Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny."

Transkript

1 Vypořádání připomínek k návrhu nových stanov Bytového družstva Skuteckého Laudova - k návrhu stanov se vyjádřilo 8 družstevníků - tento dokument obsahuje vypořádání všech věcných a konkrétních připomínek, které představenstvo obdrželo HAVELKA JIŘÍ Poř. č. Článek Připomínka Vysvětlení čl. 21 odst.3 O vyloučení člena z družstva by měla rozhodovat členská schůze (náhradní členská schůze). Myslím si, že vyloučení člena z družstva je tak závažná věc, že by o ní mělo být hlasováno členy družstva 1 2 AKCEPTOVÁNO O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Návrh stanov se drží zákona o obchodních korporacích, který ale v tomto bodě připouští variantní řešení Stanovami. Rozhodnutí o vyloučení člena představenstvem je operativnější a mohlo by být výhodné v případech, kdy je družstvo např. ohroženo narůstajícím dluhem neplatícího člena. Členovi pochopitelně zůstává právo odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi, je předpoklad, že svého práva využije a o vyloučení tak nakonec stejně bude rozhodovat členská schůze. Rozhodnutí představenstva je také operativnější v případě zrušení rozhodnutí o vyloučení pokud člen např. uhradí dluh, musí rozhodnout o zrušení rozhodnutí stejný orgán, který rozhodl o vyloučení pokud to bude členská schůze, buse muset svolat pro zrušení znovu. Na druhou stranu, jde skutečně o závažnou věc a požadavek na rozhodnutí členskou schůzí je pochopitelný. Proto navrhujeme variantní řešení, kdy v čl. 21 odst. 3 bude slovo představenstvo nahrazeno slovy členská schůze a v čl. 21 odst. 6 větě druhé bude slovo představenstva vypuštěno. čl.32 odst. 8 Přidat text, Písemný protokol o předání funkce obsahuje názvy předaných písemností Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny. AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV Do čl. 32 odst. 8 bude na konec doplněna věta:, Písemný protokol o předání funkce obsahuje seznam předaných písemností. čl.35 odst. 2 dát stejně jako čl. 34 odst.15 Hlasování nejméně 3 členů o problémech družstva je podle mě málo. 3 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Zákon o obchodních korporacích počet členů na náhradní schůzi nestanoví, připouští ale určit ho Stanovami. Navrhujeme variantní řešení, kdy v čl. 35 odst. 2 budou slova jsou přítomni alespoň 3 členové nahrazena slovy je přítomna alespoň jedna pětina členů nebo slovy je přítomna alespoň jedna třetina členů.

2 HLOUŠKOVÁ VLADIMÍRA Poř. č. 4 Článek Připomínka Vysvětlení Chybí mi článek definující možnosti a příp. i postup převodu bytových jednotek do vlastnictví členů družstva. Součástí by měla být i informace o možnosti družstva jako člena SVJ. Jedná se o záležitost, která není doposud v žádné směrnici družstva zmíněna, ale dotýká se družstva a jeho členů velmi zásadním způsobem. Článek 13, bod m nepovažuji za dostatečný. Stanovy jednoznačně zaručují členovi právo na převod bytu do osobního vlastnictví. Podrobnosti bude řešit smlouva o převodu uzavřená mezi členem a družstvem. Postavení družstva a SVJ je spíše otázkou budoucích SVj a případné smlouvy mezi družstvem a vzniklými SVJ. Navíc SVJ ještě nejsou založena a řešit stanovami budoucí stav, který ještě může být upravován, je nevhodné. Postrádám zdůvodnění jednotlivých provedených změn oproti současným stanovám. Změny v navrhovaném znění jsou tak zásadní, že za existence omezeného počtu směrnic družstva, bude zcela změněna pozice dnešních členů vůči družstvu. Domnívám se, že mnozí družstevníci si nejsou této situace vědomi. 5 Nové stanovy vycházejí ze vzorových stanov zpracovaných podle metodiky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD). Jejich znění vychází nejen ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, ale také z nového občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Do vzorových stanov byla zapracována některá specifika našich původních stanov, jde zejména o právo člena na převod bytu do vlastnictví. Vzorové stanovy již prošly v roce 2014 úpravou, která odráží první konkrétní zkušenosti několika právníků bytových družstev spolupracujících se SMBD. 6 čl. 7 Žádám doplnit další bod ve znění: Další členský vklad je možné také splácet formou pravidelné splátky úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Jelikož směrnice není upravena tak, aby respektovala návrhované znění stanov, je nutno postihnout tento stav přímo ve stanovách. Toto je řešeno v Závazku k úhradě dalšího členského vkladu, který družstevníci podepsali. Pokud by bylo zapracováno do Stanov, musely

