MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ a číselné označení)

2 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Liška za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( výpočet (ii)) 710 Finanční investice ( výpočet (iii)) 120 Goodwill (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iv) Pohledávky ( výpočet (v)) Peníze v bance ( výpočet (v)) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy Fond z přecenění finanční investice ( výpočet (iii)) 0 Nerozdělené zisky (výpočet (vi)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry Závazky ( výpočet (v)) Dividendy ( výpočet (v)) 840 Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) Bodové hodnocení (i) Pozemky, budovy a zařízení V konsolidované rozvaze je nutné eliminovat vliv prodeje stroje mezi podniky ve skupině. Liška Králík Pořizovací cena stroje Oprávky (k datu prodeje / k datu závěrky) -210 (1 260 / 9 x 1,5) -140 (980 / 7) Zůstatková hodnota Podnik Liška vykázal ztrátu z prodeje stroje ve výši 70 tis. Kč ( ). Jelikož v zadání příkladu není uvedena žádná informace o snížení hodnoty stroje, bude tato ztráta při přípravě konsolidované rozvahy eliminována. 1 Zároveň je nutné upravit oprávky o vliv eliminované ztráty z prodeje stroje v rámci skupiny. Roční odpisy by měly být 150 tis. Kč (1 050 / 7), zůstatková hodnota stroje v rozvaze k 31. prosince 2008 bude tedy snížena o 10 tis. Kč ( ). 0,5 2

3 (ii) Dlouhodobý nehmotný majetek V rámci dlouhodobých nehmotných aktiv bude vykázána ochranná známka Zoubky, kterou vlastní podnik Králík, ale kterou ve své samostatné účetní závěrce, jako nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností, nevykazuje. Zůstatková hodnota této ochranné známky k 31. prosinci 2008 je vypočítána z její pořizovací ceny 360 tis. Kč, snížené o oprávky 30 tis. Kč (360 / 12) 1,5 (iii) Finanční investice a goodwill Hodnotu finanční investice v rozvaze mateřského podniku je nejprve nutné snížit na její původní, pořizovací cenu. Toto snížení je vykázáno proti snížení fondu z přecenění ve vlastním kapitálu. 1 Výpočet plného goodwillu z pořízení podniku Králík Pořizovací cena investice Reálná hodnota nekontrolních podílů k datu akvizice Reálná hodnota podniku Králík jako celku k datu akvizice Plný goodwill Výpočet goodwillu přiřaditelného mateřskému podniku a nekontrolním podílům Základní kapitál, nominální hodnota akcie 5 Kč Kapitálové fondy Nerozdělený zisk 740 Přecenění pozemku na reálnou hodnotu 420 Vykázání ochranné známky 360 Celkem Pořízeno 630 tis. akcií z 900 tis. akcií tedy 70 % podíl Pořízený podíl na čistých aktivech Pořizovací cena investice Goodwill přiřaditelný mateřskému podniku Goodwill přiřaditelný nekontrolním podílům ( ) (iv) Zásoby (v) Hodnota zásob na skladě bude navýšena o zásoby, které jsou k 31. prosince 2008 na cestě od podniku Liška k podniku Králík. Na druhou stranu bude tato hodnota snížena o nerealizovaný zisk, obsažený v zásobách na skladě i na cestě k tomuto datu Zásoby na cestě Zisk obsažený v zásobách na cestě (100 / 120 % x 20 %) -17 0,5 Zisk obsažený v zásobách na skladě (90 / 120 % x 20 %) -15 0,5 68 Vzájemné zůstatky Ze zůstatku pohledávek a závazků k 31. prosinci 2008 je nutné eliminovat pohledávky v rámci skupiny: Pohledávky Závazky Liška Králík à 1 bod O rozdíl mezi souhrnem eliminovaných pohledávek a závazků ve výši 50 tis. Kč je nutné upravit zůstatek řádku Peníze v bance; jedná se v podstatě o peníze na cestě. 1 Dalším vzájemným zůstatkem, který je nutné eliminovat z pohledávek a závazků z titulu dividend, jsou dividendy nevyplacené podnikem Králík podniku Liška ve výši 420 tis. Kč (600 x 70 %). à 1 bod 3

