Návrh žádosti. děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh žádosti. děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze"

Transkript

1 Návrh žádosti děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Jaroslav Kvíčala Pracoviště: Ústav organické chemie 110 Pro obor: Návrh písemně podpořili: Organická chemie 1. Prof. Ivan Stibor, CSc. 2. Prof. Günter Haufe 3. Dr. József Rábai Ke svému návrhu přikládám (podle 74, odst.2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v písemné a elektronické formě: 1. Soubor obsahující a) životopis, b) přehled pedagogické a odborné činnosti, včetně výsledků dosažených při výchově vědeckých pracovníků, c) přehled vědeckých a odborných prací, vynálezecké a realizační činnosti, odborně-společenské aktivity, mezinárodní spolupráce, domácích a zahraničních stáží a nejvýznamnějších tvůrčích aktivit, d) stručný pedagogický projekt. 2. Dále ke svému návrhu přikládám * : doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností, doklad o habilitačním řízení. Datum: Podpis : * Doklady se předkládají na děkanát fakulty k nahlédnutí v originále či jako úředně ověřené kopie a vracejí se zpět uchazeči. 1

2 Obsah 1. Životopis Vzdělání Průběh praxe Pedagogická činnost Přehled Vedení studentů Pedagogický projekt Přehled publikační činnosti Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Referátové články Patenty a patentové přihlášky Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Odpovědný řešitel grantů Spoluřešitel grantů Technická a realizační činnost Realizované patenty, vynálezy a zlepšovací návrhy s udaným společenským prospěchem Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Expertizní činnost Organizační a odborně-společenská činnost s oborem související Členství a funkce v mezinárodních a národních odborných společnostech Členství v odborných komisích a poradních orgánech Členství a funkce v redakčních radách odborných časopisů a org. výborů konferencí Členství a funkce v oborových radách grantových agentur Ocenění výzkumné a vývojové práce Zahraniční spolupráce a pobyty v zahraničí Nejvýznamnější tvůrčí aktivity

3 1. Životopis Jméno: Jaroslav Kvíčala Rodné příjmení: Kvíčala Datum narození: Místo narození: Rodinný stav: Bydliště: 1.1. Vzdělání - středoškolské: , Gymnázium Karla Šatala, České Budějovice - vysokoškolské: , titul Ing., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Technologie organických výrob, Katedra organické chemie, vedoucí diplomové práce Prof. Oldřich Paleta, téma diplomové práce Solvolytická stálost fluorovaných propanoátů a propenoátů. - postgraduální: , 1987 vědecká hodnost CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Organická chemie, Katedra organická chemie, školitel Prof. Václav Dědek, pomocný školitel Prof. Oldřich Paleta, téma disertační práce Chemie některých fluorovaných propenů a jejich derivátů. - docent: 2004, obor Organická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav organické chemie, téma habilitační práce Fluorované stavební bloky v organické chemii Průběh praxe Odborný pracovník, Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí n.l., externě na VŠCHT Praha, Katedra organické chemie Odborný pracovník, VŠCHT Praha, Katedra organické chemie Odborný asistent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie Docent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie. 3

4 2. Pedagogická činnost 2.1. Přehled Předmět (typ studia- magisterské, bakalářské, doktorské) Rozsah (hod/týden) Počet semestrů Druh (P, C, L) Zkoušeno studentů Organická chemie I (cvičení) 2 17 C 473 Organická chemie II (cvičení) 2 22 C 501 Organická chemie I (přednášky) (VŠCHT a JČU ČB) 2 15 P 608 Organická chemie II (přednášky) (VŠCHT a JČU ČB) 2 10 P 171 Organic Chemistry I (lectures) 2 7 P 42 Organic Chemistry II (lectures) 2 1 P 1 Laboratorní technika organické chemie 2 11 L 138 Laboratoř organické chemie III 2 2 L 29 Laboratoř oboru 2 4 L 67 Organická chemie vybraných prvků 2 19 P 227 Výpočty a vizualizace molekul 3 6 P Vedení studentů Obhájené diplomové práce: 27 Obhájené doktorské disertační práce: 2 Tomáš Bříza, Studium fluorofilních ligandů pro homogenní katalýzu, Martin Skalický, Fluorové ligandy na bázi didusíkatých heterocyklů, Současné doktorské disertační práce: 3 Mario Babuněk, Fosforové ligandy na bázi rozvětvených polyfluorovaných alkoholů. Jan Hošek, Fluorové rutheniové katalyzátory pro stereoselektivní metatezi alkenů. Ondřej Šimůnek, Chirální fluorové NHC ligandy a jejich komplexy. Inovační přínos pro pedagogickou práci 1. Zavedení předmětu Laboratorní technika organické chemie (v současné době pokračuje jako Laboratoř oboru), zaměřeného na pokročilé experimentální techniky organické chemie. 2. Zavedení předmětu Organická chemie vybraných prvků, zaměřeného na výuku organické chemie boru, fluoru, křemíku, fosforu, síry, alkalických kovů a mědi. 3. Zavedení předmětu Výpočty a vizualizace molekul, zaměřeného na výuku výpočetní chemie a její aplikací. 4

