Dohoda o výkonu pěstounské péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o výkonu pěstounské péče"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dohoda o výkonu pěstounské péče Veronika Ţlebková Vedoucí práce: ThLic. Michal Umlauf Olomouc 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením ThLic. Michala Umlaufa na základě literatury a pramenů uvedených v seznamu pouţitých zdrojů. V Olomouci dne Veronika Ţlebková

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu panu ThLic. Michalu Umlaufovi za odborné vedení absolventské práce. Rovněţ bych chtěla poděkovat sociálním pracovnicím na Městském úřadu ve Valašském Meziříčí za to, ţe mi umoţnily realizovat výzkum a především bych chtěla poděkovat za jejich vstřícný přístup. V neposlední řadě také děkuji všem, kteří se podíleli, byť sebemenším střípkem, na mé práci.

4 Obsah Úvod Teoretická část Náhradní rodinná péče Osvojení Hostitelství Pěstounská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Omyly a mýty Indikace náhradní péče Dilemata náhradní výchovy Náhradní výchova nebo náhradní péče? Náhradní rodič odbornost nebo lidství? Biologický rodič partner nebo soupeř? Dohoda o výkonu pěstounské péče 47b Doba trvání dohody o výkonu pěstounské péče 47c Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 47d Vzor dohody o výkonu pěstounské péče dle metodiky MPSV Výzkumná část Metodologická část: Cíl výzkumu, objekt výzkumu a metoda Analytická část Diskuse Závěr Bibliografický seznam... 32

5 Úvod Absolventská práce zaměřená na dohodu o výkonu pěstounské péče a naplňování jejích aspektů vznikla na základě mé ročníkové práce a především na základě novelizace zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí. Část z legislativních změn se setkají s kritikou či špatným legislativním podchycením, proto jsem uznala za vhodné věnovat se tomuto tématu. Na základě tohoto rozhodnutí jsem absolvovala měsíční praxi na odboru sociální problematiky a prevence kriminality na Praze 5, kde jsem se dostatečně seznámila s touto cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, ţe jsem si byla vědoma toho, ţe orgán sociálně právní ochrany dětí má ze zákona povinnost uzavírat tyto dohody tak jsem se domnívala, ţe s touto skutečností bude spojených i několik peripetií, jelikoţ ostatní neziskové organizace se mohou sami rozhodnout, zda budou dohody uzavírat či ne. Domnívám se, ţe u této legislativní změny je nutné, aby byly podchyceny všechny nenadálé situace, kterou mohou nastat, ale také si myslím, ţe se musí brát taky v potaz, ţe ne kaţdý se chce ku příkladu vzdělávat a nemá k tomu například ani předpoklady. V rámci své práce jsem se také rozhodla, ţe poskytnu sociálním pracovnicím zpětnou vazbu a pokusím se navrhnout jistá řešení, avšak to bohuţel nebylo moţné uskutečnit. Tato práce však nedává jasnou odpověď jak tyto z části bezvýchodné situace řešit, avšak dává jakýsi náhled na momentální situaci, která je spjatá právě s dohodami o výkonu pěstounské péče. Jedná se tedy o jakési doporučení, na které problematické oblasti spojené s touto dohodou, se zaměřit a dopomoci k tomu je vyřešit. Práce se skládá z teoretické a výzkumné části. V teoretické části se první podkapitoly zaměřují na vymezení náhradní rodinné péče, která je předmětem celé práce. Dále jsem se zaměřila na teoretické vymezení pojmů jako je osvojení, hostitelství, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, ale také jsem se snaţila vymezit základní omyly a mýty spojené s náhradní rodinnou péčí. V dalších podkapitolách jsem se zaměřila na indikace náhradní rodinné péče, ale také dilemata. Následuje parafrázování 47, který se zaměřuje na dohodu o výkonu pěstounské péče. Důleţité je také zmínit, ţe jsem ve své teoretické části popsala vzor dohody o výkonu 1

6 pěstounské péče, který je volně k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Druhá část této absolventské práce je empirická, kde jsou popsány metodologické postupy, které jsem si pro výzkumnou část zvolila. V první části této kapitoly je stručné popsání cíle výzkumu, ale také jsou zde popsány charakteristiky respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu. V další části této práce jsem stručně vymezila metodologické postupy, jako jsou rozhovory a analýza dokumentů, ale ještě před realizací empirické části bylo nutné si stanovit výzkumné otázky, které jsou v této části rovněţ uvedeny. Následují výsledky empirického šetření, které jsou doplněny o ukázky z rozhovorů. Poslední část této kapitoly se zaměřuje na diskusi nad získanými výsledky, je rovněţ zaměřena na slabiny výzkumu a také jistá doporučení pro další výzkum. 2

