Vědecká komunikace (1 blok, spolupráce s CEVAPO, květen 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecká komunikace (1 blok, spolupráce s CEVAPO, květen 2007)"

Transkript

1 Rozvoj celoživotního vzdělávání na Fakultě chemické VUT v Brně doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. KOMPLEX KURZŮ PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI APLIKOVANÉ CHEMIE, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Projekt CZ / /0106 OP 3.2. RLZ spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

2 CÍLE PROJEKTU Zavedení nových kurzů a inovace stávajících kurzů celoživotního vzdělávání s náplní odpovídající aktuálním požadavkům odborné praxe cílené úzké oboustranné propojení vysoké školy a praxe přímé sdílení zkušeností přímý tok informací Další vzdělávání dospělých hlavní cílové skupiny: pracovníci a absolventi FCH VUT pracovníci státní správy a institucí příbuzného zaměření učitelé SOŠ a VOŠ odborníci z výrobní i nevýrobní sféry z oblasti chemie Moderní trendy long-life life learning odbornost a informovanost jazyková vybavenost počítačová č gramotnost t rozvoj osobnosti komunikační a prezentační dovednosti

3 Přehled plánovaných kurzů ů 1.série samostatné kurzy Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Informační technologie v chemické praxi Angličtina pro chemiky Aplikovaná chemie 2.série ochrana životního prostředí ř a legislativa l i Legislativa v ochraně životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj Toxikologie pro pracovníky v oblasti chemie Systémy jakosti v laboratořích ŽP 3.série potravinářství a moderní potravinářská legislativa Systém kontroly jakosti HACAP v potravinářství Základní zkoušky senzorické analýzy potravin Aktuální evropská legislativa potravinářství a krmivářství Geneticky modifikované organismy a současná legislativa Management potravinářské laboratoře 4.série moderní metody Letní škola elementární stopové analýzy Základy vzorkování analytických vzorků Základy metrologie Kurz moderních instrumentálních metod a jejich aplikací

4 Spoluřešitelská pracoviště ě Krajský úřad Jihomoravského kraje Magistrát města Brna Městská policie Brno Státní veterinární správa, pobočka Brno Zdravotní ústav se sídlem v Brně Ústřední ř kontrolní a zkušební ústav zemědělský

5 Realizované kurzy A. Kurzy nabízené FCH zejména pro odbornou veřejnost Kurz toxikologie pro učitele chemických předmětů (5 bloků, leden-únor 2006) Moderní instrumentální metody Anorganická elementární analýza (1 blok, březen 2006) Moderní metody anorganické a organické analýzy (blokový kurz, listopad 2006) Základy senzorické analýzy (2 bloky, prosinec 2006) Ochrana obyvatelstva a krizový management 1 (5 bloků, říjen-listopad 2006) Ochrana obyvatelstva a krizový management 2 (5 bloků, říjen-listopad 2007) Aplikovaná chemie (3 bloky, únor-březen 2007) Aktuální evropská legislativa v potravinářství a životním prostředí (3 bloky, prosinec 2007) B. Kurzy nabízené pro další vzdělávání pracovníků, absolventů a studentů FCH Angličtina pro chemiky 1 chemická terminologie, studium a zpracování odborných textů (semestrální, únor-duben 2006) Angličtina pro chemiky 2 rozvoj prezentačních dovedností v angličtině (učitelé a studenti DSP; semestrální, únor-květen 2007) Angličtina pro chemiky 3 prezentace odborných sdělení v angličtině v písemné i ústní formě semestrální, (říjen prosinec 2007) Přípravný kurz e-learningové podpory pro pedagogické pracovníky (2 bloky, květen-červen 2006) Elektronická ká podpora výuky e-learning 2 (1 blok, květen 2007) Základy zpracování videozáznamů (1 blok, červen 2007) Vědecká komunikace (1 blok, spolupráce s CEVAPO, květen 2007)

