Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny."

Transkript

1 Vypořádání připomínek k návrhu nových stanov Bytového družstva Skuteckého Laudova - k návrhu stanov se vyjádřilo 8 družstevníků - tento dokument obsahuje vypořádání všech věcných a konkrétních připomínek, které představenstvo obdrželo HAVELKA JIŘÍ Poř. č. Článek Připomínka Vysvětlení čl. 21 odst.3 O vyloučení člena z družstva by měla rozhodovat členská schůze (náhradní členská schůze). Myslím si, že vyloučení člena z družstva je tak závažná věc, že by o ní mělo být hlasováno členy družstva 1 2 AKCEPTOVÁNO O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Návrh stanov se drží zákona o obchodních korporacích, který ale v tomto bodě připouští variantní řešení Stanovami. Rozhodnutí o vyloučení člena představenstvem je operativnější a mohlo by být výhodné v případech, kdy je družstvo např. ohroženo narůstajícím dluhem neplatícího člena. Členovi pochopitelně zůstává právo odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi, je předpoklad, že svého práva využije a o vyloučení tak nakonec stejně bude rozhodovat členská schůze. Rozhodnutí představenstva je také operativnější v případě zrušení rozhodnutí o vyloučení pokud člen např. uhradí dluh, musí rozhodnout o zrušení rozhodnutí stejný orgán, který rozhodl o vyloučení pokud to bude členská schůze, buse muset svolat pro zrušení znovu. Na druhou stranu, jde skutečně o závažnou věc a požadavek na rozhodnutí členskou schůzí je pochopitelný. Proto navrhujeme variantní řešení, kdy v čl. 21 odst. 3 bude slovo představenstvo nahrazeno slovy členská schůze a v čl. 21 odst. 6 větě druhé bude slovo představenstva vypuštěno. čl.32 odst. 8 Přidat text, Písemný protokol o předání funkce obsahuje názvy předaných písemností Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny. AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV Do čl. 32 odst. 8 bude na konec doplněna věta:, Písemný protokol o předání funkce obsahuje seznam předaných písemností. čl.35 odst. 2 dát stejně jako čl. 34 odst.15 Hlasování nejméně 3 členů o problémech družstva je podle mě málo. 3 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Zákon o obchodních korporacích počet členů na náhradní schůzi nestanoví, připouští ale určit ho Stanovami. Navrhujeme variantní řešení, kdy v čl. 35 odst. 2 budou slova jsou přítomni alespoň 3 členové nahrazena slovy je přítomna alespoň jedna pětina členů nebo slovy je přítomna alespoň jedna třetina členů.

2 HLOUŠKOVÁ VLADIMÍRA Poř. č. 4 Článek Připomínka Vysvětlení Chybí mi článek definující možnosti a příp. i postup převodu bytových jednotek do vlastnictví členů družstva. Součástí by měla být i informace o možnosti družstva jako člena SVJ. Jedná se o záležitost, která není doposud v žádné směrnici družstva zmíněna, ale dotýká se družstva a jeho členů velmi zásadním způsobem. Článek 13, bod m nepovažuji za dostatečný. Stanovy jednoznačně zaručují členovi právo na převod bytu do osobního vlastnictví. Podrobnosti bude řešit smlouva o převodu uzavřená mezi členem a družstvem. Postavení družstva a SVJ je spíše otázkou budoucích SVj a případné smlouvy mezi družstvem a vzniklými SVJ. Navíc SVJ ještě nejsou založena a řešit stanovami budoucí stav, který ještě může být upravován, je nevhodné. Postrádám zdůvodnění jednotlivých provedených změn oproti současným stanovám. Změny v navrhovaném znění jsou tak zásadní, že za existence omezeného počtu směrnic družstva, bude zcela změněna pozice dnešních členů vůči družstvu. Domnívám se, že mnozí družstevníci si nejsou této situace vědomi. 5 Nové stanovy vycházejí ze vzorových stanov zpracovaných podle metodiky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD). Jejich znění vychází nejen ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, ale také z nového občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Do vzorových stanov byla zapracována některá specifika našich původních stanov, jde zejména o právo člena na převod bytu do vlastnictví. Vzorové stanovy již prošly v roce 2014 úpravou, která odráží první konkrétní zkušenosti několika právníků bytových družstev spolupracujících se SMBD. 6 čl. 7 Žádám doplnit další bod ve znění: Další členský vklad je možné také splácet formou pravidelné splátky úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Jelikož směrnice není upravena tak, aby respektovala návrhované znění stanov, je nutno postihnout tento stav přímo ve stanovách. Toto je řešeno v Závazku k úhradě dalšího členského vkladu, který družstevníci podepsali. Pokud by bylo zapracováno do Stanov, musely

