Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 KATALOG NÁPOJÙ VE VRATNÝCH ZÁLOHOVANÝCH OBALECH

2 Vydalo Hnutí DUHA Olomouc v èervenci 2002 Textová èást: Ivo Kropáèek Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí Olomouc tel.: ( ) Hnutí DUHA je pøesvìdèeno, že èeská veøejnost mùže mít zdravìjší a èistìjší prostøedí, stejnì jako naši evropští sousedé. Navrhuje proto øešení ekologických problémù, jež pøinesou konkrétní prospìch pro kvalitu života každého z nás. Úspìšnì prosazuje úèinná a realistická opatøení, která omezí zneèištìní vzduchu a øek i produkci odpadù, umožní zachovat pestrou krajinu, snížit kontaminaci potravin a vody toxickými látkami èi pøedejít globálním zmìnám klimatu. Hledí i na ekonomickou a sociální stránku vìci. Jeho práce zahrnuje jednání s úøady a politiky, pøípravu zákonù, kontrolu prùmyslových firem, rady zákazníkùm a domácnostem, výzkum, vzdìlávání, právní kroky i spolupráci s obcemi. Pùsobí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je zástupcem Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací, v Èeské republice

3 Úvod Moderní a vyspìlá spoleènost se dnes bohužel nehodnotí podle kvality života svých èlenù. Hodnotí se spíše podle toho, kolik výrobkù vyrobí a kolik jich je schopna spotøebovat. Se zvyšující se výrobou a spotøebou však kvalita života zákonitì neroste, ale èasto je tomu právì naopak. Mùže za to napøíklad vysoké zatìžování životního prostøedí spojené s výrobou a spotøebou. To však není zcela zapoèítáno do ceny výrobkù. Bereme si proto z pøírody podstatnì více než k životu potøebujeme a odkládáme do ní rostoucí množství našich odpadù. Jednou z mnoha trvale neudržitelných praktik souèasné vyspìlé spoleènosti je nadmìrná výroba a spotøeba obalù. Problém této zbyteèné produkce je stále naléhavìjší. Pøi jejich výrobì nehledíme na to, aby je bylo možno použít vícekrát, abychom je mohli recyklovat, nebo alespoò snadno zneškodnit. Množství odpadù a zatížení pøírody tak stále roste. Výjimkou jsou zálohované lahve. Vetšina státu Evropské Unie je proto také ruznými zpusoby podporuje. Záloha motivuje obcany ukládat tyto obaly na míste k tomu urceném címž se dosáhne vysoké míry vytrídení. Takto sebrané obaly je možné dále recyklovat nebo znovu naplnit. V každém prípade se sníží množství obalu odhozených volne do krajiny. V Ceské republice mají tradici sklenené zálohované obaly na opakované použití. Bývalo zvykem do nich plnit vetšinu nápoju od mléka, pres mošty po limonády. Stát však nedokázal urcit podmínky umožnující další rozvoj zálohovaných obalu pro opakované použití. Vratným lahvím proto chybí inovace jako šroubovací uzáver nebo odlehcení. Bez techto inovací budou težko konkurovat záplave uživatelsky príjemných obalu. Zabránit zhroucení systému vratných zálohovaných obalu se snažila svou kampaní Hnutí DUHA. Organizace pripravila komplexní pozmenovací návrh k zákonu o obalech. Návrh se skládal z trí cástí. První požadovala uzákonit pevnou výši zálohy, aby se obnovila duvera zákazníku k zálohovaným obalum jejichž záloha se pohybovala od 0 po 5 Kc. Druhá cást požadovala, aby výrobci nápoju meli stejnou míru zodpovednosti za zálohované i jednorázové obaly. Návrh požadoval aby do roku 2008 bylo recyklováno nebo opakovane použito 80% nápojových obalu. Protože recyklovat 4/5 nápojových obalu by s nejvetší pravdepodobností vedlo k zvýšení ceny nápoju byl návrh doplnen i tretí cástí. Ta vedla k zachování možnosti zákazníka vybrat si nápoj v obalu jednorázovém nebo urceném k znovu naplnení. Protože znovunaplnitelné lahve jsou levnejší než lahve jednorázové a z 80% recyklované, melo toto ustanovení zachovat lahve na opakované použití. Bohužel poslanecká snemovna prijala pouze torzo tohoto návrhu, ze kterého tak zustala pouze povinná 3 Kc výše zálohy a povinnost obchodu s prodejní plochou od 200 m 2 nabízet vedle nápoju v jednorázových obalech také nápoje ve vratných obalech. Tato povinnost znamená, že vetší obchody musí nabízet pivo, víno, limonády, slazené minerální vody, prírodní minerální vody, sodové vody a sirupy také ve vratných lahvích. Z posledních pruzkumu Hnutí DUHA vyplývá, že obchody mají stále problémy s nabídkou nápoju ve vratných lahvích. Dali jsme proto vzniknout tomuto katalogu nápoju ve vratných lahvích. Hnutí DUHA oslovilo výrobce nápoju s žádostí o dodání nabídkového listu s nápoji ve vratných obalech. Z došlých materiálu byl následne sestaven tento katalog. Katalog je clenen do kapitol podle typu nápoju, které musí obchody nabízet ve vratných lahvích. Doufáme, že vám katalog pomuže rozšírit vaši nabídku nápoju ve vratných lahvích a prispeje tak ke spokojenosti vašich zákazníku i vás. Ing. Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA

4 Obsah Minerální vody neslazené... 5 Minerální vody slazené... 7 Víno... 9 Konzumní lihoviny Medovina Sirupy Limonády Mošty Sodové vody Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

5 Minerální vody neslazené Hanácká kyselka s.r.o. Pøírodní 0,7 l Pøírodní 0,33 l Obchodní oddìlení ing. Josef Nìmec Hanácká kyselka s.r.o., Horní Moštìnice tel.: , fax: BEST, spol. s r.o. Nikolka 0,25 l 1,90 Kè bez DPH Nikolka 0,7 l 2,80 Kè bez DPH Zálohy na pøepravky: na 20 ks lahví 0,25 l 25 Kè/ks na 12 ks lahví 0,7 l 14 Kè/ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát General Bottlers ÈR s.r.o. Korunní... 0,33 l Záloha na pøepravku: 70 Kè/ks General Bottlers CR s r.o., Kolbenova 50/510, Praha 9 Marienbad Waters a.s. minerální vody Excelsior perlivý 0,7 l 2,80 Kè bez DPH Excelsior neperlivý 0,35 l 2,35 Kè bez DPH Aqua Maria 0,25 l 2,35 Kè bez DPH Aqua Maria 0,35 l 2,35 Kè bez DPH Rudolfùv pramen 0,7 l 5,20 Kè bez DPH Balení: lahve 0,7 l po 12 ks v pøepravce, na paletì 32 pøepravky, celkem 384 ks lahví lahve 0,25 a 0,35 l po 24 ks v pøepravce, na paletì 40 pøepravek, celkem 960 ks lahví Marienbad Waters a.s. minerální vody, Anglická 271, Mariánské Láznì tel.: , Jaroslav Märc, Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 5

6 Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou Mattoni 0,7 l 4,10 Kè bez DPH Magnezia 0,7 l 4,76 Kè bez DPH Ondrášovka 0,7 l 3,30 Kè bez DPH Korunní 0,7 l 3,65 Kè bez DPH Mattoni 0,33 l 3,14 Kè bez DPH Korunní 0,33 l 3,05 Kè bez DPH Zálohy: pøepravka na 20 ks lahví 0,25 l 25 Kè/ks pøepravka na 12 ks lahví 0,7 l 14 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna Karlovarské minerální vody a.s. Mattoni 0,33 l Mattoni 0,7 l Magnesia 0,7 l Balení: 24 ks lahví 0,33 l ve vratné pøepravce 12 ks lahví 0,7 l ve vratné pøepravce na paletì 32 nebo 40 pøepravek Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary, závod Kyselka tel.: ústøedna, odbyt fax: odbyt Alphaduct a.s. (Korunní) Korunní 0,33 l 2,40 Kè bez DPH Korunní 0,7 l 3,16 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 0,33 l 50 Kè/ks pøepravka 0,7 l 50 Kè/ks EURO paleta 300 Kè/ks Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

7 Minerální vody slazené Podìbradka a.s. Citron 0,7 l Pomeranè 0,7 l Citron light 0,7 l Balení: 1 paleta EUR = 32 pøepravek = 384 lahví Podìbradka a.s., Nymburská 239/VII, Podìbrady tel.: fax: Vrubel Michal regionální vedoucí pro oblast Morava, Hanácká kyselka s.r.o. Pomeranè 0,7 l Citron 0,7 l Citron 0,33 l Citron light 0,7 l Citron light 0,33 l Grapefruit 0,7 l Grapefruit 0,33 l Lesní malina 0,7 l Kräuter 0,7 l Tonic 0,7 l Jablko light 0,7 l Lesní jahoda light 0,7 l Hanácká kyselka s.r.o., Horní Moštìnice tel.: , fax: BEST, spol. s r.o. Nikolka citron 0,25 l 2,30 Kè bez DPH Nikolka citron 0,7 l 4,00 Kè bez DPH Nikolka pomeranè 0,7 l 4,00 Kè bez DPH Nikolka grapefruit 0,7 l 4,00 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka (20 ks) na lahve 0,25 l 25 Kè/ks pøepravka (12 ks) na lahve 0,7 l 14 Kè/ks paleta døevìná 200 Kè/ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 7

