Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny."

Transkript

1 Vypořádání připomínek k návrhu nových stanov Bytového družstva Skuteckého Laudova - k návrhu stanov se vyjádřilo 8 družstevníků - tento dokument obsahuje vypořádání všech věcných a konkrétních připomínek, které představenstvo obdrželo HAVELKA JIŘÍ Poř. č. Článek Připomínka Vysvětlení čl. 21 odst.3 O vyloučení člena z družstva by měla rozhodovat členská schůze (náhradní členská schůze). Myslím si, že vyloučení člena z družstva je tak závažná věc, že by o ní mělo být hlasováno členy družstva 1 2 AKCEPTOVÁNO O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Návrh stanov se drží zákona o obchodních korporacích, který ale v tomto bodě připouští variantní řešení Stanovami. Rozhodnutí o vyloučení člena představenstvem je operativnější a mohlo by být výhodné v případech, kdy je družstvo např. ohroženo narůstajícím dluhem neplatícího člena. Členovi pochopitelně zůstává právo odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi, je předpoklad, že svého práva využije a o vyloučení tak nakonec stejně bude rozhodovat členská schůze. Rozhodnutí představenstva je také operativnější v případě zrušení rozhodnutí o vyloučení pokud člen např. uhradí dluh, musí rozhodnout o zrušení rozhodnutí stejný orgán, který rozhodl o vyloučení pokud to bude členská schůze, buse muset svolat pro zrušení znovu. Na druhou stranu, jde skutečně o závažnou věc a požadavek na rozhodnutí členskou schůzí je pochopitelný. Proto navrhujeme variantní řešení, kdy v čl. 21 odst. 3 bude slovo představenstvo nahrazeno slovy členská schůze a v čl. 21 odst. 6 větě druhé bude slovo představenstva vypuštěno. čl.32 odst. 8 Přidat text, Písemný protokol o předání funkce obsahuje názvy předaných písemností Musí být jasné jaké písemnosti byly vráceny. AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV Do čl. 32 odst. 8 bude na konec doplněna věta:, Písemný protokol o předání funkce obsahuje seznam předaných písemností. čl.35 odst. 2 dát stejně jako čl. 34 odst.15 Hlasování nejméně 3 členů o problémech družstva je podle mě málo. 3 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Zákon o obchodních korporacích počet členů na náhradní schůzi nestanoví, připouští ale určit ho Stanovami. Navrhujeme variantní řešení, kdy v čl. 35 odst. 2 budou slova jsou přítomni alespoň 3 členové nahrazena slovy je přítomna alespoň jedna pětina členů nebo slovy je přítomna alespoň jedna třetina členů.

2 HLOUŠKOVÁ VLADIMÍRA Poř. č. 4 Článek Připomínka Vysvětlení Chybí mi článek definující možnosti a příp. i postup převodu bytových jednotek do vlastnictví členů družstva. Součástí by měla být i informace o možnosti družstva jako člena SVJ. Jedná se o záležitost, která není doposud v žádné směrnici družstva zmíněna, ale dotýká se družstva a jeho členů velmi zásadním způsobem. Článek 13, bod m nepovažuji za dostatečný. Stanovy jednoznačně zaručují členovi právo na převod bytu do osobního vlastnictví. Podrobnosti bude řešit smlouva o převodu uzavřená mezi členem a družstvem. Postavení družstva a SVJ je spíše otázkou budoucích SVj a případné smlouvy mezi družstvem a vzniklými SVJ. Navíc SVJ ještě nejsou založena a řešit stanovami budoucí stav, který ještě může být upravován, je nevhodné. Postrádám zdůvodnění jednotlivých provedených změn oproti současným stanovám. Změny v navrhovaném znění jsou tak zásadní, že za existence omezeného počtu směrnic družstva, bude zcela změněna pozice dnešních členů vůči družstvu. Domnívám se, že mnozí družstevníci si nejsou této situace vědomi. 5 Nové stanovy vycházejí ze vzorových stanov zpracovaných podle metodiky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD). Jejich znění vychází nejen ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, ale také z nového občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Do vzorových stanov byla zapracována některá specifika našich původních stanov, jde zejména o právo člena na převod bytu do vlastnictví. Vzorové stanovy již prošly v roce 2014 úpravou, která odráží první konkrétní zkušenosti několika právníků bytových družstev spolupracujících se SMBD. 6 čl. 7 Žádám doplnit další bod ve znění: Další členský vklad je možné také splácet formou pravidelné splátky úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Jelikož směrnice není upravena tak, aby respektovala návrhované znění stanov, je nutno postihnout tento stav přímo ve stanovách. Toto je řešeno v Závazku k úhradě dalšího členského vkladu, který družstevníci podepsali. Pokud by bylo zapracováno do Stanov, musely