3 by stanovy popisovat i jiné možnosti jako např. mimořádnou splátku apod. Navíc se chceme vyhnout např. i konkrétnímu uvedení názvu úvěrující banky, aby např. při změně názvu nebylo nutné upravovat stanovy. Snažíme se o maximální všeobecnost a univerzálnost stanov. 7 čl. 36, bod 6 Žádám upravit bod ve znění: (1) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani prostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu či zaměstnancem jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; (2) Dozví-li se člen představenstva družstva nebo kontrolní komise, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem družstva, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy předsednictva a kontrolní komise. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi předsednictva či kontrolní komise blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. (3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena orgánu obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace. (4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmu podle odstavce 1, výkon jeho funkce. Toto znění plně vychází ze zák. 90/2012 Sb.

4 Jedná se o zbytečné opisování zákona, který je stanovám nadřazen a družstvo se jím stejně musí vždy řídit. 8 čl. 10 Žádám doplnit další body ve znění: (2) Osoba nezletilá a osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt, se může stát členem družstva jako dědic družstevního podílu. (3) Za člena družstva nemusí být přijata zejména zletilá osoba, jejíž členství v družstvu zaniklo dříve způsobem uvedeným v čl. 20 odst. 1 písm. c), g), h) a i). (4) Členství právnických osob je vyloučeno Je vhodné zohlednit také dědická práva dětí členů družstva, jelikož by fakticky došlo k tomu, že členský podíl sice dítě může zdědit, ale bude mu vyplaceno pouze odstupné (nikde v nedefinované výši) ze strany družstva, jelikož by nemohlo být členem družstva. Trvalý pobyt není podle původního návrhu vyžadován právě u dědiců. Uvedená písmena čl. 20 nejsou. Členství právnických osob vyloučit lze. Členství právnických osob již je vyloučeno požadavkem: Členem bytového družstva může být jen fyzická osoba 9 čl. 13, bod m Žádám upravit bod ve znění: na převod bytu do vlastnictví po úplném splnění svého závazku na splacení dalšího členského vkladu, určeného jako podíl na koupi domu a pozemku s příslušenstvím, a to i formou hypotéky; převod se uskuteční na základě podmínek stanovených směrnicí a schválenou členskou schůzí a v souladu s podmínkami banky, která poskytla družstvu úvěr na koupi domu a pozemku. Doposud alternativa splacení dalšího členského vklady formou hypotéky nikde nebyla zmíněna. Vzhledem k tomu, že neexistuje ani směrnice či jiný dokument, který by tento fenomen definoval, považuji za vhodné ho zmínit ve stanovách. Upozorňuji, že postup v případě hypotéky je odlišný od současného postupu - zaplatit, dlouho čekat a pak být hodnocen předsednictvem a bankou, zda jsem vhodný pro umožnění převodu bytu do osobního vlastnictví. Osobní hypotéky členů nelze spojovat s družstvem. 10 čl. 3 Žádám doplnit další bod ve znění: Tento bod je vhodný pro případ, že by družstvo chtělo volné prostory pronajímat.

