Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger"

Transkript

1 Kou ovací p ístup v práci u itele P íru ka Mgr. Václav Šneberger Ostrava 2012

2 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces ve školách MSK, reg.. CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu eské republiky. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Václav Šneberger, 2012 vydal Repronis, 2012 Tisk: Repronis Vydal Repronis v Ostrav v roce 2012 Vydání první ISBN

3 1 Co je kou ování Kou ování je nedirektivní metoda u ení zejména dosp lých založená na kompeten ním modelu u ení s cílem zejména získání nových dovedností a praktických návyk. Oproti klasickému transmisivnímu vyu ování podporuje také rozvoj kompetencí k u ení na základ budování vnit ní motivace klienta - žáka. Ve firemním a organiza ním prost edí je kou ování jako metoda vzd lávání dosp lých využívána dlouhá léta práv pro svou schopnost podporovat p enos informací a dovedností p ímo do praxe a jejich udržitelnost. Nár st efektivity a kvality u ení jsou pak p idanou hodnotou. V kou ování rozlišujeme kou ování transak ní, kde je cílem zejména získání nových dovedností a návyk, nebo kou ování transforma ní, kde je cílem proces zm ny. Role kou e není p edávat hotové znalosti i dovednosti, ale jako pr vodce facilitovat proces u ení s cílem oslovovat vnit ní motivaci klient. Kou tedy není u itelem, který je majitelem všech znalostí, ale pr vodcem podn cujícím individuální a originální cesty u ení. 2 Kou ování ve škole Kou ování a kou ovací kultura se z firemního prost edí dostává do prost edí školství, zejména prost ednictvím kou ování vedoucích pracovník škol v rozvoji manažerských kompetencí, dále prost ednictvím mentoringu pedagogických kompetencí jako prost edku implementace získaných v domostí z literatury i seminá. P estože je kou ování p edevším zam eno na vzd lávání dosp lých, kou ovací kultura a principy lze také aplikovat na vzd lávací strategie p i individuální i skupinové práci s žáky. Kurikulární reforma založená na kompeten ním modelu u ení vyžaduje hledání takových forem a metod u ení žák a student, které v sob obsahují všechny složky kompetence, ne jen klasické p edávání hotových znalostí. P evládajícím zp sobem výuky v našem školství je bohužel i nadále transmisivní p edávání znalostí, které ale neodpovídá možnostem a pot ebám student v 21. století, zejména v oblasti klí ových kompetencí jako jsou kompetence k vlastnímu u ení a další. Podpora forem výuky zam ených primárn na získávání dovedností jako je nap íklad kou ování umož uje ve svém d sledku napl ování princip budování školy jako u ící se organizace, kde se u í nejen 3

4 studenti, ale i u itelé a jejich vedení. Platí zlaté pravidlo, že kompetentního studenta m že vést zase jen kompetentní u itel. Metody u ení zam ené na rozvoj kompetencí Znalosti - zdroje: knihy, internet, klasické transak ní u ení, workshopy, seminá e Dovednosti zdroje: kou ování a mentoring (na specifické kompetence zam ené kou ování) Postoje - zdroje: osobnostní a sociální výchova, zkušenost, modelování, supervize Efektivita a kvalita vzd lávání tedy poroste, pokud v rámci procesu u ení budou zastoupeny minimáln dv formy u ení, nap íklad znalost teorie podpo ena praktickou využitelností. Postoje k tématu i obsahu u ení a vnit ní motivace se dozvídat a u it dalšímu také výrazn roste, pokud jsou v procesu u ení akcentovány všechny složky kompetence. Kou ovací p ístup také umož uje odkrývat skrytý potenciál a v rámci kompeten ního modelu u ení tak dochází v procesu u ení k pohybu od nev domé nekompetence - nevím, že neumím, až do fáze nev domé kompetence - nevím, že umím d lám to. Nev domá nekompetence V této etap nemáte dostatek informací na to, abyste mohli ešit problémy, a neuv domujete si, že pot ebné informace nemáte. V domá nekompetence V této etap stále postrádáte pot ebné informace, ale uv domujete si, že je nemáte. V domá kompetence Máte pot ebné informace a víte, že je máte. Nejste si ješt p esn a pln jisti tím, jak je používat, nepoužíváte je automaticky. 4