3 by stanovy popisovat i jiné možnosti jako např. mimořádnou splátku apod. Navíc se chceme vyhnout např. i konkrétnímu uvedení názvu úvěrující banky, aby např. při změně názvu nebylo nutné upravovat stanovy. Snažíme se o maximální všeobecnost a univerzálnost stanov. 7 čl. 36, bod 6 Žádám upravit bod ve znění: (1) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani prostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu či zaměstnancem jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; (2) Dozví-li se člen představenstva družstva nebo kontrolní komise, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem družstva, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy předsednictva a kontrolní komise. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi předsednictva či kontrolní komise blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. (3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena orgánu obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace. (4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmu podle odstavce 1, výkon jeho funkce. Toto znění plně vychází ze zák. 90/2012 Sb.

4 Jedná se o zbytečné opisování zákona, který je stanovám nadřazen a družstvo se jím stejně musí vždy řídit. 8 čl. 10 Žádám doplnit další body ve znění: (2) Osoba nezletilá a osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt, se může stát členem družstva jako dědic družstevního podílu. (3) Za člena družstva nemusí být přijata zejména zletilá osoba, jejíž členství v družstvu zaniklo dříve způsobem uvedeným v čl. 20 odst. 1 písm. c), g), h) a i). (4) Členství právnických osob je vyloučeno Je vhodné zohlednit také dědická práva dětí členů družstva, jelikož by fakticky došlo k tomu, že členský podíl sice dítě může zdědit, ale bude mu vyplaceno pouze odstupné (nikde v nedefinované výši) ze strany družstva, jelikož by nemohlo být členem družstva. Trvalý pobyt není podle původního návrhu vyžadován právě u dědiců. Uvedená písmena čl. 20 nejsou. Členství právnických osob vyloučit lze. Členství právnických osob již je vyloučeno požadavkem: Členem bytového družstva může být jen fyzická osoba 9 čl. 13, bod m Žádám upravit bod ve znění: na převod bytu do vlastnictví po úplném splnění svého závazku na splacení dalšího členského vkladu, určeného jako podíl na koupi domu a pozemku s příslušenstvím, a to i formou hypotéky; převod se uskuteční na základě podmínek stanovených směrnicí a schválenou členskou schůzí a v souladu s podmínkami banky, která poskytla družstvu úvěr na koupi domu a pozemku. Doposud alternativa splacení dalšího členského vklady formou hypotéky nikde nebyla zmíněna. Vzhledem k tomu, že neexistuje ani směrnice či jiný dokument, který by tento fenomen definoval, považuji za vhodné ho zmínit ve stanovách. Upozorňuji, že postup v případě hypotéky je odlišný od současného postupu - zaplatit, dlouho čekat a pak být hodnocen předsednictvem a bankou, zda jsem vhodný pro umožnění převodu bytu do osobního vlastnictví. Osobní hypotéky členů nelze spojovat s družstvem. 10 čl. 3 Žádám doplnit další bod ve znění: Tento bod je vhodný pro případ, že by družstvo chtělo volné prostory pronajímat.

