Česká asociace odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká asociace odpadového hospodářství"

Transkript

1 Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

2 ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské subjekty soustřeďující se na sběr, svoz, recyklaci, úpravu či odstraňování odpadů a související činnosti. Členové asociace vlastní nemalý podíl zpracovatelských i koncových zařízení pro na nakládání s odpady v ČR. ČAOH podporuje zejména využívání odpadu v širokém spektru různých a stále modernizovaných technologií, zejména s důrazem na třídění materiálové a smysluplné energetické využití odpadu. více než 80 společností služby pro cca firem a společností služby jsou poskytovány tisícům obcím po celé ČR v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR roční obrat členů ČAOH se pohybuje mezi mld. Kč

3 TAP TAP = upravená finální palivová směs specifikovaná jako palivo dle ČSN EN Tuhá alternativní paliva Specifikace a třídy vyrobeno z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (o. z výroby, tuhý KO, průmyslový o., obchodní o. atd.) po úpravě odpadu a klasifikaci je TAP výrobkem (klasifikovaným palivem) a následně po certifikaci certifikovaným palivem, na které se při energetickém využití pohlíží jako na odpad (emisní limity stejné jako pro odpad, dle zákona o ochraně ovzduší) výhodou kvalitního TAP je jeho vysoká homogenita (vlastnosti dle požadovaných parametrů a příslušné třídy - konst. výhřevnost), investiční stabilita výpadek dodávek paliva lze kompenzovat konvenčním palivem a poměr spoluspalování je možné měnit dle momentálních ekonomických podmínek

4 PRODUKCE TAP V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Množství energeticky využívaných paliv z odpadů v Evropě roste. Počet výroben. TAP rok Rakousko Belgie Finsko Francie Německo Irsko Itálie Nizozemsko Polsko Španělsko Švédsko Velká Británie EU >30 10 > 100 > Produkce Cementárny TAP tis.t/r tis.t/r (Facts and figures 2015) Spoluspal. s uhlím elektrárny tis.t/r 0 Zplyň. tis.t/r KVET tis.t/r 0 0 Export tis.t/r

5 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA NÁRODNÍ PŘEDPIS K PALIVŮM Z ODPADŮ Italská republika notifikovala předpis k TAP Evropskou komisí. 14. února 2013 vydalo italské Ministerstvo pro životní prostředí v Úředním věstníku Nařízení číslo 22 o kvalitě odpadů určených pro výrobu pevných paliv z odpadů. Předpis je vyhotoven na základě směrnice ES 98/2008 o odpadech čl. 6 odst. 4. Italské nařízení stanoví konkrétní požadavky na paliva z odpadů, při jejichž splnění přestávají být tato paliva odpady (emisní limity stejné jako u odpadů). Předpis cílí možnost efektivního využití paliv z odpadů v zařízeních jako cementárny, teplárny, elektrárny za účelem výroby elektřiny a tepla. Předpis uvádí postupy výroby paliva (příloha č. 3); definuje jaké odpady nemohou být při výrobě využity (příloha č. 2 katalogová čísla); k palivu se vydává prohlášení o shodě, které ho pro další využití deklaruje jako výrobek (příloha č. 4).

6 DŮVODY ZADÁNÍ STUDIE ČAOH podporuje energetické využití energeticky bohaté části odpadů V ČR se dle statistických dat zatím energeticky využívá dle MŽP 11,9 % a dle ČSÚ 20% komunálních odpadů. Existuje zde tedy určitý prostor pro navýšení kapacity zařízení na energetické využití odpadů ČAOH podporuje nakládání s odpady smysluplným a ekonomicky efektivním způsobem tak, aby ČR splnila cíle odpadového hospodářství EU. Před 20 lety EU podporovala výstavbu skládek odpadů, před deseti lety dotačně podporovala výstavbu spaloven odpadů. V posledních cca 4 letech již EU opakovaně sděluje, že dotace na nové spalovny v ČR, nepošle. Zároveň v roce 2014 EK předložila svou novou strategii OH s názvem Oběhové hospodářství. Tato strategie bude ještě pravděpodobně upravena, ale je zřejmé, že EU se chce zásadně více orientovat na třídění odpadů, jejich úpravy a recyklaci. Nemalý prostor je zde i pro energetické využití energeticky bohaté frakce odpadů EUWID 1/2013 komentuje stálý nárůst množství využitých TAP např. v Německu s predikcí navýšení o třetinu do roku 2020; podobný nárůst se očekává např. také v Polsku a Itálii EUWID dále uvádí predikci pro celou Evropu předpoklad navýšení množství oproti roku 2010 do roku 2020 na celých 17 mil tun odpadů využitých spoluspalováním či spalováním TAP Zařízení, kde jsou paliva z odpadů v rámci režimu spoluspalování využívána jsou např.: cementárny, elektrárny, teplárny

