Lektorské dovednosti a andragogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lektorské dovednosti a andragogika"

Transkript

1 Lektorské dovednosti a andragogika CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 Cíle kurzu Reflexe vzdělávacích potřeb v oblasti vzdělávání dospělých Získání či utřídění znalostí i dovedností z oblasti pedagogiky a didaktiky vzdělávání mládeže a dospělých (formy výuky, projektování, hodnocení) Reflexe vlastních zkušeností z lektorské práce Posílení orientace na dospělé posluchače, jejich potřeby, zájmy, podmínky, osobnostní předpoklady

3 Tematické celky I. Charakteristika dospělých v procesu vzdělávání II. Strategie výuky dospělých a role lektora III. Vybrané didaktické metody a postupy ve vzdělávání dospělých IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých

4 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Co vše ovlivňuje dospělé účastníky vzdělávání? 1. Dochází k přehodnocení role vzdělání v životě člověka Když jsme chodili do školy: škola kvalifikační, šlo o hledání limitů, kdo obstojí, kdo ne, třídění dětí podle toho, co znají překážky pro další rozvoj Současné pojetí vzdělávání: škola ztrácí kvalifikační význam co nyní? Stává se institucí, jež postupně objevuje dítě jako adresáta edukace s cílem sledovat dispozice a ty rozvíjet... nastartovat další rozvoj najít místo, profesi pro nejlepší uplatnění. Zdeněk Helus Platí to i pro vzdělávání dospělých?

5 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání 2. Mění se pohled na schopnost člověka se vzdělávat schopnosti (to nejsou jen danosti, ale také vázanosti) co to znamená pro vzděl. dospělých? objevovat možnosti a meze motivace posluchačů rozvíjet schopnosti seberegulace posluchačů vnímat ohrožení posluchačů edukační diskvalifikací (což jsou i limity vpravené jedinci sociálním okolím)

6 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Příklad: co nás limituje ve vzdělávání (Helus): Lidé, kteří ve škole selhali, byli: orientováni na bezprostřední zadání a na bezprostřední okolí, bez sledování širších perspektiv měli také předkládáno to, co se učí, jako výklad jakéhosi světa, ne prostoru pro přemýšlení měli okolím implantovánu vzdělávací rezignaci nebo úzkost komunikovat své vzdělávací možnosti

7 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání 3. Mění se motivace dospělého ke vzdělávání V prvé řadě dospělí potřebují znát důvod, PROČ se musí vzdělávat a tudíž učit se, zvláště pak ve věkových kategoriích střední a starší dospělosti: to se může ukázat například na začátku tréninku při výhradách účastníků k opakovanému zapojení do cvičení či diskuse; velký důraz budou dospělí klást na způsob sdělení a diskutování cílů a na možnost promluvit do obsahu školení, kurzu, semináře

8 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání V druhé řadě: Motivace pro další vzdělávání je u dospělých převážně utilitární. Tzn., že pracovník musí získat konkrétní užitek, např. splnit požadované normy pro kvalifikaci, rekvalifikaci nebo získat aktuální poznatky nezbytné pro lepší výkon vlastní profese. Obecně ale zároveň platí, že dospělí mají silnější vnitřní motivaci a dlouhodobě vnitřní cíle, čímž se odlišují od věkových kategorií žáků, studentů.

9 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání V další řadě motivace k učení v rámci pak souvisí s vytvořením takových didaktických podmínek, které vyhovují dospělé populaci, usnadňují učení, podporují dosažení vzdělávacích cílů, působí pozitivně na učícího se jedince. Například: konkrétní učební situace vztahující se především k vlastní praxi dospělého, aktivní poznávání, řešení problémů z praxe, skupinová práce, učivo vztahující se k současným kontextům profese dospělého, a také aktivní podíl na ovlivnění vzdělávacího obsahu.

10 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání MODEL MOTIVACE DOSPĚLÝCH K UČENÍ (M. Borák, In Vašutová 2002)

11 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání V učení dospělých nelze opominout styl učení dospělých. Je to určitý postup, který dospělý uplatňuje při učení se a inklinuje k němu v různých učebních situacích. Odpovídá jeho intelektovým a osobnostním předpokladům, má tedy vnitřní individuální kořeny. Styl učení zahrnuje to, jaké myšlenkové procesy jsou preferovány, jaké podpůrné nástroje jsou využívány, jaké podmínky jsou vyžadovány.

