Interview Již 20 let společně...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interview Již 20 let společně..."

Transkript

1 Vydání Červen Obsah: Interview Již 20 let společně... Právo aktuálně > Mediace v netrestních věcech připravována > Konec polemik nad rozhodčími doložkami soukromých arbitrážních center v Čechách Daně aktuálně > Reforma přímých daní a odvodů Interview Již 20 let společně Společnost Rödl & Partner slaví v letošním roce 20 let působení na českém trhu. U této příležitosti jsme hovořili s managing partnerem společnosti JUDr. Petrem Novotným. Společnost Rödl & Partner patří k významnýn kancelářím, zastoupena je po celém světě. Jak hodnotíte Českou republiku z hlediska právního a daňového prostředí? Právní prostředí České republiky vychází ze zásad demokratického právního řádu. Problémem je však častá a nepřehledná novelizace právních předpisů a nedostatky legislativní techniky, což pak s sebou v praxi přináší problémy při interpretaci a aplikaci právních norem. Důsledkem jsou nepředvídatelná a někdy i protichůdná soudní rozhodnutí. Proto je v mezinárodním měřítku na Českou republiku pohlíženo jako na stát s vyšším stupněm obtížnosti vymahatelnosti práva. Zcela samostatnou kapitolu pak tvoří právní normy Evropské unie, které musí Česká republika implementovat do svého právního řádu ty vnímám spíše jako direktivy omezující svobodu podnikatelského prostředí než jako cestu ke zpřehlednění a zjednodušení celého právního řádu EU. Pokud jde o daňové prostředí, naprosto souhlasím s nastaveným směrem nízké daňové zátěže pro fyzické i právnické osoby, jsem přesvědčen, že tento směr umožní, aby Česká republika zůstala atraktivní pro zahraniční i tuzemské investi-