7 DŮVODY ZADÁNÍ STUDIE Díky stále vyššímu poměru recyklace a materiálového využití komunálních odpadů měrně klesá jejich spalitelná složka v SKO a také výhřevnost. Z hlediska investiční stability tato skutečnost představuje určité riziko pro investory do spaloven odpadů TAP poskytuje energetice dlouhodobý zdroj paliv s definovanou a neměnnou výhřevností s parametry dle dohody odběratele s dodavatelem Porovnání ekonomiky jednotlivých cest energetického využití odpadů Náklady pro investory v energetice (investiční, provozní) Náklady pro původce odpadů obce, firmy Srovnání technických specifik jednotlivých možností energetického využití odpadů včetně jejich vlivu na ekonomiku investic i provozu zařízení Otázka možných kapacit pro využití TAP na území ČR Otázka legislativních podmínek jednotlivých možností energetického využití TAP v podmínkách evropského práva a české legislativy

8 NEJČASTĚJŠÍ ARGUMENTY PROTI TAP TAP nelze využít ve všech technologiích ano, pravda vhodné jsou např. fluidní kotle; zařízení musí vždy projít schvalovacím procesem pro využití TAP (posuzuje a schvaluje KÚ) Mírnější limity z pohledu ochrany ovzduší není pravda aplikovány jsou stejné limity jako na spalovny odpadů, a to s využitím směšovací rovnice, dle k tomu vydanému MP MŽP (2013). Spalovací zkoušky prokázaly splnění stanovených přísných emisních limitů. Problém s obsahem chloru technicky vyřešeno Kvalitu paliva i co do obsahu chloru jednoznačně řeší smluvní vztah; dodavatel paliva garantuje stanovený max. obsah vybraných ukazatelů, včetně chloru Dodáváno standardní technické řešení úprava kotle + doplnění technologie spalování TAP není homogenní + problémy s definovanou výhřevností není pravda TAP je homogenní výrobek odpovídající platné evropské normě pro TAP standardně využívané v ostatních státech EU Výhřevnost je definovaná ve smluvním vztahu; za kvalitu odpovídá dodavatel paliva a dohodnuté parametry zaručuje, pod smluvními pokutami

9 ZÁKLADNÍ DATA OH V ČR Celková produkce odpadů v ČR, 2013: 30,6 tis. t z domácností cca 11 % komunální odpad celkem: tis. t 16,8% z komerčního sektoru cca 89 % z toho směsný komunální odpad: 2, 860 mil. t 9,34% Komunální odpad produkce kg/občan 2012, Eurostat OPŽP umožní čerpat finance pro podporu nových zařízení a systémů nakládání s odpady v ČR, včetně rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů a instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (Prioritní osa 3, specifický cíl 2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů) Struktura nakládání s KO v ČR v letech dle CENIA (CENIA, Zpráva o ŽP ČR 2013, 14) Způsob nakládání [%] Podíl energeticky využitých komunálních odpadů (R1) 6,0 8,9 10,8 11,8 11,9 Podíl materiálově využitých KO (R2 R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 22,7 24,3 30,8 30,4 30,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) 64,0 59,5 55,4 53,6 52,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných spalováním (D10) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 Nakládání s KO v ČR v letech dle ČSÚ (ČSÚ, 2013) Způsob nakládání [%] Podíl energeticky využitých komunálních odpadů (R1) 12,8 15,5 18,1 20,2 19,5 Podíl materiálově využitých KO (R2 R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 14,1 16,6 17,0 23,2 24,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) 73,0 67,8 64,8 56,5 56,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných spalováním (D10) 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08

