Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300"

Transkript

1 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny, které čekají zaměstnavatele a zaměstnance aktuálně k 1. lednu Platnost daňové reformy byla prozatím ponechána na rok 2013 a v nejbližší době by ji měl projednávat Senát. Dalším osudem reformy se budeme zabývat v příštích číslech. Od 1. ledna 2012 musí zaměstnavatelé počítat s rozdílnou výší maximálních vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění. K tomu je třeba vzít v úvahu i změny v odvodech pojištění u jednatelů, společníků nebo členů kolektivních orgánů právnických osob. Tato změna by měla přispět k vyjasnění situace ohledně zacházení s odměnami jmenovaných osob a zároveň by měla poskytnout potřebnou jistotu subjektům těchto obchodně právních vztahů jak v oblasti pojištění, tak v oblasti daňové. Za zmínku určitě stojí i znovuzavedení institutu přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli do zákoníku práce: zaměstnavatelé již nebudou muset řešit otázku agenturního zaměstnání při zapůjčení zaměstnance.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát Novely zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa bude nyní projednávat Senát. Zákon by měl být účinný od roku 2013, očekává se však odklad účinnosti na rok GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem ministerstva financí D-300 základním výkladovým nástrojem pro zákon o daních z příjmů. Nový výklad se použije již pro zdaňovací období započatá v roce Změny, které se dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců od roku 2012 Sleva na dítě se zvyšuje na Kč a sleva na poplatníka na Kč. Odměny členů statutárních orgánů budou podléhat sociálnímu pojištění a pro zaměstnavatele budou daňově uznatelným nákladem. Zpevněné plochy jako předmět daně z pozemků: úspora 50 % nebo 25násobné zdražení? Novela zákona o dani z nemovitostí zavádí od roku 2012 zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti ve výši 5 Kč/m2 nebo 1 Kč/m2. GFŘ: Informace k lokálnímu reverse-charge u stavebních a montážních prací Od 1. ledna 2012 se začne uplatňovat tzv. reverse-charge u stavebních a montážních prací poskytovaných mezi dvěma plátci DPH. U těchto plnění bude DPH povinen přiznat a zaplatit jejich příjemce. Prezidentské veto návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Sněmovna pravděpodobně přehlasuje Mezi protiprávní jednání, za která bude právnická osoba moci být od roku 2012 trestně stíhaná, patří například zkrácení daně, neodvedení povinného pojistného, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, pletichy při zadání veřejné zakázky nebo trestné činy v oblasti životního prostředí. JUDIKATURA Ústavní soud připustil provádění namátkových daňových kontrol Ústavní soud v nedávném rozsudku výslovně připustil možnost namátkových daňových kontrol, tedy kontrol bez jakéhokoli konkrétního podezření na nesprávné odvedení daně. SDEU: Platné hospodářské důvody fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny Podle SDEU jsou jen soudy jednotlivých členských států oprávněny posoudit, zda se přeměna společností uskutečnila pouze za účelem eliminace daňových povinností. NOVINKY Z EU Novelizace směrnice EU o úrocích a licenčních poplatcích Návrh novely směrnice EU o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami snižuje pro účely osvobození od srážkové daně hranici podílu na kapitálu či hlasovacích právech ze současných 25 % na 10 %. SLOVENSKO Povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami od 1. januára 2012 Slovenští plátci DPH budou od ledna 2012 povinně komunikovat se správcem daně výlučně elektronicky.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát Novely zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa bude nyní projednávat Senát. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení tisk 473. Navrhovaný odklad účinnosti celého zákona na rok 2014, na kterém se dohodla koalice, byl nakonec v průběhu projednávání stažen, a zákon by tak měl být účinný od roku Přesto lze očekávat, že k posunutí účinnosti zákona na rok 2014 dojde. Novela zákona o loteriích by měla začít platit již od 1. ledna Dále shrnujeme nejpodstatnější změny, které novely přinášejí: Komplexní osvobození dividend vyplácených fyzickým i právnickým osobám v tuzemsku i do zahraničí s určitými výjimkami. Prodloužení časového testu držby cenného papíru z 6 měsíců na 3 roky pro účely osvobození. Zároveň bude zavedena hranice Kč ročně, do které bude příjem z prodeje cenných papírů zcela osvobozen. Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně pro fyzické osoby na 19 %. Zrušení daňového zvýhodnění některých zaměstnaneckých benefitů a zavedení roční slevy na dani pro zaměstnance ve výši Kč. Zachování daňového zvýhodnění stravenek. Snížení maximálního limitu pro odpočet hypotéčních úroků na Kč ročně. Přesunutí dvou procentních bodů ze sazby zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem do sazby odváděné zaměstnancem (bude tedy platit 6,5 % pro zaměstnance a 7 % pro zaměstnavatele). Zavedení daně z úhrnu mezd pro zaměstnavatele namísto plateb sociálního a zdravotního pojištění (sazba 32,4 %). Maximální základ ve výši 48násobku průměrné měsíční mzdy bude uplatňován v úhrnu za všechny zaměstnance. Zachování slevy na dani z titulu investičních pobídek. Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám. Rozšíření možnosti tvorby bankovních daňových opravných položek pro pohledávky za dlužníky se sídlem mimo EU. Snížení sazby daně pro fondy kolektivního investování na nulu a zavedení zvláštní srážkové daně ve výši 19 % při výplatě zisku fondy kolektivního investování ve prospěch investorů právnických osob. Snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč. Zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti. Zavedení odvodu z loterií a jiných podobných her a zrušení osvobození od daně z příjmů loterijních společností (od r. 2012). Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.:

