12/ Dohoda s Českou poštou platí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/ Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové vyrovnání s církvemi schváleno XV. CFK Vážené primátorky a starostky, vážení starostové a primátoři, dovolte, abych opět po roce doslova zkratkovitě zrekapituloval naše svazové aktivity, a to jak na poli společenském, tak především legislativním. Nečekejte přitom v žádném případě vyčerpávající přehled veškerého dění. Ten ostatně dostáváte aktuálně elektronickým zpravodajem a shrnující informace pak prostřednictvím měsíčníku Informační servis. Nepřeberné informace jsou umisťovány na svazový web. Domácí veřejné svazové dění bylo zahájeno tradičně krajskými setkáními, kterých se v průběhu měsíců února až dubna zúčastnilo 1213 představitelů obecních samospráv plus další hosté, a to jak z krajské úrovně, tak z Parlamentu ČR. V březnu se konalo další jednání s vládou ČR, jemuž předcházelo předání nůžek pro stát. Měsíc duben se nesl ve znamení již XIX. Kongresu starostů a primátorů při mezinárodním veletrhu URBIS v Brně. Z nejvýznamnějších tuzemských akcí Svazu máme v živé paměti XV. celostátní finanční konferenci, která proběhla závěrem listopadu v Praze. K tomu připočtěme řadu kulatých stolů (například v únoru nesmírně závažný k narovnání vztahů mezi státem a církvemi), seminářů, aktivních účastí na konferencích pořádaných ať již svazovým Institutem pro udržitelný rozvoj (otázky sociálního začleňování, problematika životního prostředí) za finančního přispění Nadačního fondu Svazu, tak jinými subjekty. Na zahraničním poli pak byl událostí číslo jedna 25. sněm CEMR ve španělském Cádizu, který se nesl ve znamení debat na téma decentralizace, demokracie a rozvoj. Nesmíme opominout další mezinárodní aktivity, od pracovního setkání předsednictev našeho Svazu a ZMOS, až po účasti na pracovních skupinách CEMR či spolupráci na projektech, které rozvíjejí twinningovou spolupráci či napomáhají rozvíjejícím se demokraciím. Co říci k legislativě? Opět stovky právních předpisů, stovky jednání na ministerstvech či v Parlamentu: herní zákon, veřejnoprávní kontrola, účetnictví, veřejná služba, podivná Sociální reforma I, regionální školství, veřejné zakázky, základní registry, nefunkční dopravní registry, veřejné opatrovnictví, rozpočtová odpovědnost, snahy o zdanění internetového sázení, příprava na budoucí čerpání fondů EU, financování hasičů, dokončení reformy veřejné správy, protikorupční novela zákona o obcích, DPH, sociální začleňování, rušení toho či onoho, na druhou stranu zatěžování obcí tím či oním. Práce nekončící, nad hlavu pro zaměstnance Kanceláře, o Vás aktivních ve svazových komisích, ani nemluvě. Bez Vás by nebylo ničeho, Vám patří hlavní dík. Ostatně právě propojení místních politiků s odborníky naší Kanceláře je věcí, kterou se můžeme chlubit, jsme jednoznačně na evropské špici. Přitom letošní rok se nesl obměnou mnoha zaměstnanců Kanceláře, nutno dodat, že ve většině případů z osobních důvodů. Všichni však děláme vše pro to, aby kvalita práce, měla stále vzestupnou tendenci. Závěrem dva osobní komentáře. Za prvé, jsem šťasten za církevní restituce. Věřím, že již nic nezvrátí proces, který umožní obcím, diskriminovaným více než dvacetiletou chabou činností předchozích představitelů státu, rozvíjet se podle vlastních představ. Za druhé RUD. Nemusí vyhovovat všem, jde však o životaschopný kompromis, který vyjednat nebylo vůbec snadné. Poučme se pro budoucí legislativní práci z toho, že na přích mezi starosty vydělává obvykle někdo jiný. Respektujme názory druhých, nehanobme se navzájem. A poděkujme všem, kteří za obecní samosprávu v jakémkoliv dresu bojují a v daném volebním období i mohou nejvíce vykonat. Šťastné a poklidné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013 přeje jménem Vaší svazové Kanceláře Jaromír Jech, výkonný místopředseda

