Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, Blatná. školní vzdělávací program VČELAŘ. zkrácené studium dálková forma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. školní vzdělávací program VČELAŘ. zkrácené studium dálková forma."

Transkript

1 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, Blatná školní vzdělávací program VČELAŘ zkrácené studium dálková forma H/02 Včelař

2 Obsah: 1. Identifikační údaje Profil absolventa Základní identifikační údaje Získané znalosti a dovednosti Kompetence absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Dosažený stupeň vzdělání Uplatnění absolventa Možnost dalšího vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Základní identifikační údaje Charakteristika ŠVP Zaměření vzdělávání Zařazení vzdělávacích oblastí Naplňování a rozvoj klíčových kompetencí Realizace průřezových témat Informační a komunikační technologie Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání žáků se specifickými potřebami a mimořádně nadaných žáků Učební plán Základní identifikační údaje Počet konzultací pro zkrácené studium dálková forma Učební plán tříleté studium denní forma Učební plán dálková forma, doba studia 3 roky Úprava učebního plánu pro zkrácené studium dálková forma Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Aplikovaná biologie Biologie včely medonosné Včelí pastva Chov včel Zootechnika včelařství Plemenný chov včelích matek Nemoci a škůdci včel, zoohygiena strana 2 z 48

3 Stavby a zařízení včelnic Komerční včelařské provozy Zpracování včelích produktů Včelí produkty Zařízení pro získávání a úpravu včelích produktů Marketing v chovu včel Odborný výcvik Odborný výcvik aplikovaná biologie Odborný výcvik chov včel Odborný výcvik zpracování včelích produktů Zadání samostatné odborné práce (SOP) Témata SOP, osnova Materiální a personální zajištění výuky Materiální zabezpečení Teoretické vyučování Odborný výcvik Personální zabezpečení výuky oboru vzdělání Teoretické vyučování Odborný výcvik Spolupráce se sociálními partnery strana 3 z 48

4 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 REDIZO: IČ adresa školy: U Sladovny 671, Blatná ředitel: Ing. Václav Kníže kontakty: telefon: www: fax: Zřizovatel: zřizovatel: adresa zřizovatele: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Vzdělávací program: název ŠVP: Včelař kód a název oboru: H/02 stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem délka studia: 1,5 roku zkrácené studium forma vzdělávání: dálková platnost ŠVP: od verze: datum schválení.. podpis ředitele školy strana 4 z 48

5 2. Profil absolventa 2.1. Základní identifikační údaje název školy: adresa školy: název ŠVP: Střední odborné učiliště, Blatná U Sladovny 671, Blatná Včelař kód a název oboru vzdělávání: H/02 stupeň vzdělání: délka a forma vzdělávání: Střední vzdělání s výučním listem 1,5 roční zkrácené studium, dálková forma verze a platnost ŠVP: 2.2. Získané znalosti a dovednosti Absolvent pozná anatomii včely medonosné a zákonitosti včelstva jako biologické jednotky. Ovládá obsluhu a rozvoj včelstev v průběhu celého včelařského roku, zásady chovu včelích matek, rozpozná choroby a škůdce včel. Zná provedení včelařských staveb a zařízení. Rozumí metodám získávání, zpracování, skladování, balení a expedice včelích produktů. Ovládá zásady přesunu včelstev pro opylovací činnost v návaznosti na biologii rostlin Kompetence absolventa Klíčové kompetence Absolventi se vyznačují těmito kompetencemi: motivace k celoživotnímu učení, schopnost překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, připravenost přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích dokázat se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat umět spolupracovat s ostatními lidmi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit vhodné prostředky, dokázat využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve strana 5 z 48

