Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH"

Transkript

1 w Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zprávy z obce, Informace o bezpečnostní situaci v obci, Třídění odpadů se stále vyplácí, Bioplynová stanice v ZD Bohuňovice, Otázky čtenářů, SDH Trusovice, Společenská rubrika, Černá kronika, Fotografie Bohuňovice - historické foto SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ KRUH PŘÁTEL HUDBY (strana 2) (strana 10) ZPRÁVY Z OBCE OTÁZKY - FOTBALOVÝ ODDÍL (strana 3) (strana 10) INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH ZPRÁVA MLADÝCH HASIČÚ SDH TRUSOVICE (strana 6) (strana 11) TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 7) (strana 12) PŘEJMENOVÁNÍ ULIC ČERNÁ KRONIKA (strana 8) (strana 13) ČZS BOHUŇOVICE FOTOGRAFIE (strana 9) (strana 14)

2 2. strana BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 1. ročník, číslo 3/2012 Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Tiskne: Properus, s.r.o. v nákladu 350 ks Toto číslo vychází v Bohuňovicích dne 20. července Vychází 5krát ročně. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 1. září 2012 Odpovědný redaktor, grafika: Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková Bohumíra Coufalová, Mgr. Jana Faltysová, Ing. Jaroslav Müller, Ing. Jiří Petřek, Jitka Smrčková, Vojtěch Smrček, SDH Trusovice. Obecní úřad Bohuňovice 6. května 109, Bohuňovice Tel: Fax.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Slovo redakce - Bohuňovickým občanům odkaz Mojmíra Fryčáka Předposlední květnový den jsem absolvoval státní závěrečné zkoušky. Skvělou náladu po jejich ukončení jsem sdílel s několika přáteli v sousedním Štarnově. V tom nás nečekaně zastihla smutná zpráva o úmrtí Mojmíra Fryčáka. Pro Bohuňovice, a nejen pro ně, to byl nesmírně cenný a významný člověk. Od roku 1998 byl aktivním členem zastupitelstva obce, mandát získal také krátce v tomto volebním období. Byl předsedou TJ Sokol Bohuňovice, kde se zasloužil o významnou modernizaci a rozvoj areálu. Pro naši obec věnoval nespočet hodin času a mnoho úsilí. K této problematice napsal také spoustu článků, jejichž vydání by jistě zaplnilo tento zpravodaj na několik desítek čísel. Posledním veřejně publikovaným příspěvkem Mojmíra Fryčáka byl článek s názvem Bohuňovickým občanům odkaz prezidenta Václava Havla. Na závěr si dovolím alespoň nějaké názory připomenout. Odkaz Mojmíra Fryčáka tu bude i nadále... (Michal Prutyszyn) Mojmír Fryčák k výsledku komunálních voleb v roce Ta rána byla slyšet až tady v bazénu ve Velkých Losinách. Volební výsledek v Bohuňovicích dal průchod emocím a způsobil, že se na několika místech v obci slavilo. Jedním z nich byl jistě i obecní úřad. A myslím, že kdyby v pondělí nebyl úřední den a zaměstnanci OÚ nebyli placeni z veřejných peněz, vyrazili by zcela jistě slavit někam do vinného sklípku. I jejich úleva je pochopitelná. Svým podporovatelům chci potvrdit, že jsem se ve funkci zastupitele vždy snažil hájit tradiční hodnoty našich tří spojených obcí. Tím jsem nabízel alernativu pro v průměru více než třetinu voličů, kteří mě vytrvale po 4 volební období volili. Za tuto podporu a důvěru děkuji. Jinak vzhledem k poměru výsledku voleb v obci a zvolenému nadpisu není co vysvětlovat či obhajovat. Voliči, byť ve stylu není důležité, jak se věci mají, ale jak zvenčí vypadají, si většinou hlasů vybrali, jakou obec dnes chtějí. Vše bylo již řečeno a napsáno. Přeju všem dobrou paměť... Mojmír Fryčák k demokracii v obci...také to není tak dávno, kdy dnes někteří pravicoví komunální politici aktivně působili v lidových milicích, ve výborech lidových kontrol a navštěvo- vali večerní marx leninské univerzity. A protože si ještě dnes nevědí rady s principy demokracie, s oblibou se vracejí k principům používání totalitní moci. Opět jde především o moc a peníze, opět jde především o to, dosáhnout svého za každou cenu. A opět tato moc poslouží především bohatým a kamarádům bez skrupulí. Cena je velká. Tou cenou jsou znásilněná demokracie a morálka. Metody se nezměnily. V případě majoritní moci je třeba neumožnit kontrolu, zavést cenzuru, podat žalobu, zakázat nepohodlné a dosáhnout poslušnosti neposlušných. Nejlépe tím, že jsou předvoláni, ovlivněni, zavázáni, zastrašeni a nebo jim není jinak umožněno vyslovovat svůj názor dle Listiny základních práv a svobod, prostě je potřeba jejich názor i je samé izolovat. Jiný názor než názor vládnoucí garnitury je potlačován a nebrán na vědomí a to i za cenu lží a polopravd, za cenu demagogie a manipulace, často za cenu obav a strachu. Toto může být zejména v komunální politice považováno za zvláště opovrženíhodné... Mojmír Fryčák k územnímu plánu V roce 1990 jsem působil v Collegiu Carolinu ve Spolkové republice Německo. Bylo to vědecké pracoviště zaměřené na historii a novodobé dějiny českých zemí, které sídlilo v Mnichově. Jeho ředitel Profesor Ferdinand Seibt si mě jednou někdy v únoru zavolal a požádal mě, zdali bych mu nepomohl přeložit soukromý dopis, který právě obdržel. Udělal jsem to rád zejména proto, že dole stálo : v Hrádečku Václav Havel. Tato krátká návštěva skončila přednáškou pana profesora o Václavu Havlovi jako bojovníkovi za změnu ústavy Československa a některých zákonů. Zejména těch, které pošlapávají lidská práva. Hovořil o potřebě přímé demokracie, zákonu o referendu a o tom, že duch zákona stojí vždy nad jeho literou. Václav Havel podle těchto zásad vždy žil a také proto jeho laskavý úsměv nebyl nikdy falešný. Když se přenesu o 20 let později do Bohuňovic, musím konstatovat, že jsme ve zkoušce přímé demokracie propadli. Referendum nereferendum, prosazeno 8 hlasy pamatujte si prosím, čí hlasy to byly - schválení územního plánu i s letištěm. Je to pro mě veliké zklamání...

