Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz"

Transkript

1 Horský hotel Lesná najdete na náhorní plošině vrcholové části Krušných hor v nadmořské výšce více než 900 m. Přestože se v jeho těsné blízkosti rozkládaly usedlosti osady Lesná, je dům situován do severní části katastru osady Svahová. Pouze silnice je dělícím prvkem, jejíž linie od sebe odděluje katastry Lesné a Svahové, stejně tak od poloviny 19. století odděluje okresy Most a Chomutov, aby předtím tvořila hranici mezi panstvími Červený Hrádek a Nové Sedlo-Jezeří. Horský hotel Lesná navazuje na více než stoletou tradici v poskytování pohostinských služeb. Původní hostinec s malým hospodářstvím v dlouholetém držení rodiny Krohů byl zván U zeleného lesa, neboť jeho poloha tomu skutečně odpovídala. Během své existence prošel několika stavebními proměnami, aby nabyl dnešní podoby. Poslední rekonstrukce, realizovaná v několika etapách v předchozích letech, značně přispěla k rozšíření nabídky a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Do základní nabídky patří stravování a ubytování. Ve vnitřní části objektu jsou vybaveny dvě restaurace, kuřácká a nekuřácká, pro stávající kapacitu 25 a 60 míst, kterou lze rozšířit o posezení na přilehlé terase. Spolu s dalším posezením pod pergolou, která je samostatně umístěna na volném prostranství v blízkosti hotelu, je zajištěno dalších 35 míst. Rozsah ubytovací kapacity je 43 lůžek ve 14 pokojích. Členěny jsou do 2, 3, a 4 lůžkových pokojů. Z toho 9 pokojů je s vlastním sociálním zařízením, ostatní pokoje mají dobře vybavené společné sociální zařízení. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

2 Johann Christoph Müller ( ): Ladung (Lesná) a okolí na mapě Čech, 1720 K názvu pohoří Česká kotlina upoutávala pozornost kartografů a ostatních příchozích do české země od nepaměti svým nápadným tvarem. Byla vždy vymezena pásem hor obklopujících české území, v jejichž severním cípu vytékala řeka Labe. Název horstev byl původně jednotný. V 9. století nesl název Hircanus Saltus nebo Fergunna, v 11. století se objevuje označení Miriquidi, což značí Tmavý les. Tento název se dočteme v zápise kronikáře a biskupa Thietmara von Mersenburg u roku Od 12. století se pro uskupení horstev užívalo označení Saltus bohemicus nebo německy Böhmischer Wald (Beheimer Wald, Behmerwald, Böhmerwald), v české verzi Český les. K diferenciaci společného názvu došlo teprve během 16. století, kdy severozápadní část hor proslula svým bohatstvím rud a hornictvím. Začalo se jí říkat Erzgebirge. Poprvé se s tímto názvem setkáváme v saské kronice Petra Albina z roku Ve druhé čtvrtině 17. století se můžeme ještě setkat s názvem Míšeňské vrchy, ale již v roce 1669 se opět objevuje jejich německý název Erzgebirge, kterého užil kronikář Christian Lehmann ve své knize popisující hory v míšeňském území. Později vznikl český překlad Rudohoří, který se neujal ani po opakovaných snahách ještě na počátku 20. století. V roce 1847 se poprvé objevila další česká verze, jíž se ustálil dodnes užívaný název Krušné hory, který též vychází z hornické činnosti. Mnohdy je jeho výklad záměnou odvozován od nepříznivých přírodních podmínek.

3 Cesty k osídlení Krušné hory se svými jižními svahy spadajícími příkře do Čech byly dlouhou dobu řídce osídleny. Nevyhovující drsné přírodní podmínky tvořily do velké míry nepřekonatelnou překážku pro zemědělskou kolonizaci ve 12. až 14. století, která pronikala z nížinného prostředí postupně na jejich úpatí do nadmořské výšky kolem 300 m, na příhodnějších místech o něco výše. Ani následná hornická kolonizace výrazně neuspěla. Prospektoři sice postupovali s velkým úsilím proti proudu říček a potoků hlouběji do hor, aby nalezli cínové a jiné ryže, nebo aby odhalili rudní žíly stříbra a barevných kovů, ale až do poloviny 15. století bez výraznějšího úspěchu. Těžební činnost se zatím do té doby nerozvinula v plné šíři, i když nerostné bohatství bylo známé a prokazatelně využívané. Příkladem jsou Krupka, Přísečnice či okolí Klínů. Příhodnější situace byla na saské straně, kde se pohoří pozvolna zvedá ke svým vrcholovým partiím. Zde zemědělská a hornická kolonizace společně pronikly hlouběji do Krušnohoří již ve 2. polovině 12. století, kdy došlo k objevení vydatných stříbrných ložisek ve freiberském revíru a k následnému založení významného báňského města Freiberg. Ještě kolem roku 1100 bylo Krušnohoří ze značné části pokryto hustými lesy, které spolu s geografickou strukturou, vegetací a drsným podnebím ztěžovaly osídlení. Les tvořil částečně přirozený ochranný pás, který pokrýval hory kolem českého království od Šumavy přes Krušné hory po Krkonoše. Jenom po nemnohých cestách se dalo přejít přes hřeben ze Saska do Čech nebo zpět. Tyto přechody se nazývaly zemské brány. Nejstarší cesty přes hory byly také sídelními trasami. Z oblasti Magdeburgu přes Halle am Salle a Lipsko se směřovalo k většině průsmyků, od nich pak na Prahu. Vedle četného obchodního zboží byla na těchto českých stezkách přepravována především sůl, proto se mnohým cestám říká solné stezky. Přes Krušné hory vedlo několik hlavních cest, z nichž se vyčleňovaly četné odbočky či vznikaly propojky. Postupně se formovala dopravní síť, jejímž prostřednictvím se rozšiřoval počet přechodů. Pro oblast chomutovského a mosteckého Krušnohoří byla důležitá trasa z Waldenburgu přes Stollberg, Ehrenfriedersdorf, Wolkenstein a Reitzenhain do Chomutova. Jiná vedla z Chemnitz přes Zschopau, Zöblitz a Rübenau do Jirkova. Od nich východněji vedla česká stezka přes Leisnig, Oederan, Saydu a Purschenstein, Mníšek a Janov do Mostu. S přibývajícím osídlením souviselo také rozšiřování odboček, u kterých hledali obchodníci stále výhodnější přechody. Ještě dnes je dobře patrná cesta z Olbernhau přes Rothenthal, Brandov a Malý Háj jako odbočka z Pfaffrody do Mostu a Chomutova, která patří mezi hodnotné historické relikty. Tuto zemskou bránu střežil tzv. Loupežnický hrad (Raubschloss) u Brandova. Zmínky o hradu nenacházíme v psané listině a neznáme ani jeho jméno. Zůstal však zachován v několika místních pověstech o pokladech a místo dodnes připomíná Loupežnická skála. Teprve novodobý archeologický výzkum potvrdil existenci brandovského hradu. Archeologické nálezy datují jeho vznik do 2. poloviny 13. století a zánik požárem okolo přelomu 13. a 14. století. Vybudován byl na skalnaté ostrožně v blízkosti státní hranice nad soutokem bezejmenného potoka s Načetínským potokem. Šlo o malý hrad, který evidentně nebyl rezidenčním objektem, ale opěrným a strážním bodem, jenž náležel mezi