6 Odborné kompetence obsluha včelstva v průběhu celého včelařského roku výběr a chov včelích matek identifikace škůdců a chorob včel, léčba chorob, praktická prevence vedení včelařské evidence související s chovem včel, užitkovostí, rozmnožováním, a plemenářskou prací údržba a opravy včelařských zařízení a staveb pěstování včelařsky významných rostlin, zpracování návrhů na jejich začlenění do krajiny volba vhodných metod pro získávání včelích produktů postupy při zpracování včelích produktů evidence, skladování, balení a expedice včelích produktů dodržování bezpečnosti práce a péče o zdraví včetně požární prevence jako nedílná součást provozních podmínek a řízení jakosti zásady poskytnutí první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu dodržování kvality jako hlavní nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména dodržování stanovených norem a parametrů procesů související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti plánování a posuzování pracovních činností z hlediska ekonomické efektivity, dopadů na životní prostředí a sociálních dopadů 2.4. Dosažený stupeň vzdělání Dle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem. Dokladem o získání tohoto stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Uplatnění absolventa Absolvent je připraven uplatnit se především jako soukromý podnikatel včelařský farmář (soukromý zemědělec), při obsluze včelstev, při zpracování a expedici včelích produktů a při výrobě včelařských pomůcek a zařízení. Dále je možné uplatnění jako zaměstnanec včelařských farem nebo u firem zabývajících se výsadbou a údržbou zeleně Možnost dalšího vzdělávání Další vzdělávání dospělých - specializační a inovační kurzy pořádané vzdělávacími organizacemi zabývající se včelařstvím. strana 6 z 48

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.1. Základní identifikační údaje název školy: adresa školy: název ŠVP: kód a název oboru vzdělávání: stupeň vzdělání: délka a forma vzdělávání: Střední odborné učiliště, Blatná U Sladovny 671, Blatná Včelař H/02 Střední vzdělání s výučním listem zkrácené studium, dálková forma verze a platnost ŠVP: 3.2. Charakteristika ŠVP Zaměření vzdělávání Školský vzdělávací program je určen pro dospělé, který již získali střední odborné vzdělání zakončené maturitou nebo střední odborné vzdělání zakončené výučním listem. To umožňuje zvolit v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru H/02 Včelař zkrácené studium. Cíle jsou dány specifikou vzdělávání dospělých dodatečné získání prvotní kvalifikace, změna již získané kvalifikace (rekvalifikace), zvyšování kvalifikační úrovně v oboru, studium má také funkci inovační a specializační. Těžiště vzdělání tvoří odborné kompetence. Klíčové kompetence jsou zahrnuty s ohledem na předchozí vzdělání a věk žáků, s ohledem na specifika vzdělávání dospělých. Pozn. Zkrácenou formu studia jsme konzultovali s pracovníky Národního ústavu odborného vzdělávání, viz následující vyjádření: Zkrácené studium (ZS) lze podle novely školského zákona č. 49/2009 Sb. organizovat i pro žáky, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru, a to v délce 1 2 roky v denní formě vzdělávání. ZS lze organizovat i v jiné formě než denní, ale pouze v těch formách, které jsou uvedeny v RVP, a za předpokladu, že škola má tyto formy zařazeny ve svém rejstříku. Obsah odborného vzdělávání, v souladu s RVP a s ohledem na moderní a jednoduchý chov včel s důrazem na profesionální včelaření, vypracovali odborníci z Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, o.s. ( IČ , kteří jsou zároveň vyučujícími jednotlivých vzdělávacích modulů. Vyučující mají zkušenosti z lektorské činnosti v rámci komerčního vzdělávání dospělých. strana 7 z 48

