12/ Dohoda s Českou poštou platí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/ Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové vyrovnání s církvemi schváleno XV. CFK Vážené primátorky a starostky, vážení starostové a primátoři, dovolte, abych opět po roce doslova zkratkovitě zrekapituloval naše svazové aktivity, a to jak na poli společenském, tak především legislativním. Nečekejte přitom v žádném případě vyčerpávající přehled veškerého dění. Ten ostatně dostáváte aktuálně elektronickým zpravodajem a shrnující informace pak prostřednictvím měsíčníku Informační servis. Nepřeberné informace jsou umisťovány na svazový web. Domácí veřejné svazové dění bylo zahájeno tradičně krajskými setkáními, kterých se v průběhu měsíců února až dubna zúčastnilo 1213 představitelů obecních samospráv plus další hosté, a to jak z krajské úrovně, tak z Parlamentu ČR. V březnu se konalo další jednání s vládou ČR, jemuž předcházelo předání nůžek pro stát. Měsíc duben se nesl ve znamení již XIX. Kongresu starostů a primátorů při mezinárodním veletrhu URBIS v Brně. Z nejvýznamnějších tuzemských akcí Svazu máme v živé paměti XV. celostátní finanční konferenci, která proběhla závěrem listopadu v Praze. K tomu připočtěme řadu kulatých stolů (například v únoru nesmírně závažný k narovnání vztahů mezi státem a církvemi), seminářů, aktivních účastí na konferencích pořádaných ať již svazovým Institutem pro udržitelný rozvoj (otázky sociálního začleňování, problematika životního prostředí) za finančního přispění Nadačního fondu Svazu, tak jinými subjekty. Na zahraničním poli pak byl událostí číslo jedna 25. sněm CEMR ve španělském Cádizu, který se nesl ve znamení debat na téma decentralizace, demokracie a rozvoj. Nesmíme opominout další mezinárodní aktivity, od pracovního setkání předsednictev našeho Svazu a ZMOS, až po účasti na pracovních skupinách CEMR či spolupráci na projektech, které rozvíjejí twinningovou spolupráci či napomáhají rozvíjejícím se demokraciím. Co říci k legislativě? Opět stovky právních předpisů, stovky jednání na ministerstvech či v Parlamentu: herní zákon, veřejnoprávní kontrola, účetnictví, veřejná služba, podivná Sociální reforma I, regionální školství, veřejné zakázky, základní registry, nefunkční dopravní registry, veřejné opatrovnictví, rozpočtová odpovědnost, snahy o zdanění internetového sázení, příprava na budoucí čerpání fondů EU, financování hasičů, dokončení reformy veřejné správy, protikorupční novela zákona o obcích, DPH, sociální začleňování, rušení toho či onoho, na druhou stranu zatěžování obcí tím či oním. Práce nekončící, nad hlavu pro zaměstnance Kanceláře, o Vás aktivních ve svazových komisích, ani nemluvě. Bez Vás by nebylo ničeho, Vám patří hlavní dík. Ostatně právě propojení místních politiků s odborníky naší Kanceláře je věcí, kterou se můžeme chlubit, jsme jednoznačně na evropské špici. Přitom letošní rok se nesl obměnou mnoha zaměstnanců Kanceláře, nutno dodat, že ve většině případů z osobních důvodů. Všichni však děláme vše pro to, aby kvalita práce, měla stále vzestupnou tendenci. Závěrem dva osobní komentáře. Za prvé, jsem šťasten za církevní restituce. Věřím, že již nic nezvrátí proces, který umožní obcím, diskriminovaným více než dvacetiletou chabou činností předchozích představitelů státu, rozvíjet se podle vlastních představ. Za druhé RUD. Nemusí vyhovovat všem, jde však o životaschopný kompromis, který vyjednat nebylo vůbec snadné. Poučme se pro budoucí legislativní práci z toho, že na přích mezi starosty vydělává obvykle někdo jiný. Respektujme názory druhých, nehanobme se navzájem. A poděkujme všem, kteří za obecní samosprávu v jakémkoliv dresu bojují a v daném volebním období i mohou nejvíce vykonat. Šťastné a poklidné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013 přeje jménem Vaší svazové Kanceláře Jaromír Jech, výkonný místopředseda

