Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horský hotel Lesná. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz"

Transkript

1 Horský hotel Lesná najdete na náhorní plošině vrcholové části Krušných hor v nadmořské výšce více než 900 m. Přestože se v jeho těsné blízkosti rozkládaly usedlosti osady Lesná, je dům situován do severní části katastru osady Svahová. Pouze silnice je dělícím prvkem, jejíž linie od sebe odděluje katastry Lesné a Svahové, stejně tak od poloviny 19. století odděluje okresy Most a Chomutov, aby předtím tvořila hranici mezi panstvími Červený Hrádek a Nové Sedlo-Jezeří. Horský hotel Lesná navazuje na více než stoletou tradici v poskytování pohostinských služeb. Původní hostinec s malým hospodářstvím v dlouholetém držení rodiny Krohů byl zván U zeleného lesa, neboť jeho poloha tomu skutečně odpovídala. Během své existence prošel několika stavebními proměnami, aby nabyl dnešní podoby. Poslední rekonstrukce, realizovaná v několika etapách v předchozích letech, značně přispěla k rozšíření nabídky a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Do základní nabídky patří stravování a ubytování. Ve vnitřní části objektu jsou vybaveny dvě restaurace, kuřácká a nekuřácká, pro stávající kapacitu 25 a 60 míst, kterou lze rozšířit o posezení na přilehlé terase. Spolu s dalším posezením pod pergolou, která je samostatně umístěna na volném prostranství v blízkosti hotelu, je zajištěno dalších 35 míst. Rozsah ubytovací kapacity je 43 lůžek ve 14 pokojích. Členěny jsou do 2, 3, a 4 lůžkových pokojů. Z toho 9 pokojů je s vlastním sociálním zařízením, ostatní pokoje mají dobře vybavené společné sociální zařízení. Bližší informace na www. horskyhotellesna.cz

2 Johann Christoph Müller ( ): Ladung (Lesná) a okolí na mapě Čech, 1720 K názvu pohoří Česká kotlina upoutávala pozornost kartografů a ostatních příchozích do české země od nepaměti svým nápadným tvarem. Byla vždy vymezena pásem hor obklopujících české území, v jejichž severním cípu vytékala řeka Labe. Název horstev byl původně jednotný. V 9. století nesl název Hircanus Saltus nebo Fergunna, v 11. století se objevuje označení Miriquidi, což značí Tmavý les. Tento název se dočteme v zápise kronikáře a biskupa Thietmara von Mersenburg u roku Od 12. století se pro uskupení horstev užívalo označení Saltus bohemicus nebo německy Böhmischer Wald (Beheimer Wald, Behmerwald, Böhmerwald), v české verzi Český les. K diferenciaci společného názvu došlo teprve během 16. století, kdy severozápadní část hor proslula svým bohatstvím rud a hornictvím. Začalo se jí říkat Erzgebirge. Poprvé se s tímto názvem setkáváme v saské kronice Petra Albina z roku Ve druhé čtvrtině 17. století se můžeme ještě setkat s názvem Míšeňské vrchy, ale již v roce 1669 se opět objevuje jejich německý název Erzgebirge, kterého užil kronikář Christian Lehmann ve své knize popisující hory v míšeňském území. Později vznikl český překlad Rudohoří, který se neujal ani po opakovaných snahách ještě na počátku 20. století. V roce 1847 se poprvé objevila další česká verze, jíž se ustálil dodnes užívaný název Krušné hory, který též vychází z hornické činnosti. Mnohdy je jeho výklad záměnou odvozován od nepříznivých přírodních podmínek.

3 Cesty k osídlení Krušné hory se svými jižními svahy spadajícími příkře do Čech byly dlouhou dobu řídce osídleny. Nevyhovující drsné přírodní podmínky tvořily do velké míry nepřekonatelnou překážku pro zemědělskou kolonizaci ve 12. až 14. století, která pronikala z nížinného prostředí postupně na jejich úpatí do nadmořské výšky kolem 300 m, na příhodnějších místech o něco výše. Ani následná hornická kolonizace výrazně neuspěla. Prospektoři sice postupovali s velkým úsilím proti proudu říček a potoků hlouběji do hor, aby nalezli cínové a jiné ryže, nebo aby odhalili rudní žíly stříbra a barevných kovů, ale až do poloviny 15. století bez výraznějšího úspěchu. Těžební činnost se zatím do té doby nerozvinula v plné šíři, i když nerostné bohatství bylo známé a prokazatelně využívané. Příkladem jsou Krupka, Přísečnice či okolí Klínů. Příhodnější situace byla na saské straně, kde se pohoří pozvolna zvedá ke svým vrcholovým partiím. Zde zemědělská a hornická kolonizace společně pronikly hlouběji do Krušnohoří již ve 2. polovině 12. století, kdy došlo k objevení vydatných stříbrných ložisek ve freiberském revíru a k následnému založení významného báňského města Freiberg. Ještě kolem roku 1100 bylo Krušnohoří ze značné části pokryto hustými lesy, které spolu s geografickou strukturou, vegetací a drsným podnebím ztěžovaly osídlení. Les tvořil částečně přirozený ochranný pás, který pokrýval hory kolem českého království od Šumavy přes Krušné hory po Krkonoše. Jenom po nemnohých cestách se dalo přejít přes hřeben ze Saska do Čech nebo zpět. Tyto přechody se nazývaly zemské brány. Nejstarší cesty přes hory byly také sídelními trasami. Z oblasti Magdeburgu přes Halle am Salle a Lipsko se směřovalo k většině průsmyků, od nich pak na Prahu. Vedle četného obchodního zboží byla na těchto českých stezkách přepravována především sůl, proto se mnohým cestám říká solné stezky. Přes Krušné hory vedlo několik hlavních cest, z nichž se vyčleňovaly četné odbočky či vznikaly propojky. Postupně se formovala dopravní síť, jejímž prostřednictvím se rozšiřoval počet přechodů. Pro oblast chomutovského a mosteckého Krušnohoří byla důležitá trasa z Waldenburgu přes Stollberg, Ehrenfriedersdorf, Wolkenstein a Reitzenhain do Chomutova. Jiná vedla z Chemnitz přes Zschopau, Zöblitz a Rübenau do Jirkova. Od nich východněji vedla česká stezka přes Leisnig, Oederan, Saydu a Purschenstein, Mníšek a Janov do Mostu. S přibývajícím osídlením souviselo také rozšiřování odboček, u kterých hledali obchodníci stále výhodnější přechody. Ještě dnes je dobře patrná cesta z Olbernhau přes Rothenthal, Brandov a Malý Háj jako odbočka z Pfaffrody do Mostu a Chomutova, která patří mezi hodnotné historické relikty. Tuto zemskou bránu střežil tzv. Loupežnický hrad (Raubschloss) u Brandova. Zmínky o hradu nenacházíme v psané listině a neznáme ani jeho jméno. Zůstal však zachován v několika místních pověstech o pokladech a místo dodnes připomíná Loupežnická skála. Teprve novodobý archeologický výzkum potvrdil existenci brandovského hradu. Archeologické nálezy datují jeho vznik do 2. poloviny 13. století a zánik požárem okolo přelomu 13. a 14. století. Vybudován byl na skalnaté ostrožně v blízkosti státní hranice nad soutokem bezejmenného potoka s Načetínským potokem. Šlo o malý hrad, který evidentně nebyl rezidenčním objektem, ale opěrným a strážním bodem, jenž náležel mezi

