MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ a číselné označení)

2 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Liška za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( výpočet (ii)) 710 Finanční investice ( výpočet (iii)) 120 Goodwill (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iv) Pohledávky ( výpočet (v)) Peníze v bance ( výpočet (v)) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy Fond z přecenění finanční investice ( výpočet (iii)) 0 Nerozdělené zisky (výpočet (vi)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry Závazky ( výpočet (v)) Dividendy ( výpočet (v)) 840 Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) Bodové hodnocení (i) Pozemky, budovy a zařízení V konsolidované rozvaze je nutné eliminovat vliv prodeje stroje mezi podniky ve skupině. Liška Králík Pořizovací cena stroje Oprávky (k datu prodeje / k datu závěrky) -210 (1 260 / 9 x 1,5) -140 (980 / 7) Zůstatková hodnota Podnik Liška vykázal ztrátu z prodeje stroje ve výši 70 tis. Kč ( ). Jelikož v zadání příkladu není uvedena žádná informace o snížení hodnoty stroje, bude tato ztráta při přípravě konsolidované rozvahy eliminována. 1 Zároveň je nutné upravit oprávky o vliv eliminované ztráty z prodeje stroje v rámci skupiny. Roční odpisy by měly být 150 tis. Kč (1 050 / 7), zůstatková hodnota stroje v rozvaze k 31. prosince 2008 bude tedy snížena o 10 tis. Kč ( ). 0,5 2

3 (ii) Dlouhodobý nehmotný majetek V rámci dlouhodobých nehmotných aktiv bude vykázána ochranná známka Zoubky, kterou vlastní podnik Králík, ale kterou ve své samostatné účetní závěrce, jako nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností, nevykazuje. Zůstatková hodnota této ochranné známky k 31. prosinci 2008 je vypočítána z její pořizovací ceny 360 tis. Kč, snížené o oprávky 30 tis. Kč (360 / 12) 1,5 (iii) Finanční investice a goodwill Hodnotu finanční investice v rozvaze mateřského podniku je nejprve nutné snížit na její původní, pořizovací cenu. Toto snížení je vykázáno proti snížení fondu z přecenění ve vlastním kapitálu. 1 Výpočet plného goodwillu z pořízení podniku Králík Pořizovací cena investice Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Reálná hodnota podniku Králík jako celku k datu akvizice Plný goodwill Výpočet goodwillu přiřaditelného mateřskému podniku a nekontrolním podílům Základní kapitál, nominální hodnota akcie 5 Kč Kapitálové fondy Nerozdělený zisk 740 Přecenění pozemku na reálnou hodnotu 420 Vykázání ochranné známky 360 Celkem Pořízeno 630 tis. akcií z 900 tis. akcií tedy 70 % podíl Pořízený podíl na čistých aktivech Pořizovací cena investice Goodwill přiřaditelný mateřskému podniku Goodwill přiřaditelný nekontrolním podílům ( ) (iv) Zásoby (v) Hodnota zásob na skladě bude navýšena o zásoby, které jsou k 31. prosince 2008 na cestě od podniku Liška k podniku Králík. Na druhou stranu bude tato hodnota snížena o nerealizovaný zisk, obsažený v zásobách na skladě i na cestě k tomuto datu Zásoby na cestě Zisk obsažený v zásobách na cestě (100 / 120 % x 20 %) -17 0,5 Zisk obsažený v zásobách na skladě (90 / 120 % x 20 %) -15 0,5 68 Vzájemné zůstatky Ze zůstatku pohledávek a závazků k 31. prosinci 2008 je nutné eliminovat pohledávky v rámci skupiny: Pohledávky Závazky Liška Králík à 1 bod O rozdíl mezi souhrnem eliminovaných pohledávek a závazků ve výši 50 tis. Kč je nutné upravit zůstatek řádku Peníze v bance; jedná se v podstatě o peníze na cestě. 1 Dalším vzájemným zůstatkem, který je nutné eliminovat z pohledávek a závazků z titulu dividend, jsou dividendy nevyplacené podnikem Králík podniku Liška ve výši 420 tis. Kč (600 x 70 %). à 1 bod 3

