VZD LÁVÁNÍ CIZINC Auswirkungen von Kriegstraumatisierungen auf das Lernen Zeitschrift für Heilpädagogik Berufsbildung von jungen Migranten Ausbilder

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZD LÁVÁNÍ CIZINC Auswirkungen von Kriegstraumatisierungen auf das Lernen Zeitschrift für Heilpädagogik Berufsbildung von jungen Migranten Ausbilder"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Auswirkungen von Kriegstraumatisierungen auf das Lernen [Důsledky válečného traumatizování na učení] / Barbara Friedrichs. -- ger -- lit.30 In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- [DE] -- Roč. 54, č.8 (2003), s fot. Školní vzdělávání dětí uprchlíků a mládeže. Funkce školy - má plnit stabilizační funkci. Vytváří kontinuitu v životě dítěte, nabízí prostor pro řešení problémů dítěte, výuka jazyka pro děti přistěhovalců. vzdělávání cizinců ; uprchlík ; přistěhovalec ; dítě cizí národnosti ; jazyková výuka ; škola ; válka ; působení ; 2. Berufsbildung von jungen Migranten [Profesní příprava mladých migrantů] / Reinhard Zedler. -- ger -- lit.2 In: Ausbilder -- [DE] -- Roč. 49, č.2 (2001), s tab. Absolvování škol mladými cizinci. Opatření akčního programu: více učebních míst, více zahraničních učebních závodů (v podnicích, které vlastní cizinci). odborné vzdělání ; učňovské školství ; vzdělávání cizinců ; migrant ; přistěhovalec ; vzdělávání ; SRN ABC Celebrating Diversity by Educating All Students: Elementary Teacher and Principal Collaboration [Oslava rozmanitosti poskytnutím vzdělání všem studentům - spolupráce ředitele a učitelů na základních školách] / Jerry E. Garrett, David E. Morgan. -- eng -- lit.12 In: Education -- [US] -- Roč. 123, č.2 (2002/03), s tab. 1

2 Na základních a středních školách v USA má každý třetí student cizí původ. Předpokládá se, že v r.2020 budou studenti z etnických menšin tvořit 46 studentské populace. Každé etnikum má svá specifika - např. asijští studenti se nejlépe učí formou přednášek a diskuzí. Existuje řada počítačových programů pro cizí studenty s překlady do/z angličtiny. Deset pokynů pro učitele a ředitele škol, jak zacházet a komunikovat se studenty z etnických menšin. základní škola ; střední škola ; etnická menšina ; etnická skupina ; etnické vztahy ; vzdělávání cizinců ; dítě cizí národnosti ; USA 4. Co mi dalo vyučování cizinců [What I gained from teaching foreigners] / Jitka Kmentová. -- cze In: Kritické listy -- [CZ] -- č.15 (2004), s fot. Informace profesorky gymnázia o doučování vietnamské dívky. Seznámení s kulturou a způsobem života Vietnamců, vztah rodičů k dětem a společnosti. Zamyšlení nad studenty gymnázia pocházejícími z ciziny, informace o jejich vnímání české společnosti. multikulturní výchova ; škola ; gymnázium ; cizí jazyk ; vzdělávání cizinců ; Česká republika 5. En panne d'étrangers [Obtíže cizinců] / Laure Marchand. -- fre -- Lit.1 In: Monde de l'éducation -- [FR] -- č.296 (2001), s Počty cizinců studujících na francouzských univerzitách byly v 90.letech 20.století relativně nízké. Nyní se situace poněkud zlepšila (v r.2000 studovalo ve Francii cizinců), ale stále není srovnatelná s USA, kde ročně studuje půl milionu cizinců. Situaci by měla pomoci řešit organizace EduFrance, založená r.1998 za účelem zlepšení propagace francouzských univerzit, ale stále přetrvávají obtíže cizinců např. při zajišťování ubytování nebo víz. Dalším problémem je nedostatečná profilace oborů na jednotlivých univerzitách a nedostatek konkurence mezi nimi. vysoké školství ; univerzita ; vysokoškolské studium ; zahraniční student ; vzdělávání cizinců ; školská politika ; Francie 2

