PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy"

Transkript

1 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj Čtyřměsíčník vydávaný Obcí Obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Petr Vittek Vittek Foto: Foto: Petr Petr Vittek Vittek Redakční rada: rada: zastupitelstvo obce obce Adresa: Obec Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. tel , 032, OÚ: OÚ: úřední úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 19:00 20:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 140ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: čísla: Slovo starosty Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, spolky Historie 16 Fotogalerie Ceník služeb 2013 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok podzim vystřídala zima a Vám se v období vánočních svátků do rukou dostává poslední číslo Předslavického zpravodaje v tomto roce. Jelikož nám uběhla polovina volebního období, naleznete ve zpravodaji zhodnocení uplynulých dvou let. Jedná se jak o zavedení nových společenských a kulturních akcí, tak také o realizované projekty a investice. Samozřejmě celý zpravodaj nebude pouze o tom, co již proběhlo. Dočtete se zde o důležitých informacích z obecního úřadu. Také Vám bude představen kulturní program pro nový rok. Dále se dozvíte o činnostech spolků působících na území obce, několik článků přineseme ze života obce a neopomeneme ani historii. Závěrem bych Vám i Vašim blízkým, od srdce popřál krásné Vánoce a hodně zdraví, pohody, štěstí i spokojenosti v novém roce Petr Vittek, šéfredaktor Nadcházející kulturní akce v obci leden: Hasičský ples (SDH) S březen: pozdravem Jarní výstava (LIVA) duben: Májka (SDH) Petr Vittek

3 termínů vyhrazena!) Vážení spoluobčané, Slovo starosty dovolte mi, abych v posledním čísle našeho zpravodaje v roce 2012 se s Vámi podělil o svoje dojmy, problémy, starosti a i radosti, které již v uplynulém roce 2012 nastaly. V letošním roce 2012, v říjnu, také uplynula polovina volebního období. Každé zvolené zastupitelstvo obce má svůj volební program, vytyčené cíle a plán akci, které chce realizovat. Ve zpravodaji se dočtete, které akce se podařilo uskutečnit, které se ještě budou realizovat, jedná se pouze o akce velkých finančních nákladů a větších stavebních prací. Pozastavit se musím u akce na rekonstrukci sokolovny v Předslavicích, kde by mělo vzniknout víceúčelové zařízení. Po dlouhých letech se podařilo získat dotaci na tuto akci a vypadá to, že její realizace uzavře jednu z etap výstavby obce. Velkou radost mně i zastupitelstvu dělá rozvíjející se kulturní, sportovní a společenská činnost. Vznik maňáskového divadla Pepíno, kde principálem souboru je Mgr. Jiří Hůla z Úlehle. Jejich raketový start a okamžitá popularita se stala věcí úžasnou až neskutečnou, vzhledem k tomu, že v dnešní době počítačů a dalších číhajících lákadel pro děti, je tento zájem o divadlo něčím výjimečným, kdy se pro velký zájem dětí z našich obcí a i okolních, musí představení několikrát opakovat. Za tuto činnost patří souboru velký dík. rodinám, které jim tuto činnost umožňují a tolerují. Jsou věci o kterých se velmi dobře píše, jsou však i věci nepopulární, které musíte vzhledem k okolnostem, vyhláškám, nařízením a finanční kázni provést. Obec Předslavice již více než pět let držela poplatky za svoz, třídění a ukládání odpadu ve stejné výši. Tyto poplatky byly v okolí nejnižší. Přišla doba, kdy i obec je donucena nejen zákonem a vyhláškami, ale i neustálým zvyšováním cen za svoz, ukládání odpadu a recyklaci, zvýšit poplatky občanům za svoz, ukládání a recyklaci odpadu. Zvýšení se také týká ceny pitné vody, občanů, kteří jsou napojeny na obecní vodovod. Mohu ujistit Vás občany, jak si dále ve zpravodaji přečtete, že zvýšení ceny za vodu a odpady je minimální co jsme mohli navýšit a že s cenami jsme opět mezi těmi, co mají poplatky v okolí nejnižší. Děkuji Vám za pochopení. Na závěr bych chtěl Vám a Vašim rodinám popřát, hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí a klid po celý příští rok Vojtěch Limpouch Váš starosta Jsem rád, že existují i další společenské, kulturní a sportovní akce, které pořádají hasiči, sportovci a myslivci, pro děti a pro dospělé. V posledních letech vznikly také akce pro děti a dospělé, které plánují, organizují a řídí členové zastupitelstva obce. Nebudu zde všechny akce jmenovat, protože za ten rok je jich velké množství. Chci, ale všem těmto lidem a organizacím, kteří plánují, organizují a řídí tyto akce ve svém volném čase, hodně poděkovat, ale i jejich Předslavický zpravodaj/ prosinec

