PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy"

Transkript

1 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj Čtyřměsíčník vydávaný Obcí Obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Petr Vittek Vittek Foto: Foto: Petr Petr Vittek Vittek Redakční rada: rada: zastupitelstvo obce obce Adresa: Obec Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. tel , 032, OÚ: OÚ: úřední úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 19:00 20:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 140ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: čísla: Slovo starosty Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, spolky Historie 16 Fotogalerie Ceník služeb 2013 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok podzim vystřídala zima a Vám se v období vánočních svátků do rukou dostává poslední číslo Předslavického zpravodaje v tomto roce. Jelikož nám uběhla polovina volebního období, naleznete ve zpravodaji zhodnocení uplynulých dvou let. Jedná se jak o zavedení nových společenských a kulturních akcí, tak také o realizované projekty a investice. Samozřejmě celý zpravodaj nebude pouze o tom, co již proběhlo. Dočtete se zde o důležitých informacích z obecního úřadu. Také Vám bude představen kulturní program pro nový rok. Dále se dozvíte o činnostech spolků působících na území obce, několik článků přineseme ze života obce a neopomeneme ani historii. Závěrem bych Vám i Vašim blízkým, od srdce popřál krásné Vánoce a hodně zdraví, pohody, štěstí i spokojenosti v novém roce Petr Vittek, šéfredaktor Nadcházející kulturní akce v obci leden: Hasičský ples (SDH) S březen: pozdravem Jarní výstava (LIVA) duben: Májka (SDH) Petr Vittek

3 termínů vyhrazena!) Vážení spoluobčané, Slovo starosty dovolte mi, abych v posledním čísle našeho zpravodaje v roce 2012 se s Vámi podělil o svoje dojmy, problémy, starosti a i radosti, které již v uplynulém roce 2012 nastaly. V letošním roce 2012, v říjnu, také uplynula polovina volebního období. Každé zvolené zastupitelstvo obce má svůj volební program, vytyčené cíle a plán akci, které chce realizovat. Ve zpravodaji se dočtete, které akce se podařilo uskutečnit, které se ještě budou realizovat, jedná se pouze o akce velkých finančních nákladů a větších stavebních prací. Pozastavit se musím u akce na rekonstrukci sokolovny v Předslavicích, kde by mělo vzniknout víceúčelové zařízení. Po dlouhých letech se podařilo získat dotaci na tuto akci a vypadá to, že její realizace uzavře jednu z etap výstavby obce. Velkou radost mně i zastupitelstvu dělá rozvíjející se kulturní, sportovní a společenská činnost. Vznik maňáskového divadla Pepíno, kde principálem souboru je Mgr. Jiří Hůla z Úlehle. Jejich raketový start a okamžitá popularita se stala věcí úžasnou až neskutečnou, vzhledem k tomu, že v dnešní době počítačů a dalších číhajících lákadel pro děti, je tento zájem o divadlo něčím výjimečným, kdy se pro velký zájem dětí z našich obcí a i okolních, musí představení několikrát opakovat. Za tuto činnost patří souboru velký dík. rodinám, které jim tuto činnost umožňují a tolerují. Jsou věci o kterých se velmi dobře píše, jsou však i věci nepopulární, které musíte vzhledem k okolnostem, vyhláškám, nařízením a finanční kázni provést. Obec Předslavice již více než pět let držela poplatky za svoz, třídění a ukládání odpadu ve stejné výši. Tyto poplatky byly v okolí nejnižší. Přišla doba, kdy i obec je donucena nejen zákonem a vyhláškami, ale i neustálým zvyšováním cen za svoz, ukládání odpadu a recyklaci, zvýšit poplatky občanům za svoz, ukládání a recyklaci odpadu. Zvýšení se také týká ceny pitné vody, občanů, kteří jsou napojeny na obecní vodovod. Mohu ujistit Vás občany, jak si dále ve zpravodaji přečtete, že zvýšení ceny za vodu a odpady je minimální co jsme mohli navýšit a že s cenami jsme opět mezi těmi, co mají poplatky v okolí nejnižší. Děkuji Vám za pochopení. Na závěr bych chtěl Vám a Vašim rodinám popřát, hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí a klid po celý příští rok Vojtěch Limpouch Váš starosta Jsem rád, že existují i další společenské, kulturní a sportovní akce, které pořádají hasiči, sportovci a myslivci, pro děti a pro dospělé. V posledních letech vznikly také akce pro děti a dospělé, které plánují, organizují a řídí členové zastupitelstva obce. Nebudu zde všechny akce jmenovat, protože za ten rok je jich velké množství. Chci, ale všem těmto lidem a organizacím, kteří plánují, organizují a řídí tyto akce ve svém volném čase, hodně poděkovat, ale i jejich Předslavický zpravodaj/ prosinec