3 3. strana Zprávy z obce Ve zprávách z obce, které pro čtenáře pravidelně sestavuji, nepodávám zpravidla informace o událostech a akcích, které organizují zájmové skupiny či další subjekty, nebo které se v obci stanou bez vůle a zásahu samosprávy. Proto jsou dominantní částí mnou zpracovávaných zpráv z obce závěry z jednání rady obce. Rada obce je výkonným orgánem zastupitelstva obce a společně s pracovníky obecního úřadu realizuje úkoly a potřeby obyvatel obce a další úkoly. Na přehledu toho, co rada obce projednávala a jaké přijala k projednávaným materiálům závěry, je dobře vidět, co se také v obci událo, byť to v mnoha případech není příliš vidět. Od minulého čísla časopisu jednala rada obce pětkrát. V měsíci dubnu 2012 proběhla tři jednání rady a v květnu dvě jednání rady. V dubnu proběhla dvě zasedání ZO č. 12 a 13. Z materiálů, které rada obce projednala a vzala na vědomí či schválila, jsem usnesení seřadil opět podle oblastí, kterých se týkají. Kdo má zájem o úplný výčet všech usnesení, může využít naše obecní www stránky (www.bohunovice.cz), kde jsou všechna usnesení zveřejněna. K investicím a dotacím vzala rada obce na vědomí: - proběhlou kontrolu FÚ na přijatou dotaci ze SROP a MF v r na akci Pilotní projekt mikroregionu Šternbersko datová distribuční síť Bohuňovice - informace SFŽP o provedené konsolidaci projektů v rámci OPŽP Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice rekonstrukce stokové sítě I. etapa, modernizace kalové koncovky ČOV, akceptační číslo , a Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, akceptační číslo , s tím, že obec Bohuňovice vyjadřuje souhlas s uvedenými skutečnostmi - rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje o darování věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Bohuňovice a převzetí čtyř dýchacích přístrojů pro zásahovou jednotku hasičů od Olomouckého kraje za přítomnosti hejtmana kraje - že Obec Štarnov se jako partner projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa zavazuje uhradit skutečný podíl na výdajích projektu na území Obce Štarnov i výdaje na udržitelnosti projektu na území Obce Štarnov K investicím a dotacím rada obce schválila: - uzavření smlouvy o dílo s firmou BM asistent s.r.o. na vypracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu na střední Moravě na cyklostezku z Bohuňovic do Štarnova dle předloženého návrhu - uzavření smlouvy na provedení výběrového řízení na dodávku kompostérů dle nabídky firmy ARS rozvojová agentura s.r.o., později konečné zadání výběrového řízení na dodávku kompostérů, odsouhlasené poskytovatelem dotace, včetně harmonogramu průběhu VŘ - přijetí daru od Olomouckého kraje 4 ks kompletů dýchací techniky pro JSDH Bohuňovice v celkové ceně ,40 Kč a předložené znění darovací smlouvy s Olomouckým krajem na dýchací techniku pro JSDH Bohuňovice v celkové ceně ,40 Kč - prověření možného obsahu žádosti o dotaci do 32. výzvy ROP na Fyzickou revitalizaci území, později záměr projektu pro žádost o dotaci do výzvy z ROP na Fyzickou revitalizaci území obsahující především studii úpravy kolem KD a zázemí na hřišti v Trusovicích - přijetí účelové dotace od Ministerstva vnitra ve výši ,- Kč určené na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky JPO II, na odbornou přípravu a na zásahy - v souvislosti s posunem termínu dokončení akce Modernizace a intenzifikace ČOV uzavření dodatku č. 1 smlouvy na technický dozor v předloženém znění - finanční podíl Obce Bohuňovice v roli investora projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa do výše 30% způsobilých výdajů projektu do předpokládané výše ,- Kč - úhradu udržitelnost projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa v předpokládané výši ,- Kč/ km/rok, to je za 5 let celkem ,- Kč K opravám a údržbě vzala rada obce na vědomí: - tři nabídky od úklidových firem na kompletní úklid Kulturního domu v požadovaném rozsahu K opravám a údržbě rada obce schválila: - úhradu opravy čerpadla na závlahu hřiště dle žádosti oddílu kopané TJ Sokol Bohuňovice - podání žádosti o přesun a opravu poškozené rozvodné skříně NN a VO v ulici Pod Lipami se současným závazkem úhrady nákladů na realizaci - zajištění opravy obou Božích muk dle nabídky pana Jiřího Chodila K obecnímu majetku rada obce vzala na vědomí: - zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k finanční plán CZ Bohuňovice, s.r.o. na rok 2012 K obecnímu majetku rada obce schválila: - nákup tří ks fotopastí dle předložené nabídky - pořízení oddělovacího GP na oddělení pásu zeleně podél nově opravené komunikace III. tř. s cílem zabránit kolizi korun stromů se zemědělskou technikou - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům p.č. 41/3 a 408/1 v k.ú. Bohuňovice v souvislosti se stavbou nového vedení NN - smlouvu s ZD Bohuňovice, s.r.o. o umístění a provedení stavby Rozšíření a rekonstrukce senážního žlabu v předloženém znění - účetní závěrku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za rok 2011 a hospodářský výsledek za r převedení výsledné ztráty společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. roku 2011 ve výši ,18 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. na realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie dle