4 tzv. horské hrádky. Za jeho stavebníka lze považovat krále. Za současného stavu vědomostí nelze charakterizovat jeho stavební podobu, přesto je možné jeho rozsah identifikovat v terénu. Po požáru nebyl hrad obnoven. Tím přechod přes Načetínský potok ztratil význam pro spojení dálkové obchodní cesty. Existenci cesty to neohrozilo, protože byla zapsána jako celní silnice v českých zemských deskách. Používala se pro přepravu obilí ze Žateckého kraje do Saska. Z podhůří stoupala přes Pyšnou do Lesné, aby dále pokračovala přes Malý Háj a Brandov k jinému, zřejmě vhodnějšímu přechodu na Načetínském potoce. Úsek z Pyšné do Lesné byl považován za nejobtížnější. Prudké stoupání bylo velkou překážkou pro cestující obchodníky a formany, protože žádné spřežení nemohlo vytáhnout naložený povoz. Po strmém svahu musel být vynášen náklad na hřbetech zvířat, která se pro tento úsek měnila v soumary. Stejně obtížně zdolávali cestu z Pyšné do Lesné také pěší obchodníci. Funkce udržování a ochrany této cesty přešla zřejmě na hrad Nový Žeberk, který se někdy kolem roku 1330 stal nástupcem nedalekého hradu Starý Žeberk. Starý hrad byl vybudován pravděpodobně již koncem 12. století na vrcholu Žeberku (Seeberg, dnes pod názvem Jezerka), aby strážil na jedné straně rozlehlé území kolem Komořanského jezera, tzv. jezerskou krajinu, na druhé straně krušnohorskou krajinu k hranici s tehdejším míšeňským markrabstvím. Přesný důvod založení nového hradu zatím neznáme, mohl by souviset také s ochranou počínajícího rudného dolování v oblasti pohoří pod Medvědí skálou. Oba Žeberky ve 14. století vlastnili páni z Bergova. Jak potvrzuje kupní smlouva z roku 1383, byly oba hrady i s náležejícím zbožím prodány Otou z Bergova novému majiteli Těmovi z Koldic. Páni z Koldic často Nový Žeberk zastavovali. Roku 1437 držel panství Žeberk Vít ze Nový Žeberk u Pyšné ve skice celkové situace hradu na Zámeckém vrchu podle rozložení nalezených architektonických článků v terénu a hmotová rekonstrukce hradu s dominantou výstavného paláce.

5 Celkový pohled na rozložení zástavby obce Pyšná v nadmořské výšce kolem 655 m n. m. na snímku z prvních desetiletí 20. století. Těmito místy vedla středověká obchodní cesta, která přispěla k posunutí hranice osídlení do vyšších poloh na svazích české části Krušnohoří. Šumburka a kolem roku 1454 je koupil Albert z Konipas, majitel červenohrádeckého panství. Nový Žeberk i se svými zbytky náleží mezi hrady s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou, které představovaly velmi úsporný typ šlechtického hradu již od druhé poloviny 13. století a užívaly se i v první polovině 14. století. Opevnění hradu nebylo nikdy v plném rozsahu dokončeno a hrad ztratil význam. Zda hrad ještě existoval a v jakém stavu byl při prodeji Albertu z Konipas v polovině 15. století, písemné prameny neprozrazují. Zanikl však nejpozději po roce Je to již doba, kdy mezitím vznikla řada nových cest, které zejména v období husitských válek nesloužily pouze obchodním účelům. O výhodnost obchodních cest mezi sebou zápasili držitelé jednotlivých panství, jejichž územím cesty procházely. Dnes nám nedostavěná podoba hradu, především jeho vnějšího opevnění, dává možnost nahlédnout do postupu těchto prací. Jejich přerušení a zánik hradu můžeme nejspíše spojovat s bouřlivými událostmi husitských válek. S Novým Žeberkem je spojena také geologická záhada, kterou je kuriózní výskyt úlomků až balvanů miocénních sladkovodních vápenců s měkkýší faunou u Pyšné, tedy vysoko v Krušných horách v nadmořské výšce 650 až 660 m. Prvně se o nich zmiňují geologové v letech 1891 a Dokonce odtud bylo odvezeno 500 kg vápence do Národního muzea v Praze k posouzení. V roce 1995

6 Záběr převzatý z barevného skleněného diapozitivu z přelomu 19. a 20. století prozrazuje původní stav a polohu první sakrální stavby v Lesné. Její stavební ráz, uplatnění krytiny z dřevěného šindele a začlenění do prostoru svědčí o souladu s okolní lidovou architekturou krušnohorských zemědělských usedlostí. Návrh řešení výstavby nového objektu zvonice v Lesné je ukázkou ze zpracované projektové dokumentace, která vychází z historických podkladů. Uplatnění zvonic v podobném provedení stavby dokládá jiná dobová dokumentace také v okolních obcích, například v Mikulovicích nebo ve Svahové.

