ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ Reverse flows management Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Alena KLAPALOVÁ, Ph.D. Autor: Barbora FLÉGROVÁ Brno, 2015

2

3 Jméno a příjmení autora: Barbora Flégrová Název diplo mo vé práce: Řízení zpětných toků Název práce v angličt ině: Reverse flows management Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí diplo mové práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Rok obhajo by: 2015 Anotace Předmětem této bakalářské práce je Řízení zpětných toků. Teoretickou část tvoří přehled dosavadních poznatku v dané oblasti. Praktická část je realizována na společnosti Saint Gobain Building Distribution CZ, spol. s.r.o. Konkrétně je věnována pozornost paletovému hospodářství v rámci obchodní značky Raab Karcher. Cílem práce je analyzovat paletové hospodářství na příkladu konkrétního obchodního střediska, nalézt slabá místa a navrhnout řešení. Annotation The subject of this thesis is the Reverse flows management. The theoretical part is an overview of the current knowledge in the field. The practical part is realized in the company Saint Gobain Building Distribution CZ, spol. Ltd. Specifically, the attention is paid to pallet management within the Raab Karcher trademark. The aim of the thesis is to analyze the pallet management by using the example of one particular store, find weak points and suggest solutions. Klíčová slova Reverzní logistika, zpětné toky, paletové hospodářství, palety Keywords Reverse logistics, reverse flows, pallet management, pallets

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Řízení zpětných toků vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Aleny Klapalové, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 23. dubna 2015 vl a st n or učn í podpis a utor a

6

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Ing. Aleně Klapalové, Ph.D. za trpělivost, cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji zaměstnancům firmy Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s.r.o. Konkrétně vedoucímu obchodního střediska Jičín, p. Flégrovi, za poskytnuté informace a cenné rady. Dále řediteli pro region Východ, p. Novotnému, za poskytnutá data a ostatním odpovědným vedoucím obchodních středisek za ochotu při vyplňování dotazníku.

8

9 OBSAH ÚVOD...11 I. TEORETICKÁ ČÁST REVERZNÍ LOGISTIKA Vývoj a definice reverzní logistiky Vývoj Definice Vymezení reverzní logistiky Closed loop supply chain Waste management Green logistics Význam reverzní logistiky Legislativa ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ Důvody zpětné logistiky (PROČ?) Prvky reverzní logistiky (CO?) Procesy a aktivity reverzní logistiky (JAK?) Aktivity Procesy Aktéři zpětné logistiky (KDO?) Faktory kritické pro úspěch programů a strategií reverzní logistiky OB ALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Vratné a nevratné obaly Systémy vratných obalů Switch pool systém Systém se zpětnou logistikou Systém bez zpětné logistiky Paletové hospodářství Palety (I.) Typy palet...28 II. PRAKTICKÁ ČÁST RAAB KARCHER Historie Obchodní středisko Jičín Zpětné toky Raab Karcher PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Paletové hospodářství obchodního střediska Jičín Proces Palety (II.) Dodavatelé Doprava Skladování...39

10 Náklady Cíle pro rok OBCHODNÍ STŘEDISKO JIČÍN V KONTEXTU REGIONU VÝCHODNÍ ČECHY Region Východní Čechy Situace v Regionu Dotazníkové šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ...55 ZÁVĚR...59 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...61 SEZNAM TABULEK...64 SEZNAM GRAFŮ...64 SEZNAM OBRÁZKŮ...64 SEZNAM ZKRATEK...64 SEZNAM PŘÍLOH...65

11 Úvod Zpětné toky, reverzní logistika neboli zpětná logistika začala být podrobněji zkoumána až v nedávné době. Hlavní roli vždy hrály toky jdoucí od výrobce ke koncovému zákazníkovi. Teprve s otevřením tématu udržitelnosti životního prostředí, jeho ochranou a s tím související recyklací a nakládání s odpady se objevil zvýšený zájem o toky jdoucí od koncového zákazníka zpět k výrobci. Podniky jsou k zájmu o reverzní logistiku většinou nuceny legislativou (Nikolaidis,2013). Na stranu druhou, reverzní logistika má pro některá odvětví i strategický význam a mimo jiné například s pomocí využití vratných obalů může dojít i k úspoře nákladů v dlouhém období (Stock, 1992). Vratné obaly mohou přinést jak úsporu, tak i náklady, pokud s nimi není nakládáno efektivně. To se týká například paletového hospodářství, jehož problematice se věnuje tato práce. Cíl práce Cílem této bakalářské práce je analyzovat zpětné toky firmy Saint Gobain Building Distribution CZ, spol. s.r.o., a to se zaměřením na přepravní obaly. Konkrétně se budu zabývat paletovým hospodářstvím značky Raab Karcher na příkladu obchodního střediska v Jičíně, pokusím se nalézt jeho slabá místa a navrhnout vhodné řešení. Součástí analýzy bude i dotazníkové šetření, pomocí něhož zmapuji přístup vedoucích obchodních středisek v regionu východních Čech, uvedu ho do kontextu s reálnými daty společnosti a vyhodnotím situaci paletového hospodářství Raab Karcher. Jelikož pro paletové hospodářství RKS neexistuje žádné centrální řízení, předpokládám, že dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky přinese přínosné informace, které mohou být zohledněny v podnikové praxi a následně mohou pomoci zlepšit stávající stav paletového hospodářství společnosti. 11

12 12

13 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 REVERZNÍ LOGISTIKA 1.1 Vývoj a definice reverzní logistiky Vývoj Opětovné využívání materiálu nebo výrobků je velmi starou záležitostí. V minulosti se tak dělo z důvodu nedostatku zdrojů. Ovšem pokrok, levný materiál a nové technologie vedly k masové produkci a o množství odpadu se nikdo nestaral. V 70. letech se však objevily zprávy o tom, že takovéto chování společnosti není slučitelné s dlouhodobou existencí lidstva na zemi. Od té doby se ekologii věnuje pozornost a recyklace, opětovné použití zdrojů a odpovědnost vůči životnímu prostředí jsou často skloňované termíny (de Brito, Dekker, 2002). Ochrana životního prostředí se tak postupně dostala do legislativy. Týkalo se to především likvidace nebezpečného odpadu, nevratných obalů, podmínek na skládkách odpadu nebo recyklace (Škapa, Klapalová, 2011). Důležitým milníkem pro reverzní logistiku v Evropě byl rok 1991, kdy byla v Německu vydána vyhláška o předcházení vzniku obalových odpadů, která zavedla povinnost recyklačních programů. Tato vyhláška se stala inspirací pro mnoho dalších zemí. V roce 2001 stanovila Evropská Unie (EU) cíl 50 65% obnovy nebo recyklace obalového odpadu. Pokud další země chtěli obchodovat s EU, musely splňovat takovéto nařízení. Reverzní logistika se tak pro firemní praxi stala nutností kvůli vydaným zákonům. Pro akademickou sféru, se zásadním mezníkem stalo založení RevLog, mezinárodní skupiny zabývající se reverzní logistikou. RevLog představoval spolupráci několika evropských univerzit a jeho cílem bylo analyzovat klíčové prvky reverzní logistiky a vytvořit teoretický rámec pro reverzní logistiku. Díky mnoha případovým studiím též zmenšili mezeru mezi teorii a praxí. (Nikolaidis, 2013) Z předchozího textu vyplývá, že hlavním motivem, proč se firmy věnují reverzní logistice je právě ekologie a ochrana životního prostředí (resp. legislativa zabývající se ochranou životního prostředí). Ovšem jak uvádí Škapa, Klapalová (2011, s. 11) zpětné toky představují základní dodavatelskoodběratelský vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. V rámci tohoto vztahu je realizována směna a transakce a mohla by být vytvářena hodnota. A právě tvorba hodnoty je v reverzní logistice klíčová. Škapa (2005) zmiňuje dva pohledy na podnikovou logistiku, a to zaprvé právě z pohledu ochrany přírodních zdrojů a zadruhé z pohledu podnikových zájmů. Zájmem o zpětné toky mohou totiž podniky snížit své náklady (například dostanou zpět součástky, které mohou dále využít), získat zpětnou vazbu o svých výrobcích a také získat konkurenční výhodu, díky vstřícnému přístupu při reklamacích a zelené image. 13