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Červen 2011 ce. Znovu však musím zmínit častou novelizaci daňových předpisů, upravené výjimky z výjimek apod. Věřím, že se podaří v rámci daňové reformy prosadit skutečné zjednodušení a zpřehlednění daňových předpisů i když jsem v tomto směru hodně skeptický. V České republice působíte již 20 let. Co se z právního hlediska za tuto dobu změnilo k lepšímu? Jednoznačně pozitivní skutečností je zásadní politická změna po roce 1989, která vůbec umožnila, aby zahraniční poradenské společnosti vstoupily na český (tehdy ještě československý) trh. V posledních letech se výrazně zrychlilo a zjednodušilo zakládání podnikatelských subjektů, vítám i elektronizaci justice a administrativy. Myslím, že je to cesta ke snížení administrativní i finanční náročnosti i zrychlení komunikace se soudy a správními orgány. Co se za tuto dobu z právního hlediska změnilo k horšímu? Jako horší, nebo spíše řečeno nezlepšující se, vnímám legislativní proces. Jde o dva zásadní nedostatky. Prvním je skutečnost, že do právních předpisů připravených odborníky zasahují v rámci legislativního procesu osoby, které se v legislativní technice nevyznají. I když jsou pak takové osoby vedeny dobrou vůlí změnit normu k lepšímu, výsledkem může být docela paskvil. Velmi často však mám pocit, že tyto neprofesionální legislativní zásahy jsou motivovány zájmy nejrůznějších lobistických skupin, které si navzájem odporují. Pak mi někdy právní předpis připomíná svou přehledností spíše oblíbenou písmenkovou polévku mých dětí. Druhou negativní skutečností je předvídatelnost soudních rozhodnutí. Velmi často se mi stává, že nedokáži svým klientům jednoznačně odpovědět na otázky spojené s úspěchem v případném soudním procesu. Oceňuji, že alespoň v poslední době se Nejvyšší soud snaží sjednocovat judikaturu v zásadních právních věcech, ale i nadále přetrvává ryze formalistická judikatorní praxe to samozřejmě vede ke zhoršenému obrazu České republiky v očích investorů, o kterém jsem hovořil již v úvodu. A to už vůbec nemluvím o délce soudních řízení. To vše ve svých důsledcích je výhodné pro jednu skupinu pro žalované dlužníky a vede to k nedůvěře v soudní systém, ke korupci i k rozvoji nejrůznějších detektivních a vymahačských organizací, které působí mimo právní systém, ale k nimž mají mnohdy věřitelé větší důvěru než v justici samou. Jak se Vaše společnost za posledních 20 let vyvíjela? To je docela úsměvná otázka, protože před 20 lety jsem byl v kanceláři společně s dvěma kolegyněmi a dnes je nás více než dvě stovky. Ukázalo se, že základní filosofie Dr. Rödla zajistit klientům komplexní poradenství ve všech oborech funguje na 100 procent nejen v Německu, ale i v zahraničí. Naše pražská kancelář byla první zahraniční pobočkou Rödl & Partner a dnes působíme po celém světě. Já osobě považuji za nejcennější devizu naší kanceláře, vedle stabilní klientely, kolektiv mých spolupracovníků. Řada z nich u nás působí více než deset let. Ti, na kterých jsme pražskou a brněnskou kancelář začali budovat advokáti, auditoři, daňoví poradci atd. jsou u nás stále a svým odborným rozhledem i pracovním nasazením mě neustále inspirují k dalšímu rozvoji. Jsem velmi rád, že mám kolem sebe kolegy, na které se mohu naprosto spolehnout a o kterých vím, že pro naši kancelář a naše klienty udělají vše, co je v jejich silách. Jaké máte plány do budoucna? V posledních letech dochází u mezinárodních poradenských společností k určitým turbulencím. Řada z nich snížila počet zaměstnanců, některé dokonce úplně odešly z českého trhu. Toho samozřejmě využíváme. Uvolnila se tím totiž určitá skupina kvalitních odborníků, kteří ztratili zázemí mezinárodní firmy a hledají další uplatnění. Jsem velmi rád, že my jsme v Praze ani v Brně k takovému kroku přistoupit nemuseli. Je to odůvodněno i tím, že jsme se od počátku nesoustředili jen na velké akviziční projekty, ale snažili jsme se naše klienty provázet i v běžném denním podnikání. Tato strategie se osvědčila právě v současné době, kdy jsme všichni zaznamenali útlum velkých investic. Dnes se trh znovu pomalu rozbíhá a my můžeme těžit z toho, že jsme stabilní poradenskou kanceláří, která má dostatečnou personální kapacitu a může tyto velké projekty okamžitě převzít.

