K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda Vypracoval: Jan Dula

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelů Jan Dula 2

3 Děkuji panu Mgr. et Mgr. Karlu Ourodovi za vedení bakalářské práce a za podnětné rady k pochopení formy a struktury práce. Dále děkuji za čas strávený nad pracovními verzemi práce a následnými konzultacemi. 3

4 Obsah: Úvod...6 I. Teoretická část 1. Údaje o vzdělávací instituci Umístnění SOŠ technické v Uherském Hradišti Popis vzdělávací instituce historie, současnost Vzdělávání dospělých na SOŠ technické v Uherském Hradišti Dílčí závěry 2. Cílová skupina Cílová skupina pro koho je určeno vzdělávání Dokumenty EU a ČR, které řeší problém vzdělávání dospělých Dílčí závěry O metodě řešení dané problematiky Dílčí závěry Obsah vzdělávání dospělých na SOŠ Studium dospělých Realizace vyučování dospělých Formy vyučování dospělých Metody vyučování dospělých Speciální postupy vzdělávání dospělých Organizace a vybavení výukových prostor Dílčí závěry Formulace hypotéz 33 II. Praktická část 6. Výsledky průzkumu Výsledky průzkumu na ÚP v Uherském Hradišti Výsledky průzkumu o možnostech vzdělávání

5 6.3 Výsledky literárního průzkumu Dílčí závěry Navrhovaný modulární vzdělávací program Učební dokumenty Učební plán Moduly vzdělávacího programu.49 Závěry pro edukační realitu...66 Použitá literatura.67 Resumé Summary...69 Anotace Přílohy

6 Úvod: Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o tuto problematiku. Rozhodl jsem se, že vypracuji pro výuku vzdělávání dospělých přehled didaktiky a návrh učebních plánů pro tuto formu vzdělávání na SOŠ technické v Uherském Hradišti. Na Úřadu práce v Uherském Hradišti provedu analýzu poptávky a nabídky práce u evidovaných osob se strojírenským zaměřením, abych zjistil současnou potřebu pracovníků pro strojírenský průmysl ve zdejším regionu. Prostřednictvím provedeného průzkumu u pracovníků strojírenských firem v místním regionu se snažím ověřit, o jakou formu vzdělávání dospělých pracovníků je zájem. Snažím se zjistit potřebu nových vzdělávacích programů pro rekvalifikace ve strojírenských profesích na SOŠ technické v Uherském Hradišti a navrhnout nový vzdělávací program. V této práci se zabývám v teoretické části didaktikou vzdělávání a rekvalifikací dospělých na SOŠ. Vzdělávání a rekvalifikace dospělých má významné místo na trhu práce, kde umožňuje rozvoj lidského potenciálu. Tato forma vzdělávání dospělých na trhu práce rychle reaguje na měnící se poptávku po pracovních silách v daném oboru a umožňuje získat uchazeči o zaměstnání nové pracovní místo. V dnešní moderní společnosti se vzdělání a tváření pracovních dovedností stává celoživotním procesem. Znalosti, které lidé získají v průběhu přípravy na povolání, již v dnešní době nestačí tempu rozvoje vědy a techniky. Je třeba je neustále rozšiřovat, prohlubovat o poznatky v oboru a všeobecné znalosti související s pracovní náplní. Z hlediska konkurenceschopnosti podniků je nutné klást důraz na rozvoj lidských zdrojů a jejich vzdělávání. Při zavádění nových technologií si manageři podniků začínají uvědomovat, že je třeba lidské zdroje v podniku v zájmu konkurenceschopnosti podniku dále vzdělávat. Mělo by být v zájmu každého člověka, aby mohl uspět na trhu práce postaráním se o zvyšování své kvalifikace a tím i úspěšné nalézání nového zaměstnání. Také finanční stránka není při zvýšené kvalifikaci zanedbatelná a je to jeden z významných motivačních faktorů. Tento proces se nedá uzavřít tvrzením, že 6

7 už to nestojí za to 20 let před odchodem do důchodu se rekvalifikovat, nebo studovat nový obor. 7