4 tzv. horské hrádky. Za jeho stavebníka lze považovat krále. Za současného stavu vědomostí nelze charakterizovat jeho stavební podobu, přesto je možné jeho rozsah identifikovat v terénu. Po požáru nebyl hrad obnoven. Tím přechod přes Načetínský potok ztratil význam pro spojení dálkové obchodní cesty. Existenci cesty to neohrozilo, protože byla zapsána jako celní silnice v českých zemských deskách. Používala se pro přepravu obilí ze Žateckého kraje do Saska. Z podhůří stoupala přes Pyšnou do Lesné, aby dále pokračovala přes Malý Háj a Brandov k jinému, zřejmě vhodnějšímu přechodu na Načetínském potoce. Úsek z Pyšné do Lesné byl považován za nejobtížnější. Prudké stoupání bylo velkou překážkou pro cestující obchodníky a formany, protože žádné spřežení nemohlo vytáhnout naložený povoz. Po strmém svahu musel být vynášen náklad na hřbetech zvířat, která se pro tento úsek měnila v soumary. Stejně obtížně zdolávali cestu z Pyšné do Lesné také pěší obchodníci. Funkce udržování a ochrany této cesty přešla zřejmě na hrad Nový Žeberk, který se někdy kolem roku 1330 stal nástupcem nedalekého hradu Starý Žeberk. Starý hrad byl vybudován pravděpodobně již koncem 12. století na vrcholu Žeberku (Seeberg, dnes pod názvem Jezerka), aby strážil na jedné straně rozlehlé území kolem Komořanského jezera, tzv. jezerskou krajinu, na druhé straně krušnohorskou krajinu k hranici s tehdejším míšeňským markrabstvím. Přesný důvod založení nového hradu zatím neznáme, mohl by souviset také s ochranou počínajícího rudného dolování v oblasti pohoří pod Medvědí skálou. Oba Žeberky ve 14. století vlastnili páni z Bergova. Jak potvrzuje kupní smlouva z roku 1383, byly oba hrady i s náležejícím zbožím prodány Otou z Bergova novému majiteli Těmovi z Koldic. Páni z Koldic často Nový Žeberk zastavovali. Roku 1437 držel panství Žeberk Vít ze Nový Žeberk u Pyšné ve skice celkové situace hradu na Zámeckém vrchu podle rozložení nalezených architektonických článků v terénu a hmotová rekonstrukce hradu s dominantou výstavného paláce.

5 Celkový pohled na rozložení zástavby obce Pyšná v nadmořské výšce kolem 655 m n. m. na snímku z prvních desetiletí 20. století. Těmito místy vedla středověká obchodní cesta, která přispěla k posunutí hranice osídlení do vyšších poloh na svazích české části Krušnohoří. Šumburka a kolem roku 1454 je koupil Albert z Konipas, majitel červenohrádeckého panství. Nový Žeberk i se svými zbytky náleží mezi hrady s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou, které představovaly velmi úsporný typ šlechtického hradu již od druhé poloviny 13. století a užívaly se i v první polovině 14. století. Opevnění hradu nebylo nikdy v plném rozsahu dokončeno a hrad ztratil význam. Zda hrad ještě existoval a v jakém stavu byl při prodeji Albertu z Konipas v polovině 15. století, písemné prameny neprozrazují. Zanikl však nejpozději po roce Je to již doba, kdy mezitím vznikla řada nových cest, které zejména v období husitských válek nesloužily pouze obchodním účelům. O výhodnost obchodních cest mezi sebou zápasili držitelé jednotlivých panství, jejichž územím cesty procházely. Dnes nám nedostavěná podoba hradu, především jeho vnějšího opevnění, dává možnost nahlédnout do postupu těchto prací. Jejich přerušení a zánik hradu můžeme nejspíše spojovat s bouřlivými událostmi husitských válek. S Novým Žeberkem je spojena také geologická záhada, kterou je kuriózní výskyt úlomků až balvanů miocénních sladkovodních vápenců s měkkýší faunou u Pyšné, tedy vysoko v Krušných horách v nadmořské výšce 650 až 660 m. Prvně se o nich zmiňují geologové v letech 1891 a Dokonce odtud bylo odvezeno 500 kg vápence do Národního muzea v Praze k posouzení. V roce 1995

