Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 KATALOG NÁPOJÙ VE VRATNÝCH ZÁLOHOVANÝCH OBALECH

2 Vydalo Hnutí DUHA Olomouc v èervenci 2002 Textová èást: Ivo Kropáèek Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí Olomouc tel.: ( ) Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, že èeská veøejnost mùže mít zdravìjší a èistìjší prostøedí, stejnì jako naši evropští sousedé. Navrhuje proto øešení ekologických problémù, jež pøinesou konkrétní prospìch pro kvalitu života každého z nás. Úspìšnì prosazuje úèinná a realistická opatøení, která omezí zneèištìní vzduchu a øek i produkci odpadù, umožní zachovat pestrou krajinu, snížit kontaminaci potravin a vody toxickými látkami èi pøedejít globálním zmìnám klimatu. Hledí i na ekonomickou a sociální stránku vìci. Jeho práce zahrnuje jednání s úøady a politiky, pøípravu zákonù, kontrolu prùmyslových firem, rady zákazníkùm a domácnostem, výzkum, vzdìlávání, právní kroky i spolupráci s obcemi. Pùsobí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací, v Èeské republice

3 Úvod Moderní a vyspìlá spoleènost se dnes bohužel nehodnotí podle kvality života svých èlenù. Hodnotí se spíše podle toho, kolik výrobkù vyrobí a kolik jich je schopna spotøebovat. Se zvyšující se výrobou a spotøebou však kvalita života zákonitì neroste, ale èasto je tomu právì naopak. Mùže za to napøíklad vysoké zatìžování životního prostøedí spojené s výrobou a spotøebou. To však není zcela zapoèítáno do ceny výrobkù. Bereme si proto z pøírody podstatnì více než k životu potøebujeme a odkládáme do ní rostoucí množství našich odpadù. Jednou z mnoha trvale neudržitelných praktik souèasné vyspìlé spoleènosti je nadmìrná výroba a spotøeba obalù. Problém této zbyteèné produkce je stále naléhavìjší. Pøi jejich výrobì nehledíme na to, aby je bylo možno použít vícekrát, abychom je mohli recyklovat, nebo alespoò snadno zneškodnit. Množství odpadù a zatížení pøírody tak stále roste. Výjimkou jsou zálohované lahve. Vetšina státu Evropské Unie je proto také ruznými zpusoby podporuje. Záloha motivuje obcany ukládat tyto obaly na míste k tomu urceném címž se dosáhne vysoké míry vytrídení. Takto sebrané obaly je možné dále recyklovat nebo znovu naplnit. V každém prípade se sníží množství obalu odhozených volne do krajiny. V Ceské republice mají tradici sklenené zálohované obaly na opakované použití. Bývalo zvykem do nich plnit vetšinu nápoju od mléka, pres mošty po limonády. Stát však nedokázal urcit podmínky umožnující další rozvoj zálohovaných obalu pro opakované použití. Vratným lahvím proto chybí inovace jako šroubovací uzáver nebo odlehcení. Bez techto inovací budou težko konkurovat záplave uživatelsky príjemných obalu. Zabránit zhroucení systému vratných zálohovaných obalu se snažila svou kampaní Hnutí DUHA. Organizace pripravila komplexní pozmenovací návrh k zákonu o obalech. Návrh se skládal z trí cástí. První požadovala uzákonit pevnou výši zálohy, aby se obnovila duvera zákazníku k zálohovaným obalum jejichž záloha se pohybovala od 0 po 5 Kc. Druhá cást požadovala, aby výrobci nápoju meli stejnou míru zodpovednosti za zálohované i jednorázové obaly. Návrh požadoval aby do roku 2008 bylo recyklováno nebo opakovane použito 80% nápojových obalu. Protože recyklovat 4/5 nápojových obalu by s nejvetší pravdepodobností vedlo k zvýšení ceny nápoju byl návrh doplnen i tretí cástí. Ta vedla k zachování možnosti zákazníka vybrat si nápoj v obalu jednorázovém nebo urceném k znovu naplnení. Protože znovunaplnitelné lahve jsou levnejší než lahve jednorázové a z 80% recyklované, melo toto ustanovení zachovat lahve na opakované použití. Bohužel poslanecká snemovna prijala pouze torzo tohoto návrhu, ze kterého tak zustala pouze povinná 3 Kc výše zálohy a povinnost obchodu s prodejní plochou od 200 m 2 nabízet vedle nápoju v jednorázových obalech také nápoje ve vratných obalech. Tato povinnost znamená, že vetší obchody musí nabízet pivo, víno, limonády, slazené minerální vody, prírodní minerální vody, sodové vody a sirupy také ve vratných lahvích. Z posledních pruzkumu Hnutí DUHA vyplývá, že obchody mají stále problémy s nabídkou nápoju ve vratných lahvích. Dali jsme proto vzniknout tomuto katalogu nápoju ve vratných lahvích. Hnutí DUHA oslovilo výrobce nápoju s žádostí o dodání nabídkového listu s nápoji ve vratných obalech. Z došlých materiálu byl následne sestaven tento katalog. Katalog je clenen do kapitol podle typu nápoju, které musí obchody nabízet ve vratných lahvích. Doufáme, že vám katalog pomuže rozšírit vaši nabídku nápoju ve vratných lahvích a prispeje tak ke spokojenosti vašich zákazníku i vás. Ing. Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA

4 Obsah Minerální vody neslazené... 5 Minerální vody slazené... 7 Víno... 9 Konzumní lihoviny Medovina Sirupy Limonády Mošty Sodové vody Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

5 Minerální vody neslazené Hanácká kyselka s.r.o. Pøírodní 0,7 l Pøírodní 0,33 l Obchodní oddìlení ing. Josef Nìmec Hanácká kyselka s.r.o., Horní Moštìnice tel.: , fax: BEST, spol. s r.o. Nikolka 0,25 l 1,90 Kè bez DPH Nikolka 0,7 l 2,80 Kè bez DPH Zálohy na pøepravky: na 20 ks lahví 0,25 l 25 Kè/ks na 12 ks lahví 0,7 l 14 Kè/ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát General Bottlers ÈR s.r.o. Korunní... 0,33 l Záloha na pøepravku: 70 Kè/ks General Bottlers CR s r.o., Kolbenova 50/510, Praha 9 Marienbad Waters a.s. minerální vody Excelsior perlivý 0,7 l 2,80 Kè bez DPH Excelsior neperlivý 0,35 l 2,35 Kè bez DPH Aqua Maria 0,25 l 2,35 Kè bez DPH Aqua Maria 0,35 l 2,35 Kè bez DPH Rudolfùv pramen 0,7 l 5,20 Kè bez DPH Balení: lahve 0,7 l po 12 ks v pøepravce, na paletì 32 pøepravky, celkem 384 ks lahví lahve 0,25 a 0,35 l po 24 ks v pøepravce, na paletì 40 pøepravek, celkem 960 ks lahví Marienbad Waters a.s. minerální vody, Anglická 271, Mariánské Láznì tel.: , Jaroslav Märc, Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 5

6 Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou Mattoni 0,7 l 4,10 Kè bez DPH Magnezia 0,7 l 4,76 Kè bez DPH Ondrášovka 0,7 l 3,30 Kè bez DPH Korunní 0,7 l 3,65 Kè bez DPH Mattoni 0,33 l 3,14 Kè bez DPH Korunní 0,33 l 3,05 Kè bez DPH Zálohy: pøepravka na 20 ks lahví 0,25 l 25 Kè/ks pøepravka na 12 ks lahví 0,7 l 14 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna Karlovarské minerální vody a.s. Mattoni 0,33 l Mattoni 0,7 l Magnesia 0,7 l Balení: 24 ks lahví 0,33 l ve vratné pøepravce 12 ks lahví 0,7 l ve vratné pøepravce na paletì 32 nebo 40 pøepravek Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary, závod Kyselka tel.: ústøedna, odbyt fax: odbyt Alphaduct a.s. (Korunní) Korunní 0,33 l 2,40 Kè bez DPH Korunní 0,7 l 3,16 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 0,33 l 50 Kè/ks pøepravka 0,7 l 50 Kè/ks EURO paleta 300 Kè/ks Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

7 Minerální vody slazené Podìbradka a.s. Citron 0,7 l Pomeranè 0,7 l Citron light 0,7 l Balení: 1 paleta EUR = 32 pøepravek = 384 lahví Podìbradka a.s., Nymburská 239/VII, Podìbrady tel.: fax: Vrubel Michal regionální vedoucí pro oblast Morava, Hanácká kyselka s.r.o. Pomeranè 0,7 l Citron 0,7 l Citron 0,33 l Citron light 0,7 l Citron light 0,33 l Grapefruit 0,7 l Grapefruit 0,33 l Lesní malina 0,7 l Kräuter 0,7 l Tonic 0,7 l Jablko light 0,7 l Lesní jahoda light 0,7 l Hanácká kyselka s.r.o., Horní Moštìnice tel.: , fax: BEST, spol. s r.o. Nikolka citron 0,25 l 2,30 Kè bez DPH Nikolka citron 0,7 l 4,00 Kè bez DPH Nikolka pomeranè 0,7 l 4,00 Kè bez DPH Nikolka grapefruit 0,7 l 4,00 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka (20 ks) na lahve 0,25 l 25 Kè/ks pøepravka (12 ks) na lahve 0,7 l 14 Kè/ks paleta døevìná 200 Kè/ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 7

8 Alphaduct a.s. (Korunní) Citron 0,7 l 4,39 Kè bez DPH Pomeranè 0,7 l 4,39 Kè bez DPH Balení: pøepravka (12 lahví 0,7 l ) 14 Kè bez DPH paleta EURO (32 pøepravek) 300 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou Toni citron, pomeranè 0,7 l 4,48 Kè bez DPH Ondrášovka citron, pomeranè, tonic, grep, jablko, citron, light, lipový kvìt 0,7 l 4,05 Kè bez DPH Korunní citron, pomeranè 0,7 l 4,68 Kè bez DPH Podìbradka citron, pomeranè, citron light, grep 0,7 l 4,09 Kè bez DPH Ceny obalù: bedna 12/0,7 l 14 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna Karlovarské minerální vody Mattoni citron, pomeranè, grapefruit, broskev, zelené jablko 0,7 l Balení: 12 ks lahví 0,7 l ve vratné pøepravce na paletì 32 nebo 40 pøepravek Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary, závod Kyselka tel.: ústøedna, odbyt fax: odbyt Marienbad Waters a.s. minerální vody Excelsior citron 0,7 l 3,40 Kè bez DPH Excelsior pomeranè 0,7 l 3,40 Kè bez DPH Balení: lahve 0,7 l po 12 ks v pøepravce, na paletì 32 pøepravky, celkem 384 ks lahví lahve 0,25 a 0,35 l po 24 ks v pøepravce, na paletì 40 pøepravek, celkem 960 ks lahví Marienbad Waters a.s. minerální vody, Anglická 271, Mariánské Láznì tel.: , , Jaroslav Märc: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