8 Teoretická část 1. Údaje o vzdělávací instituci 1.1 SOŠ v Uherském Hradišti SOŠ se nachází na břehu řeky Moravy v blízkosti centra Uherského Hradiště a je velmi dobře dopravně dostupná z blízkého okolí autobusovou a vlakovou dopravou. Malá vzdálenost od centra města umožňuje žákům SOŠ technické kulturní, sportovní a zájmové využití volného času. Centrální areál SOŠ technické se skládá se ze čtyř komplexů budov. Školu tvoří dvě patrové budovy propojené krytou chodbou.vedle školy se nachází dílny SOŠ, kde se vyučují strojírenské obory a automechanici. Hlavní budova se nachází naproti školy a je zde umístněno ubytovací centrum pro žáky SOŠ a jiných organizací. Rovněž zde sídlí vedení školy a ekonomický úsek. Vedle hlavní budovy je tělocvična a tenisový kurt. Dílny dřevařských oborů jsou mimo centrální areál SOŠ vzdálené asi 1 kilometr. Část žáků 3. a 4. ročníku získává odbornou praxi v různých strojírenských podnicích v Uherském Hradišti a okolí. 1.2 Popis vzdělávací instituce Historie Vzdělávací komplex SOŠ a SOU vznikl v padesátých letech jako střední odborné učiliště pro přípravu odborníků strojírenských oborů a elektrooborů pro největšího výrobce letadel v Československu - LET Kunovice. Vznik středního odborného učiliště strojírenského se datuje od 19. srpna 1983 a bylo organizačně začleněno do struktury národního podniku LET Uherské Hradiště Kunovice jako samostatná organizační jednotka na úrovni závodu a zároveň zařazeno do sítě středních odborných učilišť MŠ ČSR. 8

9 Součástí SOU se stalo: místně odloučené pracoviště praktického vyučování při národním podniku MESIT Uherské Hradiště, místně odloučené pracoviště praktického a teoretického vyučování při národním podniku MORAVAN Otrokovice. Střední odborné učiliště se svými místně odloučenými pracovišti zajišťovalo přípravu mládeže pro výkon dělnických povolání v těchto studijních a učebních oborech: mechanik seřizovač se zaměřením pro obráběcí stroje a linky mechanik letadlových přístrojů strojní mechanik se zaměřením pro stroje a zařízení obráběč kovů mechanik elektronických zařízení nástrojař Vznik samostatného SOU strojírenského, vznik SOU Mojmír, vznik SOŠ a SOU Uherské Hradiště, Mojmír 747 Dne 19. prosince 1990 byla rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky vyčleněna z LETu a. s. Kunovice vnitřní organizační jednotka střední odborné učiliště a z ní vytvořen nový právnický a ekonomický subjekt SOU strojírenské Uherské Hradiště, Mojmír 747 příspěvková organizace. Současně byla z MESIT a. s. Uh. Hradiště a MORAVAN a. s. Otrokovice vyčleněna místně organizační pracoviště a podřízena zřízené příspěvkové organizaci. Základním účelem předmětem činnosti SOU Mojmír 747 se stala příprava mládeže na dělnická povolání a s tím spojená teoretická a praktická výchova a výchova mimo vyučování. Proto se dodatkem Ministerstva hospodářství České republiky z 6. dubna 1994 změnil název příspěvkové organizace na Střední odborné učiliště Uherské Hradiště, Mojmír 747. Název školy se od září 1998 změnil na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uherské Hradiště, Mojmír

