1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy a pojmy této formy vzdělávání. Popíšu její silné i slabé stránky. Detailně vysvětlím organizaci distančního studia a systém studijní podpory. V závěru kapitoly nahlédneme do historie a řekneme si, jak se postupně mění tvář distančního vzdělávání. Cíle Na konci této kapitoly budete schopni: Doba vysvětlit základní principy distančního vzdělávání a jeho odlišnost od ostatních forem studia, objasnit klíčové pojmy užívané v distančním vzdělávání, specifikovat pilíře podpůrného systému distančního vzdělávání, charakterizovat hlavní fáze vývoje distančního vzdělávání. cca 2 hodiny Úkol k zamyšlení Než začnete studovat, napište si stručně, co si v tuto chvíli představujete pod pojmem distanční vzdělávání, popř. si na téma distanční vzdělávání vytvořte myšlenkovou či pojmovou mapu* (cca 15 min). Distanční vzdělávání * Pojmová mapa je výsledkem činnosti zvané pojmové mapování. Mapuje a graficky organizuje pojmy ze zvolené oblasti, tématu.

2 2 Příklad pojmové mapy na téma pojmová mapa 1.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Pozor na záměnu zkratky pro distanční vzdělávání tj. DiV se zkratkou pro další vzdělávání tj. DV. Základní znaky DiV Vzdělávací akce realizované distanční formou jsou zpravidla nenáročné na osobní účast studentů i vyučujících. Vyučující a studenti jsou v průběhu vzdělávacího procesu převážně odděleni v čase i prostoru. Dorozumívají se většinou pomocí dostupných komunikačních prostředků (pošta, rozhlas, televize, internet), speciálně upravených studijních materiálů a nebo přímé osobní komunikace na prezenčních setkáních. Účastníkem může být každý člověk bez rozdílu věku a vzdělání, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat a přijmout vlastní odpovědnost za průběh vzdělávání. Distanční formu lze použít jak při organizaci krátkých kurzů, tak i graduálních studijních programů. V odborné literatuře najdete mnoho různých definic distančního vzdělávání (dále jen DiV). V několika bodech se však shodují. Můžeme je vnímat jako základní znaky této formy vzdělávání: 1 oddálení vyučujícího od studentů v průběhu výuky a procesu vyučování od procesu učení, komunikaci prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, využití speciálně upravených studijních materiálů, realizaci občasné prezenční výuky, náročnost organizačního zabezpečení distanční výuky a učení. Znaky distančního vzdělávání dostatečně shrnuje Evropská komise: Distanční vzdělávání je definováno jako jakákoliv forma studia, kde student není pod stálým či bezprostředním dohledem učitelů, nicméně využívá plán, vedení a konzultace vzdělávací instituce či jiné podpůrné organizace. Distanční vzdělávání charakterizuje samostudium, a proto je silně závislé na didakticky kvalitním návrhu materiálů, které musí nahradit interaktivitu mezi studentem a vyučujícím, běžnou v prezenční výuce. Samostudium je vždy doplněno podporou tutora a dalším podpůrným servisem, který je v ideálním případě poskytován regionálním studijním centrem a využívá ve stále větší míře moderní komunikační média. 2 1 VŠETULOVÁ, M., Metody a moderní technologie ve vzdělávání dospělých, 2006, s ZLÁMALOVÁ, H

