12/ Dohoda s Českou poštou platí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/ Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové vyrovnání s církvemi schváleno XV. CFK Vážené primátorky a starostky, vážení starostové a primátoři, dovolte, abych opět po roce doslova zkratkovitě zrekapituloval naše svazové aktivity, a to jak na poli společenském, tak především legislativním. Nečekejte přitom v žádném případě vyčerpávající přehled veškerého dění. Ten ostatně dostáváte aktuálně elektronickým zpravodajem a shrnující informace pak prostřednictvím měsíčníku Informační servis. Nepřeberné informace jsou umisťovány na svazový web. Domácí veřejné svazové dění bylo zahájeno tradičně krajskými setkáními, kterých se v průběhu měsíců února až dubna zúčastnilo 1213 představitelů obecních samospráv plus další hosté, a to jak z krajské úrovně, tak z Parlamentu ČR. V březnu se konalo další jednání s vládou ČR, jemuž předcházelo předání nůžek pro stát. Měsíc duben se nesl ve znamení již XIX. Kongresu starostů a primátorů při mezinárodním veletrhu URBIS v Brně. Z nejvýznamnějších tuzemských akcí Svazu máme v živé paměti XV. celostátní finanční konferenci, která proběhla závěrem listopadu v Praze. K tomu připočtěme řadu kulatých stolů (například v únoru nesmírně závažný k narovnání vztahů mezi státem a církvemi), seminářů, aktivních účastí na konferencích pořádaných ať již svazovým Institutem pro udržitelný rozvoj (otázky sociálního začleňování, problematika životního prostředí) za finančního přispění Nadačního fondu Svazu, tak jinými subjekty. Na zahraničním poli pak byl událostí číslo jedna 25. sněm CEMR ve španělském Cádizu, který se nesl ve znamení debat na téma decentralizace, demokracie a rozvoj. Nesmíme opominout další mezinárodní aktivity, od pracovního setkání předsednictev našeho Svazu a ZMOS, až po účasti na pracovních skupinách CEMR či spolupráci na projektech, které rozvíjejí twinningovou spolupráci či napomáhají rozvíjejícím se demokraciím. Co říci k legislativě? Opět stovky právních předpisů, stovky jednání na ministerstvech či v Parlamentu: herní zákon, veřejnoprávní kontrola, účetnictví, veřejná služba, podivná Sociální reforma I, regionální školství, veřejné zakázky, základní registry, nefunkční dopravní registry, veřejné opatrovnictví, rozpočtová odpovědnost, snahy o zdanění internetového sázení, příprava na budoucí čerpání fondů EU, financování hasičů, dokončení reformy veřejné správy, protikorupční novela zákona o obcích, DPH, sociální začleňování, rušení toho či onoho, na druhou stranu zatěžování obcí tím či oním. Práce nekončící, nad hlavu pro zaměstnance Kanceláře, o Vás aktivních ve svazových komisích, ani nemluvě. Bez Vás by nebylo ničeho, Vám patří hlavní dík. Ostatně právě propojení místních politiků s odborníky naší Kanceláře je věcí, kterou se můžeme chlubit, jsme jednoznačně na evropské špici. Přitom letošní rok se nesl obměnou mnoha zaměstnanců Kanceláře, nutno dodat, že ve většině případů z osobních důvodů. Všichni však děláme vše pro to, aby kvalita práce, měla stále vzestupnou tendenci. Závěrem dva osobní komentáře. Za prvé, jsem šťasten za církevní restituce. Věřím, že již nic nezvrátí proces, který umožní obcím, diskriminovaným více než dvacetiletou chabou činností předchozích představitelů státu, rozvíjet se podle vlastních představ. Za druhé RUD. Nemusí vyhovovat všem, jde však o životaschopný kompromis, který vyjednat nebylo vůbec snadné. Poučme se pro budoucí legislativní práci z toho, že na přích mezi starosty vydělává obvykle někdo jiný. Respektujme názory druhých, nehanobme se navzájem. A poděkujme všem, kteří za obecní samosprávu v jakémkoliv dresu bojují a v daném volebním období i mohou nejvíce vykonat. Šťastné a poklidné Vánoce a vše nejlepší v roce 2013 přeje jménem Vaší svazové Kanceláře Jaromír Jech, výkonný místopředseda

