Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A1... 4 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST..."

Transkript

1

2 Obsah ANALÝZA DAT... 3 ANGLICKÝ JAZYK A DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA... 5 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ... 6 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST... 7 EKONOMIKA PODNIKU I... 8 EKONOMIKA PODNIKU II... 9 EKONOMIKA PODNIKU A ORGANIZACÍ ETIKA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FINANČNÍ ANALÝZA FINANČNÍ MANAGEMENT HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A INTEGRACE I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A INTEGRACE II INOVACE A PODNIKÁNÍ KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI LOGIKA A LOGICKÉ MYŠLENÍ MANAGEMENT I MANAGEMENT II MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ I MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ II MANAŽERSKÁ EKONOMIE MANAŽERSKÁ EKONOMIE II MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ MARKETING MARKETING II MARKETING LIDSKÝCH ZDROJŮ MARKETINGOVÝ VÝZKUM MASOVÁ A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE MÉDIA A REKLAMNÍ PROSTŘEDÍ NĚMECKÝ JAZYK N NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBCHODNÍ PRÁVO OPERAČNÍ PROGRAMY

3 ORGANIZAČNÍ KULTURA POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY PRACOVNÍ PRÁVO PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČNOST PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE II PUBLIC RELATIONS REKLAMA A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE REKLAMNÍ STRATEGIE ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PATOLOGIE SOCIOLOGIE II SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A FINANCE VEŘEJNÉ FINANCE VEŘEJNÁ SPRÁVA VYJEDNÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

4 ANALÝZA DAT Hodinová dotace P1: 32 Hodinová dotace K1: 16 Cíle a obsah: Cílem předmětu je rozvoj základních statistických a demografických znalostí, rozvoj znalostí při sběru dat, jejich zpracování a analýze, při jejich vyhodnocování především v oblasti kvantitativních dat. Posluchači se seznámí s možnostmi, jak vhodným způsobem vybrat charakteristiky vhodné pro analýzu dat podle jejich povahy, se zkoumáním závislosti a zejména se naučí interpretovat výstupy získané z různých programových produktů. Kromě metod jednorozměrné analýzy dat se posluchači seznámí s vícerozměrnými metodami, které v poslední době získávají na své popularitě a na praktickém využití. V neposlední řadě se absolvent předmětu bude orientovat v základních demografických pojmech, pochopí konstrukci a použití jednotlivých druhů pojištění a připojištění a bude schopen se orientovat v pojistných produktech vyskytujících se na Českém trhu. Popisná statistika: Základní pojmy, zpracování a analýza dat získaných ze statistického šetření, charakteristika znaků pomocí grafů. Matematická statistika: Teorie pravděpodobnosti, fungování úmrtnostních tabulek v oblasti pojištění, teorie odhadu, normální rozdělení, aproximace normálním rozdělením, statistické testování hypotéz. Indexní analýza: Srovnávání různých veličin, bazické, řetězové indexy, základní cenové a množstevní indexy, jejich rozklady a využití v české praxi. Specializované programové vybavení: Využití systému MS Excel při grafickém znázorňování dat, výpočtech základních charakteristik, využití při indexní analýze. Způsoby ovládání, zpracování dat, různé výstupy, možnosti a výhody jednotlivých systémů, jako jsou např. STATGRAPHICS Plus, SAS, STATISTICA a SPSS. Aplikace kvantitativních metod: Vícerozměrné metody, interpretace výstupů a přijmutí rozhodnutí. Analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, diskriminační, faktorová a shluková analýza. Základy z demografie: Porodnost, plodnost, úmrtnost. Základní formy pojištění a připojištění jako bonifikace zaměstnanců. Formy životního a neživotního pojištění. Konstrukce různých typů pojištění. Produkty z oblasti pojištění nabízené na českém trhu, zejména soukromá forma pojištění a připojištění, aktuální nabídka produktů různých českých pojišťoven. LÖSTER, T., ŘEZANKOVÁ, H., LANGHAMROVÁ, J. Statistické metody a demografie. Praha: VŠEM, Statistika pro ekonomy 3