3 3 Pro zájemce Pro zajímavost i srovnání nabízím další tři definice. Poznáte, co mají společné a v čem se naopak liší? 1. DiV je systematicky organizovaná forma samostudia. Předání učebních materiálů, podpora a dohled nad úspěchy studentů probíhá prostřednictvím médií a je v rukou učitelů. Opakem je Direct Education nebo face-to face education, založené na přímém kontaktu lektorů se studenty DiV se týká výukových a učebních situací, v nichž jsou instruktor a student geograficky odděleni, tudíž jsou při výuce odkázáni na elektronické pomůcky a tištěné materiály. DiV zahrnuje distanční výuku (instruktor) a distanční učení (student) DiV je multimediální forma řízeného samostatného studia, které je koordinováno vzdělávací institucí a v němž jsou vyučující resp. konzultanti (tutoři) v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných. 5 Z výše uvedených znaků DiV vyplývají následující principy DiV: 6 Individualizace a flexibilita studia je založena na značně diverzifikované nabídce studijních možností, pružných sestavách kurzů a možnostech poměrně snadno měnit (aktualizovat) obsah i rozsah učiva. Tomu odpovídá nejčastěji modulová stavba kurzů a studijních programů. Samostatnost studia je umožněna především tím, že učivo je seskupováno do relativně malých dávek, po nichž vždy následuje zpětnovazební informace o tom, zda studující příslušnou jednotku zvládl (porozuměl jejímu obsahu, umí jej aplikovat). To také připouští individuální tempo při učení, což představuje obrovskou přednost oproti frontální výuce ve třídě (studijní skupině). Důležitá je zde koherence (souvislost, spojitost) jednotlivých částí studijního programu (kurzu) a soudržnost celého systému učiva, předkládaného k osvojení - tzn., že učivo je didakticky skloubeno bez logických mezer a nefunkčních nadbytečných informací. Multimediálnost může značně přispívat k správnému a efektivnímu chápání učiva prostřednictvím více smyslů. Staticky i kineticky uspořádaná obrazová složka poskytuje v tomto směru značné možnosti. Dalším "rozměrem" je zvuk. Rychlost šíření a přijímání (vysoká dostupnost) informací a četnost komunikace (telefon, fax, , počítačové sítě, video-konference) dovolují téměř neomezené kontakty s personálem vzdělávací instituce a spolu se speciálním uspořádáním učiva a samostatnými pracemi tak plně nahrazují každodenní kontakt s učitelem v prezenčním studiu. Podpora studujících se týká vysoké informovanosti o studijních možnostech, motivace ke studiu, individualizované sestavy studijního programu, psychologické pomoci při řešení potíží vyplývajících ze zátěže během studia, profesních či osobních problémů apod., dále postupného zadávání a časového rozvrhu zpracovávání samostatných prací i zkoušek, organizace (většinou nepovinných) tutoriálů, evidence výsledků studia, činnosti (sítě) studijních středisek. Základní principy DiV 3 DOHMEN, PORTWAY, LANE, PRŮCHA, J., MÍKA, J., ZLÁMALOVÁ, H., 2002

4 4 Vzdělávací forma je organizačním rámcem vzdělávání. Jsou to vlastně různé způsoby řízení a organizace didaktického procesu. Legislativní zázemí DiV V současné době dochází v evropské společnosti ke komplexním změnám. Dochází k vzájemnému propojování informačních, komunikačních a masově mediálních technologií, které výrazně přeměňují všechny aspekty lidského života. Paralelně s tímto vývojem jsme svědky i rychlého stárnutí evropské populace. Posouvá se věková hranice pro odchod do důchodu a tím se zvyšuje podíl starších ekonomicky aktivních občanů. Dále se evropská společnost také stává stále více multikulturní společností. Před každým občanem této společnosti tak vystává úkol, úspěšně obstát v takovéto společnosti a prožít plnohodnotný a uspokojivý život. Úspěšným nástrojem vedoucím k tomuto cíli může být právě ono celoživotní vzdělávání, tedy učení se v průběhu celého svého života. Distanční forma vzdělávání bývá v současnosti uplatňována především v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Legislativně je u nás celoživotní vzdělávání vymezeno pouze 60 zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách). Přitom se jedná v současnosti o velmi diskutované téma na úrovni akademické, společenské i politické. V březnu 2000 se uskutečnilo v Lisabonu zasedání Evropské rady, které určilo budoucí směr politiky a činností v Evropské unii. Závěry z tohoto zasedání byly zformulovány do dokumentu Memorandum o celoživotním učení. Pro zájemce Podrobnější informace o celoživotním vzdělávání či učení získáte např. v: HOBLÍKOVÁ, I. Základy distančního vzdělávání. Olomouc: CDV UP, Celé znění Memoranda o celoživotním učení naleznete např. na stránkách Národního vzdělávacího fondu: Obecně vymezuje formy vzdělávání zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Tento zákon rozlišuje pět forem vzdělávání: 1) denní (pravidelná každodenní výuka v pětidenním vyučovacím týdnu), 2) večerní (výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku, zpravidla v odpoledních a večerních hodinách), 3) dálkovou (samostatné studium, spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce), 4) distanční (samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi) 5) kombinovanou (střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem). Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o jeden rok delší než doba vzdělávání v denní formě. Vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné. Pokud bychom se zaměřili na distanční vzdělávání v rámci vysokoškolského studia, tak podle 44 zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách) se jedná o jednu z možných forem realizace studijního programu. Odstavec (1) říká: Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Odstavec (4) říká: Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. Pro zájemce Podrobné informace o akreditaci distančních a kombinovaných studijních programů získáte např. v: PRŮCHA, J. Akreditace v distančním vzdělávání. Olomouc: UP, ISBN