5 4) Předmětem činnosti družstva je za podmínek stanovených zákonem za účelem podnikání pronajímání bytových a nebytových prostor. AKCEPTOVÁNO - ZAPRACOVÁNO DO STANOV Do čl. 3 bude doplněn odst. 4 tohoto znění: 4) Předmětem činnosti družstva může být za podmínek stanovených ZOK i jiná činnost, pokud to neohrozí uspokojování bytových potřeb členů a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. 11 čl. 21, bod 3 Žádám upravit bod ve znění: O vyloučení rozhoduje členská schůze bytového družstva. AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Vzhledem k možným sousedským vztahům je lépe tuto situaci řešit v širším plénu. 12 čl. 25 Žádám doplnit další bod ve znění: 5) V případě, že člen splácí další členský vklad formou splátky úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., je tato splátka součástí pravidelného měsíčního nájmu Doufám, že toto nemusím dál zdůvodňovat. Toto je řešeno v Závazku k úhradě dalšího členského vkladu, který družstevníci podepsali. Pokud by bylo zapracováno do Stanov, musely by stanovy popisovat i jiné možnosti jako např. mimořádnou splátku apod. Navíc se chceme vyhnout např. i konkrétnímu uvedení názvu úvěrující banky, aby např. při změně názvu nebylo nutné upravovat stanovy. Snažíme se o maximální všeobecnost a univerzálnost stanov. 13 čl. 41, bod 1 Žádám upravit bod ve znění: 1) Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců družstevních bytů, ke splátkám úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. V budoucnu může dojít k situaci, že by bylo vhodné využít i komerční příjmy k uspokojení věřitele družstva.

6 Pokud by v budoucnu došlo k situaci, že družstvo bude jednat s věřiteli, bude muset stejně všechny kroky odsouhlasit členská schůze. Zapracováním této připomínky bychom umožnili umořování úvěru ze zisku družstva. 14 čl. 35, bod 2 Žádám upravit bod ve znění: Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomna nadpoloviční většina členů. Nepřítomný člen družstva může být zastoupen na základě plné moci doručené představenstvu v listinné nebo elektronické podobě. Tímto je možné vyhnout se komplikacím v případě, že nedorazí na schůzi nutný počet členů družstva. Nadpoloviční většina členů musí být přítomna na řádné členské schůzi, vyžadováním stejného počtu i u náhradní schůze by mohlo dojít k situaci, že schůze nebude usnášeníschopná opakovaně. Nicméně představenstvo navrhuje úpravu tohoto ustanovení viz. připomínka č. 3 pana Havelky. 15 čl. 34, bod 15 Žádám upravit bod ve znění: Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů bytového družstva nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé z následujích záležitostí, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami Tímto je dodržen požadavek zákona o obchodních korporacích.

7 přítomných členů: a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů. Jedná se o zbytečné opisování zákona, který je stanovám nadřazen a družstvo se jím stejně musí vždy řídit. 16 čl. 34, bod 14 Žádám upravit bod ve znění: Právo hlasovat na členské schůzi mají členové bytového družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Plná moc musí být doručena představenstvu v listinné nebo elektronické podobě nejpozději před zahájení členské schůze. Tímto je možné vyhnout se komplikacím v případě, že nedorazí na schůzi nutný počet členů družstva a zároveň se zjednoduší administrativa. Navrhované znění je citací 635 ZOK. 17 čl. 36, bod 5 Žádám upravit bod ve znění: Představenstvo má 5 členů a je voleno na funkční období 3 let. V případě, že členem družstva bude i pozůstalé dítě, nemůže se stát členem představenstva.