8 Alphaduct a.s. (Korunní) Citron 0,7 l 4,39 Kè bez DPH Pomeranè 0,7 l 4,39 Kè bez DPH Balení: pøepravka (12 lahví 0,7 l ) 14 Kè bez DPH paleta EURO (32 pøepravek) 300 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou Toni citron, pomeranè 0,7 l 4,48 Kè bez DPH Ondrášovka citron, pomeranè, tonic, grep, jablko, citron, light, lipový kvìt 0,7 l 4,05 Kè bez DPH Korunní citron, pomeranè 0,7 l 4,68 Kè bez DPH Podìbradka citron, pomeranè, citron light, grep 0,7 l 4,09 Kè bez DPH Ceny obalù: bedna 12/0,7 l 14 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna Karlovarské minerální vody Mattoni citron, pomeranè, grapefruit, broskev, zelené jablko 0,7 l Balení: 12 ks lahví 0,7 l ve vratné pøepravce na paletì 32 nebo 40 pøepravek Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary, závod Kyselka tel.: ústøedna, odbyt fax: odbyt Marienbad Waters a.s. minerální vody Excelsior citron 0,7 l 3,40 Kè bez DPH Excelsior pomeranè 0,7 l 3,40 Kè bez DPH Balení: lahve 0,7 l po 12 ks v pøepravce, na paletì 32 pøepravky, celkem 384 ks lahví lahve 0,25 a 0,35 l po 24 ks v pøepravce, na paletì 40 pøepravek, celkem 960 ks lahví Marienbad Waters a.s. minerální vody, Anglická 271, Mariánské Láznì tel.: , , Jaroslav Märc: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

9 Víno Vinaøství Palávius Veltlínské zelené 0,75 l 34,00 Kè bez DPH Muškát moravský 0,75 l 37,00 Kè bez DPH Müller Thurgau 0,75 l 36,00 Kè bez DPH Sauvignon 0,75 l 45,00 Kè bez DPH Ryzlink rýnský 0,75 l 40,00 Kè bez DPH Rulandské bílé 0,75 l 42,00 Kè bez DPH Neuburské 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Svatovavøinecké 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Frankovka 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Modrý Portugal 0,75 l 42,00 Kè bez DPH Zweigeltrebe 0,75 l 39,00 Kè bez DPH Cabernet Sauvignon 0,75 l 55,00 Kè bez DPH André 0,75 l 40,00 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 38,00 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 39,00 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 40,00 Kè bez DPH Frankovka 1 l 40,00 Kè bez DPH Bílé 1 l 28,00 Kè bez DPH Èervené 1 l 30,00 Kè bez DPH Zálohy: láhev bordó 0,75 l 4 Kè/ks láhev 1 l 4 Kè/ks pøepravka na 12 lahví 14 Kè/ks døevìná paleta 250 Kè/ks Ing. Petr Adamec, Vinaøství Palávius, Nová 152, Strachotín tel.: Vinium a.s. Velké Pavlovice Müller Thurgau 1 l 44,59 Kè bez DPH Neuburské 1 l 42,13 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 42,13 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 42,13 Kè bez DPH Frankovka 1 l 51,97 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 51,97 Kè bez DPH Kastelánské bílé 1 l 38,03 Kè bez DPH Kastelánské modré 1 l 44,59 Kè bez DPH Perla bílá 1 l 39,67 Kè bez DPH Perla èervená 1 l 46,23 Kè bez DPH Vinium a.s., Hlavní 66, Velké Pavlovice tel.: fax: Víno Bzenec, a.s. Müller Thurgau 1 l 46,23 Kè bez DPH Frankovka 1 l 51,97 Kè bez DPH Diplomat bílý 1 l 38,03 Kè bez DPH Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 9

10 Diplomat èervený 1 l 44,59 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 14 Kè/ks paleta EURO 250 Kè/ks Víno Bzenec, a.s., Zámecká 17, Bzenec Obchodní kontakt: Vinium a.s., Hlavní 66, Velké Pavlovice tel.: , fax: Templáøské sklepy Èejkovice Müller Thurgau suchý 1 l 52 Kè bez DPH Müller Thurgau polosuchý 1 l 52 Kè bez DPH Neuburghské 1 l 52 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 52 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 52 Kè bez DPH Frankovka suchá 1 l 56 Kè bez DPH Frankovka polosuchá 1 l 56 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 56 Kè bez DPH Modrý Portugal 1 l 56 Kè bez DPH Záloha: paleta 250 Kè/ks pøepravka 14 Kè/ks Templáøské sklepy Èejkovice, Èejkovice tel./fax: Agrovíno Vrbovec Veltlínské zelené 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Veltlínské èervené rané 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Müller Thurgau 0,75 l 30,33 Kè bez DPH Muškát moravský 0,75 l 37,71 Kè bez DPH Rulandské bílé 0,75 l 37,71 Kè bez DPH Chardonnay 0,75 l 45,90 Kè bez DPH Tramín èervený 0,75 l 39,35 Kè bez DPH Svatovavøinecké 0,75 l 39,35 Kè bez DPH Zweigeltrebe 0,75 l 39,35 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 35,25 Kè bez DPH Veltlínské èervené rané 1 l 35,25 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 35,25 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 35,25 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 42,62 Kè bez DPH Zweigeltrebe 1 l 42,62 Kè bez DPH Zálohy na obaly: láhev 0,75 l 4 Kè/ks láhev 1 l 3 Kè/ks Agrovíno, spol. s r.o., Vrbovec 190 provoz vinný sklep Chvalovice tel./fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

11 Moravské vinaøské závody s.r.o. Ostravský kahan bílý 1 l 39,81 Kè bez DPH Ostravský kahan èervený 1 l 41,56 Kè bez DPH Vino Italia bílé 1 l 37,15 Kè bez DPH Vino Italia èervené 1 l 41,10 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 46,22 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 42,91 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 48,43 Kè bez DPH Frankovka 1 l 48,43 Kè bez DPH Neuburské bílé 1 l 42,80 Kè bez DPH Moravské vinaøské závody s.r.o., Hukvaldy è. 29, tel.: fax: Znovín Znojmo, a.s. Rulandské bílé 0,75 l 38,52 Kè bez DPH Ryzlink rýnský 0,75 l 38,52 Kè bez DPH Tramín èervený 0,75 l 47,54 Kè bez DPH Muškát moravský 0,75 l 39,34 Kè bez DPH Sauvignon 0,75 l 54,91 Kè bez DPH Müller Thurgau 0,75 l 36,88 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 0,75 l 33,60 Kè bez DPH Neuburské 0,75 l 33,60 Kè bez DPH Veltlínské zelené 0,75 l 33,60 Kè bez DPH Rulandské modré 0,75 l 51,63 Kè bez DPH Svatovavøinecké 0,75 l 43,44 Kè bez DPH Frankovka 0,75 l 43,44 Kè bez DPH Müller Thurgau 1 l 40,98 Kè bez DPH Ryzlink vlašský 1 l 38,93 Kè bez DPH Neuburské 1 l 38,93 Kè bez DPH Veltlínské zelené 1 l 38,93 Kè bez DPH Svatovavøinecké 1 l 48,36 Kè bez DPH Frankovka 1 l 48,36 Kè bez DPH Znojemské královské bílé 1 l 36,88 Kè bez DPH Velkomoravské bílé 1 l 34,42 Kè bez DPH Znojemské královské èervené 1 l 37,70 Kè bez DPH Velkomoravské èervené 1 l 35,24 Kè bez DPH Balení: láhve 0,75 a 1 l v pøepravce po 12 ks, tj. 288 ks na paletì Zálohy na obaly: lahve 0,75 a 1 l 4 Kè/ks pøepravka 14 Kè/ks paleta 200 Kè/ks EURO paleta 250 Kè/ks Znovín Znojmo, a.s Šatov p. Plocr, pí. Sigmundová, pí. Samašová, pí. Pùstová tel. ústøedna: , fax: tel. + fax odbyt pøímá linka: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 11

