Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300"

Transkript

1 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny, které čekají zaměstnavatele a zaměstnance aktuálně k 1. lednu Platnost daňové reformy byla prozatím ponechána na rok 2013 a v nejbližší době by ji měl projednávat Senát. Dalším osudem reformy se budeme zabývat v příštích číslech. Od 1. ledna 2012 musí zaměstnavatelé počítat s rozdílnou výší maximálních vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění. K tomu je třeba vzít v úvahu i změny v odvodech pojištění u jednatelů, společníků nebo členů kolektivních orgánů právnických osob. Tato změna by měla přispět k vyjasnění situace ohledně zacházení s odměnami jmenovaných osob a zároveň by měla poskytnout potřebnou jistotu subjektům těchto obchodně právních vztahů jak v oblasti pojištění, tak v oblasti daňové. Za zmínku určitě stojí i znovuzavedení institutu přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli do zákoníku práce: zaměstnavatelé již nebudou muset řešit otázku agenturního zaměstnání při zapůjčení zaměstnance.

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát Novely zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa bude nyní projednávat Senát. Zákon by měl být účinný od roku 2013, očekává se však odklad účinnosti na rok GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem ministerstva financí D-300 základním výkladovým nástrojem pro zákon o daních z příjmů. Nový výklad se použije již pro zdaňovací období započatá v roce Změny, které se dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců od roku 2012 Sleva na dítě se zvyšuje na Kč a sleva na poplatníka na Kč. Odměny členů statutárních orgánů budou podléhat sociálnímu pojištění a pro zaměstnavatele budou daňově uznatelným nákladem. Zpevněné plochy jako předmět daně z pozemků: úspora 50 % nebo 25násobné zdražení? Novela zákona o dani z nemovitostí zavádí od roku 2012 zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti ve výši 5 Kč/m2 nebo 1 Kč/m2. GFŘ: Informace k lokálnímu reverse-charge u stavebních a montážních prací Od 1. ledna 2012 se začne uplatňovat tzv. reverse-charge u stavebních a montážních prací poskytovaných mezi dvěma plátci DPH. U těchto plnění bude DPH povinen přiznat a zaplatit jejich příjemce. Prezidentské veto návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Sněmovna pravděpodobně přehlasuje Mezi protiprávní jednání, za která bude právnická osoba moci být od roku 2012 trestně stíhaná, patří například zkrácení daně, neodvedení povinného pojistného, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, pletichy při zadání veřejné zakázky nebo trestné činy v oblasti životního prostředí. JUDIKATURA Ústavní soud připustil provádění namátkových daňových kontrol Ústavní soud v nedávném rozsudku výslovně připustil možnost namátkových daňových kontrol, tedy kontrol bez jakéhokoli konkrétního podezření na nesprávné odvedení daně. SDEU: Platné hospodářské důvody fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny Podle SDEU jsou jen soudy jednotlivých členských států oprávněny posoudit, zda se přeměna společností uskutečnila pouze za účelem eliminace daňových povinností. NOVINKY Z EU Novelizace směrnice EU o úrocích a licenčních poplatcích Návrh novely směrnice EU o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami snižuje pro účely osvobození od srážkové daně hranici podílu na kapitálu či hlasovacích právech ze současných 25 % na 10 %. SLOVENSKO Povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami od 1. januára 2012 Slovenští plátci DPH budou od ledna 2012 povinně komunikovat se správcem daně výlučně elektronicky.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát Novely zákonů souvisejících se zavedením Jednoho inkasního místa bude nyní projednávat Senát. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení tisk 473. Navrhovaný odklad účinnosti celého zákona na rok 2014, na kterém se dohodla koalice, byl nakonec v průběhu projednávání stažen, a zákon by tak měl být účinný od roku Přesto lze očekávat, že k posunutí účinnosti zákona na rok 2014 dojde. Novela zákona o loteriích by měla začít platit již od 1. ledna Dále shrnujeme nejpodstatnější změny, které novely přinášejí: Komplexní osvobození dividend vyplácených fyzickým i právnickým osobám v tuzemsku i do zahraničí s určitými výjimkami. Prodloužení časového testu držby cenného papíru z 6 měsíců na 3 roky pro účely osvobození. Zároveň bude zavedena hranice Kč ročně, do které bude příjem z prodeje cenných papírů zcela osvobozen. Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení sazby daně pro fyzické osoby na 19 %. Zrušení daňového zvýhodnění některých zaměstnaneckých benefitů a zavedení roční slevy na dani pro zaměstnance ve výši Kč. Zachování daňového zvýhodnění stravenek. Snížení maximálního limitu pro odpočet hypotéčních úroků na Kč ročně. Přesunutí dvou procentních bodů ze sazby zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem do sazby odváděné zaměstnancem (bude tedy platit 6,5 % pro zaměstnance a 7 % pro zaměstnavatele). Zavedení daně z úhrnu mezd pro zaměstnavatele namísto plateb sociálního a zdravotního pojištění (sazba 32,4 %). Maximální základ ve výši 48násobku průměrné měsíční mzdy bude uplatňován v úhrnu za všechny zaměstnance. Zachování slevy na dani z titulu investičních pobídek. Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám. Rozšíření možnosti tvorby bankovních daňových opravných položek pro pohledávky za dlužníky se sídlem mimo EU. Snížení sazby daně pro fondy kolektivního investování na nulu a zavedení zvláštní srážkové daně ve výši 19 % při výplatě zisku fondy kolektivního investování ve prospěch investorů právnických osob. Snížení výše obratu pro povinnou registraci k DPH z Kč na Kč. Zrušení osvobození od daně z převodu nemovitostí u vkladů nemovitostí do základního kapitálu dceřiné společnosti. Zavedení odvodu z loterií a jiných podobných her a zrušení osvobození od daně z příjmů loterijních společností (od r. 2012). Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.:

4 GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 Generální finanční ředitelství publikovalo pokyn D-6, který je novelizovaným pokynem ministerstva financí D-300. Tento pokyn byl zveřejněn na webových stránkách daňové správy i ve Finančním zpravodaji MF č. 7/2011. Text obsahuje poměrně mnoho změn. Řada z nich je technického rázu, přičemž text pokynu se mění v souladu se stávajícím zněním daňových i jiných předpisů. V některých oblastech však dochází k poměrně významnému doplnění výkladu zákona o daních z příjmů či ke změně výkladu. Mezi tyto oblasti patří například: odměny členů statutárních orgánů a platby pojištění pro případ škody způsobené společnosti jednáním těchto osob výdaje přímo či nepřímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti pravidla nízké kapitalizace zaměstnanecké benefity uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění Nový výklad se použije již pro zdaňovací období započatá v roce Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Změny, které se dotknou zaměstnavatelů a zaměstnanců od roku 2012 Níže shrnujeme změny významné z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců, které vstoupí v platnost 1. ledna Upozorňujeme na to, že některé vycházejí z novely zákona o nemocenském pojištění, kterou dosud neprojednal Senát. Předpokládáme ovšem, že legislativní proces bude završen do konce roku V roce 2012 zůstává zachována superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Sleva na dítě se zvyšuje na Kč (z Kč) a sleva na poplatníka na Kč (z Kč). Všem složkám sociálního pojištění (tj. nemocenskému, důchodovému i pojištění na nezaměstnanost) budou nově podléhat společníci a jednatelé společností s ručením omezeným (dosud pouze důchodovému pojištění). Rovněž členové kolektivních orgánů právnických osob (představenstvo, dozorčí rada) budou nově podléhat sociálnímu pojištění (doposud pouze zdravotnímu pojištění). Zaměstnavatelé jsou povinni oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nástup těchto osob do funkce, pokud mají za tuto činnost dohodnutou od ledna 2012 odměnu minimálně Kč měsíčně a dosud nebyli účastni sociálního pojištění z titulu pracovněprávního vztahu nebo z titulu smlouvy o výkonu funkce jednatele u dané společnosti. Pokud jednatelé či členové orgánů právnických osob mají se společností také zaměstnanecký vztah jako vedoucí zaměstnanci, podléhá jejich odměna dle novely obchodního zákoníku od