5 ANGLICKÝ JAZYK A1 (bez pomůcek) (P1/K1) 45 min., 90 testových otázek Cíle a obsah: Předmět A1 je druhým stupněm výuky anglického jazyka na VŠEM. Celková pozornost výuky se zaměřuje na procvičování gramatických jevů na středně pokročilé úrovni, osvojení všeobecné slovní zásoby a získání běžných komunikačních dovedností. Cílem tohoto předmětu je poskytnutí dostatečného vědomostního základu v anglickém jazyce, který odpovídá dle evropského referenčního rámce úrovni B1 B2. Úspěšné zvládnutí předmětu poskytuje dostatečné předpoklady k absolvování předmětu A2 tj. anglického jazyka se zaměřením na ekonomiku a obchod. Gramatické okruhy: Present simple x present progressive Past simple x past progressive Present perfect simple x present perfect progressive Past perfect simple x past perfect progressive Expressing future: will x going to x present progressive Aspect Reported speech Subject x object question Conditional mode, conditional clauses Modal verbs Passive Articles Countability Possessive pronouns Relative pronouns Bare infinitive Dates, numerals Adjectives Adverbs Irregular plural formation KOUDELKOVÁ, FIŠEROVÁ. General English A1. Praha: VŠEM, HAUER, T., MAŠEK, J. General English, Book A1, Third Edition. Praha: VŠEM,

6 DANĚ A DAŇOVÁ POLITIKA Hodinová dotace P1: 28 Hodinová dotace K1: 12 Cíle a obsah: Cílem je poskytnout ekonomický teoretický základ pro posuzování daňových systémů, informace o současných politických řešeních a zhodnotit dopady zdanění ve vyspělých zemích na ekonomiku a společnost. Předmět pokrývá všechny základní problémy daňové teorie (daňovou efektivnost, spravedlnost, incidenci, stimulační a stabilizační funkce daní) a daňové politiky ve vyspělých zemích (členů OECD). Předmět se též věnuje aktuálním otázkám daňové koordinace a harmonizace. Dějiny daňových teorií: Teorie zdanění v klasické ekonomii, teorie zdanění v předkeynesiánském neoklasicismu, keynesiánská teorie zdanění, neokonzervativní teorie zdanění, současný stav daňové teorie. Úvod do zdanění: Potřeba zdanění (definice a klasifikace daní, daně progresívní, proporcionální a regresívní, základní principy zdanění, zdanění a efektivnost). Daňový přesun a dopad na konkurenčních trzích v monopolním prostředí: Kvantifikace daňového přesunu a dopadu, vliv zdanění na firmu, krátkodobý a dlouhodobý daňový dopad, stupeň daňové progrese a jeho měření, model celkové rovnováhy. Zdanění a spravedlnost: Horizontální a vertikální spravedlnost, daňová redistribuce - poplatníci jako nositelé daňového břemene. Makroekonomické důsledky zdanění: Daně a inflace, optimální zdanění, model s daní paušální, různé daně a jejich stabilizační účinky. Daňová politika v ČR: Daňový mix, dopady dílčích prvků daňové techniky u vybraných daní. Zdanění ve vybraných zemích: Vývojové trendy a současný stav daňové politiky v rámci zemí OECD a EU. VOLKÁNOVÁ, Z., KLAZAR, S. Daně, daňová politika a daňová teorie. Praha: VŠEM, Daňová teorie a politika 5

7 DĚJINY MODERNÍHO PODNIKÁNÍ Hodinová dotace P1: 16 Hodinová dotace K1: 8 Počet kreditů: 3 Cíle a obsah: Cílem předmětu je seznámit studenty s faktory, které formovaly možnosti a podoby podnikání. Tyto faktory budou demonstrovány na příkladu vybraných období hospodářského vývoje v českých zemích s přihlédnutím k širšímu kontextu ekonomických a společenských změn ve světě. Vybrané kapitoly z dějin ekonomických teorií a dějin managementu: Dějiny ekonomických teorií do vydání Bohatství národů A. Smithe. Family tree vývoje ekonomického myšlení. Ekonomie hlavního proudu. Ekonomie mimo hlavní proud. Vývoj názorů na management. Teorie podnikatelského objevování. Moderní dějiny podnikání: Dějiny podnikání jako vědecká disciplína. Malé a střední podniky historie a vývoj. Rodinné firmy. Velké a nadnárodní firmy. Struktura trhů a konkurence. Globalizace podnikání. Ženy v podnikání. GERŠLOVÁ, J., ŽÁK, M. Dějiny podnikání. Praha: VŠEM, Dějiny moderního podnikání (AR 2014/2015) 6