5 4) Předmětem činnosti družstva je za podmínek stanovených zákonem za účelem podnikání pronajímání bytových a nebytových prostor. AKCEPTOVÁNO - ZAPRACOVÁNO DO STANOV Do čl. 3 bude doplněn odst. 4 tohoto znění: 4) Předmětem činnosti družstva může být za podmínek stanovených ZOK i jiná činnost, pokud to neohrozí uspokojování bytových potřeb členů a tato činnost má pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. 11 čl. 21, bod 3 Žádám upravit bod ve znění: O vyloučení rozhoduje členská schůze bytového družstva. AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Vzhledem k možným sousedským vztahům je lépe tuto situaci řešit v širším plénu. 12 čl. 25 Žádám doplnit další bod ve znění: 5) V případě, že člen splácí další členský vklad formou splátky úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., je tato splátka součástí pravidelného měsíčního nájmu Doufám, že toto nemusím dál zdůvodňovat. Toto je řešeno v Závazku k úhradě dalšího členského vkladu, který družstevníci podepsali. Pokud by bylo zapracováno do Stanov, musely by stanovy popisovat i jiné možnosti jako např. mimořádnou splátku apod. Navíc se chceme vyhnout např. i konkrétnímu uvedení názvu úvěrující banky, aby např. při změně názvu nebylo nutné upravovat stanovy. Snažíme se o maximální všeobecnost a univerzálnost stanov. 13 čl. 41, bod 1 Žádám upravit bod ve znění: 1) Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců družstevních bytů, ke splátkám úvěru u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. V budoucnu může dojít k situaci, že by bylo vhodné využít i komerční příjmy k uspokojení věřitele družstva.

6 Pokud by v budoucnu došlo k situaci, že družstvo bude jednat s věřiteli, bude muset stejně všechny kroky odsouhlasit členská schůze. Zapracováním této připomínky bychom umožnili umořování úvěru ze zisku družstva. 14 čl. 35, bod 2 Žádám upravit bod ve znění: Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomna nadpoloviční většina členů. Nepřítomný člen družstva může být zastoupen na základě plné moci doručené představenstvu v listinné nebo elektronické podobě. Tímto je možné vyhnout se komplikacím v případě, že nedorazí na schůzi nutný počet členů družstva. Nadpoloviční většina členů musí být přítomna na řádné členské schůzi, vyžadováním stejného počtu i u náhradní schůze by mohlo dojít k situaci, že schůze nebude usnášeníschopná opakovaně. Nicméně představenstvo navrhuje úpravu tohoto ustanovení viz. připomínka č. 3 pana Havelky. 15 čl. 34, bod 15 Žádám upravit bod ve znění: Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů bytového družstva nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé z následujích záležitostí, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami Tímto je dodržen požadavek zákona o obchodních korporacích.

7 přítomných členů: a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací, d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů. Jedná se o zbytečné opisování zákona, který je stanovám nadřazen a družstvo se jím stejně musí vždy řídit. 16 čl. 34, bod 14 Žádám upravit bod ve znění: Právo hlasovat na členské schůzi mají členové bytového družstva. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Plná moc musí být doručena představenstvu v listinné nebo elektronické podobě nejpozději před zahájení členské schůze. Tímto je možné vyhnout se komplikacím v případě, že nedorazí na schůzi nutný počet členů družstva a zároveň se zjednoduší administrativa. Navrhované znění je citací 635 ZOK. 17 čl. 36, bod 5 Žádám upravit bod ve znění: Představenstvo má 5 členů a je voleno na funkční období 3 let. V případě, že členem družstva bude i pozůstalé dítě, nemůže se stát členem představenstva.