4 Hospodaření obce za rok 2012 Rozpočet obce na rok 2012 byl sestaven v příjmech a výdajích jako nevyrovnaný, příjmy celkem Kč ,--, výdaje celkem Kč ,--. Příjmy obce Předslavice se z největší části skládají z daňových příjmů, dále pak z příjmů z místních poplatků Kč (psi, odpady), z dotací od JK na výkon státní správy, dále z příjmů za vodu,z příjmů od obyvatel obce za užívání kanalizace, z pronájmu pozemků, z prodeje dřeva, z bytového hospodářství a nájmu, z úroků z bankovních vkladů, z příjmů z pronájmu hrobových míst a ze správních poplatků. K největším výdajům obce Předslavice patří dotace na žáky navštěvující mateřskou a základní školu ve výši Kč, údržba komunikací Kč, pak údržba majetku Kč, veřejné osvětlení Kč, či svoz komunálního odpadu Kč, nebezpečného odpadu Kč nebo odpadů jako je sklo, plasty a papír Kč. Dále pak splátka úvěru Kč (kanalizace a vodovod) a splátky úvěrů na vodní nádrž a komunikaci Všechlapy Kč Kč. Shrnutí poloviny volebního období Dne 15. a 16. října 2010 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. V Předslavicích bylo zvoleno 9 zastupitelů. Seznam dle preferenčních hlasů: Marek Šejna Petr Vittek Pavel Kudrle (místostarosta) Ing. arch. Stanislav Šrot Ing. Jana Chvostová Vojtěch Limpouch (starosta) Zdeněk Němec Ing. Miroslav Šafránek Josef Ribij Jelikož máme za sebou více než polovinu volebního období, udělali jsme stručné zhodnocení naší práce. Nové společenské a kulturní akce Vydávání Předslavického zpravodaje o první číslo vyšlo Je nutno dodat, že výše rozpočtu obce je přímo závislá na ekonomické situaci ve státě a na dotacích JčK a ministerstev. Záměry zastupitelstva na rok 2013 Prioritní akcí nadále zůstává přestavba sokolovny v Předslavicích na víceúčelové zařízení. Další záměry budou projednávány na prvním zasedání v roce 2013, proto bychom Vás chtěli požádat o Vaše návrhy na dění v obci. Ty můžete zaslat elektronicky na obce nebo je předat svému zastupiteli. Mnohokrát děkujeme, že se podílíte na tvorbě naší obce. Předslavicko v květinách- soutěž o zkrášlování obce o tento rok probíhala již podruhé, 5 nejhezčích oken bylo oceněno poukazem na nákup květin Vítání podzimu-drakiáda o tento rok probíhala již podruhé Slavnostní rozsvicování vánočního stromu o tento rok probíhalo již podruhé Maňáskové představení o díky maňáskovému divadlu Pepíno se uskutečňují divadelní představení již 2 roky Obecní zájezd o tento rok probíhal již podruhé Vítání občánků Tvorba adventní výzdoby o tento rok poprvé Předslavický zpravodaj/ prosinec

5 dále Zapojení do projektu CZECH POINT Czech POIN - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Na našem úřadě je možno získat například: výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bodového hodnocení řidiče atd. Zapojení do systému EKO-KOM Jedná se o efektivní celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Je založen na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Díky zapojení do toho systému získává obec odměnu (kolem 7000 Kč za čtvrtletí) za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. Dále máme možnost získávat informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností. Také díky zapojení do tohoto systému máme možnost požádat o zapůjčení sběrných nádob. Což jsme tak učinili a pro příští rok bychom rádi umístili do Marčovic nádobu na sběr skla, do Kakovic nádoby na plast a papír. V roce 2012 nám EKO-KOM zapůjčil sběrnou nádobu na papír, která je umístěna v Předslavicích na návsi. Zapojení do systému ASEKOL Jde o obdobu systému EKO-KOM. Systém ASEKOL slouží při zajišťování zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. V roce 2012 byl zapůjčen E-BOX, jedná se o nádobu určenou pro sběr drobného elektrozařízení (kalkulačky, klávesnice, mp3 přehrávače, telefony, DVD přehrávače,..). Na tomto boxu je umístěn tzv. B-box, do kterého se vhazují baterie a akumulátory. Zpřístupněn je především každé pondělí od 16:00 do 20:00, kdy je otevřena obecní knihovna. Tato nádoba je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. realizované projekty a investice od října 2010 oprava místní komunikace Úlehle ( Kč) oprava komunikací v Předslavicích,,Chalupách, u bytovky, cesta na hřiště, náves ( Kč) oprava místních komunikací Všechlapy- Kamenná první část ( Kč) odbahnění rybníka Předslavice ( Kč) rekonstrukce Tvrzického potoka ( Kč) oprava chodníků a zábradlí ( Kč) oprava hráze a vyčištění rybníku Marčovice-náves( Kč) oprava hráze a vyčištění rybníku Marčovice -spodní u chaty ( Kč) 2011 pokácení stromů v Předslavicích, Úlehli, Marčovicích a následná náhradní výsadba umístění nové čekárny v Předslavicích částečná úprava cesty,,chrastná v Kakovicích první etapa sokolovny- oprava střechy Všechlapy přístřešek Předslavický zpravodaj/ prosinec