5 2.3. Pedagogický projekt Využití výpočetní chemie ve výuce základní a pokročilé organické chemie Ačkoli základy výpočetní chemie byly položeny již kolem roku 1920, teprve kolem roku 1960 byly vypracovány aproximativní matematické postupy umožňující její praktické využití pro výpočty víceatomových systémů. Dalšim milníkem rozšíření výpočetní chemie mimo specializovaná pracoviště je období kolem roku 1990 a zpřístupnění počítačové techniky běžným uživatelům. S dalším rozvojem výpočetní techniky došlo k tomu, že moderní výpočetní klastry umožňují pokročilé studium tak rozsáhlých systémů, jako jsou peptidy. Zároveň se však současné stolní počítače a notebooky staly tak účinnými výpočetními nástroji, že umožňují teoretické studium běžných organických molekul s dostatečnou přesností. Predikce reakčních mechanismů a spektrálních vlastností organických molekul je tak dnes snadno dosažitelným cílem a je tedy žádoucí, aby znalost odpovídajících výpočetních metod a postupů byla součástí standardního znalostního repertoáru moderního organického chemika. Využití výpočetní chemie ve výuce základní organické chemie Student základního kurzu organické chemie se nevyhnutelně setkává s výpočetní chemií již na prvních přednáškách v důsledku toho, že některé základní vlastnosti organických sloučenin, např. kyselost terminálních alkynů nebo aromaticita není možné vysvětlit bez aplikace kvantově chemických postupů. Stejně tak některé reakce, typicky Dielsova-Alderova reakce (4π + 2π cykloadice) nemohou být úspěšně vysvětleny bez použití výpočetní chemie. Bohužel, setkání studenta s kvantově chemickými postupy a výpočetní chemií je velmi letmé a často stresující v důsledku toho, že autoři běžných chemických učebnic zpravidla nemají dostatečné znalosti kvantové chemie. Studentům je tak představena metoda MO LCAO, čili teorie molekulových orbitalů jako lineární kombinace atomových orbitalů (názorná a jednoduchá, ale velmi nepřesná metoda pro popis organických molekul), přičemž vzniklé molekulové orbitaly jako aproximace kanonických molekulových orbitalů jsou studentů prezentovány typicky a nesprávně jako fyzikální realita popisující chemickou vazbu mezi atomy. Zároveň je zaváděn koncept hybridizace atomů (nepochybně užitečný) jako nutné chování atomů umožňující vytvoření chemické vazby. První částí pedagogického projektu je v rámci základního kurzu organické chemie vysvětlení kvantového pohledu na svět jako přístupu, který poskytuje odpovědi závislé na struktuře položené otázky. S tím souvisí objasnění rozdílu mezi vlnovou funkcí a hustotou elektronů jako fyzikální realitou na jedné straně a molekulovými orbitaly jako matematickými objekty s některými fyzikálními vlastnostmi. Libovolná lineární kombinace kanonických molekulových orbitalů (čili orbitalů získaných aplikací Hartree-Fockovy výpočetní metody) tak vede k jiné sadě molekulových orbitalů popisujících stejnou vlnovou funkci, kanonické molekulové orbitaly popisují výborně spektrofotometrické vlastnosti molekul, ale jsou nevhodné pro popis vazeb, a naproti tomu lokalizované molekulové orbitaly (bez odpovídajícího vysvětlení používané i v základním kurzu organické chemie) jsou vhodné pro vysvětlení chemické vazby. Jak již bylo zmíněno dříve, výpočetní chemie je užitečným nástrojem pro studium reakčních mechanismů. Druhou částí pedagogického projektu v rámci základního kurzu organické chemie je proto využití výpočetních metod pro vysvětlení mechanismů, regioselektivity a stereoselektivity základních organických reakcí. V rámci této části budou vypočteny a vizualizovány základní mechanismy organických reakcí a vzniklá videa budou vložena do elektronické verze přednášek Organické chemie I. Metod výpočetní chemie bude také využito k vysvětlení základních elektronických efektů jako je hyperkonjugace a konjugace. Využití výpočetní chemie ve výuce pokročilé organické chemie Organická chemie prvků třetí periody je zpravidla i pokročilými studenty oboru Organická chemie nesprávně vnímána jako zcela analogická již známé a probrané základní organické chemii 5