6 Záběr převzatý z barevného skleněného diapozitivu z přelomu 19. a 20. století prozrazuje původní stav a polohu první sakrální stavby v Lesné. Její stavební ráz, uplatnění krytiny z dřevěného šindele a začlenění do prostoru svědčí o souladu s okolní lidovou architekturou krušnohorských zemědělských usedlostí. Návrh řešení výstavby nového objektu zvonice v Lesné je ukázkou ze zpracované projektové dokumentace, která vychází z historických podkladů. Uplatnění zvonic v podobném provedení stavby dokládá jiná dobová dokumentace také v okolních obcích, například v Mikulovicích nebo ve Svahové.

7 Prostý horský hřbitov v Lesné sloužil svému účelu do zrušení počátkem 60. let 20. století, na snímku kolem roku Počátky zřízení hřbitova sahají do roku 1590, kdy pro tyto účely bylo vymezeno ohrazené místo a obyvatelům Lesné dáno povolení k jeho užívání. Dodnes zachován objekt bývalé márnice s využitím ke zcela jiným účelům. Na snímku z doby kolem roku 1900 za hřbitovem v pozadí u lesa hospodářské stavení čp. 22. zde nalezl kolektiv geologů dokonce neoválené kusy a balvany křídových biodetritických vápenců. Právě výskyt křídových vápenců přivedl kolektiv ke spojitosti vápenců s budováním Nového Žeberku, jehož zřícenina stojí asi 200 m jižně od výskytu exotických balvanů. Podle litologické povahy pocházejí křídové vápence nejspíše od Kučlína na Bílinsku, vzdáleného cca 22 km. Společně s nálezem kusů křídových sedimentů v prostoru Komořanského jezera, kde se též vápence nevyskytovaly, je zvýšena pravděpodobnost domněnky o původu podobného materiálu u Pyšné a motivuje zároveň původ komořanského výskytu. Oba výskyty leží totiž na spojnici Pyšné s Kučlínem, tedy s územím historických těžeben křídových slinických vápenců na Bílinsku. Výskyt nedaleko hradu tvořil zřejmě zásobu materiálu nespotřebovanou při stavbě a výskyt v areálu Komořanského jezera mohl být svědectvím o kolizi dopravního prostředku při transportu materiálu na stavbu novožeberského hradu. Střípky z historie dolování Střední část Krušných hor, v níž leží oblast Hory Svaté Kateřiny, byla vždy pokládána za území chudé na rudy. Výjimku tvořil zejména Kateřinský revír. Zdejší polymetalické ložisko mědi a stří-

8 Vodní mapa Lesné z roku 1824 má širší vypovídací hodnotu pro historii osady. Jsou z ní čitelné údaje o počtu i rozložení domů s katastry pozemků. Dokládá stabilizaci obce do podoby, která koresponduje s ostatními dochovanými materiály předchozího i následného období. V souladu s terénem je umístění hřbitova a zvonice, jejíž počátky existence se tímto posouvají hlouběji do minulosti, než přiznává obrazová dokumentace. V jejich blízkosti je praporkem označen objekt, který upozorňuje na polohu prvního hostince. Pozdější usedlost pod bývalým čp. 27 si i následně uchovala stavebně větší hmotovou dispozici, proto byla místními obyvateli do poloviny 20. století nazývána Schenk. Posledním objektem v dolní části mapy je vyznačena tzv. lobkovická hájovna.