12 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Poznání kognitivního stylu = předpoklad respektování individuality, osobnosti posluchače. Poznání učebního stylu = předpoklad pro efektivní vedení posluchače, pro formování jeho studijních úspěchů.

13 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Typy kognitivních stylů (Hrabal) nezávislost Percepce závislost úzké zaměření Pozornost široké zaměření ostrost Paměť neostrost analytické Myšlení globální

14 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Povrchový Aktivní Pasivní Utilitaristický (Strategický) Typy učebních stylů (Mareš) Hloubkový Detail porozumění - systém

15 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Efektivní učení dospělých je zaručeno v propojení se zkušeností a aplikovatelností v praxi. Týká se jak obsahu, tak metod. Tam, kde lze učivo asociovat, vybavovat si vlastní zkušenost, vyzkoušet si konkrétní činnosti a aplikovat na praxi, učení je snazší. Ale: Dospělý posluchač často operuje s vlastní zkušeností u zkoušek, což však může být projevem neznalosti teoretických poznatků.

16 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Dospělý má často problém s výběrem a vybavením uložených znalostí, je však schopen pomocí aktivizujících metod znovuvybavení v nových souvislostech, při řešení problému, v kooperaci s kolegy, v partnerské komunikaci. Např. dospělý si nevybaví definici nebo vzorec, ale je schopen řešit problém nebo objasnit složitý odborný jev, aniž by musel vyslovit přesné znění definice.

17 I. Charakteristika dospělých jako účastníků vzdělávání Vzdělávající se dospělí trpí někdy ztrátou sebedůvěry, že se nedokáží naučit novým poznatkům, že neudělají zkoušku. Malý neúspěch může vyburcovat k intenzivnější učební činnosti a dobrému výkonu. Avšak opakovaný neúspěch může zcela odradit dospělého od učení se. Proto je namístě, aby lektor povzbuzoval, vytvářel prostor pro dosahování úspěchů a neúspěch s dospělým rozebral a pomohl mu v nápravě.

18 II. Strategie výuky a role lektora Determinanty proměn lektorské profese Diverzifikace systémů vzdělávání (různé instituce, různé cíle a koncepce) Nové vzdělávací požadavky na trhu práce (nové obory, nové požadované kompetence) Nové formy studia (kombinované, distanční, modulový systém, kreditní systém) Nové pojetí výzkumné činnosti Osobnostní proměna posluchačů Posuny v hodnotách společnosti

19 II. Strategie výuky a role lektora Role lektora (Vašutová, 2002) Role poskytovatele informací a zkušeností Role poradenská a participativní Role tvůrčí a vyvíjející Role hodnotící Role manažerská Role modelingu

20 II. Strategie výuky a role lektora Charakteristiky dobré výuky (Ramsden, 1992) 1. Chtít se podělit se stud. o svoji lásku k předmětu 2. Připravit učivo tak, aby bylo zajímavé, stimulující 3. Být přístupný k práci se st. na jejich úrovni chápání 4. Umět vysvětlit učební látku 5. Cítit odpovědnost za to, zda je vše st. jasné, rozumějí 6. Projevovat zájem o st., respektovat je 7. Mít schopnost improvizovat, přizpůsobit se podmínkám 8. Využívat metody aktivního učení a kooperace 9. Užívat vhodné nástroje hodnocení

21 II. Strategie výuky a role lektora Významné je nalezení optimálního stylu komunikace lektora s dospělými posluchači. Cvičení: 1. komunikace založená na výčitkách a obviňování 2. moralizování, poučování, vysvětlování 3. citové vydírání, obviňování, lamentace 4. negativní scénáře, prorokování problémů, sebesplňující negativní předpověď (Golem efekt) 5. komunikace jen v příkazech či rozkazech 6. srovnávání, dávání za vzor 7. ironie, shazování

22 II. Strategie výuky a role lektora Styl komunikace a reakce na dospělé posluchače 1. Otázka, na kterou neznám odpověď 2. Dlouhá otázka 3. Několikanásobná otázka 4. Otázka mimo téma 5. Stupidní otázka

23 II. Strategie výuky a role lektora 1. Mám okno, ztratil jsem se v tom 2. Trapas (kolize s tabulí, zakopávám o kabely, přeřeknutí ) 3. Chyba ve výkladu (neupozornili mne, ale sám jsem si toho všiml x upozornili mne ) 4. Nevím, zda jsem to neříkal.

