METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru / Ing. Milan Špatenka / PŘISTUPUJÍCÍ SPOL. ZPRACOVATEL DOKUMENT ČÍSLO [společnost] jméno / kontakt] [číslo] SCHVÁLIL generální ředitel Ing. Jiří Kudrnáč NÁVAZNOST: SM procesu Integrované řízení kvality DS DATUM VYDÁNÍ: NÁHRADA: ÚČINNOST:

2 OBSAH : 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČEL A CÍLE ROZSAH ZÁVAZNOSTI DEFINICE ZAVÁDĚNÝCH POJMŮ LEGENDA ZKRATEK POLITIKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SYSTÉM PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PCB PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ OCHRANA OVZDUŠÍ OCHRANA PŘÍRODY PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel a cíle Smyslem této metodiky (dále jen ME) je stanovení politiky péče o životní prostředí, přehled základních povinností v oblasti ochrany životního prostředí a způsob jejich zabezpečení. Cílem je předcházet poškozování životního prostředí. Tam, kde nelze předejít negativním vlivům činností společnosti na životní prostředí, tyto vlivy minimalizovat. 1.2 Rozsah závaznosti Tento dokument je závazný pro všechny útvary a zaměstnance společnosti ČEZ Distribuce a další sesterské společnosti, které se v SLA smlouvách přihlásí k jejímu dodržování a zařadí metodiku v nezměněné podobě do svých řídících dokumentů. Za její dodržování odpovídají zaměstnanci příslušných společností na všech stupních řízení. 2 DEFINICE ZAVÁDĚNÝCH POJMŮ Dopravce je útvar nebo jiná právnická osoba, která provádí přepravu podle nebo bez přepravní smlouvy Dovoz propuštění látky nebo přípravku do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku. Chemické látky - chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem, včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejich složení nebo ovlivnění její stability (dále jen látky ). Chemické přípravky - směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek (dále jen přípravky ). Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Nakládání s vodami povrchovými nebo podzemními je m.j. jejich odběr, vypouštění odpadních vod povrchových nebo podzemních a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost. Strana 2 (celkem 5)

3 Nakládce je útvar nebo jiná právnická osoba, která nakládá nebezpečné věci do vozidla nebo velkého kontejneru Nebezpečné věci jsou látky a předměty, jejichž přeprava je podle dohody ADR vyloučena, nebo připuštěna pouze za podmínek v ní stanovených Odesílatel je útvar nebo jiná právnická osoba, která sama nebo prostřednictvím dopravce (viz dále) přepravuje nebo chce přepravit nebezpečné věci; pokud je přeprava prováděna na základě smlouvy, odesilatelem je odesilatel uvedený v této smlouvě Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech. Odpadní vody - vody použité v obytných, průmyslových a jiných stavbách a zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Podzemní vody - vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních. Povrchové vody - vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. Provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší (dále jen "provozovatel") právnická osoba nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování Přeprava je přemístění nebezpečných věcí, včetně zastávek nezbytných vzhledem k dopravním podmínkám a včetně všech dob, po které jsou nebezpečné věci uloženy ve vozidlech, cisternách nebo v kontejnerech a které jsou nezbytné vzhledem k provozním podmínkám před, během a po přemístění. Příjemce je útvar nebo jiná právnická osoba uvedená v přepravní smlouvě; jestliže příjemce určí třetí osobu v souladu s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu ADR; pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, podnik či útvar, který přebírá nebezpečné věci po příjezdu, se považuje za příjemce Původce odpadů (dále jen původce ) - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady Regulovanou látkou látka poškozující ozónovou vrstvu Země uvedená v příloze k zákonu o ochraně ovzduší Uvedení na trh každé úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku v České republice jejich výrobcem. Za uvedení na trh se považuje též dovoz látky nebo přípravku. Uživatelem registrované látky provozovatel zařízení, jakož i jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje technickou nebo technologickou jednotku, v níž je zpracovávána nebo produkována látka evidovaná v integrovaném registru znečišťování Vývoz propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo celně schválené určení umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Znečišťování ovzduší - vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času Strana 3 (celkem 5)