9 bra, doprovázené ještě cínem a olovem, je zřejmě vázáno na intruzi variských granitů se známým mnohofázovým zrudněním. V Hoře Svaté Kateřiny sídlil horní úřad, který vznikl pravděpodobně brzy po založení města v roce 1528, protože první doklad o jeho činnosti je datován k roku Náleželo k němu území ohraničené zemskou hranicí a od ní lokalitami Kalek, Boleboř, Jirkov, Kundratice, Jezeří, Černice, Klíny, Osek, Hrad Osek, Dlouhá Louka, Fláje a Český Jiřetín. Vedle jmenovaných lokalit ležela uvnitř vymezené oblasti další horní díla v Gabrielině Huti, Brandově, Hoře Svaté Kateřiny, Malém Háji, Lesné, Pyšné, Červeném Hrádku a Nové Vsi v Horách. V rozmezí let je v Horní knize Hory Svaté Kateřiny zaneseno celkem 511 propůjček. Naproti tomu v následujícím období se setkáváme pouze s 58 propůjčkami, což dokládá markantní snížení spojené s úpadkem těžby. V letech registruje Horní kniha pouze pět propůjček, což vyjadřuje vysokou míru koncentrovanosti těžby a zřejmě i skutečnost, že všechny případy nejsou do Horní knihy již zaznamenávány. V oblasti Hory Svaté Kateřiny se těžila hlavně měď a stříbro. Vyplývá to nejen ze zpráv, které se nám dochovaly z počátku 20. let 17. století, ale též z 18. století. Oba kovy se těžily bezprostředně v blízkosti města, stříbro hlavně na východním svahu Městského vrchu, měď na jeho severozápadní straně. Důležitou oblastí byl též Sobolí vrch jižně od Hory Svaté Kateřiny a sousední Uhlířský vrch, kde se těžila jak měď, tak stříbro. Z dochované horní knihy Hory Svaté Kateřiny vyplývá, že v roce 1560 existovaly alespoň na krátkou dobu v blízkosti města i zlaté ryže. Je jich zde zaznamenáno celkem dvacet, a to v povodí Lesního potoka, tekoucího severním směrem od Malého Háje a vlévajícího se do Kateřinského potoka jižně od města. Rozkládaly se v blízkosti Uhlířského a Sobolího vrchu. Uvedené archivní prameny tak zcela přesvědčivě dokládají, že se zde zlato rýžovalo, i když jen po krátkou dobu a v omezené míře. Podobně se těžil zlatý kyz v blízkosti Brandova. Prameny též dokládají u Hory Svaté Kateřiny železo i kamenec, avšak již v místech poměrně vzdálených, železnou rudu blíže Brandova, kamenečné břidlice u Jirkova a Černic. Je jistou anomálií, že se v oblasti Hory Svaté Kateřiny setkáváme jen s malým výskytem cínu, kde představoval pouze okrajovou záležitost, přestože je jinak charakteristický pro Krušné hory. Rovněž v prostoru mezi Jezeřím a pohořím Medvědí skály se nachází četné propadliny a vyvýšeniny, které připomínají hornická díla. Zda se skutečně jedná o místa starého hornického dolování, nedá se již dnes zcela bezpečně říci. Silně však připomínají staré kutačky, štoly, haldy, výchozy větrných šachtic, průzkumné rozrážky, překopy apod. Hornická činnost v tomto území je připomínána ještě počátkem 19. století, a to doly na stříbro na Červeném potoce mezi vrchy Jedlová a Žeberk. Západněji od tohoto místa, v tzv. Karolinině údolí nedaleko Pyšné, byl otevřen roku 1835 stříbrný důl Jeroným (Sc. Hieronymuszeche), avšak bez většího úspěchu. Přesto byly ještě v 80. letech 20. století znatelné dva výchozy štol v údolí Kundratického potoka. Spolehlivé písemné zprávy o dolování železné rudy na Červené Jámě máme od roku Zápisy byly prováděny v Horní knize s označením Potvrzení starých propůjček, což svědčí o tom, že šlo o staré doly. Uvedená kniha je součástí hlavní Horní knihy, vedené báňským úřadem v Hoře Svaté Kateřiny. V propůjčce, o kterou žádal první uchazeč jako o povolení rudného dolování na Červené Jámě, se hovoří o Rote Fundtgrube in

10 Statistické tabulky zpracované roku 1861 pro soudní okres Hora Svaté Kateřiny doprovázela samostatná mapa pro situační zpřehlednění údajů v terénu. Dodnes je vhodným srovnávacím materiálem k porovnání s následným vývojem horského prostředí ve vymezeném území. der Kunnersdorfer Schlucht (o Červené nálezné jámě v kundratické rokli), která se nacházela západně od vrchu Jedlová, a o Rote Grube (o Červené Jámě). Zápisy o těchto lokalitách pocházejí z 12. dubna 1557, 21. prosince 1557 a 19. ledna 1558, kdy byla propůjčka písemně potvrzena. Z dalších zápisů pak vyplývá, že do konce 16. století se kutalo již na mnohých jiných místech kolem Červené Jámy mezi Jezeřím a Medvědí skálou. První zápis po ukončení třicetileté války byl proveden 12. května V něm se píše, že Červená nálezná jáma s nejbližší horní a dolní mírou, s dědičnou štolou a celou rudní síní v podloží, se zapůjčuje Kašparu Langemu, dřívějšímu důlnímu v saském Seiffenu, a jeho společníkům. Ti o dva roky později prodali propůjčený důl Augustovi Rothovi z Grünthalu, faktorovi saského kurfiřta. Ten vlastnil železárnu v Grünthalu, v Rothenthalu roku 1626 postavil drátovnu a v nově založené vsi Deutschneudorf nechal kolem roku 1632 postavit huť již s vysokou pecí. V roce 1638 si koupil důl v Brandově. Ruda z tohoto dolu mu nestačila pro provoz v obou železárnách, a proto přikoupil ještě Červenou Jámu. Smrt překazila jeho další, na tehdejší dobu velkorysé podnikatelské plány. Rothovi dědici se vzdali Červené Jámy a vrátili právo zpět české královské komoře. Právo získal v roce 1661 známý majitel červenohrádeckého panství Jan Adam Hrzán z Harasova. O výsledcích těžby pánů z Harasova jsou nedostatečně zachovány písemné zprávy. Doly, označené jako červenojamské, ležely sice na území panství Nové Sedlo- Jezeří, které Lobkovicové získali do vlastnictví jako nový majetek po Bílé hoře, ale o jejich využití projevili zájem teprve v roce V zápise o propůjčení práva

11 Stavební plán pro přestavbu vyhořelého obytného domu čp. 2 v Lesné pochází z roku Je jedním z dokladů, že ještě v posledních desetiletích 19. století se ve zdejším prostředí uplatňoval převážně tzv. chlévní typ domu (Wohnstallhaus), který z důvodů nepříznivých přírodních podmínek spojoval pod jednu střechu obytnou část s hospodářskou částí. V horské části východního Krušnohoří se tímto lišila vnitřní dispozice domu od jiných oblastí. Tento plán sloužil jako předloha pro současný model Krušnohorského lidového domu. na dolování hraběti Vilému Ferdinandu Popelovi z Lobkovic na Jezeří se píše o nálezné jámě s dědičnou štolou, nejbližšími pěti horními a dolními mírami a o právu těžit nejen železnou rudu, ale i případné zlato, stříbro, cín a jiné kovy v širokém okolí. Lobkovic plánoval velkorysou těžbu, proto zde zřídil doly většího rozsahu a při nich i osadu. Na Červené Jámě dal postavit ubytovnu s kantinou pro bydlení a zábavu hornické družiny a rodinných příslušníků těchto. Vytěženou rudu začal vozit cestou vedoucí z Červené Jámy nejprve údolím Červeného potoka a dále úbočím Jedláku přes Terezčinu vyhlídku ke zpracování ve Vysoké Peci. Dolování se však asi příliš nevyplácelo nebo rudné bohatství bylo brzy vyčerpáno, neboť obyvatelstvo se postupně stěhovalo do Vysoké pece, kde pokračovalo v dolování. Ubývání svateb a křtů na Červené Jámě