5 5 Distanční vzdělávání je definováno také jako vytváření vzdělávacích příležitostí a podpůrných služeb pro samostatné (obvykle dospělé) studující, kde odpovědnost za vlastní vzdělávací aktivity, jejich organizaci, místo provádění spočívá na studujících samotných tím se podstatně liší od konvenčního vzdělávání. 7 Distanční student z velké části studuje samostatně a odděleně od učitele a ostatních členů studijní skupiny. Má k dispozici méně bezprostřední zpětné vazby než prezenční student. Neznamená to však, že je o zpětnou vazbu během studia ochuzen. Právě naopak. Zpětná vazba je v DiV velmi kvalitně propracována, neomezuje se pouze na testy a zkoušky. Zahrnuje adekvátní rozsah podpůrných a sebehodnotících aktivit a úkolů, které obsahují okamžitou zpětnou vazbu. Rychlost zpětnovazební informace je v distančním vzdělávání klíčová. Jestliže má zpětná vazba příliš velké zpoždění, dostává student pouze mlhavou informaci o svém úsilí, což může vést ke ztrátě zájmu o studium. To se týká především hodnocení zadaných úkolů. Jejich efektivnost výhradně závisí na kvalitě a rychlosti zpětné vazby od učitele. 8 Obecně se doporučuje, aby učitel na dotazy studujících odpovídal nejpozději do dvou dnů a samostatné práce ohodnotil nejpozději do jednoho týdne. 9 Pro zájemce V roce 1992 proběhl ve francouzském CNEDu teď již možná z našeho pohledu úsměvný experiment. Jeho výsledky potvrzují významný vliv komunikačních technologií, resp. faxu, na snížení pocitu izolace u studujících v distanční formě vzdělávání realizované korespondenčně. Cílem bylo zvýšit rychlost přenosu úkolů mezi žáky a jejich učiteli a usnadnit tak vzájemnou výměnu informací. Pokusu se zúčastnilo padesát žáků a čtyři profesoři. Kromě značné úspory času, zvýšení píle a vytrvalosti u žáků a většího komfortu byl celkový dojem z pohledu pedagogické účinnosti vysoce pozitivní. Žáci hovořili o pocitech vzájemné blízkosti a osobnějších mezilidských vztazích. 10 Se zpětnou vazbou souvisí nejen úroveň technického zabezpečení, ale i velikost studijní skupiny. Za optimální se považuje 15 až 20 distančních studentů v jedné studijní skupině na jednoho učitele. Při větším počtu studentů může dojít k extrémnímu zatížení učitele, což se může projevit na kvalitě jeho práce. 11 Je to však otázka přístupu konkrétní instituce k organizaci studia. Distanční forma vzdělávání tedy zvyšuje dostupnost vzdělávání těm, kteří mají zájem se vzdělávat a rozšiřuje tak nabídku vzdělávacích příležitostí pro jedince, kteří se nemohou z různých důvodů (např. vzdálenost od vzdělávací instituce, časová determinovanost vzdělávací akce) účastnit prezenční formy studia. DiV tak umožňuje přizpůsobit podobu a tempo studia individuálním potřebám a studijním předpokladům účastníků, čímž zvyšuje účinnost vzdělávání. DiV snižuje náklady spojené s provozem prezenční výuky. Nabízí lektorovi intenzivní kontakt se studenty s bohatými životními a pracovními zkušenostmi, konkrétní motivací ke studiu a srozumitelně definovaným očekáváním. příležitostí, při nichž je hlavním aktérem sám student. Realizace distančního vzdělávání je náročná na odbornost realizačního týmu (manažer, administrátor, autoři, tutoři, techničtí pracovníci), organizační a technické zabezpečení výuky a schopnost účastníků samostatně studovat. 12 Někteří autoři rozlišují pojmy student (v prezenční formě) a studující (v distanční formě). Zpětná vazba v DiV Výhody DiV Nevýhody DiV 7 CHAROUZEK, Z., BOČKOVÁ, V., PETŘKOVÁ, A., Glosář k DiV, s CHAROUZEK, Z., BOČKOVÁ, V., PETŘKOVÁ, A., Glosář k DiV, s FOJTÍK, R., FOJTÍK, R. Činnost tutora při distanční formě e-learningu, COUTRET, G., Jak zvyšovat účinnost DiV, 1993, s ZLÁMALOVÁ, H. Tutor distančního vzděláván, VŠETULOVÁ, M., Metody a moderní technologie ve vzdělávání dospělých, s. 4.