2 Aktuality ve zkratce z nového RUD a spíše si vytvářeli na obcích finanční rezervu, jelikož v příštích letech výdaje obcí rozhodně porostou. MF ostatně už dnes doporučuje snížit teoretické propočty příjmů z RUD o 7 %, což potvrzuje dlouhodobé doporučení Svazu. Z diskuse dotaz směřující ke způsobu financování prezidentských voleb: Jan Zikl sdělil, že v prvním a druhém lednovém týdnu budou potřebné finance k zajištění volby prezidenta republiky distribuovány z ministerstva financí na kraje. Ty by měly následně zaslat peníze obcím. Nestane-li se tak, obce musí kraje urgovat. Dny malých obcí 6. listopad 2012, Praha 38. dny malých obcí měly své první kolo tentokrát v Prostějově, druhé pak tradičně v Praze na Smíchově. V úvodu dostali slovo předsedové Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Oba se krátce vyjádřili ke schválené novele zákona o rozpočtovém určení daní, kterou označili za velký úspěch své činnosti. Dan Jiránek přitom znovu upozornil, že koeficienty byly sice nově nastaveny, jak moc si ale obce ve finále pomohou, ovlivní také to, kolik daní se v letošním roce skutečně vybere. Poslanec Stanislav Polčák, který také vystoupil v úvodním bloku, poznamenal, že zákon o rozpočtovém určení daní není metodou, jak daně vybrat, nýbrž návodem, jak je rozdělit. Přijetí nového zákona rovněž považuje za obrovský úspěch, už z toho důvodu, že pokud by se tak nestalo, příští rok by byl pro mnoho obcí doslova kritický. Krátce se vyjádřil také k novele zákona o obcích, kterou označil spíše než za protikorupční za pro-byrokratickou. Ujistil přítomné, že sám pro ni ruku určitě nezvedne. Standardně pak následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém byli přítomní seznámeni s podpůrnými programy ministerstva, připomněli si, co přinesla novela zákona o veřejných zakázkách a vyslechli novinky z odboru stavebního řádu. Z Ministerstva zemědělství pak dostali informace o jeho stávající a budoucí podpoře venkova. Blok Ministerstva vnitra byl zaměřen na reformu veřejné správy (velký prostor jsme jí věnovali v INS č. 10, str. 6-9), přímou volbu starostů podle náměstka Veselského stále nebylo stanoveno kritérium, které by určovalo, ve kterých obcích by starostu měli volit přímo a ve kterých ne, a dále na aktuální problémy obcí v souvislosti se svobodným přístupem k informacím viz str. 8, 9. Velká pozornost byla věnována vystoupení Jana Zikla, ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, který hovořil o rozpočtovém určení daní a o zákonu o pravidlech rozpočtové kázně. Konstatoval, že zhruba 4500 obcí vzrostou příjmy o 15 až 30 %. Varoval přitom starosty, aby se nenechali příliš opít vidinou velkých příjmů Návazné jednání s představiteli MMR k tématu přípravy na budoucí čerpání fondů EU 19. listopad 2012, Praha Na základě bilaterální dohody ze dne 2. října 2012 o pravidelném setkání zástupců Svazu a MMR k problematice přípravy na budoucí programovací období se v listopadu uskutečnilo návazné jednání. Představitelé obou institucí nejprve společně rekapitulovali naplnění formulovaných požadavků a posun v pracích od minulého setkání, poté se dohodli na dalším postupu. Výsledkem dlouhodobé spolupráce a komunikace je např. zapracování principiálních východisek rámce územní a urbánní dimenze dle návrhů Svazu do podkladů pro přípravu Dohody o partnerství mezi ČR a Evropskou komisí. Stále však nebyla uspokojujícím způsobem upravena Strategie regionálního rozvoje, která je jedním ze základních strategických dokumentů pro vyjednávání podmínek čerpání. Zde Svaz požadoval zapracovat především základní kategorizaci, která by zohledňovala rozdílné potřeby jednotlivých typů území a konkrétní směry rozvoje včetně územně definovaných priorit. V této oblasti tak bude i nadále pokračovat úsilí Svazu v rámci pracovních jednání s odborem rozvoje a strategie regionální politiky MMR. Další debaty se budou týkat i specifikace role měst a obcí v samotné implementaci včetně integrovaných řešení pro jednotlivé úrovně území. Zde má Svaz rovněž připraveny konkrétní návrhy, jedním z nich je integrovaný rozvoj menších obcí na úrovni území správních obvodů ORP. Jde Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 12/2012 strana 2

