Univerzita obrany v Brně. Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: 0 schvaluji. Logistická podpora v poli PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita obrany v Brně. Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: 0 schvaluji. Logistická podpora v poli PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA"

Transkript

1 Fakulta/katedra: FEM/K14 Univerzita obrany v Brně Schvaluji: Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: datum schvaluji Předmět Logistická podpora v poli Téma / Mechanizace a manipulace s materiálem PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA Vzdělávací cíle: Cílem přednášky je poskytnout studentům úvodní vstup do problematiky mechanizace a manipulace v logistické podpoře AČR na stupni mpr. Dalším cílem přednášky je seznámení posluchačů s problematikou ložných prací. Učební úkoly a rozpočet času: Poř. číslo Popis Min. Úvod 1. Základní pojmy mechanizace a manipulace v AČR 2. Manipulace s materiálem v AČR 3. Technologie ložných prací mechanizace 4. Základní výpočty 5. Takticko-technická data základních prostředků užívaných pro manipulaci s materiálem v AČR Závěr, vydání pokynů na další zaměstnání Metoda: přednáška Místo: učebna Doba: 2-4 vyučovací hodiny (dle specializace) Zpracoval: npor. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

2 Literatura: [] ČOS 3991 Manipulace s materiálem v poli. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Praha, leden 22. [] DRAHOTSKÝ I., ŘEZNÍČEK B. Logistika procesy a jejich řízení. Computer Press. Brno, 23. ISBN s s. [] Log 1-3 Manipulace s materiálem v AČR [] Log 51-4 TTD prostředků manipulace s materiálem používaným v AČR [] Log 51-6 Typová schémata, technologie ložných prací v AČR [] Děl-27-1 Paletizace munice [] S3274 Logistická podpora mpr v boji (dřívější označení S 172) [] S 476 Kalkulační údaje v logistické podpoře mpr [] S 1276/1-5 Skladování a manipulace s materiálem [] Směrnice pro používání pozemní vojenské techniky AČR v polních podmínkách. GŠ AČR. Praha, 21. Č.j.: 22815/11/ s. Materiální zabezpečení: písemné přípravy, fólie, meotar. Organizační a metodické pokyny: Průběh přednášky vést v souladu s Organizačním řádem UO Brno a Statutem FEM. Kontrolní otázky: 1. Charakterizujte mechanizační prostředky užívané AČR v polních podmínkách. 2. Charakterizujte mechanizační prostředky užívané AČR v polních podmínkách. 3. Pojednejte o problematice technologie ložných prací. 4. Uveďte technicko-taktická data základních mechanizačních a manipulačních prostředků využívaných v AČR. Úkoly do samostatného studia: 1. Prostudovat doporučenou literaturu. 2. Prostudovat poznámky z přednášky. 3. Připravit se na následující cvičení z této problematiky. 2

3 ÚVOD Cílem přednášky je objasnit problematiku mechanizace a manipulace v AČR, s důrazem položeným na paletizační a kontejnerové prostředky. 1. ZÁLADNÍ POJMY OBLASTI MECHANIZACE A MANIPULACE S MATERIÁLEM Materiál: je veškerá výzbroj, bojová a jiná technika, nářadí, přístroje, zařízení a další prostředky používané jak v mírové, tak i polní činnosti. 1) V ozbrojených silách je materiál, resp. zásoby materiálu slučován do souprav. Je uzpůsobován ze sortimentu dodavatelského na odběratelský, tedy uzpůsobený spotřebiteli, osobě, technice, zbraňovému systému. Kombinovaná souprava materiálu: je druh soupravy, která obsahuje materiál patřící do několika majetkových uskupení. Zásobovacím orgánem takové soupravy je zpravidla ten materiální orgán MO ČR, kterému kombinovaná souprava slouží k plnění úkolů. Úloha materiálu: spočívá v tom, že nelze splnit žádný úkol bez materiální podpory, bez realizace toku materiálu. Materiální zabezpečení: je souhrn opatření, jejichž cílem je v rámci stanovených hmotných a finančních limitů vytvořit dostatek materiálních prostředků potřebných k plnění stanovených úkolů. Materiální zabezpečení: je forma poskytovaných služeb a servisu prvky logistické podpory podporovaným jednotkám. Jedná se o všestranné zabezpečení plánovaných a nařízených úkolů a opatření. Její součástí jsou rovněž akvizice a distribuce materiálu a služeb. Materiální zabezpečení: je součástí logistické podpory vojsk a zahrnuje opatření ke stanovení potřeby a vytvoření stanovených zásob materiálu včetně systému jejich doplňování, plánování a zabezpečení včasné úhrady spotřeby a ztrát materiálu, udržování nesnižitelných zásob materiálu a zásobování pitnou vodou. Materiální zabezpečení se uskutečňuje prostřednictvím zásobovacího systému, který tvoří objekty, zařízení, metody a pravidla pro přejímání, skladování, manipulaci, distribuci a kontrolu materiálu mezi místem 1) Pro potřeby přednášky jsou pod pojmem zásoby materiálu rozuměny tzv. rozhodující zásoby (dle terminologie NATO), které jsou představovány zásobami munice, PHM, potravin a vody. 3

