K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda Vypracoval: Jan Dula

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelů Jan Dula 2

3 Děkuji panu Mgr. et Mgr. Karlu Ourodovi za vedení bakalářské práce a za podnětné rady k pochopení formy a struktury práce. Dále děkuji za čas strávený nad pracovními verzemi práce a následnými konzultacemi. 3

4 Obsah: Úvod...6 I. Teoretická část 1. Údaje o vzdělávací instituci Umístnění SOŠ technické v Uherském Hradišti Popis vzdělávací instituce historie, současnost Vzdělávání dospělých na SOŠ technické v Uherském Hradišti Dílčí závěry 2. Cílová skupina Cílová skupina pro koho je určeno vzdělávání Dokumenty EU a ČR, které řeší problém vzdělávání dospělých Dílčí závěry O metodě řešení dané problematiky Dílčí závěry Obsah vzdělávání dospělých na SOŠ Studium dospělých Realizace vyučování dospělých Formy vyučování dospělých Metody vyučování dospělých Speciální postupy vzdělávání dospělých Organizace a vybavení výukových prostor Dílčí závěry Formulace hypotéz 33 II. Praktická část 6. Výsledky průzkumu Výsledky průzkumu na ÚP v Uherském Hradišti Výsledky průzkumu o možnostech vzdělávání

5 6.3 Výsledky literárního průzkumu Dílčí závěry Navrhovaný modulární vzdělávací program Učební dokumenty Učební plán Moduly vzdělávacího programu.49 Závěry pro edukační realitu...66 Použitá literatura.67 Resumé Summary...69 Anotace Přílohy

6 Úvod: Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o tuto problematiku. Rozhodl jsem se, že vypracuji pro výuku vzdělávání dospělých přehled didaktiky a návrh učebních plánů pro tuto formu vzdělávání na SOŠ technické v Uherském Hradišti. Na Úřadu práce v Uherském Hradišti provedu analýzu poptávky a nabídky práce u evidovaných osob se strojírenským zaměřením, abych zjistil současnou potřebu pracovníků pro strojírenský průmysl ve zdejším regionu. Prostřednictvím provedeného průzkumu u pracovníků strojírenských firem v místním regionu se snažím ověřit, o jakou formu vzdělávání dospělých pracovníků je zájem. Snažím se zjistit potřebu nových vzdělávacích programů pro rekvalifikace ve strojírenských profesích na SOŠ technické v Uherském Hradišti a navrhnout nový vzdělávací program. V této práci se zabývám v teoretické části didaktikou vzdělávání a rekvalifikací dospělých na SOŠ. Vzdělávání a rekvalifikace dospělých má významné místo na trhu práce, kde umožňuje rozvoj lidského potenciálu. Tato forma vzdělávání dospělých na trhu práce rychle reaguje na měnící se poptávku po pracovních silách v daném oboru a umožňuje získat uchazeči o zaměstnání nové pracovní místo. V dnešní moderní společnosti se vzdělání a tváření pracovních dovedností stává celoživotním procesem. Znalosti, které lidé získají v průběhu přípravy na povolání, již v dnešní době nestačí tempu rozvoje vědy a techniky. Je třeba je neustále rozšiřovat, prohlubovat o poznatky v oboru a všeobecné znalosti související s pracovní náplní. Z hlediska konkurenceschopnosti podniků je nutné klást důraz na rozvoj lidských zdrojů a jejich vzdělávání. Při zavádění nových technologií si manageři podniků začínají uvědomovat, že je třeba lidské zdroje v podniku v zájmu konkurenceschopnosti podniku dále vzdělávat. Mělo by být v zájmu každého člověka, aby mohl uspět na trhu práce postaráním se o zvyšování své kvalifikace a tím i úspěšné nalézání nového zaměstnání. Také finanční stránka není při zvýšené kvalifikaci zanedbatelná a je to jeden z významných motivačních faktorů. Tento proces se nedá uzavřít tvrzením, že 6

7 už to nestojí za to 20 let před odchodem do důchodu se rekvalifikovat, nebo studovat nový obor. 7