10 Současnost Charakteristika školy Střední odborná škola technická Uherské Hradiště je školou státní a specializuje se na výuku oborů těchto technických oblastí: stavebnictví dřevařství strojírenství Strojírenství má v naší škole - SOU - dlouhodobou tradici (výchova odborníků pro podniky s leteckou výrobou, ale i pro strojírenské podniky v regionu). Z důvodu existence Střední průmyslové školy v Uherském Hradišti se specializujeme na učební obory a to čtyřleté i tříleté. Teoretická výuka probíhá ve 16 kmenových učebnách a ve 3 odborných pracovnách:cizí jazyk - speciální učebna a informatika - dvě pracovny o 15 počítačích. Připojení k síti Internet, včetně ové pošty, mají všichni pracovníci a žáci k dispozici po celý den. Odborný výcvik probíhá jednak ve vlastních školních dílnách, které jsou v areálu školy, ale i na odloučených pracovištích Ve vyšších ročnících škola uzavírá dohody se soukromými podniky a firmami pro praktický výcvik žáků. Většinou se jedná o přímou výchovu žáků pro budoucí potřeby firmy. Tento systém přináší dobré výsledky při zapojování žáků učebních oborů do zaměstnání a snižuje procentuální nezaměstnanost našich absolventů. 1.3 Vzdělávání dospělých na SOŠ v Uherském Hradišti Vzdělávání dospělých na SOŠ technické v Uherském Hradišti se ještě nezačalo provádět ve větší míře, pro nezájem nezaměstnaných o strojní obory. Ze strany zaměstnavatelů je výrazný zájem o kurzy základů strojírenství při rekvalifikaci na profesi svářeč. Spolupráce s Úřadem práce je na mulové úrovni, daná instituce nemá zájem o spoluprací se SOŠ, spolupracuje se soukromým sektorem. V budoucnu se pravděpodobně SOŠ stane centrem pro vzdělávání dospělých ve strojírenských oborech a na tuto situaci je potřeba se připravit předem. Celosvětový trend v oblasti vzdělávání dospělých nasvědčuje, že i v české republice se postupně tento způsob 10

11 vzdělávání bude postupně rozšiřovat a stávat běžnou potřebou pro pomoc při hledání pracovního uplatnění. 1.4 Dílčí závěry Pro velký zájem o strojírenské profese z řad podnikatelů v místním regionu a pro školství nepříznivý demografický vývoj, bude vzdělávání dospělých jedna z nejperspektivnějších cest pro SOŠ. Zdejší SOŠ se soustavně modernizuje po stránce technické i pedagogické, velmi dobrá dopravní dostupnost dává možnost stát se centrem vzdělávání dospělých. 11

12 2. Cílová skupina 2.1 Cílová skupina pro koho je určeno vzdělávání Tento typ vzdělávání je určený pro absolventy základních škol bez středního vzdělání, pro absolventy středních odborných škol se strojírenským i nestrojírenským zaměřením, pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou a gymnázií, pro rekvalifikaci zaměstnanců strojírenských firem, pro zájemce z řad nezaměstnaných a pro zájemce registrované na Úřadu práce. Absolventi vzdělávání se mohou uplatnit jako kvalifikovaní pracovníci v malých, středních a velkých strojírenských podnicích v místním regionu a kraji. Cílem vzdělávání je naučit nejen odborným znalostem a dovednostem, ale i základním sociálně pracovním návykům, postojům, zvykům a schopnosti se dále vzdělávat v celoživotním vzdělávání. 2.2 Dokumenty EU a ČR, které řečí problém vzdělávání dospělých V oblasti celoživotního učení v ČR pojednává několik dokumentů, například Memorandum o celoživotním učení - Závěrečná zpráva o konzultačním procesu v ČR (2001), Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha (2001), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (2002), Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR ( 2003), Národní akční plán zaměstnanosti. Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých se rozšířila do všech států Evropy a světa, tedy i do České republiky. Tento dokument oproti Bílé knize je celý věnován vzdělávání dospělých. Nejprve popíšu myšlenky Hamburské deklarace s Agendou pro budoucnost a potom bude následovat popis myšlenek Memoranda o celoživotním učení a následně Bílá kniha. 12