4 převzetí a místem výdeje jednotkám (spotřebitelům). Zásobování materiálem se provádí v polních podmínkách převážně přísunem ze stacionárních skladů, zásobovacích středisek a vyčleněných zdrojů. Materiální zabezpečení svazků, útvarů a jednotek se uskutečňuje na základě plánů, rozkazů, nařízení a požadavků od podřízených nadřízeným velitelským stupněm. Materiál se přiděluje podle skutečné potřeby. Manipulace s materiálem v AČR zahrnuje přemisťování, nakládání, vykládání, překládání, skladování, balení, kompletaci, konzervaci, vážení, měření a počítání materiálu jako samostatné technologické manipulační operace v procesu zásobování na všech stupních v průběhu realizace materiálového toku. Manipulace je souhrn činností pro nakládku, překládku, přesuny na krátkou vzdálenost ve směru horizontálním i vertikálním, třídění, kontejnerizaci, paletizaci (zabalení, vybalení) a uskladnění materiálu v oběhu a skladování. Přepravní prostředek je část silničního nebo kolejového vozidla, lodi nebo letadla pro nakládání a dopravování materiálu, osob atd., včetně kontejnerů pro pozemní, námořní nebo leteckou přepravu. Přepravní jednotka je jakýkoli materiál a technika tvořící jednotku způsobilou bez dalších úprav k přepravě, tj. kterou se přímo uskutečňuje přemístění materiálu nebo osob dopravními prostředky či zařízeními z jednoho místa na druhé. Doprava materiálu: je zpravidla promyšlená činnost velitele, náčl., či jiné odpovědné osoby, s cílem přepravit odebraný materiál na místo určení při zachování efektivnosti, rentability a bezpečnosti osob a přepravovaného materiálu. Doprava může být podpořena dopravní technikou, pomocnými prostředky, manipulačními prostředky apod. Manipulace s materiálem: je zpravidla promyšlená činnost velitele, náčl., resp. jiné odpovědné osoby, s cílem propojit činnosti v logistickém řetězci, které jsou zaměřeny na pohyb a přemístění materiálu. Manipulace materiálu sehrává v logistickém systému AČR důležitou úlohu, vzhledem k nepřetržitému toku materiálu, který je spojen s výcvikem a přípravou vojsk. Oblast manipulace s materiálem v AČR tvoří tyto obory: 1. skladové hospodářství, 2. paletizace (svazkování), 3. kontejnerizace, 4. mechanizace ložných prací, 5. obalová technika, 6. ochrana materiálu. 4

5 Činnost v uvedených oborech je organicky spjata s nepřetržitým tokem materiálu od výrobce (z dovozu) přes všechny zásobovací stupně až ke spotřebiteli (k vojákovi a technice) se zpětným tokem neupotřebitelného i přebytečného materiálu, palet, kontejnerů, nakládacích plošin a obalů. Cílem manipulace s materiálem je: realizovat racionální a optimální zásobovací proces (omezit, vyloučit nebo zkrátit dobu manipulace); zvýšit rychlost a plynulost materiálového toku a zlepšit materiální a technické zabezpečení vojsk; zefektivnit využívání pracovní síly a zvýšit stupeň mechanizace při manipulaci s materiálem; snížit podíl nákladů na manipulaci a skladování materiálu, efektivně využívat mechanizační prostředky a kapacitu skladu; snížit ztráty na materiálu způsobené nevhodnou manipulací, balením, ochranou a skladováním; zvýšit bezpečnost práce a snížit úrazovost pracovníků v oblasti manipulace s materiálem. Co zahrnuje oblast řízení manipulace s materiálem? zabezpečení stálé připravenosti a provozuschopnosti mechanizačních prostředků k praktické činnosti a jejich efektivní využívání v zásobovacím procesu; včasné přidělení a rozdělení prostředků manipulace s materiálem s ohledem na konkrétní skladové podmínky; odbornou přípravu štábů, zásobovacích, odborných a výkonných orgánů; organizování a vyhodnocování racionalizačních opatření v oblasti manipulace s materiálem; soustavnou kontrolu a vyhodnocování efektivnosti využívání všech pracovních sil, mechanizačních prostředků, skladových kapacit a připravenosti materiálu k jeho včasnému vyskladnění. Bod rozpojení Rozhraní mezi dvěma různými, tradičně relativně autonomními částmi logistického řetězce, tj. mezi výrobní a zásobovací částí řetězce na jedné straně a distribuční částí na druhé straně, je jedním z případů tzv. bodu rozpojení (Decoupling Point). Ten může být situován i mezi jiné části logistického řetězce. Obecně platí, že bod rozpojení je místem v logistickém řetězci: kde se dotýkají dva okruhy a způsoby řízení procesů, a to okruh řízený objednávkami zákazníků a okruh řízený na základě predikcí a plánů; 5