3 o systémové řešení, kdy je možné v následujících sedmi letech zajistit rovnoměrný a vyvážený rozvoj základních veřejných služeb po celé ČR a vyjednat pro tyto účely rozumný objem finančních prostředků v rámci územní dimenze pro období čerpání fondů Tomuto tématu by mělo být věnováno příští jednání vrcholných zástupců obou organizací, naplánované na počátek ledna Další zapojení Svazu se předpokládá jak na úrovni samotné přípravy operačních programů a metodiky pro jejich tvorbu, tak metodiky pro řízení územních intervencí. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Dotační politika MMR se mění v politiku úvěrovou 16. listopad 2012, Plzeň Necelá stovka starostů se sešla na XIV. řádném Sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, aby diskutovala o aktuálních problémech samospráv. V popředí jejich zájmu byla koncepce reformy veřejné správy a dopady zákona o veřejných zakázkách na města a obce. V rámci programu vystoupil také náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který představil novou koncepci bytové politiky. Upozornil na změny týkající se podpor poskytovaných ze Státního fondu rozvoje bydlení, které se přesouvají z oblasti nenávratných podpor do oblasti úvěrů viz str. 12. Snižuje se i vázací doba, a to na dobu 10 let. Zmínil i úvahy MMR ke zřízení centrálního stavebního úřadu a zřízení detašovaných pracovišť. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu prezentovala aktuální legislativu a práci Svazu při prosazování požadavků obcí a měst. Poslanci navrhli přerušit projednávání finanční ústavy i novely malých rozpočtových pravidel 21. listopad 2012, Praha Zástupci Svazu byli přizváni na jednání podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů EU Poslanecké sněmovny P ČR. Na programu jednání bylo především projednání návrhů změn zák. č. 250/2000 Sb. ( malých rozpočtových pravidel ) a projednání návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti (tzv. finanční ústavy). Přítomni byli také zástupci Ministerstva financí, se kterými, jakožto autory návrhů těchto zákonů, byly diskutovány nejspornější body předložených návrhů. Svaz uplatnil v rámci připomínkových řízení velké množství zásadních připomínek k předloženým návrhům. Na zasedání byly opět připomenuty a podařilo se je zohlednit v usnesení podvýboru. Jednání dospělo k závěrům, že MF opětovně zváží rozsah úprav v novele malých rozpočtových pravidel zejména v případě zveřejňování informací o poskytování peněžních prostředků z územních rozpočtů, které jsou pro obce a kraje velmi administrativně náročné (především v případě malých částek) a dále zváží vlastní navrhované změny v účetnictví a hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou svým rozsahem poměrně zásadní, a upraví je. V případě návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti musí MF nejprve legislativně vymezit pojmy celkové příjmy a dluh a k návrhu současně předložit znění prováděcího předpisu, na který se návrh odkazuje. Do doby, než MF splní zadané podmínky, navrhuje podvýbor projednávání přerušit, ale dosud nebyl předložen. Za SMO ČR se zúčastnily jednání Mgr. Ludmila Němcová a Ing. Markéta Horníčková z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPA SE CHYSTÁ NA DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ Ministři financí zemí Evropské unie (ECO- FIN) v těchto dnech diskutují o dopadech zavedení daně z finančních transakcí (FTT). Tato daň, kterou zavedly nebo se chystají zavést některé evropské země, zdaní transakce s finančními instrumenty, jako jsou akcie společností, dluhopisy a další nástroje peněžního trhu, prováděné institucemi usazenými v členských státech EU. K návrhu se zatím