Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH"

Transkript

1 w Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zprávy z obce, Informace o bezpečnostní situaci v obci, Třídění odpadů se stále vyplácí, Bioplynová stanice v ZD Bohuňovice, Otázky čtenářů, SDH Trusovice, Společenská rubrika, Černá kronika, Fotografie Bohuňovice - historické foto SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ KRUH PŘÁTEL HUDBY (strana 2) (strana 10) ZPRÁVY Z OBCE OTÁZKY - FOTBALOVÝ ODDÍL (strana 3) (strana 10) INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH ZPRÁVA MLADÝCH HASIČÚ SDH TRUSOVICE (strana 6) (strana 11) TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 7) (strana 12) PŘEJMENOVÁNÍ ULIC ČERNÁ KRONIKA (strana 8) (strana 13) ČZS BOHUŇOVICE FOTOGRAFIE (strana 9) (strana 14)

2 2. strana BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 1. ročník, číslo 3/2012 Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Tiskne: Properus, s.r.o. v nákladu 350 ks Toto číslo vychází v Bohuňovicích dne 20. července Vychází 5krát ročně. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 1. září 2012 Odpovědný redaktor, grafika: Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková Bohumíra Coufalová, Mgr. Jana Faltysová, Ing. Jaroslav Müller, Ing. Jiří Petřek, Jitka Smrčková, Vojtěch Smrček, SDH Trusovice. Obecní úřad Bohuňovice 6. května 109, Bohuňovice Tel: Fax.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Slovo redakce - Bohuňovickým občanům odkaz Mojmíra Fryčáka Předposlední květnový den jsem absolvoval státní závěrečné zkoušky. Skvělou náladu po jejich ukončení jsem sdílel s několika přáteli v sousedním Štarnově. V tom nás nečekaně zastihla smutná zpráva o úmrtí Mojmíra Fryčáka. Pro Bohuňovice, a nejen pro ně, to byl nesmírně cenný a významný člověk. Od roku 1998 byl aktivním členem zastupitelstva obce, mandát získal také krátce v tomto volebním období. Byl předsedou TJ Sokol Bohuňovice, kde se zasloužil o významnou modernizaci a rozvoj areálu. Pro naši obec věnoval nespočet hodin času a mnoho úsilí. K této problematice napsal také spoustu článků, jejichž vydání by jistě zaplnilo tento zpravodaj na několik desítek čísel. Posledním veřejně publikovaným příspěvkem Mojmíra Fryčáka byl článek s názvem Bohuňovickým občanům odkaz prezidenta Václava Havla. Na závěr si dovolím alespoň nějaké názory připomenout. Odkaz Mojmíra Fryčáka tu bude i nadále... (Michal Prutyszyn) Mojmír Fryčák k výsledku komunálních voleb v roce Ta rána byla slyšet až tady v bazénu ve Velkých Losinách. Volební výsledek v Bohuňovicích dal průchod emocím a způsobil, že se na několika místech v obci slavilo. Jedním z nich byl jistě i obecní úřad. A myslím, že kdyby v pondělí nebyl úřední den a zaměstnanci OÚ nebyli placeni z veřejných peněz, vyrazili by zcela jistě slavit někam do vinného sklípku. I jejich úleva je pochopitelná. Svým podporovatelům chci potvrdit, že jsem se ve funkci zastupitele vždy snažil hájit tradiční hodnoty našich tří spojených obcí. Tím jsem nabízel alernativu pro v průměru více než třetinu voličů, kteří mě vytrvale po 4 volební období volili. Za tuto podporu a důvěru děkuji. Jinak vzhledem k poměru výsledku voleb v obci a zvolenému nadpisu není co vysvětlovat či obhajovat. Voliči, byť ve stylu není důležité, jak se věci mají, ale jak zvenčí vypadají, si většinou hlasů vybrali, jakou obec dnes chtějí. Vše bylo již řečeno a napsáno. Přeju všem dobrou paměť... Mojmír Fryčák k demokracii v obci...také to není tak dávno, kdy dnes někteří pravicoví komunální politici aktivně působili v lidových milicích, ve výborech lidových kontrol a navštěvo- vali večerní marx leninské univerzity. A protože si ještě dnes nevědí rady s principy demokracie, s oblibou se vracejí k principům používání totalitní moci. Opět jde především o moc a peníze, opět jde především o to, dosáhnout svého za každou cenu. A opět tato moc poslouží především bohatým a kamarádům bez skrupulí. Cena je velká. Tou cenou jsou znásilněná demokracie a morálka. Metody se nezměnily. V případě majoritní moci je třeba neumožnit kontrolu, zavést cenzuru, podat žalobu, zakázat nepohodlné a dosáhnout poslušnosti neposlušných. Nejlépe tím, že jsou předvoláni, ovlivněni, zavázáni, zastrašeni a nebo jim není jinak umožněno vyslovovat svůj názor dle Listiny základních práv a svobod, prostě je potřeba jejich názor i je samé izolovat. Jiný názor než názor vládnoucí garnitury je potlačován a nebrán na vědomí a to i za cenu lží a polopravd, za cenu demagogie a manipulace, často za cenu