1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy a pojmy této formy vzdělávání. Popíšu její silné i slabé stránky. Detailně vysvětlím organizaci distančního studia a systém studijní podpory. V závěru kapitoly nahlédneme do historie a řekneme si, jak se postupně mění tvář distančního vzdělávání. Cíle Na konci této kapitoly budete schopni: Doba vysvětlit základní principy distančního vzdělávání a jeho odlišnost od ostatních forem studia, objasnit klíčové pojmy užívané v distančním vzdělávání, specifikovat pilíře podpůrného systému distančního vzdělávání, charakterizovat hlavní fáze vývoje distančního vzdělávání. cca 2 hodiny Úkol k zamyšlení Než začnete studovat, napište si stručně, co si v tuto chvíli představujete pod pojmem distanční vzdělávání, popř. si na téma distanční vzdělávání vytvořte myšlenkovou či pojmovou mapu* (cca 15 min). Distanční vzdělávání * Pojmová mapa je výsledkem činnosti zvané pojmové mapování. Mapuje a graficky organizuje pojmy ze zvolené oblasti, tématu.

2 2 Příklad pojmové mapy na téma pojmová mapa 1.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Pozor na záměnu zkratky pro distanční vzdělávání tj. DiV se zkratkou pro další vzdělávání tj. DV. Základní znaky DiV Vzdělávací akce realizované distanční formou jsou zpravidla nenáročné na osobní účast studentů i vyučujících. Vyučující a studenti jsou v průběhu vzdělávacího procesu převážně odděleni v čase i prostoru. Dorozumívají se většinou pomocí dostupných komunikačních prostředků (pošta, rozhlas, televize, internet), speciálně upravených studijních materiálů a nebo přímé osobní komunikace na prezenčních setkáních. Účastníkem může být každý člověk bez rozdílu věku a vzdělání, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat a přijmout vlastní odpovědnost za průběh vzdělávání. Distanční formu lze použít jak při organizaci krátkých kurzů, tak i graduálních studijních programů. V odborné literatuře najdete mnoho různých definic distančního vzdělávání (dále jen DiV). V několika bodech se však shodují. Můžeme je vnímat jako základní znaky této formy vzdělávání: 1 oddálení vyučujícího od studentů v průběhu výuky a procesu vyučování od procesu učení, komunikaci prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, využití speciálně upravených studijních materiálů, realizaci občasné prezenční výuky, náročnost organizačního zabezpečení distanční výuky a učení. Znaky distančního vzdělávání dostatečně shrnuje Evropská komise: Distanční vzdělávání je definováno jako jakákoliv forma studia, kde student není pod stálým či bezprostředním dohledem učitelů, nicméně využívá plán, vedení a konzultace vzdělávací instituce či jiné podpůrné organizace. Distanční vzdělávání charakterizuje samostudium, a proto je silně závislé na didakticky kvalitním návrhu materiálů, které musí nahradit interaktivitu mezi studentem a vyučujícím, běžnou v prezenční výuce. Samostudium je vždy doplněno podporou tutora a dalším podpůrným servisem, který je v ideálním případě poskytován regionálním studijním centrem a využívá ve stále větší míře moderní komunikační média. 2 1 VŠETULOVÁ, M., Metody a moderní technologie ve vzdělávání dospělých, 2006, s ZLÁMALOVÁ, H

3 3 Pro zájemce Pro zajímavost i srovnání nabízím další tři definice. Poznáte, co mají společné a v čem se naopak liší? 1. DiV je systematicky organizovaná forma samostudia. Předání učebních materiálů, podpora a dohled nad úspěchy studentů probíhá prostřednictvím médií a je v rukou učitelů. Opakem je Direct Education nebo face-to face education, založené na přímém kontaktu lektorů se studenty DiV se týká výukových a učebních situací, v nichž jsou instruktor a student geograficky odděleni, tudíž jsou při výuce odkázáni na elektronické pomůcky a tištěné materiály. DiV zahrnuje distanční výuku (instruktor) a distanční učení (student) DiV