4 GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem ministerstva financí D-300. Tento pokyn byl zveřejněn na webových stránkách daňové správy i ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2011. Text obsahuje poměrně mnoho změn. Řada z nich je technického rázu, přičemž text pokynu se mění v souladu se stávajícím zněním daňových i jiných předpisů. V některých oblastech však dochází k poměrně významnému doplnění výkladu zákona o daních z příjmů či ke změně výkladu. Mezi tyto oblasti patří například: odměny členů statutárních orgánů a platby pojištění pro případ škody způsobené společnosti jednáním těchto osob výdaje přímo či nepřímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti pravidla nízké kapitalizace zaměstnanecké benefity uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění Nový výklad se použije již pro zdaňovací období započatá v roce Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Změny, které se dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců od roku 2012 Níže shrnujeme změny významné z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců, které vstoupí v platnost 1. ledna Upozorňujeme na to, že některé vycházejí z novely zákona o nemocenském pojištění, kterou dosud neprojednal Senát. Předpokládáme ovšem, že legislativní proces bude završen do konce roku V roce 2012 zůstává zachována superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Sleva na dítě se zvyšuje na Kč (z Kč) a sleva na poplatníka na Kč (z Kč). Všem složkám sociálního pojištění (tj. nemocenskému, důchodovému i pojištění na nezaměstnanost) budou nově podléhat společníci a jednatelé společností s ručením omezeným (dosud pouze důchodovému pojištění). Rovněž členové kolektivních orgánů právnických osob (představenstvo, dozorčí rada) budou nově podléhat sociálnímu pojištění (doposud pouze zdravotnímu pojištění). Zaměstnavatelé jsou povinni oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nástup těchto osob do funkce, pokud mají za tuto činnost dohodnutou od ledna 2012 odměnu minimálně Kč měsíčně a dosud nebyli účastni sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu nebo z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele u dané společnosti. Pokud jednatelé či členové orgánů právnických osob mají se společností také zaměstnanecký vztah jako vedoucí zaměstnanci, podléhá jejich odměna dle novely obchodního zákoníku od

