Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku"

Transkript

1 Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční, nebo z jakýchkoli důvodů není schopna či ochotna se o dítě starat, je nutné, aby stát zajistil dítěti péči náhradní (Králíčková, 2001). Tou může být jednak umístění dítěte do ústavní výchovy, jednak svěření dítěte do péče náhradní rodiny. Pěstounská péče představuje v českém právním řádu společně s osvojením a svěřením dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče jeden z institutů náhradní rodinné výchovy (Králíčková, 2001). Umožňuje dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a které nejsou z právních či faktických důvodů vhodné pro osvojení, vyrůstat v rodinném prostředí. Pěstounská péče má v náhradní rodinné péči nezastupitelné místo (Dunovský, 1993). Je to forma státem řízené a kontrolované dlouhodobé náhradní rodinné výchovy, zabezpečované ze strany státu hmotnou podporou. O svěření do pěstounské péče se uvažuje u dětí, jejichž rodiče nemohou dlouhodobě zabezpečit výchovu svých dětí. Příčiny, pro něž nemohou původní rodiče řádně plnit svá rodičovská práva a povinnosti, musí být opravdu dlouhodobého charakteru. Pěstounská péče má přednost před umístěním do ústavů, a to z důvodu zásadního práva dítěte vyrůstat v rodinném prostředí (Kovařík, 2000). Po dobu trvání pěstounské péče je pěstoun nositelem práv a povinností rodičů v oblasti výchovy dítěte. V ostatních věcech patří tato práva biologickým rodičům, pokud mají rodičovskou zodpovědnost. Biologickým rodičům také zůstává právo stýkat se s dítětem, pokud není soudem vysloven zákaz styku. K přijímání opuštěných dětí do náhradních rodin docházelo již odedávna. Byla to praxe běžně užívaná mnoha kulturami. Za předchůdce placené pěstounské péče je považována instituce kojných. Kdykoliv se v některé evropské zemi společnost ekonomicky povznesla natolik, že se vytvořila tzv. vyšší třída, nesnášel se ideál ženské krásy s těhotenstvím, porodem a kojením dítěte. Těhotenství a porodu nelze uniknout, kdežto kojení bylo možné koupit. S institucí

2 placených kojných a pak chův, opatrovnic a pěstounek se setkáváme ve starověku, v městských státech řeckých, stejně jako v Římě. Kojné a chůvy běžně patřily mezi služebnictvo panovnických dvorů ve středověké Evropě, mnohde i mezi sloužící ve šlechtických sídlech a domácnostech bohatého městského patriciátu (Matějíček, 1999). V České republice je jasně viditelná snaha o přednostní umístění dětí do pěstounské péče a minimalizace jejich počtů v ústavech. Podíváme-li se na níže uvedené grafy, uvidíme, že první nárůst dětí umístěných do pěstounských rodin započal v roce 2006, další zlom pak vidíme v roce Od roku 1985 se počet dětí umístěných do pěstounské rodiny za sledovaný rok navýšil 3x! Naproti tomu, počet dětí umístěných do ústavní péče poklesl za posledních 6 let o cca 1300 dětí. Graf č.1 ukazuje počty dětí svěřené do pěstounské péče za sledovaný rok ( ). Zdroj grafu: data - MPSV, graf - Venclíková, 2014

3 Graf č.3 ukazuje vývoj počtu dětí v ústavech a v pěstounské péči. Počet dětí umístěných do pěstounské péče vzrostl od roku 2006 do roku 2012 na V roce 2006 to bylo pod 8000 dětí v pěstounské péči. Počet dětí v ústavech klesl z na číslo Zdroj grafu: Výdaje z veřejných rozpočtů: Průměrný náklad na jedno dítě v ústavní péči: Kč měsíčně. Průměrný náklad na jedno dítě v pěstounské péči: Kč měsíčně. Průměrný náklad na jedno dítě při systematické sociální práci s rodinou: Kč měsíčně. Odměna pěstouna za 1 dítě: 8000 Kč měsíčně (minimální mzda v ČR za rok 2014 je 8500 Kč měsíčně). Ve Švýcarsku je dětí mimo rodinu, z toho je umístěno v pěstounské péči a dětí je umístěno v ústavech. Na níže uvedených grafech jsou znázorněny počty dětí umístěných v ústavní výchově (ve všech typech) a počty dětí umístěných do pěstounských rodin. Údaje zastupují kanton Valle, nikoliv celé Švýcarsko. Z grafů vyplývá jasná snaha o snížení počtu dětí v ústavní péči.