8 EKONOMICKÉ MYŠLENÍ A SPOLEČNOST Hodinová dotace P1: 32 Hodinová dotace K1: 16 Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními otázkami ekonomického myšlení v kontextu mezioborového vnímání společenských hodnot a jejich významu pro vývoj společnosti a zároveň seznamuje se základními pojmy a principy makroekonomické teorie s cílem zvládnutí pojmového aparátu a teoreticko-metodologických východisek pro identifikaci, analýzu, hodnocení a anticipaci klíčových charakteristik a determinant vývoje makroekonomického rámce rozhodování ekonomických subjektů. Hodnoty a jejich význam pro společnost: Universálnost lidských práv, svoboda a odpovědnost komunikace a lidské společenství, demokracie a kapitalismus, volný trh a veřejná prospěšnost, krize a společenské změny. Makroekonomické agregáty: Definice a měření. HDP, inflace, nezaměstnanost, veřejné výdaje. Vliv změny cenové hladiny na hrubý domácí produkt. Agregátní poptávka a nabídka: Podstata modelu a jeho předpoklady. Faktory ovlivňující agregátní poptávku. Faktory ovlivňující agregátní nabídku. Mechanismus dosahování rovnováhy a rovnováha v krátkém a dlouhém období. Hospodářský cyklus a hospodářský růst. Inflace a nezaměstnanost: Hlavní determinanty, základní formy, projevy a důsledky inflace a nezaměstnanosti v ekonomice. Vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti Phillipsova křivka. Dopad různých typů očekávání na vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti. Otevřená ekonomika: Měnový kurz. Poptávka, nabídka a rovnováha na měnovém trhu. Teorie determinace měnového kurzu, teorie parity úrokových sazeb a teorie parity kupní síly. Fixní a flexibilní měnový kurz. Struktura platební bilance. Mechanismy vyrovnávání platební bilance. Zahraniční zadluženost. Teorie mezinárodního obchodu. Měnová a fiskální politika: Nástroje měnové politiky. Keynesiánský transmisní mechanismus. Kvantitativní rovnice peněz. Krátkodobé a dlouhodobé dopady měnové politiky. Neúčinnost měnové politiky. Veřejné rozpočty a veřejný dluh. Krátkodobé a dlouhodobé dopady fiskální politiky. Vytěsňovací efekt. Měnová a fiskální politika v otevřené ekonomice. PAVELKA, T. Makroekonomie: základní kurz. 3. aktualizované vydání. Praha: VŠEM, Ekonomické myšlení a společnost Makroekonomie 7

9 EKONOMIKA PODNIKU I Hodinová dotace P1: 32 Hodinová dotace K1: 16 Cíle a obsah: Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky podniku, podnikání, životního cyklu podniku a determinant ekonomického podnikového rozhodování. Podává přehled charakteristik základních forem ekonomických subjektů a vymezuje jejich vazby a význam v národní ekonomice, včetně aktuální problematiky českého podnikohospodářského prostředí. Pojetí podniku a podnikání: Vymezení základních pojmů (podnikání, podnik, podnikatel), cíle podnikání. Založení podniku v různých právních formách a související činnosti. Interpretace významu zakladatelského rozpočtu. Charakteristika vnějších podmínek podniku (ekonomických, sociálních, technických). Charakteristika fází života podniku: založení, růst, stabilizace, krize (sanace), úpadek, zánik. Insolvenční řízení (konkurz a restrukturalizace). Formy podniků: Kritéria rozlišení podniků v ekonomice a charakteristika typů podniků: výrobní podniky, bankovní podniky, podniky infrastruktury, obchodní podniky, drobné podniky a živnosti. Odvětvové, velikostní, vlastnické členění podniků. Efektivnost podniku: Omezenost podnikových zdrojů (výrobních faktorů) a jejich charakteristiky. Náklady spotřeby výrobních faktorů a výnosy podniku z prodeje produktů a služeb. Nákladové funkce a způsob jejich stanovení. Analýza bodu zvratu a metoda stanovení kritického množství výroby, limitů nákladů a stanovení ceny. Vztah mezi výnosy a náklady a jeho výsledek promítnutý do zisku (ztráty). Ukazatele zhodnocení kapitálu (rentabilita vlastního kapitálu, přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota). Cash flow a metody jeho zjišťování. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA). Podniková sféra v české ekonomice: Význam, postavení a charakteristiky podnikové sféry v české ekonomice a její vývoj. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM, Ekonomika podniku 8