5 Nev domá kompetentnost Máte informace, které pot ebujete a natolik jste si je osvojili, že nemusíte p emýšlet o jednotlivých detailech, abyste v d li, co funguje a co ne. Úsp šn jste p etavili informace v poznání. 3 Principy kou ování Kou ovací p ístup v práci u itele, vždy p edstavuje vztah mezi u itelem a žákem, který je založen na dobrovolnosti a partnerství. Na rozdíl od mocenského pojetí vyu ování, kde u itel je majitelem znalostí a správných odpov dí, který kvality a kompetence studenta oce uje známkami a ov uje hledáním deficit u studenta, kou ovací p ístup vždy staví na již získaných kompetencích, které rozši uje, hodnotí vlastní posun studenta v procesu u ení. Vn jší motivace (známky, pochvaly atd.) p i d sledném aplikování kou ovacího p ístupu ztrácejí sv j význam a jsou nahrazeny vlastní a vnit ní touhou objevovat a poznávat sv t kolem sebe prost ednictvím u ení. Benefitem kou ovacího p ístupu je také podpora klí ových kompetencí u žák, zejména: Rozvoj partnerství a d v ry v sebe sama, kdy je student veden k vytvá ení užite ných vztah s vrstevníky i dosp lými a d v e ve vlastní schopnosti a umí je posoudit oproti neosobnímu na u ivo zam eného vnímání vzd lání a potvrzování student v jejich kompetencích z vn jšku dosp lými u iteli. Rozvoj uv dom ní, tedy schopnost vnímat vlastní realitu, užite nost znalostí pro další život, stejn jako rozvoj kompetencí k u ení, návyk s respektem k vlastní originální individuální situaci studenta oproti jednotnému p ístupu ke všem, jednotnému posuzování kompetencí a porovnávání student mezi sebou. Rozvoj odpov dnosti za vlastní u ení, vnímání vlastního mandátu a hranic oproti jejich vymezování z vn jšku dosp lými autoritami. Všichni si p ejeme, aby školy opoušt li zdrav sebev domí, odpov dní a uv dom lí žáci. Bohužel ve školách nev nujeme rozvoji t chto kvalit u žák pat i nou pozornost. Naopak 5

6 lp ním na kontrole, vlastní moci a oce ováním bezchybnosti rozvoj t chto vlastností u žák potla ujeme. Kou ovací p ístup tento centralistický a mocenský p ístup nahrazuje rozvíjením partnerství v rámci školy, hledáním vnit ní motivace žák a respektováním individuálních vzd lávacích pot eb. Zm na p ístupu k žák m a jejich vedení kou ovacím p ístupem ale v bec neznamená snížení náro nosti. Naopak, kou ovací p ístup, který umož uje plánování vlastního procesu u ení a p ijímání zodpov dnosti za výsledek u ení, je pro studenty mnohem náro n jší než nap íklad memorování velkého množství u iva. Žáci se tak v rámci nejr zn jších oblastí u iva u í také být náro ní sami na sebe, rozvíjí schopnosti pot ebné k odhadnutí vlastních možností, plánování a p evzetí odpov dnost za výsledek. 4 Kou ování versus instruktáž Ian Fleming v knize Kou ování ukazuje názorn rozdíl mezi klasickým pojetím vyu ování založeném na instruktáži a kou ovacím p ístupem: Instruktáž kontrola míry a rychlosti p edávaných informací íkáte žák m, co mají d lat m žete být odtažití a neosobní Kou ovací p ístup umož ujete žák m, aby si sami ur ovali tempo práce žáky vedete, aby si našli ešení i vybrali vhodnou metodu spoléháte na sílu osobního vztahu m žete p edávat stejnou informaci všem poskytujete žák m návod, jak ur ité v ci d lat o ekáváte pasivní roli žák upravujete u ení podle pot eb jednotlivce i skupiny, t ídy povzbuzujete žáky, aby nabyté poznatky využili v co nejvíce situacích aktivn zapojujete žáky do procesu u ení 6