2 Aktuality ve zkratce z nového RUD a spíše si vytvářeli na obcích finanční rezervu, jelikož v příštích letech výdaje obcí rozhodně porostou. MF ostatně už dnes doporučuje snížit teoretické propočty příjmů z RUD o 7 %, což potvrzuje dlouhodobé doporučení Svazu. Z diskuse dotaz směřující ke způsobu financování prezidentských voleb: Jan Zikl sdělil, že v prvním a druhém lednovém týdnu budou potřebné finance k zajištění volby prezidenta republiky distribuovány z ministerstva financí na kraje. Ty by měly následně zaslat peníze obcím. Nestane-li se tak, obce musí kraje urgovat. Dny malých obcí 6. listopad 2012, Praha 38. dny malých obcí měly své první kolo tentokrát v Prostějově, druhé pak tradičně v Praze na Smíchově. V úvodu dostali slovo předsedové Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Oba se krátce vyjádřili ke schválené novele zákona o rozpočtovém určení daní, kterou označili za velký úspěch své činnosti. Dan Jiránek přitom znovu upozornil, že koeficienty byly sice nově nastaveny, jak moc si ale obce ve finále pomohou, ovlivní také to, kolik daní se v letošním roce skutečně vybere. Poslanec Stanislav Polčák, který také vystoupil v úvodním bloku, poznamenal, že zákon o rozpočtovém určení daní není metodou, jak daně vybrat, nýbrž návodem, jak je rozdělit. Přijetí nového zákona rovněž považuje za obrovský úspěch, už z toho důvodu, že pokud by se tak nestalo, příští rok by byl pro mnoho obcí doslova kritický. Krátce se vyjádřil také k novele zákona o obcích, kterou označil spíše než za protikorupční za pro-byrokratickou. Ujistil přítomné, že sám pro ni ruku určitě nezvedne. Standardně pak následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém byli přítomní seznámeni s podpůrnými programy ministerstva, připomněli si, co přinesla novela zákona o veřejných zakázkách a vyslechli novinky z odboru stavebního řádu. Z Ministerstva zemědělství pak dostali informace o jeho stávající a budoucí podpoře venkova. Blok Ministerstva vnitra byl zaměřen na reformu veřejné správy (velký prostor jsme jí věnovali v INS č. 10, str. 6-9), přímou volbu starostů podle náměstka Veselského stále nebylo stanoveno kritérium, které by určovalo, ve kterých obcích by starostu měli volit přímo a ve kterých ne, a dále na aktuální problémy obcí v souvislosti se svobodným přístupem k informacím viz str. 8, 9. Velká pozornost byla věnována vystoupení Jana Zikla, ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, který hovořil o rozpočtovém určení daní a o zákonu o pravidlech rozpočtové kázně. Konstatoval, že zhruba 4500 obcí vzrostou příjmy o 15 až 30 %. Varoval přitom starosty, aby se nenechali příliš opít vidinou velkých příjmů Návazné jednání s představiteli MMR k tématu přípravy na budoucí čerpání fondů EU 19. listopad 2012, Praha Na základě bilaterální dohody ze dne 2. října 2012 o pravidelném setkání zástupců Svazu a MMR k problematice přípravy na budoucí programovací období se v listopadu uskutečnilo návazné jednání. Představitelé obou institucí nejprve společně rekapitulovali naplnění formulovaných požadavků a posun v pracích od minulého setkání, poté se dohodli na dalším postupu. Výsledkem dlouhodobé spolupráce a komunikace je např. zapracování principiálních východisek rámce územní a urbánní dimenze dle návrhů Svazu do podkladů pro přípravu Dohody o partnerství mezi ČR a Evropskou komisí. Stále však nebyla uspokojujícím způsobem upravena Strategie regionálního rozvoje, která je jedním ze základních strategických dokumentů pro vyjednávání podmínek čerpání. Zde Svaz požadoval zapracovat především základní kategorizaci, která by zohledňovala rozdílné potřeby jednotlivých typů území a konkrétní směry rozvoje včetně územně definovaných priorit. V této oblasti tak bude i nadále pokračovat úsilí Svazu v rámci pracovních jednání s odborem rozvoje a strategie regionální politiky MMR. Další debaty se budou týkat i specifikace role měst a obcí v samotné implementaci včetně integrovaných řešení pro jednotlivé úrovně území. Zde má Svaz rovněž připraveny konkrétní návrhy, jedním z nich je integrovaný rozvoj menších obcí na úrovni území správních obvodů ORP. Jde Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 12/2012 strana 2