3 by stanovy popisovat i jiné možnosti jako např. mimořádnou splátku apod. Navíc se chceme vyhnout např. i konkrétnímu uvedení názvu úvěrující banky, aby např. při změně názvu nebylo nutné upravovat stanovy. Snažíme se o maximální všeobecnost a univerzálnost stanov. 7 čl. 36, bod 6 Žádám upravit bod ve znění: (1) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani prostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu či zaměstnancem jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; (2) Dozví-li se člen představenstva družstva nebo kontrolní komise, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem družstva, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy předsednictva a kontrolní komise. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi předsednictva či kontrolní komise blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. (3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena orgánu obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace. (4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmu podle odstavce 1, výkon jeho funkce. Toto znění plně vychází ze zák. 90/2012 Sb.

4 Jedná se o zbytečné opisování zákona, který je stanovám nadřazen a družstvo se jím stejně musí vždy řídit. 8 čl. 10 Žádám doplnit další body ve znění: (2) Osoba nezletilá a osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt, se může stát členem družstva jako dědic družstevního podílu. (3) Za člena družstva nemusí být přijata zejména zletilá osoba, jejíž členství v družstvu zaniklo dříve způsobem uvedeným v čl. 20 odst. 1 písm. c), g), h) a i). (4) Členství právnických osob je vyloučeno Je vhodné zohlednit také dědická práva dětí členů družstva, jelikož by fakticky došlo k tomu, že členský podíl sice dítě může zdědit, ale bude mu vyplaceno pouze odstupné (nikde v nedefinované výši) ze strany družstva, jelikož by nemohlo být členem družstva. Trvalý pobyt není podle původního návrhu vyžadován právě u dědiců. Uvedená písmena čl. 20 nejsou. Členství právnických osob vyloučit lze. Členství právnických osob již je vyloučeno požadavkem: Členem bytového družstva může být jen fyzická osoba 9 čl. 13, bod m Žádám upravit bod ve znění: na převod bytu do vlastnictví po úplném splnění svého závazku na splacení dalšího členského vkladu, určeného jako podíl na koupi domu a pozemku s příslušenstvím, a to i formou hypotéky; převod se uskuteční na základě podmínek stanovených směrnicí a schválenou členskou schůzí a v souladu s podmínkami banky, která poskytla družstvu úvěr na koupi domu a pozemku. Doposud alternativa splacení dalšího členského vklady formou hypotéky nikde nebyla zmíněna. Vzhledem k tomu, že neexistuje ani směrnice či jiný dokument, který by tento fenomen definoval, považuji za vhodné ho zmínit ve stanovách. Upozorňuji, že postup v případě hypotéky je odlišný od současného postupu - zaplatit, dlouho čekat a pak být hodnocen předsednictvem a bankou, zda jsem vhodný pro umožnění převodu bytu do osobního vlastnictví. Osobní hypotéky členů nelze spojovat s družstvem. 10 čl. 3 Žádám doplnit další bod ve znění: Tento bod je vhodný pro případ, že by družstvo chtělo volné prostory pronajímat.