6 nejběžnějších prvků druhé periody. Navíc existence hypervalentních sloučenin prvků třetí periody je nesprávně vysvětlována jako důsledek hybridizace sp 3 d a sp 3 d 2. Předmět Organická chemie vybraných prvků zahrnuje i chemii organických sloučenin křemíku, fosforu a síry. Třetí součástí pedagogického projektu je proto využití výpočetní chemie a různých variant lokalizovaných molekulových orbitalů (včetně jejich porovnání) pro vysvětlení třícentrových čtyřelektronových vazeb jako klíčového motivu v hypervalentních sloučeninách, stejně jako využití moderních výpočetních metod pro nové vysvětlení stereoselektivity a chemoselektivity některých reakcí (např. Wittigovy reakce, reakcí organokuprátů a karbenoidů). Aplikace pokročilých výpočetních metod v organické chemii Jak již bylo zdůrazněno v úvodní části, výpočetní chemie by měla být v ideálním případě součastí standardní výbavy současného organického chemika, přestože jeho matematický aparát zpravidla neumožňuje plné pochopení podstaty kvantové chemie. I když to nebrání využití výpočetní chemie jako užitečného nástroje, znalostní bariéra většinou představuje účinný blok bránící jejímu praktickému užívání. Čtvrtou součástí pedagogického projektu je tak v rámci stávajícího předmětu Výpočty a vizualizace molekul odstranění tohoto bloku a seznámení se základními výpočetními postupy a jejich omezeními v rámci komerčního programu Gaussian. Vzhledem k dramaticky rychlému rozvoji výpočetních metod, kde pokrok v oblasti hardwaru je doprovázen aplikací nových sofistikovaných matematických metod a tedy zefektivnění stávajících či zavedením nových postupu, je důležitým aspektem této čtvrté součásti inovace stávajícího předmětu Výpočty a vizualizace molekul. Důraz bude kladen na využití nových a zároveň bezplatně použitelných programů jako jsou výpočetní balíky Firefly nebo Orca a vizualizačních programů jako je WxMacMolPlt, Avogadro apod. Studenti tak budou seznámeni s novými postupy (metoda Resolution of identity, multispektrální metoda RIJCOSX, disperzní korekce apod.) a novými funkcionály (neempirické čisté τ-závislé funkcionály jako TPSS, nové empirické čisté i hybridní funkcionály jako M06L nebo M06-2X, dvojité hybridní funkcionály) v DFT metodách, tak s novými efektivnějšími multikonfiguračními postupy jako je multikonfigurační perturbační metoda NEVPT2. Zároveň budou detailně vysvětleny rozdíly mezi kanonickými molekulovými orbitaly a různými typy lokalizovaných molekulových orbitalů a vysvětleny principy jejich vizualizace. Cílem pedagogického projektu je tedy zavedení výpočetní chemie jako integrální součásti výuky organické chemie jak na základní, tak na pokročilé úrovni a učinit tuto oblast chemie pro studenty co nejvíce pochopitelnou a použitelnou. 6

7 3. Vědecká aktivita 3.1. Přehled publikační činnosti Přehled publikační činnosti včetně impakt-faktorů (IF) a citační analysy bez autocitací (SCI) a aktivity na konferencích jsou přehledně uvedeny v následující tabulce: Aktivita Počet Z toho ve světovém jazyce SCI IF 1. Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Referátové články Patenty a patentové přihlášky Kapitoly v monografiích, monografie 2 2 CELKEM Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na národních konferencích CELKEM Udělené granty - a) odpovědný řešitel - b) spoluřešitel Vědecké práce v impaktovaných časopisech 1. Paleta, O., Kvíčala, J., Dědek, V.: Kinetics of Acid-Catalyzed Hydrolysis of Fluorinated Propanoates. Collect. Czech Chem. Commun. 1983, 48, IF Citováno v: V. Cirkva, O. Paleta, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem. 1995, 75, L. T. Kanerva, E. K. Euranto, N. J. Cleve: Acta Chem. Scand. Ser. B-Org. Chem. Biochem. 1984, 38, Paleta, O.; Kvíčala, J.; Günter, J.; Dědek, V.: Synthesis of Perfluoroallylchloride and Some Chlorofluoropropenes. Bull. Soc. Chim. Fr. 1986, Citováno v: J. Guiot, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: New J. Chemistry 2002, 26, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, O. Paleta, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem.1 995, 75, O. Paleta, V. Dedek, H. J. Timpe: Chem. Tech. 1988, 40, Kvíčala, J.; Paleta. O.; Dědek, V.: Preparation of Perhalogenated Chlorofluoropropanes by Halogen Exchange in the Liquid and Vapor Phases and Their Isomer Analysis by F-19 NMR Spectroscopy. J. Fluorine Chem. 1989, 43,