8 Teoretická část 1. Údaje o vzdělávací instituci 1.1 SOŠ v Uherském Hradišti SOŠ se nachází na břehu řeky Moravy v blízkosti centra Uherského Hradiště a je velmi dobře dopravně dostupná z blízkého okolí autobusovou a vlakovou dopravou. Malá vzdálenost od centra města umožňuje žákům SOŠ technické kulturní, sportovní a zájmové využití volného času. Centrální areál SOŠ technické se skládá se ze čtyř komplexů budov. Školu tvoří dvě patrové budovy propojené krytou chodbou.vedle školy se nachází dílny SOŠ, kde se vyučují strojírenské obory a automechanici. Hlavní budova se nachází naproti školy a je zde umístněno ubytovací centrum pro žáky SOŠ a jiných organizací. Rovněž zde sídlí vedení školy a ekonomický úsek. Vedle hlavní budovy je tělocvična a tenisový kurt. Dílny dřevařských oborů jsou mimo centrální areál SOŠ vzdálené asi 1 kilometr. Část žáků 3. a 4. ročníku získává odbornou praxi v různých strojírenských podnicích v Uherském Hradišti a okolí. 1.2 Popis vzdělávací instituce Historie Vzdělávací komplex SOŠ a SOU vznikl v padesátých letech jako střední odborné učiliště pro přípravu odborníků strojírenských oborů a elektrooborů pro největšího výrobce letadel v Československu - LET Kunovice. Vznik středního odborného učiliště strojírenského se datuje od 19. srpna 1983 a bylo organizačně začleněno do struktury národního podniku LET Uherské Hradiště Kunovice jako samostatná organizační jednotka na úrovni závodu a zároveň zařazeno do sítě středních odborných učilišť MŠ ČSR. 8

9 Součástí SOU se stalo: místně odloučené pracoviště praktického vyučování při národním podniku MESIT Uherské Hradiště, místně odloučené pracoviště praktického a teoretického vyučování při národním podniku MORAVAN Otrokovice. Střední odborné učiliště se svými místně odloučenými pracovišti zajišťovalo přípravu mládeže pro výkon dělnických povolání v těchto studijních a učebních oborech: mechanik seřizovač se zaměřením pro obráběcí stroje a linky mechanik letadlových přístrojů strojní mechanik se zaměřením pro stroje a zařízení obráběč kovů mechanik elektronických zařízení nástrojař Vznik samostatného SOU strojírenského, vznik SOU Mojmír, vznik SOŠ a SOU Uherské Hradiště, Mojmír 747 Dne 19. prosince 1990 byla rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky vyčleněna z LETu a. s. Kunovice vnitřní organizační jednotka střední odborné učiliště a z ní vytvořen nový právnický a ekonomický subjekt SOU strojírenské Uherské Hradiště, Mojmír 747 příspěvková organizace. Současně byla z MESIT a. s. Uh. Hradiště a MORAVAN a. s. Otrokovice vyčleněna místně organizační pracoviště a podřízena zřízené příspěvkové organizaci. Základním účelem předmětem činnosti SOU Mojmír 747 se stala příprava mládeže na dělnická povolání a s tím spojená teoretická a praktická výchova a výchova mimo vyučování. Proto se dodatkem Ministerstva hospodářství České republiky z 6. dubna 1994 změnil název příspěvkové organizace na Střední odborné učiliště Uherské Hradiště, Mojmír 747. Název školy se od září 1998 změnil na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uherské Hradiště, Mojmír