4 (vi) Nerozdělený zisk k 31. prosinci 2008 Podnik Liška Eliminace ztráty z prodeje stroje 70 0,5 Eliminace nerealizovaného zisku z prodeje zásob ( výpočet (iv)) Podíl na zisku podniku Králík po akvizici ( ) Odpis ochranné známky Zoubky -30 0,5 Navýšení odpisů stroje -10 0,5 Úprava hodnoty prodaného pozemku, přeceněného při akvizici % x , (vii) Nekontrolní podíly Vlastní kapitál podniku Králík k 31. prosinci Ochranná známka Zoubky, zůstatková hodnota Úprava odpisů stroje Podíl nekontrolních akcionářů v rozvaze (30 %) Goodwill přiřaditelný nekontrolním akcionářům Nekontrolní podíly v rozvaze k 31. prosinci (b) V konsolidované výsledovce mají být vykázány výsledky transakcí tak, jako kdyby celá konsolidovaná skupina byla jedna účetní jednotka. Proto je nutné provést eliminace vzájemných transakcí mezi podniky ve skupině, tedy výnosy a náklady z transakcí jiných, než se třetími stranami. Tyto transakce je možné rozdělit například do následujících tří skupin: Spotřebované dodávky, jako je například prodej služeb v rámci skupiny, nebo prodej zásob, které byly před datem účetní závěrky prodány dále mimo skupinu, nebo jinak spotřebovány; V případě spotřebovaných dodávek jsou vyloučeny pouze výnosy podniku prodávajícího v rámci skupiny proti nákladům podniku, který tyto dodávky nakoupil. Jelikož se jedná o spotřebované dodávky, je částka eliminovaných výnosů stejná, jako je částka eliminovaných nákladů. Nespotřebované dodávky, jako je například prodej zásob v rámci skupiny, které nebyly před datem účetní závěrky prodány dále mimo skupinu, nebo jinak spotřebovány, nebo prodej dlouhodobého majetku v rámci skupiny; V případě nespotřebovaných dodávek jsou vyloučeny výnosy podniku prodávajícího v rámci skupiny v plné výši. Protistranou eliminace jsou jednak náklady podniku, který tyto dodávky nakoupil, tak i zůstatek zisku z vnitroskupinové transakce, který je obsažen v zůstatku nespotřebovaných aktiv. Může se jednat například o zásoby, nebo o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek. V případě nespotřebovaných dodávek je nutné upravit nejen výnosy, náklady a zisk běžného účetního období, ale i následujícího / následujících účetních období. Například v případě prodeje zásob se ziskem je nutné provést následující úpravy: Účetní období, ve kterém došlo k prodeji - MD Výnosy / D Náklady, D Zásoby Účetní období, ve kterém byly zásoby prodány třetí straně MD Nerozdělený zisk / D Náklady Podobně je nutné po více účetních období provádět úpravy související s prodejem odepisovaného dlouhodobého majetku, kdy zisk z vnitroskupinové transakce má vliv i na výši odpisů a oprávek tohoto majetku v následujících účetních obdobích. V případě, kdy proběhne nespotřebovaná vnitroskupinová dodávka se ztrátou, je nutné nejprve posoudit, zda má být tato ztráta promítnuta proti zůstatkové účetní hodnotě daného aktiva i v konsolidované účetní závěrce. Pak by tato ztráta nemohla být z konsolidované výsledovky eliminována, ale musela by být vykázána ne jako ztráta z prodeje aktiva, ale jako ztráta ze snížení hodnoty tohoto aktiva. 4

5 Třetím typem vzájemných transakcí, které je nutné při přípravě konsolidované výsledovky eliminovat, jsou dividendy vyplácené dceřiným podnikem mateřskému podniku. Tato transakce je eliminována pouze v účetním období, kdy jsou dividendy vyplacené, a nemá vliv na následují účetní období. V případě vnitroskupinových eliminací, které mají dopad na zůstatkové hodnoty aktiv a závazků v konsolidované rozvaze, je nutné vykázat i případný související odložený daňový náklad nebo výnos. 2 (a) Rozvaha podniku Asterix k 31. prosinci 2008 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (i)) Náklady příštích období - leasing nemovitosti (výpočet (ii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (iii)) Pohledávky z obchodního styku Smlouva o zhotovení (výpočet (iv)) Náklady příštích období - leasing nemovitosti (výpočet (ii)) Peníze v bance Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (výpočet (i)) Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Nerozdělené zisky k 1. lednu Nerozdělené zisky zisk běžného období Vlastní kapitál Dlouhodobý bankovní úvěr Výnosy příštích období (výpočet (v)) Odložený daňový závazek ( ) Dlouhodobé závazky Závazky z obchodního styku (výpočet (iii)) Výnosy příštích období (výpočet (v)) Rezervy (výpočet (vii)) - 1 Daně Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky (b) Výsledovka podniku Asterix za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje výrobků (výpočet (viii)) Náklady na prodané výrobky (výpočet (ix)) Hrubý zisk Administrativní náklady (výpočet (x)) Snížení hodnoty dlouhodobých aktiv držených k prodeji (výpočet (i)) Finanční výnosy a náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (vi)) Čistý zisk za účetní období