10 ZÁKLADNÍ DATA OH V ČR Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2012 Celkem uloženo KO na skládky v 2012 VÚV T.G.M. CeHO, CENIA VÚV T.G.M. CeHO, CENIA (Eurostat 2012)

11 VARIANTY ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Varianta 1 ZEVO pro 100 tis. t SKO/rok, celkový tepelný příkon 39 MW Varianta 2 - monozdroj na TAP zařízení pro energ. využití TAP pro 67 tis.t TAP/rok, 100% TAP, tepelný příkon 40 MW spoluspalování s primárním palivem (hnědým uhlím): Varianta 3 Spoluspalování TAP ve stávajícím uhelném kotli s jmenovitým parním výkonem 150t/h (uvažovaná rekonstrukce práškového granulačního kotle na fluidní lože (BFB) + čištění spalin + systém nakládání s palivem), spotřeba 132,4 tis. t/rok, 50% hmot. TAP v palivovém mixu (tj. 66,2 tis.t TAP/rok) Varianta 4 - spoluspalování TAP ve stávajícím uhelném fluidním kotli s jmenovitým parním výkonem 150t/h (uvažovaná nezbytná úprava stávajícího fluidního kotle), spotřeba 141 tis. t/rok, 10% hmot. TAP v palivovém mixu (tj. 14 tis.t TAP/rok)

12 PŘEDPOKLADY A KRITÉRIA Podle typu zástavby se průměrná objemová hmotnost domovních odpadů pohybuje kg/m3, průměrná vlhkost % hmot. a průměrná výhřevnost 7,8-13,2 MJ/kg studie počítá s prům. hodnotou 9,5 MJ/kg. Výpočet je proveden z hlediska ekonomiky investora. Předpokladem je standardní financování projektu (varianty) ze 70% komerčním úvěrem a 30% vlastními zdroji. ekonomické dopady jsou hodnoceny jak z pohledu ceny za odevzdání/využití odpadu, tak z pohledu konečné ceny tepelné energie. ekonomické srovnání vychází z předpokladu nulových investičních dotací a je počítáno s investičními a provozními náklady, včetně nákladů na údržbu a obměnu technologie apod. provoz výroby max. množství elektřiny a splnění min. požadavků na účinnost maximální kondenzace, celoroční provoz s menšími nároky na odběr tepla provoz výroby max. množství tepla (odběr turbíny) a zachování min. bezpečnostního množství páry do kondenzace Vybrané předpoklady ekonomického hodnocení: odpisová doba, doba hodnocení projektu: 25 let; Dan z příjmu 19%; Diskontní míra: 4,08% a 3,48%; Požadované a uvažované IRR: 8%; Zisk a DPH: neuvažováno; Výše komerčního úvěru: 70% Ni; Doba splácení: 15 let; Úroková míra: 3%

13 PŘEDPOKLADY A KRITÉRIA cena TAP je indexována dle ceny hnědého uhlí % pod úrovní ceny HU vstupní ekonomická data vychází z ceny TAP 35 Kč/GJ technický aspekt studie řeší možná rizika (koroze, vliv obsahu chloru, účinky síry, sulfátů apod.), otázku kvality paliv z odpadů, látek v nich obsažených, možnosti výběru paliva, dávkování paliva či systémy čištění spalin komentována jsou rizika provozu daných technologií, včetně související legislativy (porovnání SKO/TAP z pohledu legislativy ČR)