9 Víno Vinaøství Palávius Veltlínské zelené 0,75 l 34,00 Kè bez DPH Muškát moravský 0,75 l 37,00 Kè bez DPH Müller Thurgau 0,75 l 36,00 Kè bez DPH Sauvignon 0,75 l 45,00 Kè bez DPH Ryzlink rýnský 0,75 l 40,00 Kè bez DPH Rulandské bílé 0,75 l 42,00 Kè bez DPH Neuburské 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Svatovavøinecké 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Frankovka 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Modrý Portugal 0,75 l 42,00 Kè bez DPH Zweigeltrebe 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Cabernet Sauvignon 0,75 l 55,00 Kè bez DPH André 0,75 l 40,00 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 38,00 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 39,00 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 40,00 Kè bez DPH Frankovka 1 l 40,00 Kè bez DPH Bílé 1 l 28,00 Kè bez DPH Èervené 1 l 30,00 Kè bez DPH Zálohy: láhev bordó 0,75 l 4 Kè/ks láhev 1 l 4 Kè/ks pøepravka na 12 lahví 14 Kè/ks døevìná paleta 250 Kè/ks Ing. Petr Adamec, Vinaøství Palávius, Nová 152, Strachotín tel.: Vinium a.s. Velké Pavlovice Müller Thurgau 1 l 44,59 Kè bez DPH Neuburské 1 l 42,13 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 42,13 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 42,13 Kè bez DPH Frankovka 1 l 51,97 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 51,97 Kè bez DPH Kastelánské bílé 1 l 38,03 Kè bez DPH Kastelánské modré 1 l 44,59 Kè bez DPH Perla bílá 1 l 39,67 Kè bez DPH Perla èervená 1 l 46,23 Kè bez DPH Vinium a.s., Hlavní 66, Velké Pavlovice tel.: fax: Víno Bzenec, a.s. Müller Thurgau 1 l 46,23 Kè bez DPH Frankovka 1 l 51,97 Kè bez DPH Diplomat bílý 1 l 38,03 Kè bez DPH Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 9

10 Diplomat èervený 1 l 44,59 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 14 Kè/ks paleta EURO 250 Kè/ks Víno Bzenec, a.s., Zámecká 17, Bzenec Obchodní kontakt: Vinium a.s., Hlavní 66, Velké Pavlovice tel.: , fax: Templáøské sklepy Èejkovice Müller Thurgau suchý 1 l 52 Kè bez DPH Müller Thurgau polosuchý 1 l 52 Kè bez DPH Neuburghské 1 l 52 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 52 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 52 Kè bez DPH Frankovka suchá 1 l 56 Kè bez DPH Frankovka polosuchá 1 l 56 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 56 Kè bez DPH Modrý Portugal 1 l 56 Kè bez DPH Záloha: paleta 250 Kè/ks pøepravka 14 Kè/ks Templáøské sklepy Èejkovice, Èejkovice tel./fax: Agrovíno Vrbovec Veltlínské zelené 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Veltlínské èervené rané 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Müller Thurgau 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Muškát moravský 0,75 l 37,71 Kè bez DPH Rulandské bílé 0,75 l 37,71 Kè bez DPH Chardonnay 0,75 l 45,90 Kè bez DPH Tramín èervený 0,75 l 39,35 Kè bez DPH Svatovavøinecké 0,75 l 39,35 Kè bez DPH Zweigeltrebe 0,75 l 39,35 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 35,25 Kè bez DPH Veltlínské èervené rané 1 l 35,25 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 35,25 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 35,25 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 42,62 Kè bez DPH Zweigeltrebe 1 l 42,62 Kè bez DPH Zálohy na obaly: láhev 0,75 l 4 Kè/ks láhev 1 l 3 Kè/ks Agrovíno, spol. s r.o., Vrbovec 190 provoz vinný sklep Chvalovice tel./fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