3 Právo aktuálně > Mediace v netrestních věcech připravována Martin Švéda Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje návrh zákona o mediaci v netrestních věcech ( mediace ). V České republice je povinnost implementovat předmětnou problematiku do svého právního řádu uložena Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. května Implementační lhůta byla stanovena ke dni 21. května Tato sice dodržena nebude, pozitivní však je, že mediace v netrestních věcech je skutečně legislativně připravována. K přijetí této úpravy vedly tři hlavní důvody. Primárním účelem mediace je snaha nabídnout stranám sporu v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva alternativní způsob řešení jejich konfliktu vzájemných práv a povinností cestou rychlého a efektivního mimosoudního řešení. Dalším důvodem je snížení agendy soudů, které se nyní potýkají s obrovským počtem žalobních návrhů a před kterými cesta ukončení sporů může být až několikaletá a v samotném závěru bezvýsledná a neefektivní. Posledním zamýšleným cílem je dosáhnout zlepšení řešení sporů hlavně v oblasti rodinného práva, jež bývají zapříčiněny zejména oboustrannou neschopností rodičů dítěte spolu racionálně komunikovat s ohledem na nejlepší zájmy dítěte spolu s častou absencí podpory vzájemné komunikace stran před soudem. Podstatou mediace je hledání a dosažení neformálního, rychlého a méně nákladného (oproti nákladům spojeným se soudním řízením) mimosoudního řešení sporu stran za současné aktivní účasti třetí nestranné osoby, která obě strany sporu povede smírčí cestou k dosažení vzájemného a pro obě strany přijatelného konsenzu ohledně sporných skutečností. Na rozdíl od soudního řízení, mediačního procesu se účastní obě strany dobrovolně se skutečným úmyslem dosáhnout dohody, což je nutným předpokladem mediace - jejím výsledkem není rozhodnutí oproti soudu či arbitráži nebude spor řešen rozhodnutím, ale dohodou. Dohoda, jež musí být formulována zcela jasně a srozumitelně, bude vždy učiněna v písemné formě a podepsána všemi stranami sporu a mediátorem. Z pohledu závazkového práva se bude jednat o určitý druh právní smlouvy, která by měla být vykonatelným titulem, tedy bude mít formálně účinky pravomocného rozsudku či rozhodčího nálezu. Mediační řízení nebude možné zahájit v případě již probíhajícího řízení před soudem anebo rozhodčím orgánem (rozhodcem nebo stálým rozhodčím soudem). Náklady na mediaci ponesou strany společně, nicméně vzájemnou dohodou si mohou upravit, kdo a v jaké míře je ponese. Podmínkou pro výkon činnosti mediátora bude zápis do registru mediátorů po úspěšném absolvování zkoušky v oboru mediace. Dalším předpokladem pak bude vysokoškolské vzdělání magisterského typu. Prozatím není definitivně rozhodnuto, zda se bude jednat o vzdělání v oboru práva či nikoli. Mediátor ponese odpovědnost za případnou protiprávnost uzavřené dohody. Návrh zákona je ve fázi připomínkového mezioborového řízení, a proto prozatím není dána jeho finální podoba. Některé body navrhované úpravy jsou stále otevřené. Podstatnou otázkou tak například bude postavení advokátů a České advokátní komory. Česká advokátní komora usiluje o prosazení odborných předpokladů kladených na osobu mediátora a podmínku vysokoškolského magisterského vzdělání v oboru práva. Do budoucna považujeme mediaci za velmi vhodný prostředek v případě civilněprávních sporů, u kterých bude mediace alternativou pro soudní či rozhodčí řízení v případech, kdy bude existovat společný zájem účastníků se dohodnout na oboustranně přijatelném řešení. Rozhodně se hodláme v mediaci aktivně angažovat a nabídnout našim klientům tuto další službu, která by mohla přinést zefektivnění řešení sporů v civilněprávní oblasti. > Kontakt pro další informace: Mgr. Martin Švéda Advokát/Partner Tel.: Konec polemik nad rozhodčími doložkami soukromých arbitrážních center v Čechách Monika Štýsová a Vojtěch Hrdlička Rozhodčí doložka je poměrně častým jevem v oblasti závazkového práva. Prostřednictvím rozhodčí doložky si smluvní strany, které se obávají rychlosti vymožení svého práva klasickou soud-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Červen 2011 ní cestou, sjednávají způsob řešení možného budoucího sporu rozhodcem anebo stálým rozhodčím soudem. Co se však stane, když je sjednaná rozhodčí doložka neplatná? Horlivou diskusi v