8 Členem představenstva se může tát pouze člen starší 18 let. Funkce člena představenstva zanikne po uplynutí funkčního období. Funkční období končí všem členům představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu funkčního období. Požadavek plnoletosti je dán čl. 32 odst. 3 stanov. 18 čl. 27, bod 3 Žádám upravit bod ve znění: Pokud byl písemný souhlas udělen, dojedná nájemce s bytovým družstvem písemně postup prací tak, aby byly dodržovány příslušné právní předpisy a nebyli zatěžováni stavebními pracemi ostatní uživatelé bytů nad míru přiměřenou. Informaci o provádění povolených stavebních prací a době, po kterou budou prováděny, oznámí nájemce prostřednictvím webové stránky družstva. Bytové družstvo je oprávněno kontrolovat postup prací a uplatňovat dodržování právních předpisů Je vhodné o tomto informovat spolunájemníky, myslím však, že postačí elektronická forma. Podrobnosti je asi vhodnější upravit např. v domovním řádu. 19 Je vhodné, aby předsednictvo spolu se zpracovanými připomínkami dali družstevníkům k dispozici také návrh Je nutné, pro posouzení celkových změn, znát také dopad na další dokumenty, na něž se návrh stanov odkazuje.

9 nových smluv a upravené verze již existujících směrnic. Naše směrnice se na konkrétní zákony neodkazují, ostatní dokumenty družstva, jako např. domovní řád, budou postupně upraveny. Podmínky, za kterých vzniká stávajícím členůmi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, se nemění. 20 čl. 1, bod 2 Chybí odkaz na zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Předpokládám, že toto nemusím zdůvodňovat Tento zákon řeší poskytování služeb, nepatří do článku nazvaného Právní postavení družstva. V textu stanov je zákon č. 67/2013 Sb. Zohledněn. 21 čl. 11, bod 3 V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je bytové družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do bytového družstva bylo učiněno. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství je bytové družstvo povinno vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do bytového družstva bylo učiněno. Navrhovaná úprava je zcela totožná s původním návrhem znění stanov. LAMPERT LUBOMÍR Poř. č. Článek Připomínka Vysvětlení

10 22 Čl. 1 odst. 3 navrhuji vypustit ( proč. to tam dáváme) Není zdůvodněno, v čem je navrhované znění nevhodné. 23 Čl odst. 1) písm. d) ( dám sousedům po papuli a příjdu o majetek) blbost Jde o přepis 734 ZOK. 24 Čl odst. 3) navrhuji členská schůze ( neexistuje aby 5 lidí rozhodovalo o vyloučení členů družstva) Vyloučení člena 1. Členská schůze může vyloučí člena z družstva, jestliže ve stanovené lhůtě neuhradil další členský vklad v souladu s těmito stanovami pokud nebude uhrazen jinak. Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem a stanovami a přestal splňovat podmínky pro členství; ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, c) je bez vážného důvodu v prodlení s povinnými platbami schválenými členskou schůzí po dobu 3 měsíců a odklad (požádal-li o něj) nebyl schválen. 2. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje členská schůze. 3. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání

11 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Proč nejsou změny ( doplnění) stanov označeny tučně oproti původním! uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 4. Právoplatné a konečné rozhodnutí o vyloučení člena vstupuje v účinnost dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena. 25 Nové stanovy vycházejí ze vzorových stanov zpracovaných podle metodiky Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD). Jejich znění vychází nejen ze zákona o obchodních společnostech a družstvech, ale také z nového občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Do vzorových stanov byla zapracována některá specifika našich původních stanov, jde zejména o právo člena na převod bytu do vlastnictví. Vzorové stanovy již prošly v roce 2014 úpravou, která odráží první konkrétní zkušenosti několika právníků bytových družstev spolupracujících se SMBD. RŮŽIČKA FRANTIŠEK Poř. č. 26 Článek Připomínka Vysvětlení čl. 1 odst. 4, pro podmínky BD specifikovat pojmy běžná pracovní doba Jde o citaci ZOK, vzhledem k tomu, že družstvo standardně vyvěšuje na internetových stránkách a na nástěnkách ve vchodech, je zbytečné upřesňovat ve stanovách. 27 čl. 4 domnívám se, že družstevní podíl nemají všichni družstevníci stejný...

