Návrh žádosti. děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh žádosti. děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze"

Transkript

1 Návrh žádosti děkanovi Fakulty Chemicko-technologické Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Podávám návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem Jméno: Rodné číslo: Bydliště: Jaroslav Kvíčala Pracoviště: Ústav organické chemie 110 Pro obor: Návrh písemně podpořili: Organická chemie 1. Prof. Ivan Stibor, CSc. 2. Prof. Günter Haufe 3. Dr. József Rábai Ke svému návrhu přikládám (podle 74, odst.2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v písemné a elektronické formě: 1. Soubor obsahující a) životopis, b) přehled pedagogické a odborné činnosti, včetně výsledků dosažených při výchově vědeckých pracovníků, c) přehled vědeckých a odborných prací, vynálezecké a realizační činnosti, odborně-společenské aktivity, mezinárodní spolupráce, domácích a zahraničních stáží a nejvýznamnějších tvůrčích aktivit, d) stručný pedagogický projekt. 2. Dále ke svému návrhu přikládám * : doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností, doklad o habilitačním řízení. Datum: Podpis : * Doklady se předkládají na děkanát fakulty k nahlédnutí v originále či jako úředně ověřené kopie a vracejí se zpět uchazeči. 1

2 Obsah 1. Životopis Vzdělání Průběh praxe Pedagogická činnost Přehled Vedení studentů Pedagogický projekt Přehled publikační činnosti Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Referátové články Patenty a patentové přihlášky Kapitoly v monografiích, monografie Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Odpovědný řešitel grantů Spoluřešitel grantů Technická a realizační činnost Realizované patenty, vynálezy a zlepšovací návrhy s udaným společenským prospěchem Autorství realizovaného komplexního technického díla s udaným společenským přínosem Expertizní činnost Organizační a odborně-společenská činnost s oborem související Členství a funkce v mezinárodních a národních odborných společnostech Členství v odborných komisích a poradních orgánech Členství a funkce v redakčních radách odborných časopisů a org. výborů konferencí Členství a funkce v oborových radách grantových agentur Ocenění výzkumné a vývojové práce Zahraniční spolupráce a pobyty v zahraničí Nejvýznamnější tvůrčí aktivity

3 1. Životopis Jméno: Jaroslav Kvíčala Rodné příjmení: Kvíčala Datum narození: Místo narození: Rodinný stav: Bydliště: 1.1. Vzdělání - středoškolské: , Gymnázium Karla Šatala, České Budějovice - vysokoškolské: , titul Ing., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Technologie organických výrob, Katedra organické chemie, vedoucí diplomové práce Prof. Oldřich Paleta, téma diplomové práce Solvolytická stálost fluorovaných propanoátů a propenoátů. - postgraduální: , 1987 vědecká hodnost CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obor Organická chemie, Katedra organická chemie, školitel Prof. Václav Dědek, pomocný školitel Prof. Oldřich Paleta, téma disertační práce Chemie některých fluorovaných propenů a jejich derivátů. - docent: 2004, obor Organická chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav organické chemie, téma habilitační práce Fluorované stavební bloky v organické chemii Průběh praxe Odborný pracovník, Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí n.l., externě na VŠCHT Praha, Katedra organické chemie Odborný pracovník, VŠCHT Praha, Katedra organické chemie Odborný asistent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie Docent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie. 3

4 2. Pedagogická činnost 2.1. Přehled Předmět (typ studia- magisterské, bakalářské, doktorské) Rozsah (hod/týden) Počet semestrů Druh (P, C, L) Zkoušeno studentů Organická chemie I (cvičení) 2 17 C 473 Organická chemie II (cvičení) 2 22 C 501 Organická chemie I (přednášky) (VŠCHT a JČU ČB) 2 15 P 608 Organická chemie II (přednášky) (VŠCHT a JČU ČB) 2 10 P 171 Organic Chemistry I (lectures) 2 7 P 42 Organic Chemistry II (lectures) 2 1 P 1 Laboratorní technika organické chemie 2 11 L 138 Laboratoř organické chemie III 2 2 L 29 Laboratoř oboru 2 4 L 67 Organická chemie vybraných prvků 2 19 P 227 Výpočty a vizualizace molekul 3 6 P Vedení studentů Obhájené diplomové práce: 27 Obhájené doktorské disertační práce: 2 Tomáš Bříza, Studium fluorofilních ligandů pro homogenní katalýzu, Martin Skalický, Fluorové ligandy na bázi didusíkatých heterocyklů, Současné doktorské disertační práce: 3 Mario Babuněk, Fosforové ligandy na bázi rozvětvených polyfluorovaných alkoholů. Jan Hošek, Fluorové rutheniové katalyzátory pro stereoselektivní metatezi alkenů. Ondřej Šimůnek, Chirální fluorové NHC ligandy a jejich komplexy. Inovační přínos pro pedagogickou práci 1. Zavedení předmětu Laboratorní technika organické chemie (v současné době pokračuje jako Laboratoř oboru), zaměřeného na pokročilé experimentální techniky organické chemie. 2. Zavedení předmětu Organická chemie vybraných prvků, zaměřeného na výuku organické chemie boru, fluoru, křemíku, fosforu, síry, alkalických kovů a mědi. 3. Zavedení předmětu Výpočty a vizualizace molekul, zaměřeného na výuku výpočetní chemie a její aplikací. 4

5 2.3. Pedagogický projekt Využití výpočetní chemie ve výuce základní a pokročilé organické chemie Ačkoli základy výpočetní chemie byly položeny již kolem roku 1920, teprve kolem roku 1960 byly vypracovány aproximativní matematické postupy umožňující její praktické využití pro výpočty víceatomových systémů. Dalšim milníkem rozšíření výpočetní chemie mimo specializovaná pracoviště je období kolem roku 1990 a zpřístupnění počítačové techniky běžným uživatelům. S dalším rozvojem výpočetní techniky došlo k tomu, že moderní výpočetní klastry umožňují pokročilé studium tak rozsáhlých systémů, jako jsou peptidy. Zároveň se však současné stolní počítače a notebooky staly tak účinnými výpočetními nástroji, že umožňují teoretické studium běžných organických molekul s dostatečnou přesností. Predikce reakčních mechanismů a spektrálních vlastností organických molekul je tak dnes snadno dosažitelným cílem a je tedy žádoucí, aby znalost odpovídajících výpočetních metod a postupů byla součástí standardního znalostního repertoáru moderního organického chemika. Využití výpočetní chemie ve výuce základní organické chemie Student základního kurzu organické chemie se nevyhnutelně setkává s výpočetní chemií již na prvních přednáškách v důsledku toho, že některé základní vlastnosti organických sloučenin, např. kyselost terminálních alkynů nebo aromaticita není možné vysvětlit bez aplikace kvantově chemických postupů. Stejně tak některé reakce, typicky Dielsova-Alderova reakce (4π + 2π cykloadice) nemohou být úspěšně vysvětleny bez použití výpočetní chemie. Bohužel, setkání studenta s kvantově chemickými postupy a výpočetní chemií je velmi letmé a často stresující v důsledku toho, že autoři běžných chemických učebnic zpravidla nemají dostatečné znalosti kvantové chemie. Studentům je tak představena metoda MO LCAO, čili teorie molekulových orbitalů jako lineární kombinace atomových orbitalů (názorná a jednoduchá, ale velmi nepřesná metoda pro popis organických molekul), přičemž vzniklé molekulové orbitaly jako aproximace kanonických molekulových orbitalů jsou studentů prezentovány typicky a nesprávně jako fyzikální realita popisující chemickou vazbu mezi atomy. Zároveň je zaváděn koncept hybridizace atomů (nepochybně užitečný) jako nutné chování atomů umožňující vytvoření chemické vazby. První částí pedagogického projektu je v rámci základního kurzu organické chemie vysvětlení kvantového pohledu na svět jako přístupu, který poskytuje odpovědi závislé na struktuře položené otázky. S tím souvisí objasnění rozdílu mezi vlnovou funkcí a hustotou elektronů jako fyzikální realitou na jedné straně a molekulovými orbitaly jako matematickými objekty s některými fyzikálními vlastnostmi. Libovolná lineární kombinace kanonických molekulových orbitalů (čili orbitalů získaných aplikací Hartree-Fockovy výpočetní metody) tak vede k jiné sadě molekulových orbitalů popisujících stejnou vlnovou funkci, kanonické molekulové orbitaly popisují výborně spektrofotometrické vlastnosti molekul, ale jsou nevhodné pro popis vazeb, a naproti tomu lokalizované molekulové orbitaly (bez odpovídajícího vysvětlení používané i v základním kurzu organické chemie) jsou vhodné pro vysvětlení chemické vazby. Jak již bylo zmíněno dříve, výpočetní chemie je užitečným nástrojem pro studium reakčních mechanismů. Druhou částí pedagogického projektu v rámci základního kurzu organické chemie je proto využití výpočetních metod pro vysvětlení mechanismů, regioselektivity a stereoselektivity základních organických reakcí. V rámci této části budou vypočteny a vizualizovány základní mechanismy organických reakcí a vzniklá videa budou vložena do elektronické verze přednášek Organické chemie I. Metod výpočetní chemie bude také využito k vysvětlení základních elektronických efektů jako je hyperkonjugace a konjugace. Využití výpočetní chemie ve výuce pokročilé organické chemie Organická chemie prvků třetí periody je zpravidla i pokročilými studenty oboru Organická chemie nesprávně vnímána jako zcela analogická již známé a probrané základní organické chemii 5