12 Historická budova lobkovické myslivny v Červené Jámě na cestě mezi Mikulovicemi a Lesnou, na snímku z roku Objekt restituován, nebyl však dále využíván. Pro zchátralost stržen koncem 90. let 20. století. V roce 1893 je popisován jako myslivna v malebném lesním temnu s velmi pěknou sbírkou paroží, která stojí u rybníčku oživeném zlatými rybkami. Nepatrné zbytky zdiva a zdobné vzrostlé stromy připomínaly po roce 2000 původní místo, kde po dlouhá desetiletí stála myslivna na bývalém panství Nové Sedlo-Jezeří. můžeme sledovat ve farních matrikách Nového Sedla. Osada zanikla v roce 1710, kdy je o ní v matrikách poslední zmínka. Název Červená Jáma zůstal zachován a místo osady zde byla později postavena myslivna Z historie obcí Pyšná se rozkládá na jižních svazích Krušných hor. Důvod jejího založení lze dnes těžko určit. Název vesnice Stolzenhan byl německého původu a v překladu zname-

13 nal pyšný či nádherný háj. Český název se začal používat od roku První dochovaná zpráva o její existenci je v kupní smlouvě z roku 1383, která se týkala prodeje Starého a Nového Žeberka. Ve výčtu majetku, který Ota z Bergova prodával Těmovi z Koldic, jsou uváděny také poplatky z Pyšné zu Stolzenhain. Koldicové několikráte majetek zastavili, takže i příslušné vesnice včetně Pyšné několikráte změnily držitele. Když kolem roku 1454 panství Žeberk koupil Albert z Konipas, majitel panství Červený Hrádek, zůstala Pyšná u tohoto panství s kratší přestávkou koncem 16. století až do roku 1850, kdy byl zrušen patrimoniální systém. V rámci nového správního uspořádání byla Pyšná několik let samostatnou obcí. Roku 1869 byla však přičleněna k obci Červený Hrádek. Od roku 1900 byla opět obcí. Poklesem počtu obyvatel po druhé světové válce ztratila statut obce, proto byla roku 1955 připojena k Boleboři a roku 1976 převedena k Vysoké Peci. Historie Pyšné je v mnohém spojena s krušnohorským dolováním v přímých či nepřímých souvislostech. Ve druhé polovině 16. století je Pyšná uváděna v jirkovské horní knize, kdy ručil také touto vesnicí Kryštof z Karlovic, majitel červenohrádeckého panství, za nezaplacený dluh na provozu kamenečného dolu v Jirkově. Po smrti Karlovice nemohli ani dědicové splatit věřitelům závazky, proto roku 1582 prodali vesnice Pyšnou a Drmaly Bohuslavu Felixovi z Lobkovic a na Hasištejně. Okolnosti vedly k tomu, že Pyšná byla kolem roku 1600 opět v majetku Červeného Hrádku. Snaha majitelů panství získávat finanční prostředky z důlních provozů vedla k tomu, že v prostoru Pyšné a severozápadně od Podhůří byly např. v 18. století otvírány doly, kde se těžily železné rudy ze žil, avšak v malých rozměrech, které zpracovávaly železárny ve Vysoké Peci. U Pyšné bylo dobýváno také ložisko magnetitu ve skarnu četnými šachtami a štolami. Ještě roku 1856 byla zmáhána jedna ze štol, zvaná Požehnání boží, k průzkumnému otevření stařin. Ložisko se zdálo nadějné, ale klesající provoz železáren nedával dostatečný podnět k jeho nákladnému otevření. V 18. století již úroveň rudného dolování nezajišťovala dostatečnou obživu, proto obyvatelé postupně hledali jiné zdroje. V Pyšné se obyvatelé 22 usedlostí snažili uživit alespoň chovem dobytka a obděláváním políček, na nichž se snažili pěstovat žito, oves a ječmen. Řemesla zastupoval jeden tesař a mlynář, který měl mlýn o jednom kole o nestálé vodě. Během 19. století obyvatelé pracovali nejen v zemědělství, ale vzrostl také význam chovu dobytka. Velký podíl na obživě měl les, kde se těžilo měkké dřevo pro zpracování v papírenském průmyslu a na palivo. Bukové dřevo se dopravovalo do vnitrozemí pro potřeby kolářů. V zimě si někteří obyvatelé přivydělávali zhotovováním dřevěných hraček a užitných předmětů. Na tehdejší dobu známá výroba soustružených dřevěných hraček byla provozována v údolí potoka Lužec, kde byl přeměněn na velkou soustružnickou dílnu bývalý mlýn zv. Aumühle. V roce 1869 žili v Pyšné 224 obyvatelé ve 34 domech. Od roku 1880 do 30. let 20. století počet obyvatel kolísavě klesal, protože docházelo k jeho odlivu do podhorské oblasti. Příhodnější pracovní příležitosti v rozvíjejícím se hnědouhelném průmyslu umožňovaly pro příchozí obyvatele z horské oblasti lepší sociální a životní podmínky. Svahová se rozkládá ve vrcholové části Krušných hor, kde jsou bohatá prameniště a podstatnou plochu katastru tvoří lesy. Od roku 1960 je částí obce Boleboř. Dříve nesla německý název Neuhaus. Český