7 1. Teoretická část V následné teoretické části se zaměřím na základní vymezení pojmů náhradní rodinné péče. Jedná se především o osvojení, hostitelství, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu. V dalších podkapitolách jsem vymezila pojmy jako omyly a mýty spojené s náhradní rodinnou péčí, dále jsem se zaměřila na indikaci náhradní rodinné péče. V neposlední řadě jsem se zaměřila na dilemata spojené s náhradní rodinnou péčí. V dalších kapitolách této péče jsem se zaměřila na cíl této práce, a sice na popis dohody o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. V neposlední řadě jsem se také v této teoretické části zaměřila na popis aspektů dohody dle vzoru z ministerstva práce a sociálních věci Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče je soubor všech druhů nekolektivní péče, kdy se rodiče z různých důvodů nemohou o své dítě/děti starat (Noţířová, 2012, s. 11). V ČR se tímto termínem rozumí formy náhrady rodiny u dětí bez vlastního funkčního rodinného zázemí, tj. kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, ústavy sociální péče, pečovatelského rodiny (jimiž jsou i rodiny pečovatelek v SOS dětských vesničkách), osvojitelské rodiny, svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodičů (obvykle prarodičů nebo jiných příbuzných) a poručenství. Náhradní výchovná péče má tedy zásadně dvě formy ústavní a rodinnou (Matoušek, 2003, s. 115). Náhradní rodinná péče je chápaná jako dlouhodobá činnost, kdeţto výchova je úzce spjata s věkem dítěte a můţe být také neosobní. Z toho tedy vyplývá, ţe v pojmech náhradní rodinná péče a náhradní výchovná péče je značný rozdíl. (Noţířová, 2012, s. 12). V knize Náhradní rodinná péče pan Matějček popisuje náhradní rodinnou péči jako formu péče o děti, kdy je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostředí, které je nejvíce podobné ţivotu v přirozené rodině. (Matějček, 1999, s. 31) Osvojení Osvojení je nejčastější formou náhradní rodinné péče v České Republice. Osvojení je definováno jako přijetí dítěte za vlastní adoptivními rodiči. Můţe mít dvě 3

8 formy a sice, zrušitelné a nezrušitelné, u nichţ je nutné psychologické posouzení, zda jsou ţadatelé vhodnými náhradními rodiči (Noţířová, 2012, s. 12). Matějček uvádí, ţe osvojení je vymezeno v zákoně č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Jde o situaci, kdy manţelé nebo jednotlivci opuštěné dítě přijmou za vlastní a mají k němu stejná práva, jako by byli jeho biologičtí rodiče. (Matějček, 1999, s. 33). S osvojením tedy dochází ze strany osvojitelů k vyţivovací povinnosti jako u rodičů vlastních a také jsou povinni mít rodičovskou odpovědnost vůči osvojenému dítěti. Osvojení se uskutečňuje maximálně do věku dítěte, kdy je připraveno započít povinnou školní docházku. Osvojení je tedy nabytí právního vztahu mezi osvojitelem a dítětem, kdy osvojitelé nemají vůči dítěti v převáţné většině ţádný biologický vztah, avšak mají stejné kompetence, povinnosti a práva jako rodiče biologičtí. Osvojenec má rovněţ dědická práva a zanikají vazby s původní rodinou, osvojitelé se také zapisují do rodného listu osvojeného dítěte (Noţířová, 2012, s. 13). Druhy osvojení, jak jsem jiţ výše uvedla, jsou zrušitelné a nezrušitelné. U nezrušitelného osvojení je stanovena maximální věková hranice 1 rok dítěte. U tohoto osvojení se upřednostňují v prvé řadě zájmy dítěte, aby mu byly vytvořeny co moţná nejlepší podmínky pro socializaci a fyzický vývoj, jelikoţ mu to jeho biologičtí rodiče nedokáţou umoţnit (Noţířová, 2012, s. 14). Matějček popisuje zrušitelnou adopci jako takovou, kdy v rodném listu zůstávají uvedení biologičtí rodiče, ale práva a povinnosti přecházejí na osvojitele. Takové osvojení lze zrušit a tím také zanikají veškerá práva a povinnosti. Jednou z podmínek je také to, ţe při zrušitelném osvojení dítě nedosáhlo věku jednoho roku. Nezrušitelné osvojení je tedy moţné pouze u dítěte starší jednoho roku. Nezrušitelná adopce se také označuje jako adopce prostá. V tomto případě jsou osvojitelé zapsáni do rodného listu dítěte. O osvojení rozhoduje soud a musí plnit společenské cíle (Matějček, 1999, s. 33) Probíhá na základě soudního rozhodnutí v případě, ţe zákonní zástupci neprojevují o dítě zájem po dobu nejméně 6ti měsíců, zejména pravidelným navštěvováním, neplnili vyţivovací povinnost, jejich poměry jsou nepřijatelné pro výchovu dítěte nebo po dobu dvou měsíců o dítě neprojevovali zájem (Noţířová, 2012, s. 18). 4

