Česká asociace odpadového hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká asociace odpadového hospodářství"

Transkript

1 Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

2 ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské subjekty soustřeďující se na sběr, svoz, recyklaci, úpravu či odstraňování odpadů a související činnosti. Členové asociace vlastní nemalý podíl zpracovatelských i koncových zařízení pro na nakládání s odpady v ČR. ČAOH podporuje zejména využívání odpadu v širokém spektru různých a stále modernizovaných technologií, zejména s důrazem na třídění materiálové a smysluplné energetické využití odpadu. více než 80 společností služby pro cca firem a společností služby jsou poskytovány tisícům obcím po celé ČR v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR roční obrat členů ČAOH se pohybuje mezi mld. Kč

3 TAP TAP = upravená finální palivová směs specifikovaná jako palivo dle ČSN EN Tuhá alternativní paliva Specifikace a třídy vyrobeno z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (o. z výroby, tuhý KO, průmyslový o., obchodní o. atd.) po úpravě odpadu a klasifikaci je TAP výrobkem (klasifikovaným palivem) a následně po certifikaci certifikovaným palivem, na které se při energetickém využití pohlíží jako na odpad (emisní limity stejné jako pro odpad, dle zákona o ochraně ovzduší) výhodou kvalitního TAP je jeho vysoká homogenita (vlastnosti dle požadovaných parametrů a příslušné třídy - konst. výhřevnost), investiční stabilita výpadek dodávek paliva lze kompenzovat konvenčním palivem a poměr spoluspalování je možné měnit dle momentálních ekonomických podmínek

4 PRODUKCE TAP V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Množství energeticky využívaných paliv z odpadů v Evropě roste. Počet výroben. TAP rok Rakousko Belgie Finsko Francie Německo Irsko Itálie Nizozemsko Polsko Španělsko Švédsko Velká Británie EU >30 10 > 100 > Produkce Cementárny TAP tis.t/r tis.t/r (Facts and figures 2015) Spoluspal. s uhlím elektrárny tis.t/r 0 Zplyň. tis.t/r KVET tis.t/r 0 0 Export tis.t/r

5 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA NÁRODNÍ PŘEDPIS K PALIVŮM Z ODPADŮ Italská republika notifikovala předpis k TAP Evropskou komisí. 14. února 2013 vydalo italské Ministerstvo pro životní prostředí v Úředním věstníku Nařízení číslo 22 o kvalitě odpadů určených pro výrobu pevných paliv z odpadů. Předpis je vyhotoven na základě směrnice ES 98/2008 o odpadech čl. 6 odst. 4. Italské nařízení stanoví konkrétní požadavky na paliva z odpadů, při jejichž splnění přestávají být tato paliva odpady (emisní limity stejné jako u odpadů). Předpis cílí možnost efektivního využití paliv z odpadů v zařízeních jako cementárny, teplárny, elektrárny za účelem výroby elektřiny a tepla. Předpis uvádí postupy výroby paliva (příloha č. 3); definuje jaké odpady nemohou být při výrobě využity (příloha č. 2 katalogová čísla); k palivu se vydává prohlášení o shodě, které ho pro další využití deklaruje jako výrobek (příloha č. 4).