8 Zařazení vzdělávacích oblastí Vzhledem k dosaženému vzdělání přijímaných žáků do oboru jsou do zkráceného studia zařazeny především okruhy odborného vzdělávání: Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Aplikovaná biologie vzdělávací moduly biologie včely medonosné včelí pastva odborný výcvik Chov včel vzdělávací moduly zootechnika včelařství plemenný chov včelích matek nemoci a škůdci včel, zoohygiena stavby a zařízení včelnic komerční včelařské provozy odborný výcvik Zpracování včelích produktů vzdělávací moduly včelí produkty zařízení pro získávání a úpravu včelích produktů marketing chovu včel odborný výcvik Specifika vzdělávání dospělých metody vzdělávání musí reagovat na individuální vzdělávací potřeby dospělých, musí zohlednit jejich již nabité znalosti a zkušenosti, individuální tempo studia, individualizaci hodnocení, vyučující musí respektovat vyšší cílevědomost, samostatnost a odpovědnost dospělých ke studiu, případně vyšší citlivost na případné neúspěchy při hodnocení, při vymezení partnerských rolí učícího se a učitele, učitel působí především jako konzultant a rádce při samostatné práci, základním rysem učitele dospělých musí být taktní zájem o žáky spojený se snahou pochopit jejich těžkosti a zábrany související s výukou nebo učením, podmínkou práce učitele je úcta k dospělému žáku při respektování jeho osobnosti, zájmů, schopností, ale i jeho vlastních představ o sobě samém, společný učební cíl, musí být realizován výhradně na základě jejich partnerství a spolupráce, u dospělých v pozdějším aktivním věku je třeba nezřídka také počítat s fyziologickým zhoršením zraku či sluchu a preventivně tomu přizpůsobit všechny relevantní podmínky výuky (volba učebny, její uspořádání z hlediska moderních forem výuky, materiálně-technické vybavení pro potřeby výuky a samostudia atd.). Základním didaktickým principem, je respektování faktu, že dospělý žák se chce sám vzdělávat. Vyučující využívá principy vědeckosti, spojování teorie s praxí, participativnosti, soustavnosti, přiměřenosti, individuálního přístupu, názornosti a trvanlivosti. Didaktické metody jsou úzce spojeny s naplňováním vzdělávacích cílů a s obsahem vzdělávání. Vyučující využívá klasických školských metod a vhodně zvolených jiných metod, které jsou vhodné především pro další profesní vzdělávání. Významný podíl zde má samostudium žáků a náležitá pozornost musí být věnována metodám učení se. strana 8 z 48

9 Významným prostředkem ve vzdělávání dospělých budou prostředky informačních a komunikačních technologií, které umožňují žákům získávat informace pro samostudium a komunikaci se školou z domácího prostředí. Předpokládáme využití e-learningu Naplňování a rozvoj klíčových kompetencí Specifika dospělých účastníků vzdělávacího procesu se odráží v zařazení klíčových kompetencí. Díky životním a profesním zkušenostem je valná většina klíčových kompetencí u dospělých již utvořena. Vzdělávání se zaměřuje na kompetence, které je možné rozvíjet i v dospělosti a které vyžaduje výkon povolání nebo pracovní pozice, pro které se připravují. a) Kompetence k celoživotnímu učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby, cíle a metody svého dalšího vzdělávání. Kompetence jsou podporovány využíváním metod, které rozvíjí samostatnost a pozitivní vztah k učení a vzdělávání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně i v týmové spolupráci, navrhovat různé varianty řešení, ověřovat si správnost zvolených postupů, využívat dříve nabyté zkušenosti a myšlenkové operace. Kompetence jsou rozvíjeny ve všech modulech volbou vyučovacích metod problémového vyučování a zadáváním samostatných prací. c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni aktivně účastnit se diskusí, formulovat své myšlenky a názory, vyjadřovat se přehledně a jazykově správně v písemné podobě. Kompetence se rozvíjí při konzultacích a zpracováním písemných prací. d) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, úspěšně budovat svoji profesní kariéru a aby byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti. Tyto kompetence jsou rozvíjeny především ve vzdělávacích okruzích chov včel, a zpracování včelích produktů. e) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, spolupracovat s ostatními, přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů a dbát o své zdraví. Tyto kompetence jsou rozvíjeny v odborných modulech a především v odborném výcviku. f) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s PC a s informacemi, se základním a aplikačním programovým vybavením v podnikatelské praxi, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi. Kompetence je naplňována v samostatném vzdělávacím modulu, při komunikaci s lektorem a zpracování samostatných prací. strana 9 z 48

