Návrh žádosti. děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh žádosti. děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze"

Transkript

1 Návrh žádosti děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Jaroslav Kvíčala Pracoviště: Ústav organické chemie 110 Pro obor: Návrh písemně podpořili: Organická chemie 1. Prof. Ivan Stibor, CSc. 2. Prof. Günter Haufe 3. Dr. József Rábai Ke svému návrhu přikládám (podle 74, odst.2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v písemné a elektronické formě: 1. Soubor obsahující a) životopis, b) přehled pedagogické a odborné činnosti, včetně výsledků dosažených při výchově vědeckých pracovníků, c) přehled vědeckých a odborných prací, vynálezecké a realizační činnosti, odborně-společenské aktivity, mezinárodní spolupráce, domácích a zahraničních stáží a nejvýznamnějších tvůrčích aktivit, d) stručný pedagogický projekt. 2. Dále ke svému návrhu přikládám * : doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností, doklad o habilitačním řízení. Datum: Podpis : * Doklady se předkládají na děkanát fakulty k nahlédnutí v originále či jako úředně ověřené kopie a vracejí se zpět uchazeči. 1

2 Obsah 1. Životopis Vzdělání Průběh praxe Pedagogická činnost Přehled Vedení studentů Pedagogický projekt Přehled publikační činnosti Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Referátové články Patenty a patentové přihlášky Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Odpovědný řešitel grantů Spoluřešitel grantů Technická a realizační činnost Realizované patenty, vynálezy a zlepšovací návrhy s udaným společenským prospěchem Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Expertizní činnost Organizační a odborně-společenská činnost s oborem související Členství a funkce v mezinárodních a národních odborných společnostech Členství v odborných komisích a poradních orgánech Členství a funkce v redakčních radách odborných časopisů a org. výborů konferencí Členství a funkce v oborových radách grantových agentur Ocenění výzkumné a vývojové práce Zahraniční spolupráce a pobyty v zahraničí Nejvýznamnější tvůrčí aktivity

3 1. Životopis Jméno: Jaroslav Kvíčala Rodné příjmení: Kvíčala Datum narození: Místo narození: Rodinný stav: Bydliště: 1.1. Vzdělání - středoškolské: , Gymnázium Karla Šatala, České Budějovice - vysokoškolské: , titul Ing., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Technologie organických výrob, Katedra organické chemie, vedoucí diplomové práce Prof. Oldřich Paleta, téma diplomové práce Solvolytická stálost fluorovaných propanoátů a propenoátů. - postgraduální: , 1987 vědecká hodnost CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Organická chemie, Katedra organická chemie, školitel Prof. Václav Dědek, pomocný školitel Prof. Oldřich Paleta, téma disertační práce Chemie některých fluorovaných propenů a jejich derivátů. - docent: 2004, obor Organická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav organické chemie, téma habilitační práce Fluorované stavební bloky v organické chemii Průběh praxe Odborný pracovník, Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí n.l., externě na VŠCHT Praha, Katedra organické chemie Odborný pracovník, VŠCHT Praha, Katedra organické chemie Odborný asistent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie Docent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie. 3

4 2. Pedagogická činnost 2.1. Přehled Předmět (typ studia- magisterské, bakalářské, doktorské) Rozsah (hod/týden) Počet semestrů Druh (P, C, L) Zkoušeno studentů Organická chemie I (cvičení) 2 17 C 473 Organická chemie II (cvičení) 2 22 C 501 Organická chemie I (přednášky) (VŠCHT a JČU ČB) 2 15 P 608 Organická chemie II (přednášky) (VŠCHT a JČU ČB) 2 10 P 171 Organic Chemistry I (lectures) 2 7 P 42 Organic Chemistry II (lectures) 2 1 P 1 Laboratorní technika organické chemie 2 11 L 138 Laboratoř organické chemie III 2 2 L 29 Laboratoř oboru 2 4 L 67 Organická chemie vybraných prvků 2 19 P 227 Výpočty a vizualizace molekul 3 6 P Vedení studentů Obhájené diplomové práce: 27 Obhájené doktorské disertační práce: 2 Tomáš Bříza, Studium fluorofilních ligandů pro homogenní katalýzu, Martin Skalický, Fluorové ligandy na bázi didusíkatých heterocyklů, Současné doktorské disertační práce: 3 Mario Babuněk, Fosforové ligandy na bázi rozvětvených polyfluorovaných alkoholů. Jan Hošek, Fluorové rutheniové katalyzátory pro stereoselektivní metatezi alkenů. Ondřej Šimůnek, Chirální fluorové NHC ligandy a jejich komplexy. Inovační přínos pro pedagogickou práci 1. Zavedení předmětu Laboratorní technika organické chemie (v současné době pokračuje jako Laboratoř oboru), zaměřeného na pokročilé experimentální techniky organické chemie. 2. Zavedení předmětu Organická chemie vybraných prvků, zaměřeného na výuku organické chemie boru, fluoru, křemíku, fosforu, síry, alkalických kovů a mědi. 3. Zavedení předmětu Výpočty a vizualizace molekul, zaměřeného na výuku výpočetní chemie a její aplikací. 4

5 2.3. Pedagogický projekt Využití výpočetní chemie ve výuce základní a pokročilé organické chemie Ačkoli základy výpočetní chemie byly položeny již kolem roku 1920, teprve kolem roku 1960 byly vypracovány aproximativní matematické postupy umožňující její praktické využití pro výpočty víceatomových systémů. Dalšim milníkem rozšíření výpočetní chemie mimo specializovaná pracoviště je období kolem roku 1990 a zpřístupnění počítačové techniky běžným uživatelům. S dalším rozvojem výpočetní techniky došlo k tomu, že moderní výpočetní klastry umožňují pokročilé studium tak rozsáhlých systémů, jako jsou peptidy. Zároveň se však současné stolní počítače a notebooky staly tak účinnými výpočetními nástroji, že umožňují teoretické studium běžných organických molekul s dostatečnou přesností. Predikce reakčních mechanismů a spektrálních vlastností organických molekul je tak dnes snadno dosažitelným cílem a je tedy žádoucí, aby znalost odpovídajících výpočetních metod a postupů byla součástí standardního znalostního repertoáru moderního organického chemika. Využití výpočetní chemie ve výuce základní organické chemie Student základního kurzu organické chemie se nevyhnutelně setkává s výpočetní chemií již na prvních přednáškách v důsledku toho, že některé základní vlastnosti organických sloučenin, např. kyselost terminálních alkynů nebo aromaticita není možné vysvětlit bez aplikace kvantově chemických postupů. Stejně tak některé reakce, typicky Dielsova-Alderova reakce (4π + 2π cykloadice) nemohou být úspěšně vysvětleny bez použití výpočetní chemie. Bohužel, setkání studenta s kvantově chemickými postupy a výpočetní chemií je velmi letmé a často stresující v důsledku toho, že autoři běžných chemických učebnic zpravidla nemají dostatečné znalosti kvantové chemie. Studentům je tak představena metoda MO LCAO, čili teorie molekulových orbitalů jako lineární kombinace atomových orbitalů (názorná a jednoduchá, ale velmi nepřesná metoda pro popis organických molekul), přičemž vzniklé molekulové orbitaly jako aproximace kanonických molekulových orbitalů jsou studentů prezentovány typicky a nesprávně jako fyzikální realita popisující chemickou vazbu mezi atomy. Zároveň je zaváděn koncept hybridizace atomů (nepochybně užitečný) jako nutné chování atomů umožňující vytvoření chemické vazby. První částí pedagogického projektu je v rámci základního kurzu organické chemie vysvětlení kvantového pohledu na svět jako přístupu, který poskytuje odpovědi závislé na struktuře položené otázky. S tím souvisí objasnění rozdílu mezi vlnovou funkcí a hustotou elektronů jako fyzikální realitou na jedné straně a molekulovými orbitaly jako matematickými objekty s některými fyzikálními vlastnostmi. Libovolná lineární kombinace kanonických molekulových orbitalů (čili orbitalů získaných aplikací Hartree-Fockovy výpočetní metody) tak vede k jiné sadě molekulových orbitalů popisujících stejnou vlnovou funkci, kanonické molekulové orbitaly popisují výborně spektrofotometrické vlastnosti molekul, ale jsou nevhodné pro popis vazeb, a naproti tomu lokalizované molekulové orbitaly (bez odpovídajícího vysvětlení používané i v základním kurzu organické chemie) jsou vhodné pro vysvětlení chemické vazby. Jak již bylo zmíněno dříve, výpočetní chemie je užitečným nástrojem pro studium reakčních mechanismů. Druhou částí pedagogického projektu v rámci základního kurzu organické chemie je proto využití výpočetních metod pro vysvětlení mechanismů, regioselektivity a stereoselektivity základních organických reakcí. V rámci této části budou vypočteny a vizualizovány základní mechanismy organických reakcí a vzniklá videa budou vložena do elektronické verze přednášek Organické chemie I. Metod výpočetní chemie bude také využito k vysvětlení základních elektronických efektů jako je hyperkonjugace a konjugace. Využití výpočetní chemie ve výuce pokročilé organické chemie Organická chemie prvků třetí periody je zpravidla i pokročilými studenty oboru Organická chemie nesprávně vnímána jako zcela analogická již známé a probrané základní organické chemii 5

