Česká asociace odpadového hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká asociace odpadového hospodářství"

Transkript

1 Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

2 ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské subjekty soustřeďující se na sběr, svoz, recyklaci, úpravu či odstraňování odpadů a související činnosti. Členové asociace vlastní nemalý podíl zpracovatelských i koncových zařízení pro na nakládání s odpady v ČR. ČAOH podporuje zejména využívání odpadu v širokém spektru různých a stále modernizovaných technologií, zejména s důrazem na třídění materiálové a smysluplné energetické využití odpadu. více než 80 společností služby pro cca firem a společností služby jsou poskytovány tisícům obcím po celé ČR v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR roční obrat členů ČAOH se pohybuje mezi mld. Kč

3 TAP TAP = upravená finální palivová směs specifikovaná jako palivo dle ČSN EN Tuhá alternativní paliva Specifikace a třídy vyrobeno z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (o. z výroby, tuhý KO, průmyslový o., obchodní o. atd.) po úpravě odpadu a klasifikaci je TAP výrobkem (klasifikovaným palivem) a následně po certifikaci certifikovaným palivem, na které se při energetickém využití pohlíží jako na odpad (emisní limity stejné jako pro odpad, dle zákona o ochraně ovzduší) výhodou kvalitního TAP je jeho vysoká homogenita (vlastnosti dle požadovaných parametrů a příslušné třídy - konst. výhřevnost), investiční stabilita výpadek dodávek paliva lze kompenzovat konvenčním palivem a poměr spoluspalování je možné měnit dle momentálních ekonomických podmínek

4 PRODUKCE TAP V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Množství energeticky využívaných paliv z odpadů v Evropě roste. Počet výroben. TAP rok Rakousko Belgie Finsko Francie Německo Irsko Itálie Nizozemsko Polsko Španělsko Švédsko Velká Británie EU >30 10 > 100 > Produkce Cementárny TAP tis.t/r tis.t/r (Facts and figures 2015) Spoluspal. s uhlím elektrárny tis.t/r 0 Zplyň. tis.t/r KVET tis.t/r 0 0 Export tis.t/r

5 EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA NÁRODNÍ PŘEDPIS K PALIVŮM Z ODPADŮ Italská republika notifikovala předpis k TAP Evropskou komisí. 14. února 2013 vydalo italské Ministerstvo pro životní prostředí v Úředním věstníku Nařízení číslo 22 o kvalitě odpadů určených pro výrobu pevných paliv z odpadů. Předpis je vyhotoven na základě směrnice ES 98/2008 o odpadech čl. 6 odst. 4. Italské nařízení stanoví konkrétní požadavky na paliva z odpadů, při jejichž splnění přestávají být tato paliva odpady (emisní limity stejné jako u odpadů). Předpis cílí možnost efektivního využití paliv z odpadů v zařízeních jako cementárny, teplárny, elektrárny za účelem výroby elektřiny a tepla. Předpis uvádí postupy výroby paliva (příloha č. 3); definuje jaké odpady nemohou být při výrobě využity (příloha č. 2 katalogová čísla); k palivu se vydává prohlášení o shodě, které ho pro další využití deklaruje jako výrobek (příloha č. 4).

6 DŮVODY ZADÁNÍ STUDIE ČAOH podporuje energetické využití energeticky bohaté části odpadů V ČR se dle statistických dat zatím energeticky využívá dle MŽP 11,9 % a dle ČSÚ 20% komunálních odpadů. Existuje zde tedy určitý prostor pro navýšení kapacity zařízení na energetické využití odpadů ČAOH podporuje nakládání s odpady smysluplným a ekonomicky efektivním způsobem tak, aby ČR splnila cíle odpadového hospodářství EU. Před 20 lety EU podporovala výstavbu skládek odpadů, před deseti lety dotačně podporovala výstavbu spaloven odpadů. V posledních cca 4 letech již EU opakovaně sděluje, že dotace na nové spalovny v ČR, nepošle. Zároveň v roce 2014 EK předložila svou novou strategii OH s názvem Oběhové hospodářství. Tato strategie bude ještě pravděpodobně upravena, ale je zřejmé, že EU se chce zásadně více orientovat na třídění odpadů, jejich úpravy a recyklaci. Nemalý prostor je zde i pro energetické využití energeticky bohaté frakce odpadů EUWID 1/2013 komentuje stálý nárůst množství využitých TAP např. v Německu s predikcí navýšení o třetinu do roku 2020; podobný nárůst se očekává např. také v Polsku a Itálii EUWID dále uvádí predikci pro celou Evropu předpoklad navýšení množství oproti roku 2010 do roku 2020 na celých 17 mil tun odpadů využitých spoluspalováním či spalováním TAP Zařízení, kde jsou paliva z odpadů v rámci režimu spoluspalování využívána jsou např.: cementárny, elektrárny, teplárny