14 1.1.2 Definice V odborné literatuře se reverzní logistika objevuje již v 70. letech, kdy se objevují prvně termíny jako zpětný kanál (reverse channel) nebo zpětný tok (reverse flow). Zcela poprvé byl pojem zpětné nejspíše použit ve sborníku Americké marketingové asociace v článku nazvaném Reverse channels for recycling: an analysis for alternatives and public policy implications. (Škapa, Klapalová, 2011) Během 80. let se definice reverzní logistiky odvíjela pohybem zpětných toků proti tradičním tokům v dodavatelském řetězci a byla dokonce autory Lambertem a Stockem (1981) označena za toky jdoucí špatným směrem 1 (uvedeno v Rogers, Tibben-Lembke 2001). Na konci 80. let se zájem zvýšil kvůli legislativním požadavkům zaměřeným na ekologii zmíněným v předchozí podkapitole. Na počátku 90. let se objevuje první oficiální definice zpětných toků, se kterou přišel Council of Logistics Management (CLM): často používaný termín referující k roli logistiky v recyklaci, likvidaci odpadu a spravování nebezpečného materiálu; širší pohled zahrnuje logistické aktivity související se snižováním spotřeby zdrojů, recyklací, nahrazováním, opětovným použitím materiálu a likvidací. 2 (uvedeno v de Brito, 2003, s. 19) V roce 1992 autoři Pohlen a Farris definují reverzní logistiku následovně: pohyb zboží od spotřebitele k výrobci v rámci distribučního kanálu. (uvedeno v de Britto, 2003, s. 19) Později Rogers a Tibben-Lembke (1998, s. 2) vycházejí z definice klasické logistiky od Council of Logistics Management (CLM): Proces plánování, implementace a kontroly účinnosti a nákladové efektivnosti toku surovin, polotovarů a dokončeného zboží a souvisejících informací od bodu spotřeby do bodu původu za účelem znovuzískání hodnoty nebo vhodné likvidace. 3 Definice, které můžeme v odborných periodikách nelézt dnes, odpovídají odvětví, ke kterému se vztahují. Tudíž pro maloobchod se jedná o vrácení neprodaného zboží a reklamovaných výrobků zpět 1 "going the wrong way on a one way street because the great majority of product shipments flow in one direction" 2 Vlastní překlad autora 3 Vlastní překlad autora 14

15 velkoobchodu či výrobci, pro výrobce představuje reverzní logistika získání vratných obalů k novému použití nebo třeba získání materiálu z vrácených výrobku, ať už třeba pokažených nebo na konci životnosti (Škapa, 2005). Pro podnik prodávající stavební materiál (jako je Raab Karcher Stavebniny, kterému je věnována praktická část) budou zpětné toky představovat vratné obaly (především palety). Obecnou definici zpětné logistiky, jak ji chápeme dnes, uvádí Škapa (2005): Hlavní náplní reverzní logistiky (neboli zpětné logistiky) je sběr, třídění, demontáž a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití nebo materiálové zhodnocení způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý. (Škapa, 2005, s.21) Stehlík (2002) řadí zpětné toky pod nadřazený pojem podniková logistika. Dělí ji na čtyři fáze podle toku statků a to na pořizovací logistiku, materiálovou logistiku, distribuční logistiku a na logistiku recyklace a likvidace. Poslední zmíněná se od pojmu reverzní logistika liší pouze názvem, ačkoliv se více zaměřuje na nakládání s odpadem než na opětovné získání hodnoty produktu. Naopak Blumberg (2005) vidí v reverzní logistice ekonomickou příležitost ve zhodnocení produktů opětovným prodejem a použitím původního materiálu. Podle Pernici (2004) lze zpětnou logistiku chápat dvojím způsobem. Zaprvé jako součást, resp. poslední fázi plně integrovaného logistického řetězce. Nebo ji lze chápat průřezově, tudíž jako využití logistiky v oblasti odstraňování komunálního a výrobního odpadu. 1.2 Vymezení reverzní logistiky Spolu s reverzní logistikou se objevují oblasti jí velmi podobné, jejichž zájmová oblast se částečně se zpětnými toky částečně překrývá. De Brito a Dekker (2002) tyto pojmy vymezují vůči reverzní logistice následovně Closed loop supply chain Closed loop supply chain definujeme jako uzavřený dodavatelský řetězec. Jedná se o propojení přímého (dopředného) dodavatelského řetězce, reverzní logistiky a služeb potřebných ke zpracování produktů a materiálů získaných ze zpětných toků, kdy se od koncového uživatele produkt dostává zpět ke svému výrobci (Blumberg, 2005). De Brito a Dekker (2002) zdůrazňují, že velmi často řetězec není uzavřený, ale naopak otevřený. Například při recyklaci skla a jeho následném využití, jen stěží se sklo (konkrétní střep) dostane zpět ke svému původnímu výrobci. To samé platí u vratných přepravních obalů, jako jsou palety, jimiž se zabývá praktická část této práce. Univerzální paleta typu EUR, pokud 15

16 není speciálně označena jejím dodavatelem, se nemusí nutně vrátit na stejné místo, ze kterého byla odeslána. Z toho důvodu Brito et al. (2002) navrhuje používat místo termínu Closed loop supply chain termíny Loop supply chain nebo Supply chain loop. (uvedeno v de Brito, Dekker, 2002) Waste management Waste management zabývá sbíráním a zpracováváním odpadu (tedy těch výrobků, které už není možné využít znovu) účinnou a efektivní cestou. To ho jasně vymezuje vůči reverzní logistice, která se naopak zaobírá výrobky, které jsou ještě stále nositeli nějaké hodnoty. Dalo by se tedy říci, že waste management a reverzní logistika se navzájem doplňují. Kde lze ještě výrobek nějak využít, spadá to do reverzní logistiky. Naopak pokud již výrobek není nositelem hodnoty, přichází na řadu waste management Green Logistics Reverzní logistika je mnohem více než jen recyklace, například vytvoření nového designu obalu, aby bylo použito méně materiálu nebo snižování znečištění a spotřeby energie při dopravě. Tyto aktivity se ale více hodí právě do tzv. Zelené logistiky. (Rogers a Tibben-Lembke, 1998). Tyto dvě oblasti jsou si velmi blízké a shodují se v některých svých aktivitách, jako je například recyklace starých výrobků či jejich znovuvyužití. Obecně se dá říci, že zelená logistika, na rozdíl od reverzní logistiky, studuje dopady logistických aktivit (např. dopravy) na životní prostředí a její snahou je tyto nepříznivé vlivy minimalizovat (Škapa, 2005). Škapa (2005) považuje označení zelená logistika za neperspektivní a nadbytečné, jelikož tento termín není využíván často a místo něj bývá používán opis vliv logistiky na životní prostředí. 1.3 Význam reverzní logistiky V roce 1998 byly náklady na logistiku v USA odhadovány na 10,7 % amerického HDP. Ačkoliv přesné měření velikosti zpětných toků se nedá provést, jelikož spousta společností nedisponuje těmito daty. Podle průzkumu, reverzní logistika společností USA tvořila asi 4% jejich celkových nákladů na logistiku. Náklady na reverzní logistiku pak tvořily asi 0,5% HDP USA (uvedeno v Rogers a Tibben-Lembke, 1998). Ačkoliv pro některá odvětví mohou být zpětné toky naprosto kritickým odvětvím, pro jiné se jeví jako zanedbatelné. Odvětví, pro které zpětné toky, co se týče vrácených produktů, představují důležitou oblast, jsou uvedeny v tabulce 1. Jedná se o procento vrácených produktů. 16

17 Tabulka č. 1 Pramen: Rogers, Tibben-Lembke (1998, s.7) Na druhou stranu, zpětné toky se netočí pouze okolo vrácených produktů (jejich reklamací, recyklací atd). Rogers a Tibben-Lembke (1998) dělí firmy na dvě skupiny, a to na ty, jejichž zpětné toky se zabývají primárně produkty a na ty, pro které zpětné toky představují primárně obaly. Do druhé skupiny se řadí i značka Raab Karcher Stavebniny, které se věnuji v praktické části. Pro podnik mohou mít zpětné toky význam také ze strategických důvodů. Ty jsou dále zmiňovány v podkapitole 2.1. Ačkoliv pro některá odvětví jsou zpětné toky důležitou oblastí, podniky jim nevěnují potřebnou pozornost. Rogers, Tibben-Lembke (2001) podle provedeného výzkumu uvádí bariéry, které brání podnikům v zavedení vhodné strategie řízení zpětných toků, která by mohla dovést podnik k lepším výsledkům a snížení nákladů. Byly zmíněny bariéry jako relativní nedůležitost reverzní logistiky v porovnání s ostatními oblastmi (39,9% respondentů), politika společnosti (35,4%), nesystémový přístup (35,1%), konkurenční problémy (32,1%), nezájem vedení (27,3%), personální zdroje (19,3%), finanční zdroje (18,9%) a legislativní problémy (14,1%). Jak uvádí Škapa, Klapalová (2011), kteří provedli srovnání vícera výzkumů, většina bariér je interního charakteru a souvisí především s postojem manažerů ke zpětným tokům. 17