8 Citováno v: R. K. Belter: J. Fluorine Chem. 2007, 128, A. Foris: Magn. Res. Chem. 2004, 42, F. J. Weigert: J. Fluorine Chem. 1993, 60, J. Thomson, G. Webb, J. Winfield, et al: Appl. Catal. A-General 1993, 97, T. Tanuma, K. Ohnishi, H. Okamoto, et al: J. Fluorine Chem. 1992, 57, Paleta, O.; Danda, A.; Štěpán, L.; Kvíčala. J.; Dědek, V.: The Chemo-Selective Reduction of Fluorinated Halogenoesters with Sodium Borohydride Fluorinated Halogenoalkanols and Their (Meth)Acrylates. J. Fluorine Chem. 1989, 45, Citováno v: R. Kaplanek, O. Paleta, J. Michalek, et al: J. Fluorine Chem. 2005, 126, J. L. Howell, N. Lu, C. M. Friesen: J. Fluorine Chem. 2005, 126, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, J. Palecek, B. Dolensky: J. Fluorine Chem. 2001, 111, D. F. Shellhamer, J. L. Allen, R. D. Allen, et al: J. Fluorine Chem. 2000, 106, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, J. Kvicala, B. Dolensky, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1997, 85, T. Tsukamoto, J. K. Coward: J. Org. Chem. 1996, 61, T. Nguyen, C. Wakselman: J. Fluorine Chem. 1995, 74, Kvíčala, J.; Paleta. O.; Dědek, V.: Ionic Telomerization of Chlorofluoropropionyl Fluorides with Hexafluoropropylene Oxide. J. Fluorine Chem. 1990, 47, Citováno v: K. Sommer, S. Kaiser, O. O. Krylova, et al: J. Med. Chem. 2008, 51, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek, et al: Carbohyd. Res. 2002, 337, O. Paleta, M. Benes, J. Koutnikova, et al: Tetrahedron Lett. 2002, 43, T. Okazoe, K. Watanabe, M. Itoh, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 112, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, B. Ameduri, B. Boutevin: Organofluorine Chem. 1997, 192, H. Fukaya, M. Nishida, E. Hayashi, et al: J. Fluorine Chem. 1994, 66, Paleta, O.; Budková, Z.; Kvíčala, J.; Timpe, H. J.: Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols. Tetrahedron Lett. 1991, 32, Citováno v: O. Paleta, J. Hajduch, S. Bohm: Tetrahedron Lett. 2002, 43, V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Kotora, M.; Hájek, M.; Kvíčala, J.; Améduri, B.; Boutevin, B.: Rearrangement of 2-Iodo-3- perfluoroalkyl-1-propyl Acetates to 1-Iodo-3-perfluoroalkyl-2-propyl acetates. J. Fluorine Chem. 1993, 64, Citováno v: G. Mladenov, B. Ameduri, G. Kostov, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2006, 44, J. Guiot, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2006, 44, V. Cirkva, J. Duchek. O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2003, 121, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek, et al: Carbohydr. Res. 2002, 337, P. Lacroix-Desmazes, B. Ameduri, B. Boutevin: Collect. Czech. Chem. Commun. 2002, 67, G. Kostov, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2002, 114, S. Andre, F. Guida-Pietrasanta, A. Rousseau, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2002, 40, D. Lahiouhel, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2001, 107, B. Ameduri, B. Boutevin, F. Guida-Pietrasanta, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 107, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, B. Ameduri, B. Boutevin, G. K. Kostov, et al: J. Fluorine Chem. 1999, 93, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 1999, 100, B. Ameduri, B. Boutevin, A. Fruchier, et al: J. Fluorine Chem. 1998, 89, A. Manseri, D. Boulahia, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 81, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 83, B. Ameduri, B. Boutevin, P. Gramain in Synthesis of block copolymers by radical polymerization and telomerization, Vol , B. Ameduri, B. Boutevin: Organofluorine Chemistry 1997, 192, A. Manseri, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem. 1995, 73, J. N. Harvey, H. G. Viehe: J. Prakt. Chem.-Chem. Ztg. 1995, 337, B. Guyot, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 1995, 74, Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Photoaddition Reactions of Fluoroolefins with Diols and Cyclic Ethers. Macromol. Symp. 1994, 82,