6 nejběžnějších prvků druhé periody. Navíc existence hypervalentních sloučenin prvků třetí periody je nesprávně vysvětlována jako důsledek hybridizace sp 3 d a sp 3 d 2. Předmět Organická chemie vybraných prvků zahrnuje i chemii organických sloučenin křemíku, fosforu a síry. Třetí součástí pedagogického projektu je proto využití výpočetní chemie a různých variant lokalizovaných molekulových orbitalů (včetně jejich porovnání) pro vysvětlení třícentrových čtyřelektronových vazeb jako klíčového motivu v hypervalentních sloučeninách, stejně jako využití moderních výpočetních metod pro nové vysvětlení stereoselektivity a chemoselektivity některých reakcí (např. Wittigovy reakce, reakcí organokuprátů a karbenoidů). Aplikace pokročilých výpočetních metod v organické chemii Jak již bylo zdůrazněno v úvodní části, výpočetní chemie by měla být v ideálním případě součastí standardní výbavy současného organického chemika, přestože jeho matematický aparát zpravidla neumožňuje plné pochopení podstaty kvantové chemie. I když to nebrání využití výpočetní chemie jako užitečného nástroje, znalostní bariéra většinou představuje účinný blok bránící jejímu praktickému užívání. Čtvrtou součástí pedagogického projektu je tak v rámci stávajícího předmětu Výpočty a vizualizace molekul odstranění tohoto bloku a seznámení se základními výpočetními postupy a jejich omezeními v rámci komerčního programu Gaussian. Vzhledem k dramaticky rychlému rozvoji výpočetních metod, kde pokrok v oblasti hardwaru je doprovázen aplikací nových sofistikovaných matematických metod a tedy zefektivnění stávajících či zavedením nových postupu, je důležitým aspektem této čtvrté součásti inovace stávajícího předmětu Výpočty a vizualizace molekul. Důraz bude kladen na využití nových a zároveň bezplatně použitelných programů jako jsou výpočetní balíky Firefly nebo Orca a vizualizačních programů jako je WxMacMolPlt, Avogadro apod. Studenti tak budou seznámeni s novými postupy (metoda Resolution of identity, multispektrální metoda RIJCOSX, disperzní korekce apod.) a novými funkcionály (neempirické čisté τ-závislé funkcionály jako TPSS, nové empirické čisté i hybridní funkcionály jako M06L nebo M06-2X, dvojité hybridní funkcionály) v DFT metodách, tak s novými efektivnějšími multikonfiguračními postupy jako je multikonfigurační perturbační metoda NEVPT2. Zároveň budou detailně vysvětleny rozdíly mezi kanonickými molekulovými orbitaly a různými typy lokalizovaných molekulových orbitalů a vysvětleny principy jejich vizualizace. Cílem pedagogického projektu je tedy zavedení výpočetní chemie jako integrální součásti výuky organické chemie jak na základní, tak na pokročilé úrovni a učinit tuto oblast chemie pro studenty co nejvíce pochopitelnou a použitelnou. 6

7 3. Vědecká aktivita 3.1. Přehled publikační činnosti Přehled publikační činnosti včetně impakt-faktorů (IF) a citační analysy bez autocitací (SCI) a aktivity na konferencích jsou přehledně uvedeny v následující tabulce: Aktivita Počet Z toho ve světovém jazyce SCI IF 1. Vědecké práce v impaktovaných časopisech Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Referátové články Patenty a patentové přihlášky Kapitoly v monografiích, monografie 2 2 CELKEM Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na mezinárodních konferencích Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích Spoluautorství ostatních přednášek a posterů na národních konferencích CELKEM Udělené granty - a) odpovědný řešitel - b) spoluřešitel Vědecké práce v impaktovaných časopisech 1. Paleta, O., Kvíčala, J., Dědek, V.: Kinetics of Acid-Catalyzed Hydrolysis of Fluorinated Propanoates. Collect. Czech Chem. Commun. 1983, 48, IF Citováno v: V. Cirkva, O. Paleta, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem. 1995, 75, L. T. Kanerva, E. K. Euranto, N. J. Cleve: Acta Chem. Scand. Ser. B-Org. Chem. Biochem. 1984, 38, Paleta, O.; Kvíčala, J.; Günter, J.; Dědek, V.: Synthesis of Perfluoroallylchloride and Some Chlorofluoropropenes. Bull. Soc. Chim. Fr. 1986, Citováno v: J. Guiot, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: New J. Chemistry 2002, 26, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, O. Paleta, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem.1 995, 75, O. Paleta, V. Dedek, H. J. Timpe: Chem. Tech. 1988, 40, Kvíčala, J.; Paleta. O.; Dědek, V.: Preparation of Perhalogenated Chlorofluoropropanes by Halogen Exchange in the Liquid and Vapor Phases and Their Isomer Analysis by F-19 NMR Spectroscopy. J. Fluorine Chem. 1989, 43,

8 Citováno v: R. K. Belter: J. Fluorine Chem. 2007, 128, A. Foris: Magn. Res. Chem. 2004, 42, F. J. Weigert: J. Fluorine Chem. 1993, 60, J. Thomson, G. Webb, J. Winfield, et al: Appl. Catal. A-General 1993, 97, T. Tanuma, K. Ohnishi, H. Okamoto, et al: J. Fluorine Chem. 1992, 57, Paleta, O.; Danda, A.; Štěpán, L.; Kvíčala. J.; Dědek, V.: The Chemo-Selective Reduction of Fluorinated Halogenoesters with Sodium Borohydride Fluorinated Halogenoalkanols and Their (Meth)Acrylates. J. Fluorine Chem. 1989, 45, Citováno v: R. Kaplanek, O. Paleta, J. Michalek, et al: J. Fluorine Chem. 2005, 126, J. L. Howell, N. Lu, C. M. Friesen: J. Fluorine Chem. 2005, 126, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, J. Palecek, B. Dolensky: J. Fluorine Chem. 2001, 111, D. F. Shellhamer, J. L. Allen, R. D. Allen, et al: J. Fluorine Chem. 2000, 106, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, J. Kvicala, B. Dolensky, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1997, 85, T. Tsukamoto, J. K. Coward: J. Org. Chem. 1996, 61, T. Nguyen, C. Wakselman: J. Fluorine Chem. 1995, 74, Kvíčala, J.; Paleta. O.; Dědek, V.: Ionic Telomerization of Chlorofluoropropionyl Fluorides with Hexafluoropropylene Oxide. J. Fluorine Chem. 1990, 47, Citováno v: K. Sommer, S. Kaiser, O. O. Krylova, et al: J. Med. Chem. 2008, 51, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek, et al: Carbohyd. Res. 2002, 337, O. Paleta, M. Benes, J. Koutnikova, et al: Tetrahedron Lett. 2002, 43, T. Okazoe, K. Watanabe, M. Itoh, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 112, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, B. Ameduri, B. Boutevin: Organofluorine Chem. 1997, 192, H. Fukaya, M. Nishida, E. Hayashi, et al: J. Fluorine Chem. 1994, 66, Paleta, O.; Budková, Z.; Kvíčala, J.; Timpe, H. J.: Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols. Tetrahedron Lett. 1991, 32, Citováno v: O. Paleta, J. Hajduch, S. Bohm: Tetrahedron Lett. 2002, 43, V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Kotora, M.; Hájek, M.; Kvíčala, J.; Améduri, B.; Boutevin, B.: Rearrangement of 2-Iodo-3- perfluoroalkyl-1-propyl Acetates to 1-Iodo-3-perfluoroalkyl-2-propyl acetates. J. Fluorine Chem. 1993, 64, Citováno v: G. Mladenov, B. Ameduri, G. Kostov, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2006, 44, J. Guiot, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2006, 44, V. Cirkva, J. Duchek. O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2003, 121, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek, et al: Carbohydr. Res. 2002, 337, P. Lacroix-Desmazes, B. Ameduri, B. Boutevin: Collect. Czech. Chem. Commun. 2002, 67, G. Kostov, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2002, 114, S. Andre, F. Guida-Pietrasanta, A. Rousseau, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2002, 40, D. Lahiouhel, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2001, 107, B. Ameduri, B. Boutevin, F. Guida-Pietrasanta, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 107, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, B. Ameduri, B. Boutevin, G. K. Kostov, et al: J. Fluorine Chem. 1999, 93, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 1999, 100, B. Ameduri, B. Boutevin, A. Fruchier, et al: J. Fluorine Chem. 1998, 89, A. Manseri, D. Boulahia, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 81, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 83, B. Ameduri, B. Boutevin, P. Gramain in Synthesis of block copolymers by radical polymerization and telomerization, Vol , B. Ameduri, B. Boutevin: Organofluorine Chemistry 1997, 192, A. Manseri, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem. 1995, 73, J. N. Harvey, H. G. Viehe: J. Prakt. Chem.-Chem. Ztg. 1995, 337, B. Guyot, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 1995, 74, Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Photoaddition Reactions of Fluoroolefins with Diols and Cyclic Ethers. Macromol. Symp. 1994, 82,