10 Realizace průřezových témat Průřezová témata jsou začleněna v rámci konkrétních vzdělávacích modulů tak, aby odpovídala věku a zkušenostem dospělých a zprostředkovala jim nové a aktuální poznatky. Jsou zařazena témata Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie Člověk a životní prostředí Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Vede k odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek i k úctě k životu ve všech jeho formách. Poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Environmentální výchova směřuje k tomu, aby žáci získali dostatek relevantních informací o problematice životního prostředí, aby tyto informace byli schopni správně chápat a vyhodnocovat, a na vytváření kladných hodnot a postojů ve vztahu k životnímu prostředí. ŠVP předpokládá u dospělých jistou úroveň znalostí o problematice životního prostředí a principů udržitelného vývoje, získaných v předchozím studiu a vykonávanou praxí. Témata této oblasti budou úzce spjata se včelařstvím, neboť je to jeden z mála oborů, který nenarušuje životní prostředí. Včela a krajinné prostředí je od sebe neodmyslitelné a včelstva na úseku ochrany životního prostředí a zdraví člověka hrají nezastupitelnou roli. Témata vztahující se k udržitelnému rozvoji se dotýkají prakticky všech vzdělávacích modulů. Tabulka začlenění průřezových témat ve vyučovacích předmětech Oblast klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání, právní, ekonomické, informační, technické, technologické nástroje Vzdělávací modul BVM, VPa, ZV, CHM NV, VP, ZVP, SZV, Ma, IKT Informační a komunikační technologie Znalosti informačních a komunikačních technologií jsou nejen nezbytnou podmínkou úspěšné realizace absolventa na pracovním trhu, ale i předpokladem dalších možností rozvoje osobnosti. Znalost práce s prostředky informačních a komunikačních technologií je důležitá nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání v oboru vzdělání. Znalosti v oblasti používání informačních a komunikačních technologií jsou průřezovým tématem šech odborných modulů vzhledem k využitím e-learningu, kterou bude vyučujícími využíván, a který je vhodným doplňkem dálkového konzultačního studia strana 10 z 48

11 3.3. Organizace výuky Obor vzdělání je koncipován jako zkrácené studium v dálkové formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou nebo pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru. Délka studia je volena s ohledem na to, aby témata odborného výcviku postihla celý včelařský rok. Okruhy vzdělávání jsou realizovány prostřednictvím vzdělávacích modulů. Dálková forma vzdělávání se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu hodin konzultací za rok. Výuka je realizována formou pravidelných měsíčních konzultací v délce 15 hodin. Praktické vyučování, které vyžaduje nácvik pod vedením učitele, je zařazeno v odpovídajícím rozsahu s ohledem na předchozí vzdělání žáků. Rozsah odborného výcviku činí 86 hodin, 48 hodin je realizováno v měsíci červen, červenec. V 1. ročníku je plánováno 200 hodin konzultací, ve 2. ročníku je 110 hodin. Časový rozvrh konzultací je určen rozvrhem hodin a je pro každý školní rok upřesňován. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středních školách v platném znění. Při hodnocení výsledků studia dospělých je zapotřebí větší individualizace, a to umožněním individuálního tempa učení nebo individualizaci závěrečného hodnocení. Vyučující na konzultacích zadávají samostatné práce a úkoly, které jsou následně hodnoceny. Využívá se systém e-learningu. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy samostatnými písemnými pracemi analýzou výsledků činnosti žáka konzultacemi s ostatními učiteli Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků kvalita myšlení, logika, samostatnost a tvořivost schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských jevů a zákonitostí kvalita výsledků činností spojených s přípravou na povolání strana 11 z 48

12 aktivita přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu osvojení metod samostatného studia Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, myslí logicky správně, projevuje se u něho samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Vyučující při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. strana 12 z 48