14 Zástavba Pyšné kolem školy a kapličky v období mezi světovými válkami, kdy měla obec celkem 37 domů a počet obyvatel dosáhl výše 177 obyvatel. Okolní vrchy poměrně dobře chrání obec, takže nemá ve své nadmořské výšce drsné klima. Stráně východně od sídelní části spadají strmě do údolí Kundratického potoka, západně pak do údolí Nivského potoka, zvaného Lužec. název byl odvozen z polohy vesnice a začal se užívat od konce roku O vzniku Svahové se nedochovaly žádné zprávy. Pravděpodobně ji po roce 1554 založil Kryštof z Karlovic na svém červenohrádeckém panství, když v tomtéž roce zřídil kamencovnu a otevřel kamencový důl sv. Kryštof v Jirkově. Pro vysokou spotřebu palivového dříví při hutním provozu si opatřil pomocí úředních výměrů potřebné dříví tak, že ke kamencové huti byly přivtěleny dvě lesní parcely o dostatečné výměře. Podle dalšího ustanovení tohoto výměru měl majitel dolu právo používat k dopravě dříví až před huť tekoucích vod řeky Bíliny, Nivského potoka a sousedních rybníků. V místech horního toku Nivského potoka byla založena osada lesních dělníků pracujících pro kamencovnu s německým názvem Neuhaus. První doložená zpráva o osadě Neuhaus u Boleboře je z roku Když pak Karlovic roku 1577 prodal téměř celé panství svému nevlastnímu synovi Augustu z Gersdorfu, ponechal si pro sebe kamencovou huť, důl s právem těžby, určité pozemky a také osadu Neuhaus. Zdejší lesní území bylo součástí deskového statku Sv. Kryštof, které již po smrti Karlovice patřilo počátkem 17. století Georgu Meinlovi. Od něj jej koupilo podle písemné smlouvy město Jirkov. O tři roky později následovalo převedení dolu Sv. Kryštof se vším příslušenstvím na město Jirkov. Během třicetileté války ve Svahová zřejmě vylidnila, protože je uváděna teprve

15 Situační plán obce Pyšná s vymezením pozemkového majetku i s vyznačením okolních vrchů v období před rokem 1938 je dodnes vhodným podkladem pro současnou orientaci v terénu. Patří k podkladovým srovnávacím materiálům zejména po změně zástavby obce v posledních desetiletích. roku 1787 v Schallerově topografii Čech, kde osadě připisuje 18 domů patřících k panství Červený Hrádek, jehož majitelem byl Jindřich z Rothenhanu. Po jeho smrti zdědila panství dcera Gabriela, která byla provdána za hraběte Jiřího Buquoye. Byl to vysoce vzdělaný muž, který podporoval rozvoj průmyslu. Mimo jiné se zaměřil také na výrobu skla a otevřel na panství několik skláren. Jedna z nich pod jménem Georghütte (Jiřího huť) stávala v letech na západním okraji Svahové. Vyrábělo se v ní tabulové, zelené a kvalitní draselnovápenaté sklo. K pohonu sloužil dřevěný parní stroj, který zkonstruoval Buquoy. Když sklárna roku 1819 vyhořela, nebyla již obnovena. U Svahové se také na žíle v malé míře dobývala železná ruda, která byla dodávána do železáren ve Vysoké Peci. Obyvatelé se mohli jen omezeně věnovat zemědělství, protože zde byla neproduktivní půda. Na malých hospodářstvích se pěstoval oves a brambory, obhospodařovaly se louky pro senoseč, pastviny sloužily k chovu dobytka. Obyvatelé se více zabývali dřevorubectvím a dopravou dřeva do města, k tomu si přivydělávali hračkářskou výrobou. Rozvojem turistiky od konce 19. století osada ožila četnými výletníky a zájemci o lyžařský sport. S rozvojem rudného dolování na panství Červený Hrádek je spojeno zakládání nových vsí v okolí Hory Svaté Kateřiny. Majitel Šebestián z Veitmíle brzy po jejím povýšení na horní městečko v roce 1528 zakládá i hornický Brandov. Spolu s ním

16 Řadová zástavba patrovými horskými chalupami u kapličky v obci Svahová, která leží v nadmořské výšce 795 m. Snímek z 20. let 20. století dokládá, že i v této horské poloze byla obdělávána pole pro pěstování brambor, lnu a ovsa. byl založen zároveň Malý Háj. Obě tyto vesnice jsou doloženy archivním materiálem již roku Šebestián z Veitmíle nabyl po Červeném Hrádku v roce 1537 také mostecký hrad s veškerým zbožím, které k němu náleželo. Důležitou součástí tohoto majetku byly rozsáhlý pomezní les zv. Království (Königsreich), který se táhl podél levého břehu Svídnického potoka. Záhy po získání mosteckého hradu dal Šebestián mýtit v tomto lese na východ od Hory Svaté Kateřiny až ke Klínům. Z Mníšku, kde byla již v roce 1425 celnice mosteckého hradu, k níž náležel i dvůr, se postupně stávala ves. Doložená je hamfeštem Jana z Veitmíle, který jej datoval rokem Jan, který seděl na mosteckém hradě a byl synem Šebestiána z Veitmíle, určil tímto jméno vsi a výši daně, kterou byli osadníci povinni platit. Ve vsi bylo tehdy 17 gruntů. Téměř současně s Mníškem byla přiznána existence i Nové Vsi v Horách. Neomylně to dokládá hamfešt Anny a Magdaleny z Veitmíle z roku Obě majitelky, sestry Jana a dcery Šebestiána, v něm stanovily výši daní držitelům všech 48 usedlostí, které v této době ves měla. Zároveň určily, aby se nová osada jmenovala Rottendorf. Báňská kolonizace Krušnohoří, která v průběhu první poloviny 16. století vstoupila do své vrcholné fáze, neustávala ani ve druhé polovině téhož století. Na kolonizační úsilí Šebestiána z Veitmíle navázali také noví majitelé červenohrádeckého panství, páni z Karlovic. Rudolf z Karlovic, který držel panství v letech 1580 až 1582, založil hornickou obec