4 Hospodaření obce za rok 2012 Rozpočet obce na rok 2012 byl sestaven v příjmech a výdajích jako nevyrovnaný, příjmy celkem Kč ,--, výdaje celkem Kč ,--. Příjmy obce Předslavice se z největší části skládají z daňových příjmů, dále pak z příjmů z místních poplatků Kč (psi, odpady), z dotací od JK na výkon státní správy, dále z příjmů za vodu,z příjmů od obyvatel obce za užívání kanalizace, z pronájmu pozemků, z prodeje dřeva, z bytového hospodářství a nájmu, z úroků z bankovních vkladů, z příjmů z pronájmu hrobových míst a ze správních poplatků. K největším výdajům obce Předslavice patří dotace na žáky navštěvující mateřskou a základní školu ve výši Kč, údržba komunikací Kč, pak údržba majetku Kč, veřejné osvětlení Kč, či svoz komunálního odpadu Kč, nebezpečného odpadu Kč nebo odpadů jako je sklo, plasty a papír Kč. Dále pak splátka úvěru Kč (kanalizace a vodovod) a splátky úvěrů na vodní nádrž a komunikaci Všechlapy Kč Kč. Shrnutí poloviny volebního období Dne 15. a 16. října 2010 se v České republice uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. V Předslavicích bylo zvoleno 9 zastupitelů. Seznam dle preferenčních hlasů: Marek Šejna Petr Vittek Pavel Kudrle (místostarosta) Ing. arch. Stanislav Šrot Ing. Jana Chvostová Vojtěch Limpouch (starosta) Zdeněk Němec Ing. Miroslav Šafránek Josef Ribij Jelikož máme za sebou více než polovinu volebního období, udělali jsme stručné zhodnocení naší práce. Nové společenské a kulturní akce Vydávání Předslavického zpravodaje o první číslo vyšlo Je nutno dodat, že výše rozpočtu obce je přímo závislá na ekonomické situaci ve státě a na dotacích JčK a ministerstev. Záměry zastupitelstva na rok 2013 Prioritní akcí nadále zůstává přestavba sokolovny v Předslavicích na víceúčelové zařízení. Další záměry budou projednávány na prvním zasedání v roce 2013, proto bychom Vás chtěli požádat o Vaše návrhy na dění v obci. Ty můžete zaslat elektronicky na obce nebo je předat svému zastupiteli. Mnohokrát děkujeme, že se podílíte na tvorbě naší obce. Předslavicko v květinách- soutěž o zkrášlování obce o tento rok probíhala již podruhé, 5 nejhezčích oken bylo oceněno poukazem na nákup květin Vítání podzimu-drakiáda o tento rok probíhala již podruhé Slavnostní rozsvicování vánočního stromu o tento rok probíhalo již podruhé Maňáskové představení o díky maňáskovému divadlu Pepíno se uskutečňují divadelní představení již 2 roky Obecní zájezd o tento rok probíhal již podruhé Vítání občánků Tvorba adventní výzdoby o tento rok poprvé Předslavický zpravodaj/ prosinec

5 dále Zapojení do projektu CZECH POINT Czech POIN - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Na našem úřadě je možno získat například: výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bodového hodnocení řidiče atd. Zapojení do systému EKO-KOM Jedná se o efektivní celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Je založen na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Díky zapojení do toho systému získává obec odměnu (kolem 7000 Kč za čtvrtletí) za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. Dále máme možnost získávat informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností. Také díky zapojení do tohoto systému máme možnost požádat o zapůjčení sběrných nádob. Což jsme tak učinili a pro příští rok bychom rádi umístili do Marčovic nádobu na sběr skla, do Kakovic nádoby na plast a papír. V roce 2012 nám EKO-KOM zapůjčil sběrnou nádobu na papír, která je umístěna v Předslavicích na návsi. Zapojení do systému ASEKOL Jde o obdobu systému EKO-KOM. Systém ASEKOL slouží při zajišťování zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. V roce 2012 byl zapůjčen E-BOX, jedná se o nádobu určenou pro sběr drobného elektrozařízení (kalkulačky, klávesnice, mp3 přehrávače, telefony, DVD přehrávače,..). Na tomto boxu je umístěn tzv. B-box, do kterého se vhazují baterie a akumulátory. Zpřístupněn je především každé pondělí od 16:00 do 20:00, kdy je otevřena obecní knihovna. Tato nádoba je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. realizované projekty a investice od října 2010 oprava místní komunikace Úlehle ( Kč) oprava komunikací v Předslavicích,,Chalupách, u bytovky, cesta na hřiště, náves ( Kč) oprava místních komunikací Všechlapy- Kamenná první část ( Kč) odbahnění rybníka Předslavice ( Kč) rekonstrukce Tvrzického potoka ( Kč) oprava chodníků a zábradlí ( Kč) oprava hráze a vyčištění rybníku Marčovice-náves( Kč) oprava hráze a vyčištění rybníku Marčovice -spodní u chaty ( Kč) 2011 pokácení stromů v Předslavicích, Úlehli, Marčovicích a následná náhradní výsadba umístění nové čekárny v Předslavicích částečná úprava cesty,,chrastná v Kakovicích první etapa sokolovny- oprava střechy Všechlapy přístřešek Předslavický zpravodaj/ prosinec