6 6 1.2 KLÍČOVÉ POJMY Prvky prezenční výuky Samostudium Učitel S distančním vzděláváním je spojeno několik speciálních termínů, jejichž význam je třeba dostatečně pochopit. Osobní setkání nejsou z distančního vzdělávání vyloučena. Často zastávaný názor, že jakákoliv prezenční výuka není v distančním studiu přípustná, je chybnou interpretací. Prezenční výuka k distančnímu vzdělávání patří, ale narozdíl od výuky v klasickém prezenčním studiu je specifická jak svým charakterem, tak obsahem. V distančním vzdělávání mají různá prezenční setkání zpravidla speciální označení. Patří sem tutoriály, letní či rezidenční školy. Tutoriál je většinou nepovinné jednodenní až dvoudenní setkání studujících a vyučujícího. Slouží k získání přehledu o studijních povinnostech, k vyjasnění a prodiskutování problémů vzniklých během samostudia, k vzájemnému poznání a odbourání případného pocitu izolace při studiu Delší čas spolu účastníci stráví během letní školy, což je vícedenní (zpravidla jeden týden trvající) setkání studujících s tutorem, instruktorem, lektorem nebo odborníkem z praxe. Cílem je osvojení odborných dovedností. Ty obyčejně nelze rozvíjet bez osobního kontaktu vyučujícího (lektora, tutora, instruktora nebo odborníka z praxe) a studentů. Letní školy jsou realizovány v letních měsících, jsou tak využívány volné kapacity škol. Rezidenční školy jsou víkendovou alternativou letních škol. Mají stejný cíl jako letní škola Trvají však obvykle pouze jeden víkend. Účast na letních a rezidenčních školách je většinou povinná. Proto musí být student o konání prezenční výuky informován s dostatečným předstihem, nejlépe před začátkem vzdělávací akce. Potřebuje čas na to, aby si zajistil uvolnění ze zaměstnání. Společně s informací o tom, kdy a jak probíhá výuka by měl student na začátku studia obdržet tzv. studijní balík. Jde o soubor studijních materiálů (viz 1.3) vztahujících se k určitému studijnímu programu, kurzu, modulu. Může obsahovat tištěné učební texty, multimediální studijní materiály (kazetu, CD, DVD), instrukce ke studiu a další potřebné pomůcky, s nimiž studující pracují v průběhu samostudia tj. sebevzdělávající činnost studujících, kteří pracují se speciálně upravenými materiály bez častého (každodenního) osobního kontaktu s vyučujícím tzv. tutorem. 13 Příklad 1 Open University používala již před rokem 1993 nejen základní texty pro kurzy, ale i zařízení pro domácí laboratoř, rozhlasové a televizní programy vysílané BBC, audio a videokazety, centrální počítač pro záznam výsledků zkoušek spojený s místními terminály používanými pro vzdělávací účely, telefony, centra pro místní konzultantskou činnost, víkendové a týdenní prezenční letní kurzy. 14 Tutor je charakterizován jako metodický zprostředkovatel distančního studia a hodnotitel průběžných výsledků, který je v nejbližším kontaktu se studujícími a má charakteristické a přesně definované povinnosti. 15 Občas se používá i termín mentor. V České republice se s tímto pojmem zatím v prostředí distančního vzdělávání příliš nesetkáváme. Mimo oblast distančního vzdělávání však máme český protějšek k výrazu mentor tak, jak je užíván v anglicky mluvících zemích. V 13 VŠETULOVÁ, M., Metody a moderní technologie ve vzdělávání dospělých, s Organizace a řízení vzdělávacího procesu, 1993, s ZLÁMALOVÁ, H., Příručka pro tutory, 2001, s. 8.