3 6. Excluded at home, excluded in the UK [Vylúčení doma, vylúčení vo Veľkej Británii] / David Hudson. -- eng In: Adults Learning -- [GB] -- Roč. 8, č.5 (1997), s Vplyv britského zákona o azyle a imigrácii z roku 1996 a ostatnej vládnej legislatívy na vzdelávanie, odbornú prípravu a perspektívy zamestnanosti žiadateľov o azyl a utečencov. přistěhovalec ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; legislativa ; školská legislativa ; Velká Británie 7. Identity and the role of the State [Identita a úloha štátu] / Luli Harvey. -- eng In: Adults Learning -- [GB] -- Roč. 8, č.8 (1997), s Vzdelávanie dospelých ako prostriedok mentálneho zdravia a slobody. Vzdelávanie etnických a národnostných menšín a štát (Veľká Británia). Vzdelávanie žien. Možnosti alternatívneho štúdia pre dospelých. Formálne a neformálne vzdelávanie. vzdělávání dospělých ; vzdělávání žen ; etnická menšina ; vzdělávání cizinců ; Velká Británie 8. Interkultúrna výchova v európskych krajinách / Anna Stankovianska. -- sla -- lit. In: Pedagogické spektrum -- [SK] -- Roč. 9, č.1/2 (2000), s Res. slov. Pojem multikultúrna, neskôr interkultúrna výchova sa v zahraničí skúma veľmi intenzívne. Pokúsila sa načrtnúť jej vznik, ciele a prístupy. Zaoberala sa problémom zaradenia detí migrantov do výchovno-vzdelávacieho procesu, prípravou učiteľov, pôsobiacich v multikultúrnom prostredí, na interkultúrnu výchovu a návrhmi programov, ktoré by umožňovali žiť a uvažovať interkultúrne. multikulturní výchova ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalec ; evropská dimenze ; migrant ; Evropská unie 9. Jazyková problematika čínských a vietnamských přistěhovalců v ČR [Language problems of Chinese and Vietnamese immigrants in the Czech Republic] / Eva Píšová, Jitka Tůmová. -- cze In: Cizí jazyky -- [CZ] -- Roč. 47, č.2 (2003/04), s.73. 3

4 Některé ze závěrů stejnojmenné práce středoškolských studentek SUN Hui a NGUYEN Thi Thu (gymnázium Liberec), která byla zaměřena na výzkum jazykových problémů čínské a vietnamské komunity v ČR (do práce zahrnuly kromě čínštiny, vietnamštiny a češtiny i angličtinu). V teoretické části podává práce stručný souhrn gramatických zákonitostí sledovaných jazyků, v praktické části studentky formou dotazníku zjišťovaly: důvod studia češtiny, místo studia, úroveň znalostí Čj a Aj, největší problémy v obou jazycích apod. jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; čeština ; angličtina ; čínština ; vietnamština ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalec ; 10. K překonání jazykových bariér ve školním multietnickém prostředí [To the overcoming of language barriers in school multiethnic environment] / Olga Brandtová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 52, č.1/2 (2001/02), s Příprava budoucích učitelů-češtinářů, kteří se budou ve své praxi setkávat s žákycizinci. Metody a formy práce s těmito dětmi. Problematika překonávání jazykových bariér u dětí z národnostních menšin, zejména romských. Diplomové práce na uvedená témata. čeština ; vzdělávání učitelů ; žák ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; Romové ; národnostní menšina ; výuka ; forma výuky ; vyučovací metoda ; diplomová práce ; vzdělávání cizinců ; 11. Koalice se shodla na školském zákoně [Government coalition agreed on school act] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 10.III. (2004), s.4. 1 fot. Pokud nový školský zákon projde poslaneckou sněmovnou, dojde v českém školství k zásadním změnám. Jde především o tyto změny: tvorba rámcových vzdělávacích programů, které nahradí současné osnovy, zřízení školské právnické osoby, zavedení jednotné státní maturity od roku 2008, zrušení platby v posledních ročnících mateřských škol, změna podmínek pro vzdělávání cizinců, pravomoci krajů při stanovení minimálního počtu žáků ve třídách. školství ; vzdělávání ; návrh reformy ; školský zákon ; návrh zákona ; maturita ; vzdělávání cizinců ; regionální školství ; způsobilost ; 4