5 roku 2012 schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou. Pokud souběh funkce a zaměstnání trval v roce 2011 a bude pokračovat i v roce 2012, doporučujeme společnostem, aby se valná hromada či dozorčí rada sešla ještě do konce roku 2011 a mzdy těchto vedoucích pracovníků schválila. U dohod o provedení práce se zvyšuje dosavadní limit 150 hodin na 300 hodin ročně. Tyto dohody budou nově podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění, pokud příjem přesáhne Kč měsíčně. Zaměstnavatel bude podávat přihlášku k pojištění, resp. oznámení o nástupu do zaměstnání obdobně jako u zaměstnání malého rozsahu zpětně, tedy až v měsíci následujícím po měsíci, za který zaměstnanci účast na pojištění vznikla, tj. kdy mu byl zúčtován stanovený příjem. Těmto zaměstnancům proto může vzniknout i nárok na náhradu mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za dané období. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude činit Kč (48násobek průměrné mzdy). Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude činit Kč (72násobek průměrné mzdy). Odměny vyplácené kolektivním orgánům právnických osob (členům představenstva, dozorčí rady) budou pro vyplácející společnosti daňovým nákladem. Od roku 2012 budou zaměstnavatelé nově povinni krátit zaměstnanci stravné v případě bezplatného poskytnutí jídla na pracovní cestě (tuzemské i zahraniční), a to za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře jsou však nadále oprávnění uplatnit nižší než stanovené krácení stravného, ale pouze pokud tak výslovně určí nebo dohodnou před vysláním na pracovní cestu. Nižší krácení ovšem bude mít daňový dopad na zaměstnance: rozdíl bude považován za jeho zdanitelný příjem. Od ledna 2012 si budou zaměstnavatelé moci zapůjčovat své zaměstnance, aniž by museli mít povolení k agenturnímu zaměstnávání. Do zákoníku práce se totiž vrací institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Dočasně bude možné přidělit zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu. Zaměstnavatel tak bude moci přefakturovat pouze mzdové náklady, případně cestovní náhrady. Tzv. švarcsystém, tedy výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, bude od ledna 2012 postižitelný jako nelegální práce. Zjistí-li úřady, že zaměstnavatel používá švarcsystém, pocítí zaměstnavatel důsledky nejenom v oblasti daní a pojistného, jak je tomu v současné době, ale i ve formě pokut podle zákona o zaměstnanosti. Sankce pro zaměstnavatele se zvyšuje na dvojnásobek současné maximální pokuty, tj. až na 10 milionů korun (minimálně 250 tisíc korun), a pro fyzickou osobu, která bude nelegální práci vykonávat, až na 100 tisíc korun (nyní může za výkon nelegální práce dostat pokutu v maximální výši 10 tisíc korun). Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Martin Hrdlík, tel.: Zpevněné plochy jako předmět daně z pozemků: úspora 50 % nebo 25násobné zdražení? Blíží se datum účinnosti novely zákona o dani z nemovitostí (č. 212/2011 Sb.), která zavádí zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Zavedení této nové sazby od 1. ledna 2012 pro určitý typ pozemku je reakcí na léta trvající nejasnosti a spory, které se dostaly i před správní soudy. Podstatou sporů bylo, zda určitá