24 II. Strategie výuky a role lektora Vyrušování Používání mobilní techniky během prezentace Pozdní příchody nebo předčasné odchody Nevěnování pozornosti výkladu (čtení novin ) Komunikace s ostatními účastníky

25 II. Strategie výuky a role lektora Nevhodné reakce posluchačů Nedočkavec Provokatér Negativista Rušič Znalec nabídněte vysvětlení později nechte jej představit, jeho otázku položte ostatním vyptejte se a zapojte ostatní zapojte jej, oslovujte jej využijte jej, dejte mu prostor

26 III. Didaktické metody a postupy KATEGORIE CÍLE ve vzdělávání dospělých 1. cíl obsah metody, formy, prostředky Cíl určuje volbu obsahu a limituje výběr metod, forem i prostředků výuky Rozhodující je ale KVALITA cílů a jejich STRUKTURACE

27 III. Didaktické metody a postupy KATEGORIE CÍLE ve vzdělávání dospělých Kvalita cíle při plánování projektu či při hodnocení proveditelnosti S specifický S M A R T M měřitelný A R T akceptovatelný racionální time-bound / termínovaný

28 III. Didaktické metody a postupy Specifikace cíle: např. definování znalostí, které předáme studentům specifikace informací, které předáme studentům definice cílové skupiny vyhrazení přesného času na jednotlivá témata Měřitelnost cílů: zajištění měřitelných výstupů stanovení hodnotících kritérií, mechanismů evaluace programu

29 III. Didaktické metody a postupy Akceptovatelnost cílů (na příkladu programů prevence) Zapojit do programu celý školní personál Program se zaměřuje na špatná témata Rodiče se obávají, že program nevyzní dobře X na to není čas v běžném režimu školy X vstupní analýza potřeb cílové skupiny X důležitá prvotnost a včasnost informací o připravovaném programu

30 III. Didaktické metody a postupy Cíle racionální/realistické stanovme dlouhodobé cíle, které se skutečně dají plnit mírněme se ve svých očekáváních ohledně dosažení u studentů v krátkodobé perspektivě stanovuje-li dlouhodobé cíle někdo zvenčí, buďme kritičtí, ale mějme na paměti, že nemůžeme měnit okolnosti, na které náš program nemá vliv zvažme podmínky (časové možnosti studentů, poloha školy, její vybavení ) jaké změny lze očekávat u studentů po absolvování programu Časově ohraničené cíle (time bound) Jasně definujme časový rámec, ve kterém se cíle realizují

31 III. Didaktické metody a postupy Bloomova taxonomie výukových cílů (Bloom 1956) Znalost Porozumění Aplikace Analýza Syntéza Hodnocení

32 III. Didaktické metody a postupy Dimenze znalostí znalost faktů znalost pojmů znalost postupů metakognitivní znalosti Dimenze kognitivních procesů zapamatovat porozumět aplikovat analyzovat hodnotit vytvářet Revidovaná verze 2001

33 III. Didaktické metody a postupy Klasifikace metod (Skalková, 2000, Maňák, 1995) metody monologické metody dialogické metody problémové metody herní metody frontální skupinové práce individuální práce

34 III. Didaktické metody a postupy Úvod přednášky/ výkladu oznámení tématu přednášky a formulace cíle, cílů; názorné prezentování obsahu, struktury hlavních myšlenek; lektor musí v úvodu vystoupit jako autorita počkat, až se auditorium (obvykle širší publikum) zklidní a posluchači začnou být pozorní; zároveň kontakt posluchače zaměřený na lektora dává lektorovi prostor pro využití nonverbální komunikace (oční kontakt, uvolněný klidný postoj); první minuty přednášky verbální sdělení je pro posluchače důležitým signálem o průběhu celé přednášky.

35 III. Didaktické metody a postupy Hlavní část přednášky/výkladu rozvinutí logiky tématu dobrý lektor se pozná především podle schopnosti udržet kontakt s cílem přednášky a podle kvalitní strukturace témat; důležité je nalézt optimální poměr vybraných faktů, vybrat detaily a typická fakta dokumentující podstatu přednášené věci a ubránit se zároveň nebezpečí chudosti, obsahově omezeném výkladu; orientaci v logické struktuře přednášky umožníme posluchačům tónem hlasu, zápisem klíčových slov, faktů na tabuli, zpomalením tempa přednášky; nejobtížnějším je udržení pozornosti posluchačů souvisí s obsahovými i formálními prvky vedení přednášky;

36 III. Didaktické metody a postupy Udržení pozornosti posluchačů obsahové možnosti pro udržení pozornosti souvisí se zařazením problémových otázek, využitím zajímavých názorných pomůcek, vtipu v prezentaci; ve formální rovině jde o zapojení posluchačů do formy přednášky např. formou aktivizujících otázek (např.: Představte si, že byste měli v praxi udělat,kdo z vás poznal v praxi, Znáte další jiné odlišné pohledy, poznatky o ), vhodné je také zapojení písemných otázek k samostatnému zpracování a následnému komentování lektorem (např. v úvodu tématu, u kterého přepokládáme důležité vstupní znalosti); důležité je vytvořit mapu školení, programové body pak probírejte v logickém sledu, nenechte se odvést z cesty.

