K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda Vypracoval: Jan Dula

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelů Jan Dula 2

3 Děkuji panu Mgr. et Mgr. Karlu Ourodovi za vedení bakalářské práce a za podnětné rady k pochopení formy a struktury práce. Dále děkuji za čas strávený nad pracovními verzemi práce a následnými konzultacemi. 3

4 Obsah: Úvod...6 I. Teoretická část 1. Údaje o vzdělávací instituci Umístnění SOŠ technické v Uherském Hradišti Popis vzdělávací instituce historie, současnost Vzdělávání dospělých na SOŠ technické v Uherském Hradišti Dílčí závěry 2. Cílová skupina Cílová skupina pro koho je určeno vzdělávání Dokumenty EU a ČR, které řeší problém vzdělávání dospělých Dílčí závěry O metodě řešení dané problematiky Dílčí závěry Obsah vzdělávání dospělých na SOŠ Studium dospělých Realizace vyučování dospělých Formy vyučování dospělých Metody vyučování dospělých Speciální postupy vzdělávání dospělých Organizace a vybavení výukových prostor Dílčí závěry Formulace hypotéz 33 II. Praktická část 6. Výsledky průzkumu Výsledky průzkumu na ÚP v Uherském Hradišti Výsledky průzkumu o možnostech vzdělávání

5 6.3 Výsledky literárního průzkumu Dílčí závěry Navrhovaný modulární vzdělávací program Učební dokumenty Učební plán Moduly vzdělávacího programu.49 Závěry pro edukační realitu...66 Použitá literatura.67 Resumé Summary...69 Anotace Přílohy

6 Úvod: Téma své bakalářské práce jsem si vybral na základě svého dlouholetého zájmu o tuto problematiku. Rozhodl jsem se, že vypracuji pro výuku vzdělávání dospělých přehled didaktiky a návrh učebních plánů pro tuto formu vzdělávání na SOŠ technické v Uherském Hradišti. Na Úřadu práce v Uherském Hradišti provedu analýzu poptávky a nabídky práce u evidovaných osob se strojírenským zaměřením, abych zjistil současnou potřebu pracovníků pro strojírenský průmysl ve zdejším regionu. Prostřednictvím provedeného průzkumu u pracovníků strojírenských firem v místním regionu se snažím ověřit, o jakou formu vzdělávání dospělých pracovníků je zájem. Snažím se zjistit potřebu nových vzdělávacích programů pro rekvalifikace ve strojírenských profesích na SOŠ technické v Uherském Hradišti a navrhnout nový vzdělávací program. V této práci se zabývám v teoretické části didaktikou vzdělávání a rekvalifikací dospělých na SOŠ. Vzdělávání a rekvalifikace dospělých má významné místo na trhu práce, kde umožňuje rozvoj lidského potenciálu. Tato forma vzdělávání dospělých na trhu práce rychle reaguje na měnící se poptávku po pracovních silách v daném oboru a umožňuje získat uchazeči o zaměstnání nové pracovní místo. V dnešní moderní společnosti se vzdělání a tváření pracovních dovedností stává celoživotním procesem. Znalosti, které lidé získají v průběhu přípravy na povolání, již v dnešní době nestačí tempu rozvoje vědy a techniky. Je třeba je neustále rozšiřovat, prohlubovat o poznatky v oboru a všeobecné znalosti související s pracovní náplní. Z hlediska konkurenceschopnosti podniků je nutné klást důraz na rozvoj lidských zdrojů a jejich vzdělávání. Při zavádění nových technologií si manageři podniků začínají uvědomovat, že je třeba lidské zdroje v podniku v zájmu konkurenceschopnosti podniku dále vzdělávat. Mělo by být v zájmu každého člověka, aby mohl uspět na trhu práce postaráním se o zvyšování své kvalifikace a tím i úspěšné nalézání nového zaměstnání. Také finanční stránka není při zvýšené kvalifikaci zanedbatelná a je to jeden z významných motivačních faktorů. Tento proces se nedá uzavřít tvrzením, že 6

7 už to nestojí za to 20 let před odchodem do důchodu se rekvalifikovat, nebo studovat nový obor. 7

