Univerzita obrany v Brně. Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: 0 schvaluji. Logistická podpora v poli PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita obrany v Brně. Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: 0 schvaluji. Logistická podpora v poli PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA"

Transkript

1 Fakulta/katedra: FEM/K14 Univerzita obrany v Brně Schvaluji: Výtisk číslo: 1 Počet listů: 27 Počet příloh: datum schvaluji Předmět Logistická podpora v poli Téma / Mechanizace a manipulace s materiálem PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA Vzdělávací cíle: Cílem přednášky je poskytnout studentům úvodní vstup do problematiky mechanizace a manipulace v logistické podpoře AČR na stupni mpr. Dalším cílem přednášky je seznámení posluchačů s problematikou ložných prací. Učební úkoly a rozpočet času: Poř. číslo Popis Min. Úvod 1. Základní pojmy mechanizace a manipulace v AČR 2. Manipulace s materiálem v AČR 3. Technologie ložných prací mechanizace 4. Základní výpočty 5. Takticko-technická data základních prostředků užívaných pro manipulaci s materiálem v AČR Závěr, vydání pokynů na další zaměstnání Metoda: přednáška Místo: učebna Doba: 2-4 vyučovací hodiny (dle specializace) Zpracoval: npor. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

2 Literatura: [] ČOS 3991 Manipulace s materiálem v poli. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Praha, leden 22. [] DRAHOTSKÝ I., ŘEZNÍČEK B. Logistika procesy a jejich řízení. Computer Press. Brno, 23. ISBN s s. [] Log 1-3 Manipulace s materiálem v AČR [] Log 51-4 TTD prostředků manipulace s materiálem používaným v AČR [] Log 51-6 Typová schémata, technologie ložných prací v AČR [] Děl-27-1 Paletizace munice [] S3274 Logistická podpora mpr v boji (dřívější označení S 172) [] S 476 Kalkulační údaje v logistické podpoře mpr [] S 1276/1-5 Skladování a manipulace s materiálem [] Směrnice pro používání pozemní vojenské techniky AČR v polních podmínkách. GŠ AČR. Praha, 21. Č.j.: 22815/11/ s. Materiální zabezpečení: písemné přípravy, fólie, meotar. Organizační a metodické pokyny: Průběh přednášky vést v souladu s Organizačním řádem UO Brno a Statutem FEM. Kontrolní otázky: 1. Charakterizujte mechanizační prostředky užívané AČR v polních podmínkách. 2. Charakterizujte mechanizační prostředky užívané AČR v polních podmínkách. 3. Pojednejte o problematice technologie ložných prací. 4. Uveďte technicko-taktická data základních mechanizačních a manipulačních prostředků využívaných v AČR. Úkoly do samostatného studia: 1. Prostudovat doporučenou literaturu. 2. Prostudovat poznámky z přednášky. 3. Připravit se na následující cvičení z této problematiky. 2

3 ÚVOD Cílem přednášky je objasnit problematiku mechanizace a manipulace v AČR, s důrazem položeným na paletizační a kontejnerové prostředky. 1. ZÁLADNÍ POJMY OBLASTI MECHANIZACE A MANIPULACE S MATERIÁLEM Materiál: je veškerá výzbroj, bojová a jiná technika, nářadí, přístroje, zařízení a další prostředky používané jak v mírové, tak i polní činnosti. 1) V ozbrojených silách je materiál, resp. zásoby materiálu slučován do souprav. Je uzpůsobován ze sortimentu dodavatelského na odběratelský, tedy uzpůsobený spotřebiteli, osobě, technice, zbraňovému systému. Kombinovaná souprava materiálu: je druh soupravy, která obsahuje materiál patřící do několika majetkových uskupení. Zásobovacím orgánem takové soupravy je zpravidla ten materiální orgán MO ČR, kterému kombinovaná souprava slouží k plnění úkolů. Úloha materiálu: spočívá v tom, že nelze splnit žádný úkol bez materiální podpory, bez realizace toku materiálu. Materiální zabezpečení: je souhrn opatření, jejichž cílem je v rámci stanovených hmotných a finančních limitů vytvořit dostatek materiálních prostředků potřebných k plnění stanovených úkolů. Materiální zabezpečení: je forma poskytovaných služeb a servisu prvky logistické podpory podporovaným jednotkám. Jedná se o všestranné zabezpečení plánovaných a nařízených úkolů a opatření. Její součástí jsou rovněž akvizice a distribuce materiálu a služeb. Materiální zabezpečení: je součástí logistické podpory vojsk a zahrnuje opatření ke stanovení potřeby a vytvoření stanovených zásob materiálu včetně systému jejich doplňování, plánování a zabezpečení včasné úhrady spotřeby a ztrát materiálu, udržování nesnižitelných zásob materiálu a zásobování pitnou vodou. Materiální zabezpečení se uskutečňuje prostřednictvím zásobovacího systému, který tvoří objekty, zařízení, metody a pravidla pro přejímání, skladování, manipulaci, distribuci a kontrolu materiálu mezi místem 1) Pro potřeby přednášky jsou pod pojmem zásoby materiálu rozuměny tzv. rozhodující zásoby (dle terminologie NATO), které jsou představovány zásobami munice, PHM, potravin a vody. 3