10 Současnost Charakteristika školy Střední odborná škola technická Uherské Hradiště je školou státní a specializuje se na výuku oborů těchto technických oblastí: stavebnictví dřevařství strojírenství Strojírenství má v naší škole - SOU - dlouhodobou tradici (výchova odborníků pro podniky s leteckou výrobou, ale i pro strojírenské podniky v regionu). Z důvodu existence Střední průmyslové školy v Uherském Hradišti se specializujeme na učební obory a to čtyřleté i tříleté. Teoretická výuka probíhá ve 16 kmenových učebnách a ve 3 odborných pracovnách:cizí jazyk - speciální učebna a informatika - dvě pracovny o 15 počítačích. Připojení k síti Internet, včetně ové pošty, mají všichni pracovníci a žáci k dispozici po celý den. Odborný výcvik probíhá jednak ve vlastních školních dílnách, které jsou v areálu školy, ale i na odloučených pracovištích Ve vyšších ročnících škola uzavírá dohody se soukromými podniky a firmami pro praktický výcvik žáků. Většinou se jedná o přímou výchovu žáků pro budoucí potřeby firmy. Tento systém přináší dobré výsledky při zapojování žáků učebních oborů do zaměstnání a snižuje procentuální nezaměstnanost našich absolventů. 1.3 Vzdělávání dospělých na SOŠ v Uherském Hradišti Vzdělávání dospělých na SOŠ technické v Uherském Hradišti se ještě nezačalo provádět ve větší míře, pro nezájem nezaměstnaných o strojní obory. Ze strany zaměstnavatelů je výrazný zájem o kurzy základů strojírenství při rekvalifikaci na profesi svářeč. Spolupráce s Úřadem práce je na mulové úrovni, daná instituce nemá zájem o spoluprací se SOŠ, spolupracuje se soukromým sektorem. V budoucnu se pravděpodobně SOŠ stane centrem pro vzdělávání dospělých ve strojírenských oborech a na tuto situaci je potřeba se připravit předem. Celosvětový trend v oblasti vzdělávání dospělých nasvědčuje, že i v české republice se postupně tento způsob 10

11 vzdělávání bude postupně rozšiřovat a stávat běžnou potřebou pro pomoc při hledání pracovního uplatnění. 1.4 Dílčí závěry Pro velký zájem o strojírenské profese z řad podnikatelů v místním regionu a pro školství nepříznivý demografický vývoj, bude vzdělávání dospělých jedna z nejperspektivnějších cest pro SOŠ. Zdejší SOŠ se soustavně modernizuje po stránce technické i pedagogické, velmi dobrá dopravní dostupnost dává možnost stát se centrem vzdělávání dospělých. 11

12 2. Cílová skupina 2.1 Cílová skupina pro koho je určeno vzdělávání Tento typ vzdělávání je určený pro absolventy základních škol bez středního vzdělání, pro absolventy středních odborných škol se strojírenským i nestrojírenským zaměřením, pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou a gymnázií, pro rekvalifikaci zaměstnanců strojírenských firem, pro zájemce z řad nezaměstnaných a pro zájemce registrované na Úřadu práce. Absolventi vzdělávání se mohou uplatnit jako kvalifikovaní pracovníci v malých, středních a velkých strojírenských podnicích v místním regionu a kraji. Cílem vzdělávání je naučit nejen odborným znalostem a dovednostem, ale i základním sociálně pracovním návykům, postojům, zvykům a schopnosti se dále vzdělávat v celoživotním vzdělávání. 2.2 Dokumenty EU a ČR, které řečí problém vzdělávání dospělých V oblasti celoživotního učení v ČR pojednává několik dokumentů, například Memorandum o celoživotním učení - Závěrečná zpráva o konzultačním procesu v ČR (2001), Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha (2001), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (2002), Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR ( 2003), Národní akční plán zaměstnanosti. Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých se rozšířila do všech států Evropy a světa, tedy i do České republiky. Tento dokument oproti Bílé knize je celý věnován vzdělávání dospělých. Nejprve popíšu myšlenky Hamburské deklarace s Agendou pro budoucnost a potom bude následovat popis myšlenek Memoranda o celoživotním učení a následně Bílá kniha. 12