7 Instruktáž prosazujete jeden p ístup nebo metodu, kterou se ostatní budou ídit snažíte se zamezit tomu, aby žáci chybovali poskytujete odpov di na otázky Kou ovací p ístup povzbuzujete žáky, aby vyzkoušeli celou adu alternativních metod využíváte chyby jako p íležitosti nau it se n co nového p edkládáte problémy a diskujete s žáky o jejich návrzích ešení asto musíte n koho rozsoudit, hodnotit povzbuzujete ostatní ke stanovení a hodnocení vlastního pokroku 5 Formy kou ování ve škole Kou ovací p ístup vychází z individuálního pojetí u ícího se vztahu, nicmén lze kou ovat i t ídní kolektivy nebo zájmové skupiny. Taková práce má svá specifika zejména s ohledem na dynamiku skupiny nebo spole ný týmový cíl. Základní formou kou ování ve školství je forma individuální, umož ující plánovat proces u ení, individualizovat výuku, zvládnout obtížnou životní situaci nebo takzvaný peercoaching, tedy podpora student mezi sebou. Skupinové formy kou ování m žete v pedagogické praxi uplatnit zejména v rámci životních funkcí tým a skupin, jako je nap íklad stanovování pravidel, plánování spole ných aktivit nebo ešení problém týkajících se zájm skupiny i týmu. Rozdíl mezi týmovým a skupinovým procesem je ten, že tým má vždy n jaký spole ný cíl s r znorodými funkcemi jeho len, zatímco skupina je r znorodé uskupení s jedním spole ným zájmem, kde jsou si ale všichni ú astníci rovni (nap íklad t ída p i výuce cizího jazyka). 7

8 Kdy to nebude fungovat aneb kontraindikace kou ovacího p ístupu Vhodná p íležitost pro využití kou ovacího p ístupu je v zásad vždy, kdy vidíte potenciál studenta ve zlepšení jeho procesu u ení, získávání nových kompetencí a zvyšování a zkvalit ování výkonu. Mezi situace, kdy není tento p ístup vhodný, pat í: disciplinární ízení krizové situace vyžadující okamžitou akci pokud žák nechce být kou ován v období náro ných zm n v t ídních kolektivech 6 Proces kou ování, jeho struktura Kou ování je jako specifická forma rozhovoru realizováno v následujících krocích: zjišt ní úrovn kompetencí stanovení cíl ur ení konkrétních akcí ov ení pokroku a kontrola Kou ovací p ístup pak v sob obsahuje rovinu struktury, která je tvo ena po sob jdoucími fázemi rozhovoru, rovinu procesní zahrnující pot ebné dovednosti kou e jako je aktivní naslouchání, zp tná vazba, kladení otev ených otázek a rovinu obsahovou týkající se konkrétního tématu, v etn informací vedoucích ke spln ní vlastních cíl. 8

9 MODEL GROW - 4 fáze kou ovacího rozhovoru GROW model je jedním ze základních zp sob vedení kou ovacího rozhovoru. Uzav ení a prodiskutování každé z t chto fází je nutnou podmínkou pro p echod do další fáze, a už se jedná o p timinutový rozhovor na chodb i hodinový rozhovor s žákem v kabinetu, t íd. Využívání GROW modelu kou ovacího rozhovoru umož uje žák m: identifikovat bílá místa nebo pojmenovat p ekážky, problémy zvyšuje rozvoj uv dom ní rozši uje p íležitosti a možnosti projas uje myšlenky vytvá í konkrétní akce a aktivity odbourává p ekážky v u ení a uvol uje kreativní potenciál Vhodné otázky ve fázi stanovování cíl : eho chcete dosáhnout? Jaký cíl si stanovíte? Jedná se o kone ný cíl nebo je cíl procesní? Jaký úkol máte splnit? Jaké úrovn má výkon/kompetence dosáhnout? 9

10 Co v dané kompetenci je od vás o ekáváno? Kam se chcete dostat, co chcete zm nit? Co pozitivního to p inese? Jak poznáte, že jste cíl splnil? Pro je to d ležité (jak obtížné, dosažitelné, m itelné)? Vhodné otázky ve fázi zkoumání reality: Jaká je sou asná situace? Jak postupujete te? Jak jste cíl splnil? Co se da í? Pro? Jak jste to dokázal? Co Vám v tom pomáhá? Co už se ud lalo, co se v d sledku toho stalo? V em p esn spo ívá problém? Jak se problém projevuje? Koho se to týká? Kdy a jak k problému dochází a kdy ne? Jaké jsou p ekážky na cest kup edu Vhodné otázky ve fázi hledání p íležitostí: Jaké možnosti vidíte? Co bychom ješt mohli ud lat? Co by mohlo napomoci realizovat naše cíle? Jaká jsou rizika? Která možnost p inese nejlepší výsledek? Co když? Jaké jsou klady a zápory spojené s tímto návrhem? Kdo jiný má tuto zkušenost? Kdyby ti n kdo mohl splnit jedno p ání Co kdybychom uvažovali o 10