4 převzetí a místem výdeje jednotkám (spotřebitelům). Zásobování materiálem se provádí v polních podmínkách převážně přísunem ze stacionárních skladů, zásobovacích středisek a vyčleněných zdrojů. Materiální zabezpečení svazků, útvarů a jednotek se uskutečňuje na základě plánů, rozkazů, nařízení a požadavků od podřízených nadřízeným velitelským stupněm. Materiál se přiděluje podle skutečné potřeby. Manipulace s materiálem v AČR zahrnuje přemisťování, nakládání, vykládání, překládání, skladování, balení, kompletaci, konzervaci, vážení, měření a počítání materiálu jako samostatné technologické manipulační operace v procesu zásobování na všech stupních v průběhu realizace materiálového toku. Manipulace je souhrn činností pro nakládku, překládku, přesuny na krátkou vzdálenost ve směru horizontálním i vertikálním, třídění, kontejnerizaci, paletizaci (zabalení, vybalení) a uskladnění materiálu v oběhu a skladování. Přepravní prostředek je část silničního nebo kolejového vozidla, lodi nebo letadla pro nakládání a dopravování materiálu, osob atd., včetně kontejnerů pro pozemní, námořní nebo leteckou přepravu. Přepravní jednotka je jakýkoli materiál a technika tvořící jednotku způsobilou bez dalších úprav k přepravě, tj. kterou se přímo uskutečňuje přemístění materiálu nebo osob dopravními prostředky či zařízeními z jednoho místa na druhé. Doprava materiálu: je zpravidla promyšlená činnost velitele, náčl., či jiné odpovědné osoby, s cílem přepravit odebraný materiál na místo určení při zachování efektivnosti, rentability a bezpečnosti osob a přepravovaného materiálu. Doprava může být podpořena dopravní technikou, pomocnými prostředky, manipulačními prostředky apod. Manipulace s materiálem: je zpravidla promyšlená činnost velitele, náčl., resp. jiné odpovědné osoby, s cílem propojit činnosti v logistickém řetězci, které jsou zaměřeny na pohyb a přemístění materiálu. Manipulace materiálu sehrává v logistickém systému AČR důležitou úlohu, vzhledem k nepřetržitému toku materiálu, který je spojen s výcvikem a přípravou vojsk. Oblast manipulace s materiálem v AČR tvoří tyto obory: 1. skladové hospodářství, 2. paletizace (svazkování), 3. kontejnerizace, 4. mechanizace ložných prací, 5. obalová technika, 6. ochrana materiálu. 4

5 Činnost v uvedených oborech je organicky spjata s nepřetržitým tokem materiálu od výrobce (z dovozu) přes všechny zásobovací stupně až ke spotřebiteli (k vojákovi a technice) se zpětným tokem neupotřebitelného i přebytečného materiálu, palet, kontejnerů, nakládacích plošin a obalů. Cílem manipulace s materiálem je: realizovat racionální a optimální zásobovací proces (omezit, vyloučit nebo zkrátit dobu manipulace); zvýšit rychlost a plynulost materiálového toku a zlepšit materiální a technické zabezpečení vojsk; zefektivnit využívání pracovní síly a zvýšit stupeň mechanizace při manipulaci s materiálem; snížit podíl nákladů na manipulaci a skladování materiálu, efektivně využívat mechanizační prostředky a kapacitu skladu; snížit ztráty na materiálu způsobené nevhodnou manipulací, balením, ochranou a skladováním; zvýšit bezpečnost práce a snížit úrazovost pracovníků v oblasti manipulace s materiálem. Co zahrnuje oblast řízení manipulace s materiálem? zabezpečení stálé připravenosti a provozuschopnosti mechanizačních prostředků k praktické činnosti a jejich efektivní využívání v zásobovacím procesu; včasné přidělení a rozdělení prostředků manipulace s materiálem s ohledem na konkrétní skladové podmínky; odbornou přípravu štábů, zásobovacích, odborných a výkonných orgánů; organizování a vyhodnocování racionalizačních opatření v oblasti manipulace s materiálem; soustavnou kontrolu a vyhodnocování efektivnosti využívání všech pracovních sil, mechanizačních prostředků, skladových kapacit a připravenosti materiálu k jeho včasnému vyskladnění. Bod rozpojení Rozhraní mezi dvěma různými, tradičně relativně autonomními částmi logistického řetězce, tj. mezi výrobní a zásobovací částí řetězce na jedné straně a distribuční částí na druhé straně, je jedním z případů tzv. bodu rozpojení (Decoupling Point). Ten může být situován i mezi jiné části logistického řetězce. Obecně platí, že bod rozpojení je místem v logistickém řetězci: kde se dotýkají dva okruhy a způsoby řízení procesů, a to okruh řízený objednávkami zákazníků a okruh řízený na základě predikcí a plánů; 5