12 jeho velikost se mění podle výše dalšího měsíčního vkladu a výší splacené částky úvěru... podle tohoto článku se zdá, že všichni družstevníci tedy nemají ani stejné práva a povinnosti... Mýlím se? 595 ZOK (1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. (2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl čl. 4 omezení spoluvlastnictví není v souladu se zákonem a zákon neumožňuje omezení stanovami viz ZOK 32, odst ZOK Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. čl. 4 družstevní podíl - není zřejmé, o co se jedná v podmínkách našeho družstva (měsíční splátky) Upřesněno v čl. 6 a v Závazku o úhradě dalšího členského vkladu. čl. 13 odst. 4 - nutné určení družstevního podílu Družstevní podíl je definován v čl čl. 23 jaké důsledky má odst. 1 na současné družstevníky? pokud je mi známo, někteří nezaplatili další členský podíl; jak to souvisí s uzavřením nájemních

13 smluv? Způsob splacení dalšího členského vkladu je s družstevníkem ujednán v Závazku o splacení DČV. 32 čl. 25 Stanovy, členská schůze ani představenstvo nemohou nahradit znění zákona, nutno upravit znění celého článku tak, aby neumožnoval jiný výklad, než je stanoven zákonem 67/2013 Sb Zákon je vždy nadřazen, představenstvo nebo členská schůze mohou rozhodovat jinak jen v případech, kdy to zákon výslovně připouští. Stanovy nejsou v rozporu s tímto zákonem. 33 čl. 26 odst. 2, existuje nějaká norma na počet osob, užívajících byt? Nejedná se o kolizi s Listinou základních práv a svobod? 2272 odst. 3 NOZ (3) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. čl. 27 odst. 1, písm. c) přeformulovat - 2 měsíce je návštěva? - vymahatelnost? odst. 1 NOZ (1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. 35 čl. 27 odst. 1, písm. d) vypustit - nesoulad se zákonem a ostatními částmi stanov

14 Podrobněji rozvedeno v čl. 28 stanov čl. 27 odst. 1, písm. g) - rozpor s NOZ 2208 Uvedená ustanovení v rozporu nejsou, toto obsahovaly i předchozí stanovy, nikdo nerozporoval. čl. 27 odst. 5 - diskriminační, neurčitý, nepodložený zákonem. Zrušit Jde o předcházení nutnosti násilného vniknutí do bytu při havárii. Řešili jsme již v souvislosti s domovním řádem, nikdo nerozporoval. čl. 31 odst. 2, domnívám se, že vyloučit platnost NOZ nelze tímto způsobem. 734 odst. 2 ZOK (2) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí. 39 čl. 31 odst. 3 vypustit větu V případě, že má člen zřízenu osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. Výhodnější pro družstvo je v případě potřeby existující datovou schránku využít. Seznam držitelů datových schránek je na adrese: V čem je pro družstvo výhodnější, když bude muset před každým rozesláním projíždět Seznam držitelů datových schránek a zjišťovat, zda si náhodou některý další nájemník nezřídil datovou schránku? 40 čl. 31 odst. 4 jaký je význam ustanovení Zařízení a předměty pevně připojené na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez poškození bytu

15 nebo jeho vybavení, se považují za vlastnictví bytového družstva. Jde o to, aby nájemce nevrátil byt družstvu v neobyvatelném stavu, např. bez futer. 41 čl. 32 odst. 2, vhodnost či nevhodnost odstoupení posuzuje kdo a podle čeho? Posuzuje se dle konkrétní dané situace a jde o odpovědnost každého člena orgánu. Posuzuje se například to, zda odstoupením v nevhodnou dobu nezpůsobí družstvu škodu či újmu. 42 čl. 34 odst. 15: Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, pokud není dále stanoveno jinak. Nutné objasnit souvislost s velikostí družstevního podílu (čl. 4) AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 34 odst. 15 poslední větě bude část věty za čárkou vypuštěna. 43 čl. 36 odst. 6, vypustit část "to neplatí, jedná-li se o koncern, společenství vlastníků nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva." Jednodušší, jednoznačnější. Neakceptováno, při vypuštění této části ustanovení by pak např. člen představenstva družstva nemohl být jako zástupce družstva členem orgánu SVJ. 44 čl. 36 odst. 7 změnit "a členská schůze do jednoho měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva." na "a nejbližší členská schůze od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena

16 představenstva." Dáno 711 odst. 2 ZOK. 45 čl. 36 odst nevidím žádnou lhůtu na odpověď Odstavce čl 36 pojednávají obecně o doručování písemností, jde např. o pozvánky, upomínky, vyúčtování, výzvy apod. 46 čl. 36 odst doplnit dříve zmiňovanou datovou schránku 47 čl. 36 odst vhodně doplnit doručování datovou schránkou AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 36 bude doplněn odst. 21 následujícího znění: 21) V případě, že má člen zřízenu osobní datovou schránku a oznámí to družstvu, lze doručovat datovou schránkou. 48 čl. 40 odst. 1, Zdroj na opravy a investice se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného. toto ustanovení vyvolá změny evidenčních listů, popř. nájemních smluv V současné době se záloha na opravy tvoří pravidelnými příspěvky. Pokud se členská schůze rozhodne a odhlasuje, že realizuje investici, na kterou není v dané chvíli našetřeno, může odhlasovat mimořádný jednorázový vklad. 49 obecně není potřeba opisovat části ZOK, stačí odkaz, stanovy se stanou přehlednější Obecně souhlas.

17 OPELKA MICHAL Poř. č. 50 Článek Připomínka Vysvětlení čl.4 odst.1 Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv člena Na souboru majetkových a nemajetkových práv člena nenacházíme nic omezujícího. Zákon definuje pojem družstevní podíl jasně. Proč jej upřesňujeme či omezujeme? čl.4 odst.3 Spoluvlastnictví družstevního podílu se omezuje na rodinné příslušníky. Proč omezujeme spoluvlastnictví? Proč si nemůže vlastník určit kdo bude spoluvlastníkem jeho podílu? AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Omezení spoluvlastnictví družstevního podílu na rodinné příslušníky je doporučováno a má být určitou ochranou, ale je možné toto omezení vypustit. Rozhodnutí ponecháváme na členské schůzi. Variantní řešení: V čl. 4 odst. 3 bude první věta vypuštěna. čl.7 odst.1..nebo na jehož pořízení se podílí, aniž by se stal nájemcem... Jaký je důvod tohoto dovětku? Důvodem tohoto dovětku je fakt, že tato situace prostě může nastat a v našem družstvu již dokonce nastala. 53 čl.9 odst.2 písm. b)...že ocenění bylo ( bude ) provedeno. Vypustit bude. Odporuje si to s písmenem c). Má-li být ve smlouvě výše ocenění pak je ocenění bude provedeno nesmyslné. Prohlášení může být sepsáno dříve, ještě před oceněním a uzavřením smlouvy a tedy v čase budoucím. 54 čl. 10 odst.1 Vypustit podmínku trvalého pobytu ZOK nepodmiňuje vznik členství trvalým pobytem AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE

18 Stejně jako u připomínky č. 51: Podmínka trvalého pobytu je doporučováno a má být určitou ochranou, ale je možné toto omezení vypustit. Rozhodnutí ponecháváme na členské schůzi. Variantní řešení: V čl. 10 odst. 1 bude část věty za čárkou vypuštěna. 55 čl. 10 odst.3... vzniká členství přijetím za člena usnesením členské schůze. Je v rozporu s čl 11 odst. 2. Přijímat nové členy by měla členská schůze. S využitím PER ROLLAM to není problém. Totéž platí i v ostatních připomínkách ohledně pravomocí. AKCEPTOVÁNO ZAPRACOVÁNO DO STANOV V čl. 11 odst. 2 bude první věta nahrazena tímto: Členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky. čl. 22 odst. 3 a 4 Neodporují si tyto články navzájem ve výši vypořádacího podílu? 56 Uvedené odstavce si skutečně neodporují. Odlišují se tím případy, kdy člen zaplatil základní členský vklad zvlášť a následně se dalším členským vkladem podílel na pořízení bytu a případ, kdy zaplatil byt (např. po výhře v soutěži obálkovou metodou) a v této platbě, kterou se podílí na pořízení bytu, již je obsažen i základní členský vklad. V tomto druhém případě se základní členský vklad nevrací. 57 čl. 25 odst.2 O výši záloh rozhoduje představenstvo. Nesoulad se zákonem 67/ odst. 1. Odstavec je ve znění: Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ni rozhodne družstvo či společenství. Poskytovatel služeb je v našem případě družstvo a příjemce je nájemník. viz 2 Družstvo nikoli představenstvo. Ve stanovách je znemožněno ujednání výše. Za družstvo v tomto případě jedná statutár, je skutečně nepraktické, aby o úpravě jednotlivých záloh jednotlivých členů, které jsou navíc zúčtovatelné, rozhodovala členská schůze. čl..25 odst.3 Představenstvo má právo... Nesoulad se zákonem 67/ odst. 4. Poskytovatel služeb má právo změnit.... Poskytovatelem je družstvo nikoliv představenstvo. 58 Za družstvo v tomto případě jedná statutár, je skutečně nepraktické, aby o úpravě jednotlivých záloh jednotlivých členů, které jsou navíc zúčtovatelné, rozhodovala členská schůze. 59 čl.27...souhlasem představenstva Opět problém pravomocí. Zákon hovoří o pronajímateli. Pronajímatelem je družstavo