10 EKONOMIKA PODNIKU II Hodinová dotace P1: 32 Hodinová dotace K1: 16 Cíle a obsah: Předmět seznamuje s podstatou, analýzou a řízením základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování a rozborová činnost) a vytváří tak obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu. Majetková a kapitálová struktura podniku: Hospodářské prostředky, členění majetku podniku a finanční zdroje podniku. Rozlišení majetkové a kapitálové struktury, vymezení rozvahy. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Nákupní, prodejní a marketingová činnost: Nákup surovin a dalších materiálů, problematika skladování. Úkoly a organizace prodejních a marketingových činností: výzkum trhu, marketingová komunikace, tvorba cen, distribuce. Výrobní činnost, výrobní činitelé, výrobní kapacita: Celkové pojetí výrobní činnosti, význam a pojetí produkční funkce. Optimalizace struktury výroby, charakteristika výrobní kapacity jako určujícího prvku výrobní činnosti. Charakteristika výrobního programu (objem, nomenklatura, sortiment a jakost). Finanční činnost: Obsah, úkoly a organizace finančního managementu. Získávání kapitálu pro běžné a mimořádné potřeby. Rozhodování o struktuře kapitálu a jeho alokaci. Podstata a význam finanční analýzy. Toky peněz (cash flow) a jejich vztah k zisku podniku, řízení peněžních toků. Finanční plánování. Investiční činnost: Jednotlivé druhy financování a plánování investic. Hodnocení efektivnosti investic a jeho metody. Způsoby srovnání investičních variant a determinanty investičního rozhodování. Vyjádření investičního rizika. Rozborová činnost: Podstata, význam, předmět a subjekty rozborové činnosti podniku. Ukazatele analýzy činnosti podniku a princip její tvorby s vyústěním do charakteristiky fáze komparace a interpretace výsledků rozborové činnosti. Organizační struktura podniku: Význam organizace podniku a její vnitřní struktury, příklady organizačních typů podniků. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM, Ekonomika podniku II 9

11 EKONOMIKA PODNIKU A ORGANIZACÍ Hodinová dotace P1: 32 Hodinová dotace K1: 16 Počet kreditů: 6 Cíle a obsah: Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky podniku a organizací, podnikání, životního cyklu podniku a determinant ekonomického podnikového rozhodování. Podává přehled charakteristik základních forem ekonomických subjektů a vymezuje jejich vazby a význam v národní ekonomice. Předmět dále seznamuje s podstatou a řízením základních činností z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování) a vytváří tak obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního oboru. Pojetí podniku a podnikání: Vymezení základních pojmů (podnikání, podnik, podnikatel), cíle podnikání. Založení podniku v různých právních formách a související činnosti. Interpretace významu zakladatelského rozpočtu. Charakteristika vnějších podmínek podniku (ekonomických, sociálních, technických). Charakteristika fází života podniku: založení, růst, stabilizace, krize (sanace), úpadek, zánik. Formy podniků: Kritéria rozlišení podniků v ekonomice a charakteristika typů podniků: výrobní podniky, bankovní podniky, podniky infrastruktury, obchodní podniky, drobné podniky a živnosti. Odvětvové, velikostní, vlastnické členění podniků. Efektivnost podniku: Omezenost podnikových zdrojů (výrobních faktorů) a jejich charakteristiky. Náklady spotřeby výrobních faktorů a výnosy podniku z prodeje produktů a služeb. Analýza bodu zvratu a metoda stanovení kritického množství výroby, limitů nákladů a stanovení ceny. Vztah mezi výnosy a náklady a jeho výsledek promítnutý do zisku (ztráty). Cash flow a metody jeho zjišťování. Majetková a kapitálová struktura: Hospodářské prostředky, členění majetku podniku a finanční zdroje podniku. Rozlišení majetkové a kapitálové struktury, vymezení rozvahy. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Nákupní, prodejní a marketingová činnost: Nákup surovin a dalších materiálů, problematika skladování. Úkoly a organizace prodejních a marketingových činností: výzkum trhu, marketingová komunikace, tvorba cen, distribuce. Výrobní činnost, výrobní činitelé, výrobní kapacita: Celkové pojetí výrobní činnosti, význam a pojetí produkční funkce. Optimalizace struktury výroby, charakteristika výrobní kapacity jako určujícího prvku výrobní činnosti. Charakteristika výrobního programu (objem, nomenklatura, sortiment a jakost). Finanční činnost: Obsah, úkoly a organizace finančního managementu. Získávání kapitálu pro běžné a mimořádné potřeby. Rozhodování o struktuře kapitálu a jeho alokaci. Podstata a význam finanční analýzy. Toky peněz (cash flow) a jejich vztah k zisku podniku. Finanční plánování. Investiční činnost: Jednotlivé druhy financování a plánování investic. Hodnocení efektivnosti investic a jeho metody. HYRŠLOVÁ, J., KLEČKA, J. Ekonomika podniku. Praha: VŠEM,