6 kde se mohou nacházet a zpravidla také nacházejí zásoby (ve formě hotových výrobků, komponentů nebo surovin a nakupovaných dílů), jejichž prostřednictvím jsou zákazníci uspokojováni; které je klíčové z hlediska pružnosti a individualizace při uspokojování zákazníků; s jehož umístěním souvisejí určitá rizika (podnikatelská), která se s jeho posunutím do jiného článku řetězce změní. Mezi bodem rozpojení a zákazníky, viděno ve směru hmotného toku, by již neměly být žádné zásoby, které nemají konkrétní opodstatnění. (tzv. volné zásoby), a které čekají na rozhodnutí, jaká potřeba (zakázka, objednávka) z nich bude uspokojena. To se však nevztahuje na pojistné zásoby, na zboží čekající na kompletaci a expedici, na zásilky čekající na konsolidaci nebo na zásilky ve vyrovnávacích dopravních skladech nebo např. v celních skladech. Naproti tomu směrem k dodavatelům jsou volné zásoby vytvářeny běžně, pokud distribuce (výroba) má dávkový charakter, zatímco pojistné zásoby se vyskytují jen výjimečně. Tvorba zásob v této části řetězce je podřízena plánu pořízení (akvizičnímu plánu, plánu obstarání) a pro určení objemu zásob se používají deterministické metody. Uvádí se, že bod rozpojení je místem, kde nezávislá poptávka se přeměňuje na poptávku závislou. Nezávislou poptávkou se rozumí především poptávka zákazníků po konečných výrobcích, která má náhodnou, stochastickou povahu a jejíž budoucí vývoj lze pouze predikovat, nikoli závisle odvozovat. Závislá poptávka (či spíše potřeba) se týká komponentů, dílů a materiálů nutných k výrobě či kompletaci objednávky. Tuto poptávku (potřebu) lze exaktně stanovit, např. na základě kusovníku, objednávek apod. Zásoby, které jsou vytvářeny v článku řetězce, kde leží bod rozpojení, slouží k uspokojení nezávislé poptávky a jsou řízené stochastickými metodami. Náhodná kolísání poptávky zákazníků vyrovnávají v tomto článku pojistné zásoby. Překladiště: je místo, kde je materiál překládán mezi vozidly (AAP-6). Překladiště jsou v zásobovacím řetězci potřebná všude tam, kde je nezbytné přeložit materiál mezi vozidly (AAP-6), např.: a) z jednoho druhu dopravy na jiný: - z letecké (vzdušné) na pozemní, - z vodní na pozemní, - ze železniční na silniční, - z vozidel s malou pohyblivostí na vozidla s vyšší pohyblivostí, b) na obou stranách průsmyku nebo soutěsky na komunikacích (AAP-6) takové překážky mohou být vytvořeny i činností protivníka, c) na zásobovacích a distribučních místech (AAP-6) 6

7 d) na skladovacích plochách v poli, tj. v dočasných polních skladech (AAP-6). Některé koncepce řízení bojiště, rozmístění a rychlosti zdůrazňují minimalizaci polních zásob, dočasných polních skladů a disponibilních zásob uplatnění efektivních dodávek metodami: order-ship time: vyjadřuje dobu, kdy je dříve objednaný materiál dodán; ve vojenských podmínkách obvykle znamená metodu, kdy se objednávky od jednoho příjemce postupně soustřeďují a materiál je dodán společně až při nejbližší plánované přepravě zásob; just-in-time delivery: dodávka objednaného materiálu přesně v požadovanou dobu; cross-leveling: proces, který vylučuje neúčelné dodávky materiálu vojskům; v podstatě spočívá ve sledování stavu zásob u jednotlivých jednotek a jejich potřeby v nejbližší době; jednotka, která má ručitého materiálu nadbytek a v nejbližších dne ho nespotřebuje, dodá tento materiál jednotce, která ho má nedostatek a nutně ho potřebuje; materiál se jedné nebo oběma jednotkám doplní až při nejbližším běžném dodání zásob z týlu. Před vytvořením překládacího místa se musí vzít v úvahu následující faktory: úkol: ten určuje místo, velikost, prostředky a čas, které jsou k dispozici, dopravní prostředky a trvání; terén: podrobný průzkum má zajistit optimální výběr: - přístupových cest k zásobovacím trasám a od nich, včetně obou kontrolních bodů a vyčkávacích prostorů vozidel; - stanovišť pro sklady druhů zásob (nebo pro vozidla, mají-li být zásoby pohyblivé) s přihlédnutím k požadavkům na maskování a místní obranu, míst pro přeskupení nákladů, které mají být rozděleny pro různé příjemce anebo komplety taktických zásob munice; - vnitřních cest pro vozidla, prostředky pro manipulaci s materiálem a osoby; - prostorů pro velitelská stanoviště a sousední zásobovací evidenční středisko; - použití dosažitelných spojovacích prostředků; - administrativních prostorů. Manipulační jednotka: je jakýkoliv materiál (balený i nebalený, svazkovaný, ložený volně nebo na přepravním prostředku) tvořící samostatně nebo s přepravním prostředkem celek, který je uzpůsoben pro mechanizovanou manipulaci, přepravu, skladování a zachovává svůj tvar při oběhu. S manipulační jednotkou se manipuluje jako s jediným kusem. Podobně za přepravní jednotku považujeme jakýkoliv materiál tvořící jednotku způsobilou bez 7