6 nejběžnějších prvků druhé periody. Navíc existence hypervalentních sloučenin prvků třetí periody je nesprávně vysvětlována jako důsledek hybridizace sp 3 d a sp 3 d 2. Předmět Organická chemie vybraných prvků zahrnuje i chemii organických sloučenin křemíku, fosforu a síry. Třetí součástí pedagogického projektu je proto využití výpočetní chemie a různých variant lokalizovaných molekulových orbitalů (včetně jejich porovnání) pro vysvětlení třícentrových čtyřelektronových vazeb jako klíčového motivu v hypervalentních sloučeninách, stejně jako využití moderních výpočetních metod pro nové vysvětlení stereoselektivity a chemoselektivity některých reakcí (např. Wittigovy reakce, reakcí organokuprátů a karbenoidů). Aplikace pokročilých výpočetních metod v organické chemii Jak již bylo zdůrazněno v úvodní části, výpočetní chemie by měla být v ideálním případě součastí standardní výbavy současného organického chemika, přestože jeho matematický aparát zpravidla neumožňuje plné pochopení podstaty kvantové chemie. I když to nebrání využití výpočetní chemie jako užitečného nástroje, znalostní bariéra většinou představuje účinný blok bránící jejímu praktickému užívání. Čtvrtou součástí pedagogického projektu je tak v rámci stávajícího předmětu Výpočty a vizualizace molekul odstranění tohoto bloku a seznámení se základními výpočetními postupy a jejich omezeními v rámci komerčního programu Gaussian. Vzhledem k dramaticky rychlému rozvoji výpočetních metod, kde pokrok v oblasti hardwaru je doprovázen aplikací nových sofistikovaných matematických metod a tedy zefektivnění stávajících či zavedením nových postupu, je důležitým aspektem této čtvrté součásti inovace stávajícího předmětu Výpočty a vizualizace molekul. Důraz bude kladen na využití nových a zároveň bezplatně použitelných programů jako jsou výpočetní balíky Firefly nebo Orca a vizualizačních programů jako je WxMacMolPlt, Avogadro apod. Studenti tak budou seznámeni s novými postupy (metoda Resolution of identity, multispektrální metoda RIJCOSX, disperzní korekce apod.) a novými funkcionály (neempirické čisté τ-závislé funkcionály jako TPSS, nové empirické čisté i hybridní funkcionály jako M06L nebo M06-2X, dvojité hybridní funkcionály) v DFT metodách, tak s novými efektivnějšími multikonfiguračními postupy jako je multikonfigurační perturbační metoda NEVPT2. Zároveň budou detailně vysvětleny rozdíly mezi kanonickými molekulovými orbitaly a různými typy lokalizovaných molekulových orbitalů a vysvětleny principy jejich vizualizace. Cílem pedagogického projektu je tedy zavedení výpočetní chemie jako integrální součásti výuky organické chemie jak na základní, tak na pokročilé úrovni a učinit tuto oblast chemie pro studenty co nejvíce pochopitelnou a použitelnou. 6

7 3. Vědecká aktivita 3.1. Přehled publikační činnosti Přehled publikační činnosti včetně impakt-faktorů (IF) a citační analysy bez autocitací (SCI) a aktivity na konferencích jsou přehledně uvedeny v následující tabulce: Aktivita Počet Z toho ve světovém jazyce SCI IF 1. Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Referátové články Patenty a patentové přihlášky Kapitoly v monografiích, monografie 2 2 CELKEM Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na národních konferencích CELKEM Udělené granty - a) odpovědný řešitel - b) spoluřešitel Vědecké práce v impaktovaných časopisech 1. Paleta, O., Kvíčala, J., Dědek, V.: Kinetics of Acid-Catalyzed Hydrolysis of Fluorinated Propanoates. Collect. Czech Chem. Commun. 1983, 48, IF Citováno v: V. Cirkva, O. Paleta, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem. 1995, 75, L. T. Kanerva, E. K. Euranto, N. J. Cleve: Acta Chem. Scand. Ser. B-Org. Chem. Biochem. 1984, 38, Paleta, O.; Kvíčala, J.; Günter, J.; Dědek, V.: Synthesis of Perfluoroallylchloride and Some Chlorofluoropropenes. Bull. Soc. Chim. Fr. 1986, Citováno v: J. Guiot, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: New J. Chemistry 2002, 26, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, O. Paleta, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem.1 995, 75, O. Paleta, V. Dedek, H. J. Timpe: Chem. Tech. 1988, 40, Kvíčala, J.; Paleta. O.; Dědek, V.: Preparation of Perhalogenated Chlorofluoropropanes by Halogen Exchange in the Liquid and Vapor Phases and Their Isomer Analysis by F-19 NMR Spectroscopy. J. Fluorine Chem. 1989, 43,

8 Citováno v: R. K. Belter: J. Fluorine Chem. 2007, 128, A. Foris: Magn. Res. Chem. 2004, 42, F. J. Weigert: J. Fluorine Chem. 1993, 60, J. Thomson, G. Webb, J. Winfield, et al: Appl. Catal. A-General 1993, 97, T. Tanuma, K. Ohnishi, H. Okamoto, et al: J. Fluorine Chem. 1992, 57, Paleta, O.; Danda, A.; Štěpán, L.; Kvíčala. J.; Dědek, V.: The Chemo-Selective Reduction of Fluorinated Halogenoesters with Sodium Borohydride Fluorinated Halogenoalkanols and Their (Meth)Acrylates. J. Fluorine Chem. 1989, 45, Citováno v: R. Kaplanek, O. Paleta, J. Michalek, et al: J. Fluorine Chem. 2005, 126, J. L. Howell, N. Lu, C. M. Friesen: J. Fluorine Chem. 2005, 126, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, J. Palecek, B. Dolensky: J. Fluorine Chem. 2001, 111, D. F. Shellhamer, J. L. Allen, R. D. Allen, et al: J. Fluorine Chem. 2000, 106, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, J. Kvicala, B. Dolensky, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1997, 85, T. Tsukamoto, J. K. Coward: J. Org. Chem. 1996, 61, T. Nguyen, C. Wakselman: J. Fluorine Chem. 1995, 74, Kvíčala, J.; Paleta. O.; Dědek, V.: Ionic Telomerization of Chlorofluoropropionyl Fluorides with Hexafluoropropylene Oxide. J. Fluorine Chem. 1990, 47, Citováno v: K. Sommer, S. Kaiser, O. O. Krylova, et al: J. Med. Chem. 2008, 51, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek, et al: Carbohyd. Res. 2002, 337, O. Paleta, M. Benes, J. Koutnikova, et al: Tetrahedron Lett. 2002, 43, T. Okazoe, K. Watanabe, M. Itoh, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 112, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, B. Ameduri, B. Boutevin: Organofluorine Chem. 1997, 192, H. Fukaya, M. Nishida, E. Hayashi, et al: J. Fluorine Chem. 1994, 66, Paleta, O.; Budková, Z.; Kvíčala, J.; Timpe, H. J.: Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols. Tetrahedron Lett. 1991, 32, Citováno v: O. Paleta, J. Hajduch, S. Bohm: Tetrahedron Lett. 2002, 43, V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Kotora, M.; Hájek, M.; Kvíčala, J.; Améduri, B.; Boutevin, B.: Rearrangement of 2-Iodo-3- perfluoroalkyl-1-propyl Acetates to 1-Iodo-3-perfluoroalkyl-2-propyl acetates. J. Fluorine Chem. 1993, 64, Citováno v: G. Mladenov, B. Ameduri, G. Kostov, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2006, 44, J. Guiot, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2006, 44, V. Cirkva, J. Duchek. O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2003, 121, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek, et al: Carbohydr. Res. 2002, 337, P. Lacroix-Desmazes, B. Ameduri, B. Boutevin: Collect. Czech. Chem. Commun. 2002, 67, G. Kostov, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2002, 114, S. Andre, F. Guida-Pietrasanta, A. Rousseau, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2002, 40, D. Lahiouhel, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2001, 107, B. Ameduri, B. Boutevin, F. Guida-Pietrasanta, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 107, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, B. Ameduri, B. Boutevin, G. K. Kostov, et al: J. Fluorine Chem. 1999, 93, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 1999, 100, B. Ameduri, B. Boutevin, A. Fruchier, et al: J. Fluorine Chem. 1998, 89, A. Manseri, D. Boulahia, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 81, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 83, B. Ameduri, B. Boutevin, P. Gramain in Synthesis of block copolymers by radical polymerization and telomerization, Vol , B. Ameduri, B. Boutevin: Organofluorine Chemistry 1997, 192, A. Manseri, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem. 1995, 73, J. N. Harvey, H. G. Viehe: J. Prakt. Chem.-Chem. Ztg. 1995, 337, B. Guyot, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 1995, 74, Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Photoaddition Reactions of Fluoroolefins with Diols and Cyclic Ethers. Macromol. Symp. 1994, 82,