4 4. strana předložené nabídky, s doplněním dle doporučení rady - smlouvu s T-Mobile Czech Republic a.s. o uzavření budoucí nájemní smlouvy na zařízení umístěné na vrcholu budoucího věžového vodojemu v předloženém znění s doplněním dle doporučení rady - smlouvu č. IV /6 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni umístění vedení NN v souvislosti s připojením budoucího RD paní Šulcové K podnětům a tématu zastupitelstva obce vzala rada obce na vědomí: - zaslané připomínky ing. Ženčici ke konkurzní komisi včetně vysvětlující odpovědi - kritiku zápisu z rady obce č. 32 od pana Bati včetně odpovědi - návrhy p. Bati ze dne k jednacímu řádu zastupitelstva obce s tím, že rada nedoporučuje měnit návrh JŘ, který byl zastupitelům zaslán již a od ostatních zastupitelů již nebyl dále připomínkován K podnětům a tématu zastupitelstva obce rada obce schválila: - plán zimní údržby zpracovaný na základě úkolu ZO z 11. veřejného zasedání ZO - v souladu s usnesením ZO č. 13 ze dne žádost na Magistrát města Olomouce o pořízení územní studie v lokalitě za Marketem Zuzka Rada obce doporučila zastupitelstvu obce: - poskytnout půjčku 60 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení dle žádosti pana Petra Kostky st. - vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k schválit celoroční hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet obce bez výhrad - schválit půjčku z FRB pro žadatelku paní Svatavu Machytkovou., Loděnická 408, ve výši ,- Kč na obnovu požárem zničeného bytu - schválit úhradu úroků poskytnuté půjčky z FRB na obnovu požárem zničeného bytu pro paní Svatavu Machytkovou, Loděnická schválit smlouvu č. UZSVM/ OOL/1766/2012-OOLM o bezúplatném převodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obce v předloženém znění - schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, v předloženém znění V oblasti školství vzala rada obce na vědomí: - že do konkurzního řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice se přihlásilo celkem 7 uchazečů a uchazeček - zápis o průběhu konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice V oblasti školství rada obce schválila: - jmenování komise pro konkurz na ředitele školy ve složení: Bc. Eva Keclíková předsedkyně (za zřizovatele), pan Petr Šimša (za zřizovatele), Mgr. Michal Hlaváček (za Českou školní inspekci), Mgr. Miroslava Utíkalová (za Olomoucký kraj), p. Jiří Jaroš (za Školskou radu), Doc. PhDr. Miloslava Mikulíková, CSs. (za pedagogy školy), RNDr. Anna Dobrovolná (ředitelka obdobné školy) - čerpání prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Bohuňovice na nákup přídavného zařízení k VARI systému ve výši 4 990,- Kč Kromě výše uvedeného rada obce vzala na vědomí: - protokol o provedené kontrole opatření ČIŽP k zalesnění obecních pozemků, které jsou dle evidence katastru nemovitostí lesním pozemkem, později zahájení správního řízení ČIŽP ve věci zalesnění pozemků p.č. 310/6 a 380/1 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že se obec ve lhůtě 10 dní vyjádří k rozhodnutí v souladu se správním řádem - potřebu zrušení OZV č. 6/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroje v souvislosti s novelou zákona o loteriích s tím, že zrušovací vyhláška bude připravena ke schválení pro nejbližší veřejné zasedání ZO - průběh a výsledek veřejné výzvy na obsazení pracovního místa referenta/referentky na OÚ Bohuňovice - návrh dopravního značení objížďky v souvislosti s realizací závor na železničním přejezdu u nádraží a návrhy posunů a doplnění stálého dopravního značení v blízkosti přejezdu Kromě výše uvedeného rada obce schválila: - podání žádosti o organizaci veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci v počtu tří osob - poskytnutí dočasného ubytování v Centru zdraví rodině z Bohuňovic zasažené požárem RD spojeným s úmrtím člena rodiny - příspěvek na nákup knih do místní knihovny ve výši ,- Kč - příspěvek na folklórní akci Matičky Bohuňovice 2012 ve výši 4 370,-Kč (Bohuňovice s Trusovicemi 2 200,- Kč, Moravská Loděnice 2 170,-Kč) dle předložených žádostí a dokladů - příspěvek ve výši 3 000,- Kč formou daru pro Střední školu a Základní školu DC90, s.r.o., která vzdělává žáky se speciálními potřebami, m.j. i jednoho žáka z naší obce - přijetí dotace 6 000,- Kč z Ministerstva Kultury na projekt Knihovna 21. století (K21) na rok provedení internetové aukce na zjištění ceny elektřiny a plynu pro r pro obec a jím zřízené organizace dle nabídky firmy Nákupní společnost, s.r.o. - propagaci obce v příloze Cesty městy v regionálním deníku dle předložené nabídky Jak bylo uvedeno, zastupitelstvo obce jednalo dvakrát. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 12 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k II. Schvaluje 1. Půjčku z FRB v r pro žadatele pana Petra Kostku st., Loděnická 402, ve výši ,- Kč 2. Záměr realizace projektu