je multimediální forma řízeného samostatného studia, které je koordinováno vzdělávací institucí a v němž jsou vyučující resp. konzultanti (tutoři) v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných. 5 Z výše uvedených znaků DiV vyplývají následující principy DiV: 6 Individualizace a flexibilita studia je založena na značně diverzifikované nabídce studijních možností, pružných sestavách kurzů a možnostech poměrně snadno měnit (aktualizovat) obsah i rozsah učiva. Tomu odpovídá nejčastěji modulová stavba kurzů a studijních programů. Samostatnost studia je umožněna především tím, že učivo je seskupováno do relativně malých dávek, po nichž vždy následuje zpětnovazební informace o tom, zda studující příslušnou jednotku zvládl (porozuměl jejímu obsahu, umí jej aplikovat). To také připouští individuální tempo při učení, což představuje obrovskou přednost oproti frontální výuce ve třídě (studijní skupině). Důležitá je zde koherence (souvislost, spojitost) jednotlivých částí studijního programu (kurzu) a soudržnost celého systému učiva, předkládaného k osvojení - tzn., že učivo je didakticky skloubeno bez logických mezer a nefunkčních nadbytečných informací. Multimediálnost může značně přispívat k správnému a efektivnímu chápání učiva prostřednictvím více smyslů. Staticky i kineticky uspořádaná obrazová složka poskytuje v tomto směru značné možnosti. Dalším "rozměrem" je zvuk. Rychlost šíření a přijímání (vysoká dostupnost) informací a četnost komunikace (telefon, fax, , počítačové sítě, video-konference) dovolují téměř neomezené kontakty s personálem vzdělávací instituce a spolu se speciálním uspořádáním učiva a samostatnými pracemi tak plně nahrazují každodenní kontakt s učitelem v prezenčním studiu. Podpora studujících se týká vysoké informovanosti o studijních možnostech, motivace ke studiu, individualizované sestavy studijního programu, psychologické pomoci při řešení potíží vyplývajících ze zátěže během studia, profesních či osobních problémů apod., dále postupného zadávání a časového rozvrhu zpracovávání samostatných prací i zkoušek, organizace (většinou nepovinných) tutoriálů, evidence výsledků studia, činnosti (sítě) studijních středisek. Základní principy DiV 3 DOHMEN, PORTWAY, LANE, PRŮCHA, J., MÍKA, J., ZLÁMALOVÁ, H., 2002

4 4 Vzdělávací forma je organizačním rámcem vzdělávání. Jsou to vlastně různé způsoby řízení a organizace didaktického procesu. Legislativní zázemí DiV V současné době dochází v evropské společnosti ke komplexním změnám. Dochází k vzájemnému propojování informačních, komunikačních a masově mediálních technologií, které výrazně přeměňují všechny aspekty lidského života. Paralelně s tímto vývojem jsme svědky i rychlého stárnutí evropské populace. Posouvá se věková hranice pro odchod do důchodu a tím se zvyšuje podíl starších ekonomicky aktivních občanů. Dále se evropská společnost také stává stále více multikulturní společností. Před každým občanem této společnosti tak vystává úkol, úspěšně obstát v takovéto společnosti a prožít plnohodnotný a uspokojivý život. Úspěšným nástrojem vedoucím k tomuto cíli může být právě ono celoživotní vzdělávání, tedy učení se v průběhu celého svého života. Distanční forma vzdělávání bývá v současnosti uplatňována především v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Legislativně je u nás celoživotní vzdělávání vymezeno pouze 60 zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách). Přitom se jedná v současnosti o velmi diskutované téma na úrovni akademické, společenské i politické. V březnu 2000 se uskutečnilo v Lisabonu zasedání Evropské rady, které určilo budoucí směr politiky a činností v Evropské unii. Závěry z tohoto zasedání byly zformulovány do dokumentu Memorandum o celoživotním učení. Pro zájemce Podrobnější informace o celoživotním vzdělávání či