6 plošná stavba provedená na pozemku je samostatnou nemovitou věcí oddělenou od pozemku, nebo zda se jedná o neoddělitelnou součást pozemku. Pro poplatníky bylo toto rozlišení velmi důležité, neboť sazba daně z pozemků je mnohem nižší, než sazba daně ze staveb. Nově zavedená sazba daně u zpevněných ploch pozemků činí 5 Kč/m2 nebo 1 Kč/m2, pokud plocha slouží k zemědělské prvovýrobě, lesnímu a vodnímu hospodářství. Poplatníkům, kteří danou nemovitost dosud vykazovali jako stavbu a nyní ji přeřadí pod zpevněnou plochu pozemku, se daň z nemovitosti sníží na 50 %. Poplatníci, kteří nemovitost zpevněnou plochu pozemku evidují jako pozemek, budou v roce 2012 na druhou stranu muset zaplatit daň z nemovitosti 25krát vyšší než v roce 2011 (zvýšení sazby z 0,20 Kč na 5 Kč). Jelikož přeřazení dané nemovitosti do kategorie zpevněných ploch představuje změnu okolností rozhodných pro stanovení daně, musí poplatník podat na rok 2012 daňové přiznání, a to nejpozději do 31. ledna Je však třeba upozornit na skutečnost, že novela zákona i sdělení Generálního finančního ředitelství k této novele (vydané 15. listopadu 2011) nerozlišují mezi stavbou ve smyslu občanskoprávním (což je podstatný aspekt pro zařazení pod daň ze staveb nebo pod daň z pozemků) a stavbou ve smyslu stavebního zákona. Proto je sdělení GFŘ poněkud zavádějící a v praxi se poplatník v konkrétní situaci pravděpodobně nevyhne výkladovým problémům. Nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí jako Ostatní plocha nebo Zastavěná plocha a nádvoří může v podstatě v závislosti na okolnostech náležet z hlediska daně z nemovitostí do následujících kategorií: stavba (sazba daně ze staveb užívaných k podnikatelské činnosti 10 Kč/m2, resp. 2 Kč v případě zemědělské a lesní činnosti) zpevněná plocha pozemku (sazba daně z pozemku 5 Kč/m2, resp. 1 Kč v případě zemědělské a lesní činnosti) ostatní plocha (sazba daně z pozemku 0,20 Kč/m2) stavba vyjmutá ze zdanění (například některé druhy komunikací) Před podáním přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 proto doporučujeme v předstihu prověřit přesný charakter všech pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí jako Ostatní plocha nebo Zastavěná plocha a nádvoří. Naši odborníci Vám rádi pomohou při správné aplikaci příslušné sazby daně z nemovitostí v souladu se zákonem a výkladem GFŘ. Michaela Thelenová, tel.: Jan Šimek, tel.: GFŘ: Informace k lokálnímu reverse-charge u stavebních a montážních prací Od 1. ledna 2012 se začne uplatňovat systém přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse-charge, u stavebních a montážních prací poskytovaných mezi dvěma plátci DPH. U těchto plnění bude DPH

7 povinen přiznat a zaplatit jejich příjemce. Tento systém se již dnes aplikuje u dodávek šrotu a odpadu, zlata a emisních povolenek. Nový režim, který se dotkne významného počtu plátců, je s blížící se účinností předmětem mnoha diskusí. Objevuje se tak řada dotazů na nejasnosti v této oblasti. Generální finanční ředitelství proto začátkem listopadu vydalo k dané problematice podrobnou informaci. Z této informace vyjímáme zejména následující: Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce u dodávek jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost. Pokud by odběratel pořizoval dodávku výlučně pro svou soukromou potřebu nebo pro plnění, které není předmětem daně, lokální reverse-charge se nepoužije a daň na výstupu bude odvádět dodavatel. V nejasných situacích doporučujeme, aby dodavatelé vyžadovali od zákazníka písemné prohlášení, v jaké souvislosti přijaté plnění použije. Odběratel by měl věnovat zvýšenou pozornost přijatým fakturám za stavební a montážní práce, které by nebyly vystaveny v režimu reverse-charge (dodavatel by uplatnil DPH). Nesprávné použití klasického režimu by vedlo k tomu, že by odběratel neměl nárok na odpočet DPH uvedené na faktuře. GFŘ uvádí několik příkladů služeb, u kterých se lokální reverse-charge uplatní, a u kterých nikoli. Výčet nicméně není úplný a stejně jako zákon odkazuje pouze na klasifikaci Českého statistického úřadu CZ-CPA. U záloh přijatých do 31. prosince 2011 se uplatní dosavadní postup tj. daň musí dodavatel odvést při přijetí platby. Systém reverse-charge se pak použije při vyúčtování zálohy jen na základ daně stanovený jako rozdíl mezi celkovou cenou plnění (bez DPH) a platbami přijatými před 31. prosincem 2011, z nichž již daň byla odvedena. Ze záloh přijatých po 31. prosinci 2011 již dodavatelé nebudou muset odvádět DPH na výstupu. Jak dodavatel, tak odběratel mají povinnost vést zvláštní evidenci poskytnutých, resp. přijatých stavebních a montážních prací. Výpis z této evidence musí podávat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO (webová aplikace České daňové správy) či datové schránky. Informace GFŘ upřesňuje, že tato plnění budou v evidenci vykazována pod kódem 4, přičemž nebude nutné vyplňovat kolonku Rozsah plnění. Zároveň dochází ke změně této evidence při dodání šrotu a odpadu (veškerá plnění budou vykazována pod kódem 5). Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Prezidentské veto návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob Sněmovna pravděpodobně přehlasuje Podle nového zákona bude trestným činem právnické osoby takové protiprávní jednání, které je spácháno jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Právnické osoby budou moci být postihovány jen za trestné činy výslovně v zákoně uvedené. Mezi ty patří například zkrácení daně, neodvedení povinného pojistného, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, pletichy při zadání