9 1.3. Hostitelství Jednou z forem náhradní rodinné péče v ČR je také hostitelská pěstounská péče. V těchto případech se hostitel domluví se zařízením (dětským domovem), kde dítě vyrůstá a bere si ho např. na víkendy k sobě domů (Noţířová, 2012, s. 14). Dítěti je tedy umoţněn pobyt u hostitelské rodiny na víkend, či prázdniny a je to umoţněno především pro starší děti, které se na střídání rodin čili socializaci v různých rodinách nedokáţou adaptovat (Noţířová, 2012, s. 15) Pěstounská péče Pěstounská péče je vymezena v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb. jako souvislá péče o dítě, která je financovaná a garantovaná státem, o které rozhoduje soud na základě rozhodnutí o svěření do pěstounské péče. Soud především preferuje zájmy dítěte a dbá na to, aby dítě mělo dostatečné rodinné zázemí, jak po psychické tak i materiální stránce. Pěstoun nemá vyţivovací povinnost vůči dítěti, ale můţe dítě svěřené do pěstounské péče zastupovat v obvyklých záleţitostech, ve kterých ovšem nepotřebuje souhlas zákonného zástupce. Je důleţité ještě zmínit, ţe stát sice pěstounskou péči financuje, avšak ne v plném rozsahu (Noţířová, 2012, s. 15). Pěstounská péče je tedy taková, kde je péče poskytovaná dětem, které nejsou právně volné a jsou v např. v ústavních zařízeních. Právní volnost dítěte se uskutečňuje na základě rozhodnutí soudu, kdy jsou primárně zvaţovány zájmy dítěte (Noţířová, 2012, s. 16). Do pěstounské péče se tedy svěřují děti, které nemohou dlouho době vyrůstat v rodině, kterou tvoří jejich biologičtí rodiče, také pokud ústavní péče ohroţuje jejich psychický či fyzický vývoj, a v neposlední řadě také v případě, kdy nemohou být z různých důvodů svěřeny do osvojení (Matějček, 1999, s. 35). Pan Matějček rovněţ rozlišuje pěstounskou péči individuální a skupinovou. Co se týče individuální péče tak ta probíhá v běţném rodinném prostředí, kdeţto skupinová pěstounská péče probíhá v tak zvaných zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS dětských vesničkách (Matějček, 1999, s. 35). V publikaci Rodina a náhradní rodinná péče se autorky zaměřují na popis SOS dětských vesniček, kde uvádějí, ţe v SOS dětské vesničky zabezpečuje pěstounskou 5

10 péči především matka pěstounka s pomocí dalších pracovníků vesničky, zejména tzv. tety, coţ je ţena, která se v zařízení připravuje na svou budoucí roli pěstounky. V rámci této přípravy kaţdá ţena podstoupí internátní kurz v délce 13 týdnů, jehoţ součástí jsou jak přednášky, tak i semináře zaměřené na získání teoretických poznatků, ale rovněţ je zde zahrnuta také osobnostní příprava. V rámci období trvajícího přibliţně rok je tato budoucí pěstounka zařazena minimálně na 3 měsíční praxi do některé ze SOS rodin. (Vašátková, Vyhnálková, 2008, s. 24). Pěstounská péče můţe být také poskytovaná i prarodiči dítěte, coţ je tzv. příbuzenská pěstounská péče, avšak v těchto případech musí být prarodiče způsobilí především zdravotně. V těchto případech se posuzuje, zda by byla ekonomická situace pro rodinu přijatelná a na základě této skutečnosti se soud rozhodne, zdali dítě svěřit do pěstounské péče prarodičům, či ne. Z toho také vyplývá finanční ohodnocení ze strany státu, jak na výkon pěstounské péče, tak i na potřeby dítěte (Noţířová, 2012, s. 17). Podle zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. se vymezuje 5 dávek pěstounské péče a sice, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna a příspěvek na zakoupení motorového vozidla (Vašátková, Vyhnálková, 2008, s. 23). Od po novelizaci zákona náleţí pěstounům další nově zavedená dávka, a sice příspěvek při ukončení pěstounské péče, který činí ,-. Tento příspěvek je jednorázový a nárok na výplatu tohoto příspěvku náleţí jen jednou. (zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí) 1.5. Pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu je určena především pro děti a jejich rodiče, kteří se dostali do dočasně neuspokojivé sociálně-ekonomické situace, popřípadě je zastihla mimořádná událost, při které se o děti nedokáţou dostatečně postarat, ať uţ po finanční tak i po materiální stránce např. hospitalizace v nemocnici nebo nástup do výkonu trestu (Noţířová, 2012, s. 19). Dle Vašátkové a Vyhnálkové je pěstounská péče na přechodnou dobu popisována jako dobu jako doba, po kterou nemůţe rodič z nějakých závaţných důvodů dítě vychovávat, dále jako doba, po jejímţ uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, coţ 6