učení získáte např. v: HOBLÍKOVÁ, I. Základy distančního vzdělávání. Olomouc: CDV UP, Celé znění Memoranda o celoživotním učení naleznete např. na stránkách Národního vzdělávacího fondu: Obecně vymezuje formy vzdělávání zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Tento zákon rozlišuje pět forem vzdělávání: 1) denní (pravidelná každodenní výuka v pětidenním vyučovacím týdnu), 2) večerní (výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku, zpravidla v odpoledních a večerních hodinách), 3) dálkovou (samostatné studium, spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce), 4) distanční (samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi) 5) kombinovanou (střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem). Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o jeden rok delší než doba vzdělávání v denní formě. Vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné. Pokud bychom se zaměřili na distanční vzdělávání v rámci vysokoškolského studia, tak podle 44 zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách) se jedná o jednu z možných forem realizace studijního programu. Odstavec (1) říká: Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Odstavec (4) říká: Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. Pro zájemce Podrobné informace o akreditaci distančních a kombinovaných studijních programů získáte např. v: PRŮCHA, J. Akreditace v distančním vzdělávání. Olomouc: UP, ISBN

5 5 Distanční vzdělávání je definováno také jako vytváření vzdělávacích příležitostí a podpůrných služeb pro samostatné (obvykle dospělé) studující, kde odpovědnost za vlastní vzdělávací aktivity, jejich organizaci, místo provádění spočívá na studujících samotných tím se podstatně liší od konvenčního vzdělávání. 7 Distanční student z velké části studuje samostatně a odděleně od učitele a ostatních členů studijní skupiny. Má k dispozici méně bezprostřední zpětné vazby než prezenční student. Neznamená to však, že je o zpětnou vazbu během studia ochuzen. Právě naopak. Zpětná vazba je v DiV velmi kvalitně propracována, neomezuje se pouze na testy a zkoušky. Zahrnuje adekvátní rozsah podpůrných a sebehodnotících aktivit a úkolů, které obsahují okamžitou zpětnou vazbu. Rychlost zpětnovazební informace je v distančním vzdělávání klíčová. Jestliže má zpětná vazba příliš velké zpoždění, dostává student pouze mlhavou informaci o svém úsilí, což může vést ke ztrátě zájmu o studium. To se týká především hodnocení zadaných úkolů. Jejich efektivnost výhradně závisí na kvalitě a rychlosti zpětné vazby od učitele. 8 Obecně se doporučuje, aby učitel na dotazy studujících odpovídal nejpozději do dvou dnů a samostatné práce ohodnotil nejpozději do jednoho týdne. 9 Pro zájemce V roce 1992 proběhl ve francouzském CNEDu teď již možná z našeho pohledu úsměvný experiment. Jeho výsledky potvrzují významný vliv komunikačních technologií, resp. faxu, na snížení pocitu izolace u studujících v distanční formě vzdělávání realizované korespondenčně. Cílem bylo zvýšit rychlost přenosu úkolů mezi žáky a jejich učiteli a usnadnit tak vzájemnou výměnu informací. Pokusu se zúčastnilo padesát žáků a čtyři profesoři. Kromě značné úspory času, zvýšení píle a vytrvalosti u žáků a většího komfortu byl celkový dojem z pohledu pedagogické účinnosti vysoce pozitivní. Žáci hovořili o pocitech vzájemné blízkosti a osobnějších mezilidských vztazích. 10 Se zpětnou vazbou souvisí nejen úroveň technického zabezpečení, ale i velikost studijní skupiny. Za optimální se považuje 15 až 20 distančních studentů v jedné studijní skupině na jednoho učitele. Při větším počtu studentů může dojít k extrémnímu zatížení učitele, což se může projevit na kvalitě jeho práce. 