8 veřejné zakázky nebo trestné činy v oblasti životního prostředí. Jako trest hrozí právnickým osobám např. pokuta, zákaz činnosti, propadnutí majetku či zákaz přijímání dotací. Trestní odpovědnost právnické osoby je dána, pokud této právnické osobě lze přičítat protiprávní jednání určitých fyzických osob. Taková situace může nastat, pokud se protiprávního jednání dopustí statutární orgán nebo jeho člen, osoby, které v rámci dané právnické osoby vykonávají řídící a kontrolní činnosti (zejména management společnosti), anebo osoby, které mají vliv na řízení právnické osoby. Právnické osobě lze také přičítat protiprávní jednání jejích zaměstnanců, a to tehdy, pokud: se zaměstnanec protiprávního jednání dopustí na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu statutárního orgánu nebo osob vykovávajících řídící a kontrolní činnost; výše uvedené řídící osoby neprovedly taková opatření, která měly podle právních předpisů provést nebo jejichž provedení lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nepřímo vytváří tlak na úroveň řízení rizik na straně právnických osob. Je však také třeba zdůraznit, že za určité jednání může být zároveň trestněprávně postižena jak právnická osoba, které lze takové jednání přičíst, tak i fyzická osoba, která se jej sama dopustila. Zároveň ale také platí, že právnická osoba může být trestně-právně postihována i tehdy, nezjistí-li se, která fyzická osoba se trestného činu dopustila. I přesto, že prezident republiky uplatnil u návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob právo veta, lze očekávat, že zákon nabude účinnosti na počátku roku Poslanecká sněmovna již totiž do svého prosincového programu zařadila nové hlasování o tomto návrhu zákona a prezidentské veto pravděpodobně přehlasuje. Martin Kofroň, tel.: Eva Doložílková, tel.: JUDIKATURA Ústavní soud připustil provádění namátkových daňových kontrol Před třemi lety vzbudilo pozornost rozhodnutí, v němž Ústavní soud vyslovil názor, že správce daně nemůže provést daňovou kontrolu, aniž by měl konkrétní podezření, že daňový subjekt odvedl nižší daň, než měl. Tento názor Ústavního soudu však nebyl následně reflektován ani správními soudy při rozhodování daňových sporů, ani správci daně při zahajování daňových kontrol. Sám Ústavní soud nyní ve svém stanovisku (Pl.ÚS-st. 33/11) z 8. listopadu 2011 svůj dřívější názor korigoval a výslovně připustil, že daňové kontroly je možno provádět namátkově, tedy bez jakéhokoli konkrétního podezření na nesprávné odvedení daně. Zároveň však také zdůraznil, že správce daně nemůže daňovou kontrolu zahájit šikanózně, tedy např. tak, že ji zahájí formálně před koncem roku pouze za účelem prodloužení lhůty pro vyměření daně.

