Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2006"

Transkript

1 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha Jaroslav Reichl, 006 tet určený jako doplněk stejnojmennému semináři pro studenty čtvrtého ročníku technického lycea, ale i pro samostatné studium Jaroslav Reichl

2 O BSAH Úvod 6 Matematika 7 Filosofická stránka matematiky aneb Hilbert versus množiny 7 Základní pojmy algebry 8 Od kartézského součinu k zobrazení aneb co na střední škole ještě bylo 8 Od operace k unitárnímu prostoru aneb co se dozvíte až na vysoké škole 9 3 Konstrukce množiny modulárních množiny 0 3 Matice 3 Definice a základní operace 3 Použití matic při řešení soustav rovnic 3 4 Determinanty 3 4 Definice, základní vlastnosti 3 4 Výpočet determinantů vyšších stupňů 4 4 Součin prvků na hlavní diagonále 4 4 Rozvoj podle daného sloupce nebo řádku 5 43 Použití determinantů 6 5 Systémy souřadnic 6 5 Kartézský systém souřadnic 6 5 Polární souřadnice 7 53 Cylindrické (válcové) souřadnice 8 54 Sférické (kulové) souřadnice 9 6 Transformace kartézského systému souřadnic 0 6 Kartézský systém souřadnic v rovině 0 6 Posunutí 0 6 Otočení 0 63 Posunutí a otočení 6 Kartézský systém souřadnic v 3D prostoru 6 Posunutí 6 Otočení 7 Matematické vyjadřování a zanedbávání 3 7 Matematické vyjádření slovního projevu 3 7 Přibližné vztahy aneb co lze zanedbat 3 73 Zjednodušení matematických výrazů 3 73 Kroneckerův symbol 3 73 Levi-Civitův symbol Einsteinovo sumační pravidlo 4 8 Součiny s vektory; pravidlo pravé ruky 4 8 Skalární součin 4 8 Vektorový součin 5 83 Pravidlo pravé ruky 6 84 Smíšený součin 6 85 Výrazy obsahující směsici součinů 7 3 Komplení čísla a kvaterniony 8 3 Komplení čísla 8 3 Zavedení kompleních čísel 8 3 Početní operace s kompleními čísly 8 33 Absolutní hodnota a grafické znázornění kompleních čísel 9 34 Goniometrický tvar kompleních čísel Eponenciální tvar kompleních čísel Grafická interpretace početních operací 3 37 Kvadratické rovnice řešené v oboru kompleních čísel 3 38 Binomické rovnice 3 3 ***Kvaterniony 33 4 Diferenciální počet 34 4 Elementární funkce 34

3 4 Limita funkce 35 4 Základní pojmy, zavedení pojmu limita 35 4 Limita v bodě 36 4 Jednostranná limita Nevlastní limity funkce v bodě Limita funkce v nevlastním bodě 40 4 Neurčité výrazy 4 43 Důležité limity 4 44 Užití limity funkce Asymptoty grafu funkce Asymptoty se směrnicí Asymptoty bez směrnice Tečna grafu funkce Spojitost funkce Spojitost v bodě a v intervalu Spojité funkce na uzavřených intervalech Derivace funkce Fyzikální význam derivace Definice derivace Derivace vyšších řádů Vlastnosti derivace Derivace elementárních a složených funkcí Funkce více proměnných Nástin definice funkce více proměnných Parciální derivace funkce více proměnných Implicitně zadané funkce a jejich derivace ***Diferenciál funkce l Hospitalovo pravidlo Průběh funkce Věty o spojitosti Monotónnost funkce a derivace Etrémy funkce a derivace Stacionární body Etrémy funkce a druhá derivace Konvenost a konkávnost funkce Inflení body Vyšetřování průběhu funkce Užití diferenciálního počtu 65 5 Integrální počet 66 5 Historický úvod 66 5 Primitivní funkce 66 5 Zavedení primitivní funkce 66 5 Primitivní funkce elementárních funkcí Integrační metody Per partes Substituční metoda Rozklad na parciální zlomky69 53 Určitý integrál 7 53 Pojem určitý integrál 7 53 Definice určitého integrálu Výpočty určitých integrálů Substituce v určitém integrálu Metoda per partes v určitém integrálu Rozklad na parciální zlomky v určitém integrálu Užití integrálního počtu Obsah rovinného obrazce Útvar omezený grafem jedné funkce Útvar omezený grafy více funkcí Objem rotačního tělesa Délka křivky 78 3

4 544 Povrch rotačního tělesa 79 6 Tenzory 8 6 Skaláry 8 6 Vektory 8 63 Tenzory řádu Tenzorová algebra aneb základní vlastnosti a operace s tenzory řádu Symetrické a antisymetrické tenzory Izotropní tenzory Levi-Civitův symbol (tenzor) Tenzor napětí Tenzorová analýza Hamiltonův operátor nabla Gradient, divergence, rotace Fyzikální význam 89 7 Posloupnosti 9 7 Definice a základní vlastnosti 9 7 Způsoby zadání posloupností 9 73 Fibonacciho posloupnost 9 74 Užití geometrických posloupností Základní pojmy finanční matematiky Spoření bez průběžného vybírání s jednou vloženou jistinou Spoření bez průběžného vybírání s pravidelně vkládanou jistinou na konci každého úrokovacího období Spoření bez průběžného vybírání s pravidelně vkládanou jistinou na začátku každého úrokovacího období Poskytování úvěru Limita posloupnosti Aritmetické posloupnosti Geometrické posloupnosti Užití limit posloupností Výpočet Ludolfova čísla Výpočet čísla e Výpočet druhé odmocniny reálných čísel 99 8 Aplikace 8 8 Taylorův polynom (rozvoj) 0 8 Zajímavé výpočty 03 8 Racionální kořeny rovnice s racionálními koeficienty 03 8 Hornerovo schéma Euklidův algoritmus hledání největšího společného dělitele Diferenciál funkce Iterační metody hledání reálných kořenů polynomů Před aplikací metody Metoda půlení intervalu (bisekce) Metoda sečen (regula falsi) Metoda tečen (Newtonova metoda) 84 Matematické zpracování naměřených dat 84 Lineární regrese 3 84 Lineární interpolace Bilineární interpolace Polynomická aproimace Lagrangeovy polynomy Spline-křivky 0 85 Momenty setrvačnosti tuhého tělesa 3 85 Tuhé těleso a jeho pohyby 3 4

5 85 Kinetická energie tuhého tělesa Výpočet momentů setrvačnosti Obdélníková deska Obruč Plášť válce Kruhová deska Plný válec Výpočet na základě momentu setrvačnosti kruhové desky Výpočet bez znalosti momentu setrvačnosti kruhové desky Koule Kužel Přehled momentů setrvačnosti některých těles 7 86 Fourierova transformace 8 86 Matematický popis 8 86 Odvození koeficientů Praktický výpočet 9 87 Vlnová rovnice Připomenutí diferenciálu Šíření příčného vlnění Šíření podélného vlnění 3 88 Diferenciální rovnice Typy diferenciálních rovnic Diferenciální rovnice známé z matematiky ze střední školy Pohyb po úsečce aneb s kanónem na vrabce Pohyb po úsečce s odporovou silou Síla roste s rychlostí lineárně Pohyb parašutisty Kmitavý pohyb Nabíjení kondenzátoru Vybíjení kondenzátoru Elektrický proud procházející cívkou Využití diferenciálního a integrálního počtu k řešení úloh Dynamické modelování Princip metody Základní principy Zdůvodnění použití přibližných vztahů Různé varianty metody 5 80 Řešené úlohy 5 80 Volný pád 5 80 Pád tělesa v odporujícím prostředí Šikmý vrh v odporujícím prostředí Kmitavý pohyb v odporujícím prostředí 56 5