9 Citováno v: A. Hosoya, Y. Umino, T. Narita, et al: J. Fluorine Chem. 2008, 129, T. Narita, Y. Sakuragi, H. Yabata, et al: J. Fluorine Chem. 2007, 128, G. David, C. Boyer, J. Tonnar, et al: Chem. Rev. 2006, 106, T. Narita: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2004, 42, R. D. Chambers, P. Diter, S. N. Dunn, et al: J. Chem. Soc. Perkin Trans , J. Yang, W. Y. Huang: Chin. J. Polym. Sci. 1997, 15, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Kvíčala, J.; Paleta, O.: 3-Chloropentafluoropropene-1,2-oxide: Synthesis and Some Reactions with Nucleophiles and Antimony Pentafluoride. Tetrahedron Lett. 1994, 35, Citováno v: G. G. Furin: Adv. Heterocycl. Chem. 2004, 86, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, Paleta, O.; Kvíčala, J.; Budková, Z.; Timpe, H. J.: Radical Additions to Fluoroolefins Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols to Fluoroolefins. Collect. Czech Chem. Commun. 1995, 60, Citováno v: V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, V. Cirkva, M. Hajek: J. Photochem. Photobiology a-chemistry 1999, 123, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al.: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Církva, V.; Améduri, B.; Boutevin, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Radical-Induced Reaction of Monoiodo- and Diiodoperfluoroalkanes with Allyl Acetate. Telomer and Rearranged Products, Mass-Spectral Distinguishing of Regioisomers. J. Fluorine Chem. 1995, 74, Citováno v: J. Zhu, B. H. Wang, D. Z. Liu: Green Chem. 2013, 15, D. Y. Mikhaylov, Y. H. Budnikova: Russ. Chem. Rev. 2013, 82, C. J. Wallentin, J. D. Nguyen, P. Finkbeiner, et al: J. Amer. Chem. Soc. 2012, 134, V. Agouridas, E. Magnier, J. C. Blazejewski, et al: J. Med. Chem. 2009, 52, G. K. Kostov, B. Ameduri, S. Brandstadter: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al: Russ. Chem. Bull. 2007, 56, V. Cirkva, J. Duchek, O. Paleta: J. Fluorine Chem.2003, 121, S. Andre, F. Guida-Pietrasanta, A. Rousseau, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2002, 40, M. Napoli, L. Conte, A. Guerrato: J. Fluorine Chem. 2001, 110, M. Napoli, R. Bertani: J. Fluorine Chem. 2001, 111, D. Lahiouhel, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2001, 107, B. Ameduri, B. Boutevin, F. Guida-Pietrasanta, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 107, G. G. Furin: Usp. Khim. 2000, 69, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, B. Boutevin: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2000, 38, B. Ameduri, B. Boutevin, G. K. Kostov, et al: J. Fluorine Chem.1999, 93, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem.1999, 100, B. Ameduri, B. Boutevin, A. Fruchier, et al: J. Fluorine Chem.1998, 89, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem.1997, 86, O. Paleta: Chemicke Listy 1997, 91, A. Manseri, D. Boulahia, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem.1997, 81, W. R. Dolbier: Organofluorine Chem. 1997, 192, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem.1997, 83, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem.1997, 84, W. R. Dolbier: Chem. Rev. 1996, 96, Pelter, A.; Kvíčala, J.; Parry, D. E.: Preparation and Direct Observation by 19 F NMR Spectroscopy of 1-Fluoro-1-lithioalkenes. J. Chem. Soc. Perkin Trans , Citováno v: K. Ando: J. Org. Chem. 2006, 71, T. Satoh, Y. Ogino, K. Ando: Tetrahedron 2005, 61, T. Baumgartner, P. Moors, M. Nieger, et al.: Organometallics 2002, 21, M. Shimizu, N. Yamada, Y. Takebe, et al.: Bull. Chem. Soc. Jpn 1998, 71, M. Braun: Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, H. Plenio: Chem. Rev. 1997, 97, S. T. Patel, J. M. Percy, R. D. Wilkes: Tetrahedron Lett. 1996, 37, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Čejka, J.; Ondráček, J.: Preparation of New Trifluoromethylated Tri- and Tetracyclic Heterocycles with Peganin Skeleton from Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate/2-Amino-benzylamine Adduct. Tetrahedron Lett. 1996, 37,

10 Citováno v: D. A. Sibgatulin, A. N. Kostyuk, D. M. Volochnyuk, et al.: J. Fluorine Chem.2010, 131, D. M. Volochnyuk, A. N. Kostyuk, D. A. Sibgatulin, et al.: Synthesis-Stuttgart 2004, J. Palecek, O. Paleta: Synthesis-Stuttgart 2004, O. Paleta, J. Palecek, B. Dolensky: J. Fluorine Chem. 2001, 111, P. Lin and J. L. Jiang: Tetrahedron 2000, 56, P. Bravo, M. Crucianelli, A. Farina, et al.: Eur. J. Org. Chem. 1998, Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Radical Additions to Fluoroolefins. Photochemical Monofluoroalkylation and Sequential bis-fluoroalkylation of Oxolane. J. Fluorine Chem. 1996, 80, Citováno v: J. D. Moody, D. VanDerveer, D. W. Smith, et al.: Org. Biomol. Chem. 2011, 9, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai, et al.: Eur. Polym. J. 2009, 45, A. Hosoya, T. Narita, H. Hamana: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai: Eur. Polym. J. 2006, 42, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai, et al.: Chin. Chem. Lett. 2005, 16, L. Zhang, J. Cradlebaugh, G. Litwinienko, et al.: Org. Biomol. Chem. 2004, 2, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek: Carbohyd. Res. 2002, 337, O. Paleta, M. Benes, J. Koutnikova:Tetrahedron Lett. 2002, 43, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, Pelter, A.; Kvíčala, J.: Preparation and 13 C NMR Spectroscopy of 13 C-1 Labelled 2,2-Diaryl-1- fluoro-1-lithioalkenes. Tetrahedron Lett. 1997, 38, Citováno v: H. J. Reich: Chem. Rev. 2013, 113, R. Knorr: Chem. Rev. 2004, 104, G. Haufe: J. Fluorine Chem. 2004, 125, R. Ocampo, W. R. Dolbier, K. A. Abboud, et al.: J. Org. Chem. 2002, 67, C. Chen, K. Wilcoxen, Y. F. Zhu, et al.: J. Org. Chem. 1999, 64, M. Fujiwara, J. Ichikawa, T. Okauchi, et al.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, Kvíčala, J.; Plocar, J.; Vlasáková, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: 2-Fluoro-2-buten-4-olide, a New Fluorinated Synthon. Preparation; 1,2-, 1,4- and Tandem Additions. Synlett 1997, Citováno v: A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, G. S. Deng, C. Y. Liu: Chin. Chem. Lett. 2006, 17, M. Yoshida, A. Komata, S. Hara: J. Fluorine Chem.2004, 125, W. B. Motherwell, M. F. Greaney, D. A. Tocher: J. Chem. Soc. Perkin Trans , O. Paleta, A. Volkov, J. Hetflejs: J. Fluorine Chem. 2000, 102, O. Paleta, A. Pelter, J. Kebrle, et al.: Tetrahedron 2000, 56, M. F. Greaney, W. B. Motherwell: Tetrahedron Lett. 2000, 41, S. Hara, K. Yamamoto, M. Yoshida, et al.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, I. Collins: J. Chem. Soc. Perkin Trans , Kvíčala, J.; Dolenský, B.; Paleta, O.: Fluoroalkyl Derivatives of Protected Glycerol by Nucleophilic Substitution. Fluorine-Containing Amphiphilic Mono- and Bis-Methacrylates. J. Fluorine Chem. 1997, 85, Citováno v: B. Linclau, A. J. Boydell, R. S. Timofte, et al.: Org. Biomol. Chem. 2009, 7, R. Kaplanek, O. Paleta, J. Michalek, et al.: J. Fluorine Chem. 2005, 126, J. G. Riess, J. Greiner: Carbohyd. Res. 2000, 327, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, Kvíčala, J.; Vlasáková, R.; Plocar, J.; Paleta, O.; Pelter, A.: Preparation of intermediates for fluorinated lignans by conjugated and tandem additions on 3-fluorofuran-2(5H)-one. Collect. Czech Chem. Commun. 2000, 65, Citováno v: A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, O. Paleta, K. Pomeisl, S. Kafka, et al.: Beilstein J. Org. Chem. 2005, 1. J. Kvicala, A. Pelter: Collect. Czech. Chem. Commun. 2001, 66, Čermák, J.; Auerová, K.; Nguyen, H. T. T.; Blechta, V.; Vojtíšek, P.; Kvíčala, J.: Rhodium complexes with perfluoroalkyl-substituted cyclopentadienyl ligands. Collect. Czech Chem. Commun. 2001, 66, Citováno v: A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, Y. Shibata, K. Tanaka: Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, J. Cermak, A. Krupkova, K. Auerova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, S. Ngubane, M. Hakansson, S. Jagner, et al.: J. Organomet. Chem. 2008, 693,