4 3 LEGENDA ZKRATEK ADR IRZ ME PCB Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí integrovaný registr znečišťování metodika polychlorované bifenyly 4 POLITIKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Udržovat a zlepšovat zavedený systém řízení ochrany životního prostředí v naší společnosti tak, aby odpovídal mezinárodnímu standardu. 2. Uplatňováním principu prevence znečišťování minimalizovat dopady našich činností na životní prostředí a rovněž minimalizovat rizika ohrožení a znečištění životního prostředí. 3. Dodržovat příslušné právní předpisy na ochranu životního prostředí, které se na naši společnost vztahují. 4. Při plánování, realizaci a provozování staveb a zařízení distribuční soustavy využívat postupy, materiály a technologie šetrné k životnímu prostředí. 5. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků otevřeně informovat veřejnost i zaměstnance o našem přístupu a aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a být nadále otevřenou společností v komunikaci s orgány státní správy a ostatními organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí. 6. Systémem vzdělávání a předávání informací zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí. 5 SYSTÉM PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5.1 Odpadové hospodářství Původce odpadů a každý, kdo s odpady nakládá, je povinen plnit povinnosti dané právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Jedná se zejména o shromažďování odpadů, jejich přepravu, využití, recyklaci a odstraňování. Podrobný postup naplňování povinností je uveden v ME Odpadové hospodářství. 5.2 Vodní hospodářství Každý, kdo nakládá s vodami (povrchovými, podzemními, odpadními) nebo svou činností tyto vody ovlivňuje nebo využívá, je povinen plnit povinnosti dané právními předpisy v oblasti vodního hospodářství. Podrobný postup naplňování povinností v této oblasti je uveden v ME Vodní hospodářství. 5.3 Nakládání s chemickými látkami a PCB Každý, kdo nakládá s chemickými látkami nebo přípravky (balí, označuje, uvádí na trh nebo do oběhu, vyváží, dováží), je povinen plnit povinnosti dané právními předpisy v této oblasti. Podrobný postup naplňování povinností je uveden v ME Nakládání s chemickými látkami a PCB, prevence havárií. 5.4 Přeprava nebezpečných věcí Každý, kdo přepravuje nebezpečné věci (viz definice zaváděných pojmů), nebo se účastní takové přepravy jako odesílatel nebezpečných věcí, jejich nakládce nebo příjemce, je povinen plnit povinnosti dané právními předpisy v oblasti přepravy nebezpečných věcí. Podrobný postup naplňování povinností je uveden v ME Přeprava nebezpečných věcí. Komentář [m1]: Stránka: 2 Komentář [m2]: Stránka: 2 Komentář [m3]: Stránka: 2 Komentář [m4]: Stránka: 2 Strana 4 (celkem 5)

5 5.5 Ochrana ovzduší Každý, kdo provozuje zdroj znečišťování ovzduší nebo nakládá s regulovanými látkami (viz definice zaváděných pojmů), je povinen plnit povinnosti dané právními předpisy v oblasti ochrany ovzduší. Podrobný postup naplňování povinností je uveden v ME Ochrana ovzduší. 5.6 Ochrana přírody Každý, kdo svou činností ovlivňuje okolní přírodu, zejm. z hlediska ochrany živočichů (např. ochrana ptáků), rostlin (kácení, prořezy, herbicidy), při stavební činnosti nebo jako uživatel registrované látky v IRZ (viz definice zaváděných pojmů), je povinen plnit povinnosti dané právními předpisy v oblasti ochrany přírody. Podrobný postup naplňování povinností je uveden v ME Ochrana přírody. Komentář [m5]: Stránka: 2 Komentář [m6]: Stránka: 2 6 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Vydáním této Metodiky nejsou dotčeny další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, ustanovení provozních předpisů a pravidel, technologických a pracovních postupů, ani předpisy vydané formou řídících dokumentů v jednotlivých samostatných společnostech. Znalost předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich dodržování je nedílnou součástí pracovní činnosti každého zaměstnance. 7 PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ Viz příloha č. 1 - Registr právních požadavků. 8 PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Registr právních požadavků Strana 5 (celkem 5)

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více