5 5. strana Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa společně s Obcí Štarnov na základě předložené smlouvy o partnerství a spolupráci 3. Spolufinancování realizace a udržitelnosti projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa do výše 30% předpokládaných nákladů, což je ,- Kč za předpokladu schválení smlouvy o partnerství a spolupráci a spolufinancování akce zastupitelstvem Obce Štarnov 4. Změnu nájemní smlouvy na prostory školní družiny v Centru zdraví na výši 450,- Kč/m2 pronajaté plochy 5. Obnovení pronájmu Kulturního domu pro prodejce zboží, které nepoškodí Kulturní dům III. Ukládá 1. Starostovi obce přizvat na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce zástupce Policie ČR k debatě o bezpečnosti a prevenci bezpečnosti obce T: nejbližší zasedání ZO Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 13 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Informace zástupce Policie ČR k bezpečností situaci v obci a okolí II. Schvaluje 1. Celoroční hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet obce bez výhrad 2. Cenu obecních pozemků pro podnikatelské účely za Marketem ZUZKA a v bývalé výrobně cementového zboží ve výši 500,- Kč/m2 3. Půjčku z FRB pro žadatelku paní Svatavu Machytkovou., Loděnická 408, ve výši ,- Kč na obnovu požárem zničeného bytu 4. Úhradu úroků poskytnuté půjčky z FRB na obnovu požárem zničeného bytu pro paní Svatavu Machytkovou, Loděnická Smlouvu č. UZSVM/OO- L/1766/2012-OOLM o bezúplatném převodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obce v předloženém znění III. Ukládá 1. Radě obce svolat pracovní schůzku zastupitelů k projednání jednacího řádu O: rada obce T: Radě obce zajistit zpracování územní studie v lokalitě za Marketem Zuzka O: rada obce Krátce se zmíním o aktuálních akcích, které byly v mezidobí ukončeny, nebo stále probíhají. Byla ukončena komunikace III. třídy v Trusovicích. Na té se obec podílela úhradou chodníků a parkovacích zálivů, na veřejném osvětlení a podílem na dešťové kanalizaci v celkovém objemu cca 2.6 mil. Kč. Ostatní je investice Olomouckého kraje. Dle ohlasů veřejnosti je dílo zdařilé, začala běžet záruční doba v trvání 5 let. Největší akce loňského roku, která pokračuje letos - Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod podpořená dotací z Operačního programu životní prostředí, byla stavebně dokončena a ke dni 31. května 2012 předána způsobilá pro zkušební provoz. Zkušební provoz bude zahájen po vydání příslušného rozhodnutí a bude trvat jeden rok. Teprve po něm bude akce zcela dokončena a dílo začne být řádně provozováno. Je však třeba konstatovat, že již v průběhu zkušebního provozu musí čistírna pracovat bezvadně a plnit předepsané parametry na vyčištěnou vodu. Další akce podpořená z Operačního programu životní prostředí se nazývá Likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci Bohuňovice. Jde o nákup kompostérů pro obyvatele, kteří projevili a smluvně potvrdili svůj zájem o kompostér. Hodnocení nabídek je plánováno na 12. června Po výběru dodavatele se budou kompostéry předávat občanům. V současné době běží výběr zhotovitele na rekonstrukci elektrorozvodů v základní škole. Podle výsledku výběrového řízení bude rozhodnuto, jak velkou část celé akce, která dosahuje v rozpočtových nákladech ceny téměř 3 mil. Kč, budeme realizovat o letošních prázdninách. Akci lze rozdělit až na 3 etapy. Čtenářům z řad obyvatel obce jistě neunikly další drobnější akce, které v obci probíhají a které realizuje obec svými prostředky a pracovníky, nebo za pomoci smluvně zajištěných firem a živnostníků. Z výčtu drobných akci si dovolím uvést, že byly zahájeny úpravy zábradlí a lávky u Kulturního domu, SSOK zahájila opravy komunikace III. tř., bylo dokončeno doplňování značení ulic, dokončeno oplocení rybníka, dokončena přislíbená úprava travnaté plochy v ul. 6. května u uličky, vytaženy nepotřebné betonové sloupy kolem chodníku v parku, provedeno odvodnění místní komunikace ve spolupráci s p. Svozilem u jeho RD a opravena kontrolní šachta naproti zbrojnice v Bohuňovicích. V ZUŠ byly opraveny schody a pracuje se na fasádě ze strany sousedního dvora. Průběžně na základě našich výzev realizujeme záruční opravy dříve dokončených akcí. V současné době se rovněž opravuje vandaly poškozené odpočívadlo u cyklostezky na Hlušovice, což je klasický příklad zbytečně vynakládaných veřejných prostředků, které by nebylo třeba vynaložit, pokud by si několik vandalů nevybíjelo svou sílu na cizím majetku. Probíhají však i akce, které nezajišťuje ani neobjednala obec. Příkladem je překládání rozvodů O2 v ulici V Drahách. Obec při této akci pouze vytváří tlak na zhotovitele, aby minimalizoval dopady na obyvatele bydlící v ulici a aby po dokončení díla bylo vše uvedeno do původního stavu. Je poměrně obvyklé, že zhotovitel má s obcí i s obyvateli ulice problémy, protože jeho představy o provádění a dokončení díla se v mnoha případech liší od našich požadavků. Tolik zprávy z obce. Přeji všem krásné dovolené a pozitivní mysl. Ing. Jiří Petřek starosta obce

6 6. strana Informace o bezpečnostní situaci v Bohuňovicích počet Rok 2009 Rok 2010 Rok Q 2012 Trestné činy Přestupky, řešené obecní policií Z toho v dopravě Řešeno blokovou pokutou Řešeno oznámením do KPPP Řešeno domluvou Z toho ostatní Řešeno blokovou pokutou Řešeno oznámením do KPPP Řešeno domluvou Přestupky, řešené PČR Z toho újezdy od čerpací stanice Naše média se v poslední době jen hemží zprávami o zvyšující se kriminalitě, nedostatku peněz na provoz policie, případně o přeplněnosti věznic. Je skutečně tato situace tak dramatická, jak ji často katastroficky popisují novináři? Krátce vám statistickými údaji shrneme protiprávní činnost, k níž došlo v uplynulých letech v Bohuňovicích, resp. v katastru obce. Z tabulky je patrno, že počet trestných činů, které jsou spáchány na území obce, je víceméně konstantní. Nedobře v tomto kontextu vyznívá 11 trestných činů, evidovaných Policií ČR v 1. čtvrtletí tohoto roku. Z 22 trestných činů, které jsou evidovány jako spáchané na území obce Bohuňovice v roce 2011, je příkladmo 7 krádeží vloupáním, 2 krádeže prosté, 4 zanedbání povinné výživy a 2 loupeže. V 1.čtvrtletí roku 2012 jsou to 2 krádeže vloupáním, 5 krádeží prostých, 1 zanedbání povinné výživy. Přestupky řeší jak Policie ČR, tak Obecní policie. Obecní strážník je na místě zpravidla bezprostředně, proto lze také vysoký počet přestupkových jednání řešit domluvou, tedy mírnou formou sankce. I u přestupků je patrná tendence roku 2012, a to zvyšování jejich počtu. Policie ČR řeší jako časté přestupky proti majetku, takzvané újezdy od čerpacích stanic, kdy řidič natankuje palivo a bez zaplacení s ním odjede. Poněvadž v katastru obce stojí taková čerpací stanice, počet těchto přestupků poněkud zkresluje statistiku, přičemž toto dění nemůže být ze strany obce nijak ovlivněno. Porovnáním indexu kriminality, což je poměr spáchaných trestných činů a počtu obyvatel dané lokality, vztažený na obyvatel, dospíváme k příznivému konstatování, že naše obec je relativně bezpečná. Zatímco například v centru Olomouce je tento index 628, pro obyvatele Šternberka má hodnotu 137 a pro bohuňovického občana pouze 86. Je-li podle tohoto indexu lidmi kriminalita vnímána, pak je zřejmé, že je u nás příznivé místo pro poklidný život. Je na místě upozornit občany, že i do budoucna se obecní policie zaměří zejména na postihování nedbalých řidičů a parkování v obci, znečišťování veřejných prostranství psími a koňskými exkrementy, na kontroly hřbitova, obecně nešvary, které obec sužují. Obec bude postupně vybavena i technickými zařízeními, jako jsou fotopasti a kamery, jednak preventivně s cílem především znejistit případného pachatele přestupku či trestného činu, který může být pozorován i v noci, jednak represivně, když tato technika může pomoci odhalit pachatele protiprávního jednání. V oblasti přestupků v dopravě opět předpokládáme spolupráci s Městskou policií ve Šternberku při měření povolené rychlosti. Nemůžeme být všude a postihovat absolutně vše, co se občanům nelíbí. Všichni musíme být pamětliví zásady: kde moje právo končí, právo jiného začíná. Prvořadým cílem obecní policie není bezpodmínečně sankcionovat každé protiprávní dění, ale vést občany k vzájemné toleranci, úctě k druhému a jeho právům a předcházet tak porušování zákonů a vyhlášek. Za Obecní policii Bohuňovice strážník ing. Jaroslav Müller