9 Citováno v: A. Hosoya, Y. Umino, T. Narita, et al: J. Fluorine Chem. 2008, 129, T. Narita, Y. Sakuragi, H. Yabata, et al: J. Fluorine Chem. 2007, 128, G. David, C. Boyer, J. Tonnar, et al: Chem. Rev. 2006, 106, T. Narita: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2004, 42, R. D. Chambers, P. Diter, S. N. Dunn, et al: J. Chem. Soc. Perkin Trans , J. Yang, W. Y. Huang: Chin. J. Polym. Sci. 1997, 15, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Kvíčala, J.; Paleta, O.: 3-Chloropentafluoropropene-1,2-oxide: Synthesis and Some Reactions with Nucleophiles and Antimony Pentafluoride. Tetrahedron Lett. 1994, 35, Citováno v: G. G. Furin: Adv. Heterocycl. Chem. 2004, 86, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, Paleta, O.; Kvíčala, J.; Budková, Z.; Timpe, H. J.: Radical Additions to Fluoroolefins Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols to Fluoroolefins. Collect. Czech Chem. Commun. 1995, 60, Citováno v: V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, V. Cirkva, M. Hajek: J. Photochem. Photobiology a-chemistry 1999, 123, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al.: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Církva, V.; Améduri, B.; Boutevin, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Radical-Induced Reaction of Monoiodo- and Diiodoperfluoroalkanes with Allyl Acetate. Telomer and Rearranged Products, Mass-Spectral Distinguishing of Regioisomers. J. Fluorine Chem. 1995, 74, Citováno v: J. Zhu, B. H. Wang, D. Z. Liu: Green Chem. 2013, 15, D. Y. Mikhaylov, Y. H. Budnikova: Russ. Chem. Rev. 2013, 82, C. J. Wallentin, J. D. Nguyen, P. Finkbeiner, et al: J. Amer. Chem. Soc. 2012, 134, V. Agouridas, E. Magnier, J. C. Blazejewski, et al: J. Med. Chem. 2009, 52, G. K. Kostov, B. Ameduri, S. Brandstadter: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al: Russ. Chem. Bull. 2007, 56, V. Cirkva, J. Duchek, O. Paleta: J. Fluorine Chem.2003, 121, S. Andre, F. Guida-Pietrasanta, A. Rousseau, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2002, 40, M. Napoli, L. Conte, A. Guerrato: J. Fluorine Chem. 2001, 110, M. Napoli, R. Bertani: J. Fluorine Chem. 2001, 111, D. Lahiouhel, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2001, 107, B. Ameduri, B. Boutevin, F. Guida-Pietrasanta, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 107, G. G. Furin: Usp. Khim. 2000, 69, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, B. Boutevin: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2000, 38, B. Ameduri, B. Boutevin, G. K. Kostov, et al: J. Fluorine Chem.1999, 93, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem.1999, 100, B. Ameduri, B. Boutevin, A. Fruchier, et al: J. Fluorine Chem.1998, 89, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem.1997, 86, O. Paleta: Chemicke Listy 1997, 91, A. Manseri, D. Boulahia, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem.1997, 81, W. R. Dolbier: Organofluorine Chem. 1997, 192, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem.1997, 83, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem.1997, 84, W. R. Dolbier: Chem. Rev. 1996, 96, Pelter, A.; Kvíčala, J.; Parry, D. E.: Preparation and Direct Observation by 19 F NMR Spectroscopy of 1-Fluoro-1-lithioalkenes. J. Chem. Soc. Perkin Trans , Citováno v: K. Ando: J. Org. Chem. 2006, 71, T. Satoh, Y. Ogino, K. Ando: Tetrahedron 2005, 61, T. Baumgartner, P. Moors, M. Nieger, et al.: Organometallics 2002, 21, M. Shimizu, N. Yamada, Y. Takebe, et al.: Bull. Chem. Soc. Jpn 1998, 71, M. Braun: Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, H. Plenio: Chem. Rev. 1997, 97, S. T. Patel, J. M. Percy, R. D. Wilkes: Tetrahedron Lett. 1996, 37, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Čejka, J.; Ondráček, J.: Preparation of New Trifluoromethylated Tri- and Tetracyclic Heterocycles with Peganin Skeleton from Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate/2-Amino-benzylamine Adduct. Tetrahedron Lett. 1996, 37,