11 Vhodné otázky pro fázi plánování: Co s tím ud láte? Jak je to v souladu s vašimi cíli? Kdy, kde, jak, kdo Kdy za nete a jak to vyhodnotíte? Kdo o tom musí v d t, podpo í vás? Jaká kritéria máte? Jsou vaše cíle SMART? 7 Základní dovednosti v kou ování Kompetence profesionálních kou, kterými se m žeme inspirovat pro zavád ní kou ovacího p ístupu ve školách, nejlépe shrnuje Mezinárodní federace kou. Více informací naleznete na A. VYTVO ENÍ ZÁKLAD PRO PRÁCI S KLIENTEM 1. DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU A PROFESIONÁLNÍCH STANDARD 2. DEFINICE DOHODY (KONTRAKTU) PRO KOU INK B. VYTVO ENÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU 3. VYTVO ENÍ D V RY A BLÍZKOSTI S KLIENTEM 4. KOU OVACÍ POZICE (P ÍTOMNOST KOU E) C. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 5. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 6. UŽÍVÁNÍ SILNÝCH OTÁZEK 7. P ÍMÁ KOMUNIKACE D. PODPORA U ENÍ A DOSAŽENÍ VÝSLEDK 8. ROZVOJ SEBEUV DOM NÍ (UMOŽNIT KLIENTOVI UV DOMIT SI SVOU SITUACI) 9. NAVRHOVÁNÍ AKCÍ 11

12 10. PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍL 11. ÍZENÍ ROZVOJE A ODPOV DNOSTI Protože kou ovací kultura její p ístup je asto odlišná od pojetí našeho vzd lávacího systému, zd razn me následující kompetence u itele jako zásadní pro úsp ch jakéhokoli kou ovacího rozhovoru, vztahu. Vytvá ení vztahu s žákem, který je d v rný a profesionální, nem žeme tedy vystupovat v roli arbitra a zárove nabízet podporu, cílem je jasný, pokud možno písemný kontrakt se žákem i skupinou, obsahující práva povinnosti, role, frekvenci sch zek, zp sob monitorování a hodnocení pokroku žáka. Kladení otázek, d ležitá kompetence v oblasti kladení otev ených otázek, kdy žák získává prostor pro vlastní p emýšlení, formulování tezí, promyšlení možných ešení. Naslouchání, kompetence aktivního naslouchání, která v sob obsahuje verbální i neverbální tení signál, nep edjímání i manipulaci, ochotu se dozvídat nové informace a být fanouškem studenta. 8 Kou ovací desatero pro u itele Pro zjednodušení kou ovacího p ístupu ve školách jsme vytvo ili desatero, které m že sloužit jako vodítko pro zavád ní tohoto p ístupu. Tedy, jako kou žák : Po ád se snaž být nápomocen a na stran ešení! Je to co je - bu v kontaktu s realitou! Bu fanouškem žáka! Cokoliv d láš, je intervence! Jen žák je ten, kdo vlastní problém a jeho ešení! Netla eku, te e sama! Mysli na na asování intervence! Bu konstruktivní! 12

13 Všechno jsou data, chyby jsou vítány, m žeme se z nich u it! Když nevíš, zeptej se a sdílej! 9 Deset praktických p íležitostí pro využití kou ování pro u itele Z workshop o využití kou ovacího p ístupu ve školách vyplývá, že u itelé vidí p íležitosti pro jeho využití v širokém spektru inností v škole. Zejména zmi ují participaci na plánování výuky a na tvorb podn tného demokratického prost edí. Zárove je kou ovací p ístup využíván jako nástroj pedagogické individualizace s cílem podpo it studenty k dosažení osobního maxima. 1. Plánování a hodnocení individuálního vzd lávacího plánu studenta Využívání individuální vzd lávacího plánu je dnes rozší ené zejména u d tí se specifickými pot ebami. Jeho využití by však bylo efektivní i u b žných žák, nebo podporuje jejich motivaci a zodpov dnost za vlastní výsledky. 2. Plánování a hodnocení výuky Kou ovací p ístup jako konstruktivistická metoda je ideálním nástrojem pro zapojení žák nebo i komunity do plánování metod a forem výuky v nejr zn jších p edm tech, p i plánování mezioborových projekt. Umožní tak zjistit úrove kompetencí žák p edem a p ipravit spole n takový vzd lávací program, který zohlední pot eby žák, a zárove zaru í využití jejich potenciálu pro spole né u ení. 3. Tvorba spole ných pravidel je další p íležitostí zejména pro vedení student k participaci tvorby demokratických hodnot. 4. Žákovské samosprávy (parlamenty), kde se žáci podílejí na ízení školy s jasným mandátem. 5. ešení konkrétních problém v t ídních kolektivech. 6. Prevence sociáln patologických jev. 7. Adapta ní proces u nov p íchozích žák. 13