13 Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Nezbytnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Obsahová náplň vychází z platných předpisů od všeobecných bezpečnostních zásad až ke konkrétním zásadám pro obor vzdělávání. Žáci jsou minimálně dvakrát za školní rok prokazatelně proškoleni ze všeobecných zásad BOZP a PO podle vypracované osnovy vnitřní směrnice školy. Vyučující, zejména v odborných předmětech a tématech, které to vyžadují, poukazují na zásady BOZP a PO. Instruktáže BOZP provádí učitelé před započetím hodiny nebo výcvikového dne. V odborném výcviku jsou žáci před započetím každé činnosti seznamováni s bezpečnostními riziky, postupy bezpečné práce, používání ochranných pomůcek a dodržování zásad požární prevence. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při odborném výcviku jsou: - důkladné seznámení žáků s platnými právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy, s technologickými postupy, - používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům, - používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů. Při práci se včelami je nutno se řídit příslušnými předpisy o bezpečnosti práce (Věstník MZVž Č. 11/1968 příloha Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat čl. 9 Včely). Ošetřovatelem včel může být jen jedna osoba starší 15 let znalá chovu včel a způsobilá k této práci. Osoba musí být tělesně i duševně způsobilá s normální citlivostí k včelímu bodnutí. Při práci se včelami je nutno užívat ochranných pomůcek proti pobodání a mírnit včely kouřením z dýmáku tak, aby nadměrně neobtěžovaly okolí; je nutno tlumit slídivost včel vhodnými opatřeními (např. uzavírat cukr a med). Stanoviště včelstev mimo uzavřené prostory nutno označit tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám; roje usazené na veřejných prostranstvích musí být snímány odborným včelařem. Včely se mohou převážet jen v pevných úlech nebo v zařízeních s pevně spojenými částmi; průvodcem transportu musí být odborný včelařský pracovník, který musí být vybaven ochrannými pomůckami; všichni další účastníci přepravy musí mít k dispozici včelařskou kuklu nebo včelařský závoj. Pro převoz včel platí dále ustanovení či. 18. Při přepravě včel koňským potahem mohou být česna otevřena na novém stanovišti teprve tehdy, když koňský potah je dostatečně vzdálen. Při chovu včel je třeba se chránit i proti nepřízni počasí, zejména při práci v terénu, při kočování a při užití chemických látek ohrožujících zdraví Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb. a nařízením vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů a zdravotní způsobilosti. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče. strana 13 z 48

14 Podmínky zdravotní způsobilosti Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: 1. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí 2. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 3.7. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání v oboru H/02 Včelař se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Škola předpokládá využívání jednotného zadání závěrečné zkoušky. 3.8 Vzdělávání žáků se specifickými potřebami a mimořádně nadaných žáků Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Jedná se o žáky, kteří sice splňují podmínky zdravotní způsobilosti pro obor, ale mají zdravotní omezení nebo lehčí zdravotní poruchy. V těchto případech vyučující volí individuální přístup ke vzdělávání s cílem kompenzovat dané zdravotní omezení. Týká se to také úpravy výukového prostředí, volba vhodných pomůcek a pracovního vybavení např. pro potřeby odborného výcviku. Vyučující také respektuje případné doporučení ošetřujícího lékaře. Žáci se specifickými potřebami učení Podle charakteru poruchy a podle předmětu, jsou přijímány kompenzační opatření, např. přednost ústního projevu před písemným a naopak, vhodná forma zadání, příkladů a pracovních úkonů, prodloužení času na přípravu a vlastní výkon, individuální přístup a osobní kontakt učitele se žákem. K žákům, kteří sice splňují podmínky zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání, ale mají zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy, které jim ztěžují vzdělávání se přistupuje individuálně a respektují se doporučení ošetřujícího lékaře. Žáci se sociálním znevýhodněním Cílem výchovného působení všech pedagogů na tyto žáky je respektování jejich sociálně kulturních zvláštností. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá v jejich motivaci k oboru vzdělání a učení. Důležitá je volba vhodných výchovných metod a postupů. Volbu těchto metod a postupů koordinuje s jednotlivými vyučujícími výchovný poradce školy. Žáci mimořádně nadaní Pokud budou tito žáci na škole, je možné pro ně vytvářet individuální vzdělávací plány, odrážející jejich specifika. Plány jsou podkladem pro změnu organizace vzdělávání, využívání speciálních metod, postupů, forem a didaktických materiálů, vedoucích k rozšíření a obohacení učiva. Mimořádně nadaní žáci jsou zapojováni do týmové práce, využívající náročnější metody a postupy. Rozvoj jejich schopností může vést až k přeřazení žáka do vyššího ročníku. strana 14 z 48