7 Prostý horský hřbitov v Lesné sloužil svému účelu do zrušení počátkem 60. let 20. století, na snímku kolem roku Počátky zřízení hřbitova sahají do roku 1590, kdy pro tyto účely bylo vymezeno ohrazené místo a obyvatelům Lesné dáno povolení k jeho užívání. Dodnes zachován objekt bývalé márnice s využitím ke zcela jiným účelům. Na snímku z doby kolem roku 1900 za hřbitovem v pozadí u lesa hospodářské stavení čp. 22. zde nalezl kolektiv geologů dokonce neoválené kusy a balvany křídových biodetritických vápenců. Právě výskyt křídových vápenců přivedl kolektiv ke spojitosti vápenců s budováním Nového Žeberku, jehož zřícenina stojí asi 200 m jižně od výskytu exotických balvanů. Podle litologické povahy pocházejí křídové vápence nejspíše od Kučlína na Bílinsku, vzdáleného cca 22 km. Společně s nálezem kusů křídových sedimentů v prostoru Komořanského jezera, kde se též vápence nevyskytovaly, je zvýšena pravděpodobnost domněnky o původu podobného materiálu u Pyšné a motivuje zároveň původ komořanského výskytu. Oba výskyty leží totiž na spojnici Pyšné s Kučlínem, tedy s územím historických těžeben křídových slinických vápenců na Bílinsku. Výskyt nedaleko hradu tvořil zřejmě zásobu materiálu nespotřebovanou při stavbě a výskyt v areálu Komořanského jezera mohl být svědectvím o kolizi dopravního prostředku při transportu materiálu na stavbu novožeberského hradu. Střípky z historie dolování Střední část Krušných hor, v níž leží oblast Hory Svaté Kateřiny, byla vždy pokládána za území chudé na rudy. Výjimku tvořil zejména Kateřinský revír. Zdejší polymetalické ložisko mědi a stří-

8 Vodní mapa Lesné z roku 1824 má širší vypovídací hodnotu pro historii osady. Jsou z ní čitelné údaje o počtu i rozložení domů s katastry pozemků. Dokládá stabilizaci obce do podoby, která koresponduje s ostatními dochovanými materiály předchozího i následného období. V souladu s terénem je umístění hřbitova a zvonice, jejíž počátky existence se tímto posouvají hlouběji do minulosti, než přiznává obrazová dokumentace. V jejich blízkosti je praporkem označen objekt, který upozorňuje na polohu prvního hostince. Pozdější usedlost pod bývalým čp. 27 si i následně uchovala stavebně větší hmotovou dispozici, proto byla místními obyvateli do poloviny 20. století nazývána Schenk. Posledním objektem v dolní části mapy je vyznačena tzv. lobkovická hájovna.

9 bra, doprovázené ještě cínem a olovem, je zřejmě vázáno na intruzi variských granitů se známým mnohofázovým zrudněním. V Hoře Svaté Kateřiny sídlil horní úřad, který vznikl pravděpodobně brzy po založení města v roce 1528, protože první doklad o jeho činnosti je datován k roku Náleželo k němu území ohraničené zemskou hranicí a od ní lokalitami Kalek, Boleboř, Jirkov, Kundratice, Jezeří, Černice, Klíny, Osek, Hrad Osek, Dlouhá Louka, Fláje a Český Jiřetín. Vedle jmenovaných lokalit ležela uvnitř vymezené oblasti další horní díla v Gabrielině Huti, Brandově, Hoře Svaté Kateřiny, Malém Háji, Lesné, Pyšné, Červeném Hrádku a Nové Vsi v Horách. V rozmezí let je v Horní knize Hory Svaté Kateřiny zaneseno celkem 511 propůjček. Naproti tomu v následujícím období se setkáváme pouze s 58 propůjčkami, což dokládá markantní snížení spojené s úpadkem těžby. V letech registruje Horní kniha pouze pět propůjček, což vyjadřuje vysokou míru koncentrovanosti těžby a zřejmě i skutečnost, že všechny případy nejsou do Horní knihy již zaznamenávány. V oblasti Hory Svaté Kateřiny se těžila hlavně měď a stříbro. Vyplývá to nejen ze zpráv, které se nám dochovaly z počátku 20. let 17. století, ale též z 18. století. Oba kovy se těžily bezprostředně v blízkosti města, stříbro hlavně na východním svahu Městského vrchu, měď na jeho severozápadní straně. Důležitou oblastí byl též Sobolí vrch jižně od Hory Svaté Kateřiny a sousední Uhlířský vrch, kde se těžila jak měď, tak stříbro. Z dochované horní knihy Hory Svaté Kateřiny vyplývá, že v roce 1560 existovaly alespoň na krátkou dobu v blízkosti města i zlaté ryže. Je jich zde zaznamenáno celkem dvacet, a to v povodí Lesního potoka, tekoucího severním směrem od Malého Háje a vlévajícího se do Kateřinského potoka jižně od města. Rozkládaly se v blízkosti Uhlířského a Sobolího vrchu. Uvedené archivní prameny tak zcela přesvědčivě dokládají, že se zde zlato rýžovalo, i když jen po krátkou dobu a v omezené míře. Podobně se těžil zlatý kyz v blízkosti Brandova. Prameny též dokládají u Hory Svaté Kateřiny železo i kamenec, avšak již v místech poměrně vzdálených, železnou rudu blíže Brandova, kamenečné břidlice u Jirkova a Černic. Je jistou anomálií, že se v oblasti Hory Svaté Kateřiny setkáváme jen s malým výskytem cínu, kde představoval pouze okrajovou záležitost, přestože je jinak charakteristický pro Krušné hory. Rovněž v prostoru mezi Jezeřím a pohořím Medvědí skály se nachází četné propadliny a vyvýšeniny, které připomínají hornická díla. Zda se skutečně jedná o místa starého hornického dolování, nedá se již dnes zcela bezpečně říci. Silně však připomínají staré kutačky, štoly, haldy, výchozy větrných šachtic, průzkumné rozrážky, překopy apod. Hornická činnost v tomto území je připomínána ještě počátkem 19. století, a to doly na stříbro na Červeném potoce mezi vrchy Jedlová a Žeberk. Západněji od tohoto místa, v tzv. Karolinině údolí nedaleko Pyšné, byl otevřen roku 1835 stříbrný důl Jeroným (Sc. Hieronymuszeche), avšak bez většího úspěchu. Přesto byly ještě v 80. letech 20. století znatelné dva výchozy štol v údolí Kundratického potoka. Spolehlivé písemné zprávy o dolování železné rudy na Červené Jámě máme od roku Zápisy byly prováděny v Horní knize s označením Potvrzení starých propůjček, což svědčí o tom, že šlo o staré doly. Uvedená kniha je součástí hlavní Horní knihy, vedené báňským úřadem v Hoře Svaté Kateřiny. V propůjčce, o kterou žádal první uchazeč jako o povolení rudného dolování na Červené Jámě, se hovoří o Rote Fundtgrube in