11 Je to však otázka přístupu konkrétní instituce k organizaci studia. Distanční forma vzdělávání tedy zvyšuje dostupnost vzdělávání těm, kteří mají zájem se vzdělávat a rozšiřuje tak nabídku vzdělávacích příležitostí pro jedince, kteří se nemohou z různých důvodů (např. vzdálenost od vzdělávací instituce, časová determinovanost vzdělávací akce) účastnit prezenční formy studia. DiV tak umožňuje přizpůsobit podobu a tempo studia individuálním potřebám a studijním předpokladům účastníků, čímž zvyšuje účinnost vzdělávání. DiV snižuje náklady spojené s provozem prezenční výuky. Nabízí lektorovi intenzivní kontakt se studenty s bohatými životními a pracovními zkušenostmi, konkrétní motivací ke studiu a srozumitelně definovaným očekáváním. příležitostí, při nichž je hlavním aktérem sám student. Realizace distančního vzdělávání je náročná na odbornost realizačního týmu (manažer, administrátor, autoři, tutoři, techničtí pracovníci), organizační a technické zabezpečení výuky a schopnost účastníků samostatně studovat. 12 Někteří autoři rozlišují pojmy student (v prezenční formě) a studující (v distanční formě). Zpětná vazba v DiV Výhody DiV Nevýhody DiV 7 CHAROUZEK, Z., BOČKOVÁ, V., PETŘKOVÁ, A., Glosář k DiV, s CHAROUZEK, Z., BOČKOVÁ, V., PETŘKOVÁ, A., Glosář k DiV, s FOJTÍK, R., FOJTÍK, R. Činnost tutora při distanční formě e-learningu, COUTRET, G., Jak zvyšovat účinnost DiV, 1993, s ZLÁMALOVÁ, H. Tutor distančního vzděláván, VŠETULOVÁ, M., Metody a moderní technologie ve vzdělávání dospělých, s. 4.

6 6 1.2 KLÍČOVÉ POJMY Prvky prezenční výuky Samostudium Učitel S distančním vzděláváním je spojeno několik speciálních termínů, jejichž význam je třeba dostatečně pochopit. Osobní setkání nejsou z distančního vzdělávání vyloučena. Často zastávaný názor, že jakákoliv prezenční výuka není v distančním studiu přípustná, je chybnou interpretací. Prezenční výuka k distančnímu vzdělávání patří, ale narozdíl od výuky v klasickém prezenčním studiu je specifická jak svým charakterem, tak obsahem. V distančním vzdělávání mají různá prezenční setkání zpravidla speciální označení. Patří sem tutoriály, letní či rezidenční školy. Tutoriál je většinou nepovinné jednodenní až dvoudenní setkání studujících a vyučujícího. Slouží k získání přehledu o studijních povinnostech, k vyjasnění a prodiskutování problémů vzniklých během samostudia, k vzájemnému poznání a odbourání případného pocitu izolace při studiu Delší čas spolu účastníci stráví během letní školy, což je vícedenní (zpravidla jeden týden trvající) setkání studujících s tutorem, instruktorem, lektorem nebo odborníkem z praxe. Cílem je osvojení odborných dovedností. Ty obyčejně nelze rozvíjet bez osobního kontaktu vyučujícího (lektora, tutora, instruktora nebo odborníka z praxe) a studentů. Letní školy jsou realizovány v letních měsících, jsou tak využívány volné kapacity škol. Rezidenční školy jsou víkendovou alternativou letních škol. Mají stejný cíl jako letní škola Trvají však obvykle pouze jeden víkend. Účast na letních a rezidenčních školách je většinou povinná. Proto musí být student o konání prezenční výuky informován s dostatečným předstihem, nejlépe před začátkem vzdělávací akce. Potřebuje čas na to, aby si zajistil uvolnění ze zaměstnání. Společně s informací o tom, kdy a jak probíhá výuka by měl student na začátku studia obdržet tzv. studijní balík. Jde o soubor studijních materiálů (viz 1.3) vztahujících se k určitému studijnímu programu, kurzu, modulu. Může obsahovat tištěné učební texty, multimediální studijní materiály (kazetu, CD, DVD), instrukce ke studiu a další potřebné pomůcky, s nimiž studující pracují v průběhu samostudia tj. sebevzdělávající činnost studujících, kteří pracují se speciálně upravenými materiály bez častého (každodenního) osobního kontaktu s vyučujícím tzv. tutorem. 