13 Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých a Agenda pro budoucnost Hamburská deklarace O vzdělávání dospělých se zde mluví jako o klíčových kompetencích pro 21. stolení. Koncepce tohoto dokumentu narušuje tradiční představu rozdělení na základní a další vzdělání. Navazuje na další koncepci vzdělávající se společnosti, ve které má každý příležitost vzdělávat se a mít možnost seberealizace. Hlavní myšlenkou a zároveň cílem dokumentu je rozšiřování vzdělávání dospělých a zajištění vzdělávání pro všechny. Agenda pro budoucnost Vzdělávání dospělých bylo v Agendě pro budoucnost rozděleno do deset tématických celků: 1. Vzdělávání dospělých a demokracie- úkoly 21. století. 2. Zlepšování podmínek a kvality vzdělávání dospělých. 3. Zajištění všeobecného práva na gramotnost a základní vzdělání. 4. Vzdělání dospělých, rovnost obou pohlaví a emancipace žen. 5. Vzdělání dospělých a měnící se svět práce. 6. Vzdělávání dospělých ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a populaci. 7. Vzdělávání dospělých, kultura, hromadné sdělovací prostředky a nové informační technologie. 8. Vzdělávání dospělých, pro všechny: práva a aspirace různých skupin. 9. Ekonomická problematika vzdělávání dospělých. 10. Rozšiřování mezinárodní spolupráce a solidarity. Agenda pro budoucnost, má zajišťovat rovné vzdělávací příležitosti. Zároveň upozorňuje na zvýšení gramotnosti ve světě, o rovnováze v přístupu ke vzdělávání a motivuje k vytváření zdravějšího životního prostředí. Ke vzdělávání dospělých by měly přispívat i hromadné sdělovací prostředky, mělo by se více využívat způsobu distančního vzdělávání. Podpořeni ve financování vzdělávání by měli být kulturní instituce a sami účastníci vzdělávání. Bylo navrženo investovat minimálně 6% hrubého národního produktu členských států do vzdělávání. Na vzdělávání dospělých se má podílet stát, nevládní organizace a sociální partneři. 13

14 Memorandum o celoživotním učení Memorandum v rámci celoživotního učení rozlišuje vzdělávání formální, neformální a informální. Memorandum o celoživotním učení obsahuje 6 problémových okruhů k diskusi : 1. Nové základní dovednosti pro všechny 2. Více investic do lidských zdrojů 3. Inovovat vyučování a učení 4. Oceňovat učení 5. Přehodnotit poradenství 6. Přiblížit učení domovu Cíle nastíněné Memorandem byly porovnány s politickými záměry ČR formulovanými v dokumentech jako např. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a Národní plán zaměstnanosti. V tomto dokumentu se hovoří o problému neexistence komplexního právního rámce, který by umožňoval prostupnost mezi jednotlivými formami vzdělávání a o potřebě vytvoření mechanismů certifikace. Memorandum řeší otázku finančních pobídek pro zájemce o další vzdělávání.nabízení více vzdělávacích programů prostřednictvím nových netradičních vzdělávacích technologií jako je distanční vzdělávání. V Memorandu se píše také o rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT a k tomu se vázajícím informačním a poradenském středisku, které působí při úřadech práce. Memorandum seznamuje s programy pro vzdělávání dospělých, také informuje o projektu Akademie řemesel a služeb. Vzdělávání se týká odborných znalostí, praktických dovedností a znalostí potřebných k vedení malé a střední firmy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha O vzdělávání dospělých pojednává 4. kapitola Bílé knihy. 1. První část Vzdělávání dospělých jako integrální součást vzdělávací soustavy se zabývá vzděláváním dospělých a jeho vztahem na hospodářství. Vzdělávání dospělých poskytují státní i nestátní poskytovatelé a náklady za ně vynaložené, jsou hrazeny z veřejných i soukromých zdrojů. Vzdělávání dospělých je v České 14

15 republice rozvíjeno pomaleji než v ostatních zemích EU. V každé ze šesti částí je na konci navrženo možné řešení situace. Tři hlavní části vzdělávání dospělých: - Vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně vzdělání - Je to většinou studium dospělých ve všech druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol. - Další profesní vzdělávání - Patří sem povinné i nepovinné kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců, a kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání uchazečů o zaměstnání. - Ostatní součásti vzdělávání dospělých - jako jsou např. zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, vzdělávání seniorů apod. 2. V druhé části Klíčové problémy vzdělávání dospělých a jejich řešení jsou nastíněny 3 klíčové problémy vzdělávání dospělých. Prvním problémem jsou nejasné kompetence, neexistující nebo neúčinná motivace a neexistence mechanismů systémového rozvoje vzdělávání dospělých. Druhým klíčovým problémem je neexistující nebo neúčinná motivace, což znamená, že neexistují mechanismy, které by dospělé stimulovaly k dalšímu vzdělávání se. Třetí problém je neexistence mechanismů systémového rozvoje vzdělávání dospělých, neexistence systému certifikace a zaostávání mezinárodní spolupráce, provádění výzkumů a monitorování. 3. Třetí část Studium dospělých ve školách uvádí, že dospělí tvoří jen zlomek celkového počtu vzdělávaných ve školách - ve středních školách je to jen asi 8 %, ve vyšších odborných školách asi 10 % a ve vysokých školách asi 10 %. 4. Čtvrtá část Další profesní vzdělávání se už zabývá konkrétním typem vzdělávání dospělých a to dalším profesním vzděláváním, které patří mezi nejrozšířenější. 5. V páté části Rekvalifikační vzdělávání se mluví o rekvalifikaci, do které se zapojují osoby vedené na úřadech práce i osoby zaměstnané. 6. Šestou částí je Zájmové a občanské vzdělávání v dospělosti, které rozvíjí vlastní záliby jedince, ale přispívá i ke zvýšení celkové vzdělanosti ve státě. 15