6 oprava kapličky v Marčovicích přípravy k posílení vodovodního tlaku v Úlehli oprava dvou výklenkových kapliček (směr Marčovice a Marčovice) opravy některých výtluků komunikace (Předslavice, Úlehle) rekonstrukce a nástavba požární zbrojnice 2012 pomoc při rekonstrukci kostela sv. Václava a sv. Trojice v Předslavicích ,-Kč oprava pomníku padlým a křížě v Úlehli ,- Kč z toho ,- Kč dotace oprava křížku u Předslavic ,-Kč nová pergola v Kakovicích ,-Kč oprava stodoly v Kakovicích-obrazy ,-Kč oprava hráze a odbahnění rybníku v Kakovicích asfaltování plochy u hřbitova a hasičské zbrojnice v Předslavicích a další investice nižšího rázu Nové weby V listopadu byly spuštěny internetové stránky. Konkrétně se jedná o web knihovny a web SDH. Nové adresy jsou tedy: Rovněž se můžete připojit na populární sociální síťi Facebook pro odebírání informací týkající se obce, která zde má, mimo své oficiální, také zavedené stránky. Ty naleznete na: Budeme rádi, pokud naše stránky navštívíte. Děkujeme! Daň z nemovitosti 2013 Finanční úřad ve Strakonicích informuje občany o platbě daně z nemovitosti na rok podání daňového přiznání Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013, je poplatník povinen přiznání podat Územnímu pracovišti ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna splatnost daně z nemovitostí Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li celková daň více jak Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 2. září a do 2. prosince 2013, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 2. prosince Toto byly pouze velmi stručné informace z informačních letáků a veřejné vyhlášky FÚ Strakonice. Předslavický zpravodaj/ prosinec

7 Celé znění veřejné vyhlášky a informačních letáků je na úřední desce u obecního úřadu a na webových stránkách obce úřední deska. Zvýšení ceny obecní vody Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny energie a ostatních služeb, musela obec Předslavice také přistoupit ke zvýšení ceny vody. Proto oznamujeme, že od nového roku 2013 se zvyšuje cena obecní vody ze stávajících 13,- Kč/m 3 na 15,- Kč/m 3 Přesto zůstává tato cena v obci Předslavice nejnižší cenou vody v širokém okolí. Zvýšení cen za odpad Dne byla na zastupitelstvu obce schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Učiněno bylo tak v důsledku přijetí dvou zákonů, které mají podstatný vliv na vydávání obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Novelou tohoto zákona, která je účinná od 1. července 2012, byl znovu naplněn 16 zákona o místních poplatcích, v němž je uvedeno, že obecní a krajské úřady v rámci řízení o místních poplatcích čerpají údaje celkem ze tří evidencí. Jedná se o základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel a informační systém cizinců. V těchto evidencích jsou dohledatelné všechny podskupiny poplatníků uvedené pod písm. a) 10b zákona o místních poplatcích. Jedná se o zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Dalším důvodem jsou náklady, neboť za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: ,60 Kč. Náklady tříděného odpadu ,- Kč. Celkové náklady: ,60 Kč Počet obyvatel včetně chalupářů (myšleno objektů k rekreaci) 285. Náklad na 1 obyvatele včetně dětí činní 698 Kč. Původní sazba poplatku 350 Kč. Nová sazba 400 Kč. Dotace obce na 1 obyvatele 298 Kč. Kalendář kulturních a společenských akcí leden: Hasičský ples (SDH) březen: Jarní výstava (LIVA) duben: Májka (SDH) červenec: Dětský den na hřišti v Předslavicích (SDH) červenec-srpen : Obecní zájezd (Předslavice) červenec-září : Předslavicko v květinách (obec) září Drakiáda (obec) říjen: podzimní výstava (LIVA) listopad: Poslední leč (myslivci) listopad: Tvorba adventní výzdoby (obec) prosinec: Maňáskové představení a slavnostní rozsvícení Vánočního stromu ( Pepíno a obec) prosinec : Mikuláš (SDH) dále fotbalové zápasy a hasičské soutěže - informujte se u členů sdružení -na kulturní akce budou včas vyvěšeny plakáty ( změna termínů vyhrazena!) Co ples ZOD a jarni vystava?? Předslavický zpravodaj/ prosinec