13 Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých a Agenda pro budoucnost Hamburská deklarace O vzdělávání dospělých se zde mluví jako o klíčových kompetencích pro 21. stolení. Koncepce tohoto dokumentu narušuje tradiční představu rozdělení na základní a další vzdělání. Navazuje na další koncepci vzdělávající se společnosti, ve které má každý příležitost vzdělávat se a mít možnost seberealizace. Hlavní myšlenkou a zároveň cílem dokumentu je rozšiřování vzdělávání dospělých a zajištění vzdělávání pro všechny. Agenda pro budoucnost Vzdělávání dospělých bylo v Agendě pro budoucnost rozděleno do deset tématických celků: 1. Vzdělávání dospělých a demokracie- úkoly 21. století. 2. Zlepšování podmínek a kvality vzdělávání dospělých. 3. Zajištění všeobecného práva na gramotnost a základní vzdělání. 4. Vzdělání dospělých, rovnost obou pohlaví a emancipace žen. 5. Vzdělání dospělých a měnící se svět práce. 6. Vzdělávání dospělých ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a populaci. 7. Vzdělávání dospělých, kultura, hromadné sdělovací prostředky a nové informační technologie. 8. Vzdělávání dospělých, pro všechny: práva a aspirace různých skupin. 9. Ekonomická problematika vzdělávání dospělých. 10. Rozšiřování mezinárodní spolupráce a solidarity. Agenda pro budoucnost, má zajišťovat rovné vzdělávací příležitosti. Zároveň upozorňuje na zvýšení gramotnosti ve světě, o rovnováze v přístupu ke vzdělávání a motivuje k vytváření zdravějšího životního prostředí. Ke vzdělávání dospělých by měly přispívat i hromadné sdělovací prostředky, mělo by se více využívat způsobu distančního vzdělávání. Podpořeni ve financování vzdělávání by měli být kulturní instituce a sami účastníci vzdělávání. Bylo navrženo investovat minimálně 6% hrubého národního produktu členských států do vzdělávání. Na vzdělávání dospělých se má podílet stát, nevládní organizace a sociální partneři. 13

14 Memorandum o celoživotním učení Memorandum v rámci celoživotního učení rozlišuje vzdělávání formální, neformální a informální. Memorandum o celoživotním učení obsahuje 6 problémových okruhů k diskusi : 1. Nové základní dovednosti pro všechny 2. Více investic do lidských zdrojů 3. Inovovat vyučování a učení 4. Oceňovat učení 5. Přehodnotit poradenství 6. Přiblížit učení domovu Cíle nastíněné Memorandem byly porovnány s politickými záměry ČR formulovanými v dokumentech jako např. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a Národní plán zaměstnanosti. V tomto dokumentu se hovoří o problému neexistence komplexního právního rámce, který by umožňoval prostupnost mezi jednotlivými formami vzdělávání a o potřebě vytvoření mechanismů certifikace. Memorandum řeší otázku finančních pobídek pro zájemce o další vzdělávání.nabízení více vzdělávacích programů prostřednictvím nových netradičních vzdělávacích technologií jako je distanční vzdělávání. V Memorandu se píše také o rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT a k tomu se vázajícím informačním a poradenském středisku, které působí při úřadech práce. Memorandum seznamuje s programy pro vzdělávání dospělých, také informuje o projektu Akademie řemesel a služeb. Vzdělávání se týká odborných znalostí, praktických dovedností a znalostí potřebných k vedení malé a střední firmy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha O vzdělávání dospělých pojednává 4. kapitola Bílé knihy. 1. První část Vzdělávání dospělých jako integrální součást vzdělávací soustavy se zabývá vzděláváním dospělých a jeho vztahem na hospodářství. Vzdělávání dospělých poskytují státní i nestátní poskytovatelé a náklady za ně vynaložené, jsou hrazeny z veřejných i soukromých zdrojů. Vzdělávání dospělých je v České 14

15 republice rozvíjeno pomaleji než v ostatních zemích EU. V každé ze šesti částí je na konci navrženo možné řešení situace. Tři hlavní části vzdělávání dospělých: - Vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně vzdělání - Je to většinou studium dospělých ve všech druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol. - Další profesní vzdělávání - Patří sem povinné i nepovinné kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců, a kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání uchazečů o zaměstnání. - Ostatní součásti vzdělávání dospělých - jako jsou např. zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, vzdělávání seniorů apod. 2. V druhé části Klíčové problémy vzdělávání dospělých a jejich řešení jsou nastíněny 3 klíčové problémy vzdělávání dospělých. Prvním problémem jsou nejasné kompetence, neexistující nebo neúčinná motivace a neexistence mechanismů systémového rozvoje vzdělávání dospělých. Druhým klíčovým problémem je neexistující nebo neúčinná motivace, což znamená, že neexistují mechanismy, které by dospělé stimulovaly k dalšímu vzdělávání se. Třetí problém je neexistence mechanismů systémového rozvoje vzdělávání dospělých, neexistence systému certifikace a zaostávání mezinárodní spolupráce, provádění výzkumů a monitorování. 3. Třetí část Studium dospělých ve školách uvádí, že dospělí tvoří jen zlomek celkového počtu vzdělávaných ve školách - ve středních školách je to jen asi 8 %, ve vyšších odborných školách asi 10 % a ve vysokých školách asi 10 %. 4. Čtvrtá část Další profesní vzdělávání se už zabývá konkrétním typem vzdělávání dospělých a to dalším profesním vzděláváním, které patří mezi nejrozšířenější. 5. V páté části Rekvalifikační vzdělávání se mluví o rekvalifikaci, do které se zapojují osoby vedené na úřadech práce i osoby zaměstnané. 6. Šestou částí je Zájmové a občanské vzdělávání v dospělosti, které rozvíjí vlastní záliby jedince, ale přispívá i ke zvýšení celkové vzdělanosti ve státě. 15