10 Statistické tabulky zpracované roku 1861 pro soudní okres Hora Svaté Kateřiny doprovázela samostatná mapa pro situační zpřehlednění údajů v terénu. Dodnes je vhodným srovnávacím materiálem k porovnání s následným vývojem horského prostředí ve vymezeném území. der Kunnersdorfer Schlucht (o Červené nálezné jámě v kundratické rokli), která se nacházela západně od vrchu Jedlová, a o Rote Grube (o Červené Jámě). Zápisy o těchto lokalitách pocházejí z 12. dubna 1557, 21. prosince 1557 a 19. ledna 1558, kdy byla propůjčka písemně potvrzena. Z dalších zápisů pak vyplývá, že do konce 16. století se kutalo již na mnohých jiných místech kolem Červené Jámy mezi Jezeřím a Medvědí skálou. První zápis po ukončení třicetileté války byl proveden 12. května V něm se píše, že Červená nálezná jáma s nejbližší horní a dolní mírou, s dědičnou štolou a celou rudní síní v podloží, se zapůjčuje Kašparu Langemu, dřívějšímu důlnímu v saském Seiffenu, a jeho společníkům. Ti o dva roky později prodali propůjčený důl Augustovi Rothovi z Grünthalu, faktorovi saského kurfiřta. Ten vlastnil železárnu v Grünthalu, v Rothenthalu roku 1626 postavil drátovnu a v nově založené vsi Deutschneudorf nechal kolem roku 1632 postavit huť již s vysokou pecí. V roce 1638 si koupil důl v Brandově. Ruda z tohoto dolu mu nestačila pro provoz v obou železárnách, a proto přikoupil ještě Červenou Jámu. Smrt překazila jeho další, na tehdejší dobu velkorysé podnikatelské plány. Rothovi dědici se vzdali Červené Jámy a vrátili právo zpět české královské komoře. Právo získal v roce 1661 známý majitel červenohrádeckého panství Jan Adam Hrzán z Harasova. O výsledcích těžby pánů z Harasova jsou nedostatečně zachovány písemné zprávy. Doly, označené jako červenojamské, ležely sice na území panství Nové Sedlo- Jezeří, které Lobkovicové získali do vlastnictví jako nový majetek po Bílé hoře, ale o jejich využití projevili zájem teprve v roce V zápise o propůjčení práva

11 Stavební plán pro přestavbu vyhořelého obytného domu čp. 2 v Lesné pochází z roku Je jedním z dokladů, že ještě v posledních desetiletích 19. století se ve zdejším prostředí uplatňoval převážně tzv. chlévní typ domu (Wohnstallhaus), který z důvodů nepříznivých přírodních podmínek spojoval pod jednu střechu obytnou část s hospodářskou částí. V horské části východního Krušnohoří se tímto lišila vnitřní dispozice domu od jiných oblastí. Tento plán sloužil jako předloha pro současný model Krušnohorského lidového domu. na dolování hraběti Vilému Ferdinandu Popelovi z Lobkovic na Jezeří se píše o nálezné jámě s dědičnou štolou, nejbližšími pěti horními a dolními mírami a o právu těžit nejen železnou rudu, ale i případné zlato, stříbro, cín a jiné kovy v širokém okolí. Lobkovic plánoval velkorysou těžbu, proto zde zřídil doly většího rozsahu a při nich i osadu. Na Červené Jámě dal postavit ubytovnu s kantinou pro bydlení a zábavu hornické družiny a rodinných příslušníků těchto. Vytěženou rudu začal vozit cestou vedoucí z Červené Jámy nejprve údolím Červeného potoka a dále úbočím Jedláku přes Terezčinu vyhlídku ke zpracování ve Vysoké Peci. Dolování se však asi příliš nevyplácelo nebo rudné bohatství bylo brzy vyčerpáno, neboť obyvatelstvo se postupně stěhovalo do Vysoké pece, kde pokračovalo v dolování. Ubývání svateb a křtů na Červené Jámě

