Interview Již 20 let společně...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interview Již 20 let společně..."

Transkript

1 Vydání Červen Obsah: Interview Již 20 let společně... Právo aktuálně > Mediace v netrestních věcech připravována > Konec polemik nad rozhodčími doložkami soukromých arbitrážních center v Čechách Daně aktuálně > Reforma přímých daní a odvodů Interview Již 20 let společně Společnost Rödl & Partner slaví v letošním roce 20 let působení na českém trhu. U této příležitosti jsme hovořili s managing partnerem společnosti JUDr. Petrem Novotným. Společnost Rödl & Partner patří k významnýn kancelářím, zastoupena je po celém světě. Jak hodnotíte Českou republiku z hlediska právního a daňového prostředí? Právní prostředí České republiky vychází ze zásad demokratického právního řádu. Problémem je však častá a nepřehledná novelizace právních předpisů a nedostatky legislativní techniky, což pak s sebou v praxi přináší problémy při interpretaci a aplikaci právních norem. Důsledkem jsou nepředvídatelná a někdy i protichůdná soudní rozhodnutí. Proto je v mezinárodním měřítku na Českou republiku pohlíženo jako na stát s vyšším stupněm obtížnosti vymahatelnosti práva. Zcela samostatnou kapitolu pak tvoří právní normy Evropské unie, které musí Česká republika implementovat do svého právního řádu ty vnímám spíše jako direktivy omezující svobodu podnikatelského prostředí než jako cestu ke zpřehlednění a zjednodušení celého právního řádu EU. Pokud jde o daňové prostředí, naprosto souhlasím s nastaveným směrem nízké daňové zátěže pro fyzické i právnické osoby, jsem přesvědčen, že tento směr umožní, aby Česká republika zůstala atraktivní pro zahraniční i tuzemské investi-