7 DŮVODY ZADÁNÍ STUDIE Díky stále vyššímu poměru recyklace a materiálového využití komunálních odpadů měrně klesá jejich spalitelná složka v SKO a také výhřevnost. Z hlediska investiční stability tato skutečnost představuje určité riziko pro investory do spaloven odpadů TAP poskytuje energetice dlouhodobý zdroj paliv s definovanou a neměnnou výhřevností s parametry dle dohody odběratele s dodavatelem Porovnání ekonomiky jednotlivých cest energetického využití odpadů Náklady pro investory v energetice (investiční, provozní) Náklady pro původce odpadů obce, firmy Srovnání technických specifik jednotlivých možností energetického využití odpadů včetně jejich vlivu na ekonomiku investic i provozu zařízení Otázka možných kapacit pro využití TAP na území ČR Otázka legislativních podmínek jednotlivých možností energetického využití TAP v podmínkách evropského práva a české legislativy

8 NEJČASTĚJŠÍ ARGUMENTY PROTI TAP TAP nelze využít ve všech technologiích ano, pravda vhodné jsou např. fluidní kotle; zařízení musí vždy projít schvalovacím procesem pro využití TAP (posuzuje a schvaluje KÚ) Mírnější limity z pohledu ochrany ovzduší není pravda aplikovány jsou stejné limity jako na spalovny odpadů, a to s využitím směšovací rovnice, dle k tomu vydanému MP MŽP (2013). Spalovací zkoušky prokázaly splnění stanovených přísných emisních limitů. Problém s obsahem chloru technicky vyřešeno Kvalitu paliva i co do obsahu chloru jednoznačně řeší smluvní vztah; dodavatel paliva garantuje stanovený max. obsah vybraných ukazatelů, včetně chloru Dodáváno standardní technické řešení úprava kotle + doplnění technologie spalování TAP není homogenní + problémy s definovanou výhřevností není pravda TAP je homogenní výrobek odpovídající platné evropské normě pro TAP standardně využívané v ostatních státech EU Výhřevnost je definovaná ve smluvním vztahu; za kvalitu odpovídá dodavatel paliva a dohodnuté parametry zaručuje, pod smluvními pokutami

9 ZÁKLADNÍ DATA OH V ČR Celková produkce odpadů v ČR, 2013: 30,6 tis. t z domácností cca 11 % komunální odpad celkem: tis. t 16,8% z komerčního sektoru cca 89 % z toho směsný komunální odpad: 2, 860 mil. t 9,34% Komunální odpad produkce kg/občan 2012, Eurostat OPŽP umožní čerpat finance pro podporu nových zařízení a systémů nakládání s odpady v ČR, včetně rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů a instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (Prioritní osa 3, specifický cíl 2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů) Struktura nakládání s KO v ČR v letech dle CENIA (CENIA, Zpráva o ŽP ČR 2013, 14) Způsob nakládání [%] Podíl energeticky využitých komunálních odpadů (R1) 6,0 8,9 10,8 11,8 11,9 Podíl materiálově využitých KO (R2 R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 22,7 24,3 30,8 30,4 30,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) 64,0 59,5 55,4 53,6 52,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných spalováním (D10) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 Nakládání s KO v ČR v letech dle ČSÚ (ČSÚ, 2013) Způsob nakládání [%] Podíl energeticky využitých komunálních odpadů (R1) 12,8 15,5 18,1 20,2 19,5 Podíl materiálově využitých KO (R2 R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 14,1 16,6 17,0 23,2 24,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12) 73,0 67,8 64,8 56,5 56,2 Podíl komunálních odpadů odstraněných spalováním (D10) 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08

10 ZÁKLADNÍ DATA OH V ČR Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2012 Celkem uloženo KO na skládky v 2012 VÚV T.G.M. CeHO, CENIA VÚV T.G.M. CeHO, CENIA (Eurostat 2012)