6 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) Bodové hodnocení (i) (ii) (iii) (iv) Pozemky, budovy a zařízení Neodepisovaná část Odepisovaná část Zařízení nemovitosti nemovitosti a vybavení Celkem Zůstatková hodnota k Odpisy za rok Rozhodnutí o prodeji nemovitosti Zůstatková hodnota k Prodaná nemovitost bude odepisována v roce 2008 jen deset měsíců, tedy do okamžiku rozhodnutí o jejím prodeji (viz pravidla IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti). Výše odpisů za rok 2008 tedy bude vypočítána takto: / 40 x 8/12. Ve výsledovce za účetní období končící 31. prosince 2008 bude v souvislosti s touto budovou vykázána i ztráta ze snížení její hodnoty na reálnou hodnotu minus odhadované náklady související s jejím plánovaným budoucím prodejem ve výši tis. Kč ( ). Částka této ztráty byla tis. Kč ( ). Náklady příštích období - leasing nemovitosti První, mimořádnou splátku, je nutné časově rozlišit po dobu trvání pronájmu, a po tuto dobu ji rozpouštět rovnoměrně do nákladů. V rozvaze bude zůstatek k 31. prosinci 2008 vykázán v celkové výši tis. Kč ( / 20 x 6 /12). Tento zůstatek musí být rozdělen na krátkodobou část 150 tis. Kč (3 000 / 20) a dlouhodobou část tis. Kč (zbývající část). Zásoby (výpočet (iii)) Zůstatek Zásob a Závazků z obchodního styku v rozvaze k 31. prosinci 2008 je nutné upravit o zboží, které je k tomuto datu na cestě, ale které podle ujednání s dodavatelem již je pod kontrolou podniku Kulíšek, včetně souvisejících nákladů na dopravné. Zůstatek zásob k 31. prosinci 2008 tedy je tis. Kč ( ). Smlouva o zhotovení Cena smlouvy Náklady vynaložené do data: Vybavení Materiál Náklady na zaměstnance (150 x 12) Náklady na dokončení: Materiál Náklady na zaměstnance (120 x 12) Očekávaný zisk ze zakázky Zakázka je z poloviny hotová, proto budou ve výsledovce za účetní období končící 31. prosince 2008 vykázány výnosy ve výši tis. Kč ( / 2) a náklady tis. Kč [( ) / 2]. Zůstatek smlouvy v rozvaze k 31. prosinci 2008 se skládá z následujících položek: Smlouva o zhotovení Skutečně vynaložené náklady Dílčí platba od zákazníka Výnosy za období ve výsledovce Náklady za období ve výsledovce Zůstatek smlouvy k