4 (vi) Nerozdělený zisk k 31. prosinci 2008 Podnik Liška Eliminace ztráty z prodeje stroje 70 0,5 Eliminace nerealizovaného zisku z prodeje zásob ( výpočet (iv)) Podíl na zisku podniku Králík po akvizici ( ) Odpis ochranné známky Zoubky -30 0,5 Navýšení odpisů stroje -10 0,5 Úprava hodnoty prodaného pozemku, přeceněného při akvizici % x , (vii) Nekontrolní podíly Vlastní kapitál podniku Králík k 31. prosinci Ochranná známka Zoubky, zůstatková hodnota Úprava odpisů stroje Podíl nekontrolních akcionářů v rozvaze (30 %) Goodwill přiřaditelný nekontrolním akcionářům Nekontrolní podíly v rozvaze k 31. prosinci (b) V konsolidované výsledovce mají být vykázány výsledky transakcí tak, jako kdyby celá konsolidovaná skupina byla jedna účetní jednotka. Proto je nutné provést eliminace vzájemných transakcí mezi podniky ve skupině, tedy výnosy a náklady z transakcí jiných, než se třetími stranami. Tyto transakce je možné rozdělit například do následujících tří skupin: Spotřebované dodávky, jako je například prodej služeb v rámci skupiny, nebo prodej zásob, které byly před datem účetní závěrky prodány dále mimo skupinu, nebo jinak spotřebovány; V případě spotřebovaných dodávek jsou vyloučeny pouze výnosy podniku prodávajícího v rámci skupiny proti nákladům podniku, který tyto dodávky nakoupil. Jelikož se jedná o spotřebované dodávky, je částka eliminovaných výnosů stejná, jako je částka eliminovaných nákladů. Nespotřebované dodávky, jako je například prodej zásob v rámci skupiny, které nebyly před datem účetní závěrky prodány dále mimo skupinu, nebo jinak spotřebovány, nebo prodej dlouhodobého majetku v rámci skupiny; V případě nespotřebovaných dodávek jsou vyloučeny výnosy podniku prodávajícího v rámci skupiny v plné výši. Protistranou eliminace jsou jednak náklady podniku, který tyto dodávky nakoupil, tak i zůstatek zisku z vnitroskupinové transakce, který je obsažen v zůstatku nespotřebovaných aktiv. Může se jednat například o zásoby, nebo o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek. V případě nespotřebovaných dodávek je nutné upravit nejen výnosy, náklady a zisk běžného účetního období, ale i následujícího / následujících účetních období. Například v případě prodeje zásob se ziskem je nutné provést následující úpravy: Účetní období, ve kterém došlo k prodeji - MD Výnosy / D Náklady, D Zásoby Účetní období, ve kterém byly zásoby prodány třetí straně MD Nerozdělený zisk / D Náklady Podobně je nutné po více účetních období provádět úpravy související s prodejem odepisovaného dlouhodobého majetku, kdy zisk z vnitroskupinové transakce má vliv i na výši odpisů a oprávek tohoto majetku v následujících účetních obdobích. V případě, kdy proběhne nespotřebovaná vnitroskupinová dodávka se ztrátou, je nutné nejprve posoudit, zda má být tato ztráta promítnuta proti zůstatkové účetní hodnotě daného aktiva i v konsolidované účetní závěrce. Pak by tato ztráta nemohla být z konsolidované výsledovky eliminována, ale musela by být vykázána ne jako ztráta z prodeje aktiva, ale jako ztráta ze snížení hodnoty tohoto aktiva. 4

5 Třetím typem vzájemných transakcí, které je nutné při přípravě konsolidované výsledovky eliminovat, jsou dividendy vyplácené dceřiným podnikem mateřskému podniku. Tato transakce je eliminována pouze v účetním období, kdy jsou dividendy vyplacené, a nemá vliv na následují účetní období. V případě vnitroskupinových eliminací, které mají dopad na zůstatkové hodnoty aktiv a závazků v konsolidované rozvaze, je nutné vykázat i případný související odložený daňový náklad nebo výnos. 