14 VARIANTA 1 SWOT analýza pro ekonom. parametry uvažována technologie typu Termizo Silné stránky Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky Využití energetického potenciálu SKO Substituce a úspora fosilních paliv výroba tepla a elektřiny Snížení množství vypouštěných emisí CO2 Snížení objemu odpadů na 10% a snížení hmotnosti na 25%. Snížení emisí skládkových plynů Příležitosti Spolupráce s teplárenskými provozy Dlouhodobý a koncepční systém nakládání se SKO Využití škváry ve stavebnictví Slabé stránky Nutná spolupráce většího počtu klíčových subjektů Výstavba překládacích stanic Vysoké investiční náklady, sporná návratnost Potřeba podpůrného paliva zemní plyn Nižší celková energetická účinnost oproti klasickým energetickým zdrojům Hrozby Nenaplnění kapacity zařízení Závislost na dodávce tepla do CZT Negativní ohlas veřejnosti Snížení množství tříděného odpadu pro recyklaci Z důvodu snížení podílu spalitelné složky v SKO (recyklace) pokles výhřevnosti investiční a ekon. riziko

15 VARIANTA 2 SWOT analýza z technických údajů konkrétního zařízení společnosti Valmet Silné stránky Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky Využití energetického potenciálu SKO Substituce a úspora fosilních paliv výroba tepla a elektřiny Snížení množství vypouštěných emisí CO2 Snížení emisí skládkových plynů Materiálové využití separovaných zbytků pro recyklaci V případě legislativní podpory, pozitivní vnímání veřejnosti Výrazně nižší potřeba podpůrného paliva zemní plyn Vysoká energetická účinnost zdroje Slabé stránky Nutná spolupráce většího počtu klíčových subjektů Vysoké investiční náklady Příležitosti Spolupráce s teplárenskými provozy Dlouhodobý systém nakládání s SKO Využití škváry ve stavebnictví Multiplikační efekty v rámci výroby paliva z SKO zejména zaměstnanost Hrozby Nenaplnění kapacity zařízení Závislost na dodávce tepla do CZT

16 VARIANTA 3 A 4 SWOT analýza z technických údajů konkrétního zařízení společnosti Valmet Silné stránky Ekonomicky přijatelný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie Náhrada drahých fosilních paliv Stabilizace teplárenství Relativně nízké investiční náklady na úpravu kotle Využití stávajících teplárenských provozů bez nutnosti výstavby na zelené louce Dostatečná kapacita stávajících zdrojů Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky V případě legislativní podpory, pozitivní vnímání veřejnosti Slabé stránky Technická omezení stávajících kotlových jednotek původně projektovaných pro spalování konvenčních paliv Zanášení, dehtování kotle Splnění shodných požadavků na kvalitu čištění spalin jako u spaloven Příležitosti Dlouhodobě zajištěný odběr TAP Splnění požadavku POH ČR Multiplikační efekty v rámci výroby paliva z SKO, zejména zaměstnanost Hrozby Závislost na dodavatelích TAP (v případě varianty 4, tj. 10% spoluspalování TAP je hrozba zanedbatelná)

17 ZÁVISLOST VÝNOSNOSTI INVESTICE NA VÝŠI CENY ZA VYUŽITÍ ODPADU 2200 Cena [Kč/t] ,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 IRR [%] Cena za spálení GATEfee/100%TAP GATEfee/50%TAP GATEfee/10%TAP Porovnání celkové ceny za odstranění tuny SKO pro původce odpadů u jednotlivých variant při IRR 8,7% Zkrácením doby návratnosti dochází k navyšování ceny za využití odpadů rozdílná je rychlost navyšování. ZEVO je větší měrou zařízením pro nakládání s odpady a varianty spoluspalování jsou více zařízení energetické. Varianta čistého spalování TAP je variantou středovou pro energetiku hraje účinnost zařízení, pro odpady pak množství využitého odpadu. Tuto skutečnost potvrzuje i citlivostní analýza studie.