5 12. Medpredmetna povezanost v mednarodnem srednješolskem programu [Mezipředmětové vztahy v mezinárodním středoškolském vzdělávacím programu] / Daniela Trškan. -- slo -- lit.10 In: Vzgoja in izobraževanje -- [SE] -- Roč. 33, č.5 (2002), s tab., 1 obr. Pětiletý mezinárodní středoškolský vzdělávací program pro žáky - cizince od 12 do 17 let probíhá v angličtině. Rozvoj mezipředmětových vztahů prostřednictvím (i zahraničních) exkurzí, práce na ročních školních tématech, individuálních projektů, interdisciplinárního hodnocení apod. střední škola ; vzdělávání cizinců ; mezipředmětové vztahy ; mezinárodní škola ; Slovinsko ABC Multikulturní výchova v mateřské škole [Intercultural education in kindergartens] / Zora Kožíšková. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 5 (2006), s fot., 1 obr. Výsledky výzkumu zaměřeného na naplňování multikulturní výchovy v mateřských školách a integrace jinojazyčných dětí do českého prostředí mateřských škol ( ). Výzkum proběhl v lokalitě Prahy 6, kde je větší výskyt rodin s jiným než českým mateřským jazykem (ambasády, rezidenční byty). Adaptační a integrační problémy z pohledu rodičů i učitelů. Období sociální a komunikační samoty dítěte - závisí na individuální výbavě dítěte a na míře kulturní a jazykové odlišnosti. Prezentace kultury integrovaného dítěte jako součást integračního procesu. Rozbor integračních problémů. Obrázkový slovník - pomůcka pro zlepšení komunikace. předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávání cizinců ; integrace ; multikulturní výchova ; dítě cizí národnosti ; školní adaptace ; výzkum ; 14. Naučí se Jája česky? [Is Jaja able to learn Czech?] / Jozefa Takáčová, Helena Zdrubecká. -- cze In: Informatorium [CZ] -- Roč. 10, č.4 (2003), s.6-7. Problematika předškolní výchovy dětí bez znalostí českého jazyka - integrace dětí migrantů z různých částí světa. Diferencovaný osobnostní přístup k dětem na základě znalostí o jejich původu, návycích, jazykových schopnostech, sociálním prostředí a 5

6 kulturních zvycích dítěte a možnostech spolupráce s rodinami dětí. Dosažení úrovně schopností a vědomostí předpokládaných jako vstupních pro další předškolní a později i školní vzdělávání. Ukázka průběhu integrace 5leté vietnamské dívky. předškolní dítě ; předškolní výchova ; mateřská škola ; vzdělávání cizinců ; přistěhovalec ; jazykové vzdělávání ; jazyková výuka ; čeština ; integrace ; dítě cizí národnosti ; 15. Problém dělají školy pro cizince [Schools for foreigners cause a problem] / Marie Pávová. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 10, č. 21.IV. (1997), s.4. 1 fot. Problémy s růstem počtu cizinců na území Prahy. Národnostní menšiny (a specifická etnika) a jejich vzdělávání - pohled do minulosti, současný stav a budoucnost. Nutnost nových škol pro původní i nově vznikající národnostní menšiny. národnostní menšina ; etnická menšina ; národnostní školství ; vzdělávání cizinců ; menšinová škola ; školská politika ; cizinecká politika ; 16. RAV sind eine Chance für Migrantinnen und Migranten [RAV sú šancou pre migrantky a migrantov. Z pohľadu ECAP, organizácie pre vzdelávanie dospelých s 30-ročnými skúsenosťami] / Brigitte Gsteiger. -- ger In: Panorama -- č.5 (1999), s Res. nem., franc., fot. Charakteristika ECAP (Ente per la formazione degli adulti), jednej z najväčších vzdelávacích inštitúcií pre dospelých vo Švajčiarsku. Jej prioritou je vzdelávanie migrantov. Autorka uvádza údaje o počte cudzincov vo Švajčiarsku, o radikálnej reštrukturalizácii trhu práce a jej dopadoch na určité skupiny ľudí (ženy, migrantov a pod.) Kladne hodnotí spoluprácu ECAP s regionálnymi centrami sprostredkovania práce (Regionale Arbeitsvermittlungszentren - RAV), čím sa vytvárajú predpoklady pre lepšie uplatnenie sa migrantov na trhu práce. přistěhovalec ; migrant ; vzdělávání cizinců ; trh práce ; uplatnění ; pracovní příležitost ; výchovně vzdělávací zařízení ; vzdělávání dospělých ; Švýcarsko 6