2 (a) Rozvaha podniku Asterix k 31. prosinci 2008 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (i)) Náklady příštích období - leasing nemovitosti (výpočet (ii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (iii)) Pohledávky z obchodního styku Smlouva o zhotovení (výpočet (iv)) Náklady příštích období - leasing nemovitosti (výpočet (ii)) Peníze v bance Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (výpočet (i)) Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Nerozdělené zisky k 1. lednu Nerozdělené zisky zisk běžného období Vlastní kapitál Dlouhodobý bankovní úvěr Výnosy příštích období (výpočet (v)) Odložený daňový závazek ( ) Dlouhodobé závazky Závazky z obchodního styku (výpočet (iii)) Výnosy příštích období (výpočet (v)) Rezervy (výpočet (vii)) - 1 Daně Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky (b) Výsledovka podniku Asterix za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje výrobků (výpočet (viii)) Náklady na prodané výrobky (výpočet (ix)) Hrubý zisk Administrativní náklady (výpočet (x)) Snížení hodnoty dlouhodobých aktiv držených k prodeji (výpočet (i)) Finanční výnosy a náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (vi)) Čistý zisk za účetní období

6 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) Bodové hodnocení (i) (ii) (iii) (iv) Pozemky, budovy a zařízení Neodepisovaná část Odepisovaná část Zařízení nemovitosti nemovitosti a vybavení Celkem Zůstatková hodnota k Odpisy za rok Rozhodnutí o prodeji nemovitosti Zůstatková hodnota k Prodaná nemovitost bude odepisována v roce 2008 jen deset měsíců, tedy do okamžiku rozhodnutí o jejím prodeji (viz pravidla IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti). Výše odpisů za rok 2008 tedy bude vypočítána takto: / 40 x 8/12. Ve výsledovce za účetní období končící 31. prosince 2008 bude v souvislosti s touto budovou vykázána i ztráta ze snížení její hodnoty na reálnou hodnotu minus odhadované náklady související s jejím plánovaným budoucím prodejem ve výši tis. Kč ( ). Částka této ztráty byla tis. Kč ( ). Náklady příštích období - leasing nemovitosti První, mimořádnou splátku, je nutné časově rozlišit po dobu trvání pronájmu, a po tuto dobu ji rozpouštět rovnoměrně do nákladů. V rozvaze bude zůstatek k 31. prosinci 2008 vykázán v celkové výši tis. Kč ( / 20 x 6 /12). Tento zůstatek musí být rozdělen na krátkodobou část 150 tis. Kč (3 000 / 20) a dlouhodobou část tis. Kč (zbývající část). Zásoby (výpočet (iii)) Zůstatek Zásob a Závazků z obchodního styku v rozvaze k 31. prosinci 2008 je nutné upravit o zboží, které je k tomuto datu na cestě, ale které podle ujednání s dodavatelem již je pod kontrolou podniku Kulíšek, včetně souvisejících nákladů na dopravné. Zůstatek zásob k 31. prosinci 2008 tedy je tis. Kč ( ). Smlouva o zhotovení Cena smlouvy Náklady vynaložené do data: Vybavení Materiál Náklady na zaměstnance (150 x 12) Náklady na dokončení: Materiál Náklady na zaměstnance (120 x 12) Očekávaný zisk ze zakázky Zakázka je z poloviny hotová, proto budou ve výsledovce za účetní období končící 31. prosince 2008 vykázány výnosy ve výši tis. Kč ( / 2) a náklady tis. Kč [( ) / 2]. Zůstatek smlouvy v rozvaze k 31. prosinci 2008 se skládá z následujících položek: Smlouva o zhotovení Skutečně vynaložené náklady Dílčí platba od zákazníka Výnosy za období ve výsledovce Náklady za období ve výsledovce Zůstatek smlouvy k

7 (v) Výnosy příštích období Část výnosů z prodeje výrobku se servisem je nutné časově rozlišit tak, aby výnosy ve výsledovce za rok končící 31. prosinci 2008 odpovídaly pouze výnosům z prodeje výrobku, a poměrné části výnosů z prodeje služby. Samostatný prodej Sleva Prodej v balíčku Výrobek Servis (2 x 2 000) V rozvaze bude zůstatek výnosů příštích období k 31. prosinci 2008 vykázán v celkové výši tis. Kč ( / 2 x 6 /12), v rozdělení na krátkodobou část tis. Kč (3 600 / 2) a dlouhodobou část 900 tis. Kč (zbývající část). (vi) Daň ze zisku Daňový náklad ve výsledovce se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok Zbytek z platby daně za rok Odložená daň (vii) Rezervy Standard IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva určuje pravidla pro vykázání rezerv v případě nejistých událostí. Jednou z podmínek je, aby daná událost byla pravděpodobná, tedy její vyskytnutí se musí být více pravděpodobné než nevyskytnutí