15 4. Učební plán 4.1. Základní identifikační údaje název školy: adresa školy: název ŠVP: kód a název oboru vzdělávání: stupeň vzdělání: délka a forma vzdělávání: Střední odborné učiliště, Blatná U Sladovny 671, Blatná Včelař H/02 Včelař Střední odborné vzdělání s výučním listem zkrácené studium dálková forma verze a platnost ŠVP: 4.2. Počet konzultací pro zkrácené studium dálková forma 1. ročník 2. ročník Počet konzultačních dnů včetně odborného výcviku Počet konzultačních hodin odborných modulů Počet hodin odborného výcviku Počet dnů pro závěrečnou zkoušku x 4 Celkem počet konzultačních hodin včetně odborného výcviku Zkrácené studium pro absolventy oboru vzdělání zakončených maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru vychází z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání uvedené v RVP s využitím zásad tvorby ŠVP pro dálkovou formu, zkrácené studium včetně specifik vzdělávání dospělých. Na základě rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v RVP jsme vypracovali učební plán pro denní formu vzdělávání. V souladu s bodem 5 RVP Organizace vzdělávání a bodem 9.2 Zásady tvorby ŠVP pro večerní, dálkovou a kombinovanou formu vzdělávání jsme vypracovali učební plán pro dálkovou formu. V souladu s bodem 5 Organizace vzdělávání a bodem 9.3 Zásady tvorby ŠVP pro zkrácené studium jsme vypracovali učební plán pro zkrácené studium. strana 15 z 48

16 4.3. Učební plán tříleté studium denní forma název ŠVP: kód a název oboru vzdělávání: stupeň poskytovaného vzdělání: délka a forma vzdělávání: platnost ŠVP: Včelař H/02 Včelař Střední odborné vzdělání s výučním listem 3 roky, denní studium od počínaje 1. ročníkem Vzdělávací oblast a obsahové okruhy - RVP Jazykové vzdělávání - český jazyk cizí jazyk - 6 Společenskovědní vzdělávání - 3 Přírodovědné vzdělávání - 4 Český jazyk Cizí jazyk Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem Občanská nauka Fyzika Chemie Základy biologie a ekologie Matematické vzdělávání - Matematika Estetické vzdělávání - 2 Literatura a estetická výchova Vzdělávání pro zdraví - 3 Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích - 3 Ekonomické vzdělávání - 2 Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 2 Aplikovaná biologie - 4 Biologie včel Chov včel - 38 Chov včel Stavby a zařízení včelnic Odborný výcvik Zpracování včelích produktů - 10 Zpracování včelích produktů Marketing v chovu včel Odborný výcvik Disponibilní hodiny 16 Celkem - 96 Celkem strana 16 z 48

17 Rozdělení disponibilních hodin: Přírodovědné vzdělávání (Fyzika 1 hod.), Matematické vzdělávání (Matematika - 1 hod.), Estetické vzdělávání (Estetická výchova 1 hod.), Chov včel (Odborný výcvik 4 hod.), Zpracování včelích produktů (odborný výcvik 9 hod.) 4.4. Učební plán dálková forma, doba studia 3 roky název školy: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 název ŠVP: kód a název oboru vzdělávání: Včelař H/02 Včelař Rozsah konzultací za rok podle RVP hodin Vzdělávací oblast a obsahové okruhy - RVP Jazykové vzdělávání - český jazyk cizí jazyk - 66 Společenskovědní vzdělávání - 21 Přírodovědné vzdělávání - 28 Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem Český jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Fyzika Chemie Základy biologie a ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání - 21 Literatura a estetická výchova Vzdělávání pro zdraví - 21 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích - 21 Ekonomické vzdělávání - 14 Aplikovaná biologie - 36 Chov včel Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Biologie včely medonosné Včelí pastva Odborný výcvik Zootechnika včelařství Plemenný chov včelích matek Nemoci a škůdci včel, zoohygiena Stavby a zařízení včelnic Komerční včelařské provozy strana 17 z 48