11 J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, M. Maekawa, Y. Kayanuma, A. Nabei, et al.: Inorg. Chim. Acta 2005, 358, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J.2005, 11, Kvíčala, J., Hovorková, P., Paleta, O.: Reactions of 3-Chloropentafluoropropene-1,2-oxide with Bifunctional Nucleophiles: A New Route to Chlorodifluoromethyl-Substituted Heterocycles. J. Fluorine Chem. 2001, 108, 1-5. Citováno v: M. A. Metwally, A. A. Farahat, B. F. Abdel-Wahab: J. Sulfur Chem. 2010, 31, T. I. Filyakova, M. I. Kodess, P. A. Slepukhin, et al.: Russ. J. Org. Chem. 2009, 45, Kvíčala, J., Mysík, P., Paleta, O.: Tetrabutylammonium Butyldifluorodimethylsilicate and Difluorodimethylphenylsilicate, New Nucleophilic Fluorinating Reagents. Synlett 2001, Citováno v: R. Schwesinger, R. Link, P. Wenzl, et al.: Chemistry-a European Journal 2006, 12, M. Berube, F. Kamal, J. Roy, et al.: Synthesis-Stuttgart 2006, M. Makosza and R. Bujok, J. Fluorine Chem. 2005, 126, R. Bujok and M. Makosza, Synlett 2004, A. A. Kolomeitsev, G. Bissky, J. Barten, et al.: Inorg. Chem. 2002, 41, Bříza, T., Kvíčala, J., Mysík, P., Paleta, O., Čermák, J.: 2-(Perfluoroalkyl)ethyl Triflates, Building Blocks for the Synthesis of Bis(polyfluoroalkylated) Cyclopentadienes. Synlett 2001, Citováno v: C. Q. Fontenelle, Z. Wang, C. Fossey, et al.: Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, D. Mandal, M. Jurisch, C. S. Consorti, et al.: Chem. Asian J. 2008, 3, T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem.2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim. Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem.2006, 127, C. Emnet, K. M. Weber, J. A. Vidal, et al.: Adv. Synth. Catal. 2006, 348, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Kvíčala, J.; Pelter, A.: (9H)-Fluoren-9-ylidene)fluoromethyllithium, a Stabilized Fluoroalkenyl Carbanion. Preparation, Reactions, 13 C and 19 F NMR Spectra. Collect. Czech Chem. Commun. 2001, 66, Citováno v: Y. Arroyo, A. Meana, M. A. Sanz-Tejedor, et al.: Chem. Eur. J. 2010, 16, R. Knorr: Chem. Rev. 2004, 104, Kvíčala, J.; Bříza., T.; Paleta, O.; Čermák, J.: Synthesis of Polyfluoroalkylated Cyclopentenes as Model Compounds for Fluorophilic Cyclopentadienes. Collect. Czech Chem. Commun. 2002, 67, Citováno v: P. M. Murphy, C. S. Baldwin, R. C. Buck: J. Fluorine Chem. 2012, 138, Kvíčala, J.; Hrabal, R.; Bartošová, I.; Paleta, O.; Pelter, A.: Low-temperature 19 F NMR Spectroscopy of 1-Fluoro-1-lithioethenes. Stability, Shifts and Unexpected Coupling Constants. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: G. A. Emel'yanov, V. I. Polyanskii, D. M. Kostycheva, et al.: Russ. J. Appl. Chem. 2011, 84, N. V. Kirij, D. A. Dontsova, N. V. Pavlenko, et al.: J. Fluorine Chem.2010, 131, K. Uneyama: J. Fluorine Chem.2008, 129, T. P. M. Goumans, K. van Alem, G. Lodder: Eur. J. Org. Chem. 2008, H. J. Tsai, C. W. Hsieh, S. C. Wu: Phosphorus Sulfur 2007, 182, A. Raghavanpillai, D. J. Burton in A Stereospecific Entry to Functionalized cis-1,2- Difluoroalkenes, Vol. 949 Eds.: V. A. Soloshonok, K. Mikami, T. Yamazaki, J. T. Welch and J. F. Honek, 2007, pp Y. Wang, J. J. Xu, D. J. Burton: J. Org. Chem. 2006, 71, A. V. Shastin, V. M. Muzalevsky, E. S. Balenkova, et al.: Mendeleev Commun. 2006, 16, H. J. Frohn, V. V. Bardin: J. Fluorine Chem.2003, 123, J. E. Del Bene, I. Alkorta, J. Elguero: Z. Phys. Chem. 2003, 217, A. K. Brisdon, I. R. Crossley, R. G. Pritchard, et al.: Inorg. Chem. 2002, 41,

12 26. Kvíčala, J.; Mouyrin, J.-C.; Paleta, O.: Synthesis of Fluorinated Amphiphiles by the Reaction of Protected Hydroxy Carbaldehyde with Perfluorinated Organomagnesium Compounds. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: P. M. Murphy, C. S. Baldwin, R. C. Buck: J. Fluorine Chem. 2012, 138, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta, et al.: Carbohyd. Res. 2004, 339, Z. B. Zhou, M. Takeda, M. Ue: J. Fluorine Chem. 2003, 123, Paleček, J.; Kvíčala J; Paleta, O.: Fluorinated Butanolides and Butenolides. Part 9. Wittig Reaction in the Synthesis of 2-(Trifluoromethyl)butan-4-olides from Methyl 3,3,3- Trifluoropyruvate as a Building Block. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: L. Chen, T. D. Shi, J. Zhou: Chem. Asian J. 2013, 8, M. V. Ponomarenko, N. Kalinovich, Y. A. Serguchev, et al.: J. Fluorine Chem. 2012, 135, Y. Liu, H. Lai, B. Rong, T. Zhou, et al.: Adv. Synth. Catal. 2011, 353, Y. Xiong, Z. H. Ju, X. G. Wang, et al.: Chin. J. Org. Chem. 2009, 29, R. J. Bowen, M. A. Fernandes, P. W. Gitari, et al.: Phosphorus Sulfur 2006, 181, S. Fioravanti, D. Colantoni, L. Pellacani, et al.: J. Org. Chem. 2005, 70, N. Bricklebank in Ylides and Related Species, Vol. 34 Eds.: D. W. Allen and J. C. Tebbby), 2005, pp Kvíčala, J.; Štambaský, J.; Böhm, S.; Paleta, O.: Equilibrium Geometries of Isolated (Halogenated) Fluorolithiomethanes. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: M. Fujiu, Y. Nakamura, H. Serizawa, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2012, T. Martinu, S. Bohm, E. Hanzlova: Eur. J. Org. Chem. 2011, Y. Arroyo, A. Meana, M. A. Sanz-Tejedor, et al.: Chem. Eur. J. 2010, 16, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Kvíčala, J.; Bříza., T.; Paleta, O.; Čermák, J.: Synthesis and Fluorophilic Properties of Ferrocenes and Rhodium Complexes of Bis(polyfluoroalkylated) Cyclopentadienes. Tetrahedron, 2002, 58, Citováno v: T. Strasak, J. Cermak, L. C. St'astna, et al.: J. Fluorine Chem. 2014, 159, B. Rabay, T. Braun, J. P. Falkenhagen: Dalton Trans. 2013, 42, M. Roemer, Y. K. Kang, Y. K. Chung, et al.: Chem. Eur. J. 2012, 18, M. Roemer, D. Heinrich, Y. K. Kang, et al.: Organometallics 2012, 31, M. Roemer, P. Schmiel, D. Lentz: Organometallics 2011, 30, M. Roemer, D. Lentz: Chem. Commun. 2011, 47, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, W. G. Hollis, M. G. Poferl, M. D. Wolter, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim.Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, P. A. Deck: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, C. Imrie, E. R. T. Elago, N. Williams, et al.: J. Organomet. Chem. 2005, 690, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J. 2005, 11, I. R. Butler: Organomet. Chem., 2005, 32, L. V. Dinh and J. A. Gladysz, Chem. Commun. 2004, D. Hazafy, M. Sobocikova, P. Stepnicka, et al.: J. Fluorine Chem. 2003, 124, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Bříza., T.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Čermák, J.: Preparation of bis(polyfluoroalkyl)- cyclopentadienes, new highly fluorophilic ligands for fluorous biphase catalysis. Tetrahedron, 2002, 58, Citováno v: S. Barata-Vallejo, A. Postigo: Eur. J. Org. Chem. 2012, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, S. Barata-Vallejo, N. S. Nudelman, A. Postigo: Curr. Org. Chem. 2011, 15, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, Y. E. Huang, R. W. Read, X. B. Wang: Aust. J. Chem. 2010, 63, S. Barata-Vallejo, A. Postigo: J. Org. Chem. 2010, 75, P. Quagliotto, C. Barolo, N. Barbero, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2009, A. P. Dobbs, P. Jones, M. J. Penny, et al.: Tetrahedron 2009, 65, W. G. Hollis, M. G. Poferl, M. D. Wolter, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, A. P. Dobbs, M. J. Penny, P. Jones: Tetrahedron Letters 2008, 49, T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim. Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692,