se. Jelikož vedení podniku souhlasí s názorem právníků, že podnik pravděpodobněji soudní spor vyhraje, není možné rezervu v účetní závěrce vykazovat; proto musí být rozpuštěna do výsledovky za rok končící 31. prosince (viii) Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje výrobků je nutné upravit o prodej budoucího servisu výrobku podniku, a o výnosy ze smlouvy o zhotovení vykázané podle stupně rozpracovanosti následujícím způsobem: Tržby z prodeje výrobků ze zadání Časové rozlišení výnosů z prodeje servisu (výpočet (v)) ,5 Doúčtování výnosů ze smlouvy o zhotovení (9 000 výpočet (iv) 4 800) , (ix) Náklady na prodané výrobky Náklady na prodané výrobky ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) Odpisy vybavení a zařízení (výpočet (i)) Odpisy nemovitosti na prodej (výpočet (i)) Rozpuštění první splátky operativního leasingu nemovitosti (výpočet (ii)) 75 1 Úprava nákladů smlouvy o zhotovení ( výpočet (iv)) (x) Administrativní náklady Administrativní náklady vykázané v předvaze k 31. prosinci 2008 musí být upraveny o rozpuštění rezervy na probíhající soudní spor: Administrativní náklady zadání Rozpuštění rezervy na probíhající soudní spor (výpočet (vii))

8 3. V souladu s IFRS je nutné jednotlivé transakce a položky ošetřit následujícím způsobem, který je odlišný od jejich ošetření asistentem finančního ředitele podniku Sokol: Bodové hodnocení (i) Budova ředitelství je v kontextu pravidel standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv považována za celopodnikové aktivum budova sama o sobě negeneruje peněžní toky z vlastní činnosti (příjem z prodeje potravin je nevýznamný), ale je nezbytná pro fungování podniku jako celku. 1 Podnik Sokol má na výběr ze dvou možností, stanovených standardem IAS 36 pro posouzení možného znehodnocení celopodnikových aktiv: 1 Zůstatková účetní hodnota budovy bude přiřazena / rozdělena na jednotlivé penězotvorné jednotky v rámci podniku; každá jedna penězotvorná jednotka pak bude posouzena na možnou ztrátu ze snížení hodnoty porovnáním její zpětně získatelné částky a celkové zůstatkové účetní hodnoty; 1 Zůstatková účetní hodnota budovy bude přirazena skupině penězotvorných jednotek, které pak budou na možnou ztrátu ze snížení hodnoty posouzeny ve dvou krocích - nejprve každá jedna penězotvorná jednotka jednotlivě, a následně celá skupina penězotvorných jednotek, kdy k jejich zůstatkové účetní hodnotě po prvním posouzení bude přidána zůstatková účetní hodnota budovy 1 (ii) (iii) (iv) Pravidla standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv umožňují zrušit dříve vykázané snížení hodnoty aktiva přes výsledovku do té výše, kdy zůstatková účetní hodnota aktiva po zrušení snížení hodnoty odpovídá jeho zůstatkové účetní hodnotě z původní pořizovací ceny. 1 K 31. prosinci 2006 byla zůstatková účetní hodnota zařízení tis. Kč ( / 8 * 2,75), zůstatková hodnota snížena o 940 tis. Kč na tis. Kč. 2 Následně bylo zařízení odepisováno z nové zůstatkové hodnoty po zbývající dobu použitelnosti. Odpisy za roky 2007 a 2008 byly celkem 722 tis. Kč (1 895 / (8 2,75) * 2) a zůstatková hodnota zařízení k 31. prosinci 2008 činila tis. Kč. 2 Kdyby nebyla k 31. prosinci 2006 vykázaná ztráta ze snížení hodnoty, zůstatková účetní hodnota zařízení k 31. prosinci 2008 by byla tis. Kč ( / 8 * 4,75). 1 Maximální možná částka zrušení ztráty ze snížení hodnoty tohoto zařízení přes výsledovku je tedy 582 tis. Kč ( ). 1 Zbývajících 165 tis. Kč ( ) by muselo být vykázáno jako přecenění podle IAS a Posouzení zpětně získatelné částky neodepisovaných nehmotných aktiv může být prováděno kdykoliv v průběhu účetního období za podmínky, že: - to bude pokaždé ke stejnému datu kvůli eliminaci sezónních vlivů; a - bude provedeno každoročně (s výjimkou uvedenou níže). Podnik může dokonce posuzovat různé kategorie nehmotných aktiv k různým datům v rámci jednoho účetního období. Není tedy nutné provádět testování na možné znehodnocení přímo k datu konce účetního období. 