8 Členem představenstva se může tát pouze člen starší 18 let. Funkce člena představenstva zanikne po uplynutí funkčního období. Funkční období končí všem členům představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu funkčního období. Požadavek plnoletosti je dán čl. 32 odst. 3 stanov. 18 čl. 27, bod 3 Žádám upravit bod ve znění: Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná nájemce s bytovým družstvem písemně postup prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a nebyli zatěžováni stavebními pracemi ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Informaci o provádění povolených stavebních prací a době, po kterou budou prováděny, oznámí nájemce prostřednictvím webové stránky družstva. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací a uplatňovat dodržování právních předpisů Je vhodné o tomto informovat spolunájemníky, myslím však, že postačí elektronická forma. Podrobnosti je asi vhodnější upravit např. v domovním řádu. 19 Je vhodné, aby předsednictvo spolu se zpracovanými připomínkami dali družstevníkům k dispozici také návrh Je nutné, pro posouzení celkových změn, znát také dopad na další dokumenty, na něž se návrh stanov odkazuje.

9 nových smluv a upravené verze již existujících směrnic. Naše směrnice se na konkrétní zákony neodkazují, ostatní dokumenty družstva, jako např. domovní řád, budou postupně upraveny. Podmínky, za kterých vzniká stávajícím členůmi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, se nemění. 20 čl. 1, bod 2 Chybí odkaz na zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Předpokládám, že toto nemusím zdůvodňovat Tento zákon řeší poskytování služeb, nepatří do článku nazvaného Právní postavení družstva. V textu stanov je zákon č. 67/2013 Sb. Zohledněn. 21 čl. 11, bod 3 V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je bytové družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do bytového družstva bylo učiněno. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství je bytové družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do bytového družstva bylo učiněno. Navrhovaná úprava je zcela totožná s původním návrhem znění stanov. LAMPERT LUBOMÍR Poř. č. Článek Připomínka Vysvětlení

10 22 Čl. 1 odst. 3 navrhuji vypustit ( proč. to tam dáváme) Není zdůvodněno, v čem je navrhované znění nevhodné. 23 Čl odst. 1) písm. d) ( dám sousedům po papuli a příjdu o majetek) blbost Jde o přepis 734 ZOK. 24 Čl odst. 3) navrhuji členská schůze ( neexistuje aby 5 lidí rozhodovalo o vyloučení členů družstva) Vyloučení člena 1. Členská schůze může vyloučí člena z družstva, jestliže ve stanovené lhůtě neuhradil další členský vklad v souladu s těmito stanovami pokud nebude uhrazen jinak. Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem a stanovami a přestal splňovat podmínky pro členství; ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, c) je bez vážného důvodu v prodlení s povinnými platbami schválenými členskou schůzí po dobu 3 měsíců a odklad (požádal-li o něj) nebyl schválen. 2. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje členská schůze. 3. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání

11 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Proč nejsou změny ( doplnění) stanov označeny tučně oproti původním! uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 4. Právoplatné a konečné rozhodnutí o vyloučení člena vstupuje v účinnost dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena. 25 Nové stanovy vycházejí ze vzorových stanov zpracovaných podle metodiky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD). Jejich znění vychází nejen ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, ale také z nového občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Do vzorových stanov byla zapracována některá specifika našich původních stanov, jde zejména o právo člena na převod bytu do vlastnictví. Vzorové stanovy již prošly v roce 2014 úpravou, která odráží první konkrétní zkušenosti několika právníků bytových družstev spolupracujících se SMBD. RŮŽIČKA FRANTIŠEK Poř. č. 26 Článek Připomínka Vysvětlení čl. 1 odst. 4, pro podmínky BD specifikovat pojmy běžná pracovní doba Jde o citaci ZOK, vzhledem k tomu, že družstvo standardně vyvěšuje na internetových stránkách a na nástěnkách ve vchodech, je zbytečné upřesňovat ve stanovách. 27 čl. 4 domnívám se, že družstevní podíl nemají všichni družstevníci stejný...