8 Teoretická část 1. Údaje o vzdělávací instituci 1.1 SOŠ v Uherském Hradišti SOŠ se nachází na břehu řeky Moravy v blízkosti centra Uherského Hradiště a je velmi dobře dopravně dostupná z blízkého okolí autobusovou a vlakovou dopravou. Malá vzdálenost od centra města umožňuje žákům SOŠ technické kulturní, sportovní a zájmové využití volného času. Centrální areál SOŠ technické se skládá se ze čtyř komplexů budov. Školu tvoří dvě patrové budovy propojené krytou chodbou.vedle školy se nachází dílny SOŠ, kde se vyučují strojírenské obory a automechanici. Hlavní budova se nachází naproti školy a je zde umístněno ubytovací centrum pro žáky SOŠ a jiných organizací. Rovněž zde sídlí vedení školy a ekonomický úsek. Vedle hlavní budovy je tělocvična a tenisový kurt. Dílny dřevařských oborů jsou mimo centrální areál SOŠ vzdálené asi 1 kilometr. Část žáků 3. a 4. ročníku získává odbornou praxi v různých strojírenských podnicích v Uherském Hradišti a okolí. 1.2 Popis vzdělávací instituce Historie Vzdělávací komplex SOŠ a SOU vznikl v padesátých letech jako střední odborné učiliště pro přípravu odborníků strojírenských oborů a elektrooborů pro největšího výrobce letadel v Československu - LET Kunovice. Vznik středního odborného učiliště strojírenského se datuje od 19. srpna 1983 a bylo organizačně začleněno do struktury národního podniku LET Uherské Hradiště Kunovice jako samostatná organizační jednotka na úrovni závodu a zároveň zařazeno do sítě středních odborných učilišť MŠ ČSR. 8

9 Součástí SOU se stalo: místně odloučené pracoviště praktického vyučování při národním podniku MESIT Uherské Hradiště, místně odloučené pracoviště praktického a teoretického vyučování při národním podniku MORAVAN Otrokovice. Střední odborné učiliště se svými místně odloučenými pracovišti zajišťovalo přípravu mládeže pro výkon dělnických povolání v těchto studijních a učebních oborech: mechanik seřizovač se zaměřením pro obráběcí stroje a linky mechanik letadlových přístrojů strojní mechanik se zaměřením pro stroje a zařízení obráběč kovů mechanik elektronických zařízení nástrojař Vznik samostatného SOU strojírenského, vznik SOU Mojmír, vznik SOŠ a SOU Uherské Hradiště, Mojmír 747 Dne 19. prosince 1990 byla rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky vyčleněna z LETu a. s. Kunovice vnitřní organizační jednotka střední odborné učiliště a z ní vytvořen nový právnický a ekonomický subjekt SOU strojírenské Uherské Hradiště, Mojmír 747 příspěvková organizace. Současně byla z MESIT a. s. Uh. Hradiště a MORAVAN a. s. Otrokovice vyčleněna místně organizační pracoviště a podřízena zřízené příspěvkové organizaci. Základním účelem předmětem činnosti SOU Mojmír 747 se stala příprava mládeže na dělnická povolání a s tím spojená teoretická a praktická výchova a výchova mimo vyučování. Proto se dodatkem Ministerstva hospodářství České republiky z 6. dubna 1994 změnil název příspěvkové organizace na Střední odborné učiliště Uherské Hradiště, Mojmír 747. Název školy se od září 1998 změnil na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uherské Hradiště, Mojmír