9 Citováno v: A. Hosoya, Y. Umino, T. Narita, et al: J. Fluorine Chem. 2008, 129, T. Narita, Y. Sakuragi, H. Yabata, et al: J. Fluorine Chem. 2007, 128, G. David, C. Boyer, J. Tonnar, et al: Chem. Rev. 2006, 106, T. Narita: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2004, 42, R. D. Chambers, P. Diter, S. N. Dunn, et al: J. Chem. Soc. Perkin Trans , J. Yang, W. Y. Huang: Chin. J. Polym. Sci. 1997, 15, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Kvíčala, J.; Paleta, O.: 3-Chloropentafluoropropene-1,2-oxide: Synthesis and Some Reactions with Nucleophiles and Antimony Pentafluoride. Tetrahedron Lett. 1994, 35, Citováno v: G. G. Furin: Adv. Heterocycl. Chem. 2004, 86, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, Paleta, O.; Kvíčala, J.; Budková, Z.; Timpe, H. J.: Radical Additions to Fluoroolefins Experimental Evidence for a Free-Radical Chain Mechanism in the Photo-Initiated Addition of Alcohols to Fluoroolefins. Collect. Czech Chem. Commun. 1995, 60, Citováno v: V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, V. Cirkva, M. Hajek: J. Photochem. Photobiology a-chemistry 1999, 123, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al.: J. Fluorine Chem. 1997, 86, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1996, 80, Církva, V.; Améduri, B.; Boutevin, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Radical-Induced Reaction of Monoiodo- and Diiodoperfluoroalkanes with Allyl Acetate. Telomer and Rearranged Products, Mass-Spectral Distinguishing of Regioisomers. J. Fluorine Chem. 1995, 74, Citováno v: J. Zhu, B. H. Wang, D. Z. Liu: Green Chem. 2013, 15, D. Y. Mikhaylov, Y. H. Budnikova: Russ. Chem. Rev. 2013, 82, C. J. Wallentin, J. D. Nguyen, P. Finkbeiner, et al: J. Amer. Chem. Soc. 2012, 134, V. Agouridas, E. Magnier, J. C. Blazejewski, et al: J. Med. Chem. 2009, 52, G. K. Kostov, B. Ameduri, S. Brandstadter: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al: Russ. Chem. Bull. 2007, 56, V. Cirkva, J. Duchek, O. Paleta: J. Fluorine Chem.2003, 121, S. Andre, F. Guida-Pietrasanta, A. Rousseau, et al: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2002, 40, M. Napoli, L. Conte, A. Guerrato: J. Fluorine Chem. 2001, 110, M. Napoli, R. Bertani: J. Fluorine Chem. 2001, 111, D. Lahiouhel, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem. 2001, 107, B. Ameduri, B. Boutevin, F. Guida-Pietrasanta, et al: J. Fluorine Chem. 2001, 107, G. G. Furin: Usp. Khim. 2000, 69, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, B. Boutevin: J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2000, 38, B. Ameduri, B. Boutevin, G. K. Kostov, et al: J. Fluorine Chem.1999, 93, B. Ameduri, B. Boutevin: J. Fluorine Chem.1999, 100, B. Ameduri, B. Boutevin, A. Fruchier, et al: J. Fluorine Chem.1998, 89, O. Paleta, V. Cirkva, Z. Budkova, et al: J. Fluorine Chem.1997, 86, O. Paleta: Chemicke Listy 1997, 91, A. Manseri, D. Boulahia, B. Ameduri, et al: J. Fluorine Chem.1997, 81, W. R. Dolbier: Organofluorine Chem. 1997, 192, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem.1997, 83, V. Cirkva, B. Ameduri, B. Boutevin, et al: J. Fluorine Chem.1997, 84, W. R. Dolbier: Chem. Rev. 1996, 96, Pelter, A.; Kvíčala, J.; Parry, D. E.: Preparation and Direct Observation by 19 F NMR Spectroscopy of 1-Fluoro-1-lithioalkenes. J. Chem. Soc. Perkin Trans , Citováno v: K. Ando: J. Org. Chem. 2006, 71, T. Satoh, Y. Ogino, K. Ando: Tetrahedron 2005, 61, T. Baumgartner, P. Moors, M. Nieger, et al.: Organometallics 2002, 21, M. Shimizu, N. Yamada, Y. Takebe, et al.: Bull. Chem. Soc. Jpn 1998, 71, M. Braun: Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, H. Plenio: Chem. Rev. 1997, 97, S. T. Patel, J. M. Percy, R. D. Wilkes: Tetrahedron Lett. 1996, 37, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Čejka, J.; Ondráček, J.: Preparation of New Trifluoromethylated Tri- and Tetracyclic Heterocycles with Peganin Skeleton from Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate/2-Amino-benzylamine Adduct. Tetrahedron Lett. 1996, 37,

10 Citováno v: D. A. Sibgatulin, A. N. Kostyuk, D. M. Volochnyuk, et al.: J. Fluorine Chem.2010, 131, D. M. Volochnyuk, A. N. Kostyuk, D. A. Sibgatulin, et al.: Synthesis-Stuttgart 2004, J. Palecek, O. Paleta: Synthesis-Stuttgart 2004, O. Paleta, J. Palecek, B. Dolensky: J. Fluorine Chem. 2001, 111, P. Lin and J. L. Jiang: Tetrahedron 2000, 56, P. Bravo, M. Crucianelli, A. Farina, et al.: Eur. J. Org. Chem. 1998, Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Radical Additions to Fluoroolefins. Photochemical Monofluoroalkylation and Sequential bis-fluoroalkylation of Oxolane. J. Fluorine Chem. 1996, 80, Citováno v: J. D. Moody, D. VanDerveer, D. W. Smith, et al.: Org. Biomol. Chem. 2011, 9, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai, et al.: Eur. Polym. J. 2009, 45, A. Hosoya, T. Narita, H. Hamana: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai: Eur. Polym. J. 2006, 42, Z. Ge, X. Y. Zhang, J. B. Dai, et al.: Chin. Chem. Lett. 2005, 16, L. Zhang, J. Cradlebaugh, G. Litwinienko, et al.: Org. Biomol. Chem. 2004, 2, O. Paleta, J. Palecek, J. Michalek: J. Fluorine Chem. 2002, 114, O. Paleta, I. Dlouha, R. Kaplanek: Carbohyd. Res. 2002, 337, O. Paleta, M. Benes, J. Koutnikova:Tetrahedron Lett. 2002, 43, V. Cirkva, M. Gaboyard, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, S. Bohm, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2000, 102, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, Pelter, A.; Kvíčala, J.: Preparation and 13 C NMR Spectroscopy of 13 C-1 Labelled 2,2-Diaryl-1- fluoro-1-lithioalkenes. Tetrahedron Lett. 1997, 38, Citováno v: H. J. Reich: Chem. Rev. 2013, 113, R. Knorr: Chem. Rev. 2004, 104, G. Haufe: J. Fluorine Chem. 2004, 125, R. Ocampo, W. R. Dolbier, K. A. Abboud, et al.: J. Org. Chem. 2002, 67, C. Chen, K. Wilcoxen, Y. F. Zhu, et al.: J. Org. Chem. 1999, 64, M. Fujiwara, J. Ichikawa, T. Okauchi, et al.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, Kvíčala, J.; Plocar, J.; Vlasáková, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: 2-Fluoro-2-buten-4-olide, a New Fluorinated Synthon. Preparation; 1,2-, 1,4- and Tandem Additions. Synlett 1997, Citováno v: A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, G. S. Deng, C. Y. Liu: Chin. Chem. Lett. 2006, 17, M. Yoshida, A. Komata, S. Hara: J. Fluorine Chem.2004, 125, W. B. Motherwell, M. F. Greaney, D. A. Tocher: J. Chem. Soc. Perkin Trans , O. Paleta, A. Volkov, J. Hetflejs: J. Fluorine Chem. 2000, 102, O. Paleta, A. Pelter, J. Kebrle, et al.: Tetrahedron 2000, 56, M. F. Greaney, W. B. Motherwell: Tetrahedron Lett. 2000, 41, S. Hara, K. Yamamoto, M. Yoshida, et al.: Tetrahedron Lett. 1999, 40, I. Collins: J. Chem. Soc. Perkin Trans , Kvíčala, J.; Dolenský, B.; Paleta, O.: Fluoroalkyl Derivatives of Protected Glycerol by Nucleophilic Substitution. Fluorine-Containing Amphiphilic Mono- and Bis-Methacrylates. J. Fluorine Chem. 1997, 85, Citováno v: B. Linclau, A. J. Boydell, R. S. Timofte, et al.: Org. Biomol. Chem. 2009, 7, R. Kaplanek, O. Paleta, J. Michalek, et al.: J. Fluorine Chem. 2005, 126, J. G. Riess, J. Greiner: Carbohyd. Res. 2000, 327, V. Cirkva, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 1999, 94, Kvíčala, J.; Vlasáková, R.; Plocar, J.; Paleta, O.; Pelter, A.: Preparation of intermediates for fluorinated lignans by conjugated and tandem additions on 3-fluorofuran-2(5H)-one. Collect. Czech Chem. Commun. 2000, 65, Citováno v: A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, O. Paleta, K. Pomeisl, S. Kafka, et al.: Beilstein J. Org. Chem. 2005, 1. J. Kvicala, A. Pelter: Collect. Czech. Chem. Commun. 2001, 66, Čermák, J.; Auerová, K.; Nguyen, H. T. T.; Blechta, V.; Vojtíšek, P.; Kvíčala, J.: Rhodium complexes with perfluoroalkyl-substituted cyclopentadienyl ligands. Collect. Czech Chem. Commun. 2001, 66, Citováno v: A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, Y. Shibata, K. Tanaka: Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, J. Cermak, A. Krupkova, K. Auerova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, S. Ngubane, M. Hakansson, S. Jagner, et al.: J. Organomet. Chem. 2008, 693,