5 roku 2012 schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou. Pokud souběh funkce a zaměstnání trval v roce 2011 a bude pokračovat i v roce 2012, doporučujeme společnostem, aby se valná hromada či dozorčí rada sešla ještě do konce roku 2011 a mzdy těchto vedoucích pracovníků schválila. U dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní limit 150 hodin na 300 hodin ročně. Tyto dohody budou nově podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění, pokud příjem přesáhne Kč měsíčně. Zaměstnavatel bude podávat přihlášku k pojištění, resp. oznámení o nástupu do zaměstnání obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu zpětně, tedy až v měsíci následujícím po měsíci, za který zaměstnanci účast na pojištění vznikla, tj. kdy mu byl zúčtován stanovený příjem. Těmto zaměstnancům proto může vzniknout i nárok na náhradu mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za dané období. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude činit Kč (48násobek průměrné mzdy). Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude činit Kč (72násobek průměrné mzdy). Odměny vyplácené kolektivním orgánům právnických osob (členům představenstva, dozorčí rady) budou pro vyplácející společnosti daňovým nákladem. Od roku 2012 budou zaměstnavatelé nově povinni krátit zaměstnanci stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě (tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře jsou však nadále oprávnění uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu. Nižší krácení ovšem bude mít daňový dopad na zaměstnance: rozdíl bude považován za jeho zdanitelný příjem. Od ledna 2012 si budou zaměstnavatelé moci zapůjčovat své zaměstnance, aniž by museli mít povolení k agenturnímu zaměstnávání. Do zákoníku práce se totiž vrací institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Dočasně bude možné přidělit zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu. Zaměstnavatel tak bude moci přefakturovat pouze mzdové náklady, případně cestovní náhrady. Tzv. švarcsystém, tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, bude od ledna 2012 postižitelný jako nelegální práce. Zjistí-li úřady, že zaměstnavatel používá švarcsystém, pocítí zaměstnavatel důsledky nejenom v oblasti daní a pojistného, jak je tomu v současné době, ale i ve formě pokut podle zákona o zaměstnanosti. Sankce pro zaměstnavatele se zvyšuje na dvojnásobek současné maximální pokuty, tj. až na 10 milionů korun (minimálně 250 tisíc korun), a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun (nyní může za výkon nelegální práce dostat pokutu v maximální výši 10 tisíc korun). Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Martin Hrdlík, tel.: Zpevněné plochy jako předmět daně z pozemků: úspora 50 % nebo 25násobné zdražení? Blíží se datum účinnosti novely zákona o dani z nemovitostí (č. 212/2011 Sb.), která zavádí zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Zavedení této nové sazby od 1. ledna 2012 pro určitý typ pozemku je reakcí na léta trvající nejasnosti a spory, které se dostaly i před správní soudy. Podstatou sporů bylo, zda určitá