2 Aktuality ve zkratce z nového RUD a spíše si vytvářeli na obcích finanční rezervu, jelikož v příštích letech výdaje obcí rozhodně porostou. MF ostatně už dnes doporučuje snížit teoretické propočty příjmů z RUD o 7 %, což potvrzuje dlouhodobé doporučení Svazu. Z diskuse dotaz směřující ke způsobu financování prezidentských voleb: Jan Zikl sdělil, že v prvním a druhém lednovém týdnu budou potřebné finance k zajištění volby prezidenta republiky distribuovány z ministerstva financí na kraje. Ty by měly následně zaslat peníze obcím. Nestane-li se tak, obce musí kraje urgovat. Dny malých obcí 6. listopad 2012, Praha 38. dny malých obcí měly své první kolo tentokrát v Prostějově, druhé pak tradičně v Praze na Smíchově. V úvodu dostali slovo předsedové Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Oba se krátce vyjádřili ke schválené novele zákona o rozpočtovém určení daní, kterou označili za velký úspěch své činnosti. Dan Jiránek přitom znovu upozornil, že koeficienty byly sice nově nastaveny, jak moc si ale obce ve finále pomohou, ovlivní také to, kolik daní se v letošním roce skutečně vybere. Poslanec Stanislav Polčák, který také vystoupil v úvodním bloku, poznamenal, že zákon o rozpočtovém určení daní není metodou, jak daně vybrat, nýbrž návodem, jak je rozdělit. Přijetí nového zákona rovněž považuje za obrovský úspěch, už z toho důvodu, že pokud by se tak nestalo, příští rok by byl pro mnoho obcí doslova kritický. Krátce se vyjádřil také k novele zákona o obcích, kterou označil spíše než za protikorupční za pro-byrokratickou. Ujistil přítomné, že sám pro ni ruku určitě nezvedne. Standardně pak následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém byli přítomní seznámeni s podpůrnými programy ministerstva, připomněli si, co přinesla novela zákona o veřejných zakázkách a vyslechli novinky z odboru stavebního řádu. Z Ministerstva zemědělství pak dostali informace o jeho stávající a budoucí podpoře venkova. Blok Ministerstva vnitra byl zaměřen na reformu veřejné správy (velký prostor jsme jí věnovali v INS č. 10, str. 6-9), přímou volbu starostů podle náměstka Veselského stále nebylo stanoveno kritérium, které by určovalo, ve kterých obcích by starostu měli volit přímo a ve kterých ne, a dále na aktuální problémy obcí v souvislosti se svobodným přístupem k informacím viz str. 8, 9. Velká pozornost byla věnována vystoupení Jana Zikla, ředitele odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, který hovořil o rozpočtovém určení daní a o zákonu o pravidlech rozpočtové kázně. Konstatoval, že zhruba 4500 obcí vzrostou příjmy o 15 až 30 %. Varoval přitom starosty, aby se nenechali příliš opít vidinou velkých příjmů Návazné jednání s představiteli MMR k tématu přípravy na budoucí čerpání fondů EU 19. listopad 2012, Praha Na základě bilaterální dohody ze dne 2. října 2012 o pravidelném setkání zástupců Svazu a MMR k problematice přípravy na budoucí programovací období se v listopadu uskutečnilo návazné jednání. Představitelé obou institucí nejprve společně rekapitulovali naplnění formulovaných požadavků a posun v pracích od minulého setkání, poté se dohodli na dalším postupu. Výsledkem dlouhodobé spolupráce a komunikace je např. zapracování principiálních východisek rámce územní a urbánní dimenze dle návrhů Svazu do podkladů pro přípravu Dohody o partnerství mezi ČR a Evropskou komisí. Stále však nebyla uspokojujícím způsobem upravena Strategie regionálního rozvoje, která je jedním ze základních strategických dokumentů pro vyjednávání podmínek čerpání. Zde Svaz požadoval zapracovat především základní kategorizaci, která by zohledňovala rozdílné potřeby jednotlivých typů území a konkrétní směry rozvoje včetně územně definovaných priorit. V této oblasti tak bude i nadále pokračovat úsilí Svazu v rámci pracovních jednání s odborem rozvoje a strategie regionální politiky MMR. Další debaty se budou týkat i specifikace role měst a obcí v samotné implementaci včetně integrovaných řešení pro jednotlivé úrovně území. Zde má Svaz rovněž připraveny konkrétní návrhy, jedním z nich je integrovaný rozvoj menších obcí na úrovni území správních obvodů ORP. Jde Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 12/2012 strana 2

