Katalog forem vzdělávání. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog forem vzdělávání. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035"

Transkript

1 Katalog forem vzdělávání projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

2

3 Formy vzdělávání dospělých Vzdělávání je organizované učení s určitým záměrem, které nejen zvyšuje již existující schopnosti, ale zároveň vede k rozvíjení znalostí, dovedností a postojů. Aby mohlo vzdělávání jako záměrné učení probíhat opravdu organizovaně a být zároveň pod kontrolou, musí nabývat určitých forem. Forma vzdělávání tedy znamená souhrn organizačních opatření a uspořádání výuky (vzdělávání) při uskutečnění nějakého vzdělávacího procesu. Obecně lze říci, že vzdělávání může mít pouze omezené množství podob. Pro úplnost je na začátek důležité zmínit - učení ve škole. Nesmíme opomenout, že existuje rozsáhlý systém formálního školního vzdělávání (získání stupně vzdělání), které se týká i dospělých. Rozebírané formy se však budou týkat mimoškolního učení (dalšího vzdělávání dospělých). Přehled určitých forem vzdělávání je praktický např. pro výběr povahy určitého výukového programu. Tyto formy vzdělávání jsou rozděleny podle dvou zásadních činitelů. Prvním je poměr přejímání a vytváření jestli účastníci programu pouze přijímají to, co se mají naučit (jsou reaktivní), nebo zda budou aktivní a ve vzájemném působení s učitelem spoluvytvářejí to, co si mají osvojit. Druhým činitelem je míra vstupu reality do vzdělávání zda vzdělávání probíhá spíše na obecných modelových situacích nebo na situacích reálných, které jsou řešeny buď teoreticky (cvičně) nebo prakticky v rámci reálného pracovního výkonu. Formy dalšího vzdělávání dospělých mají svou konkrétní podobu. Odlišují se v odborném vzdělávání v zájmovém a občanském. Je důležité zvážit, jakou organizační formu vzdělávání zvolíme. Strana 1

4 Formy vzdělávání dospělých: Prezenční forma vzdělávání Distanční forma vzdělávání Kombinovaná forma vzdělávání Sebevzdělávání Prezenční forma vzdělávání: forma studia, při které je účastník fyzicky přítomen na vzdělávání Distanční forma vzdělávání: vyznačuje se volností v přístupu ke vzdělávání lektor je prostorově oddělen od účastníka účastník si kurikulum vybere sám zodpovědnost za průběh a výsledky vzdělávání spočívá na účastnících účastníci studují podle svého (vlastním tempem, ve zvoleném čase apod.) využívání technických spojení např. počítače s připojením na internet Kombinovaná forma vzdělávání: forma tvořená spojením prezenční a distanční formy vzdělávání účastník pomocí řízeného samostudia načerpá potřebné informace, které pak při prezenční formě vzdělávání detailně probírá s lektorem Sebevzdělávání: je individuální forma vzdělávání, která probíhá bez přímého kontaktu s lektorem účastník používá při studiu různých metod a zdrojů účastník by měl mít stanovené cíle, jichž chce pomocí sebevzdělávání dosáhnout Strana 2

5 Metody vzdělávání dospělých Metodu můžeme chápat jako určitý postup za stanoveným cílem. Je to záměrné uspořádání činností tak, aby lektor co nejefektivněji předal znalosti, vědomosti, dovednosti a postoje účastníkům. Nejvhodnější při výběru metod je zvolit v rámci jedné vzdělávací akce kombinaci několika metod. Metody se navzájem v mnoha případech doplňují a obohacují jedna druhou. Pro názorné zobrazení metod výčet nejpoužívanějších metod. PŘEDNÁŠKA je zaměřena na předávání faktických informací a teoretických znalostí jedná se o metodu vzdělávání, kdy hlavní roli hraje lektor účastníci nejsou aktivně zapojeni velkým pozitivem je rychlost předávání informací SEMINÁŘ je podobný přednášce, avšak hlavním rozdílem je aktivní zapojení účastníka po vystoupení lektora následuje většinou řízení diskuze (např. referáty účastníka a jejich analýza) účastník komunikuje s lektorem či ostatními účastníky (např. obhajuje svůj názor), což jej nutí k přemýšlení a vede k rozvíjení znalostí či dovedností WORKSHOP pracovní a vzdělávací setkání, jejichž cílem je řešení daného problému toto setkání má většinou moderátora, který ovládá skupinovou dynamiku a techniku skupinové práce workshop bývá většinou zaměřen prakticky a má měřitelný výstup ROZHOVOR tato metoda se používá mezi dvěma až třemi účastníky, kdy jeden (lektor) neustále rozhovor vede potřebným směrem jedná se pouze o výměnu informací ohledně určitého problému či situace ŘÍZENÁ DISKUSE lektor má dopředu stanoveny cíle, jichž chce v průběhu diskuse dosáhnout na základě tedy cílených otázek (řízená diskuse) napomáhá k iniciování nových řešení problémů používá se při větším počtu účastníků Strana 3