18 1.4 Legislativa Jedním z důvodů, proč se podniky zajímají o zpětné toky je právě legislativa. V posledních letech je téma životního prostředí a jeho ochrany čím dál aktuálnější. Vláda se snaží právě právními předpisy a zákony zajistit šetrnější chování k životnímu prostředí. Aplikováno na činnosti firem, jedná se především o snahu omezit množství odpadu, které je produkováno, jeho vhodnou likvidaci a recyklaci. Předpisy a zákony jsou řazeny do komunikační strategie tlaku (push). Naopak třeba přání odběratelů se řadí do strategie tahu (pull). V České republice se této problematiky týká zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a zákon č.185/2001 Sb. o odpadech. Zákon o obalech ukládá povinnost vést evidenci nakládání s obaly a předkládat údaje Ministerstvu životního prostředí. Dále ukládá povinnost zpětného odběru obalů a stanovuje procentuální množství obalů, které musí být recyklováno. Společnost EKO-KOM je autorizovanou obalovou společností, která za poplatek zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona (www.mzp.cz). Zákon o odpadech je pro zpětné toky důležitý především z hlediska určení povinnosti zpětného odběru výrobků. Jedná se například o baterie a akumulátory či elektrozařízení. 18

19 2 ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ Jak vyplývá z předchozí kapitoly, zpětné toky neboli reverzní logistika představují pro společnosti významnou část jejich aktivit. RevLog vymezil základní otázky řízení a fungování zpětných toků. Jsou jimi PROČ (důvody), CO (?), JAK (aktivity a procesy) a KDO (aktéři), (Škapa, Klapalová, 2011). V následujících podkapitolách objasňuji tyto otázky. 2.1 Důvody zpětné logistiky (PROČ?) Jak jsem uvedla v první kapitole, hlavní zájem o reverzní logistiku je spojován s důvody snahy společnosti o ochranu životního prostředí. Podle De Brito a Dekker (2002) se důvody, proč se podniky zabývají zpětnými toky, rozdělují na ekonomické, legislativní a rozšířené odpovědnosti. Ekonomické Do ekonomických důvodů se řadí přímé a nepřímé ekonomické výnosy. Mezi přímé se řadí například získání cenných náhradních dílů, snížení spotřeby materiálu a nákladů. Nepřímým výnosem může být zelená image v očích zákazníka, díky zavedení ekologicky šetrné řady výrobků, tím získaná konkurenční výhoda a vylepšení vztahů se svými zákazníky. Legislativní Jedná se o zákony a nařízení, kterými je podnik povinen se řídit. Jedná se buď o ochranu práv zákazníka (reklamace zboží) nebo o legislativu týkající se ochrany životního prostředí. (De Brito, 2003) Rozšířené odpovědnosti Důvody rozšířené odpovědnosti souvisí s vlastními cíli konkrétního podniku. Většinou se ovšem nejedná pouze o jeden důvod, který vede podnik k zabývání se reverzní logistikou ale o kombinaci vícera. Jak De Brito, Dekker (2002) zmiňují, záleží na typu společnosti. Pro soukromé subjekty budou nejdůležitější ekonomické a legislativní důvody, zatímco u veřejných a neziskových společností budou převládat zájmy etické a legislativní. Rogers a Tibben-Lembke (1998) se zmiňují o strategických důvodech, které vedou firmy k tomu, aby se věnovaly zpětným tokům. V provedeném výzkumu vyšlo najevo, že nejvíce firem se věnuje reverzní logistice z konkurenčních důvodů (65,2% respondentů). Dalším důvodem je vyčištění kanálu (33,4%), kdy firmy odebírají produkty zpět, aby si zákazníci kupovali více nových produktů. Poté legislativa v oblasti likvidace (28,9%), znovuzískání hodnoty (27,5%), navrácení majetku (26,5%) a ochrana marže (18,4%). 19

20 2.2 Prvky reverzní logistiky (CO?) Škapa (2005) dělí prvky reverzní logistiky do tří skupin: Použité výrobky od spotřebitelů (vadné výrobky v záruční lhůtě, výrobky, které je možné vrátit kvůli nesplněným představám a výrobky na konci životnosti) Odpad a materiálové ztráty v souvislosti s výrobou (zbytky surovin, nepovedené meziprodukty, vedlejší produkty výroby) Zboží vrácené obchodem, včetně obalů (neprodané výrobky, které se výrobce zavázal vzít zpátky, výrobky poškozené při přepravě, výrobky s prošlou záruční lhůtou a obaly) Blumberg (2005) dále dělí tyto prvky podle funkce. A to zaprvé na produkty, ze kterých jsou získávány součástky, zadruhé na materiály, které nemohou být použity znovu přímo, ale musí být recyklovány a zatřetí na produkty, které mohou být znovu vráceny na trh téměř okamžitě. 2.3 Procesy a aktivity reverzní logistiky Aktivity Podle Rogers a Tibben-Lembke (1998) se zpětné toky dají rozdělit do dvou skupin a to buď podle vrácených produktů anebo obalů. Poté, co je produkt nebo obal navrácen, existuje řada možností jak s ním naložit dále (Tabulka č. 2). Tabulka č. 2 Materiál Aktivity reverzní logistiky Produkt Vrácení dodavateli Opětovný prodej Outletový prodej Záchrana Oprava Renovace Přepracování Využití původního materiálu Recyklace Uložení na skládce Obalový materiál Opětovné použití Renovace Využití původního materiálu Recyklace Uložení na skládce Pramen: Rogers a Tibben-Lembke (1998), vlastní přepracování 20

21 Existuje mnoho možností, jak lze naložit s vrácenými obaly a produkty. U produktů se společnost snaží, aby mohl být produkt dále prodán. Opravuje ho, renovuje, dává do outletu. Pokud už není možnost produkt dál využít, snaží se z něj získat použitý materiál. Poslední fází je likvidace produktu s co nejnižšími náklady. Obalové materiály (například palety) jsou většinou využívány mnohokrát, než jsou zcela vyřazeny a určeny k likvidaci. Poničené obaly se opravují, aby mohly být dál používány. Buď je opravují samy ty společnosti, které je používají nebo jsou jejich vlastníkem (v případě jejich zapůjčení) nebo se tímto problémem zabývají samostatné firmy Procesy De Britto a Dekker (2003) definovali čtyři základní procesy, kterými je znovu získávána hodnota produktu. Sběr Získání produktu od koncového uživatele. Inspekce/selekce/třídění Je zjištěna kvalita produktu a rozhoduje s o typu obnovy. Pokud je produkt stále jako nový, je možné jeho téměř okamžité vstoupení zpět na trh. Pokud ne, jsou využity formy opětovného zpracování. Obnova / zpracování V případě okamžitého opětovného prodání, zmíněném v předchozím bodu se jedná o přímou obnovu. Pokud je potřeba produkt opětovně zpracovat přichází na řadu procesy jako oprava, renovace, přepracování, znovuzískání (využitelné části výrobku), recyklace a spalování (získání energie) Redistribuce Opětovné zavedení produktu na trh. Ke stejným procesům odkazuje i Nikolaidis (2003). Také Škapa (2005) rozděluje procesy reverzní logistiky velmi podobně. Drobný rozdíl je v tom, že na první místo řadí inspekci (gatekeeping), kdy se rozhodne, zda produkt vůbec bude vpuštěn do systému reverzní logistiky. Následuje sběr, třídění a zpracování. Schéma procesů reverzní logistiky ukazuje graf č 1. 21

22 Graf č. 1 Pramen: Škapa (2005, s.36) Konkrétně třetí fázi (u de Britto a Dekker, 2003), resp. poslední fázi (Škapa, 2005) detailněji rozebírá Thierry et al. (1995), který poukazuje na tři možnosti. Zaprvé může být produkt opětovně prodán (directly resold), obnoven (recovered) nebo zničen. V případě obnovení nastává pět možností jak produkt zpracovat. K tomuto členění se přiklání Škapa (2005), který do procesu zpracování přidal i direct reuse, tedy přímé opětovné použití (například vratné lahve). Prvním typem zpracování podle Thierry et al. (1995) je oprava (repair), kdy jsou pokažené výrobky dány do předchozího stavu. Recyklace, při níž jsou výrobky rozebrány na základní materiály a po zpracování znovu použity. Přepracování (remanufacturing), při kterém je výrobek zcela rozebrán, jednotlivé díly zkontrolovány a výsledný výrobek se skládá ze starých i nových částí. Upgrade/renovace (refurbishing), který je podobný opravě, ale jeho výsledný produkt má vyšší hodnotu než produkt pouze opravený, jelikož jsou při něm zastaralé části vyměněny za nové. Posledním typem zpracování je kanibalizace, kdy jsou některé části z původního výrobku vyjmuty a použity na opravu nového výrobku. 2.4 Aktéři zpětné logistiky (KDO?) De Britto, Dekker (2002) rozdělují aktéry reverzní logistiky na vracející, příjemce, vybírající a zpracovávající. Vracející může být kdokoliv v dodavatelském řetězci, kromě posledního článku, který už nemá kam vracet. Příjemcem může být kdokoliv z dodavatelského řetězce (dodavatel, výrobce, velkoobchodník i maloobchodník) až na koncového uživatele (zákazníka). Posledním aktérem jsou ti, kteří se starají o výběr a zpracování. Tam patří nezávislí zprostředkovatelé, společnosti zabývající se zpětnými toky, municipální subjekty obstarávající sběr odpadu nebo neziskové organizace zabývající se některou oblastí reverzní logistiky. Titéž autoři o rok později přichází s upravenou typologií (de Britto, Dekker, 2003). Aktéři dopředných toků dodavatelského řetězce (dodavatelé, výrobci, velkoobchodníci a maloobchodníci) 22