13 Příklad 1 Open University používala již před rokem 1993 nejen základní texty pro kurzy, ale i zařízení pro domácí laboratoř, rozhlasové a televizní programy vysílané BBC, audio a videokazety, centrální počítač pro záznam výsledků zkoušek spojený s místními terminály používanými pro vzdělávací účely, telefony, centra pro místní konzultantskou činnost, víkendové a týdenní prezenční letní kurzy. 14 Tutor je charakterizován jako metodický zprostředkovatel distančního studia a hodnotitel průběžných výsledků, který je v nejbližším kontaktu se studujícími a má charakteristické a přesně definované povinnosti. 15 Občas se používá i termín mentor. V České republice se s tímto pojmem zatím v prostředí distančního vzdělávání příliš nesetkáváme. Mimo oblast distančního vzdělávání však máme český protějšek k výrazu mentor tak, jak je užíván v anglicky mluvících zemích. V 13 VŠETULOVÁ, M., Metody a moderní technologie ve vzdělávání dospělých, s Organizace a řízení vzdělávacího procesu, 1993, s ZLÁMALOVÁ, H., Příručka pro tutory, 2001, s. 8.

7 7 českém prostředí se užívá nejčastěji výraz uvádějící (cvičný) učitel. Jedná se o pedagoga, který je na škole k dispozici kandidátům na učitelství (studentům na praxi budoucím učitelům). Tento vztah může fungovat i na jakémkoliv pracovišti, kdy starší pracovník svou odborností a zkušeností může pomáhat a radit svým méně zkušeným kolegům. Obecně se takováto podpora jedné osoby (mentee) druhou osobou (mentor) označuje jako mentoring. Mezi hlavní pilíře patří podpora iniciativy, provázení, nasměrování k osobnímu rozvoji, zvyšování efektivity. Mentoring je způsob vedení mentee. Představuje vztah mezi mentorem a mentee. Umožňuje předat zkušenosti a vhodným způsobem poradit mentee. Profesní a sociální rozvoj mentee je základní funkcí mentoringu. V oblasti distančního vzdělávání představuje mentor osobu, která je v úzkém kontaktu se studujícími, pomáhá jim sestavit individuální studijní plán, definovat cíle studia, hodnotit studijní pokroky apod. Na rozdíl od tutora, který je přidělen studentovi ke každému modulu, provází mentor studujícího po celou dobu jeho studia daného kurzu nebo programu. Zavedení Internetu do DiV podpořilo vznik dalších pojmů jako např. e-tutor, e-moderátor, tele-tutor, tele-kouč, tele-učitel, telelektor. Na základě dlouholeté praxe v distančním vzdělávání a převažujících trendů v zahraniční literatuře používáme termín učitel v distančním vzdělávání nebo tutor, což jsou nejčastěji používaná označení pro vzdělavatele v distančním vzdělávání. Termín tutor se častěji užívá ve firemním prostředí vzdělávání dospělých, naopak termín učitel v distančním vzdělávání je obvyklejší pro školskou sféru. Vzhledem k tomu, že tento text je určen zejména vzdělavatelům dospělých ve školských institucí, používáme pojmy učitel v distančním vzdělávání a tutor jako synonyma. Předpona tele- má spojitost s telematikou. Jde o obor, který se zabývá technologiemi pro šíření informací na dálku. Představuje spojení telekomunikačních prostředků a informatiky. 1.3 SYSTÉM PODPORY K uplatnění distanční formy studia přistupují instituce v případě, kdy jsou vyučující a studenti trvale nebo převážně od sebe fyzicky odděleni. Proto je nezbytnou podmínkou pro správnou funkci distanční formy vzdělávání vybudování komplexního systému podpory studia. Studujícímu, který převážnou část studia nemá možnost přímého kontaktu s učitelem, musí být vzdělávací institucí vytvořeno takové zázemí, které tento nedostatek účinně kompenzuje. Tento podpůrný systém tvoří čtyři prvky: organizace studia, studijní materiály, tutor, osobní kontakt. VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Organizace studia Studijní materiály Tutor Osobní kontakt STUDENT Struktura systému DiV Všechny tyto prvky podpůrného systému využívají ve vhodné míře možnosti informačních a komunikačních technologií, které přispívají k odstranění distance studenta od své vzdělávací instituce.