3 o systémové řešení, kdy je možné v následujících sedmi letech zajistit rovnoměrný a vyvážený rozvoj základních veřejných služeb po celé ČR a vyjednat pro tyto účely rozumný objem finančních prostředků v rámci územní dimenze pro období čerpání fondů Tomuto tématu by mělo být věnováno příští jednání vrcholných zástupců obou organizací, naplánované na počátek ledna Další zapojení Svazu se předpokládá jak na úrovni samotné přípravy operačních programů a metodiky pro jejich tvorbu, tak metodiky pro řízení územních intervencí. Svaz na jednání zastupovali předseda Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst Jan Mareš, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová. Dotační politika MMR se mění v politiku úvěrovou 16. listopad 2012, Plzeň Necelá stovka starostů se sešla na XIV. řádném Sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, aby diskutovala o aktuálních problémech samospráv. V popředí jejich zájmu byla koncepce reformy veřejné správy a dopady zákona o veřejných zakázkách na města a obce. V rámci programu vystoupil také náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který představil novou koncepci bytové politiky. Upozornil na změny týkající se podpor poskytovaných ze Státního fondu rozvoje bydlení, které se přesouvají z oblasti nenávratných podpor do oblasti úvěrů viz str. 12. Snižuje se i vázací doba, a to na dobu 10 let. Zmínil i úvahy MMR ke zřízení centrálního stavebního úřadu a zřízení detašovaných pracovišť. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu prezentovala aktuální legislativu a práci Svazu při prosazování požadavků obcí a měst. Poslanci navrhli přerušit projednávání finanční ústavy i novely malých rozpočtových pravidel 21. listopad 2012, Praha Zástupci Svazu byli přizváni na jednání podvýboru rozpočtového výboru pro financování územních samospráv a využívání fondů EU Poslanecké sněmovny P ČR. Na programu jednání bylo především projednání návrhů změn zák. č. 250/2000 Sb. ( malých rozpočtových pravidel ) a projednání návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti (tzv. finanční ústavy). Přítomni byli také zástupci Ministerstva financí, se kterými, jakožto autory návrhů těchto zákonů, byly diskutovány nejspornější body předložených návrhů. Svaz uplatnil v rámci připomínkových řízení velké množství zásadních připomínek k předloženým návrhům. Na zasedání byly opět připomenuty a podařilo se je zohlednit v usnesení podvýboru. Jednání dospělo k závěrům, že MF opětovně zváží rozsah úprav v novele malých rozpočtových pravidel zejména v případě zveřejňování informací o poskytování peněžních prostředků z územních rozpočtů, které jsou pro obce a kraje velmi administrativně náročné (především v případě malých částek) a dále zváží vlastní navrhované změny v účetnictví a hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací, které jsou svým rozsahem poměrně zásadní, a upraví je. V případě návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti musí MF nejprve legislativně vymezit pojmy celkové příjmy a dluh a k návrhu současně předložit znění prováděcího předpisu, na který se návrh odkazuje. Do doby, než MF splní zadané podmínky, navrhuje podvýbor projednávání přerušit, ale dosud nebyl předložen. Za SMO ČR se zúčastnily jednání Mgr. Ludmila Němcová a Ing. Markéta Horníčková z legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPA SE CHYSTÁ NA DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ Ministři financí zemí Evropské unie (ECO- FIN) v těchto dnech diskutují o dopadech zavedení daně z finančních transakcí (FTT). Tato daň, kterou zavedly nebo se chystají zavést některé evropské země, zdaní transakce s finančními instrumenty, jako jsou akcie společností, dluhopisy a další nástroje peněžního trhu, prováděné institucemi usazenými v členských státech EU. K návrhu se zatím připojilo 11 států včetně Francie, Německa, Itálie, Španělska a Slovenska. Daň by měla podle Evropské komise zajistit, aby finanční sektor přispíval do veřejného rozpočtu, a spolupodílel se tak na nákladech na boj s finanční krizí. Měla by také podpořit odpovědnější obchodování. Naše frakce EKR (Evropští konzervativci a reformisté) je z principu proti zavádění další daně a nové formě redistribuce, která se navíc dotkne všech účastníků finančního trhu a nezohledňuje to, zda se chovají odpovědně nebo ne. Odpovědnost za chyby jednotlivých finančních institucí se tak přenáší na všechny účastníky obchodování. Manuel Barroso si sice slibuje od zavedení daně přínos ve výši 57 miliard eur, ale ten se vůbec nemusí uskutečnit. Jednak proto, že jako u většiny daní i u této existuje možnost se jim částečně vyhnout, jednak proto, že se část finančních transakcí přesune jinam například na trhy v Asii či Americe. Když už by měla být daň zavedena, mělo by to být globálně. V tomto duchu argumentuje i Velká Británie, která návrh nepodporuje a jejíž finanční centrum v Londýně by utrpělo nejvíc. Česká republika se na rozdíl od Slovenska k iniciativě nepřipojila a daň se zavést nechystá. Nicméně požaduje zvážení důsledků, jež by zavedení této daně přineslo. Zůstávají nezodpovězeny otázky týkající se svrchovanosti daňové politiky jednotlivých států, rozsahu působnosti daně a konkrétních povinností vyplývajících pro členské státy EU a jejich finanční instituce. EU by rovněž měla zajistit, že realizace nebude zasahovat do tržního prostředí členských států, které zůstanou stát mimo, a nenaruší fungování jednotného trhu EU. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 12/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 2. LISTOPADU 2012 V PRAZE Po kontrole plnění úkolů z posledního zasedání se členové Předsednictva tentokráte více zabývali vstupy a výstupy ze Svazu. K datu zasedání Předsednictva byly zaznamenány dva vstupy a rovněž dva výstupy (aktuální stav členské základny je tedy 2500 obcí zastupujících obyvatel), nicméně k byly avizovány další tři výstupy. Přítomní byli trochu zaskočeni tím, že v jednom případě bylo v odůvodnění uvedeno, že činnost Svazu je politizována. Toto tvrzení je velmi zarážející, jelikož starostové, kteří se aktivně zapojují do svazové práce a jsou členy jeho komisí i řídících orgánů, vždy byli, a i nadále jsou, stoupenci různých politických stran, a tudíž k politizování žádného problému na půdě Svazu nikdy ani dojít nemohlo. Veškerá usnesení z jednání komisí i Předsednictva a Rady Svazu jsou tedy přijímána napříč politickým spektrem a směřují čistě k obhajobě zájmů samosprávy. Ostatně Svaz za zájmy měst a obcí lobbuje u každé vlády, lhostejno, zda je zrovna levicová či pravicová. Podobná tvrzení jsou proto lživá a zřejmě i účelová. Velkou pozornost věnovali přítomní také předloženým podkladovým materiálům ekonomické povahy. Nejprve projednali zprávu o hospodaření Svazu k 30. září 2012, jež by na vědomí měla vzít také Rada Svazu, a poté se zabývali návrhem rozpočtu na rok Jaromír Jech konstatoval, že rozpočet byl připraven jako vyrovnaný s tím, že schodek bude vyrovnán převodem z rezervního fondu. Hlavními důvody schodku jsou finanční participace Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel (ukončení projektu v roce 2013), spoluúčast Svazu na dalších plánovaných projektech, které Předsednictvo projednávalo již na svém zasedání dne 21. září, spoluúčast na dotaci MMR ČR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce Svoji roli sehraje i zohlednění inflace a navýšení sazeb DPH. Přítomní členové Předsednictva se zamýšleli nad možnostmi, jak navržený schodek rozpočtu ponížit a navrhli určitá opatření. Po jejich zapracování doporučili návrh rozpočtu ke schválení Radě viz str. 6. Dalším stěžejním bodem jednání byla příprava na setkání vedení Svazu s vládou ČR, ke kterému dochází na základě uzavřené dohody jednou ročně už od roku Kancelář Svazu již připravila několik podkladových materiálů k bodům, které je třeba s členy vlády projednat. Na programu jednání by tedy měly být: koncepce dokončení reformy veřejné správy, na kterou bude kladen zvláštní důraz, dále financování jednotek sboru dobrovolných hasičů, věcný záměr zákona o odpadech, posilování prvků většinového systému pro volby do zastupitelstev obcí, příprava nového programovacího období, otázka veřejného opatrovnictví a funkčnost Agentury pro sociální začleňování. Členové Předsednictva doporučili k projednání ještě další témata, a to reformu financování regionálního školství, reorganizaci služeben Policie ČR, reorganizaci poštovní sítě, novelu zákona o obcích a novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dostatečný časový prostor byl vyhrazen tradičně pro aktuální legislativu. Předsednictvo jednalo např. o reformě veřejné správy, přičemž konstatovalo, že Svaz bude i nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území, ale na druhé straně bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon. Znovu potvrdilo, že není pro zavedení přímé volby starostů, nýbrž pro posilování většinových prvků volebního systému, doporučilo zorganizovat kulatý stůl na téma novely zákona o obcích, kde zůstává řada problematických bodů, na program krajských setkání pak zařadit i problematiku veřejných zakázek a stejně tak jako svazové komory doporučilo připravit návrh dopisu, který by obce zaslaly na Ministerstvo financí v případě, že nebudou chtít zřídit účet u ČNB pro prostředky z RUD. Diskutovalo se také o návrhu zákona o lobbingu, který by měl zakotvit jeho právní regulaci. Podle tohoto zákona by se lobbistou stal také Svaz. Přítomní konstatovali, že je poněkud paradoxní, že snaha o efektivnější fungování veřejné správy má být považována za lobbing nebo že starosta se v některých situacích může v podstatě stát lobbujícím i lobbovaným zároveň. V rámci přípravy na budoucí využívání fondů EU v období Předsednictvo již na minulém zasedání souhlasilo s rozpracováním řešení integrovaného rozvoje menších obcí na úrovni územního obvodu obcí s rozšířenou působností. Nyní mu byly předloženy Teze spolupráce těchto svazků obcí, do kterých byly zapracovány připomínky z jednání komor Svazu a vazba na kraje. Předsednictvo souhlasilo s prosazováním návrhu vzniku informační servis č. 12/2012 strana 4