10 Současnost Charakteristika školy Střední odborná škola technická Uherské Hradiště je školou státní a specializuje se na výuku oborů těchto technických oblastí: stavebnictví dřevařství strojírenství Strojírenství má v naší škole - SOU - dlouhodobou tradici (výchova odborníků pro podniky s leteckou výrobou, ale i pro strojírenské podniky v regionu). Z důvodu existence Střední průmyslové školy v Uherském Hradišti se specializujeme na učební obory a to čtyřleté i tříleté. Teoretická výuka probíhá ve 16 kmenových učebnách a ve 3 odborných pracovnách:cizí jazyk - speciální učebna a informatika - dvě pracovny o 15 počítačích. Připojení k síti Internet, včetně ové pošty, mají všichni pracovníci a žáci k dispozici po celý den. Odborný výcvik probíhá jednak ve vlastních školních dílnách, které jsou v areálu školy, ale i na odloučených pracovištích Ve vyšších ročnících škola uzavírá dohody se soukromými podniky a firmami pro praktický výcvik žáků. Většinou se jedná o přímou výchovu žáků pro budoucí potřeby firmy. Tento systém přináší dobré výsledky při zapojování žáků učebních oborů do zaměstnání a snižuje procentuální nezaměstnanost našich absolventů. 1.3 Vzdělávání dospělých na SOŠ v Uherském Hradišti Vzdělávání dospělých na SOŠ technické v Uherském Hradišti se ještě nezačalo provádět ve větší míře, pro nezájem nezaměstnaných o strojní obory. Ze strany zaměstnavatelů je výrazný zájem o kurzy základů strojírenství při rekvalifikaci na profesi svářeč. Spolupráce s Úřadem práce je na mulové úrovni, daná instituce nemá zájem o spoluprací se SOŠ, spolupracuje se soukromým sektorem. V budoucnu se pravděpodobně SOŠ stane centrem pro vzdělávání dospělých ve strojírenských oborech a na tuto situaci je potřeba se připravit předem. Celosvětový trend v oblasti vzdělávání dospělých nasvědčuje, že i v české republice se postupně tento způsob 10

11 vzdělávání bude postupně rozšiřovat a stávat běžnou potřebou pro pomoc při hledání pracovního uplatnění. 1.4 Dílčí závěry Pro velký zájem o strojírenské profese z řad podnikatelů v místním regionu a pro školství nepříznivý demografický vývoj, bude vzdělávání dospělých jedna z nejperspektivnějších cest pro SOŠ. Zdejší SOŠ se soustavně modernizuje po stránce technické i pedagogické, velmi dobrá dopravní dostupnost dává možnost stát se centrem vzdělávání dospělých. 11

12 2. Cílová skupina 2.1 Cílová skupina pro koho je určeno vzdělávání Tento typ vzdělávání je určený pro absolventy základních škol bez středního vzdělání, pro absolventy středních odborných škol se strojírenským i nestrojírenským zaměřením, pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou a gymnázií, pro rekvalifikaci zaměstnanců strojírenských firem, pro zájemce z řad nezaměstnaných a pro zájemce registrované na Úřadu práce. Absolventi vzdělávání se mohou uplatnit jako kvalifikovaní pracovníci v malých, středních a velkých strojírenských podnicích v místním regionu a kraji. Cílem vzdělávání je naučit nejen odborným znalostem a dovednostem, ale i základním sociálně pracovním návykům, postojům, zvykům a schopnosti se dále vzdělávat v celoživotním vzdělávání. 2.2 Dokumenty EU a ČR, které řečí problém vzdělávání dospělých V oblasti celoživotního učení v ČR pojednává několik dokumentů, například Memorandum o celoživotním učení - Závěrečná zpráva o konzultačním procesu v ČR (2001), Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha (2001), Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (2002), Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR ( 2003), Národní akční plán zaměstnanosti. Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých se rozšířila do všech států Evropy a světa, tedy i do České republiky. Tento dokument oproti Bílé knize je celý věnován vzdělávání dospělých. Nejprve popíšu myšlenky Hamburské deklarace s Agendou pro budoucnost a potom bude následovat popis myšlenek Memoranda o celoživotním učení a následně Bílá kniha. 12