6 kde se mohou nacházet a zpravidla také nacházejí zásoby (ve formě hotových výrobků, komponentů nebo surovin a nakupovaných dílů), jejichž prostřednictvím jsou zákazníci uspokojováni; které je klíčové z hlediska pružnosti a individualizace při uspokojování zákazníků; s jehož umístěním souvisejí určitá rizika (podnikatelská), která se s jeho posunutím do jiného článku řetězce změní. Mezi bodem rozpojení a zákazníky, viděno ve směru hmotného toku, by již neměly být žádné zásoby, které nemají konkrétní opodstatnění. (tzv. volné zásoby), a které čekají na rozhodnutí, jaká potřeba (zakázka, objednávka) z nich bude uspokojena. To se však nevztahuje na pojistné zásoby, na zboží čekající na kompletaci a expedici, na zásilky čekající na konsolidaci nebo na zásilky ve vyrovnávacích dopravních skladech nebo např. v celních skladech. Naproti tomu směrem k dodavatelům jsou volné zásoby vytvářeny běžně, pokud distribuce (výroba) má dávkový charakter, zatímco pojistné zásoby se vyskytují jen výjimečně. Tvorba zásob v této části řetězce je podřízena plánu pořízení (akvizičnímu plánu, plánu obstarání) a pro určení objemu zásob se používají deterministické metody. Uvádí se, že bod rozpojení je místem, kde nezávislá poptávka se přeměňuje na poptávku závislou. Nezávislou poptávkou se rozumí především poptávka zákazníků po konečných výrobcích, která má náhodnou, stochastickou povahu a jejíž budoucí vývoj lze pouze predikovat, nikoli závisle odvozovat. Závislá poptávka (či spíše potřeba) se týká komponentů, dílů a materiálů nutných k výrobě či kompletaci objednávky. Tuto poptávku (potřebu) lze exaktně stanovit, např. na základě kusovníku, objednávek apod. Zásoby, které jsou vytvářeny v článku řetězce, kde leží bod rozpojení, slouží k uspokojení nezávislé poptávky a jsou řízené stochastickými metodami. Náhodná kolísání poptávky zákazníků vyrovnávají v tomto článku pojistné zásoby. Překladiště: je místo, kde je materiál překládán mezi vozidly (AAP-6). Překladiště jsou v zásobovacím řetězci potřebná všude tam, kde je nezbytné přeložit materiál mezi vozidly (AAP-6), např.: a) z jednoho druhu dopravy na jiný: - z letecké (vzdušné) na pozemní, - z vodní na pozemní, - ze železniční na silniční, - z vozidel s malou pohyblivostí na vozidla s vyšší pohyblivostí, b) na obou stranách průsmyku nebo soutěsky na komunikacích (AAP-6) takové překážky mohou být vytvořeny i činností protivníka, c) na zásobovacích a distribučních místech (AAP-6) 6

7 d) na skladovacích plochách v poli, tj. v dočasných polních skladech (AAP-6). Některé koncepce řízení bojiště, rozmístění a rychlosti zdůrazňují minimalizaci polních zásob, dočasných polních skladů a disponibilních zásob uplatnění efektivních dodávek metodami: order-ship time: vyjadřuje dobu, kdy je dříve objednaný materiál dodán; ve vojenských podmínkách obvykle znamená metodu, kdy se objednávky od jednoho příjemce postupně soustřeďují a materiál je dodán společně až při nejbližší plánované přepravě zásob; just-in-time delivery: dodávka objednaného materiálu přesně v požadovanou dobu; cross-leveling: proces, který vylučuje neúčelné dodávky materiálu vojskům; v podstatě spočívá ve sledování stavu zásob u jednotlivých jednotek a jejich potřeby v nejbližší době; jednotka, která má ručitého materiálu nadbytek a v nejbližších dne ho nespotřebuje, dodá tento materiál jednotce, která ho má nedostatek a nutně ho potřebuje; materiál se jedné nebo oběma jednotkám doplní až při nejbližším běžném dodání zásob z týlu. Před vytvořením překládacího místa se musí vzít v úvahu následující faktory: úkol: ten určuje místo, velikost, prostředky a čas, které jsou k dispozici, dopravní prostředky a trvání; terén: podrobný průzkum má zajistit optimální výběr: - přístupových cest k zásobovacím trasám a od nich, včetně obou kontrolních bodů a vyčkávacích prostorů vozidel; - stanovišť pro sklady druhů zásob (nebo pro vozidla, mají-li být zásoby pohyblivé) s přihlédnutím k požadavkům na maskování a místní obranu, míst pro přeskupení nákladů, které mají být rozděleny pro různé příjemce anebo komplety taktických zásob munice; - vnitřních cest pro vozidla, prostředky pro manipulaci s materiálem a osoby; - prostorů pro velitelská stanoviště a sousední zásobovací evidenční středisko; - použití dosažitelných spojovacích prostředků; - administrativních prostorů. Manipulační jednotka: je jakýkoliv materiál (balený i nebalený, svazkovaný, ložený volně nebo na přepravním prostředku) tvořící samostatně nebo s přepravním prostředkem celek, který je uzpůsoben pro mechanizovanou manipulaci, přepravu, skladování a zachovává svůj tvar při oběhu. S manipulační jednotkou se manipuluje jako s jediným kusem. Podobně za přepravní jednotku považujeme jakýkoliv materiál tvořící jednotku způsobilou bez 7