12 Ekonomika podniku I, II 11

13 ETIKA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST Hodinová dotace P1: 24 Hodinová dotace K1: 12 Počet kreditů: 4 Cíle a obsah: Předmět vychází z moderního pojetí manažerské etiky a klade si otázku, proč se mají dnešní manažeři chovat eticky. Výuka staví do kontrastu užitečnost etického chování v moderním pojetí a morální zásady, z nichž etika historicky vyrůstá. Předmět rozvíjí základní pojmy v oblasti obecné etiky a sleduje jejich přechod k podnikatelské morálce. Student předmětu bude seznámen se základními filosofickými východisky etiky a s relevantními informacemi z oblasti dalších společenských věd. Získané znalosti jsou aplikovány na porozumění mezilidským vztahům uvnitř podniku, na operacionalizaci etického řízení ve firmě a na vztahy mezi managementem a dalšími zainteresovanými stranami. Zvláštní důraz je kladen na moderní fenomén - otázku společenské odpovědnosti firem opírající se o problematiku dlouhodobé udržitelnosti. Úvod do etiky podnikání: Potřeba manažerské etiky a důraz na manažerskou odpovědnost v současném postindustriálním světě. Přirozený vznik mravních pravidel ve společnosti, jejich předávání přes generace prostřednictvím náboženství, mravních zvyklostí a zákonů. Historický vývoj etiky a jeho filosofická východiska: Vývoj a chápání etiky v období antiky, křesťanství a středověku. Německá klasická filosofie (Immanuel Kant a jeho deontologická etika), utilitaristické pojetí etiky a přechod do současnosti (Jeremy Betham, Adam Smith, Milton Friedman). Zrychlený průmyslový rozvoj a nové otázky etiky ve 20. a 21. století: Etické konflikty a střety kultur nastolené rychlým hospodářským rozvojem, vztah k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj. Vedoucí úloha finančních trhů a trend responsible investing. Rostoucí vliv nadnárodních firem, corporate governance a corporate social responsibility: Problémy globalizace, kulturní rozdíly a jejich projevy. Proměna mezilidských vztahů v posledních desetiletích. Zákony jako minimum etiky a snaha propojit moderní metody řízení s udržitelným rozvojem na úrovni podniku. Corporate social responsibility a její současný vývoj: Vývoj názorů na CSR (H. R. Bowen, A. Carroll, Porter a Krammer, M. Friedman). Institucionální teorie, transakční teorie, teorie zastoupení a teorie participujících skupin Roberta Freemana. Etika řízení instituce: Modely řízení instituce z etické perspektivy. Rozpad starých mravních norem, postupně vznikající nová pravidla. Vztahy na pracovišti, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, etika v malých a středních společnostech. Etické kodexy: Role etických kodexů ve společnosti i v institucích. Principy tvorby etických kodexů. JINDŘICHOVSKÁ, I. Etika podnikání. Praha: VŠEM, Etika v podnikání 12