11 J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, M. Maekawa, Y. Kayanuma, A. Nabei, et al.: Inorg. Chim. Acta 2005, 358, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J.2005, 11, Kvíčala, J., Hovorková, P., Paleta, O.: Reactions of 3-Chloropentafluoropropene-1,2-oxide with Bifunctional Nucleophiles: A New Route to Chlorodifluoromethyl-Substituted Heterocycles. J. Fluorine Chem. 2001, 108, 1-5. Citováno v: M. A. Metwally, A. A. Farahat, B. F. Abdel-Wahab: J. Sulfur Chem. 2010, 31, T. I. Filyakova, M. I. Kodess, P. A. Slepukhin, et al.: Russ. J. Org. Chem. 2009, 45, Kvíčala, J., Mysík, P., Paleta, O.: Tetrabutylammonium Butyldifluorodimethylsilicate and Difluorodimethylphenylsilicate, New Nucleophilic Fluorinating Reagents. Synlett 2001, Citováno v: R. Schwesinger, R. Link, P. Wenzl, et al.: Chemistry-a European Journal 2006, 12, M. Berube, F. Kamal, J. Roy, et al.: Synthesis-Stuttgart 2006, M. Makosza and R. Bujok, J. Fluorine Chem. 2005, 126, R. Bujok and M. Makosza, Synlett 2004, A. A. Kolomeitsev, G. Bissky, J. Barten, et al.: Inorg. Chem. 2002, 41, Bříza, T., Kvíčala, J., Mysík, P., Paleta, O., Čermák, J.: 2-(Perfluoroalkyl)ethyl Triflates, Building Blocks for the Synthesis of Bis(polyfluoroalkylated) Cyclopentadienes. Synlett 2001, Citováno v: C. Q. Fontenelle, Z. Wang, C. Fossey, et al.: Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, D. Mandal, M. Jurisch, C. S. Consorti, et al.: Chem. Asian J. 2008, 3, T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem.2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim. Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem.2006, 127, C. Emnet, K. M. Weber, J. A. Vidal, et al.: Adv. Synth. Catal. 2006, 348, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Kvíčala, J.; Pelter, A.: (9H)-Fluoren-9-ylidene)fluoromethyllithium, a Stabilized Fluoroalkenyl Carbanion. Preparation, Reactions, 13 C and 19 F NMR Spectra. Collect. Czech Chem. Commun. 2001, 66, Citováno v: Y. Arroyo, A. Meana, M. A. Sanz-Tejedor, et al.: Chem. Eur. J. 2010, 16, R. Knorr: Chem. Rev. 2004, 104, Kvíčala, J.; Bříza., T.; Paleta, O.; Čermák, J.: Synthesis of Polyfluoroalkylated Cyclopentenes as Model Compounds for Fluorophilic Cyclopentadienes. Collect. Czech Chem. Commun. 2002, 67, Citováno v: P. M. Murphy, C. S. Baldwin, R. C. Buck: J. Fluorine Chem. 2012, 138, Kvíčala, J.; Hrabal, R.; Bartošová, I.; Paleta, O.; Pelter, A.: Low-temperature 19 F NMR Spectroscopy of 1-Fluoro-1-lithioethenes. Stability, Shifts and Unexpected Coupling Constants. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: G. A. Emel'yanov, V. I. Polyanskii, D. M. Kostycheva, et al.: Russ. J. Appl. Chem. 2011, 84, N. V. Kirij, D. A. Dontsova, N. V. Pavlenko, et al.: J. Fluorine Chem.2010, 131, K. Uneyama: J. Fluorine Chem.2008, 129, T. P. M. Goumans, K. van Alem, G. Lodder: Eur. J. Org. Chem. 2008, H. J. Tsai, C. W. Hsieh, S. C. Wu: Phosphorus Sulfur 2007, 182, A. Raghavanpillai, D. J. Burton in A Stereospecific Entry to Functionalized cis-1,2- Difluoroalkenes, Vol. 949 Eds.: V. A. Soloshonok, K. Mikami, T. Yamazaki, J. T. Welch and J. F. Honek, 2007, pp Y. Wang, J. J. Xu, D. J. Burton: J. Org. Chem. 2006, 71, A. V. Shastin, V. M. Muzalevsky, E. S. Balenkova, et al.: Mendeleev Commun. 2006, 16, H. J. Frohn, V. V. Bardin: J. Fluorine Chem.2003, 123, J. E. Del Bene, I. Alkorta, J. Elguero: Z. Phys. Chem. 2003, 217, A. K. Brisdon, I. R. Crossley, R. G. Pritchard, et al.: Inorg. Chem. 2002, 41,

12 26. Kvíčala, J.; Mouyrin, J.-C.; Paleta, O.: Synthesis of Fluorinated Amphiphiles by the Reaction of Protected Hydroxy Carbaldehyde with Perfluorinated Organomagnesium Compounds. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: P. M. Murphy, C. S. Baldwin, R. C. Buck: J. Fluorine Chem. 2012, 138, V. Cirkva, R. Polak, O. Paleta, et al.: Carbohyd. Res. 2004, 339, Z. B. Zhou, M. Takeda, M. Ue: J. Fluorine Chem. 2003, 123, Paleček, J.; Kvíčala J; Paleta, O.: Fluorinated Butanolides and Butenolides. Part 9. Wittig Reaction in the Synthesis of 2-(Trifluoromethyl)butan-4-olides from Methyl 3,3,3- Trifluoropyruvate as a Building Block. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: L. Chen, T. D. Shi, J. Zhou: Chem. Asian J. 2013, 8, M. V. Ponomarenko, N. Kalinovich, Y. A. Serguchev, et al.: J. Fluorine Chem. 2012, 135, Y. Liu, H. Lai, B. Rong, T. Zhou, et al.: Adv. Synth. Catal. 2011, 353, Y. Xiong, Z. H. Ju, X. G. Wang, et al.: Chin. J. Org. Chem. 2009, 29, R. J. Bowen, M. A. Fernandes, P. W. Gitari, et al.: Phosphorus Sulfur 2006, 181, S. Fioravanti, D. Colantoni, L. Pellacani, et al.: J. Org. Chem. 2005, 70, N. Bricklebank in Ylides and Related Species, Vol. 34 Eds.: D. W. Allen and J. C. Tebbby), 2005, pp Kvíčala, J.; Štambaský, J.; Böhm, S.; Paleta, O.: Equilibrium Geometries of Isolated (Halogenated) Fluorolithiomethanes. J. Fluorine Chem. 2002, 113, Citováno v: M. Fujiu, Y. Nakamura, H. Serizawa, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2012, T. Martinu, S. Bohm, E. Hanzlova: Eur. J. Org. Chem. 2011, Y. Arroyo, A. Meana, M. A. Sanz-Tejedor, et al.: Chem. Eur. J. 2010, 16, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Kvíčala, J.; Bříza., T.; Paleta, O.; Čermák, J.: Synthesis and Fluorophilic Properties of Ferrocenes and Rhodium Complexes of Bis(polyfluoroalkylated) Cyclopentadienes. Tetrahedron, 2002, 58, Citováno v: T. Strasak, J. Cermak, L. C. St'astna, et al.: J. Fluorine Chem. 2014, 159, B. Rabay, T. Braun, J. P. Falkenhagen: Dalton Trans. 2013, 42, M. Roemer, Y. K. Kang, Y. K. Chung, et al.: Chem. Eur. J. 2012, 18, M. Roemer, D. Heinrich, Y. K. Kang, et al.: Organometallics 2012, 31, M. Roemer, P. Schmiel, D. Lentz: Organometallics 2011, 30, M. Roemer, D. Lentz: Chem. Commun. 2011, 47, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, W. G. Hollis, M. G. Poferl, M. D. Wolter, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim.Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, P. A. Deck: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, C. Imrie, E. R. T. Elago, N. Williams, et al.: J. Organomet. Chem. 2005, 690, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J. 2005, 11, I. R. Butler: Organomet. Chem., 2005, 32, L. V. Dinh and J. A. Gladysz, Chem. Commun. 2004, D. Hazafy, M. Sobocikova, P. Stepnicka, et al.: J. Fluorine Chem. 2003, 124, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Bříza., T.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Čermák, J.: Preparation of bis(polyfluoroalkyl)- cyclopentadienes, new highly fluorophilic ligands for fluorous biphase catalysis. Tetrahedron, 2002, 58, Citováno v: S. Barata-Vallejo, A. Postigo: Eur. J. Org. Chem. 2012, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, S. Barata-Vallejo, N. S. Nudelman, A. Postigo: Curr. Org. Chem. 2011, 15, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, Y. E. Huang, R. W. Read, X. B. Wang: Aust. J. Chem. 2010, 63, S. Barata-Vallejo, A. Postigo: J. Org. Chem. 2010, 75, P. Quagliotto, C. Barolo, N. Barbero, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2009, A. P. Dobbs, P. Jones, M. J. Penny, et al.: Tetrahedron 2009, 65, W. G. Hollis, M. G. Poferl, M. D. Wolter, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, A. P. Dobbs, M. J. Penny, P. Jones: Tetrahedron Letters 2008, 49, T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, A. Jankowiak, M. Jasinski, P. Kaszynski: Inorg. Chim. Acta 2007, 360, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692,