3 b Není možné dva roky po sobě neprovádět testování neodepisovaných nehmotných aktiv na zjištění případného snížení jejich hodnoty. Standard IAS 36 povoluje prodloužení ročního intervalu výpočtu zpětně získatelné částky goodwillu a neodepisovaných nehmotných aktiv maximálně na dvě účetní období roky za předpokladu, že: - v minulém účetním období byla zpětně získatelná částka daného aktiva významně vyšší než jeho zůstatková účetní hodnota; a - v následujícím účetním období nedošlo k ničemu, co by mohlo tuto skutečnost změnit. Třetí účetní období je ale nutné výpočet zpětně získatelné částky těchto aktiv opět provést. 2 a Modernizace se do výpočtu hodnoty z užívání nepromítne, ani jako výdaj, ani jako úspora budoucích nákladů či zvýšení budoucích příjmů, ani jako prodloužení doby použitelnosti. Možné pouze je provést nový výpočet hodnoty z užívání po provedení modernizace, až bude známa přesná výše výdaje, úspor či zvýšení příjmů a přesnější odhad prodloužení doby použitelnosti. 3 b Je možné použít buď dnešní ceny a diskontní sazbu bez vlivu inflace, nebo příjmy a výdaje v budoucích cenách a diskontní sazbu upravenou o vliv inflace. V obou případech by výsledná čistá současná hodnota budoucích peněžních toků měla být stejná. 3 8

9 c Výdaje na financování, ani na splátky jiných závazků vykázaných k datu provedení výpočetu hodnoty z užívání, se do výpočtu této hodnoty z užívání nepromítají; uvažují se pouze budoucí provozní peněžní toky přímo vyvolané užíváním aktiva. 2 d Zůstatková hodnota licence je pro účely výpočtu zpětně získatelné částky součástí zůstatkové účetní hodnoty stroje, se kterou je vypočtená hodnota z užívání či reálná hodnota minus náklady související s prodejem porovnávána. Odpisy nejsou peněžním tokem, a proto se v žádném případě do výpočtu zpětně získatelné částky nepromítnou (a) Standard IAS 17 uvádí pravidla pro případ prodeje a zpětného finančního i operativního leasingu. V případě prodeje a zpětného finančního leasingu se v podstatě se nejedná o prodej aktiva, ale o získání finančních zdrojů zajištěných právním titulem k danému aktivu. Dané aktivum tedy není odúčtováno z rozvahy nájemce, a přijaté peníze jsou vykázané proti finančnímu závazku vůči pronajímateli. Tento finanční závazek je následně potřeba, pro účely vykázání v rozvaze, rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou část. 2 Pokud je částka, kterou podnik zpětným finančním leasingem získá, vyšší než zůstatková účetní hodnota daného aktiva, podnik přecení aktivum na tuto vyšší hodnotu proti výnosům příštích období. Tyto výnosy příštích období jsou následně rozpouštěny do výsledovky po dobu trvání leasingu. 1 Pokud je částka, kterou podnik zpětným leasingem získá, nižší než zůstatková účetní hodnota tohoto aktiva, je tento rozdíl vykázán ihned ve výsledovce jako náklad ze snížení hodnoty aktiva. 1 Finanční závazek je úročen podle pravidel IAS 17 pro finanční leasing, tedy pomocí implicitní úrokové míry leasingu. Úroky z finančního závazku jsou proto vykazované jako náklad ve výsledovce na poměrné bázi, a jednotlivé splátky jsou vykazované jako snížení závazku z leasingu v rozvaze. 2 Pokud podnik prodá a zpětně si pronajme dlouhodobé aktivum na operativní leasing, je aktivum při prodeji odúčtováno z rozvahy proti výsledovce, s následujícími podmínkami: 1 - V případě, kdy prodejní cena aktiva odpovídá jeho reálné hodnotě k datu prodeje, je zisk nebo ztráta z prodeje aktiva uznána ve výsledovce ihned při jeho prodeji; 1 - Pokud je prodejní cena je nižší než reálná hodnota prodaného aktiva, je nutné porovnat budoucí skutečné leasingové platby s tržním nájemným. V případě, že: Budoucí leasingové platby odpovídají tržnímu nájemnému, je zisk nebo ztráta z prodeje aktiva uznána ve výsledovce ihned při jeho prodeji; 1 Budoucí leasingové platby jsou nižší než je reálná hodnota nájemného, je: Zisk z prodeje aktiva vykázán ve výsledovce ihned při prodeji; 1 Ztráta z prodeje aktiva odložena a následně umořována po dobu očekávaného použití prodaného aktiva. 