23 Aktéři specializovaní na zpětné toky (specialisté na recyklaci, atd) Oportunističtí aktéři (charitativní organizace) K těmto rolím musíme ještě přiřadit odesílatele a budoucího uživatele, kteří jsou nezbytnou součástí zpětných toků a bez kterých by celý proces nedával smysl. Někteří aktéři jsou zodpovědní za organizaci zpětných toků a někteří jsou pouze vykonavateli úloh ve zpětných tocích. Každý aktér sleduje odlišné cíle, např. výrobce může recyklovat své výrobky, aby zamezil opravářům jejich prodej za sníženou cenu. Jednotlivé role aktérů reverzní logistiky ukazuje graf č.2. Graf č.2 Pramen: De Britto, Dekker (2003, s. 16), vlastní přepracování 2.5 Faktory kritické pro úspěch programů a strategií reverzní logistiky V podkapitole 1.3 hovořím o bariérách, které brání podnikům v zavedení vhodných strategií řízení zpětných toků. Měla bych proto zmínit i faktory, které naopak pozitivně ovlivňují řízení zpětných toků v podniku. Stock (1998) na základě provedených případových studií určil tři hlavní faktory, které ovlivňují úspěch podnikových programů a strategií v praxi. Jsou jimi management a kontrola, měřitelnost a finance. 23

24 Management a kontrola Procesy reverzní logistiky by měly být mapovány, aby bylo možné porozumět jejich jednotlivým částem a vztahům. Toto je naprosto nezbytné pro jakoukoliv zpětnou kontrolu, možnost vyhodnocení, zvýšení efektivity a snížení nákladů. Důležité je také věnovat se environmentálnímu managementu (environmental management system, eco-management system), který sleduje a poskytuje detaily ekologického programu společnosti. Pokud se firma nevěnuje dostatečně této oblasti, může pro ni být obtížné zaměřit se na ty nejvhodnější oblasti z hlediska návratnosti investic. V řadě podniků představují ekologické iniciativy nový směr pro spoustu zaměstnanců, zákazníků atd. Dříve se ve společnostech nepočítalo s ekologickými faktory a zpětnými toky jako takovými. Je proto nezbytné zavádět vzdělávací programy o životním prostředí jak pro zákazníky a zaměstnance, tak pro dodavatele. Díky porozumění důležitosti tohoto problému bude daleko jednodušší plánovat, zavádět a kontrolovat programy zpětné logistiky. Společnost by se též měla zaměřit na úspory z rozsahu. Pokud podnik nedisponuje dostatečným množstvím materiálu (opravy, recyklace), je vhodné zahrnout do procesu třetí stranu a aktivity reverzní logistiky outsourcovat. Z důvodu úspor je pro podnik žádoucí navazovat strategická partnerství. Měřitelnost Každá oblast zpětných toků musí být měřitelná a měřena, aby se zjistilo, zda provedená rozhodnutí byla optimální a případně mohly být vyvozovány důsledky a prováděny změny. Finance Posledním uváděným faktorem jsou finance. Je potřeba mít dostatečně velký rozpočet určený na zpětné toky a ekologicky zaměřený program, aby mohly být úspěšné a ekonomicky návratné. 24

25 3 OBALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S ohledem na rozsah práce a zaměření praktické části se v této kapitole budu věnovat pouze části zpětných toků a to obalovému hospodářství. 3.1 Vratné a nevratné obaly Stock (1998) uvádí tři typy obalů (podle The Coalition of Northeastern Governors), které je důležité zvažovat v každém waste managementu. První typ obalů je ten, který přijde přímo do styku s výrobkem, sekundárním typem je takový obal, který obaluje primární obal, anebo spojuje více primárních obalů k sobě. Terciálním obalem jsou míněny přepravní krabice nebo jiné obaly související s dopravou k maloobchodníkovi a zpět (například palety). Přepravní obaly autoři Kroon a Vrijens (1995) definují, jako obalový materiál do kterého jsou baleny výrobky a zboží během přepravy od odesílatele k příjemci. Dělí je na jednorázové a obaly na více použití. Za jednorázové jsou považovány například lepenkové krabice a nazýváme je nevratnými obaly (řadí se sem i některé druhy nevratných palet). Naopak vratnými obaly rozumíme obaly, které jsou určeny k opakovanému použití. Patří sem například vratné kontejnery a palety. Přepravní obaly můžeme také dále rozdělit na manipulační jednotky a přepravní jednotky. Pernica (1998) definuje manipulační jednotku jako materiál, díky kterému je možné odborné přemisťování, ložení, a usměrňování materiálu ve výrobě a v oběhu (včetně skladů) aniž by ji bylo nutné dál upravovat. Přepravním materiálem má na mysli technický prostředek, který manipulační jednotku spoluvytváří a usnadňuje dopravu. Manipulační a přepravní jednotky rozděluje do čtyř kategorií: Manipulační jednotka I. řádu Jedná se o základní manipulační jednotku, jako jsou bedny, přepravky či lepenkové krabice, hmotnost a velikost je dána požadavkem na ruční manipulaci. Manipulační (přepravní) jednotka II. řádu Jednotka II. řádu je přizpůsobena k automatizované manipulaci a ukládání ve skladech, jedná se o palety, roltejnery, přepravníky malé kontejnery. Přepravní (manipulační) jednotka III. řádu Slouží k dálkové přepravě, a patří sem velké kontejnery. Přepravní (manipulační) jednotka IV. řádu 25

26 Do IV. řádu se řadí jednotky používané při vodní dopravě, tedy bárky a lichtery. Pro podniky jsou sice vratné obaly dražší než jednorázové, ale vyšší počet použití z nich nakonec dělá levnější záležitost než obaly na jedno použití. Z toho vyplývá, že se použití vratných obalů vyplatí společnosti v dlouhém období. To dokazuje i řada případových studií. Na druhou stranu jsou i případy, kdy se vratné přepravní obaly ukázaly jako neekonomické. (Rogers a Tibben-Lembke, 1998) 3.2 Systémy vratných obalů Při používání vratných obalů nastávají situace, kdy se obal nevrací ke stejnému odesílateli. Navíc přeprava vratných kontejnerů zahrnuje i jejich údržbu a skladování během celého procesu. Kroon a Vrijens (1995) uvádí tři způsoby jakými lze nakládat s vratnými obaly Switch pool system V tomto případě má každý účastník řetězce svůj vlastní příděl vratných obalů, za které je zodpovědný. Má na starosti nejen jejich uskladnění, ale i údržba, čištění a kontrolu. Tento systém se dále dělí na dva druhy: a) Pouze odesílatel (dodavatel) a příjemce vlastní určitý počet vratných obalů. Dopravce pouze převáží plné vratné obaly se zbožím anebo se naopak vrací s těmi prázdnými. Z hlediska dlouhého období odesílatel je zodpovědný za to, že počet vrácených kontejnerů se bude rovnat kontejnerům původně odeslaným. b) Vratné obaly vlastní každý článek, tudíž i dopravce. Při každém doručení kontejnerů tu probíhá výměna. Když dopravce vyzvedává zboží, dá výměnou odesílateli odpovídající počet prázdných kontejnerů. Tudíž v tomto případě odesílatel nenese žádnou zodpovědnost za zpětný tok kontejnerů Systém se zpětnou logistikou V tomto systému jsou vratné obaly vlastněny logistickou společností. Ta také nese zodpovědnost za navrácení vratných obalů zpět. Když příjemce nasbírá dostatečný počet vratných obalů, společnost je od nich vybírá zpět. Přepravní systém Odesílatel používá stále stejné obaly. Je také zodpovědný za jejich sledování, údržbu, kontrolu a skladování. Je na něm aby zajistil, že se všechny obaly od příjemce vrátí. Skladový systém Vratné obaly jsou uloženy v centrálním skladu vratných obalů logistické společnosti. Odesílateli je poskytnuto pouze takové množství obalů, které potřebuje pro dopravu zboží. Po doručení zboží jsou 26