7 7 českém prostředí se užívá nejčastěji výraz uvádějící (cvičný) učitel. Jedná se o pedagoga, který je na škole k dispozici kandidátům na učitelství (studentům na praxi budoucím učitelům). Tento vztah může fungovat i na jakémkoliv pracovišti, kdy starší pracovník svou odborností a zkušeností může pomáhat a radit svým méně zkušeným kolegům. Obecně se takováto podpora jedné osoby (mentee) druhou osobou (mentor) označuje jako mentoring. Mezi hlavní pilíře patří podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity. Mentoring je způsob vedení mentee. Představuje vztah mezi mentorem a mentee. Umožňuje předat zkušenosti a vhodným způsobem poradit mentee. Profesní a sociální rozvoj mentee je základní funkcí mentoringu. V oblasti distančního vzdělávání představuje mentor osobu, která je v úzkém kontaktu se studujícími, pomáhá jim sestavit individuální studijní plán, definovat cíle studia, hodnotit studijní pokroky apod. Na rozdíl od tutora, který je přidělen studentovi ke každému modulu, provází mentor studujícího po celou dobu jeho studia daného kurzu nebo programu. Zavedení Internetu do DiV podpořilo vznik dalších pojmů jako např. e-tutor, e-moderátor, tele-tutor, tele-kouč, tele-učitel, telelektor. Na základě dlouholeté praxe v distančním vzdělávání a převažujících trendů v zahraniční literatuře používáme termín učitel v distančním vzdělávání nebo tutor, což jsou nejčastěji používaná označení pro vzdělavatele v distančním vzdělávání. Termín tutor se častěji užívá ve firemním prostředí vzdělávání dospělých, naopak termín učitel v distančním vzdělávání je obvyklejší pro školskou sféru. Vzhledem k tomu, že tento text je určen zejména vzdělavatelům dospělých ve školských institucí, používáme pojmy učitel v distančním vzdělávání a tutor jako synonyma. Předpona tele- má spojitost s telematikou. Jde o obor, který se zabývá technologiemi pro šíření informací na dálku. Představuje spojení telekomunikačních prostředků a informatiky. 1.3 SYSTÉM PODPORY K uplatnění distanční formy studia přistupují instituce v případě, kdy jsou vyučující a studenti trvale nebo převážně od sebe fyzicky odděleni. Proto je nezbytnou podmínkou pro správnou funkci distanční formy vzdělávání vybudování komplexního systému podpory studia. Studujícímu, který převážnou část studia nemá možnost přímého kontaktu s učitelem, musí být vzdělávací institucí vytvořeno takové zázemí, které tento nedostatek účinně kompenzuje. Tento podpůrný systém tvoří čtyři prvky: organizace studia, studijní materiály, tutor, osobní kontakt. VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Organizace studia Studijní materiály Tutor Osobní kontakt STUDENT Struktura systému DiV Všechny tyto prvky podpůrného systému využívají ve vhodné míře možnosti informačních a komunikačních technologií, které přispívají k odstranění distance studenta od své vzdělávací instituce.