11 se řídí podle 68a, nebo se také můţe jednat o dobu, po kterou o dítě musí pečovat, do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, ţe není zapotřebí souhlasu rodičů k osvojení, rovněţ 68 (Vašátková, Vyhnálková, 2008, s. 25). Tato pěstounská péče je poskytovaná na přechodnou dobu, nanejvýš jeden rok. V současné době je mnoho druhů pěstounské péče na přechodnou dobu a jednou z nich je tak zvaná raná pěstounská péče, ve které se upřednostňuje právo kaţdého dítěte narodit se do plnohodnotné rodiny (Noţířová, 2012, s. 19). Dítě, které můţe jít rovnou z porodnice do takovéto pěstounské péče, se zde zdrţuje po dobu nezbytně nutnou, obvykle jde o 2 měsíce, kdy se hledají vhodní pěstouni, popř. osvojitelé a tato doba je nezbytná pro právní uvolnění dítěte. V tomto raném věku je velmi nutná kvalitní péče ze strany náhradních rodičů, jelikoţ dítě i v tak nízkém věku navazuje vazby s okolím a učí se. V případech ústavní výchovy je tato péče nedostatečná, jelikoţ na jednoho pracovníka v ústavní výchově připadá hned několik dětí. V těchto zařízeních je tedy postrádána individuální péče o dítě, která je velmi důleţitá pro budoucí socializaci (Noţířová, 2012, s. 20). Pěstouni, kteří se rozhodnou pro vykonávání pěstounské péče na přechodnou dobu jsou zařazeni do evidence příslušného krajského úřadu (Vašátková, Vyhnálková, 2008, s. 25). Noţířová ještě ve své knize popisuje, ţe pěstouni, kteří se rozhodnou pro tento typ péče na přechodnou dobu, musí absolvovat přípravný kurz, rovněţ musí projít psychologickým vyšetřením. Tyto poţadavky, které se posuzují více popisují ve své knize Vašátková a Vyhnálková. Uvádějí, ţe se u ţadatelů posuzuje především charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, předpoklady k výchově dítěte, motivace ţádosti, stabilita manţelského vztahu a prostředí v rodině a také další rozhodné skutečnosti (Vašátková, Vyhnálková, 2008, s. 30) V rámci novelizace zákona je finančně podporováno vzdělání i běţných pěstounů (Noţířová, 2012, s. 21) Omyly a mýty Jeden z mýtů a omylů je nedostatečná informovanost a jistý negativní náhled ze strany médií. Pan Klimeš ve své knize uvádí: Tím, že se o náhradní rodinné péče málo mluví, stává se ne-běžnou, tedy ne-normální. Je tady velká potřeba hovořit o náhradní 7

12 rodinné péči či neplodnosti jako o něčem samozřejmém, běžném a nekonfliktním (Klimeš, 2002, s. 8). Jedním z dalších problémů je nedostatek sociálních pracovníků, kteří by se věnovali náhradní rodinné péči celkově, tedy ne jen konkrétní agendě. Tím, ţe sociální pracovník nemá dostatečné informace o mnohých dalších sociálních sluţbách, či dávkách tak dochází k tomu, ţe je pěstoun odkazován na další odbory. V těchto případech můţe dojít k tomu, ţe sociální pracovník podá nepřesné nebo zkreslené informace. Jeden z problémů je také to, ţe lidé na vesnicích se bojí něčeho odlišného např. etnika, ale toto nelze zevšeobecňovat (Noţířová, 2012, s. 69). Dalším z mýtů lze uvést také fakt, ţe na vesnici se často traduje, ţe kdo nemůţe zplodit dítě, není pořádný chlap. Za neplodnost se muţi stydí a ve většině případů ji nepřiznají. Také se uvádí, ţe o dítě do pěstounské péče můţe zaţádat pouze manţelský pár (Noţířová, 2012, s. 70). Ze své praxe vím, ţe tomu tak není a o dítě mohou ţádat také partneři, kteří ţijí v nemanţelském svazku, ale v tomto případě můţe poţádat o pěstounskou péči pouze jeden z partnerů. Ale je pravdou, ţe se upřednostňuje spíš manţelský pár, který je pro náhradní rodinnou péči vhodnější. V neposlední řadě se také traduje, ţe ţenám starším 40 let nejsou svěřeny novorozenci. O tom to se v zákoně nehovoří, avšak věkový rozdíl by měl být přiměřený Indikace náhradní péče V minulosti byly v ČR zavedené pouze dvě formy náhradní péče a sice, osvojení a umístění do dětského domova. V současné době se dbá především na správnou socializací dětí a pokud je to moţné tak jsou buď osvojeny, nebo svěřeny do náhradní rodinné péče, jelikoţ je to v zájmu utvoření citových vazeb a také socializace (Matějček, 1999, s. 73). V případě, ţe dítě má jakoukoliv genetickou vadu, či onemocnění je v těchto případech kontraindikována ústavní péče. Z výzkumů jasně vyplývá, ţe v ústavní péči se onemocnění dítěte pouze zhoršuje. S tímto by měli být obeznámeni potencionální pěstouni nebo osvojitelé. Při poučení pěstounů/osvojitelů jsou dány nejlepší podmínky k tomu, aby porozuměli individuálním potřebám dítěte, a tím také dochází 8