obav a strachu. Toto může být zejména v komunální politice považováno za zvláště opovrženíhodné... Mojmír Fryčák k územnímu plánu V roce 1990 jsem působil v Collegiu Carolinu ve Spolkové republice Německo. Bylo to vědecké pracoviště zaměřené na historii a novodobé dějiny českých zemí, které sídlilo v Mnichově. Jeho ředitel Profesor Ferdinand Seibt si mě jednou někdy v únoru zavolal a požádal mě, zdali bych mu nepomohl přeložit soukromý dopis, který právě obdržel. Udělal jsem to rád zejména proto, že dole stálo : v Hrádečku Václav Havel. Tato krátká návštěva skončila přednáškou pana profesora o Václavu Havlovi jako bojovníkovi za změnu ústavy Československa a některých zákonů. Zejména těch, které pošlapávají lidská práva. Hovořil o potřebě přímé demokracie, zákonu o referendu a o tom, že duch zákona stojí vždy nad jeho literou. Václav Havel podle těchto zásad vždy žil a také proto jeho laskavý úsměv nebyl nikdy falešný. Když se přenesu o 20 let později do Bohuňovic, musím konstatovat, že jsme ve zkoušce přímé demokracie propadli. Referendum nereferendum, prosazeno 8 hlasy pamatujte si prosím, čí hlasy to byly - schválení územního plánu i s letištěm. Je to pro mě veliké zklamání...

3 3. strana Zprávy z obce Ve zprávách z obce, které pro čtenáře pravidelně sestavuji, nepodávám zpravidla informace o událostech a akcích, které organizují zájmové skupiny či další subjekty, nebo které se v obci stanou bez vůle a zásahu samosprávy. Proto jsou dominantní částí mnou zpracovávaných zpráv z obce závěry z jednání rady obce. Rada obce je výkonným orgánem zastupitelstva obce a společně s pracovníky obecního úřadu realizuje úkoly a potřeby obyvatel obce a další úkoly. Na přehledu toho, co rada obce projednávala a jaké přijala k projednávaným materiálům závěry, je dobře vidět, co se také v obci událo, byť to v mnoha případech není příliš vidět. Od minulého čísla časopisu jednala rada obce pětkrát. V měsíci dubnu 2012 proběhla tři jednání rady a v květnu dvě jednání rady. V dubnu proběhla dvě zasedání ZO č. 12 a 13. Z materiálů, které rada obce projednala a vzala na vědomí či schválila, jsem usnesení seřadil opět podle oblastí, kterých se týkají. Kdo má zájem o úplný výčet všech usnesení, může využít naše obecní www stránky (www.bohunovice.cz), kde jsou všechna usnesení zveřejněna. K investicím a dotacím vzala rada obce na vědomí: - proběhlou kontrolu FÚ na přijatou dotaci ze SROP a MF v r na akci Pilotní projekt mikroregionu Šternbersko datová distribuční síť Bohuňovice - informace SFŽP o provedené konsolidaci projektů v rámci OPŽP Likvidace odpadních vod v obci Bohuňovice rekonstrukce stokové sítě I. etapa, modernizace kalové koncovky ČOV, akceptační číslo , a Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, akceptační číslo , s tím, že obec Bohuňovice vyjadřuje souhlas s uvedenými skutečnostmi - rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje o darování věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Bohuňovice a převzetí čtyř dýchacích přístrojů pro zásahovou jednotku hasičů od Olomouckého kraje za přítomnosti hejtmana kraje - že Obec Štarnov se jako partner projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa zavazuje uhradit skutečný podíl na výdajích projektu na území Obce Štarnov i výdaje na udržitelnosti projektu na území Obce Štarnov K investicím a dotacím rada obce schválila: - uzavření smlouvy o dílo s firmou BM asistent s.r.o. na vypracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu na střední Moravě na cyklostezku z Bohuňovic do Štarnova dle předloženého návrhu - uzavření smlouvy na provedení výběrového řízení na dodávku kompostérů dle nabídky firmy ARS rozvojová agentura s.r.o., později konečné zadání výběrového řízení na dodávku kompostérů, odsouhlasené poskytovatelem dotace, včetně harmonogramu průběhu VŘ - přijetí daru od Olomouckého kraje 4 ks kompletů dýchací techniky pro JSDH Bohuňovice v celkové ceně ,40 Kč a předložené znění darovací smlouvy s Olomouckým krajem na dýchací techniku pro JSDH Bohuňovice v celkové ceně ,40 Kč - prověření možného obsahu žádosti o dotaci do 32. výzvy ROP na Fyzickou revitalizaci území, později záměr projektu pro žádost o dotaci do výzvy z ROP na Fyzickou revitalizaci území obsahující především studii úpravy kolem KD a zázemí na hřišti v Trusovicích - přijetí účelové dotace od Ministerstva vnitra ve výši ,- Kč určené na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky JPO II, na odbornou přípravu a na zásahy - v souvislosti s posunem termínu dokončení akce Modernizace