6 oprava kapličky v Marčovicích přípravy k posílení vodovodního tlaku v Úlehli oprava dvou výklenkových kapliček (směr Marčovice a Marčovice) opravy některých výtluků komunikace (Předslavice, Úlehle) rekonstrukce a nástavba požární zbrojnice 2012 pomoc při rekonstrukci kostela sv. Václava a sv. Trojice v Předslavicích ,-Kč oprava pomníku padlým a křížě v Úlehli ,- Kč z toho ,- Kč dotace oprava křížku u Předslavic ,-Kč nová pergola v Kakovicích ,-Kč oprava stodoly v Kakovicích-obrazy ,-Kč oprava hráze a odbahnění rybníku v Kakovicích asfaltování plochy u hřbitova a hasičské zbrojnice v Předslavicích a další investice nižšího rázu Nové weby V listopadu byly spuštěny internetové stránky. Konkrétně se jedná o web knihovny a web SDH. Nové adresy jsou tedy: Rovněž se můžete připojit na populární sociální síťi Facebook pro odebírání informací týkající se obce, která zde má, mimo své oficiální, také zavedené stránky. Ty naleznete na: Budeme rádi, pokud naše stránky navštívíte. Děkujeme! Daň z nemovitosti 2013 Finanční úřad ve Strakonicích informuje občany o platbě daně z nemovitosti na rok podání daňového přiznání Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013, je poplatník povinen přiznání podat Územnímu pracovišti ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna splatnost daně z nemovitostí Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li celková daň více jak Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 2. září a do 2. prosince 2013, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 2. prosince Toto byly pouze velmi stručné informace z informačních letáků a veřejné vyhlášky FÚ Strakonice. Předslavický zpravodaj/ prosinec

7 Celé znění veřejné vyhlášky a informačních letáků je na úřední desce u obecního úřadu a na webových stránkách obce úřední deska. Zvýšení ceny obecní vody Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují ceny energie a ostatních služeb, musela obec Předslavice také přistoupit ke zvýšení ceny vody. Proto oznamujeme, že od nového roku 2013 se zvyšuje cena obecní vody ze stávajících 13,- Kč/m 3 na 15,- Kč/m 3 Přesto zůstává tato cena v obci Předslavice nejnižší cenou vody v širokém okolí. Zvýšení cen za odpad Dne byla na zastupitelstvu obce schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Učiněno bylo tak v důsledku přijetí dvou zákonů, které mají podstatný vliv na vydávání obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Novelou tohoto zákona, která je účinná od 1. července 2012, byl znovu naplněn 16 zákona o místních poplatcích, v němž je uvedeno, že obecní a krajské úřady v rámci řízení o místních poplatcích čerpají údaje celkem ze tří evidencí. Jedná se o základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel a informační systém cizinců. V těchto evidencích jsou dohledatelné všechny podskupiny poplatníků uvedené pod písm. a) 10b zákona o místních poplatcích. Jedná se o zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Dalším důvodem jsou náklady, neboť za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: ,60 Kč. Náklady tříděného odpadu ,- Kč. Celkové náklady: ,60 Kč Počet obyvatel včetně chalupářů (myšleno objektů k rekreaci) 285. Náklad na 1 obyvatele včetně dětí činní 698 Kč. Původní sazba poplatku 350 Kč. Nová sazba 400 Kč. Dotace obce na 1 obyvatele 298 Kč. Kalendář kulturních a společenských akcí leden: Hasičský ples (SDH) březen: Jarní výstava (LIVA) duben: Májka (SDH) červenec: Dětský den na hřišti v Předslavicích (SDH) červenec-srpen : Obecní zájezd (Předslavice) červenec-září : Předslavicko v květinách (obec) září Drakiáda (obec) říjen: podzimní výstava (LIVA) listopad: Poslední leč (myslivci) listopad: Tvorba adventní výzdoby (obec) prosinec: Maňáskové představení a slavnostní rozsvícení Vánočního stromu ( Pepíno a obec) prosinec : Mikuláš (SDH) dále fotbalové zápasy a hasičské soutěže - informujte se u členů sdružení -na kulturní akce budou včas vyvěšeny plakáty ( změna termínů vyhrazena!) Co ples ZOD a jarni vystava?? Předslavický zpravodaj/ prosinec