13 k uspokojování potřeb dítěte (Matějček, 1999, s. 75). Na postiţení se orientuje i Archerová ve své knize, ale zabývá se jím z jiného hlediska. Uvádí, ţe pokud dítě strávilo určitý čas v nemocnici nebo absolvovalo nějaká bolestivá vyšetření tak se to mohla pravděpodobně podepsat na jeho důvěře k lidem. (Archerová, 2001, s. 101) Dalším indikátorem je také pohlaví. Statistiky prokázaly, ţe do náhradní rodinné péče je nabízeno více chlapců jak dívek, ale největší zájem je především o děvčata. To ale můţe být způsobeno jistými předpojatostmi, ţe jsou děvčata hodnější, zodpovědnější a vděčnější. V náhradní péči by měl být ale počet dívek a chlapců vyváţený z toho důvodu, ţe napodobuji velkou sourozeneckou skupinu. Co se týče chlapců v náhradní rodině tak dokáţou být matce-pěstounce oporou jak uţ v citové oblasti tak i v tom, ţe dokáţou převzít nějaké muţské práce a po pubertě také otcovskou odpovědnost a autoritu (Matějček, 1999, s. 76). Vnější zjev je dán geneticky a je nutné jej přijímat jako ţivotní danost. Tyto fyzické rysy se dají z části měnit např. úpravou vlasů, oblečení, ale co se týče např. malého či velkého vzrůstu tak ten je dán a neměnný. Také soubor intelektových schopností je neovlivnitelný, ale pokud se náhradní rodiče rozhodnou o adopci či osvojení takového dítěte, musí si uvědomit, ţe nemohou na něj klást nepřiměřené nároky. Většinou tyto děti ale zůstanou v dětských domovech či v ústavní péči a není o ně zájem. Problémy jsou hlavně s postojem okolí, kdy jsou rodiče, kteří si tyto děti osvojí/vezmou do pěstounské péče, odsouzení (Matějček, 1999, s. 78) 1.8. Dilemata náhradní výchovy Náhradní výchova nebo náhradní péče? V knize pan Škoviera popisuje, ţe péče je mnohem vhodnější termín neţli výchova, jelikoţ v sobě zahrnuje i výchovu. Péči popisuje jako dlouhodobý, celoţivotní proces, který se týká všech a výchova bývá většinou spojována především s dětmi. Pečovat o dítě mnohdy nestačí a můţe mít i neosobní, spíše obsluţný charakter. Ve své knize také uvádí, ţe děti ve výchovných ústavech mnohdy nemají rodiče a nemají dostatečnou péči a především výchovu. Dále uvádí, ţe výchova je jakýmsi společným jmenovatelem práce pěstouna v rodině i vychovatele v některém dětském zařízení. Výchova zahrnuje i péči, avšak pečovat lze i bez toho, že bychom vychovávali. (Škoviera, 2007, s. 23). Dále bych ještě uvedla k tomuto dilematu citaci od pana Komárika: 9