3 o systémové řešení, kdy je možné v následujících sedmi letech zajistit rovnoměrný a vyvážený rozvoj základních veřejných služeb po celé ČR a vyjednat pro tyto účely rozumný objem finančních prostředků v rámci územní dimenze pro období čerpání fondů Tomuto tématu by mělo být věnováno příští jednání vrcholných zástupců obou organizací, naplánované na počátek ledna Další zapojení Svazu se předpokládá jak na úrovni samotné přípravy operačních programů a metodiky pro jejich tvorbu, tak metodiky pro řízení územních intervencí. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Dotační politika MMR se mění v politiku úvěrovou 16. listopad 2012, Plzeň Necelá stovka starostů se sešla na XIV. řádném Sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, aby diskutovala o aktuálních problémech samospráv. V popředí jejich zájmu byla koncepce reformy veřejné správy a dopady zákona o veřejných zakázkách na města a obce. V rámci programu vystoupil také náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který představil novou koncepci bytové politiky. Upozornil na změny týkající se podpor poskytovaných ze Státního fondu rozvoje bydlení, které se přesouvají z oblasti nenávratných podpor do oblasti úvěrů viz str. 12. Snižuje se i vázací doba, a to na dobu 10 let. Zmínil i úvahy MMR ke zřízení centrálního stavebního úřadu a zřízení detašovaných pracovišť. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu prezentovala aktuální legislativu a práci Svazu při prosazování požadavků obcí a měst. Poslanci navrhli přerušit projednávání finanční ústavy i novely malých rozpočtových pravidel 21. listopad 2012, Praha Zástupci Svazu byli přizváni na jednání podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů EU Poslanecké sněmovny P ČR. Na programu jednání bylo především projednání návrhů změn zák. č. 250/2000 Sb. ( malých rozpočtových pravidel ) a projednání návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti (tzv. finanční ústavy). Přítomni byli také zástupci Ministerstva financí, se kterými, jakožto autory návrhů těchto zákonů, byly diskutovány nejspornější body předložených návrhů. Svaz uplatnil v rámci připomínkových řízení velké množství zásadních připomínek k předloženým návrhům. Na zasedání byly opět připomenuty a podařilo se je zohlednit v usnesení podvýboru. Jednání dospělo k závěrům, že MF opětovně zváží rozsah úprav v novele malých rozpočtových pravidel zejména v případě zveřejňování informací o poskytování peněžních prostředků z územních rozpočtů, které jsou pro obce a kraje velmi administrativně náročné (především v případě malých částek) a dále zváží vlastní navrhované změny v účetnictví a hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou svým rozsahem poměrně zásadní, a upraví je. V případě návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti musí MF nejprve legislativně vymezit pojmy celkové příjmy a dluh a k návrhu současně předložit znění prováděcího předpisu, na který se návrh odkazuje. Do doby, než MF splní zadané podmínky, navrhuje podvýbor projednávání přerušit, ale dosud nebyl předložen. Za SMO ČR se zúčastnily jednání Mgr. Ludmila Němcová a Ing. Markéta Horníčková z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPA SE CHYSTÁ NA DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ Ministři financí zemí Evropské unie (ECO- FIN) v těchto dnech diskutují o dopadech zavedení daně z finančních transakcí (FTT). Tato daň, kterou zavedly nebo se chystají zavést některé evropské země, zdaní transakce s finančními instrumenty, jako jsou akcie společností, dluhopisy a další nástroje peněžního trhu, prováděné institucemi usazenými v členských státech EU. K návrhu se zatím připojilo 11 států včetně Francie, Německa, Itálie, Španělska a Slovenska. Daň