7 (v) Výnosy příštích období Část výnosů z prodeje výrobku se servisem je nutné časově rozlišit tak, aby výnosy ve výsledovce za rok končící 31. prosinci 2008 odpovídaly pouze výnosům z prodeje výrobku, a poměrné části výnosů z prodeje služby. Samostatný prodej Sleva Prodej v balíčku Výrobek Servis (2 x 2 000) V rozvaze bude zůstatek výnosů příštích období k 31. prosinci 2008 vykázán v celkové výši tis. Kč ( / 2 x 6 /12), v rozdělení na krátkodobou část tis. Kč (3 600 / 2) a dlouhodobou část 900 tis. Kč (zbývající část). (vi) Daň ze zisku Daňový náklad ve výsledovce se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok Zbytek z platby daně za rok Odložená daň (vii) Rezervy Standard IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva určuje pravidla pro vykázání rezerv v případě nejistých událostí. Jednou z podmínek je, aby daná událost byla pravděpodobná, tedy její vyskytnutí se musí být více pravděpodobné než nevyskytnutí se. Jelikož vedení podniku souhlasí s názorem právníků, že podnik pravděpodobněji soudní spor vyhraje, není možné rezervu v účetní závěrce vykazovat; proto musí být rozpuštěna do výsledovky za rok končící 31. prosince (viii) Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje výrobků je nutné upravit o prodej budoucího servisu výrobku podniku, a o výnosy ze smlouvy o zhotovení vykázané podle stupně rozpracovanosti následujícím způsobem: Tržby z prodeje výrobků ze zadání Časové rozlišení výnosů z prodeje servisu (výpočet (v)) ,5 Doúčtování výnosů ze smlouvy o zhotovení (9 000 výpočet (iv) 4 800) , (ix) Náklady na prodané výrobky Náklady na prodané výrobky ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) Odpisy vybavení a zařízení (výpočet (i)) Odpisy nemovitosti na prodej (výpočet (i)) Rozpuštění první splátky operativního leasingu nemovitosti (výpočet (ii)) 75 1 Úprava nákladů smlouvy o zhotovení ( výpočet (iv)) (x) Administrativní náklady Administrativní náklady vykázané v předvaze k 31. prosinci 2008 musí být upraveny o rozpuštění rezervy na probíhající soudní spor: Administrativní náklady zadání Rozpuštění rezervy na probíhající soudní spor (výpočet (vii))

8 3. V souladu s IFRS je nutné jednotlivé transakce a položky ošetřit následujícím způsobem, který je odlišný od jejich ošetření asistentem finančního ředitele podniku Sokol: Bodové hodnocení (i) Budova ředitelství je v kontextu pravidel standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv považována za celopodnikové aktivum budova sama o sobě negeneruje peněžní toky z vlastní činnosti (příjem z prodeje potravin je nevýznamný), ale je nezbytná pro fungování podniku jako celku. 1 Podnik Sokol má na výběr ze dvou možností, stanovených standardem IAS 36 pro posouzení možného znehodnocení celopodnikových aktiv: 1 Zůstatková účetní hodnota budovy bude přiřazena / rozdělena na jednotlivé penězotvorné jednotky v rámci podniku; každá jedna penězotvorná jednotka pak bude posouzena na možnou ztrátu ze snížení hodnoty porovnáním její zpětně získatelné částky a celkové zůstatkové účetní hodnoty; 1 Zůstatková účetní hodnota budovy bude přirazena skupině penězotvorných jednotek, které pak budou na možnou ztrátu ze snížení hodnoty posouzeny ve dvou krocích - nejprve každá jedna penězotvorná jednotka jednotlivě, a následně celá skupina penězotvorných jednotek, kdy k jejich zůstatkové účetní hodnotě po prvním posouzení bude přidána zůstatková účetní hodnota budovy 1 (ii) (iii) (iv) Pravidla standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv umožňují zrušit dříve vykázané snížení hodnoty aktiva přes výsledovku do té výše, kdy zůstatková účetní hodnota aktiva po zrušení snížení hodnoty odpovídá jeho zůstatkové účetní hodnotě z původní pořizovací ceny. 1 K 31. prosinci 2006 byla zůstatková účetní hodnota zařízení tis. Kč ( / 8 * 2,75), zůstatková hodnota snížena o 940 tis. Kč na tis. Kč. 2 Následně bylo zařízení odepisováno z nové zůstatkové hodnoty po zbývající dobu použitelnosti. Odpisy za roky 2007 a 2008 byly celkem 722 tis. Kč (1 895 / (8 2,75) * 2) a zůstatková hodnota zařízení k 31. prosinci 2008 činila tis. Kč. 2 Kdyby nebyla k 31. prosinci 2006 vykázaná ztráta ze snížení hodnoty, zůstatková účetní hodnota zařízení k 31. prosinci 2008 by byla tis. Kč ( / 8 * 4,75). 1 Maximální možná částka zrušení ztráty ze snížení hodnoty tohoto zařízení přes výsledovku je tedy 582 tis. Kč ( ). 1 Zbývajících 165 tis. Kč ( ) by muselo být vykázáno jako přecenění podle IAS a Posouzení zpětně získatelné částky neodepisovaných nehmotných aktiv může být prováděno kdykoliv v průběhu účetního období za podmínky, že: - to bude pokaždé ke stejnému datu kvůli eliminaci sezónních vlivů; a - bude provedeno každoročně (s výjimkou uvedenou níže). Podnik může dokonce posuzovat různé kategorie nehmotných aktiv k různým datům v rámci jednoho účetního období. Není tedy nutné provádět testování na možné znehodnocení přímo k datu konce účetního období. 3 b Není možné dva roky po sobě neprovádět testování neodepisovaných nehmotných aktiv na zjištění případného snížení jejich hodnoty. Standard IAS 36 povoluje prodloužení ročního intervalu výpočtu zpětně získatelné částky goodwillu a neodepisovaných nehmotných aktiv maximálně na dvě účetní období roky za předpokladu, že: - v minulém účetním období byla zpětně získatelná částka daného aktiva významně vyšší než jeho zůstatková účetní hodnota; a - v následujícím účetním období nedošlo k ničemu, co by mohlo tuto skutečnost změnit. Třetí účetní období je ale nutné výpočet zpětně získatelné částky těchto aktiv opět provést. 2 a Modernizace se do výpočtu hodnoty z užívání nepromítne, ani jako výdaj, ani jako úspora budoucích nákladů či zvýšení budoucích příjmů, ani jako prodloužení doby použitelnosti. Možné pouze je provést nový výpočet hodnoty z užívání po provedení modernizace, až bude známa přesná výše výdaje, úspor či zvýšení příjmů a přesnější odhad prodloužení doby použitelnosti. 3 b Je možné použít buď dnešní ceny a diskontní sazbu bez vlivu inflace, nebo příjmy a výdaje v budoucích cenách a diskontní sazbu upravenou o vliv inflace. V obou případech by výsledná čistá současná hodnota budoucích peněžních toků měla být stejná. 3 8