17 V katastru Svahové nad údolím Lužce stával velký Sporthotel, který vyhořel. V současné době je v obci Svahová Horský hotel Svahová. Rudolfce a zároveň i Zelený Důl. Jejich jména se objevují v archivních dokladech již roku V sousedství zboží mosteckého hradu a červenohrádeckého panství vznikly další dvě obce. V rozmezí let 1577 až 1586 zakládá Mikula Fictum z Ekštetu ves Mikulovice. Doložena je až v roce 1599, kdy byla sepsána listina u příležitosti koupě Mikulovic Jiříkem Hochhauzerem z Hochhauzeru, který držel hrad Hausberg nedaleko Černic. V roce 1578 koupil část panství Červený Hrádek Mikuláš Lang z Langenhartu. Ten na svém pozemku jihozápadně od Nové Vsi v Horách založil roku 1590 rovněž novou ves s názvem Langendorf. Sepsaná listina je nejstarším dokladem existence Lesné. K roku 1549 je Malý Háj uváděn jako malay heychen. Než se ustálil německý název Kleinhan, setkáváme se v historických pramenech s jeho několika tvary, které v sobě odrážejí obměnu druhé části vycházející z dialektu. Historický vývoj Malého Háje byl vždy spojován s Rudolicemi. Traduje se, že mezi první osadníky obou lokalit patřili uhlíři, kteří sem byli pozváni z německého Vestfálska, aby osídlili zdejších lesy. Přestože toto podání nelze podložit, souvisí to s faktem, že zpracování rud v okolních hutích se zhruba do poloviny 19. století neobešlo bez velké spotřeby dřevěného uhlí a tím i bez uhlířského řemesla. Ještě statistické tabulky v roce 1861 vykazují vysoká výrobní čísla u obcí ležících na hřebenech Krušných hor. Například pro Rudolice v Horách se uvádí krychlových stop. Na častá páleniště,

18 Na samém okraji lesa západně od kostela v Malém Háji stál typický krušnohorský dům, jeden z prvních obytných stavení v obci s čp. 2. Ve 20. letech jej získali němečtí sociální demokraté pro rozmanité turistické a sportovní činnosti svého spolku Naturfreunde (Přátelé přírody) a dostal název Zeidlerhütte (Zeidlerova chata). která prozrazovala uhlířská pracoviště, bylo možno narazit ve zdejších lesích ještě před první světovou válkou. Přesnější představu o životě obyvatel obcí Malý Háj a Rudolice nacházíme v Berní rule z roku 1654, která je po skončení třicetileté války prvním uceleným soupisem usedlostí v jednotlivých vsích a městech. Záznamy u obou vsí potvrzují jejich značené poškození válečnými útrapami. K Malému Háji je připsáno 14 chalupníků, z jejichž usedlostí jsou 4 pusté a jedna vyhořelá. K Rudolicím jsou připsáni 23 chalupníci, z jejichž usedlostí je 10 pustých. V Malém Háji byl jeden forman a v Rudolicích jeden mlynář s mlýnem na mouku o jednom kole. Závěrečné shrnutí vypovídá o mnohém. U Malého Háje je poznamenáno stavení špatné, rolí neužitečné vovesné, luk na mále, pastev po lesích dosti, z dobytka a dříví dělání svou nejlepší živnost mají, leží blízko hranic míšeňských, 1 ½ míle od Jirkova. U Rudolic obdobná poznámka, že tato ves má stavení špatné, rolí špatné vršité, luk na mále, položení mezi vlhkými horami a lesy, živnost jich nejlepší dřívím děláním. Této charakteristice odpovídal stav horského zemědělství i v následujících dvou stoletích. Drsné životní podmínky hlavně v zimních obdobích byly překážkou i ve společenském životě, jehož součástí byla pravidelná návštěva kostela. Pro tyto obce byl ještě v 18.