6 ÚVOD Tet, který jste právě otevřeli, doplňuje středoškolskou matematiku a fyziku V první části detailněji rozvíjí ty části matematiky, které jsou stěžejní pro další studium na vysoké škole Jedná se zejména o matematickou analýzu, tj teorii funkcí (elementární funkce a jejich vlastnosti, limita funkce, derivace funkce, primitivní funkce, ) a algebru (vektory, matice, ) V další části tetu jsou ukázány některé aplikace těchto částí matematiky na řešení fyzikálních problémů Některé z předložených fyzikálních problémů se vracejí ke středoškolskému učivu fyziku a rozvíjejí jej a doplňují Některé problémy středoškolskou látku výrazně přesahují PŘEDLOŽENÝ TEXT NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ UČEBNICÍ MATEMATIKY ČI FYZIKY!!! Je psán volnějším stylem než by měla být psaná učebnice, chybí důkazy předkládaných matematických vět, některé poznatky jsou občas vytrženy z kontetu, takže jsou obecně v dané podobě neplatné (ale pro danou situaci použitelné), Cílem tetu je přiblížit matematiku a její aplikace volnějším jazykem pro ty studenty střední školy, kteří uvažují o studiu na vysokých školách technického směru Z vlastní zkušenosti a z vyprávění bývalých spolužáků ze střední školy vím, že občas se ve fyzice, elektronice, mechanice, vyskytne použití matematického aparátu, který zatím nebyl v matematice probírán Uvědomí-li si to příslušný přednášející odborného předmětu, přiblíží několika větami, o co jde, jaké to má vlastnosti, jak se s tím počítá, Pokud ne a nebo prostě nechá na studentech, ať si to zjistí sami, je mnohdy velmi obtížné sledovat další výklad! Příslušný matematický aparát pak bude probírán i v matematice - ale až o několik semestrů později A to už někdy bývá pozdě Pokud tet usnadní pochopení předkládané látky, budu rád Pokud ho budete používat i při studiu na vysoké škole, je nutné dbát výše zmíněných omezení Řadu pojmů zde uváděných budete probírat i na vysoké škole, ale pouze stylem definice - věta - důkaz - věta - důkaz - definice - věta - důkaz Pomohou-li vám příklady a vysvětlení obsažené v tomto tetu, pak tet splnil svůj účel Tet je psán pomocí několika zvláštních stylů: Běžný tet, odvozování vztahů, výsledné vztahy, D EFINICE DŮ LEŽITÝCH POJMŮ, ZÁKONŮ, ROVNIC, Komentář, který probíranou látku rozšiřuje, upřesňuje či doplňuje Zjednodušená tvrzení pro lepší pochopení, která jsou tedy z matematického (fyzikálního, ) hlediska nepřesná, ale která mohou napomoci k lepšímu pochopení probírané látky Tet neprošel jazykovou ani odbornou kontrolou Pokud se v tetu někde vyskytnou chyby, překlepy, nejasnosti, omlouvám se a prosím na jejich upozornění Jaroslav Reichl, srpen 00 6

7 MATEMATIKA Filosofická stránka matematiky aneb Hilbert versus množiny Matematika během svého vývoje postupně prošla třemi krizemi, které ovlivnily další vývoj a většinou ne jen matematiky, ale i věd příbuzných Zpočátku vývoje prvních vědeckých poznatků se totiž většinou vědec (učenec) zabýval vědou bez rozdílu zájmu Takže v historických a životopisných dílech můžeme najít o daném učenci, že to byl matematik, astronom, filosof, lékař, řečník, právník, teolog, později (když se začala zhruba od 4 století rozvíjet fyzika) i fyzik Postupem času, jak se zvětšovalo množství poznatků, které byly z daných oborů objeveny, začali se i vědci (učenci) specializovat, takže později se v životopisech setkáme jen s matematikem a fyzikem, fyzikem a astronomem, právníkem, teologem a politikem (náhrada starověkých řečníků), Zmíněné 3 krize matematiky byly tyto: krize matematiky - objevila se během tzv hrdinského věku řecké matematiky (6-4 století př n l) Její příčinou byl objev nesouměřitelnosti úseček, tj nemožnost vyjádření všech čísel (úseček) pomocí poměrů (tj pomocí čísel racionálních) - např strana čtverce a jeho úhlopříčka (poměr je : ) Tento objev vycházel přímo z učení pythagorejců, kteří se snažili veškeré dění ve světě převést na čísla, takže se čísly zabývali důkladně Hlavním jejich představitelem byl Pyhtagoras (asi př n l) krize matematiky - přelom 8 a 9 století; souvisí s nepřesným zaváděním nekonečně malých a nekonečně velkých veličin v souvislosti se zpřehledněním a zpřesňováním základů matematické analýzy ( ε δ akrobatika - definice limit, derivací, jsou vystavěny právě na základě nekonečně malých a nekonečně velkých veličin) 3 krize matematiky - konec 9 století, kdy ruský matematik George Cantor (845-98) zavádí teorii množin (vychází v roce 874) Vybudováním teorie množin se objevila řada paradoů, které se snažily teorii množin vyvrátit Problém byl v samotné aiomatické výstavbě teorie množin Tato (zatím poslední) krize matematiky trvá v podstatě dodnes Problém, na základě něhož v podstatě vznikla třetí krize matematiky, souvisí úzce teorií množin Ta operuje s pojmem nekonečno a to bylo právě příčinou řady obtíží a paradoů Při zavádění pojmu nekonečno jsou možné dva přístupy: nekonečno potenciální (v možnosti) - přístup starších matematiků, kdy nekonečné množiny (např množina přirozených čísel) byla budována postupným přidáváním dalších prvků: z množiny {,, 3,, n } vytvořím množinu {,, 3,, nn+, }, z ní pak množinu {,, 3,, nn,, n } ; přitom platí: {,, 3,, n} {,, 3,, n, n+ } {,, 3,, n, n+, n+ } + +, nekonečno aktuální (v uskutečnění) - přístup, který převažuje dnes a který vychází z toho, že všechny nekonečné množiny, které matematikové potřebují, jsou již vytvořeny První známky aktuálního nekonečna se začínají objevovat ve filosofii na přelomu starověku a novověku - německý matematik Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) patří k prvním zastáncům aktuálního nekonečna Problém s nekonečnými množinami vzniká ale už dříve Galileo Galilei ( ), 4, 9, 6, 5, 36, Mezi těmito množinami eistuje konstruuje (nekonečné) množiny {,, 3, 4, 5, 6, } a { } vzájemně jednoznačné zobrazení (druhá mocnina resp druhá odmocnina) Jinými slovy eistuje vzájemně, 4, 9, 6, 5, 36, To je ale přitom jednoznačné zobrazení množiny {,, 3, 4, 5, 6, } na svojí podmnožinu { } ve sporu s Euklidovým aiomem (postulátem), který říká, že celek je vždy větší než část Obě uvažované množiny jsou totiž nekonečné Bernard Bolzano (78-848) přistupuje k celé problematice nekonečen s teologickými argumenty (kromě toho, že je matematikem, je i profesorem teologie na Karlově Univerzitě) Tento teologický argument se týká právě nekonečných množin s aktuálním přístupem: vytvořená (již eistující) nekonečná množina vyžaduje (aby byla uchována) nekonečnou mysl Tu má jedině Bůh, který sice může nekonečné množiny (přirozená čísla, ) vytvořit, ale otázkou je, jestli to chce (jestli je to správné, užitečné, ) Poté, co v roce 874 publikoval George Cantor (845-98) svojí teorii množin, problémy s nekonečny se projevily ještě více Teorie množin obsahuje všechny množiny a tedy i množin nekonečné A řada matematiků se bránila jejímu přijetí - měly podobně rozporuplné pocity jako Galileo Galilei při konstruování svých dvou množin Typickým příkladem, který se v této souvislosti objevuje jako důkaz neplatnosti teorie množin a na kterém je založena řada dalších paradoů, je případ holiče ve městě Ve městě žije holič, který některé obyvatele holí, někteří se holí sami Každý obyvatel se tedy nechává holit buď holičem nebo se holí sám (nekombinuje obě metody) Cílem je rozdělit město do dvou disjunktních množin (množin s prázdným průnikem), podle toho, jestli je holí holič nebo se holí sami Kam ale s holičem? Holiče holí holič a přitom se ale holí sám! Jiným příkladem je tzv Russelův parado: zavedeme množinu M jako množinu všech množin X, pro M = X; X X A co množina M? Pokud M M, pak to znamená které platí, že množina X nepatří do X, tj { } (podle konstrukce množiny M), že M M Pokud budeme předpokládat, že M M, pak (opět podle zavedení množiny M) dojdeme k závěru, že M M 7