6 plošná stavba provedená na pozemku je samostatnou nemovitou věcí oddělenou od pozemku, nebo zda se jedná o neoddělitelnou součást pozemku. Pro poplatníky bylo toto rozlišení velmi důležité, neboť sazba daně z pozemků je mnohem nižší, než sazba daně ze staveb. Nově zavedená sazba daně u zpevněných ploch pozemků činí 5 Kč/m2 nebo 1 Kč/m2, pokud plocha slouží k zemědělské prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství. Poplatníkům, kteří danou nemovitost dosud vykazovali jako stavbu a nyní ji přeřadí pod zpevněnou plochu pozemku, se daň z nemovitosti sníží na 50 %. Poplatníci, kteří nemovitost zpevněnou plochu pozemku evidují jako pozemek, budou v roce 2012 na druhou stranu muset zaplatit daň z nemovitosti 25krát vyšší než v roce 2011 (zvýšení sazby z 0,20 Kč na 5 Kč). Jelikož přeřazení dané nemovitosti do kategorie zpevněných ploch představuje změnu okolností rozhodných pro stanovení daně, musí poplatník podat na rok 2012 daňové přiznání, a to nejpozději do 31. ledna Je však třeba upozornit na skutečnost, že novela zákona i sdělení Generálního finančního ředitelství k této novele (vydané 15. listopadu 2011) nerozlišují mezi stavbou ve smyslu občanskoprávním (což je podstatný aspekt pro zařazení pod daň ze staveb nebo pod daň z pozemků) a stavbou ve smyslu stavebního zákona. Proto je sdělení GFŘ poněkud zavádějící a v praxi se poplatník v konkrétní situaci pravděpodobně nevyhne výkladovým problémům. Nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí jako Ostatní plocha nebo Zastavěná plocha a nádvoří může v podstatě v závislosti na okolnostech náležet z hlediska daně z nemovitostí do následujících kategorií: stavba (sazba daně ze staveb užívaných k podnikatelské činnosti 10 Kč/m2, resp. 2 Kč v případě zemědělské a lesní činnosti) zpevněná plocha pozemku (sazba daně z pozemku 5 Kč/m2, resp. 1 Kč v případě zemědělské a lesní činnosti) ostatní plocha (sazba daně z pozemku 0,20 Kč/m2) stavba vyjmutá ze zdanění (například některé druhy komunikací) Před podáním přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 proto doporučujeme v předstihu prověřit přesný charakter všech pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí jako Ostatní plocha nebo Zastavěná plocha a nádvoří. Naši odborníci Vám rádi pomohou při správné aplikaci příslušné sazby daně z nemovitostí v souladu se zákonem a výkladem GFŘ. Michaela Thelenová, tel.: Jan Šimek, tel.: GFŘ: Informace k lokálnímu reverse-charge u stavebních a montážních prací Od 1. ledna 2012 se začne uplatňovat systém přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse-charge, u stavebních a montážních prací poskytovaných mezi dvěma plátci DPH. U těchto plnění bude DPH

7 povinen přiznat a zaplatit jejich příjemce. Tento systém se již dnes aplikuje u dodávek šrotu a odpadu, zlata a emisních povolenek. Nový režim, který se dotkne významného počtu plátců, je s blížící se účinností předmětem mnoha diskusí. Objevuje se tak řada dotazů na nejasnosti v této oblasti. Generální finanční ředitelství proto začátkem listopadu vydalo k dané problematice podrobnou informaci. Z této informace vyjímáme zejména následující: Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce u dodávek jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost. Pokud by odběratel pořizoval dodávku výlučně pro svou soukromou potřebu nebo pro plnění, které není předmětem daně, lokální reverse-charge se nepoužije a daň na výstupu bude odvádět dodavatel. V nejasných situacích doporučujeme, aby dodavatelé vyžadovali od zákazníka písemné prohlášení, v jaké souvislosti přijaté plnění použije. Odběratel by měl věnovat zvýšenou pozornost přijatým fakturám za stavební a montážní práce, které by nebyly vystaveny v režimu reverse-charge (dodavatel by uplatnil DPH). Nesprávné použití klasického režimu by vedlo k tomu, že by odběratel neměl nárok na odpočet DPH uvedené na faktuře. GFŘ uvádí několik příkladů služeb, u kterých se lokální reverse-charge uplatní, a u kterých nikoli. Výčet nicméně není úplný a stejně jako zákon odkazuje pouze na klasifikaci Českého statistického úřadu CZ-CPA. U záloh přijatých do 31. prosince 2011 se uplatní dosavadní postup tj. daň musí dodavatel odvést při přijetí platby. Systém reverse-charge se pak použije při vyúčtování zálohy jen na základ daně stanovený jako rozdíl mezi celkovou cenou plnění (bez DPH) a platbami přijatými před 31. prosincem 2011, z nichž již daň byla odvedena. Ze záloh přijatých po 31. prosinci 2011 již dodavatelé nebudou muset odvádět DPH na výstupu. Jak dodavatel, tak odběratel mají povinnost vést zvláštní evidenci poskytnutých, resp. přijatých stavebních a montážních prací. Výpis z této evidence musí podávat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO (webová aplikace České daňové správy) či datové schránky. Informace GFŘ upřesňuje, že tato plnění budou v evidenci vykazována pod kódem 4, přičemž nebude nutné vyplňovat kolonku Rozsah plnění. Zároveň dochází ke změně této evidence při dodání šrotu a odpadu (veškerá plnění budou vykazována pod kódem 5). Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Prezidentské veto návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Sněmovna pravděpodobně přehlasuje Podle nového zákona bude trestným činem právnické osoby takové protiprávní jednání, které je spácháno jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Právnické osoby budou moci být postihovány jen za trestné činy výslovně v zákoně uvedené. Mezi ty patří například zkrácení daně, neodvedení povinného pojistného, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, pletichy při zadání