14 FINANČNÍ ANALÝZA Hodinová dotace P1: 28 Hodinová dotace K1: 12 Cíle a obsah: Předmět využívá účetních znalostí na úrovni finanční analýzy směřující ke stanovení finančních cílů podniku a zvládnutí metodiky zjišťování finančního zdraví podniku. Zahrnuje základní metody hodnocení finančních toků pomocí soustavy finančně analytických ukazatelů a objasňuje způsob provádění finančně analytických operací a interpretace jejich výsledků. Finanční analýza v podnikovém kontextu: Finanční analýza a její vazba na finanční a manažerské účetnictví. Předmět a uživatelé finanční analýzy: Předmět, cíle a základní metodické nástroje finanční analýzy. Charakteristika uživatelů finanční analýzy. Vstupy do finanční analýzy (informační zdroje a jejich formální úpravy do podoby vhodné pro analytické zpracování). Finanční výkazy jako výchozí bod finanční analýzy: Výsledovka, rozvaha a výkaz cash flow. Položková interpretace těchto výkazů, ilustrace vzájemných věcných a logických vazeb mezi výkazy. Analýza struktury kapitálu užitého k financování firmy. Metody finanční analýzy: Přehled metod, zhodnocení jejich výhod a nevýhod pro konkrétní aplikace. Absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele (analýza rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity atd.). Ukazatele na bázi cash flow a jejich využití. Využití horizontální a vertikální analýzy pro hodnocení finančního zdraví. Časoprostorové srovnání primárních finančních ukazatelů, pyramidové ukazatele, hodnocení bonity firmy a predikce finanční tísně pomocí komplexních ukazatelů. Fondy peněžních prostředků a jejich analýza. Peněžně-kapitálové fondy a jejich analýza. Finanční páka a stanovení bodu indiference: Vliv zadlužení firmy na rentabilitu vlastního kapitálu. Ziskový účinek finanční páky. Limitní zadlužení podniku a jeho výpočet. Pravidlo pro výběr cizího kapitálu. Ukazatele kapitálového trhu: Ukazatele kapitálového trhu a jejich interpretace. Využití poměrových ukazatelů pro zjištění a hodnocení bonity cenného papíru. Růst firmy, jeho analýza a řízení. Tvorba hodnoty pro akcionáře a její měření: Metody založené na ekonomické přidané hodnotě (EVA) a návratnosti investice z cash-flow (CFROI). PEŠKOVÁ, R., JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza. Praha: VŠEM, Finanční analýza 13

15 FINANČNÍ MANAGEMENT Hodinová dotace P1: 32 Hodinová dotace K1: 16 Cíle a obsah: Předmět seznamuje s finančním řízením podniku, které navazuje na firemní strategii vycházející z vize a poslání firmy. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními nástroji realizace firemní strategie a řízení finančních procesů nezbytných pro zabezpečení správné funkce a chodu firmy z hlediska finančních cílů. Úvod do financí podniku: Finanční management a jeho propojení s firemní strategií. Podstata finančního managementu, typy finančního rozhodování, cíle podniku, druhy finančního managementu. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení. Riziko, jeho druhy a vliv na finanční rozhodování. Vztah rizika a rentability. Právní formy podnikání a jejich ekonomické konsekvence: Přehled právních forem podnikání v kontextu aktuální právní úpravy, základní charakteristika a odlišnosti jednotlivých forem podnikání. Vliv zdanění na finanční rozhodování a způsob zdanění v důsledku konkrétní právní formy podniku. Vliv zdanění na získávání finančních zdrojů, vliv zdanění na investice a na cenu pracovní síly. Finanční plánování: Zásady, koordinace a způsoby sestavování plánu podniku. Krátkodobý finanční plán, cíle a základní problémy. Dlouhodobý finanční plán, cíle a základní problémy. Financování podniku: Financování podniku z pohledu původu zdrojů. Úloha kapitálového trhu při zajišťování financování podniku. Podstata, úloha a typy finančního trhu, základní typy finančních instrumentů jako zdroje financování, oceňování finančního majetku. Kapitálová struktura podniku a náklady na firemní kapitál: Kapitálová struktura a její vliv na rentabilitu podnikání. Přístupy k optimalizaci kapitálové struktury. Vliv zadlužení firmy na rentabilitu vlastního kapitálu. Ziskový účinek finanční páky. Limitní zadlužení podniku a jeho výpočet. Pravidlo pro výběr cizího kapitálu. Náklady na firemní kapitál, přístupy k jeho zjišťování. Krátkodobý finanční management: Základní funkce, cíle a principy finančního řízení firmy. Podstata, obsah a definice krátkodobého finančního managementu. Řízení likvidity a pracovního kapitálu, řízení krátkodobých aktiv a jejich složek, řízení krátkodobých pasiv a jejich složek. Kapitálové rozpočtování a investiční rozhodování: Investiční rozhodování, kritéria investičního rozhodování a metody hodnocení ekonomické efektivnosti a komerční životaschopnosti investic. Dlouhodobé finanční zdroje, základní charakteristika a funkce dlouhodobého finančního managementu. Růst firmy a jeho řízení: Skutečný a udržitelný růst firmy. Faktory ovlivňující růst firmy. Dividendová politika a její vliv na růst firmy. Rozdělování hospodářského výsledku: Rozdělování výsledku hospodaření v závislosti na právní formě obchodní společnosti. Tvorba a použití zákonných a nepovinných fondů ze zisku. Dividendová politika. 14