14 v běžně užívaném právním termínu náhradní výchova, pod kterým chápeme svěření dítěte do péče a výchovy výchovné instituci nebo člověku, který není biologickým rodičem, může být náhradní jedině péče. Výchova, která je vztahem člověka k člověku, nikdy nemůže být náhradní a výchova sama je buď primární, a to bez ohledu na to, kdo stojí na místě biologických rodičů, nebo jde o převýchovu to pokud došlo k nějakému selhání primární výchovy. (Komárik, 1998, s. 103) Náhradní rodič odbornost nebo lidství? Tuto kapitolu jsem si vybrala především proto, jelikoţ je velmi nutné ji zmínit. Zabývá se tím, jestli je důleţité mít teoretické znalosti v náhradní rodinné péči. Z novelizace zákona vyplývá, ţe pěstouni mají učenou částku, kterou platí stát na sebevzdělávání. Pan Škoviera zmiňuje, ţe ani dvě vysoké školy neudělají z člověka rodiče, ale náhradní rodičovství je natolik váţná věc, kterou nelze svěřit amatérům. Také zmiňuje, ţe kdyţ náhradní rodič nerozumí tomu, co dítě proţívá tak i navzdory dobré vůle, můţe dítěti velmi ublíţit. Proto je nezbytné, aby se pěstoun vzdělával a lépe porozuměl adaptačním a vývojovým problémům dítěte (Škoviera, 2007, s. 61) Biologický rodič partner nebo soupeř? Ze zákona je také stanoveno, ţe pěstoun musí dítěti zprostředkovávat kontakt se svým biologickým rodičem, coţ je v některých případech kontraproduktivní. Pan Škoviera ve své knize také uvádí, ţe zprostředkování kontaktu je z pravidla předem dohodnutý a dochází k němu buď doma, nebo na neutrálním území, coţ sniţuje rizika kontaktu a zvýrazňuje formálnost. (Škoviera, 2007, s. 132). Dále tuto kapitolu popisuje tak, ţe dítě se vrací po návštěvě rodičů většinou špinavé a vyhladovělé a pokládá si otázku, proč jsou děti vůbec posílány domů. Rodiče dítěte tvoří jeho minulost a moţná i budoucnost. Samozřejmě je nezbavujeme povinnosti za přítomnost. Také zmiňuje, ţe většina dětí se do náhradní rodinné péče nedostane proto, ţe by se o ně rodiče starat nechtěli, nýbrţ z toho důvodu, ţe to neumějí a v tom bychom jim měli pomoci. V zahraničí je nastaven systém tak, ţe do dětského domova jsou přijati i rodiče, aby s nimi a s jejich dětmi mohli pracovat (Škoviera, 2007, s. 128). V této kapitole také uvádí jisté souvislosti, kdy biologičtí rodiče selhávají ve výchově: nemohou se o dítě starat jde o objektivní důvody např. úmrtí, váţná choroba, výkon trestu jednoho z rodičů či obou. 10

15 nechtějí se o dítě starat buď se dítěte zřeknou, nebo jej odloţí, častěji však napodobují péči, nemají citovou vazbu k dítěti a nenaplňují jeho základní psychologické a fyziologické potřeby. V tomto případě můţe dojít k citové deprivaci dítěte. neumění se o dítě postarat rodiče sice mají materiální podmínky, které jim umoţňují se o dítě starat, avšak z nějakých důvodů výchovu nezvládají (Škoviera, 2007, s. 129) Dohoda o výkonu pěstounské péče 47b Dohoda o výkonu pěstounské péče se vymezuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, který od platí v novém znění. V této novelizaci zákona je také zmíněná dohoda o výkonu pěstounské péče, kterou se budu snaţit v následujících odstavcích dostatečně popsat. Vycházím především ze zákona, kde je tato dohoda podrobně popsána společně s právy a povinnostmi, které mají pěstouni při dodrţování dohody. Dohodu o výkonu pěstounské péče navrhuje uzavření obecní úřad s rozšířenou působností s osobou, která pečuje o svěřené dítě nebo je v evidenci a má trvalý pobyt v jeho obvodu. Tato dohoda upravuje výkon práv a povinností v pěstounské péči. Tato práva a povinnosti jsou popsány v zákonu č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v 47a. Ve stručnosti popíšu, jaká jsou práva a povinnosti pěstounů nebo osob v evidenci: Poskytnutí trvalé či dočasné pomoci při zajištění osobní péče, tato pomoc spočívá především v zajištění krátkodobé péče: o Pokud je osoba, která o dítě pečuje nebo je v evidenci, uznána dočasně práce neschopnou, anebo pokud ošetřuje osobu blízkou. o Jestliţe se narodí dítě o Jestliţe vyřizuje nezbytné osobní záleţitosti o A také při úmrtí osoby blízké Jestliţe pěstoun pečuje o dítě, které dosáhlo alespoň věku 2 let má právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, avšak v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. 11

16 Pěstoun má také právo alespoň jednou za 6 měsíců na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Pěstoun má rovněţ právo na zajištění nebo zprostředkování bezplatné moţnosti zvyšovat si dovednosti a znalosti s čímţ souvisí také povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Má také právo na pomoc při plnění povinnosti, coţ je udrţování, rozvíjení a prohlubování sounáleţitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, především s rodiči a musí umoţnit dítěti v pěstounské péči styk s rodiči, pokud nestanoví soud jinak. Pěstoun má povinnost umoţnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a musí spolupracovat se zaměstnancem, který je pověřený sledovat vývoj dětí. Další z velmi důleţitých poţadavků, které jsou zmíněny v zákoně je uzavření dohody o výkonu pěstounské péče do 30 dnů ode dne nabytí právní moci, kdy je první dítě svěřeno do pěstounské péče. Pokud dohoda není do této doby uzavřená tak obecní úřad s rozšířenou působnosti, ve kterém má osoba pečující nebo vedená v evidenci zařazená do evidence osob pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností svým rozhodnutím. Dohoda o výkonu pěstounské péče musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče a musí být rovněţ v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován. Při uzavírání dohody se přihlíţí především k zájmům a individuálním potřebám dítěte a také k individuálním potřebám osoby pečující nebo osoby v evidenci, pokud jsou spojeny s výkonem péče o svěřené dítě. Dohodu můţe uzavřít osoba, jeţ nemá trvalý pobyt v obvodu obce s rozšířenou působností buď s krajským úřadem, nebo s pověřenou osobou, avšak pro toto uzavření je nutné mít souhlas pověřeného úřadu obce s rozšířenou působností. Jestliţe pěstoun takto uzavře dohodu o výhonu pěstounské péče, pověřená osoba musí bezodkladně informovat příslušný obecní úřad a musí předloţit opis dohody. Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad, nebo pověřená osoba, která uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče má ze zákona povinnost sledovat naplňování dohody o výkonu pěstounské péče prostřednictvím 12