6 Jak jsme se vzdělávali li Kurz senzorické analýzy Kurz toxikologie Kurz Krizové řízení Kurz aplikované chemie

7 DOBROVOLNÁ ČINNOST (tabulka rizik podle Rasmussena) Riziko úmrtí [ na osobu a rok] Ochrana obyvatelstva a krizový management 1, 2 Rámcová náplň kurzu (FCH + 3): Jízda namotocyklu 2000x10-5 Analýza rizik a chemická Kouření (20 i více cigaret denně) 500x10-5 bezpečnost Řízení závodního automobilu 120x10-5 Onemocnění chřipkou 20x10-5 Řízení osobního automobilu (v USA) 17x10-5 Rizikové sporty -např. horolezectví 12x10-5 Nemírné pití alkoholu (láhev denně) 8x10-5 Používání antikoncepčních pilulek 2x10-5 NEDOBROVOLNÁ RIZIKA Přejetí automobilem na ulici (USA + GB) 500x10-7 Usmrcení při povodni nebo tornádu (USA) 22x10-7 Usmrcení při zemětřesení (v Kalifornii) 17x10-7 Usmrcení bleskem při bouři (USA) 8x10-7 Smrt - jedovatým zvířetem (GB) 7x10-7 Smrt při letecké havárii (USA) 1x10-7 Utonutí v důsledku protržení hráze 1x10-7 Havárie atomového závodu (USA) 1x10-7 Usmrcení výbuchem tlakové nádoby (USA 5x10-8 Nehoda při zacházení s benzinem 5x10-8 Usmrcení pádem meteoritu 6,5x10-11 Havarijní j a krizové plány, systém rozpracování, řízení Veřejná správa orgány krizového řízení,, zásady činnosti Mimořádné události prevence a řešení, plány (PČR, IZS) Metodika, t legislativa, l logistika Průzkum, detekce, analýza Prostředky y a zařízení hygienické a speciální očisty, prostředky kolektivní a individuální ochrany Bezpečnost přepravy Zdravotnické zabezpečení, IZS Bezpečnost obyvatelstva

8 Jak jsme se vzdělávali

9 Kurz toxikologie Předmět toxikologie, vymezení pojmů (xenobitikum, dávka, účinek, toxicita). Vztah mezi chemickou strukturou a toxicitou. Interakce toxických látek s organismem, osud cizorodých látek v organismu.orgánová toxicita. Významné skupiny toxických látek. Karcinogeneze, mutageneze, bezpečnost práce. Toxikologie anorganických, organických toxických látek, meziproduktů a produktů některých chemických výrob. Obecné zásady terapie otrav, antidotní terapie, bezpečnost práce v laboratořích, legislativní aspekty při práci s toxickými látkami. Organokovové k é a organoprvkové sloučeniny, č halogenderiváty, toxicita i rizikových ik prvků, toxické látky v našem okolí, látky nebezpečné pro životní prostředí. Ekotoxikologie osud látek ve složkách životního prostředí, bioindikátory, biotesty. Ochrana zdraví na chemických pracovištích. Bezpečnost chemických výrobků, některé mezinárodně sledované skupiny chemických látek); bezpečnostní listy, označování, skladování a uchovávání án chemických c látek a přípravků ve výukových laboratořích. Způsoby klasifikace chemických látek v ČR a v EU; aktuální legislativa týkající se chemických látek a přípravků; hodnocení toxicity na základě platné legislativy.

10 Aplikovaná Harmonogram kurzu Aplikovaná chemie : 1.blok: čtvrtek , od 14 hod. P6 Potravinářství, výživa, životní prostředí Víme, co jíme? Potravinářská aditiva z pohledu evropské legislativy Geneticky modifikované potraviny - přítomnost a budoucnost Zdravá výživa mýty a skutečnost, diety a jejich účinek Huminové látky Terra Incognita Ochrana životního prostředí v ČR, výsledky monitoringu kontaminace ŽP a potravních řetězců za roky ; současná evropská legislativa. chemie 2blok: 2.blok: čtvrtek, , od 14 hod, P6 Spotřební chemie a aplikovaná chemie, moderní materiály. Kosmetologie, bytová chemie a další aplikovaná chemie Digitální fotografie ve vědě a životě; nové trendy v amatérské fotografii. Kompozity pro 21.století Sklo a keramika. Biomateriály 3.blok: čtvrtek, , od 14 hod, P6 Analytické metody a vybrané demonstrační laboratorní úlohy Návštěva Dne chemie, demonstrace vybraných chemických úloh, návody. Přehled moderních instrumentálních metod. Přehled metod studia biopolymerů. Vybrané moderní instrumentální metody videoprezentace. Slavnostní ukončení kurzu, předání studijních materiálů a certifikátů