8 dalších úprav k přepravě. 2) Přepravním prostředkem se rozumí technický prostředek (např. paleta, kontejner apod.), který spoluvytváří manipulační nebo přepravní jednotku a usnadňuje manipulaci či přepravu. Zásoby jsou baleny tak, aby se usnadnilo jejich dodávání a zajistila jejich ochrana. K usnadnění jejich přepravy a manipulace na překladištích by se měly balené zásobovací položky spojovat do manipulačních jednotek pro dodávky tak daleko vpřed, jak je to jen možné. Zásoby jsou zpravidla přepravovány a manipulovány jako paletové manipulační jednotky, kontejnerové manipulační jednotky, nepaletové manipulační jednotky a neskladný náklad. Standardní manipulační jednotka NATO: má výškový limit 1 metr a hmotnostní limit 1 tunu. Povolené tolerance jsou: výška do 1.5 mm (41 in) hmotnost do 1.13 kg (25 lbs) Výjimečné limity (dle STANAG 2828 MH) jsou dosud ponechány u munice a ostatního obranného materiálu pro Velkou Británii a USA, a pouze u munice pro Francii a Nizozemí. Neskladný náklad (volně ložený nebo balený) je rozlišován do následujících základních skupin: Rozměry Skupina Hmotnost [t] délka [mm/in] šířka [mm/in] výška [mm/in] do 25 (98) 23 (91) 16 (63) (98) 23 (91) 16 (63) (98) 23 (91) 16 (63) 4 nad (98) 23 (91) 16 (63) (79) 23 (91) 35 (138) (157) 23 (91) 35 (138) (236) 23 (91) 35 (138) 8 nad 16 nad 6 (236) nad 23 (91) nad 35 (138) 2 Pod termínem manipulace s materiálem se rozumí odborné přemísťování, ložení a usměrňování materiálu ve výrobě a v oběhu, včetně skladů. Pod pojmem přeprava rozumíme tu část dopravy, kterou se přímo uskutečňuje přemístění věci (tj. materiálu, zboží či zásilky) nebo osob (cestujících) dopravními prostředky či zařízeními. pro souhrn všech činností, jimiž se uskutečňuje pohyb (jízda, let, plavba apod.) dopravních prostředků po dopravních cestách a přemístění věcí nebo osob dopravními prostředky či zařízeními, je vyhrazen termín doprava. 8

9 Rozdílné požadavky a podmínky v jednotlivých článcích logistických řetězců vedou k používání nikoliv jedné velikosti manipulačních přepravních jednotek, ale soustav skladebných manipulačních a přepravních jednotek. v těchto rozměrově unifikovanných soustavách jsou z manipulačních jednotek nižších řádů vytvářeny manipulační a přepravní jednotky vyšších řádů, zpravidla podle následujícího schématu: manipulační jednotka I. řádu: určení: základní manipulační jednotka přizpůsobená k ruční manipulaci; podmínkou hospodárnosti je, aby základní manipulační jednotka procházela všemi navazujícími články logistického řetězce, aniž by byla dělena na menší jednotky představuje tedy zároveň minimální objednací, odběrní a dodací množství; hmotnost max. 15 kg (hmotnost je limitována s ohledem na ruční manipulaci, pokud ji provádějí ženy) přepravní prostředky ukládací bedny, přepravky; základní manipulační jednotka bývá často vytvořena bez pomoci přepravního prostředku, pouze obalem, a to ve formě např. lepenkového kartónu, podložky kryté smrštitelnou fólií, pytle, demižonu, sudu, apod. manipulační (přepravní) jednotka II. řádu: určení odvozená manipulační (přepravní) jednotka přizpůsobená k mechanizované nebo automatizované manipulaci (přepravě), k ukládání ve skladech, k mezioperační manipulaci, k meziobjektové a vnější přepravě; odvozená manipulační jednotka určená výhradně k vnitroskladové manipulaci (např. ve skladech velkoobchodu) může být nazývána skladovou jednotkou; odvozená manipulační (přepravní) jednotka určená k distribuci zboží bývá nazývána distribuční (někdy též expediční) jednotkou; při její tvorbě musí být respektováno nejen hledisko maximálního využití kapacity (užitečné hmotnosti, resp. ložného prostoru) dopravního prostředku při bezprostředně navazující dopravě, ale též hlediska dalších distribučních článků logistického řetězce (např. hledisko užitečné hmotnosti manipulačních prostředků, hledisko kapacity regálových buněk ve skladech apod.); hmotnost 25 až 1 kg, popřípadě větší (až do 5 kg); složená z 16 až 64 jednotek I. řádu; přepravní prostředky palety, roltejnery, přepravníky, malé kontejnery; v některých případech může být odvozená manipulační (přepravní) jednotka 9