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Červen 2011 ce. Znovu však musím zmínit častou novelizaci daňových předpisů, upravené výjimky z výjimek apod. Věřím, že se podaří v rámci daňové reformy prosadit skutečné zjednodušení a zpřehlednění daňových předpisů i když jsem v tomto směru hodně skeptický. V České republice působíte již 20 let. Co se z právního hlediska za tuto dobu změnilo k lepšímu? Jednoznačně pozitivní skutečností je zásadní politická změna po roce 1989, která vůbec umožnila, aby zahraniční poradenské společnosti vstoupily na český (tehdy ještě československý) trh. V posledních letech se výrazně zrychlilo a zjednodušilo zakládání podnikatelských subjektů, vítám i elektronizaci justice a administrativy. Myslím, že je to cesta ke snížení administrativní i finanční náročnosti i zrychlení komunikace se soudy a správními orgány. Co se za tuto dobu z právního hlediska změnilo k horšímu? Jako horší, nebo spíše řečeno nezlepšující se, vnímám legislativní proces. Jde o dva zásadní nedostatky. Prvním je skutečnost, že do právních předpisů připravených odborníky zasahují v rámci legislativního procesu osoby, které se v legislativní technice nevyznají. I když jsou pak takové osoby vedeny dobrou vůlí změnit normu k lepšímu, výsledkem může být docela paskvil. Velmi často však mám pocit, že tyto neprofesionální legislativní zásahy jsou motivovány zájmy nejrůznějších lobistických skupin, které si navzájem odporují. Pak mi někdy právní předpis připomíná svou přehledností spíše oblíbenou písmenkovou polévku mých dětí. Druhou negativní skutečností je předvídatelnost soudních rozhodnutí. Velmi často se mi stává, že nedokáži svým klientům jednoznačně odpovědět na otázky spojené s úspěchem v případném soudním procesu. Oceňuji, že alespoň v poslední době se Nejvyšší soud snaží sjednocovat judikaturu v zásadních právních věcech, ale i nadále přetrvává ryze formalistická judikatorní praxe to samozřejmě vede ke zhoršenému obrazu České republiky v očích investorů, o kterém jsem hovořil již v úvodu. A to už vůbec nemluvím o délce soudních řízení. To vše ve svých důsledcích je výhodné pro jednu skupinu pro žalované dlužníky a vede to k nedůvěře v soudní systém, ke korupci i k rozvoji nejrůznějších detektivních a vymahačských organizací, které působí mimo právní systém, ale k nimž mají mnohdy věřitelé větší důvěru než v justici samou. Jak se Vaše společnost za posledních 20 let vyvíjela? To je docela úsměvná otázka, protože před 20 lety jsem byl v kanceláři společně s dvěma kolegyněmi a dnes je nás více než dvě stovky. Ukázalo se, že základní filosofie Dr. Rödla zajistit klientům komplexní poradenství ve všech oborech funguje na 100 procent nejen v Německu, ale i v zahraničí. Naše pražská kancelář byla první zahraniční pobočkou Rödl & Partner a dnes působíme po celém světě. Já osobě považuji za nejcennější devizu naší kanceláře, vedle stabilní klientely, kolektiv mých spolupracovníků. Řada z nich u nás působí více než deset let. Ti, na kterých jsme pražskou a brněnskou kancelář začali budovat advokáti, auditoři, daňoví poradci atd. jsou u nás stále a svým odborným rozhledem i pracovním nasazením mě neustále inspirují k dalšímu rozvoji. Jsem velmi rád, že mám kolem sebe kolegy, na které se mohu naprosto spolehnout a o kterých vím, že pro naši kancelář a naše klienty udělají vše, co je v jejich silách. Jaké máte plány do budoucna? V posledních letech dochází u mezinárodních poradenských společností k určitým turbulencím. Řada z nich snížila počet zaměstnanců, některé dokonce úplně odešly z českého trhu. Toho samozřejmě využíváme. Uvolnila se tím totiž určitá skupina kvalitních odborníků, kteří ztratili zázemí mezinárodní firmy a hledají další uplatnění. Jsem velmi rád, že my jsme v Praze ani v Brně k takovému kroku přistoupit nemuseli. Je to odůvodněno i tím, že jsme se od počátku nesoustředili jen na velké akviziční projekty, ale snažili jsme se naše klienty provázet i v běžném denním podnikání. Tato strategie se osvědčila právě v současné době, kdy jsme všichni zaznamenali útlum velkých investic. Dnes se trh znovu pomalu rozbíhá a my můžeme těžit z toho, že jsme stabilní poradenskou kanceláří, která má dostatečnou personální kapacitu a může tyto velké projekty okamžitě převzít.