12 Historická budova lobkovické myslivny v Červené Jámě na cestě mezi Mikulovicemi a Lesnou, na snímku z roku Objekt restituován, nebyl však dále využíván. Pro zchátralost stržen koncem 90. let 20. století. V roce 1893 je popisován jako myslivna v malebném lesním temnu s velmi pěknou sbírkou paroží, která stojí u rybníčku oživeném zlatými rybkami. Nepatrné zbytky zdiva a zdobné vzrostlé stromy připomínaly po roce 2000 původní místo, kde po dlouhá desetiletí stála myslivna na bývalém panství Nové Sedlo-Jezeří. můžeme sledovat ve farních matrikách Nového Sedla. Osada zanikla v roce 1710, kdy je o ní v matrikách poslední zmínka. Název Červená Jáma zůstal zachován a místo osady zde byla později postavena myslivna Z historie obcí Pyšná se rozkládá na jižních svazích Krušných hor. Důvod jejího založení lze dnes těžko určit. Název vesnice Stolzenhan byl německého původu a v překladu zname-

13 nal pyšný či nádherný háj. Český název se začal používat od roku První dochovaná zpráva o její existenci je v kupní smlouvě z roku 1383, která se týkala prodeje Starého a Nového Žeberka. Ve výčtu majetku, který Ota z Bergova prodával Těmovi z Koldic, jsou uváděny také poplatky z Pyšné zu Stolzenhain. Koldicové několikráte majetek zastavili, takže i příslušné vesnice včetně Pyšné několikráte změnily držitele. Když kolem roku 1454 panství Žeberk koupil Albert z Konipas, majitel panství Červený Hrádek, zůstala Pyšná u tohoto panství s kratší přestávkou koncem 16. století až do roku 1850, kdy byl zrušen patrimoniální systém. V rámci nového správního uspořádání byla Pyšná několik let samostatnou obcí. Roku 1869 byla však přičleněna k obci Červený Hrádek. Od roku 1900 byla opět obcí. Poklesem počtu obyvatel po druhé světové válce ztratila statut obce, proto byla roku 1955 připojena k Boleboři a roku 1976 převedena k Vysoké Peci. Historie Pyšné je v mnohém spojena s krušnohorským dolováním v přímých či nepřímých souvislostech. Ve druhé polovině 16. století je Pyšná uváděna v jirkovské horní knize, kdy ručil také touto vesnicí Kryštof z Karlovic, majitel červenohrádeckého panství, za nezaplacený dluh na provozu kamenečného dolu v Jirkově. Po smrti Karlovice nemohli ani dědicové splatit věřitelům závazky, proto roku 1582 prodali vesnice Pyšnou a Drmaly Bohuslavu Felixovi z Lobkovic a na Hasištejně. Okolnosti vedly k tomu, že Pyšná byla kolem roku 1600 opět v majetku Červeného Hrádku. Snaha majitelů panství získávat finanční prostředky z důlních provozů vedla k tomu, že v prostoru Pyšné a severozápadně od Podhůří byly např. v 18. století otvírány doly, kde se těžily železné rudy ze žil, avšak v malých rozměrech, které zpracovávaly železárny ve Vysoké Peci. U Pyšné bylo dobýváno také ložisko magnetitu ve skarnu četnými šachtami a štolami. Ještě roku 1856 byla zmáhána jedna ze štol, zvaná Požehnání boží, k průzkumnému otevření stařin. Ložisko se zdálo nadějné, ale klesající provoz železáren nedával dostatečný podnět k jeho nákladnému otevření. V 18. století již úroveň rudného dolování nezajišťovala dostatečnou obživu, proto obyvatelé postupně hledali jiné zdroje. V Pyšné se obyvatelé 22 usedlostí snažili uživit alespoň chovem dobytka a obděláváním políček, na nichž se snažili pěstovat žito, oves a ječmen. Řemesla zastupoval jeden tesař a mlynář, který měl mlýn o jednom kole o nestálé vodě. Během 19. století obyvatelé pracovali nejen v zemědělství, ale vzrostl také význam chovu dobytka. Velký podíl na obživě měl les, kde se těžilo měkké dřevo pro zpracování v papírenském průmyslu a na palivo. Bukové dřevo se dopravovalo do vnitrozemí pro potřeby kolářů. V zimě si někteří obyvatelé přivydělávali zhotovováním dřevěných hraček a užitných předmětů. Na tehdejší dobu známá výroba soustružených dřevěných hraček byla provozována v údolí potoka Lužec, kde byl přeměněn na velkou soustružnickou dílnu bývalý mlýn zv. Aumühle. V roce 1869 žili v Pyšné 224 obyvatelé ve 34 domech. Od roku 1880 do 30. let 20. století počet obyvatel kolísavě klesal, protože docházelo k jeho odlivu do podhorské oblasti. Příhodnější pracovní příležitosti v rozvíjejícím se hnědouhelném průmyslu umožňovaly pro příchozí obyvatele z horské oblasti lepší sociální a životní podmínky. Svahová se rozkládá ve vrcholové části Krušných hor, kde jsou bohatá prameniště a podstatnou plochu katastru tvoří lesy. Od roku 1960 je částí obce Boleboř. Dříve nesla německý název Neuhaus. Český