16 Současné školství v Číně V ČR a ostatních zemích v rámci EU řeší otázky vzdělávání dětí a dospělých mezinárodní úmluvy a zákony dané země. Na zemi je však mnoho zemí, kde vzdělávání dětí a dospělých není na potřebné úrovni pro požadavky dnešní doby. V Číně, která se po stránce ekonomické a technické rozvijí velmi rychle má školství hodně problémů, které brání získání i základního vzdělání mnoha dětem. V roce 2006 se základního vzdělání nedostalo milionu dětí, i když školní docházka v Číně je povinná. Čína vydává na školství okolo 3 % HDP, což je naprosto nedostatečné. Země EU vynakládají pro potřeby školství částky v rozmezí 4,5-5,5 % HDP. Čínské školství je také jedno z nejdražších na světě. Nedostatek financí ve školství způsobuje několik závažných problémů: 1. Školy vybírají nadměrné školné sociální nerovnost, chudí nemají přístup ke vzdělání a zůstávají pořád chudí. 2. Nerovná příležitost vzdělání pro každého do škol jsou posíláni synové, ¾ žen školy vůbec nenavštěvuje a neumí psát. 3. Obtížné podmínky pro přijetí obtížné placené přijímací testy, ne každý si může dovolit. 4. Zastaralý obsah osnov a vzdělávacích metod jednostranná propagace komunismu, malá dynamika, stereotyp. Čínské školství má některé tradiční prvky a přednosti, bez nich by se čínská kultura jako celek nemohla existovat. 2.3 Dílčí závěry Vzdělávání dospělých je určeno pro absolventy základních škol, pro absolventy středních odborných škol, pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou a gymnázií, pro rekvalifikaci zaměstnanců strojírenských firem, pro zájemce z řad nezaměstnaných a pro zájemce registrované na Úřadu práce. O vzdělávání dospělých v ČR pojednává několik dokumentů, například Memorandum o celoživotním učení, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR, Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a Národní akční plán zaměstnanosti. 16

17 3. O metodě řešení dané problematiky Při řešení cílů bakalářské práce jsem použil metodu literárního průzkumu a metodu řízeného rozhovoru. Při literárním průzkumu jsem využil nejnovější publikace o dané problematice a několik starších vydání z oblasti didaktiky vzdělávání na středních školách a vzdělávání dospělých. Metodu řízeného rozhovoru jsem využil při získávání informací o poptávce a nabídce strojírenských dělnických povolání na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Vyhodnocení získaných výsledků jsem řešil pomoci analýzy poptávky po pracovní síle a nabídka pracovní síly. Výsledky analýzy jsem zpracoval do grafické podoby. Metodu řízeného rozhovoru jsem využil při získávání informací u zájmu o krátkodobé, nebo dlouhodobé vzdělávání se, profilování vlastní kvalifikace, o formu vzdělávání se a zájmu o navržený modulární vzdělávací program u skupiny pracovníků zaměstnaných ve strojírenských podnicích v místním regionu. Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky jsem vyhodnotil v procentech. 3.1 Dílčí závěry Při řešení stanovených cílů literárního průzkumu jsem zpracoval stručný přehled didaktiky vzdělávání dospělých a preferoval myšlenku modulárního vzdělávacího programu. Prokázat zájem o strojírensky vzdělané pracovníky a zájem strojírenských firem o tyto profese v místním regionu, budu zpracovávat na základě údajů Úřadu práce v Uherském Hradišti. Zájem pracovníků strojírenských firem o navržené formy, vzdělávací programy a o časové dotaci vzdělávacích programů zpracuji na základě údajů získaných od vybrané skupiny pracovníků v procentech. 17