18 ZEVO ekonomickou návratnost kompenzuje větší měrou výší ceny za spálení. Naproti tomu zařízení spalující, či spoluspalující TAP je závislé především ceně tepelné energie. výše ceny za odstranění odpadů se pro původce projeví silněji u spaloven odpadů (ZEVO). Zařízení na využití TAP je z hlediska ceny za odstranění komunálních odpadů vůči původci odpadů ekonomicky a nákladově šetrnější. Všechny varianty v sobě integrují problematiku nakládání s odpady a energetiku a obě disciplíny se přímo týkají konečných spotřebitelů/původců. Konečný zákazník doplácí nižší cenou tepla či nižší cenou za využití odpadů vyšší cenu opačné komodity. Obr. Závislost výnosnosti investice na výši ceny za využití odpadu při zvýšené ceně tepla Varianty 1 a 2 (cena tepla 290 Kč/GJ)

19 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Varianta 1 (ZEVO) u spalovny odpadů jsou nejcitlivějším z hodnocených parametrů investiční náklady, kdy při 10% navýšení již vykazuje záporné výsledky. Dalším výrazným a o něco méně citlivým parametrem je cena za spálení, zde projekt vykazuje záporné hodnoty již při 10% snížení výše ceny. Obdobně je na tom parametr ceny tepla. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na konečného zákazníka. Citlivostní analýza potvrzuje preferenci tohoto zařízení jako technologii odstranění odpadů. Varianta 2 (Čisté spalování TAP) největším rizikem je cena tepelné energie, až dalším v pořadí investice. Naproti tomu parametr ceny TAP je poměrně stálý. Tato skutečnost potvrzuje preferenci energetického zařízení před zařízením na odstraňování odpadů. Zásadní rozdíl však spatřujeme ve větší vyrovnanosti jednotlivých parametrů, a tím nižším riziku pro investora a vyšší míru ekonomické stability. Varianty 3 a 4 (spoluspalování TAP) je energetická preference patrná nejvýrazněji. Zcela zásadním parametrem je zde cena primárního paliva, a tedy výše úspory vyplývající z použití levnějšího alternativního paliva.

20 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Energetika teplárenství TAP - optimálním palivem pro cementárny (problematické zimní období); v teplárenství může částečně snížit budoucí ceny hnědého uhlí a kompenzovat riziko jeho dostupnosti (ale i spalování neupravených odpadů) strategické bude rozhodnutí Vlády ČR o územních ekologických limitech těžby uhlí (zachování limitů=vyšší poptávka po alternativních palivech) Současný reálný potenciál spoluspalování TAP je do 10 tis. tun/rok (mimo cementárny). Možný budoucí potenciál je cca 370 tis. tun/rok (v případě realizace nutných doprovodných investic - čištění spalin, měření emisí atd.). Environmentální dopady Výsledky reálných zkoušek spoluspalování TAP do 10% ve stávajících stacionárních zdrojích prokázaly, že spoluspalování nemá zásadní vliv na kvalitu ovzduší a stanovené limity jsou plněny. Výhody TAP: relativně pozitivní vnímání veřejnosti (spaluje palivo ) - pozitivní vliv na zaměstnanost ve smyslu multiplikačního efektu, - úpravy odpadů třídění, možnost i využití frakce pro materiálové využití odpadů - částečná kompenzace nedostatku hnědého uhlí v teplárenství, při současném zachování územních ekologických limitů, a tím stabilizace ceny tepelné energie z CZT

21 ZÁVĚRY STUDIE - LEGISLATIVA - výroba TAP kombinuje využití a zpracování dalších složek z procesu výroby TAP BPS, kompostárny, materiálové využití apod. - legislativa povolování a provozu ZEVO(dle zákonné definice) je dostatečná - legislativa spoluspalování odpadů s palivy v zařízení pro spoluspalování je dostatečně řešena (zákon o ochraně ovzduší - směšovací rovnice) - nejednoznačná problematika paliv vyrobených z odpadů (mimo jiné z SKO) - potřeba prováděcího předpisu pro TAP + podmínky spalování/spoluspalování a zda je TAP možné považovat za palivo (výrobek) či odpad obsah: propojení se ZO a zákonem o technických požadavcích na výrobky, požadavky na kvalitu paliv charakteristika + klasifikace (odkaz na technické normy), limity obsahu specifických látek, prohlášení o shodě / Hlášení o kvalitě paliv, odkaz na vyhlášku č. 415/2012 Sb., či přejmutí požadavků přílohy 4, části 2 Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu Z hlediska hierarchie nakládání s odpady lze konstatovat, že výroba paliva z odpadů má přednost před přímým energetickým využitím.