připojilo 11 států včetně Francie, Německa, Itálie, Španělska a Slovenska. Daň by měla podle Evropské komise zajistit, aby finanční sektor přispíval do veřejného rozpočtu, a spolupodílel se tak na nákladech na boj s finanční krizí. Měla by také podpořit odpovědnější obchodování. Naše frakce EKR (Evropští konzervativci a reformisté) je z principu proti zavádění další daně a nové formě redistribuce, která se navíc dotkne všech účastníků finančního trhu a nezohledňuje to, zda se chovají odpovědně nebo ne. Odpovědnost za chyby jednotlivých finančních institucí se tak přenáší na všechny účastníky obchodování. Manuel Barroso si sice slibuje od zavedení daně přínos ve výši 57 miliard eur, ale ten se vůbec nemusí uskutečnit. Jednak proto, že jako u většiny daní i u této existuje možnost se jim částečně vyhnout, jednak proto, že se část finančních transakcí přesune jinam například na trhy v Asii či Americe. Když už by měla být daň zavedena, mělo by to být globálně. V tomto duchu argumentuje i Velká Británie, která návrh nepodporuje a jejíž finanční centrum v Londýně by utrpělo nejvíc. Česká republika se na rozdíl od Slovenska k iniciativě nepřipojila a daň se zavést nechystá. Nicméně požaduje zvážení důsledků, jež by zavedení této daně přineslo. Zůstávají nezodpovězeny otázky týkající se svrchovanosti daňové politiky jednotlivých států, rozsahu působnosti daně a konkrétních povinností vyplývajících pro členské státy EU a jejich finanční instituce. EU by rovněž měla zajistit, že realizace nebude zasahovat do tržního prostředí členských států, které zůstanou stát mimo, a nenaruší fungování jednotného trhu EU. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 12/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 2. LISTOPADU 2012 V PRAZE Po kontrole plnění úkolů z posledního zasedání se členové Předsednictva tentokráte více zabývali vstupy a výstupy ze Svazu. K datu zasedání Předsednictva byly zaznamenány dva vstupy a rovněž dva výstupy (aktuální stav členské základny je tedy 2500 obcí zastupujících obyvatel), nicméně k byly avizovány další tři výstupy. Přítomní byli trochu zaskočeni tím, že v jednom případě bylo v odůvodnění uvedeno, že činnost Svazu je politizována. Toto tvrzení je velmi zarážející, jelikož starostové, kteří se aktivně zapojují do svazové práce a jsou členy jeho komisí i řídících orgánů, vždy byli, a i nadále jsou, stoupenci různých politických stran, a tudíž k politizování žádného problému na půdě Svazu nikdy ani dojít nemohlo. Veškerá usnesení z jednání komisí i Předsednictva a Rady Svazu jsou tedy přijímána napříč politickým spektrem a směřují čistě k obhajobě zájmů samosprávy. Ostatně Svaz za zájmy měst a obcí lobbuje u každé vlády, lhostejno, zda je zrovna levicová či pravicová. Podobná tvrzení jsou proto lživá a zřejmě i účelová. Velkou pozornost věnovali přítomní také předloženým podkladovým materiálům ekonomické povahy. Nejprve projednali zprávu o hospodaření Svazu k 30. září 2012, jež by na vědomí měla vzít také Rada Svazu, a poté se zabývali návrhem rozpočtu na rok Jaromír Jech konstatoval, že rozpočet byl připraven jako vyrovnaný s tím, že schodek bude vyrovnán převodem z rezervního fondu. Hlavními důvody schodku jsou finanční participace Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel (ukončení projektu v roce 2013), spoluúčast Svazu na dalších plánovaných projektech, které Předsednictvo projednávalo již na svém zasedání dne 21. září, spoluúčast na dotaci MMR ČR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce Svoji roli sehraje i zohlednění inflace a navýšení sazeb DPH. Přítomní členové Předsednictva se zamýšleli nad možnostmi, jak navržený schodek rozpočtu ponížit a navrhli určitá opatření. Po jejich zapracování doporučili návrh rozpočtu ke schválení Radě viz str. 6. Dalším stěžejním bodem jednání byla příprava na setkání vedení Svazu s vládou ČR, ke kterému dochází na základě uzavřené dohody