13 M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem. 2006, 127, P. A. Deck: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, P. G. Merle, V. Cheron, H. Hagen, et al.: Organometallics 2005, 24, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Commun. 2004, D. Hazafy, M. Sobocikova, P. Stepnicka, et al.: J. Fluorine Chem. 2003, 124, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Dolenský, B.; Kvíčala, J. ; Paleček, J.; Paleta, O.: Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate: an Improved Procedure Starting from Hexafluoropropene-1,2-oxide; Identification of By-Products. J. Fluorine Chem. 2002, 115, Citováno v: R. Schmitz, R. Schmitz, R. Muller, et al.: J. Power Sources 2012, 205, J. Nie, H. C. Guo, D. Cahard, et al.: Chem. Rev. 2011, 111, S. A. Lermontov, A. N. Malkova, E. K. Lermontova, et al.: Phosphorus Sulfur 2011, 186, I. Loop, H. Skarpos, N. Kalinovich, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, D. V. Sevenard, M. Vorobyev, V. Y. Sosnovskikh, et al.: Tetrahedron 2009, 65, F. Mikes, H. X. Teng, G. Kostov, et al.: J. Polym. Sci. A Pol. Chem. 2009, 47, R. A. Irgashev, V. Y. Sosnovskikh, N. Kalinovich, et al.: Tetrahedron Lett. 2009, 50, H. Skarpos, G. V. Roschenthaler: Chim. Oggi 2008, 26, S. A. Lermontov, L. L. Ushakova, N. V. Kuryleva; J. Fluorine Chem. 2008, 129, P. V. Khodakovskiy, D. M. Volochnyuk, D. M. Panov, et al.: Synthesis-Stuttgart 2008, D. V. Sevenard, O. Kazakova, D. L. Chizhov, et al.: Helv. Chim. Acta 2007, 90, J. Mizukado, Y. Matsukawa, H. D. Quan, et al.: J. Fluorine Chem. 2005, 126, F. Mikes, Y. Yang, I. Teraoka, et al.: Macromolecules 2005, 38, J. Palecek, O. Paleta: Synthesis-Stuttgart 2004, D. V. Sevenard, L. Loop, E. Lork, et al.: J. Chem. Res.-S 2003, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Böhm, S.; Paleta, O.: Calculations of 19 F NMR Shifts of Polyfluoro-1- lithioethenes. Role of Geometry, Solvation and Comparison with Experimental Data. J. Fluorine Chem. 2002, 116, Citováno v: T. Kimura, T. Satoh: Tetrahedron 2013, 69, G. Saielli, R. Bini, A. Bagno: Theor. Chem. Acc. 2012, 131. A. Bagno, F. Rastrelli, G. Saielli: Progr. Nuc. Magn. Res. Sp. 2005, 47, E. Dvornikova, M. Bechcicka, K. Kamienska-Trela, et al.: J. Fluorine Chem. 2003, 124, Dlouhá, I.; Kvíčala, J; Paleta, O.: Reactivity Study of 1,1,2,4,4,5,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-5- trifluoromethyl-3,6-dioxanon-1-ene in Nucleophilic Reactions; Fluorination Properties of Secondary Amine Adducts. J. Fluorine Chem. 2002, 117, Citováno v: S. Keck, T. A. Knoerzer, D. W. Smith, et al.: Polym. Int. 2013, 62, J. D. Moody, D. VanDerveer, D. W. Smith, et al.: Org. Biomol. Chem. 2011, 9, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al.: Russ. J. Gen. Chem. 2011, 81, T. B. Nguyen, A. Martel, R. Dhal, et al.: Synlett 2009, E. Murotani, J. K. Lee, M. Chatzichristidi, et al.: ACS Appl. Mat. Interf. 2009, 1, T. Okazoe, E. Murotani, K. Watanabe, et al.: J. Fluorine Chem. 2004, 125, X. Fang, Y. M. Wu, J. Deng, et al.: J. Fluorine Chem. 2004, 125, H. J. Frohn and V. V. Bardin, J. Fluorine Chem. 2003, 123, Bříza., T.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Synthesis of Polyfluorinated Alkynes, Novel Building Blocks for Fluorous Chemistry. Collect. Czech Chem. Commun. 2003, 68, Citováno v: T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem. 2006, 127, L. V. Dinh, C. S. Consorti, C. Emnet, et al.: Organometallics 2006, 25, Čermák, J.; Šťastná, L.; Sýkora, J.; Císařová, I.; Kvíčala, J.: Trimethylsilylcyclo-pentadienes with Polyfluorinated Ponytails and Mono- and Bis(η5-cyclopentadienyl)-titanium(IV) Complexes Derived from Them. Organometallics 2004, 23,

14 Citováno v: T. Strasak, J. Cermak, L. C. St'astna, et al.: J. Fluorine Chem. 2014, 159, C. C. Liu, L. C. So, J. C. Y. Lo, et al.: Organometallics 2012, 31, A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, J. Campora, I. Matas, P. Palma, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, W. G. Hollis, M. G. Poferl, M. D. Wolter, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, J. Svoboda, M. Blaha, J. Sedlacek, et al.: Acta Chim. Slov. 2006, 53, A. Stanger: Chem. Eur. J. 2006, 12, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, L. V. Dinh, C. S. Consorti, C. Emnet, et al.: Organometallics 2006, 25, P. A. Deck: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, P. G. Merle, V. Cheron, H. Hagen, et al.: Organometallics 2005, 24, H. J. Gais, P. R. Bruns, G. Raabe, et al.: J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J. 2005, 11, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate Hemiaminals: Stability and Transaminations. J. Fluorine Chem. 2005, 126, Citováno v: C. Zhang, D. M. Zhuang, J. Li, et al.: Org. Biomol. Chem. 2013, 11, V. B. Sokolov, A. Y. Aksinenko, T. V. Goreva, et al.: Dokl. Chem. 2013, 448, L. You, S. R. Long, V. M. Lynch, et al.: Chem. Eur. J. 2011, 17, M. Szostak, L. Yao, J. Aube: J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, I. Loop, H. Skarpos, N. Kalinovich, et al.: Journal of Fluorine Chemistry 2010, 131, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, J. Ichikawa: J. Synth. Org. Chem. Jpn. 2010, 68, H. Skarpos, G. V. Roschenthaler: Chim. Oggi 2008, 26, J. J. Ichikawa, Y. Iwai, R. Nadano, et al.: Chem. Asian J. 2008, 3, A. Basheer, Z. Rappoport: J. Org. Chem. 2008, 73, Kvíčala, J.; Štambaský, J,; Skalický, M.; Paleta, O.: Preparation of Fluorohalomethylmagnesiums Halides Using Highly Active Magnesium Metal and Their Reactions. J. Fluorine Chem. 2005, 126, Citováno v: A. I. Hosein, A. J. M. Caffyn:, Dalton Trans. 2012, 41, L. A. Garza-Rodriguez, B. I. Kharisov, O. V. Kharissova: Synth. React. Inorg. Met. 2009, 39, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Kvíčala, J.; Baszczyňski, O.; Krupková, A.; Stránská, D.: Hydroboration of 1,1 -Bi(cyclopent- 1-ene) and 3,3 -Biindene: Experimental and Theoretical Study. Collect. Czech Chem. Commun. 2006, 71, Pomeisl, K.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Convenient Synthesis of 3-Fuoro-4,5-diphenylfuran- 2(5H)-one from Benzoin Ethers. Novel and Efficient Z-E Isomerisation and Cyclisation of 2- Fluoroalkenoate Precursors, Substitution of Vinylic Fluorine. J. Fluorine Chem. 2006, 127, Citováno v: O. Serdyuk, A. Butin, V. Abaev: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Y. Li, K. A. Wheeler, R. Dembinski: Adv. Synth. Catal. 2010, 352, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Červenková Šťastná L.; Auerová, K.; Kvíčala, J.; Čermák, J.: Fluorophilic properties of (perfluorooctyl)ethyldimethylsilyl substituted and tetramethyl(perfluoroalkyl) substituted cyclopentadienes and their Ti(IV), Rh(III), and Rh(I) complexes. J. Organomet. Chem. 2007, 692, Citováno v: A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, C. E. Petrisor, G. Chahboun, M. A. El Amrani, et al.: Eur. J. Inorg. Chem. 2010, J. Campora, I. Matas, P. Palma, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, Hajduch, J.; Paleta, O.; Kvíčala, J.; Haufe, G.: Fluorinated furan-2(5h)-ones: reactivity and stereoselectivity in Diels-Alder reactions. Eur. J. Org. Chem. 2007, Citováno v: I. S. Kondratov, N. A. Tolmachova, V. G. Dolovanyuk, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014,