11 Kurz senzorické analýzy Praktická část - zkoušení základních senzorických schopností hodnotitelů: identifikace základních chutí a vůní zkouška prahové citlivosti chuti zkouška na určení chuťové paměti Párová porovnávací zkouška na určení intenzity vůně Pořadová zkouška na určení intenzity barvy Angličtina 1,2,3 Vědecká komunikace Senzorická analýza Umíte si připravit vhodnou prezentaci? Chcete zlepšit nebo rozvíjet své komunikační a interakční dovednosti? Chcete se umět srozumitelně (sebe)prezentovat, argumentovat, diskutovat, naslouchat? Co C o sobě prozradíte beze slov? Chcete se vyhnout chybám v prezentaci? Chcete se naučit, jak reagovat v diskusi, zvládat námitky,nečekané problémy, stres a trému? Chcete se co nejlépe připravit p na obhajobu? Přijďte na kurz prezentačních dovedností! Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s CEVAPO prezentační odpoledne! , , P1 Angličtina pro chemiky Vědecká komunikace

12 1.blok: 1. Činnost státní veterinární správy při krizových situacích. Aktuální veterinární a související legislativa v krizových situacích. Přednášející: MVDr. Petr Kučínský, CSc., SVS Brno 2. HACAP Systémy kontroly jakosti v potravinářském průmyslu. Přednášející: Mgr. Aleš Peřina, PhD., ZÚ se sídlem v Brně 2.blok: 1. Systémy kontroly jakosti v kontrolních a akreditovaných laboratořích ŽP Přednášející: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc., FCH VUT Brno 2. Monitoring rizikových látek v půdách Přednášející: RNDr. Jaroslav Staňa, ÚKZÚZ Brno 3. Prioritní organické polutanty v životním prostředí Přednášející: ing. Josef Čáslavský, CSc., FCH VUT v Brně 3.blok: 1. Hodnocení zdravotních rizik v potravinách Přednášející: RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., ZÚ se sídlem v Brně 2. Zdravotní rizika mikrobiologického znečištění potravin Přednášející : RNDr.Libuše Malíková, PhD., ZÚ se sídlem v Brně 3. Aktuální legislativa l v krmivářství Přednášející: RNDr. Jaroslav Staňa, ÚKZÚZ Brno Legislativa v potravinářství, krmivářství a ŽP

13 Publicita

14 Výstupy Název ukazatele Jednotka Hodnota 10100A A počet č podp.osob-posk.služ.nebo b pod.posk. osoba A Počet podpořených organizací kus A Počet podpořených osob - klientu služeb osoba A A Počet podpořených vědec. a výzk. prac. osoba A Počet nově vytv.prog/kurzu s komp. IT 21100A A Počet nově vytv/inov./prog.počát.vzděl. /prog počát vzděl A Počet nově vytv./inov.kurzu.s komp.žp kus 4 kus 18 kus 8 Vysvětlení: V průběhu řešení projektu ( ) 2007) jsme realizovali celkem 18 nových či inovovaných kurzů, jichž se zúčastnilo 544 účastníků; na přednáškové a další činnosti se podílelo 66 odborných pracovníků z FCH a 6 partnerských organizací.

15 Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří (Aristoteles) Děkuji za pozornost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63

Č. j. FM-117-1/2012 Frýdek-Místek 27. srpna 2012 Počet listů: 20 Přílohy: 1/63 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY P. O. Box 56, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek 12 tel.:+420 950 710 220, ITS MV-HZS ČR: 710 220 fax: +420 558 646 631 http://www.sospofm.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Úvodní identifikační

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6-0-M/0 0 Č.j.: A/78/0 Zpracoval: Mgr. Martin Slanina

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice Obsah Obsah 1 1. Identifikace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více