16 Současné školství v Číně V ČR a ostatních zemích v rámci EU řeší otázky vzdělávání dětí a dospělých mezinárodní úmluvy a zákony dané země. Na zemi je však mnoho zemí, kde vzdělávání dětí a dospělých není na potřebné úrovni pro požadavky dnešní doby. V Číně, která se po stránce ekonomické a technické rozvijí velmi rychle má školství hodně problémů, které brání získání i základního vzdělání mnoha dětem. V roce 2006 se základního vzdělání nedostalo milionu dětí, i když školní docházka v Číně je povinná. Čína vydává na školství okolo 3 % HDP, což je naprosto nedostatečné. Země EU vynakládají pro potřeby školství částky v rozmezí 4,5-5,5 % HDP. Čínské školství je také jedno z nejdražších na světě. Nedostatek financí ve školství způsobuje několik závažných problémů: 1. Školy vybírají nadměrné školné sociální nerovnost, chudí nemají přístup ke vzdělání a zůstávají pořád chudí. 2. Nerovná příležitost vzdělání pro každého do škol jsou posíláni synové, ¾ žen školy vůbec nenavštěvuje a neumí psát. 3. Obtížné podmínky pro přijetí obtížné placené přijímací testy, ne každý si může dovolit. 4. Zastaralý obsah osnov a vzdělávacích metod jednostranná propagace komunismu, malá dynamika, stereotyp. Čínské školství má některé tradiční prvky a přednosti, bez nich by se čínská kultura jako celek nemohla existovat. 2.3 Dílčí závěry Vzdělávání dospělých je určeno pro absolventy základních škol, pro absolventy středních odborných škol, pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou a gymnázií, pro rekvalifikaci zaměstnanců strojírenských firem, pro zájemce z řad nezaměstnaných a pro zájemce registrované na Úřadu práce. O vzdělávání dospělých v ČR pojednává několik dokumentů, například Memorandum o celoživotním učení, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR, Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a Národní akční plán zaměstnanosti. 16

17 3. O metodě řešení dané problematiky Při řešení cílů bakalářské práce jsem použil metodu literárního průzkumu a metodu řízeného rozhovoru. Při literárním průzkumu jsem využil nejnovější publikace o dané problematice a několik starších vydání z oblasti didaktiky vzdělávání na středních školách a vzdělávání dospělých. Metodu řízeného rozhovoru jsem využil při získávání informací o poptávce a nabídce strojírenských dělnických povolání na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Vyhodnocení získaných výsledků jsem řešil pomoci analýzy poptávky po pracovní síle a nabídka pracovní síly. Výsledky analýzy jsem zpracoval do grafické podoby. Metodu řízeného rozhovoru jsem využil při získávání informací u zájmu o krátkodobé, nebo dlouhodobé vzdělávání se, profilování vlastní kvalifikace, o formu vzdělávání se a zájmu o navržený modulární vzdělávací program u skupiny pracovníků zaměstnaných ve strojírenských podnicích v místním regionu. Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky jsem vyhodnotil v procentech. 3.1 Dílčí závěry Při řešení stanovených cílů literárního průzkumu jsem zpracoval stručný přehled didaktiky vzdělávání dospělých a preferoval myšlenku modulárního vzdělávacího programu. Prokázat zájem o strojírensky vzdělané pracovníky a zájem strojírenských firem o tyto profese v místním regionu, budu zpracovávat na základě údajů Úřadu práce v Uherském Hradišti. Zájem pracovníků strojírenských firem o navržené formy, vzdělávací programy a o časové dotaci vzdělávacích programů zpracuji na základě údajů získaných od vybrané skupiny pracovníků v procentech. 17