1 - V případě, kdy je prodejní cena aktiva vyšší než jeho reálná hodnota, je: Rozdíl mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou aktiva časově rozlišen a rozpuštěn po dobu očekávaného použití aktiva; a 1 Rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiva a jeho reálnou hodnotou vykázán do výsledovky při prodeji aktiva. 1 4 (b) Výňatky z rozvahy podniku Sysel k 31. prosinci 2008 aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (Stroj 1) Náklady příštích období (Stroj 3) 120 Výňatky z rozvahy podniku Sysel k 31. prosinci 2008 závazky Závazek z finančního leasingu dlouhodobá část (Stroj 1) Závazek z finančního leasingu krátkodobá část (Stroj 1) 325 Výnosy příštích období (80 Stroj Stroj 2) 140 Výsledovka podniku Sysel za rok končící 31. prosince 2008 Nájemné (360 Stroj Stroj 3) -660 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (Stroj 1) -372 Rozpuštění nákladů příštích období (Stroj 3) -40 9

10 Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (Stroj 2) 60 Rozpuštění výnosů příštích období (20 Stroj Stroj 2) 40 Úrokové náklady (Stroj 1) -236 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) Bodové hodnocení (i) Stroj 1 (Pozn. V tomto případě může podnik postupovat buď podle pravidel IAS 17 Leasingy pro prodej a zpětný finanční leasing, nebo podle pravidel, které pro tento typ transakce předepisuje interpretace SIC-27; Posouzení podstaty transakce obsahující právní formu leasingu. Zadání úkolu požaduje postup podle IAS 17, a proto se v tomto řešení nezabýváme pravidly interpretace.) K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj v rozvaze přeceněn na svou reálnou hodnotu - prodejní cenu. Zůstatková hodnota po tomto přecenění byla tis. Kč, souvisejícím zápisem byla tvorba výnosů příštích období ve výši 100 tis. Kč. Zároveň byly k tomuto datu vykázány přijaté peníze v částce tis. Kč jako finanční závazek. 1 Odpisy za rok 2008 jsou 372 tis. Kč (1 860 / 5). Do výsledovky bylo účtováno také rozpuštění výnosů příštích období 20 tis. Kč (100 / 5), a úrokové náklady ve výši 236 tis. Kč (1 860 x 12,7 %). 3 V rozvaze k 31. prosinci 2008 bude vykázán stroj v zůstatkové účetní hodnotě tis. Kč ( ) a závazek z finančního leasingu v celkové výši tis. Kč ( ), v členění na krátkodobý závazek 325 tis. Kč a dlouhodobý závazek tis. Kč. 3 (ii) Stroj 2 K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj odúčtován z rozvahy. Prodejní cena přesahuje reálnou hodnotu stroje, proto bude zisk z prodeje stroje vykázán ve dvou částech. Zisk vykázaný při prodeji je rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou stroje k datu prodeje a jeho reálnou hodnotou, tedy 60 tis. Kč ( ). Zbývající částka rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou stroje k datu prodeje bude vykázána jako výnos příštích období ve výši 80 tis. Kč ( ). 2 Ve výsledovce za rok bude rovněž vykázáno rozpuštění výnosů příštích období 20 tis. Kč (80 / 4) a nájemné ve výši 360 tis. Kč (30 x 12). 2 V rozvaze k 31. prosinci 2008 bude vykázán nerozpuštěný zůstatek výnosů příštích období v hodnotě 60 tis. Kč (80 20). 1 (iii) Stroj 3 K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj odúčtován z rozvahy. Prodejní cena je nižší než reálná hodnota stroje, proto je nutné porovnat nájemné placené za tento stroj s tržním nájemným. Skutečné dohodnuté nájemné je nižší než by bylo tržní nájemné, proto bude ztráta z prodeje stroje ve výši 160 tis. Kč ( ) časově rozlišena jako náklady příštích období. 2 Ve výsledovce za rok bude vykázáno rozpuštění nákladů příštích období 40 tis. Kč (160 / 4) a nájemné ve výši 300 tis. Kč (25 x 12). 2 V rozvaze k 31. prosinci 2008 bude vykázán nerozpuštěný zůstatek nákladů příštích období v hodnotě 120 tis. Kč (160 40). 1 10

