Střecha pro 3 generace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střecha pro 3 generace"

Transkript

1 Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od

2 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi přední české výrobce betonové střešní krytiny. Vysokou kvalitu tašek BESK nejlépe dokládá 30letá písemná záruka na užitné vlastnosti. Výrobky jsou probarvené ve hmotě a opatřené dvojnásobným akrylátovým nástřikem, který zajišťuje atraktivní vzhled střechy a životnost minimálně 80 let. Dokonalý povrch a jasné barvy v pěti odstínech oceňují zákazníci v České republice i v zahraničí. Firma nabízí dva základní typy betonových střešních tašek: tradiční a osvědčenou BESK EXTRA s matnou povrchovou úpravou a špičkovou BESK SUPER s lesklou povrchovou úpravou. Dokonalá ochrana krytiny BESK SUPER v podobě zvýšené tvrdosti a odolnosti povrchu se dá přirovnat k perfektně navoskované karosérii moderního automobilu opatřené navíc tím nejkvalitnějším lakem. Příznivé vlastnosti předurčují krytinu BESK k nejširšímu použití. Od rodinných domů, přes hospodářská stavení, až po historické i moderní objekty se složitými tvary střech. Výjimečně vysoká pevnost a mrazuvzdornost tašek BESK zaručuje jejich bezproblémové použití v extrémních podmínkách v horských oblastech. Kvalita střechy není dána pouze kvalitou tašek. Firma BESK proto rovněž dodává široký sortiment špičkového montážního příslušenství, které podstatně zvyšuje funkčnost i celkovou úroveň střešního systému. Betonová střešní krytina BESK splňuje náročné požadavky normy ČSN EN 490. Kvalita betonové střešní krytiny je pravidelně dozorována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.

3 PØEHLED SORTIMENTU BESK EXTRA - matná povrchová úprava BESK SUPER - lesklá povrchová úprava - zvýšená ochrana povrchu CENY platné od Ceny jsou platné pro dodávané barevné odstíny. V cenì je doprava ucelené zakázky. Ceny betonového zboí bez povrchové úpravy (poloky 1-21) jsou o 15 % niší, ne ceny zboí EXTRA. Zboí bez povrchové úpravy vyrábíme pouze na zakázku.

4 22, Kompletaèní příslušenství pro støešní krytinu BESK

5 DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Dodací a platební podmínky platí pro celý sortiment zboží, dodávaný firmou BESK, s. r. o. 1) MNOŽSTVÍ VÝROBKŮ BESK NA PALETĚ