22 ZÁVĚRY STUDIE - EKONOMIKA - určité navýšení ceny za nakládání s odpady nevyhnutelné - méně rizikové u variant s TAP - v současnosti znevýhodnění nízkou cenou silové elektřiny, pročež nelze dostatečně využít vyšší účinnost výroby energie při využití TAP oproti spalovnám odpadů - v případě výrazné provozní podpory elektřiny či zvýšení ceny silové elektřiny je varianta s TAP rentabilnější Z citlivostní analýzy - vyplývá dosažení ekonomické přijatelnosti výstavby ZEVO, za současných okrajových podmínek, při investiční dotaci ve výši 10 20%, nebo výrazném navýšení současné ceny za odstranění SKO. - u zařízení pro čisté spalování TAP je nejcitlivějším parametrem cena dodávaného tepla - u zařízení na spoluspalování TAP je pro ekonomickou návratnost investice rozhodující navýšení současné ceny uhlí a emisních povolenek - rozhodujícím parametrem plošného využívání TAP je cena alternativního paliva na vstupu do kotle ve srovnání s cenou běžného paliva (ve většině případů hnědého uhlí) a míra úspory, která ovlivňuje návratnost vložených investic do spoluspalování. - ekonomiku u variant spoluspalování TAP 50% i 10% ovlivňuje výše úspory (vyplývá z citlivostní analýzy), přijatelný ekonomický výsledek bude při uvažování nákladů na TAP 35 Kč/GJ při ceně uhlí u varianty 50% spoluspalování 85 Kč/GJ a u varianty 10% spoluspalování 81 Kč/GJ.

23 TECHNICKÉ ASPEKTY A DOPORUČENÍ Minimální technické problémy plošné výroby a využití TAP představuje výstavba zařízení 100%TAP, kdy projektová příprava uvažuje s využitím specifického paliva (spalování TAP ve stávajících stacionárních zdrojích bez jejich úpravy problematické). Základní požadavky na úpravu stávajících teplárenských provozů: kontinuální a jednorázová měření koncentrací znečišťujících látek, úprava stávajícího palivového hospodářství, úprava vlastního spalovacího zařízení, úprava procesu čištění spalin. Spoluspalování TAP do 10 % objemových nepředstavuje pro kotlovou jednotku zásadní technické problémy. Doporučení - Prohlubovat úzkou spolupráci s teplárenskými provozy (využití TAP jako odpadu i výrobku). - Provést zkoušky spoluspalování TAP v tepl. provozu pro ověření dalších technických předpokladů. - Úzká spolupráce s představiteli regionů a veřejností. - Spolupráce s MŽP a MPO na prováděcím předpisu k podrobnostem paliv z odpadů

24 AUTOMATICKÁ KALKULAČKA ČAOH K MOŽNÉMU VYUŽITÍ TAP DLE MP MŽP (OVZDUŠÍ)

25 AUTOMATICKÁ KALKULAČKA ČAOH K MOŽNÉMU VYUŽITÍ TAP DLE MP MŽP (OVZDUŠÍ) Každý provozovatel konkrétního zařízení si může sám jednoduše spočítat, zda by jeho energetický zdroj mohl dané palivo (směs) využívat při spoluspalování.

26 ZÁVĚRY ČAOH podporuje cestu postupného rozvoje širokého spektra technologií vedoucích k zajištění cílů hierarchie nakládání s odpady ČAOH prosazuje takové cesty, které jsou ekonomicky smysluplné v podmínkách volného trhu a nevyžadují zvláštní typy podpory, tedy nezatíží občany a firmy dalšími náklady a poplatky Ve vztahu k omezení skládkování a podpoře energetického využití je vhodné zavést do legislativy parametr výhřevnosti, aby odpady s definovaným energetickým potenciálem nekončily na skládce (bez nutnosti umělého navýšení poplatku) Existuje spektrum možností jak energeticky využívat odpady, neříkejme, že vhodná je jen jedna trh by měl prokázat smysluplnost jednotlivých přístupů Spalovny odpadů jsou jedna z možností (mají své výhody a nevýhody) Využití paliv z odpadů v souladu s požadavky legislativy je racionální možnost jak zvýšit % energetického využití odpadů (pokud to lze v zahraničí, není důvod tuto cestu znemožnit v ČR) ČAOH chce definovat jasná legislativní pravidla pro paliva z odpadů a věří ve vysoký potenciál rozvoje této části sektoru