11 Moravské vinaøské závody s.r.o. Ostravský kahan bílý 1 l 39,81 Kè bez DPH Ostravský kahan èervený 1 l 41,56 Kè bez DPH Vino Italia bílé 1 l 37,15 Kè bez DPH Vino Italia èervené 1 l 41,10 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 46,22 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 42,91 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 48,43 Kè bez DPH Frankovka 1 l 48,43 Kè bez DPH Neuburské bílé 1 l 42,80 Kè bez DPH Moravské vinaøské závody s.r.o., Hukvaldy è. 29, tel.: fax: Znovín Znojmo, a.s. Rulandské bílé 0,75 l 38,52 Kè bez DPH Ryzlink rýnský 0,75 l 38,52 Kè bez DPH Tramín èervený 0,75 l 47,54 Kè bez DPH Muškát moravský 0,75 l 39,34 Kè bez DPH Sauvignon 0,75 l 54,91 Kè bez DPH Müller Thurgau 0,75 l 36,88 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 0,75 l 33,60 Kè bez DPH Neuburské 0,75 l 33,60 Kè bez DPH Veltlínské zelené 0,75 l 33,60 Kè bez DPH Rulandské modré 0,75 l 51,63 Kè bez DPH Svatovavøinecké 0,75 l 43,44 Kè bez DPH Frankovka 0,75 l 43,44 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 40,98 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 38,93 Kè bez DPH Neuburské 1 l 38,93 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 38,93 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 48,36 Kè bez DPH Frankovka 1 l 48,36 Kè bez DPH Znojemské královské bílé 1 l 36,88 Kè bez DPH Velkomoravské bílé 1 l 34,42 Kè bez DPH Znojemské královské èervené 1 l 37,70 Kè bez DPH Velkomoravské èervené 1 l 35,24 Kè bez DPH Balení: láhve 0,75 a 1 l v pøepravce po 12 ks, tj. 288 ks na paletì Zálohy na obaly: lahve 0,75 a 1 l 4 Kè/ks pøepravka 14 Kè/ks paleta 200 Kè/ks EURO paleta 250 Kè/ks Znovín Znojmo, a.s Šatov p. Plocr, pí. Sigmundová, pí. Samašová, pí. Pùstová tel. ústøedna: , fax: tel. + fax odbyt pøímá linka: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 11

12 Konzumní lihoviny Drinks Union Ústí nad Labem Rum tuzemský 40% 0,5 l 56,39 Kè bez DPH Rum tuzemský 37,5% 0,5 l 52,79 Kè bez DPH Meruòka 35% 0,5 l 50,00 Kè bez DPH Boris vodka 37,5% 0,5 l 54,10 Kè bez DPH Vajeèný likér 17% 0,5 l 45,98 Kè bez DPH Sunny Peach vodka18% 0,5 l 38,43 Kè bez DPH Peprmintový likér 25% 0,5 l 46,89 Kè bez DPH Èervený punè 30% 0,5 l 51,89 Kè bez DPH Balení: 20 ks lahví na kartonu, 480 lahví na paletì Zálohy na obaly: láhev Vegetal 0,5 l 5 Kè/ks pøepravka 20 Kè/ks paleta døevìná 250 Kè/ks Drinks Union, a.s., Drážïanská 80, Ústí nad Labem tel.: HOBÉ group a.s. Rum tuzemský 40% 0,5 l Rum tuzemský 40% 1 l Rum tuzemský 38% 0,5 l Rum tuzemský 37,5% 0,5 l Skipper Flash 30% 0,5 l Vodka broskvová 21% 1 l Vodka broskvová 21% 0,5 l Vodka jemná HOBÉ 40% 0,5 l Vodka 40% 1 l Vodka 38% 0,5 l Meruòka 35% 0,5 l Meruòka 35% 1 l HOBÉ Zelená 25% 0,5 l Peprmintový likér 30% 1 l Výèepní lihovina 20% 0,5 l Výèepní lihovina 20% 1 l Borovièka pálenka 40% 0,5 l Borovièka pálenka 40% 1 l Chalupáøská HOBÉ 35% 0,5 l Chalupáøská HOBÉ 40% 1 l Fernet HOBÉ 40% 0,5 l Bylinná hoøká 40% 0,5 l Griotka HOBÉ 25% 0,5 l Vajeèný likér 17,5% 0,5 l Vajeèný likér s pø. oøíšku 20% 0,5 l Kokosový likér HOBÉ 25% 0,5 l Kmínový likér 30% 0,5 l Líh konzumní 80% 0,5 l 12 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

13 Balení: láhve 1 l 12 ks v pøepravce, na paletì 24 ks pøepravek láhve 0,5 l 20 ks v pøepravce, na paletì 24 ks pøepravek HOBÉ group a.s., Zámecká 17, Pardubice tel.: fax: Medovina JORT s.r.o., Starý Plzenec medovina Slunovrat 0,5 l JORT, spol. s r.o., Nerudova 766, Starý Plzenec tel.: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 13