6 PANELOVÁ DISKUSE specifická forma diskuse používaná např. na konferencích či seminářích jedná se o diskusi skupiny odborníků (tzv. panel) před publikem na dané téma jednotliví odborníci představují své názory na danou problematiku, čímž rozvíjí diskusi cílem je představení širokého pohledu na danou problematiku a rozvinutí výměny názorů mezi odborníky a publikem DEMONSTROVÁNÍ názorná, praktická metoda vzdělávání pomocí různé techniky (např. počítačů, trenažérů, modelů) předvádění pracovních postupů a obsluhy různých zařízení metoda názorně zprostředkovává znalosti i dovednosti PŘÍPADOVÁ STUDIE patří k aktivním metodám vzdělávání vyžaduje od účastníků nalezení řešení určitého stanoveného problému (modelové situace) lidé se učí nové postupy nejlépe na základě vlastních zkušeností vztahuje se ke skutečným úkolům pracovních míst, a pokud je realizována ve skupině účastníků, je považována za jednu z nejefektivnějších metod učení pochopení a řešení případových situací rozvíjí řadu různých schopností BRAINSTORMING specifická metoda vzdělávání vycházející z použití kreativních metod využívá kreativitu účastníků a snaží se o nalezení řešení dané problematiky cílem je shromažďování velkého počtu potenciálních řešení dané problematiky je řízen moderátorem (lektorem), který účastníky vede k tomu, aby sdělovali svá řešení, která následně zaznamenává BRAINWRITING specifická metoda vzdělávání vycházející z použití kreativních metod využívá kreativitu účastníků a snaží se o nalezení řešení dané problematiky cílem je shromažďování velkého počtu potenciálních řešení dané problematiky jedná se o variantu brainstormingu, účastníci si nápady a řešení sami písemně zaznamenávají Strana 4

7 HRANÍ ROLÍ metoda orientovaná na rozvoj praktických schopností účastníka (samostatné myšlení, rozhodování, zvládání emocí ) odráží širokou škálu způsobilostí účastníka účastník si pomocí hraní role zkouší situaci, s níž se může v realitě setkat, a získává zpětnou vazbu v aspektech zvládnutí dané situace OUTDOOR TRÉNINK zážitková metoda vzdělávání, která je založena na aktivitě účastníka využívá pohybové aktivity konané v přírodě jako zdroje zkušeností a poznání základem je zážitek, který účastník získává při řešení různých úkolů po splnění úkolu probíhá diskuze, zda provedení bylo efektivní a jak by šel úkol řešit jinak E-LEARNING jedná se o elektronické vzdělávání prostřednictvím počítače a internetu je dostupné, individuální, efektivní studium umožňující vyškolit velké množství uchazečů součástí je zpětná vazba probíhající pomocí zadávání různých úloh a testů s okamžitým vyhodnocením předností je také možnost integrované podpory studentů on-line formou (např. chat) M-LEARNING specifická metoda vzdělávání s využitím mobilních technologií (mobilní telefon, tablet...) informace dostává účastník prostřednictvím mobilní technologie účastník si sám volí intenzitu a čas vzdělávání INSTRUKTÁŽ jedná se o zácvik nového účastníka (popř. méně zkušeného), při zácviku přímý nadřízený nebo zkušenější pracovník předvede pracovní postup účastník pozorováním a napodobováním pracovní postup přijme a následně jej uplatňuje při plnění svých pracovních úkolů ASISTOVÁNÍ metoda vzdělávání, kdy je účastník přidělen zkušenějšímu pracovníkovi jako asistent při asistování zkušenějšímu pracovníkovi účastník získává nové znalosti a dovednosti, postupně účastník dostává i náročnější úkoly a získává větší samostatnost a odpovědnost Strana 5