3 Právo aktuálně > Mediace v netrestních věcech připravována Martin Švéda Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje návrh zákona o mediaci v netrestních věcech ( mediace ). V České republice je povinnost implementovat předmětnou problematiku do svého právního řádu uložena Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. května Implementační lhůta byla stanovena ke dni 21. května Tato sice dodržena nebude, pozitivní však je, že mediace v netrestních věcech je skutečně legislativně připravována. K přijetí této úpravy vedly tři hlavní důvody. Primárním účelem mediace je snaha nabídnout stranám sporu v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva alternativní způsob řešení jejich konfliktu vzájemných práv a povinností cestou rychlého a efektivního mimosoudního řešení. Dalším důvodem je snížení agendy soudů, které se nyní potýkají s obrovským počtem žalobních návrhů a před kterými cesta ukončení sporů může být až několikaletá a v samotném závěru bezvýsledná a neefektivní. Posledním zamýšleným cílem je dosáhnout zlepšení řešení sporů hlavně v oblasti rodinného práva, jež bývají zapříčiněny zejména oboustrannou neschopností rodičů dítěte spolu racionálně komunikovat s ohledem na nejlepší zájmy dítěte spolu s častou absencí podpory vzájemné komunikace stran před soudem. Podstatou mediace je hledání a dosažení neformálního, rychlého a méně nákladného (oproti nákladům spojeným se soudním řízením) mimosoudního řešení sporu stran za současné aktivní účasti třetí nestranné osoby, která obě strany sporu povede smírčí cestou k dosažení vzájemného a pro obě strany přijatelného konsenzu ohledně sporných skutečností. Na rozdíl od soudního řízení, mediačního procesu se účastní obě strany dobrovolně se skutečným úmyslem dosáhnout dohody, což je nutným předpokladem mediace - jejím výsledkem není rozhodnutí oproti soudu či arbitráži nebude spor řešen rozhodnutím, ale dohodou. Dohoda, jež musí být formulována zcela jasně a srozumitelně, bude vždy učiněna v písemné formě a podepsána všemi stranami sporu a mediátorem. Z pohledu závazkového práva se bude jednat o určitý druh právní smlouvy, která by měla být vykonatelným titulem, tedy bude mít formálně účinky pravomocného rozsudku či rozhodčího nálezu. Mediační řízení nebude možné zahájit v případě již probíhajícího řízení před soudem anebo rozhodčím orgánem (rozhodcem nebo stálým rozhodčím soudem). Náklady na mediaci ponesou strany společně, nicméně vzájemnou dohodou si mohou upravit, kdo a v jaké míře je ponese. Podmínkou pro výkon činnosti mediátora bude zápis do registru mediátorů po úspěšném absolvování zkoušky v oboru mediace. Dalším předpokladem pak bude vysokoškolské vzdělání magisterského typu. Prozatím není definitivně rozhodnuto, zda se bude jednat o vzdělání v oboru práva či nikoli. Mediátor ponese odpovědnost za případnou protiprávnost uzavřené dohody. Návrh zákona je ve fázi připomínkového mezioborového řízení, a proto prozatím není dána jeho finální podoba. Některé body navrhované úpravy jsou stále otevřené. Podstatnou otázkou tak například bude postavení advokátů a České advokátní komory. Česká advokátní komora usiluje o prosazení odborných předpokladů kladených na osobu mediátora a podmínku vysokoškolského magisterského vzdělání v oboru práva. Do budoucna považujeme mediaci za velmi vhodný prostředek v případě civilněprávních sporů, u kterých bude mediace alternativou pro soudní či rozhodčí řízení v případech, kdy bude existovat společný zájem účastníků se dohodnout na oboustranně přijatelném řešení. Rozhodně se hodláme v mediaci aktivně angažovat a nabídnout našim klientům tuto další službu, která by mohla přinést zefektivnění řešení sporů v civilněprávní oblasti. > Kontakt pro další informace: Mgr. Martin Švéda Advokát/Partner Tel.: Konec polemik nad rozhodčími doložkami soukromých arbitrážních center v Čechách Monika Štýsová a Vojtěch Hrdlička Rozhodčí doložka je poměrně častým jevem v oblasti závazkového práva. Prostřednictvím rozhodčí doložky si smluvní strany, které se obávají rychlosti vymožení svého práva klasickou soud-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Červen 2011 ní cestou, sjednávají způsob řešení možného budoucího sporu rozhodcem anebo stálým rozhodčím soudem. Co se však stane, když je sjednaná rozhodčí doložka neplatná? Horlivou