10 Citováno v: D. A. Sibgatulin, A. N. Kostyuk, D. M. Volochnyuk, et al.: J. Fluorine Chem.2010, 131, D. M. Volochnyuk, A. N. Kostyuk, D. A. Sibgatulin, et al.: Synthesis-Stuttgart 2004, J. Palecek, O. Paleta: Synthesis-Stuttgart 2004, O. Paleta, J. Palecek, B. Dolensky: J. Fluorine Chem. 2001, 111, P. Lin and J. L. Jiang: Tetrahedron 2000, 56, P. Bravo, M. Crucianelli, A. Farina, et al.: Eur. J. Org. Chem. 1998, Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Radical Additions to Fluoroolefins. Photochemical Monofluoroalkylation and Sequential bis-fluoroalkylation of Oxolane. J. Fluorine Chem. 1996, 80, Citováno v: J. D. Moody, D. VanDerveer, D. W. Smith, et al.: Org. Biomol. Chem. 2011, 9, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai, et al.: Eur. Polym. J. 2009, 45, A. Hosoya, T. Narita, H. Hamana: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai: Eur. Polym. J. 2006, 42, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai, et al.: Chin. Chem. Lett. 2005, 16, L. Zhang, J. Cradlebaugh, G. Litwinienko, et al.: Org. Biomol. Chem. 2004, 2, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek: Carbohyd. Res. 2002, 337, O. Paleta, M. Benes, J. Koutnikova:Tetrahedron Lett. 2002, 43, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, Pelter, A.; Kvíčala, J.: Preparation and 13 C NMR Spectroscopy of 13 C-1 Labelled 2,2-Diaryl-1- fluoro-1-lithioalkenes. Tetrahedron Lett. 1997, 38, Citováno v: H. J. Reich: Chem. Rev. 2013, 113, R. Knorr: Chem. Rev. 2004, 104, G. Haufe: J. Fluorine Chem. 2004, 125, R. Ocampo, W. R. Dolbier, K. A. Abboud, et al.: J. Org. Chem. 2002, 67, C. Chen, K. Wilcoxen, Y. F. Zhu, et al.: J. Org. Chem. 1999, 64, M. Fujiwara, J. Ichikawa, T. Okauchi, et al.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, Kvíčala, J.; Plocar, J.; Vlasáková, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: 2-Fluoro-2-buten-4-olide, a New Fluorinated Synthon. Preparation; 1,2-, 1,4- and Tandem Additions. Synlett 1997, Citováno v: A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, G. S. Deng, C. Y. Liu: Chin. Chem. Lett. 2006, 17, M. Yoshida, A. Komata, S. Hara: J. Fluorine Chem.2004, 125, W. B. Motherwell, M. F. Greaney, D. A. Tocher: J. Chem. Soc. Perkin Trans , O. Paleta, A. Volkov, J. Hetflejs: J. Fluorine Chem. 2000, 102, O. Paleta, A. Pelter, J. Kebrle, et al.: Tetrahedron 2000, 56, M. F. Greaney, W. B. Motherwell: Tetrahedron Lett. 2000, 41, S. Hara, K. Yamamoto, M. Yoshida, et al.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, I. Collins: J. Chem. Soc. Perkin Trans , Kvíčala, J.; Dolenský, B.; Paleta, O.: Fluoroalkyl Derivatives of Protected Glycerol by Nucleophilic Substitution. Fluorine-Containing Amphiphilic Mono- and Bis-Methacrylates. J. Fluorine Chem. 1997, 85, Citováno v: B. Linclau, A. J. Boydell, R. S. Timofte, et al.: Org. Biomol. Chem. 2009, 7, R. Kaplanek, O. Paleta, J. Michalek, et al.: J. Fluorine Chem. 2005, 126, J. G. Riess, J. Greiner: Carbohyd. Res. 2000, 327, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, Kvíčala, J.; Vlasáková, R.; Plocar, J.; Paleta, O.; Pelter, A.: Preparation of intermediates for fluorinated lignans by conjugated and tandem additions on 3-fluorofuran-2(5H)-one. Collect. Czech Chem. Commun. 2000, 65, Citováno v: A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, O. Paleta, K. Pomeisl, S. Kafka, et al.: Beilstein J. Org. Chem. 2005, 1. J. Kvicala, A. Pelter: Collect. Czech. Chem. Commun. 2001, 66, Čermák, J.; Auerová, K.; Nguyen, H. T. T.; Blechta, V.; Vojtíšek, P.; Kvíčala, J.: Rhodium complexes with perfluoroalkyl-substituted cyclopentadienyl ligands. Collect. Czech Chem. Commun. 2001, 66, Citováno v: A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, Y. Shibata, K. Tanaka: Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, J. Cermak, A. Krupkova, K. Auerova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, S. Ngubane, M. Hakansson, S. Jagner, et al.: J. Organomet. Chem. 2008, 693,