6 DŮVODY ZADÁNÍ STUDIE ČAOH podporuje energetické využití energeticky bohaté části odpadů V ČR se dle statistických dat zatím energeticky využívá dle MŽP 11,9 % a dle ČSÚ 20% komunálních odpadů. Existuje zde tedy určitý prostor pro navýšení kapacity zařízení na energetické využití odpadů ČAOH podporuje nakládání s odpady smysluplným a ekonomicky efektivním způsobem tak, aby ČR splnila cíle odpadového hospodářství EU. Před 20 lety EU podporovala výstavbu skládek odpadů, před deseti lety dotačně podporovala výstavbu spaloven odpadů. V posledních cca 4 letech již EU opakovaně sděluje, že dotace na nové spalovny v ČR, nepošle. Zároveň v roce 2014 EK předložila svou novou strategii OH s názvem Oběhové hospodářství. Tato strategie bude ještě pravděpodobně upravena, ale je zřejmé, že EU se chce zásadně více orientovat na třídění odpadů, jejich úpravy a recyklaci. Nemalý prostor je zde i pro energetické využití energeticky bohaté frakce odpadů EUWID 1/2013 komentuje stálý nárůst množství využitých TAP např. v Německu s predikcí navýšení o třetinu do roku 2020; podobný nárůst se očekává např. také v Polsku a Itálii EUWID dále uvádí predikci pro celou Evropu předpoklad navýšení množství oproti roku 2010 do roku 2020 na celých 17 mil tun odpadů využitých spoluspalováním či spalováním TAP Zařízení, kde jsou paliva z odpadů v rámci režimu spoluspalování využívána jsou např.: cementárny, elektrárny, teplárny

7 DŮVODY ZADÁNÍ STUDIE Díky stále vyššímu poměru recyklace a materiálového využití komunálních odpadů měrně klesá jejich spalitelná složka v SKO a také výhřevnost. Z hlediska investiční stability tato skutečnost představuje určité riziko pro investory do spaloven odpadů TAP poskytuje energetice dlouhodobý zdroj paliv s definovanou a neměnnou výhřevností s parametry dle dohody odběratele s dodavatelem Porovnání ekonomiky jednotlivých cest energetického využití odpadů Náklady pro investory v energetice (investiční, provozní) Náklady pro původce odpadů obce, firmy Srovnání technických specifik jednotlivých možností energetického využití odpadů včetně jejich vlivu na ekonomiku investic i provozu zařízení Otázka možných kapacit pro využití TAP na území ČR Otázka legislativních podmínek jednotlivých možností energetického využití TAP v podmínkách evropského práva a české legislativy

8 NEJČASTĚJŠÍ ARGUMENTY PROTI TAP TAP nelze využít ve všech technologiích ano, pravda vhodné jsou např. fluidní kotle; zařízení musí vždy projít schvalovacím procesem pro využití TAP (posuzuje a schvaluje KÚ) Mírnější limity z pohledu ochrany ovzduší není pravda aplikovány jsou stejné limity jako na spalovny odpadů, a to s využitím směšovací rovnice, dle k tomu vydanému MP MŽP (2013). Spalovací zkoušky prokázaly splnění stanovených přísných emisních limitů. Problém s obsahem chloru technicky vyřešeno Kvalitu paliva i co do obsahu chloru jednoznačně řeší smluvní vztah; dodavatel paliva garantuje stanovený max. obsah vybraných ukazatelů, včetně chloru Dodáváno standardní technické řešení úprava kotle + doplnění technologie spalování TAP není homogenní + problémy s definovanou výhřevností není pravda TAP je homogenní výrobek odpovídající platné evropské normě pro TAP standardně využívané v ostatních státech EU Výhřevnost je definovaná ve smluvním vztahu; za kvalitu odpovídá dodavatel paliva a dohodnuté parametry zaručuje, pod smluvními pokutami

9 ZÁKLADNÍ DATA OH V ČR Celková produkce odpadů v ČR, 2013: 30,6 tis. t z domácností cca 11 % komunální odpad celkem: tis. t 16,8% z komerčního sektoru cca 89 % z toho směsný komunální odpad: 2, 860 mil. t 9,34% Komunální odpad produkce kg/občan 2012, Eurostat OPŽP umožní čerpat finance pro podporu nových zařízení a systémů nakládání s odpady v ČR, včetně rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů a instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (Prioritní osa 3, specifický cíl 2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů) Struktura nakládání s KO v ČR v letech dle CENIA (CENIA, Zpráva o ŽP ČR 2013, 14) Způsob nakládání [%] Podíl energeticky využitých komunálních odpadů (R1) 6,0 8,9 10,8 11,8 11,9 Podíl materiálově využitých KO (R2 R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 22,7 24,3 30,8 30,4 30,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) 64,0 59,5 55,4 53,6 52,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných spalováním (D10) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 Nakládání s KO v ČR v letech dle ČSÚ (ČSÚ, 2013) Způsob nakládání [%] Podíl energeticky využitých komunálních odpadů (R1) 12,8 15,5 18,1 20,2 19,5 Podíl materiálově využitých KO (R2 R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 14,1 16,6 17,0 23,2 24,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) 73,0 67,8 64,8 56,5 56,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných spalováním (D10) 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08