7 7. strana Třídění odpadů se stále vyplácí Množství odpadu, který obec Bohuňovice vytřídila v roce 2011 a předala k využití najdete v následující tabulce. V přehledu je také uveden objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a. s. Tuny Částka (Kč) Rok 2011 celkem 89, ,50 1. kvartál , ,50 2. kvartál , ,50 3. kvartál , ,50 4. kvartál , ,00 Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2011: vytřídil každý Čech průměrně 38,9 kg odpadů 68 % obyvatel ČR aktivně třídlo odpady bylo 72 % obalů využito a recyklováno zdroj: Má to smysl, třiďte odpad! - třiďte správně Kam by jste vyhodili stará CD/DVD a videokazety? Kam patří stará CD/DVD? Odpovědi se různí. Např. společnost Eko-kom uvádí, že CD patří do směsného odpadu, pouze plastový obal vhoďte do žlutého kontejneru. Jiné zdroje uvádějí, že je možné staré CD a DVD (od září loňského roku) vyhazovat do sběrných kontejnerů na elektroodpad společnosti REMA Systém, které se ovšem v naší obci nenacházejí. Kam tedy s nimi? Je tu údajně ještě jedna varianta, (ta ovšem není předešlými organizacemi prezentována jako správná). Webové stránky nalezeno.cz uvádějí možnost žlutých kontejnérů, kam údajně patří samotné nosiče včetně jejich obalů. Podle odhadů vzniká v ČR ročně několik desítek milionů nepotřebných kusů. Doba rozložení CD na skládce se navíc odhaduje na 1 milión let. A co s videokazetami (VHS)? Ty rozhodně do nádob na plast nevhazujte, patří do směsného odpadu. Nebo je můžete někomu darovat. Kam patří úsporná žárovka? V žádném případě nevyhazujte úsporné žárovky do koše! Použité zářivky jsou totiž nebezpečným odpadem. Zářivky (úsporné žárovky) obsahují malé množství rtuti. Kam tedy patří? Možností je hned několik. Nejjednodušší možností je jejich odevzdání v obchodě, kde se dají koupit zářivky nové (obchod s elektronikou, supermarket,...). Další možností je odnést nefunkční kusy do sběrného dvora (např. Sběrný dvůr v areálu Pila v Bohuňovicích). Podmínkou je, aby byly zářivky celé a nepoškozené. (red)

8 8. strana Přejmenování některých ulic v Bohuňovicích Chtěl bych uvést na pravou míru prosáklé informace o tom, že se budou přejmenovávat ulice v Bohuňovicích. Jedná se o to, že díky tomu, že se tento problém léta podceňoval a nijak neřešil je stávající situace taková, že se dnes jen málokdo v naší obci vyzná, a to myslím i místní občany. Nechápu, proč se nemyslelo na nové názvy ulic už při jejich vzniku, při vytváření územního plánu nebo při územních studiích. Jako příklad uvedu ulici V Drahách, na její odnož, vedoucí zadem ke hřbitovu, nebo ulice Pod Lipami, která má několik odnoží. Výmol a Lhotka jsou čtvrti bez pojmenovaných ulic a další. Lokality Za humny jsou zde tři, najít někoho v ulici Trusovická nebo U Stavu je bez detektivního nadání jestli ne nemožné, tedy určitě velice obtížné. Je v tom nepřehledno a trošku to připomíná Kocourkov. Někdo tady zaspal a zapříčinil tento nynější, zvláštní stav. V některých městech lidé bojují za jiné názvy ulic. Například z důvodů připomínky nějakého význačného místního občana nebo události. Důvodů může být mnoho a jmen také. Myslím si, že i v Bohuňovicích by se našli významní místní občané, zasluhující si stálou připomínku pro následující generace. Ale aby se sousedící ulice jmenovaly všechny stejně, to je přinejmenším nezvyklé. Může to dokonce signalizovat určitou slabost ducha, nebo nezájem občanů o svoji obec, o svůj domov. První reakce většiny občanů na přejmenování ulic je více-méně stejný; kdo to zase vymyslel takovou pitominu. Není to reakce nijak překvapivá, protože se může zdát, že je to jenom zbytečné vyhledávání problémů tam, kde vlastně ani nejsou. Jsou zde však i takoví občané, kteří se změny nebojí a naopak volají po tom, aby jejich ulice měla svůj vlastní, specifický název a měli tak svoji vlastní identitu. Mají už dokonce i připravené nové názvy. Celá tato akce není nijak direktivní. Je to návrh a nabídka občanům, kterým není lhostejné, kde bydlí. Je však potřeba tento problém konečně otevřít a začít nějak řešit komplexně. Není to nijak časově podmíněno, lhůta je otevřená. Formou anket a průzkumů se zjistí objektivní stav a zájem občanů na to, dát tento nynější stav nějakým způsobem do pořádku, nebo ne. Je to skutečně nelehká a snad i bolestivá operace, která s sebou zákonitě přináší i spoustu nemalých problémů, jako je např. vyřízení nových dokladů. Proto je zde dán velký prostor k debatám a dotazům a také na obecním úřadu by měl být vyčleněn pracovník, který bude v této problematice nápomocen. Snad až vyvanou první emoce, nebude se zdát získání nového jména své ulice takovým problémem a bude se dát debatovat objektivně a věcně, s určitým nadhledem a z hlediska dlouhodobého časového horizontu. Nikde není psané, že se musí přejmenovávat ulice všechny. Prozatím se tímto prvním krokem tento problém pouze otevřel a až podle reakcí a názorů občanů se udělají další kroky. Je samozřejmě snaha o to, aby byla celá tato akce co nejméně bolestivá, a obec bude nápomocná, jak to jen půjde. Výsledek by měl být takový, že Bohuňovice budou přehledné a v názvech ulic budou zakotveny i dějinné události a význační místní spoluobčané. Pokud si na nějaké osobnosti, které by neměly upadnout v zapomnění a zaslouží si věčnou připomínku vzpomenete, nenechávejte si to pro sebe. Své názory a náměty zatím můžete posílat do redakce zpravodaje. Jiří Baťa (red) Moravská Loděnice Třída Palackého a Třída Františka Josefa