11 J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, M. Maekawa, Y. Kayanuma, A. Nabei, et al.: Inorg. Chim. Acta 2005, 358, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J.2005, 11, Kvíčala, J., Hovorková, P., Paleta, O.: Reactions of 3-Chloropentafluoropropene-1,2-oxide with Bifunctional Nucleophiles: A New Route to Chlorodifluoromethyl-Substituted Heterocycles. J. Fluorine Chem. 2001, 108, 1-5. Citováno v: M. A. Metwally, A. A. Farahat, B. F. Abdel-Wahab: J. Sulfur Chem. 2010, 31, T. I. Filyakova, M. I. Kodess, P. A. Slepukhin, et al.: Russ. J. Org. Chem. 2009, 45, Kvíčala, J., Mysík, P., Paleta, O.: Tetrabutylammonium Butyldifluorodimethylsilicate and Difluorodimethylphenylsilicate, New Nucleophilic Fluorinating Reagents. Synlett 2001, Citováno v: R. Schwesinger, R. Link, P. Wenzl, et al.: Chemistry-a European Journal 2006, 12, M. Berube, F. Kamal, J. Roy, et al.: Synthesis-Stuttgart 2006, M. Makosza and R. Bujok, J. Fluorine Chem. 2005, 126, R. Bujok and M. Makosza, Synlett 2004, A. A. Kolomeitsev, G. Bissky, J. Barten, et al.: Inorg. Chem. 2002, 41, Bříza, T., Kvíčala, J., Mysík, P., Paleta, O., Čermák, J.: 2-(Perfluoroalkyl)ethyl Triflates, Building Blocks for the Synthesis of Bis(polyfluoroalkylated) Cyclopentadienes. Synlett 2001, Citováno v: C. Q. Fontenelle, Z. Wang, C. Fossey, et al.: Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, D. Mandal, M. Jurisch, C. S. Consorti, et al.: Chem. Asian J. 2008, 3, T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem.2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim. Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem.2006, 127, C. Emnet, K. M. Weber, J. A. Vidal, et al.: Adv. Synth. Catal. 2006, 348, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Kvíčala, J.; Pelter, A.: (9H)-Fluoren-9-ylidene)fluoromethyllithium, a Stabilized Fluoroalkenyl Carbanion. Preparation, Reactions, 13 C and 19 F NMR Spectra. Collect. Czech Chem. Commun. 2001, 66, Citováno v: Y. Arroyo, A. Meana, M. A. Sanz-Tejedor, et al.: Chem. Eur. J. 2010, 16, R. Knorr: Chem. Rev. 2004, 104, Kvíčala, J.; Bříza., T.; Paleta, O.; Čermák, J.: Synthesis of Polyfluoroalkylated Cyclopentenes as Model Compounds for Fluorophilic Cyclopentadienes. Collect. Czech Chem. Commun. 2002, 67, Citováno v: P. M. Murphy, C. S. Baldwin, R. C. Buck: J. Fluorine Chem. 2012, 138, Kvíčala, J.; Hrabal, R.; Bartošová, I.; Paleta, O.; Pelter, A.: Low-temperature 19 F NMR Spectroscopy of 1-Fluoro-1-lithioethenes. Stability, Shifts and Unexpected Coupling Constants. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: G. A. Emel'yanov, V. I. Polyanskii, D. M. Kostycheva, et al.: Russ. J. Appl. Chem. 2011, 84, N. V. Kirij, D. A. Dontsova, N. V. Pavlenko, et al.: J. Fluorine Chem.2010, 131, K. Uneyama: J. Fluorine Chem.2008, 129, T. P. M. Goumans, K. van Alem, G. Lodder: Eur. J. Org. Chem. 2008, H. J. Tsai, C. W. Hsieh, S. C. Wu: Phosphorus Sulfur 2007, 182, A. Raghavanpillai, D. J. Burton in A Stereospecific Entry to Functionalized cis-1,2- Difluoroalkenes, Vol. 949 Eds.: V. A. Soloshonok, K. Mikami, T. Yamazaki, J. T. Welch and J. F. Honek, 2007, pp Y. Wang, J. J. Xu, D. J. Burton: J. Org. Chem. 2006, 71, A. V. Shastin, V. M. Muzalevsky, E. S. Balenkova, et al.: Mendeleev Commun. 2006, 16, H. J. Frohn, V. V. Bardin: J. Fluorine Chem.2003, 123, J. E. Del Bene, I. Alkorta, J. Elguero: Z. Phys. Chem. 2003, 217, A. K. Brisdon, I. R. Crossley, R. G. Pritchard, et al.: Inorg. Chem. 2002, 41,