15 J. P. Bouillon, S. Mykhaylychenko, S. Melissen:Tetrahedron 2012, 68, J. Hajduch, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2011, 132, Y. H. Lam, S. J. Stanway, V. Gouverneur: Tetrahedron 2009, 65, X. L. Hou, Z. Yang, K. S. Yeung and H. N. C. Wong in Five-membered ring systems: furaits and benzofurans, Vol. 20 Eds.: G. W. Gribble and J. A. Joule), 2009, pp A. V. Shastin, V. G. Nenajdenko, V. M. Muzalevskiy, et al.: Tetrahedron 2008, 64, E. Magnier, P. Diter, J. C. Blazejewski: Tetrahedron Lett. 2008, 49, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Pomeisl, K.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Klásek, A; Kafka, S.; Kubelka, V.; Havlíček, J.; Čejka, J.: Limitations of the Wittig-Horner-type annulation of fluorobutenolide moiety to 3- hydroxyquinoline-2,4(2h,3h)-diones. Novel modifications of the Perkow reaction including fluorinated acyloxy leaving groups. Tetrahedron 2007, 63, Citováno v: O. Rudolf, V. Mrkvicka, A. Lycka, et al.: J. Heterocycl.Chem. 2013, 50, E100-E110. S. Kafka, K. Proisl, V. Kasparkova, et al.: Tetrahedron 2013, 69, J. Hajduch, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2011, 132, P. Beier, R. Pohl, A. V. Alexandrova: Synthesis-Stuttgart 2009, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, S. Kafka, A. Klasek, J. Polis, et al.: Tetrahedron 2008, 64, Pomeisl, K.; Čejka, J.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Synthesis of 3-fluorofuran-2(5H)-ones based on Z/E photoisomerisation and cyclisation of 2-fluoro-4-hydroxybut-2-enoates. Eur. J. Org. Chem. 2007, Citováno v: M. Shiri, M. M. Heravi, B. Soleymanifard: Tetrahedron 2012, 68, G. Landelle, M. Bergeron, M. O. Turcotte-Savard, et al.: Chem. Soc. Rev. 2011, 40, O. Serdyuk, A. Butin, V. Abaev: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Y. Li, K. A. Wheeler, R. Dembinski: Adv. Synth. Catal. 2010, 352, Y. Xiong, Z. H. Ju, X. G. Wang, et al.: Chin. J. Org. Chem. 2009, 29, G. Landelle, P. A. Champagne, X. Barbeau, et al.: Org. Lett. 2009, 11, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, S. Arimitsu, J. M. Jacobsen and G. B. Hammond, J. Org. Chem. 2008, 73, Herrmann, P.; Kvíčala, J.; Pouzar, V.; Chodounská, H.: Synthesis of fluorinated steroids using a novel fluorinating agent tetrabutylammonium difluorodimethylphenylsilicate (TAMPS). Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Citováno v: W. Liu, X. Y. Huang, M. J. Cheng: Science 2012, 337, J. R. Hanson, Nat. Prod. Rep. 2010, 27, Kysilka, O.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Kvíčala, J.: HFPO trimer-based alkyl triflate, a novel building block for fluorous chemistry. Preparation, reactions and 19 F gcosy analysis. Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Citováno v: A. Abate, A. Petrozza, G. Cavallo, et al.: J. Mat. Chem. A 2013, 1, J. A. Gladysz and M. Jurisch in Structural, Physical, and Chemical Properties of Fluorous Compounds, Vol. 308 (Ed. I. T. Horvath), 2012, pp J. A. Mata, M. Poyatos: Curr. Org. Chem. 2011, 15, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al.: Russ. J. Gen. Chem. 2011, 81, A. Nemes, L. Tolgyesi, A. Bodor, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Kysilka, O.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Kvíčala, J.: Fluorous imidazolium room-temperature ionic liquids based on HFPO trimer. J. Fluorine Chem. 2009, 130, Citováno v: W. B. Yi, J. J. Ma, L. Q. Jiang, et al.: J. Fluorine Chem. 2014, 157, S. Paul, W. B. Schweizer, G. Rugg, et al.: Tetrahedron 2013, 69, V. Adamer, G. Laus, U. J. Griesser, et al.: Z. Naturforsch. B 2013, 68, Y. Shen, D. F. Kennedy, T. L. Greaves, et al.: Phys. Chem. Chem.Phys. 2012, 14, B. R. Caes, J. B. Binder, J. J. Blank, et al.: Green Chem. 2011, 13, A. Nemes, L. Tolgyesi, A. Bodor, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, D. Mandal and J. A. Gladysz, Tetrahedron 2010, 66, Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kysilka, O.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Čejka, J.; Kvíčala, J.: Synthesis of bis(polyfluoroalkylated)imidazolium salts as key intermediates for fluorous NHC ligands. J. Fluorine Chem. 2009, 130, Citováno v: J. L. Krinsky, A. Martinez, C. Godard, et al.: Adv. Synth. Catal. 2014, 356, M. Yus, I. M. Pastor: Chem. Lett. 2013, 42,

16 A. B. Pereiro, L. C. Tome, S. Martinho, et al.: Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52, A. B. Pereiro, M. J. Pastoriza-Gallego, K. Shimizu, et al.: J. Phys. Chem. B 2013, 117, S. Martinho, J. M. M. Araujo, L. P. N. Rebelo, et al.: J. Chem. Thermodyn. 2013, 64, V. Adamer, G. Laus, U. J. Griesser, et al.: Z. Naturforsch. B 2013, 68, A. Abate, A. Petrozza, G. Cavallo, et al.: J. Mat. Chem. A 2013, 1, H. Yu, L. Wan, C. Cai: J. Fluorine Chem. 2012, 144, L. Wan, H. Yu, C. Cai: J. Fluorine Chem. 2012, 140, M. Micksch, T. Strassner: Eur. J. Inorg. Chem. 2012, A. Moghimi, H. R. Khavassi, A. H. Benvidic, et al.: J. Iranian Chem. Soc. 2011, 8, J. A. Mata, M. Poyatos: Curr. Org. Chem. 2011, 15, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, D. E. Bergbreiter, H. L. Su, H. Koizumi, et al.: J. Organomet. Chem. 2011, 696, A. Nemes, L. Tolgyesi, A. Bodor, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Lang, J.; Dvořáková, H.; Čejka, J.: Trifluoromethylated (tetrahydropyrrolo)quinalozinones by a new three-component reaction and facile assignment of the regio- and stereoisomers formed by NMR spectroscopy. Magn. Res. Chem. 2010, 48, Kvíčala, J.; Beneš, M.; Paleta, O.; Král, V.: Regiospecific nucleophilic substitution in 2,3,4,5,6-pentafluorobiphenyl as model compound for supramolecular systems. Theoretical study of transition states and energy profiles, evidence for tetrahedral S N 2 mechanism. J. Fluorine Chem. 2010, 131, Citováno v: M. Ozcesmeci, O. B. Ecevit, S. Surgun, et al.: Dyes Pigments 2013, 96, M. Oumlzcesmeci, E. Oumlzkan and E. Hamuryudan, et al.: J. Porphyr. Phthalocyan. 2013, 17, S. Nakagaki, G. K. B. Ferreira, G. M. Ucoski, et al.: Molecules 2013, 18, N. S. Kondratyev, A. A. Zemtsov, V. V. Levin, et al.: Synthesis-Stuttgart 2012, 44, J. Tuxen, S. Eibenberger, S. Gerlich, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2011, J. I. T. Costa, A. C. Tome, M. Neves, et al.: J. Porphyr. Phthalocyan. 2011, 15, D. N. Bazhin, E. V. Schegol'kov, Y. S. Kudyakova, et al.: Russ. Chem. Bull. 2011, 60, Paterová, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Kvíčala, J.: Synthesis of 2-(perfluoroalkyl)ethyl potassium sulfates based on perfluorinated Grignard reagents. J. Fluorine Chem. 2010, 131, Citováno v: C. Lueg, F. Galla, B. Frehland, et al.: Arch. Pharm. 2014, 347, Skalická, V.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Březinová, A.; Čejka, J.; Kvíčala, J.: Polyfluoroalkylated Tripyrazolylmethane Ligands: Synthesis and Complexes. J. Fluorine Chem. 2011, 132, Citováno v: F. Kerton in Fluorous Solvents and Related Systems, 2013, pp Ondo, D.; Tkadlecová, M.; Dohnal, V.; Rak, J.; Kvíčala, J.; Lehmann, J. K.; Heintz, A.; Ignatiev, N.: Interaction of Ionic Liquids Ions with Natural Cyclodextrins. J. Phys. Chem. B. 2011, 115, Citováno v: C. Rizzo, F. D'Anna, S. Marullo, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, A. M. Fernandes, B. Schroder, T. Barata, et al.: J. Am. Soc. Mass Spectr. 2014, 25, H. Weber, O. Holloczki, A. S. Pensado, et al.: J. Chem. Phys. 2013, 139. M. Rogalski, A. Modaressi, P. Magri, et al.: Int.l J. Mol. Sci. 2013, 14, V. Wintgens, C. Amiel, L. Biczok, et al.: Thermochim. Acta 2012, 548, J. Rak, M. Jakubek, R. Kaplanek, et al.: Inorg. Chem. 2012, 51, S. Pandey, M. Ali, G. Kamath, et al.: Anal. Bioanal. Chem. 2012, 403, U. Domanska, E. V. Lukoshko, M. Krolikowski: Chem. Eng. J. 2012, 183, M. Buaki-Sogo, M. Alvaro, H. Garcia: Tetrahedron 2012, 68, Skalický, M.; Skalická, V.; Rybáčková M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Březinová, A.; Kvíčala, J.: Ag Complexes of NHC Ligands Bearing Polyfluoroalkyl and/or Polyfluoropolyalkoxy Ponytails. Why Are Polyethers More Fluorous Than Alkyls? Organometallics 2012, 31, Citováno v: F. Kerton in Fluorous Solvents and Related Systems, 2013, pp V. Adamer, G. Laus, U. J. Griesser, et al.: Z. Naturforsch. B 2013, 68,