8 Nepříjemné na celé situaci bylo, že tyto uvedené spory a paradoy se začaly objevovat v době, kdy celá matematika teorii množin už používala a začala na ní budovat další závěry Pokusem o záchranu nejen teorie množin se stala aiomatická výstavba matematiky Za aiom bylo v ranných matematických dobách (Euklides a jeho Základy) považováno tvrzení intuitivně jasné, které není třeba dokazovat Na počátku 0 století se význam aiom posunul: je to tvrzení, které je vybrané pro daný účel a z něhož se potom odvozují další tvrzení a závěry Hlavním iniciátorem tohoto snažení byl německý matematik a fyzik David Hilbert ( ), který formalizoval matematiku, tzn že zavedl systém symbolů (jakousi abecedu) používanou matematiky (latinská a řecká písmena, číslice, symboly, ) pravidla podle kterých se z abecedy tvoří slova (např + y, y+ + / ab++ )(, ) Hilbertův formalismus říká, že matematik si nesmí nic představovat - pro něj eistují jen aiomy, na základě nichž a platných pravidel se provádí důkazy složitějších tvrzení, Matematika se tím odloučila od reálného světa Reálný svět popisuje fyzika Fyzik, pokud pustí ve výšce jednoho metru nad podlahou kámen, ví, že kámen spadne na podlahu pod vlivem tíhové síly Země Dost těžko může rozvíjet teorii, která bude popisovat, jak puštěný kámen bude levitovat nebo dokonce prorazí strop a vyletí směrem vzhůru, protože to neodpovídá realitě Matematik tuto šílenou teorii budovat může, protože díky Hilbertovu formalismu nemá matematická teorie žádnou spojitost s praí Součástí Hilbertovy práce byly tyto podmínky na matematickou teorii: nezávislost aiomů - jsou některé matematické teorie, kde se závislé aiomy vyskytují a je to ku prospěchu věci úplný systém - matematická teorie musí být úplná (např je možné dokázat platnost tvrzení T nebo jeho negaci) 3 bezesporný systém - v tomto systému není možné dokázat zároveň platnost tvrzení T i jeho negaci Na základě těchto požadavků a základních aiomů by bylo možné budovat jakoukoliv teorii Hilbert věřil, že je posledním skutečným matematikem, který něco vymyslel Byl přesvědčen, že je možné nalézt mechanické pravidlo pro hledání důkazu a část svého života věnoval hledání tohoto pravidla Kdyby toto pravidlo skutečně našel, pak by se velmi podstatným způsobem snížila role matematiků - ti by se stali jen pomocníky strojů, které by hledali důkazy nových tvrzeních, formulovali tvrzení nová, Začátkem třicátých let 0 století Kurt Gödel dokázal větu o neúplnosti, čímž zhroutil Hilbertovy představy o konci matematiků Gödel využil konečný systém aiomů a navrhl větu, která odkazovala sama na sebe a kterou lze jednoduše formulovat takto: V: Tato věta není dokazatelná Pokud by byl Gödel schopen tuto větu dokázat, věta by byla nepravdivá a to by byl problém Žádná dobrá množina aiomů by totiž neměla umožnit dokázat tvrzení, které je nepravdivé Pokud by naopak tuto větu nebylo možné dokázat, byla by věta pravdivá, ale to není možné v rámci dané teorii dokázat Matematika je tedy neúplná a Gödelova věta se tak stává nejdůležitějším milníkem (pokrokem) v matematice dvacátého století Věta o neúplnosti tedy říká, že když máme k dispozici nějakou matematickou teorii (popsatelnou aiomy, formulemi, ), která obsahuje aritmetiku přirozených nebo celých čísel a která je bezesporná, pak tato teorie nemůže být úplná Jinými slovy v této teorii je možné formálními prostředky dané teorie dokázat platnost tvrzení T i jeho negace nebo danými prostředky není možné dokázat ani tvrzení T ani jeho negaci Jistá náprava by se mohla na první pohled zdát v tom, že jedno z problematických tvrzení vezeme jako základní aiom Tím zvětšíme teorii, ale přesto se zde vyskytne další nedokazatelné tvrzení Problém je v tom, že bezespornost dané teorie není možné dokázat v rámci této teorie, ale až v rámci teorii širší O té ale dopředu nevíme jestli je nebo není bezesporná (Např bezespornost reálných čísel není možné dokázat v rámci reálných čísel, ale až v rámci čísel kompleních - viz definici kompleních čísel jako dvojice čísel reálných v odstavci 3) Základní pojmy algebry Algebra je část matematiky, která se zabývá různými matematickými strukturami (grupy, tělesa, vektorové prostory, okruhy, obory integrity, ), vztahy mezi těmito strukturami a zobrazeními mezi jednotlivými strukturami Zabývá se těmito strukturami jak na obecné úrovni, tak potom na konkrétních aplikacích (např matice a řešení lineárních rovnic a jejich soustav; ) Pro další výklad bude nezbytné seznámit se základními pojmy z lineární algebry Od kartézského součinu k zobrazení aneb co na střední škole ještě bylo Začneme se základní definicí, od níž se odvíjí vše ostatní: kartézský součin K ARTÉZSKÝ SOUČ IN MNOŽIN A A B JE MNOŽINA VŠECH USPOŘ ÁDANÝCH DVOJIC ; TAKOVÝCH, ŽE A A ZÁROVEŇ y B ZNAČ Í SE A B [ y] Pokud se budeme zabývat speciální případem kartézského součinu, ve kterém každý prvek má maimálně jeden obraz, budeme mluvit o zobrazení Z OBRAZENÍ MNOŽINY A DO MNOŽINY B JE PODMNOŽINA KARTÉZSKÉHO SOUČ INU A B, PRO JEJÍŽ USPOŘ ÁDANÉ DVOJICE [ ; y ], [ ; y ] PLATÍ: y y Speciálním případem zobrazení je pak zobrazení prosté, kdy každému obrazu odpovídá maimálně jeden vzor 8