18 4. Obsah vzdělávání dospělých na SOŠ Úvod: V české republice má didaktika vzdělávání dospělých své historické místo hlavně v poválečných letech a tak je na co navazovat. První vysokoškolskou katedru v oboru pedagogiky vzdělávání dospělých založil F, Hyblík. Dneska se tento studijní obor vyučuje na několika vysokých školách v české republice. V 60 letech v podnikové sféře v různých oblastech státních a resortních institucí nastal prudký rozmach v oboru didaktiky vzdělávání dospělých a současně se tento nový trend objevil i na některých vysokých školách v české republice. O tento prudký rozmach v didaktice vzdělávání dospělých se zasloužila řada odborníků, kteří aktivně rozvíjeli didaktické metody, formy a výukové technologie vzdělávání dospělých. Mezi tyto odborníky patří J. Pondělíček, M. Jachout, M. Koš, J. Ondryáš, M. Borák, M. Vrbka, Z. Kuchyňka Z. Šrbrtovou a další. V dnešní době rozvoje informatiky, informačních a komunikačních technologií, inženýrských a dalších moderních technologií jsou vědecké poznatky těchto odborníků aplikovány do výuky didaktiky vzdělávání dospělých, kde se dále rozvíjí a zdokonalují praxí. Tyto aplikace moderního vědeckého poznání často překračují rámec výuky a velká část didaktických dovedností nachází uplatnění v dalších oborech např. managementu, marketingu a obchodě. Pro teorii vzdělávání dospělých se používá nejčastěji termín andragogika, termín pedagogika se používá při vzdělávání dětí na úrovni mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol. Didaktika vzdělávání dospělých je orientována na dospělé účastníky, kteří již ukončili střední a vyšší odborné školy. Kvalifikace těchto absolventů někdy není možno využít a tak je třeba je rekvalifikovat na profese, po kterých je v místě jejich bydliště poptávka. U dospělých účastníků vzdělávání se předpokládá schopnost se učit novým znalostem a dovednostem,nebo si obnovit zapomenuté znalosti a dovednosti, návyky a postoje. Důležitým předpokladem pro úspěšnost při vzdělávání je také učitel a jeho didaktické dovednosti. Didaktické dovednosti se nazývají také teorií vyučování, a ta se dělí na část přípravnou, realizační a vyhodnocovací. Při srovnání klasické školní 18

19 didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých jsou rozdílné postoje žáků škol a dospělých účastníků vzdělávání, také psychické procesy vykazují značné rozdíly. Vzdělávání dospělých se dělí na několik základních prvků: 1. Účastník vzdělávání, kterému je vzdělávání určeno a kde se předpokládá schopnost se učit. 2. Učitel vzdělávání, který formuje cíle a průběh vyučování, iniciuje, podněcuje a rozvíjí schopnosti učit se u účastníků vzdělávání, hodnotí výsledky vzdělávání. 3. Metody a formy vzdělávání dospělých účastníků. Aby byl proces vzdělávání dospělých efektivní a vedl ke splnění výukových cílů, je třeba uplatňovat širokou škálu moderních vyučovacích metod a forem výuky. Nejčastější používané formy při vzdělávání dospělých jsou presenční, distanční, kombinovaná a terénní formy, které jsou didakticky odlišné. Zvláštní formu tvoří sebevzdělávání. Také použití moderních komunikačních a informačních technologií je rozdílné při výuce u těchto výukových formách. Tento typ vzdělávání musí splňovat základní podmínku každého vzdělávání, a tou je splnění cílů vzdělávání. Na úspěšné splnění cílů má vliv volba vzdělávacích cílů, obsah, formy, metody, didaktická technika a organizace vzdělávání. Tyto faktory ovlivňuje řada dalších psychologických, fyziologických, osobnostních a sociálních předpokladů, aby vzdělávání splnilo stanovené cíle. S těmito neopomenutelnými předpoklady musí učitel počítat při procesu učení a vyučování dospělých, aby dosáhl co nejlepších výsledků při plnění vzdělávacích cílů. 19

