Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger"

Transkript

1 Kou ovací p ístup v práci u itele P íru ka Mgr. Václav Šneberger Ostrava 2012

2 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces ve školách MSK, reg.. CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu eské republiky. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Václav Šneberger, 2012 vydal Repronis, 2012 Tisk: Repronis Vydal Repronis v Ostrav v roce 2012 Vydání první ISBN

3 1 Co je kou ování Kou ování je nedirektivní metoda u ení zejména dosp lých založená na kompeten ním modelu u ení s cílem zejména získání nových dovedností a praktických návyk. Oproti klasickému transmisivnímu vyu ování podporuje také rozvoj kompetencí k u ení na základ budování vnit ní motivace klienta - žáka. Ve firemním a organiza ním prost edí je kou ování jako metoda vzd lávání dosp lých využívána dlouhá léta práv pro svou schopnost podporovat p enos informací a dovedností p ímo do praxe a jejich udržitelnost. Nár st efektivity a kvality u ení jsou pak p idanou hodnotou. V kou ování rozlišujeme kou ování transak ní, kde je cílem zejména získání nových dovedností a návyk, nebo kou ování transforma ní, kde je cílem proces zm ny. Role kou e není p edávat hotové znalosti i dovednosti, ale jako pr vodce facilitovat proces u ení s cílem oslovovat vnit ní motivaci klient. Kou tedy není u itelem, který je majitelem všech znalostí, ale pr vodcem podn cujícím individuální a originální cesty u ení. 2 Kou ování ve škole Kou ování a kou ovací kultura se z firemního prost edí dostává do prost edí školství, zejména prost ednictvím kou ování vedoucích pracovník škol v rozvoji manažerských kompetencí, dále prost ednictvím mentoringu pedagogických kompetencí jako prost edku implementace získaných v domostí z literatury i seminá. P estože je kou ování p edevším zam eno na vzd lávání dosp lých, kou ovací kultura a principy lze také aplikovat na vzd lávací strategie p i individuální i skupinové práci s žáky. Kurikulární reforma založená na kompeten ním modelu u ení vyžaduje hledání takových forem a metod u ení žák a student, které v sob obsahují všechny složky kompetence, ne jen klasické p edávání hotových znalostí. P evládajícím zp sobem výuky v našem školství je bohužel i nadále transmisivní p edávání znalostí, které ale neodpovídá možnostem a pot ebám student v 21. století, zejména v oblasti klí ových kompetencí jako jsou kompetence k vlastnímu u ení a další. Podpora forem výuky zam ených primárn na získávání dovedností jako je nap íklad kou ování umož uje ve svém d sledku napl ování princip budování školy jako u ící se organizace, kde se u í nejen 3

4 studenti, ale i u itelé a jejich vedení. Platí zlaté pravidlo, že kompetentního studenta m že vést zase jen kompetentní u itel. Metody u ení zam ené na rozvoj kompetencí Znalosti - zdroje: knihy, internet, klasické transak ní u ení, workshopy, seminá e Dovednosti zdroje: kou ování a mentoring (na specifické kompetence zam ené kou ování) Postoje - zdroje: osobnostní a sociální výchova, zkušenost, modelování, supervize Efektivita a kvalita vzd lávání tedy poroste, pokud v rámci procesu u ení budou zastoupeny minimáln dv formy u ení, nap íklad znalost teorie podpo ena praktickou využitelností. Postoje k tématu i obsahu u ení a vnit ní motivace se dozvídat a u it dalšímu také výrazn roste, pokud jsou v procesu u ení akcentovány všechny složky kompetence. Kou ovací p ístup také umož uje odkrývat skrytý potenciál a v rámci kompeten ního modelu u ení tak dochází v procesu u ení k pohybu od nev domé nekompetence - nevím, že neumím, až do fáze nev domé kompetence - nevím, že umím d lám to. Nev domá nekompetence V této etap nemáte dostatek informací na to, abyste mohli ešit problémy, a neuv domujete si, že pot ebné informace nemáte. V domá nekompetence V této etap stále postrádáte pot ebné informace, ale uv domujete si, že je nemáte. V domá kompetence Máte pot ebné informace a víte, že je máte. Nejste si ješt p esn a pln jisti tím, jak je používat, nepoužíváte je automaticky. 4