11 VARIANTY ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Varianta 1 ZEVO pro 100 tis. t SKO/rok, celkový tepelný příkon 39 MW Varianta 2 - monozdroj na TAP zařízení pro energ. využití TAP pro 67 tis.t TAP/rok, 100% TAP, tepelný příkon 40 MW spoluspalování s primárním palivem (hnědým uhlím): Varianta 3 Spoluspalování TAP ve stávajícím uhelném kotli s jmenovitým parním výkonem 150t/h (uvažovaná rekonstrukce práškového granulačního kotle na fluidní lože (BFB) + čištění spalin + systém nakládání s palivem), spotřeba 132,4 tis. t/rok, 50% hmot. TAP v palivovém mixu (tj. 66,2 tis.t TAP/rok) Varianta 4 - spoluspalování TAP ve stávajícím uhelném fluidním kotli s jmenovitým parním výkonem 150t/h (uvažovaná nezbytná úprava stávajícího fluidního kotle), spotřeba 141 tis. t/rok, 10% hmot. TAP v palivovém mixu (tj. 14 tis.t TAP/rok)

12 PŘEDPOKLADY A KRITÉRIA Podle typu zástavby se průměrná objemová hmotnost domovních odpadů pohybuje kg/m3, průměrná vlhkost % hmot. a průměrná výhřevnost 7,8-13,2 MJ/kg studie počítá s prům. hodnotou 9,5 MJ/kg. Výpočet je proveden z hlediska ekonomiky investora. Předpokladem je standardní financování projektu (varianty) ze 70% komerčním úvěrem a 30% vlastními zdroji. ekonomické dopady jsou hodnoceny jak z pohledu ceny za odevzdání/využití odpadu, tak z pohledu konečné ceny tepelné energie. ekonomické srovnání vychází z předpokladu nulových investičních dotací a je počítáno s investičními a provozními náklady, včetně nákladů na údržbu a obměnu technologie apod. provoz výroby max. množství elektřiny a splnění min. požadavků na účinnost maximální kondenzace, celoroční provoz s menšími nároky na odběr tepla provoz výroby max. množství tepla (odběr turbíny) a zachování min. bezpečnostního množství páry do kondenzace Vybrané předpoklady ekonomického hodnocení: odpisová doba, doba hodnocení projektu: 25 let; Dan z příjmu 19%; Diskontní míra: 4,08% a 3,48%; Požadované a uvažované IRR: 8%; Zisk a DPH: neuvažováno; Výše komerčního úvěru: 70% Ni; Doba splácení: 15 let; Úroková míra: 3%

13 PŘEDPOKLADY A KRITÉRIA cena TAP je indexována dle ceny hnědého uhlí % pod úrovní ceny HU vstupní ekonomická data vychází z ceny TAP 35 Kč/GJ technický aspekt studie řeší možná rizika (koroze, vliv obsahu chloru, účinky síry, sulfátů apod.), otázku kvality paliv z odpadů, látek v nich obsažených, možnosti výběru paliva, dávkování paliva či systémy čištění spalin komentována jsou rizika provozu daných technologií, včetně související legislativy (porovnání SKO/TAP z pohledu legislativy ČR)

14 VARIANTA 1 SWOT analýza pro ekonom. parametry uvažována technologie typu Termizo Silné stránky Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky Využití energetického potenciálu SKO Substituce a úspora fosilních paliv výroba tepla a elektřiny Snížení množství vypouštěných emisí CO2 Snížení objemu odpadů na 10% a snížení hmotnosti na 25%. Snížení emisí skládkových plynů Příležitosti Spolupráce s teplárenskými provozy Dlouhodobý a koncepční systém nakládání se SKO Využití škváry ve stavebnictví Slabé stránky Nutná spolupráce většího počtu klíčových subjektů Výstavba překládacích stanic Vysoké investiční náklady, sporná návratnost Potřeba podpůrného paliva zemní plyn Nižší celková energetická účinnost oproti klasickým energetickým zdrojům Hrozby Nenaplnění kapacity zařízení Závislost na dodávce tepla do CZT Negativní ohlas veřejnosti Snížení množství tříděného odpadu pro recyklaci Z důvodu snížení podílu spalitelné složky v SKO (recyklace) pokles výhřevnosti investiční a ekon. riziko