a intenzifikace ČOV uzavření dodatku č. 1 smlouvy na technický dozor v předloženém znění - finanční podíl Obce Bohuňovice v roli investora projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa do výše 30% způsobilých výdajů projektu do předpokládané výše ,- Kč - úhradu udržitelnost projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa v předpokládané výši ,- Kč/ km/rok, to je za 5 let celkem ,- Kč K opravám a údržbě vzala rada obce na vědomí: - tři nabídky od úklidových firem na kompletní úklid Kulturního domu v požadovaném rozsahu K opravám a údržbě rada obce schválila: - úhradu opravy čerpadla na závlahu hřiště dle žádosti oddílu kopané TJ Sokol Bohuňovice - podání žádosti o přesun a opravu poškozené rozvodné skříně NN a VO v ulici Pod Lipami se současným závazkem úhrady nákladů na realizaci - zajištění opravy obou Božích muk dle nabídky pana Jiřího Chodila K obecnímu majetku rada obce vzala na vědomí: - zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k finanční plán CZ Bohuňovice, s.r.o. na rok 2012 K obecnímu majetku rada obce schválila: - nákup tří ks fotopastí dle předložené nabídky - pořízení oddělovacího GP na oddělení pásu zeleně podél nově opravené komunikace III. tř. s cílem zabránit kolizi korun stromů se zemědělskou technikou - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům p.č. 41/3 a 408/1 v k.ú. Bohuňovice v souvislosti se stavbou nového vedení NN - smlouvu s ZD Bohuňovice, s.r.o. o umístění a provedení stavby Rozšíření a rekonstrukce senážního žlabu v předloženém znění - účetní závěrku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za rok 2011 a hospodářský výsledek za r převedení výsledné ztráty společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. roku 2011 ve výši ,18 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. na realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie dle

4 4. strana předložené nabídky, s doplněním dle doporučení rady - smlouvu s T-Mobile Czech Republic a.s. o uzavření budoucí nájemní smlouvy na zařízení umístěné na vrcholu budoucího věžového vodojemu v předloženém znění s doplněním dle doporučení rady - smlouvu č. IV /6 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni umístění vedení NN v souvislosti s připojením budoucího RD paní Šulcové K podnětům a tématu zastupitelstva obce vzala rada obce na vědomí: - zaslané připomínky ing. Ženčici ke konkurzní komisi včetně vysvětlující odpovědi - kritiku zápisu z rady obce č. 32 od pana Bati včetně odpovědi - návrhy p. Bati ze dne k jednacímu řádu zastupitelstva obce s tím, že rada nedoporučuje měnit návrh JŘ, který byl zastupitelům zaslán již a od ostatních zastupitelů již nebyl dále připomínkován K podnětům a tématu zastupitelstva obce rada obce schválila: - plán zimní údržby zpracovaný na základě úkolu ZO z 11. veřejného zasedání ZO - v souladu s usnesením ZO č. 13 ze dne žádost na Magistrát města Olomouce o pořízení územní studie v lokalitě za Marketem Zuzka Rada obce doporučila zastupitelstvu obce: - poskytnout půjčku 60 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení dle žádosti pana Petra Kostky st. - vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k schválit celoroční hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet obce bez výhrad - schválit půjčku z FRB pro žadatelku paní Svatavu Machytkovou., Loděnická 408, ve výši ,- Kč na obnovu požárem zničeného bytu - schválit úhradu úroků poskytnuté půjčky z FRB na obnovu požárem zničeného bytu pro paní Svatavu Machytkovou, Loděnická schválit smlouvu č. UZSVM/ OOL/1766/2012-OOLM o bezúplatném převodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obce v předloženém znění - schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, v předloženém znění V oblasti školství vzala rada obce na vědomí: - že do konkurzního řízení na obsazení ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice se přihlásilo celkem 7 uchazečů a uchazeček - zápis o průběhu konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Bohuňovice, Pod Lipami 210, Bohuňovice V oblasti školství rada obce schválila: - jmenování komise pro konkurz na ředitele školy ve složení: Bc. Eva Keclíková předsedkyně (za zřizovatele), pan Petr Šimša (za zřizovatele), Mgr. Michal Hlaváček (za Českou školní inspekci), Mgr. Miroslava Utíkalová (za Olomoucký kraj), p. Jiří Jaroš (za Školskou radu), Doc. PhDr. Miloslava Mikulíková, CSs. (za pedagogy školy), RNDr. Anna Dobrovolná (ředitelka obdobné školy) - čerpání prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Bohuňovice na nákup přídavného zařízení k VARI systému ve výši 4 990,- Kč Kromě výše uvedeného rada obce vzala na vědomí: - protokol o provedené kontrole opatření ČIŽP k zalesnění obecních pozemků, které jsou dle evidence katastru nemovitostí lesním pozemkem, později zahájení správního řízení ČIŽP ve věci zalesnění pozemků p.