17 54. Bubeníková, M.; Rais, J.; Selucký, P.; Kvíčala, J. Am(III) separation from acidic solutions by diamides of dipicolinic acid. Radiochim. Acta 2013, 101, Paleta, O.; Dolenský, B.; Paleček, J.; Kvíčala, J.: Three-Component (Domino) Reaction Affording Substituted Pyrroloquinazolines: Cyclization Regioselectivity and Stereoselectivity. Eur. J. Org. Chem. 2013, Kvíčala, J.; Schindler, M. ; Kelbichová, V.; Babuněk, M.; Rybáčková, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Březinová, A. Experimental and Theoretical Study of Hoveyda-Grubbs Catalysts Modified by Perfluorohexyl Ponytail in the Alkoxybenzylidene Ligand. J. Fluorine Chem. 2013, 153, Paleta, O.; Dolenský, B.; Paleček, J.; Kvíčala, J. New nucleophilic rearrangement in the mechanism of the three-component domino cyclisation affording fluoroalkylated (pyrrolo) quinazolines. J. Fluorine Chem. 2014, 157, Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Nejsou uváděny 3.4. Referátové články 1. Kvíčala, J.; Paleta, O.: Preparation of Unsaturated Organo-Fluorine Compounds by Intramolecular Dehydrohalogenation and Dehalogenation Reactions. Dehalogenation. Houben- Weyl, Methods of Organic Chemistry, sv. E10b/2, str Georg Thieme, Stuttgart, Patenty a patentové přihlášky 1. Paleta, O.; Svoboda, J.; Štěpán, L.; Kvíčala, J.; Pošta, A.; Dědek, V.: Způsob přípravy tetrachlortetrafluorpropanu. Čs. aut. osv (1985). 2. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy 1,2,3-trichlorpentafluorpropanu. Čs. aut. osv (1984). 3. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy trichlorpentafluorpropanu. Čs. aut. osv (1984). 4. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Günter, J; Dědek, V.: Způsob přípravy 1,1,2-trichlorpentafluorpropanu. Čs. aut. osv (1986). 5. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutanolu. Čs. aut. osv (1987). 6. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.; Huňková, A.; Hrubý, V.: Způsob přípravy chlorfluorpropanů. Přihl. vyn. PV (1986). 7. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Způsob přípravy chlorfluorpropenů. Přihl. vyn. PV (1987). 8. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Způsob přípravy chlorfluorpropionylfluoridů. Čs. aut. osv (1989). 9. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy hexafluorpropenu a jeho oligomerů. Čs. aut. osv (1989). 10. Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Photochemical fluoroalkylation of cyclic ethers. Čes. pat (1997). 11. Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kysilka, O.: Fluorové iontové kapaliny na bázi imidazoliových solí. Čes. pat (2010). 12. Hošek, J.; Rybáčková, M.; Kvíčala, J.: Stericky bráněné vicinální threo-diaminy s vysokou fluorofilitou. Přihl. vyn. PV (2014). 13. Hošek, J.; Rybáčková, M.; Kvíčala, J.: Vysoce fluorové rutheniové komplexy pro metatezi alkenů na bázi bis(polyfluoralkylovaných) NHC ligandů. Přihl. vyn. PV (2014). 17

18 3.6. Kapitoly v monografiích, monografie 1. Bříza, T.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)cyclo-penta- 1,3-diene. Preparation from cyclopenta-1,3-diene, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8- iodooctane and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl triflate. Handbook of Fluorous Chemistry, str Gladysz, J. A., Curran D. P., Horváth, I. T., ed. Wiley-VCH, Weinheim, Kvíčala, J.;Bříza, T.; Paleta, O.: 5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Tridecafluorodec-1-yne. Preparation from ethynyldimethylphenylsilane and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trideca-fluorooctyl triflate. Handbook of Fluorous Chemistry, str Gladysz, J. A., Curran D. P., Horváth, I. T., ed. Wiley-VCH, Weinheim, Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Nejsou uváděny 3.8. Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích 1. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek V.: (Chlorodifluoromethyl)trifluorooxirane: Synthesis and Reactions. 9th European Symposium on Fluorine Chemistry, Leicester, Kvíčala, J.; Paleta, O.: Reaction of (Chlorodifluoromethyl)trifluorooxirane with Nitrogen Nucleophiles. 13th International Symposium on Fluorine Chemistry, Bochum, J. Fluorine Chem. 1991, 54, Kvíčala, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: 1,2-Difluoro-2-phenylethenyllithium and Other Stabilized 1-Fluoro-1-lithioalkenes. 19 F NMR Spectra, Stability and Reactivity. 12th European Symposium on Fluorine Chemistry, Berlin, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Böhm, S.; Bartošová, I.: Chemistry and Low- Temperature 19 F NMR Spectroscopy of Fluoroderivatives of Ethenyllithium nad (Dimethylphenylsilyl)methyllithium. 16th International Symposium Fluorine Chemistry, Durham, Kvíčala, J.; Štambaský, J.; Skalický, M.; Böhm, S.; Paleta O.: Theoretical calculations on fluorolithiomethanes and their silylated analogues. 13th European Symposium on Fluorine Chemistry, Bordeaux, Kvíčala, J.; Hořčicová, D.; Mysík, P.; Paleta, O.: New Fluorination Reagents Based on Hypervalent Silicon and Tin Compounds. 26th Conference of Organic Chemists, Stará Lesná, Kvíčala, J.: Experimental and Theoretical Chemistry of Fluorocarbenoids. EU-5 RTN Fluorous Phase Meeting, Budapest, Kvíčala, J.; Štambaský, J.: Ab Initio Calculations of Isolated and Microsolvated Fluoro-methyl Carbanions. 14th European Symposium on Fluorine Chemistry, Poznań, Kvíčala, J.; Havlík, M.; Bříza, T.; Kotora, M.; Paleta, O.: Preparation and Transformations of Tetrakis(polyfluoroalkylated) Zirconacyclopentadienes. 17th International Symposium on Fluorine Chemistry, Shanghai, Kvíčala, J; Štambaský, J; Skalický, M.; Paleta, O.: Theoretical and Experimental Chemistry of Highly Unstable Fluorocarbanions. 18th International Symposium on Fluorine Chemistry, Bremen, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Kysilka, O.; Šigut, K.; Paleta, O.: Preparation and Applications of Fluorous Dinitrogen Heterocycles. ACS 18th Winter Fluorine Conference, St. Petersburg, USA Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Šigut, K.; Holan, M.; Babuněk, M.; Paterová, J.: Fluorous Tripyrazolylmethanes Theoretical and Experimental Study. 15th European Symposium on Fluorine Chemistry, Praha, Kvíčala, J., Kysilka, O., Rybáčková, M., Skalický, M. Fluorous Imidazolium Ionic Liquids: Synthesis, Properties, 2D NMR. InterSibFluorine Vladivostok, Rusko,