18 4. Obsah vzdělávání dospělých na SOŠ Úvod: V české republice má didaktika vzdělávání dospělých své historické místo hlavně v poválečných letech a tak je na co navazovat. První vysokoškolskou katedru v oboru pedagogiky vzdělávání dospělých založil F, Hyblík. Dneska se tento studijní obor vyučuje na několika vysokých školách v české republice. V 60 letech v podnikové sféře v různých oblastech státních a resortních institucí nastal prudký rozmach v oboru didaktiky vzdělávání dospělých a současně se tento nový trend objevil i na některých vysokých školách v české republice. O tento prudký rozmach v didaktice vzdělávání dospělých se zasloužila řada odborníků, kteří aktivně rozvíjeli didaktické metody, formy a výukové technologie vzdělávání dospělých. Mezi tyto odborníky patří J. Pondělíček, M. Jachout, M. Koš, J. Ondryáš, M. Borák, M. Vrbka, Z. Kuchyňka Z. Šrbrtovou a další. V dnešní době rozvoje informatiky, informačních a komunikačních technologií, inženýrských a dalších moderních technologií jsou vědecké poznatky těchto odborníků aplikovány do výuky didaktiky vzdělávání dospělých, kde se dále rozvíjí a zdokonalují praxí. Tyto aplikace moderního vědeckého poznání často překračují rámec výuky a velká část didaktických dovedností nachází uplatnění v dalších oborech např. managementu, marketingu a obchodě. Pro teorii vzdělávání dospělých se používá nejčastěji termín andragogika, termín pedagogika se používá při vzdělávání dětí na úrovni mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol. Didaktika vzdělávání dospělých je orientována na dospělé účastníky, kteří již ukončili střední a vyšší odborné školy. Kvalifikace těchto absolventů někdy není možno využít a tak je třeba je rekvalifikovat na profese, po kterých je v místě jejich bydliště poptávka. U dospělých účastníků vzdělávání se předpokládá schopnost se učit novým znalostem a dovednostem,nebo si obnovit zapomenuté znalosti a dovednosti, návyky a postoje. Důležitým předpokladem pro úspěšnost při vzdělávání je také učitel a jeho didaktické dovednosti. Didaktické dovednosti se nazývají také teorií vyučování, a ta se dělí na část přípravnou, realizační a vyhodnocovací. Při srovnání klasické školní 18

19 didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých jsou rozdílné postoje žáků škol a dospělých účastníků vzdělávání, také psychické procesy vykazují značné rozdíly. Vzdělávání dospělých se dělí na několik základních prvků: 1. Účastník vzdělávání, kterému je vzdělávání určeno a kde se předpokládá schopnost se učit. 2. Učitel vzdělávání, který formuje cíle a průběh vyučování, iniciuje, podněcuje a rozvíjí schopnosti učit se u účastníků vzdělávání, hodnotí výsledky vzdělávání. 3. Metody a formy vzdělávání dospělých účastníků. Aby byl proces vzdělávání dospělých efektivní a vedl ke splnění výukových cílů, je třeba uplatňovat širokou škálu moderních vyučovacích metod a forem výuky. Nejčastější používané formy při vzdělávání dospělých jsou presenční, distanční, kombinovaná a terénní formy, které jsou didakticky odlišné. Zvláštní formu tvoří sebevzdělávání. Také použití moderních komunikačních a informačních technologií je rozdílné při výuce u těchto výukových formách. Tento typ vzdělávání musí splňovat základní podmínku každého vzdělávání, a tou je splnění cílů vzdělávání. Na úspěšné splnění cílů má vliv volba vzdělávacích cílů, obsah, formy, metody, didaktická technika a organizace vzdělávání. Tyto faktory ovlivňuje řada dalších psychologických, fyziologických, osobnostních a sociálních předpokladů, aby vzdělávání splnilo stanovené cíle. S těmito neopomenutelnými předpoklady musí učitel počítat při procesu učení a vyučování dospělých, aby dosáhl co nejlepších výsledků při plnění vzdělávacích cílů. 19