13 Hamburská deklarace o vzdělávání dospělých a Agenda pro budoucnost Hamburská deklarace O vzdělávání dospělých se zde mluví jako o klíčových kompetencích pro 21. stolení. Koncepce tohoto dokumentu narušuje tradiční představu rozdělení na základní a další vzdělání. Navazuje na další koncepci vzdělávající se společnosti, ve které má každý příležitost vzdělávat se a mít možnost seberealizace. Hlavní myšlenkou a zároveň cílem dokumentu je rozšiřování vzdělávání dospělých a zajištění vzdělávání pro všechny. Agenda pro budoucnost Vzdělávání dospělých bylo v Agendě pro budoucnost rozděleno do deset tématických celků: 1. Vzdělávání dospělých a demokracie- úkoly 21. století. 2. Zlepšování podmínek a kvality vzdělávání dospělých. 3. Zajištění všeobecného práva na gramotnost a základní vzdělání. 4. Vzdělání dospělých, rovnost obou pohlaví a emancipace žen. 5. Vzdělání dospělých a měnící se svět práce. 6. Vzdělávání dospělých ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a populaci. 7. Vzdělávání dospělých, kultura, hromadné sdělovací prostředky a nové informační technologie. 8. Vzdělávání dospělých, pro všechny: práva a aspirace různých skupin. 9. Ekonomická problematika vzdělávání dospělých. 10. Rozšiřování mezinárodní spolupráce a solidarity. Agenda pro budoucnost, má zajišťovat rovné vzdělávací příležitosti. Zároveň upozorňuje na zvýšení gramotnosti ve světě, o rovnováze v přístupu ke vzdělávání a motivuje k vytváření zdravějšího životního prostředí. Ke vzdělávání dospělých by měly přispívat i hromadné sdělovací prostředky, mělo by se více využívat způsobu distančního vzdělávání. Podpořeni ve financování vzdělávání by měli být kulturní instituce a sami účastníci vzdělávání. Bylo navrženo investovat minimálně 6% hrubého národního produktu členských států do vzdělávání. Na vzdělávání dospělých se má podílet stát, nevládní organizace a sociální partneři. 13

14 Memorandum o celoživotním učení Memorandum v rámci celoživotního učení rozlišuje vzdělávání formální, neformální a informální. Memorandum o celoživotním učení obsahuje 6 problémových okruhů k diskusi : 1. Nové základní dovednosti pro všechny 2. Více investic do lidských zdrojů 3. Inovovat vyučování a učení 4. Oceňovat učení 5. Přehodnotit poradenství 6. Přiblížit učení domovu Cíle nastíněné Memorandem byly porovnány s politickými záměry ČR formulovanými v dokumentech jako např. Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a Národní plán zaměstnanosti. V tomto dokumentu se hovoří o problému neexistence komplexního právního rámce, který by umožňoval prostupnost mezi jednotlivými formami vzdělávání a o potřebě vytvoření mechanismů certifikace. Memorandum řeší otázku finančních pobídek pro zájemce o další vzdělávání.nabízení více vzdělávacích programů prostřednictvím nových netradičních vzdělávacích technologií jako je distanční vzdělávání. V Memorandu se píše také o rekvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT a k tomu se vázajícím informačním a poradenském středisku, které působí při úřadech práce. Memorandum seznamuje s programy pro vzdělávání dospělých, také informuje o projektu Akademie řemesel a služeb. Vzdělávání se týká odborných znalostí, praktických dovedností a znalostí potřebných k vedení malé a střední firmy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha O vzdělávání dospělých pojednává 4. kapitola Bílé knihy. 1. První část Vzdělávání dospělých jako integrální součást vzdělávací soustavy se zabývá vzděláváním dospělých a jeho vztahem na hospodářství. Vzdělávání dospělých poskytují státní i nestátní poskytovatelé a náklady za ně vynaložené, jsou hrazeny z veřejných i soukromých zdrojů. Vzdělávání dospělých je v České 14

15 republice rozvíjeno pomaleji než v ostatních zemích EU. V každé ze šesti částí je na konci navrženo možné řešení situace. Tři hlavní části vzdělávání dospělých: - Vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně vzdělání - Je to většinou studium dospělých ve všech druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol. - Další profesní vzdělávání - Patří sem povinné i nepovinné kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců, a kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání uchazečů o zaměstnání. - Ostatní součásti vzdělávání dospělých - jako jsou např. zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, vzdělávání seniorů apod. 2. V druhé části Klíčové problémy vzdělávání dospělých a jejich řešení jsou nastíněny 3 klíčové problémy vzdělávání dospělých. Prvním problémem jsou nejasné kompetence, neexistující nebo neúčinná motivace a neexistence mechanismů systémového rozvoje vzdělávání dospělých. Druhým klíčovým problémem je neexistující nebo neúčinná motivace, což znamená, že neexistují mechanismy, které by dospělé stimulovaly k dalšímu vzdělávání se. Třetí problém je neexistence mechanismů systémového rozvoje vzdělávání dospělých, neexistence systému certifikace a zaostávání mezinárodní spolupráce, provádění výzkumů a monitorování. 3. Třetí část Studium dospělých ve školách uvádí, že dospělí tvoří jen zlomek celkového počtu vzdělávaných ve školách - ve středních školách je to jen asi 8 %, ve vyšších odborných školách asi 10 % a ve vysokých školách asi 10 %. 4. Čtvrtá část Další profesní vzdělávání se už zabývá konkrétním typem vzdělávání dospělých a to dalším profesním vzděláváním, které patří mezi nejrozšířenější. 5. V páté části Rekvalifikační vzdělávání se mluví o rekvalifikaci, do které se zapojují osoby vedené na úřadech práce i osoby zaměstnané. 6. Šestou částí je Zájmové a občanské vzdělávání v dospělosti, které rozvíjí vlastní záliby jedince, ale přispívá i ke zvýšení celkové vzdělanosti ve státě. 15