8 dalších úprav k přepravě. 2) Přepravním prostředkem se rozumí technický prostředek (např. paleta, kontejner apod.), který spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku a usnadňuje manipulaci či přepravu. Zásoby jsou baleny tak, aby se usnadnilo jejich dodávání a zajistila jejich ochrana. K usnadnění jejich přepravy a manipulace na překladištích by se měly balené zásobovací položky spojovat do manipulačních jednotek pro dodávky tak daleko vpřed, jak je to jen možné. Zásoby jsou zpravidla přepravovány a manipulovány jako paletové manipulační jednotky, kontejnerové manipulační jednotky, nepaletové manipulační jednotky a neskladný náklad. Standardní manipulační jednotka NATO: má výškový limit 1 metr a hmotnostní limit 1 tunu. Povolené tolerance jsou: výška do 1.5 mm (41 in) hmotnost do 1.13 kg (25 lbs) Výjimečné limity (dle STANAG 2828 MH) jsou dosud ponechány u munice a ostatního obranného materiálu pro Velkou Británii a USA, a pouze u munice pro Francii a Nizozemí. Neskladný náklad (volně ložený nebo balený) je rozlišován do následujících základních skupin: Rozměry Skupina Hmotnost [t] délka [mm/in] šířka [mm/in] výška [mm/in] do 25 (98) 23 (91) 16 (63) (98) 23 (91) 16 (63) (98) 23 (91) 16 (63) 4 nad (98) 23 (91) 16 (63) (79) 23 (91) 35 (138) (157) 23 (91) 35 (138) (236) 23 (91) 35 (138) 8 nad 16 nad 6 (236) nad 23 (91) nad 35 (138) 2 Pod termínem manipulace s materiálem se rozumí odborné přemísťování, ložení a usměrňování materiálu ve výrobě a v oběhu, včetně skladů. Pod pojmem přeprava rozumíme tu část dopravy, kterou se přímo uskutečňuje přemístění věci (tj. materiálu, zboží či zásilky) nebo osob (cestujících) dopravními prostředky či zařízeními. pro souhrn všech činností, jimiž se uskutečňuje pohyb (jízda, let, plavba apod.) dopravních prostředků po dopravních cestách a přemístění věcí nebo osob dopravními prostředky či zařízeními, je vyhrazen termín doprava. 8

9 Rozdílné požadavky a podmínky v jednotlivých článcích logistických řetězců vedou k používání nikoliv jedné velikosti manipulačních přepravních jednotek, ale soustav skladebných manipulačních a přepravních jednotek. v těchto rozměrově unifikovanných soustavách jsou z manipulačních jednotek nižších řádů vytvářeny manipulační a přepravní jednotky vyšších řádů, zpravidla podle následujícího schématu: manipulační jednotka I. řádu: určení: základní manipulační jednotka přizpůsobená k ruční manipulaci; podmínkou hospodárnosti je, aby základní manipulační jednotka procházela všemi navazujícími články logistického řetězce, aniž by byla dělena na menší jednotky představuje tedy zároveň minimální objednací, odběrní a dodací množství; hmotnost max. 15 kg (hmotnost je limitována s ohledem na ruční manipulaci, pokud ji provádějí ženy) přepravní prostředky ukládací bedny, přepravky; základní manipulační jednotka bývá často vytvořena bez pomoci přepravního prostředku, pouze obalem, a to ve formě např. lepenkového kartónu, podložky kryté smrštitelnou fólií, pytle, demižonu, sudu, apod. manipulační (přepravní) jednotka II. řádu: určení odvozená manipulační (přepravní) jednotka přizpůsobená k mechanizované nebo automatizované manipulaci (přepravě), k ukládání ve skladech, k mezioperační manipulaci, k meziobjektové a vnější přepravě; odvozená manipulační jednotka určená výhradně k vnitroskladové manipulaci (např. ve skladech velkoobchodu) může být nazývána skladovou jednotkou; odvozená manipulační (přepravní) jednotka určená k distribuci zboží bývá nazývána distribuční (někdy též expediční) jednotkou; při její tvorbě musí být respektováno nejen hledisko maximálního využití kapacity (užitečné hmotnosti, resp. ložného prostoru) dopravního prostředku při bezprostředně navazující dopravě, ale též hlediska dalších distribučních článků logistického řetězce (např. hledisko užitečné hmotnosti manipulačních prostředků, hledisko kapacity regálových buněk ve skladech apod.); hmotnost 25 až 1 kg, popřípadě větší (až do 5 kg); složená z 16 až 64 jednotek I. řádu; přepravní prostředky palety, roltejnery, přepravníky, malé kontejnery; v některých případech může být odvozená manipulační (přepravní) jednotka 9

10 vytvořena i bez přepravního prostředku ve formě paketu, tj. kompaktní, jako celek fixované jednotky určené k mechanizované nebo automatizované manipulaci či přepravě; způsob manipulace nízkozdvižnými nebo vysokozdvižnými vozíky, regálovými zakladači, stohovacími jeřáby, dopravníky apod. o užitečné hmotnosti (nosnosti) do 1 25 kg (event. až do 5 kg); v případě roltejnerů je možná manipulace na kratší vzdálenosti ručním odtlačením; přepravní (manipulační) jednotka III. rádu: určení odvozená přepravní (manipulační) jednotka sloužící výhradně k dálkové vnější přepravě v kombinované železniční, silniční, vnitrozemské říční a námořní dopravě, v letecké nákladní dopravě a k související mechanizované nebo automatizované manipulaci; hmotnost do 3 5 kg; složená z 1 až 44 jednotek II. řádu; přepravní prostředky velké kontejnery (ISO řady 1D až 1A, letecké kontejnery), výměnné nástavby; způsob manipulace jeřáby, speciální vysokozdvižné vozíky, portálové (obkročné) zdvižné vozy, boční překladače apod. o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca 4 kg; u leteckých kontejnerů především dopravníky, speciálními vozy se zdvižnou ložnou plochou apod. přepravní (manipulační) jednotka IV. řádu: určení odvozená přepravní (manipulační) jednotka pro dálkovou kombinovanou vnitrozemskou vodní a námořní přepravu v bárkových systémech včetně související mechanizované manipulace; hmotnost cca od 4 t do 2 t; přepravní prostředky bárky, lichtery (člunové kontejnery); způsob manipulace palubními portálovými jeřáby nebo zdvižnými plošinami o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca 2 7 t na námořních nosičích nebo přímým vplouváním bárek do námořního nosiče. Paletová manipulační jednotka: je množství jakéhokoli nákladu, baleného nebo volně loženého, které je uspořádáno na paletě specifickým způsobem a bezpečně převázáno nebo upevněno k paletě tak, že se s ním manipuluje jako s jedním celkem (AAP-6). Kontejnerová manipulační jednotka: je množství položek, balených nebo nebalených, umístěných v kontejneru opatřeném prvky pro mechanizovanou manipulaci. 1