10 ZÁKLADNÍ DATA OH V ČR Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2012 Celkem uloženo KO na skládky v 2012 VÚV T.G.M. CeHO, CENIA VÚV T.G.M. CeHO, CENIA (Eurostat 2012)

11 VARIANTY ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Varianta 1 ZEVO pro 100 tis. t SKO/rok, celkový tepelný příkon 39 MW Varianta 2 - monozdroj na TAP zařízení pro energ. využití TAP pro 67 tis.t TAP/rok, 100% TAP, tepelný příkon 40 MW spoluspalování s primárním palivem (hnědým uhlím): Varianta 3 Spoluspalování TAP ve stávajícím uhelném kotli s jmenovitým parním výkonem 150t/h (uvažovaná rekonstrukce práškového granulačního kotle na fluidní lože (BFB) + čištění spalin + systém nakládání s palivem), spotřeba 132,4 tis. t/rok, 50% hmot. TAP v palivovém mixu (tj. 66,2 tis.t TAP/rok) Varianta 4 - spoluspalování TAP ve stávajícím uhelném fluidním kotli s jmenovitým parním výkonem 150t/h (uvažovaná nezbytná úprava stávajícího fluidního kotle), spotřeba 141 tis. t/rok, 10% hmot. TAP v palivovém mixu (tj. 14 tis.t TAP/rok)

12 PŘEDPOKLADY A KRITÉRIA Podle typu zástavby se průměrná objemová hmotnost domovních odpadů pohybuje kg/m3, průměrná vlhkost % hmot. a průměrná výhřevnost 7,8-13,2 MJ/kg studie počítá s prům. hodnotou 9,5 MJ/kg. Výpočet je proveden z hlediska ekonomiky investora. Předpokladem je standardní financování projektu (varianty) ze 70% komerčním úvěrem a 30% vlastními zdroji. ekonomické dopady jsou hodnoceny jak z pohledu ceny za odevzdání/využití odpadu, tak z pohledu konečné ceny tepelné energie. ekonomické srovnání vychází z předpokladu nulových investičních dotací a je počítáno s investičními a provozními náklady, včetně nákladů na údržbu a obměnu technologie apod. provoz výroby max. množství elektřiny a splnění min. požadavků na účinnost maximální kondenzace, celoroční provoz s menšími nároky na odběr tepla provoz výroby max. množství tepla (odběr turbíny) a zachování min. bezpečnostního množství páry do kondenzace Vybrané předpoklady ekonomického hodnocení: odpisová doba, doba hodnocení projektu: 25 let; Dan z příjmu 19%; Diskontní míra: 4,08% a 3,48%; Požadované a uvažované IRR: 8%; Zisk a DPH: neuvažováno; Výše komerčního úvěru: 70% Ni; Doba splácení: 15 let; Úroková míra: 3%

13 PŘEDPOKLADY A KRITÉRIA cena TAP je indexována dle ceny hnědého uhlí % pod úrovní ceny HU vstupní ekonomická data vychází z ceny TAP 35 Kč/GJ technický aspekt studie řeší možná rizika (koroze, vliv obsahu chloru, účinky síry, sulfátů apod.), otázku kvality paliv z odpadů, látek v nich obsažených, možnosti výběru paliva, dávkování paliva či systémy čištění spalin komentována jsou rizika provozu daných technologií, včetně související legislativy (porovnání SKO/TAP z pohledu legislativy ČR)