9 9. strana Konala se za slunečného podvečera ve čtvrtek za hojné účasti zahrádkářů,podlipáků a několika zvídavých občanů,kteří měli zájem prohlédnout si,jak se vyrábí elektrická energie v místní bioelektrárně. Ing.Václav Fryčák nás ochotně provedl celým araálem a přidal vysoce odbornou přednášku o výrobě elektrické energie z biomasy. Materiálem na výrobu bioplynu je kukuřičná siláž a hovězí kejda. Denní spotřeba je asi 220g siláže a 10m3 kejdy. Technologický postup:denní krmení siláží do zásobníku,dále postupné dávkování do fermentoru,odtud do dofermentoru a odtud do zásobníku. ČZS Bohuňovice Prohlídka bioplynové stanice v ZD v Bohuňovicích Ve fermentoru a dofermentoru vzniká rozkadem siláže a kejdy za pomoci anaerobních mezofilníchbakterií při teplotě 40 st.c bioplyn.ten je odváděn jako palivo ke dvěma motorům,které roztáčí generátory na výrobu elektrického proudu, který je dodáván do sítě. Konečný produkt je opět jako hnojivo dodáván na pole. Děkujeme Ing.Václavu Fryčákovi za velice odbornou přednášku. Návštěva bioelektrárny opravdu stála za to. Za výbor ČZS Vojtěch Smrček Výšlap na Bradlo V sobotu za krásného ranního sluníčka se nás sešla hojná parta nepeciválů na Bohuňovickém nádraží,kde jsme po zakoupení jízdenek posečkali na příjezd vlaku,který nás odvezl k cíli našeho výletu-do Libiny,ze které jsme se vydali po svých. Šli jsme po modrých značkách na známý vrchol Bradlo čnějící 600 m n.m. Po příjezdu domů se mi zrodila tato rýmovačka: Jednou nás tak napadlo,vyšlápnout si na Bradlo. Dojeli jsme do Libiny,vystoupili,nabrali síly, kopec velký vyšlápli jsme a nahoře vydechli jsme. Pak špekáčky opékali, u kytary zabékali. Kdo až na horu si vyšel,i přes mírnou mlhu daleké okolí viděl. A na cestě zpáteční stavili jsme se-kdo ví??? Přece v pěkné restauraci oběd taky pivo dát si. Bylo to tak, ne jinak. Z Hradečné domů nás zas vezl vlak. A že počasí nám přálo, podniknout to za to stálo. Za podlipáky Jitka Smrčková (red) Další fotografie najdete na poslední straně zpravodaje.

10 10. strana Kruh přátel hudby v Bohuňovicích Kruh přátel hudby uvedl v neděli 12. května májový koncert. V podání sester Kristiny a Terezie Fialových zazněly skladby pro violu a klavír od starých mistrů i současných hudebních skladatelů. Mladé nadané umělkyně pocházejí z hudební rodiny a mají za sebou mnoho úspěchů na českých i zahraničních významných pódiích. Kristina Fialová začala hrát na klavír ve 4 letech pod vedením své matky a v 7 letech na housle pod vedením profesora P. Kyncla. V 15 letech byla přijata na konzervatoř v Brně. Je laureátkou národních i mezinárodních soutěží, jako sólistka i komorní hráčka spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci a známými orchestry, zúčastňuje se hudebních festivalů. V současné době studuje hru na violu na Akademii múzických umění v Praze. V Bohuňovicích hrála na vzácnou italskou violu z roku Terezie Fialová začala na klavír hrát v 5 letech a o rok později i na housle. S oběma nástroji se úspěšně zúčastnila mezinárodních soutěží a pokračovala ve studiu na brněnské konzervatoři. Jako houslistka podnikla několik významných hudebních turné. Nyní se již věnuje klavírní hře, studuje stejně jako sestra Kristina na AMU v Praze a současně i na vysoké hudební škole v Hamburku. Za sebou má významné úspěchy v mezinárodních soutěžích, vystupuje jako sólistka s předními hudebními tělesy, spolupracuje se známými umělci v oblasti vážné hudby. Sestry Fialovy si získaly bohuňovické publikum nejen vynikajícím provedením jednotlivých skladeb, ale také svou srdečností a bezprostředností. Za svůj výkon sklidily právem dlouhotrvající potlesk. Za KPH Bohuňovice Mgr. Jana Faltysová Otázky pro fotbalový oddíl Sokol Bohuňovice Po velkém úspěchu, kterým je bezesporu postup do vyšší soutěže 1 A třída jsme se domnívali, my sportovní fanoušci Bohuňovic, že se něco zajímavého dozvíme co se postupem změní v oddíle, ale nevíme nic. Jestli se podaří udržet stávající kádr, jestli přijdou nějaké posily z jiných oddílů, jakou skupinu budeme hrát? Budeme chodit na Hlubočky, Bělkovice a nebo na Jeseník, Štíty, Štěpánov? Prostě veřejnost fotbalová se nic nedozví, a to je špatné. Kdy více se dá zvednout zájem o fotbal i pro mladé, když né po takovém úspěchu. Rozlosování soutěže už samozřejmě je, ale nástěnka fotbalového oddílu je stále prázdná - proč? Členové oddílu, zkuste něco pro fanoušky udělat, abychom i my věděli více o nastávající sezóně! Funkcionáři fotbaloví přece nechcete, abychom věděli více o oddílech cizích, okolních a o vlastním Bohuňovickém vůbec nic. fanoušci Odpověď redakce zpravodaje Dle dostupných informací na webových stránkách fotbalbohunovice.cz, první mistrovské utkání v 1.A třídě skupiny B proběhne na domacím hřišti v 16:30 se soupeřem z Lipníka nad Bečvou. (red)