5 4) Předmětem činnosti družstva je za podmínek stanovených zákonem za účelem podnikání pronajímání bytových a nebytových prostor. AKCEPTOVÁNO - ZAPRACOVÁNO DO STANOV Do čl. 3 bude doplněn odst. 4 tohoto znění: 4) Předmětem činnosti družstva může být za podmínek stanovených ZOK i jiná činnost, pokud to neohrozí uspokojování bytových potřeb členů a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. 11 čl. 21, bod 3 Žádám upravit bod ve znění: O vyloučení rozhoduje členská schůze bytového družstva. AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Vzhledem k možným sousedským vztahům je lépe tuto situaci řešit v širším plénu. 12 čl. 25 Žádám doplnit další bod ve znění: 5) V případě, že člen splácí další členský vklad formou splátky úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., je tato splátka součástí pravidelného měsíčního nájmu Doufám, že toto nemusím dál zdůvodňovat. Toto je řešeno v Závazku k úhradě dalšího členského vkladu, který družstevníci podepsali. Pokud by bylo zapracováno do Stanov, musely by stanovy popisovat i jiné možnosti jako např. mimořádnou splátku apod. Navíc se chceme vyhnout např. i konkrétnímu uvedení názvu úvěrující banky, aby např. při změně názvu nebylo nutné upravovat stanovy. Snažíme se o maximální všeobecnost a univerzálnost stanov. 13 čl. 41, bod 1 Žádám upravit bod ve znění: 1) Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců družstevních bytů, ke splátkám úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. V budoucnu může dojít k situaci, že by bylo vhodné využít i komerční příjmy k uspokojení věřitele družstva.

6 Pokud by v budoucnu došlo k situaci, že družstvo bude jednat s věřiteli, bude muset stejně všechny kroky odsouhlasit členská schůze. Zapracováním této připomínky bychom umožnili umořování úvěru ze zisku družstva. 14 čl. 35, bod 2 Žádám upravit bod ve znění: Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomna nadpoloviční většina členů. Nepřítomný člen družstva může být zastoupen na základě plné moci doručené představenstvu v listinné nebo elektronické podobě. Tímto je možné vyhnout se komplikacím v případě, že nedorazí na schůzi nutný počet členů družstva. Nadpoloviční většina členů musí být přítomna na řádné členské schůzi, vyžadováním stejného počtu i u náhradní schůze by mohlo dojít k situaci, že schůze nebude usnášeníschopná opakovaně. Nicméně představenstvo navrhuje úpravu tohoto ustanovení viz. připomínka č. 3 pana Havelky. 15 čl. 34, bod 15 Žádám upravit bod ve znění: Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů bytového družstva nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé z následujích záležitostí, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami Tímto je dodržen požadavek zákona o obchodních korporacích.

7 přítomných členů: a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů. Jedná se o zbytečné opisování zákona, který je stanovám nadřazen a družstvo se jím stejně musí vždy řídit. 16 čl. 34, bod 14 Žádám upravit bod ve znění: Právo hlasovat na členské schůzi mají členové bytového družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Plná moc musí být doručena představenstvu v listinné nebo elektronické podobě nejpozději před zahájení členské schůze. Tímto je možné vyhnout se komplikacím v případě, že nedorazí na schůzi nutný počet členů družstva a zároveň se zjednoduší administrativa. Navrhované znění je citací 635 ZOK. 17 čl. 36, bod 5 Žádám upravit bod ve znění: Představenstvo má 5 členů a je voleno na funkční období 3 let. V případě, že členem družstva bude i pozůstalé dítě, nemůže se stát členem představenstva.