11 Nepaletová manipulační jednotka: nepaletová manipulační jednotka je seskupený náklad, opatřený zařízeními umožňujícími mechanizovanou manipulaci z nejméně dvou protějších stran vysokozdvižnými nebo nízkozdvižnými vidlicovými vozíky a manipulaci závěsnými zdvihacími zařízeními (AAP-24). Neskladný náklad: zahrnuje volně ložený nebo valený náklad, jehož velikost nebo hmotnost brání v jeho sjednocení (AAP-24). Manipulační schopnost: je objem nebo hmotnost nákladu, který může být manipulován a překládán. Přepravní schopnost: je objem nebo hmotnost nákladu, který může být vezen dopravními prostředky. Balení a obalové prostředky: v AČR představují prostředky, resp. soubor prostředků, chránící výrobky před škodou, kterou by mohly utrpět nebo způsobit, umožňující manipulaci, usnadňující odbyt a spotřebu nebo použití materiálu. Pro zajištění maximální ochrany proti rázům a vibracím, je nezbytné, aby obalová jednotka sama odolávala těmto vlivům a pokud možno, aby co nejvíce absorbovala kinetickou energii rázu. Ke zvýšení schopnosti absorpce jsou využívány prostředky fixace. Základem rozměrové normalizace obalů používaných v AČR je požadavek důsledné paletizace a kontejnerizace materiálu. Při stanovené rozměru obalů se zpravidla vychází: 1. ze základního modulu 4x6 mm, jeho násobků, podílů a plošného uspořádání; 2. z normalizovaných základních rozměrů palet 12x8 mm a 12x1 mm; 3. z rozměrů balených výrobků. Při volbě přepravních obalu je snaha přednostně využívat kombinace, které využívají ložnou plochu palet na 1%. Odchylky rozměrů u používaných přepravních obalů ze jmenovitých normalizovaných rozměrů se zpravidla řeší: uložením atypických přepravních obalů na normalizované prosté palety za současného použití vhodných fixačních prostředků; nahrazením atypických přepravních obalů normalizovanými obaly, např. skříňovými kovovými paletami a kontejnery za současného použití vhodných obalových a fixačních prostředků. 11

12 Zvolené metody balení by měly odpovídat charakteru balené zásoby materiálu, způsobu manipulace, přepravy, skladování a spotřeby. Jako klasické metody balení jsou v AČR především využívány balení do: dřevěných beden, plastových obalů, kovových obalů, papíru a lepenky, kůže a látky. Samonakládací vozidla a zařízení AČR disponuje pouze omezenými kapacitami v této oblasti pro hmotnosti přesahující 6 tun; Nakládací plošina: je přepravní manipulační prostředek s ložnou plochou uzpůsobenou pro paletovaný, svazkovaný nebo volně ložený materiál. Překládka se zabezpečuje pomocí výškově stavitelných opěrných noh. Fixace: je systém zajišťování nákladu v přepravních a dopravních prostředcích nebo na nich proti vzájemnému posunutí. Paleta: je přepravní prostředek s ložnou a opěrnou podlahou pro vidlicovou manipulaci a uzpůsobený pro stohování. Paletizace vojenského materiálu: je základním druhem manipulace, přepravy, balení a skladování materiálu a zahrnuje používání palet, nakládacích plošin, ukládacích beden, přepravek vhodných k vytváření manipulačních jednotek a příslušných mechanizačních i automatizačních zařízení. Musí umožňovat: vytváření manipulačních a zásobovacích jednotek (kompletů) odpovídajících spotřebě u vojsk, druhu přepravy a způsobu skladování materiálu, mechanizaci ložných prací a odstranění fyzicky namáhavé ruční manipulace, dosažení unifikace a typizace obalových a přepravných prostředků, přiměřenou ochranu a typizace obalových a přepravních prostředků, přiměřenou ochranu uloženého materiálu proti nepříznivými vlivům a účinkům, zrychlení ložných prací a tím i toku zásob v celém zásobovacím systému, přechod na ruční manipulaci v případě náhlého poškození mechanizačních prostředků. 12

13 Za základní druhy univerzálních palet se považují: palety prosté dřevěné, palety skříňové kovové. Základním prostředkem paletizace je evropská dřevěná paleta (EUR) o základním půdorysném rozměru 8x12 mm nebo 1x12 mm. Palety se třídí: podle konstrukčního provedení na palety prosté, sloupkové, ohradové a skříňové s plnými stěnami nebo se stěnami s výplní z pletiva, sítě a mříže, podle použitého materiálu na palety papírové, dřevěné, kovové, z plastů a kombinované, podle způsobu použití a přepravy na palety výměnné, vratné a nevratné. Palety používané v AČR musí být označeny těmito údaji: a) evropská dřevěná paleta prostá: značkou EUR, značkou ČSD, kódem výrobce, b) vratné palety prosté: označením výrobce, nosností palety v kg, rokem výroby, typem palety, c) nevratné palety prosté: písmenem N, označením výrobce, nosností palety v kg, počtem vrstev ve stohu (2, 3, 4), d) ohradové, skříňové a sloupkové palety: označením výrobce, typem palety, nosností palety v kg, stohovací nosností palety v kg, rokem výroby. Zásoby materiálu předurčené pro pole, uložené na paletách a ve svazcích, se označují příslušnými nálepkami, dle Log 1-3 Manipulace s materiálem v ČSLA. Označování se provádí již v míru. V polním zásobovacím systému musí být označeny nálepkami všechny 13