5 speciálních svazků obcí (právnických osob) totožných s územím správního obvodu ORP v rámci celé ČR. Zdůraznilo, že svazky obcí by do budoucna mohly řešit nejen rozvoj daného území a koordinaci aktivit spadajících do samostatné působnosti, ale i výkon některých agend v působnosti přenesené. Fungování takovýchto svazků by navíc bylo dobrým argumentem proti tlaku na slučování obcí, zejména tomu ekonomickému, kterému je třeba stále čelit. Předsednictvo bylo dále seznámeno s materiálem, který vypracovala Agentura pro sociální začleňování nesoucí název Evaluace postupu veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011 (podrobněji viz INS č. 11). Tento materiál v podstatě srovnává aktivitu státu a obcí, přičemž samozřejmě vyzdvihuje opatření státu, přestože v mnoha případech tato opatření nemohla mít na určité zklidnění situace tak silný vliv. Agentura v mnohých případech vystupovala vůči obcím direktivně a dnes píše o snížené ochotě samosprávy přijmout údajně zásadní a důležitá opatření. Města a obce na Šluknovsku pak ukazuje ve špatném světle. Materiál prošel pouze zkráceným připomínkovým řízením a kritizované subjekty (města a obce) se k němu nemohly vyjádřit. Jedná se tedy o jednostranné a zavádějící hodnocení. Problematika sociálního začleňování bude jedním z témat při jednání zástupců Svazu s vládou ČR, kde by měly zaznít postoje Svazu agenturu zrušit nebo alespoň zcela nově personálně obsadit, zřídit celostátní registr přestupků, regulovat otevírací doby u bazarů, zastaváren a sběren, kde lze vykupovat kradené věci, stanovit hygienické normy pro poskytování pronájmů (zejména stanovit normu max. počtu osob na m 2, a to i v ubytovnách). Standardně Předsednictvo projednalo také změny ve složení komisí, stanovilo termíny zasedání v roce 2013, věnovalo se přípravě celostátní finanční konference a několik věcí zmínilo i v bodě různé. Hovořilo se zejména o novém občanském zákoníku, podle kterého bude třeba nově stylizovat smlouvy o dílo, o pronájmu, nájemní smlouvy atd. Starostové by uvítali vypracování vzorových smluv (alespoň těch základních), legislativní oddělení by je mělo připravit ve spolupráci s Marií Kostruhovou, ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, a s úředníky ministerstva spravedlnosti. Lenka Zgrajová Rada Svazu RADA SVAZU JEDNALA 23. LISTOPADU 2012 V PRAZE programech po roce 2013, který pravděpodobně nebude předmětem dotace MMR. Výkonný místopředseda Jaromír Jech připomněl specifiku svazových rozpočtů, které v průběhu roku nelze operativně upravovat, na rozdíl od obecního rozpočtu, jelikož úpravy musí schvalovat Rada, která ale zasedá pouze Rada Svazu, stejně tak jako Předsednictvo, se nejprve věnovala kontrole úkolů a stavu členské základny, seznámila se se zprávou o hospodaření k 30. září 2012 a vyslechla si podrobný komentář výkonného místopředsedy Jecha k návrhu rozpočtu Svazu na příští rok, který následně schválila. Návrh rozpočtu vychází ve své podstatě z rozpočtu na rok Nejvýznamněji je ovlivněn finanční participací Svazu na projektu Vzdělaný zastupitel, finanční spoluúčastí na dotaci MMR na zahraniční aktivity a náklady na projekt Urbánní a územní dimenze v operačních dvakrát ročně. Proto je rozpočet koncipován co nejvíce reálně. I v minulých letech byl rozpočet většinou stavěn jako schodkový, úsporným hospodařením se ale většinou dařilo dosáhnout přebytku. informační servis č. 12/2012 strana 5