13 M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem. 2006, 127, P. A. Deck: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, P. G. Merle, V. Cheron, H. Hagen, et al.: Organometallics 2005, 24, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Commun. 2004, D. Hazafy, M. Sobocikova, P. Stepnicka, et al.: J. Fluorine Chem. 2003, 124, J. Yoshida, K. Itami: Chem. Rev. 2002, 102, Dolenský, B.; Kvíčala, J. ; Paleček, J.; Paleta, O.: Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate: an Improved Procedure Starting from Hexafluoropropene-1,2-oxide; Identification of By-Products. J. Fluorine Chem. 2002, 115, Citováno v: R. Schmitz, R. Schmitz, R. Muller, et al.: J. Power Sources 2012, 205, J. Nie, H. C. Guo, D. Cahard, et al.: Chem. Rev. 2011, 111, S. A. Lermontov, A. N. Malkova, E. K. Lermontova, et al.: Phosphorus Sulfur 2011, 186, I. Loop, H. Skarpos, N. Kalinovich, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, D. V. Sevenard, M. Vorobyev, V. Y. Sosnovskikh, et al.: Tetrahedron 2009, 65, F. Mikes, H. X. Teng, G. Kostov, et al.: J. Polym. Sci. A Pol. Chem. 2009, 47, R. A. Irgashev, V. Y. Sosnovskikh, N. Kalinovich, et al.: Tetrahedron Lett. 2009, 50, H. Skarpos, G. V. Roschenthaler: Chim. Oggi 2008, 26, S. A. Lermontov, L. L. Ushakova, N. V. Kuryleva; J. Fluorine Chem. 2008, 129, P. V. Khodakovskiy, D. M. Volochnyuk, D. M. Panov, et al.: Synthesis-Stuttgart 2008, D. V. Sevenard, O. Kazakova, D. L. Chizhov, et al.: Helv. Chim. Acta 2007, 90, J. Mizukado, Y. Matsukawa, H. D. Quan, et al.: J. Fluorine Chem. 2005, 126, F. Mikes, Y. Yang, I. Teraoka, et al.: Macromolecules 2005, 38, J. Palecek, O. Paleta: Synthesis-Stuttgart 2004, D. V. Sevenard, L. Loop, E. Lork, et al.: J. Chem. Res.-S 2003, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Böhm, S.; Paleta, O.: Calculations of 19 F NMR Shifts of Polyfluoro-1- lithioethenes. Role of Geometry, Solvation and Comparison with Experimental Data. J. Fluorine Chem. 2002, 116, Citováno v: T. Kimura, T. Satoh: Tetrahedron 2013, 69, G. Saielli, R. Bini, A. Bagno: Theor. Chem. Acc. 2012, 131. A. Bagno, F. Rastrelli, G. Saielli: Progr. Nuc. Magn. Res. Sp. 2005, 47, E. Dvornikova, M. Bechcicka, K. Kamienska-Trela, et al.: J. Fluorine Chem. 2003, 124, Dlouhá, I.; Kvíčala, J; Paleta, O.: Reactivity Study of 1,1,2,4,4,5,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-5- trifluoromethyl-3,6-dioxanon-1-ene in Nucleophilic Reactions; Fluorination Properties of Secondary Amine Adducts. J. Fluorine Chem. 2002, 117, Citováno v: S. Keck, T. A. Knoerzer, D. W. Smith, et al.: Polym. Int. 2013, 62, J. D. Moody, D. VanDerveer, D. W. Smith, et al.: Org. Biomol. Chem. 2011, 9, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al.: Russ. J. Gen. Chem. 2011, 81, T. B. Nguyen, A. Martel, R. Dhal, et al.: Synlett 2009, E. Murotani, J. K. Lee, M. Chatzichristidi, et al.: ACS Appl. Mat. Interf. 2009, 1, T. Okazoe, E. Murotani, K. Watanabe, et al.: J. Fluorine Chem. 2004, 125, X. Fang, Y. M. Wu, J. Deng, et al.: J. Fluorine Chem. 2004, 125, H. J. Frohn and V. V. Bardin, J. Fluorine Chem. 2003, 123, Bříza., T.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Synthesis of Polyfluorinated Alkynes, Novel Building Blocks for Fluorous Chemistry. Collect. Czech Chem. Commun. 2003, 68, Citováno v: T. Briza, V. Kral, P. Martasek, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, R. Kaplanek, T. Briza, M. Havlik, et al.: J. Fluorine Chem. 2006, 127, L. V. Dinh, C. S. Consorti, C. Emnet, et al.: Organometallics 2006, 25, Čermák, J.; Šťastná, L.; Sýkora, J.; Císařová, I.; Kvíčala, J.: Trimethylsilylcyclo-pentadienes with Polyfluorinated Ponytails and Mono- and Bis(η5-cyclopentadienyl)-titanium(IV) Complexes Derived from Them. Organometallics 2004, 23,

14 Citováno v: T. Strasak, J. Cermak, L. C. St'astna, et al.: J. Fluorine Chem. 2014, 159, C. C. Liu, L. C. So, J. C. Y. Lo, et al.: Organometallics 2012, 31, A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, J. Campora, I. Matas, P. Palma, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, W. G. Hollis, M. G. Poferl, M. D. Wolter, et al.: J. Fluorine Chem. 2008, 129, J. Cermak, J. Zadny, A. Krupkova, et al.: J. Organomet. Chem. 2007, 692, J. Svoboda, M. Blaha, J. Sedlacek, et al.: Acta Chim. Slov. 2006, 53, A. Stanger: Chem. Eur. J. 2006, 12, M. Sobocikova, P. Stepnicka, D. Ramella, et al.: Collect. Czech. Chem. Commun. 2006, 71, L. V. Dinh, C. S. Consorti, C. Emnet, et al.: Organometallics 2006, 25, P. A. Deck: Coord. Chem. Rev. 2006, 250, P. G. Merle, V. Cheron, H. Hagen, et al.: Organometallics 2005, 24, H. J. Gais, P. R. Bruns, G. Raabe, et al.: J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, L. V. Dinh, J. A. Gladysz: Chem. Eur. J. 2005, 11, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Methyl 3,3,3-Trifluoropyruvate Hemiaminals: Stability and Transaminations. J. Fluorine Chem. 2005, 126, Citováno v: C. Zhang, D. M. Zhuang, J. Li, et al.: Org. Biomol. Chem. 2013, 11, V. B. Sokolov, A. Y. Aksinenko, T. V. Goreva, et al.: Dokl. Chem. 2013, 448, L. You, S. R. Long, V. M. Lynch, et al.: Chem. Eur. J. 2011, 17, M. Szostak, L. Yao, J. Aube: J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, I. Loop, H. Skarpos, N. Kalinovich, et al.: Journal of Fluorine Chemistry 2010, 131, P. V. Khodakovskiy, P. K. Mykhailiuk, D. M. Volochnyuk, et al.: Synthesis-Stuttgart 2010, J. Ichikawa: J. Synth. Org. Chem. Jpn. 2010, 68, H. Skarpos, G. V. Roschenthaler: Chim. Oggi 2008, 26, J. J. Ichikawa, Y. Iwai, R. Nadano, et al.: Chem. Asian J. 2008, 3, A. Basheer, Z. Rappoport: J. Org. Chem. 2008, 73, Kvíčala, J.; Štambaský, J,; Skalický, M.; Paleta, O.: Preparation of Fluorohalomethylmagnesiums Halides Using Highly Active Magnesium Metal and Their Reactions. J. Fluorine Chem. 2005, 126, Citováno v: A. I. Hosein, A. J. M. Caffyn:, Dalton Trans. 2012, 41, L. A. Garza-Rodriguez, B. I. Kharisov, O. V. Kharissova: Synth. React. Inorg. Met. 2009, 39, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Kvíčala, J.; Baszczyňski, O.; Krupková, A.; Stránská, D.: Hydroboration of 1,1 -Bi(cyclopent- 1-ene) and 3,3 -Biindene: Experimental and Theoretical Study. Collect. Czech Chem. Commun. 2006, 71, Pomeisl, K.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Convenient Synthesis of 3-Fuoro-4,5-diphenylfuran- 2(5H)-one from Benzoin Ethers. Novel and Efficient Z-E Isomerisation and Cyclisation of 2- Fluoroalkenoate Precursors, Substitution of Vinylic Fluorine. J. Fluorine Chem. 2006, 127, Citováno v: O. Serdyuk, A. Butin, V. Abaev: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Y. Li, K. A. Wheeler, R. Dembinski: Adv. Synth. Catal. 2010, 352, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Červenková Šťastná L.; Auerová, K.; Kvíčala, J.; Čermák, J.: Fluorophilic properties of (perfluorooctyl)ethyldimethylsilyl substituted and tetramethyl(perfluoroalkyl) substituted cyclopentadienes and their Ti(IV), Rh(III), and Rh(I) complexes. J. Organomet. Chem. 2007, 692, Citováno v: A. Krupkova, J. Cermak: J. Inorg. Organomet. Polym. Mat. 2012, 22, J. Cermak, H. N. T. Thu, J. Vcelak, et al.: Molecules 2011, 16, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, L. C. Stastna, J. Cermak, P. Curinova, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, C. E. Petrisor, G. Chahboun, M. A. El Amrani, et al.: Eur. J. Inorg. Chem. 2010, J. Campora, I. Matas, P. Palma, et al.: J. Organomet. Chem. 2010, 695, Hajduch, J.; Paleta, O.; Kvíčala, J.; Haufe, G.: Fluorinated furan-2(5h)-ones: reactivity and stereoselectivity in Diels-Alder reactions. Eur. J. Org. Chem. 2007, Citováno v: I. S. Kondratov, N. A. Tolmachova, V. G. Dolovanyuk, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014,