14 8. U ení se u it, získávat klí ové kompetence, ídit si vlastní proces u ení v etn plánování volného asu, získávání zdroj. 9. Plánování vlastní budoucnosti, volba povolání, studia. 10. Zvyšování motivace žák. 10 Záv re ná doporu ení Tato informativní p íru ka má sloužit jako první základní informace o možnostech využití kou ovacího p ístupu p i práci s žáky ve školách. V íme, že nyní máte jasn ji a zárove novou adu dalších otázek. Tato p íru ka rozhodn nem že suplovat praktický výcvik v kou ovacích nebo mentorských dovednostech, který je pro kvalitní zavád ní kou ovacího p ístupu nepostradatelný. Nic Vám ale nebrání zkoušet, hledat a u it se již nyní. 11 Zdroje informací k tématu kou ování Literatura Základní knihy o kou ování: WHITMORE, John. Kou ování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního kou ování. 3., dopl. a p eprac. vyd. P eklad Aleš Lisa. Praha: Management Press, 2009, 243 s. ISBN GALLWEY, W. Inner Game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. P eklad Aleš Lisa. Praha: Management Press, 2010, 258 s. ISBN PARMA, Petr. Um ní kou ovat. 1. vyd. Praha: Alfa, 2006, 222 s. ISBN X BOBEK, Milan a Petr PENIŠKA. Práce s lidmi: u ebnice poradenství, kou ování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese: s úvodem do filozofie práce s lidmi, systémových v d a psychologie. Vyd. 1. Brno: NC Publishing, 2008, 286 s. Gaia, 2. ISBN BOHO KOVÁ, Irma. Sám sob kou em: cesta k úsp chu v práci i v život. Olomouc: Poznání, 2010, 102 s. ISBN

15 ATKINSON M., CHOIS R., Atkinson M., Chois R. Kou ink v da i um ní. Portál, ISBN FISCHER-EPE, Maren. Kou ování: zásady a techniky profesního doprovázení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 187 s. ISBN HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a kou ování v každodenní praxi: zásady a techniky profesního doprovázení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 255 s. ISBN SUCHÝ, Ji í, Pavel NÁHLOVSKÝ a Robert UNGVARI. Životní kou ování a sebekou ování: klí k pozitivním zm nám a osobní spokojenosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 110 s. Poradce pro praxi. ISBN SUCHÝ, Ji í. Kou ování v manažerské praxi: klí k pozitivním zm nám a osobnímu r stu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 124 s. ISBN STACKE, Édouard. Kou ování pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 154 s. ISBN HORSKÁ, Viola. Kou ování ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 174 s. Pedagogika (Grada). ISBN Možné inspirativní knihy o mentálních technikách, vedení lidí, ízení zm n apod.: ROCK, David. Leadership s klidnou myslí: šest krok ke zm n výkonnosti: pomozte lidem lépe myslet - ne íkejte jim, co mají d lat!. Praha: Pragma, c2009, 262 s. ISBN ROCK, David. Jak pracuje váš mozek: strategie pro p ekonání rušivých vliv, obnovení soust ed ní a pro byst ejší práci po celý den. Praha: Pragma, c2010, 286 s. ISBN TEPPERWEIN, Kurt. Mentální trénink: praktická kniha jak se uvol ovat, erpat nové síly a utvá et sv j život. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, 2009, 212 s. ISBN CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Jak zefektivnit práci v týmu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 195 s. ISBN knížka, která dává do souvislostí typologii MBTI s výkonností v týmu a kou- ováním HRONÍK, František. Hodnocení pracovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 126 s. ISBN knížka o hodnocení pracovník v etn ukázek tzv. kompeten ních model a práce s nimi MEULMEESTER, F. Zm na p ijde, když se zastavíš: gestalt p ístup v organizacích. Vyd. 1. Dob íš: Drvošt p, 2010, 122 s. ISBN kniha o zm nách a jejich ízení z gestalt erspektivy Knihy o NLP: MCDERMOTT, Ian. Neurolingvistické programování v manažerské praxi: efektivní komunikace - motivování - vedení tým. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999, 222 s. ISBN ALDER, Harry. NLP pro manažery: jak v práci dosáhnout vynikajících výsledk. Vyd. 1. P eklad Eva Küblbeková. Praha: Pragma, 1997, 216 s. ISBN KNIGHT, Sue. NLP v praxi: neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedine nosti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2011, 370 s. ISBN LUBECK, W. Základní kniha spirituální NLP. Vyd. 1. Praha: Pragma, 1999, 234 s. ISBN