15 VARIANTA 2 SWOT analýza z technických údajů konkrétního zařízení společnosti Valmet Silné stránky Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky Využití energetického potenciálu SKO Substituce a úspora fosilních paliv výroba tepla a elektřiny Snížení množství vypouštěných emisí CO2 Snížení emisí skládkových plynů Materiálové využití separovaných zbytků pro recyklaci V případě legislativní podpory, pozitivní vnímání veřejnosti Výrazně nižší potřeba podpůrného paliva zemní plyn Vysoká energetická účinnost zdroje Slabé stránky Nutná spolupráce většího počtu klíčových subjektů Vysoké investiční náklady Příležitosti Spolupráce s teplárenskými provozy Dlouhodobý systém nakládání s SKO Využití škváry ve stavebnictví Multiplikační efekty v rámci výroby paliva z SKO zejména zaměstnanost Hrozby Nenaplnění kapacity zařízení Závislost na dodávce tepla do CZT

16 VARIANTA 3 A 4 SWOT analýza z technických údajů konkrétního zařízení společnosti Valmet Silné stránky Ekonomicky přijatelný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie Náhrada drahých fosilních paliv Stabilizace teplárenství Relativně nízké investiční náklady na úpravu kotle Využití stávajících teplárenských provozů bez nutnosti výstavby na zelené louce Dostatečná kapacita stávajících zdrojů Splnění závazku omezení ukládání využitelných komunálních odpadů na skládky V případě legislativní podpory, pozitivní vnímání veřejnosti Slabé stránky Technická omezení stávajících kotlových jednotek původně projektovaných pro spalování konvenčních paliv Zanášení, dehtování kotle Splnění shodných požadavků na kvalitu čištění spalin jako u spaloven Příležitosti Dlouhodobě zajištěný odběr TAP Splnění požadavku POH ČR Multiplikační efekty v rámci výroby paliva z SKO, zejména zaměstnanost Hrozby Závislost na dodavatelích TAP (v případě varianty 4, tj. 10% spoluspalování TAP je hrozba zanedbatelná)

17 ZÁVISLOST VÝNOSNOSTI INVESTICE NA VÝŠI CENY ZA VYUŽITÍ ODPADU 2200 Cena [Kč/t] ,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 IRR [%] Cena za spálení GATEfee/100%TAP GATEfee/50%TAP GATEfee/10%TAP Porovnání celkové ceny za odstranění tuny SKO pro původce odpadů u jednotlivých variant při IRR 8,7% Zkrácením doby návratnosti dochází k navyšování ceny za využití odpadů rozdílná je rychlost navyšování. ZEVO je větší měrou zařízením pro nakládání s odpady a varianty spoluspalování jsou více zařízení energetické. Varianta čistého spalování TAP je variantou středovou pro energetiku hraje účinnost zařízení, pro odpady pak množství využitého odpadu. Tuto skutečnost potvrzuje i citlivostní analýza studie.

18 ZEVO ekonomickou návratnost kompenzuje větší měrou výší ceny za spálení. Naproti tomu zařízení spalující, či spoluspalující TAP je závislé především ceně tepelné energie. výše ceny za odstranění odpadů se pro původce projeví silněji u spaloven odpadů (ZEVO). Zařízení na využití TAP je z hlediska ceny za odstranění komunálních odpadů vůči původci odpadů ekonomicky a nákladově šetrnější. Všechny varianty v sobě integrují problematiku nakládání s odpady a energetiku a obě disciplíny se přímo týkají konečných spotřebitelů/původců. Konečný zákazník doplácí nižší cenou tepla či nižší cenou za využití odpadů vyšší cenu opačné komodity. Obr. Závislost výnosnosti investice na výši ceny za využití odpadu při zvýšené ceně tepla Varianty 1 a 2 (cena tepla 290 Kč/GJ)

19 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Varianta 1 (ZEVO) u spalovny odpadů jsou nejcitlivějším z hodnocených parametrů investiční náklady, kdy při 10% navýšení již vykazuje záporné výsledky. Dalším výrazným a o něco méně citlivým parametrem je cena za spálení, zde projekt vykazuje záporné hodnoty již při 10% snížení výše ceny. Obdobně je na tom parametr ceny tepla. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na konečného zákazníka. Citlivostní analýza potvrzuje preferenci tohoto zařízení jako technologii odstranění odpadů. Varianta 2 (Čisté spalování TAP) největším rizikem je cena tepelné energie, až dalším v pořadí investice. Naproti tomu parametr ceny TAP je poměrně stálý. Tato skutečnost potvrzuje preferenci energetického zařízení před zařízením na odstraňování odpadů. Zásadní rozdíl však spatřujeme ve větší vyrovnanosti jednotlivých parametrů, a tím nižším riziku pro investora a vyšší míru ekonomické stability. Varianty 3 a 4 (spoluspalování TAP) je energetická preference patrná nejvýrazněji. Zcela zásadním parametrem je zde cena primárního paliva, a tedy výše úspory vyplývající z použití levnějšího alternativního paliva.