15 J. P. Bouillon, S. Mykhaylychenko, S. Melissen:Tetrahedron 2012, 68, J. Hajduch, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2011, 132, Y. H. Lam, S. J. Stanway, V. Gouverneur: Tetrahedron 2009, 65, X. L. Hou, Z. Yang, K. S. Yeung and H. N. C. Wong in Five-membered ring systems: furaits and benzofurans, Vol. 20 Eds.: G. W. Gribble and J. A. Joule), 2009, pp A. V. Shastin, V. G. Nenajdenko, V. M. Muzalevskiy, et al.: Tetrahedron 2008, 64, E. Magnier, P. Diter, J. C. Blazejewski: Tetrahedron Lett. 2008, 49, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Pomeisl, K.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Klásek, A; Kafka, S.; Kubelka, V.; Havlíček, J.; Čejka, J.: Limitations of the Wittig-Horner-type annulation of fluorobutenolide moiety to 3- hydroxyquinoline-2,4(2h,3h)-diones. Novel modifications of the Perkow reaction including fluorinated acyloxy leaving groups. Tetrahedron 2007, 63, Citováno v: O. Rudolf, V. Mrkvicka, A. Lycka, et al.: J. Heterocycl.Chem. 2013, 50, E100-E110. S. Kafka, K. Proisl, V. Kasparkova, et al.: Tetrahedron 2013, 69, J. Hajduch, O. Paleta: J. Fluorine Chem. 2011, 132, P. Beier, R. Pohl, A. V. Alexandrova: Synthesis-Stuttgart 2009, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, S. Kafka, A. Klasek, J. Polis, et al.: Tetrahedron 2008, 64, Pomeisl, K.; Čejka, J.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Synthesis of 3-fluorofuran-2(5H)-ones based on Z/E photoisomerisation and cyclisation of 2-fluoro-4-hydroxybut-2-enoates. Eur. J. Org. Chem. 2007, Citováno v: M. Shiri, M. M. Heravi, B. Soleymanifard: Tetrahedron 2012, 68, G. Landelle, M. Bergeron, M. O. Turcotte-Savard, et al.: Chem. Soc. Rev. 2011, 40, O. Serdyuk, A. Butin, V. Abaev: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Y. Li, K. A. Wheeler, R. Dembinski: Adv. Synth. Catal. 2010, 352, Y. Xiong, Z. H. Ju, X. G. Wang, et al.: Chin. J. Org. Chem. 2009, 29, G. Landelle, P. A. Champagne, X. Barbeau, et al.: Org. Lett. 2009, 11, A. S. Konev, A. F. Khlebnikov: Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, S. Arimitsu, J. M. Jacobsen and G. B. Hammond, J. Org. Chem. 2008, 73, Herrmann, P.; Kvíčala, J.; Pouzar, V.; Chodounská, H.: Synthesis of fluorinated steroids using a novel fluorinating agent tetrabutylammonium difluorodimethylphenylsilicate (TAMPS). Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Citováno v: W. Liu, X. Y. Huang, M. J. Cheng: Science 2012, 337, J. R. Hanson, Nat. Prod. Rep. 2010, 27, Kysilka, O.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Kvíčala, J.: HFPO trimer-based alkyl triflate, a novel building block for fluorous chemistry. Preparation, reactions and 19 F gcosy analysis. Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, Citováno v: A. Abate, A. Petrozza, G. Cavallo, et al.: J. Mat. Chem. A 2013, 1, J. A. Gladysz and M. Jurisch in Structural, Physical, and Chemical Properties of Fluorous Compounds, Vol. 308 (Ed. I. T. Horvath), 2012, pp J. A. Mata, M. Poyatos: Curr. Org. Chem. 2011, 15, D. N. Bazhin, T. I. Gorbunova, A. Y. Zapevalov, et al.: Russ. J. Gen. Chem. 2011, 81, A. Nemes, L. Tolgyesi, A. Bodor, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Kysilka, O.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Kvíčala, J.: Fluorous imidazolium room-temperature ionic liquids based on HFPO trimer. J. Fluorine Chem. 2009, 130, Citováno v: W. B. Yi, J. J. Ma, L. Q. Jiang, et al.: J. Fluorine Chem. 2014, 157, S. Paul, W. B. Schweizer, G. Rugg, et al.: Tetrahedron 2013, 69, V. Adamer, G. Laus, U. J. Griesser, et al.: Z. Naturforsch. B 2013, 68, Y. Shen, D. F. Kennedy, T. L. Greaves, et al.: Phys. Chem. Chem.Phys. 2012, 14, B. R. Caes, J. B. Binder, J. J. Blank, et al.: Green Chem. 2011, 13, A. Nemes, L. Tolgyesi, A. Bodor, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, D. Mandal and J. A. Gladysz, Tetrahedron 2010, 66, Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kysilka, O.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Čejka, J.; Kvíčala, J.: Synthesis of bis(polyfluoroalkylated)imidazolium salts as key intermediates for fluorous NHC ligands. J. Fluorine Chem. 2009, 130, Citováno v: J. L. Krinsky, A. Martinez, C. Godard, et al.: Adv. Synth. Catal. 2014, 356, M. Yus, I. M. Pastor: Chem. Lett. 2013, 42,

16 A. B. Pereiro, L. C. Tome, S. Martinho, et al.: Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52, A. B. Pereiro, M. J. Pastoriza-Gallego, K. Shimizu, et al.: J. Phys. Chem. B 2013, 117, S. Martinho, J. M. M. Araujo, L. P. N. Rebelo, et al.: J. Chem. Thermodyn. 2013, 64, V. Adamer, G. Laus, U. J. Griesser, et al.: Z. Naturforsch. B 2013, 68, A. Abate, A. Petrozza, G. Cavallo, et al.: J. Mat. Chem. A 2013, 1, H. Yu, L. Wan, C. Cai: J. Fluorine Chem. 2012, 144, L. Wan, H. Yu, C. Cai: J. Fluorine Chem. 2012, 140, M. Micksch, T. Strassner: Eur. J. Inorg. Chem. 2012, A. Moghimi, H. R. Khavassi, A. H. Benvidic, et al.: J. Iranian Chem. Soc. 2011, 8, J. A. Mata, M. Poyatos: Curr. Org. Chem. 2011, 15, T. Braun, F. Wehmeier: Eur. J. Inorg. Chem. 2011, D. E. Bergbreiter, H. L. Su, H. Koizumi, et al.: J. Organomet. Chem. 2011, 696, A. Nemes, L. Tolgyesi, A. Bodor, et al.: J. Fluorine Chem. 2010, 131, Dolenský, B.; Kvíčala, J.; Paleta, O.; Lang, J.; Dvořáková, H.; Čejka, J.: Trifluoromethylated (tetrahydropyrrolo)quinalozinones by a new three-component reaction and facile assignment of the regio- and stereoisomers formed by NMR spectroscopy. Magn. Res. Chem. 2010, 48, Kvíčala, J.; Beneš, M.; Paleta, O.; Král, V.: Regiospecific nucleophilic substitution in 2,3,4,5,6-pentafluorobiphenyl as model compound for supramolecular systems. Theoretical study of transition states and energy profiles, evidence for tetrahedral S N 2 mechanism. J. Fluorine Chem. 2010, 131, Citováno v: M. Ozcesmeci, O. B. Ecevit, S. Surgun, et al.: Dyes Pigments 2013, 96, M. Oumlzcesmeci, E. Oumlzkan and E. Hamuryudan, et al.: J. Porphyr. Phthalocyan. 2013, 17, S. Nakagaki, G. K. B. Ferreira, G. M. Ucoski, et al.: Molecules 2013, 18, N. S. Kondratyev, A. A. Zemtsov, V. V. Levin, et al.: Synthesis-Stuttgart 2012, 44, J. Tuxen, S. Eibenberger, S. Gerlich, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2011, J. I. T. Costa, A. C. Tome, M. Neves, et al.: J. Porphyr. Phthalocyan. 2011, 15, D. N. Bazhin, E. V. Schegol'kov, Y. S. Kudyakova, et al.: Russ. Chem. Bull. 2011, 60, Paterová, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Kvíčala, J.: Synthesis of 2-(perfluoroalkyl)ethyl potassium sulfates based on perfluorinated Grignard reagents. J. Fluorine Chem. 2010, 131, Citováno v: C. Lueg, F. Galla, B. Frehland, et al.: Arch. Pharm. 2014, 347, Skalická, V.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Březinová, A.; Čejka, J.; Kvíčala, J.: Polyfluoroalkylated Tripyrazolylmethane Ligands: Synthesis and Complexes. J. Fluorine Chem. 2011, 132, Citováno v: F. Kerton in Fluorous Solvents and Related Systems, 2013, pp Ondo, D.; Tkadlecová, M.; Dohnal, V.; Rak, J.; Kvíčala, J.; Lehmann, J. K.; Heintz, A.; Ignatiev, N.: Interaction of Ionic Liquids Ions with Natural Cyclodextrins. J. Phys. Chem. B. 2011, 115, Citováno v: C. Rizzo, F. D'Anna, S. Marullo, et al.: Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, A. M. Fernandes, B. Schroder, T. Barata, et al.: J. Am. Soc. Mass Spectr. 2014, 25, H. Weber, O. Holloczki, A. S. Pensado, et al.: J. Chem. Phys. 2013, 139. M. Rogalski, A. Modaressi, P. Magri, et al.: Int.l J. Mol. Sci. 2013, 14, V. Wintgens, C. Amiel, L. Biczok, et al.: Thermochim. Acta 2012, 548, J. Rak, M. Jakubek, R. Kaplanek, et al.: Inorg. Chem. 2012, 51, S. Pandey, M. Ali, G. Kamath, et al.: Anal. Bioanal. Chem. 2012, 403, U. Domanska, E. V. Lukoshko, M. Krolikowski: Chem. Eng. J. 2012, 183, M. Buaki-Sogo, M. Alvaro, H. Garcia: Tetrahedron 2012, 68, Skalický, M.; Skalická, V.; Rybáčková M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Březinová, A.; Kvíčala, J.: Ag Complexes of NHC Ligands Bearing Polyfluoroalkyl and/or Polyfluoropolyalkoxy Ponytails. Why Are Polyethers More Fluorous Than Alkyls? Organometallics 2012, 31, Citováno v: F. Kerton in Fluorous Solvents and Related Systems, 2013, pp V. Adamer, G. Laus, U. J. Griesser, et al.: Z. Naturforsch. B 2013, 68,