16 Organizace, které zašti ují kou ovací i mentorskou profesi v R: eská asociace kou - ICF - International Coach Federation (Mezinárodní federace kou ) - organizace sdružující profesionální kou e, kte í kou ují v oblasti profesního i osobního života, a kte í se hlásí se ke kou inku tak, jak ho ICF definuje - - zájemci zde najdou krom informací ke lenství v ICF také ke stažení ICF kompetence kou e a etický kodex kou e oba dokumenty jsou užite né p i sebereflexi a rozvoji kou EMCC - Evropská asociace mentor a kou - Kde m žete absolvovat mentorský i kou ovací výcvik? Výcviky kou v sou asné dob nabízí celá ada organizací. Koncepce t chto výcvik vychází z r zných psychoterapeutických i jiných škol. Výcviky se tudíž od sebe liší základními myšlenkami, na kterých jsou postaveny, metodami, zp soby práce s klientem. Nicmén všem sm r m je spole ný nedirektivní partnerský p ístup ke klient m, rozši ování jejich odpov dnosti, uv dom ní, d raz na sebereflexi, u ení a hledání vlastní cesty. Neexistuje jednoduchý návod, jaký kou ovací sm r si pro sebe zvolit. P i jeho výb ru je užite né se alespo stru n seznámit s filosofií, ze které daný sm r vychází. P i výb ru konkrétního výcviku je potom d ležité zvažovat r zná kritéria, která jsou ovlivn na i tím, co od výcviku o ekáváme: sm r, ze kterého výcvik vychází (gestalt, systemika, Erickson, ) akreditace pot ebuji, aby m l výcvik akreditaci? u koho je výcvik akreditován? získám b hem výcviku pot ebné znalosti a dovednosti? cena individuální kritéria (místo konání výcviku, jeho organizace, lekto i apod.) Uvedené výcviky nijak nepreferujeme, ale vybrali jsme je z toho d vodu, že v tšinou mají u nás nejdelší tradici nebo s lektory, kte í je vedou, máme osobní pozitivní zkušenost. Výcviky kou : sm r Johna Whitmora (n kdy ozna ováno jako tzv. exekutivní kou ink) u nás ší í a reprezentuje - zde zájemci najdou i zajímavé lánky ke kou ování - gestalt kou ink systemický p ístup Institut pro systemickou zkušenost - Hermés SPAS Praha - Dalet - Systemický institut - QED Group - result kou ink - zde se po registraci dají zdarma stáhnout i zajímavé materiály od Davida Rocka o motivaci a vedení lidí kou ink inspirovaný Miltonem Ericksonem program, který školí p ímo zakladatelka tohoto sm ru - Marilyn Atkinson výcvik se jmenuje Kou ink - V da a um ní - 16

17 Další dostupné zdroje ke kou ování: Užite ným zdrojem dalších cenných a inspirativních informací ke kou inku a mentoringu je též internet. Nap. spole nost Kou ink centrum p ipravila pro zájemce o kou ování celý cyklus krátkých videopo ad, ve kterých zkušení lekto i kou ové Kou ink centra vysv tlují zájemc m o kou ování, co je to kou ink, jaká je jeho historie, specifika oproti jiným zp sob m práce s lidmi, metody, zp soby použití i omezení. Tato videa najdete na ve vyhledava i sta í zadat kou ink centrum. Sí ová generace Se zavád ním nedirektivním zp sob vedení lidí ve školství souvisí i problematika tzv. sí- ové generace. Inspirativní lánky o ní najdete nap. na metodickém portále rvp.cz nebo na webu spole nosti Unisona:

18

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více