8 Volba prezidenta republiky Předseda Senátu Milan Štěch rozhodl dne 1. října 2012 o termínu konání volby prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na: pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do hod. a sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do hod. Případné druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v termínu a ve shodných časech jako v kole prvním. rodiče a další příznivce zábavy. Připraveno bylo také občerstvení pro všechny děti a teplý čaj. Této akce se zúčastnilo celkem 31 dětí společně s rodiči, což bylo oproti minulému ročníku nárůstem. Děti byly oceněny diplomem za účast a dárkovým balíčkem. Závěrem této podzimní události nás provázel silný potlesk a gratulace k vyhlášení čtyř hlavních kategorií: nejmenší drak, největší drak, nejhezčí kupovaný drak a nejhezčí doma vyrobený drak. Těšíme se na viděnou příští rok. Okrsek č.1 volební místnost v budově Obecního úřadu v Předslavicích čp. 17 Zápis do 1.ročníku ZŠ Volyně Oznamuji vám tímto, že zápis do 1. ročníku Základní školy Volyně se koná v pátek od do hodin a v sobotu od 9.00 do hodin v budově školy ve Školní ulici č 278. K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a vyplněný dotazník pro žáka 1. ročníku. Pokud budou rodiče žádat o odklad začátku povinné školní docházky, předloží stanovisko dětského lékaře nebo školního poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny). O těchto žádostech bude ředitel ZŠ rozhodovat průběžně. S pozdravem František Jáchim, ředitel ZŠ Volyně Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Vítání podzimu-drakiáda Již podruhé jsme společně v Předslavicích přivítali podzim oblohou plnou draků. Obec Předslavice pořádala v sobotu 20. října drakiádu na hřišti v Předslavicích pro děti, Tvorba adventní výzdoby Dne uspořádala obec Předslavice pro své občany (nejen ženy) tvorbu adventní výzdoby (věnce, svícny, košíčky..) pod vedením profesionální aranžérky p. Milotové. Pro inspiraci byly k dispozici již hotové výrobky. Všechny zúčastněné ženy vytvářely nádherná díla (např. i novinku podlouhlé obdélníkové věnce) a odcházely spokojeni. Doufám, že se tato akce na přání žen zopakuje, třeba už na jaře o Velikonocích. Ing. Jana Chvostová Předslavický zpravodaj/ prosinec

9 Podzimní výstava zemědělské techniky LIVA Podzimní výstavy zemědělské techniky v Předslavicích se už staly v posledním desetiletí krásnou tradicí. Získaly si značné renomé u odborné veřejnosti. A do Předslavic pravidelně a rádi míří příznivci a uživatelé zemědělské techniky z jižních, západních a středních Čech i ze vzdálenějších koutů naší země. Letošní ročník, který se uskutečnil 26. října 2012, přinesl hned několik jubileí. Tradice podzimních výstav totiž vznikla právě před deseti lety v roce Jubilejní 10. ročník se též nesl v duchu oslav dvacetin společnosti LIVA Předslavice. A do třetice slavnostně byl zákazníkovi předán jubilejní dvoutisící zemědělský stroj, dodaný na náš trh společností LIVA Předslavice. Skutečně, za dvacet let poctivé práce se firmě LIVA podařilo uvést na český trh zemědělský stroj s pořadovým číslem 2000! Slavnostní rozsvícení vánočního stromu I tento rok již podruhé první sobotu v prosinci jsme spolu se členy maňáskového divadla Pepíno slavnostně rozsvítili vánoční strom. Po jeho velmi úspěšném představení jsme děti obdarovali drobným dárkem a přesunuli se na náves. Zde jsme si zazpívali tradiční vánoční koledy, na strom pověsili dopisy Ježíškovi a zahájili odpočet k rozsvícení vánočního stromu. Pro velký zájem se poté část návštěvníků, kteří se z kapacitních důvodů nevešli do divadelní místnosti, přesunula na,,druhý běh stejného představení. Hrála se krásná pohádka O hrozivém drakovi, kterou režíroval sám zakladatel divadla Pepíno pan Jiří Hůla. Výstavní program zpestřilo a velmi zlidštilo poutavé vyprávění o uplynulých dvaceti letech společnosti LIVA Předslavice, jak to umí jen ten, kdo byl vždy přímo u toho - zakladatel firmy pan Václav Jungwirt a též současný ředitel společnosti Libor Jungvirt. Tihle dva stáli u zrodu společnosti, prožili s ní všechno dobré i zlé a umějí o všech radostech i strastech s nadsázkou a humorem vyprávět. Takže moderátor výstavy, rozhlasový redaktor Václav Malina, měl hodně usnadněnou práci (celá článek na ) Foto: archiv firmy LIVA Předslavický zpravodaj/ prosinec