9 c Výdaje na financování, ani na splátky jiných závazků vykázaných k datu provedení výpočetu hodnoty z užívání, se do výpočtu této hodnoty z užívání nepromítají; uvažují se pouze budoucí provozní peněžní toky přímo vyvolané užíváním aktiva. 2 d Zůstatková hodnota licence je pro účely výpočtu zpětně získatelné částky součástí zůstatkové účetní hodnoty stroje, se kterou je vypočtená hodnota z užívání či reálná hodnota minus náklady související s prodejem porovnávána. Odpisy nejsou peněžním tokem, a proto se v žádném případě do výpočtu zpětně získatelné částky nepromítnou (a) Standard IAS 17 uvádí pravidla pro případ prodeje a zpětného finančního i operativního leasingu. V případě prodeje a zpětného finančního leasingu se v podstatě se nejedná o prodej aktiva, ale o získání finančních zdrojů zajištěných právním titulem k danému aktivu. Dané aktivum tedy není odúčtováno z rozvahy nájemce, a přijaté peníze jsou vykázané proti finančnímu závazku vůči pronajímateli. Tento finanční závazek je následně potřeba, pro účely vykázání v rozvaze, rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou část. 2 Pokud je částka, kterou podnik zpětným finančním leasingem získá, vyšší než zůstatková účetní hodnota daného aktiva, podnik přecení aktivum na tuto vyšší hodnotu proti výnosům příštích období. Tyto výnosy příštích období jsou následně rozpouštěny do výsledovky po dobu trvání leasingu. 1 Pokud je částka, kterou podnik zpětným leasingem získá, nižší než zůstatková účetní hodnota tohoto aktiva, je tento rozdíl vykázán ihned ve výsledovce jako náklad ze snížení hodnoty aktiva. 1 Finanční závazek je úročen podle pravidel IAS 17 pro finanční leasing, tedy pomocí implicitní úrokové míry leasingu. Úroky z finančního závazku jsou proto vykazované jako náklad ve výsledovce na poměrné bázi, a jednotlivé splátky jsou vykazované jako snížení závazku z leasingu v rozvaze. 2 Pokud podnik prodá a zpětně si pronajme dlouhodobé aktivum na operativní leasing, je aktivum při prodeji odúčtováno z rozvahy proti výsledovce, s následujícími podmínkami: 1 - V případě, kdy prodejní cena aktiva odpovídá jeho reálné hodnotě k datu prodeje, je zisk nebo ztráta z prodeje aktiva uznána ve výsledovce ihned při jeho prodeji; 1 - Pokud je prodejní cena je nižší než reálná hodnota prodaného aktiva, je nutné porovnat budoucí skutečné leasingové platby s tržním nájemným. V případě, že: Budoucí leasingové platby odpovídají tržnímu nájemnému, je zisk nebo ztráta z prodeje aktiva uznána ve výsledovce ihned při jeho prodeji; 1 Budoucí leasingové platby jsou nižší než je reálná hodnota nájemného, je: Zisk z prodeje aktiva vykázán ve výsledovce ihned při prodeji; 1 Ztráta z prodeje aktiva odložena a následně umořována po dobu očekávaného použití prodaného aktiva. 1 - V případě, kdy je prodejní cena aktiva vyšší než jeho reálná hodnota, je: Rozdíl mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou aktiva časově rozlišen a rozpuštěn po dobu očekávaného použití aktiva; a 1 Rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiva a jeho reálnou hodnotou vykázán do výsledovky při prodeji aktiva. 1 4 (b) Výňatky z rozvahy podniku Sysel k 31. prosinci 2008 aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (Stroj 1) Náklady příštích období (Stroj 3) 120 Výňatky z rozvahy podniku Sysel k 31. prosinci 2008 závazky Závazek z finančního leasingu dlouhodobá část (Stroj 1) Závazek z finančního leasingu krátkodobá část (Stroj 1) 325 Výnosy příštích období (80 Stroj Stroj 2) 140 Výsledovka podniku Sysel za rok končící 31. prosince 2008 Nájemné (360 Stroj Stroj 3) -660 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (Stroj 1) -372 Rozpuštění nákladů příštích období (Stroj 3) -40 9