16 Současné školství v Číně V ČR a ostatních zemích v rámci EU řeší otázky vzdělávání dětí a dospělých mezinárodní úmluvy a zákony dané země. Na zemi je však mnoho zemí, kde vzdělávání dětí a dospělých není na potřebné úrovni pro požadavky dnešní doby. V Číně, která se po stránce ekonomické a technické rozvijí velmi rychle má školství hodně problémů, které brání získání i základního vzdělání mnoha dětem. V roce 2006 se základního vzdělání nedostalo milionu dětí, i když školní docházka v Číně je povinná. Čína vydává na školství okolo 3 % HDP, což je naprosto nedostatečné. Země EU vynakládají pro potřeby školství částky v rozmezí 4,5-5,5 % HDP. Čínské školství je také jedno z nejdražších na světě. Nedostatek financí ve školství způsobuje několik závažných problémů: 1. Školy vybírají nadměrné školné sociální nerovnost, chudí nemají přístup ke vzdělání a zůstávají pořád chudí. 2. Nerovná příležitost vzdělání pro každého do škol jsou posíláni synové, ¾ žen školy vůbec nenavštěvuje a neumí psát. 3. Obtížné podmínky pro přijetí obtížné placené přijímací testy, ne každý si může dovolit. 4. Zastaralý obsah osnov a vzdělávacích metod jednostranná propagace komunismu, malá dynamika, stereotyp. Čínské školství má některé tradiční prvky a přednosti, bez nich by se čínská kultura jako celek nemohla existovat. 2.3 Dílčí závěry Vzdělávání dospělých je určeno pro absolventy základních škol, pro absolventy středních odborných škol, pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou a gymnázií, pro rekvalifikaci zaměstnanců strojírenských firem, pro zájemce z řad nezaměstnaných a pro zájemce registrované na Úřadu práce. O vzdělávání dospělých v ČR pojednává několik dokumentů, například Memorandum o celoživotním učení, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR, Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a Národní akční plán zaměstnanosti. 16

17 3. O metodě řešení dané problematiky Při řešení cílů bakalářské práce jsem použil metodu literárního průzkumu a metodu řízeného rozhovoru. Při literárním průzkumu jsem využil nejnovější publikace o dané problematice a několik starších vydání z oblasti didaktiky vzdělávání na středních školách a vzdělávání dospělých. Metodu řízeného rozhovoru jsem využil při získávání informací o poptávce a nabídce strojírenských dělnických povolání na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Vyhodnocení získaných výsledků jsem řešil pomoci analýzy poptávky po pracovní síle a nabídka pracovní síly. Výsledky analýzy jsem zpracoval do grafické podoby. Metodu řízeného rozhovoru jsem využil při získávání informací u zájmu o krátkodobé, nebo dlouhodobé vzdělávání se, profilování vlastní kvalifikace, o formu vzdělávání se a zájmu o navržený modulární vzdělávací program u skupiny pracovníků zaměstnaných ve strojírenských podnicích v místním regionu. Výsledky odpovědí na jednotlivé otázky jsem vyhodnotil v procentech. 3.1 Dílčí závěry Při řešení stanovených cílů literárního průzkumu jsem zpracoval stručný přehled didaktiky vzdělávání dospělých a preferoval myšlenku modulárního vzdělávacího programu. Prokázat zájem o strojírensky vzdělané pracovníky a zájem strojírenských firem o tyto profese v místním regionu, budu zpracovávat na základě údajů Úřadu práce v Uherském Hradišti. Zájem pracovníků strojírenských firem o navržené formy, vzdělávací programy a o časové dotaci vzdělávacích programů zpracuji na základě údajů získaných od vybrané skupiny pracovníků v procentech. 17