10 Hrajeme pro radost Divadelní soubor Pepíno, který, díky podpoře starosty a zastupitelstva obce, již druhou sezónu hraje pro naše nejmenší, aktivně pracoval i v tomto roce. Byly napsány nové scénáře, vyrobeny potřebné kulisy a divadelní portál, který lze převážet. Divadlo Pepíno tak může i cestovat a kromě domovské scény v Předslavicích hostovalo v uplynulém roce na divadelních scénách i v okresech Beroun, Příbram a Prachatice. Poslední pohádkový příběh sehráli členové divadla již tradičně v domovském divadle v Předslavicích dne Pro naše nejmenší a nejdůležitější diváky, tedy děti z Předslavic i okolí, hrajeme vždy pohádky v premiéře. Pohádka O hrozivém drakovi i Červená karkulka byly taky takové. Pracoval na nich celý divadelní tým: Štěpán Vitouš manželé Jablečníkovi Andy Lišková Zuzka Hrašová Mirka Telingerová Jiří Hůla sokolovny. Již nyní přemýšlíme nad tím, jakou pohádkou otevřeme novou scénu. Budeme se těšit, že nás budete navštěvovat i tam. Hezké Vánoce a celý následující rok, plný pouze pohádkových příběhů s dobrými konci, přejí všichni členové divadla Pepíno. Mikuláš, anděl a čerti Vítání občánků Mgr. Jiří Hůla Foto: Miroslav Hraše Dne 17. prosince 2012 proběhlo vítání občánků. Uvítací delegace ve složení: Marek Šejna a Petr Vittek navštívila Pavlínu Heřmanovou a Antonína Kučeru, kterým předala dary. Jsme velmi rádi, že naše pohádkové příběhy navštěvujete a prožíváte s námi. Je to pro nás čest i velké povzbuzení zároveň. Od 13. ledna budeme hostovat každý měsíc ve Volyni, a tak můžete, v případě zájmu, naše pohádky navštěvovat i tam. V nadcházejícím roce bychom se prý měli přestěhovat do nově upravených prostor bývalé Eliška Kučerová Předslavický zpravodaj/ prosinec

11 Knihovna - k datu zaregistrováno 50 čtenářů FC Předslavice Výsledky podzimní části sezony 2012/2013 ( IV. třída) - knihovna zajišťuje v rámci meziknihovní výpůjční služby 3x ročně soubory knih ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! Nemusíte tak platit poplatky za členství a navíc je zde možnost poprosit paní knihovnici o přidání knih na přání do dalších vypůjčených souborů. Dne 24. a knihovna zavřena! Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat. listopad Maroušková Ludmila 60 let Kakovice Kaisr Stanislav 60 let Kakovice Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! MS Předslavice Myslivecké sdružení Marčovická hora Předslavice se mimo odchovu bažanta obecného a zajíce polního, také zabývá chovem ryb. Na podzim roku 2012 provádělo myslivecké sdružení Předslavice výlov rybníku Plavská a rybníku v Marčovicích na návsi. Celkem bylo vyloveno 450 ks kapra, průměrná váha kapra byla 2,5 až 3,5 kg. Více jak 50 % bylo prodáno také mezi obyvatele našich a přilehlých vesnic. Po výlovu na myslivecké chatě v Marčovicích mohl každý, kdo si přišel koupit kapra, také ochutnat ryby pečené a smažené, mohl také s námi posedět a popovídat s naším kamarádem a hostem panem Milošem Štěpničkou, který je známý svým kuchařským uměním v rybích pochoutkách a který toto umění mnohokrát předváděl v televizních pořadech, Předslavický zpravodaj/ prosinec