8 Volba prezidenta republiky Předseda Senátu Milan Štěch rozhodl dne 1. října 2012 o termínu konání volby prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na: pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do hod. a sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do hod. Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v termínu a ve shodných časech jako v kole prvním. rodiče a další příznivce zábavy. Připraveno bylo také občerstvení pro všechny děti a teplý čaj. Této akce se zúčastnilo celkem 31 dětí společně s rodiči, což bylo oproti minulému ročníku nárůstem. Děti byly oceněny diplomem za účast a dárkovým balíčkem. Závěrem této podzimní události nás provázel silný potlesk a gratulace k vyhlášení čtyř hlavních kategorií: nejmenší drak, největší drak, nejhezčí kupovaný drak a nejhezčí doma vyrobený drak. Těšíme se na viděnou příští rok. Okrsek č.1 volební místnost v budově Obecního úřadu v Předslavicích čp. 17 Zápis do 1.ročníku ZŠ Volyně Oznamuji vám tímto, že zápis do 1. ročníku Základní školy Volyně se koná v pátek od do hodin a v sobotu od 9.00 do hodin v budově školy ve Školní ulici č 278. K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a vyplněný dotazník pro žáka 1. ročníku. Pokud budou rodiče žádat o odklad začátku povinné školní docházky, předloží stanovisko dětského lékaře nebo školního poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny). O těchto žádostech bude ředitel ZŠ rozhodovat průběžně. S pozdravem František Jáchim, ředitel ZŠ Volyně Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Vítání podzimu-drakiáda Již podruhé jsme společně v Předslavicích přivítali podzim oblohou plnou draků. Obec Předslavice pořádala v sobotu 20. října drakiádu na hřišti v Předslavicích pro děti, Tvorba adventní výzdoby Dne uspořádala obec Předslavice pro své občany (nejen ženy) tvorbu adventní výzdoby (věnce, svícny, košíčky..) pod vedením profesionální aranžérky p. Milotové. Pro inspiraci byly k dispozici již hotové výrobky. Všechny zúčastněné ženy vytvářely nádherná díla (např. i novinku podlouhlé obdélníkové věnce) a odcházely spokojeni. Doufám, že se tato akce na přání žen zopakuje, třeba už na jaře o Velikonocích. Ing. Jana Chvostová Předslavický zpravodaj/ prosinec

9 Podzimní výstava zemědělské techniky LIVA Podzimní výstavy zemědělské techniky v Předslavicích se už staly v posledním desetiletí krásnou tradicí. Získaly si značné renomé u odborné veřejnosti. A do Předslavic pravidelně a rádi míří příznivci a uživatelé zemědělské techniky z jižních, západních a středních Čech i ze vzdálenějších koutů naší země. Letošní ročník, který se uskutečnil 26. října 2012, přinesl hned několik jubileí. Tradice podzimních výstav totiž vznikla právě před deseti lety v roce Jubilejní 10. ročník se též nesl v duchu oslav dvacetin společnosti LIVA Předslavice. A do třetice slavnostně byl zákazníkovi předán jubilejní dvoutisící zemědělský stroj, dodaný na náš trh společností LIVA Předslavice. Skutečně, za dvacet let poctivé práce se firmě LIVA podařilo uvést na český trh zemědělský stroj s pořadovým číslem 2000! Slavnostní rozsvícení vánočního stromu I tento rok již podruhé první sobotu v prosinci jsme spolu se členy maňáskového divadla Pepíno slavnostně rozsvítili vánoční strom. Po jeho velmi úspěšném představení jsme děti obdarovali drobným dárkem a přesunuli se na náves. Zde jsme si zazpívali tradiční vánoční koledy, na strom pověsili dopisy Ježíškovi a zahájili odpočet k rozsvícení vánočního stromu. Pro velký zájem se poté část návštěvníků, kteří se z kapacitních důvodů nevešli do divadelní místnosti, přesunula na,,druhý běh stejného představení. Hrála se krásná pohádka O hrozivém drakovi, kterou režíroval sám zakladatel divadla Pepíno pan Jiří Hůla. Výstavní program zpestřilo a velmi zlidštilo poutavé vyprávění o uplynulých dvaceti letech společnosti LIVA Předslavice, jak to umí jen ten, kdo byl vždy přímo u toho - zakladatel firmy pan Václav Jungwirt a též současný ředitel společnosti Libor Jungvirt. Tihle dva stáli u zrodu společnosti, prožili s ní všechno dobré i zlé a umějí o všech radostech i strastech s nadsázkou a humorem vyprávět. Takže moderátor výstavy, rozhlasový redaktor Václav Malina, měl hodně usnadněnou práci (celá článek na ) Foto: archiv firmy LIVA Předslavický zpravodaj/ prosinec