č. 310/6 a 380/1 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že se obec ve lhůtě 10 dní vyjádří k rozhodnutí v souladu se správním řádem - potřebu zrušení OZV č. 6/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroje v souvislosti s novelou zákona o loteriích s tím, že zrušovací vyhláška bude připravena ke schválení pro nejbližší veřejné zasedání ZO - průběh a výsledek veřejné výzvy na obsazení pracovního místa referenta/referentky na OÚ Bohuňovice - návrh dopravního značení objížďky v souvislosti s realizací závor na železničním přejezdu u nádraží a návrhy posunů a doplnění stálého dopravního značení v blízkosti přejezdu Kromě výše uvedeného rada obce schválila: - podání žádosti o organizaci veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci v počtu tří osob - poskytnutí dočasného ubytování v Centru zdraví rodině z Bohuňovic zasažené požárem RD spojeným s úmrtím člena rodiny - příspěvek na nákup knih do místní knihovny ve výši ,- Kč - příspěvek na folklórní akci Matičky Bohuňovice 2012 ve výši 4 370,-Kč (Bohuňovice s Trusovicemi 2 200,- Kč, Moravská Loděnice 2 170,-Kč) dle předložených žádostí a dokladů - příspěvek ve výši 3 000,- Kč formou daru pro Střední školu a Základní školu DC90, s.r.o., která vzdělává žáky se speciálními potřebami, m.j. i jednoho žáka z naší obce - přijetí dotace 6 000,- Kč z Ministerstva Kultury na projekt Knihovna 21. století (K21) na rok provedení internetové aukce na zjištění ceny elektřiny a plynu pro r pro obec a jím zřízené organizace dle nabídky firmy Nákupní společnost, s.r.o. - propagaci obce v příloze Cesty městy v regionálním deníku dle předložené nabídky Jak bylo uvedeno, zastupitelstvo obce jednalo dvakrát. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 12 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce a zprávu o ověření řádné účetní závěrky obce k II. Schvaluje 1. Půjčku z FRB v r pro žadatele pana Petra Kostku st., Loděnická 402, ve výši ,- Kč 2. Záměr realizace projektu

5 5. strana Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa společně s Obcí Štarnov na základě předložené smlouvy o partnerství a spolupráci 3. Spolufinancování realizace a udržitelnosti projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa do výše 30% předpokládaných nákladů, což je ,- Kč za předpokladu schválení smlouvy o partnerství a spolupráci a spolufinancování akce zastupitelstvem Obce Štarnov 4. Změnu nájemní smlouvy na prostory školní družiny v Centru zdraví na výši 450,- Kč/m2 pronajaté plochy 5. Obnovení pronájmu Kulturního domu pro prodejce zboží, které nepoškodí Kulturní dům III. Ukládá 1. Starostovi obce přizvat na příští veřejné zasedání zastupitelstva obce zástupce Policie ČR k debatě o bezpečnosti a prevenci bezpečnosti obce T: nejbližší zasedání ZO Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 13 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Informace zástupce Policie ČR k bezpečností situaci v obci a okolí II. Schvaluje 1. Celoroční hospodaření obce za rok 2011 a závěrečný účet obce bez výhrad 2. Cenu obecních pozemků pro podnikatelské účely za Marketem ZUZKA a v bývalé výrobně cementového zboží ve výši 500,- Kč/m2 3. Půjčku z FRB pro žadatelku paní Svatavu Machytkovou., Loděnická 408, ve výši ,- Kč na obnovu požárem zničeného bytu 4. Úhradu úroků poskytnuté půjčky z FRB na obnovu požárem zničeného bytu pro paní Svatavu Machytkovou, Loděnická Smlouvu č. UZSVM/OO- L/1766/2012-OOLM o bezúplatném převodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obce v předloženém znění III. Ukládá 1. Radě obce svolat pracovní schůzku zastupitelů k projednání jednacího řádu O: rada obce T: Radě obce zajistit zpracování územní studie v lokalitě za Marketem Zuzka O: rada obce Krátce se zmíním o aktuálních akcích, které byly v mezidobí ukončeny, nebo stále probíhají. Byla ukončena komunikace III. třídy v Trusovicích. Na té se obec podílela úhradou chodníků a parkovacích zálivů, na veřejném osvětlení a podílem na dešťové kanalizaci v celkovém objemu cca 2.6 mil. Kč. Ostatní je investice Olomouckého kraje. Dle ohlasů veřejnosti je dílo zdařilé, začala běžet záruční doba v trvání 5 let. Největší akce loňského roku, která pokračuje letos - Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod podpořená dotací z Operačního programu životní prostředí, byla stavebně dokončena a ke dni 31. května 2012 předána způsobilá pro zkušební provoz. Zkušební provoz bude zahájen po vydání příslušného rozhodnutí a bude trvat jeden rok. Teprve po něm bude akce zcela dokončena a dílo začne být řádně provozováno. Je však třeba konstatovat, že již v průběhu zkušebního provozu musí čistírna pracovat bezvadně a plnit předepsané parametry na vyčištěnou vodu. Další akce podpořená z Operačního programu životní prostředí se nazývá Likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci Bohuňovice. Jde o nákup kompostérů pro obyvatele, kteří projevili a smluvně potvrdili svůj zájem o kompostér. Hodnocení nabídek je plánováno na 12. června Po výběru dodavatele se budou kompostéry předávat občanům. V současné době běží výběr zhotovitele na rekonstrukci elektrorozvodů v základní škole. Podle výsledku výběrového řízení bude rozhodnuto, jak velkou část celé akce, která dosahuje v rozpočtových nákladech ceny téměř 3 mil. Kč, budeme realizovat o letošních prázdninách. Akci lze rozdělit až na 3 etapy. Čtenářům z řad obyvatel obce jistě neunikly další drobnější akce, které v obci probíhají a které realizuje obec svými prostředky a pracovníky, nebo za pomoci smluvně zajištěných firem a živnostníků. Z výčtu drobných akci si dovolím uvést, že byly zahájeny úpravy zábradlí a lávky u Kulturního domu, SSOK zahájila opravy komunikace III. tř., bylo dokončeno doplňování značení ulic, dokončeno oplocení rybníka, dokončena přislíbená úprava travnaté plochy v ul. 6. května u uličky, vytaženy nepotřebné betonové sloupy kolem chodníku v parku, provedeno odvodnění místní komunikace ve spolupráci s p. Svozilem u jeho RD a opravena kontrolní šachta naproti zbrojnice v Bohuňovicích. V ZUŠ byly opraveny schody a pracuje se na fasádě ze strany sousedního dvora. Průběžně na základě našich výzev realizujeme záruční opravy dříve dokončených akcí. V současné době se rovněž opravuje vandaly poškozené odpočívadlo u cyklostezky na Hlušovice, což je klasický příklad zbytečně vynakládaných veřejných prostředků, které by nebylo třeba vynaložit, pokud by si několik vandalů nevybíjelo svou sílu na cizím majetku. Probíhají však i akce, které nezajišťuje ani neobjednala obec. Příkladem je překládání rozvodů O2 v ulici V Drahách. Obec při této akci pouze vytváří tlak na zhotovitele, aby minimalizoval dopady na obyvatele bydlící v ulici a aby po dokončení díla bylo vše uvedeno do původního stavu. Je poměrně obvyklé, že zhotovitel má s obcí i s obyvateli ulice problémy, protože jeho představy o provádění a dokončení díla se v mnoha případech liší od našich požadavků. Tolik zprávy z obce. Přeji všem krásné dovolené a pozitivní mysl. Ing. Jiří Petřek starosta obce

6 6. strana Informace o bezpečnostní situaci v Bohuňovicích počet Rok 2009 Rok 2010 Rok Q 2012 Trestné činy Přestupky, řešené obecní policií Z toho v dopravě Řešeno blokovou pokutou Řešeno oznámením do KPPP Řešeno domluvou Z toho ostatní Řešeno blokovou pokutou Řešeno oznámením do KPPP Řešeno domluvou Přestupky, řešené PČR Z toho újezdy od čerpací stanice Naše média se v poslední době jen hemží zprávami o zvyšující se kriminalitě, nedostatku peněz na provoz policie, případně o přeplněnosti věznic. Je skutečně tato situace tak dramatická, jak ji často katastroficky popisují novináři? Krátce vám statistickými údaji shrneme protiprávní činnost, k níž došlo v uplynulých letech v Bohuňovicích, resp. v katastru obce. Z tabulky je patrno, že počet trestných činů, které jsou spáchány na území obce, je víceméně konstantní. Nedobře v tomto kontextu vyznívá 11 trestných činů, evidovaných Policií ČR v 1. čtvrtletí tohoto roku. Z 22 trestných činů, které jsou evidovány jako spáchané na území obce Bohuňovice v roce 2011, je příkladmo 7 krádeží vloupáním, 2 krádeže prosté, 4 zanedbání povinné výživy a 2 loupeže. V 1.