8 Organizace studia Organizace studia je tím, co dělá distanční vzdělávání funkčním, použitelným a užitečným. Nezahrnuje jen administrativní agendu studentů, či dodávku studijních materiálů. Organizací distančního studia rozumíme také zabezpečení systematického informačního servisu, vybudování motivujícího prostředí ke studiu a udržování partnerské komunikace. Organizaci studia zabezpečuje studijní středisko specializované na distanční vzdělávání, které by mělo být nedílnou součástí organizační struktury každé vzdělávací instituce, která chce realizovat distanční formu vzdělávání. Studijní středisko je pracovištěm administrativního, manažerského a metodického charakteru, jeho nedílnou součástí by však také měly být prostory určené pro osobní a skupinové konzultace. Instituce realizující distanční vzdělávání lze rozdělit do dvou skupin. 1) Instituce realizující distanční formu vzdělávání v rámci tradiční vzdělávací instituce, která dominantně uplatňuje prezenční formu výuky. Tento model známe z našeho domácího prostředí. 2) Instituce zaměřené výhradně na výuku distanční formou. Tento model je znám z řady evropských zemí. Pro zájemce Významnou institucí tohoto typu je Open University (http://www.open.ac.uk) ve Velké Británii. Tato tzv. otevřená univerzita byla založena na myšlence zpřístupnit vysokoškolské vzdělání všem zájemcům z řad dospělé populace, kteří možnost vysokoškolského studia nevyužili v mladším věku. Tato univerzita dnes poskytuje certifikované profesní kurzy, bakalářské, magisterské i postgraduální doktorské studium. Ve Francii byl zvolen podobný model poskytování vzdělávání dospělé populaci distanční formou. Hlavním cílem bylo po druhé světové válce poskytnout dospělým osobám vzdělání, které by nahradilo chybějící povinnou školní docházku. Vzniklo tak Národní centrum korespondenčního vzdělávání, které se během svého vývoje několikrát přejmenovávalo a od roku 1986 nese název CNED Centre National d Enseignement a Distance (http://www.cned.fr). Úkolem CNEDu je realizovat školní vzdělávání, celoživotní profesní vzdělávání a permanentní vzdělávání v distanční formě. Podpůrné instituce Kromě institucí, které DiV realizují (ať již mají či nemají vlastní středisko specializované na DiV), existují i tzv. instituce podpůrné. Tyto instituce zastřešují vždy současně několik vzdělávacích institucí. Cílem těchto podpůrných institucí je především společenská a politická podpora distančního vzdělávání. Pro podporu a rozvoj distančního vzdělávání na českých vysokých školách i dalších vzdělávacích institucích vzniklo v roce 1995 pod Centrem pro studium vysokého školství Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV), jehož působnost je především koordinační, a to v rovině celonárodní. Poté byla v letech v rámci programu Phare Multi-country Co-operation in Distance Education zřízena regionální Studijní střediska distančního vzdělávání, a to především při vysokých školách, které vyhověly náročným požadavkům ETF (European Training Foundation). Tak vznikla Národní síť distančního vzdělávání České republiky. Činnost těchto středisek je především v rovině obslužné a mezi jejich hlavní úkoly patří: poradenská a informační činnost pro zájemce o distanční vzdělávání umožňovat realizaci tutoriálů pro studující z regionu spravovat knihovnu distančního vzdělávání poskytovat poradenskou službu studujícím

9 9 Studijní středisko DiV při TU v Liberci Studijní středisko DiV při UP v Olomouci Národní centrum distančního vzdělávání Schéma Národní sítě distančního vzdělávání v ČR Studijní středisko DiV při AJAK v Praze Studijní středisko DiV při VUT v Brně Dále v České republice již od roku 1993 působí sdružení nazvané Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV). Jedná se o dobrovolné nestátní sdružení českých vysokých škol, které je členem European Association of distance Teaching Universities (EADTU). Pro zájemce NCDiV: ČADUV: EADTU: Instituce realizující distanční vzdělávání obvykle postupují podle následujícího modelu: Organizace studia