27 Děkuji za pozornost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel navštivte naše webové stránky

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku OH Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku OH Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Nejdůležitější změny odpadového zákona z pohledu ČAOH a jejich dopad na ekonomiku OH Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Analytika odpadů 2015 Pět podstatných

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost

29. 9. 2015. Oběhové hospodářství. Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Česká asociace odpadového hospodářství Komplexní řešení biologicky rozložitelných odpadů technologie a využitelnost výstupů, udržitelnost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH 11. ročník mezinárodní konference

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR

Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR Co přinese nový návrh českého zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a strategie MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů XXVII. seminář energetiků Luhačovice, hotel Harmonie

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Cheb 1 ZEVO Cheb 2 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 3 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 4 Současnost V okrese Cheb vzniká ročně

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Legislativní aspekty využívání alternativních paliv

Legislativní aspekty využívání alternativních paliv Legislativní aspekty využívání alternativních paliv Vápno, cement, ekologie 2014 Skalský Dvůr, 14. května 2014 Mgr. Pavel Gadas Pojem alternativní palivo zaveden v původní vyhlášce č. 357/2002 Sb. k zákonu

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

Vedlejší energetické produkty a jejich využití Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Aktuální problémy českého teplárenství

Aktuální problémy českého teplárenství Energetický management pro města a obce - Komunální energetika v praxi 2011 Aktuální problémy českého teplárenství Pavel Kaufmann Teplárenské sdružení České republiky 24. listopadu 2011, Praha Teplárenské

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Strategie, cíle a výhled ČR v odpadech 2020 a dále

Strategie, cíle a výhled ČR v odpadech 2020 a dále Strategie, cíle a výhled ČR v odpadech 2020 a dále Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Praha, VODKA 2017, PVA 24. května 2017 Obyvatelstvo 10 553 948 (2015) Velikost území 78

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ

POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ POJETÍ KONCE ODPADU V NOVÉ LEGISLATIVĚ ODPADŮ VE VZTAHU K PALIVŮM Z ODPADŮ Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Ochrana ovzduší ve státní správě 2016, Třebíč, 8. 10. 11.

Více

Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství a jejich hodnocení. Úvod

Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství a jejich hodnocení. Úvod Rizika velkých investičních projektů v odpadovém hospodářství a jejich hodnocení Úvod Obsah příspěvku Rizika obecné informace. Projekty v odpadovém hospodářství. Rizikovost projektů MBÚ. Riziko, resp.

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Historie projektu spalovny aneb KIC trampoty. Ing. Tomáš Kotyza

Historie projektu spalovny aneb KIC trampoty. Ing. Tomáš Kotyza Historie projektu spalovny aneb KIC trampoty Ing. Tomáš Kotyza Historie 1 Investor: Ostrava Lokalita: areál OZO Ostrava, Ostrava Kunčice 1986 Uvažovaná výstavba spalovny KO a kompostárny Projekt nahrazen

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

1) Stanovisko ke třem oblastem, které MŽP na jednání uvedlo jako hlavní předpokládaná omezující kritéria v připravované vyhlášce k palivům z odpadů:

1) Stanovisko ke třem oblastem, které MŽP na jednání uvedlo jako hlavní předpokládaná omezující kritéria v připravované vyhlášce k palivům z odpadů: Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Stanovisko České asociace odpadového hospodářství k problematice

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci

Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci Alternativní palivo: pro a proti jeho ostrakisaci Ing. Bohuslav Brix Konference Ochrana ovzduší ve státní správě II, Sezimovo Ústí 1 14. - 16. 11. 2006 Ostrakon Themistokles (prý často vypsán na střepech)

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství

Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství Co přinese nový návrh zákona o odpadech, odpadová data MŽP 2015 a možnosti EVO v teplárenství Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů 13. tradiční podzimní setkání teplárenské obce

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více