12 Konzumní lihoviny Drinks Union Ústí nad Labem Rum tuzemský 40% 0,5 l 56,39 Kè bez DPH Rum tuzemský 37,5% 0,5 l 52,79 Kè bez DPH Meruòka 35% 0,5 l 50,00 Kè bez DPH Boris vodka 37,5% 0,5 l 54,10 Kè bez DPH Vajeèný likér 17% 0,5 l 45,98 Kè bez DPH Sunny Peach vodka18% 0,5 l 38,43 Kè bez DPH Peprmintový likér 25% 0,5 l 46,89 Kè bez DPH Èervený punè 30% 0,5 l 51,89 Kè bez DPH Balení: 20 ks lahví na kartonu, 480 lahví na paletì Zálohy na obaly: láhev Vegetal 0,5 l 5 Kè/ks pøepravka 20 Kè/ks paleta døevìná 250 Kè/ks Drinks Union, a.s., Drážïanská 80, Ústí nad Labem tel.: HOBÉ group a.s. Rum tuzemský 40% 0,5 l Rum tuzemský 40% 1 l Rum tuzemský 38% 0,5 l Rum tuzemský 37,5% 0,5 l Skipper Flash 30% 0,5 l Vodka broskvová 21% 1 l Vodka broskvová 21% 0,5 l Vodka jemná HOBÉ 40% 0,5 l Vodka 40% 1 l Vodka 38% 0,5 l Meruòka 35% 0,5 l Meruòka 35% 1 l HOBÉ Zelená 25% 0,5 l Peprmintový likér 30% 1 l Výèepní lihovina 20% 0,5 l Výèepní lihovina 20% 1 l Borovièka pálenka 40% 0,5 l Borovièka pálenka 40% 1 l Chalupáøská HOBÉ 35% 0,5 l Chalupáøská HOBÉ 40% 1 l Fernet HOBÉ 40% 0,5 l Bylinná hoøká 40% 0,5 l Griotka HOBÉ 25% 0,5 l Vajeèný likér 17,5% 0,5 l Vajeèný likér s pø. oøíšku 20% 0,5 l Kokosový likér HOBÉ 25% 0,5 l Kmínový likér 30% 0,5 l Líh konzumní 80% 0,5 l 12 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

13 Balení: láhve 1 l 12 ks v pøepravce, na paletì 24 ks pøepravek láhve 0,5 l 20 ks v pøepravce, na paletì 24 ks pøepravek HOBÉ group a.s., Zámecká 17, Pardubice tel.: fax: Medovina JORT s.r.o., Starý Plzenec medovina Slunovrat 0,5 l JORT, spol. s r.o., Nerudova 766, Starý Plzenec tel.: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 13

14 Sirupy MONA Znojmo s.r.o. Oranž 900g 17,25 Kè bez DPH Oranž bez cukru 700g 13,90 Kè bez DPH Citron 900g 17,25 Kè bez DPH Citron bez cukru 700g 13,90 Kè bez DPH Malina 900g 16,90 Kè bez DPH Broskev 900g 16,90 Kè bez DPH Lesní smìs 900g 16,90 Kè bez DPH Zahradní smìs 900g 17,25 Kè bez DPH Junior cola 900g 17,25 Kè bez DPH Fofr èaj 900g 18,20 Kè bez DPH Zelené jablko 900g 18,20 Kè bez DPH Ledový èaj 900g 18,20 Kè bez DPH Modrý hrozen 900g 18,20 Kè bez DPH Bezinkový kvìt 900g 23,30 Kè bez DPH Multivitamin 900g 23,30 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 14 Kè/ks MONA Znojmo s.r.o., Rooseveltova 10a, Znojmo tel./fax: , FRUKO SCHULZ spol. s r.o. DIA citron 0,7 l 14,90 Kè bez DPH DIA jahoda 0,7 l 14,90 Kè bez DPH Borùvka s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Citronový s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Jahoda s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Malina s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Mandarinka s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Pomeranè s vit. C 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Citrusová smìs 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Kiwi 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Jablka sólo 0,7 l 15,20 Kè bez DPH Lesní smìs 0,7 l 16,22 Kè bez DPH Broskev 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Meruòka 0,7 l 16,01 Kè bez DPH Zahradní smìs 0,7 l 16,22 Kè bez DPH Oranž sirup (hustý cukerný) 0,7 l 17,85 Kè bez DPH Ovocit citron (hustý cukerný) 0,7 l 17,24 Kè bez DPH Ovocit malina (hustý cukerný) 0,7 l 17,24 Kè bez DPH Ovocit pomeranè (hustý cuk.) 0,7 l 16,73 Kè bez DPH Jahùdka (hustý cukerný) 0,7 l 17,85 Kè bez DPH Ceny obalù: 24 pøepravek (12 ks lahví) na paletì FRUKO SCHULZ spol. s r.o., Jiráskovo pøedmìstí 629/III, Jindøichùv Hradec tel./fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

15 BEST, spol. s r.o. Nikol-Pomeranè s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Citron s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Mandarinka s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Malina s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Lesní smìs 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Zahradní smìs 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Broskev s vit. C 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Jahoda 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Jablko 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Èerný rybíz 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Ananas 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Kiwi 0,7 l 17,20 Kè bez DPH Nikol-Tea Rum rumové expresso 0,7 l 16,80 Kè bez DPH Nikol-NINA Pomeranè s vit. C 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Nikol-NINA Citron s vit. C 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Nikol-NINA Jahoda 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Nikol-NINA Malina 0,7 l 9,20 Kè bez DPH Záloha na obaly: pøepravka 14 Kè/ks množství pøepravek na paletì 32 ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát LIMACO s.r.o., Rakvice LIMACIT s vitaminem C pomeranè, citron, grep, mandarinka, ananas, jahoda, malina, meruòka, broskev, èerný rybíz, cherry cola, jablko, expreso tea klasická øada jahoda, malina, oranž, citron, grep, višeò, kiwi, zahradní smìs, lesní smìs nízkoenergetické sirupy bez cukru jahoda, pomeranè, citron Pospíšil Jaroslav, tel.: , Linea Nivnice HELLO light sirup pomeranè s vit. C, citron s vit. C, lesní jahoda 700g 9,90 Kè bez DPH DOLLY sirup meruòka, pomeranè, citron, malina 840g 14,70 Kè bez DPH HELLO sirup obohacen vit.c orange, kiwi, mandarinka, lemon, grapefruit 900g 18,70 Kè bez DPH HELLO sirup limonádový meruòka, lesní jahody, broskev, malina, ananas, jugooranž, athena citron, lesní smìs, jableèný,zahradní smìs, ovocit citron 900g 18,70 Kè bez DPH Zálohy: pøepravka PE (láhev 0,7 l / 12 ks) 14 Kè/ks paleta EURO 250 Kè/ks obchodní útvar objednávky, Kulíková Lenka, Maòáková Lenka tel.: fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 15

16 Santa nápoje, a.s. Jupí s vit. C ananas, broskev, citrón, grep, jablko, èerný rybíz, jahoda, lesní smìs, malina, mandarinka, pomeranè, pomeranè light, citron light 1 l Luna pomeranè, citron, malina, lesní smìs, broskev, meruòka, jablko, pomeranè light 1 l Robert Janèa, Santa nápoje, a.s. tel.: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

17 Limonády Sodovkárna Tesa Limo 0,33 l Lesní jahoda 0,33 l Light citron 0,33 l Light orange 0,33 l D citron 0,33 l Cola 0,33 l Aro toni 0,33 l Kofola 0,33 l Orange 0,33 l Mandarinka 0,33 l Grep 0,33 l Citron 0,33 l Pink grep 0,33 l Balení: lahve 0,33 l po 20 ks v pøepravce Jihomoravské pivovary, a.s., závod Vyškov Sodovkárna Tesa, Zlín Malenovice Expedice objednávky: MONA Znojmo s.r.o. Blues Cola 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Mona oranž 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Hula Hup citron 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Samba grep 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Shimmy Tonik 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Bolero malina 0,33 l 2,76 Kè bez DPH Zelená Mona 0,33 l 3,50 Kè bez DPH Modrá Cola 0,33 l 3,15 Kè bez DPH Zálohy na obaly: pøepravka 20 Kè/ks MONA Znojmo s.r.o., Rooseveltova 10a, Znojmo tel./fax: , BEST, spol. s r.o. Gold Tonic Special 0,25 l 3,20 Nikol-Cola 0,25 l 2,50 Nikol-Cola 1 l 7,40 Nikol-Multivitamin Pomeranè 0,33 l 3,40 Nikol-Grenadina 0,33 l 3,00 Nikol-ACE Pomeranè-Broskev 0,25 l 4,00 Nikol-ACE Pomeranè-Mandarin. 0,25 l 4,00 Nikol-Citron 0,33 l 2,50 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 17