18 Zpracování produktů - 84 včelích Odborný výcvik Včelí produkty Zařízení pro získávání a úpravu včelích produktů Marketing v chovu včel Odborný výcvik Celkem Celkem Úprava učebního plánu pro zkrácené studium dálková forma název školy: adresa školy: název ŠVP: kód a název oboru vzdělávání: stupeň vzdělání: délka a forma vzdělávání: Střední odborné učiliště, Blatná U Sladovny 671, Blatná Včelař H/02 Střední odborné vzdělání s výučním listem 1,5 roční zkrácené studium dálková forma verze a platnost ŠVP: Vzdělávací oblast a obsahové okruhy - RVP Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Předmět - modul 1. ročník 2. ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a kom. technologiích - 7 Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Aplikovaná biologie - 36 Biologie včely medonosné Včelí pastva Odborný výcvik strana 18 z 48

19 Chov včel Zootechnika včelařství Plemenný chov včelích matek Nemoci a škůdci včel, zoohygiena Stavby a zařízení včelnic Komerční včelařské provozy Odborný výcvik Zpracování včelích produktů 84 Včelí produkty Zařízení pro získávání a úpravu včelích produktů Marketing v chovu včel Odborný výcvik Celkem Celkem Poznámky: 1) V učebním plánu jsou všechny předměty povinné. V předmětu cizí jazyk si mohou žáci volit anglický nebo německý jazyk 1) 2) Disponibilní hodiny jsou určeny k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí takto 1) : - přírodovědné vzdělávání - 1 hodina - matematické vzdělávání - 1 hodina - estetické vzdělávání - 1 hodina - chov včel (Odborný výcvik 4 hodiny) - zpracování včelích produktů - 9 hodin 3) Celkový počet vyučovacích hodin 1) za celou dobu vzdělávání je 96, což odpovídá požadovanému rozsahu v RVP 4) Odborný výcvik 1) se organizuje z části v týdenních cyklech, z části v programových modulech v terénu s ohledem na počasí a nácvik dovedností spojené s jednotlivými obdobími včelařského roku. strana 19 z 48

20 týdně celkem týdně disponi bilní hodiny celke m Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP název školy: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 název ŠVP: Včelař kód a název oboru vzdělávání: H/02 Včelař RVP ŠVP Vzdělávací oblast minimální počet vyučovacích hodin za studium Vyučovací předmět počet vyučovacích hodin za studium Jazykové vzdělávání Český jazyk, německý jazyk Český jazyk 3-96 Německý/anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání 3 96 Fyzika Chemie 1-32 Základy biologie a ekologie 1-32 Matematické vzdělávání 3 96 Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Literatura a estetická výchova Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 96 Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika Odborné vzdělávání Chov včel Chov včel Stavby a zařízení včelnic 3 96 Odborný výcvik Aplikovaná biologie Biologie včel Zpracování včelích produktů Zpracování včelích produktů Marketing v chovu včel 1 32 Odborný výcvik Disponibilní hodiny Celkem strana 20 z 48

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. školní vzdělávací program VČELAŘ. 41-51-H/02 Včelař. dálkové studium zkrácená forma

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. školní vzdělávací program VČELAŘ. 41-51-H/02 Včelař. dálkové studium zkrácená forma Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná školní vzdělávací program VČELAŘ 41-51-H/02 Včelař dálkové studium zkrácená forma Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa...

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád / příloha A Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 26_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA A : Pravidla pro hodnocení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více