27 vratné obaly vráceny do centrálního skladu. Skladový systém může být prováděn dvěma způsoby a to buď vyplácením zálohy anebo zálohovým účtem, kdy je odesílateli blokována částka v hodnotě vratných obalů Systém bez zpětné logistiky Zde jsou vratné obaly také vlastněny logistickou společností. Odesílatel si pronajme vratné obaly a veškeré činnosti s nimi související jako údržba, čištění, skladování a zpětné toky jsou tak jeho zodpovědností. Jakmile vratné obaly dále nepotřebuje, vrací je společnosti. Výhodou je snížení fixních nákladů tím, že si pronajme jen ty obaly, které opravdu potřebuje. 3.3 Paletové hospodářství V rámci obalového hospodářství můžeme vyčlenit speciální oblast týkající se pouze jednoho typu obalů a tím jsou palety. Paletové hospodářství se tedy zabývá veškerý činností v podniku týkající se palet Palety (I.) Palety můžeme definovat jako ploché přepravní konstrukce, pomocí kterých lze manipulovat s větším množstvím zboží, výrobků či materiálu. K manipulaci s paletami je používán vysokozdvižný vozík nebo jiná zvedacích zařízení. Paleta je tak základním prostředkem při nakládce zboží, vykládce a jeho přepravě. Na jejich výrobu je nejčastěji využíváno dřevo a plast. (Mokhlesi, Lohrasebi, 2009) Górecka et al. (2008) uvádí čtyři kritéria, která určují vhodnost typu palety pro potřeby využití. Jsou jimi pevnost, tvrdost, životnost a funkčnost. Pevnost (Strenght) Nosnost palety během dopravy a skladování. Za nejpevnější jsou považovány kovové palety. Tvrdost (Stiffness) Odolnost palety proti deformaci při zatížení. Z hlediska materiálu sem lze přiřadit kovové a dřevěné palety. Životnost (Durability) Schopnost odolávat náročným podmínkám (při dopravě a balení) Funkčnost (Functionality) Kompatibilita palet s manipulačním zařízením a plnění funkčních požadavků jako je váha, požární bezpečnost atd. 27

28 3.3.2 Typy palet Palety můžeme rozdělit podle použitého materiálu do pěti kategorií (Górecka et al., 2008): Dřevěné palety Dřevěné palety tvoří 95% všech používaných palet (Mokhlesi, Lohrasebi, 2009). Typická je pro ně nízká výrobní cena, odolonost při zatížení a váhová kapacita. Nevýhody způsobuje jejich obtížná údržba a ne příliš vysoká životnost. Dřevěné palety jsou využívány hlavně při skladování a vlakové a kamionové dopravě (Górecka et al., 2008). Existuje mnoho typů dřevěných palet lišících se rozměry. Nejpoužívanější v evropských podmínkách je paleta nazvaná EUR (příloha č. 1). Palety typu EUR jsou oprávněni vyrábět pouze autorizovaní výrobci, kteří musí splňovat přísná kritéria Evropské paletové asociace (EPAL), jež poskytuje garanci kvality. Europalety jsou dostupné ve čtyřech rozměrech, ovšem nejpoužívanější je paleta o rozměrech 120x80 cm. Je-li řečeno europaleta, obvykle se jí rozumí právě paleta o těchto rozměrech. Tento typ je také nejpoužívanější i v paletovém hospodářství Raab Karcher, kterému se věnuji v praktické části. Palety z recyklovaného dřeva Jsou vhodné z hlediska nízké váhy pro leteckou dopravu. Jejich výhodou je levnější výrobní cena než u plastových a kovových palet, hladká vrchní deska pokrývající celou plochu paletu a šetření skladového prostoru. Nevýhodou je dražší cena než u palet dřevěných, nákladná oprava a nižší odolnost vůči počasí ve srovnání s plastovými a kovovými paletami (Górecka et al., 2008). Kovové palety Jsou vyráběny z oceli a hliníku a jejich výhodou je vysoká nosnost. Jsou využívány hlavně ve vnitřních prostorách a v případě hliníkových palet při letecké dopravě. Jejich nevýhodou je vysoká cena a váha (Górecka et al., 2008). Plastové palety Jsou velmi odolné vůči vnějším vlivům a snadno udržovatelné. Nejsou však vhodné pro těžké náklady a také jejich cena je ve srovnání s dřevěnými paletami vysoká. Jsou využívány ve farmaceutickém a nápojovém průmyslu (Górecka et al., 2008). Papírové palety Výhodou papírových palet je velmi nízká hmotnost a snadná recyklace. Jsou proto využívány v rámci specializovaných trhů, kdy je kladen důraz na váhu. Nosnost, ochrana produktu a životnost je ovšem minimální (Górecka et al., 2008). 28

29 Vratné palety a jejich opakované používání je výhodné z pohledu udržitelnosti. Na druhou stranu může způsobit mnoho problémů, jak uvádí Mokhlebi, Lohrasebi (2009), kteří v tomto případě mluví o distribučních centrech. Problémy s vratnými paletami se ovšem dají vztáhnout i na ostatní články řetězce. V případě obchodníka se stavebním materiálem jsou tyto problémy blíže specifikovány v praktické části. 29

30 30

31 II. PRAKTICKÁ ČÁST 4 RAAB KARCHER Raab Karcher 4 je prodejcem stavebního materiálu s dlouholetou historií v evropských zemích jako je Německo, Polsko, Nizozemí, Maďarsku nebo Česká republika. V současné době existuje 50 prodejen rozmístěných ve všech krajích po celé České republice a díky tomu je RKS jednou z nejrozsáhlejších sítí prodejen se stavebními materiály v ČR (www.staviva.cz). 4.1 Historie Historie firmy se datuje do roku 1848, kdy byla založena společníky Friedrichem Carlem Raabem a Karlem Heinrichem Karcherem. Jejich odkaz ve jménu obchodní značky setrval dodnes. Původně se zabývali obchodem s uhlím. Později však rozšířili svoji oblast zájmu o dřevo, stavební hmoty, topné oleje, chemické výrobky a další. V České republice se Raab Karcher objevuje od roku V rámci privatizace RKS vstoupil na český trh jako zahraniční investor. 15. října toho roku firma RKS podepsala smlouvu s Fondem národního majetku a převzala většinový podíl státního podniku Staviva. Státní podnik Staviva, který měl v Čechách dlouho historii, byl v roce 1989 rozdělen na 10 samostatných podniků. Ovšem vedení těchto podniků přišlo s privatizačním projektem. Cílem bylo opět spojit všechny podniky v jeden a za pomoci zahraničního kapitálu přeměnit subjekt v akciovou společnost. To se podařilo právě za pomoci RKS a na českém trhu se tak objevila společnost Raab Karcher Staviva, a.s. V roce 1998 se stala firma součástí koncernu VEBA. Stalo se tak díky působení v rámci společnosti Stinnes AG, která byla jeho součástí. Zcela zásadním datem se stal 1. ledna 2000, kdy se novým majitelem společnosti Raab Karcher stal francouzský koncern Saint-Gobain. Saint-Gobain je společnost působící na celosvětovém trhu skla, konstrukčních a ušlechtilých materiálů. Byla založena již roku 1665 a v historii jejích zakázek se objevuje třeba zrcadlový sál ve Versailles nebo skleněná pyramida v Louvru. 6. května 2008 byl změněn název společnosti v České republice na Saint Gobain Building Distribution 4 dále jen RKS (Raab Karcher Staviva) 31

32 CZ, spol. s.r.o. Změna proběhla z důvodu neustále se rozšiřujících aktivit společnosti na českém trhu. Vzhledem k vybudovanému postavení RKS, název Raab Karcher dále funguje jako obchodní značka (www.staviva.cz). 4.2 Obchodní středisko Jičín Firma RKS se v Jičíně vyskytuje od samého počátku působení společnosti v České republice. Obchodní středisko 5 Jičín patří dlouhodobě k nejlepším v republice a pravidelně se pohybuje v desítce neúspěšnějších středisek Již 21 let je jeho odpovědným vedoucím pan Vladimír Flégr, který poskytl veškeré informace o řízení paletového hospodářství v RKS. 4.3 Zpětné toky Raab Karcher Zpětné toky objevující se v rámci činnosti RKS se týkají reklamací a obalových materiálů. Reklamace Evidované reklamace na zboží se například v OS Jičín vyskytují ve velmi malé míře. Z vyjádření pana Flégra, je to do 10 ročně. Mnoho reklamací je totiž provedeno, aniž by bylo zapsáno do systému a děje se tak pouze na základě ústní dohody. Obalové materiály o Za prvé se jedná o obalové materiály, které je RKS ze zákona (Zákon o obalech č. 477/2001 Sb.) povinen přijmout zpět a zajistit jim vhodnou likvidaci. Společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM. o Za druhé jsou to vratné obaly. V rámci obchodní činnosti RKS se jedná o přepravní vratné obaly, konkrétně palety a rošty. Řízení procesu, jakým se s vratnými obaly nakládá, se věnuje následující kapitola. 5 dále jen OS 32