9 Podobně jako před třemi lety nebylo ani toto poslední stanovisko Ústavního soudu jednomyslné. Vzhledem k tomu, že nyní se touto otázkou zabýval kolektiv všech soudců Ústavního soudu (nikoli pouze jeden ze senátů Ústavního soudu), jsou však již další změny názoru Ústavního soudu nepravděpodobné. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.: SDEU: Platné hospodářské důvody fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny Soudní dvůr EU se v jednom ze svých nedávných rozsudků zabýval otázkou, za jakých okolností může správce daně odmítnout uplatnění principu tzv. daňové neutrality fúze (rozsudek ze dne 10. listopadu 2011 C-126/10). Předmětný rozsudek SDEU vychází z interpretace ustanovení směrnice EU o fúzích, které bylo převzato také do úpravy daňové neutrality přeměn v českém zákoně o daních z příjmů. Cílem tohoto ustanovení je vyloučit uplatnění daňové neutrality u přeměn provedených primárně za účelem dosažení daňových výhod, nikoli z ekonomických důvodů. Daný případ se týkal fúze portugalské společnosti Foggia a jejích tří dceřiných společností. Společnost Foggia požádala portugalského správce daně o souhlas s uplatněním nevyčerpaných daňových ztrát svých dceřiných společností po fúzi. Tento souhlas však obdržela pouze ve vztahu ke dvěma dceřiným společnostem, které držely podíly v dalších společnostech ve skupině. U třetí společnosti správce daně žádost zamítl s tím, že tato společnost nevlastnila v letech, v nichž ztráty vznikly, žádné podíly na dalších společnostech a neměla prakticky žádný příjem, pouze investovala do cenných papírů. Původ daňových ztrát této společnosti byl podle portugalského správce daně navíc nejasný. SDEU ve svém rozsudku potvrdil, že na základě všech skutečností uvedených portugalským správcem daně může tento správce oprávněně předpokládat, že fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny není prováděna z platných ekonomických důvodů. Je tomu tak přesto, že sloučením společností ve skupině zpravidla dochází ke snížení administrativních nákladů. Posoudit, zda přeměna proběhla v určitém případě pouze za účelem eliminace daňových povinností, jsou podle SDEU oprávněny jen soudy jednotlivých členských států. Závěry těchto národních soudů by však neměly vycházet pouze z obecně formulovaných předpokladů, ale měly by se opírat o konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Stejně jako evropský považuje i český zákonodárce za ekonomické důvody potřebu restrukturalizace a zefektivnění činnosti dotčených společností. Kritéria, kterými se v daném rozsudku SDEU zabýval, jsou tedy relevantní i pro posuzování daňového režimu přeměn v České republice. Martin Houska, tel.: Eva Doložílková, tel.: Eva Mikulášková, tel.:

10 NOVINKY Z EU Novelizace směrnice EU o úrocích a licenčních poplatcích V listopadu zveřejnila Evropská komise návrh novelizace směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků placených mezi spojenými společnostmi. Zásady této směrnice jsou zakotveny v zákoně o daních z příjmů již od roku V důsledku implementace této směrnice jsou úroky a licenční poplatky hrazené mezi spojenými společnostmi z různých členských států osvobozeny od daně u zdroje. Pod pojem spojené společnosti dnes spadají společnosti ve vztahu matka-dcera nebo sesterské společnosti, jejichž podíl na kapitálu či hlasovacích právech činí alespoň 25 %. Text předložený Evropskou komisí obsahuje tyto změny: Rozšíření směrnice na další typy společností v podstatě shodně se směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, včetně zahrnutí Evropské společnosti a Evropského družstva. Snížení hranice podílu na kapitálu či hlasovacích právech opět shodně se směrnicí o mateřských a dceřiných společnostech na 10 %. Rozšíření definice spojené osoby tak, aby zahrnovala i nepřímý podíl na kapitálu či hlasovacích právech. Zpřísnění podmínek pro osvobození u zdroje rozšíření o podmínku stanovující, že úrok či licenční poplatek musí podléhat na straně příjemce zdanění v zemi rezidence. Upřesnění, za jakých podmínek může být platba úroku a licenčního poplatku osvobozena u zdroje, pokud jsou tyto vypláceny stálou provozovnou. Evropská komise navrhuje jako datum transpozice směrnice do lokálního práva členských států 1. leden 2012, přičemž účinnosti by směrnice měla nabýt 1. ledna Vzhledem k tomu, že se členské státy k návrhu směrnice dosud nevyjádřily a také s ohledem na malý časový prostor nepředpokládáme, že navržené datum bude schváleno. Martin Houska, tel.: Lenka Fialková, tel.: SLOVENSKO Povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami od 1. januára 2012 Podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) vznikne platiteľom DPH (okrem nich aj daňovým poradcom a advokátom za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní) povinnosť doručovať podania výlučne elektronickými prostriedkami.