12 například s panem Přemkem Podlahou. Tyto výlovy rybníků se staly již tradicí, konají se každý rok na podzim a získávají si stále více příznivců. myslivecký hospodář Vojtěch Limpouch Zpráva o činnosti SDH Předslavice Sbor dobrovolných hasičů čítá ke konci roku 2012 celkem 49 členů. Z toho je 40 mužů a 9 žen. Čestných členů je 11. Naši zástupci se zúčastnili obou aktivů ve Volyni a výroční valné hromady v Čepřovicích. V letošním roce bylo 7 brigád a celkem odpracováno cca 160 hodin. Začátkem ledna se opět členové věnovali přípravě tradičního hasičského plesu, který se konal druhou sobotu v měsíci lednu. Finální přípravy jsme zvládli za pátek odpoledne a sobotu dopoledne, ale samostatné práce předchází minimálně měsíc předem. Sešlo se na 250 cen do obálkové tomboly a 40 do slosovatelné. Za zmínku stojí sele, kosmetický kufřík či nábytek. Odměnou za naši snahu nám byla opět velmi pěkná návštěva plesu a dobrou náladu většiny zúčastněných podpořila výborná kapela Fatima. Hned v únoru, pod naší záštitou se konal masopustní průvod. Počasí tak napůl přálo. Sice svítilo sluníčko, ale teplota pohybující se kolem -20 stupňů nás neodradila. Sešlo se na 20 masek a to nejen z řad členů. Do kroku zahrál Jakub Komrsků z Malenic a jeho tříčlenná kapela. Všem, kteří se zúčastnili, chci poděkovat a doufám, že se v příštím roce sejdeme v hojnějším počtu. Další akcí, kterou pořádáme, je dětský den. Pro tento den nám slouží fotbalové hřiště v Předslavicích, kde se odehrává veškeré soutěžení. Počasí se nad námi umoudřilo až v půl druhé. Do té doby řádilo v podobě vydatných přeháněk. Do různých disciplín se zapsalo na 80 dětí. Když vezmeme, že s každou ratolestí, přijde jeden dospělí, tak hřiště hostilo na 160 lidí. S občerstvením nám pomohla rodina Zdichynců, bez které by to bylo mnohem náročnější. Děti vyhrávající v různých soutěží žetony, které pak směňují v obchůdku za drobné hračky či sladkosti. Nejvíce se těší na požární techniku. Mohly si vyzkoušet požární útok, ale podle mého největší zážitek mají se svezením v hasičském voze. Oddíl se zúčastnil 8 soutěží v požárním sportu. První okreskové kolo se konalo v Malenicích. Dále jsme soutěžili ve Stožci u Vodňan, v Němčicích, Kváskovicích, ve Strašicích, pohárové v Malenicích, v Bavorově a poslední v Krajníčku. Za zmínku stojí úspěch v Kváskovicích, kde jsme skončili na 2 místě. Za sebe Vám musím říct, že za lepší výsledky stojí i pár tréninků, které jsme absolvovali na hřišti v Předslavicích. Na útoky máme zapůjčenou káď z Litochovic a pro celý útok nám chyběla jen základna, kterou jsme si v průběhu roku vyrobili. Nezbytná byla obnova stávajícího vybavení. Začátkem roku nám obec nabídla pomoc se žádostí o dotaci na vybavení zbrojnice. Za ní jsme pořídili 8 ks hadic B75, kusy C52, 3 pracovní obleky, soutěžní set na stovku a kanálový krtek. V průběhu jara jsme obdrželi dar z projektu Materiální vybavení pro sbory dobrovolných hasičů Předslavický zpravodaj/ prosinec