jednou ročně už od roku Kancelář Svazu již připravila několik podkladových materiálů k bodům, které je třeba s členy vlády projednat. Na programu jednání by tedy měly být: koncepce dokončení reformy veřejné správy, na kterou bude kladen zvláštní důraz, dále financování jednotek sboru dobrovolných hasičů, věcný záměr zákona o odpadech, posilování prvků většinového systému pro volby do zastupitelstev obcí, příprava nového programovacího období, otázka veřejného opatrovnictví a funkčnost Agentury pro sociální začleňování. Členové Předsednictva doporučili k projednání ještě další témata, a to reformu financování regionálního školství, reorganizaci služeben Policie ČR, reorganizaci poštovní sítě, novelu zákona o obcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dostatečný časový prostor byl vyhrazen tradičně pro aktuální legislativu. Předsednictvo jednalo např. o reformě veřejné správy, přičemž konstatovalo, že Svaz bude i nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území, ale na druhé straně bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon. Znovu potvrdilo, že není pro zavedení přímé volby starostů, nýbrž pro posilování většinových prvků volebního systému, doporučilo zorganizovat kulatý stůl na téma novely zákona o obcích, kde zůstává řada problematických bodů, na program krajských setkání pak zařadit i problematiku veřejných zakázek a stejně tak jako svazové komory doporučilo připravit návrh dopisu, který by obce zaslaly na Ministerstvo financí v případě, že nebudou chtít zřídit účet u ČNB pro prostředky z RUD. Diskutovalo se také o návrhu zákona o lobbingu, který by měl zakotvit jeho právní regulaci. Podle tohoto zákona by se lobbistou stal také Svaz. Přítomní konstatovali, že je poněkud paradoxní, že snaha o efektivnější fungování veřejné správy má být považována za lobbing nebo že starosta se v některých situacích může v podstatě stát lobbujícím i lobbovaným zároveň. V rámci přípravy na budoucí využívání fondů EU v období Předsednictvo již na minulém zasedání souhlasilo s rozpracováním řešení integrovaného rozvoje menších obcí na úrovni územního obvodu obcí s rozšířenou působností. Nyní mu byly předloženy Teze spolupráce těchto svazků obcí, do kterých byly zapracovány připomínky z jednání komor Svazu a vazba na kraje. Předsednictvo souhlasilo s prosazováním návrhu vzniku informační servis č. 12/2012 strana 4

5 speciálních svazků obcí (právnických osob) totožných s územím správního obvodu ORP v rámci celé ČR. Zdůraznilo, že svazky obcí by do budoucna mohly řešit nejen rozvoj daného území a koordinaci aktivit spadajících do samostatné působnosti, ale i výkon některých agend v působnosti přenesené. Fungování takovýchto svazků by navíc bylo dobrým argumentem proti tlaku na slučování obcí, zejména tomu ekonomickému, kterému je třeba stále čelit. Předsednictvo bylo dále seznámeno s materiálem, který vypracovala Agentura pro sociální začleňování nesoucí název Evaluace postupu veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011 (podrobněji viz INS č. 11). Tento materiál v podstatě srovnává aktivitu státu a obcí, přičemž samozřejmě vyzdvihuje opatření státu, přestože v mnoha případech tato opatření nemohla mít na určité zklidnění situace tak silný vliv. Agentura v mnohých případech vystupovala vůči obcím direktivně a dnes píše o snížené ochotě samosprávy přijmout údajně zásadní a důležitá opatření. Města a obce na Šluknovsku pak ukazuje ve špatném světle. Materiál prošel pouze zkráceným připomínkovým řízením a kritizované subjekty (města a obce) se k němu nemohly vyjádřit. Jedná se tedy o jednostranné a zavádějící hodnocení. Problematika sociálního začleňování bude jedním z témat při jednání zástupců Svazu s vládou ČR, kde by měly zaznít postoje Svazu agenturu zrušit nebo alespoň zcela nově personálně obsadit, zřídit celostátní registr přestupků, regulovat otevírací doby u bazarů, zastaváren a sběren, kde lze