čtvrtletí roku 2012 jsou to 2 krádeže vloupáním, 5 krádeží prostých, 1 zanedbání povinné výživy. Přestupky řeší jak Policie ČR, tak Obecní policie. Obecní strážník je na místě zpravidla bezprostředně, proto lze také vysoký počet přestupkových jednání řešit domluvou, tedy mírnou formou sankce. I u přestupků je patrná tendence roku 2012, a to zvyšování jejich počtu. Policie ČR řeší jako časté přestupky proti majetku, takzvané újezdy od čerpacích stanic, kdy řidič natankuje palivo a bez zaplacení s ním odjede. Poněvadž v katastru obce stojí taková čerpací stanice, počet těchto přestupků poněkud zkresluje statistiku, přičemž toto dění nemůže být ze strany obce nijak ovlivněno. Porovnáním indexu kriminality, což je poměr spáchaných trestných činů a počtu obyvatel dané lokality, vztažený na obyvatel, dospíváme k příznivému konstatování, že naše obec je relativně bezpečná. Zatímco například v centru Olomouce je tento index 628, pro obyvatele Šternberka má hodnotu 137 a pro bohuňovického občana pouze 86. Je-li podle tohoto indexu lidmi kriminalita vnímána, pak je zřejmé, že je u nás příznivé místo pro poklidný život. Je na místě upozornit občany, že i do budoucna se obecní policie zaměří zejména na postihování nedbalých řidičů a parkování v obci, znečišťování veřejných prostranství psími a koňskými exkrementy, na kontroly hřbitova, obecně nešvary, které obec sužují. Obec bude postupně vybavena i technickými zařízeními, jako jsou fotopasti a kamery, jednak preventivně s cílem především znejistit případného pachatele přestupku či trestného činu, který může být pozorován i v noci, jednak represivně, když tato technika může pomoci odhalit pachatele protiprávního jednání. V oblasti přestupků v dopravě opět předpokládáme spolupráci s Městskou policií ve Šternberku při měření povolené rychlosti. Nemůžeme být všude a postihovat absolutně vše, co se občanům nelíbí. Všichni musíme být pamětliví zásady: kde moje právo končí, právo jiného začíná. Prvořadým cílem obecní policie není bezpodmínečně sankcionovat každé protiprávní dění, ale vést občany k vzájemné toleranci, úctě k druhému a jeho právům a předcházet tak porušování zákonů a vyhlášek. Za Obecní policii Bohuňovice strážník ing. Jaroslav Müller

7 7. strana Třídění odpadů se stále vyplácí Množství odpadu, který obec Bohuňovice vytřídila v roce 2011 a předala k využití najdete v následující tabulce. V přehledu je také uveden objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO-KOM, a. s. Tuny Částka (Kč) Rok 2011 celkem 89, ,50 1. kvartál , ,50 2. kvartál , ,50 3. kvartál , ,50 4. kvartál , ,00 Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2011: vytřídil každý Čech průměrně 38,9 kg odpadů 68 % obyvatel ČR aktivně třídlo odpady bylo 72 % obalů využito a recyklováno zdroj: Má to smysl, třiďte odpad! - třiďte správně Kam by jste vyhodili stará CD/DVD a videokazety? Kam patří stará CD/DVD? Odpovědi se různí. Např. společnost Eko-kom uvádí, že CD patří do směsného odpadu, pouze plastový obal vhoďte do žlutého kontejneru. Jiné zdroje uvádějí, že je možné staré CD a DVD (od září loňského roku) vyhazovat do sběrných kontejnerů na elektroodpad společnosti REMA Systém, které se ovšem v naší obci nenacházejí. Kam tedy s nimi? Je tu údajně ještě jedna varianta, (ta ovšem není předešlými organizacemi prezentována jako správná). Webové stránky nalezeno.cz uvádějí možnost žlutých kontejnérů, kam údajně patří samotné nosiče včetně jejich obalů. Podle odhadů vzniká v ČR ročně několik desítek milionů nepotřebných kusů. Doba rozložení CD na skládce se navíc odhaduje na 1 milión let. A co s videokazetami (VHS)? Ty rozhodně do nádob na plast nevhazujte, patří do směsného odpadu. Nebo je můžete někomu darovat. Kam patří úsporná žárovka? V žádném případě nevyhazujte úsporné žárovky do koše! Použité zářivky jsou totiž nebezpečným odpadem. Zářivky (úsporné žárovky) obsahují malé množství rtuti. Kam tedy patří? Možností je hned několik. Nejjednodušší možností je jejich odevzdání v obchodě, kde se dají koupit zářivky nové (obchod s elektronikou, supermarket,...). Další možností je odnést nefunkční kusy do sběrného dvora (např. Sběrný dvůr v areálu Pila v Bohuňovicích). Podmínkou je, aby byly zářivky celé a nepoškozené. (red)

8 8. strana Přejmenování některých ulic v Bohuňovicích Chtěl bych uvést na pravou míru prosáklé informace o tom, že se budou přejmenovávat ulice v Bohuňovicích. Jedná se o to, že díky tomu, že se tento problém léta podceňoval a nijak neřešil je stávající situace taková, že se dnes jen málokdo v naší obci vyzná, a to myslím i místní občany. Nechápu, proč se nemyslelo na nové názvy ulic už při jejich vzniku, při vytváření územního plánu nebo při územních studiích. Jako příklad uvedu ulici V Drahách, na její odnož, vedoucí zadem ke hřbitovu, nebo ulice Pod Lipami, která má několik odnoží. Výmol a Lhotka jsou čtvrti bez pojmenovaných ulic a další. Lokality Za humny jsou zde tři, najít někoho v ulici Trusovická nebo U Stavu je bez detektivního nadání jestli ne nemožné, tedy určitě velice obtížné. Je v tom nepřehledno a trošku to připomíná Kocourkov. Někdo tady zaspal a zapříčinil tento