18 Nikol-Citron 0,5 l 3,60 Nikol-Citron 1 l 7,20 Nikol-NOVÝ Citron 0,33 l 2,50 Nikol-NOVÝ Citron 1 l 7,20 Nikol-NOVÝ Grapefruit 0,33 l 2,50 Nikol-Pomeranè 0,33 l 2,50 Nikol-Pomeranè 0,5 l 3,60 Nikol-Pomeranè 1 l 7,20 Nikol-NOVÝ Pomeranè 0,33 l 2,50 Nikol-NOVÝ Pomeranè 1 l 7,20 Nikol-Dìtská cola 0,33 l 2,50 Nikol-Jahoda 0,33 l 2,50 Nikol-Jahoda 0,5 l 3,60 Nikol-Jahoda 1 l 7,20 Nikol-Kiwi 0,33 l 2,50 Nikol-Kiwi 1 l 7,20 Nikol-Malina 0,33 l 2,50 Nikol-Malina 1 l 7,20 Kofola 0,25 l 2,80 Kofola 0,33 l 3,60 Kofola 0,5 l 5,00 Kofola 1 l 9,00 Nikola 0,25 l 2,40 Nikola 0,33 l 2,80 Nikola 0,5 l 3,80 Nikola 1 l 7,40 Exkola 0,25 l 2,20 Exkola 0,33 l 2,50 Nikol-Ara Tonic 0,33 l 2,50 Nikol-Ara Tonic 0,5 l 3,60 Nikol-Ara Tonic 1 l 7,20 Nikol Livia (bílá) 0,33 l 2,60 Nikol Livia (èervená) 0,33 l 2,60 Nikol s pøíchutí citronovou 0,33 l 2,40 Nikol s pøíchutí citronovou 0,5 l 3,40 Nikol s pøíchutí citronovou 1 l 6,60 Zálohy na obaly: láhev 0,25; 0,33; 0,7 l 3 Kè/ks láhev 0,5 l 1 Kè/ks láhev 1 l 2 Kè/ks pøepravka na lahve 0,25 a 0,33 l (20 ks) 25 Kè/ks pøepravka na lahve 0,5 l (20 ks) 50 Kè/ks pøepravka na lahve 0,7 l (12 ks) 14 Kè/ks pøepravka na lahve 1 l (12 ks) 50 Kè/ks paleta døevìná 200 Kè/ks BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát General Bottlers CR, s.r.o. Pepsi Cola 0,33 l Pepsi Light 0,33 l Mirinda Pomeranè 0,33 l 7 UP 0,33 l Schweppes Tonic 0,33 l 18 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

19 Canada Dry (zázvorová) 0,33 l Schweppes Bitter Lemon 0,33 l Pepsi Cola 0,25 l Mirinda Pomeranè 0,25 l 7Up 0,25 l Schweppes 0,25 l Schweppes citrus mix 0,25 l Schweppes Bitter Lemon 0,25 l Pepsi Light 0,25 l Canada Dry 0,25 l Záloha: láhev 0,33 l a 0,25 l 2 Kè/ks pøepravka (24 lahví) 50 Kè/ks General Bottlers CR s r.o., Kolbenova 50/510, Praha 9 Volfova mladoboleslavská sodovkárna v.o.s. Limonáda Pomeranè 0,33 l Limonáda Citron Boleslavka 0,33 l Limonáda Cola 0,33 l Limonáda Tonic 0,33 l Limonáda Grapefruit 0,33 l Limonáda Lesní jahoda 0,33 l Limonáda Pomeranè 0,7 l Limonáda Citron Boleslavka 0,7 l Limonáda Cola 0,7 l Limonáda Tonic 0,7 l Limonáda Grapefruit 0,7 l Limonáda Lesní jahoda 0,7 l Limonáda Mandarinka 0,7 l objednávky Sodovkárna R. Sýkora s.r.o., Paskov Limonáda Bavor Tonic special 0,25 l 4,00 Kè bez DPH Limonáda Cola 0,33 l 3,00 Kè bez DPH Limonáda Kiwi 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda Kofola 0,33 l 3,51 Kè bez DPH Limonáda Leda Grep 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda Malina 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda Stella Pomeranè 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Limonáda s pøích. citronu 0,33 l 2,60 Kè bez DPH Limonáda Réva 0,33 l 2,80 Kè bez DPH Balení: 640 ks na paletì Sodovkárna R. Sýkora spol. s r.o., tø. Rudé armády 89, Paskov tel.: , odbyt fakturace fax: Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 19

20 Ing. Pavel Vavruška, Sodovkárna Kolín citron, cola, grep, jablko, malina. mandarinka, oranž, sprint, tonik Zálohy na obaly: láhev 0,33 l 3 Kè/ks láhev 0,7 l 1 Kè/ks pøepravka na 0,33 l láhev 10 Kè/ks pøepravka na 0,7 l láhev 14 Kè/ks PhDr. Vavrušková Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou cimo 0,33 l 2,52 Kè bez DPH oranž, topic, arotonic, fit star 0,33 l 2,52 Kè bez DPH malina, kiwi, mandarinka, citron 0,33 l 2,52 Kè bez DPH cola, multivit 0,33 l 2,71 Kè bez DPH kofeina 0,33 l 3,05 Kè bez DPH Ceny obalù: láhev limonádová 0,33 l 3 Kè/ks bedna 20/0,33 l 25 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna Santa nápoje, a.s. Jupí pomeranè, èerný rybíz 0,33 l Top Topic 0,33 l Kofola 0,33 l Robert Janèa, Santa nápoje, a.s. tel.: Alphaduct a.s. (MERITO) Drink Merito A.C.E. 0,3 l 5,81 Kè bez DPH Drink Merito Multi 0,3 l 5,81 Kè bez DPH Drink Merito Cola 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Tonic 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Pomeranè 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Citron 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Vini bílá 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Vini èervená 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Drink Merito Kofi 0,3 l 2,74 Kè bez DPH Merito limo malina 0,3 l 2,24 Kè bez DPH Merito limo citron 0,3 l 2,24 Kè bez DPH Merito cola 0,3 l 2,24 Kè bez DPH Livia 0,3 l 2,74 Kè bez DPH 20 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

21 Orange 0,33 l 2,54 Kè bez DPH Lemon Spring 0,33 l 2,54 Kè bez DPH offi 0,33 l 2,54 Kè bez DPH Kofola 0,33 l 3,67 Kè bez DPH Tonic 0,33 l 2,54 Kè bez DPH Limonáda s pøíchutí citron 0,33 l 1,92 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Linea Nivnice Hello džus Multivitamin 0,33 l 8,50 bez DPH Hello džus Èerný rybíz 0,33 l 8,50 bez DPH Hello džus Èervený pomeranè 0,33 l 8,50 bez DPH Zálohy: pøepravka PE (láhev 0,7 l / 12 ks) 14 Kè/ks paleta EURO 250 Kè/ks obchodní útvar objednávky tel.: fax: Kulíková Lenka, Maòáková Lenka Mošty Tradice Bílých Karpat Jableèný mošt BIO 0,7 l Jableèný mošt selský 0,7 l Jableèný mošt selský 0,33 l Tradice Bílých Karpat, Hostìtín 4, Bojkovice tel.: Radim Machù Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 21

22 Sodové vody Sodovkárna Tesa Sodová voda 0,33 l Balení: lahve po 20 ks v pøepravce Jihomoravské pivovary, a.s., závod Vyškov Sodovkárna Tesa, Zlín Malenovice Expedice objednávky: , MONA Znojmo s.r.o. Sodová voda MAZURKA 0,33 l 1,65 Kè bez DPH Záloha na obaly: láhev 0,33 l 3 Kè/ks pøepravka 20 Kè/ks MONA Znojmo s.r.o., Rooseveltova 10a, Znojmo tel./fax: , Alphaduct, a.s. (MERITO) Merito Sodová voda 0,3 l 2,03 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Podorlická sodovkárna s.r.o. Rychnov nad Knìžnou Sodová voda 0,33 l 1,57 Kè bez DPH Ceny obalù: bedna 20/0,33 l 25 Kè/ks láhev 0,33 l 3 Kè/ks paleta døevìná 300 Kè/ks Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, Rychnov nad Knìžnou tel.: expedice (pouze pøíjem objednávek) expedice úètárna 22 Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech

23 Sodovkárna R. Sýkora, spol. s r.o. Paskov Sodová voda 0,33 l 1,70 Kè bez DPH Balení: 640 ks na paletì Sodovkárna R. Sýkora spol. s r.o., tø. Rudé armády 89, Paskov tel.: , odbyt fakturace fax: Ing. Pavel Vavruška, Sodovkárna Kolín Sodová voda 0,33 l Sodová voda 0,7 l Zálohy na obaly: láhev 0,33 l 3 Kè/ks láhev 0,7 l 1 Kè/ks pøepravka na 0,33 l láhev 10 Kè/ks pøepravka na 0,7 l láhev 14 Kè/ks PhDr. Vavrušková, tel.: Alphaduct a.s., (MERITO) Natur Cristal 0,3 l 2,03 Kè bez DPH Natur Cristal 0,33 l 1,42 Kè bez DPH Alphaduct, a.s., Výtvarná 12/2, Praha 6 tel.: , fax: Volfova mladoboleslavská sodovkárna v.o.s. Sodová voda 0,33 l Sodová voda 0,7 l tel.: objednávky BEST, spol. s r.o. Sodová voda 0,33 l 1,60 Kè bez DPH Sodová voda 0,5 l 2,60 Kè bez DPH Sodová voda 1 l 4,40 Kè bez DPH BEST, spol. s r.o., provoz Sodovkárna, Hillova 15, Opava 5 tel./fax: , , tel./fax: sekretariát Hnutí DUHA: Katalog nápojù ve vratných zálohovaných obalech 23