14 Zástavba Pyšné kolem školy a kapličky v období mezi světovými válkami, kdy měla obec celkem 37 domů a počet obyvatel dosáhl výše 177 obyvatel. Okolní vrchy poměrně dobře chrání obec, takže nemá ve své nadmořské výšce drsné klima. Stráně východně od sídelní části spadají strmě do údolí Kundratického potoka, západně pak do údolí Nivského potoka, zvaného Lužec. název byl odvozen z polohy vesnice a začal se užívat od konce roku O vzniku Svahové se nedochovaly žádné zprávy. Pravděpodobně ji po roce 1554 založil Kryštof z Karlovic na svém červenohrádeckém panství, když v tomtéž roce zřídil kamencovnu a otevřel kamencový důl sv. Kryštof v Jirkově. Pro vysokou spotřebu palivového dříví při hutním provozu si opatřil pomocí úředních výměrů potřebné dříví tak, že ke kamencové huti byly přivtěleny dvě lesní parcely o dostatečné výměře. Podle dalšího ustanovení tohoto výměru měl majitel dolu právo používat k dopravě dříví až před huť tekoucích vod řeky Bíliny, Nivského potoka a sousedních rybníků. V místech horního toku Nivského potoka byla založena osada lesních dělníků pracujících pro kamencovnu s německým názvem Neuhaus. První doložená zpráva o osadě Neuhaus u Boleboře je z roku Když pak Karlovic roku 1577 prodal téměř celé panství svému nevlastnímu synovi Augustu z Gersdorfu, ponechal si pro sebe kamencovou huť, důl s právem těžby, určité pozemky a také osadu Neuhaus. Zdejší lesní území bylo součástí deskového statku Sv. Kryštof, které již po smrti Karlovice patřilo počátkem 17. století Georgu Meinlovi. Od něj jej koupilo podle písemné smlouvy město Jirkov. O tři roky později následovalo převedení dolu Sv. Kryštof se vším příslušenstvím na město Jirkov. Během třicetileté války ve Svahová zřejmě vylidnila, protože je uváděna teprve

15 Situační plán obce Pyšná s vymezením pozemkového majetku i s vyznačením okolních vrchů v období před rokem 1938 je dodnes vhodným podkladem pro současnou orientaci v terénu. Patří k podkladovým srovnávacím materiálům zejména po změně zástavby obce v posledních desetiletích. roku 1787 v Schallerově topografii Čech, kde osadě připisuje 18 domů patřících k panství Červený Hrádek, jehož majitelem byl Jindřich z Rothenhanu. Po jeho smrti zdědila panství dcera Gabriela, která byla provdána za hraběte Jiřího Buquoye. Byl to vysoce vzdělaný muž, který podporoval rozvoj průmyslu. Mimo jiné se zaměřil také na výrobu skla a otevřel na panství několik skláren. Jedna z nich pod jménem Georghütte (Jiřího huť) stávala v letech na západním okraji Svahové. Vyrábělo se v ní tabulové, zelené a kvalitní draselnovápenaté sklo. K pohonu sloužil dřevěný parní stroj, který zkonstruoval Buquoy. Když sklárna roku 1819 vyhořela, nebyla již obnovena. U Svahové se také na žíle v malé míře dobývala železná ruda, která byla dodávána do železáren ve Vysoké Peci. Obyvatelé se mohli jen omezeně věnovat zemědělství, protože zde byla neproduktivní půda. Na malých hospodářstvích se pěstoval oves a brambory, obhospodařovaly se louky pro senoseč, pastviny sloužily k chovu dobytka. Obyvatelé se více zabývali dřevorubectvím a dopravou dřeva do města, k tomu si přivydělávali hračkářskou výrobou. Rozvojem turistiky od konce 19. století osada ožila četnými výletníky a zájemci o lyžařský sport. S rozvojem rudného dolování na panství Červený Hrádek je spojeno zakládání nových vsí v okolí Hory Svaté Kateřiny. Majitel Šebestián z Veitmíle brzy po jejím povýšení na horní městečko v roce 1528 zakládá i hornický Brandov. Spolu s ním

16 Řadová zástavba patrovými horskými chalupami u kapličky v obci Svahová, která leží v nadmořské výšce 795 m. Snímek z 20. let 20. století dokládá, že i v této horské poloze byla obdělávána pole pro pěstování brambor, lnu a ovsa. byl založen zároveň Malý Háj. Obě tyto vesnice jsou doloženy archivním materiálem již roku Šebestián z Veitmíle nabyl po Červeném Hrádku v roce 1537 také mostecký hrad s veškerým zbožím, které k němu náleželo. Důležitou součástí tohoto majetku byly rozsáhlý pomezní les zv. Království (Königsreich), který se táhl podél levého břehu Svídnického potoka. Záhy po získání mosteckého hradu dal Šebestián mýtit v tomto lese na východ od Hory Svaté Kateřiny až ke Klínům. Z Mníšku, kde byla již v roce 1425 celnice mosteckého hradu, k níž náležel i dvůr, se postupně stávala ves. Doložená je hamfeštem Jana z Veitmíle, který jej datoval rokem Jan, který seděl na mosteckém hradě a byl synem Šebestiána z Veitmíle, určil tímto jméno vsi a výši daně, kterou byli osadníci povinni platit. Ve vsi bylo tehdy 17 gruntů. Téměř současně s Mníškem byla přiznána existence i Nové Vsi v Horách. Neomylně to dokládá hamfešt Anny a Magdaleny z Veitmíle z roku Obě majitelky, sestry Jana a dcery Šebestiána, v něm stanovily výši daní držitelům všech 48 usedlostí, které v této době ves měla. Zároveň určily, aby se nová osada jmenovala Rottendorf. Báňská kolonizace Krušnohoří, která v průběhu první poloviny 16. století vstoupila do své vrcholné fáze, neustávala ani ve druhé polovině téhož století. Na kolonizační úsilí Šebestiána z Veitmíle navázali také noví majitelé červenohrádeckého panství, páni z Karlovic. Rudolf z Karlovic, který držel panství v letech 1580 až 1582, založil hornickou obec