20 4.1 Studium dospělých Motivace úspěch v učení Motivace vytváří stav připravenosti přijmout informace do paměti studujícího a usnadňuje překonávání možných obtíží při vzdělávání.u dospělých lidí je spojena motivace především s potřebami, zájmy a postoji, které mají vliv na zahájení, celkový průběh a úspěšné zakončení vzdělávání. Sebemotivaci člověka k učení dokáže udržet hlavně úspěch na vysoké úrovni. K dosažení úspěchu v učení je dobré stanovit realistické cíle a to jak dílčí, tak celkové. Zájem o učební látku a seberealizace účastníka vzdělávání vytváří kladnou motivaci k učení, kterou je třeba všestranně podporovat a rozvíjet. Vzdělávání dospělých je založeno na získávání a formulování odborných vědomostí, dovedností, návyků a postojů, čímž se zvyšuje po ukončení vzdělávání produktivita vlastní práce a celková výkonnost člověka. Co má učitel udělat, aby motivaci posiloval: 1. Vyjasnit si důvody, které vedou ke vzdělávání se dospělého 2. Aktivovat účastníka vzdělávání, aby se vzdělával ( podpora vůle k učení, podmínky pro vzdělávání, sociální podmínky..) 3. Eliminovat strach z učení v procesu vzdělávání 4. Poznat zákonitosti učení dospělých Předpoklady se učit nutný prvek ke vzdělávání Rozvoj vědomostí a dovedností učit se je důležitý předpoklad výuky při vzdělávání dospělých. Schopnost učit se ovlivňuje ochota k učení, intelekt, podměty k učení, rychlost osvojování učební látky a schopnost vybavovat si učivo. Úspěch vzdělávání dále ovlivňují fyziologické, psychologické a sociální prvky daného jedince, metody a techniky v procesu vyučování ze strany učitele. Cílem vzdělávání dospělých jsou změny v myšlení, chování a jednání účastníka. Paměť-souvisí s činností mozku a spolupráce obou hemisfér, je nutná při vzdělávání dospělých. Při procesu vzdělávání a učení člověka dochází k propojení racionální a tvůrčí činnosti mozku.v paměti se uchovávají minulé zkušenosti, které jsme dříve dělali, vnímali, nebo prožívali. Tyto zkušenosti jsme si je schopni zapamatovat,uchovat a vybavit dle potřeby. 20

21 Pozornost má podstatný vliv na schopnost se učit, může být záměrná a nezáměrná. Pozornost je spojena s pamětí. Jedná se o zaměřenost člověka na určitý předmět, činnost, situaci či jev. Hlavní faktory, které ovlivňují koncentraci na učení jsou: 1. Schopnost se učit kapacita mozku, vůle, uvědomělost, trvanlivost 2. Fyziologické faktory u člověka vnější, vnitřní 3. Pracovní faktory mezilidské vztahy, charakter práce 4. Úroveň výuky didaktika 5. Rodinné faktory konflikty, volný čas, povinnosti doma 6. Učitel odborné kompetence, komunikační a didaktické dovednosti Učení dospělých se dělí na 3 části: 1. Učební postup 2. Učební látku 3. Postupy Učební postupy mají větší úspěšnost, když je do procesu učení zapojeno co nejvíce lidských smyslů. V procesu vzdělávání se dospělý účastníci opírají často o zkušenosti, informace, vlastní způsoby pozorování a přemýšlení. Proto je vzdělávání dospělých individuální proces. Časté způsoby používané při učení jsou strukturování a trénování. Strukturování znamená rozdělit poznatky co s čím souvisí, jakým způsobem,proč. Učení se strukturací má základ pochopení v souvislostech a navazuje na motivační faktory při učení dospělých. Při sestavování struktury učební látky je důležité vymezení základních pojmů, jejich uspořádání a rozdělení na menší části. Strukturování učiva přináší nejlepší výsledky, pokud je spojeno s učebním tréninkem. Trénink výcvik Výcvik je proces, kde dochází k osvojování a opakování učební látky, k přebírání a předvádění způsobů jednání a chování. Pravidla pro vedení tréninku: 1. Dělit učební látku na menší díly 2. Nepřetěžovat učením 21