20 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Energetika teplárenství TAP - optimálním palivem pro cementárny (problematické zimní období); v teplárenství může částečně snížit budoucí ceny hnědého uhlí a kompenzovat riziko jeho dostupnosti (ale i spalování neupravených odpadů) strategické bude rozhodnutí Vlády ČR o územních ekologických limitech těžby uhlí (zachování limitů=vyšší poptávka po alternativních palivech) Současný reálný potenciál spoluspalování TAP je do 10 tis. tun/rok (mimo cementárny). Možný budoucí potenciál je cca 370 tis. tun/rok (v případě realizace nutných doprovodných investic - čištění spalin, měření emisí atd.). Environmentální dopady Výsledky reálných zkoušek spoluspalování TAP do 10% ve stávajících stacionárních zdrojích prokázaly, že spoluspalování nemá zásadní vliv na kvalitu ovzduší a stanovené limity jsou plněny. Výhody TAP: relativně pozitivní vnímání veřejnosti (spaluje palivo ) - pozitivní vliv na zaměstnanost ve smyslu multiplikačního efektu, - úpravy odpadů třídění, možnost i využití frakce pro materiálové využití odpadů - částečná kompenzace nedostatku hnědého uhlí v teplárenství, při současném zachování územních ekologických limitů, a tím stabilizace ceny tepelné energie z CZT

21 ZÁVĚRY STUDIE - LEGISLATIVA - výroba TAP kombinuje využití a zpracování dalších složek z procesu výroby TAP BPS, kompostárny, materiálové využití apod. - legislativa povolování a provozu ZEVO(dle zákonné definice) je dostatečná - legislativa spoluspalování odpadů s palivy v zařízení pro spoluspalování je dostatečně řešena (zákon o ochraně ovzduší - směšovací rovnice) - nejednoznačná problematika paliv vyrobených z odpadů (mimo jiné z SKO) - potřeba prováděcího předpisu pro TAP + podmínky spalování/spoluspalování a zda je TAP možné považovat za palivo (výrobek) či odpad obsah: propojení se ZO a zákonem o technických požadavcích na výrobky, požadavky na kvalitu paliv charakteristika + klasifikace (odkaz na technické normy), limity obsahu specifických látek, prohlášení o shodě / Hlášení o kvalitě paliv, odkaz na vyhlášku č. 415/2012 Sb., či přejmutí požadavků přílohy 4, části 2 Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu Z hlediska hierarchie nakládání s odpady lze konstatovat, že výroba paliva z odpadů má přednost před přímým energetickým využitím.

22 ZÁVĚRY STUDIE - EKONOMIKA - určité navýšení ceny za nakládání s odpady nevyhnutelné - méně rizikové u variant s TAP - v současnosti znevýhodnění nízkou cenou silové elektřiny, pročež nelze dostatečně využít vyšší účinnost výroby energie při využití TAP oproti spalovnám odpadů - v případě výrazné provozní podpory elektřiny či zvýšení ceny silové elektřiny je varianta s TAP rentabilnější Z citlivostní analýzy - vyplývá dosažení ekonomické přijatelnosti výstavby ZEVO, za současných okrajových podmínek, při investiční dotaci ve výši 10 20%, nebo výrazném navýšení současné ceny za odstranění SKO. - u zařízení pro čisté spalování TAP je nejcitlivějším parametrem cena dodávaného tepla - u zařízení na spoluspalování TAP je pro ekonomickou návratnost investice rozhodující navýšení současné ceny uhlí a emisních povolenek - rozhodujícím parametrem plošného využívání TAP je cena alternativního paliva na vstupu do kotle ve srovnání s cenou běžného paliva (ve většině případů hnědého uhlí) a míra úspory, která ovlivňuje návratnost vložených investic do spoluspalování. - ekonomiku u variant spoluspalování TAP 50% i 10% ovlivňuje výše úspory (vyplývá z citlivostní analýzy), přijatelný ekonomický výsledek bude při uvažování nákladů na TAP 35 Kč/GJ při ceně uhlí u varianty 50% spoluspalování 85 Kč/GJ a u varianty 10% spoluspalování 81 Kč/GJ.