5 Nev domá kompetentnost Máte informace, které pot ebujete a natolik jste si je osvojili, že nemusíte p emýšlet o jednotlivých detailech, abyste v d li, co funguje a co ne. Úsp šn jste p etavili informace v poznání. 3 Principy kou ování Kou ovací p ístup v práci u itele, vždy p edstavuje vztah mezi u itelem a žákem, který je založen na dobrovolnosti a partnerství. Na rozdíl od mocenského pojetí vyu ování, kde u itel je majitelem znalostí a správných odpov dí, který kvality a kompetence studenta oce uje známkami a ov uje hledáním deficit u studenta, kou ovací p ístup vždy staví na již získaných kompetencích, které rozši uje, hodnotí vlastní posun studenta v procesu u ení. Vn jší motivace (známky, pochvaly atd.) p i d sledném aplikování kou ovacího p ístupu ztrácejí sv j význam a jsou nahrazeny vlastní a vnit ní touhou objevovat a poznávat sv t kolem sebe prost ednictvím u ení. Benefitem kou ovacího p ístupu je také podpora klí ových kompetencí u žák, zejména: Rozvoj partnerství a d v ry v sebe sama, kdy je student veden k vytvá ení užite ných vztah s vrstevníky i dosp lými a d v e ve vlastní schopnosti a umí je posoudit oproti neosobnímu na u ivo zam eného vnímání vzd lání a potvrzování student v jejich kompetencích z vn jšku dosp lými u iteli. Rozvoj uv dom ní, tedy schopnost vnímat vlastní realitu, užite nost znalostí pro další život, stejn jako rozvoj kompetencí k u ení, návyk s respektem k vlastní originální individuální situaci studenta oproti jednotnému p ístupu ke všem, jednotnému posuzování kompetencí a porovnávání student mezi sebou. Rozvoj odpov dnosti za vlastní u ení, vnímání vlastního mandátu a hranic oproti jejich vymezování z vn jšku dosp lými autoritami. Všichni si p ejeme, aby školy opoušt li zdrav sebev domí, odpov dní a uv dom lí žáci. Bohužel ve školách nev nujeme rozvoji t chto kvalit u žák pat i nou pozornost. Naopak 5

6 lp ním na kontrole, vlastní moci a oce ováním bezchybnosti rozvoj t chto vlastností u žák potla ujeme. Kou ovací p ístup tento centralistický a mocenský p ístup nahrazuje rozvíjením partnerství v rámci školy, hledáním vnit ní motivace žák a respektováním individuálních vzd lávacích pot eb. Zm na p ístupu k žák m a jejich vedení kou ovacím p ístupem ale v bec neznamená snížení náro nosti. Naopak, kou ovací p ístup, který umož uje plánování vlastního procesu u ení a p ijímání zodpov dnosti za výsledek u ení, je pro studenty mnohem náro n jší než nap íklad memorování velkého množství u iva. Žáci se tak v rámci nejr zn jších oblastí u iva u í také být náro ní sami na sebe, rozvíjí schopnosti pot ebné k odhadnutí vlastních možností, plánování a p evzetí odpov dnost za výsledek. 4 Kou ování versus instruktáž Ian Fleming v knize Kou ování ukazuje názorn rozdíl mezi klasickým pojetím vyu ování založeném na instruktáži a kou ovacím p ístupem: Instruktáž kontrola míry a rychlosti p edávaných informací íkáte žák m, co mají d lat m žete být odtažití a neosobní Kou ovací p ístup umož ujete žák m, aby si sami ur ovali tempo práce žáky vedete, aby si našli ešení i vybrali vhodnou metodu spoléháte na sílu osobního vztahu m žete p edávat stejnou informaci všem poskytujete žák m návod, jak ur ité v ci d lat o ekáváte pasivní roli žák upravujete u ení podle pot eb jednotlivce i skupiny, t ídy povzbuzujete žáky, aby nabyté poznatky využili v co nejvíce situacích aktivn zapojujete žáky do procesu u ení 6