33 5 PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 6 Nejvýznamnější oblast reverzní logistiky pro RKS představuje paletové hospodářství. Už ze zaměření společnosti vyplývá, že při prodeji a přepravě stavebního materiálu, je potřeba nějakým způsobem s tímto zbožím manipulovat. Problematický je dlouhodobý přístup nejvyššího managementu, který sice má snahu nějakým způsobem řešit problematiku paletového hospodářství, ale zatím nebylo zavedeno žádné opatření. V minulém roce byl pověřen vypracováním plánu pro paletové hospodářství ředitel regionu Východ. Než se zmíním o jeho návrhu na změnu, představím současný stav řízení paletového hospodářství. 5.1 Paletové hospodářství obchodního střediska Jičín Analyzovat paletové hospodářství jsem se rozhodla na příkladu jednoho z padesáti obchodních středisek v České republice a to právě na OS v Jičíně. OS Jičín patří dlouhodobě k jednomu z nejúspěšnějších skladů RKS v ČR a to i z hlediska paletového hospodářství, proto si myslím, že skvěle poslouží jako modelový příklad. Nejprve se zaměřím na proces, jakým celé nakládání s paletami probíhá, a dále pak rozeberu jednotlivé aspekty Proces Příjem palet Celý proces začíná přivezením zboží od dodavatelů. Může se jednat o drobné zboží určené pro minimarket (samoobslužná zóna, která je součástí každého OS), tedy nářadí, stavební chemii, barvy, elektronářadí, obklady, dlažby, sanity, spojovací materiál a podobně. Pro manipulaci s tímto zbožím se obvykle používají kartonové krabice, v kterých je buď dále expedováno zboží k zákazníkovi, nebo jsou recyklovány. Většinu ovšem tvoří zboží daleko větších rozměrů, tedy cihly, střechy, panely, cement, venkovní dlažby atd., které jsou přivezeny, a je s nimi manipulováno na paletách. Zaevidování palet Pokud se jedná o palety vratné, dodavatel na dodacím listě rozepíše množství zboží a množství palet. Na palety je vystaven i jejich vlastní doklad, který je vyžadován při jejich vracení. Palety mají svou cenu za kus, za kterou je OS koupí spolu s dodávkou zboží. Jsou pak 6 Veškeré informace obsažené v této kapitole pochází z interních materiálů společnosti Saint Gobain Distribution CZ, spol. s.r.o. 33

34 vedeny ve skladové evidenci jako zboží a mohou být dále prodávány. Jedná-li se o palety nevratné, jejich cena je již započítána do ceny zboží a je na konkrétním OS, jak s nimi poté naloží (viz podkapitola Palety). Skladování palet Pro zboží přivezené a dále skladované na paletách slouží jeden sklad. Speciální sklad je pak určen pro palety, které jsou volné (tedy není na nich zboží). Prodej zákazníkovi Palety slouží pro přesun zboží, tudíž při prodeji zákazníkovi se spolu se zbožím, které to vyžaduje, prodává i množství palet, které je pro přepravu potřeba. Zákazníkovi je vydán prodejní doklad, na kterém je zaznamenáno i množství palet a jejich prodejní cena. Obdrží také tzv. vratku na palety, kterou musí při vrácení předložit na OS. Vrácení palet zákazníkem Jakmile zákazník palety již nepotřebuje, může je (ale nemusí) vrátit zpět OS. Po zkontrolování kvality palet a předložení vratky na palety jsou mu vráceny peníze, ze kterých je strhnuté procento za opotřebení. Poté se palety se vrací do evidence zpět na sklad. Mohou být opět prodány anebo vráceny dodavateli. Vrácení palet dodavateli Když se na skladě nashromáždí dostatek palet, jsou (většinou) s pomocí externích dopravců vráceny palety zpět dodavateli. Ten si strhne cenu za opotřebení a vypíše dobropis na palety. Dodavatel přijme pouze takový počet palet, který byl OS prodán v lhůtě určené smluvními podmínkami (viz níže) a pouze po předložení dokladu o předchozí koupi. 34

35 Graf č.3 Pramen: autor Celý proces schematicky popisuje graf č.3, kde je zelenými šipkami znázorněn dopředný tok, kdy zboží putuje od dodavatele (D 1/2/3 ) do OS RKS a z OS poté k zákazníkům (Z 1/2/3 ). Červené šipky znázorňují zpětné toky probíhající v tomto řetězci, konkrétně zpětný tok palet. U zákazníka č.2 a u dodavatele č.2 zpětné toky palet nejsou zakresleny. Je to z toho důvodu, že ne všechny palety se vrátí zpět do OS. Některé palety se zničí a OS je odmítne přijmout. Jiné by sice byly znovu použitelné, ale zákazníkovy se nevyplatí palety vracet, jelikož jeho náklady na dopravu jsou vyšší než suma, kterou by za palety dostal od OS. Je pro něj výhodnější je prodat do blízkého výkupu palet nebo je použít třeba na podpal. Z těchto důvodů se některé palety nevrátí do OS a také se pak nemohou vrátit všechny dodavateli. Jak také vyplývá z grafu, RKS leží uprostřed tohoto řetězce, a co se palet týče, ať už chtějí nebo ne, představuje to pro ně důležitou oblast, kterou je nutné se zaobírat. Palety hromadící se na skladě jim totiž zabírají nejen místo, ale především zadržují aktiva, která by mohla být použita jinde Palety (II.) Základním prvkem paletového hospodářství jsou palety. Jak jsem popsala výše, jedná se o přepravní obal a manipulační obal. Dělí se na nevratné a vratné. Nevratné palety Nevratných palet se vyskytuje méně než vratných. Je zajímavé, že je pozorován rostoucí trend častějšího používání nevratných palet. Čím je tento trend dán mi není známo. Za nevratné palety jsou považovány ty, jejichž cena je již započítána v ceně zboží a není k nim tedy vydáván vratný doklad. Často se jedná o palety od zahraničních dodavatelů. Bývají vydávány 35

36 jako nevratné i ty palety, jež se běžně používají jako vratné (například palety EUR). Těmito paletami, jelikož jsou velmi univerzální, je pak možné doplnit vratné palety na skladě (a nahradit ztráty palet, které mohou nastat). Například firma Heluz si za palety účtuje 60 Kč, ale zpět je již nevykupuje. Jelikož se jedná o typ palet 118x100, které používá například i firma Wienerberger (ovšem jako vratné, kdy je prodává za 220Kč a vykupuje za 180Kč), je možné jimi nahradit ztráty způsobené například nevrácením od zákazníka nebo mechanickým poškozením či zničením na skladě. Naopak vyskytují se i firmy, které palety neúčtují zvlášť, jejich cenu započítávají do zboží a je s nimi proto nakládáno jako s nevratnými. Jsou ale ochotny palety vykoupit zpět. Například firma Porfix CZ, a.s., která je vykupuje za 55 Kč. Je potom na rozhodnutí odpovědného vedoucího, jestli se rozhodne tyto palety vrátit nebo ne. Vratné palety V obchodním středisku Jičín se v současné době používá 32 druhů palet včetně paletových roštů. Nejpoužívanější paletou je paleta EUR, která tvoří průměrně 40-50% ze všech palet přijatých na sklad. Jak už jsem zmínila, každá paleta, která přijde na sklad je zavedena do skladové evidence a může se dále prodávat. Problematické je, že každý dodavatel si účtuje jinou cenu za stejný typ palet (viz tabulka č. 3). Nastává tedy otázka jakým způsobem určit cenu palety pro zákazníka a v jaké ceně je evidována na skladě. Například cena za jednu paletu EUR se pohybuje od 190 do 250 Kč. V OS Jičín se paleta vypočítává z průměrné ceny od všech dodavatelů, ovšem vždy se zaokrouhluje směrem nahoru. To z toho důvodu, aby se palety nestaly ztrátovými. V současné době je tak prodejní cena OS tohoto druhu palet 250 Kč. Jakmile zákazník paletu vrací zpět do OS, je mu vyplacena částka, kterou za paletu zaplatil minus cena opotřebení. Cena opotřebení je v současné době 15% z prodejní ceny a je určována centrálně, tudíž je pro všechna střediska v ČR stejná. Procento opotřebení určuje centrála vzhledem k účtovanému opotřebení od dodavatele tak, aby se paletové hospodářství nestalo ztrátovým. Palety se velmi často nevrací stejnému dodavateli, od kterého byly koupeny. Díky univerzálnosti některých palet (například palety typu EUR) to není ani možné. Existují výjimky, například firmy Best a Weber, které sice používají palety EUR, ale mají je označené 36