12 jeho velikost se mění podle výše dalšího měsíčního vkladu a výší splacené částky úvěru... podle tohoto článku se zdá, že všichni družstevníci tedy nemají ani stejné práva a povinnosti... Mýlím se? 595 ZOK (1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. (2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl čl. 4 omezení spoluvlastnictví není v souladu se zákonem a zákon neumožňuje omezení stanovami viz ZOK 32, odst ZOK Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. čl. 4 družstevní podíl - není zřejmé, o co se jedná v podmínkách našeho družstva (měsíční splátky) Upřesněno v čl. 6 a v Závazku o úhradě dalšího členského vkladu. čl. 13 odst. 4 - nutné určení družstevního podílu Družstevní podíl je definován v čl čl. 23 jaké důsledky má odst. 1 na současné družstevníky? pokud je mi známo, někteří nezaplatili další členský podíl; jak to souvisí s uzavřením nájemních

13 smluv? Způsob splacení dalšího členského vkladu je s družstevníkem ujednán v Závazku o splacení DČV. 32 čl. 25 Stanovy, členská schůze ani představenstvo nemohou nahradit znění zákona, nutno upravit znění celého článku tak, aby neumožnoval jiný výklad, než je stanoven zákonem 67/2013 Sb Zákon je vždy nadřazen, představenstvo nebo členská schůze mohou rozhodovat jinak jen v případech, kdy to zákon výslovně připouští. Stanovy nejsou v rozporu s tímto zákonem. 33 čl. 26 odst. 2, existuje nějaká norma na počet osob, užívajících byt? Nejedná se o kolizi s Listinou základních práv a svobod? 2272 odst. 3 NOZ (3) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. čl. 27 odst. 1, písm. c) přeformulovat - 2 měsíce je návštěva? - vymahatelnost? odst. 1 NOZ (1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. 35 čl. 27 odst. 1, písm. d) vypustit - nesoulad se zákonem a ostatními částmi stanov

14 Podrobněji rozvedeno v čl. 28 stanov čl. 27 odst. 1, písm. g) - rozpor s NOZ 2208 Uvedená ustanovení v rozporu nejsou, toto obsahovaly i předchozí stanovy, nikdo nerozporoval. čl. 27 odst. 5 - diskriminační, neurčitý, nepodložený zákonem. Zrušit Jde o předcházení nutnosti násilného vniknutí do bytu při havárii. Řešili jsme již v souvislosti s domovním řádem, nikdo nerozporoval. čl. 31 odst. 2, domnívám se, že vyloučit platnost NOZ nelze tímto způsobem. 734 odst. 2 ZOK (2) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí. 39 čl. 31 odst. 3 vypustit větu V případě, že má člen zřízenu osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. Výhodnější pro družstvo je v případě potřeby existující datovou schránku využít. Seznam držitelů datových schránek je na adrese: V čem je pro družstvo výhodnější, když bude muset před každým rozesláním projíždět Seznam držitelů datových schránek a zjišťovat, zda si náhodou některý další nájemník nezřídil datovou schránku? 40 čl. 31 odst. 4 jaký je význam ustanovení Zařízení a předměty pevně připojené na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez poškození bytu

15 nebo jeho vybavení, se považují za vlastnictví bytového družstva. Jde o to, aby nájemce nevrátil byt družstvu v neobyvatelném stavu, např. bez futer. 41 čl. 32 odst. 2, vhodnost či nevhodnost odstoupení posuzuje kdo a podle čeho? Posuzuje se dle konkrétní dané situace a jde o odpovědnost každého člena orgánu. Posuzuje se například to, zda odstoupením v nevhodnou dobu nezpůsobí družstvu škodu či újmu. 42 čl. 34 odst. 15: Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Nutné objasnit souvislost s velikostí družstevního podílu (čl. 4) AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 34 odst. 15 poslední větě bude část věty za čárkou vypuštěna. 43 čl. 36 odst. 6, vypustit část "to neplatí, jedná-li se o koncern, společenství vlastníků nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva." Jednodušší, jednoznačnější. Neakceptováno, při vypuštění této části ustanovení by pak např. člen představenstva družstva nemohl být jako zástupce družstva členem orgánu SVJ. 44 čl. 36 odst. 7 změnit "a členská schůze do jednoho měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva." na "a nejbližší členská schůze od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena

16 představenstva." Dáno 711 odst. 2 ZOK. 45 čl. 36 odst nevidím žádnou lhůtu na odpověď Odstavce čl 36 pojednávají obecně o doručování písemností, jde např. o pozvánky, upomínky, vyúčtování, výzvy apod. 46 čl. 36 odst doplnit dříve zmiňovanou datovou schránku 47 čl. 36 odst vhodně doplnit doručování datovou schránkou AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 36 bude doplněn odst. 21 následujícího znění: 21) V případě, že má člen zřízenu osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. 48 čl. 40 odst. 1, Zdroj na opravy a investice se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného. toto ustanovení vyvolá změny evidenčních listů, popř. nájemních smluv V současné době se záloha na opravy tvoří pravidelnými příspěvky. Pokud se členská schůze rozhodne a odhlasuje, že realizuje investici, na kterou není v dané chvíli našetřeno, může odhlasovat mimořádný jednorázový vklad. 49 obecně není potřeba opisovat části ZOK, stačí odkaz, stanovy se stanou přehlednější Obecně souhlas.

17 OPELKA MICHAL Poř. č. 50 Článek Připomínka Vysvětlení čl.4 odst.1 Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv člena Na souboru majetkových a nemajetkových práv člena nenacházíme nic omezujícího. Zákon definuje pojem družstevní podíl jasně. Proč jej upřesňujeme či omezujeme? čl.4 odst.3 Spoluvlastnictví družstevního podílu se omezuje na rodinné příslušníky. Proč omezujeme spoluvlastnictví? Proč si nemůže vlastník určit kdo bude spoluvlastníkem jeho podílu? AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Omezení spoluvlastnictví družstevního podílu na rodinné příslušníky je doporučováno a má být určitou ochranou, ale je možné toto omezení vypustit. Rozhodnutí ponecháváme na členské schůzi. Variantní řešení: V čl. 4 odst. 3 bude první věta vypuštěna. čl.7 odst.1..nebo na jehož pořízení se podílí, aniž by se stal nájemcem... Jaký je důvod tohoto dovětku? Důvodem tohoto dovětku je fakt, že tato situace prostě může nastat a v našem družstvu již dokonce nastala. 53 čl.9 odst.2 písm. b)...že ocenění bylo ( bude ) provedeno. Vypustit bude. Odporuje si to s písmenem c). Má-li být ve smlouvě výše ocenění pak je ocenění bude provedeno nesmyslné. Prohlášení může být sepsáno dříve, ještě před oceněním a uzavřením smlouvy a tedy v čase budoucím. 54 čl. 10 odst.1 Vypustit podmínku trvalého pobytu ZOK nepodmiňuje vznik členství trvalým pobytem AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE

18 Stejně jako u připomínky č. 51: Podmínka trvalého pobytu je doporučováno a má být určitou ochranou, ale je možné toto omezení vypustit. Rozhodnutí ponecháváme na členské schůzi. Variantní řešení: V čl. 10 odst. 1 bude část věty za čárkou vypuštěna. 55 čl. 10 odst.3... vzniká členství přijetím za člena usnesením členské schůze. Je v rozporu s čl 11 odst. 2. Přijímat nové členy by měla členská schůze. S využitím PER ROLLAM to není problém. Totéž platí i v ostatních připomínkách ohledně pravomocí. AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 11 odst. 2 bude první věta nahrazena tímto: Členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky. čl. 22 odst. 3 a 4 Neodporují si tyto články navzájem ve výši vypořádacího podílu? 56 Uvedené odstavce si skutečně neodporují. Odlišují se tím případy, kdy člen zaplatil základní členský vklad zvlášť a následně se dalším členským vkladem podílel na pořízení bytu a případ, kdy zaplatil byt (např. po výhře v soutěži obálkovou metodou) a v této platbě, kterou se podílí na pořízení bytu, již je obsažen i základní členský vklad. V tomto druhém případě se základní členský vklad nevrací. 57 čl. 25 odst.2 O výši záloh rozhoduje představenstvo. Nesoulad se zákonem 67/ odst. 1. Odstavec je ve znění: Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ni rozhodne družstvo či společenství. Poskytovatel služeb je v našem případě družstvo a příjemce je nájemník. viz 2 Družstvo nikoli představenstvo. Ve stanovách je znemožněno ujednání výše. Za družstvo v tomto případě jedná statutár, je skutečně nepraktické, aby o úpravě jednotlivých záloh jednotlivých členů, které jsou navíc zúčtovatelné, rozhodovala členská schůze. čl..25 odst.3 Představenstvo má právo... Nesoulad se zákonem 67/ odst. 4. Poskytovatel služeb má právo změnit.... Poskytovatelem je družstvo nikoliv představenstvo. 58 Za družstvo v tomto případě jedná statutár, je skutečně nepraktické, aby o úpravě jednotlivých záloh jednotlivých členů, které jsou navíc zúčtovatelné, rozhodovala členská schůze. 59 čl.27...souhlasem představenstva Opět problém pravomocí. Zákon hovoří o pronajímateli. Pronajímatelem je družstavo

19 odst. 6 družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na. nikoliv představenstvo. Dále jsem v zákoně nenašel omezení na dobu pronájmu. Za družstvo v tomto případě jedná statutár. Stejně jako u předchozích bodů: Je zcela nepraktické svolávat členskou schůzi kvůli každému podnájmu, kterých jsou v družstvu desítky. Roční období bylo i v předchozích stanovách družstva a nebylo nikým rozporováno, předchází se tím uzavírání podnájemních smluv na dobu neurčitou čl. 30 odst 1 Zákon toto umožňuje, ale nemělo by být v našich podmínkách upřesněno kdy a za jakých podmínek může družstvo uzavřít smlouvu s více osobami? Mám tomu rozumět, že družstvo může uzavřít smlouvu s další osobou na byt bez vědomí nájemce? Základní podmínky pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu jsou řešeny v článku 23 - Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu. Článek 30 řeší společný nájem bytu manželi nebo např. spoluvlastníky družstevního podílu. čl.36 odst.1 2 vypustit s rozhodujícím hlasem předsedy... Stanovy určují počet členů 5, pak nemůže dojít k rovnosti hlasů. Ne vždy mohou být při hlasování přítomni všichni členové představenstva, lze vyjmenovat mnoho příkladu, kdy k tomu může dojít. čl..36 odst podle povahy písemností. Kdo a jakým způsobem se určuje povaha písemnosti? Nemělo by být určeno o jaké písemnosti se jedná? Situaci je vždy třeba posoudit individuálně. Stanovy mají být co možná nejvíc všeobecné a nelze zde vyjmenovat všechny situace. čl..35 odst. 2 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Nemyslí si, že je rozumné aby pouze 3 členové měli rozhodovat za 155 členů KAFKOVÁ RENATA

20 Připomínky paní Kafkové jsou naprosto totožné s připomínkami pana Opelky. Vypořádání viz. připomínky pana Opelky. RÁBEK ROMAN Připomínky nelze standardně vypořádat, protože jde o nahrazování celých odstavců novým textem bez vysvětlení a zdůvodnění. KREMPASKÝ FRANTIŠEK Nelze standardně vypořádat, protože se jedná o jakési obecné pojednání o stanovách, které neobsahuje žádný konkrétní návrh na změnu předloženého textu.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více