8 ROTACE PRÁCE metoda vzdělávání využívaná především na pracovišti účastník plní pracovní úkoly na různých pracovištích po určité době je provedena další rotace a účastník přechází na další pracoviště KOUČOVÁNÍ učí účastníky hledat vlastní řešení, pomáhá jim vytvořit objektivní náhled na realitu účastník je koučovaný jiným jedincem, který ho při pracovním výkonu vede v jeho úkolech, takže se účastník k danému cíli dopracuje sám účastník si osvojuje dovednost a znalosti, které potřebuje pro svůj odborný i sociální rozvoj konzultant upozorní účastníka na chybu, kouč ho otázkami dovede k tomu, že na chybu přijde sám MENTOROVÁNÍ jedná se o vedení účastníka (pracovníka) jinou kompetentní osobou (mentorem) nebo-li rádcem, který ho vede ke zdárnému vyřešení pracovních úkolů mentor účastníku dává rady a doporučení účastník si mentora (rádce) vybírá sám nebo mu je přidělen Strana 6

9 Matice vhodnosti forem vzdělávání pro různé typy kurzů Rekvalifikační kurzy Prezenční forma Distanční forma Kombinované Sebevzdělávání Administrativní pracovník/ pracovnice Asistent/Asistentka Management Marketing (Marketing systém CIMA A) Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor (zaměření na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista/Personalistka Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Bodová škála vhodnosti: 4 - vhodný, 3 spíše vhodný, 2 - méně vhodný, 1 spíše nevhodný Strana 7

10 Matice vhodnosti metod vzdělávání pro obecné rekvalifikační kurzy Metody vzdělávání Přednáška Seminář Workshop Rozhovor Řízená diskuse Panelová diskuse Demonstrování Případová studie Brainstorming Brainwriting Hraní rolí Outdoor trénink E-learning M-learning Instruktáž Asistování Rotace práce Koučování Mentorování Administrativní pracovník Asistent Management Marketing Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Strana 8

11 Matice vhodnosti metod vzdělávání pro odborné rekvalifikační kurzy Daňový specialista (s využitím VT) Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Metody vzdělávání Přednáška Seminář Workshop Rozhovor Řízená diskuse Panelová diskuse Demonstrování Případová studie Brainstorming Brainwriting Hraní rolí Outdoor trénink E-learning M-learning Instruktáž Asistování Rotace práce Koučování Mentorování Strana 9

12 Seznam použité literatury Akademie poradců. Celoživotní a další profesní vzdělávání. Studijní materiál. 44 s. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN BARTÁK, J. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Z., a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C.H.Beek, s. ISBN FOLWARCZNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN KABÁTEK, A., LOŠŤÁKOVÁ O. Obchodní a manažerská prezentace. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 3. vydání Praha: Management Press, s.r.o., s. ISBN KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti. Manuál úspěšného lektora. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. Plzeň: Fraus, s. ISBN PALÁN, Z. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha: Daha, s. ISBN PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. Praha: Academia, s. ISBN PALÁN, Z. a kol. Hledáme rezervy v vlastních lidech. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, s. PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN PROKOPENKO, J., KUBR, M. a kolektiv. Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN PRUSÁKOVÁ, V. Metodika vzdělávání dospělých. Strana 10

13 PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, s. ISBN (řízená diskuse,metody) SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN URBAN, J. Controlling podnikového vzdělávání. Práce a mzda. 2009, ročník 57, s. 56 URBAN, J. Jak zvýšit efektivitu vzdělávání. Práce a mzda. 2008, ročník 56, s. 54 VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN WALKER A., Moderní personální management. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN Strana 11

14 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu: KRUH propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/ Příjemce: ABS WYDA, s. r. o. Brněnská 30/ Žďár nad Sázavou 1 Partnery projektu jsou: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. Karlovo náměstí 14/ Praha Okresní hospodářská komora Jihlava Benešova 13/ Jihlava Institut pro vzdělávání dospělých Demlova 21/ Jihlava

15

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Studijní text - Základy andragogiky

Studijní text - Základy andragogiky Zdokonalovací kurz pedagogických kompetencí akademických pracovníků Studijní text - Základy andragogiky Vyučující: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PODNIKU Development and education of employees in a company Diplomová

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Metodika tuzemských stáží

Metodika tuzemských stáží Metodika tuzemských stáží Efektivní management škol CZ.1.07/1.3.05/02.0036 Mgr. Zdeněk Karásek Mgr. Lenka Štichauerová Mgr. Hana Vitásková Ostrava, Nový Jičín 2011 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Typy stáží...

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

TEORETICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

TEORETICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ TEORETICKÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ "Hlavním nástrojem 1 rozvoje zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, prohlubování anebo změny struktury a obsahu jejich profesní způsobilosti, a

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Metodika sociálního podnikání

Metodika sociálního podnikání Metodika sociálního podnikání Vytvořena v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Realizátor a zpracovatel: ATRACT CONSULTING

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Metodologie aplikace odborných stáží Metodologie aplikace odborných stáží Rozvoj klíčových

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více