9 Z OBRAZENÍ U SE NAZÝVÁ PROSTÉ, PRÁVĚ TEHDY KDYŽ PRO LIBOVOLNÉ DVA PRVKY y = U ( ) A y = U ( ) ZOBRAZENÍ U PLATÍ: y y Jestliže se jedná o zobrazení množiny A na množinu B, které je prosté, mluvíme o vzájemně jednoznačném zobrazení A na B Od operace k unitárnímu prostoru aneb co se dozvíte až na vysoké škole K důležitým strukturám, které se zavádějí právě v algebře, je nutné zavést i pojem operace N ECHŤ G JE NEPRÁZNÁ MNOŽINA O PERACÍ ( BINÁRNÍ OPERACÍ) NA MNOŽINĚ G SE ROZUMÍ KTERÉKOLIV ZOBRAZENÍ : f G G G Máme-li na neprázdné množině G definovanou nějakou operaci (např operaci * - hvězdička ), můžeme G,*, která se nazývá grupoid Aby byl grupoid grupou, což je důležitý pojem pro zavést uspořádanou dvojici ( ) další výklad, musí být splněny určité podmínky G RUPOID ( G,*) SE NAZÝVÁ GRUPA, JSOU- LI SPLNĚ NY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: PRO VŠECHNA g, g G PRO VŠECHNA g, g, g 3 G PLATÍ: g * g G, g * g * g = g * g * g ( ASOCIATIVNÍ ZÁKON), PLATÍ: ( ) ( ) EXISTUJE NEUTRÁLNÍ PRVEK n G TAKOVÝ, ŽE PRO KAŽDÝ PRVEK g G PLATÍ: g * n = n* g = g, 4 PRO KAŽDÝ PRVEK g G EXISTUJE SYMETRICKÝ PRVEK s G TAK, ŽE PLATÍ: g * s = s* g = n Pokud navíc pro všechna g, g G platí g* g = g* g hovoří se o komutativní (Abelově) grupě Právě uvedená definice grupy je oproti ostatním (uvedeným dříve) složitější, ale pokusíme se jí rozebrat První bod říká, že pokud provedeme na libovolné dva prvky z množiny G definovanou operaci, výsledek musí být také prvkem z množiny G Druhý bod je vyjádřením asociativního zákona Třetí a čtvrtý bod definují jisté speciální prvky v množině G, které dávají grupám řadu výhod Jedná se ale o učivo, které překračuje rámec tohoto článku V definici grupy jsou tyto speciální prvky popsány v obecné podobě, i když se většinou pracuje s konkrétními případy: pro grupu s operací + (tj sčítání) se neutrální prvek nazývá nulový a symetrický prvek je prvek opačný pro grupu s operací (tj násobení) se neutrální prvek nazývá jednotkový a symetrický prvek je prvek inverzní Příklady grup jsou tyto grupoidy (, + ) inverzní), (, + ) (neeistuje prvek opačný),, (, + ), ( { 0, } ), ale už ne (,) (neeistuje prvek Další algebraickou strukturou je těleso, které můžeme zavést pomocí grup N ECHŤ T JE NEPRÁZDNÁ MNOŽINA, NA KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY DVĚ OPERACE: T, +, JE TĚ LESO, JSOU- LI SPLNĚ NY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: S Č ÍTÁNÍ A NÁSOBENÍ ( ) PRO VŠECHNA t, t, t3 T PLATÍ: ( 3) 3 ( T, + ) JE KOMUTATIVNÍ GRUPA, 3 ( T {} 0, ) JE ( KOMUTATIVNÍ) GRUPA Jako příklady těles je možné uvést (, +,), (, +,) a (, +,) t t + t = t t + t t (DISTRIBUTIVNÍ ZÁKON), algebře) pro nás nejsou žádným přínosem Další strukturou, s níž pracuje i kvantová fyzika, je vektorový prostor Další příklady (s nimiž se pracuje v N ECHŤ ( T, +,) JE TĚ LESO Ř EKNEME, ŽE V JE VEKTOROVÝ PROSTOR NAD T Ě LESEM T, JESTLIŽE V JE NEPRÁZDNÁ MNOŽINA, NA NÍŽ JSOU DEFINOVÁNY OPERACE S Č ÍTÁNÍ A ODČ ÍTÁNÍ A PRO VŠECHNA λ T A VŠECHNA v V JE DEFINOVÁN PRVEK λv V, PŘ I Č EMŽ PLATÍ: ( V, + ) JE KOMUTATIVNÍ GRUPA, PRO VŠECHNA α, β T A PRO VŠECHNA v V JE α ( βv) ( αβ) = v, 3 PRO VŠECHNA α, β T A PRO VŠECHNA v V JE ( α + β)v = αv+ βv, 4 PRO VŠECHNA α T A PRO VŠECHNA u, v V JE α ( u+ v) = αu+ αv, 5 PRO VŠECHNA v V JE v = v Prvky vektorového prostoru se nazývají vektory, prvky tělesa, nad kterým je vektorový prostor definován, jsou skaláry Prvky vektorového prostoru nemusí být vektory v běžném slova smyslu, tj úsečky se šipkou Jako vektory (tj prvky vektorového prostoru) mohou vystupovat např reálná čísla, Příklady 9

10 vektorových prostorů: komplení čísla (viz odstavec 3) lze chápat jako vektorový prostor nad tělesem reálných čísel, reálná čísla je možné chápat také jako vektorový prostor nad tělesem reálných čísel, Každý vektorový prostor má svojí bázi Jedná se o skupinu vektorů, která má tyto vlastnosti: pomocí vektorů báze je možné vyjádřit libovolný vektor z daného vektorového prostoru (odborně se říká, že uvažovaná skupina vektorů generuje celý vektorový prostor) vektory jsou lineárně nezávislé, tj žádný vektor báze není lineární kombinací ostatních vektorů 3 počet vektorů báze je roven dimenzi daného vektorového prostoru To, co na první pohled zní učeně, si lze velice jednoduše představit např v kartézské soustavě souřadnic v rovině Rovinu je možné chápat jako prostor dimenze (má nezávislé směry, tj dvě osy) Jako vektory báze u = ; 0 v = 0; Pomocí těchto dvou vektorů, které jsou tohoto prostoru, tj roviny, lze volit např vektory ( ) a ( ) lineárně nezávislé (jeden není lineární kombinací druhého, tj v tomto případě není jeden násobkem druhého), je možné vyjádřit skutečně všechny vektory Tak např vektor w = ( 3; ) můžeme napsat jako tuto lineární w = 3u + v = 3 ; 0 + 0; = 3; 0 + 0; = 3; (viz obr ) Analogicky kombinaci vektorů u a v : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) je možné postupovat v případě libovolného jiného vektoru obr u = Je třeba si uvědomit, že zvolená báze (tj vektory ( ; 0) a v = ( 0; ) 0 ) není jediná Eistuje nekonečné množství dalších, ale tato je nejjednodušší - říkáme, že je ortonormální: vektory báze jsou ortogonální (navzájem kolmé) vektory báze jsou normované, tj jejich velikost je jedna Pokud to je možné vždy se v daném vektorovém prostoru volí ortonormální báze, protože vektory takové báze mají jednoduché souřadnice, s nimiž se provádějí výpočty snadně, navíc v případě euklidovského prostoru vektory leží na osách kartézského systému U NITÁRNÍM PROSTOREM SE ROZUMÍ DVOJICE ( V, g ), KDE V JE VEKTOROVÝ u v V JE g ( u, v ) SKALÁRNÍ SOUČ IN PROSTOR A g SKALÁRNÍ SOUČ IN P RO KAŽDÉ, UVEDENÝCH DVOU VEKTORŮ u, v Ř EKNEME, ŽE VEKTORY u, v V JSOU NAVZÁJEM ORTOGONÁLNÍ ( KOLMÉ), POKUD g( u, v ) = 0 3 Konstrukce množiny modulárních množiny Pro pevně zvolené přirozené číslo p a celé číslo m je možné zkonstruovat množinu mp = { n ; n mod p = m mod p}, tj množinu, která obsahuje čísla, která mají při dělení číslem p stejný zbytek jako při dělení číslem m Příklady uvedených množin: 0 = 3 = {; 6; 3; 0; 3; 6; 9; } { } = 4 = ; 5; ;; 4; 7;0; 3 3 { } = 5 = ; 4; ; ; 5; 8;; Symbolem p se pak značí množina všech různých množin m p pro m : p = { 0 p; p; p; ; p p} Je-li p prvočíslo a pokud dodefinujeme mp + hp = mp + hp a mp hp = mp hp pro h, je možné dokázat, že tímto způsobem jsou korektním způsobem na množině p definovány operace sčítání a násobení, při nichž je (, +, p ) těleso Při sčítání a násobení čísel tvaru m p se postupuje stejně jako v případě, že bychom pracovali v číselné soustavě o základu p Např = 43 = 3, = 85 = 35, Někdy se této části aritmetiky říká aritmetika hodinových ručiček: počítání s ní je podobné jako počítání hodin na hodinách