10 vytvořena i bez přepravního prostředku ve formě paketu, tj. kompaktní, jako celek fixované jednotky určené k mechanizované nebo automatizované manipulaci či přepravě; způsob manipulace nízkozdvižnými nebo vysokozdvižnými vozíky, regálovými zakladači, stohovacími jeřáby, dopravníky apod. o užitečné hmotnosti (nosnosti) do 1 25 kg (event. až do 5 kg); v případě roltejnerů je možná manipulace na kratší vzdálenosti ručním odtlačením; přepravní (manipulační) jednotka III. rádu: určení odvozená přepravní (manipulační) jednotka sloužící výhradně k dálkové vnější přepravě v kombinované železniční, silniční, vnitrozemské říční a námořní dopravě, v letecké nákladní dopravě a k související mechanizované nebo automatizované manipulaci; hmotnost do 3 5 kg; složená z 1 až 44 jednotek II. řádu; přepravní prostředky velké kontejnery (ISO řady 1D až 1A, letecké kontejnery), výměnné nástavby; způsob manipulace jeřáby, speciální vysokozdvižné vozíky, portálové (obkročné) zdvižné vozy, boční překladače apod. o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca 4 kg; u leteckých kontejnerů především dopravníky, speciálními vozy se zdvižnou ložnou plochou apod. přepravní (manipulační) jednotka IV. řádu: určení odvozená přepravní (manipulační) jednotka pro dálkovou kombinovanou vnitrozemskou vodní a námořní přepravu v bárkových systémech včetně související mechanizované manipulace; hmotnost cca od 4 t do 2 t; přepravní prostředky bárky, lichtery (člunové kontejnery); způsob manipulace palubními portálovými jeřáby nebo zdvižnými plošinami o užitečné hmotnosti (nosnosti) do cca 2 7 t na námořních nosičích nebo přímým vplouváním bárek do námořního nosiče. Paletová manipulační jednotka: je množství jakéhokoli nákladu, baleného nebo volně loženého, které je uspořádáno na paletě specifickým způsobem a bezpečně převázáno nebo upevněno k paletě tak, že se s ním manipuluje jako s jedním celkem (AAP-6). Kontejnerová manipulační jednotka: je množství položek, balených nebo nebalených, umístěných v kontejneru opatřeném prvky pro mechanizovanou manipulaci. 1

11 Nepaletová manipulační jednotka: nepaletová manipulační jednotka je seskupený náklad, opatřený zařízeními umožňujícími mechanizovanou manipulaci z nejméně dvou protějších stran vysokozdvižnými nebo nízkozdvižnými vidlicovými vozíky a manipulaci závěsnými zdvihacími zařízeními (AAP-24). Neskladný náklad: zahrnuje volně ložený nebo valený náklad, jehož velikost nebo hmotnost brání v jeho sjednocení (AAP-24). Manipulační schopnost: je objem nebo hmotnost nákladu, který může být manipulován a překládán. Přepravní schopnost: je objem nebo hmotnost nákladu, který může být vezen dopravními prostředky. Balení a obalové prostředky: v AČR představují prostředky, resp. soubor prostředků, chránící výrobky před škodou, kterou by mohly utrpět nebo způsobit, umožňující manipulaci, usnadňující odbyt a spotřebu nebo použití materiálu. Pro zajištění maximální ochrany proti rázům a vibracím, je nezbytné, aby obalová jednotka sama odolávala těmto vlivům a pokud možno, aby co nejvíce absorbovala kinetickou energii rázu. Ke zvýšení schopnosti absorpce jsou využívány prostředky fixace. Základem rozměrové normalizace obalů používaných v AČR je požadavek důsledné paletizace a kontejnerizace materiálu. Při stanovené rozměru obalů se zpravidla vychází: 1. ze základního modulu 4x6 mm, jeho násobků, podílů a plošného uspořádání; 2. z normalizovaných základních rozměrů palet 12x8 mm a 12x1 mm; 3. z rozměrů balených výrobků. Při volbě přepravních obalu je snaha přednostně využívat kombinace, které využívají ložnou plochu palet na 1%. Odchylky rozměrů u používaných přepravních obalů ze jmenovitých normalizovaných rozměrů se zpravidla řeší: uložením atypických přepravních obalů na normalizované prosté palety za současného použití vhodných fixačních prostředků; nahrazením atypických přepravních obalů normalizovanými obaly, např. skříňovými kovovými paletami a kontejnery za současného použití vhodných obalových a fixačních prostředků. 11

12 Zvolené metody balení by měly odpovídat charakteru balené zásoby materiálu, způsobu manipulace, přepravy, skladování a spotřeby. Jako klasické metody balení jsou v AČR především využívány balení do: dřevěných beden, plastových obalů, kovových obalů, papíru a lepenky, kůže a látky. Samonakládací vozidla a zařízení AČR disponuje pouze omezenými kapacitami v této oblasti pro hmotnosti přesahující 6 tun; Nakládací plošina: je přepravní manipulační prostředek s ložnou plochou uzpůsobenou pro paletovaný, svazkovaný nebo volně ložený materiál. Překládka se zabezpečuje pomocí výškově stavitelných opěrných noh. Fixace: je systém zajišťování nákladu v přepravních a dopravních prostředcích nebo na nich proti vzájemnému posunutí. Paleta: je přepravní prostředek s ložnou a opěrnou podlahou pro vidlicovou manipulaci a uzpůsobený pro stohování. Paletizace vojenského materiálu: je základním druhem manipulace, přepravy, balení a skladování materiálu a zahrnuje používání palet, nakládacích plošin, ukládacích beden, přepravek vhodných k vytváření manipulačních jednotek a příslušných mechanizačních i automatizačních zařízení. Musí umožňovat: vytváření manipulačních a zásobovacích jednotek (kompletů) odpovídajících spotřebě u vojsk, druhu přepravy a způsobu skladování materiálu, mechanizaci ložných prací a odstranění fyzicky namáhavé ruční manipulace, dosažení unifikace a typizace obalových a přepravných prostředků, přiměřenou ochranu a typizace obalových a přepravních prostředků, přiměřenou ochranu uloženého materiálu proti nepříznivými vlivům a účinkům, zrychlení ložných prací a tím i toku zásob v celém zásobovacím systému, přechod na ruční manipulaci v případě náhlého poškození mechanizačních prostředků. 12