10 10 V průběhu studia se obvykle konají tři typy prezenčních setkání: vstupní, průběžné a závěrečné. Úvodní tutoriál zpravila věnujeme seznámení, a to jak vzájemnému seznámení tutora se studujícími, tak i seznámení studujících se základními principy studia. V průběhu tutoriálu se tutor snaží studenty různými prostředky motivovat ke studiu modulu, zjistit studijní předpoklady účastníků ke studiu dané disciplíny a vyjasnit vzájemná očekávání od studia. Průběžný tutoriál následuje po zpracování a ohodnocení úkolu. Toto setkání již víceméně slouží k vyjasnění problémů, na které studenti v průběhu studia narazili. V žádném případě není přednáškou k dané disciplíně. Závěrečný tutoriál by měl ve srovnání s průběžným tutoriálem navíc obsahovat podrobnější instrukce k průběhu závěrečné zkoušky. Výše uvedený model organizace distančního kurzu není závazný. Každá vzdělávací instituce si může přizpůsobit organizaci distančního vzdělávání jak možnostem svým, tak možnostem studujících. Způsob organizace distančního studia, konkrétní realizace podpory samostudia a zapojení prezenční výuky se u jednotlivých institucí liší. Například v kombinovaném studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se v průběhu jednoho semestru konají tři tutoriály: vstupní, průběžný a závěrečný. Jinak přistoupila organizaci distanční výuky Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (viz příklad 2). Příklad 2 16 Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí jediný obor Podniková ekonomika a management v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu. Studium bakalářského programu ročně zahajuje asi 600 studentů, do navazujícího magisterského programu je přijímáno kromě absolventů bakalářského studia fakulty také asi 170 studentů z jiných fakult a škol, doktorské studium ročně zahajuje asi 30 studentů. Celkem na fakultě studuje přes 2900 studentů (na VŠE asi studentů). MŠMT v roce 2002 akreditovalo fakultě jako první fakultě v České republice ucelený studijní program navazující magisterské studium. Fakulta přijala během dvou let 222 studentů do distanční formy navazujícího magisterského studia. Na fakultě učí přibližně 100 interních učitelů, z nichž se asi 60 podílí na distanční výuce. V přehledu pedagogických výkonů, které ovlivňují rozdělení mzdových prostředků mezi fakulty a katedry, je distanční forma výuky započítávána rovnocenně prezenční formě, tj. za vedení kurzu distančního předmětu je započten stejný výkon jako za prezenční výuku v celém semestru. Studenti navazují kontakt s učiteli na tutoriálech (1 zahajovací a 3 řádné). Řádný tutoriál se koná v čase 9 až 18 hodin, první hodinu se vždy koná schůzka studentů s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci, na níž jsou studenti seznámeni s cíli semestru a jejich realizací, jsou také upozorněni na aktuální úskalí, mohou podávat náměty, připomínky, stížnosti k obsahu předmětů, kvalitě pomůcek, organizaci studia. Zápočty a zkoušky skládají studenti zpravidla v odpoledních či večerních hodinách. Povinností učitelů je vypisovat termíny testování v týdnu závěrečného tutoriálu (v jiný den než tutoriál), v posledním týdnu semestru a alespoň jeden termín mezi závěrečným tutoriálem a posledním týdnem. Komunikace učitelů se studenty probíhá na tutoriálech, konzultacích, obhajobách seminárních prací, prostřednictvím u a během zápočtových testů a zkoušek. 16 KUBÁLEK, T., VOLKMEROVÁ, B., Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze zkušenosti a náměty.