11 3 Matice 3 Definice a základní operace V tomto odstavci zmíníme základní informace o maticích a operacích, které je možné s maticemi provádět N ECHŤ mn, M ATICÍ A SESTAVENOU Z PRVKŮ TĚ LESA T ROZUMÍME ZOBRAZENÍ A : m n T, ( ) A : i, j aij T T ATO MATICE SE ZNAČ Í A = ( a ij ) M NOŽINU VŠECH TAKOVÝCH MATIC BUDEME ZNAČ IT MNOŽINY ( mn, ) A a a an a a a NEBO am am amn m n T O MATICÍCH Z n = m n T Ř ÍKÁME, ŽE MAJÍ m Ř ÁDKŮ A n SLOUPCŮ, TJ JDE O MATICE TYPU V PŘ ÍPADĚ, ŽE m= n, HOVOŘ ÍME O Č TVERCOVÉ MATICI STUPNĚ n Důležitým pojmem u matice je její hodnost: H ODNOST MATICE M TYPU ( mn, ) UDÁVÁ MAXIMÁLNÍ POČ ET LINEÁRNĚ NEZÁVISLÝCH Ř ÁDKŮ, KTERÝ JE ROVEN MAXIMÁLNÍMU POČ TU LINEÁRNĚ NEZÁVISLÝCH SLOUPCŮ DANÉ MATICE ZNAČ Í SE h( M ) 3 Příklad: Hodnost matice M = 4 6 je ( ) 3 h M =, pro matici A = je h( A ) =, Hodnost matice A se nezmění (tj z matice A vytvoříme novou matici B o téže hodnosti), pokud s řádky resp sloupci provedeme některou z těchto elementárních úprav: napíšeme řádky (resp sloupce) matice A v jiném pořadí násobíme některý řádek (resp sloupec) matice A nenulovým skalárem 3 přidáme k matici A řádek (resp sloupec), který je lineární kombinací ostatních řádků (resp sloupců) 4 vynecháme v matici A řádek (resp sloupec), který je lineární kombinací ostatních řádků (resp sloupců) 5 přičteme k některému řádku (resp sloupci) matice A lineární kombinaci ostatních řádků (resp sloupců) V tom případě se matice nazývají ekvivalentní matice Operace, které je možné provádět s maticemi jsou tyto: P RO MATICE A ( a ij ) = A B ( b ij ) JAKO MATICE C TYPU (, ) i =,,, m, j =,,, n P RO MATICI A ( a ij ) SKALÁREM λ d ij ij = TYPU (, ) mn, PRO KTEROU PLATÍ: C ( c ij ) = TYPU (, ) mn A λ A JAKO MATICE D TYPU (, ) = λa PRO i =,,, m, j =,,, n P RO MATICE A ( a ij ) = TYPU (, ) AB JAKO MATICE F TYPU (, ) i =,,, m, j =,,, k n mn A B ( b ij ) mn SE DEFINUJE SOUČ ET MATIC A + B =, KDE cij = aij + bij PRO λ T SE DEFINUJE NÁSOBEK MATICE A mn, PRO KTEROU PLATÍ: D ( d ij ) = TYPU (, ) mk, PRO KTEROU PLATÍ: F ( f ij ) =, KDE nk SE DEFINUJE SOUČ IN MATIC =, KDE f ij = ab is sj PRO Poznámka: Formuli f ij = ab is sj z definice součinu dvou matic lze opsat slovy tak, že násobíme i-tý řádek s= matice A j-tým řádkem matice B Násobení matic není obecně komutativní!!! Tak jako v grupách a tělesu (viz odstavec ) eistoval jednotkový prvek, eistuje jednotkový prvek i pro matice - je jím jednotková matice: n s=

12 M ATICE E m = SE NAZÝVÁ JEDNOTKOVÁ MATICE STUPNĚ m 0 0 Podobně jako eistoval v grupách a tělesech (viz odstavec ) prvek inverzní k danému prvku, eistuje inverzní prvek i pro matice - je jím inverzní matice: M M = M M = E, SE NAZÝVÁ Č TVERCOVÁ MATICE, PRO KTEROU PLATÍ INVERZNÍ MATICE KE Č TVERCOVÉ MATICI M M M Najít inverzní matici k matici M je možné několika způsoby: pomocí násobení dvou matic (přesně podle definice inverzní matice a definice násobení matic) s tím, že budeme řešit soustavu několika rovnic, v nichž neznámé budou jednotlivé koeficienty hledané inverzní matice M fintou, která spočívá v tom, že si napíšeme danou matici M a jednotkovou matici do velké matice ( M : E ) a pomocí povolených úprav matic (násobení řádku, přičtení řádku k jinému řádku, výměna řádků, ) dojdeme do tvaru, kdy jednotková matice E bude v levé části velké matice - v pravé části velké matice pak bude matice E: M M, tj ( ) Příklad: Nalezněte inverzní matici k matici M = 3 0 Řešení: K nalezení inverzní matice k matici M = použijeme právě popsanou fintu Podle návodu 3 0 vytvoříme matici 0, kterou budeme dále upravovat: Inverzní matice k matici Tuto matici je možné dále upravit na tvar M = 6 3 Pro inverzní matice platí tato pravidla: ( M ) = M ( ) λm M =, kde λ T je nenulový skalár λ = n- n n n- 3 ( ) M M M M M M M M M = je tedy matice M = 6 Na základě eistence inverzní matice se matice dělí do dvou disjunktních skupin: M ATICE, K NÍŽ EXISTUJE INVERZNÍ MATICE, SE NAZÝVÁ REGULÁRNÍ MATICE V OPAČ NÉM PŘ ÍPADĚ SE NAZÝVÁ SINGULÁRNÍ Při počítání s matice je možné se též setkat s maticí transponovanou: N ECHŤ MATICE M ( a ij ) T ROZUMÍME MATICI M ( b ji ) = JE TYPU (, ) = TYPU (, ) mn M ATICÍ TRANSPONOVANOU K MATICI M nm, KDE ( bji ) ( aij ) 5 3 Příklad: maticí transponovanou k matici M = je matice T M = Pro transponované matice platí tato pravidla: T ( M ) T = M ( ) T T λm λm =, kde λ T je nenulový skalár 3 ( ) T T T T T M + M + + M + M = M + M + + M + M n- n n- n 4 ( ) T T T T T M M M M = M M M M n- n n n- = PRO i =,,, m, j =,,, n

13 3 Použití matic při řešení soustav rovnic Při řešení soustavy rovnic hraje důležitou úlohu matice stupňovitého tvaru: M ATICE M TYPU ( mn, ) SE NAZÝVÁ MATICE STUPŇ OVITÉHO TVARU, MÁ- LI TVAR: 0 0 ai * * ai * * M = *, KDE i < i < < ik n, k, aki * * k ai 0 a i 0 a ki 0 A * ZNAČ Í LIBOVOLNÝ PRVEK Z TĚ LESA T k Speciálním případem matice stupňovitého tvaru je matice trojúhelníková Významnou roli hrají matice při řešení soustavy rovnic, kdy maticový zápis výrazně zpřehlední řešení této soustavy a eliminuje možnost vzniku chyby Uvažme soustavu m lineárních rovnic o n neznámých,, n ve tvaru: a + a + + an n = b a + a + + an n = b kde aij, b, b,, bm T am + am + + amn n = bm, S OUSTAVA ROVNIC SE NAZÝVÁ HOMOGENNÍ, JESTLIŽE b i = 0 PRO i =,,, m S OUSTAVA ROVNICE SE NAZÝVÁ NEHOMOGENNÍ, JESTLIŽE b i 0 ALESPOŇ PRO JEDEN INDEX i =,,, m Pro snadné určení řešitelnosti dané soustavy rovnic se zavádí dvě matice: a a an a a an M ATICE A = SE NAZÝVÁ MATICE SOUSTAVY ROVNIC M ATICE am am amn a a an b a * a an b A = SE NAZÝVÁ ROZŠÍŘ ENÁ MATICE SOUSTAVY ROVNIC am am amn bm Na základě hodnosti matice soustavy rovnic a hodnosti rozšířené matice soustavy rovnic je možné určit počet řešení dané nehomogenní soustavy rovnic (matematicky se jedná o Frobeniovu větu): * h A = h A = n - soustava rovnic má právě jedno řešení ( ) ( ) ( ) ( * ) 3 h( A) * h( A ) h A = h A < n - soustava rovnice má nekonečně mnoho řešení - soustava rovnic nemá žádné řešení Homogenní soustava rovnic má vždy netriviální řešení (alespoň jedno z i pro i =,,, n je < n nenulové), právě když h( A) Postup, kterým je možné pomocí maticového zápisu vyřešit soustavu m rovnic o n neznámých, formuloval už Carl Friedrich Gauss ( ) Na jeho počest se tato metoda nazývá Gaussova eliminační metoda: pomocí elementárních úprav převést rozšířenou matici soustavy rovnic na matici stupňovitého tvaru v případě, že má soustava řešení, pak m n neznámých (je-li m n > 0 ) zvolit jako parametr (pokud m= n tento krok odpadá) 3 pomocí tzv zpětného chodu dopočítávat jednotlivé neznámé odspodu matice stupňovitého tvaru - vypočítat a dosadit do řádku o jeden výše 4 Determinanty 4 Definice, základní vlastnosti Determinant je pojem, který souvisí přímo s maticemi Jedná se o číslo, které ze čtvercové matice získáme předem definovaným způsobem Nejjednodušší je determinant matice druhého stupně 3