13 v jihočeském kraji z prostředků skupiny ČEZ. Tímto darem je benzínová elektrocentrála Tuson o výkonu 5500 W. Naši členové v uplynulém období nezaháleli ani v brigádní činnosti. V průběhu roku jsme v různém složení uklízeli hasičárně, opravovali Avií či natírali základnu. Byli jsme požádáni obcí o umytí parkoviště u hřbitova, které se mělo asfaltovat. Na této brigádě jsme vyzkoušeli stav B hadic. Voda se brala z rybníka na návsi. Celková délka činila 320 metrů. Vyplavený materiál byl odvážen traktorem k bramborárně. Ke konci dne se upravoval terén před hasičárnou. Tři týdny poté, se upravená plocha asfaltovala. V pondělí 17. září jsme objevili nečekanou návštěvu v hasičské zbrojnici. Zloději vypáčili vrata. Místostarosta pan Kudrle zavolal policii. Při prvním ohledání se nic neztratilo. Naštěstí zloději nešli po vybavení, ale po alkoholu a penězích z různých akcí čerti či masopust. Dražší techniku jsme odvezli k velitelovi do garáže. Do konce týdne se vrata opravila a přidala na ně petlice s bezpečnostním zámkem. Nyní jednáme s obcí o centrálním zabezpečení zbrojnice. Závěrem bych chtěl poděkovat obci Předslavice za spolupráci a hlavně finanční pomoc. Dále Vám všem, kteří jste věnovali svůj volný čas práci pro SDH a těm kteří jste nás reprezentovali v požárním sportu. Dovolte mi, abych Vám jménem celého sboru hasičů popřál klidné prožití svátků Vánočních a mnoho úspěchů v Novém roce. Něco z historie jednatel SDH Ladislav Šašek Pokračování z Kroniky fary Předslavice, psané od r.1886 až po r.1955 farářem Fr. Vítkem, Vojt. Cardou, Karlem Průhou První farní kronika je uložena v okresním archivu ve Strakonicích ledna zemřel jeho císař výsost korunní princ arcivévoda Rudolf z Mayerlingu u Badenu. 10. února počala smuteční slavnost zvoněním celou hodinu. Ve vsi Oulehli měli dlouhé spory tzv. dominikalisti, majitelé rozprodaného kdysi panského dvoru s rustikalisty. Toho roku zaplativše mnoho advokátům jej ukončíli a kapli si postavili. Dne 19. června jsem dostal povolení od konsistoře, abych ji posvětil. Avšak svěcení se prodloužilo. Vyprosil jsem jim starý oltář od měst. Rady pražské za 35 zl. Tumba se svatostánkem, 2 sochy mrtvých a 2 andělů. Ale nenalezl se, kdo by pro kapli zmenšiti dovedl, převzal ho pak p. farář Dubský, Václav Pokorný a obnovený tvoří hlavní oltář v Dubě. Anna Svatková, vdova, věnovala 50 zl, na obraz sv. Vojtěcha, jejž jsem u malíře Zapletala v Praze zhotoviti dal Dne 27. dubna byla posvěcena kaple sv. Vojtěcha v Oulehli. Protože p. vikář nemohl, světil jsem ji já. Malíř Zapletal zaslal na faru obraz i s rámem za 50 zl. Z fary vyšel průvod v 9 hodin, družičky nesly ověnčený obraz na nosítkách, za nimi farář, oltářní kámen. K slavnosti vypůjčili se z Předslavic nešťastné moždíře, z nichž jeden již toho, jehož péčí zakoupeny byly, Jana Hynka, smrtelně poranil a již od té doby se neužívala až zde. Práci převzal Václav Černý, kovec z Předslavic, jenž vypálil dvě rány, honem zase prach do hmoždíře sypal, ten se však vzňal snad jsa krom z drnu, jejž prach kladl na střelce v obličeji popálil tak, že poležev v nemocnici ve Volyni i Praze nikdy více dobře neviděl a oblíbené dříve pytlačení prováděti nemohl, avšak tarasy stavěl a stoky ještě dělal. Do chrámu Páně nechodil a tak ani Pán Ježíš k němu nepřišel umírajícímu. Zemřel r náhle. 18. srpna zemřel Josef Chramosta, farář v Zelené, ve věku 37 let, byl zdejší rodák z Oulehle. Předslavický zpravodaj/ prosinec