13 Za základní druhy univerzálních palet se považují: palety prosté dřevěné, palety skříňové kovové. Základním prostředkem paletizace je evropská dřevěná paleta (EUR) o základním půdorysném rozměru 8x12 mm nebo 1x12 mm. Palety se třídí: podle konstrukčního provedení na palety prosté, sloupkové, ohradové a skříňové s plnými stěnami nebo se stěnami s výplní z pletiva, sítě a mříže, podle použitého materiálu na palety papírové, dřevěné, kovové, z plastů a kombinované, podle způsobu použití a přepravy na palety výměnné, vratné a nevratné. Palety používané v AČR musí být označeny těmito údaji: a) evropská dřevěná paleta prostá: značkou EUR, značkou ČSD, kódem výrobce, b) vratné palety prosté: označením výrobce, nosností palety v kg, rokem výroby, typem palety, c) nevratné palety prosté: písmenem N, označením výrobce, nosností palety v kg, počtem vrstev ve stohu (2, 3, 4), d) ohradové, skříňové a sloupkové palety: označením výrobce, typem palety, nosností palety v kg, stohovací nosností palety v kg, rokem výroby. Zásoby materiálu předurčené pro pole, uložené na paletách a ve svazcích, se označují příslušnými nálepkami, dle Log 1-3 Manipulace s materiálem v ČSLA. Označování se provádí již v míru. V polním zásobovacím systému musí být označeny nálepkami všechny 13

14 palety, na nichž je uložen materiál. Nálepky se umísťují v pravém horním rohu čelní přední stěny a na pravé boční stěně palety. Jedna nálepka by měla označovat majetkové uskupení, druhá druh materiálu, počet v ks (spr.), ročník, velikost, hmotnost atd. Za označování naplněných palet nálepkami odpovídá ten, kdo zabezpečuje jejich naložení (naplnění), skladování a vyskladnění. V případech, že na jedné paletě je uložen materiál různých majetkových uskupení, označuje se paleta značkami všech majetkových uskupení. Kontejner: je přepravní, manipulační a obalový prostředek s ložnou kapacitou nad 1 t (1m 3 ), překladatelný z jednoho druhu dopravního prostředku na druhý bez překládky jeho obsahu, zpravidla uzpůsobený pro stohování. Kontejnerizace: (kontejnerový přepravní systém) je systém přepravy a manipulace s materiálem spočívající v používání kontejneru pro vytváření větších manipulačních jednotek pro uplatnění příslušných mechanizačních a automatizačních zařízení. Kontejnerový nakladač: je zařízení pro nakládku a vykládku kontejnerů na sebe nebo ze sebe. Kontejnerový překladač: je čelní nebo boční zařízení pro nakládku, vykládku a překládku kontejnerů. Kontejnerizace: zahrnuje všechny druhy kontejnerů a technických prostředků pro jejich přepravu a manipulaci s nimi. Použitím kontejnerizace v zásobovacím a skladovacím procesu se vytváří kontejnerový dopravní systém (KDS), který spolu s paletizací umožňuje racionalizovat zásobovací systém vojsk v poli i míru. Základní kontejnerovou přepravní jednotkou je kontejner (ISO-1C nebo ISO-1D v různých modifikacích), který je uzpůsoben pro mechanizovanou manipulaci a plní funkci ochrannou, obalovou, manipulační, skladovací, přepravní, zásobovací a kalkulační. 14

15 Základní třídění kontejnerů: a) podle rozměrů a hmotnosti na: malé kontejnery, které mají vnitřní objem od 1 m 3 do 15 m 3 a nosnost do 1 kg, velké kontejnery, které mají vnitřní objem větší než 15 m 3 a nosnost vyšší než 1 kg. b) podle typů na: univerzální, speciální (-jednoúčelové, -skupinové), plošinové s neúplnou pevnou nebo skládací nástavbou, s úplnou nástavbou (rektejnery), s volně stojícími sloupky, valivé. Kontejner musí: poskytovat nebo umožňovat účinnou ochranu přepravovanému a skladovanému materiálu proti vlivům mechanického namáhání, klimatickým, chemickým, biologickým a speciálně vojenským vlivům; umožňovat ukládání a vyjímání paletovaného, svazkovaného nebo kusového materiálu podle konstrukčního provedení kontejneru čelními nebo bočními dveřmi. Výhody kontejnerů Rektejner: je přepravní prostředek rámové konstrukce uzpůsobený k zabezpečení ložení a fixaci. Zásobující stát zpravidla nakládá vozidla příjemce. Příjemce je následně zodpovědný za manipulaci a přesun, včetně obstarávání potřebných upevňovacích prostředků. Jeli to nezbytné, může být podpora v manipulaci, přepravě a upevňování vyžádána od zásobujícího státu. Prostředky pro manipulaci s materiálem jsou uvedeny ve STANAG 2829 MH a STANAG 283 MH. 15