7 Instruktáž prosazujete jeden p ístup nebo metodu, kterou se ostatní budou ídit snažíte se zamezit tomu, aby žáci chybovali poskytujete odpov di na otázky Kou ovací p ístup povzbuzujete žáky, aby vyzkoušeli celou adu alternativních metod využíváte chyby jako p íležitosti nau it se n co nového p edkládáte problémy a diskujete s žáky o jejich návrzích ešení asto musíte n koho rozsoudit, hodnotit povzbuzujete ostatní ke stanovení a hodnocení vlastního pokroku 5 Formy kou ování ve škole Kou ovací p ístup vychází z individuálního pojetí u ícího se vztahu, nicmén lze kou ovat i t ídní kolektivy nebo zájmové skupiny. Taková práce má svá specifika zejména s ohledem na dynamiku skupiny nebo spole ný týmový cíl. Základní formou kou ování ve školství je forma individuální, umož ující plánovat proces u ení, individualizovat výuku, zvládnout obtížnou životní situaci nebo takzvaný peercoaching, tedy podpora student mezi sebou. Skupinové formy kou ování m žete v pedagogické praxi uplatnit zejména v rámci životních funkcí tým a skupin, jako je nap íklad stanovování pravidel, plánování spole ných aktivit nebo ešení problém týkajících se zájm skupiny i týmu. Rozdíl mezi týmovým a skupinovým procesem je ten, že tým má vždy n jaký spole ný cíl s r znorodými funkcemi jeho len, zatímco skupina je r znorodé uskupení s jedním spole ným zájmem, kde jsou si ale všichni ú astníci rovni (nap íklad t ída p i výuce cizího jazyka). 7

8 Kdy to nebude fungovat aneb kontraindikace kou ovacího p ístupu Vhodná p íležitost pro využití kou ovacího p ístupu je v zásad vždy, kdy vidíte potenciál studenta ve zlepšení jeho procesu u ení, získávání nových kompetencí a zvyšování a zkvalit ování výkonu. Mezi situace, kdy není tento p ístup vhodný, pat í: disciplinární ízení krizové situace vyžadující okamžitou akci pokud žák nechce být kou ován v období náro ných zm n v t ídních kolektivech 6 Proces kou ování, jeho struktura Kou ování je jako specifická forma rozhovoru realizováno v následujících krocích: zjišt ní úrovn kompetencí stanovení cíl ur ení konkrétních akcí ov ení pokroku a kontrola Kou ovací p ístup pak v sob obsahuje rovinu struktury, která je tvo ena po sob jdoucími fázemi rozhovoru, rovinu procesní zahrnující pot ebné dovednosti kou e jako je aktivní naslouchání, zp tná vazba, kladení otev ených otázek a rovinu obsahovou týkající se konkrétního tématu, v etn informací vedoucích ke spln ní vlastních cíl. 8

9 MODEL GROW - 4 fáze kou ovacího rozhovoru GROW model je jedním ze základních zp sob vedení kou ovacího rozhovoru. Uzav ení a prodiskutování každé z t chto fází je nutnou podmínkou pro p echod do další fáze, a už se jedná o p timinutový rozhovor na chodb i hodinový rozhovor s žákem v kabinetu, t íd. Využívání GROW modelu kou ovacího rozhovoru umož uje žák m: identifikovat bílá místa nebo pojmenovat p ekážky, problémy zvyšuje rozvoj uv dom ní rozši uje p íležitosti a možnosti projas uje myšlenky vytvá í konkrétní akce a aktivity odbourává p ekážky v u ení a uvol uje kreativní potenciál Vhodné otázky ve fázi stanovování cíl : eho chcete dosáhnout? Jaký cíl si stanovíte? Jedná se o kone ný cíl nebo je cíl procesní? Jaký úkol máte splnit? Jaké úrovn má výkon/kompetence dosáhnout? 9

10 Co v dané kompetenci je od vás o ekáváno? Kam se chcete dostat, co chcete zm nit? Co pozitivního to p inese? Jak poznáte, že jste cíl splnil? Pro je to d ležité (jak obtížné, dosažitelné, m itelné)? Vhodné otázky ve fázi zkoumání reality: Jaká je sou asná situace? Jak postupujete te? Jak jste cíl splnil? Co se da í? Pro? Jak jste to dokázal? Co Vám v tom pomáhá? Co už se ud lalo, co se v d sledku toho stalo? V em p esn spo ívá problém? Jak se problém projevuje? Koho se to týká? Kdy a jak k problému dochází a kdy ne? Jaké jsou p ekážky na cest kup edu Vhodné otázky ve fázi hledání p íležitostí: Jaké možnosti vidíte? Co bychom ješt mohli ud lat? Co by mohlo napomoci realizovat naše cíle? Jaká jsou rizika? Která možnost p inese nejlepší výsledek? Co když? Jaké jsou klady a zápory spojené s tímto návrhem? Kdo jiný má tuto zkušenost? Kdyby ti n kdo mohl splnit jedno p ání Co kdybychom uvažovali o 10