6 Stručná rekapitulace: Příjmy v roce 2013 Vlastní příjmy Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem Nevlastní příjmy na mezinárodní aktivity Nevlastní příjmy na tuzemské aktivity Příjmy uvažované Příjmy celkem (bez převodu z rezervního fondu) Převod z rezervního fondu Příjmy celkem Výdaje v roce 2013 Provozní výdaje Výdaje na mezinárodní aktivity Výdaje na akce pořádané Svazem Participace Svazu na mimosvazových aktivitách Participace Svazu na projektech na tuzem. aktivity Akce uvažované Výdaje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pozn.: Rezervní fond je tvořen přebytky hospodaření z minulých let. K činil ,05 Kč. V další části zasedání vzala Rada na vědomí stav příprav finanční konference a informaci o realizaci projektu Vzdělaný zastupitel, kde bylo kvitováno, že do e-learningového kurzu se mohou nově zapojit i úředníci. Větší prostor byl věnován tezím formování meziobecní spolupráce v území správního obvodu ORP (podrobněji k tématu v příštím zpravodaji), které by měly podpořit starosty při rozhodování o rozvoji své obce v rámci širšího území. Stejně tak jako Předsednictvo i Rada souhlasila s prosazováním návrhu vzniku speciálních svazků obcí (právnických osob; což už dnes umožňuje zákon o obcích) totožných s územím správního obvodu ORP. V příštím plánovacím období by svazky řešily integrovaný rozvoj daného území. Zároveň by ale vytvářely, za využití evropských dotací, podmínky pro skutečnou a efektivní meziobecní spolupráci a koordinaci činností v samosprávné působnosti obcí. Předseda Svazu Dan Jiránek přitom poznamenal, že dnes bohužel obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících na jejich katastru, natož v rámci širšího území. Záměry těchto subjektů tak snadno mohou jít proti plánům obce, která např. chce podporovat lázeňství a podnikatel přitom dostane dotaci na likvidaci pneumatik. Obce také mnohdy netuší, co chystají jejich sousedé. Podle předsedy Jiránka je nutné, aby obce měly přehled o tom, jaké aktivity se budou na jejich území či v okolí rozvíjet a měly by je mít možnost také ovlivnit. Obce ostatně za rozvoj území zodpovídají. Z aktuální legislativy: V rámci reformy veřejné správy Rada Svazu zásadně nesouhlasí s ukončením existence obcí s pověřeným obecním úřadem, s plošným rušením stavebních a matričních úřadů a s odnímáním výkonu státní správy na obcích I. typu. Stát ať finančně ohodnotí jednotlivé výkony a obec ať si řekne, zda agendu za daných podmínek vykonávat chce, případně si ji i doplatí, nebo nechce. Starosta Antonín Lízner v následné diskusi poznamenal, že starosty už uráží, že jsou ze strany ministerských úředníků, kteří stále oklešťují výkon státní správy na menších obcích, považováni za blbce, jež nesvedou vést ani jednoduchou agendu. Taková tvrzení je třeba doložit. Rada Svazu znovu potvrdila, že v současné době nepodporuje přímou volbu starostů. Pozice starosty, který stojí mimo zastupitelstvo, je podle ní příliš problematická. Podporuje však posílení většinových prvků volebního systému, na což bude kladen i velký důraz při jednání zástupců Svazu s vládou ČR. Pokud by tlaky na přímou volbu přesto trvaly, pak Svaz bude prosazovat, aby přímá volba byla uplatněna ve všech typech obcí, i v krajích. Podrobně byla diskutována také připravovaná novela zákona o obcích, a to zejména otázka povinného zpeněžování majetku veřejnou dražbou a veřejnou soutěží, podání žaloby člena zastupitelstva na náhradu škody, zveřejňování záměru dispozice s nemovitým majetkem a okruh povinně zveřejňovaných smluv (podrobněji viz str. 15). Primátor Jan Mareš asi za všechny přítomné přitom konstatoval, že je tristní, že starostové jsou vždy, když vznesou jakékoli připomínky k návrhu tohoto zákona nebo i zákona o veřejných zakázkách, byť i sebevíc logické, hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády. Dále byly projednávány veřejné zakázky (zákon se bude opětovně novelizovat v příštím roce, Svaz uplatní připomínky získané od měst a obcí z praxe), zákon o rozpočtové odpovědnosti (je k němu nutno vydat prováděcí předpis), změna struktury finančních ředitelství viz str. 14 a některé otázky týkající se vzájemné úhrady neinvestičních výdajů mezi obcemi za dojíždějící žáky nejčastější dotazy jsme zodpověděli na str. 10, 11. Závěrem Rada schválila termíny svých zasedání v roce Zasedat bude opět v pátek, a to 19. dubna a 6. prosince. Lenka Zgrajová informační servis č. 12/2012 strana 6