diskusi v odborných kruzích na téma platnosti a neplatnosti rozhodčích doložek rozpoutalo zejména rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne , sp.zn. 12 Cmo 496/2008. Vrchní soud v Praze v něm totiž vyslovil názor, že pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétní způsob jeho určení, ale jen stanoví, že rozhodce bude určen jednou smluvní stranou ze seznamu rozhodců vedeného právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu 13 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že rozhodčí řízení bude probíhat podle pravidel vydaných touto právnickou osobou, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná pro obcházení zákona. Dle Vrchního soudu v Praze by tak bylo, resp. je vyloučeno k rozhodování sporů použít rozhodčí soudy, které nebyly zřízeny zákonem, pokud nebude v rozhodčí doložce přímo určen rozhodce a způsob, jakým bude při rozhodování postupovat nelze tedy pouze odkázat na jednací řády těchto soukromých rozhodčích soudů a jejich seznamy rozhodců. Odkázat na řád rozhodčího soudu a seznam jeho rozhodců je totiž dle názoru Vrchního soudu v Praze možné pouze u rozhodčího soudu zřízeného zákonem (v současné době pouze Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR). Toto rozhodnutí bylo v rozporu s dosavadními rozhodnutími soudů všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR. I po tomto rozhodnutí část soudů rozhodovala tak, že takové rozhodčí doložky prohlašovala za platné. Odborná veřejnost byla rozdělena do dvou táborů zastánců soukromých rozhodčích soudů a smluvní svobody stran, které se jejich služeb rozhodly využít, a stoupenců názoru vyjádřeného ve výše uvedeném rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Nastalý stav samozřejmě nepřispíval k právní jistotě těch, kteří měli ve svých smlouvách takové rozhodčí doložky již sjednány nebo jejich využití zvažovali. Proto byla za účelem sjednocení judikatury tato otázka předložena k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího soudu ČR, který se nakonec s výše uvedeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, jak vyplývá z tiskového prohlášení zveřejněného dne na stránkách ztotožnil. Rozhodnutí velkého senátu však nebylo doposud publikováno, a proto nelze s určitostí říci, zda se velký senát s argumenty Vrchního soudu v Praze ztotožňuje zcela, či s určitými výhradami. Velký senát se tudíž rozhodl jít cestou vyšší ochrany žalovaných stran, a to bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitelský spor nebo ryze o spor mezi podnikateli z jejich podnikatelské činnosti. Lze očekávat, že všechny soudy nyní budou ve sporech o platnost a neplatnost rozhodčí doložky rozhodovat v souladu s názorem Nejvyššího soudu ČR. Svůj názor by Nejvyšší soud ČR mohl změnit pouze novým rozhodnutím svého velkého senátu. Spory v oblasti rozhodčích doložek se v nedávné době zabývala i Vláda ČR, která dne 19. května 2011 přijala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a další související zákony, který jí byl předložen ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády. Z tohoto návrhu mimo jiné vyplývá, že dojde k razantnímu zvýšení ochrany spotřebitele ve věcech rozhodčích doložek, jejich obsahu a uzavření; ke zvýšení požadavků na odbornost rozhodců a k zavedení oficiálního seznamu všech rozhodců, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Dále má dojít k vyjasnění otázky ve věci odkazu na rozhodčí řády resp. ve věci určení rozhodců dle takových rozhodčích řádů. V nejbližších dnech bude návrh zákona předložen ke schválení poslanecké sněmovně, kde by však neměl doznat výraznějších změn. Kontakt pro další informace: Mgr. Monika Štýsová Advokátka Tel.: Daně aktuálně > Reforma přímých daní a odvodů Hana Javorská a Hana Procházková Ministerstvo financí v březnu představilo veřejnosti reformu přímých daní a odvodů. Účinnost novely je plánovaná na 1. leden Jaké nejvýznamnější změny nás v chystané reformě čekají? Jednotné inkasní místo V rámci reformních kroků by mělo dojít ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Počítá se s tím, že stávající podávání formulářů a jednání s několika institucemi (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna, celní úřad) bude nahrazeno zavedením jednotného inkasního místa, podáním na společném formuláři a platbou na jeden účet.