14 palety, na nichž je uložen materiál. Nálepky se umísťují v pravém horním rohu čelní přední stěny a na pravé boční stěně palety. Jedna nálepka by měla označovat majetkové uskupení, druhá druh materiálu, počet v ks (spr.), ročník, velikost, hmotnost atd. Za označování naplněných palet nálepkami odpovídá ten, kdo zabezpečuje jejich naložení (naplnění), skladování a vyskladnění. V případech, že na jedné paletě je uložen materiál různých majetkových uskupení, označuje se paleta značkami všech majetkových uskupení. Kontejner: je přepravní, manipulační a obalový prostředek s ložnou kapacitou nad 1 t (1m 3 ), překladatelný z jednoho druhu dopravního prostředku na druhý bez překládky jeho obsahu, zpravidla uzpůsobený pro stohování. Kontejnerizace: (kontejnerový přepravní systém) je systém přepravy a manipulace s materiálem spočívající v používání kontejneru pro vytváření větších manipulačních jednotek pro uplatnění příslušných mechanizačních a automatizačních zařízení. Kontejnerový nakladač: je zařízení pro nakládku a vykládku kontejnerů na sebe nebo ze sebe. Kontejnerový překladač: je čelní nebo boční zařízení pro nakládku, vykládku a překládku kontejnerů. Kontejnerizace: zahrnuje všechny druhy kontejnerů a technických prostředků pro jejich přepravu a manipulaci s nimi. Použitím kontejnerizace v zásobovacím a skladovacím procesu se vytváří kontejnerový dopravní systém (KDS), který spolu s paletizací umožňuje racionalizovat zásobovací systém vojsk v poli i míru. Základní kontejnerovou přepravní jednotkou je kontejner (ISO-1C nebo ISO-1D v různých modifikacích), který je uzpůsoben pro mechanizovanou manipulaci a plní funkci ochrannou, obalovou, manipulační, skladovací, přepravní, zásobovací a kalkulační. 14

15 Základní třídění kontejnerů: a) podle rozměrů a hmotnosti na: malé kontejnery, které mají vnitřní objem od 1 m 3 do 15 m 3 a nosnost do 1 kg, velké kontejnery, které mají vnitřní objem větší než 15 m 3 a nosnost vyšší než 1 kg. b) podle typů na: univerzální, speciální (-jednoúčelové, -skupinové), plošinové s neúplnou pevnou nebo skládací nástavbou, s úplnou nástavbou (rektejnery), s volně stojícími sloupky, valivé. Kontejner musí: poskytovat nebo umožňovat účinnou ochranu přepravovanému a skladovanému materiálu proti vlivům mechanického namáhání, klimatickým, chemickým, biologickým a speciálně vojenským vlivům; umožňovat ukládání a vyjímání paletovaného, svazkovaného nebo kusového materiálu podle konstrukčního provedení kontejneru čelními nebo bočními dveřmi. Výhody kontejnerů Rektejner: je přepravní prostředek rámové konstrukce uzpůsobený k zabezpečení ložení a fixaci. Zásobující stát zpravidla nakládá vozidla příjemce. Příjemce je následně zodpovědný za manipulaci a přesun, včetně obstarávání potřebných upevňovacích prostředků. Jeli to nezbytné, může být podpora v manipulaci, přepravě a upevňování vyžádána od zásobujícího státu. Prostředky pro manipulaci s materiálem jsou uvedeny ve STANAG 2829 MH a STANAG 283 MH. 15

16 2. MANIPULACE S MATERIÁLEM Posláním aktivních prvků v logistických systémech je fyzicky realizovat logistické funkce, tj. uskutečňovat posloupnosti netechnologických operací s pasivními prvky operací balení, tvorby a rozebrání manipulačních a přepravních jednotek, nakládky, přepravy, překládky, vykládky, uskladňování, vyskladňování, rozdělování, konsolidace, kompletace, kontroly, sledování či identifikace, dále sběru, zpracování, přenosu a uchování informací apod. Převážná většina uvedených operací spočívá: ve změně místa nebo v uchování hmotných pasivních prvků, popřípadě v jejich úpravě pro navazující manipulační či přepravní operace v tomto případě aktivními prvky jsou technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a skladovými plochami a dopravními komunikacemi; ve sběru, v přenosu nebo v uchování informací, bez nichž by operace s hmotnými pasivními prvky nemohly probíhat k aktivním prvkům tedy řadíme i technické prostředky a zařízení sloužící operacím s informacemi (s nosiči informací), jako prostředky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv, údajů a dat apod. Vzhledem k tomu, že logistické systémy jsou smíšeného druhu, tzn. koexistují v nich umělé technické prostředky a zařízení spolu s pracovníky, kteří je obsluhují, považujeme lidskou složku procesu za nedílnou součást příslušného aktivního prvku. Striktně vzato, aktivními prvky jsou i sami řídící pracovníci (subjekty rozhodování), kteří cílově ovlivňují fungování řízených složek (rovněž aktivních prvků) logistického systému. Třídění manipulačních prostředků a zařízení Většina aktivních prvků je určena k tomu, aby prováděla přemisťován pasivních prvků. Abychom při navrhování a posuzování variant logistických řetězců mohli zvažovat účelnost, dostatečnost pracovního dosahu, kapacitu apod. dotyčných aktivních prvků, jejich záměnu za alternativní prvky při předem daných podmínkách použití či optimalizaci logistických nákladů, potřebujeme mít aktivní prvky přehledně utříděny. Pro dané třídění je zvoleno jako základní kritérium druh operací, pro které je prvek určen a druh přemísťovacích pohybů, které je prvek schopen vykonávat. 16