14 Sirupy MONA Znojmo s.r.o. Oranž 900g 17,25 Kè bez DPH Oranž bez cukru 700g 13,90 Kè bez DPH Citron 900g 17,25 Kè bez DPH Citron bez cukru 700g 13,90 Kè bez DPH Malina 900g 16,90 Kè bez DPH Broskev 900g 16,90 Kè bez DPH Lesní smìs 900g 16,90 Kè bez DPH Zahradní smìs 900g 17,25 Kè bez DPH Junior cola 900g 17,25 Kè bez DPH Fofr èaj 900g 18,20 Kè bez DPH Zelené jablko 900g 18,20 Kè bez DPH Ledový èaj 900g 18,20 Kè bez DPH Modrý hrozen 900g 18,20 Kè bez DPH Bezinkový kvìt 900g 23,30 Kè bez DPH Multivitamin 900g 23,30 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 14 Kè/ks MONA Znojmo s.r.o., Rooseveltova 10a, Znojmo tel./fax: , FRUKO SCHULZ spol. s r.o. DIA citron 0,7 l 14,90 Kè bez DPH DIA jahoda 0,7 l 14,90 Kè bez DPH Borùvka s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Citronový s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Jahoda s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Malina s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Mandarinka s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Pomeranè s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Citrusová smìs 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Kiwi 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Jablka sólo 0,7 l 15,20 Kè bez DPH Lesní smìs 0,7 l 16,22 Kè bez DPH Broskev 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Meruòka 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Zahradní smìs 0,7 l 16,22 Kè bez DPH Oranž sirup (hustý cukerný) 0,7 l 17,85 Kè bez DPH Ovocit citron (hustý cukerný) 0,7 l 17,24 Kè bez DPH Ovocit malina (hustý cukerný) 0,7 l 17,24 Kè bez DPH Ovocit pomeranè (hustý cuk.) 0,7 l 16,73 Kè bez DPH Jahùdka (hustý cukerný) 0,7 l 17,85 Kè bez DPH Ceny obalù: 24 pøepravek (12 ks lahví) na paletì FRUKO SCHULZ spol. s r.o., Jiráskovo pøedmìstí 629/III, Jindøichùv Hradec tel./fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

15 BEST, spol. s r.o. Nikol-Pomeranè s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Citron s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Mandarinka s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Malina s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Lesní smìs 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Zahradní smìs 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Broskev s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Jahoda 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Jablko 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Èerný rybíz 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Ananas 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Kiwi 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Tea Rum rumové expresso 0,7 l 16,80 Kè bez DPH Nikol-NINA Pomeranè s vit. C 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Nikol-NINA Citron s vit. C 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Nikol-NINA Jahoda 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Nikol-NINA Malina 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Záloha na obaly: pøepravka 14 Kè/ks množství pøepravek na paletì 32 ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát LIMACO s.r.o., Rakvice LIMACIT s vitaminem C pomeranè, citron, grep, mandarinka, ananas, jahoda, malina, meruòka, broskev, èerný rybíz, cherry cola, jablko, expreso tea klasická øada jahoda, malina, oranž, citron, grep, višeò, kiwi, zahradní smìs, lesní smìs nízkoenergetické sirupy bez cukru jahoda, pomeranè, citron Pospíšil Jaroslav, tel.: , Linea Nivnice HELLO light sirup pomeranè s vit. C, citron s vit. C, lesní jahoda 700g 9,90 Kè bez DPH DOLLY sirup meruòka, pomeranè, citron, malina 840g 14,70 Kè bez DPH HELLO sirup obohacen vit.c orange, kiwi, mandarinka, lemon, grapefruit 900g 18,70 Kè bez DPH HELLO sirup limonádový meruòka, lesní jahody, broskev, malina, ananas, jugooranž, athena citron, lesní smìs, jableèný,zahradní smìs, ovocit citron 900g 18,70 Kè bez DPH Zálohy: pøepravka PE (láhev 0,7 l / 12 ks) 14 Kè/ks paleta EURO 250 Kè/ks obchodní útvar objednávky, Kulíková Lenka, Maòáková Lenka tel.: fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 15

16 Santa nápoje, a.s. Jupí s vit. C ananas, broskev, citrón, grep, jablko, èerný rybíz, jahoda, lesní smìs, malina, mandarinka, pomeranè, pomeranè light, citron light 1 l Luna pomeranè, citron, malina, lesní smìs, broskev, meruòka, jablko, pomeranè light 1 l Robert Janèa, Santa nápoje, a.s. tel.: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

17 Limonády Sodovkárna Tesa Limo 0,33 l Lesní jahoda 0,33 l Light citron 0,33 l Light orange 0,33 l D citron 0,33 l Cola 0,33 l Aro toni 0,33 l Kofola 0,33 l Orange 0,33 l Mandarinka 0,33 l Grep 0,33 l Citron 0,33 l Pink grep 0,33 l Balení: lahve 0,33 l po 20 ks v pøepravce Jihomoravské pivovary, a.s., závod Vyškov Sodovkárna Tesa, Zlín Malenovice Expedice objednávky: MONA Znojmo s.r.o. Blues Cola 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Mona oranž 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Hula Hup citron 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Samba grep 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Shimmy Tonik 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Bolero malina 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Zelená Mona 0,33 l 3,50 Kè bez DPH Modrá Cola 0,33 l 3,15 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 20 Kè/ks MONA Znojmo s.r.o., Rooseveltova 10a, Znojmo tel./fax: , BEST, spol. s r.o. Gold Tonic Special 0,25 l 3,20 Nikol-Cola 0,25 l 2,50 Nikol-Cola 1 l 7,40 Nikol-Multivitamin Pomeranè 0,33 l 3,40 Nikol-Grenadina 0,33 l 3,00 Nikol-ACE Pomeranè-Broskev 0,25 l 4,00 Nikol-ACE Pomeranè-Mandarin. 0,25 l 4,00 Nikol-Citron 0,33 l 2,50 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 17