19 odst. 6 družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na. nikoliv představenstvo. Dále jsem v zákoně nenašel omezení na dobu pronájmu. Za družstvo v tomto případě jedná statutár. Stejně jako u předchozích bodů: Je zcela nepraktické svolávat členskou schůzi kvůli každému podnájmu, kterých jsou v družstvu desítky. Roční období bylo i v předchozích stanovách družstva a nebylo nikým rozporováno, předchází se tím uzavírání podnájemních smluv na dobu neurčitou čl. 30 odst 1 Zákon toto umožňuje, ale nemělo by být v našich podmínkách upřesněno kdy a za jakých podmínek může družstvo uzavřít smlouvu s více osobami? Mám tomu rozumět, že družstvo může uzavřít smlouvu s další osobou na byt bez vědomí nájemce? Základní podmínky pro vznik práva člena bytového družstva na uzavření smlouvy o nájmu jsou řešeny v článku 23 - Základní ustanovení o nájmu družstevního bytu. Článek 30 řeší společný nájem bytu manželi nebo např. spoluvlastníky družstevního podílu. čl.36 odst.1 2 vypustit s rozhodujícím hlasem předsedy... Stanovy určují počet členů 5, pak nemůže dojít k rovnosti hlasů. Ne vždy mohou být při hlasování přítomni všichni členové představenstva, lze vyjmenovat mnoho příkladu, kdy k tomu může dojít. čl..36 odst podle povahy písemností. Kdo a jakým způsobem se určuje povaha písemnosti? Nemělo by být určeno o jaké písemnosti se jedná? Situaci je vždy třeba posoudit individuálně. Stanovy mají být co možná nejvíc všeobecné a nelze zde vyjmenovat všechny situace. čl..35 odst. 2 AKCEPTOVÁNO - O VARIANTNÍM NÁVRHU ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE Viz připomínka č. 1 pana Havelky. Nemyslí si, že je rozumné aby pouze 3 členové měli rozhodovat za 155 členů KAFKOVÁ RENATA

20 Připomínky paní Kafkové jsou naprosto totožné s připomínkami pana Opelky. Vypořádání viz. připomínky pana Opelky. RÁBEK ROMAN Připomínky nelze standardně vypořádat, protože jde o nahrazování celých odstavců novým textem bez vysvětlení a zdůvodnění. KREMPASKÝ FRANTIŠEK Nelze standardně vypořádat, protože se jedná o jakési obecné pojednání o stanovách, které neobsahuje žádný konkrétní návrh na změnu předloženého textu.