6 2) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ Zboí se objednává písemnì (poštou, faxem, em). Pro správné a rychlé vyøízení objednávky doporuèujeme pouít objednávkový list firmy BESK. Pøi objednání zboí jinak, ne na firemním objednávkovém listu, je nutné zboí pøesnì specifikovat dle ceníku nebo prospektu. Objednávka musí obsahovat tyto základní údaje: jméno, adresu (název a sídlo firmy) èíslo telefonu, faxu IÈO, DIÈ, bankovní spojení (nejde-li o soukromou osobu) druh výrobku, pøesný název, barvu a mnoství termín dodání místo urèení (pøesnou adresu, telefon) zpùsob platby - v hotovosti pøi vystavení faktury palety: výmìnou pøi dodání zboí, nebo na zálohu - v hotovosti, øidièi auta pøi pøevzetí zboí zpùsob skládání palet - vlastní - pøedfakturou - zajistí dodavatel - u smluvních partnerù dle platné smlouvy Pozn.: výrobu pultových a lomených tašek je nutné objednat minimálnì 10 dnù pøed plánovaným termínem odbìru støešní krytiny. Zruší-li zákazník objednávku, bude mu fakturována èástka za vyrobené a neodebrané zboí dle platného ceníku. 3) CENY Ceny jsou urèeny ceníkem BESK, s. r. o., platným v dobì vystavení faktury. Jsou stejné pro všechny barevné odstíny. 4) PØEDMÌT DODÁVKY Pøedmìtem dodávky jsou výrobky firmy BESK, které odpovídají ÈSN EN 490. Dále zboí, uvedené v prospektech a cenících firmy BESK. 5) VÝDEJ ZBOŽÍ Zboí je vydáváno zásadnì po jeho zaplacení. U smluvních partnerù se výdej øídí platnou dohodou. 6) SPLNÌNÍ DODÁVKY Za splnìní dodávky se povauje pøevzetí zboí kupujícím, nebo povìøeným zástupcem. Kupující je povinen pøekontrolovat úplnost a neporušenost dodávky dle dodacího listu. To se netýká betonového zboí v originálním balení. V tomto pøípadì kontroluje jen poèet palet. Pøípadnou reklamaci uplatní kupující ihned u øidièe, který vydá potvrzení o reklamaci. Zboží zůstává majetkem firmy BESK do doby jeho úhrady. 7) BALENÍ A ZPÙSOB DOPRAVY Zboží dodáváme a balíme v počtech dle požadavku zákazníka. Zboí je dodáváno na paletách EUR 800 x 1200 mm, zapáskované a balené ve smršovací fólii. Palety zálohujeme 205,- Kè + DPH za kus. Záloha na palety propadá ve prospìch firmy BESK, pokud nejsou odběratelem na vlastní náklady vráceny do 40 dnů od dodání zboží. Za balení, manipulaci a opotøebení palet úètujeme 50,- Kè + DPH za paletu. Doprava ucelené zakázky zdarma - to je veškerého materiálu, potøebného na pokrytí støechy. Firma BESK dodá objednané zboí na místo urèení do 10 dnù po zaplacení faktury, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud bude zboí objednáno více ne 10 dnù a firma BESK v dobì jeho dodání nebude nìkteré zboí mít na skladì, zajistí jeho dodání zákazníkovi na vlastní náklady do 10 dnù. Za sloení palet hydraulickou rukou úètujeme 90,- Kè + DPH za 1 paletu. Palety se zboím se mohou pokládat jen na pevný a rovný povrch. V ádném pøípadì se nesmìjí skladovat na sebe. Při vlastním skládání palet neručíme za poškozené zboží. 8) ODPOVÌDNOST ZA VADY, REKLAMACE, ZÁRUKA Firma BESK poskytuje záruku 30 let na uitné vlastnosti tašek dané ÈSN EN 490 a 15 let na střešní doplňky. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dostateèné odvìtrání støešní krytiny. To je zaruèeno umístìním min. 10 ks vìtracích tašek na 100 m 2 støešní krytiny. Záruka se nevztahuje na pøechodné vápenné výkvìty a malé rozdíly v barvì (viz ÈSN EN 490 a ÈSN EN 491). Záruka se rovnì nevztahuje na vady, zpùsobené nesprávnou montáí krytiny (viz ÈSN ). Zjevné závady musí být reklamovány ihned - viz bod 6). Skryté závady, tj. poškození zboí v originálním balení, do 3 dnù po jejich zjištìní. Reklamace se uplatòuje písemnì s pøiloeným dodacím listem. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit reklamované vady dle vlastního rozhodnutí. Prodávající nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávnou manipulací nebo uloením - viz bod 7). Prodávající si vyhrazuje právo prohlídky zboí pøed rozhodnutím o uznání reklamace. 9) ZÁVÌREÈNÉ USTANOVENÍ V ostatních neuvedených pøípadech platí pøíslušná ustanovení Obchodního zákoníku a Obèanského zákoníku.