8 Organizace studia Organizace studia je tím, co dělá distanční vzdělávání funkčním, použitelným a užitečným. Nezahrnuje jen administrativní agendu studentů, či dodávku studijních materiálů. Organizací distančního studia rozumíme také zabezpečení systematického informačního servisu, vybudování motivujícího prostředí ke studiu a udržování partnerské komunikace. Organizaci studia zabezpečuje studijní středisko specializované na distanční vzdělávání, které by mělo být nedílnou součástí organizační struktury každé vzdělávací instituce, která chce realizovat distanční formu vzdělávání. Studijní středisko je pracovištěm administrativního, manažerského a metodického charakteru, jeho nedílnou součástí by však také měly být prostory určené pro osobní a skupinové konzultace. Instituce realizující distanční vzdělávání lze rozdělit do dvou skupin. 1) Instituce realizující distanční formu vzdělávání v rámci tradiční vzdělávací instituce, která dominantně uplatňuje prezenční formu výuky. Tento model známe z našeho domácího prostředí. 2) Instituce zaměřené výhradně na výuku distanční formou. Tento model je znám z řady evropských zemí. Pro zájemce Významnou institucí tohoto typu je Open University (http://www.open.ac.uk) ve Velké Británii. Tato tzv. otevřená univerzita byla založena na myšlence zpřístupnit vysokoškolské vzdělání všem zájemcům z řad dospělé populace, kteří možnost vysokoškolského studia nevyužili v mladším věku. Tato univerzita dnes poskytuje certifikované profesní kurzy, bakalářské, magisterské i postgraduální doktorské studium. Ve Francii byl zvolen podobný model poskytování vzdělávání dospělé populaci distanční formou. Hlavním cílem bylo po druhé světové válce poskytnout dospělým osobám vzdělání, které by nahradilo chybějící povinnou školní docházku. Vzniklo tak Národní centrum korespondenčního vzdělávání, které se během svého vývoje několikrát přejmenovávalo a od roku 1986 nese název CNED Centre National d Enseignement a Distance (http://www.cned.fr). Úkolem CNEDu je realizovat školní vzdělávání, celoživotní profesní vzdělávání a permanentní vzdělávání v distanční formě. Podpůrné instituce Kromě institucí, které DiV realizují (ať již mají či nemají vlastní středisko specializované na DiV), existují i tzv. instituce podpůrné. Tyto instituce zastřešují vždy současně několik vzdělávacích institucí. Cílem těchto podpůrných institucí je především společenská a politická podpora distančního vzdělávání. Pro podporu a rozvoj distančního vzdělávání na českých vysokých školách i dalších vzdělávacích institucích vzniklo v roce 1995 pod Centrem pro studium vysokého školství Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV), jehož působnost je především koordinační, a to v rovině celonárodní. Poté byla v letech v rámci programu Phare Multi-country Co-operation in Distance Education zřízena regionální Studijní střediska distančního vzdělávání, a to především při vysokých školách, které vyhověly náročným požadavkům ETF (European Training Foundation). Tak vznikla Národní síť distančního vzdělávání České republiky. Činnost těchto středisek je především v rovině obslužné a mezi jejich hlavní úkoly patří: poradenská a informační činnost pro zájemce o distanční vzdělávání umožňovat realizaci tutoriálů pro studující z regionu spravovat knihovnu distančního vzdělávání poskytovat poradenskou službu studujícím

9 9 Studijní středisko DiV při TU v Liberci Studijní středisko DiV při UP v Olomouci Národní centrum distančního vzdělávání Schéma Národní sítě distančního vzdělávání v ČR Studijní středisko DiV při AJAK v Praze Studijní středisko DiV při VUT v Brně Dále v České republice již od roku 1993 působí sdružení nazvané Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV). Jedná se o dobrovolné nestátní sdružení českých vysokých škol, které je členem European Association of distance Teaching Universities (EADTU). Pro zájemce NCDiV: ČADUV: EADTU: Instituce realizující distanční vzdělávání obvykle postupují podle následujícího modelu: Organizace studia