nynější, zvláštní stav. V některých městech lidé bojují za jiné názvy ulic. Například z důvodů připomínky nějakého význačného místního občana nebo události. Důvodů může být mnoho a jmen také. Myslím si, že i v Bohuňovicích by se našli významní místní občané, zasluhující si stálou připomínku pro následující generace. Ale aby se sousedící ulice jmenovaly všechny stejně, to je přinejmenším nezvyklé. Může to dokonce signalizovat určitou slabost ducha, nebo nezájem občanů o svoji obec, o svůj domov. První reakce většiny občanů na přejmenování ulic je více-méně stejný; kdo to zase vymyslel takovou pitominu. Není to reakce nijak překvapivá, protože se může zdát, že je to jenom zbytečné vyhledávání problémů tam, kde vlastně ani nejsou. Jsou zde však i takoví občané, kteří se změny nebojí a naopak volají po tom, aby jejich ulice měla svůj vlastní, specifický název a měli tak svoji vlastní identitu. Mají už dokonce i připravené nové názvy. Celá tato akce není nijak direktivní. Je to návrh a nabídka občanům, kterým není lhostejné, kde bydlí. Je však potřeba tento problém konečně otevřít a začít nějak řešit komplexně. Není to nijak časově podmíněno, lhůta je otevřená. Formou anket a průzkumů se zjistí objektivní stav a zájem občanů na to, dát tento nynější stav nějakým způsobem do pořádku, nebo ne. Je to skutečně nelehká a snad i bolestivá operace, která s sebou zákonitě přináší i spoustu nemalých problémů, jako je např. vyřízení nových dokladů. Proto je zde dán velký prostor k debatám a dotazům a také na obecním úřadu by měl být vyčleněn pracovník, který bude v této problematice nápomocen. Snad až vyvanou první emoce, nebude se zdát získání nového jména své ulice takovým problémem a bude se dát debatovat objektivně a věcně, s určitým nadhledem a z hlediska dlouhodobého časového horizontu. Nikde není psané, že se musí přejmenovávat ulice všechny. Prozatím se tímto prvním krokem tento problém pouze otevřel a až podle reakcí a názorů občanů se udělají další kroky. Je samozřejmě snaha o to, aby byla celá tato akce co nejméně bolestivá, a obec bude nápomocná, jak to jen půjde. Výsledek by měl být takový, že Bohuňovice budou přehledné a v názvech ulic budou zakotveny i dějinné události a význační místní spoluobčané. Pokud si na nějaké osobnosti, které by neměly upadnout v zapomnění a zaslouží si věčnou připomínku vzpomenete, nenechávejte si to pro sebe. Své názory a náměty zatím můžete posílat do redakce zpravodaje. Jiří Baťa (red) Moravská Loděnice Třída Palackého a Třída Františka Josefa

9 9. strana Konala se za slunečného podvečera ve čtvrtek za hojné účasti zahrádkářů,podlipáků a několika zvídavých občanů,kteří měli zájem prohlédnout si,jak se vyrábí elektrická energie v místní bioelektrárně. Ing.Václav Fryčák nás ochotně provedl celým araálem a přidal vysoce odbornou přednášku o výrobě elektrické energie z biomasy. Materiálem na výrobu bioplynu je kukuřičná siláž a hovězí kejda. Denní spotřeba je asi 220g siláže a 10m3 kejdy. Technologický postup:denní krmení siláží do zásobníku,dále postupné dávkování do fermentoru,odtud do dofermentoru a odtud do zásobníku. ČZS Bohuňovice Prohlídka bioplynové stanice v ZD v Bohuňovicích Ve fermentoru a dofermentoru vzniká rozkadem siláže a kejdy za pomoci anaerobních mezofilníchbakterií při teplotě 40 st.c bioplyn.ten je odváděn jako palivo ke dvěma motorům,které roztáčí generátory na výrobu elektrického proudu, který je dodáván do sítě. Konečný produkt je opět jako hnojivo dodáván na pole. Děkujeme Ing.Václavu Fryčákovi za velice odbornou přednášku. Návštěva bioelektrárny opravdu stála za to. Za výbor ČZS Vojtěch Smrček Výšlap na Bradlo V sobotu za krásného ranního sluníčka se nás sešla hojná parta nepeciválů na Bohuňovickém nádraží,kde jsme po zakoupení jízdenek posečkali na příjezd vlaku,který nás odvezl k cíli našeho výletu-do Libiny,ze které jsme se vydali po svých. Šli jsme po modrých značkách na známý vrchol Bradlo čnějící 600 m n.m. Po příjezdu domů se mi zrodila tato rýmovačka: Jednou nás tak napadlo,vyšlápnout si na Bradlo. Dojeli jsme do Libiny,vystoupili,nabrali síly, kopec velký vyšlápli jsme a nahoře vydechli jsme. Pak špekáčky opékali, u kytary zabékali. Kdo až na horu si vyšel,i přes mírnou mlhu daleké okolí viděl. A na cestě zpáteční stavili jsme se-kdo ví??? Přece v pěkné restauraci oběd taky pivo dát si. Bylo to tak, ne jinak. Z Hradečné domů nás zas vezl vlak. A že počasí nám přálo, podniknout to za to stálo. Za podlipáky Jitka Smrčková (red) Další fotografie najdete na poslední straně zpravodaje.