5 Zdanění právnických osob Sazba daně u právnických osob bude nadále ponechána na 19 procent. Nově ministerstvo z důvodu podpory investic na území ČR navrhuje slevu na dani ve výši sražené daně z dividend, jejíž uplatnění bude možné v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení. Pro subjekty kolektivního investování je navrhováno nulové zdanění s tím, že výplaty ze systému by byly zdaněny základní sazbou ve výši 19 procent. Tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám nebude nadále upravena zákonem o rezervách, ale bude včleněna do daně z příjmů, zároveň by mělo dojít k určitému zjednodušení jejich tvorby. Ministerstvo chce zvýšit přispění soukromého sektoru do podpory veřejně prospěšných aktivit, a to zvýšením maximálního limitu pro odpočet darů ze současných 5 na 10 procent. Dále také navrhuje zrušení slev na zdravotně postižené zaměstnance, jejichž podpora má spadat přímo pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a nikoliv do kompetence Ministerstva financí. Zdanění fyzických osob Sazba daně z příjmů fyzických osob se zvýší ze současných 15 na 19 procent. Základní sleva na dani na poplatníka ve výši korun bude poskytována pouze poplatníkům s příjmy do výše 4násobku průměrné mzdy, daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o korun. Dojde ke snížení podpory bydlení, které se bude týkat hypoték i stavebního spoření. U stávajících smluv na hypotéky a smluv uzavřených do 31. prosince 2011 bude zachována podpora ve formě možnosti odpočtu úroků, avšak jen do maximální výše 150 tisíc korun (dosud je maximální podpora ve výši 300 tisíc korun). Dohody o provedení práce nad určitý limit (zatím je navrhováno 5 tisíc měsíčně) budou zdaňovány standardním režimem příjmů ze závislé činnosti. Ze stejných důvodů jako u právnických osob ministerstvo navrhuje zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů ze současných 10 na 15 procent. Zaměstnanci Navrhovaná novela zákona mění způsob výpočtu daně, po novele se již nebude vycházet z takzvané superhrubé mzdy, ale daň se bude počítat z hrubé mzdy. Bude zvýšen odvod na zdravotní pojištění ze současných 4,5 na 6,5 procent, přičemž strop pro odvod pojistného bude ve výši 6násobku průměrné mzdy. Sociální pojištění zůstane ve výši 6,5 procent, strop pro odvod pojistného bude ve výši 4násobku průměrné mzdy. Dojde ke změně u odvodu pojistného zaměstnavatelem, dosavadní odvod sociálního a zdravotního pojištění bude nahrazen daní z úhrnu mezd ve výši 32 procent, tato daň bude také omezena stropem ve výši 4násobku průměrné mzdy násobené počtem zaměstnanců. Pro zaměstnance bude zavedena roční sleva na dani ve výši 3 tisíc korun, která by měla být kompenzací zrušení některých zaměstnaneckých benefitů, jako jsou stravenky, režijní jízdenky, firemní ubytování. OSVČ Navrhovaná novela zákona ponechává tzv. výdajové paušály na současné výši 40, 60 a 80 procent. Změna však nastává u stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Současný vyměřovací základ ve výši 50 procent hrubého zisku bude nahrazen vyměřovacím základem ve výši 100 procent. Zároveň dochází i ke snížení sazeb pojistného, které byly stanoveny ve stejné výši jako u zaměstnanců, to je sociální pojištění 6,5 procent (nyní 29,2), zdravotní pojištění 6,5 procent (nyní 13,5). Toto snížení však bude kompenzováno nižší podporou státu například v případě nemoci, mateřské a podobně. OSVČ je osvobozena (za sebe) od daně z úhrnu mezd ve výši 32 procent. Zároveň navrhovaná novela počítá se snížením limitu obratu pro povinnou registraci k DPH na 750 tisíc korun z dnešního jednoho milionu. Zdanění hazardu Dle návrhu novely dojde ke zrušení osvobození příjmů z loterií a jiných podobných her, a to s účinností již od 1. ledna Kontakt pro další informace: Ing. Hana Javorská Daňová poradkyně Tel.:

6 6 Mandantenbrief Vydání Červen 2011 Mandantenbrief Červen 2011, č. 6 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Ing. Jana Švédová Více informací naleznete na

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Daňová podpora stravování ANO či NE?

Daňová podpora stravování ANO či NE? Daňová podpora stravování ANO či NE? Obsah 1. Dispozice pro nový zákon o daních z příjmů (NZDP) - Programové prohlášení vlády - zákoník práce 2. Možnosti kompenzace 3. Benefity a jejich daňové dopady 1.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu únor 2012 Základní principy projektu MPO pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 3 hlavní pilíře kvalifikovaná informace a doporučení,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Potřebujete vymoci své pohledávky?

Potřebujete vymoci své pohledávky? Potřebujete vymoci své pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Co je rozhodčí řízení Je podobné soudnímu s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. říjen 2010. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. říjen 2010. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů říjen 2010 Realizátorem Projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s: Hospodářskou komorou Rozhodčím soudem při Hospodářskékomoře Zástupci

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 21. 10. 2009

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více