11 11. strana Zpráva mladých hasičů SDH Trusovice Celou zimu jsme se scházeli v naší klubovně a trénovali tam na halové soutěže. Od dubna 2012 jsme již začali trénovat na hřišti. Připravovali jsme se na první závod Okresní ligy v požárním útoku, který se konal v Loučanech. Tam naši mladší žáci běželi poprvé v nové sestavě a umístili se v půlce startovního pole. Tento výsledek není pro naše nejmladší jako začátek určitě špatný. Starším žákům se tam však bohužel zatím nedařilo. Další soutěží, na kterou jsme se pečlivě připravovali, bylo druhé kolo okresní hry Plamen. Tady se soutěžilo ve více disciplínách a mladší se zde umístili dvakrát na prvním místě, a to ve štafetách. V požárním útoku obsadili 4. místo a z podzimního 1. kola se jim do výsledků započítalo jejich vloni dosažené 3. místo. Celkovým součtem těchto umístění se vyšplhali na celkové 1. místo. Porazili tak družstvo z Nové Hradečné, které za nimi skončilo na druhém místě se ztrátou 12 bodů. I starší kategorie si vedla výborně. Svým druhým místem si v celkovém hodnocení naši borci zajistili postup na krajské kolo. Tam bude soutěžit 10 (vždy dva zástupci z každého okresu) nejlepších týmů z Olomouckého kraje o svůj postup do republikového kola. Obě naše družstva svými skvělými výkony potěšili své trenéry a odměnili je tak za jejich nelehkou práci. Další akcí byla pohárová soutěž v Dubu nad Moravou, která se konala 13. května. Zde naši starší žáci vyhráli a tím všem ukázali, že letos budou zřejmě silnými soupeři, se kterými se musí počítat. Mladší žáci, pravděpodobně ještě unavení ze svého výkonu na Plameni, obsadili předposlední místo. Zatím poslední soutěží, na kterou jsme letos na jaře vyrazili, byla v sobotu soutěž starších v Bludově. Tam jsme ve štafetě na 4x60m získali 1 místo a v požárním útoku 7. místo. V celkovém hodnocení to našim starším vyšlo na krásné třetí místo. O den později jsme v neděli na okresní lize v Drahlově slavili další úspěch v podobě druhého místa starších a pěkného, sedmého místa pro naše nejmladší. Je nutné pochválit všechny členy našeho trusovického družstva za jejich velkou snahu a skutečně vysoké nasazení. Pořád je ale co zlepšovat a drobné neúspěchy na soutěžích jsou velkou motivací pro další tréninky. Tak naše soutěž, kterou jsme pořádali v Trusovicích, se vyvedla výborně. Po dlouhé době se podařilo vyhrát domácímu družstvu a to sice staršákům. Ani mladší si nevedli špatně, když skončili těsně pod medailovým umístěním na 5 místě. Další soutěž okresní ligy na kterou jsme vyrazili byla v Hlubočkách. Starší tam ukázali svou formu před krajskou soutěží. Porazit nedokázali pouze družstvo z Velkého Újezdu, takže skončili na 2. místě. Další víkend byl také velmi náročný. V pátek jsme vyrazili na krajskou soutěž do Šumperka, kde byl branný závod požární všestrannosti. První den se nám ale nedařilo a naše 7. místo nás postavilo do těžké pozice a oddálilo šanci na vítězství. Druhým dnem soutěž pokračovala, ovšem bohužel - i nadále naše smůla pokračovala. Jako první byla štafeta požárních dvojic. Na chvíli to sice vypadalo, že by se nám mohlo dařit postoupit o něco výše snad až na pohárová místa. To když jsme si doběhli pro 3 místo ve štafetě CTIF. Ale nakonec jsme obsadili až 8. Místo. I v další disciplíně to vypadalo nadějně. Ovšem pouze do 3. úseku, kde došlo Zpráva mladých hasičů - červen 2012 (red) Další fotografie najdete na poslední straně zpravodaje. k pádu našeho borce. Ale i přes tento pád náš čas stačil na pěkné druhé místo, kdy nás družstvo Bludova porazilo o pouhé 4 desetiny sekundy. Tyto disciplíny trvaly až do oběda. Po obědě se běžely poslední 2 disciplíny. V těch jsme obsadili 4. místo, kdy na 3. místo jsme ztráceli 1 bod. Bohužel v požárním útoku CTIF se nám opět nezadařilo a výsledkem bylo 7. Místo. Všichni byli nažhaveni na královskou a dlouho očekávanou disciplínu - požární útok. Naše družstvo to mělo velmi rychle rozběhlé. Avšak opět zakročila smůla, a to rozpojení hadice. Bylo z toho 5. místo. Sečteno a podtrženo - celkovým součtem umístění jsme obsadili 6. místo z celkově 9 družstvech. Zde bych se však pozastavil. Můžeme říct z 9 družstev, ale také můžeme říci 6. z celého Olomouckého kraje, což je podle mne umístění pěkné. Tento víkend však ještě nekončil a v neděli nás čekal závod okresní ligy. Obě družstva dělil maličký kousek od medailí. Mladší 5. a starší 4. místo. Zároveň v tento den byla i krajská soutěž dorostu v Šumperku, kde o postup na mistrovství republiky bojoval jeden náš dorostenec. Málem se mu to podařilo, jenže jednou chybou na testu Požární ochrany se dostal až na celkově 7. místo. Nezbývá tedy doufat, že příští rok se bude dařit všem lépe a podaří se družstvu nebo jednotlivcům už na mistrovství republiky probojovat. Po týdenním odpočinku, kdy jsme měli jen dva lehké tréninky, jsme vyrazili na další soutěž okresní ligy. Tentokrát se nám opět dařilo a hlavně mladší si zaslouží pochvalu za krásné druhé místo. Starší obsadili třetí místo. To je sice slušným umístěním, ale oni sami si mysleli na místo první. Nezbývá, než se pokusit o podobné a lepší výsledky příští týden, kdy nás čeká poslední soutěž před prázdninami. Všichni, včetně vedoucích, se na ni už moc těšíme. SDH Trusovice