8 veřejné zakázky nebo trestné činy v oblasti životního prostředí. Jako trest hrozí právnickým osobám např. pokuta, zákaz činnosti, propadnutí majetku či zákaz přijímání dotací. Trestní odpovědnost právnické osoby je dána, pokud této právnické osobě lze přičítat protiprávní jednání určitých fyzických osob. Taková situace může nastat, pokud se protiprávního jednání dopustí statutární orgán nebo jeho člen, osoby, které v rámci dané právnické osoby vykonávají řídící a kontrolní činnosti (zejména management společnosti), anebo osoby, které mají vliv na řízení právnické osoby. Právnické osobě lze také přičítat protiprávní jednání jejích zaměstnanců, a to tehdy, pokud: se zaměstnanec protiprávního jednání dopustí na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu statutárního orgánu nebo osob vykovávajících řídící a kontrolní činnost; výše uvedené řídící osoby neprovedly taková opatření, která měly podle právních předpisů provést nebo jejichž provedení lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nepřímo vytváří tlak na úroveň řízení rizik na straně právnických osob. Je však také třeba zdůraznit, že za určité jednání může být zároveň trestněprávně postižena jak právnická osoba, které lze takové jednání přičíst, tak i fyzická osoba, která se jej sama dopustila. Zároveň ale také platí, že právnická osoba může být trestně-právně postihována i tehdy, nezjistí-li se, která fyzická osoba se trestného činu dopustila. I přesto, že prezident republiky uplatnil u návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob právo veta, lze očekávat, že zákon nabude účinnosti na počátku roku Poslanecká sněmovna již totiž do svého prosincového programu zařadila nové hlasování o tomto návrhu zákona a prezidentské veto pravděpodobně přehlasuje. Martin Kofroň, tel.: Eva Doložílková, tel.: JUDIKATURA Ústavní soud připustil provádění namátkových daňových kontrol Před třemi lety vzbudilo pozornost rozhodnutí, v němž Ústavní soud vyslovil názor, že správce daně nemůže provést daňovou kontrolu, aniž by měl konkrétní podezření, že daňový subjekt odvedl nižší daň, než měl. Tento názor Ústavního soudu však nebyl následně reflektován ani správními soudy při rozhodování daňových sporů, ani správci daně při zahajování daňových kontrol. Sám Ústavní soud nyní ve svém stanovisku (Pl.ÚS-st. 33/11) z 8. listopadu 2011 svůj dřívější názor korigoval a výslovně připustil, že daňové kontroly je možno provádět namátkově, tedy bez jakéhokoli konkrétního podezření na nesprávné odvedení daně. Zároveň však také zdůraznil, že správce daně nemůže daňovou kontrolu zahájit šikanózně, tedy např. tak, že ji zahájí formálně před koncem roku pouze za účelem prodloužení lhůty pro vyměření daně.