8 Členem představenstva se může tát pouze člen starší 18 let. Funkce člena představenstva zanikne po uplynutí funkčního období. Funkční období končí všem členům představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu funkčního období. Požadavek plnoletosti je dán čl. 32 odst. 3 stanov. 18 čl. 27, bod 3 Žádám upravit bod ve znění: Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná nájemce s bytovým družstvem písemně postup prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a nebyli zatěžováni stavebními pracemi ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Informaci o provádění povolených stavebních prací a době, po kterou budou prováděny, oznámí nájemce prostřednictvím webové stránky družstva. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací a uplatňovat dodržování právních předpisů Je vhodné o tomto informovat spolunájemníky, myslím však, že postačí elektronická forma. Podrobnosti je asi vhodnější upravit např. v domovním řádu. 19 Je vhodné, aby předsednictvo spolu se zpracovanými připomínkami dali družstevníkům k dispozici také návrh Je nutné, pro posouzení celkových změn, znát také dopad na další dokumenty, na něž se návrh stanov odkazuje.

9 nových smluv a upravené verze již existujících směrnic. Naše směrnice se na konkrétní zákony neodkazují, ostatní dokumenty družstva, jako např. domovní řád, budou postupně upraveny. Podmínky, za kterých vzniká stávajícím členůmi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, se nemění. 20 čl. 1, bod 2 Chybí odkaz na zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Předpokládám, že toto nemusím zdůvodňovat Tento zákon řeší poskytování služeb, nepatří do článku nazvaného Právní postavení družstva. V textu stanov je zákon č. 67/2013 Sb. Zohledněn. 21 čl. 11, bod 3 V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je bytové družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do bytového družstva bylo učiněno. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství je bytové družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do bytového družstva bylo učiněno. Navrhovaná úprava je zcela totožná s původním návrhem znění stanov. LAMPERT LUBOMÍR Poř. č. Článek Připomínka Vysvětlení

10 22 Čl. 1 odst. 3 navrhuji vypustit ( proč. to tam dáváme) Není zdůvodněno, v čem je navrhované znění nevhodné. 23 Čl odst. 1) písm. d) ( dám sousedům po papuli a příjdu o majetek) blbost Jde o přepis 734 ZOK. 24 Čl odst. 3) navrhuji členská schůze ( neexistuje aby 5 lidí rozhodovalo o vyloučení členů družstva) Vyloučení člena 1. Členská schůze může vyloučí člena z družstva, jestliže ve stanovené lhůtě neuhradil další členský vklad v souladu s těmito stanovami pokud nebude uhrazen jinak. Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem a stanovami a přestal splňovat podmínky pro členství; ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, c) je bez vážného důvodu v prodlení s povinnými platbami schválenými členskou schůzí po dobu 3 měsíců a odklad (požádal-li o něj) nebyl schválen. 2. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje členská schůze. 3. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání

11 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Proč nejsou změny ( doplnění) stanov označeny tučně oproti původním! uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 4. Právoplatné a konečné rozhodnutí o vyloučení člena vstupuje v účinnost dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena. 25 Nové stanovy vycházejí ze vzorových stanov zpracovaných podle metodiky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD). Jejich znění vychází nejen ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, ale také z nového občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Do vzorových stanov byla zapracována některá specifika našich původních stanov, jde zejména o právo člena na převod bytu do vlastnictví. Vzorové stanovy již prošly v roce 2014 úpravou, která odráží první konkrétní zkušenosti několika právníků bytových družstev spolupracujících se SMBD. RŮŽIČKA FRANTIŠEK Poř. č. 26 Článek Připomínka Vysvětlení čl. 1 odst. 4, pro podmínky BD specifikovat pojmy běžná pracovní doba Jde o citaci ZOK, vzhledem k tomu, že družstvo standardně vyvěšuje na internetových stránkách a na nástěnkách ve vchodech, je zbytečné upřesňovat ve stanovách. 27 čl. 4 domnívám se, že družstevní podíl nemají všichni družstevníci stejný...