10 10 V průběhu studia se obvykle konají tři typy prezenčních setkání: vstupní, průběžné a závěrečné. Úvodní tutoriál zpravila věnujeme seznámení, a to jak vzájemnému seznámení tutora se studujícími, tak i seznámení studujících se základními principy studia. V průběhu tutoriálu se tutor snaží studenty různými prostředky motivovat ke studiu modulu, zjistit studijní předpoklady účastníků ke studiu dané disciplíny a vyjasnit vzájemná očekávání od studia. Průběžný tutoriál následuje po zpracování a ohodnocení úkolu. Toto setkání již víceméně slouží k vyjasnění problémů, na které studenti v průběhu studia narazili. V žádném případě není přednáškou k dané disciplíně. Závěrečný tutoriál by měl ve srovnání s průběžným tutoriálem navíc obsahovat podrobnější instrukce k průběhu závěrečné zkoušky. Výše uvedený model organizace distančního kurzu není závazný. Každá vzdělávací instituce si může přizpůsobit organizaci distančního vzdělávání jak možnostem svým, tak možnostem studujících. Způsob organizace distančního studia, konkrétní realizace podpory samostudia a zapojení prezenční výuky se u jednotlivých institucí liší. Například v kombinovaném studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se v průběhu jednoho semestru konají tři tutoriály: vstupní, průběžný a závěrečný. Jinak přistoupila organizaci distanční výuky Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (viz příklad 2). Příklad 2 16 Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí jediný obor Podniková ekonomika a management v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu. Studium bakalářského programu ročně zahajuje asi 600 studentů, do navazujícího magisterského programu je přijímáno kromě absolventů bakalářského studia fakulty také asi 170 studentů z jiných fakult a škol, doktorské studium ročně zahajuje asi 30 studentů. Celkem na fakultě studuje přes 2900 studentů (na VŠE asi studentů). MŠMT v roce 2002 akreditovalo fakultě jako první fakultě v České republice ucelený studijní program navazující magisterské studium. Fakulta přijala během dvou let 222 studentů do distanční formy navazujícího magisterského studia. Na fakultě učí přibližně 100 interních učitelů, z nichž se asi 60 podílí na distanční výuce. V přehledu pedagogických výkonů, které ovlivňují rozdělení mzdových prostředků mezi fakulty a katedry, je distanční forma výuky započítávána rovnocenně prezenční formě, tj. za vedení kurzu distančního předmětu je započten stejný výkon jako za prezenční výuku v celém semestru. Studenti navazují kontakt s učiteli na tutoriálech (1 zahajovací a 3 řádné). Řádný tutoriál se koná v čase 9 až 18 hodin, první hodinu se vždy koná schůzka studentů s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci, na níž jsou studenti seznámeni s cíli semestru a jejich realizací, jsou také upozorněni na aktuální úskalí, mohou podávat náměty, připomínky, stížnosti k obsahu předmětů, kvalitě pomůcek, organizaci studia. Zápočty a zkoušky skládají studenti zpravidla v odpoledních či večerních hodinách. Povinností učitelů je vypisovat termíny testování v týdnu závěrečného tutoriálu (v jiný den než tutoriál), v posledním týdnu semestru a alespoň jeden termín mezi závěrečným tutoriálem a posledním týdnem. Komunikace učitelů se studenty probíhá na tutoriálech, konzultacích, obhajobách seminárních prací, prostřednictvím u a během zápočtových testů a zkoušek. 16 KUBÁLEK, T., VOLKMEROVÁ, B., Dva roky distančního studia na FPH VŠE v Praze zkušenosti a náměty.