14 N ECHŤ T JE TĚ LESO A abcd,,, T D ETERMINANTEM MATICE DRUHÉHO STUPNĚ a b a b ROZUMÍME PRVEK ad bc T ZÁPIS: ad bc c d c d = Poznámka: Determinant matice A bývá někdy zvykem značit též det A Podobným způsobem je možné vypočítat i determinant matice třetího stupně Výpočet tohoto determinantu je možný pomocí Sarrusova pravidla: a a a 3 a a a = a a a + a a a + a a a a a a a a a a a a Pamatovat si Sarrusovo pravidlo a a a v tomto tvaru je asi dost náročné (i když jistou závislost pro vytvoření nějaké mnemotechnické pomůcky by se jistě podařilo nalézt) Rozumnější je uvědomit si, že se jedná o jakési zobecnění výpočtu determinantu druhého a a a a a a a a stupně Stačí si determinant 3 a a a 3 a a a přepsat do pomocného tvaru a a a a a a nyní už řešit a a a a a analogicky jako determinant matice druhého stupně Na třech diagonálách, které míří zleva shora doprava dolů vynásobíme prvky a vzniklé součiny sečteme Na třech diagonálách, které jdou zleva zdola doprava nahoru opět vynásobíme prvky a vzniklé součiny sečteme Tento výsledek odečteme od součtu získaného z diagonál jdoucích zleva shora doprava dolů a determinant je vypočtený Příklad: Vypočtěte determinant matice Řešení: Determinant si přepíšeme v pomocném tvaru a nyní už můžeme počítat: 4+ ( )( 3 )( ) + 0 ( )4 0 ( 3 ) ( ) Po vyčíslení dostaneme: = Tedy 4 3 = 0 4 Výpočet determinantů vyšších stupňů Determinant čtvercové matice vyššího stupně než tři se počítá podle jistých pravidel Odvození těchto pravidel jde ale za rámec středoškolské matematiky a nebudeme je zde proto uvádět Připomeneme vlastnosti determinantů: determinant jednotkové matice je výměnou libovolných dvou řádků se změní znaménko determinantu 3 má-li matice libovolné dva řádky stejné, pak její determinant je nulový 4 vynásobením libovolného řádku matice nenulovým skalárem λ se determinant příslušné matice zvýší λ -krát 5 determinant singulární matice je nulový; determinant regulární matice je nenulový 4 Součin prvků na hlavní diagonále V případě, že je nutné vypočítat determinant vyššího než třetího stupně, je možné použít následující pravidlo: Upravíme-li matici do trojúhelníkového tvaru, tj pod hlavní diagonálou jsou samé nuly, je hodnota determinantu rovna součinu prvků na hlavní diagonále Při úpravách je třeba dbát na to, abychom hodnotu determinantu nezvyšovali Zejména bod 4 z právě uvedených vlastností determinantů by mohl působit potíže Je tedy možné násobit libovolným nenulovým reálným číslem λ libovolný řádek determinantu Pokud ale s řádkem nic neprovádíme, hodnota determinantu se λ -krát zvýší Násobíme-li řádek, který potom přičítáme k dalšímu, není nutné provádět žádné korekce při výpočtu determinantu - jeho hodnota se tím nemění Konkrétněji asi vše vysvětlí následující příklad 3 Příklad: Vypočtěte determinant 3 3 Řešení: Determinant vypočteme zejména s využitím bodu 4 uvedeného ve vlastnostech determinantů Aby se hodnota determinantu nezměnila, je třeba uvažovaným skalárem λ determinant ihned vydělit:

15 3 3 3 ( 3) 0 5 ( ) 3 = 3 ( 3) = = 4 ( ) ( 3 3 ) ( ) = = = 4 3 ( 3 ) 5 6 ( 3 ) ( 5 )( 36 )( 0 )35 = = = ( 3 ) 5 ( 4) ( 3 ) 5 ( 4) ( ) Problematika λ - násobku snad vynikla a byla vysvětlena Ve třetím kroku, kde se násobí třetí řádek determinantu skalárem se žádná korekce na výpočet determinantu neprovádí, protože tento třetí řádek 6 přičítáme k řádku čtvrtému a pátému V ostatních případe je nutné korekce provést, protože vždy násobíme řádek, do něhož se přičítá, tj se řádkem samotným se vlastně jakoby nehýbe 4 Rozvoj podle daného sloupce nebo řádku Dříve než začneme s výpočtem determinantu pomocí rozvoje podle daného sloupce resp řádku, je třeba zavést některé důležité pojmy N ECHŤ MATICE A ( a ij ) = JE TYPU (, ) 5 ( ) mn V ZNIKNE- LI MATICE M TAK, ŽE Z MATICE A VYNECHÁME Ř ÁDKY i, i,, i h A SLOUPCE j, j,, j k, BUDEME PSÁT A BUDEME Ř ÍKAT, ŽE MATICE M JE SUBMATICE MATICE A Příklad: Je dána matice A = Určete A ϑ a 3 A ϑ 4 M i, i,, i ϑ h = A j, j,, jk 3 Řešení: Submatice A ϑ vznikne z matice A vynecháním a 3 řádku a a 3 sloupce, tedy z matice A = Proto dostáváme: 3 A ϑ = ( 0 3 4) Analogickým postupem dostaneme: 0 4 A ϑ = 4 3 Pomocí submatice dané matice je možné zavést též subdeterminant a algebraický doplněk N ECHŤ M, MATICE TYPU ( k, k ), JE SUBMATICE MATICE A TYPU (, ) ( m n) = SE NAZÝVÁ SUBDETERMINANT MATICE A k min, PRVEK det M M mn, KDE N ECHŤ MATICE A = ( a ij ) JE Č TVERCOVÁ MATICE STUPNĚ m P RO SUBMATICI ϑ i + ϑ i M = A ZAVÁDÍME Aij = det M = det A j j PRVEK A SE NAZÝVÁ ALGEBRAICKÝ DOPLNĚ K PRVKU ij A DÁLE DEFINUJEME A ( ) a ij V MATICI A ij i + j + Aij =, PŘ I Č EMŽ Nyní je možné napsat rozvoj determinantu pomocí daného sloupce: Pro matici typu A typu ( mm, ) a pro i, pro které i m, platí: det A = ai Ai + ai Ai + + ami Ami Analogicky je možné postupovat při rozvoji determinantu pomocí daného řádku: Pro matici typu A typu ( mn, ) a pro i, pro které i m, platí: det A = aiai + ai Ai + + aim Aim

16 Tento způsob výpočtu determinantu je možné použít v případě determinantů vyšších stupňů, které obsahují v některém sloupci či řádku velké množství nul V ten okamžik se výpočet determinantu výrazně urychlí Nicméně tato pravidla mají obecnou platnost 3 5 Příklad: Vypočtěte determinant matice M = Řešení: Vzhledem k tomu, že se jedná o determinant čtvrtého stupně, nemůžeme použít Sarrusovo pravidlo To bychom mohli použít až na determinanty třetího stupně, které vzniknou po rozvoji determinantu dané matice např podle prvního sloupce: = a A + a A + a A + a A = ( ) ( ) ( ) ( ) = a A + a A + a A + a A = 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = = = = (nyní použijeme Sarrusovo pravidlo) = = ( ) ( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( )) = = = 3( 6+ 7) ( 4 0) + ( 4 6) = = 7 43 Použití determinantů Význam determinantů spočívá v jejich použití při řešení soustavy rovnic Kromě Gaussovy eliminační metody (viz odstavec 3) je možné k řešení soustavy m rovnic o n neznámých, kde m= n, použít Cramerovo Δi pravidlo publikované švýcarským matematikem Gabrielem Cramerem (704-75): Platí: = pro Δ i =,,, n, kde Δ je determinant matice soustavy lineárních rovnic (viz odstavec 3) a Δ i je determinant matice, kterou získáme z matice soustavy lineárních rovnic tak, že i-tý sloupec nahradíme sloupcem pravých stran soustavy lineárních rovnic Otázkou je, zda se jedná o velkou výhodu Řešit např soustavu 5 rovnic o 5 neznámých znamená při použití Cramerova pravidla vyřešit 6 determinantů pátého stupně Možná, že Gaussovou eliminační metodou se dostaneme k výsledku dříve Ale to závisí na konkrétních prvcích matice - pokud jich bude několik na správných místech nulových, výpočet determinantů se zjednoduší 5 Systémy souřadnic V matematice a ve fyzice je třeba vyšetřovat různé úlohy, které se výrazně zjednoduší, pokud si úlohu překreslíme do systému souřadnic Podle zadání úlohy a způsobu výpočtu je možné volit z několika systémů souřadnic 5 Kartézský systém souřadnic Za název kartézského systému souřadnic je zodpovědný francouzský filosof, matematik, fyzik a fyziolog René Descartes ( ), který začal v matematice jako první hledat souvislosti mezi geometrií a algebrou Proto byl po něm pojmenován nejjednodušší systém souřadnic Soustava souřadnic (a nejen kartézská) slouží jednak geometrickému náhledu na danou situaci a jednak umožňuje pomocí algebraických struktur a pravidel počítat základní veličiny spojené s tímto systémem souřadnic Kartézská soustava souřadnic v rovině (resp prostoru) je tvořena dvěmi (resp třemi) navzájem kolmými osami a y (resp, y a z), které se protínají v počátku soustavy souřadnic O Tímto způsobem je zvolena 6 i