16 HOLEČKOVÁ, L., ŠPAČEK, M. Finanční management. Praha: VŠEM, Finanční management 15

17 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A INTEGRACE I Hodinová dotace P1: 28 Hodinová dotace K1: 12 Cíle a obsah: Předmět seznamuje s nositeli, cíli a nástroji základních oblastí mikroekonomické a makroekonomické politiky a s problémy ekonomického a sociálního vývoje a způsoby jeho ovlivňování v průběhu transformace české ekonomiky. Toto znalostní vybavení umožňuje pochopení a správnou interpretaci hospodářsko a sociálně politických opatření a jejich důsledků pro ekonomické subjekty. Teoretické a praktické základy hospodářské politiky: Vymezení funkce tržního alokačního mechanismu a úlohy vlády v ekonomice při jeho selhávání. Charakteristika klíčových etap vývoje praktické hospodářské politiky a jejich vazby na vývoj ekonomické teorie. Cíle, nástroje a nositelé hospodářské politiky. Koncepční přístupy k hospodářské politice: Charakteristika stabilizační a prorůstové politiky a jejich vliv na změny ekonomických veličin. Poptávkově a nabídkově orientovaná hospodářská politika a vliv očekávání a zpoždění na výsledky hospodářské politiky. Typy hospodářské politiky: Fiskální a monetární politika, vnější hospodářská politika jako základní přístupy makroekonomické hospodářské politiky. Základy strukturální politiky, politika ochrany hospodářské soutěže, sociální politika, politika rozdělování, politika zaměstnanosti, regionální politika a politika ochrany životního prostředí. Praktická hospodářská politika: Politické aspekty hospodářské politiky. Příklady hospodářské politiky ve vyspělých a transformujících se ekonomikách. Hospodářská politika v procesu globalizace. ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: VŠEM, Hospodářská politika 16

18 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A INTEGRACE II Hodinová dotace P1: 24 Hodinová dotace K1: 12 Počet kreditů: 4 Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy a vývojem evropského integračního procesu zasazeného do historického, politického, institucionálního a ekonomického rámce. Zabývá se smyslem procesu ekonomické a politické integrace a jeho výsledky. Základy evropské integrace: Smysl evropské integrace, politické a ekonomické kořeny vzniku, historický přehled integračních kroků, vývoj institucionálního uspořádání integračního procesu, evropské instituce a pravidla, evropské právo. Ekonomický rámec evropské integrace: Otázky společného trhu, fiskální a měnová politika Evropské unie institucionální rozdíly, obecná problematika regionální a sociální politiky v EU, evropské strukturální fondy a evropská kohezní politika. Euro a Eurozóna: Projekt zavedení eura a jeho realizace, teorie optimálních měnových zón, obecné problémy zavedení a fungování Eura, teorie a praxe konvergence, Eurozóna a její rozšiřování, vliv krize na fungování Eurozóny, ČR a zavedení Eura. Ekonomická efektivnost členství ČR v EU: Komparativní výhody, problém přímých zahraničních investic. Nezávislost centrální banky. Otázky volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Adaptace odvětvové politiky, regionální rozvoj. Dlouhodobá budoucnost a vize EU: Česká republika a její postavení v EU, přímé a nepřímé důsledky integračního úsilí, role institucionálních faktorů v integračním procesu, přínosy a náklady konvergence. PILIP, I., MACH, P., ŽÁK, M. Evropská unie. Praha: VŠEM, ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: VŠEM, Hospodářská politika 17