17 54. Bubeníková, M.; Rais, J.; Selucký, P.; Kvíčala, J. Am(III) separation from acidic solutions by diamides of dipicolinic acid. Radiochim. Acta 2013, 101, Paleta, O.; Dolenský, B.; Paleček, J.; Kvíčala, J.: Three-Component (Domino) Reaction Affording Substituted Pyrroloquinazolines: Cyclization Regioselectivity and Stereoselectivity. Eur. J. Org. Chem. 2013, Kvíčala, J.; Schindler, M. ; Kelbichová, V.; Babuněk, M.; Rybáčková, M.; Kvíčalová, M.; Cvačka, J.; Březinová, A. Experimental and Theoretical Study of Hoveyda-Grubbs Catalysts Modified by Perfluorohexyl Ponytail in the Alkoxybenzylidene Ligand. J. Fluorine Chem. 2013, 153, Paleta, O.; Dolenský, B.; Paleček, J.; Kvíčala, J. New nucleophilic rearrangement in the mechanism of the three-component domino cyclisation affording fluoroalkylated (pyrrolo) quinazolines. J. Fluorine Chem. 2014, 157, Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením Nejsou uváděny 3.4. Referátové články 1. Kvíčala, J.; Paleta, O.: Preparation of Unsaturated Organo-Fluorine Compounds by Intramolecular Dehydrohalogenation and Dehalogenation Reactions. Dehalogenation. Houben- Weyl, Methods of Organic Chemistry, sv. E10b/2, str Georg Thieme, Stuttgart, Patenty a patentové přihlášky 1. Paleta, O.; Svoboda, J.; Štěpán, L.; Kvíčala, J.; Pošta, A.; Dědek, V.: Způsob přípravy tetrachlortetrafluorpropanu. Čs. aut. osv (1985). 2. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy 1,2,3-trichlorpentafluorpropanu. Čs. aut. osv (1984). 3. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy trichlorpentafluorpropanu. Čs. aut. osv (1984). 4. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Günter, J; Dědek, V.: Způsob přípravy 1,1,2-trichlorpentafluorpropanu. Čs. aut. osv (1986). 5. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutanolu. Čs. aut. osv (1987). 6. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.; Huňková, A.; Hrubý, V.: Způsob přípravy chlorfluorpropanů. Přihl. vyn. PV (1986). 7. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Způsob přípravy chlorfluorpropenů. Přihl. vyn. PV (1987). 8. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Způsob přípravy chlorfluorpropionylfluoridů. Čs. aut. osv (1989). 9. Paleta, O.; Kvíčala, J.; Dědek, V.: Způsob přípravy hexafluorpropenu a jeho oligomerů. Čs. aut. osv (1989). 10. Paleta, O.; Církva, V.; Kvíčala, J.: Photochemical fluoroalkylation of cyclic ethers. Čes. pat (1997). 11. Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Kysilka, O.: Fluorové iontové kapaliny na bázi imidazoliových solí. Čes. pat (2010). 12. Hošek, J.; Rybáčková, M.; Kvíčala, J.: Stericky bráněné vicinální threo-diaminy s vysokou fluorofilitou. Přihl. vyn. PV (2014). 13. Hošek, J.; Rybáčková, M.; Kvíčala, J.: Vysoce fluorové rutheniové komplexy pro metatezi alkenů na bázi bis(polyfluoralkylovaných) NHC ligandů. Přihl. vyn. PV (2014). 17

18 3.6. Kapitoly v monografiích, monografie 1. Bříza, T.; Kvíčala, J.; Paleta, O.: Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)cyclo-penta- 1,3-diene. Preparation from cyclopenta-1,3-diene, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8- iodooctane and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl triflate. Handbook of Fluorous Chemistry, str Gladysz, J. A., Curran D. P., Horváth, I. T., ed. Wiley-VCH, Weinheim, Kvíčala, J.;Bříza, T.; Paleta, O.: 5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Tridecafluorodec-1-yne. Preparation from ethynyldimethylphenylsilane and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trideca-fluorooctyl triflate. Handbook of Fluorous Chemistry, str Gladysz, J. A., Curran D. P., Horváth, I. T., ed. Wiley-VCH, Weinheim, Články v časopisech bez recenzního řízení, články ve sbornících Nejsou uváděny 3.8. Osobně přednesené přednášky v zahraničí a na mezinárodních konferencích 1. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek V.: (Chlorodifluoromethyl)trifluorooxirane: Synthesis and Reactions. 9th European Symposium on Fluorine Chemistry, Leicester, Kvíčala, J.; Paleta, O.: Reaction of (Chlorodifluoromethyl)trifluorooxirane with Nitrogen Nucleophiles. 13th International Symposium on Fluorine Chemistry, Bochum, J. Fluorine Chem. 1991, 54, Kvíčala, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: 1,2-Difluoro-2-phenylethenyllithium and Other Stabilized 1-Fluoro-1-lithioalkenes. 19 F NMR Spectra, Stability and Reactivity. 12th European Symposium on Fluorine Chemistry, Berlin, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Böhm, S.; Bartošová, I.: Chemistry and Low- Temperature 19 F NMR Spectroscopy of Fluoroderivatives of Ethenyllithium nad (Dimethylphenylsilyl)methyllithium. 16th International Symposium Fluorine Chemistry, Durham, Kvíčala, J.; Štambaský, J.; Skalický, M.; Böhm, S.; Paleta O.: Theoretical calculations on fluorolithiomethanes and their silylated analogues. 13th European Symposium on Fluorine Chemistry, Bordeaux, Kvíčala, J.; Hořčicová, D.; Mysík, P.; Paleta, O.: New Fluorination Reagents Based on Hypervalent Silicon and Tin Compounds. 26th Conference of Organic Chemists, Stará Lesná, Kvíčala, J.: Experimental and Theoretical Chemistry of Fluorocarbenoids. EU-5 RTN Fluorous Phase Meeting, Budapest, Kvíčala, J.; Štambaský, J.: Ab Initio Calculations of Isolated and Microsolvated Fluoro-methyl Carbanions. 14th European Symposium on Fluorine Chemistry, Poznań, Kvíčala, J.; Havlík, M.; Bříza, T.; Kotora, M.; Paleta, O.: Preparation and Transformations of Tetrakis(polyfluoroalkylated) Zirconacyclopentadienes. 17th International Symposium on Fluorine Chemistry, Shanghai, Kvíčala, J; Štambaský, J; Skalický, M.; Paleta, O.: Theoretical and Experimental Chemistry of Highly Unstable Fluorocarbanions. 18th International Symposium on Fluorine Chemistry, Bremen, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Kysilka, O.; Šigut, K.; Paleta, O.: Preparation and Applications of Fluorous Dinitrogen Heterocycles. ACS 18th Winter Fluorine Conference, St. Petersburg, USA Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Šigut, K.; Holan, M.; Babuněk, M.; Paterová, J.: Fluorous Tripyrazolylmethanes Theoretical and Experimental Study. 15th European Symposium on Fluorine Chemistry, Praha, Kvíčala, J., Kysilka, O., Rybáčková, M., Skalický, M. Fluorous Imidazolium Ionic Liquids: Synthesis, Properties, 2D NMR. InterSibFluorine Vladivostok, Rusko,