11 5 Výkaz o peněžních tocích podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008 Bodové hodnocení Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč Zisk před zdaněním (z výsledovky) ,5 Úpravy o: Finanční náklady (z výsledovky) ,5 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (z poznámek) ,5 Ztráta z prodeje vybavení a zařízení (z poznámek) ,5 Výnosy ze státních dotací (z poznámek) ,5 Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (z poznámek) ,5 Změna stavu položek pracovního kapitálu Zvýšení zásob ( ) ,5 Zvýšení pohledávek z obchodního styku ( ) ,5 Zvýšení závazků z obchodního styku ( , z poznámek) Zvýšení výnosů příštích období - krátkodobá část ( ) ,5 Zvýšení výnosů příštích období - dlouhodobá část ( ) ,5 Placené finanční náklady (výpočet (i)) ,5 Placená daň ze zisku (výpočet (ii)) ,5 Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Pořízení pozemků, budov a zařízení (výpočet (iii)) ,5 Příjem z prodeje vybavení (z poznámek) ,5 Příjem ze státní dotace (výpočet (iv)) Výdaje na vývoj (výpočet (v)) Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Příjem z emise základního kapitálu (z rozvahy) ,5 Splátka dlouhodobého úvěru (z rozvahy) ,5 Příjem nového dlouhodobého úvěru (výpočet (vi)) ,5 Splátky leasingového závazku (výpočet (vii)) ,5 Placené dividendy (z poznámek) ,5 Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ,5 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období (z rozvahy) ,5 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období (z rozvahy) ,5 11

12 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Placené finanční náklady Úroky z dlouhodobého úvěru (z poznámek) Úroky z leasingového závazku (úroky ve výsledovce úroky z úvěru ) (ii) Placená daň ze zisku Závazek z daně ze zisku Zaplacená daň (dopočet) PZ splatná daň KZ splatná daň PZ odložená daň KZ odložená daň Náklad ve výsledovce (iii) Pořízení pozemků, budov a zařízení Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku Počáteční zůstatek Odpisy za období Přecenění nemovitosti Prodané zařízení Pořízení nového majetku Konečný zůstatek (dopočet) (iv) Příjem ze státní dotace Výnosy příštích období státní dotace Rozpuštění do výnosů PZ krátkodobá část KZ krátkodobá část PZ dlouhodobá část KZ dlouhodobá část Příjem dotace za období (v) Výdaje na vývoj Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Počáteční zůstatek Odpisy za období Vývoj za období (dopočet) Konečný zůstatek (vi) Příjem nového dlouhodobého úvěru Dlouhodobý úvěr Uhrazený poplatek (dopočet) 250 Příjem úvěru jistina Uhrazené úroky Úroky ve výsledovce Konečný zůstatek (vii) Splátky leasingového závazku Závazek z leasingu Uhrazené úroky Nový pronájem Uhrazená jistina (dopočet) Úroky ve výsledovce KZ ( )

13 Bodovací schéma Body 1 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 26 Maximum 20 (b) 0,5 bodu za každý relevantní bod Maximum 5 Maximum za otázku 25 2 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 14 Maximum 12 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 15 Maximum 13 Maximum za otázku 25 3 (i) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Maximum 4 (ii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 8 Maximum 7 (iii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Maximum 5 (iv) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 10 Maximum 9 Maximum za otázku 25 4 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 13 Maximum 11 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 17 Maximum 14 Maximum za otázku 25 5 Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 28 Maximum za otázku 25 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více