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8

STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 STANOVY Bytového družstva Generála Píky 8 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod

Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Stanovy Bytového družstva Vyšší Brod Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení družstva 1) Bytové družstvo Vyšší Brod (dále jen bytové družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva

STANOVY DRUŽSTVA. ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů. Oddíl 5: Vyloučení člena z družstva OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl. 5 Družstevní podíl - obecná ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4. DRUŽSTEVNÍ PODÍL OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Obchodní firma a sídlo. Článek 2. Právní postavení. Článek 3. Předmět činnosti ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo Hurbanova 1184/23 (dále jen družstvo ) (2) Sídlo: Praha 4 - Krč, Hurbanova 1184/23, PSČ 142 00 (3) IČ:

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380

NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART. Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 NÁVRH STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA INSTART Praha 10 Kolovraty, Mladotova 667/7, PSČ: 103 00, IČ: 00549380 OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 Článek 1 Právní postavení... 6 Článek 2 Obchodní firma...

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Firma. Bytové družstvo Michelská 76/965 (2) Sídlo.. Praha 4 Michle, Michelská ul. 76/965 (3) IČ 256 18 334 zapsané 23.10. 1997 v Obchodním

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2-4 2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 3. Bytové družstvo Belgická

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ-HOSTIVAŘ-CHUDENICKÁ (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

BD Körnerova 1, bytové družstvo

BD Körnerova 1, bytové družstvo BD Körnerova 1, bytové družstvo S T A N OVY ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové )

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) Část I Základní ustanovení Č L Á N E K 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma přijala název Bytové družstvo HLIVICKÁ (dále jen družstvo) a má sídlo Hlivická 424/8,

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice 2. Sídlo: Teplice, Alejní 2409/2 3. IČO: 000 55 964 4. Obecně prospěšné bytové

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň

STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň STANOVY Bytové družstvo Horní Libeň ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem vzájemné

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY... 3 1.1. ČLÁNEK 1... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2. ČLÁNEK 2... 3 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA... 3 1.3. ČLÁNEK 3... 3 PŘEDMĚT

Více

S T A N O V Y. Preambule

S T A N O V Y. Preambule S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A A D A M U S O V A 11 Preambule Bytové družstvo Adamusova 11 (dále jen jako družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno a vzniklo

Více

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4

Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Stanovy Bytového družstva vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Základní ustanovení Firma a sídlo družstva Firma: Bytové družstvo vlastníků domu v Praze 4, Vokáčova 1182/4 Sídlo: Praha 4, Vokáčova

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů, zejména zajišťováním bytových potřeb

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965

S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 S T A N O V Y Bytového družstva Michelská 76/965 Článek I. Firma a sídlo družstva 1.1 Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Michelská 76/965 1.2 Sídlem družstva je: Praha 4 Michle, Michelská ul.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026

STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026 STANOVY Bytového družstva BRONZOVÁ 2024, 2025, 2026 V Praze dne ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva (1) Firma družstva je: Bytové družstvo BRONZOVÁ 2024-6. (2) Sídlem družstva je:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Vltava 12 (dále v těchto stanovách také jen jako družstvo ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚLNÍK 2763 A 2764

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚLNÍK 2763 A 2764 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚLNÍK 2763 A 2764 (DÁLE JEN DRUŽSTVO ) OBSAH ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 4 1.2. FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 4 1.3. PŘEDMĚT ČINNOSTI 4 1.4. DRUŽSTEVNÍ

Více

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA BYTOVÉ DRUŽSTVO KAPLICKÁ 843 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob založené za účelem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Název obchodní firmy: Bytové družstvo Mrkvičkova 1370 1377, 2. Sídlo firmy: Praha 6 Řepy, Mrkvičkova 1375, PSČ

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 STANOVY bytového družstva PODĚBRADOVA 61A Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo PODĚBRADOVA 61A 2) Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, Poděbradova 3055/61a, PSČ 702 00 3) Identifikační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo "Máj sekce 207 C" (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese České

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Stanovy Bytového družstva Papírníkova

Stanovy Bytového družstva Papírníkova Stanovy Bytového družstva Papírníkova ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Výchozí ustanovení Členská schůze Družstva Papírníkova, se sídlem Papírníkova 611, 142 00 Praha 4, IČ: 61462331, konaná dne 5.

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více