodatenému nakypení. Koncové hadice se vždy doporuuje používat prsvitné, což je pro kontrolu toku materiálu nepostradatelné. Hadice by mla být zásadn, pokud možno vyfoukána, aby materiál který je ve stoupací hadici se po vypnutí neusazoval smrem dolu, což by vedlo k tvoení zátky v hadici. Pi stoupacích výškách pes 3 poschodí musí být v hadici vytvoena smyka, aby se eventueln padající materiálové množství rozdlilo. Píliš vysoké stoupání na výškové budovy mže vzduchové výkony snížit natolik, že se výrazn snižuje foukané množství.

8 Otevené foukání (ca 35kg/m 3) ) Otevené foukání používáme u rovinných a lehce zvlnných ploch. Je pitom teba brát v úvahu, že musíme poítat se sednutím plochy. Jmenovitá tlouška izolace, která je poítána pro U-hodnotu je nižší než tlouška zafoukávaná to platí zejména u ploch s tlouškou nad 15 cm. Jmenovitá tlouška požadovaná = foukaná tlouška x 0,8 U velkých ploch se stejnomrná vrstva nedá posoudit. Izolaní vrstva musí být pravideln kontrolována podle výškových znaek. Izolaní vrstvu je možno pekontrolovat pomocí desky pro mení síly vrstvy. U oteveného foukání je materiálový písun úpln oteven a vzduch stažen natolik, aby materiál ješt rovnomrn a plynule proudil. Pokud je píliš málo vzduchu, zaíná tok materiálu váznout a v hadici se zanou tvoit zátky. ím menší je možno nastavit výkon vzduchu, tím menší je víení prachu v pracovním prostoru. Pi oteveném foukání foukáme materiál tak, aby proudil proti již vytvoené izolaní vrstv.tím dojde k tomu, že pes materiál proudící vzduch vyhladí povrch. Dodaten mžeme pi vypnutém písunu materiálu použít zúžený konec hadice a vzduchem provést lepší rozdlení resp. vyhlazení povrchu. Pi práci s umlohmotnými trubkami mže být elektrostatický náboj tak silný, že je možno pracovat pouze v rukavicích. Vrchní povrch izolace v siln vtraných prostorách se doporuuje lehce zamlžit vodou. Vlivem zvlhení povrchu a tím docíleného ztvrdnutí vrchní vrstviky je materiál úinn chránn ped prvanem a nemže být již odvát. U zvlnných a slab sklonných ploch sklonu(klenby) by ml být podklad též navlhen, aby celulóza vázala s podkladem a neklouzala. Od sklonu 30 musí být materiál vlhce nanesen v plné izolaní vrstv. Podklad proto nesmí být choulostivý na vlhko a musíme pokud možno nanášet s co nejmenší vlhkostí. Týká se zejména aplikace na klenby shora. Zhuštné foukání (35 až 60 kg/m 3 ) Jedno z hlavních použití pro CLIMATIZER PLUS je tlakové foukání do píek: nahoe v píce vyrobit otvor, kterým je vedena hadice dol, na hadici pipevníme dv znaky (barevné lepící pásky), jedna 30 cm od konce hadice, která konec vas aplikanímu pracovníkovi oznaí, druhá v odstupu výšky píky od konce hadice, takto poznáme, zda je hadice zasunutá celá do píky, Hadice se celá zasune do píky a následn je opt vytažena o cca 60 cm, pi foukání je hadice 2-3 krát pomalu pootoena, aby ohnutá hadice také pímo foukala do roh píek jakmile je spodní prostor voln materiálem zaplnn, zasuneme hadici o cca 30 cm zpt dovnit a tímto úkonem zapone zahuštní materiálu pokud se rychlost materiálu v hadici zmenší nebo dokonce zastaví, pomalu táhneme, pi píliš prudkém tažení zanechává hadice jen nedostaten plnný dutý prostor. Konec hadice by ml být vždy zasunut v materiálu, protože zahuštní se uskutení pouze v zón cm. Materiál je vlivem vzduchu a spolu dopraveným materiálem posouván do strany a smrem k okrajovému prostoru zahuštn. asový moment, kdy je hadice vytahována, podstatn ovlivuje kvalitu zahuštní a vyplnní prostoru. Existují ti neomylné znaky, kdy má být hadice povytažena: 1. z píky se ozývá bublání, 2. vibrace na hadici, 3. pohledem skrz prsvitnou hadici mžeme pozorovat zpomalení až zastavení rychlosti pohybu materiálu, Pokud je hadice povytažena píliš pozd, vzniká nebezpeí tvoení zátek na konci hadice, což vede k nehomogennímu plnní materiálu, nebo dochází, pedevším na hadicových spojích k ucpání, která se asto velmi pracn odstraují.