16 2. MANIPULACE S MATERIÁLEM Posláním aktivních prvků v logistických systémech je fyzicky realizovat logistické funkce, tj. uskutečňovat posloupnosti netechnologických operací s pasivními prvky operací balení, tvorby a rozebrání manipulačních a přepravních jednotek, nakládky, přepravy, překládky, vykládky, uskladňování, vyskladňování, rozdělování, konsolidace, kompletace, kontroly, sledování či identifikace, dále sběru, zpracování, přenosu a uchování informací apod. Převážná většina uvedených operací spočívá: ve změně místa nebo v uchování hmotných pasivních prvků, popřípadě v jejich úpravě pro navazující manipulační či přepravní operace v tomto případě aktivními prvky jsou technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení a fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, které fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a skladovými plochami a dopravními komunikacemi; ve sběru, v přenosu nebo v uchování informací, bez nichž by operace s hmotnými pasivními prvky nemohly probíhat k aktivním prvkům tedy řadíme i technické prostředky a zařízení sloužící operacím s informacemi (s nosiči informací), jako prostředky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, prostředky a sítě pro dálkový přenos zpráv, údajů a dat apod. Vzhledem k tomu, že logistické systémy jsou smíšeného druhu, tzn. koexistují v nich umělé technické prostředky a zařízení spolu s pracovníky, kteří je obsluhují, považujeme lidskou složku procesu za nedílnou součást příslušného aktivního prvku. Striktně vzato, aktivními prvky jsou i sami řídící pracovníci (subjekty rozhodování), kteří cílově ovlivňují fungování řízených složek (rovněž aktivních prvků) logistického systému. Třídění manipulačních prostředků a zařízení Většina aktivních prvků je určena k tomu, aby prováděla přemisťován pasivních prvků. Abychom při navrhování a posuzování variant logistických řetězců mohli zvažovat účelnost, dostatečnost pracovního dosahu, kapacitu apod. dotyčných aktivních prvků, jejich záměnu za alternativní prvky při předem daných podmínkách použití či optimalizaci logistických nákladů, potřebujeme mít aktivní prvky přehledně utříděny. Pro dané třídění je zvoleno jako základní kritérium druh operací, pro které je prvek určen a druh přemísťovacích pohybů, které je prvek schopen vykonávat. 16

17 Při hrubé rozdělení pohybu na přetržitý a plynulý a operací na zdvih, pojezd a stohování, lze roztřídit manipulační prostředky a zařízení takto: 1) prostředky s přetržitým pohybem: a) prostředky pro zdvih s pohybem svislým event. svislým a vodorovným místním - vedeným: zvedáky, zdvižné plošiny, zdvižná čela, výtahy, - volným: navijáky, kladky a kladkostroje, po dráze - přímé: jednonosníkové kočky s kladkostrojem, - zakřivené: podvěsné jednonosníko drážky, plošným: - pravoúhlým: mostové, konzolové, portálové a kozové jeřáby, nakladače přepravních skříní, ramenové nakladače, manipulátory, - kruhovým: sloupové jeřáby, deriky, jeřábky na nákladních automobilech, hydraulické otočné jeřábové výložníky na nákladních automobilech, manipulátory, - pravoúhlým a kruhovým: portálové jeřáby s otočným výložníkem, věžové jeřáby, manipulátory a roboty, - neomezeným: automobilní jeřáby, lopatové nakladače. b) prostředky pro pojezd i s pohybem vodorovným - po dráze: vedeným speciální kolejové podvozky, - plošným- volným pojízdné plošiny, bezmotorové a poháněné vozíky, tahače a traktory, vznášedla, ii s pohybem vodorovným s možnostmi zdvihu - po dráze vedeným transroboty, - plošným volným vozíky se zdvižnou plošinou, paletové vozíky nízkozdivžné, vlečné podvozky se zdvihem, boční překladače, c) prostředky pro stohování s pohybem vodorovným a svislým: - po dráze vedeným stohovací jeřáby, regálové zakladače, - plošným neomezeným vysokozdvižné vozíky, překladače s teleskopickými výložníky, portálové zdvižné vozy, d) vyklápěcí prostředky s pohybem rotačním nebo svislým: - místním rotačním rotační výklopníky, - místním svislým čelní výklopníky, vyklápěcí plošiny a můstky, výklopníky palet. 2) prostředky s plynulým pohybem a) postupující i tažné prostředky podvěsné dopravníky s vlečnými vozíky, podlahové vozíkové dopravníky ii hnané kontinuální - se souvislou ložnou plochou pásové a lanopásové dopravníky, žlabové dopravníky - s článkovými nosiči článkové laťové, šupinové, komorové a deskové dopravníky, korečkové a záchytové elevátory, 17