19 14. Kvíčala, J., Rybáčková, M., Skalický, M., Šigut, K., Holan, M., Babuněk, M., Paterová, J. Fluorous Pyrazoles and Imidazoles, Intermediates for Ligands and Ionic Liquids. The 7th Regular German-Russian-Ukrainian Symposium on Fluorine Chemistry. Schmitten, Německo, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kysilka, O.; Schindler, M.; Paterová, J.; Kelbichová V.; Ducrocq, L.: Fluorous Ligands and Ionic Liquids Based on Polyfluoroalkylated Imidazolium Salts. ACS 19th Winter Fluorine Conference. St. Petersburg, USA, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Schindler, M.; Paterová, J.; Kelbichová, V.; Kysilka, O.; Ducrocq, L.: Transition Metal Complexes Based on Polyfluoroalkylated NHC Ligands. 19th International Symposium on Fluorine Chemistry, Jackson Hole, USA, Kvíčala, J.; Paterová, J.; Kelbichová, V.; Babuněk, M.; Schindler, M.; Skalický, M.; Skalická, V.; Rybáčková, M.: Fluorous imidazolium salts, NHC ligands and Hoveyda-Grubbs catalysts. Plenární přednáška, Perugia Fluorine Days, Perugia, Itálie, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Paterová, J.; Kelbichová, V.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Schindler, M.; Hošek, J.: Tailoring of electronic and fluorous properties by perfluoroalkyl and perfluoropolyether ponytails. 16th European Symposium on Fluorine Chemistry, Ljubljana, Slovinsko, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Kelbichová, V.; Schindler, M.; Hošek, J.: Fluorous Hoveyda- Grubbs Catalysts for Alkene Metathesis. XXIX. Konferencia organických chemikov, Smolenice, Slovensko Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Kelbichová, V.; Schindler, M.; Skalická, V.: Fluorous Hoveyda- Grubbs catalyst: Synthesis and applications. 20th Winter Fluorine Conference, St. Petersburg, USA, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Skalický, M.; Babuněk, M.; Skalická, V.; Kelbichová, V.; Dymičová, M.; Hošek, J.: Polyfluorinated building blocks for fluorous transition metal complexes: Cyclopentadienes, scorpionates, NHC s and Hoveyda-Grubbs catalysts. XXIII. Conference on Advances in Organic Synthesis CAOS, Hradec Králové, ČR, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Babuněk, M.; Kelbichová, V.; Hošek, J.: Multiple fluorous modifications of Hoveyda-Grubbs catalyst. International Symposium on Fluorous Technologies (IsoFT 11), Hong Kong, Čína, Kvíčala, J.; Hošek, J.; Skalický, M.; Paterová, J.; Skalická, V.; Kelbichová, V.; Babuněk, M.; Rybáčková, M.: Perfluoropolyoxaalkylated NHC ligand complexes and Hoveyda-Grubbs catalysts. 1 st Indian International Symposium on Fluorine Chemistry, Delhi, Indie, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Hošek, J.; Rybáčková, M.: Hoveyda-Grubbs 1 st and 2 nd generation catalysts modified with perfluoro(polyoxa)alkanoate ligands. 20th International Symposium on Fluorine Chemistry, Kyoto, Japonsko, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Babuněk, M.; Hošek, J.: Alkene metathesis with fluorinated catalysts and substrates. The 9-th All-Russian Conference Fluorine Chemistry, Moskva, Rusko, Kvíčala, J.: Fluorous transition metal complexes and their applications in alkene metathesis. International Workshop Fluor als Schlüsselelement, Berlin, Německo, Kvíčala, J.; Babuněk, M.; Hošek, J.; Rybáčková, M.: Perfluoropolyether-based ponytails as a key motif in fluorous ligands. International Symposium on Fluorous Technologies IsoFT 13, Budapest, Maďarsko, Kvíčala, J.; Rybáčková, M.; Hošek, J.; Šimůnek, O.: DFT Study on Fluoroalkene Metathesis: The Role of Productive and Non-productive Cycles. 17th European Symposium on Fluorine Chemistry, Paris, Francie, Osobně přednesené přednášky v ČR a na národních konferencích 1. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Reakce chlorfluorpropenů s fluoridovým iontem. 19. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice,

20 2. Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.; Huňková, A.; Hrubý, V.: Fluorace chlorfluorpropanů. Syntéza perfluorpropenu a perfluorallylchloridu. Konference Fluorová chemie 1984, Mezní Louka, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Přeměna chlorfluorpropenů na oligomery hexafluorpropenu. Určení struktury a diskuse mechanismu. 21. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Iontové telomerizace v syntéze fluorovaných látek. 22. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Syntéza a některé reakce perfluorepichlorhydrinu 2- (chlordifluormethyl)-2,3,3-oxiranu. 23. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Chvátal, Z.; Hemer, I.; Dědek, V.: Monomery pro fluorované ionexy. Konference Fluorová chemie, Mezná, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Dědek, V.: Telomerizace v přípravě polyfluorovaných sloučenin. 25. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Pelter, A.: 1-Fluor-1-alkenylkarbanionty stabilita a NMR spektroskopie. 30. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Plocar, J.; Paleta, O.; Pelter, A.: Příprava a reakce 2-fluor-2-buten-4-olidu, intermediátu pro fluorované lignany. 31. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Kvíčala, J.; Vlasáková, R.; Paleta, O.; Pelter, A.: Michaelovy a tandemové adice na ethyl-2- fluor-2-butenoat a 2-fluor-2-buten-4-olid. 32. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 1997, 91, Kvíčala, J.; Kvíčalová, M.; Mysík, P.; Paleta, O.: Nová fluorační činidla na bázi pentakoordinovaných sloučenin křemíku. 33. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 1998, 92, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Böhm, S.; Bartošová, I.: Chemie a nízkoteplotní 19 F NMR spektroskopie fluorderivátů ethenyllithia a (fenyldimethysilyl)lithia. 34. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 1999, 93, Kvíčala, J.; Czernek, J.; Hrabal, R.; Paleta, O.; Böhm, S.; Bartošová, I.: Příprava a reakce silylovaných fluorlithiomethanů. 35. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Liblice, Chem. Listy 2000, 94, Kvíčala, J.; Paleta, O.; Böhm, S.: Výpočty povrchů potenciální energie pro chlor- a fluorlithiomethany. 36. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2001, 95, Kvíčala, J.: Fluorofilní katalyzátory - nová dimenze v homogenní katalýze. Publikum, VŠCHT Praha, Kvíčala, J.: Experimentální a teoretická chemie karbenoidů. 37. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2002, 96, Kvíčala, J.; Skalický, M.: Výpočty F-F interakčních konstant ve fluoralkenech pomocí DFT metod. 39. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2004, 98, Kvíčala, J.; Baszczyňski, O.; Hořčicová, D.: Příprava a reakce C 2 -symetrických dibromidů. 57. zjazd chemických společnosti, Vysoké Tatry, Kvíčala, J.; Baszczyňski, O.: C 2 -Symetrické silolany. 40. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2005, 99, Kvíčala, J.; Skalický, M.: Nefosfinové fluorofilní ligandy pro fluorovou chemii. 41. Konference Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii, Nymburk, Chem. Listy 2006, 100, Kvíčala, J.; Skalický, M.; Rybáčková, M.; Kysilka, O.; Šigut, K.; Babuněk, M.; Holan, M.; Paterová, J.; Polonský, J.: Polyfluorované didusíkaté pětičlenné heterocykly jako intermediáty pro fluorovou chemii. 59. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko,

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav organické technologie VŠCHT PRAHA SVOČ 2005 Václav Matoušek Školitel : Ing. Petr Kačer, PhD. Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. Proč asymetrická hydrogenace?

Více

Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací. Název studijního programu P1417 Chemie

Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací. Název studijního programu P1417 Chemie Doktorský studijní program (obor) a návrh témat disertačních prací Vysoká škola Univerzita Palackého Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu P1417 Chemie Název studijního

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography

Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická VÝROČNÍ ZPRÁVA Ústavu chemie ZA ROK 2013-1 - OBSAH: Kontakt... 4 Ředitel ústavu... 4 Zástupce ředitele... 4 Tajemník... 4 Sekretariát ústavu... 4 Ostatní...

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

1.1.2. ALKENY C n H 2n

1.1.2. ALKENY C n H 2n 1.1.. ALKEY n n 1.1..1. Příprava 1 3 4 I) Z látek se stejným počtem atomů především eliminační reakce 1) Transeliminace v tranzitním stavu jsou eliminující skupiny v antiperiplanární konformaci a) Dehydrohalogenace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Zájem uchazečů o studium Vzdělávací činnost Počty studentů podle skupin studijních oborů podle součástí

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

PROČ PUBLIKOVAT. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV, 2. část. Ing. Milena Šímová

PROČ PUBLIKOVAT. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV, 2. část. Ing. Milena Šímová PROČ PUBLIKOVAT HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV, 2. část Ing. Milena Šímová Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií UNIVERZITY OBRANY si Vás dovolují pozvat na další, již 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Název: Školitel: Vznik radikálů v přítomnosti DNA, heminu, peroxidu vodíku, ABTS, kovových iontů a jejich spektrofotometrická detekce Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Datum: 11.10.2013

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Eva Kakosová 30. Listopadu 2011 Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky mezioborových studií,

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada.

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada. Pravidla pro sestavování individuálních studijních plánů a kontrolu průběhu studia v oboru Environmentální analytická chemie A) Zásady pro tvorbu individuálního studijního plánu 1. Individuální studijní

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Zpráva ze zahraniční odborné stáže

Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zpráva ze zahraniční odborné stáže Zahraniční odborná stáž byla realizována v rámci projektu ROZVOJ A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AKADEMICKÝMI A SOUKROMÝMI SUBJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ

Více

ORGANICKÁ CHEMIE úvod

ORGANICKÁ CHEMIE úvod ORGANICKÁ CEMIE 1 ORGANICKÁ CEMIE úvod Organické látky = látky přítomné v organismu VIS VITALIS ŽIVOTNÍ SÍLA r. 1828 F. Wőhler připravil močovinu. Močovina byla první organickou sloučeninou připravenou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více