37 vlastním logem. Nelze je proto vrátit žádnému jinému dodavateli. Takovéto výjimky se objevili asi před 3-5 roky. Stávalo se totiž, že řidič externího dopravce palety, které měl přepravit, prodal ve výkupu za cenu dobře zachovalých palet a nakoupil levné opotřebované palety, které pak odvezl dodavateli. Sám na tom vydělal a dodavatel dostal palety ve špatném stavu. Dalším opatřením, které někteří dodavatelé požadují, je ocejchování palet kleštěmi a pořizování fotografií naloženého kamionu, aby s paletami dopravce nemohl manipulovat Dodavatelé Dodavatelé představují v tomto řetězci prvek, u kterého celý proces začíná. Pokud by vedoucí OS neměl zájem palety vracet dodavateli, což není jeho povinností, a rozhodl se, že místo zařizování dopravy po republice je zlikviduje nebo prodá palety do výkupu, bude to pro podnik prodělečné. Pro srovnání, cena palet typu EUR ve výkupu se pohybuje podle opotřebení zhruba od 40 do 120 Kč (může se lišit u jednotlivých výkupů). Částka, kterou vrátí dodavatel, se pohybuje okolo 200 Kč (viz tabulka č. 3). Jinak řečeno, dodavatelé dávají palety do oběhu a z finančních důvodů popsaných výše je v zájmu ostatních subjektů vracet je zpět. Největším problémem souvisejícím s paletovým hospodářstvím je jeho nejednotnost, co se dodavatelů týče. OS Jičín má dodavatele po celé republice a každý z nich si klade rozdílné podmínky týkající se následujících aspektů: Cena palet Účtovaná cena opotřebení Kvalita palet Zpátky přijímají pouze palety splňující daná kritéria kvality. To může být problematické, když je dodají ve špatné kvalitě, ale vyžadují je pak v dobrém stavu. Množství palet Někteří dodavatelé jsou ochotni přijmout na sklad palety až od určitého množství. Samozřejmě musí být splněna podmínka, že vracené množství palet bylo nakoupeno v daném období (viz níže). Zcela výjimečně se ale může stát, že dodavatel vezme na sklad větší množství palet. To se děje v případě, kdy má palet nedostatek a je pro něj výhodnější vzít palety od OS než nakoupit zcela nové. Pokud nastane taková situace, dodavatel kontaktuje telefonicky vedoucího OS nebo pověřeného pracovníka a domluví podmínky. 37

38 Lhůta vrácení Doba uplynulá od koupě, po kterou je možné palety vrátit dodavateli, se pohybuje v rozmezí od 3 do 12 měsíců. U některých dodavatelů tak nastává problém, jelikož OS často není schopné palety vrátit do 3 měsíců od koupě. Doprava Dalším specifikem může být u dodavatelů doprava. V naprosté většině případů nechává dodavatel dopravu čistě na OS. Existují však i dodavatelé, kteří si palety stahují ze skladů sami. Jakmile je splněno saldo palet, pověřený pracovník zavolá dodavateli a ten pro palety pošle kamion. Jiný dopravce si klade podmínku, že palety dopraví sám, ale pouze výměnou (například Wienerberger). OS si musí objednat zboží a dodavatel pak naloží do prázdného kamionu palety, a odveze si je. Tabulka č.3 Pramen: interní zdroje, vlastní zpracování V tabulce č. 3 jsou vypsány tři typy palet, které jsou v OS Jičín nejpoužívanějšími, dodavatelé, kteří daný typ palety prodávají, ceny, za které je prodávají, ceny za které je dále prodává OS Jičín, částka, za kterou ji vykupuje dodavatel zpátky a lhůta v měsících, do které je možné palety vrátit. 7 Z tabulky je vidět, jak problematické může paletové hospodářství kvůli výše zmíněným odlišným podmínkám být. 7 Jedná se pouze o ilustrativní výsek informací a nejsou zde uvedeni všichni dodavatelé ani všechny typy palet. 38

39 5.1.4 Doprava Doprava zpětných toků palet je v rámci RKS (mimo výjimky zmíněné výše) zajišťována externě. V zásadě můžeme dopravu rozdělit do dvou skupin a to na dopravu jdoucí od zákazníka do OS a dopravu jdoucí z OS k dodavateli. Doprava od zákazníka do OS RKS Doprava palet od zákazníka zpět do OS je ponechána čistě na zákazníkovi. Tento systém funguje, díky systému vratné zálohy, kdy zákazník paletu koupí a na doklad mu jsou, po vrácení palety zpět, vráceny peníze snížené o procento za opotřebení. Výjimku tvoří zákazníci, kteří nakoupí třeba dvě palety zboží a nevyplatí se jim vracet palety kvůli nákladům na cestu nebo ztracenému času. Tento přístup nevrácení palety je potom výhodný i pro OS, které na tom naopak vydělá, jelikož zákazník za paletu zaplatil a podnik mu nemusí nic vracet. Další výjimku tvoří naopak zákazníci, kteří představují velkou zakázku pro podnik a OS jim posílá další kamion zboží. V tomto případě je možné se dohodnout na odvozu, který zajistí OS. Středisko na tom nesmí tratit, proto se jedná pouze o opravdu velké zakázky, kde se točí hodně palet. Doprava z OS RKS k dodavateli Pokud se jedná o dopravu ze skladu OS k dodavateli, je zajišťována externími dopravci. OS Jičín má ústní dohodu s 5 dopravci z regionu, kteří jsou oslovováni, když se množství palet na skladě začne hromadit a je potřeba je vrátit zpět dodavateli. V OS Jičín má dopravu na starosti odpovědný vedoucí střediska, který obvolává dopravce a snaží se domluvit co nejnižší cenu. Sám si stanovil, že aby se doprava palet vyplatila, náklady za dopravu přepočtené na paletu nesmí přesáhnout 10 Kč, jinak je to ztrátové Skladování Pro skladování palet jsou určeny dva sklady. Sklad evidovaný jako 001, kde je zboží na paletách a pak sklad 005, kde jsou skladovány prázdné palety připravené k okamžitému vrácení. Evidenci paletového hospodářství má na starosti pověřený pracovník a je spravováno v programu SAP. Jedná se o program, ve kterém jsou zpracovávány veškeré informace OS, jako je například účetnictví, skladová evidence atd. Z paletového hospodářství sleduje stav jednotlivých typů palet na skladě, lhůty zbývající u jednotlivých dodavatelů a další podmínky, které je nutné splňovat. Přes tento program je také sledován stav volných palet ve skladu 005 u každého střediska. Centrála tak má neustálý přehled o situaci. Tento systém centrální evidence však není zatím nijak využíván. V rámci skladování je také důležité zajistit, aby se neustále neoperovalo jen s paletami nově 39

40 příchozími a v zadní části palety neuhnívaly. Na to je kladen důraz, proto pohyb palet ve skladu funguje na principu první dovnitř, první ven. Pro lepší koordinaci palet je důležité si palety ve skladu roztřídit podle typu. To později zjednodušuje nakládání s nimi. OS Jičín se tomuto věnuje hned při převzetí palet na sklad Náklady Jak jsem už zmínila, paletové hospodářství je pro OS nezbytnou nutností, kterou je nutné se zabývat. Jelikož se nejedná o hlavní podnikovou činnost, je v zájmu podniku, aby se promítalo do hospodářského výsledku co nejméně. Důležitá je z hlediska nákladů na paletové hospodářství doprava. Bylo již zmíněno, že vedoucí OS Jičín, p. Flégr, si stanovil, že doprava rozpočtená na jednu paletu by neměla stát více než 10 Kč. Jelikož je ve své funkci už 21 let, konkrétní výpočet mi není schopen poskytnout. Principiálně však vycházel z tvorby ceny zboží. To se oceňuje pořizovací cenou, ke které jsou započteny náklady na dopravu a náklady na obal. Náklad na obal se skládá z opotřebení a dopravného na vrácení palety. Jedná-li se například o paletu s cementem, kterého je na ní 1400kg, cena cementu se pohybuje okolo 1700 Kč za tunu, 10 Kč je pak částka, která se při prodeji rozpadne doslova na haléře a prakticky vůbec se nepromítne do ceny. Zajímavé je, že i přesto, že si tuto hranici stanovil spoustu let zpátky, i při dnešní cenové hladině se mu daří ji splňovat. Pokud se jedná o evidenci nákladů na dopravu palet střediska, je vedena jako ostatní náklady. Není možné ji zpětně sledovat a vyhodnotit výsledky středisek paletových nákladů na dopravu. Nepřímé náklady jako je čas zaměstnanců a skladovací prostory se nesledují vůbec. Nejdůležitějším nákladem pro OS z hlediska paletového hospodářství je, že s větším množstvím palet na skladě se blokují aktiva, která by mohla být využita efektivněji jinde. Z toho důvodu je pro OS žádoucí, aby drželo ve svém skladě, pouze takové množství palet, které potřebuje a nestalo se, že se mu budou palety hromadit, zadržovat aktiva a zabírat víc prostoru ve skladu, než je nezbytné. Každé OS je hodnoceno z hlediska obrátkovosti zásob. Jelikož se zásoby nakupují na centrální úvěr společnosti, jako jeden z nákladů jsou počítány i úroky z úvěru. Proto platí úměra čím více zásob na skladě, tím větší náklady. A protože palety jsou počítány jako zásoby, jejich nadměrné množství držené na skladě zvyšuje množství zásob a tím pádem, i náklady. Palety, jakožto držitel aktiv, snižují obrátkovost zásob, zvyšují náklady a tím zhoršují výsledek OS. Pro každý rok je centrálně určen plán maximálního stavu palet. Jelikož se každé středisko liší velikostí 40