7

8 Informujeme Svobodný přístup k informacím z hlediska obcí Může dnes obec pořizovat zvukový či obrazový záznam z jednání zastupitelstva? Může tak činit i přítomná veřejnost? A jak je to se zpřístupňováním pořízených zápisů? Na tyto i řadu dalších otázek odpověděla starostům Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na Dnech malých obcí v Praze. Účastníky asi nejvíce zajímala pravidla pro poskytování informací o platech a odměnách. Pořizování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Je čistě na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda bude ze svých zasedání pořizovat zvukový nebo obrazový záznam. Jeho pořízení není podmíněno souhlasem zaznamenávaných. Záznam dle archivního zákona je možné považovat za dokument a nakládat s ním tedy dle archivních předpisů a skartačního plánu (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), nebo je možné jej považovat za pracovní podklad pro pořízení zápisu, poté je však nutné záznam zničit. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva si může pořizovat i kterýkoli občan, jelikož jednání je podle 93 odst. 3 zákona o obcích veřejné, což potvrdil i Městský soud v Praze dne 13. března Každý si tedy může pro své účely na zastupitelstvu jednání nahrávat, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení jsou dotčena její osobní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby u soudu ve věcech občanskoprávních. K pořizování zvukových i obrazových záznamů není třeba ani souhlasu zastupitelstva, ani přítomných nahrávaných osob. Zastupitelstvo by mohlo vydat zákaz pouze v případě, že by pořizováním záznamu docházelo k rušení průběhu zasedání. Zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva Zákon o obcích zatím žádné výslovné oprávnění neobsahuje. I přes rozsudek Městského soudu v Praze je ale i nadále sporné, zda lze záznamy bez jakéhokoli omezení zveřejňovat (nejde o projevy osobní povahy) nebo zda je nutný souhlas zaznamenávaných. Úřad pro ochranu osobních údajů anonymizaci záznamů z důvodu ochrany osobních údajů důsledně požaduje. Bez legislativní změny nebo bez precedentního soudního rozhodnutí tudíž není možné dát jednoznačnou odpověď. Anonymizaci lze však doporučit nebo zajistit alespoň konkludentní souhlas zaznamenávaných (informační tabule u vstupu do jednací místnosti). On-line přenosy jsou bez omezení. Obdobně pravidla pro zveřejňování platí i pro ostatní osoby, které za případné nezákonné zveřejnění nesou také plnou odpovědnost (typicky za zásahy osobnostních práv osob, jejichž údaje v záznamech zazní). Zpřístupňování zápisů a usnesení z jednání zastupitelstva a ze schůzí rady Při zveřejňování zápisů (na internetu) je vždy nutné zajistit anonymizaci všech zákonem chráněných a zaznamenaných údajů, zejména těch osobních (viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů). V zásadě platí, že zápis i usnesení je možné zveřejnit v té podobě, v jaké by je bylo možné poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádat o poskytnutí informace (zápis, usnesení zastupitelstva, rady) podle zákona o svobodném přístupu k informacím může občan obce nebo osoba, která má podle 16 zákona o obcích právo na přímý vstup. Ti tedy mají právo získat dokumenty bez omezení. U ostatních osob je opět nutná anonymizace. Zápisy z rady obce poskytovat nelze. Její zasedání je neveřejné. Poskytnout se mohou až po anonymizaci zákonem chráněných údajů (NSS 6 As 40/ ). Judikatura tedy rozlišuje poskytnutí neanonymizovaného zápisu občanovi obce a anonymizovaného ostatním osobám. Je však otázkou, zda s ohledem na předpisy k pořizování zvukových nebo obrazových záznamů ze zastupitelstva není již tento názor překonán. Má-li totiž každý právo si záznam o průběhu celého zasedání sám pořídit, pak není důvodu, aby obec svůj záznam komukoli vydala, a to bez omezení. Platí-li ale toto pravidlo pro záznam, pak by zřejmě mělo platit i pro celý zápis, jenž by ale pochopitelně neměl obsahovat nic, co na zasedání skutečně nezaznělo. Poskytování informací o platech a odměnách Podle 8b zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které veřejné prostředky poskytl. To se ale nevztahuje na poskytování prostředků podle zákonů v oblasti sociální, zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. Základní osobní údaje se poskytnou v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, a výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Platy, včetně odměn, zaměstnanců mají povahu osobního údaje, přitom se však jedná o poskytování veřejných prostředků. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2011 jsou tyto informace poskytovatelné na základě již zmiňovaného 8b InfZ (v kauze se jednalo o plat vedoucího odboru informatiky ve Zlíně). V teorii se hovoří o tzv. testu informační servis č. 12/2012 strana 8