17 Při hrubé rozdělení pohybu na přetržitý a plynulý a operací na zdvih, pojezd a stohování, lze roztřídit manipulační prostředky a zařízení takto: 1) prostředky s přetržitým pohybem: a) prostředky pro zdvih s pohybem svislým event. svislým a vodorovným místním - vedeným: zvedáky, zdvižné plošiny, zdvižná čela, výtahy, - volným: navijáky, kladky a kladkostroje, po dráze - přímé: jednonosníkové kočky s kladkostrojem, - zakřivené: podvěsné jednonosníko drážky, plošným: - pravoúhlým: mostové, konzolové, portálové a kozové jeřáby, nakladače přepravních skříní, ramenové nakladače, manipulátory, - kruhovým: sloupové jeřáby, deriky, jeřábky na nákladních automobilech, hydraulické otočné jeřábové výložníky na nákladních automobilech, manipulátory, - pravoúhlým a kruhovým: portálové jeřáby s otočným výložníkem, věžové jeřáby, manipulátory a roboty, - neomezeným: automobilní jeřáby, lopatové nakladače. b) prostředky pro pojezd i s pohybem vodorovným - po dráze: vedeným speciální kolejové podvozky, - plošným- volným pojízdné plošiny, bezmotorové a poháněné vozíky, tahače a traktory, vznášedla, ii s pohybem vodorovným s možnostmi zdvihu - po dráze vedeným transroboty, - plošným volným vozíky se zdvižnou plošinou, paletové vozíky nízkozdivžné, vlečné podvozky se zdvihem, boční překladače, c) prostředky pro stohování s pohybem vodorovným a svislým: - po dráze vedeným stohovací jeřáby, regálové zakladače, - plošným neomezeným vysokozdvižné vozíky, překladače s teleskopickými výložníky, portálové zdvižné vozy, d) vyklápěcí prostředky s pohybem rotačním nebo svislým: - místním rotačním rotační výklopníky, - místním svislým čelní výklopníky, vyklápěcí plošiny a můstky, výklopníky palet. 2) prostředky s plynulým pohybem a) postupující i tažné prostředky podvěsné dopravníky s vlečnými vozíky, podlahové vozíkové dopravníky ii hnané kontinuální - se souvislou ložnou plochou pásové a lanopásové dopravníky, žlabové dopravníky - s článkovými nosiči článkové laťové, šupinové, komorové a deskové dopravníky, korečkové a záchytové elevátory, 17

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Manipulační jednotky Přepravní jednotky. Manipulační prostředky

Manipulační jednotky Přepravní jednotky. Manipulační prostředky Manipulační jednotky Přepravní jednotky Manipulační prostředky Manipulační a přepravní jednotky - slouží k snadné manipulaci a přepravě materiálu, - některé z nich plní funkci ochrany přemísťovaného materiálu

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 15. 9. 2013 Název zpracovaného celku: DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Doprava přeprava

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky OBOROVÉ ČLENĚNÍ 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 405/1 603 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz, translog@bvv.cz

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

PRACOVNÍ PLOŠINY PRACOVNÍ PLOŠINY

PRACOVNÍ PLOŠINY PRACOVNÍ PLOŠINY PRACOVNÍ PLOŠINY PRACOVNÍ PLOŠINY Rychleji, výše, silněji motto olympijských her platí i pro pracovní plošiny od Phoenix-Zeppelin. Bezpečnost a ochrana osob jsou přitom hlavní prioritou. Naše moderní a

Více

Gruniverpal po celém světě: Naše distribuční síť

Gruniverpal po celém světě: Naše distribuční síť Gruniverpal po celém světě: Naše distribuční síť CZ 8Zvedací systémy GRUNIVERPAL TRANCHERO s.a.s. via Provinciale Verzuolo, 2-12026 Piasco - Cuneo - Italy Tel. + 39 0175 79301 - Fax. +39 0175 797948 info@gruniverpal.it

Více

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 )

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 ) DOPRAVNÍKY Dopravníky jsou stroje sloužící k přemisťování materiálu a předmětů hromadného charakteru ve vodorovném, šikmém i svislám směru. Dopravní vzdálenosti jsou většinou do několika metrů, výjimečně

Více

Lanové navijáky. Ruční lanové navijáky. Elektrické lanové navijáky. Pneumatické lanové navijáky

Lanové navijáky. Ruční lanové navijáky. Elektrické lanové navijáky. Pneumatické lanové navijáky Zařízení určené pro zdvihání nebo tahání nevedených břemen. Jeho základní součástí je navíjecí buben poháněný přes převody ručním pohonem () nebo motorem (zpravidla elektromotorem) a doplněný o nějaký

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech

BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech IN MADE GERMANY 25 50 75 100 150 300 BalanceLift Vám nabízí jedinečné výhody: Manipulace zavěšeného zboží bez použití proudu Manipulace