24 Co je zaè Hnutí DUHA? Motto: Slunce, voda, vzduch, živá pøíroda nic z toho nedokážeme nahradit. Namísto riskantního spoléhání na zázraèné technologie budoucnosti nabízí DUHA jinou cestu: s rozumem a rozvahou se držet pøi Zemi. To neznamená jen snížit své nároky na ni; jde také o to, nauèit se nacházet v Zemi mnohem více než jen zásobárnu surovin na jedno použití. Hnutí DUHA je jednou z nejvýznamnìjších tuzemských ekologických organizací. Na její èinnosti se podílejí stovky lidí, patnáct místních skupin, pùsobících po celé republice, s organizaèními centrálami v Brnì a Praze. Hnutí DUHA je nezávislé na státu, politických stranách, prùmyslu, odborech èi jiných zájmových skupinách. Prostøedky na svoji èinnost získává z grantù zpravidla vázaných na konkrétní projekty od èeských a zahranièních nadací, vlád a soukromých osob. Zpùsoby práce Hnutí DUHA sahají od spolupráce s obecními zastupitelstvy a úèasti ve správních øízeních pøes zpracovávání odborných materiálù a programy pro školy, jednání s politiky a státními úøady, poskytování právní pomoci, vydávání tiskovin, poøádání tiskových konferencí a práci se sdìlovacími prostøedky až po veøejná vystoupení a protestní akce. K širokému spektru našich aktivit patøí také vydávání spoleèensko-ekologického mìsíèníku Sedmá generace. Autoøi jako Erazim Kohák, Hana Librová èi Ivan Klíma se v nìm zamìøují na hledání spoleèenských a etických souvislostí ekologické krize. Roèní pøedplatné èiní 290 Kè. Vydalo Hnutí DUHA Olomouc v èervenci 2002 Textová èást: Ivo Kropáèek Hnutí DUHA Olomouc Dolní námìstí 38, Olomouc tel.: ( )

10/09 platnost nabídky od 1. 10. 2009 do 10. 11. 2009

10/09 platnost nabídky od 1. 10. 2009 do 10. 11. 2009 10/09 platnost nabídky od 1. 10. 2009 do 10. 11. 2009 M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309 Ke každé láhvi panák ZDARMA! AKCE Kč 217,03 258,27 (s

Více

AKČNÍ NABÍDKA. prosinec 2014. 263,90 Kč 319,32 Kč* 362,88 Kč* 299,90 Kč 9,70 Kč 11,16 Kč* 231,00 Kč. 231,00 Kč. SUper cena!

AKČNÍ NABÍDKA. prosinec 2014. 263,90 Kč 319,32 Kč* 362,88 Kč* 299,90 Kč 9,70 Kč 11,16 Kč* 231,00 Kč. 231,00 Kč. SUper cena! AKČNÍ NABÍDKA SUper cena! prosinec 2014 velkoobchod nápojů a potravin 10,90 12,54 * 299,90 9,70 11,16 * 9,70 11,16 * aquala team 0,5l černý čaj se šťávou z broskve, černý čaj se šťávou z citronu, zelený

Více

Nápoje - nealko - Energetické drinky, Ochucené nápoje

Nápoje - nealko - Energetické drinky, Ochucené nápoje Nápoje - nealko - Energetické drinky, Ochucené nápoje TDI001 TDI002 Energetické drinky TDI Energy drink 250ml 15,90 Kč TDI Energy drink COLA 250ml 15,90 Kč TDI003 PPE001 Ochucené nápoje TDI Energy drink

Více

AKČNÍ NABÍDKA červen 2015

AKČNÍ NABÍDKA červen 2015 SUper cena! AKČNÍ NABÍDKA červen 2015 velkoobchod nápojů a potravin 1,5L 9,99 Kč 11,49 262,40 Kč 317,50 9,99 Kč 11,49 43,50 Kč 50,03 221,90 Kč 268,50 Schweppes 1,5l indian tonic water, citrus mix, bitter

Více

05/09 platnost nabídky od 1. 5. 2009 do 10. 6. 2009

05/09 platnost nabídky od 1. 5. 2009 do 10. 6. 2009 05/09 platnost nabídky od 1. 5. 2009 do 10. 6. 2009 M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309 AKCE K nákupu 6 sudů Radegast 50 l KEG 1 přepravka Mattoni

Více

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně:

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně: Nápojový lístek Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť Otevřeno denně, provoz kuchyně: Po : 13:00-22:00 Út - So : 11:00-22:00 Ne : 11:00-20:00 Rezervace:

Více

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano.

André. Ročník. Jakost. jakostní. Barva. Druh. tiché. Zbytkový cukr suché Cukr neznámý Alkohol neznámý Množství 0.75. Barrigue ano. André 2002 1 47,- Kč 55.93 Kč Cabernet Moravia 2001 1 70,- Kč 83.3 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 100,- Kč 119 Kč Cabernet Sauvignon 2002 pozdní sběr 1 120,- Kč 142.8 Kč Cabernet Sauvignon 2001 1 0.5 80,-

Více

AKČNÍ NABÍDKA. červenec 2015. 9,79 Kč 11,26 Kč* 486,78 Kč 589,00 Kč* 9,40 Kč 10,81 Kč* 18,90 Kč 21,74 Kč*

AKČNÍ NABÍDKA. červenec 2015. 9,79 Kč 11,26 Kč* 486,78 Kč 589,00 Kč* 9,40 Kč 10,81 Kč* 18,90 Kč 21,74 Kč* AKČNÍ NABÍDKA velkoobchod nápojů a potravin červenec 2015 9,79 11,26 * 486,78 589,00 * Dr.Pepper 0,5l MATTONI 1,5l perlivá, jemně perlivá, neperlivá 13,68 15,73 * 9,40 10,81 * 5,64 * Mattoni Schorle 1,5l

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Juice rozlévané. Pivo točené

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Juice rozlévané. Pivo točené Nápojový lístek Nealkoholické nápoje 0,25 l Mattoni ( perlivá, jemně perlivá, neperlivá )... 25,- 0,75 l Mattoni ( perlivá, jemně perlivá, neperlivá )... 49,- 0,33 l Fanta... 30,- 0,33 l Sprite... 30,-

Více

prosinec 2015 www.fontanakm.cz

prosinec 2015 www.fontanakm.cz cenová nabídka prosinec 2015 www.fontanakm.cz obchod@fontanakm.cz ceny jsou platné pro distribuční sklady Kroměříž 724 776 996 Zlín 724 776 990 Valašské Meziříčí 724 776 995 Olomouc 724 776 997 Šumperk

Více

NABÍDKA NA LEDEN OD 2. 1. DO 31. 1. 2012

NABÍDKA NA LEDEN OD 2. 1. DO 31. 1. 2012 www.cas-hod.cz, cas@cas-hod.cz Centrála: Na Výhoně 3682, 695 01 Hodonín Telefonické objednávky: Po - Čt 7-19 h., Pá 7-17 h., Ne 17-20 h. Telefon: 518 321 067 GSM: 606 648 899 Fax: 518 321 071 Cash & Carry:

Více

AKČNÍ NABÍDKA únor 2015

AKČNÍ NABÍDKA únor 2015 AKČNÍ NABÍDKA SUper cena! únor 2015 velkoobchod nápojů a potravin 10,90 12,54 * aquala team 0,5l černý čaj se šťávou z broskve, černý čaj se šťávou z citronu, zelený čaj se šťávou z jahody, zelený čaj

Více

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Vinařství Mutěnice, s.r.o. Vinařství Mutěnice, s.r.o. NÁZEV EAN KS KS/KRT KRT/PAL KS/PAL /KS TOP COLLECTION 0,75 L - moravské jakostní víno s přívlastkem Chardonnay pozdní sběr 859 562 290 077 4 6 72 432 102,35 Kč 143,81 Kč Rulandské

Více

1. 3. Kup 5 L Amundsen Vodky 1 L a získej 1 ks Amundsen Peach 1 L ZDARMA 240,50

1. 3. Kup 5 L Amundsen Vodky 1 L a získej 1 ks Amundsen Peach 1 L ZDARMA 240,50 3 Cukrovarská 30 682 01 Vyškov tel.: 517 347 067 tel.: 517 347 060 fax: 517 330 241 e-mail: obchod@jkdrinks.cz w w w. j k d r i n k s. c z T S O AKCE OD N T A L P 1. 3. Amundsen 37,5% sklo 1L 240,50 DO

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 731 507 230, 734 449 290 e-mail: karbula@karbula.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek - kolonie

Více

leden 2016 www.fontanakm.cz

leden 2016 www.fontanakm.cz cenová nabídka leden 2016 www.fontanakm.cz obchod@fontanakm.cz ceny jsou platné pro distribuční sklady Kroměříž 724 776 996 Zlín 724 776 990 Valašské Meziříčí 724 776 995 Olomouc 724 776 997 Šumperk 724

Více

AGROHOBBY s.r.o. Akční nabídka. Velkoobchod nápoji. ... více v přiloženém letáku. * 24,90 ** 25,30 LISTOPAD 2015. 0,5 l. s DPH s DPH.