4 Graf č.4 ukazuje počty dětí umístěných ve všech typech ústavní výchovy v kantonu Valle. Oranžová linka ukazuje počty umístěných dětí z kantonu Valle, šedá linka jsou počty dětí umístěných v ústavech ve Valle, které ale pocházejí z jiné oblasti Švýcarska, modrá linka pak ukazuje součet, tedy konečný počet dětí. Zdroj dat - Rolf Widmer, graf Venclíková, 2014 Výdaje z veřejných rozpočtů: Průměrný náklad na jedno dítě v ústavní péči: franků na den. Průměrný náklad na jedno dítě v pěstounské péči: 45 franků na den. Odměna pěstouna: 1500 franků za měsíc (minimální mzda je cca 3000 franků). Za výběr pěstounských rodin jsou ve Švýcarsku odpovědné částečně kantony a částečně kantony pověřené a kontrolované soukromé organizace. Organizacím vydávají povolení k poskytování služeb kantony a poskytované služby musí být jasně definovány ve smlouvě kanton organizace (zda je služba krátká, nebo dlouhá, zda je směřována na děti či na mladistvé ). Pak je služba kantonem i placena. V celém Švýcarsku je cca 70 takovýchto organizací. Zájemce o pěstounskou péči se přihlásí pověřené organizaci. První prošetření rodiny a příprava na roli pěstouna jsou v celém procesu extrémně důležité a věnuje se jim hodně pozornosti a času. První šetření proto trvá 3-6 měsíců. Zájemce o pěstounskou péči musí napsat svoji obsáhlou biografii o sobě, o svém dětství, o širších vztazích. Pak následuje 4 hodiny trvající pohovor s psychologem, jehož cílem je, aby si uchazeči uvědomili náročnost a zodpovědnost pěstounské péče. Kanton dělá v mezičase své vlastní šetření uchazeče prověřuje zdravotní stav, trestní rejstřík a finanční zabezpečení. Ostatní kroky ve výběru dělá pověřená organizace kooperuje tak s kantonem. Zjišťuje se motivace celé rodiny k tomuto kroku. S uchazeči o pěstounskou péči se natočí video o interakci dospělý dítě (při hraní rolí se natočí celá rodina včetně dětí), které je pak hodnoceno psychologem (zda je vhodná

5 rodina jako celek). Při posuzování zájemců o pěstounskou péči se hledají hrubé duševní poruchy, posuzuje se vyzrálost osobnosti, socializace jedince, ale přesná diagnostika se neprování. Po prvním prošetření následuje dalších 6 měsíců práce s vybranou rodinou, řeší se motivace a očekávání celé rodiny od pěstounské péče. Jsou dotazovány děti potencionálních pěstounů, zda s příchodem cizího dítěte souhlasí, pokud by nesouhlasily, dítě není umístěno. V rámci prošetřování sociálních vazeb jsou dotazováni také rodiče potencionálních pěstounů, co si o tomto kroku myslí a to z důvodu, že pěstouni budou potřebovat hodně podpory a pomoci. Pokud lze počítat s podporou prarodičů, např. že dítě pohlídají, je celá situace výrazně jednodušší. Po umístění dítěte se již řeší jiné problémy, na probírání očekávání již není prostor. Dítě je tedy do vybrané rodiny umístěno nejdříve po roce, pokud je proces hodně urychlen, tak po půl roce. Dříve ale rozhodně ne. Kanton je pak zodpovědný za kontrolu celého procesu výběru a následně kontrolu pěstounské rodiny (minimálně 1x za rok jde někdo z kantonu na kontrolu do pěstounské rodiny). Výběr pěstounských rodin je v ČR zcela v kompetenci státu. Je řízen zákonem o sociálně právní ochraně dětí, konkrétně předpisem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkování náhradní rodinné péče začíná u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tedy orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti vhodné ke svěření do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se pěstouny. Následuje odborné posouzení pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče, které se řídí podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. Odborné posouzení provádí krajský úřad, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zahrnuje posouzení charakteristiky osobnosti žadatele, jeho psychického a zdravotního stavu, motivace k pěstounství, žije-li v manželství, pak také posouzení stability manželského svazku a prostředí v rodině, popřípadě dalších důležitých skutečností. (Kotek, Rotreklová, Wesselá, 2001). Probíhá za účasti celé řady odborníků. Funkce rodiny je při výchově a formování osobnosti dětí nezastupitelná a nelze ji nahradit pobytem v žádném ústavním zařízení. Proto je ve vyspělých zemích věnováno tolik energie nalezení náhradní rodiny pro děti, o které se jejich biologické rodina nemůže, nebo nechce postarat. V České republice i ve Švýcarsku je jasně viditelná snaha o nalezení co nejlepšího řešení pro děti bez domova. V obou zemích se v posledních letech upravovala legislativa, aby byly práva a potřeby těchto dětí co nejlépe ošetřeny. V České republice byla v roce 2013 nově definována i profesionální pěstounská péče, celý systém výběru pěstounů a následné práce s nimi se postupně propracovává.

6 Výsledkem by mělo být vytvoření komplexního systému výběru a odborné přípravy náhradních rodičů pěstounů, vytvoření a ověření strategie osvětové a náborové kampaně pro zájemce o náhradní rodinnou péči a následně tisk a distribuce materiálů. Díky reformě systému péče o rodiny a děti, bychom se mohli přiblížit praxi ve Švýcarsku, kde je systém plně zaměřen na dítě, sleduje dlouhodobý zájem dítěte, snaží se respektovat jeho potřeby a vývoj a funguje ve spolupráci všech zúčastněných subjektů. MUDr. Simona Venclíková odborná metodička sub-projektu

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY POTŘEBY PĚSTOUNSKÝCH RODIN V PARDUBICKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Boháčová Sociální práce léta studia (2009-2012) Vedoucí práce:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Bc. Helena Polanská Práva a povinnosti pěstounských rodin na Chrudimsku

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií VERONIKA PŘIDALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogické asistentství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A JEJÍ ÚSKALÍ

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Ziembinská, DiS. Kompetence orgánů sociálně-právní ochrany dětí v systému náhradní rodinné

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Problematika dětských domovů a pěstounské péče v ČR. Hana Mikulová

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Problematika dětských domovů a pěstounské péče v ČR. Hana Mikulová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika dětských domovů a pěstounské péče v ČR Hana Mikulová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více