14 VARIANTA 1 SWOT analýza pro ekonom. parametry uvažována technologie typu Termizo Silné stránky Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky Využití energetického potenciálu SKO Substituce a úspora fosilních paliv výroba tepla a elektřiny Snížení množství vypouštěných emisí CO2 Snížení objemu odpadů na 10% a snížení hmotnosti na 25%. Snížení emisí skládkových plynů Příležitosti Spolupráce s teplárenskými provozy Dlouhodobý a koncepční systém nakládání se SKO Využití škváry ve stavebnictví Slabé stránky Nutná spolupráce většího počtu klíčových subjektů Výstavba překládacích stanic Vysoké investiční náklady, sporná návratnost Potřeba podpůrného paliva zemní plyn Nižší celková energetická účinnost oproti klasickým energetickým zdrojům Hrozby Nenaplnění kapacity zařízení Závislost na dodávce tepla do CZT Negativní ohlas veřejnosti Snížení množství tříděného odpadu pro recyklaci Z důvodu snížení podílu spalitelné složky v SKO (recyklace) pokles výhřevnosti investiční a ekon. riziko

15 VARIANTA 2 SWOT analýza z technických údajů konkrétního zařízení společnosti Valmet Silné stránky Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky Využití energetického potenciálu SKO Substituce a úspora fosilních paliv výroba tepla a elektřiny Snížení množství vypouštěných emisí CO2 Snížení emisí skládkových plynů Materiálové využití separovaných zbytků pro recyklaci V případě legislativní podpory, pozitivní vnímání veřejnosti Výrazně nižší potřeba podpůrného paliva zemní plyn Vysoká energetická účinnost zdroje Slabé stránky Nutná spolupráce většího počtu klíčových subjektů Vysoké investiční náklady Příležitosti Spolupráce s teplárenskými provozy Dlouhodobý systém nakládání s SKO Využití škváry ve stavebnictví Multiplikační efekty v rámci výroby paliva z SKO zejména zaměstnanost Hrozby Nenaplnění kapacity zařízení Závislost na dodávce tepla do CZT

16 VARIANTA 3 A 4 SWOT analýza z technických údajů konkrétního zařízení společnosti Valmet Silné stránky Ekonomicky přijatelný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie Náhrada drahých fosilních paliv Stabilizace teplárenství Relativně nízké investiční náklady na úpravu kotle Využití stávajících teplárenských provozů bez nutnosti výstavby na zelené louce Dostatečná kapacita stávajících zdrojů Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky V případě legislativní podpory, pozitivní vnímání veřejnosti Slabé stránky Technická omezení stávajících kotlových jednotek původně projektovaných pro spalování konvenčních paliv Zanášení, dehtování kotle Splnění shodných požadavků na kvalitu čištění spalin jako u spaloven Příležitosti Dlouhodobě zajištěný odběr TAP Splnění požadavku POH ČR Multiplikační efekty v rámci výroby paliva z SKO, zejména zaměstnanost Hrozby Závislost na dodavatelích TAP (v případě varianty 4, tj. 10% spoluspalování TAP je hrozba zanedbatelná)

17 ZÁVISLOST VÝNOSNOSTI INVESTICE NA VÝŠI CENY ZA VYUŽITÍ ODPADU 2200 Cena [Kč/t] ,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 IRR [%] Cena za spálení GATEfee/100%TAP GATEfee/50%TAP GATEfee/10%TAP Porovnání celkové ceny za odstranění tuny SKO pro původce odpadů u jednotlivých variant při IRR 8,7% Zkrácením doby návratnosti dochází k navyšování ceny za využití odpadů rozdílná je rychlost navyšování. ZEVO je větší měrou zařízením pro nakládání s odpady a varianty spoluspalování jsou více zařízení energetické. Varianta čistého spalování TAP je variantou středovou pro energetiku hraje účinnost zařízení, pro odpady pak množství využitého odpadu. Tuto skutečnost potvrzuje i citlivostní analýza studie.