18 Nikol-Citron 0,5 l 3,60 Nikol-Citron 1 l 7,20 Nikol-NOVÝ Citron 0,33 l 2,50 Nikol-NOVÝ Citron 1 l 7,20 Nikol-NOVÝ Grapefruit 0,33 l 2,50 Nikol-Pomeranè 0,33 l 2,50 Nikol-Pomeranè 0,5 l 3,60 Nikol-Pomeranè 1 l 7,20 Nikol-NOVÝ Pomeranè 0,33 l 2,50 Nikol-NOVÝ Pomeranè 1 l 7,20 Nikol-Dìtská cola 0,33 l 2,50 Nikol-Jahoda 0,33 l 2,50 Nikol-Jahoda 0,5 l 3,60 Nikol-Jahoda 1 l 7,20 Nikol-Kiwi 0,33 l 2,50 Nikol-Kiwi 1 l 7,20 Nikol-Malina 0,33 l 2,50 Nikol-Malina 1 l 7,20 Kofola 0,25 l 2,80 Kofola 0,33 l 3,60 Kofola 0,5 l 5,00 Kofola 1 l 9,00 Nikola 0,25 l 2,40 Nikola 0,33 l 2,80 Nikola 0,5 l 3,80 Nikola 1 l 7,40 Exkola 0,25 l 2,20 Exkola 0,33 l 2,50 Nikol-Ara Tonic 0,33 l 2,50 Nikol-Ara Tonic 0,5 l 3,60 Nikol-Ara Tonic 1 l 7,20 Nikol Livia (bílá) 0,33 l 2,60 Nikol Livia (èervená) 0,33 l 2,60 Nikol s pøíchutí citronovou 0,33 l 2,40 Nikol s pøíchutí citronovou 0,5 l 3,40 Nikol s pøíchutí citronovou 1 l 6,60 Zálohy na obaly: láhev 0,25; 0,33; 0,7 l 3 Kè/ks láhev 0,5 l 1 Kè/ks láhev 1 l 2 Kè/ks pøepravka na lahve 0,25 a 0,33 l (20 ks) 25 Kè/ks pøepravka na lahve 0,5 l (20 ks) 50 Kè/ks pøepravka na lahve 0,7 l (12 ks) 14 Kè/ks pøepravka na lahve 1 l (12 ks) 50 Kè/ks paleta døevìná 200 Kè/ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát General Bottlers CR, s.r.o. Pepsi Cola 0,33 l Pepsi Light 0,33 l Mirinda Pomeranè 0,33 l 7 UP 0,33 l Schweppes Tonic 0,33 l 18 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

19 Canada Dry (zázvorová) 0,33 l Schweppes Bitter Lemon 0,33 l Pepsi Cola 0,25 l Mirinda Pomeranè 0,25 l 7Up 0,25 l Schweppes 0,25 l Schweppes citrus mix 0,25 l Schweppes Bitter Lemon 0,25 l Pepsi Light 0,25 l Canada Dry 0,25 l Záloha: láhev 0,33 l a 0,25 l 2 Kè/ks pøepravka (24 lahví) 50 Kè/ks General Bottlers CR s r.o., Kolbenova 50/510, Praha 9 Volfova mladoboleslavská sodovkárna v.o.s. Limonáda Pomeranè 0,33 l Limonáda Citron Boleslavka 0,33 l Limonáda Cola 0,33 l Limonáda Tonic 0,33 l Limonáda Grapefruit 0,33 l Limonáda Lesní jahoda 0,33 l Limonáda Pomeranè 0,7 l Limonáda Citron Boleslavka 0,7 l Limonáda Cola 0,7 l Limonáda Tonic 0,7 l Limonáda Grapefruit 0,7 l Limonáda Lesní jahoda 0,7 l Limonáda Mandarinka 0,7 l objednávky Sodovkárna R. Sýkora s.r.o., Paskov Limonáda Bavor Tonic special 0,25 l 4,00 Kè bez DPH Limonáda Cola 0,33 l 3,00 Kè bez DPH Limonáda Kiwi 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda Kofola 0,33 l 3,51 Kè bez DPH Limonáda Leda Grep 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda Malina 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda Stella Pomeranè 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda s pøích. citronu 0,33 l 2,60 Kè bez DPH Limonáda Réva 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Balení: 640 ks na paletì Sodovkárna R. Sýkora spol. s r.o., tø. Rudé armády 89, Paskov tel.: , odbyt fakturace fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 19