23 TECHNICKÉ ASPEKTY A DOPORUČENÍ Minimální technické problémy plošné výroby a využití TAP představuje výstavba zařízení 100%TAP, kdy projektová příprava uvažuje s využitím specifického paliva (spalování TAP ve stávajících stacionárních zdrojích bez jejich úpravy problematické). Základní požadavky na úpravu stávajících teplárenských provozů: kontinuální a jednorázová měření koncentrací znečišťujících látek, úprava stávajícího palivového hospodářství, úprava vlastního spalovacího zařízení, úprava procesu čištění spalin. Spoluspalování TAP do 10 % objemových nepředstavuje pro kotlovou jednotku zásadní technické problémy. Doporučení - Prohlubovat úzkou spolupráci s teplárenskými provozy (využití TAP jako odpadu i výrobku). - Provést zkoušky spoluspalování TAP v tepl. provozu pro ověření dalších technických předpokladů. - Úzká spolupráce s představiteli regionů a veřejností. - Spolupráce s MŽP a MPO na prováděcím předpisu k podrobnostem paliv z odpadů

24 AUTOMATICKÁ KALKULAČKA ČAOH K MOŽNÉMU VYUŽITÍ TAP DLE MP MŽP (OVZDUŠÍ)

25 AUTOMATICKÁ KALKULAČKA ČAOH K MOŽNÉMU VYUŽITÍ TAP DLE MP MŽP (OVZDUŠÍ) Každý provozovatel konkrétního zařízení si může sám jednoduše spočítat, zda by jeho energetický zdroj mohl dané palivo (směs) využívat při spoluspalování.

26 ZÁVĚRY ČAOH podporuje cestu postupného rozvoje širokého spektra technologií vedoucích k zajištění cílů hierarchie nakládání s odpady ČAOH prosazuje takové cesty, které jsou ekonomicky smysluplné v podmínkách volného trhu a nevyžadují zvláštní typy podpory, tedy nezatíží občany a firmy dalšími náklady a poplatky Ve vztahu k omezení skládkování a podpoře energetického využití je vhodné zavést do legislativy parametr výhřevnosti, aby odpady s definovaným energetickým potenciálem nekončily na skládce (bez nutnosti umělého navýšení poplatku) Existuje spektrum možností jak energeticky využívat odpady, neříkejme, že vhodná je jen jedna trh by měl prokázat smysluplnost jednotlivých přístupů Spalovny odpadů jsou jedna z možností (mají své výhody a nevýhody) Využití paliv z odpadů v souladu s požadavky legislativy je racionální možnost jak zvýšit % energetického využití odpadů (pokud to lze v zahraničí, není důvod tuto cestu znemožnit v ČR) ČAOH chce definovat jasná legislativní pravidla pro paliva z odpadů a věří ve vysoký potenciál rozvoje této části sektoru

27 Děkuji za pozornost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel navštivte naše webové stránky

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Potenciál výroby energie z odpadů v případě zákazu skládkování

Potenciál výroby energie z odpadů v případě zákazu skládkování Potenciál výroby energie z odpadů v případě zákazu skládkování Radovan Šomplák, Martin Pavlas Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý O čem náš projekt je? Ostrava v zimě - Foto z roku 2012 Situace v EU a světě Růst ceny za vytápění každý

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014

Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky. Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 Výroba a uplatnění energetické štěpky v současných podmínkách České republiky Ing. Petr Brodský 24. 4. 2014 SOLITERA spol. s r. o. firma v lesnických službách od roku 1991 výroba energetické štěpky z lesní

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Česko promarnilo některé roky a v době, kdy bylo možné zákaz skládkování prosadit, nevěnovalo odpadovému hospodářství dostatečnou pozornost

Česko promarnilo některé roky a v době, kdy bylo možné zákaz skládkování prosadit, nevěnovalo odpadovému hospodářství dostatečnou pozornost Waste to Energy 2014 69 Česko promarnilo některé roky a v době, kdy bylo možné zákaz skládkování prosadit, nevěnovalo odpadovému hospodářství dostatečnou pozornost Především neschopnost státních úředníků,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití,

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020

PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020 PROGNÓZA NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍM ODPADEM V ČR DO ROKU 2020 Jiří Hřebíček, Michal Hejč, František Piliar ECO - Management s.r.o. Brno 1. ÚVOD Vstupem České republiky do Evropské unie se zásadně změnil

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více