18 ZEVO ekonomickou návratnost kompenzuje větší měrou výší ceny za spálení. Naproti tomu zařízení spalující, či spoluspalující TAP je závislé především ceně tepelné energie. výše ceny za odstranění odpadů se pro původce projeví silněji u spaloven odpadů (ZEVO). Zařízení na využití TAP je z hlediska ceny za odstranění komunálních odpadů vůči původci odpadů ekonomicky a nákladově šetrnější. Všechny varianty v sobě integrují problematiku nakládání s odpady a energetiku a obě disciplíny se přímo týkají konečných spotřebitelů/původců. Konečný zákazník doplácí nižší cenou tepla či nižší cenou za využití odpadů vyšší cenu opačné komodity. Obr. Závislost výnosnosti investice na výši ceny za využití odpadu při zvýšené ceně tepla Varianty 1 a 2 (cena tepla 290 Kč/GJ)

19 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Varianta 1 (ZEVO) u spalovny odpadů jsou nejcitlivějším z hodnocených parametrů investiční náklady, kdy při 10% navýšení již vykazuje záporné výsledky. Dalším výrazným a o něco méně citlivým parametrem je cena za spálení, zde projekt vykazuje záporné hodnoty již při 10% snížení výše ceny. Obdobně je na tom parametr ceny tepla. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na konečného zákazníka. Citlivostní analýza potvrzuje preferenci tohoto zařízení jako technologii odstranění odpadů. Varianta 2 (Čisté spalování TAP) největším rizikem je cena tepelné energie, až dalším v pořadí investice. Naproti tomu parametr ceny TAP je poměrně stálý. Tato skutečnost potvrzuje preferenci energetického zařízení před zařízením na odstraňování odpadů. Zásadní rozdíl však spatřujeme ve větší vyrovnanosti jednotlivých parametrů, a tím nižším riziku pro investora a vyšší míru ekonomické stability. Varianty 3 a 4 (spoluspalování TAP) je energetická preference patrná nejvýrazněji. Zcela zásadním parametrem je zde cena primárního paliva, a tedy výše úspory vyplývající z použití levnějšího alternativního paliva.

20 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Energetika teplárenství TAP - optimálním palivem pro cementárny (problematické zimní období); v teplárenství může částečně snížit budoucí ceny hnědého uhlí a kompenzovat riziko jeho dostupnosti (ale i spalování neupravených odpadů) strategické bude rozhodnutí Vlády ČR o územních ekologických limitech těžby uhlí (zachování limitů=vyšší poptávka po alternativních palivech) Současný reálný potenciál spoluspalování TAP je do 10 tis. tun/rok (mimo cementárny). Možný budoucí potenciál je cca 370 tis. tun/rok (v případě realizace nutných doprovodných investic - čištění spalin, měření emisí atd.). Environmentální dopady Výsledky reálných zkoušek spoluspalování TAP do 10% ve stávajících stacionárních zdrojích prokázaly, že spoluspalování nemá zásadní vliv na kvalitu ovzduší a stanovené limity jsou plněny. Výhody TAP: relativně pozitivní vnímání veřejnosti (spaluje palivo ) - pozitivní vliv na zaměstnanost ve smyslu multiplikačního efektu, - úpravy odpadů třídění, možnost i využití frakce pro materiálové využití odpadů - částečná kompenzace nedostatku hnědého uhlí v teplárenství, při současném zachování územních ekologických limitů, a tím stabilizace ceny tepelné energie z CZT