vykupovat kradené věci, stanovit hygienické normy pro poskytování pronájmů (zejména stanovit normu max. počtu osob na m 2, a to i v ubytovnách). Standardně Předsednictvo projednalo také změny ve složení komisí, stanovilo termíny zasedání v roce 2013, věnovalo se přípravě celostátní finanční konference a několik věcí zmínilo i v bodě různé. Hovořilo se zejména o novém občanském zákoníku, podle kterého bude třeba nově stylizovat smlouvy o dílo, o pronájmu, nájemní smlouvy atd. Starostové by uvítali vypracování vzorových smluv (alespoň těch základních), legislativní oddělení by je mělo připravit ve spolupráci s Marií Kostruhovou, ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, a s úředníky ministerstva spravedlnosti. Lenka Zgrajová Rada Svazu RADA SVAZU JEDNALA 23. LISTOPADU 2012 V PRAZE programech po roce 2013, který pravděpodobně nebude předmětem dotace MMR. Výkonný místopředseda Jaromír Jech připomněl specifiku svazových rozpočtů, které v průběhu roku nelze operativně upravovat, na rozdíl od obecního rozpočtu, jelikož úpravy musí schvalovat Rada, která ale zasedá pouze Rada Svazu, stejně tak jako Předsednictvo, se nejprve věnovala kontrole úkolů a stavu členské základny, seznámila se se zprávou o hospodaření k 30. září 2012 a vyslechla si podrobný komentář výkonného místopředsedy Jecha k návrhu rozpočtu Svazu na příští rok, který následně schválila. Návrh rozpočtu vychází ve své podstatě z rozpočtu na rok Nejvýznamněji je ovlivněn finanční participací Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel, finanční spoluúčastí na dotaci MMR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních dvakrát ročně. Proto je rozpočet koncipován co nejvíce reálně. I v minulých letech byl rozpočet většinou stavěn jako schodkový, úsporným hospodařením se ale většinou dařilo dosáhnout přebytku. informační servis č. 12/2012 strana 5

6 Stručná rekapitulace: Příjmy v roce 2013 Vlastní příjmy Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem Nevlastní příjmy na mezinárodní aktivity Nevlastní příjmy na tuzemské aktivity Příjmy uvažované Příjmy celkem (bez převodu z rezervního fondu) Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Výdaje v roce 2013 Provozní výdaje Výdaje na mezinárodní aktivity Výdaje na akce pořádané Svazem Participace Svazu na mimosvazových aktivitách Participace Svazu na projektech na tuzem. aktivity Akce uvažované Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pozn.: Rezervní fond je tvořen přebytky hospodaření z minulých let. K činil ,05 Kč. V další části zasedání vzala Rada na vědomí stav příprav finanční konference a informaci o realizaci projektu Vzdělaný zastupitel, kde bylo kvitováno, že do e-learningového kurzu se mohou nově zapojit i úředníci. Větší prostor byl věnován tezím formování meziobecní spolupráce v území správního obvodu ORP (podrobněji k tématu v příštím zpravodaji), které by měly podpořit starosty při rozhodování o rozvoji své obce v rámci širšího území. Stejně tak jako Předsednictvo i Rada souhlasila s prosazováním návrhu vzniku speciálních svazků obcí (právnických osob; což už dnes umožňuje zákon o obcích) totožných s územím správního obvodu ORP. V příštím plánovacím období by svazky řešily integrovaný rozvoj daného území. Zároveň by ale vytvářely, za využití evropských dotací, podmínky pro skutečnou a efektivní meziobecní spolupráci a koordinaci činností v samosprávné působnosti obcí. Předseda Svazu Dan Jiránek přitom poznamenal, že dnes bohužel obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících na jejich katastru, natož v rámci širšího území. Záměry těchto subjektů tak snadno mohou jít proti plánům obce, která např. chce podporovat lázeňství a podnikatel přitom dostane dotaci na likvidaci pneumatik. Obce také mnohdy netuší, co chystají jejich sousedé. Podle předsedy Jiránka je nutné, aby obce měly přehled o tom, jaké aktivity se budou na jejich území či v okolí rozvíjet a měly