19 14. Kvíčala, J., Rybáčková, M., Skalický, M., Šigut, K., Holan, M., Babuněk, M., Paterová, J. Fluorous Pyrazoles and Imidazoles, Intermediates for Ligands and Ionic Liquids. The 7th Regular German-Russian-Ukrainian Symposium on Fluorine Chemistry. Schmitten, Německo, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kysilka, O.; Schindler, M.; Paterová, J.; Kelbichová V.; Ducrocq, L.: Fluorous Ligands and Ionic Liquids Based on Polyfluoroalkylated Imidazolium Salts. ACS 19th Winter Fluorine Conference. St. Petersburg, USA, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Schindler, M.; Paterová, J.; Kelbichová, V.; Kysilka, O.; Ducrocq, L.: Transition Metal Complexes Based on Polyfluoroalkylated NHC Ligands. 19th International Symposium on Fluorine Chemistry, Jackson Hole, USA, Kvíčala, J.; Paterová, J.; Kelbichová, V.; Babuněk, M.; Schindler, M.; Skalický, M.; Skalická, V.; Rybáčková, M.: Fluorous imidazolium salts, NHC ligands and Hoveyda-Grubbs catalysts. Plenární přednáška, Perugia Fluorine Days, Perugia, Itálie, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Paterová, J.; Kelbichová, V.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Schindler, M.; Hošek, J.: Tailoring of electronic and fluorous properties by perfluoroalkyl and perfluoropolyether ponytails. 16th European Symposium on Fluorine Chemistry, Ljubljana, Slovinsko, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Kelbichová, V.; Schindler, M.; Hošek, J.: Fluorous Hoveyda- Grubbs Catalysts for Alkene Metathesis. XXIX. Konferencia organických chemikov, Smolenice, Slovensko Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Kelbichová, V.; Schindler, M.; Skalická, V.: Fluorous Hoveyda- Grubbs catalyst: Synthesis and applications. 20th Winter Fluorine Conference, St. Petersburg, USA, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Babuněk, M.; Skalická, V.; Kelbichová, V.; Dymičová, M.; Hošek, J.: Polyfluorinated building blocks for fluorous transition metal complexes: Cyclopentadienes, scorpionates, NHC s and Hoveyda-Grubbs catalysts. XXIII. Conference on Advances in Organic Synthesis CAOS, Hradec Králové, ČR, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Babuněk, M.; Kelbichová, V.; Hošek, J.: Multiple fluorous modifications of Hoveyda-Grubbs catalyst. International Symposium on Fluorous Technologies (IsoFT 11), Hong Kong, Čína, Kvíčala, J.; Hošek, J.; Skalický, M.; Paterová, J.; Skalická, V.; Kelbichová, V.; Babuněk, M.; Rybáčková, M.: Perfluoropolyoxaalkylated NHC ligand complexes and Hoveyda-Grubbs catalysts. 1 st Indian International Symposium on Fluorine Chemistry, Delhi, Indie, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Hošek, J.; Rybáčková, M.: Hoveyda-Grubbs 1 st and 2 nd generation catalysts modified with perfluoro(polyoxa)alkanoate ligands. 20th International Symposium on Fluorine Chemistry, Kyoto, Japonsko, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Babuněk, M.; Hošek, J.: Alkene metathesis with fluorinated catalysts and substrates. The 9-th All-Russian Conference Fluorine Chemistry, Moskva, Rusko, Kvíčala, J.: Fluorous transition metal complexes and their applications in alkene metathesis. International Workshop Fluor als Schlüsselelement, Berlin, Německo, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Hošek, J.; Rybáčková, M.: Perfluoropolyether-based ponytails as a key motif in fluorous ligands. International Symposium on Fluorous Technologies IsoFT 13, Budapest, Maďarsko, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Hošek, J.; Šimůnek, O.: DFT Study on Fluoroalkene Metathesis: The Role of Productive and Non-productive Cycles. 17th European Symposium on Fluorine Chemistry, Paris, Francie, Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích 1. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Reakce chlorfluorpropenů s fluoridovým iontem. 19. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice,

20 2. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.; Huňková, A.; Hrubý, V.: Fluorace chlorfluorpropanů. Syntéza perfluorpropenu a perfluorallylchloridu. Konference Fluorová chemie 1984, Mezní Louka, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Přeměna chlorfluorpropenů na oligomery hexafluorpropenu. Určení struktury a diskuse mechanismu. 21. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Iontové telomerizace v syntéze fluorovaných látek. 22. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Syntéza a některé reakce perfluorepichlorhydrinu 2- (chlordifluormethyl)-2,3,3-oxiranu. 23. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Chvátal, Z.; Hemer, I.; Dědek, V.: Monomery pro fluorované ionexy. Konference Fluorová chemie, Mezná, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Telomerizace v přípravě polyfluorovaných sloučenin. 25. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Pelter, A.: 1-Fluor-1-alkenylkarbanionty stabilita a NMR spektroskopie. 30. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Plocar, J.; Paleta, O.; Pelter, A.: Příprava a reakce 2-fluor-2-buten-4-olidu, intermediátu pro fluorované lignany. 31. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Vlasáková, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: Michaelovy a tandemové adice na ethyl-2- fluor-2-butenoat a 2-fluor-2-buten-4-olid. 32. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 1997, 91, Kvíčala, J.; Kvíčalová, M.; Mysík, P.; Paleta, O.: Nová fluorační činidla na bázi pentakoordinovaných sloučenin křemíku. 33. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 1998, 92, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Böhm, S.; Bartošová, I.: Chemie a nízkoteplotní 19 F NMR spektroskopie fluorderivátů ethenyllithia a (fenyldimethysilyl)lithia. 34. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 1999, 93, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Böhm, S.; Bartošová, I.: Příprava a reakce silylovaných fluorlithiomethanů. 35. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 2000, 94, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Böhm, S.: Výpočty povrchů potenciální energie pro chlor- a fluorlithiomethany. 36. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2001, 95, Kvíčala, J.: Fluorofilní katalyzátory - nová dimenze v homogenní katalýze. Publikum, VŠCHT Praha, Kvíčala, J.: Experimentální a teoretická chemie karbenoidů. 37. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2002, 96, Kvíčala, J.; Skalický, M.: Výpočty F-F interakčních konstant ve fluoralkenech pomocí DFT metod. 39. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2004, 98, Kvíčala, J.; Baszczyňski, O.; Hořčicová, D.: Příprava a reakce C 2 -symetrických dibromidů. 57. zjazd chemických společnosti, Vysoké Tatry, Kvíčala, J.; Baszczyňski, O.: C 2 -Symetrické silolany. 40. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2005, 99, Kvíčala, J.; Skalický, M.: Nefosfinové fluorofilní ligandy pro fluorovou chemii. 41. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2006, 100, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kysilka, O.; Šigut, K.; Babuněk, M.; Holan, M.; Paterová, J.; Polonský, J.: Polyfluorované didusíkaté pětičlenné heterocykly jako intermediáty pro fluorovou chemii. 59. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko,

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Osnovy CHEMIE PORG Ostrava

Osnovy CHEMIE PORG Ostrava Osnovy CHEMIE PORG Ostrava Chemii vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Chemii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci)

Vědecký tutoriál, část I. A Tutorial. Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) ..! POSSIBILISTIC Laboratoř pro analýzu INFORMATION: a modelování dat Vědecký tutoriál, část I A Tutorial Vilém Vychodil (Univerzita Palackého v Olomouci) George J. Klir State University of New York (SUNY)

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE RNDr. Lukáš Richtera STUDIUM PŘÍPRAVY, STRUKTURY A VAZEBNÝCH POMĚRŮ V DA-KOMPLEXECH VYŠŠÍCH OXIDŮ SÍRY A SELENU S ORGANICKÝMI

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK)

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH -historie, i současnost a perspektivy při ČSCH Pavel Holba, Jaroslav Šesták a Petra Šulcová Odborná skupina termické analýzy při ČSCh HISTORIE Historie Termické Analýzy v Čechách Termická analýza v Čechách

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada.

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada. Pravidla pro sestavování individuálních studijních plánů a kontrolu průběhu studia v oboru Environmentální analytická chemie A) Zásady pro tvorbu individuálního studijního plánu 1. Individuální studijní

Více

Rozhodnutí děkana č. 19/2015 Propagace a webové stránky FROV JU

Rozhodnutí děkana č. 19/2015 Propagace a webové stránky FROV JU č.j.09/0150/15 Vodňany, 29. 4. 2015 Rozhodnutí děkana č. 19/2015 Propagace a webové stránky FROV JU Propagaci (např. propagační materiály, inzerci, účast na výstavách, veletrzích, propagaci studia a služeb

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová

Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? Květa Langhammerová Kdo pracuje v oblasti přírodních věd, dá mi zapravdu, že zajistit informační zdroje pro tuto oblast není jednoduché.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria pro habilitační řízení Obsah Stručný pracovní životopis... 2 Autoevaluační kritéria... 4 Upřesnění k jednotlivým položkám autoevaluačních kritérií...

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe

Základní pravidla. Tipy a doporučení. Příklady správné praxe Pavel Teplý Základní pravidla Tipy a doporučení Příklady správné praxe jedna myšlenka = jeden snímek Vzácné plyny Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon Halogeny Fluor, Chlor, Brom, Jod, (Astat) Chalkogeny

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Inovace studijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Metoda konečných prvků Úvod (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

mod ISO 6326-1:1989 Tato norma obsahuje ISO 6326-1:1989 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny národní poznámka".

mod ISO 6326-1:1989 Tato norma obsahuje ISO 6326-1:1989 s národními modifikacemi (viz předmluva). Národní modifikace jsou označeny národní poznámka. ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 553.981:543.272.5 Duben 1993 Zemní plyn ČSN 38 5565-1 STANOVENÍ SIRNÝCH SLOUČENIN Část 1: Všeobecný úvod mod ISO 6326-1:1989 Natural gas. Determination of sulfur compounds Part

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více