17 V katastru Svahové nad údolím Lužce stával velký Sporthotel, který vyhořel. V současné době je v obci Svahová Horský hotel Svahová. Rudolfce a zároveň i Zelený Důl. Jejich jména se objevují v archivních dokladech již roku V sousedství zboží mosteckého hradu a červenohrádeckého panství vznikly další dvě obce. V rozmezí let 1577 až 1586 zakládá Mikula Fictum z Ekštetu ves Mikulovice. Doložena je až v roce 1599, kdy byla sepsána listina u příležitosti koupě Mikulovic Jiříkem Hochhauzerem z Hochhauzeru, který držel hrad Hausberg nedaleko Černic. V roce 1578 koupil část panství Červený Hrádek Mikuláš Lang z Langenhartu. Ten na svém pozemku jihozápadně od Nové Vsi v Horách založil roku 1590 rovněž novou ves s názvem Langendorf. Sepsaná listina je nejstarším dokladem existence Lesné. K roku 1549 je Malý Háj uváděn jako malay heychen. Než se ustálil německý název Kleinhan, setkáváme se v historických pramenech s jeho několika tvary, které v sobě odrážejí obměnu druhé části vycházející z dialektu. Historický vývoj Malého Háje byl vždy spojován s Rudolicemi. Traduje se, že mezi první osadníky obou lokalit patřili uhlíři, kteří sem byli pozváni z německého Vestfálska, aby osídlili zdejších lesy. Přestože toto podání nelze podložit, souvisí to s faktem, že zpracování rud v okolních hutích se zhruba do poloviny 19. století neobešlo bez velké spotřeby dřevěného uhlí a tím i bez uhlířského řemesla. Ještě statistické tabulky v roce 1861 vykazují vysoká výrobní čísla u obcí ležících na hřebenech Krušných hor. Například pro Rudolice v Horách se uvádí krychlových stop. Na častá páleniště,

18 Na samém okraji lesa západně od kostela v Malém Háji stál typický krušnohorský dům, jeden z prvních obytných stavení v obci s čp. 2. Ve 20. letech jej získali němečtí sociální demokraté pro rozmanité turistické a sportovní činnosti svého spolku Naturfreunde (Přátelé přírody) a dostal název Zeidlerhütte (Zeidlerova chata). která prozrazovala uhlířská pracoviště, bylo možno narazit ve zdejších lesích ještě před první světovou válkou. Přesnější představu o životě obyvatel obcí Malý Háj a Rudolice nacházíme v Berní rule z roku 1654, která je po skončení třicetileté války prvním uceleným soupisem usedlostí v jednotlivých vsích a městech. Záznamy u obou vsí potvrzují jejich značené poškození válečnými útrapami. K Malému Háji je připsáno 14 chalupníků, z jejichž usedlostí jsou 4 pusté a jedna vyhořelá. K Rudolicím jsou připsáni 23 chalupníci, z jejichž usedlostí je 10 pustých. V Malém Háji byl jeden forman a v Rudolicích jeden mlynář s mlýnem na mouku o jednom kole. Závěrečné shrnutí vypovídá o mnohém. U Malého Háje je poznamenáno stavení špatné, rolí neužitečné vovesné, luk na mále, pastev po lesích dosti, z dobytka a dříví dělání svou nejlepší živnost mají, leží blízko hranic míšeňských, 1 ½ míle od Jirkova. U Rudolic obdobná poznámka, že tato ves má stavení špatné, rolí špatné vršité, luk na mále, položení mezi vlhkými horami a lesy, živnost jich nejlepší dřívím děláním. Této charakteristice odpovídal stav horského zemědělství i v následujících dvou stoletích. Drsné životní podmínky hlavně v zimních obdobích byly překážkou i ve společenském životě, jehož součástí byla pravidelná návštěva kostela. Pro tyto obce byl ještě v 18.

19 Kostel v Malém Háji byl postaven koncem 18. století na táhlém hřebeni v 850 m n. m. a je zasvěcen Nejsvětější Trojici. V jeho těsné blízkosti byla v téže době ke starší budově školy přistavěna fara. Kostel je dodnes významným krajinotvorným prvkem a zároveň orientačním bodem pro široké okolí. Záběr areálu kostela z doby kolem roku 1900 se v mnohém neliší od dnešního pohledu. Pouze krátce po první světové válce byl u kostela zřízen dodnes funkční hřbitov, který nahradil v roce 1932 zrušený starý hřbitov v Rudolicích. Ze záběru ubyla škola, jenž byla zbourána v první polovině 60. let 20. století. století nejbližší kostel v Hoře Svaté Kateřiny. K postavení kostela v Malém Háji došlo na popud císaře Josefa II. po roce 1766, když cestoval po Krušných horách. V tomto roce se při své cestě zastavil také v Malém Háji, kde jej shromáždění obyvatelného Malého Háje, Rudolic a Lesné požádali o zřízení školy v místě, protože pro nepřízeň počasí v zimních měsících nebylo možné navštěvovat školu v Hoře Svaté Kateřiny. Císař přislíbil nejen zřízení školy, ale také kostela. V roce 1767 byla dokončena stavba budovy školy, kde v přízemí byl byt pro učitele a v první patře učebna. Malohájská škola stála ve výšce 850 m n. m. Byla nejvýše položenou školou v mosteckém okrese, proto se jí přezdívalo vysoká škola. K ní byly přiškoleny děti z Malého Háje, Rudolic a Lesné. Přípravné práce pro stavbu kostela byly zastaveny vzniklou válkou o rakouské dědictví. Kostel byl postaven teprve během let 1789 až Vnitřní zařízení kostela si Malohájští přivezli z kláštera v Lounech, který tam zrušil císař Josef II. Podle opisu císařského nařízení bylo výslovně určeno, co má být vydáno pro kostel v Malém Háji. K nejkrásnějšímu vybavení patří hlavní oltář, který je vynikající uměleckou řezbářskou prací. Hlavní oltářní obraz tvoří vyobrazení Nejsvětější Trojice. Architektura oltáře je zdobena bíle štafírovanými dřevěnými