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí

Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Aktuální problémy svobodného přístupu k informacím z hlediska obcí Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru Aktuální témata: 1. Pořizování a zveřejňování zvukového a obrazového záznamu z jednání zastupitelstva

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 21. červen 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Metodické doporučení ÚSC

Metodické doporučení ÚSC Metodické doporučení ÚSC aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014 I. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. Vláda ČR na své schůzi dne 18. prosince 2013 na základě Ministerstvem

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky XIX. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení?

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení? 1. Jsou součástí Vaší organizace rozkladové komise jako zvláštní poradní orgány pro účely řízení o rozkladu podle 152 zákona č. 500/2000 Sb., správního řádu a jaké to jsou (kolik jich je)? 2. Jsou v rámci

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Metodické doporučení ÚSC

Metodické doporučení ÚSC Metodické doporučení ÚSC aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 4. 2015 Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. Vláda ČR na svém zasedání dne 16. března 2015 schválila nařízení

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Směrnice k poskytování informací vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. Název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Právní forma: příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka, Uherské Hradiště Mařatice, 1.máje 55, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická rada projednala

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: MMB2013000000586 '/fc Rada města Brna Z6/025. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18. června 2013 ZM6/2313 Název: Nový Územní plán města Brna - návrh dalšího postupu pořizování Obsah: - Důvodová

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor kancelář hejtmana VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 25.10.2007 18915/KH/2007 JUDr. Petr Severin / 495 817

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Závěry z jednání Poradního sboru

Závěry z jednání Poradního sboru Závěry z jednání Poradního sboru MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Machata Odbor územního plánování MMR 1) Problematika zrušení územního plánu 2) Spojené pořízení úpravy a změny územního plánu

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Dny malých obcí (27.2.2014 Prostějov, 4.3.2014 Praha) Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Aktuální legislativní změny Usnesení vlády ze dne18. prosince

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012 Rozpočty měst a obcí Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti Ministerstvo financí ČR září 2012 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH 2007-2012 (V MLD. KČ) DPH 2007

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Nová koncepce odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC

Nová koncepce odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC Připravované legislativní změny: Nová koncepce odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev ÚSC Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Co se aktuálně připravuje Změna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Aktuální informace z oblasti územního plánování

Aktuální informace z oblasti územního plánování Aktuální informace z oblasti územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj 19. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více