10 Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (Stroj 2) 60 Rozpuštění výnosů příštích období (20 Stroj Stroj 2) 40 Úrokové náklady (Stroj 1) -236 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) Bodové hodnocení (i) Stroj 1 (Pozn. V tomto případě může podnik postupovat buď podle pravidel IAS 17 Leasingy pro prodej a zpětný finanční leasing, nebo podle pravidel, které pro tento typ transakce předepisuje interpretace SIC-27; Posouzení podstaty transakce obsahující právní formu leasingu. Zadání úkolu požaduje postup podle IAS 17, a proto se v tomto řešení nezabýváme pravidly interpretace.) K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj v rozvaze přeceněn na svou reálnou hodnotu - prodejní cenu. Zůstatková hodnota po tomto přecenění byla tis. Kč, souvisejícím zápisem byla tvorba výnosů příštích období ve výši 100 tis. Kč. Zároveň byly k tomuto datu vykázány přijaté peníze v částce tis. Kč jako finanční závazek. 1 Odpisy za rok 2008 jsou 372 tis. Kč (1 860 / 5). Do výsledovky bylo účtováno také rozpuštění výnosů příštích období 20 tis. Kč (100 / 5), a úrokové náklady ve výši 236 tis. Kč (1 860 x 12,7 %). 3 V rozvaze k 31. prosinci 2008 bude vykázán stroj v zůstatkové účetní hodnotě tis. Kč ( ) a závazek z finančního leasingu v celkové výši tis. Kč ( ), v členění na krátkodobý závazek 325 tis. Kč a dlouhodobý závazek tis. Kč. 3 (ii) Stroj 2 K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj odúčtován z rozvahy. Prodejní cena přesahuje reálnou hodnotu stroje, proto bude zisk z prodeje stroje vykázán ve dvou částech. Zisk vykázaný při prodeji je rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou stroje k datu prodeje a jeho reálnou hodnotou, tedy 60 tis. Kč ( ). Zbývající částka rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou stroje k datu prodeje bude vykázána jako výnos příštích období ve výši 80 tis. Kč ( ). 2 Ve výsledovce za rok bude rovněž vykázáno rozpuštění výnosů příštích období 20 tis. Kč (80 / 4) a nájemné ve výši 360 tis. Kč (30 x 12). 2 V rozvaze k 31. prosinci 2008 bude vykázán nerozpuštěný zůstatek výnosů příštích období v hodnotě 60 tis. Kč (80 20). 1 (iii) Stroj 3 K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj odúčtován z rozvahy. Prodejní cena je nižší než reálná hodnota stroje, proto je nutné porovnat nájemné placené za tento stroj s tržním nájemným. Skutečné dohodnuté nájemné je nižší než by bylo tržní nájemné, proto bude ztráta z prodeje stroje ve výši 160 tis. Kč ( ) časově rozlišena jako náklady příštích období. 2 Ve výsledovce za rok bude vykázáno rozpuštění nákladů příštích období 40 tis. Kč (160 / 4) a nájemné ve výši 300 tis. Kč (25 x 12). 2 V rozvaze k 31. prosinci 2008 bude vykázán nerozpuštěný zůstatek nákladů příštích období v hodnotě 120 tis. Kč (160 40). 1 10