20 4.1 Studium dospělých Motivace úspěch v učení Motivace vytváří stav připravenosti přijmout informace do paměti studujícího a usnadňuje překonávání možných obtíží při vzdělávání.u dospělých lidí je spojena motivace především s potřebami, zájmy a postoji, které mají vliv na zahájení, celkový průběh a úspěšné zakončení vzdělávání. Sebemotivaci člověka k učení dokáže udržet hlavně úspěch na vysoké úrovni. K dosažení úspěchu v učení je dobré stanovit realistické cíle a to jak dílčí, tak celkové. Zájem o učební látku a seberealizace účastníka vzdělávání vytváří kladnou motivaci k učení, kterou je třeba všestranně podporovat a rozvíjet. Vzdělávání dospělých je založeno na získávání a formulování odborných vědomostí, dovedností, návyků a postojů, čímž se zvyšuje po ukončení vzdělávání produktivita vlastní práce a celková výkonnost člověka. Co má učitel udělat, aby motivaci posiloval: 1. Vyjasnit si důvody, které vedou ke vzdělávání se dospělého 2. Aktivovat účastníka vzdělávání, aby se vzdělával ( podpora vůle k učení, podmínky pro vzdělávání, sociální podmínky..) 3. Eliminovat strach z učení v procesu vzdělávání 4. Poznat zákonitosti učení dospělých Předpoklady se učit nutný prvek ke vzdělávání Rozvoj vědomostí a dovedností učit se je důležitý předpoklad výuky při vzdělávání dospělých. Schopnost učit se ovlivňuje ochota k učení, intelekt, podměty k učení, rychlost osvojování učební látky a schopnost vybavovat si učivo. Úspěch vzdělávání dále ovlivňují fyziologické, psychologické a sociální prvky daného jedince, metody a techniky v procesu vyučování ze strany učitele. Cílem vzdělávání dospělých jsou změny v myšlení, chování a jednání účastníka. Paměť-souvisí s činností mozku a spolupráce obou hemisfér, je nutná při vzdělávání dospělých. Při procesu vzdělávání a učení člověka dochází k propojení racionální a tvůrčí činnosti mozku.v paměti se uchovávají minulé zkušenosti, které jsme dříve dělali, vnímali, nebo prožívali. Tyto zkušenosti jsme si je schopni zapamatovat,uchovat a vybavit dle potřeby. 20

21 Pozornost má podstatný vliv na schopnost se učit, může být záměrná a nezáměrná. Pozornost je spojena s pamětí. Jedná se o zaměřenost člověka na určitý předmět, činnost, situaci či jev. Hlavní faktory, které ovlivňují koncentraci na učení jsou: 1. Schopnost se učit kapacita mozku, vůle, uvědomělost, trvanlivost 2. Fyziologické faktory u člověka vnější, vnitřní 3. Pracovní faktory mezilidské vztahy, charakter práce 4. Úroveň výuky didaktika 5. Rodinné faktory konflikty, volný čas, povinnosti doma 6. Učitel odborné kompetence, komunikační a didaktické dovednosti Učení dospělých se dělí na 3 části: 1. Učební postup 2. Učební látku 3. Postupy Učební postupy mají větší úspěšnost, když je do procesu učení zapojeno co nejvíce lidských smyslů. V procesu vzdělávání se dospělý účastníci opírají často o zkušenosti, informace, vlastní způsoby pozorování a přemýšlení. Proto je vzdělávání dospělých individuální proces. Časté způsoby používané při učení jsou strukturování a trénování. Strukturování znamená rozdělit poznatky co s čím souvisí, jakým způsobem,proč. Učení se strukturací má základ pochopení v souvislostech a navazuje na motivační faktory při učení dospělých. Při sestavování struktury učební látky je důležité vymezení základních pojmů, jejich uspořádání a rozdělení na menší části. Strukturování učiva přináší nejlepší výsledky, pokud je spojeno s učebním tréninkem. Trénink výcvik Výcvik je proces, kde dochází k osvojování a opakování učební látky, k přebírání a předvádění způsobů jednání a chování. Pravidla pro vedení tréninku: 1. Dělit učební látku na menší díly 2. Nepřetěžovat učením 21