9 Podobně jako před třemi lety nebylo ani toto poslední stanovisko Ústavního soudu jednomyslné. Vzhledem k tomu, že nyní se touto otázkou zabýval kolektiv všech soudců Ústavního soudu (nikoli pouze jeden ze senátů Ústavního soudu), jsou však již další změny názoru Ústavního soudu nepravděpodobné. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: SDEU: Platné hospodářské důvody fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny Soudní dvůr EU se v jednom ze svých nedávných rozsudků zabýval otázkou, za jakých okolností může správce daně odmítnout uplatnění principu tzv. daňové neutrality fúze (rozsudek ze dne 10. listopadu 2011 C-126/10). Předmětný rozsudek SDEU vychází z interpretace ustanovení směrnice EU o fúzích, které bylo převzato také do úpravy daňové neutrality přeměn v českém zákoně o daních z příjmů. Cílem tohoto ustanovení je vyloučit uplatnění daňové neutrality u přeměn provedených primárně za účelem dosažení daňových výhod, nikoli z ekonomických důvodů. Daný případ se týkal fúze portugalské společnosti Foggia a jejích tří dceřiných společností. Společnost Foggia požádala portugalského správce daně o souhlas s uplatněním nevyčerpaných daňových ztrát svých dceřiných společností po fúzi. Tento souhlas však obdržela pouze ve vztahu ke dvěma dceřiným společnostem, které držely podíly v dalších společnostech ve skupině. U třetí společnosti správce daně žádost zamítl s tím, že tato společnost nevlastnila v letech, v nichž ztráty vznikly, žádné podíly na dalších společnostech a neměla prakticky žádný příjem, pouze investovala do cenných papírů. Původ daňových ztrát této společnosti byl podle portugalského správce daně navíc nejasný. SDEU ve svém rozsudku potvrdil, že na základě všech skutečností uvedených portugalským správcem daně může tento správce oprávněně předpokládat, že fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny není prováděna z platných ekonomických důvodů. Je tomu tak přesto, že sloučením společností ve skupině zpravidla dochází ke snížení administrativních nákladů. Posoudit, zda přeměna proběhla v určitém případě pouze za účelem eliminace daňových povinností, jsou podle SDEU oprávněny jen soudy jednotlivých členských států. Závěry těchto národních soudů by však neměly vycházet pouze z obecně formulovaných předpokladů, ale měly by se opírat o konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Stejně jako evropský považuje i český zákonodárce za ekonomické důvody potřebu restrukturalizace a zefektivnění činnosti dotčených společností. Kritéria, kterými se v daném rozsudku SDEU zabýval, jsou tedy relevantní i pro posuzování daňového režimu přeměn v České republice. Martin Houska, tel.: Eva Doložílková, tel.: Eva Mikulášková, tel.:

10 NOVINKY Z EU Novelizace směrnice EU o úrocích a licenčních poplatcích V listopadu zveřejnila Evropská komise návrh novelizace směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků placených mezi spojenými společnostmi. Zásady této směrnice jsou zakotveny v zákoně o daních z příjmů již od roku V důsledku implementace této směrnice jsou úroky a licenční poplatky hrazené mezi spojenými společnostmi z různých členských států osvobozeny od daně u zdroje. Pod pojem spojené společnosti dnes spadají společnosti ve vztahu matka-dcera nebo sesterské společnosti, jejichž podíl na kapitálu či hlasovacích právech činí alespoň 25 %. Text předložený Evropskou komisí obsahuje tyto změny: Rozšíření směrnice na další typy společností v podstatě shodně se směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, včetně zahrnutí Evropské společnosti a Evropského družstva. Snížení hranice podílu na kapitálu či hlasovacích právech opět shodně se směrnicí o mateřských a dceřiných společnostech na 10 %. Rozšíření definice spojené osoby tak, aby zahrnovala i nepřímý podíl na kapitálu či hlasovacích právech. Zpřísnění podmínek pro osvobození u zdroje rozšíření o podmínku stanovující, že úrok či licenční poplatek musí podléhat na straně příjemce zdanění v zemi rezidence. Upřesnění, za jakých podmínek může být platba úroku a licenčního poplatku osvobozena u zdroje, pokud jsou tyto vypláceny stálou provozovnou. Evropská komise navrhuje jako datum transpozice směrnice do lokálního práva členských států 1. leden 2012, přičemž účinnosti by směrnice měla nabýt 1. ledna Vzhledem k tomu, že se členské státy k návrhu směrnice dosud nevyjádřily a také s ohledem na malý časový prostor nepředpokládáme, že navržené datum bude schváleno. Martin Houska, tel.: Lenka Fialková, tel.: SLOVENSKO Povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami od 1. januára 2012 Podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) vznikne platiteľom DPH (okrem nich aj daňovým poradcom a advokátom za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní) povinnosť doručovať podania výlučne elektronickými prostriedkami.