20 Pohled na Lesnou v době senoseče zachycuje celkové rozložení hospodářských usedlostí ve 30. letech 20. století, kdy se pro obec v roce 1934 uvádí 30 popisných čísel. Obývaných bylo pouze 18 domů s počtem 74 obyvatel, ostatní objekty předtím vyhořely nebo byly zbořeny. plastikami Čtrnácti pomocníků, které jsou rozmístěny kolem hlavního obrazu. Kvalitní uměleckou prací je kazatelna se čtyřmi obrazy evangelistů. Z dovezeného zařízení doplňují interiér kostela také varhany, zpovědnice a šest umělecky zpracovaných lavic. Ke škole byla přistavěna budova pro lokálního kaplana, pozdější fara. Přifařeny byly obce Malý Háj, Rudolice a Lesná. V polovině 19. století měly vsi Malý Háj 27 domů s 204 obyvateli a Rudolice 60 domů s 336 obyvateli. Živili se zemědělstvím, zejména pěstováním brambor, lnu a ovsa. Dostatečně rostoucí traviny na lukách byly vhodné pro chov dobytka. Mnozí z obyvatel byli dřevorubci, uhlíři, výrobci šindelů a přadláci lnu. Ve druhé polovině 19. století se i v tomto prostředí ujala hračkářská výroba, jejíž hlavním centrem byla Hora Svaté Kateřiny, jejíž části byly Malý Háj a Rudolice, což se nezměnilo dodnes. Počátky Lesné jsou spojeny s původním názvem Langendorf. Ten pochází z doby, kdy Mikuláš Lang z Langenhardtu nechal na svém majetku vykácet les mezi Pyšnou a Malým Hájem v nadmořské výšce kolem 911 metrů a založil ves o 6 gruntech. Podle sepsaného hamfeštu patřila ke každému domu na malohájské cestě plocha o 3 provazcích na šířku a délku, na Lesenské pláni (Hübladung) další plocha o stejných rozměrech, které i s novými domky byly přiděleny pro každého z osedlých. Potvrzeno bylo, že to mají i pro své dědi-

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2005 3 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

Problematika jednodílných hradů v Čechách

Problematika jednodílných hradů v Čechách Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Problematika jednodílných hradů v Čechách Jan Mašek Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM MATURITNÍ PRÁCE Naučná stezka Obříství a okolí JIŘINA ANTOŠOVÁ 4.A 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou maturitní práci zpracovala samostatně

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Město, region a velké průmyslové zóny

Město, region a velké průmyslové zóny Město, region a velké průmyslové zóny seminář auúp ostrava 8. 9. října 2009 Foto Magistrát města Ostravy Strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR MINISTERST

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH

TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH TECHNICKÉ PAMÁTKY V KRKONOŠÍCH 1 Rozhledna Štěpánka Stavba nejstarší a nejznámější rozhledny na pomezí Krkonoš a Jizerských hor byla zahájena již před více než 160 lety Obec: Kořenov Lokalita: Příchovice

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města Obsah Úvod... 2 1. Identifikace řešeného území... 3 2. Základní charakteristika města... 4 3. Historie... 6 4. Analýza stávajícího stavu... 11 4.1 Obyvatelstvo, domácnosti, bydlení... 11 4.1.1 Obyvatelstvo...11

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

ABRI, S. R. O. MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD LÁZEŇSKÁ 114 TĚŠOVICE 1 356 05 SOKOLOV 357 41 KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ POČET STRAN: 92

ABRI, S. R. O. MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD LÁZEŇSKÁ 114 TĚŠOVICE 1 356 05 SOKOLOV 357 41 KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ POČET STRAN: 92 INTEGROVANÁ ROZVOJOVÁ STRATEGIE SVAZKU OBCÍ MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD ZPRACOVATEL:: ABRI, S. R. O. TĚŠOVICE 1 356 05 SOKOLOV POČET STRAN: 92 ZADAVATEL:: MIKROREGION SOKOLOV - VÝCHOD LÁZEŇSKÁ 114 357

Více

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí zdarma Krkonošská sezona ZDARMA Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Pěšky, na kole i cyklobusem... pěknou přírodou s dobrou náladou Navštivte

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES 2012 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Linecká stezka. Pavel Fencl. O. s. Rozkvět zahrady jižních Čech místní akční skupina, Lhenice

Linecká stezka. Pavel Fencl. O. s. Rozkvět zahrady jižních Čech místní akční skupina, Lhenice Pavel Fencl Linecká stezka Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření:

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Trvalý rozvoj Středního Povltaví

Trvalý rozvoj Středního Povltaví Kovářov 63, 398 55 Kovářov IČO: 26998807 tel: 724 180 830, 725 552 287 mas-sp@seznam.cz, www.masstrednipovltavi.cz Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Povltaví

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

Strategický plán rozvoje města Klecany

Strategický plán rozvoje města Klecany Obsah 1. Analytická část...3 1.1 Metodický úvod... 3 1.2 Základní charakteristiky... 3 1.3 Historie... 5 1.4 Přírodní podmínky... 7 1.5 Životní prostředí... 9 1.6 Vybavenost... 10 1.7 Ekonomika... 11 1.8

Více