19 Kostel v Malém Háji byl postaven koncem 18. století na táhlém hřebeni v 850 m n. m. a je zasvěcen Nejsvětější Trojici. V jeho těsné blízkosti byla v téže době ke starší budově školy přistavěna fara. Kostel je dodnes významným krajinotvorným prvkem a zároveň orientačním bodem pro široké okolí. Záběr areálu kostela z doby kolem roku 1900 se v mnohém neliší od dnešního pohledu. Pouze krátce po první světové válce byl u kostela zřízen dodnes funkční hřbitov, který nahradil v roce 1932 zrušený starý hřbitov v Rudolicích. Ze záběru ubyla škola, jenž byla zbourána v první polovině 60. let 20. století. století nejbližší kostel v Hoře Svaté Kateřiny. K postavení kostela v Malém Háji došlo na popud císaře Josefa II. po roce 1766, když cestoval po Krušných horách. V tomto roce se při své cestě zastavil také v Malém Háji, kde jej shromáždění obyvatelného Malého Háje, Rudolic a Lesné požádali o zřízení školy v místě, protože pro nepřízeň počasí v zimních měsících nebylo možné navštěvovat školu v Hoře Svaté Kateřiny. Císař přislíbil nejen zřízení školy, ale také kostela. V roce 1767 byla dokončena stavba budovy školy, kde v přízemí byl byt pro učitele a v první patře učebna. Malohájská škola stála ve výšce 850 m n. m. Byla nejvýše položenou školou v mosteckém okrese, proto se jí přezdívalo vysoká škola. K ní byly přiškoleny děti z Malého Háje, Rudolic a Lesné. Přípravné práce pro stavbu kostela byly zastaveny vzniklou válkou o rakouské dědictví. Kostel byl postaven teprve během let 1789 až Vnitřní zařízení kostela si Malohájští přivezli z kláštera v Lounech, který tam zrušil císař Josef II. Podle opisu císařského nařízení bylo výslovně určeno, co má být vydáno pro kostel v Malém Háji. K nejkrásnějšímu vybavení patří hlavní oltář, který je vynikající uměleckou řezbářskou prací. Hlavní oltářní obraz tvoří vyobrazení Nejsvětější Trojice. Architektura oltáře je zdobena bíle štafírovanými dřevěnými

20 Pohled na Lesnou v době senoseče zachycuje celkové rozložení hospodářských usedlostí ve 30. letech 20. století, kdy se pro obec v roce 1934 uvádí 30 popisných čísel. Obývaných bylo pouze 18 domů s počtem 74 obyvatel, ostatní objekty předtím vyhořely nebo byly zbořeny. plastikami Čtrnácti pomocníků, které jsou rozmístěny kolem hlavního obrazu. Kvalitní uměleckou prací je kazatelna se čtyřmi obrazy evangelistů. Z dovezeného zařízení doplňují interiér kostela také varhany, zpovědnice a šest umělecky zpracovaných lavic. Ke škole byla přistavěna budova pro lokálního kaplana, pozdější fara. Přifařeny byly obce Malý Háj, Rudolice a Lesná. V polovině 19. století měly vsi Malý Háj 27 domů s 204 obyvateli a Rudolice 60 domů s 336 obyvateli. Živili se zemědělstvím, zejména pěstováním brambor, lnu a ovsa. Dostatečně rostoucí traviny na lukách byly vhodné pro chov dobytka. Mnozí z obyvatel byli dřevorubci, uhlíři, výrobci šindelů a přadláci lnu. Ve druhé polovině 19. století se i v tomto prostředí ujala hračkářská výroba, jejíž hlavním centrem byla Hora Svaté Kateřiny, jejíž části byly Malý Háj a Rudolice, což se nezměnilo dodnes. Počátky Lesné jsou spojeny s původním názvem Langendorf. Ten pochází z doby, kdy Mikuláš Lang z Langenhardtu nechal na svém majetku vykácet les mezi Pyšnou a Malým Hájem v nadmořské výšce kolem 911 metrů a založil ves o 6 gruntech. Podle sepsaného hamfeštu patřila ke každému domu na malohájské cestě plocha o 3 provazcích na šířku a délku, na Lesenské pláni (Hübladung) další plocha o stejných rozměrech, které i s novými domky byly přiděleny pro každého z osedlých. Potvrzeno bylo, že to mají i pro své dědi-

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. - 1 - Vážení a milí přátelé, tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdružení Krušnohorská bílá stopa pro návštěvníky a turisty kvalitní zázemí

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v.

Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v. Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v. Sůl a její význam Zlato lze oželet, avšak bez soli se žít nedá." Cassiodor, Variae, 24 (537-538 př.n.l.) Čím je pro dnešní ekonomiku ropa

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle

Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle Něco z historie.. Pro lidi, které zajímá historická kontinuita míst, bude jistě překvapením, že péče o nemocné, sociálně slabé a staré lidi má v našem městě, podle dochovaných pramenů, poměrně dlouhou

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Průvodce "Bělá, Jeseníky"

Průvodce Bělá, Jeseníky Chata Chata Švýcárna 50 5'56.97"N 17 12'56.21"E Na nejfrekventovanější části hlavní hřebenové trasy Jeseníků, mezi Červenohorským sedlem a nejvyšší horou Moravy - Pradědem, leží na svahu Malého Děda v

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Obec: Okres: Kraj: Orličky Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodej: 980 000,00 CZK / za nemovitost Poznámka k ceně: včetně provize RK,

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ

HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ - 41 - - 42 - HOSÍN ÚZEMÍ PŘÍMĚSTSKÉ ZÁSTAVBY S PŘEVAHOU NÍZKOPODLAŽNÍHO BYDLENÍ Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru obce Hosín z roku 1827 letecký snímek Hosína z

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Nádraží Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Nádraží 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY - 81 - - 82 - PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru Vlkova z roku 1827 Letecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/2012 O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. Objednatel znaleckého posudku: De-Rooy, s.r.o. Stavební 995/7 708 00 Ostrava-Poruba Účel

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

50 8'18.77"N 15 6'25.49"E. GPS poloha:

50 8'18.77N 15 6'25.49E. GPS poloha: Park Poděbradská obora 50 8'18.77"N 15 6'25.49"E Poděbradská obora se nachází na levém břehu řeky Labe, jižně od čtvrti Poděbrad, zvané Polabec a severně od Pražské silnice. Na její východní straně začíná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Krušnohorská bílá stopa, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Krušnohorská bílá stopa, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Krušnohorská bílá stopa, o.s. - 1 - Váţení a milí přátelé, tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdruţení Krušnohorská bílá stopa pro návštěvníky a turisty kvalitní zázemí

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů 1 Pohled na horní město Annaberg-Buchholz a horu Pöhlberg

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více