19 INOVACE A PODNIKÁNÍ Hodinová dotace P1: 28 Hodinová dotace K1: 12 Cíle a obsah: Předmět seznamuje se základními pojmy v oblasti inovací a podnikání, které objasňuje a procvičuje s využitím případových studií nejlepší inovační praxe. Důraz je kladen na propojení obou disciplín a na zvládnutí kontextu a jednotlivých fází inovačního a podnikatelského procesu. Předmět je strukturován do pěti částí. První část zahrnuje základní pojmy a přístupy a různé kontexty inovací a podnikání, další čtyři části sledují jednotlivé fáze procesu, tj. (1) hledání a identifikace příležitosti s důrazem na role jednotlivců, skupin a organizací v inovacích a podnikání, (2) nalezení a alokace zdrojů s využitím vhodných metod plánování a jejich praktické uplatnění, včetně využití sítí, (3) realizace příležitosti ve vývoji a zavedení nových produktů a služeb a při vytvoření nových podniků, (4) vytvoření a získání sociální a ekonomické hodnoty z inovací a nových podniků. Podnikatelské cíle a kontext: Definice a typy inovací, identifikace vztahu mezi inovacemi, podnikáním a výkonností organizací v soukromém a veřejném sektoru, hlavní fáze inovací a podnikání. Kontext a cíle sociálního podnikání a inovací (v organizacích třetího sektoru, nevládních, charitativních a dobrovolnických organizacích, organizacích vládního sektoru). Inovace a podnikání v rozvojových a rozvíjejících se zemích a pro dosažení udržitelnosti v rozvinutých zemích. Hledání a identifikace příležitostí: Individuální a organizační charakteristiky inovačnosti a podnikavosti: vztah mezi kreativitou, podnikavostí a inovačností, charakteristiky kreativních lidí a podnikatelů, proces přeměny nápadů na inovace, faktory inovačnosti organizace (důvěra, výzvy, podpora, konflikt, diskuse, podstupování rizika, svoboda). Zdroje inovací a jejich role při otevírání příležitostí pro změnu, rámec pro hledání zdrojů (impulsy tlaku a tahu), měnící se role různých zdrojů v čase, kde a kdy hledat inovační příležitosti. Hledání příležitostí: tvorba strategie pro hledání příležitostí, dimenze prostoru hledání (inkrementální/radikální vs. staré/nové) a strategie jeho pokrytí (exploatace a explorace), nástroje a struktury strategií, diskontinuitní a disruptivní inovace, role podnikání jako základu hledání (vytvoření nového podniku, obnova zavedené organizace), absorpční kapacita. Nalezení zdrojů: Vytvoření a aplikace podnikatelského plánu k přilákání zdrojů inovačního financování, volba a aplikace vhodných metod předvídání inovace (průzkumy, vnitřní analýza, vnější hodnocení, vývoj scénářů), charakteristiky inovace ovlivňující její přijetí a šíření, identifikace, hodnocení a řízení rizika a nejistoty, metody alokace zdrojů (finanční hodnocení projektů, hodnocení učení. Role síťování v inovačním procesu díky zvýšení spektra a rozsahu znalostních interakcí, různé typy sítí v inovačním procesu, vytvoření a aplikace efektivních sítí, vliv faktorů globalizace a internetových infrastruktur na vytváření síťového modelu inovací. Realizace příležitostí: Vývoj nových produktů a služeb, hlavní strategie a faktory ovlivňující úspěšné zavedení nových produktů a služeb (vize, improvizace, znalostní toky, spolupráce), organizace a procesy k jejich vývoji a zavedení, nástroje a techniky podporující inovace produktů a služeb (tvorba konceptu, výběr projektu, vývoj produktu). 18

20 Typy nových podniků podle růstové a inovační strategie, sociální a technologické podniky, kontext podnikání, proces a fáze vytvoření nového podniku, hodnocení příležitosti, získání zdrojů, strategie růstu a exitu, rozvoj osobních schopností. Vytváření hodnoty: Využití znalostí a duševního vlastnictví: vytváření a získání znalostí, identifikace a kodifikace znalostí, jejich uchovávání a aktivizace, šíření a sdílení, přeměna znalostí na inovace, formy duševního vlastnictví (patenty, licence, ochranné známky, copyright). Způsoby vytváření ekonomické a sociální hodnoty inovací a podnikání, inovace a firemní výkonnost, volba a vytvoření vhodného business modelu pro využití inovace nebo rozvoj nového podniku, faktory podporující růst nových podniků. Postupy managementu inovací: faktory ovlivňující efektivní a úspěšný management inovačního procesu a hodnocení jejich zvládnutí na úrovni jednotlivců a organizací, audit inovační výkonnosti ke zlepšení inovací a podnikání. KADEŘÁBKOVÁ, A., SAMAN, M. S. Inovace a podnikání. Praha: VŠEM,

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium

S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta S t á t n í z á v ě r e č n á z k o u š k a obor Provoz a ekonomika navazující magisterské studium důležité termíny pro závěr studia soubor

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv

Podniková ekonomika. Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv Podniková ekonomika Mikroekonomie a podniková ekonomika Hospodaření, hodnota a funkce podniku Management a marketing podniku Řízení podnikových rizik Malé a střední

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Obchodní podnikání specializace 30, 31 Cestovní ruch, verze

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více