22 3. Zpočátku jde učení rychle, později pomaleji 4. Opakovat, ale ne příliš brzy Učení dospělých osvojování a upevňování faktů, znalostí a dovedností Základní produkty učení dospělých jsou informace, vědomosti, dovednosti, návyky a postoje. Informace-jedná se o sumu faktů, bez kterých se v dnešní době nelze obejít. Vědomosti jsou to v poměti uložené informace nutné pro kvalifikaci určité pracovní činnosti Dovednosti praktické schopnosti používat informace a vědomosti v různých pracovních úkonech. Návyky automatizované dovednosti při provádění řady úkonů a operací v dané profesi. Postoje Osvojování učební látky- proces při výuce Při osvojování učební látky je důležitým předpokladem cílově zaměřená pozornost na vlastní výuku, aktivita, spolupráce a tvůrčí činnost účastníků vzdělávání. Bez plnění těchto předpokladů jsou výsledky osvojování učiva na nízké úrovni. 1. Při dobré koncentraci dochází u dospělého v procesu výuky k ukládání znalostí do paměti po vrstvách, dle předchozího postupu. Tomu je nutné přizpůsobit způsoby učení a didaktické metody při vyučování. Na základě výsledků aktivity učícího, se mění chování, osobnostní vlastnosti a přetváří se dřívější zkušenosti účastníka vzdělávání dospělých. Každý dospělý člověk má svůj styl učení, který na základě svých zkušeností využívá při výuce. Rozdíly mezi učením studentů a dospělých : Studenti: - studenti vnímají cíle a obsah učiva jako dané - informace často přejímají tak, jak je slyšeli - do vyučování se zapojují velmi málo - vědomosti a dovednosti využívají v praxi mnohem později - význam vzdělávání pro svou budoucí kvalifikaci vnímají velmi málo Dospělý: - mají snahu zasahovat do vyučování, a tím ovlivňovat cíle a obsah učiva - informace z výuky ověřují a porovnávají ze svými zkušenostmi 22

23 - aktivně a tvořivě spolupracují při výuce - získané vědomosti a dovednosti ihned využívají ve svém zaměstnání - uvědomují si význam vzdělávání pro svou kvalifikaci V současné době se rozšiřuje učení dospělých pomocí moderních informačních technologií e-learning, telematika, multimediální vzdělávání a další technologie. Tyto nově vyvinuté technologie se rychle zdokonalují, začínají převládat a postupně nahrazují výukové metody a učitele při vzdělávání dospělých. Současné metody učení dospělých jsou tradiční kurzy, koučink, semináře, tréninky, CTB, WBI, WBT a sebevzdělávání. Realizace vyučování dospělých Pokud člověk pochopí vzájemné souvislosti podle naučených pravidel a zákonů, potom se dá říci, že ví a zná učební látku. Vědomosti získané v určitém oboru, zážitky, pocity, a potřeby dané osobnosti spolu na sebe vzájemně působí. Pro to, aby vzájemné působení těchto faktorů přineslo žádaný efekt je třeba splnit několik podmínek. Podmínky pro vzájemné působení jsou: 1. Motivace dospělého 2. Stanovení dosažitelného cíle výuky nutnost úspěchu vzdělávaného 3. Osobní vedení každého dospělého účastníka vzdělávání 4. Rozdělení učiva do menších celků a poukázání na vzájemné souvislosti a vazby 5. Seznámení s významem učební látky pro danou profesi 6. Postup při výuce krok za krokem Obsah výuky vzdělávacího projektu musí učitel rozpracovat do učebních plánů a učebních osnov. Obsah učebního plánu: 1. Vyučované předměty, nebo tématické celky 2. Hodinová dotace na vyučované předměty a její rozdělení 3. Způsob ověřování výsledků výuky Obsah učební osnovy: 1. Dílčí rozdělení vyučovaných předmětů a časové dotace 2. Vypracování tématických plánů 23

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Metody vzdělávání dospělých POJMEM DIDAKTICKÁ METODA SE ROZUMÍ Druh a způsob vyučování a učení, tj. lidských činností v procesu výuky. Didaktické metody představují základ pro komunikaci mezi lektorem

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více