7 17. Staying the Course in Times of Change: Preparing Teachers for Language Minority Education [Kurzy stoja pred zmenou: príprava profesorov na vyučovanie jazykovej menšiny] / Jill Kerper Mora. -- eng -- lit. In: Journal of Teacher Education -- [US] -- Roč. 51, č.5 (2000), s Res. angl., 2 tab. Článok popisuje projekt Štátnej univerzity v San Diegu, označený ako P-227, zameraný na zavádzanie dvojjazyčnej výučby v jazykových kurzoch, kde vzrástol počet zahraničných študentov slabších v angličtine. Hodnotí prispôsobovanie sa učiteľov a študentov tejto zmene. Projekt je zameraný na pomoc jazykovým menšinám, má im poskytnúť podporu pokiaľ nenadobudnú potrebné jazykové vedomosti. bilingvismus ; angličtina ; národnostní menšina ; jazykové vzdělávání ; kurs ; přeměna ; návrh ; vzdělávání cizinců ; 18. Teaching basic skills and ESOL in non-traditional venues [Výučba základných zručností a ESOL (Angličtina pre inojazyčných študentov) na netradičných miestach] / Mary Deigan, Tara Mcarthur. -- eng In: Adults Learning -- [GB] -- Roč. 8, č.8 (1997), s Vyučovanie základných zručností a anglického jazyka pre cudzincov v kultúrnom stredisku - konkrétny príklad iniciatívy dvoch pedagogických pracovníčok v Silwoode. Znevýhodnenosť prostredia (kriminalita, rasizmus atď.), pocit izolácie u študentov. Význam kvalifikovanosti tútorov. vzdělávání dospělých ; cizí jazyk ; angličtina ; vzdělávání cizinců ; sociálně znevýhodněný ; Velká Británie 19. Verständigung kennt keine (Alters-)Grenzen. Modellprojekt: Deutsche und Ausländer(innen) gemeinsam: Aktiv im Alter [Porozumění nezná žádné (věkové) hranice. Modelový projekt: Němci a cizinci (cizinky) společně: Aktivně ve stáří] / Barbara Menke. -- ger In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik -- [DE] -- č.7/8 (1995), s Stárnutí obyvatelstva. Vyšší počet žen. Problémy stárnoucích cizinců v Německu. Metodické a didaktické body systému. Volba míst vzdělávacího projektu a první zkušenosti. 7

8 pedagogika dospělých ; vzdělávání dospělých ; stáří ; vzdělávání cizinců ; SRN ABC ZEP-REP, l'éducation prioritaire [ZEP-REP, prioritní vzdělávání] / Francois Marec. -- fre -- lit. In: Cahiers pédagogiques -- [FR] -- Roč. 57, č.407 (2002), s graf., 2 tab. Ohlédnutí za 20 lety oficiálního fungování prioritních zón vzdělávání (ZEP) - zabývajících se vzděláváním dětí a mládeže z oblastí sociálně znevýhodněných, marginálních skupin obyvatelstva a později vzniklé Sítě prioritního vzdělávání REP (Résaux d'éducation prioritaire). Uplatňování principu pozitivní diskriminace. Organizační řízení ZEP-REP, odborné vedení, nové poznatky a zkušenosti z pedagogické praxe. Otázky vztahů žáků a studentů zařazených do ZEP-REP s jejich vrstevníky - nebezpečí izolace. Spolupráce s rodiči. Animační programy pro děti. sociálně znevýhodněný ; prioritní oblast ; marginální skupina ; pozitivní diskriminace ; vzdělávání ; vzdělávání cizinců ; vztahy mezi vrstevníky ; Francie Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) V poslední dekádě dvacátého století se Česká republika setkala s do té doby neznámým

Více

PŘEHLEDOVÁ STUDIE MULTIKULTURALITA NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, ŠVÉDSKA A ČESKÉ REPUBLIKY A OPATŘENÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLEDOVÁ STUDIE MULTIKULTURALITA NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, ŠVÉDSKA A ČESKÉ REPUBLIKY A OPATŘENÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 111 PŘEHLEDOVÁ STUDIE MULTIKULTURALITA NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, ŠVÉDSKA A ČESKÉ REPUBLIKY A OPATŘENÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VĚRA JEŽKOVÁ Anotace: Příspěvek vychází z řešení dílčího cíle

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ

ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Tento materiál odráží pouze názory jeho autora a komise nenese

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Připraveni na život Školní vzdělávací program pro čtyřleté

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více