41 a tudíž i množstvím zásob, není možné sledovat stav paletového hospodářství počtem palet na skladě. Je to hodnoceno vyjádřením procenta palet z celkového stavu zásob. Graf č. 4 Pramen: vlastní zpracování Graf č.4 ukazuje plán paletového hospodářství pro rok 2014 a skutečný stav v OS Jičín. Podle plánu by procento palet nemělo překročit 9,2% ze zásob OS. Jak je vidět, tento cíl středisko splňuje a dokonce s velkou rezervou. Centrála má v současné době tendence plánované procento snižovat, v roce 2013 byl plán 9,5% Cíle pro rok 2015 Nejvyšší management si uvědomuje problematiku paletového hospodářství a v současné době se ji snaží řešit. V roce 2014 byl ředitelem pro Českou republiku pověřen ředitel pro region Východ, p. Novotný, vypracováním plánu a strategie pro paletové hospodářství. Nastavil si dva cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Nastavení efektivního systému vracení palet u dodavatelů s malou otáčkou palet. Nastavení centrálního a řízeného procesu vracení palet typu EUR dodavatelům. Cíle č. 1 chce dosáhnout domluvením lepších podmínek pro vrácení palet, tedy prodloužení termínů na vrácení. Součástí plánu je i místo pro každý region, kam by se svážely palety s malou otáčkou (velký sklad, jež je dobře dostupný v regionu). Tento přesun palet z OS na centrální regionální sklad je třeba vyřešit i v programu SAP, který zatím není pro přesun palet v systému uzpůsoben. 41

42 V rámci dosažení cíle číslo 2 je zjištění volných saldokont EURo palet u dodavatelů, tedy zjištění ke kterému dodavateli je ještě možné vrátit palety a v jakém množství. Tyto palety by byly svezeny ze středisek, kde přebývají nebo případně levně nakoupeny přímo od výrobce. Součástí je zároveň projednání vrácení palet i mimo dohodnuté termíny. Stejně jako u prvního cíle, celá tato operace by musela být vyřešena i v programu SAP. 42

43 6 OBCHODNÍ STŘEDISKO JIČÍN V KONTEXTU REGIONU VÝCHODNÍ ČECHY 6.1 Region Východní Čechy Obchodní střediska v České republice jsou od r rozdělena do čtyř regionů. A to na region Východ, region Západ, region Jih a region Morava. Jak znázorňuje mapa na obrázku č. 1, OS Jičín spadá do regionu Východ, jenž je vyznačen žlutě. Obrázek č. 1 Pramen: interní zdroj Region Východ se skládá z 11 obchodních středisek. Jsou jimi Turnov, Jičín, Kutná Hora, Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Lanškroun a Svitavy. 6.2 Situace v regionu Vzhledem k různým velikostem skladů se množství potřebných palet liší středisko od střediska velmi výrazně. Stav paletového hospodářství je proto měřen procentuálním vyjádřením oceněných palet na zásobách. Kvůli neustálému toku palet a zboží se množství může změnit zásadně ze dne na den. Pro zmapování situace jsem proto srovnala data středisek regionu pro každý měsíc za rok Jak znázorňuje graf č. 4, stav palet na střediscích v regionu Východ se pohybuje v rozmezí od 2% až do skoro 18% ze zásob na skladě. V grafu je vidět, že v nejlepší situaci se nachází právě OS Jičín, jehož průměrný stav byl v roce % (viz graf č. 5). Naopak v nejhorší situaci se nachází OS Trutnov, 43

44 jehož průměrný stav palet byl za loňský rok 13,66%. Graf č. 5 Pramen: interní zdroje, vlastní zpracování Graf č. 6 Pramen: interní zdroje, vlastní zpracování 44

45 Podle centrálního plánu paletového hospodářství bylo pro rok 2014 určeno maximum 9,2% ze zásob. Tuto hranici ukazuje spolu s průměrnými stavy palet za 2014 graf č.5. 6 středisek z 11 tuto hranici nesplnilo a středisko Trutnov ji překročilo dokonce až o 4,47%. Jak jsem zmínila výše, větší množství palet než je nezbytné zadržuje aktiva a zvyšuje náklady střediska. Situace některých středisek proto představuje problém. O to větší, že podle interních zdrojů se nejedná o výjimečný rok, ale o zcela běžný stav (OS Trutnov se potýká s dlouhodobými problémy) Abych vyloučila souvislost úspěšnosti OS v prodeji s úspěšností paletového hospodářství, vyčíslila jsem průměrný obrat zboží u všech skladů za rok Obratem je myšlena doba od přijetí zboží na sklad až po jeho prodej. Jedná se tedy o určitý časový úsek měřený ve dnech. Při porovnání grafu č. 5, kde je obrat znázorněn a grafu č. 6, který ukazuje stav paletového hospodářství, nepozorujeme žádný podobný trend. Tudíž vliv úspěšnosti OS v prodeji na stav jejich paletového hospodářství je možné vyloučit. Graf č. 7 Pramen: interní zdroje, vlastní zpracování Pro vyloučení vlivu velikosti skladu na stav paletového hospodářství jsem spočítala průměrný stav zásob za rok 2014 v jednotlivých střediscích regionu Východ (graf č. 7). Stejně jako u obratu, ani zde není pozorována žádná souvislost. Lze tedy vyloučit vliv velikosti OS na stav paletového hospodářství. 45

46 Graf č.8 Pramen: interní zdroje, vlastní zpracování 6.3 Dotazníkové šetření Vzhledem k významu paletového hospodářství, považuji za důležité nalézt příčinu tak rozdílných výsledků v jednotlivých obchodních střediscích. Mnoho věcí je dáno centrálně a platí tak plošně pro střediska v celé České republice. Souvislost s výsledky paletového hospodářství nebyla nalezena ani mezi úspěšností a velikostí středisek. Příčinou takto velkých rozdílů proto musí být odlišnosti v řízení paletového hospodářství tam, kde je ponechána volná ruka obchodním střediskům. Z tohoto důvodu jsem rozeslala dotazníky odpovědným vedoucím obchodních středisek z regionu Východ. Předmětem dotazníku byly ty oblasti, které jsou v jejich kompetenci. Dotazník byl sestaven na základě konzultace s vedoucím OS Jičín. Střediska jsem rozdělila do dvou skupin a to do skupiny, která centrální plán (9,2%) splňuje a která nesplňuje. Tabulka č. 4 uvádí rozdělení do těchto dvou skupin a dále použité zkratky středisek. Tabulka č.4 Splňuje plán Nesplňuje plán Jičín JC 4% Chrudim CHR 9,9% Kutná Hora KH 5,1% Rychnov nad Kněžnou RK 10% 46

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku

Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku a dotazy a odpovědi k novým podmínkám regionální podpory dle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2012 Ing. Jaromír Vachta Účel a předmět zákona Předcházení vzniku odpadů z obalů (

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; IČO: 24723711; www.informacniinstitut.cz tel.

INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.; Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 Malá Strana; IČO: 24723711; www.informacniinstitut.cz tel. ZPRÁVA O LEGISLATIVĚ K OBNOVITELNÝM ZDROJŮM Níže uvedená zpráva, vyplývající z právního rozboru 1, konstatuje závažný fakt, že po celou dobu platnosti zákona o obnovitelných zdrojích, distribuční společnosti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství

OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Informace o činnosti ČIŽP Kontrolní orgán v oblasti ŽP Celkem pět složek (odpady,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE

Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Robert Kořínek PROGRAMY PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ OD TEORIE DO PRAXE Pojem předcházení vzniku odpadů V oblasti OH pojem známý, doposud ale prakticky neřešený, v hierarchii způsobů nakládání s odpady na

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Responsible Care v dopravě. Ing. David Pinka

Responsible Care v dopravě. Ing. David Pinka Responsible Care v dopravě Ing. David Pinka CACS - mise a vize Sdružení, které si vytklo za cíl srovnat krok s Evropou v oblasti čištění cisteren a kontejnerů pro přepravu chemických a potravinářských

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více