by měla podle Evropské komise zajistit, aby finanční sektor přispíval do veřejného rozpočtu, a spolupodílel se tak na nákladech na boj s finanční krizí. Měla by také podpořit odpovědnější obchodování. Naše frakce EKR (Evropští konzervativci a reformisté) je z principu proti zavádění další daně a nové formě redistribuce, která se navíc dotkne všech účastníků finančního trhu a nezohledňuje to, zda se chovají odpovědně nebo ne. Odpovědnost za chyby jednotlivých finančních institucí se tak přenáší na všechny účastníky obchodování. Manuel Barroso si sice slibuje od zavedení daně přínos ve výši 57 miliard eur, ale ten se vůbec nemusí uskutečnit. Jednak proto, že jako u většiny daní i u této existuje možnost se jim částečně vyhnout, jednak proto, že se část finančních transakcí přesune jinam například na trhy v Asii či Americe. Když už by měla být daň zavedena, mělo by to být globálně. V tomto duchu argumentuje i Velká Británie, která návrh nepodporuje a jejíž finanční centrum v Londýně by utrpělo nejvíc. Česká republika se na rozdíl od Slovenska k iniciativě nepřipojila a daň se zavést nechystá. Nicméně požaduje zvážení důsledků, jež by zavedení této daně přineslo. Zůstávají nezodpovězeny otázky týkající se svrchovanosti daňové politiky jednotlivých států, rozsahu působnosti daně a konkrétních povinností vyplývajících pro členské státy EU a jejich finanční instituce. EU by rovněž měla zajistit, že realizace nebude zasahovat do tržního prostředí členských států, které zůstanou stát mimo, a nenaruší fungování jednotného trhu EU. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 12/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 2. LISTOPADU 2012 V PRAZE Po kontrole plnění úkolů z posledního zasedání se členové Předsednictva tentokráte více zabývali vstupy a výstupy ze Svazu. K datu zasedání Předsednictva byly zaznamenány dva vstupy a rovněž dva výstupy (aktuální stav členské základny je tedy 2500 obcí zastupujících obyvatel), nicméně k byly avizovány další tři výstupy. Přítomní byli trochu zaskočeni tím, že v jednom případě bylo v odůvodnění uvedeno, že činnost Svazu je politizována. Toto tvrzení je velmi zarážející, jelikož starostové, kteří se aktivně zapojují do svazové práce a jsou členy jeho komisí i řídících orgánů, vždy byli, a i nadále jsou, stoupenci různých politických stran, a tudíž k politizování žádného problému na půdě Svazu nikdy ani dojít nemohlo. Veškerá usnesení z jednání komisí i Předsednictva a Rady Svazu jsou tedy přijímána napříč politickým spektrem a směřují čistě k obhajobě zájmů samosprávy. Ostatně Svaz za zájmy měst a obcí lobbuje u každé vlády, lhostejno, zda je zrovna levicová či pravicová. Podobná tvrzení jsou proto lživá a zřejmě i účelová. Velkou pozornost věnovali přítomní také předloženým podkladovým materiálům ekonomické povahy. Nejprve projednali zprávu o hospodaření Svazu k 30. září 2012, jež by na vědomí měla vzít také Rada Svazu, a poté se zabývali návrhem rozpočtu na rok Jaromír Jech konstatoval, že rozpočet byl připraven jako vyrovnaný s tím, že schodek bude vyrovnán převodem z rezervního fondu. Hlavními důvody schodku jsou finanční participace Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel (ukončení projektu v roce 2013), spoluúčast Svazu na dalších plánovaných projektech, které Předsednictvo projednávalo již na svém zasedání dne 21. září, spoluúčast na dotaci MMR ČR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce Svoji roli sehraje i zohlednění inflace a navýšení sazeb DPH. Přítomní členové Předsednictva se zamýšleli nad možnostmi, jak navržený schodek rozpočtu ponížit a navrhli určitá opatření. Po jejich zapracování doporučili návrh rozpočtu ke schválení Radě viz str. 6. Dalším stěžejním bodem jednání byla příprava na setkání vedení Svazu s vládou ČR, ke kterému dochází na základě uzavřené dohody jednou ročně už od roku Kancelář Svazu již připravila několik podkladových materiálů k bodům, které je