10 Hrajeme pro radost Divadelní soubor Pepíno, který, díky podpoře starosty a zastupitelstva obce, již druhou sezónu hraje pro naše nejmenší, aktivně pracoval i v tomto roce. Byly napsány nové scénáře, vyrobeny potřebné kulisy a divadelní portál, který lze převážet. Divadlo Pepíno tak může i cestovat a kromě domovské scény v Předslavicích hostovalo v uplynulém roce na divadelních scénách i v okresech Beroun, Příbram a Prachatice. Poslední pohádkový příběh sehráli členové divadla již tradičně v domovském divadle v Předslavicích dne Pro naše nejmenší a nejdůležitější diváky, tedy děti z Předslavic i okolí, hrajeme vždy pohádky v premiéře. Pohádka O hrozivém drakovi i Červená karkulka byly taky takové. Pracoval na nich celý divadelní tým: Štěpán Vitouš manželé Jablečníkovi Andy Lišková Zuzka Hrašová Mirka Telingerová Jiří Hůla sokolovny. Již nyní přemýšlíme nad tím, jakou pohádkou otevřeme novou scénu. Budeme se těšit, že nás budete navštěvovat i tam. Hezké Vánoce a celý následující rok, plný pouze pohádkových příběhů s dobrými konci, přejí všichni členové divadla Pepíno. Mikuláš, anděl a čerti Vítání občánků Mgr. Jiří Hůla Foto: Miroslav Hraše Dne 17. prosince 2012 proběhlo vítání občánků. Uvítací delegace ve složení: Marek Šejna a Petr Vittek navštívila Pavlínu Heřmanovou a Antonína Kučeru, kterým předala dary. Jsme velmi rádi, že naše pohádkové příběhy navštěvujete a prožíváte s námi. Je to pro nás čest i velké povzbuzení zároveň. Od 13. ledna budeme hostovat každý měsíc ve Volyni, a tak můžete, v případě zájmu, naše pohádky navštěvovat i tam. V nadcházejícím roce bychom se prý měli přestěhovat do nově upravených prostor bývalé Eliška Kučerová Předslavický zpravodaj/ prosinec

11 Knihovna - k datu zaregistrováno 50 čtenářů FC Předslavice Výsledky podzimní části sezony 2012/2013 ( IV. třída) - knihovna zajišťuje v rámci meziknihovní výpůjční služby 3x ročně soubory knih ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! Nemusíte tak platit poplatky za členství a navíc je zde možnost poprosit paní knihovnici o přidání knih na přání do dalších vypůjčených souborů. Dne 24. a knihovna zavřena! Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat. listopad Maroušková Ludmila 60 let Kakovice Kaisr Stanislav 60 let Kakovice Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! MS Předslavice Myslivecké sdružení Marčovická hora Předslavice se mimo odchovu bažanta obecného a zajíce polního, také zabývá chovem ryb. Na podzim roku 2012 provádělo myslivecké sdružení Předslavice výlov rybníku Plavská a rybníku v Marčovicích na návsi. Celkem bylo vyloveno 450 ks kapra, průměrná váha kapra byla 2,5 až 3,5 kg. Více jak 50 % bylo prodáno také mezi obyvatele našich a přilehlých vesnic. Po výlovu na myslivecké chatě v Marčovicích mohl každý, kdo si přišel koupit kapra, také ochutnat ryby pečené a smažené, mohl také s námi posedět a popovídat s naším kamarádem a hostem panem Milošem Štěpničkou, který je známý svým kuchařským uměním v rybích pochoutkách a který toto umění mnohokrát předváděl v televizních pořadech, Předslavický zpravodaj/ prosinec