11 Táto povinnosť sa bude týkať doručovania všetkých písomností (napr. oznámení, odvolaní atď.), t.j. nielen daňových priznaní. Podanie je možno uskutočniť dvoma spôsobmi: a) s využitím zaručeného elektronického podpisu b) bez zaručeného elektronického podpisu na základe písomnej dohody so správcom dane o elektronickom doručovaní. Ak sa daňový subjekt rozhodne doručovať správcovi dane podania, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive, ktorého vzor bude zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva a súčasne uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Obsahom dohody budú najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia. Uvedené subjekty budú povinné doručovať podania elektronickými prostriedkami správcovi dane od 1. januára Ustanovenia daňového poriadku o elektronickej komunikácii s daňovými subjektmi zo strany správcu dane nadobudnú účinnosť 1. januára 2013 Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Dálniční známky na rok 2012 zdražily ve srovnání s letošním rokem o cca 25 %. Vláda schválila novelu živnostenského zákona, která by měla snížit administrativní zátěž podnikatelů. Francie a Česká republika musí urychleně přizpůsobit své předpisy v oblasti obnovitelných zdrojů energie předpisům evropským. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce ze strany Evropské komise. Ve Sbírce zákonů byly publikovány tyto zákony: o Novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (č. 353/2011 Sb.) o Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (č. 355/2011 Sb.) o Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (č. 358/20011 Sb.) o Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (č. 359/2011) o Novela zákoníku práce (č. 365/2011Sb.) o Novela zákona o zaměstnanosti (č. 367/2011 Sb.) o Novela zákona o dani z přidané hodnoty (č. 370/2011 Sb.) Ve Sbírce mezinárodních smluv bylo publikováno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění (99/2011 Sb. m. s.). Česká správa sociálního zabezpečení očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy bude na konci roku 2011 ukončen provoz transakční části Portálu veřejné správy. Jelikož tento systém využívá řada klientů ČSSZ k elektronickému podávání formulářů, ČSSZ upozorňuje na nový systém přenosu s názvem Veřejné rozhraní pro e Podání.

12 Česká republika a Republika San Marino podepsaly v Praze dne 25. listopadu 2011 Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta republiky. Vláda předložila sněmovně novelu zákona o bankách, v níž navrhuje změnu přístupu k pobočkám zahraničních bank ze třetích zemí působících v České republice. Rada EU přijala přepracované znění směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Generální finanční ředitelství začalo rozesílat informaci v individuálních dopisech daňovým subjektům, u nichž se předpokládá, že přejdou pod působnost Specializovaného finančního úřadu. Podle těchto dopisů budou oznámení o přeregistraci zasílána po 1. lednu Do dne přeregistrace mají takové subjekty směřovat veškeré platby daní na účty dosavadního správce daně. Informace o bankovních účtech SFÚ budou zveřejněny již v průběhu prosince 2011 na internetových stránkách české daňové správy a ve Finančním zpravodaji. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 10_2011 prosinec

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více