11 Táto povinnosť sa bude týkať doručovania všetkých písomností (napr. oznámení, odvolaní atď.), t.j. nielen daňových priznaní. Podanie je možno uskutočniť dvoma spôsobmi: a) s využitím zaručeného elektronického podpisu b) bez zaručeného elektronického podpisu na základe písomnej dohody so správcom dane o elektronickom doručovaní. Ak sa daňový subjekt rozhodne doručovať správcovi dane podania, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive, ktorého vzor bude zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva a súčasne uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Obsahom dohody budú najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia. Uvedené subjekty budú povinné doručovať podania elektronickými prostriedkami správcovi dane od 1. januára Ustanovenia daňového poriadku o elektronickej komunikácii s daňovými subjektmi zo strany správcu dane nadobudnú účinnosť 1. januára 2013 Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Dálniční známky na rok 2012 zdražily ve srovnání s letošním rokem o cca 25 %. Vláda schválila novelu živnostenského zákona, která by měla snížit administrativní zátěž podnikatelů. Francie a Česká republika musí urychleně přizpůsobit své předpisy v oblasti obnovitelných zdrojů energie předpisům evropským. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce ze strany Evropské komise. Ve Sbírce zákonů byly publikovány tyto zákony: o Novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (č. 353/2011 Sb.) o Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (č. 355/2011 Sb.) o Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 358/20011 Sb.) o Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (č. 359/2011) o Novela zákoníku práce (č. 365/2011Sb.) o Novela zákona o zaměstnanosti (č. 367/2011 Sb.) o Novela zákona o dani z přidané hodnoty (č. 370/2011 Sb.) Ve Sbírce mezinárodních smluv bylo publikováno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění (99/2011 Sb. m. s.). Česká správa sociálního zabezpečení očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy bude na konci roku 2011 ukončen provoz transakční části Portálu veřejné správy. Jelikož tento systém využívá řada klientů ČSSZ k elektronickému podávání formulářů, ČSSZ upozorňuje na nový systém přenosu s názvem Veřejné rozhraní pro e Podání.

12 Česká republika a Republika San Marino podepsaly v Praze dne 25. listopadu 2011 Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta republiky. Vláda předložila sněmovně novelu zákona o bankách, v níž navrhuje změnu přístupu k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice. Rada EU přijala přepracované znění směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Generální finanční ředitelství začalo rozesílat informaci v individuálních dopisech daňovým subjektům, u nichž se předpokládá, že přejdou pod působnost Specializovaného finančního úřadu. Podle těchto dopisů budou oznámení o přeregistraci zasílána po 1. lednu Do dne přeregistrace mají takové subjekty směřovat veškeré platby daní na účty dosavadního správce daně. Informace o bankovních účtech SFÚ budou zveřejněny již v průběhu prosince 2011 na internetových stránkách české daňové správy a ve Finančním zpravodaji. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 2 I KVĚTEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si dovolujeme Vás informovat o dalších přijatých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 10_2011 prosinec

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

prosinec 2013 Vážení čtenáři,

prosinec 2013 Vážení čtenáři, prosinec 2013 Vážení čtenáři, nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu, která novelizují daňové zákony s účinností od 1. ledna 2014. O úpravě daňových zákonů jsme Vás informovali

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více