12 například s panem Přemkem Podlahou. Tyto výlovy rybníků se staly již tradicí, konají se každý rok na podzim a získávají si stále více příznivců. myslivecký hospodář Vojtěch Limpouch Zpráva o činnosti SDH Předslavice Sbor dobrovolných hasičů čítá ke konci roku 2012 celkem 49 členů. Z toho je 40 mužů a 9 žen. Čestných členů je 11. Naši zástupci se zúčastnili obou aktivů ve Volyni a výroční valné hromady v Čepřovicích. V letošním roce bylo 7 brigád a celkem odpracováno cca 160 hodin. Začátkem ledna se opět členové věnovali přípravě tradičního hasičského plesu, který se konal druhou sobotu v měsíci lednu. Finální přípravy jsme zvládli za pátek odpoledne a sobotu dopoledne, ale samostatné práce předchází minimálně měsíc předem. Sešlo se na 250 cen do obálkové tomboly a 40 do slosovatelné. Za zmínku stojí sele, kosmetický kufřík či nábytek. Odměnou za naši snahu nám byla opět velmi pěkná návštěva plesu a dobrou náladu většiny zúčastněných podpořila výborná kapela Fatima. Hned v únoru, pod naší záštitou se konal masopustní průvod. Počasí tak napůl přálo. Sice svítilo sluníčko, ale teplota pohybující se kolem -20 stupňů nás neodradila. Sešlo se na 20 masek a to nejen z řad členů. Do kroku zahrál Jakub Komrsků z Malenic a jeho tříčlenná kapela. Všem, kteří se zúčastnili, chci poděkovat a doufám, že se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu. Další akcí, kterou pořádáme, je dětský den. Pro tento den nám slouží fotbalové hřiště v Předslavicích, kde se odehrává veškeré soutěžení. Počasí se nad námi umoudřilo až v půl druhé. Do té doby řádilo v podobě vydatných přeháněk. Do různých disciplín se zapsalo na 80 dětí. Když vezmeme, že s každou ratolestí, přijde jeden dospělí, tak hřiště hostilo na 160 lidí. S občerstvením nám pomohla rodina Zdichynců, bez které by to bylo mnohem náročnější. Děti vyhrávající v různých soutěží žetony, které pak směňují v obchůdku za drobné hračky či sladkosti. Nejvíce se těší na požární techniku. Mohly si vyzkoušet požární útok, ale podle mého největší zážitek mají se svezením v hasičském voze. Oddíl se zúčastnil 8 soutěží v požárním sportu. První okreskové kolo se konalo v Malenicích. Dále jsme soutěžili ve Stožci u Vodňan, v Němčicích, Kváskovicích, ve Strašicích, pohárové v Malenicích, v Bavorově a poslední v Krajníčku. Za zmínku stojí úspěch v Kváskovicích, kde jsme skončili na 2 místě. Za sebe Vám musím říct, že za lepší výsledky stojí i pár tréninků, které jsme absolvovali na hřišti v Předslavicích. Na útoky máme zapůjčenou káď z Litochovic a pro celý útok nám chyběla jen základna, kterou jsme si v průběhu roku vyrobili. Nezbytná byla obnova stávajícího vybavení. Začátkem roku nám obec nabídla pomoc se žádostí o dotaci na vybavení zbrojnice. Za ní jsme pořídili 8 ks hadic B75, kusy C52, 3 pracovní obleky, soutěžní set na stovku a kanálový krtek. V průběhu jara jsme obdrželi dar z projektu Materiální vybavení pro sbory dobrovolných hasičů Předslavický zpravodaj/ prosinec

13 v jihočeském kraji z prostředků skupiny ČEZ. Tímto darem je benzínová elektrocentrála Tuson o výkonu 5500 W. Naši členové v uplynulém období nezaháleli ani v brigádní činnosti. V průběhu roku jsme v různém složení uklízeli hasičárně, opravovali Avií či natírali základnu. Byli jsme požádáni obcí o umytí parkoviště u hřbitova, které se mělo asfaltovat. Na této brigádě jsme vyzkoušeli stav B hadic. Voda se brala z rybníka na návsi. Celková délka činila 320 metrů. Vyplavený materiál byl odvážen traktorem k bramborárně. Ke konci dne se upravoval terén před hasičárnou. Tři týdny poté, se upravená plocha asfaltovala. V pondělí 17. září jsme objevili nečekanou návštěvu v hasičské zbrojnici. Zloději vypáčili vrata. Místostarosta pan Kudrle zavolal policii. Při prvním ohledání se nic neztratilo. Naštěstí zloději nešli po vybavení, ale po alkoholu a penězích z různých akcí čerti či masopust. Dražší techniku jsme odvezli k velitelovi do garáže. Do konce týdne se vrata opravila a přidala na ně petlice s bezpečnostním zámkem. Nyní jednáme s obcí o centrálním zabezpečení zbrojnice. Závěrem bych chtěl poděkovat obci Předslavice za spolupráci a hlavně finanční pomoc. Dále Vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas práci pro SDH a těm kteří jste nás reprezentovali v požárním sportu. Dovolte mi, abych Vám jménem celého sboru hasičů popřál klidné prožití svátků Vánočních a mnoho úspěchů v Novém roce. Něco z historie jednatel SDH Ladislav Šašek Pokračování z Kroniky fary Předslavice, psané od r.1886 až po r.1955 farářem Fr. Vítkem, Vojt. Cardou, Karlem Průhou První farní kronika je uložena v okresním archivu ve Strakonicích ledna zemřel jeho císař výsost korunní princ arcivévoda Rudolf z Mayerlingu u Badenu. 10. února počala smuteční slavnost zvoněním celou hodinu. Ve vsi Oulehli měli dlouhé spory tzv. dominikalisti, majitelé rozprodaného kdysi panského dvoru s rustikalisty. Toho roku zaplativše mnoho advokátům jej ukončíli a kapli si postavili. Dne 19. června jsem dostal povolení od konsistoře, abych ji posvětil. Avšak svěcení se prodloužilo. Vyprosil jsem jim starý oltář od měst. Rady pražské za 35 zl. Tumba se svatostánkem, 2 sochy mrtvých a 2 andělů. Ale nenalezl se, kdo by pro kapli zmenšiti dovedl, převzal ho pak p. farář Dubský, Václav Pokorný a obnovený tvoří hlavní oltář v Dubě. Anna Svatková, vdova, věnovala 50 zl, na obraz sv. Vojtěcha, jejž jsem u malíře Zapletala v Praze zhotoviti dal Dne 27. dubna byla posvěcena kaple sv. Vojtěcha v Oulehli. Protože p. vikář nemohl, světil jsem ji já. Malíř Zapletal zaslal na faru obraz i s rámem za 50 zl. Z fary vyšel průvod v 9 hodin, družičky nesly ověnčený obraz na nosítkách, za nimi farář, oltářní kámen. K slavnosti vypůjčili se z Předslavic nešťastné moždíře, z nichž jeden již toho, jehož péčí zakoupeny byly, Jana Hynka, smrtelně poranil a již od té doby se neužívala až zde. Práci převzal Václav Černý, kovec z Předslavic, jenž vypálil dvě rány, honem zase prach do hmoždíře sypal, ten se však vzňal snad jsa krom z drnu, jejž prach kladl na střelce v obličeji popálil tak, že poležev v nemocnici ve Volyni i Praze nikdy více dobře neviděl a oblíbené dříve pytlačení prováděti nemohl, avšak tarasy stavěl a stoky ještě dělal. Do chrámu Páně nechodil a tak ani Pán Ježíš k němu nepřišel umírajícímu. Zemřel r náhle. 18. srpna zemřel Josef Chramosta, farář v Zelené, ve věku 37 let, byl zdejší rodák z Oulehle. Předslavický zpravodaj/ prosinec