7 TECHNICKÉ PARAMETRY KVALITA - betonová krytina BESK se vyrábí na italské lince z prvotøídních surovin: portlandský cement køemièitý písek barvivo: oxidy eleza povrchová úprava: dvojnásobný akrylátový nástøik špièkové kvality PŘEDNOSTI hladká povrchová úprava: matná u BESK EXTRA / lesklá se zvýšenou ochranou povrchu u BESK SUPER atraktivní vzhled vysoká pevnost vysoká mrazuvzdornost ivotnost min. 80 let pøíznivé ceny KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE PRO POUŽITÍ KRYCÍ ŠTÍTOVÉ OBRUBY VHODNÉ PRO STŘECHY, KTERÉ NESVÍRAJÍ PRAVÝ ÚHEL 300 TECHNICKÉ ÚDAJE rozmìry: délka 420 mm, šíøka 330 mm, síla cca 11,5 mm hmotnost: cca 4,3 kg / ks potøeba: cca 10 ks / m 2 zatíení støechy: cca 43 kg / m 2 - srovnatelné s pálenou krytinou KONSTRUKČNÍ ŠÍŘE PRO POUŽITÍ KRAJOVÝCH TAŠEK 300 VYRÁBĚNÉ ODSTÍNY matná u BESK EXTRA, lesklá u BESK SUPER 1 - bøidlicovì èerná 2 - èervenohnìdá 3 - tmavì hnìdá 4 - cihlovì èervená 5 - višòová DÉLKA KROKVÍ A ROZMÍSTĚNÍ LATÍ kladení hřebene nasucho LATĚNÍ øídí se vzdáleností krokví a sklonem støechy min. síla latí je 30 x 50 mm do horských oblastí doporuèujeme latì min. 40 x 50 mm

8 PØÍSLUŠENSTVÍ V rámci kompletní nabídky dodáváme: støešní doplòky støešní okna plastový okapový systém SLUŽBY NAVÍC poradenská èinnost zdarma výpoèet støechy zdarma zprostøedkování odborného poloení krytiny doprava ucelené zakázky zdarma Váš dodavatel BESK, s. r. o., Praskaèka 25 tel.: , fax: ,

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o.

PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. PRODEJNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY - PREFA Roudná s.r.o. I. Všeobecně úvodní ustanovení 1. Prodejní a obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi PREFA Roudná s.r.o., se sídlem Roudná 277, 392

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Závaznost. Podle těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) se nabízí, prodává a dodává zboží PRESBETON (dále jen zboží) z produkce výrobce

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz Obsah Obchodní podmínky internetového obchodu České vany.cz 1. Základní údaje a informace o dodavateli 2. Objednávka zboží 3. Dodací lhůta zboží 4. Způsoby dopravy zboží 5. Způsoby úhrady kupní ceny 6.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Nápady pro vaše zásahy 2013/2014. Velkoobchod profesionálů. Atestace a certifikáty

Nápady pro vaše zásahy 2013/2014. Velkoobchod profesionálů. Atestace a certifikáty Příslušenství pro hasičský záchranný sbor a další složky integrovaného záchranného systému Nápady pro vaše zásahy 2013/2014 Velkoobchod profesionálů Atestace a certifikáty Jsme tu PRO VÁS! Pracovní světlo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP upravuji vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich

Více

Obchodní podmínky firmy PROFIMAT s.r.o. pro prodej stavební chemie a strojů

Obchodní podmínky firmy PROFIMAT s.r.o. pro prodej stavební chemie a strojů 1. Úvod a definice Obchodní podmínky firmy PROFIMAT s.r.o. pro prodej stavební chemie a strojů OP č. 7 s platností od 1.4.2009 1.1 Obchodní podmínky (dále jen OP ) definují konkrétní rámec pro obchodní

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2014 Obsah 06 _ Penetrační nátěry Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Rychlý epoxidový penetrační nátěr VG 7 S PCI Repahaft PCI Gisogrund

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Ceník betonov ch smùsí a speciálních produkt Ò

Ceník betonov ch smùsí a speciálních produkt Ò Ceník betonov ch smùsí a speciálních produkt Ò Ostravsko Ostravsko Ostravsko V robní CEMEX Ostravsko Ostravsko Ostravsko Jsme tam, Jsme tam, Jsme tam, Jsme tam, kde nás potřebujete. kde nás potřebujete.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Obsah Penetrační nátěry... 1 Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Epoxidový penetrační nátěr VG 7 Rychlý epoxidový

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP)

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP) Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. (dále jen VODP) 1. Definice pojmů 1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Michal Ihnát vypocetnitechnika.eu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Michal Ihnát vypocetnitechnika.eu Všeobecné obchodní podmínky společnosti Michal Ihnát vypocetnitechnika.eu I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky ), je zpracován

Více