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Návrh žádosti děkanovi Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Petr Slavíček Pracoviště:

Více

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Návrh žádosti. děkanovi Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Návrh žádosti děkanovi Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002

Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 Průběžná zpráva o realizaci projektu 1 v roce 2002 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Přehled splňených cílů a konkrétní využití výsledků (Centrum jako celek) Práce na

Více

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1

Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 Průběžná / Závěrečná zpráva o realizaci projektu 1 1. Stručný přehled dílčích cílů projektu splněných v uplynulém období Práce na projektu probíhala podle navrženého plánu a nedošlo k žádným mimořádným

Více

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 ÚOCHB AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 11. června 2011 Radou pracoviště

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 45 Číslo 1. Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 45 Číslo 1. Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 45 Číslo 1 Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII Obsah Chemické listy 2013, číslo 11 a 12 ČÍSLO 11/2013 ÚVODNÍK 833 REFERÁTY Dikyan-substituované

Více

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.

Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1. 2 obsah str. Úvod 4 1. Složení orgánů fakulty 5 1.1 Vedení fakulty 5 1.2 Pracoviště fakulty 6 1.3 Akademický senát FChT 7 1.4 Vědecká rada FChT 8 1.5 Poradní orgány vedení fakulty 9 2. Studijní a pedagogická

Více

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 34 (2006), âíslo 1 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.vscht.cz TOMISLAV BARTH - VÝKONNÝ

Více

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 2013 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. IČ: 61388963 Sídlo: Flemingovo nám. 2, 166 10 6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 24.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI z 18 17.1.2012 12:26 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti za rok 2011 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Počet členů 2250 Členský příspěvek Členský

Více

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická

Více

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ 2014 výzkum inovace vzdělávání REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc +420 585634973 http://www.rcptm.com

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Praha 2010 1 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sokolovská 83,

Více

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 40 Číslo 3 H 2 C H 3 C N OH HO N CH 3 CH 2 H 3 C HOOC N NH CH 3 COOH Obsah Chemické listy 2009, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2009 ÚVODNÍK 371 ZAHRADA Fotoelektronová

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI enerálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem v úvodu popřál jménem vedení Univerzity Pardubice mnoho úspěchů v novém akademickém roce 1998/99, do něhož

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 42 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2011, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2011 ÚVODNÍK 585 REFERÁTY Stanovení viability mikroorganismů pomocí 586 fluorescenční analýzy

Více

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985840 Sídlo: Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Dozorčí radou pracoviště projednána dne... 2012 Radou pracoviště schválena

Více

Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001

Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001 Česká společnost chemická ve volebním období 1997 2001 (Zpráva odstupujícího předsednictva pro Hlavní výbor České společnosti chemické) Česká společnost chemická (dále ČSCH) je jednou z největších a nejstarších

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2008, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2008 60. JUBILEJNÍ SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Olomouc

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze Součást vysoké školy Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Název studijního programu

Více

7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS. Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně 7-8 2009 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA FINE MECHANICS AND OPTICS Ústav fyzikálního inženýrství Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně ISSN 0447-6441 Index 46 723 Optická mikroskopie v blízkém

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 4

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 4 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝC CEMICKÝC SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 4 Obsah Chemické listy 2010, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2010 ÚVODNÍK 753 REFERÁTY Nitrované mastné kyseliny nová skupina 756 signálních molekul. Němčáková,

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010 Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování Research Centre Data Algorithms Decision Making M i l a n M a r e š, J i ř í I v á n e k a k o l. Výroční zpráva Výzkumného centra Data Algoritmy - Rozhodování

Více

Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne 6. 12. 2007

Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne 6. 12. 2007 Přítomni : Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Václav Bok, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. PhDr. Světla

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 Obsah Chemické listy 2011, číslo 11 a 12 ČÍSLO 11/2011 ÚVODNÍK 829 REFERÁTY Mikroorganismy imobilizované uvnitř 830 anorganických nosičů

Více