21 ZÁVĚRY STUDIE - LEGISLATIVA - výroba TAP kombinuje využití a zpracování dalších složek z procesu výroby TAP BPS, kompostárny, materiálové využití apod. - legislativa povolování a provozu ZEVO(dle zákonné definice) je dostatečná - legislativa spoluspalování odpadů s palivy v zařízení pro spoluspalování je dostatečně řešena (zákon o ochraně ovzduší - směšovací rovnice) - nejednoznačná problematika paliv vyrobených z odpadů (mimo jiné z SKO) - potřeba prováděcího předpisu pro TAP + podmínky spalování/spoluspalování a zda je TAP možné považovat za palivo (výrobek) či odpad obsah: propojení se ZO a zákonem o technických požadavcích na výrobky, požadavky na kvalitu paliv charakteristika + klasifikace (odkaz na technické normy), limity obsahu specifických látek, prohlášení o shodě / Hlášení o kvalitě paliv, odkaz na vyhlášku č. 415/2012 Sb., či přejmutí požadavků přílohy 4, části 2 Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu Z hlediska hierarchie nakládání s odpady lze konstatovat, že výroba paliva z odpadů má přednost před přímým energetickým využitím.

22 ZÁVĚRY STUDIE - EKONOMIKA - určité navýšení ceny za nakládání s odpady nevyhnutelné - méně rizikové u variant s TAP - v současnosti znevýhodnění nízkou cenou silové elektřiny, pročež nelze dostatečně využít vyšší účinnost výroby energie při využití TAP oproti spalovnám odpadů - v případě výrazné provozní podpory elektřiny či zvýšení ceny silové elektřiny je varianta s TAP rentabilnější Z citlivostní analýzy - vyplývá dosažení ekonomické přijatelnosti výstavby ZEVO, za současných okrajových podmínek, při investiční dotaci ve výši 10 20%, nebo výrazném navýšení současné ceny za odstranění SKO. - u zařízení pro čisté spalování TAP je nejcitlivějším parametrem cena dodávaného tepla - u zařízení na spoluspalování TAP je pro ekonomickou návratnost investice rozhodující navýšení současné ceny uhlí a emisních povolenek - rozhodujícím parametrem plošného využívání TAP je cena alternativního paliva na vstupu do kotle ve srovnání s cenou běžného paliva (ve většině případů hnědého uhlí) a míra úspory, která ovlivňuje návratnost vložených investic do spoluspalování. - ekonomiku u variant spoluspalování TAP 50% i 10% ovlivňuje výše úspory (vyplývá z citlivostní analýzy), přijatelný ekonomický výsledek bude při uvažování nákladů na TAP 35 Kč/GJ při ceně uhlí u varianty 50% spoluspalování 85 Kč/GJ a u varianty 10% spoluspalování 81 Kč/GJ.

23 TECHNICKÉ ASPEKTY A DOPORUČENÍ Minimální technické problémy plošné výroby a využití TAP představuje výstavba zařízení 100%TAP, kdy projektová příprava uvažuje s využitím specifického paliva (spalování TAP ve stávajících stacionárních zdrojích bez jejich úpravy problematické). Základní požadavky na úpravu stávajících teplárenských provozů: kontinuální a jednorázová měření koncentrací znečišťujících látek, úprava stávajícího palivového hospodářství, úprava vlastního spalovacího zařízení, úprava procesu čištění spalin. Spoluspalování TAP do 10 % objemových nepředstavuje pro kotlovou jednotku zásadní technické problémy. Doporučení - Prohlubovat úzkou spolupráci s teplárenskými provozy (využití TAP jako odpadu i výrobku). - Provést zkoušky spoluspalování TAP v tepl. provozu pro ověření dalších technických předpokladů. - Úzká spolupráce s představiteli regionů a veřejností. - Spolupráce s MŽP a MPO na prováděcím předpisu k podrobnostem paliv z odpadů

24 AUTOMATICKÁ KALKULAČKA ČAOH K MOŽNÉMU VYUŽITÍ TAP DLE MP MŽP (OVZDUŠÍ)

25 AUTOMATICKÁ KALKULAČKA ČAOH K MOŽNÉMU VYUŽITÍ TAP DLE MP MŽP (OVZDUŠÍ) Každý provozovatel konkrétního zařízení si může sám jednoduše spočítat, zda by jeho energetický zdroj mohl dané palivo (směs) využívat při spoluspalování.