17 svých zaměstnanců, kteří musí být v osobním styku s osobou pečující nebo s osobou v evidenci a dětmi svěřenými do jejich péče, a to minimálně jednou za 2 měsíce. Zaměstnanec je povinen zpracovat jednou za 6 měsíců zprávu o osobě pečující nebo osobě v evidenci, která nemá trvalý pobyt v obvodu obce. Tuto zprávu předá obecnímu úřadu, v jehoţ obvodu má tato osoba trvalý pobyt. V lednu 2014 nastaly změny v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, které upřesňují, ţe osoba pečující nebo osoba v evidenci uzavírá jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí. Další změnou v zákoně, respektive dodatkem je, ţe pokud jsou oba manţelé pečující či osobami v evidenci tak společně uzavírají jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí. Také se upřesňuje, ţe není brán ohled na skutečnost, zda některé nebo všechny svěřené děti jsou svěřeny do jejich společné péče. Tyto skutečnosti neplatí v případě dětí svěřených do výlučné péče jen jednoho z manţelů, pokud manţelé spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně neţijí a obecní úřad obce s rozšířenou působnosti na ţádost jednoho z manţelů rozhodně, ţe se ke skutečnosti, ţe oba manţelé jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci, nepřihlíţí Doba trvání dohody o výkonu pěstounské péče 47c V zákoně se téţ uvádí doba trvání dohody o výkonu pěstounské péče: Je to doba, po kterou trvá pěstounská péče. Rovněţ platí po doby, kdy bylo dítě svěřeno dočasně do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Toto rozhodnutí o svěření dítěte do péče můţe udělit soud. Dále je uvedeno, ţe tato dohoda platí pro osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, s rozhodnutím krajského úřadu. Dohoda téţ platí pro fyzické osoby, které jsou poručníky, kteří o dítě osobně pečují, anebo v případě, ţe probíhá soudní řízení o ustanovení poručníka dítěte, ke kterému nemá vyţivovací povinnost. V zákoně jsou téţ zmíněny podmínky, za kterých můţe obecní úřad s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče: 13

18 Jedná se o závaţné, opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče. Jestliţe osoba pečující nebo v evidenci opakovaně maří sledování naplňování dohody. Pokud osoba v evidenci odmítne přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez závaţného důvodu. Osoba, která je vedena v evidenci nebo je pečující o dítě můţe vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu. Jestliţe smluvní strana, která vypověděla dohodu o výkonu pěstounské péče, má povinnost o tomto rozhodnutí informovat příslušný obecní úřad, kde má osoba v evidenci či osoba pečující o dítě, trvalý pobyt. Pokud se obecní úřad s rozšířenou působností dozví o vypovězení dohody, musí do 30 dnů vydat rozhodnutí, které upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností. V zákoně je také dáno, ţe výpovědní lhůta skončí nejpozději po uplynutí 30 dnů, ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé straně, ovšem ne dříve, neţ bude uzavřena nová dohoda o výkonu pěstounské péče. Dále se v zákoně uvádí, ţe pokud obecní úřad s rozšířenou působností vydá rozhodnutí, na základě kterého doporučí uzavření dohody o výkonu pěstounské péče do 30 dnů a upraví práva a povinnosti pěstounů, končí výpovědní lhůta dnem nabytí právní moci Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 47d V rámci zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí je téţ vymezen státní příspěvek na výkon sociální péče. Tento příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má nárok obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče do 30 dnů ode dne nabytí právní moci. Výše státního příspěvku činí: ,- za kalendářní rok, pokud dohoda o výkonu pěstounské péče trvala po celý kalendářní rok. 14