20 Ing. Pavel Vavruška, Sodovkárna Kolín citron, cola, grep, jablko, malina. mandarinka, oranž, sprint, tonik Zálohy na obaly: láhev 0,33 l 3 Kè/ks láhev 0,7 l 1 Kè/ks pøepravka na 0,33 l láhev 10 Kè/ks pøepravka na 0,7 l láhev 14 Kè/ks PhDr. Vavrušková Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou cimo 0,33 l 2,52 Kè bez DPH oranž, topic, arotonic, fit star 0,33 l 2,52 Kè bez DPH malina, kiwi, mandarinka, citron 0,33 l 2,52 Kè bez DPH cola, multivit 0,33 l 2,71 Kè bez DPH kofeina 0,33 l 3,05 Kè bez DPH Ceny obalù: láhev limonádová 0,33 l 3 Kè/ks bedna 20/0,33 l 25 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna Santa nápoje, a.s. Jupí pomeranè, èerný rybíz 0,33 l Top Topic 0,33 l Kofola 0,33 l Robert Janèa, Santa nápoje, a.s. tel.: Alphaduct a.s. (MERITO) Drink Merito A.C.E. 0,3 l 5,81 Kè bez DPH Drink Merito Multi 0,3 l 5,81 Kè bez DPH Drink Merito Cola 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Tonic 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Pomeranè 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Citron 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Vini bílá 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Vini èervená 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Kofi 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Merito limo malina 0,3 l 2,24 Kè bez DPH Merito limo citron 0,3 l 2,24 Kè bez DPH Merito cola 0,3 l 2,24 Kè bez DPH Livia 0,3 l 2,74 Kè bez DPH 20 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

21 Orange 0,33 l 2,54 Kè bez DPH Lemon Spring 0,33 l 2,54 Kè bez DPH offi 0,33 l 2,54 Kè bez DPH Kofola 0,33 l 3,67 Kè bez DPH Tonic 0,33 l 2,54 Kè bez DPH Limonáda s pøíchutí citron 0,33 l 1,92 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Linea Nivnice Hello džus Multivitamin 0,33 l 8,50 bez DPH Hello džus Èerný rybíz 0,33 l 8,50 bez DPH Hello džus Èervený pomeranè 0,33 l 8,50 bez DPH Zálohy: pøepravka PE (láhev 0,7 l / 12 ks) 14 Kè/ks paleta EURO 250 Kè/ks obchodní útvar objednávky tel.: fax: Kulíková Lenka, Maòáková Lenka Mošty Tradice Bílých Karpat Jableèný mošt BIO 0,7 l Jableèný mošt selský 0,7 l Jableèný mošt selský 0,33 l Tradice Bílých Karpat, Hostìtín 4, Bojkovice tel.: Radim Machù Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 21

22 Sodové vody Sodovkárna Tesa Sodová voda 0,33 l Balení: lahve po 20 ks v pøepravce Jihomoravské pivovary, a.s., závod Vyškov Sodovkárna Tesa, Zlín Malenovice Expedice objednávky: , MONA Znojmo s.r.o. Sodová voda MAZURKA 0,33 l 1,65 Kè bez DPH Záloha na obaly: láhev 0,33 l 3 Kè/ks pøepravka 20 Kè/ks MONA Znojmo s.r.o., Rooseveltova 10a, Znojmo tel./fax: , Alphaduct, a.s. (MERITO) Merito Sodová voda 0,3 l 2,03 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou Sodová voda 0,33 l 1,57 Kè bez DPH Ceny obalù: bedna 20/0,33 l 25 Kè/ks láhev 0,33 l 3 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna 22 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

23 Sodovkárna R. Sýkora, spol. s r.o. Paskov Sodová voda 0,33 l 1,70 Kè bez DPH Balení: 640 ks na paletì Sodovkárna R. Sýkora spol. s r.o., tø. Rudé armády 89, Paskov tel.: , odbyt fakturace fax: Ing. Pavel Vavruška, Sodovkárna Kolín Sodová voda 0,33 l Sodová voda 0,7 l Zálohy na obaly: láhev 0,33 l 3 Kè/ks láhev 0,7 l 1 Kè/ks pøepravka na 0,33 l láhev 10 Kè/ks pøepravka na 0,7 l láhev 14 Kè/ks PhDr. Vavrušková, tel.: Alphaduct a.s., (MERITO) Natur Cristal 0,3 l 2,03 Kè bez DPH Natur Cristal 0,33 l 1,42 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Volfova mladoboleslavská sodovkárna v.o.s. Sodová voda 0,33 l Sodová voda 0,7 l tel.: objednávky BEST, spol. s r.o. Sodová voda 0,33 l 1,60 Kè bez DPH Sodová voda 0,5 l 2,60 Kè bez DPH Sodová voda 1 l 4,40 Kè bez DPH BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 23

24 Co je zaè Hnutí DUHA? Motto: Slunce, voda, vzduch, živá pøíroda nic z toho nedokážeme nahradit. Namísto riskantního spoléhání na zázraèné technologie budoucnosti nabízí DUHA jinou cestu: s rozumem a rozvahou se držet pøi Zemi. To neznamená jen snížit své nároky na ni; jde také o to, nauèit se nacházet v Zemi mnohem více než jen zásobárnu surovin na jedno použití. Hnutí DUHA je jednou z nejvýznamnìjších tuzemských ekologických organizací. Na její èinnosti se podílejí stovky lidí, patnáct místních skupin, pùsobících po celé republice, s organizaèními centrálami v Brnì a Praze. Hnutí DUHA je nezávislé na státu, politických stranách, prùmyslu, odborech èi jiných zájmových skupinách. Prostøedky na svoji èinnost získává z grantù zpravidla vázaných na konkrétní projekty od èeských a zahranièních nadací, vlád a soukromých osob. Zpùsoby práce Hnutí DUHA sahají od spolupráce s obecními zastupitelstvy a úèasti ve správních øízeních pøes zpracovávání odborných materiálù a programy pro školy, jednání s politiky a státními úøady, poskytování právní pomoci, vydávání tiskovin, poøádání tiskových konferencí a práci se sdìlovacími prostøedky až po veøejná vystoupení a protestní akce. K širokému spektru našich aktivit patøí také vydávání spoleèensko-ekologického mìsíèníku Sedmá generace. Autoøi jako Erazim Kohák, Hana Librová èi Ivan Klíma se v nìm zamìøují na hledání spoleèenských a etických souvislostí ekologické krize. Roèní pøedplatné èiní 290 Kè. Vydalo Hnutí DUHA Olomouc v èervenci 2002 Textová èást: Ivo Kropáèek Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí 38, Olomouc tel.: ( )