14 10.září hrozné lijáky když jsem odjel do Budějovic. Škoda v Předslavicích nebyla tak vysoká jako na Budějovicku, zde vymleté cesty, stráně strhané, pole vybraná. 12.října konal jsem sbírku na poškozené povodní. Dne 19. října posvětil jsem nový kříž (zelený) na rozcestí okresní silnice k Tvrzicům a Oujezdci, jejž František Borek tam postavil Dne 3. prosince jsem dostal binaci a 6. prosince odešel vp. do Bernardic, zanechav většinu nábytku zde. Pokračování v dalším čísle zpravodaje! Pokračování z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Pokračujeme rokem 1901, kdy byl zdejším starostou zvolen pan Jan Lácha Předslavický zpravodaj 1/2012 Týž rok však pro obec zdejší v ohledu polního hospodářství velice neutěšený, na jaře bylo studeno a mokro a následkem toho na vlhkých polích žita a pšenice vyhynula a plevelem udušena byla. Jaře, ječmeny a ovsi slibovaly žeň dobrou, ale neočekávaně překvapilo krajinu zdejší veliké krupobití dne 19. Července v 11 hod. dopoledne a zničilo dvě třetiny veškerého dosud nepožatého obilí. Kroupy přišly od stran západní a zasáhly z obcí nejvíce: Úlehli, Předslavice, Želibořice, Všechlapy, Kamennou, Bohonice, Jiřetice, Kojčín. Dne 16. dubna téhož roku odbývána snižovací dražba na stavbu obecního dobu. Podnět k tomu byla vlastně žádost obecního výboru o zřízení četnické stanice o třech mužích. Slíbeno vyplnění žádosti, bude-li postaráno o slušný byt. Občané uznávajíce potřebu větší bezpečnosti v obci, přijali nabídnutí ono, zbořili dosavadní chatrnou pastoušku, který obci,,k nemalé cti sloužila a počali dne 22.dubna 1902 se stavbou nového jednopatrového domu, jehož stavbu při dražbě veřejně přijmu za cenu korun pan Josef Duda, stavitel ze Strakonic. Dokončena byla stavba 17. září téhož roku. Rok 1902 zanechal po sobě smutnou památku v obci Předslavické. Nebo roku toho v Předslavicích dvakráte hořelo. Prvně 16. Května o svátku Jana Nepomuckého vypukl oheň v 11 hodin v noci v domku Josefa Miklasa, sedláře č.27. Obyvatelé domku toho probudili se ze spánku teprve, když jim střecha nad hlavami hořela a následkem toho shořelo jim mnoho potřebného nářadí, něco drůbeže a sice 12 husí a 8 slepic. Hovězí dobytek, krávu a jalovici nemohli již pro oheň vynésti, neuhořeli jim sice, ale následkem vniknutí dýmu do stájí jalovice onemocněla a musila být zabita. Štěstí přitom bylo, že nebyl vítr a krátce před vypuknutím jeho silně pršelo, takže nemohl se oheň rozšířiti po sousedních mokrých střechách. Daleko větší zhoubnější byl vypuknuvší oheň dne 21. Září o ½ 2. Hodině noční v stodole rolníka Vojtěcha Maliny č.4. V době té byly stodoly a půdy plné zásob obilí a píce a pak tehdy celé hospodářské stavení Vojtěcha Maliny a jeho nejbližších sousedů byla kryta šindelem a slámou, proto nebylo divu, že v krátké době rozšířil se oheň na stavení vedlejší a sice vyhořel rolník Jan Kouba č.5 a Jan Černý, rolník č.6, Václav Kouba domkář č.3 a škola č.2. Všem jmenovaným sousedům vyhořely skoro všechny krovy, zásoby obilí a píce, mnoho hospodářských potřeb a strojů a skoro všecka drůbež. Někteří z nich například Jan Černý rolník a Václav Kouba domkář, nebyli na zásoby ve stroji pojištěni. Na krov\ měli pojištění všichni, však poměrně malé. Vanul mírný západní vítr, který odnášel směrem k východu vznášející se jiskry. Tím hrozilo nebezpečí protějším rolníkům Františku Kůtovi, Janu Láchovi a domkáři Josefu Kříšťanovi. Jak veliké zásoby obilí a píce tímto ohněm zničeny byly, poznáte lze z toho, že po celý týden oheň doutnal ve shořelých stodolách. Oba jmenované ohně byly založeny rukou zlomyslnou. Sotva se utišila poněkud rozbouřená mysl obyvatel zdejších od posledního zhoubného požáru, jíž opět vypukl požár nový a sice dne 5. Února 1903 o ½ 12 hod. noční v domku Josefa Chvosty, tesaře č. 21. Naštěstí bylo v tu dobu plné bezvětří a požár ihned zpozorován, podařilo se místnímu sboru hasičskému a domácím obyvatelům oheň omezit na hořící stavení. I v tomto případě byl oheň založen rukou zlomyslnou. V dalším běhu života naší obce nelze ničeho připomenouti zajímavého. Až v r. 1907, kdy v měsíci května konaly se volby do říšské rady vídeňské Předslavický zpravodaj/ prosinec