37 III. Didaktické metody a postupy Během hlavní části přednášky, výkladu lze používat různá strukturotvorná schémata: schéma stav problémy řešení používá se obecně při projednávání faktických problémů ve firmě, týmu; schéma minulost - budoucnost používá se především při projednávání nových postupů, změn do budoucnosti; schéma obecné konkrétní je to analytický přístup vycházející z logiky vztahu obecného a zvláštního, celku a jeho části, pro mnohé má však punc příliš akademického přístupu; schéma chronologické používá se obecně pro prezentaci různých časových os, např. vývoje, výsledků v určitém období; schéma pořadí podle důležitosti používáme tam, kde vystupuje do popředí pragmatický účel setkání např. struktura porady;

38 III. Didaktické metody a postupy Závěrečná část přednášky/výkladu je prostorem pro: shrnutí podstatných myšlenek přednášky, pronesení zobecnění poznatků nebo naopak probrání doporučení pro další praxi. Celou trasu poznání a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce. Na závěr je nejdůležitější celkové shrnutí, zrekapitulujte vše, co potřebujete, aby posluchači především věděli. Zvláště na závěr můžeme posluchače motivovat k akci, kterou chceme školením podpořit. Nejlepší forma resumé je aktivní spoluprací s posluchači řízené otázky a diskuse na závěr

39 III. Didaktické metody a postupy Charakter metody vysvětlování obsahovat jen informace podstatné pro jasný a logicky uspořádaný popis vysvětlované skutečnosti vystavěno výhradně na znalostech, které posluchač již má být přizpůsobeno posluchačům i za tu cenu, že budou vynechána fakta, která odborník v dané oblasti může považovat za podstatné detaily být předkládáno přesvědčivě a trpělivě

40 III. Didaktické metody a postupy Charakter diskusních metod Výhody dialogická metoda klade důraz spíše na pochopení než na množství znalostí vytváří aplikovatelné znalosti poskytuje okamžitou zpětnou vazbu aktivně zapojuje účastníky odhaluje včas nesprávné představy demonstruje úspěch v učení, čímž motivuje Nevýhody časově náročná obtížně se zapojují všichni není pro lektora snadná

41 III. Didaktické metody a postupy Charakteristika metod skupinové práce Výhody práce ve skupinách je přirozenou a aktivní činností skupinová práce je zábavná, umožňuje účastníkům dát látce osobní smysl podporuje tvořivost, schopnost analýzy a syntézy lektor využívá stanoviska a zkušenosti účastníků Nevýhody skupina může podlehnout vlivu rozhodného jedince a někteří členové pak mohou být pasivní

42 III. Didaktické metody a postupy Činnosti vhodné pro skupinovou práci řešení jednotlivých úkolů všechny skupiny řeší stejný úkol každá skupina řeší jiný úkol, ale úkoly na sebe navazují diskusní skupiny účastníci ve dvojicích, trojicích spolu diskutují takovým způsobem, aby dokázali najít odpověď na otázku, vyřešit problém apod. pyramidový způsob diskuse je nejprve vedena ve dvojicích, pak ve čtveřici plní úkol, který navazuje na předešlý

43 III. Didaktické metody a postupy Brainstorming Je to metoda, při níž vzniká velké množství nápadů pro pozdější posouzení. Pravidla (filosofie) brainstormingu jsou přijímány všechny návrhy (i nekonvenční) jde o kvantitu, ne kvalitu návrhů hodnotit návrhy není dovoleno návrhy jsou společné vlastnictví a mohou se spojovat, kombinovat

44 III. Didaktické metody a postupy Jak vést činnosti ve skupinách v praxi připravte vhodné uspořádání prostoru ve skupinách jmenujte zapisovatele či mluvčího definujte jasně úkol a zapište jej na tabuli na začátku je nechte, ať si poradí sami (2 3 minuty), pak skupiny kontrolujte pokud to není nutné, nemluvte během skupinové práce k celé třídě, je-li to nezbytné, přerušte práci skupin, vyčkejte plné pozornosti a mluvte stručně při obcházení dejte pozor, ať nejste u žádné skupiny příliš dlouho, důležitá je řeč těla nestůjte nad nimi po skončení nechte skupiny postupně prezentovat názory, výsledky komentujte a shrňte!!!