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Srpnová nabídka. 325 Kč 1.8. - 31.8. 2015. Registrační číslo distributora lihu ADL 0011 U HŘEBČINCE 2538, PÍSEK. tel. 731 002 952 382 216 884

Srpnová nabídka. 325 Kč 1.8. - 31.8. 2015. Registrační číslo distributora lihu ADL 0011 U HŘEBČINCE 2538, PÍSEK. tel. 731 002 952 382 216 884 Srpnová nabídka 1.8. - 31.8. 2015 U HŘEBČINCE 2538, PÍSEK tel. 731 002 952 382 216 884 Registrační číslo distributora lihu ADL 0011 0,7 LITRU 325 C E NY V Č E T N Ě D P H 359 S R P N O VÁ N A B Í D K A

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Recepty. pro labužníky. Praha 26. 28. 4. 2011

Recepty. pro labužníky. Praha 26. 28. 4. 2011 Recepty pro labužníky Praha 26. 28. 4. 2011 Dobrá vína a delikatesy z ČR a celého světa Je to již 14 let, co ve strahovské tělocvičně v Praze proběhl první ročník veletrhu Víno&Destiláty. Nikdo z nás,

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE REPUBLIKY

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE REPUBLIKY NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN A DEGUSTAČNÍ EXPOZICE NÁRODNÍ SALONU SOUTĚŽ VÍN ČESKÉ VÍN ČR 2012 REPUBLIKY 2011 SALON VÍN NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2012 Hlavní partneři Partneři www.salonvin.cz www.winarskecentrum.cz

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

www.jipabauer.cz 08 / 2015

www.jipabauer.cz 08 / 2015 08 / 2015 Pražská 986 674 01 Třebíč bauerpavel@centrum.cz 568 840 402 Velkoobchod Cash & carry Otevřeno: Otevřeno: Po - Pá 7:00-15:00 Po - Pá 7:00-20:00 Telefon/fax: 568 840 402, 568 851 600 So - Ne 8:00-20:00

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Změna hospodářské politiky ČR podle ČMKOS

Změna hospodářské politiky ČR podle ČMKOS POTRAVINÁŘ Vize ČMKOS pro Českou republiku Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu ČMKOS je velmi často osočována z toho, že nepřichází s žádnými aktivními návrhy, že nechce nic

Více

Dobročinná aukce 2007

Dobročinná aukce 2007 Dobročinná aukce 2007 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 27. listopadu v 19 hodin, hotel Mandarin Oriental Prague Program 19:00 19:45 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena 19:45

Více

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Víceúèelový sportovní areál otevøen

Víceúèelový sportovní areál otevøen Králický zpravodaj 6/2005-1 Èerven 2005/èíslo 6 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Víceúèelový sportovní areál otevøen Dìkuji touto cestou celému organizaènímu týmu, který se podílel na pøípravì slavnostního

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 7 Poznatky ze svìta 23 Lidská výživa 33 Zahradnictví34 Pøíloha 35 Slovensko požádá EU o pøíspìvek na prevenci BSE Krátké zprávy Vliv rozšíøení EU na

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

Dobročinná aukce 2008

Dobročinná aukce 2008 Dobročinná aukce 2008 Katalog vín darovaných do dobročinné aukce 5. listopadu v 18:30 hodin, hotel Prague Marriott Program 18:30 uvítací koktejl, prohlídka vín, která budou dražena v klasické aukci, prohlídka

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Vychutnejte si široký výběr z moravských

Vychutnejte si široký výběr z moravských Vychutnejte si široký výběr z moravských i zahraničních vín. Platí od 29. 4. od 8 hodin do 12. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. ID. č. 2015/9W Slovo na úvod Moravská a česká růžová vína jsou u nás stabilním

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 3 Potraviny

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Lavazza decaffeinated coffee 28,- (bez kofeinu) Tatra mléko 4,- Med květový 4,-

Lavazza decaffeinated coffee 28,- (bez kofeinu) Tatra mléko 4,- Med květový 4,- TEPLÉ NÁPOJE Plan B coffee: Lavazza je skutečné potěšení z šálku kávy, zážitek, každodenní cesta různými chutěmi a podobami kávy. Kvalita, elegance, výběr těch nejlepších kávových zrn, důkladná péče, intenzivní

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z března. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z března Vinařský věstník 4 2014 Obsah: Agroenvironmentální opatření zpoždění výplat a finanční zajištění v roce 2014 2 Z Výroční zprávy SZPI 2013 2 Soutěže vín 7

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více