AGROHOBBY s.r.o. Akční nabídka. Velkoobchod nápoji. ... více v přiloženém letáku. * 24,90 ** 25,30 LISTOPAD 2015. 0,5 l. s DPH s DPH. Velkoobchod nápoji AGROHOBBY s.r.o. LISTOPAD 2015 11 Šafaříkova 2650, 276 01 Mělník, IČ: 25609840, DIČ: CZ25609840, Registrovaný distributor lihu - reg. č.: BDL0001 Tel.: +420 315 624 811, Mobil: +420

Více

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE. Nealkoholické nápoje

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE. Nealkoholické nápoje NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE Nealkoholické nápoje Voda je nejdůležitější tekutina, kterou známe a člověk ji potřebuje přibližně 3 litry denně. Je základní složkou všech nápojů. Voda tvoří prostředí pro životní

Více

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá

Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů. A: Bílá vína suchá a polosuchá Forum Moravium 2015 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Med. A: Bílá vína suchá a polosuchá 4 Ryzlink vlašský kabinetní

Více

AKČNÍ NABÍDKA duben 2016

AKČNÍ NABÍDKA duben 2016 SCHWEPPES 0,25L bitter lemon, lemon, indian tonic, orange, ginger ale, cola 12,25 14,09 * MATTONI 1,5L perlivá, jemně perlivá, neperlivá AKČNÍ NABÍDKA duben 2016 velkoobchod nápojů a potravin AQUILA 0.33L

Více

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE Aby si svůj nápoj vybral každý zákazník, je nabídka nealkoholických nápojů široká a zahrnuje všechny základní typy nápojů: kvalitní stolní vody, minerálky a ochucené

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické objednávky: po - pá 6.00-19.30, ne 17.00-21.00 tel.: 475 600 531, 475 600 684, 475

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE platnost: 1. 5. - 31. 5. 2012 5. SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE pringles original, cibule & smetana, paprika bal.: 12 x 40 g novinka 16, 70 19,04 s DPH 26, 70 30,44 s DPH big shock! gold, original,

Více

únor 2016 www.fontanakm.cz

únor 2016 www.fontanakm.cz cenová nabídka únor 2016 www.fontanakm.cz obchod@fontanakm.cz ceny jsou platné pro distribuční sklady Kroměříž 724 776 996 Zlín 724 776 990 Valašské Meziříčí 724 776 995 Olomouc 724 776 997 Šumperk 724

Více

červen 2016 www.fontanakm.cz

červen 2016 www.fontanakm.cz cenová nabídka červen 2016 www.fontanakm.cz obchod@fontanakm.cz ceny jsou platné pro distribuční sklady Kroměříž 724 776 996 Zlín 724 776 990 Valašské Meziříčí 724 776 995 Olomouc 724 776 997 Šumperk 724

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena

Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Název vína Zatřídění Ročník Kategorie Objem Cena Vinařství Petr Tomčala, Kobylí Veltlínské zelené doporučuji pozdní sběr 2009 suché 0,75l 170 Kč Sylvánské zelené pozdní sběr 2008 suché 0,75l 190 Kč Neuburské pozdní sběr 2008 suché 0,75l 170 Kč Ryzlink

Více

9 312 000 Bruschetta rajčata, olivy, oregáno, 70 g 22 Kč. 9 312 010 Bruschetta houby a krémová omáčka, 70 g 22 Kč

9 312 000 Bruschetta rajčata, olivy, oregáno, 70 g 22 Kč. 9 312 010 Bruschetta houby a krémová omáčka, 70 g 22 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 9 612 912 Ryzlink Rýnský pozdní sběr, 0,75 l 189 Kč 9 611 212 Chardonnay pozdní sběr, 0,75 l 189 Kč 9 611 111 Svatovavřinecké pozdní sběr, 0,75 l 189 Kč 9 612 911 Ryzlink vlašský pozdní

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

SUper cena! AKČNÍ NABÍDKA duben 2015. TRON spol. s r.o., velkoobchod nápojů a potravin

SUper cena! AKČNÍ NABÍDKA duben 2015. TRON spol. s r.o., velkoobchod nápojů a potravin SUper cena! AKČNÍ NABÍDKA duben 2015 velkoobchod nápojů a potravin 10,90 Kč 99,08 Kč 12,54 119,89 Aquila TEAM 1,5l 43,50 Kč 17,90 Kč 50,03 20,59 mattoni 1,5l perlivá, jemně perlivá, neperlivá 9,40 Kč GRANINI

Více

Nealkoholické nápoje

Nealkoholické nápoje Mattoni Grand bal.: 24 0,33 l sklo Bílé hrozny číslo: 6D303 Citron číslo: 6A303 Pomeranč číslo: 6B303 Grapefruit číslo: 6C303 Mattoni Grand přírodní bal.: 24 0,33 l sklo Perlivá číslo: 6294 Jemně perlivá

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE NAŠE OPERÁTORKY JSOU VÁM K DISPOZICI I O VÍKENDU PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO ZÁZNAMNÍKU velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické

Více

Srpnová nabídka. 325 Kč 1.8. - 31.8. 2015. Registrační číslo distributora lihu ADL 0011 U HŘEBČINCE 2538, PÍSEK. tel. 731 002 952 382 216 884

Srpnová nabídka. 325 Kč 1.8. - 31.8. 2015. Registrační číslo distributora lihu ADL 0011 U HŘEBČINCE 2538, PÍSEK. tel. 731 002 952 382 216 884 Srpnová nabídka 1.8. - 31.8. 2015 U HŘEBČINCE 2538, PÍSEK tel. 731 002 952 382 216 884 Registrační číslo distributora lihu ADL 0011 0,7 LITRU 325 C E NY V Č E T N Ě D P H 359 S R P N O VÁ N A B Í D K A

Více

LEDOVÉ KÁVY KÁVOVÉ SPECIALITY

LEDOVÉ KÁVY KÁVOVÉ SPECIALITY CAFÉ MAROCCO (espresso, ořechový likér, lehačka, skořice) CAFÉ HAVANA (espresso, čokoládový likér, lehačka, kakao) CAFÉ PARIS (espresso, karamelový likér, lehačka, kakao) CAFÉ TROPICANA (espresso, banánový

Více

Partner pro Vaší Gastronomii

Partner pro Vaší Gastronomii Partner pro Vaší Gastronomii Platnost letáku od 01. 10. 2012 do 31. 10. 2012 nebo do vyprodání zásob! Web: Cheb Karlovy Vary Mariánské Lázně Sokolov Plzeň Domažlice Lipno Chomutov Litvínov Kadaň Kladno

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Nápojový lístek Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou

Více

správná volba pro Váš byznys Retail portfolio ZÁKAZNICKÁ LINKA 597 497 497

správná volba pro Váš byznys Retail portfolio ZÁKAZNICKÁ LINKA 597 497 497 správná volba pro Váš byznys Retail portfolio ZÁKAZNICKÁ LINKA Portfolio nápojů Kofola Guarana Plech 0,25 l 24 ks/ PET 1 l Kofola Original Plech 0,25 l 24 ks / Kofola Original, Višňová, Citrus, Meruňka,

Více

Vínařství Valtice. Odrůdová révová vína jakostní. Bílá vína 0,75 l. Červéná vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Suché

Vínařství Valtice. Odrůdová révová vína jakostní. Bílá vína 0,75 l. Červéná vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Suché VINNÁ KARTA Vínařství Valtice Odrůdová révová vína jakostní Bílá vína 0,75 l. Muškát Moravský jakostní 165,- Kč Müller Thurgau jakostní 165,- Kč Ryzlink vlašský jakostní 165,- Kč Rulandské bílé jakostní

Více

Nealkoholické nápoje

Nealkoholické nápoje Nealkoholické nápoje Tento ceník byl vygenerován z www.peal.cz. Změna cen vyhrazena. Datum vytvoření ceníku: 17.06.2016 Čas vytvoření: 22:04 SEČ Zboží označené symbolem je v aktuálním akčním letáku PRAHA

Více

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky.