odborných kruzích na téma platnosti a neplatnosti rozhodčích doložek rozpoutalo zejména rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne , sp.zn. 12 Cmo 496/2008. Vrchní soud v Praze v něm totiž vyslovil názor, že pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétní způsob jeho určení, ale jen stanoví, že rozhodce bude určen jednou smluvní stranou ze seznamu rozhodců vedeného právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu 13 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že rozhodčí řízení bude probíhat podle pravidel vydaných touto právnickou osobou, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná pro obcházení zákona. Dle Vrchního soudu v Praze by tak bylo, resp. je vyloučeno k rozhodování sporů použít rozhodčí soudy, které nebyly zřízeny zákonem, pokud nebude v rozhodčí doložce přímo určen rozhodce a způsob, jakým bude při rozhodování postupovat nelze tedy pouze odkázat na jednací řády těchto soukromých rozhodčích soudů a jejich seznamy rozhodců. Odkázat na řád rozhodčího soudu a seznam jeho rozhodců je totiž dle názoru Vrchního soudu v Praze možné pouze u rozhodčího soudu zřízeného zákonem (v současné době pouze Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR). Toto rozhodnutí bylo v rozporu s dosavadními rozhodnutími soudů všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR. I po tomto rozhodnutí část soudů rozhodovala tak, že takové rozhodčí doložky prohlašovala za platné. Odborná veřejnost byla rozdělena do dvou táborů zastánců soukromých rozhodčích soudů a smluvní svobody stran, které se jejich služeb rozhodly využít, a stoupenců názoru vyjádřeného ve výše uvedeném rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Nastalý stav samozřejmě nepřispíval k právní jistotě těch, kteří měli ve svých smlouvách takové rozhodčí doložky již sjednány nebo jejich využití zvažovali. Proto byla za účelem sjednocení judikatury tato otázka předložena k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího soudu ČR, který se nakonec s výše uvedeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, jak vyplývá z tiskového prohlášení zveřejněného dne na stránkách ztotožnil. Rozhodnutí velkého senátu však nebylo doposud publikováno, a proto nelze s určitostí říci, zda se velký senát s argumenty Vrchního soudu v Praze ztotožňuje zcela, či s určitými výhradami. Velký senát se tudíž rozhodl jít cestou vyšší ochrany žalovaných stran, a to bez ohledu na to, zda se jedná o spotřebitelský spor nebo ryze o spor mezi podnikateli z jejich podnikatelské činnosti. Lze očekávat, že všechny soudy nyní budou ve sporech o platnost a neplatnost rozhodčí doložky rozhodovat v souladu s názorem Nejvyššího soudu ČR. Svůj názor by Nejvyšší soud ČR mohl změnit pouze novým rozhodnutím svého velkého senátu. Spory v oblasti rozhodčích doložek se v nedávné době zabývala i Vláda ČR, která dne 19. května 2011 přijala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a další související zákony, který jí byl předložen ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády. Z tohoto návrhu mimo jiné vyplývá, že dojde k razantnímu zvýšení ochrany spotřebitele ve věcech rozhodčích doložek, jejich obsahu a uzavření; ke zvýšení požadavků na odbornost rozhodců a k zavedení oficiálního seznamu všech rozhodců, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Dále má dojít k vyjasnění otázky ve věci odkazu na rozhodčí řády resp. ve věci určení rozhodců dle takových rozhodčích řádů. V nejbližších dnech bude návrh zákona předložen ke schválení poslanecké sněmovně, kde by však neměl doznat výraznějších změn. Kontakt pro další informace: Mgr. Monika Štýsová Advokátka Tel.: Daně aktuálně > Reforma přímých daní a odvodů Hana Javorská a Hana Procházková Ministerstvo financí v březnu představilo veřejnosti reformu přímých daní a odvodů. Účinnost novely je plánovaná na 1. leden Jaké nejvýznamnější změny nás v chystané reformě čekají? Jednotné inkasní místo V rámci reformních kroků by mělo dojít ke sjednocení základů daně z příjmů a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Počítá se s tím, že stávající podávání formulářů a jednání s několika institucemi (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna, celní úřad) bude nahrazeno zavedením jednotného inkasního místa, podáním na společném formuláři a platbou na jeden účet.