12 jeho velikost se mění podle výše dalšího měsíčního vkladu a výší splacené částky úvěru... podle tohoto článku se zdá, že všichni družstevníci tedy nemají ani stejné práva a povinnosti... Mýlím se? 595 ZOK (1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. (2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl čl. 4 omezení spoluvlastnictví není v souladu se zákonem a zákon neumožňuje omezení stanovami viz ZOK 32, odst ZOK Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. čl. 4 družstevní podíl - není zřejmé, o co se jedná v podmínkách našeho družstva (měsíční splátky) Upřesněno v čl. 6 a v Závazku o úhradě dalšího členského vkladu. čl. 13 odst. 4 - nutné určení družstevního podílu Družstevní podíl je definován v čl čl. 23 jaké důsledky má odst. 1 na současné družstevníky? pokud je mi známo, někteří nezaplatili další členský podíl; jak to souvisí s uzavřením nájemních

13 smluv? Způsob splacení dalšího členského vkladu je s družstevníkem ujednán v Závazku o splacení DČV. 32 čl. 25 Stanovy, členská schůze ani představenstvo nemohou nahradit znění zákona, nutno upravit znění celého článku tak, aby neumožnoval jiný výklad, než je stanoven zákonem 67/2013 Sb Zákon je vždy nadřazen, představenstvo nebo členská schůze mohou rozhodovat jinak jen v případech, kdy to zákon výslovně připouští. Stanovy nejsou v rozporu s tímto zákonem. 33 čl. 26 odst. 2, existuje nějaká norma na počet osob, užívajících byt? Nejedná se o kolizi s Listinou základních práv a svobod? 2272 odst. 3 NOZ (3) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. čl. 27 odst. 1, písm. c) přeformulovat - 2 měsíce je návštěva? - vymahatelnost? odst. 1 NOZ (1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. 35 čl. 27 odst. 1, písm. d) vypustit - nesoulad se zákonem a ostatními částmi stanov

14 Podrobněji rozvedeno v čl. 28 stanov čl. 27 odst. 1, písm. g) - rozpor s NOZ 2208 Uvedená ustanovení v rozporu nejsou, toto obsahovaly i předchozí stanovy, nikdo nerozporoval. čl. 27 odst. 5 - diskriminační, neurčitý, nepodložený zákonem. Zrušit Jde o předcházení nutnosti násilného vniknutí do bytu při havárii. Řešili jsme již v souvislosti s domovním řádem, nikdo nerozporoval. čl. 31 odst. 2, domnívám se, že vyloučit platnost NOZ nelze tímto způsobem. 734 odst. 2 ZOK (2) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí. 39 čl. 31 odst. 3 vypustit větu V případě, že má člen zřízenu osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. Výhodnější pro družstvo je v případě potřeby existující datovou schránku využít. Seznam držitelů datových schránek je na adrese: V čem je pro družstvo výhodnější, když bude muset před každým rozesláním projíždět Seznam držitelů datových schránek a zjišťovat, zda si náhodou některý další nájemník nezřídil datovou schránku? 40 čl. 31 odst. 4 jaký je význam ustanovení Zařízení a předměty pevně připojené na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez poškození bytu

15 nebo jeho vybavení, se považují za vlastnictví bytového družstva. Jde o to, aby nájemce nevrátil byt družstvu v neobyvatelném stavu, např. bez futer. 41 čl. 32 odst. 2, vhodnost či nevhodnost odstoupení posuzuje kdo a podle čeho? Posuzuje se dle konkrétní dané situace a jde o odpovědnost každého člena orgánu. Posuzuje se například to, zda odstoupením v nevhodnou dobu nezpůsobí družstvu škodu či újmu. 42 čl. 34 odst. 15: Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Nutné objasnit souvislost s velikostí družstevního podílu (čl. 4) AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 34 odst. 15 poslední větě bude část věty za čárkou vypuštěna. 43 čl. 36 odst. 6, vypustit část "to neplatí, jedná-li se o koncern, společenství vlastníků nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva." Jednodušší, jednoznačnější. Neakceptováno, při vypuštění této části ustanovení by pak např. člen představenstva družstva nemohl být jako zástupce družstva členem orgánu SVJ. 44 čl. 36 odst. 7 změnit "a členská schůze do jednoho měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva." na "a nejbližší členská schůze od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena

16 představenstva." Dáno 711 odst. 2 ZOK. 45 čl. 36 odst nevidím žádnou lhůtu na odpověď Odstavce čl 36 pojednávají obecně o doručování písemností, jde např. o pozvánky, upomínky, vyúčtování, výzvy apod. 46 čl. 36 odst doplnit dříve zmiňovanou datovou schránku 47 čl. 36 odst vhodně doplnit doručování datovou schránkou AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 36 bude doplněn odst. 21 následujícího znění: 21) V případě, že má člen zřízenu osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. 48 čl. 40 odst. 1, Zdroj na opravy a investice se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného. toto ustanovení vyvolá změny evidenčních listů, popř. nájemních smluv V současné době se záloha na opravy tvoří pravidelnými příspěvky. Pokud se členská schůze rozhodne a odhlasuje, že realizuje investici, na kterou není v dané chvíli našetřeno, může odhlasovat mimořádný jednorázový vklad. 49 obecně není potřeba opisovat části ZOK, stačí odkaz, stanovy se stanou přehlednější Obecně souhlas.

17 OPELKA MICHAL Poř. č. 50 Článek Připomínka Vysvětlení čl.4 odst.1 Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv člena Na souboru majetkových a nemajetkových práv člena nenacházíme nic omezujícího. Zákon definuje pojem družstevní podíl jasně. Proč jej upřesňujeme či omezujeme? čl.4 odst.3 Spoluvlastnictví družstevního podílu se omezuje na rodinné příslušníky. Proč omezujeme spoluvlastnictví? Proč si nemůže vlastník určit kdo bude spoluvlastníkem jeho podílu? AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Omezení spoluvlastnictví družstevního podílu na rodinné příslušníky je doporučováno a má být určitou ochranou, ale je možné toto omezení vypustit. Rozhodnutí ponecháváme na členské schůzi. Variantní řešení: V čl. 4 odst. 3 bude první věta vypuštěna. čl.7 odst.1..nebo na jehož pořízení se podílí, aniž by se stal nájemcem... Jaký je důvod tohoto dovětku? Důvodem tohoto dovětku je fakt, že tato situace prostě může nastat a v našem družstvu již dokonce nastala. 53 čl.9 odst.2 písm. b)...že ocenění bylo ( bude ) provedeno. Vypustit bude. Odporuje si to s písmenem c). Má-li být ve smlouvě výše ocenění pak je ocenění bude provedeno nesmyslné. Prohlášení může být sepsáno dříve, ještě před oceněním a uzavřením smlouvy a tedy v čase budoucím. 54 čl. 10 odst.1 Vypustit podmínku trvalého pobytu ZOK nepodmiňuje vznik členství trvalým pobytem AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE

18 Stejně jako u připomínky č. 51: Podmínka trvalého pobytu je doporučováno a má být určitou ochranou, ale je možné toto omezení vypustit. Rozhodnutí ponecháváme na členské schůzi. Variantní řešení: V čl. 10 odst. 1 bude část věty za čárkou vypuštěna. 55 čl. 10 odst.3... vzniká členství přijetím za člena usnesením členské schůze. Je v rozporu s čl 11 odst. 2. Přijímat nové členy by měla členská schůze. S využitím PER ROLLAM to není problém. Totéž platí i v ostatních připomínkách ohledně pravomocí. AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 11 odst. 2 bude první věta nahrazena tímto: Členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky. čl. 22 odst. 3 a 4 Neodporují si tyto články navzájem ve výši vypořádacího podílu? 56 Uvedené odstavce si skutečně neodporují. Odlišují se tím případy, kdy člen zaplatil základní členský vklad zvlášť a následně se dalším členským vkladem podílel na pořízení bytu a případ, kdy zaplatil byt (např. po výhře v soutěži obálkovou metodou) a v této platbě, kterou se podílí na pořízení bytu, již je obsažen i základní členský vklad. V tomto druhém případě se základní členský vklad nevrací. 57 čl. 25 odst.2 O výši záloh rozhoduje představenstvo. Nesoulad se zákonem 67/ odst. 1. Odstavec je ve znění: Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ni rozhodne družstvo či společenství. Poskytovatel služeb je v našem případě družstvo a příjemce je nájemník. viz 2 Družstvo nikoli představenstvo. Ve stanovách je znemožněno ujednání výše. Za družstvo v tomto případě jedná statutár, je skutečně nepraktické, aby o úpravě jednotlivých záloh jednotlivých členů, které jsou navíc zúčtovatelné, rozhodovala členská schůze. čl..25 odst.3 Představenstvo má právo... Nesoulad se zákonem 67/ odst. 4. Poskytovatel služeb má právo změnit.... Poskytovatelem je družstvo nikoliv představenstvo. 58 Za družstvo v tomto případě jedná statutár, je skutečně nepraktické, aby o úpravě jednotlivých záloh jednotlivých členů, které jsou navíc zúčtovatelné, rozhodovala členská schůze. 59 čl.27...souhlasem představenstva Opět problém pravomocí. Zákon hovoří o pronajímateli. Pronajímatelem je družstavo

19 odst. 6 družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na. nikoliv představenstvo. Dále jsem v zákoně nenašel omezení na dobu pronájmu. Za družstvo v tomto případě jedná statutár. Stejně jako u předchozích bodů: Je zcela nepraktické svolávat členskou schůzi kvůli každému podnájmu, kterých jsou v družstvu desítky. Roční období bylo i v předchozích stanovách družstva a nebylo nikým rozporováno, předchází se tím uzavírání podnájemních smluv na dobu neurčitou čl. 30 odst 1 Zákon toto umožňuje, ale nemělo by být v našich podmínkách upřesněno kdy a za jakých podmínek může družstvo uzavřít smlouvu s více osobami? Mám tomu rozumět, že družstvo může uzavřít smlouvu s další osobou na byt bez vědomí nájemce? Základní podmínky pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu jsou řešeny v článku 23 - Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu. Článek 30 řeší společný nájem bytu manželi nebo např. spoluvlastníky družstevního podílu. čl.36 odst.1 2 vypustit s rozhodujícím hlasem předsedy... Stanovy určují počet členů 5, pak nemůže dojít k rovnosti hlasů. Ne vždy mohou být při hlasování přítomni všichni členové představenstva, lze vyjmenovat mnoho příkladu, kdy k tomu může dojít. čl..36 odst podle povahy písemností. Kdo a jakým způsobem se určuje povaha písemnosti? Nemělo by být určeno o jaké písemnosti se jedná? Situaci je vždy třeba posoudit individuálně. Stanovy mají být co možná nejvíc všeobecné a nelze zde vyjmenovat všechny situace. čl..35 odst. 2 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Nemyslí si, že je rozumné aby pouze 3 členové měli rozhodovat za 155 členů KAFKOVÁ RENATA

20 Připomínky paní Kafkové jsou naprosto totožné s připomínkami pana Opelky. Vypořádání viz. připomínky pana Opelky. RÁBEK ROMAN Připomínky nelze standardně vypořádat, protože jde o nahrazování celých odstavců novým textem bez vysvětlení a zdůvodnění. KREMPASKÝ FRANTIŠEK Nelze standardně vypořádat, protože se jedná o jakési obecné pojednání o stanovách, které neobsahuje žádný konkrétní návrh na změnu předloženého textu.

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze dne 8. 7. 2014. O rozhodnutí členské schůze byl seprán notářský zápis. Bytové družstvo Kociánka, Kocianova 1588/5,

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA P. LUMUMBY 60 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl.

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více