9 Hadice má být proto pokud je to možné, úpln vyfoukána, tok materiálu se ped vypnutím ventilátor vypne. Zasunutí hadice je tím obtížnjší, ím je sklon píky plošší. Protože hadice vlivem skladování vykazuje na konci urité zakivení, je dobré, hadici pi sunutí pootáet o 180 sem a tam. Tímto zpsobem je možno leheji pekonat urité pekážky, jako jsou nap. píné lat. Pootáením hadice se též kontroluje, zda hadice neutvoila smyku. To by vedlo k tomu, že celulosový isolaní materiál by nebyl foukán do spodního prostoru, nýbrž smrem nahoru. Pracovníci aplikace by mli pomocí kapesní svítilny a zrcadla v nepehledných píkách pekontrolovat polohu hadice. Protože tvoení smyek se vyskytuje pedevším pokud je hadice zasouvána do horizontálních prostor (nap. stropy z devných trám) doporuujeme v tomto pípad zásadn pomocnou nasazovací instalaní novodurovou trubku zafixovat nap. lepící páskou. Tyto trubky je možno zasouváním do sebe libovoln prodloužit. Jednotlivé píky musí být zásadn od sebe oddleny. Zaprvé mže do ostatních píek unikat vzduch. Potom nenastane žádné dostatené rozdlení a zahuštní. Za druhé mže být za uritých okolností do sousedních píek tolik materiálu, že už není možno do nich zasunout hadici. Tento problém je možno ešit zasunutím doplkových hadic do sousedních píek. Toto opatení by mlo být zásadn použito u píek, u kterých existují nap. vlivem horizontáln probíhajících latní, prbžn více jak 20 mm silné mezery ve spojení. Zásadn musí být dodržen minimální potebný tlak vzduchu, protože tlak vzduchu vede k zahuštní (nap. diagonální bednní nebo lehké stavební desky z devo-tísky). Vzduch rozmístí materiál, vytváí potom tlak, který vede k dodatenému zahuštní! Drsnost povrch ztžuje rozmístní v píce. Jak pi velkých netsnostech, tak pi hrubých bednících materiálech musí aplikant použít vtší množství vzduchu, nebo, pokud stroj nemá rezervy, provést ubráním materiálového množství. Bezpenost Bezpenost pi práci Pi zpracování CLIMATIZER PLUS by mla být dodržena všechna opatení pro minimalizaci vzniku jemného prachu, který by obtžoval aplikaní pracovníky. Pokud to strojní technika dovoluje, mla by být nasazena odvtrávací zaízení a dopravní vzduch by ml být ped návratem do místnosti filtrován. Udržovat na staveništi istotu a dbát na úinné vtrání v pracovní místnosti jsou opatení, která je možno provádt skoro všude. Pesto mže být všeobecná hranice hodnoty prašnosti 6mg/Nm³ pekroena. Doporuujeme proto, pro zpracování vedle tsného a uzaveného pracovního obleení, používání ochranných brýlí a pracovních rukavic, nošení vzduchové pilby resp. ochranný prachový filtr roušku. Všeobecné bezpenostní pokyny Ve smyslu zákona o chemikáliích je CLIMATIZER PLUS pípravek, který není na seznamu oznaovaných látek. V CLIMATIZER PLUS obsažené písady jsou dle ustanovení o nebezpených látkách mírn dráždivé. Z toho plynou zásady : o o o o Nepolykat, Nepoužívat na hraky nebo jako materiál pro kutily Držet z dosahu dtí Zabránit pímému styku s thotnými a kojícími ženami

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace metodou nástik CLIMATIZER PLUS Verze 2005 1/5 1. ÚVOD Tato smrnice upravuje základní pravidla pro provádní aplikace materiálu

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Aplikaní návod protipožární zpnitelné nátrové hmoty FLAMGARD

Aplikaní návod protipožární zpnitelné nátrové hmoty FLAMGARD Sokolská 1041, 276 01 Mlník Aplikaní návod protipožární zpnitelné nátrové hmoty FLAMGARD A/ Popis Jednosložková vodou editelná zpnitelná nátrová hmota obsahující koksotvornou složku, dále složku, která

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

Školící stedisko Sonneborn

Školící stedisko Sonneborn Školící stedisko Sonneborn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Architekt: Ostermann, Hamburk Nedaleko msta Gotha v Thüringenu

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Není rychlejší a jednodušší cesta se srovnatelnou kvalitou!