15 poprvé všeobecným hlasovacím právem. V boji volebním v Čechách získala strana agrární 23 mandátů, sociální demokraté 17, strana katolická 7 mandátů. Dne 8. července kolem 2 hodiny odpoledne postižen byl okres volyňský hrozným krupobitím, které způsobio nesmírné škody. Ze sivých mračen, které přihnaly se od vrchu Javorníku počaly se sypat kroupy bez deště a zničily v krátké době téměř celou úrodu polní. Kroupy byly jako holubí vejce a některé daleko větší. Nejvíce řádily v Černěticích, Nišovicích, Račí, Litochovicích a Čepřovicích, kde byly i střechy domů částečně rozbity, okna vytlučena a na polích nezůstal ani jeden klas ušetřen. A jelikož škody způsobené krupobitím rok od roku se zvětšují, dovolávalo se rolnictvo zřízení zemské pojišťovny. Bohužel ale zůstává jeho volání hlasem volajícího na poušti pro odpor ředitelů a úředníků rozličných pojišťovacích ústavů. Fotografie,,Včera a dnes divadelní sbor Pokračování v dalším čísle zpravodaje! Škola--dějiny vůbec (pokračování) Další učitelé: jméno rok František Filip Bohumi Mikule František Šmatlák Václav Soukup Josef Urban Josef Matásek řídící učitel? Zdeněk Jůzek zat ř uč Václav Brůžek František Kestner řídící uč Anna Ládová, ind. uč Karel Nekola Jan Polánka Libuše Plítková Václav Brůžek Anežka Melková ind.uč Antonín Sládek Josef Kahunda Josefína Hesounová, ind.uč Předslavice - náves práce na louce Předslavický zpravodaj/ prosinec

16 Fotogalerie cesta na hřiště-předslavice cesta na Kamennou rybník - Kakovice rybník - Marčovice Předslavický zpravodaj/ prosinec

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Slovo starosty. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 přeje celé zastupitelstvo obce Předslavice

Slovo starosty. Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 přeje celé zastupitelstvo obce Předslavice č.1/2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnu 2010 skončilo další čtyřleté období zastupitelstva obce Předslavice. Ve dnech 15. -16. října 2010 bylo zvoleno nové devítičlenné zastupitelstvo, kde

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail:podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více