17 ortogonální (pravoúhlá) soustava souřadnic, která je speciálním případem tzv kosoúhlé soustavy souřadnic, kde souřadnicové osy svírají libovolný úhel Tento obecný případ ale probírat nebudeme, protože se používá jen ve zcela výjimečných případech Pomocí dvou (resp tří) vektorů e a e (resp e, e a e 3 ), které leží postupně na osách a y (resp, y a z) zvolíme tzv bázi kartézského systému souřadnic, tj vektory, pomocí nichž je možné vyjádřit souřadnice jakéhokoliv bodu a vektoru v daném kartézském systému souřadnic (obšírněji je báze popsána v odstavci ) Zvolíme-li uvažované vektory tak, aby e = ( ; 0; 0), e = ( 0; ; 0) a e 3 = ( 0; 0; ), získáme tzv normované vektory, tj vektory, které mají jednotkovou velikost, tj e = e = e3 = Tímto způsobem byl vytvořen ortonormální (ortogonální a normovaný) systém souřadnic Speciality kartézských souřadnic: jedna z uvažovaných souřadnic je konstantní - získáme rovinu, která je kolmá k ose, jejíž souřadnice je konstantní (např všechny body, pro něž z = 7 vytvoří rovinu, která je kolmá k ose z a tuto osu protíná v bodě z = 7 ) dvě souřadnice konstantní - získáme přímku, která je rovnoběžná s třetí osou (např všechny body, pro které je = 5 a y = vytvoří přímku rovnoběžnou s osou z, která protne rovinu y v bodě [ 5; ] ) Kartézské souřadnice v třírozměrném prostoru se dále rozlišují na: pravotočivé - viz obr ; v takovém systému souřadnic platí: e3 = e e levotočivéˇ- viz obr 3; pro vektory báze e, e a e 3 platí: e3 = e e Rozdíl mezi pravotočivým a levotočivým kartézským systémem souřadnice se běžně příliš neprojeví Rozdíly se objevují v okamžiku, kdy počítáme nějaký příklad (vektory, derivace, ) po složkách Pravotočivý systém se většinou používá ve fyzice, levotočivý v matematice obr obr 3 5 Polární souřadnice Polární souřadnice jsou souřadnice rovinné Jsou určeny počátkem (pólem) O a polární osou o, která prochází počátkem (pólem) O Polohu libovolného bodu A určíme v polárních souřadnicích (viz obr 4): vzdáleností r bodu A od pólu O; jedná se o velikost vektoru OA, který se nazývá polohový vektor (rádius vektor, průvodič); r je reálné nezáporné číslo základní velikostí orientovaného úhlu ϕ, který se nazývá polární úhel (argument, amplituda); úhel ϕ je z intervalu 0; π ) (otevřenost intervalu u hodnoty π je z důvodu zabránění duplicitám) Poloha bodu A je tedy dána v podstatě poloměrem kružnice se středem v bodě O, na níž bod A leží, a úhlem, který svírá v kladném směru jeho průvodič s osou o Tímto způsobem je tedy zavedena polární soustava souřadnic Orϕ obr 4 obr 5 Speciality polárních souřadnic: r = konst - získáme body, které leží na kružnici o poloměru r se středem v počátku 7

18 ϕ = konst - získáme body, které leží polopřímce procházející počátkem O, která svírá s osou o kladně orientovaný úhel ϕ Chceme-li vyjádřit polární souřadnice bodu A [ r; ϕ] [ ; ] A A = v kartézské soustavě souřadnic, tj určit A = y, je možné použít obr 5 Z tohoto obrázku je možné určit: A = rcosϕ a ya = rsinϕ Pro opačný převod, tj převod z kartézské soustavy souřadnic do polární soustavy souřadnic, je možné též použít obr 5 a právě odvozené vztahy Z obrázku je zřejmé, že A r = + y, což vyplývá i ze vztahů A A = rcosϕ a ya = rsinϕ, které stačí dát na druhou a sečíst Z těchto vztahů je možné podílem vyjádřit i úhel ϕ : y A A r sinϕ = = tgϕ rcosϕ Tento vztah je třeba ale ještě okomentovat, protože funkce tangens je nespojitá a pro některé hodnoty je nedefinovaná: A ϕ = arctg y pro A > 0 a y A > 0 A π ϕ = pro A = 0 a y A > 0 A 3 ϕ = π + arctg y pro A < 0 a y A A 4 3π ϕ = pro A = 0 a y A < 0 A 5 ϕ = π + arctg y pro A > 0 a y A < 0 A Právě uvedený rozpis není nutné si pamatovat, stačí jen přemýšlet a vědět, že hodnota úhlu ϕ je z intervalu 0; π ) 53 Cylindrické (válcové) souřadnice V odstavci 5 byly popsány polární souřadnice v rovině Jejich třírozměrnou analogií jsou souřadnice cylindrické (válcové) K rovině, v níž jsou zavedeny polární souřadnice, vedeme kolmici z počátkem (pólem) polárních souřadnic O (viz obr 6) Polární souřadnice r a ϕ pak jsou souřadnicemi průmětu A daného bodu A do roviny, v níž jsou polární souřadnice zavedeny Tímto způsobem je tedy zavedena cylindrická (válcová) soustava souřadnic Orϕ z Speciality cylindrických souřadnic: r = konst - získáme body, které leží na rotačních válcových plochách se společnou osou z ϕ = konst - získáme body, které leží v polorovinách, jejichž hraničními přímkami je osa z 3 z = konst - získáme body, které leží v rovinách kolmých k ose z Chceme-li nyní vyjádřit souřadnice bodu A [ r; ϕ; z] [ ; y; z] = v kartézské soustavě souřadnic, tj určit A = je možné postupovat podle obrázku obr 7 Z obrázku je vidět, že pro -ovou a y-ovou souřadnice libovolného bodu, jehož souřadnice jsou udány pomocí cylindrického systému souřadnic, platí: = r cosϕ a y = rsinϕ Tedy naprosto totéž, jako pro převod souřadnic polárních na kartézské (viz odstavec 5) Třetí souřadnice zůstává beze změny, tedy z = z obr 6 obr 7 8