11 11 V průběhu semestru mohou studenti s učiteli konzultovat v jejich standardních a tzv. rozšířených konzultačních hodinách (konzultace na mobilu 30 minut za každých 5 vyučovaných studentů, nejméně však jedna hodinu týdně). Učitel smí vést tutoriály maximálně dvou kurzů (paralelek), jeden kurz má maximálně 25 studentů, tj. učitel smí vést maximálně 50 studentů za semestr, tak aby nebyla snížena kvalita péče o studenty Studijní materiály Hlavním rysem distančního vzdělávání je samostatnost studenta v procesu učení. Účastník distančního vzdělávání proto vždy obdrží studijní balík, který mimo vlastní studijní materiály obsahuje také průvodce studiem. Jedná se o návod pro studenta, který doporučuje, jak efektivně organizovat a řídit své vlastní studium. Průvodce má zpravidla dvě části: 1) část metodickou: učí studenta, jak dosahovat potřebných studijních výsledků, 2) část organizační: informuje studenta o způsobu zabezpečení studia. Vlastní studijní materiály nebo též v distančním vzdělávání nazývané studijní opory jsou nedílnou součástí jakéhokoliv vzdělávacího procesu. V distančním vzdělávání se jedná o veškeré studijní materiály a další zdroje, které jsou studentovi během studia předkládány. Může se jednat jak o studijní materiály tištěné, tak o materiály elektronické doplněné o multimediální a interaktivní prvky. Tištěné studijní texty jsou metodicky (didakticky), psychologicky i graficky speciálně upraveny tak, aby umožnily a maximálně podporovaly plnohodnotné, řízené samostudium účastníků a podpořili tak úspěšné dosažení vzdělávacího cíle. 17 V distančním textu je třeba účelně propojit logickou strukturu výuky s prvky, kterými lze alespoň částečně nahradit atmosféru vznikající ve skupině a v interakci studujícího a vyučujícího. 18 Doposud nebyla vytvořená jednotná obecně uznávaná a závazná metodika tvorby studijních textů pro distanční studium. V České republice najdete několik odborníků (např. Hana Bartoňková, Ludvík Eger, Pavel Hejtman, Iveta Bednaříková), kteří se tímto tématem zabývají, avšak každý z nich přistupuje k tvorbě studijních materiálů více či méně odlišně. Pro praktickou realizaci distančního vzdělávání je důležité zvolit jeden přístup a ten dodržovat, alespoň u studijních materiálů v rámci jedné instituce. K tomuto závěru dospěla po několika letech realizace distančního vzdělávání (v rámci kombinovaného studia) i Univerzita Palackého v Olomouci. V současné době je připravován návrh jednotné metodiky, která se opírá o důkladnou analýzu dostupných národních i zahraničních zdrojů. Již jsme si uvedli, že pod pojmem studijní opora se nemusí jednat jen o tištěný studijní text, ale může se také jednat o materiály elektronické (CD či DVD disky s multimediálními aplikacemi, výukové materiály dostupné přes internet, výukové simulační programy). Tvorba studijních materiálů pro distanční studium je poměrně náročná. Ne vždy zvládá jeden člověk všechny potřebné role, a proto se na přípravě podílí více osob (odborník na obsah, metodik DiV, grafik, ad.) Podrobněji se tvorbou studijních materiálů budeme zabývat v kapitole Studijní opory. 17 PRŮCHA, J., MÍKA, J. Glosář distančního vzdělávání. Praha : NCDiV, PRŮCHA, J., MÍKA, J. Distanční studium v otázkách. Praha : CSVŠ NCDiV, s.

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH KATEŘINA KOSTOLÁNYOVÁ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

E-LEARNING V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

E-LEARNING V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ E-LEARNING V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DAVID NOCAR Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: V současné době se vzdělávací proces vyznačuje celou řadou nových aspektů. Hlavním fenoménem současnosti se jeví

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Městská knihovna Sedlčany VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Šance pro knihovny. Knihovny současnosti 2011 České Budějovice 14.

Městská knihovna Sedlčany VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Šance pro knihovny. Knihovny současnosti 2011 České Budějovice 14. Městská knihovna Sedlčany VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Šance pro knihovny Knihovny současnosti 2011 České Budějovice 14. září 2011 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Profesionalizace: 1952 Stěhování

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více