třeba s členy vlády projednat. Na programu jednání by tedy měly být: koncepce dokončení reformy veřejné správy, na kterou bude kladen zvláštní důraz, dále financování jednotek sboru dobrovolných hasičů, věcný záměr zákona o odpadech, posilování prvků většinového systému pro volby do zastupitelstev obcí, příprava nového programovacího období, otázka veřejného opatrovnictví a funkčnost Agentury pro sociální začleňování. Členové Předsednictva doporučili k projednání ještě další témata, a to reformu financování regionálního školství, reorganizaci služeben Policie ČR, reorganizaci poštovní sítě, novelu zákona o obcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dostatečný časový prostor byl vyhrazen tradičně pro aktuální legislativu. Předsednictvo jednalo např. o reformě veřejné správy, přičemž konstatovalo, že Svaz bude i nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území, ale na druhé straně bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon. Znovu potvrdilo, že není pro zavedení přímé volby starostů, nýbrž pro posilování většinových prvků volebního systému, doporučilo zorganizovat kulatý stůl na téma novely zákona o obcích, kde zůstává řada problematických bodů, na program krajských setkání pak zařadit i problematiku veřejných zakázek a stejně tak jako svazové komory doporučilo připravit návrh dopisu, který by obce zaslaly na Ministerstvo financí v případě, že nebudou chtít zřídit účet u ČNB pro prostředky z RUD. Diskutovalo se také o návrhu zákona o lobbingu, který by měl zakotvit jeho právní regulaci. Podle tohoto zákona by se lobbistou stal také Svaz. Přítomní konstatovali, že je poněkud paradoxní, že snaha o efektivnější fungování veřejné správy má být považována za lobbing nebo že starosta se v některých situacích může v podstatě stát lobbujícím i lobbovaným zároveň. V rámci přípravy na budoucí využívání fondů EU v období Předsednictvo již na minulém zasedání souhlasilo s rozpracováním řešení integrovaného rozvoje menších obcí na úrovni územního obvodu obcí s rozšířenou působností. Nyní mu byly předloženy Teze spolupráce těchto svazků obcí, do kterých byly zapracovány připomínky z jednání komor Svazu a vazba na kraje. Předsednictvo souhlasilo s prosazováním návrhu vzniku informační servis č. 12/2012 strana 4

5 speciálních svazků obcí (právnických osob) totožných s územím správního obvodu ORP v rámci celé ČR. Zdůraznilo, že svazky obcí by do budoucna mohly řešit nejen rozvoj daného území a koordinaci aktivit spadajících do samostatné působnosti, ale i výkon některých agend v působnosti přenesené. Fungování takovýchto svazků by navíc bylo dobrým argumentem proti tlaku na slučování obcí, zejména tomu ekonomickému, kterému je třeba stále čelit. Předsednictvo bylo dále seznámeno s materiálem, který vypracovala Agentura pro sociální začleňování nesoucí název Evaluace postupu veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011 (podrobněji viz INS č. 11). Tento materiál v podstatě srovnává aktivitu státu a obcí, přičemž samozřejmě vyzdvihuje opatření státu, přestože v mnoha případech tato opatření nemohla mít na určité zklidnění situace tak silný vliv. Agentura v mnohých případech vystupovala vůči obcím direktivně a dnes píše o snížené ochotě samosprávy přijmout údajně zásadní a důležitá opatření. Města a obce na Šluknovsku pak ukazuje ve špatném světle. Materiál prošel pouze zkráceným připomínkovým řízením a kritizované subjekty (města a obce) se k němu nemohly vyjádřit. Jedná se tedy o jednostranné a zavádějící hodnocení. Problematika sociálního začleňování bude jedním z témat při jednání zástupců Svazu s vládou ČR, kde by měly zaznít postoje Svazu agenturu zrušit nebo alespoň zcela nově personálně obsadit, zřídit celostátní registr přestupků, regulovat otevírací doby u bazarů, zastaváren a sběren, kde lze vykupovat kradené věci, stanovit hygienické normy pro poskytování pronájmů (zejména stanovit normu max. počtu osob na m 2, a to i