11 11 V průběhu semestru mohou studenti s učiteli konzultovat v jejich standardních a tzv. rozšířených konzultačních hodinách (konzultace na mobilu 30 minut za každých 5 vyučovaných studentů, nejméně však jedna hodinu týdně). Učitel smí vést tutoriály maximálně dvou kurzů (paralelek), jeden kurz má maximálně 25 studentů, tj. učitel smí vést maximálně 50 studentů za semestr, tak aby nebyla snížena kvalita péče o studenty Studijní materiály Hlavním rysem distančního vzdělávání je samostatnost studenta v procesu učení. Účastník distančního vzdělávání proto vždy obdrží studijní balík, který mimo vlastní studijní materiály obsahuje také průvodce studiem. Jedná se o návod pro studenta, který doporučuje, jak efektivně organizovat a řídit své vlastní studium. Průvodce má zpravidla dvě části: 1) část metodickou: učí studenta, jak dosahovat potřebných studijních výsledků, 2) část organizační: informuje studenta o způsobu zabezpečení studia. Vlastní studijní materiály nebo též v distančním vzdělávání nazývané studijní opory jsou nedílnou součástí jakéhokoliv vzdělávacího procesu. V distančním vzdělávání se jedná o veškeré studijní materiály a další zdroje, které jsou studentovi během studia předkládány. Může se jednat jak o studijní materiály tištěné, tak o materiály elektronické doplněné o multimediální a interaktivní prvky. Tištěné studijní texty jsou metodicky (didakticky), psychologicky i graficky speciálně upraveny tak, aby umožnily a maximálně podporovaly plnohodnotné, řízené samostudium účastníků a podpořili tak úspěšné dosažení vzdělávacího cíle. 17 V distančním textu je třeba účelně propojit logickou strukturu výuky s prvky, kterými lze alespoň částečně nahradit atmosféru vznikající ve skupině a v interakci studujícího a vyučujícího. 18 Doposud nebyla vytvořená jednotná obecně uznávaná a závazná metodika tvorby studijních textů pro distanční studium. V České republice najdete několik odborníků (např. Hana Bartoňková, Ludvík Eger, Pavel Hejtman, Iveta Bednaříková), kteří se tímto tématem zabývají, avšak každý z nich přistupuje k tvorbě studijních materiálů více či méně odlišně. Pro praktickou realizaci distančního vzdělávání je důležité zvolit jeden přístup a ten dodržovat, alespoň u studijních materiálů v rámci jedné instituce. K tomuto závěru dospěla po několika letech realizace distančního vzdělávání (v rámci kombinovaného studia) i Univerzita Palackého v Olomouci. V současné době je připravován návrh jednotné metodiky, která se opírá o důkladnou analýzu dostupných národních i zahraničních zdrojů. Již jsme si uvedli, že pod pojmem studijní opora se nemusí jednat jen o tištěný studijní text, ale může se také jednat o materiály elektronické (CD či DVD disky s multimediálními aplikacemi, výukové materiály dostupné přes internet, výukové simulační programy). Tvorba studijních materiálů pro distanční studium je poměrně náročná. Ne vždy zvládá jeden člověk všechny potřebné role, a proto se na přípravě podílí více osob (odborník na obsah, metodik DiV, grafik, ad.) Podrobněji se tvorbou studijních materiálů budeme zabývat v kapitole Studijní opory. 17 PRŮCHA, J., MÍKA, J. Glosář distančního vzdělávání. Praha : NCDiV, PRŮCHA, J., MÍKA, J. Distanční studium v otázkách. Praha : CSVŠ NCDiV, s.

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu English skills development by using internet

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání

Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Moderní internetové metody univerzitního vzdělávání Diplomová práce Autor: Bc. Kristina Novikova Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Palán,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 13.626/2000-3 /MŠMT V Praze dne 31. března 2000 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více