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS Ján Ližbetin 1 ABSTRACT The article deals with the modern trends of storage and warehouse facilities used in modern logistics centers. The article concisely

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA)

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) Charakteristika: Zdvihadla slouží ke svislé dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce. Jednoduchá zdvihadla (zvedáky, kladkostroje, navíjedla) patří k malým mechanizačním

Více

21. Zvedáky (zdviháky, hevery)

21. Zvedáky (zdviháky, hevery) 21. Zvedáky (zdviháky, hevery) Použití zvedání těžkých břemen do malých výšek Rozdělení mechanické, hydraulické, pneumatické Hřebenový zvedák Šroubový zvedák Hydraulický zvedák 21.1. Mechanický hřebenový

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun

Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-8.0 tun www.toyota-forklifts.cz Motorový vysokozdvižný vozík 3.5-4.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici Ústav zahradnické techniky Dopravní a manipulační prostředky využívané při zakládání zeleně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST

NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST Nakládací můstky Elektrohydraulické nakládací můstky se sklopným čelem série DLHI Délka, mm 2 000/2 500/3 000/3 500/4 000/4 500

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

Motorový vysokozdvižný vozík 1.5-3.5 tun

Motorový vysokozdvižný vozík 1.5-3.5 tun Motorový vysokozdvižný vozík 1.5-3.5 tun www.toyota-forklifts.cz Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem 1.5-1.75 t Specifikace pro průmyslové vozíky 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Výrobce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

6. Stavební stroje. Klíčová slova: Stavba, stavební stroj, stavební práce, strojní zařízení, výroba, doprava, manipulace

6. Stavební stroje. Klíčová slova: Stavba, stavební stroj, stavební práce, strojní zařízení, výroba, doprava, manipulace 6. Stavební stroje Klíčová slova: Stavba, stavební stroj, stavební práce, strojní zařízení, výroba, doprava, manipulace Anotace textu: Stavební stroje zasahují do všech odvětví stavebních činností v rámci

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce.

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce. 1 JEŘÁBY Dopravní zařízení, která zdvihají, spouštějí a dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci je uloženo pojíždějící, zdvihající, případně jiné pohybové ústrojí. 1.1 MOSTOVÉ JEŘÁBY

Více

kapitola 86 - poznámky ke kapitole

kapitola 86 - poznámky ke kapitole KAPITOLA 86 ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Robotika

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Robotika Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) Stabilita

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze

strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty strana 8, Kapitola 3 Souvisící dokumenty Nová verze Část č. 2 Původní verze OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 2. 051653 3. 4. 1. vydání METROLOGICKÉ POŽADAVKY A POŽADAVKY ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU AČR PŘI POŘIZOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ MAJETKU

Více

ČOS 399004 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

ČOS 399004 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál

Více

SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, tel.: +420 518 328 621, fax: +420 518 328 622

SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, tel.: +420 518 328 621, fax: +420 518 328 622 UniRoller 4x4 Univerzální dvoucestné vozidlo Jedná se o terénní dvoucestné vozidlo s trvalým pohonem všech 4 kol, vozidlo je vybaveno mezinápravovým i nápravovými uzávěrkami. Při jízdě po koleji je přenos

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky Tyto prostředky jsou určeny pro manipulaci se zbožím uloženým na paletách. Umožní jak manipulaci ve skladech, tak i na stavbách prostřednictvím jeřábů, výrobních halách a dalších podobných provozech. Zdvižné

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení 273/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva obrany ze dne 5. listopadu 1999, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH i vč. DPH 20%. Platnost ceníku od 1.5.2011

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA Mezioperační doprava Velký vliv na úroveň organizace výrobního procesu Plní 2 základní funkce Plynulost zásobování Minimální spotřeba manipulačních časů Transportní systém vždy po

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

ČOS 399001 4. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MANIPULACE S MATERIÁLEM V POLI

ČOS 399001 4. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MANIPULACE S MATERIÁLEM V POLI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MANIPULACE S MATERIÁLEM V POLI (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MANIPULACE S MATERIÁLEM V POLI Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál dokumentu: STANAG

Více

Dekontaminační Tatra

Dekontaminační Tatra Miloš Večeřa WOČ provozovna : Zakřany 61 obchodní činnost 664 84 Zastávka u Brna Stanoviště 75, 664 84 Zastávka u Brna tel.: + 420 546 431 484 IČO: 474 33 566, DIČ: CZ5802081439 fax.:+ 420 546 431 402

Více

Technika pro arboristy

Technika pro arboristy 28. 2. 2013, Brno Připravil: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ústav lesnické a dřevařské techniky Technika pro arboristy Odvoz dříví po pozemních komunikacích. Doprava dříví po železnici. Rozdělení Vozidla

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Ruční manipulátory. Přístroje k uchopení různých mechanických dílů a beztížné manipulaci s nimi prostřednictvím speciálních úchopních zařízení.

Ruční manipulátory. Přístroje k uchopení různých mechanických dílů a beztížné manipulaci s nimi prostřednictvím speciálních úchopních zařízení. Ruční manipulátory Přístroje k uchopení různých mechanických dílů a beztížné manipulaci s nimi prostřednictvím speciálních úchopních zařízení. Snadno se obsluhují a umožňují obsluze manipulaci s produkty

Více

Skladování a manipulace v podniku. Eva Burianová

Skladování a manipulace v podniku. Eva Burianová Skladování a manipulace v podniku Eva Burianová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skladování a manipulace v podniku. Teoretická část rozebírá danou oblast obecně.

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více