19 Jednu dvanáctinu z částky ,-, coţ činí 4 000,- za kaţdý kalendářní měsíc anebo jeho část v průběhu kalendářního roku, v němţ bylo vydáno pravomocné správní rozhodnutí, nebo trvala dohoda o výkonu pěstounské péče. O přiznání státního příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, v jejímţ obvodu má ţadatel přihlášený trvalý pobyt. Aby byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče přiznán, musí ţadatel podat ţádost, na základě které bude Úřad práce rozhodovat o přiznání toho příspěvku. Nedílnou součástí ţádosti musí být: Uveden seznam všech osob, které pečují o dítě nebo jsou v evidenci, se kterými ţadatel uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče nebo pokud opravil jejich práva a povinnosti pravomocným správným rozhodnutím a dobu, na kterou byla tyto práva a povinnosti upraveny. Dále musí ţadatel uvést jméno/jména, příjmení osob/y pečující nebo v evidenci a pokud je to nutné, musí také uvést datum narození, dále také musí uvést adresu trvalého bydliště na území České republiky anebo adresu v cizině. Ţadatel téţ musí předloţit kopii dohody o výkonu pěstounské péče nebo pravomocného správního rozhodnutí. Státní příspěvek o výkonu pěstounské péče se vyplatí do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o jeho přiznání a přiznává se za kalendářní rok. Příjemce, který státní příspěvek na výkon pěstounské péče pobírá, je povinen oznámit krajské pobočce Úřadu práce rozhodné skutečnosti do 15 dnů, které jsou nedílnou součástí pro přiznání tohoto příspěvku, zejména zrušení správního rozhodnutí, ale především ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o změně výše příspěvku nebo jeho pozastavení. Jestliţe krajská pobočka Úřadu práce zjistí, ţe obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba pobíraly státní příspěvek i po skončení dohody o výkonu pěstounské péče nebo i po zrušení správního rozhodnutí, je příjemce povinen vrátit část státního příspěvku za kalendářní měsíce, které následovaly po ukončení dohody anebo zrušení správního rozhodnutí, ale jen tehdy, pokud dohoda nebo správní rozhodnutí trvaly v kalendářním roce po dobu kratší 6 měsíců. Nárok na státní příspěvek lze přiznat zpětně, nejdéle však 15

20 3 měsíce od uzavření dohody nebo od právní moci správního rozhodnutí (zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí) Vzor dohody o výkonu pěstounské péče dle metodiky MPSV Tento vzor je určen především pro osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí, zejména nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace krajů a obcí. Co se týče dohody o výkonu pěstounské péče jako takové tak není jasně dána dohoda, kterou by poskytlo ministerstvo. Tento vzor je určen jen pro inspiraci, nikoli jako závazné pokyny, kterými by se osoby pověřené nebo v evidenci museli řídit. V první části tohoto vzoru dohody o výkonu pěstounské péče jsou uvedeny údaje o osobě pověřené nebo v evidenci, ale také údaje o pěstounovi/pěstounech, kteří tuto dohodu uzavírají. Dále následuje úvodní ustanovení, kde jsou zmíněny děti, které byly svěřené do pěstounské péče právě osobám, které dohodu uzavírají. Zde je také uvedeno, ţe pěstouni souhlasně prohlašují, ţe dohoda byla uzavřena v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte, který vyplynul z případové konference. Ve vzoru je rovněţ uvedeno, jak podávat stíţnosti na klíčového pracovníka, popřípadě zaţádat o změnu klíčového pracovníka. V tomto ustanovení je uvedeno, ţe poskytovatel se s pěstouny dohodl, kdo bude klíčovým pracovníkem, která s pěstouny bude řešit veškeré záleţitosti vyplývající z dohody. Dále se uvádí, ţe po projednání s pěstouny můţe poskytovatel určit nového klíčového pracovníka. Poskytovatel je téţ povinen určit nového klíčového pracovníka v případě, ţe stávající klíčový pracovník je v pracovní neschopnosti déle neţ jeden měsíc, nebo mu byl ukončen pracovní poměr, avšak o těchto okolnostech musí poskytovatel pěstouny bezodkladně vyrozumět. Také je uvedeno, ţe pěstouni byli při podepisování dohody seznámení s podávání stíţností u pověřeného pracovníka. Pěstouni mají také právo podat kdykoliv změnu klíčového pracovníka i bez udání důvodu a to písemně pověřenému pracovníkovi. Poskytovatel této ţádosti musí vyhovět, ledaţe by zaměstnanec vykonávající práci klíčového pracovníka neměl volnou kapacitu přijímat nové klienty. V další části vzoru dohody je uvedena základní časová dostupnost sluţeb. Zde je uvedeno, ţe pěstouni mohou svého klíčového pracovníka kontaktovat v pracovní dny, 16

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 26681471, DIČ: CZ26681471 Tel: 775 579 735, 776 004 289, e-mail: infomatysek@seznam.cz, www.centrummatysek.cz jako osoba pověřená podle

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení:

Tel. č.: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Příloha č. 5 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ dle ust. 68 odst. 2 a 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen Dohoda ) kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více