v ubytovnách). Standardně Předsednictvo projednalo také změny ve složení komisí, stanovilo termíny zasedání v roce 2013, věnovalo se přípravě celostátní finanční konference a několik věcí zmínilo i v bodě různé. Hovořilo se zejména o novém občanském zákoníku, podle kterého bude třeba nově stylizovat smlouvy o dílo, o pronájmu, nájemní smlouvy atd. Starostové by uvítali vypracování vzorových smluv (alespoň těch základních), legislativní oddělení by je mělo připravit ve spolupráci s Marií Kostruhovou, ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, a s úředníky ministerstva spravedlnosti. Lenka Zgrajová Rada Svazu RADA SVAZU JEDNALA 23. LISTOPADU 2012 V PRAZE programech po roce 2013, který pravděpodobně nebude předmětem dotace MMR. Výkonný místopředseda Jaromír Jech připomněl specifiku svazových rozpočtů, které v průběhu roku nelze operativně upravovat, na rozdíl od obecního rozpočtu, jelikož úpravy musí schvalovat Rada, která ale zasedá pouze Rada Svazu, stejně tak jako Předsednictvo, se nejprve věnovala kontrole úkolů a stavu členské základny, seznámila se se zprávou o hospodaření k 30. září 2012 a vyslechla si podrobný komentář výkonného místopředsedy Jecha k návrhu rozpočtu Svazu na příští rok, který následně schválila. Návrh rozpočtu vychází ve své podstatě z rozpočtu na rok Nejvýznamněji je ovlivněn finanční participací Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel, finanční spoluúčastí na dotaci MMR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních dvakrát ročně. Proto je rozpočet koncipován co nejvíce reálně. I v minulých letech byl rozpočet většinou stavěn jako schodkový, úsporným hospodařením se ale většinou dařilo dosáhnout přebytku. informační servis č. 12/2012 strana 5

6 Stručná rekapitulace: Příjmy v roce 2013 Vlastní příjmy Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem Nevlastní příjmy na mezinárodní aktivity Nevlastní příjmy na tuzemské aktivity Příjmy uvažované Příjmy celkem (bez převodu z rezervního fondu) Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Výdaje v roce 2013 Provozní výdaje Výdaje na mezinárodní aktivity Výdaje na akce pořádané Svazem Participace Svazu na mimosvazových aktivitách Participace Svazu na projektech na tuzem. aktivity Akce uvažované Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pozn.: Rezervní fond je tvořen přebytky hospodaření z minulých let. K činil ,05 Kč. V další části zasedání vzala Rada na vědomí stav příprav finanční konference a informaci o realizaci projektu Vzdělaný zastupitel, kde bylo kvitováno, že do e-learningového kurzu se mohou nově zapojit i úředníci. Větší prostor byl věnován tezím formování meziobecní spolupráce v území správního obvodu ORP (podrobněji k tématu v příštím zpravodaji), které by měly podpořit starosty při rozhodování o rozvoji své obce v rámci širšího území. Stejně tak jako Předsednictvo i Rada souhlasila s prosazováním návrhu vzniku speciálních svazků obcí (právnických osob; což už dnes umožňuje zákon o obcích) totožných s územím správního obvodu ORP. V příštím plánovacím období by svazky řešily integrovaný rozvoj daného území. Zároveň by ale vytvářely, za využití evropských dotací, podmínky pro skutečnou a efektivní meziobecní spolupráci a koordinaci činností v samosprávné působnosti obcí. Předseda Svazu Dan Jiránek přitom poznamenal, že dnes bohužel obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících na jejich katastru, natož v rámci širšího území. Záměry těchto subjektů tak snadno mohou jít proti plánům obce, která např. chce podporovat lázeňství a podnikatel přitom dostane dotaci na likvidaci pneumatik. Obce také mnohdy netuší, co chystají jejich sousedé. Podle předsedy Jiránka je nutné, aby obce měly přehled o tom, jaké aktivity se budou na jejich území či v okolí rozvíjet a měly by je mít možnost také ovlivnit. Obce ostatně za rozvoj území zodpovídají. Z aktuální legislativy: V rámci reformy veřejné správy Rada Svazu zásadně