VÍNO. Lambrusco 0,75l 140,-Kč Ţvýkačky 20,- Kč Porto tawny 0,1l 70,- Kč Sušenky dle nabídky 16,- Kč Tabákové výrobky dle nabídky. NÁPOJOVÝ LÍSTEK NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE TEPLÉ NÁPOJE 0,2l 0,3l 7g Cola 16,- Kč 24,- Kč Espresso,mlíčko 30,- Kč Cola light 16,- Kč 24,- Kč Cappuccino 34,- Kč Fanta 16,- Kč 24,- Kč Vídeňská káva 34,- Kč Tonic

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE AKČNÍ NABÍD platí od 1. 8. do 31. 8. 20 1 OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické objednávky: po - pá 6.00-21.30 tel.: 475

Více

Retail portfolio. správná volba pro Váš byznys ZÁKAZNICKÁ LINKA 597 497 497

Retail portfolio. správná volba pro Váš byznys ZÁKAZNICKÁ LINKA 597 497 497 Retail portfolio správná volba pro Váš byznys ZÁKAZNICKÁ LINKA Portfolio nápojů Kofola Guarana Plech 0,25 l 24 ks/ PET 1 l Kofola Original, Višňová Plech 0,25 l 24 ks / Kofola Original, Višňová, Citrus,

Více

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč

U Černý plíce. 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč. 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč. 4 cl Captain Morgan Spiced Gold 50,- Kč 4 cl Havana Club Añejo Blanco 50,- Kč , U Černý plíce 10 cl Martini Bianco 52,- Kč 10 cl Martini Rosso 52,- Kč 10 cl Martini Extra Dry 52,- Kč 10 cl Campari Bitter 60,- Kč 4 cl Finlandia Vodka 45,- Kč 4 cl Beefeater Gin 45,- Kč 4 cl Captain

Více

PEPSI COLA, PEPSI COLA LIGHT TONIC SCHWEPPES - CANADA DRY MATTONI, MATTONI GRAND CAPPY TOMATO - rajèatová štáva

PEPSI COLA, PEPSI COLA LIGHT TONIC SCHWEPPES - CANADA DRY MATTONI, MATTONI GRAND CAPPY TOMATO - rajèatová štáva NEALKO NÁPOJE KOFOLA RC COLA, RC COLA light RAJEC PERLIVÁ, NEPERLIVÁ TONIC CHITO, GINGER BEER VINEA - bílá, cervená SNIPP - pomeranè SNIPP - jablko SNIPP - multivitamín SNIPP - ananas SNIPP - jahoda SNIPP

Více

Nápoje. Aperitiv. Pivo lahvové. Sekt(12)

Nápoje. Aperitiv. Pivo lahvové. Sekt(12) Nápoje Aperitiv Martini Dry s olivou 1 dl 49,- Kč Cinzano Bianco 1 dl Cinzano Rosso 1 dl Garrone Sherry 1 dl Campari Bitter 5 cl Ramazzotti 5 cl (italský pomerančovo-bylinný likér) Limoncello 5 cl (italský

Více

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,-

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- sicilská káva Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- Cappuccino 30,- Cappuccino s příchutí 40,- (oříšek, karamel, pistácie,

Více

Kč 9,47. Kč 16,44. Kč 9,66. 10,90 (s DPH) 19,90 (s DPH) 11,70 (s DPH) Birell 0,5 l láhev. Radegast 10 0,5 l plech.

Kč 9,47. Kč 16,44. Kč 9,66. 10,90 (s DPH) 19,90 (s DPH) 11,70 (s DPH) Birell 0,5 l láhev. Radegast 10 0,5 l plech. 9,47 10,90 (s DPH) 16,44 19,90 (s DPH) 9,66 11,70 (s DPH) Plzeň 0,5 l plech Radegast 10 0,5 l plech Birell 0,5 l láhev 239,25 289,49 (s DPH) Cena za 1 l 206,55 Cena za 0,5 l 138,14 (s DPH) 249,93 (s DPH)

Více

Ceník vín z Moravy a z Čech

Ceník vín z Moravy a z Čech VO - Karbula s.r.o. Revoluční 327, Moravský Písek - kolonie Tel.: 518 387 343, fax: 518 387 345 e-mail: vo.karbula@seznam.cz Ceník vín z Moravy a z Čech Adresa provozovny: Otevírací doba: Moravský Písek

Více

Cash & Carry: Na Výhoně 3682, 695 01 Hodonín otevřeno: Po - Pá 8-18 h., So 7,30-12 h. telefon: 518 344 822

Cash & Carry: Na Výhoně 3682, 695 01 Hodonín otevřeno: Po - Pá 8-18 h., So 7,30-12 h. telefon: 518 344 822 březen 2014 LIMITOVANÁ EDICE Jameson 40% limitovaná edice Sv. Patrik 344,90 Kč 417,33 s DPH Centrála: Na Výhoně 3682, 695 01 Hodonín objednávky: Po - Čt 7-19 h., Pá 7-17 h., Ne 17-20 h. telefon: 518 321

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE AKČNÍ NABÍD platí od 1. 8. do 31. 8. 20 1 OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické objednávky: po - pá 6.00-21.30 tel.: 475

Více

www.jipabauer.cz 08 / 2015

www.jipabauer.cz 08 / 2015 08 / 2015 Pražská 986 674 01 Třebíč bauerpavel@centrum.cz 568 840 402 Velkoobchod Cash & carry Otevřeno: Otevřeno: Po - Pá 7:00-15:00 Po - Pá 7:00-20:00 Telefon/fax: 568 840 402, 568 851 600 So - Ne 8:00-20:00

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Pizza Music Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK

Pizza Music Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK Pizza Music Bar NÁPOJOVÝ LÍSTEK TRADE MARK NÁPOJOVÝ LÍSTEK Nealkoholické nápoje 0,22l Coca Cola 21 Kč 0,22l Coca Cola Light 21 Kč 0,33l Coca Cola Zero 21 Kč 0,22l Fanta 21 Kč 0,22l Sprite 21 Kč 0,25l

Více

AGROHOBBY s.r.o. Akčnnaíbídka. Velkoobchod nápoji 227,19 264,38. Platnost od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 nebo do vyprodání zásob. * 274,90 ** 275,90

AGROHOBBY s.r.o. Akčnnaíbídka. Velkoobchod nápoji 227,19 264,38. Platnost od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 nebo do vyprodání zásob. * 274,90 ** 275,90 Velkoobchod nápoji AGROHOBBY S R P E N 20 15 8 Šafaříkova 2650, 276 01 Mělník, IČ: 25609840, DIČ: CZ25609840, Registrovaný distributor lihu - reg. č.: BDL0001 Tel.: +420 315 624 811, Mobil: +420 731 472

Více

mr. brown caffé latte, classic, cappuccino, vanilla, black bal.: 24 x 0,25 l big shock! hroznový cukr original, orange bal.

mr. brown caffé latte, classic, cappuccino, vanilla, black bal.: 24 x 0,25 l big shock! hroznový cukr original, orange bal. platnost: 1. 7. - 31. 7. 2014 7. SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE mr. brown caffé latte, classic, cappuccino, vanilla, black bal.: 24 x 0,25 l mr. brown classic bal.: 24 x 0,33 l big shock! tea energy,

Více

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 148 1dl Martini Extra Dry 49,- 149 1 dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49,- 150 4 cl Campari Bitter 49,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK. 148 1dl Martini Extra Dry 49,- 149 1 dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49,- 150 4 cl Campari Bitter 49,- APERITIVY NÁPOJOVÝ LÍSTEK 148 1dl Martini Extra Dry 49,- 149 1 dl Cinzano Bianco,Rosso, Martini Extra Dry 49,- 150 4 cl Campari Bitter 49,- 151 1 dl Crodino nealko aperitiv 40,- (on the rocks) VÍNA Bílá

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE NAŠE OPERÁTORKY JSOU VÁM K DISPOZICI I O VÍKENDU PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO ZÁZNAMNÍKU velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE. platnost: 1. 7. - 31. 7. 2015 15, 12 20, 40 8, 39. 23, 30 26,80 s DPH. 24, 85 28,58 s DPH.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE. platnost: 1. 7. - 31. 7. 2015 15, 12 20, 40 8, 39. 23, 30 26,80 s DPH. 24, 85 28,58 s DPH. platnost: 1. 7. - 31. 7. 2015 7. SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE big shock! watermelon, original neperlivý, gold perlivý, exotic perlivý, orange perlivý, fruity perlivý, apple perlivý, cola energy,

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4, zb. cukr 160,7, bezcukerný

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH Ceník květen 2014 classic Jedná se o řadu převážně přívlastkových vín ze Znojemské vinařské podoblasti z Rajhradu, Dolních Kounic a okolních obcí a z velkopavlovické podoblasti z obce Blučina. Vína jsou

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE. 35% 0,5 l x 12 ks, 140,14 70,46. 168,17 vč. DPH 70,46. 84,55 vč. DPH. TOWER BRIDGE DRY GIN 38% 0,5 l x 12 ks kód: 52936

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE. 35% 0,5 l x 12 ks, 140,14 70,46. 168,17 vč. DPH 70,46. 84,55 vč. DPH. TOWER BRIDGE DRY GIN 38% 0,5 l x 12 ks kód: 52936 AKČNÍ NABÍD platí od 1. 4. do 30. 4. 20 OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické objednávky: po - pá 6.00-21.30 tel.: 475 600