22 3. Zpočátku jde učení rychle, později pomaleji 4. Opakovat, ale ne příliš brzy Učení dospělých osvojování a upevňování faktů, znalostí a dovedností Základní produkty učení dospělých jsou informace, vědomosti, dovednosti, návyky a postoje. Informace-jedná se o sumu faktů, bez kterých se v dnešní době nelze obejít. Vědomosti jsou to v poměti uložené informace nutné pro kvalifikaci určité pracovní činnosti Dovednosti praktické schopnosti používat informace a vědomosti v různých pracovních úkonech. Návyky automatizované dovednosti při provádění řady úkonů a operací v dané profesi. Postoje Osvojování učební látky- proces při výuce Při osvojování učební látky je důležitým předpokladem cílově zaměřená pozornost na vlastní výuku, aktivita, spolupráce a tvůrčí činnost účastníků vzdělávání. Bez plnění těchto předpokladů jsou výsledky osvojování učiva na nízké úrovni. 1. Při dobré koncentraci dochází u dospělého v procesu výuky k ukládání znalostí do paměti po vrstvách, dle předchozího postupu. Tomu je nutné přizpůsobit způsoby učení a didaktické metody při vyučování. Na základě výsledků aktivity učícího, se mění chování, osobnostní vlastnosti a přetváří se dřívější zkušenosti účastníka vzdělávání dospělých. Každý dospělý člověk má svůj styl učení, který na základě svých zkušeností využívá při výuce. Rozdíly mezi učením studentů a dospělých : Studenti: - studenti vnímají cíle a obsah učiva jako dané - informace často přejímají tak, jak je slyšeli - do vyučování se zapojují velmi málo - vědomosti a dovednosti využívají v praxi mnohem později - význam vzdělávání pro svou budoucí kvalifikaci vnímají velmi málo Dospělý: - mají snahu zasahovat do vyučování, a tím ovlivňovat cíle a obsah učiva - informace z výuky ověřují a porovnávají ze svými zkušenostmi 22

23 - aktivně a tvořivě spolupracují při výuce - získané vědomosti a dovednosti ihned využívají ve svém zaměstnání - uvědomují si význam vzdělávání pro svou kvalifikaci V současné době se rozšiřuje učení dospělých pomocí moderních informačních technologií e-learning, telematika, multimediální vzdělávání a další technologie. Tyto nově vyvinuté technologie se rychle zdokonalují, začínají převládat a postupně nahrazují výukové metody a učitele při vzdělávání dospělých. Současné metody učení dospělých jsou tradiční kurzy, koučink, semináře, tréninky, CTB, WBI, WBT a sebevzdělávání. Realizace vyučování dospělých Pokud člověk pochopí vzájemné souvislosti podle naučených pravidel a zákonů, potom se dá říci, že ví a zná učební látku. Vědomosti získané v určitém oboru, zážitky, pocity, a potřeby dané osobnosti spolu na sebe vzájemně působí. Pro to, aby vzájemné působení těchto faktorů přineslo žádaný efekt je třeba splnit několik podmínek. Podmínky pro vzájemné působení jsou: 1. Motivace dospělého 2. Stanovení dosažitelného cíle výuky nutnost úspěchu vzdělávaného 3. Osobní vedení každého dospělého účastníka vzdělávání 4. Rozdělení učiva do menších celků a poukázání na vzájemné souvislosti a vazby 5. Seznámení s významem učební látky pro danou profesi 6. Postup při výuce krok za krokem Obsah výuky vzdělávacího projektu musí učitel rozpracovat do učebních plánů a učebních osnov. Obsah učebního plánu: 1. Vyučované předměty, nebo tématické celky 2. Hodinová dotace na vyučované předměty a její rozdělení 3. Způsob ověřování výsledků výuky Obsah učební osnovy: 1. Dílčí rozdělení vyučovaných předmětů a časové dotace 2. Vypracování tématických plánů 23

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více