45 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Hodnocení je nástroj diagnostický, slouží nejprve k: rozvíjení a zlepšování Vaší výuky, rozvíjení Vašich schopností v rolích při učební činnosti studentů, rozvíjení kvality odpovědnosti. Následně je prostorem pro objektivní zhodnocení výkonů posluchače

46 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Změny v přístupech k hodnocení dospělých (Holroyd, 2001) Důraz na posílení účelu hodnocení pro podporu učení než pro certifikaci. Důraz na formativní aspekty hodnocení než na sumativní aspekty. Sumativní hodnocení (např. souhrnné, globální, výstupní, závěrečné typ : uspěl neupěl) Formativní hodnocení (jeho funkcí je zlepšení průběhu a výsledku vyučování, učení tedy např. hodnocení průběžné, diagnostické, zpětnovazební )

47 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Změny v přístupech k hodnocení dospělých Preferovány standardy, které umožňují posuzovat individuální (absolutní) výkony před modelem měření, který je založen na rozlišovacích kritériích (výkon relativní). Konstruktivní zpětná vazba je preferována před restriktivním známkováním. Posun od užívání 1 metody (nejčastěji testy) k rozvíjení více metod

48 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Změny v přístupech k hodnocení dospělých Hodnocení lektorem, učitelem je doplňováno hodnocením vrstevníky, skupinou, sebehodnocením, hodnocením posuzovatelů z praxe. Hodnocení je vnímáno spíše jako integrální součást výuky než jako separátní činnost po skončení výuky

49 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Hlediska, která je nutná při hodnocení respektovat Hledisko dlouhodobosti Jsme schopni sledovat výkon posluchače v jeho vývoji? Nevyvozujeme závěry unáhleně? Hledisko etiologické Dovedeme při hodnocení vysledovat rozdíl mezi příčinou a následkem? Neřešíme následky (špatný výsledek v testu) častěji než příčiny (nevhodná učební strategie?)

50 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Hlediska, která je nutná při hodnocení respektovat Hledisko konzultativní Na základě jakých informací posluchače hodnotíme? Je to jen náš náhled nebo jsme schopni konzultovat s ostatními učiteli, s kolegy, s ním samým Hledisko individuální prof. Z. Matějček: chtít po učiteli, aby zachoval ke každému individuální přístup a přitom pracoval vždy se skupinou, třídou, je do jisté míry nedorozuměním.

51 IV. Problematika hodnocení ve vzdělávání dospělých Hodnotitelské chyby Zaměřujeme se na výrazné posluchače a ty submisívní opomíjíme Dělají nám problémy věkové zvláštnosti posluchačů,,, Vyvozujeme závěry na základě kusých informací Necháváme se ovlivnit svým psychickým stavem Mají na nás podvědomý vliv percepční procesy (1. dojem, haló efekt, tendence ke stereotypnímu vnímání, Golem efekt, Pygmalion efekt )

IV. Vzdělávací a vyučovací metody

IV. Vzdělávací a vyučovací metody IV. Vzdělávací a vyučovací metody Metoda je cesta k dosažení cíle, je to určitý postup v činnosti. Metody ve vzdělávání se nazývají metody didaktické. Ve vzdělávání dospělých neexistuje obecně žádná univerzálně

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

1 Charakteristiky plánování

1 Charakteristiky plánování 1 Charakteristiky plánování Plán šesti vyučovacích jednotek je konstruován pro předmět německý jazyk. Tématický celek tvoří oblasti komunikace, média a reklama. Vyučování je zaměřeno na zisk nových dovedností

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. Obsah Úvod... 3 1. Hlavní dimenze didaktického procesu s dospělými... 5 2. Etapy vyučovacího procesu... 11 3. Učební cíle, učební

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy

8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8. Hodnocení žáků a auteoevaluace školy 8.1 Úvod Hodnocení úrovně dovedností, postojů, vědomostí žáka při vytváření klíčových kompetencí, představuje nedílnou součást procesu edukace. Cíle vzdělávání,

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Studijní text - Základy andragogiky

Studijní text - Základy andragogiky Zdokonalovací kurz pedagogických kompetencí akademických pracovníků Studijní text - Základy andragogiky Vyučující: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více