nesouhlasí s ukončením existence obcí s pověřeným obecním úřadem, s plošným rušením stavebních a matričních úřadů a s odnímáním výkonu státní správy na obcích I. typu. Stát ať finančně ohodnotí jednotlivé výkony a obec ať si řekne, zda agendu za daných podmínek vykonávat chce, případně si ji i doplatí, nebo nechce. Starosta Antonín Lízner v následné diskusi poznamenal, že starosty už uráží, že jsou ze strany ministerských úředníků, kteří stále oklešťují výkon státní správy na menších obcích, považováni za blbce, jež nesvedou vést ani jednoduchou agendu. Taková tvrzení je třeba doložit. Rada Svazu znovu potvrdila, že v současné době nepodporuje přímou volbu starostů. Pozice starosty, který stojí mimo zastupitelstvo, je podle ní příliš problematická. Podporuje však posílení většinových prvků volebního systému, na což bude kladen i velký důraz při jednání zástupců Svazu s vládou ČR. Pokud by tlaky na přímou volbu přesto trvaly, pak Svaz bude prosazovat, aby přímá volba byla uplatněna ve všech typech obcí, i v krajích. Podrobně byla diskutována také připravovaná novela zákona o obcích, a to zejména otázka povinného zpeněžování majetku veřejnou dražbou a veřejnou soutěží, podání žaloby člena zastupitelstva na náhradu škody, zveřejňování záměru dispozice s nemovitým majetkem a okruh povinně zveřejňovaných smluv (podrobněji viz str. 15). Primátor Jan Mareš asi za všechny přítomné přitom konstatoval, že je tristní, že starostové jsou vždy, když vznesou jakékoli připomínky k návrhu tohoto zákona nebo i zákona o veřejných zakázkách, byť i sebevíc logické, hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády. Dále byly projednávány veřejné zakázky (zákon se bude opětovně novelizovat v příštím roce, Svaz uplatní připomínky získané od měst a obcí z praxe), zákon o rozpočtové odpovědnosti (je k němu nutno vydat prováděcí předpis), změna struktury finančních ředitelství viz str. 14 a některé otázky týkající se vzájemné úhrady neinvestičních výdajů mezi obcemi za dojíždějící žáky nejčastější dotazy jsme zodpověděli na str. 10, 11. Závěrem Rada schválila termíny svých zasedání v roce Zasedat bude opět v pátek, a to 19. dubna a 6. prosince. Lenka Zgrajová informační servis č. 12/2012 strana 6

7

8 Informujeme Svobodný přístup k informacím z hlediska obcí Může dnes obec pořizovat zvukový či obrazový záznam z jednání zastupitelstva? Může tak činit i přítomná veřejnost? A jak je to se zpřístupňováním pořízených zápisů? Na tyto i řadu dalších otázek odpověděla starostům Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na Dnech malých obcí v Praze. Účastníky asi nejvíce zajímala pravidla pro poskytování informací o platech a odměnách. Pořizování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Je čistě na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda bude ze svých zasedání pořizovat zvukový nebo obrazový záznam. Jeho pořízení není podmíněno souhlasem zaznamenávaných. Záznam dle archivního zákona je možné považovat za dokument a nakládat s ním tedy dle archivních předpisů a skartačního plánu (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), nebo je možné jej považovat za pracovní podklad pro pořízení zápisu, poté je však nutné záznam zničit. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva si může pořizovat i kterýkoli občan, jelikož jednání je podle 93 odst. 3 zákona o obcích veřejné, což potvrdil i Městský soud v Praze dne 13. března Každý si tedy může pro své účely na zastupitelstvu jednání nahrávat, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení jsou dotčena její osobní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby u soudu ve věcech občanskoprávních. K pořizování zvukových i obrazových záznamů není třeba ani souhlasu zastupitelstva, ani přítomných nahrávaných osob. Zastupitelstvo by mohlo vydat zákaz pouze v případě, že by pořizováním záznamu docházelo k rušení průběhu zasedání. Zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Zákon