19 Pro inverzní převod, tj převod souřadnic kartézských na souřadnice cylindrické, je situace opět podobná A = ; y; z po jako v odstavci 5 Pro libovolný bod, jehož souřadnice v kartézské soustavě souřadnic jsou [ ] y převodu do cylindrických souřadnic platí: r = + y, tgϕ = a tedy ϕ = arctg y a z = z Diskuse pro úhel ϕ je uvedena v odstavci 5 Když si ale uvědomíme definiční obor úhlu ϕ a vlastnosti funkce tangens, je možné všechny případy (znaménka souřadnic, y a nulovost souřadnice ) dát dohromady bez jakýchkoliv problémů V případě, že by kartézský systém byl levotočivý, vymění se -ové a y-ové souřadnice 54 Sférické (kulové) souřadnice Sférické (kulové) souřadnice je možné zavést následujícím způsobem V prostoru zvolíme rovinu a v ní bod O, který bude počátkem sférické soustavy souřadnic Bodem O pak v této zvolené rovině vedeme polopřímku o Dále vedeme bodem O přímku o kolmo ke zvolené rovině Polohu libovolného bodu A v této soustavě souřadnice určíme (viz obr 8): vzdáleností r bodu A od počátku O soustavy souřadnic; jedná se o velikost vektoru OA, který se nazývá polohový vektor (rádius vektor, průvodič); r je reálné nezáporné číslo velikostí orientovaného úhlu ϕ, který svírá polopřímka o s polopřímkou OA, kde A je průmět bodu A do zvolené roviny; úhel ϕ je z intervalu 0; π ) (otevřenost intervalu u hodnoty π je z důvodu zabránění duplicitám) 3 velikostí orientovaného úhlu ϑ, který svírá polopřímka OA s přímkou o ; úhel ϑ je z intervalu 0; π Speciality sférických souřadnic: r = konst - získáme body, které leží na soustředných kulových plochách se středem v počátku O ϕ = konst - získáme body, které leží v polorovinách, jejichž hraničními přímkami je přímka o 3 ϑ = konst - získáme body, které leží na rotačních kuželových plochách s vrcholem v počátku O a s osou splývající s přímkou o obr 8 Chceme-li nyní vyjádřit souřadnice bodu A [ r; ϕ; ϑ] [ ; y; z] obr 9 = v kartézské soustavě souřadnic, tj určit A =, je možné postupovat podle obr 9 Z tohoto obrázku je možné určit -ovou, y-ovou a z-ovou souřadnici libovolného bodu Nejprve je třeba určit vzdálenost počátku O sférických souřadnic od průmětu daného bodu do roviny polárních souřadnic, tj do roviny y (na obrázku se jedná o průmět bodu A - bod A A ) Tato vzdálenost je OA = OA sinϑ = r sinϑ OA = OA sinϑ = r sinϑ Nyní je možné již určit -ovou souřadnici daného bodu: = OA cosϕ = rsinϑcosϕ Analogicky pro y-ovou souřadnici dostáváme: y = OA sinϕ = rsinϑsinϕ Souřadnice z je nejjednodušší: z = rcosϑ Zpětný převod, tj převod ze souřadnic kartézských do sférických vyplývá rovněž z obr 9 Platí: r = + y + z Úhel ϕ z intervalu 0; π ) lze určit na základě platnosti těchto dvou vztahů: sinϕ = y + y a cosϕ = + y Konečně pro úhel ϑ z intervalu 0; π platí následující podmínky, z nichž je možné úhel ϑ určit: + y + y + y sinϑ = = = + y + z + + r y z, z z cosϑ = = r + y + z a + y tgϑ = z 9

20 V případě, že by kartézský systém byl levotočivý, zamění se -ové a y-ové souřadnice 6 Transformace kartézského systému souřadnic Nejběžněji používaným systémem souřadnic a nejjednodušším na výpočty je kartézský systém souřadnic (viz odstavec 5) Někdy je též účelné systém souřadnic transformovat tak, aby lépe vyhovoval řešení dané úlohy Výklad provedeme pouze pro kartézský systém souřadnic Ten je možné transformovat: posunutím - posunutím celého systému souřadnic tak, že počátek soustavy souřadnic přejde do ; y bodu o souřadnicích [ ] 0 0 otočením - otočení kolem daného bodu (v nejjednodušším případě kolem počátku kartézského systému souřadnic) o úhel α 6 Kartézský systém souřadnic v rovině Kartézský systém souřadnic v rovině je dán dvěma navzájem kolmými osami a y a počátkem O: hovoříme o kartézském systému souřadnic Oy 6 Posunutí Při posunutí přechází kartézský systém souřadnic Oy na systém souřadnic O y jak je ukázáno na obr 0 Při přechodu od kartézského systému O y ke kartézskému systému Oy platí následující transformační vztahy: = + 0 a y = y + y0 Při přechodu od nečárkovaného systému k čárkovanému systému platí vztahy, které z předchozích získáme jednoduchou matematickou úpravou: = 0 a y = y y0 Bod o souřadnicích [ ; ] y (v nečárkovaném systému souřadnic) určuje bod, do kterého se posunul 0 0 počátek čárkovaného systému souřadnic S využitím maticového počtu (viz odstavec 3) je možné výše uvedené transformační vztahy vyjádřit 0 0 takto: = + resp y y = y0 y y y0 6 Otočení Otočení kartézského systému souřadnic kolem daného bodu je operace složitější Nicméně i zde platí relativně jednoduché vztahy, které je možné odvodit z obr Bod A má v čárkované soustavě souřadnic (tj v té, která byla oproti nečárkované soustavě otočena o úhel A = ; y, Tentýž bod má v nečárkované (původní) soustavě souřadnic α v kladném smyslu) souřadnice [ A A] souřadnice A [ ; y ] = = α sinα = A A Z obr je vidět, že pro -ové souřadnice platí: A a b A cos y A Analogicky pro y-ové souřadnice lze psát: ya = c+ d = Asinα + y A cosα Je tedy možné napsat transformační rovnice při přechodu od čárkované soustavě souřadnic k nečárkované: = cosα y sinα a y = sinα + y cosα Tyto transformační rovnice je možné zapsat cosα sinα s využitím matic (viz odstavec 3): = y sinα cosα y obr 0 obr Matice, která vystupuje v právě zformulovaném zápisu, tj matice cos α sin α bývá v algebře sinα cosα nazývána matice přechodu od jedné soustavy souřadnic k jiné Ve skutečnosti se jedná o matici přechodu od jedné báze k bázi druhé, ale v tomto speciálním případě je možné hovořit jen o souřadnicích Není to zcela přesné, ale postačující Podrobněji je o bázích pojednáno v odstavci 0

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE Brno 2010 Břetislav Fajmon OBSAH 1 Obsah 1 Matematika na VŠ technického směru 2 2 Středoškolská matematika potřebná pro matematické předměty bakalářského studia

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Matematika MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek OBSAH 1 Obsah 1 Výrazy a jejich úpravy 8 1.1 Mocniny a odmocniny........................ 8 1.1.1 Umocňování

Více

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch Marie Hojdarová Jana Krejčová Martina Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN: 978-80-87035-94-8

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

[1] Důkaz: Necht p(x) = a n x n +... + a 1 x + a 0 = 0 pro všechna x C,

[1] Důkaz: Necht p(x) = a n x n +... + a 1 x + a 0 = 0 pro všechna x C, Výsledky operací jsou tedy popsány pomocí svých koeficientů algoritmicky. Na vstupu do algoritmu jsou koeficienty polynomů, které sčítáme resp. násobíme. S proměnnou x algoritmy nepracují. Polynomy Polynom

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Obsah 2 ÚVOD DO NUMERICKÉ MATEMATIKY 7 2.1 Rozdělení chyb........................... 7 2.2 Zaokrouhlovací chyby.......................

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6

1 Úvod - jazyk matematiky 2 1.1 Co je to matematika... 2 1.2 Co je algebra... 3 1.3 Jazyk matematiky... 6 Obsah 1 Úvod - jazyk matematiky 2 11 Co je to matematika 2 12 Co je algebra 3 13 Jazyk matematiky 6 2 Polynomy 12 21 Co to je polynom? 12 22 Operace s polynomy 13 23 Hornerovo schema 20 24 Kořeny polynomu

Více

Funkce jedné proměnné na střední škole

Funkce jedné proměnné na střední škole Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra matematiky Funkce jedné proměnné na střední škole Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Pavla Hanzalová N1101

Více

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Analytická geometrie II: Geometrické transformace

Analytická geometrie II: Geometrické transformace Analytická geometrie II: Geometrické transformace Naďa Stehlíková 2006 2008 Tento materiál vzniká postupně na základě skript Geometrické transformace (metoda analytická) autorů M. Hejný, D. Jirotková,

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Metody řešení diofantických rovnic STUDIJNÍ TEXT Vypracoval: Jan Steinsdörfer Ústí nad Labem 2015 Obsah Úvod 2 1 Vznik diofantických

Více

Různé přístupy k propedeutice algebry

Různé přístupy k propedeutice algebry UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Lucie Prášilová Různé přístupy k propedeutice algebry Olomouc 2014 vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

A1B15MAA-Matematické aplikace

A1B15MAA-Matematické aplikace AB5AA-atematické aplikace.komplexní čísla, komplexní funkce reálné proměnné, komplexní funkce komplexní proměnné, fázory Poznámka úvodem k této kapitole: Nebýt subordinace bychom některé části látky této

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 PROJEKT REFIMAT Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 Tatiana Gavalcová, Pavel Pražák, Iva vojkůvková, Jiří Haviger, 25.5.2011, revize říjen 2012 Téma 1: Množiny

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 9. srpna 05 Materiál je v aktuální

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY ČÍSLO p A JEHO APROXIMACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jan Frank Přírodovědná studia, obor Matematická studia Vedoucí

Více