11 5 Výkaz o peněžních tocích podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008 Bodové hodnocení Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč Zisk před zdaněním (z výsledovky) ,5 Úpravy o: Finanční náklady (z výsledovky) ,5 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (z poznámek) ,5 Ztráta z prodeje vybavení a zařízení (z poznámek) ,5 Výnosy ze státních dotací (z poznámek) ,5 Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (z poznámek) ,5 Změna stavu položek pracovního kapitálu Zvýšení zásob ( ) ,5 Zvýšení pohledávek z obchodního styku ( ) ,5 Zvýšení závazků z obchodního styku ( , z poznámek) Zvýšení výnosů příštích období - krátkodobá část ( ) ,5 Zvýšení výnosů příštích období - dlouhodobá část ( ) ,5 Placené finanční náklady (výpočet (i)) ,5 Placená daň ze zisku (výpočet (ii)) ,5 Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Pořízení pozemků, budov a zařízení (výpočet (iii)) ,5 Příjem z prodeje vybavení (z poznámek) ,5 Příjem ze státní dotace (výpočet (iv)) Výdaje na vývoj (výpočet (v)) Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Příjem z emise základního kapitálu (z rozvahy) ,5 Splátka dlouhodobého úvěru (z rozvahy) ,5 Příjem nového dlouhodobého úvěru (výpočet (vi)) ,5 Splátky leasingového závazku (výpočet (vii)) ,5 Placené dividendy (z poznámek) ,5 Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ,5 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období (z rozvahy) ,5 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období (z rozvahy) ,5 11

12 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč pokud není uvedeno jinak) (i) Placené finanční náklady Úroky z dlouhodobého úvěru (z poznámek) Úroky z leasingového závazku (úroky ve výsledovce úroky z úvěru ) (ii) Placená daň ze zisku Závazek z daně ze zisku Zaplacená daň (dopočet) PZ splatná daň KZ splatná daň PZ odložená daň KZ odložená daň Náklad ve výsledovce (iii) Pořízení pozemků, budov a zařízení Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku Počáteční zůstatek Odpisy za období Přecenění nemovitosti Prodané zařízení Pořízení nového majetku Konečný zůstatek (dopočet) (iv) Příjem ze státní dotace Výnosy příštích období státní dotace Rozpuštění do výnosů PZ krátkodobá část KZ krátkodobá část PZ dlouhodobá část KZ dlouhodobá část Příjem dotace za období (v) Výdaje na vývoj Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Počáteční zůstatek Odpisy za období Vývoj za období (dopočet) Konečný zůstatek (vi) Příjem nového dlouhodobého úvěru Dlouhodobý úvěr Uhrazený poplatek (dopočet) 250 Příjem úvěru jistina Uhrazené úroky Úroky ve výsledovce Konečný zůstatek (vii) Splátky leasingového závazku Závazek z leasingu Uhrazené úroky Nový pronájem Uhrazená jistina (dopočet) Úroky ve výsledovce KZ ( )

13 Bodovací schéma Body 1 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 26 Maximum 20 (b) 0,5 bodu za každý relevantní bod Maximum 5 Maximum za otázku 25 2 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 14 Maximum 12 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 15 Maximum 13 Maximum za otázku 25 3 (i) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Maximum 4 (ii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 8 Maximum 7 (iii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Maximum 5 (iv) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 10 Maximum 9 Maximum za otázku 25 4 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 13 Maximum 11 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 17 Maximum 14 Maximum za otázku 25 5 Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 28 Maximum za otázku 25 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnosti Alfa pořídila dne 1. 10. 2008 za 7 250 tis. Kč 60% podíl ve společnosti Beta. K tomuto

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ UNIPETROL a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 12. 2006 V mil. Kč

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Řádná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění

Více