5 Zdanění právnických osob Sazba daně u právnických osob bude nadále ponechána na 19 procent. Nově ministerstvo z důvodu podpory investic na území ČR navrhuje slevu na dani ve výši sražené daně z dividend, jejíž uplatnění bude možné v následujících zdaňovacích obdobích bez omezení. Pro subjekty kolektivního investování je navrhováno nulové zdanění s tím, že výplaty ze systému by byly zdaněny základní sazbou ve výši 19 procent. Tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám nebude nadále upravena zákonem o rezervách, ale bude včleněna do daně z příjmů, zároveň by mělo dojít k určitému zjednodušení jejich tvorby. Ministerstvo chce zvýšit přispění soukromého sektoru do podpory veřejně prospěšných aktivit, a to zvýšením maximálního limitu pro odpočet darů ze současných 5 na 10 procent. Dále také navrhuje zrušení slev na zdravotně postižené zaměstnance, jejichž podpora má spadat přímo pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a nikoliv do kompetence Ministerstva financí. Zdanění fyzických osob Sazba daně z příjmů fyzických osob se zvýší ze současných 15 na 19 procent. Základní sleva na dani na poplatníka ve výši korun bude poskytována pouze poplatníkům s příjmy do výše 4násobku průměrné mzdy, daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o korun. Dojde ke snížení podpory bydlení, které se bude týkat hypoték i stavebního spoření. U stávajících smluv na hypotéky a smluv uzavřených do 31. prosince 2011 bude zachována podpora ve formě možnosti odpočtu úroků, avšak jen do maximální výše 150 tisíc korun (dosud je maximální podpora ve výši 300 tisíc korun). Dohody o provedení práce nad určitý limit (zatím je navrhováno 5 tisíc měsíčně) budou zdaňovány standardním režimem příjmů ze závislé činnosti. Ze stejných důvodů jako u právnických osob ministerstvo navrhuje zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů ze současných 10 na 15 procent. Zaměstnanci Navrhovaná novela zákona mění způsob výpočtu daně, po novele se již nebude vycházet z takzvané superhrubé mzdy, ale daň se bude počítat z hrubé mzdy. Bude zvýšen odvod na zdravotní pojištění ze současných 4,5 na 6,5 procent, přičemž strop pro odvod pojistného bude ve výši 6násobku průměrné mzdy. Sociální pojištění zůstane ve výši 6,5 procent, strop pro odvod pojistného bude ve výši 4násobku průměrné mzdy. Dojde ke změně u odvodu pojistného zaměstnavatelem, dosavadní odvod sociálního a zdravotního pojištění bude nahrazen daní z úhrnu mezd ve výši 32 procent, tato daň bude také omezena stropem ve výši 4násobku průměrné mzdy násobené počtem zaměstnanců. Pro zaměstnance bude zavedena roční sleva na dani ve výši 3 tisíc korun, která by měla být kompenzací zrušení některých zaměstnaneckých benefitů, jako jsou stravenky, režijní jízdenky, firemní ubytování. OSVČ Navrhovaná novela zákona ponechává tzv. výdajové paušály na současné výši 40, 60 a 80 procent. Změna však nastává u stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Současný vyměřovací základ ve výši 50 procent hrubého zisku bude nahrazen vyměřovacím základem ve výši 100 procent. Zároveň dochází i ke snížení sazeb pojistného, které byly stanoveny ve stejné výši jako u zaměstnanců, to je sociální pojištění 6,5 procent (nyní 29,2), zdravotní pojištění 6,5 procent (nyní 13,5). Toto snížení však bude kompenzováno nižší podporou státu například v případě nemoci, mateřské a podobně. OSVČ je osvobozena (za sebe) od daně z úhrnu mezd ve výši 32 procent. Zároveň navrhovaná novela počítá se snížením limitu obratu pro povinnou registraci k DPH na 750 tisíc korun z dnešního jednoho milionu. Zdanění hazardu Dle návrhu novely dojde ke zrušení osvobození příjmů z loterií a jiných podobných her, a to s účinností již od 1. ledna Kontakt pro další informace: Ing. Hana Javorská Daňová poradkyně Tel.:

6 6 Mandantenbrief Vydání Červen 2011 Mandantenbrief Červen 2011, č. 6 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Ing. Jana Švédová Více informací naleznete na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz. S t a n o v i s k o

Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz. S t a n o v i s k o Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz S t a n o v i s k o Konfederace zaměstnavatelských

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 OBSAH I. Úvod...3 II. Poznatky z jiných států...3 III. Stávající česká úprava východiska návrhu...5 IV. Navrhovaný

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více