11 Vhodné otázky pro fázi plánování: Co s tím ud láte? Jak je to v souladu s vašimi cíli? Kdy, kde, jak, kdo Kdy za nete a jak to vyhodnotíte? Kdo o tom musí v d t, podpo í vás? Jaká kritéria máte? Jsou vaše cíle SMART? 7 Základní dovednosti v kou ování Kompetence profesionálních kou, kterými se m žeme inspirovat pro zavád ní kou ovacího p ístupu ve školách, nejlépe shrnuje Mezinárodní federace kou. Více informací naleznete na A. VYTVO ENÍ ZÁKLAD PRO PRÁCI S KLIENTEM 1. DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU A PROFESIONÁLNÍCH STANDARD 2. DEFINICE DOHODY (KONTRAKTU) PRO KOU INK B. VYTVO ENÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU 3. VYTVO ENÍ D V RY A BLÍZKOSTI S KLIENTEM 4. KOU OVACÍ POZICE (P ÍTOMNOST KOU E) C. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 5. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 6. UŽÍVÁNÍ SILNÝCH OTÁZEK 7. P ÍMÁ KOMUNIKACE D. PODPORA U ENÍ A DOSAŽENÍ VÝSLEDK 8. ROZVOJ SEBEUV DOM NÍ (UMOŽNIT KLIENTOVI UV DOMIT SI SVOU SITUACI) 9. NAVRHOVÁNÍ AKCÍ 11

12 10. PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍL 11. ÍZENÍ ROZVOJE A ODPOV DNOSTI Protože kou ovací kultura její p ístup je asto odlišná od pojetí našeho vzd lávacího systému, zd razn me následující kompetence u itele jako zásadní pro úsp ch jakéhokoli kou ovacího rozhovoru, vztahu. Vytvá ení vztahu s žákem, který je d v rný a profesionální, nem žeme tedy vystupovat v roli arbitra a zárove nabízet podporu, cílem je jasný, pokud možno písemný kontrakt se žákem i skupinou, obsahující práva povinnosti, role, frekvenci sch zek, zp sob monitorování a hodnocení pokroku žáka. Kladení otázek, d ležitá kompetence v oblasti kladení otev ených otázek, kdy žák získává prostor pro vlastní p emýšlení, formulování tezí, promyšlení možných ešení. Naslouchání, kompetence aktivního naslouchání, která v sob obsahuje verbální i neverbální tení signál, nep edjímání i manipulaci, ochotu se dozvídat nové informace a být fanouškem studenta. 8 Kou ovací desatero pro u itele Pro zjednodušení kou ovacího p ístupu ve školách jsme vytvo ili desatero, které m že sloužit jako vodítko pro zavád ní tohoto p ístupu. Tedy, jako kou žák : Po ád se snaž být nápomocen a na stran ešení! Je to co je - bu v kontaktu s realitou! Bu fanouškem žáka! Cokoliv d láš, je intervence! Jen žák je ten, kdo vlastní problém a jeho ešení! Netla eku, te e sama! Mysli na na asování intervence! Bu konstruktivní! 12

13 Všechno jsou data, chyby jsou vítány, m žeme se z nich u it! Když nevíš, zeptej se a sdílej! 9 Deset praktických p íležitostí pro využití kou ování pro u itele Z workshop o využití kou ovacího p ístupu ve školách vyplývá, že u itelé vidí p íležitosti pro jeho využití v širokém spektru inností v škole. Zejména zmi ují participaci na plánování výuky a na tvorb podn tného demokratického prost edí. Zárove je kou ovací p ístup využíván jako nástroj pedagogické individualizace s cílem podpo it studenty k dosažení osobního maxima. 1. Plánování a hodnocení individuálního vzd lávacího plánu studenta Využívání individuální vzd lávacího plánu je dnes rozší ené zejména u d tí se specifickými pot ebami. Jeho využití by však bylo efektivní i u b žných žák, nebo podporuje jejich motivaci a zodpov dnost za vlastní výsledky. 2. Plánování a hodnocení výuky Kou ovací p ístup jako konstruktivistická metoda je ideálním nástrojem pro zapojení žák nebo i komunity do plánování metod a forem výuky v nejr zn jších p edm tech, p i plánování mezioborových projekt. Umožní tak zjistit úrove kompetencí žák p edem a p ipravit spole n takový vzd lávací program, který zohlední pot eby žák, a zárove zaru í využití jejich potenciálu pro spole né u ení. 3. Tvorba spole ných pravidel je další p íležitostí zejména pro vedení student k participaci tvorby demokratických hodnot. 4. Žákovské samosprávy (parlamenty), kde se žáci podílejí na ízení školy s jasným mandátem. 5. ešení konkrétních problém v t ídních kolektivech. 6. Prevence sociáln patologických jev. 7. Adapta ní proces u nov p íchozích žák. 13