o obcích zatím žádné výslovné oprávnění neobsahuje. I přes rozsudek Městského soudu v Praze je ale i nadále sporné, zda lze záznamy bez jakéhokoli omezení zveřejňovat (nejde o projevy osobní povahy) nebo zda je nutný souhlas zaznamenávaných. Úřad pro ochranu osobních údajů anonymizaci záznamů z důvodu ochrany osobních údajů důsledně požaduje. Bez legislativní změny nebo bez precedentního soudního rozhodnutí tudíž není možné dát jednoznačnou odpověď. Anonymizaci lze však doporučit nebo zajistit alespoň konkludentní souhlas zaznamenávaných (informační tabule u vstupu do jednací místnosti). On-line přenosy jsou bez omezení. Obdobně pravidla pro zveřejňování platí i pro ostatní osoby, které za případné nezákonné zveřejnění nesou také plnou odpovědnost (typicky za zásahy osobnostních práv osob, jejichž údaje v záznamech zazní). Zpřístupňování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva a ze schůzí rady Při zveřejňování zápisů (na internetu) je vždy nutné zajistit anonymizaci všech zákonem chráněných a zaznamenaných údajů, zejména těch osobních (viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů). V zásadě platí, že zápis i usnesení je možné zveřejnit v té podobě, v jaké by je bylo možné poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádat o poskytnutí informace (zápis, usnesení zastupitelstva, rady) podle zákona o svobodném přístupu k informacím může občan obce nebo osoba, která má podle 16 zákona o obcích právo na přímý vstup. Ti tedy mají právo získat dokumenty bez omezení. U ostatních osob je opět nutná anonymizace. Zápisy z rady obce poskytovat nelze. Její zasedání je neveřejné. Poskytnout se mohou až po anonymizaci zákonem chráněných údajů (NSS 6 As 40/ ). Judikatura tedy rozlišuje poskytnutí neanonymizovaného zápisu občanovi obce a anonymizovaného ostatním osobám. Je však otázkou, zda s ohledem na předpisy k pořizování zvukových nebo obrazových záznamů ze zastupitelstva není již tento názor překonán. Má-li totiž každý právo si záznam o průběhu celého zasedání sám pořídit, pak není důvodu, aby obec svůj záznam komukoli vydala, a to bez omezení. Platí-li ale toto pravidlo pro záznam, pak by zřejmě mělo platit i pro celý zápis, jenž by ale pochopitelně neměl obsahovat nic, co na zasedání skutečně nezaznělo. Poskytování informací o platech a odměnách Podle 8b zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které veřejné prostředky poskytl. To se ale nevztahuje na poskytování prostředků podle zákonů v oblasti sociální, zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, a výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Platy, včetně odměn, zaměstnanců mají povahu osobního údaje, přitom se však jedná o poskytování veřejných prostředků. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2011 jsou tyto informace poskytovatelné na základě již zmiňovaného 8b InfZ (v kauze se jednalo o plat vedoucího odboru informatiky ve Zlíně). V teorii se hovoří o tzv. testu informační servis č. 12/2012 strana 8

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XII. finanční konference Jak řešit případné předlužení obcí Z jednání

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail:

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami

6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Problematika financování vodohospodářské infrastruktury. O svých odpadech si chceme rozhodovat sami MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 6/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z krajských setkání Odpady Problematika financování vodohospodářské infrastruktury

Více

6/2002 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM

6/2002 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM 10. ROČNÍK 6/2002 Z OBSAHU Obecně prospěšné práce Z jednání Předsednictva Řekové se diví MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz OP P.P.

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více