by je mít možnost také ovlivnit. Obce ostatně za rozvoj území zodpovídají. Z aktuální legislativy: V rámci reformy veřejné správy Rada Svazu zásadně nesouhlasí s ukončením existence obcí s pověřeným obecním úřadem, s plošným rušením stavebních a matričních úřadů a s odnímáním výkonu státní správy na obcích I. typu. Stát ať finančně ohodnotí jednotlivé výkony a obec ať si řekne, zda agendu za daných podmínek vykonávat chce, případně si ji i doplatí, nebo nechce. Starosta Antonín Lízner v následné diskusi poznamenal, že starosty už uráží, že jsou ze strany ministerských úředníků, kteří stále oklešťují výkon státní správy na menších obcích, považováni za blbce, jež nesvedou vést ani jednoduchou agendu. Taková tvrzení je třeba doložit. Rada Svazu znovu potvrdila, že v současné době nepodporuje přímou volbu starostů. Pozice starosty, který stojí mimo zastupitelstvo, je podle ní příliš problematická. Podporuje však posílení většinových prvků volebního systému, na což bude kladen i velký důraz při jednání zástupců Svazu s vládou ČR. Pokud by tlaky na přímou volbu přesto trvaly, pak Svaz bude prosazovat, aby přímá volba byla uplatněna ve všech typech obcí, i v krajích. Podrobně byla diskutována také připravovaná novela zákona o obcích, a to zejména otázka povinného zpeněžování majetku veřejnou dražbou a veřejnou soutěží, podání žaloby člena zastupitelstva na náhradu škody, zveřejňování záměru dispozice s nemovitým majetkem a okruh povinně zveřejňovaných smluv (podrobněji viz str. 15). Primátor Jan Mareš asi za všechny přítomné přitom konstatoval, že je tristní, že starostové jsou vždy, když vznesou jakékoli připomínky k návrhu tohoto zákona nebo i zákona o veřejných zakázkách, byť i sebevíc logické, hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády. Dále byly projednávány veřejné zakázky (zákon se bude opětovně novelizovat v příštím roce, Svaz uplatní připomínky získané od měst a obcí z praxe), zákon o rozpočtové odpovědnosti (je k němu nutno vydat prováděcí předpis), změna struktury finančních ředitelství viz str. 14 a některé otázky týkající se vzájemné úhrady neinvestičních výdajů mezi obcemi za dojíždějící žáky nejčastější dotazy jsme zodpověděli na str. 10, 11. Závěrem Rada schválila termíny svých zasedání v roce Zasedat bude opět v pátek, a to 19. dubna a 6. prosince. Lenka Zgrajová informační servis č. 12/2012 strana 6

7

8 Informujeme Svobodný přístup k informacím z hlediska obcí Může dnes obec pořizovat zvukový či obrazový záznam z jednání zastupitelstva? Může tak činit i přítomná veřejnost? A jak je to se zpřístupňováním pořízených zápisů? Na tyto i řadu dalších otázek odpověděla starostům Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na Dnech malých obcí v Praze. Účastníky asi nejvíce zajímala pravidla pro poskytování informací o platech a odměnách. Pořizování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Je čistě na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda bude ze svých zasedání pořizovat zvukový nebo obrazový záznam. Jeho pořízení není podmíněno souhlasem zaznamenávaných. Záznam dle archivního zákona je možné považovat za dokument a nakládat s ním tedy dle archivních předpisů a skartačního plánu (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), nebo je možné jej považovat za pracovní podklad pro pořízení zápisu, poté je však nutné záznam zničit. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva si může pořizovat i kterýkoli občan, jelikož jednání je podle 93 odst. 3 zákona o obcích veřejné, což potvrdil i Městský soud v Praze dne 13. března Každý si tedy může pro své účely na zastupitelstvu jednání nahrávat, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení jsou dotčena její osobní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby u soudu ve věcech občanskoprávních. K pořizování zvukových i obrazových záznamů není třeba ani souhlasu zastupitelstva, ani přítomných nahrávaných osob. Zastupitelstvo by mohlo vydat zákaz pouze v případě, že by pořizováním záznamu docházelo k rušení průběhu zasedání. Zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Zákon o obcích zatím žádné výslovné oprávnění neobsahuje. I přes rozsudek Městského soudu v Praze je ale i nadále sporné, zda lze záznamy bez jakéhokoli omezení zveřejňovat (nejde o projevy osobní povahy) nebo zda je nutný souhlas zaznamenávaných. Úřad pro ochranu osobních údajů anonymizaci záznamů z důvodu ochrany osobních údajů důsledně požaduje. Bez legislativní změny nebo bez precedentního soudního rozhodnutí tudíž není možné dát jednoznačnou odpověď. Anonymizaci lze však doporučit nebo zajistit alespoň konkludentní souhlas zaznamenávaných (informační tabule u vstupu do jednací místnosti). On-line přenosy jsou bez omezení. Obdobně pravidla pro zveřejňování platí i pro ostatní osoby, které za případné nezákonné zveřejnění nesou také plnou odpovědnost (typicky za zásahy osobnostních práv osob, jejichž údaje v záznamech zazní). Zpřístupňování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva a ze schůzí rady Při zveřejňování zápisů (na internetu) je vždy nutné zajistit anonymizaci všech zákonem chráněných a zaznamenaných údajů, zejména těch osobních (viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů). V zásadě platí, že zápis i usnesení je možné zveřejnit v té podobě, v jaké by je bylo možné poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádat o poskytnutí informace (zápis, usnesení zastupitelstva, rady) podle zákona o svobodném přístupu k informacím může občan obce nebo osoba, která má podle 16 zákona o obcích právo na přímý vstup. Ti tedy mají právo získat dokumenty bez omezení. U ostatních osob je opět nutná anonymizace. Zápisy z rady obce poskytovat nelze. Její zasedání je neveřejné. Poskytnout se mohou až po anonymizaci zákonem chráněných údajů (NSS 6 As 40/ ). Judikatura tedy rozlišuje poskytnutí neanonymizovaného zápisu občanovi obce a anonymizovaného ostatním osobám. Je však otázkou, zda s ohledem na předpisy k pořizování zvukových nebo obrazových záznamů ze zastupitelstva není již tento názor překonán. Má-li totiž každý právo si záznam o průběhu celého zasedání sám pořídit, pak není důvodu, aby obec svůj záznam komukoli vydala, a to bez omezení. Platí-li ale toto pravidlo pro záznam, pak by zřejmě mělo platit i pro celý zápis, jenž by ale pochopitelně neměl obsahovat nic, co na zasedání skutečně nezaznělo. Poskytování informací o platech a odměnách Podle 8b zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které veřejné prostředky poskytl. To se ale nevztahuje na poskytování prostředků podle zákonů v oblasti sociální, zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, a výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Platy, včetně odměn, zaměstnanců mají povahu osobního údaje, přitom se však jedná o poskytování veřejných prostředků. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2011 jsou tyto informace poskytovatelné na základě již zmiňovaného 8b InfZ (v kauze se jednalo o plat vedoucího odboru informatiky ve Zlíně). V teorii se hovoří o tzv. testu informační servis č. 12/2012 strana 8

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Dny malých obcí (27.2.2014 Prostějov, 4.3.2014 Praha) Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Aktuální legislativní změny Usnesení vlády ze dne18. prosince

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od měsíce července

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Dny malých obcí Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Ing. Karla Rucká březen 2015 Zadluženost obcí a krajů (mld. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kraje 2,9 7,7 10,4 14,6

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy Ministerstvo financí prosinec 2014 Navrhovaná právní úprava implementace směrnice EU o rozpočtových rámcích členských

Více