18 4. Obsah vzdělávání dospělých na SOŠ Úvod: V české republice má didaktika vzdělávání dospělých své historické místo hlavně v poválečných letech a tak je na co navazovat. První vysokoškolskou katedru v oboru pedagogiky vzdělávání dospělých založil F, Hyblík. Dneska se tento studijní obor vyučuje na několika vysokých školách v české republice. V 60 letech v podnikové sféře v různých oblastech státních a resortních institucí nastal prudký rozmach v oboru didaktiky vzdělávání dospělých a současně se tento nový trend objevil i na některých vysokých školách v české republice. O tento prudký rozmach v didaktice vzdělávání dospělých se zasloužila řada odborníků, kteří aktivně rozvíjeli didaktické metody, formy a výukové technologie vzdělávání dospělých. Mezi tyto odborníky patří J. Pondělíček, M. Jachout, M. Koš, J. Ondryáš, M. Borák, M. Vrbka, Z. Kuchyňka Z. Šrbrtovou a další. V dnešní době rozvoje informatiky, informačních a komunikačních technologií, inženýrských a dalších moderních technologií jsou vědecké poznatky těchto odborníků aplikovány do výuky didaktiky vzdělávání dospělých, kde se dále rozvíjí a zdokonalují praxí. Tyto aplikace moderního vědeckého poznání často překračují rámec výuky a velká část didaktických dovedností nachází uplatnění v dalších oborech např. managementu, marketingu a obchodě. Pro teorii vzdělávání dospělých se používá nejčastěji termín andragogika, termín pedagogika se používá při vzdělávání dětí na úrovni mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol. Didaktika vzdělávání dospělých je orientována na dospělé účastníky, kteří již ukončili střední a vyšší odborné školy. Kvalifikace těchto absolventů někdy není možno využít a tak je třeba je rekvalifikovat na profese, po kterých je v místě jejich bydliště poptávka. U dospělých účastníků vzdělávání se předpokládá schopnost se učit novým znalostem a dovednostem,nebo si obnovit zapomenuté znalosti a dovednosti, návyky a postoje. Důležitým předpokladem pro úspěšnost při vzdělávání je také učitel a jeho didaktické dovednosti. Didaktické dovednosti se nazývají také teorií vyučování, a ta se dělí na část přípravnou, realizační a vyhodnocovací. Při srovnání klasické školní 18

19 didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých jsou rozdílné postoje žáků škol a dospělých účastníků vzdělávání, také psychické procesy vykazují značné rozdíly. Vzdělávání dospělých se dělí na několik základních prvků: 1. Účastník vzdělávání, kterému je vzdělávání určeno a kde se předpokládá schopnost se učit. 2. Učitel vzdělávání, který formuje cíle a průběh vyučování, iniciuje, podněcuje a rozvíjí schopnosti učit se u účastníků vzdělávání, hodnotí výsledky vzdělávání. 3. Metody a formy vzdělávání dospělých účastníků. Aby byl proces vzdělávání dospělých efektivní a vedl ke splnění výukových cílů, je třeba uplatňovat širokou škálu moderních vyučovacích metod a forem výuky. Nejčastější používané formy při vzdělávání dospělých jsou presenční, distanční, kombinovaná a terénní formy, které jsou didakticky odlišné. Zvláštní formu tvoří sebevzdělávání. Také použití moderních komunikačních a informačních technologií je rozdílné při výuce u těchto výukových formách. Tento typ vzdělávání musí splňovat základní podmínku každého vzdělávání, a tou je splnění cílů vzdělávání. Na úspěšné splnění cílů má vliv volba vzdělávacích cílů, obsah, formy, metody, didaktická technika a organizace vzdělávání. Tyto faktory ovlivňuje řada dalších psychologických, fyziologických, osobnostních a sociálních předpokladů, aby vzdělávání splnilo stanovené cíle. S těmito neopomenutelnými předpoklady musí učitel počítat při procesu učení a vyučování dospělých, aby dosáhl co nejlepších výsledků při plnění vzdělávacích cílů. 19