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

OBOROVÉ ČLENĚNÍ. 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště. 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 7. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky OBOROVÉ ČLENĚNÍ 14. 18. 9. 2015 Brno Výstaviště Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 405/1 603 00 Brno Tel.: +420 541 152 926 Fax: +420 541 153 044 msv@bvv.cz, translog@bvv.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY VY_32_INOVACE_07_2_12_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou OBALY Obal je prostředek nebo soubor prostředků chránící materiál

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí:

Jaké vlastnosti má obal mít, závisí na funkcích, které má obal plnit. V zásadě jsou tři základní skupiny funkcí: T 4 Balení a přepravní prostředky 4.1 Definice a funkce obalu Obalem (balením) se rozumí odstranitelné zahalení materiálu, které slouží k tomu, aby tento mohl být chráněn, nebo mohly být plněny i další

Více

ČOS 399004 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

ČOS 399004 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál

Více

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky

paletové systémy Obracecí plošiny Paletové zásobníky Tyto prostředky jsou určeny pro manipulaci se zbožím uloženým na paletách. Umožní jak manipulaci ve skladech, tak i na stavbách prostřednictvím jeřábů, výrobních halách a dalších podobných provozech. Zdvižné

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta Textilní KOD Vybrané partie z oboru Problematika dopravy v oděvní výrobě Jitka Chaloupková Obsah 1. Úvod... 3 2. Logistika... 4 2.1. Pojem logistika... 4 2.2. Cíle

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Skladování a manipulace v podniku. Eva Burianová

Skladování a manipulace v podniku. Eva Burianová Skladování a manipulace v podniku Eva Burianová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skladování a manipulace v podniku. Teoretická část rozebírá danou oblast obecně.

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

Skladování ve Spádových Regálech

Skladování ve Spádových Regálech Skladování ve Spádových Regálech SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH Spádové regály pro paletizované zboží tvoří kompaktní konstrukce zahrnující systém válečkové dráhy umístěný na mírně nakloněné rovině,

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

ČOS 399006 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY

ČOS 399006 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÉ PALETY, SVAZKY A KONTEJNERY Základem pro tvorbu tohoto standardu byl následující originál dokumentu:

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

oborové členění 14. 18. 9. 2009 Brno Výstaviště 5. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

oborové členění 14. 18. 9. 2009 Brno Výstaviště 5. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 5. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky 14. 18. 9. 2009 Brno Výstaviště D oborové členění Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 1 647 00 Brno tel.: 541 152 926 fax: 541 153 044 translog@bvv.cz www.bvv.cz/translog

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Uchopovací technika. Uchopovací technika Uchopovací technika. Jeřábové traverzy. Uchopovací technika. Parametry pro zadání jeřábové traverzy

Uchopovací technika. Uchopovací technika Uchopovací technika. Jeřábové traverzy. Uchopovací technika. Parametry pro zadání jeřábové traverzy Jeřábové traverzy Jeřábové traverzy jsou významným prvkem při manipulacích s rozličnými břemeny. Používají se zejména tam, kde velikost nebo povaha břemene neumožňuje použití samotných vázacích prostředků

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Skladování a manipulace v podniku. Jana Jakubcová

Skladování a manipulace v podniku. Jana Jakubcová Skladování a manipulace v podniku Jana Jakubcová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Skladování a manipulace v podniku se zabývá problematikou skladovacího a manipulačního systému.

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

fe Ecoline. Logo fehlt

fe Ecoline. Logo fehlt fe Ecoline. Logo fehlt 2 Vše, co čelní nakladač potřebuje. Čelní nakladače značky Stoll řady FE EcoLine jsou první volbou pro poloprofesionální použití. 1 1 2 3 Všechna ložiska jsou vypouzdřena kompozitními

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů)

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů) Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Zásady při skladování majetku Vzdělávací

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 114 6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Při zajišťování oběhu

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat.

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat. speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu RollerForks Společnost MSE ví, že použití palet je pro skladování zboží ve firmě nevyhnutelné. Ale co kdybyste chtěli ušetřit

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

RÁDIOVĚ OVLÁDANÝ KYVADLOVÝ VOZÍK Poloautomatizované sklady

RÁDIOVĚ OVLÁDANÝ KYVADLOVÝ VOZÍK Poloautomatizované sklady RÁDIOVĚ OVLÁDANÝ KYVADLOVÝ VOZÍK Poloautomatizované sklady Je to systém poloautomatizovaných vjezdových paletových skladů, ve kterém jsou použity vozíky pro nezávislé přemisťování v oblasti regálů, bez

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE UNIVERZITA OBRANY Katedra logistiky Dne: 1. června 2012 Schvaluji:. vedoucí katedry plk. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D. OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Učební skupina: 13-3ED (prezenční studium bakalářský

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Vše kolem dřeva. Přehled. Vázací zařízení: Pohodlné vázání polínek Pohodlná manipulace

Vše kolem dřeva. Přehled. Vázací zařízení: Pohodlné vázání polínek Pohodlná manipulace Vše kolem dřeva Malí pomocníci. 6 dobrých nápadů pro 6x více komfortu: S balicím zařízením, pásovými dopravníky, LogFix, PackFix, profesionálním drtičem a HackBlitz je štípání dřeva mnohem jednodušší.

Více