Více

Váš nejoblíbenější čaj nyní v novém balení

Váš nejoblíbenější čaj nyní v novém balení VÁM NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ VHODNÝ PRO GASTRO Duben 2010 Nabídka platí od 1. 4. 2010 do 30. 4. 2010 Váš nejoblíbenější čaj nyní v novém balení 0,5 l 11,55 10,50 Bílý čaj s granátovým jablkem Červený

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí odrůda - název kategorie Víno bílé Víno červené Veltlínské zelené Müller Thurgau Ryzlink rýnský polo Ryzlink vlašský Muškát Ottonel Chardonnay Tramín červený Rulandské

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KAVÁRNA A CUKRÁRNA

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KAVÁRNA A CUKRÁRNA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE KAVÁRNA A CUKRÁRNA VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, NEJSTE POVINNI PLATIT ÚČET, POKUD VÁM NEBUDE PŘEDLOŽEN POKLADNÍ DOKLAD. DEAR CUSTOMERS, YOU ARE NOT OBLIGED TO PAY THE BILL

Více

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013

WINEPOINT.cz. Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická podoblast. ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 www.winepoint.cz dusan.hanzlik@volny.cz GSM: 777 844 000 WINEPOINT.cz ceník vín (ceny jsou vč.dph) platí od 21.1.2013 ročník zatřídění druh alk % obs. cena Vinařství Konečný, Čejkovice - velkopavlovická

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4 g/l, zb. cukr 160,7 g/l, bezcukerný extrakt 25,9 g/l, Alk.8,77%,

Více

83,24. 99,89 s DPH NABÍDKA NA ŘÍJEN OD 1. 10. DO 31. 10. 2012. Centrála: Cash & Carry: Pobočka Břeclav: www.cas-hod.cz, cas@cas-hod.

83,24. 99,89 s DPH NABÍDKA NA ŘÍJEN OD 1. 10. DO 31. 10. 2012. Centrála: Cash & Carry: Pobočka Břeclav: www.cas-hod.cz, cas@cas-hod. www.cas-hod.cz, cas@cas-hod.cz Centrála: Na Výhoně 3682, 695 01 Hodonín Telefonické objednávky: Po - Čt 7-19 h., Pá 7-17 h., Ne 17-20 h. Telefon: 518 321 067 GSM: 606 648 899 Fax: 518 321 071 Cash & Carry:

Více

Odpolední menu od 12:00 do 16:00 hod

Odpolední menu od 12:00 do 16:00 hod Oblíbená káva Gaetano Denně čerstvě pražená Vyhledávaná pochoutka všech znalců a milovníků dobré kávy Odpolední menu od 12:00 do 16:00 hod Prémiová čokoláda Cioconat Oblíbená čokoláda Nevšední gurmánský

Více

Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03

Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03 Licomělická hospůdka Licomělice 24 Heřmanův Městec 538 03 Provozovatel a odpovědná osoba : Nekvapilová Petra Telefon: 723 565 874 www.licomelickahospudka.cz Rádi pro Vás zajistíme rodinné oslavy, svatební

Více

Neuburské. Müller Thurgau. Veltlínské zelené. Chardonnay

Neuburské. Müller Thurgau. Veltlínské zelené. Chardonnay Neuburské 2014 jakostní polosuché Vrbovec, Lampelberk Znovín Znojmo a.s. 0,75 l 210,- Kč 2008 jakostní suché Miroslav, Weinperky Znovín Znojmo a.s. 0,75 l 240,- Kč 2006 p.s. suché Vrbovec, Dolina Znovín

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast 100 Ryzlink rýnský pozdní sběr 2010 7/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 11,6 A 85,67 S * 82 Rulandské šedé pozdní sběr 2010 10/10 Baloun Radomil Velké Pavlovice 7,0 A 80,00 * 140 Muškát moravský pozdní

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE platnost: 1. 9. - 30. 9. 2013 9. SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE fernet stock citrus 27% bal.: 6 x 1 l 230, 99 279,50 s DPH amundsen 15% cranberry, energy, green apple, cherry, lime & mint, melon,

Více

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát...

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... KÁVY ORGANICA EKO DARK ROAST (BIO FAIR TRADE) 7,5 G Ristretto (extra malá káva 20 ml)...30 Kč Espresso (malá káva 35 ml)...30 Kč Espresso lungo (espresso

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Lungo, Espresso, Ristretto 45,- Dvojité espresso 78,- Espresso Macchiato 49,- Silné espresso servírované v malém šálku s čepičkou mléčné pěny. Turecká káva 45,- Cappuccino 54,-

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

DISTRIBUTOR. 4.65 5.30 s DPH. Platnost nabídky: 1.11. - 30.11. 2012

DISTRIBUTOR. 4.65 5.30 s DPH. Platnost nabídky: 1.11. - 30.11. 2012 Platnost nabídky: 1.11. - 30.11. 2012 DISTRIBUTOR CASH and CARRY: Palackého 91, 612 00 Brno Po-Ne 9-19 tel.: 541 246 252, mobil: 776 133 773 - BEZ ROZVOZU! CASH and CARRY: Masná 9, 617 00 Brno Po-Pá 8-17

Více

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast

Národní soutěž vín 2011 Velkopavlovická podoblast č.vz název vína jakostní zařazení ročník číslo šarže přihlašovatel pro řazení Město přihlašovatele cukr kategorie body Ocenění Nominace 5 Ryzlink vlašský kabinetní víno 2010 1025 Skoupil Petr Velké Bílovice

Více

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli

TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011. Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli TOP 77 VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2010-2011 Nejlepší kolekci v kategorii suchých vín získalo Vinařství Trpělka & Oulehla Regina Coeli Nejlepší kolekci v kategorii ostatních vín získal Znovín Znojmo, a.s. SUCHÁ

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004 . vzorku 1 rulandské bílé výběr 2003 víno pavlov 1 3 2 rulandské bílé jakostní vinicole valtice 1 1 3 rulandské bílé výběr z hroznů 2003 víno marcinčák 1 2 4 rulandské bílé botritický v. 1999 víno marcinčák

Více

Vinařství Šoman. Dolní Dunajovice

Vinařství Šoman. Dolní Dunajovice Vinařství Šoman Dolní Dunajovice Ryzlink vlašský 2011 POSLEDNÍ LAHVE!!! Kč 295,- (Kč 230,-) výběr z hroznů, bílé víno polosladké alkohol 13%, zbytkový cukr 19,4 g/l, kyseliny 7,2 g/l Veleúspěšný vlašský

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA VÍN 22/2015 prodejní ceny jsou platné od 1. 8. 2015. Vína jen do vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.znovin.

KOMPLETNÍ NABÍDKA VÍN 22/2015 prodejní ceny jsou platné od 1. 8. 2015. Vína jen do vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.znovin. KOMPLETNÍ NABÍDKA VÍN 22/2015 prodejní ceny jsou platné od 1. 8. 2015 Vína jen do vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.znovin.cz 1. ZÁKLADNÍ ŘADA VÍN NÁZEV VÝROBKU 0,75 l nevratná lahev 0,75 l nevratná

Více

platnost: 1. 3. - 31. 3. 2015 SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE 29, 90 24, 90 38, 90 34,39 s DPH 28,64 s DPH 44,74 s DPH

platnost: 1. 3. - 31. 3. 2015 SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE 29, 90 24, 90 38, 90 34,39 s DPH 28,64 s DPH 44,74 s DPH platnost: 1. 3. - 31. 3. 2015 3. SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČERPACÍ STANICE 29, 90 34,39 s DPH 29, 90 34,39 s DPH 38, 90 44,74 s DPH FERNET STOCK ORIGINAL 40%, CITRUS 27%, ZETKO MANGO GINGER 27% bal.: 15 x

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE

OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE OBCHOD - SLUŽBY - ASISTENCE NAŠE OPERÁTORKY JSOU VÁM K DISPOZICI I O VÍKENDU PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍHO ZÁZNAMNÍKU velkoobchod ÚSTÍ NAD LABEM Hrbovická 445/54 Otevírací doba: po - pá 6.30-17.00 Telefonické

Více

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé Binder Premium 2011 (veltl.zelené+sauvignon)

Více

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z*

21 K01 SZ Sylvánské zelené pozdní sběr 2012 A 5,40 CZE #203-12 PATRIA Kobylí 90,00 Z* Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast VELKOPAVLOVICKÁ 2013 Seznam vzorků - dle kategorií a poté dle bodů Č. vz. Kom. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce

Více

Jídelní lístek LA FONTANELLA

Jídelní lístek LA FONTANELLA Jídelní lístek LA FONTANELLA. PŘEDKRMY 1 Caprese 180g 55 Kč Rajčata,mozarella 2 Restovaná zelenina se sýrem 180g 50 Kč Směs zeleniny, eidam 3 Obložená niva 160g 55 Kč Niva,jablko,ořechy 4 Selský talíř

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z

Více