12 12. strana Naši jubilanti květen - červen Společenská rubrika Vodička Miroslav 6. Května let Běhal František Loděnická let Veselská Marie Loděnická let Mráčková Libuše U Stavu let Kameníček Jiří Za Humny let Húževka Juraj U Sokolovny let Kolisko Bohumil Pod Mlékárnou let Čáp Milan 6. Května let Čtvrtlíková Anežka Za Pilou let Veselská Jaromíra Výmol let Mrtvá Ludmila Trusovická let Müller František U Stavu let Poláček Jan U Stavu let Vozníčková Dobroslava Trusovická let Grúz Jiří U Stavu let Pudl Zdeněk Trusovická let Lakva Vladimír 6. Května let Janeček Pavel U Stavu let Stanislav Sklenář Trusovická let Občánkové naší obce březen Němečková Ester Trusovická Šušlík Martin Na Zahrádkách duben Šustek Marek Výmol květen Dmytriw Kryštof 6. Května Březinová Valentína Na Zahrádkách Balut Matias Pod Mlékárnou Úmrtí bohuňovických občanů Šrámková Eva Trusovická let Purová Jarmila 6. Května let Běhalová Danuše Loděnická let Neplechová Věra Loděnická let Śrámek Rudolf Trusovická let Fryčák Mojmír Pod Lipami let

13 13. strana Černá kronika Při přistání zapomněl pilot vysunou podvozek V sobotu 6. května přistálo na letišti v Bohuňovicích malé letadlo, jehož pilot zapomněl vysunout podvozek. Při přistání tak došlo k poškození spodní části letadla a vrtule. Nikdo nebyl zraněn. Alkohol byl u pilota vyloučen provedenou dechovou zkouškou. U Bohuňovic došlo k dopravní nehodě V sobotu 16. června v ranních hodinách došlo u Bohuňovic k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce u benzínové pumpy. Na místě musely zasahovat jednotky hasičů HZS Šternberk a JSDH Bohuňovice. Jedna osoba byla zraněna. Pozici ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice obhájila Mgr. Jana Divišová Rada obce Bohuňovice vzala na vědomí názor konkurzní komise na místo ředitele/ ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice z 10. května Na základě tohoto rada obce uložila starostovi obce jmenovat s účinností od ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice dosavadní ředitelku školy - Mgr. Janu Divišovou. Zastupitelstvo obce si schválilo nový jednací řád Zastupitelstvo obce si na svém 14. veřejném zasedání schválilo nový jednací řád. Novinkou je například jmenovité hlasování - v zápisech z jednání se dozvíte jak a kdo ze zastupitelů hlasoval. Veřejná jednání se také budou zpravidla konat v kulturním domě. Nový jednací řád naleznete na webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce zahájilo schůzi minutou ticha Zastupitelé a další přítomní občané na úvodu 14. jednání dne 7. června uctili symbolickou minutou ticha památku za bývalého zastupitele pana Mgr. Mojmíra Fryčáka, který zemřel 30. května 2012 na následky těžké nemoci. Krátké zprávy z obce Zvýhodněné vstupné na bazén Od 1. června nabízí Centrum zdraví zvýhodněné vstupné do vodní zóny za cenu vstupu na 1,5 hodiny. Vstupné na 3 hodiny zakoupíte již za 85,- Kč/65,- Kč. Akce platí na období červen-červenec Olomoucký kraj poskytl obci dýchací přístroje Obec Bohuňovice obdržela pro zásahovou jednotku hasičů čtyři nové dýchací přístroje v ceně ,- Kč. Za účasti hejtmana byla předána darovaná technika v Třeštine. Rekonstrukce elektrorozvodů NN a slaboproudu Počátkem prázdnin byla v místní základní škole zahájena generální rekonstrukce elektrorozvodů. Veřejnou zakázku malého rozsahu získala firma ELPREMO spol. s.r.o. s nabídkou ,- Kč. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 1. září 2012 své příspěvky můžete posílat na

14 ČSZ Bohuňovice - Výšlap na Bradlo SDH Trusovice

Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví.

Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví. v cena 10 Kč číslo 2/2014 8. srpen 2014 www.bohunovice.cz Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví. Slavnostní otevření cyklostezky (strana 20) Volby do

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012 m Vyšlo 25. září 2012 číslo 4/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Údajné tunelování rozpočtu Centrem zdraví, Besedy se spisovatelkou Březinovou, Vzpomínky na Afriku, Postup fotbalového mužstva

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz První vysvědčení našich prvňáčků Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) (strana 10)

cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz První vysvědčení našich prvňáčků Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) (strana 10) u cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) První vysvědčení našich prvňáčků (strana 10) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 3 - září 2014 Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu Ve dnech 5. - 6. července 2014 se konalo Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v Brně na

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba?

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? 2/2012 měsíčník Roztok a Žalova.......... Kontakty ze sociální oblasti ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? Co bude dál s duchem žalovského hřiště? Kvalita Odrazu Charta 77 v Roztokách Malé historické

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 22. ÚNOR 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MASOPUST 2013 Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více