26 ZÁVĚRY ČAOH podporuje cestu postupného rozvoje širokého spektra technologií vedoucích k zajištění cílů hierarchie nakládání s odpady ČAOH prosazuje takové cesty, které jsou ekonomicky smysluplné v podmínkách volného trhu a nevyžadují zvláštní typy podpory, tedy nezatíží občany a firmy dalšími náklady a poplatky Ve vztahu k omezení skládkování a podpoře energetického využití je vhodné zavést do legislativy parametr výhřevnosti, aby odpady s definovaným energetickým potenciálem nekončily na skládce (bez nutnosti umělého navýšení poplatku) Existuje spektrum možností jak energeticky využívat odpady, neříkejme, že vhodná je jen jedna trh by měl prokázat smysluplnost jednotlivých přístupů Spalovny odpadů jsou jedna z možností (mají své výhody a nevýhody) Využití paliv z odpadů v souladu s požadavky legislativy je racionální možnost jak zvýšit % energetického využití odpadů (pokud to lze v zahraničí, není důvod tuto cestu znemožnit v ČR) ČAOH chce definovat jasná legislativní pravidla pro paliva z odpadů a věří ve vysoký potenciál rozvoje této části sektoru

27 Děkuji za pozornost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel navštivte naše webové stránky

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku OH Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku OH Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku OH Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Analytika odpadů 2015 Pět podstatných

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Česká asociace odpadového hospodářství Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH 11. ročník mezinárodní konference

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

1) Stanovisko ke třem oblastem, které MŽP na jednání uvedlo jako hlavní předpokládaná omezující kritéria v připravované vyhlášce k palivům z odpadů:

1) Stanovisko ke třem oblastem, které MŽP na jednání uvedlo jako hlavní předpokládaná omezující kritéria v připravované vyhlášce k palivům z odpadů: Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Stanovisko České asociace odpadového hospodářství k problematice

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

Vedlejší energetické produkty a jejich využití Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Aktuální problémy českého teplárenství

Aktuální problémy českého teplárenství Energetický management pro města a obce - Komunální energetika v praxi 2011 Aktuální problémy českého teplárenství Pavel Kaufmann Teplárenské sdružení České republiky 24. listopadu 2011, Praha Teplárenské

Více

PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice

PŘÍLOHA A. Novohradská 3 370 01 České Budějovice PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou 60.000 tun za rok Novohradská 3 370

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství. Vladimír Ucekaj EVECO Brno, s.r.o.

Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství. Vladimír Ucekaj EVECO Brno, s.r.o. Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství Vladimír Ucekaj EVECO Brno, s.r.o. Hradec Králové, duben 2016 Nový POH s ohledem na SKO Cíl: Energeticky využívat v souladu s platnou

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Obsah * Oběhové hospodářství * Vybrané cíle POH

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. NÁVRH PRAVIDEL PRO STANOVENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI SYSTÉMŮ CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Jan Kužel, Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci Ing. Bohuslav Brix Konference Ochrana ovzduší ve státní správě II, Sezimovo Ústí 1 14. - 16. 11. 2006 Ostrakon Themistokles (prý často vypsán na střepech)

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Spalovací zdroje aktuální témata

Spalovací zdroje aktuální témata Seminář Koneko, Praha, 21.05.2014 Spalovací zdroje aktuální témata Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Novela zákona o ochraně ovzduší Přechodné režimy pro LCP Návrh směrnice o středních spalovacích

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26.

Teplárenství v ČR. záruka ekologického využití paliv. Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR. 26. Seminář Japonské čisté technologie 2011 Teplárenství v ČR záruka ekologického využití paliv Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 26. října 2011, Praha Představení Teplárenského

Více