20 4.1 Studium dospělých Motivace úspěch v učení Motivace vytváří stav připravenosti přijmout informace do paměti studujícího a usnadňuje překonávání možných obtíží při vzdělávání.u dospělých lidí je spojena motivace především s potřebami, zájmy a postoji, které mají vliv na zahájení, celkový průběh a úspěšné zakončení vzdělávání. Sebemotivaci člověka k učení dokáže udržet hlavně úspěch na vysoké úrovni. K dosažení úspěchu v učení je dobré stanovit realistické cíle a to jak dílčí, tak celkové. Zájem o učební látku a seberealizace účastníka vzdělávání vytváří kladnou motivaci k učení, kterou je třeba všestranně podporovat a rozvíjet. Vzdělávání dospělých je založeno na získávání a formulování odborných vědomostí, dovedností, návyků a postojů, čímž se zvyšuje po ukončení vzdělávání produktivita vlastní práce a celková výkonnost člověka. Co má učitel udělat, aby motivaci posiloval: 1. Vyjasnit si důvody, které vedou ke vzdělávání se dospělého 2. Aktivovat účastníka vzdělávání, aby se vzdělával ( podpora vůle k učení, podmínky pro vzdělávání, sociální podmínky..) 3. Eliminovat strach z učení v procesu vzdělávání 4. Poznat zákonitosti učení dospělých Předpoklady se učit nutný prvek ke vzdělávání Rozvoj vědomostí a dovedností učit se je důležitý předpoklad výuky při vzdělávání dospělých. Schopnost učit se ovlivňuje ochota k učení, intelekt, podměty k učení, rychlost osvojování učební látky a schopnost vybavovat si učivo. Úspěch vzdělávání dále ovlivňují fyziologické, psychologické a sociální prvky daného jedince, metody a techniky v procesu vyučování ze strany učitele. Cílem vzdělávání dospělých jsou změny v myšlení, chování a jednání účastníka. Paměť-souvisí s činností mozku a spolupráce obou hemisfér, je nutná při vzdělávání dospělých. Při procesu vzdělávání a učení člověka dochází k propojení racionální a tvůrčí činnosti mozku.v paměti se uchovávají minulé zkušenosti, které jsme dříve dělali, vnímali, nebo prožívali. Tyto zkušenosti jsme si je schopni zapamatovat,uchovat a vybavit dle potřeby. 20

21 Pozornost má podstatný vliv na schopnost se učit, může být záměrná a nezáměrná. Pozornost je spojena s pamětí. Jedná se o zaměřenost člověka na určitý předmět, činnost, situaci či jev. Hlavní faktory, které ovlivňují koncentraci na učení jsou: 1. Schopnost se učit kapacita mozku, vůle, uvědomělost, trvanlivost 2. Fyziologické faktory u člověka vnější, vnitřní 3. Pracovní faktory mezilidské vztahy, charakter práce 4. Úroveň výuky didaktika 5. Rodinné faktory konflikty, volný čas, povinnosti doma 6. Učitel odborné kompetence, komunikační a didaktické dovednosti Učení dospělých se dělí na 3 části: 1. Učební postup 2. Učební látku 3. Postupy Učební postupy mají větší úspěšnost, když je do procesu učení zapojeno co nejvíce lidských smyslů. V procesu vzdělávání se dospělý účastníci opírají často o zkušenosti, informace, vlastní způsoby pozorování a přemýšlení. Proto je vzdělávání dospělých individuální proces. Časté způsoby používané při učení jsou strukturování a trénování. Strukturování znamená rozdělit poznatky co s čím souvisí, jakým způsobem,proč. Učení se strukturací má základ pochopení v souvislostech a navazuje na motivační faktory při učení dospělých. Při sestavování struktury učební látky je důležité vymezení základních pojmů, jejich uspořádání a rozdělení na menší části. Strukturování učiva přináší nejlepší výsledky, pokud je spojeno s učebním tréninkem. Trénink výcvik Výcvik je proces, kde dochází k osvojování a opakování učební látky, k přebírání a předvádění způsobů jednání a chování. Pravidla pro vedení tréninku: 1. Dělit učební látku na menší díly 2. Nepřetěžovat učením 21