14 8. U ení se u it, získávat klí ové kompetence, ídit si vlastní proces u ení v etn plánování volného asu, získávání zdroj. 9. Plánování vlastní budoucnosti, volba povolání, studia. 10. Zvyšování motivace žák. 10 Záv re ná doporu ení Tato informativní p íru ka má sloužit jako první základní informace o možnostech využití kou ovacího p ístupu p i práci s žáky ve školách. V íme, že nyní máte jasn ji a zárove novou adu dalších otázek. Tato p íru ka rozhodn nem že suplovat praktický výcvik v kou ovacích nebo mentorských dovednostech, který je pro kvalitní zavád ní kou ovacího p ístupu nepostradatelný. Nic Vám ale nebrání zkoušet, hledat a u it se již nyní. 11 Zdroje informací k tématu kou ování Literatura Základní knihy o kou ování: WHITMORE, John. Kou ování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního kou ování. 3., dopl. a p eprac. vyd. P eklad Aleš Lisa. Praha: Management Press, 2009, 243 s. ISBN GALLWEY, W. Inner Game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. P eklad Aleš Lisa. Praha: Management Press, 2010, 258 s. ISBN PARMA, Petr. Um ní kou ovat. 1. vyd. Praha: Alfa, 2006, 222 s. ISBN X BOBEK, Milan a Petr PENIŠKA. Práce s lidmi: u ebnice poradenství, kou ování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese: s úvodem do filozofie práce s lidmi, systémových v d a psychologie. Vyd. 1. Brno: NC Publishing, 2008, 286 s. Gaia, 2. ISBN BOHO KOVÁ, Irma. Sám sob kou em: cesta k úsp chu v práci i v život. Olomouc: Poznání, 2010, 102 s. ISBN

15 ATKINSON M., CHOIS R., Atkinson M., Chois R. Kou ink v da i um ní. Portál, ISBN FISCHER-EPE, Maren. Kou ování: zásady a techniky profesního doprovázení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 187 s. ISBN HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a kou ování v každodenní praxi: zásady a techniky profesního doprovázení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 255 s. ISBN SUCHÝ, Ji í, Pavel NÁHLOVSKÝ a Robert UNGVARI. Životní kou ování a sebekou ování: klí k pozitivním zm nám a osobní spokojenosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 110 s. Poradce pro praxi. ISBN SUCHÝ, Ji í. Kou ování v manažerské praxi: klí k pozitivním zm nám a osobnímu r stu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 124 s. ISBN STACKE, Édouard. Kou ování pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 154 s. ISBN HORSKÁ, Viola. Kou ování ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 174 s. Pedagogika (Grada). ISBN Možné inspirativní knihy o mentálních technikách, vedení lidí, ízení zm n apod.: ROCK, David. Leadership s klidnou myslí: šest krok ke zm n výkonnosti: pomozte lidem lépe myslet - ne íkejte jim, co mají d lat!. Praha: Pragma, c2009, 262 s. ISBN ROCK, David. Jak pracuje váš mozek: strategie pro p ekonání rušivých vliv, obnovení soust ed ní a pro byst ejší práci po celý den. Praha: Pragma, c2010, 286 s. ISBN TEPPERWEIN, Kurt. Mentální trénink: praktická kniha jak se uvol ovat, erpat nové síly a utvá et sv j život. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, 2009, 212 s. ISBN CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Jak zefektivnit práci v týmu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 195 s. ISBN knížka, která dává do souvislostí typologii MBTI s výkonností v týmu a kou- ováním HRONÍK, František. Hodnocení pracovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 126 s. ISBN knížka o hodnocení pracovník v etn ukázek tzv. kompeten ních model a práce s nimi MEULMEESTER, F. Zm na p ijde, když se zastavíš: gestalt p ístup v organizacích. Vyd. 1. Dob íš: Drvošt p, 2010, 122 s. ISBN kniha o zm nách a jejich ízení z gestalt erspektivy Knihy o NLP: MCDERMOTT, Ian. Neurolingvistické programování v manažerské praxi: efektivní komunikace - motivování - vedení tým. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999, 222 s. ISBN ALDER, Harry. NLP pro manažery: jak v práci dosáhnout vynikajících výsledk. Vyd. 1. P eklad Eva Küblbeková. Praha: Pragma, 1997, 216 s. ISBN KNIGHT, Sue. NLP v praxi: neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedine nosti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2011, 370 s. ISBN LUBECK, W. Základní kniha spirituální NLP. Vyd. 1. Praha: Pragma, 1999, 234 s. ISBN