14 10.září hrozné lijáky když jsem odjel do Budějovic. Škoda v Předslavicích nebyla tak vysoká jako na Budějovicku, zde vymleté cesty, stráně strhané, pole vybraná. 12.října konal jsem sbírku na poškozené povodní. Dne 19. října posvětil jsem nový kříž (zelený) na rozcestí okresní silnice k Tvrzicům a Oujezdci, jejž František Borek tam postavil Dne 3. prosince jsem dostal binaci a 6. prosince odešel vp. do Bernardic, zanechav většinu nábytku zde. Pokračování v dalším čísle zpravodaje! Pokračování z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Pokračujeme rokem 1901, kdy byl zdejším starostou zvolen pan Jan Lácha Předslavický zpravodaj 1/2012 Týž rok však pro obec zdejší v ohledu polního hospodářství velice neutěšený, na jaře bylo studeno a mokro a následkem toho na vlhkých polích žita a pšenice vyhynula a plevelem udušena byla. Jaře, ječmeny a ovsi slibovaly žeň dobrou, ale neočekávaně překvapilo krajinu zdejší veliké krupobití dne 19. Července v 11 hod. dopoledne a zničilo dvě třetiny veškerého dosud nepožatého obilí. Kroupy přišly od stran západní a zasáhly z obcí nejvíce: Úlehli, Předslavice, Želibořice, Všechlapy, Kamennou, Bohonice, Jiřetice, Kojčín. Dne 16. dubna téhož roku odbývána snižovací dražba na stavbu obecního dobu. Podnět k tomu byla vlastně žádost obecního výboru o zřízení četnické stanice o třech mužích. Slíbeno vyplnění žádosti, bude-li postaráno o slušný byt. Občané uznávajíce potřebu větší bezpečnosti v obci, přijali nabídnutí ono, zbořili dosavadní chatrnou pastoušku, který obci,,k nemalé cti sloužila a počali dne 22.dubna 1902 se stavbou nového jednopatrového domu, jehož stavbu při dražbě veřejně přijmu za cenu korun pan Josef Duda, stavitel ze Strakonic. Dokončena byla stavba 17. září téhož roku. Rok 1902 zanechal po sobě smutnou památku v obci Předslavické. Nebo roku toho v Předslavicích dvakráte hořelo. Prvně 16. Května o svátku Jana Nepomuckého vypukl oheň v 11 hodin v noci v domku Josefa Miklasa, sedláře č.27. Obyvatelé domku toho probudili se ze spánku teprve, když jim střecha nad hlavami hořela a následkem toho shořelo jim mnoho potřebného nářadí, něco drůbeže a sice 12 husí a 8 slepic. Hovězí dobytek, krávu a jalovici nemohli již pro oheň vynésti, neuhořeli jim sice, ale následkem vniknutí dýmu do stájí jalovice onemocněla a musila být zabita. Štěstí přitom bylo, že nebyl vítr a krátce před vypuknutím jeho silně pršelo, takže nemohl se oheň rozšířiti po sousedních mokrých střechách. Daleko větší zhoubnější byl vypuknuvší oheň dne 21. Září o ½ 2. Hodině noční v stodole rolníka Vojtěcha Maliny č.4. V době té byly stodoly a půdy plné zásob obilí a píce a pak tehdy celé hospodářské stavení Vojtěcha Maliny a jeho nejbližších sousedů byla kryta šindelem a slámou, proto nebylo divu, že v krátké době rozšířil se oheň na stavení vedlejší a sice vyhořel rolník Jan Kouba č.5 a Jan Černý, rolník č.6, Václav Kouba domkář č.3 a škola č.2. Všem jmenovaným sousedům vyhořely skoro všechny krovy, zásoby obilí a píce, mnoho hospodářských potřeb a strojů a skoro všecka drůbež. Někteří z nich například Jan Černý rolník a Václav Kouba domkář, nebyli na zásoby ve stroji pojištěni. Na krov\ měli pojištění všichni, však poměrně malé. Vanul mírný západní vítr, který odnášel směrem k východu vznášející se jiskry. Tím hrozilo nebezpečí protějším rolníkům Františku Kůtovi, Janu Láchovi a domkáři Josefu Kříšťanovi. Jak veliké zásoby obilí a píce tímto ohněm zničeny byly, poznáte lze z toho, že po celý týden oheň doutnal ve shořelých stodolách. Oba jmenované ohně byly založeny rukou zlomyslnou. Sotva se utišila poněkud rozbouřená mysl obyvatel zdejších od posledního zhoubného požáru, jíž opět vypukl požár nový a sice dne 5. Února 1903 o ½ 12 hod. noční v domku Josefa Chvosty, tesaře č. 21. Naštěstí bylo v tu dobu plné bezvětří a požár ihned zpozorován, podařilo se místnímu sboru hasičskému a domácím obyvatelům oheň omezit na hořící stavení. I v tomto případě byl oheň založen rukou zlomyslnou. V dalším běhu života naší obce nelze ničeho připomenouti zajímavého. Až v r. 1907, kdy v měsíci května konaly se volby do říšské rady vídeňské Předslavický zpravodaj/ prosinec

15 poprvé všeobecným hlasovacím právem. V boji volebním v Čechách získala strana agrární 23 mandátů, sociální demokraté 17, strana katolická 7 mandátů. Dne 8. července kolem 2 hodiny odpoledne postižen byl okres volyňský hrozným krupobitím, které způsobio nesmírné škody. Ze sivých mračen, které přihnaly se od vrchu Javorníku počaly se sypat kroupy bez deště a zničily v krátké době téměř celou úrodu polní. Kroupy byly jako holubí vejce a některé daleko větší. Nejvíce řádily v Černěticích, Nišovicích, Račí, Litochovicích a Čepřovicích, kde byly i střechy domů částečně rozbity, okna vytlučena a na polích nezůstal ani jeden klas ušetřen. A jelikož škody způsobené krupobitím rok od roku se zvětšují, dovolávalo se rolnictvo zřízení zemské pojišťovny. Bohužel ale zůstává jeho volání hlasem volajícího na poušti pro odpor ředitelů a úředníků rozličných pojišťovacích ústavů. Fotografie,,Včera a dnes divadelní sbor Pokračování v dalším čísle zpravodaje! Škola--dějiny vůbec (pokračování) Další učitelé: jméno rok František Filip Bohumi Mikule František Šmatlák Václav Soukup Josef Urban Josef Matásek řídící učitel? Zdeněk Jůzek zat ř uč Václav Brůžek František Kestner řídící uč Anna Ládová, ind. uč Karel Nekola Jan Polánka Libuše Plítková Václav Brůžek Anežka Melková ind.uč Antonín Sládek Josef Kahunda Josefína Hesounová, ind.uč Předslavice - náves práce na louce Předslavický zpravodaj/ prosinec

16 Fotogalerie cesta na hřiště-předslavice cesta na Kamennou rybník - Kakovice rybník - Marčovice Předslavický zpravodaj/ prosinec

PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj 1/2014č.1/2014 Iročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Proběhlé kulturní akce v obci Zpráva o činnosti knihovny Světová válka r. 1914-1918 Předslavice Úlehle

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, bude tomu již rok, co jsem Vás oslovil jako nový starosta z titulní strany tohoto

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více