22 3. Zpočátku jde učení rychle, později pomaleji 4. Opakovat, ale ne příliš brzy Učení dospělých osvojování a upevňování faktů, znalostí a dovedností Základní produkty učení dospělých jsou informace, vědomosti, dovednosti, návyky a postoje. Informace-jedná se o sumu faktů, bez kterých se v dnešní době nelze obejít. Vědomosti jsou to v poměti uložené informace nutné pro kvalifikaci určité pracovní činnosti Dovednosti praktické schopnosti používat informace a vědomosti v různých pracovních úkonech. Návyky automatizované dovednosti při provádění řady úkonů a operací v dané profesi. Postoje Osvojování učební látky- proces při výuce Při osvojování učební látky je důležitým předpokladem cílově zaměřená pozornost na vlastní výuku, aktivita, spolupráce a tvůrčí činnost účastníků vzdělávání. Bez plnění těchto předpokladů jsou výsledky osvojování učiva na nízké úrovni. 1. Při dobré koncentraci dochází u dospělého v procesu výuky k ukládání znalostí do paměti po vrstvách, dle předchozího postupu. Tomu je nutné přizpůsobit způsoby učení a didaktické metody při vyučování. Na základě výsledků aktivity učícího, se mění chování, osobnostní vlastnosti a přetváří se dřívější zkušenosti účastníka vzdělávání dospělých. Každý dospělý člověk má svůj styl učení, který na základě svých zkušeností využívá při výuce. Rozdíly mezi učením studentů a dospělých : Studenti: - studenti vnímají cíle a obsah učiva jako dané - informace často přejímají tak, jak je slyšeli - do vyučování se zapojují velmi málo - vědomosti a dovednosti využívají v praxi mnohem později - význam vzdělávání pro svou budoucí kvalifikaci vnímají velmi málo Dospělý: - mají snahu zasahovat do vyučování, a tím ovlivňovat cíle a obsah učiva - informace z výuky ověřují a porovnávají ze svými zkušenostmi 22

23 - aktivně a tvořivě spolupracují při výuce - získané vědomosti a dovednosti ihned využívají ve svém zaměstnání - uvědomují si význam vzdělávání pro svou kvalifikaci V současné době se rozšiřuje učení dospělých pomocí moderních informačních technologií e-learning, telematika, multimediální vzdělávání a další technologie. Tyto nově vyvinuté technologie se rychle zdokonalují, začínají převládat a postupně nahrazují výukové metody a učitele při vzdělávání dospělých. Současné metody učení dospělých jsou tradiční kurzy, koučink, semináře, tréninky, CTB, WBI, WBT a sebevzdělávání. Realizace vyučování dospělých Pokud člověk pochopí vzájemné souvislosti podle naučených pravidel a zákonů, potom se dá říci, že ví a zná učební látku. Vědomosti získané v určitém oboru, zážitky, pocity, a potřeby dané osobnosti spolu na sebe vzájemně působí. Pro to, aby vzájemné působení těchto faktorů přineslo žádaný efekt je třeba splnit několik podmínek. Podmínky pro vzájemné působení jsou: 1. Motivace dospělého 2. Stanovení dosažitelného cíle výuky nutnost úspěchu vzdělávaného 3. Osobní vedení každého dospělého účastníka vzdělávání 4. Rozdělení učiva do menších celků a poukázání na vzájemné souvislosti a vazby 5. Seznámení s významem učební látky pro danou profesi 6. Postup při výuce krok za krokem Obsah výuky vzdělávacího projektu musí učitel rozpracovat do učebních plánů a učebních osnov. Obsah učebního plánu: 1. Vyučované předměty, nebo tématické celky 2. Hodinová dotace na vyučované předměty a její rozdělení 3. Způsob ověřování výsledků výuky Obsah učební osnovy: 1. Dílčí rozdělení vyučovaných předmětů a časové dotace 2. Vypracování tématických plánů 23

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROJEKT: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH PROBLÉMŮ V OBLASTI DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU Termín konání: 27.02. 2007, od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech,

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více