Není rychlejší a jednodušší cesta se srovnatelnou kvalitou! Suchá aplikace materiálu volným pneumatickým zafoukáním při objemových hmotnostech od 27 do 40 kg/m 3. Příklady použití. Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 31/05/2007 Verze: 01 Identifikaní íslo: 02 04 02 06 001 0 000021 Rychletuhnoucí lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti Rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Ochranná PU pružná,uv odolná vrstva

Ochranná PU pružná,uv odolná vrstva Technický list Vydání 08/06 Identifikaní.: 02 08 01 03 001 0 000007 Verze. 04 Ochranná PU pružná,uv odolná vrstva Construction Popis výrobku Sikafloor 400 N je 1 - komponentní polyuretanová peetící vrstva

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

Novela komínové normy SN 73 4201

Novela komínové normy SN 73 4201 Novela komínové normy SN 73 4201 Ing. Jaromír Jurajda Nová komínová norma definuje mimo jiné i nové odborné termíny týkající se komín, kouovod a spotebi: Spalinová cesta - souhrnné oznaení pro vedení spalin

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 07/06 Identifikaní.: 02 04 02 06 001 0 000019 Verze. 03 Sika AnchorFix-1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Construction Popis výrobku Použití Výhody Zkušební zprávy Rychle tuhnoucí

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

Lepící systém pro provtrávané fasádní desky

Lepící systém pro provtrávané fasádní desky Technický list Vydání 07/06 Identifikaní.: Verze. 04 Lepící systém pro provtrávané fasádní desky Construction Popis výrobku Použití Výhody Zkušební zprávy je osvdený lepící systém pro vzhlednou a hospodárnou

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Otopné soustavy. Otopné plochy

Otopné soustavy. Otopné plochy Pednáška 3 Otopné soustavy Otopné plochy Otopné soustavy Otopné soustavy otevené s pirozeným obhem vody Obvykle ve stávajících starších objektech. Soustava s pirozeným obhem pracuje na principu rozdílné

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Vodou editelný barevný nátr

Vodou editelný barevný nátr Technický list Vydání 08/02/2006 Identifikaní.: 02 08 01 02 024 0 000001 Verze. 01 Sikafloor 2530W Vodou editelný barevný nátr Popis výrobku je vysoce hodnotná, barevná, vodou editelná 2 - komponentní

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou

Návod k instalaci a obsluze CZ. Chladnika s mraznikou Návod k instalaci a obsluze CZ Chladnika s mraznikou Jsme potšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Dkujeme za provedený nákup. Pi píprav chladniky k provozu i pi jejím vlastním provozu dbejte

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-4. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-4. Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 018-4 Vydání únor 2004 ÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VÝROBKY PRO OCHRANU STAVEBNÍCH PRVK A KONSTRUKCÍ PED POŽÁREM ást 4 : Panely, desky

Více

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Obsah: strana: 1. Pedmt výcviku 1 2. Požadavky pi výuce 1 3. Terminologie 1 4. Potápská fyzika 2 5. Fyziologie, lékaské aspekty, dekomprese 2-3 6.

Více

Synteko Best TECHNICKÉ ÚDAJE. 1643 lesk 20 1644 lesk 45 1645 lesk 90

Synteko Best TECHNICKÉ ÚDAJE. 1643 lesk 20 1644 lesk 45 1645 lesk 90 Synteko Best 1643 lesk 20 1644 lesk 45 1645 lesk 90 Synteko Best je dvousložkový, vodoueditelný, slab zapáchající, vrchní lak, urený k povrchové úprav velmi zatžovaných podlah z tvrdých devin a podlah

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Mycí stl 50L se zásobníkem 65L 26962 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ

ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ ISTÝ VZDUCH JE VELMI DLEŽITÝ Vzduch, který dýcháme má klíový efekt na naše zdraví a pohodu. Jelikož trávíme prmrn více než 90% asu uvnit budov, má kvalita ovzduší velký význam. Pítomnost a velikost prachových

Více

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE SCHÖCK TONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku od schodišťových stupnic (pro sanaci a dodatečnou vestavbu) Schöck Tronsole typ schodišťové rameno monolitický beton nebo prefabrikovaná schodišťová

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Technologicky nejvyspělejší vinylová podlaha dostupná ve variantě lepené i plovoucí.

Technologicky nejvyspělejší vinylová podlaha dostupná ve variantě lepené i plovoucí. Vinylové podlahy Eden Walnut 28857 2 Technologicky nejvyspělejší vinylová podlaha dostupná ve variantě lepené i plovoucí. Rozměrově stabilní Nášlapná vrstva odolná proti poškrábání Vhodná do vlhkých prostor

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

OLOVNÉ AKUMULÁTORY 1.3-26Ah

OLOVNÉ AKUMULÁTORY 1.3-26Ah OLOVNÉ AKUMULÁTORY 1.3-26Ah OBSAH 1. Pehled vlastností 2. Použití 3. Konstrukce baterie 4. Elektrochemický proces 5. Skladování 6. Vybíjecí charakteristiky 7. Nabíjení baterie 8. Životnost baterií 9. Prodloužení

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátr

2-komponentní epoxidový uzavírací nátr Technický list Vydání 31/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 013 0 000002 Verze. 01 2-komponentní epoxidový uzavírací nátr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátr na bázi epoxidové pryskyice,

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen BEZPENOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo pípravku 1.3 Identifikace

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více