16 Organizace, které zašti ují kou ovací i mentorskou profesi v R: eská asociace kou - ICF - International Coach Federation (Mezinárodní federace kou ) - organizace sdružující profesionální kou e, kte í kou ují v oblasti profesního i osobního života, a kte í se hlásí se ke kou inku tak, jak ho ICF definuje - - zájemci zde najdou krom informací ke lenství v ICF také ke stažení ICF kompetence kou e a etický kodex kou e oba dokumenty jsou užite né p i sebereflexi a rozvoji kou EMCC - Evropská asociace mentor a kou - Kde m žete absolvovat mentorský i kou ovací výcvik? Výcviky kou v sou asné dob nabízí celá ada organizací. Koncepce t chto výcvik vychází z r zných psychoterapeutických i jiných škol. Výcviky se tudíž od sebe liší základními myšlenkami, na kterých jsou postaveny, metodami, zp soby práce s klientem. Nicmén všem sm r m je spole ný nedirektivní partnerský p ístup ke klient m, rozši ování jejich odpov dnosti, uv dom ní, d raz na sebereflexi, u ení a hledání vlastní cesty. Neexistuje jednoduchý návod, jaký kou ovací sm r si pro sebe zvolit. P i jeho výb ru je užite né se alespo stru n seznámit s filosofií, ze které daný sm r vychází. P i výb ru konkrétního výcviku je potom d ležité zvažovat r zná kritéria, která jsou ovlivn na i tím, co od výcviku o ekáváme: sm r, ze kterého výcvik vychází (gestalt, systemika, Erickson, ) akreditace pot ebuji, aby m l výcvik akreditaci? u koho je výcvik akreditován? získám b hem výcviku pot ebné znalosti a dovednosti? cena individuální kritéria (místo konání výcviku, jeho organizace, lekto i apod.) Uvedené výcviky nijak nepreferujeme, ale vybrali jsme je z toho d vodu, že v tšinou mají u nás nejdelší tradici nebo s lektory, kte í je vedou, máme osobní pozitivní zkušenost. Výcviky kou : sm r Johna Whitmora (n kdy ozna ováno jako tzv. exekutivní kou ink) u nás ší í a reprezentuje - zde zájemci najdou i zajímavé lánky ke kou ování - gestalt kou ink systemický p ístup Institut pro systemickou zkušenost - Hermés SPAS Praha - Dalet - Systemický institut - QED Group - result kou ink - zde se po registraci dají zdarma stáhnout i zajímavé materiály od Davida Rocka o motivaci a vedení lidí kou ink inspirovaný Miltonem Ericksonem program, který školí p ímo zakladatelka tohoto sm ru - Marilyn Atkinson výcvik se jmenuje Kou ink - V da a um ní - 16

17 Další dostupné zdroje ke kou ování: Užite ným zdrojem dalších cenných a inspirativních informací ke kou inku a mentoringu je též internet. Nap. spole nost Kou ink centrum p ipravila pro zájemce o kou ování celý cyklus krátkých videopo ad, ve kterých zkušení lekto i kou ové Kou ink centra vysv tlují zájemc m o kou ování, co je to kou ink, jaká je jeho historie, specifika oproti jiným zp sob m práce s lidmi, metody, zp soby použití i omezení. Tato videa najdete na ve vyhledava i sta í zadat kou ink centrum. Sí ová generace Se zavád ním nedirektivním zp sob vedení lidí ve školství souvisí i problematika tzv. sí- ové generace. Inspirativní lánky o ní najdete nap. na metodickém portále rvp.cz nebo na webu spole nosti Unisona:

18

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

TRANSFORMAČNÍ KOUČOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LEADERSHIPU

TRANSFORMAČNÍ KOUČOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LEADERSHIPU TRANSFORMAČNÍ KOUČOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LEADERSHIPU TRANSFORMAČNÍ KOUČOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LEADERSHIPU Proč je nyní důležitý LEADERSHIP? Trendy v koučování Výzvy transformačního koučování Příklady

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Koučování PER Personální management

Koučování PER Personální management Koučování PER Personální management Möbius Jan 25.3.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 1 OBSAH ÚVOD... 3 1. Co je koučování?... 3 2. Kdo může koučovat?... 3 3. Koho lze koučovat?... 3

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

POKYNY KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A UKÁZKA ZADÁNÍ. Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R)

POKYNY KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A UKÁZKA ZADÁNÍ. Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R) POKYNY KE ZKOUŠCE K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A UKÁZKA ZADÁNÍ Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R) 1 Kvalifikační standard 1. Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

Více

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP)

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Charakteristika programu Máte před sebou pozvánku do výcviku,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE 1 Cíle certifikovaného kurzu...2 1.1 Cíle vzdělávacího programu...2 1.2 Cíle vzdělávání...2 1.3 Organizace vzdělávání...3

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Slánka zapsaný spolek

Slánka zapsaný spolek Slánka zapsaný spolek Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav II; IČ 26610809, www.slanka.cz Komplexní program - ukazujeme směr mladé generaci Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Profesní vzdělávání v sociálních službách VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY výukový materiál pro účastníky MODUL: Individuální plánování průběhu sociální služby LEKTOŘI: Mgr. Martina Langerová,

Více

TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová TYPY SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Individuální SP (case management, case work) nejčastěji uplatňovaný směr používaný při práci s většinou cílových skupin náročný z hlediska šíře spektra potřebných profesních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz Struktura prioritní osy 3 Investiční priority 1) Omezování a prevence předčasného ukončování

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství Záměrem projektu

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu.

Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Říjen 2013 Programy SFRB využijte co nejvýhodněji státní úvěr na opravu vašeho bytového domu. Z pohledu státního rozpočtu jsou programy SFRB charakteristické výrazným multiplikačním efektem a pro stavebnictví

Více

Management. Modul 5 Vedení lidí a leadership

Management. Modul 5 Vedení lidí a leadership Management Modul 5 Vedení lidí a leadership Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb Materiál byl vytvořen v rámci zakázky Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Daně (charakteristika a formy daní)

Daně (charakteristika a formy daní) NÁZEV/TÉMA: Daně (charakteristika a formy daní) Vyučovací předmět: Ekonomika Učitel: Ing. Jarmila Fojtíková Škola: VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Třída: PO2A Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45minut) Metody:

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Česká jezdecká federace SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Metodické pokyny I. Vymezení pojmu Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) 1. SCM je vybraný subjekt ČJF, který na základě smluvního vztahu zabezpečuje

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán

Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Rozšiřující studium základů společenských věd pro střední školy (RZSV) studijní plán Oborové předměty Právo Ekonomie Základy práva. Právo veřejné a soukromé. Ústavní právo. Občanské právo. Obchodní právo.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Budoucnost je opravdu blízko!

Budoucnost je opravdu blízko! Budoucnost je opravdu blízko! Je načase se ptát KDE JSOU MOJE PENÍZE a MILIONOVÝ POTENCIÁL? Internetem dnešních dnů k nám všem z různých stran proudí otázky a odpovědi na témata» Je lepší být expertem,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Výtisk číslo: Druh dokumentu: Instrukce ředitele školy List číslo: 1 / 5 Identifikační označení: ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední školy obchodní a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-651/14-A. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-651/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Střední škola managementu a služeb s.r.o. Sídlo Schulhoffova 844, 149 00, Praha 4 E-mail školy sousos@sousos.cz IČO 25140493

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy říjen 2009 1 2 Kapacita a úvazky Dotazník s informacemi za výchovné ústavy (dále jen VÚ) vyplnili zástupci celkem 6 spádových oblastí

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů ; Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více