10 10. strana Kruh přátel hudby v Bohuňovicích Kruh přátel hudby uvedl v neděli 12. května májový koncert. V podání sester Kristiny a Terezie Fialových zazněly skladby pro violu a klavír od starých mistrů i současných hudebních skladatelů. Mladé nadané umělkyně pocházejí z hudební rodiny a mají za sebou mnoho úspěchů na českých i zahraničních významných pódiích. Kristina Fialová začala hrát na klavír ve 4 letech pod vedením své matky a v 7 letech na housle pod vedením profesora P. Kyncla. V 15 letech byla přijata na konzervatoř v Brně. Je laureátkou národních i mezinárodních soutěží, jako sólistka i komorní hráčka spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci a známými orchestry, zúčastňuje se hudebních festivalů. V současné době studuje hru na violu na Akademii múzických umění v Praze. V Bohuňovicích hrála na vzácnou italskou violu z roku Terezie Fialová začala na klavír hrát v 5 letech a o rok později i na housle. S oběma nástroji se úspěšně zúčastnila mezinárodních soutěží a pokračovala ve studiu na brněnské konzervatoři. Jako houslistka podnikla několik významných hudebních turné. Nyní se již věnuje klavírní hře, studuje stejně jako sestra Kristina na AMU v Praze a současně i na vysoké hudební škole v Hamburku. Za sebou má významné úspěchy v mezinárodních soutěžích, vystupuje jako sólistka s předními hudebními tělesy, spolupracuje se známými umělci v oblasti vážné hudby. Sestry Fialovy si získaly bohuňovické publikum nejen vynikajícím provedením jednotlivých skladeb, ale také svou srdečností a bezprostředností. Za svůj výkon sklidily právem dlouhotrvající potlesk. Za KPH Bohuňovice Mgr. Jana Faltysová Otázky pro fotbalový oddíl Sokol Bohuňovice Po velkém úspěchu, kterým je bezesporu postup do vyšší soutěže 1 A třída jsme se domnívali, my sportovní fanoušci Bohuňovic, že se něco zajímavého dozvíme co se postupem změní v oddíle, ale nevíme nic. Jestli se podaří udržet stávající kádr, jestli přijdou nějaké posily z jiných oddílů, jakou skupinu budeme hrát? Budeme chodit na Hlubočky, Bělkovice a nebo na Jeseník, Štíty, Štěpánov? Prostě veřejnost fotbalová se nic nedozví, a to je špatné. Kdy více se dá zvednout zájem o fotbal i pro mladé, když né po takovém úspěchu. Rozlosování soutěže už samozřejmě je, ale nástěnka fotbalového oddílu je stále prázdná - proč? Členové oddílu, zkuste něco pro fanoušky udělat, abychom i my věděli více o nastávající sezóně! Funkcionáři fotbaloví přece nechcete, abychom věděli více o oddílech cizích, okolních a o vlastním Bohuňovickém vůbec nic. fanoušci Odpověď redakce zpravodaje Dle dostupných informací na webových stránkách fotbalbohunovice.cz, první mistrovské utkání v 1.A třídě skupiny B proběhne na domacím hřišti v 16:30 se soupeřem z Lipníka nad Bečvou. (red)

11 11. strana Zpráva mladých hasičů SDH Trusovice Celou zimu jsme se scházeli v naší klubovně a trénovali tam na halové soutěže. Od dubna 2012 jsme již začali trénovat na hřišti. Připravovali jsme se na první závod Okresní ligy v požárním útoku, který se konal v Loučanech. Tam naši mladší žáci běželi poprvé v nové sestavě a umístili se v půlce startovního pole. Tento výsledek není pro naše nejmladší jako začátek určitě špatný. Starším žákům se tam však bohužel zatím nedařilo. Další soutěží, na kterou jsme se pečlivě připravovali, bylo druhé kolo okresní hry Plamen. Tady se soutěžilo ve více disciplínách a mladší se zde umístili dvakrát na prvním místě, a to ve štafetách. V požárním útoku obsadili 4. místo a z podzimního 1. kola se jim do výsledků započítalo jejich vloni dosažené 3. místo. Celkovým součtem těchto umístění se vyšplhali na celkové 1. místo. Porazili tak družstvo z Nové Hradečné, které za nimi skončilo na druhém místě se ztrátou 12 bodů. I starší kategorie si vedla výborně. Svým druhým místem si v celkovém hodnocení naši borci zajistili postup na krajské kolo. Tam bude soutěžit 10 (vždy dva zástupci z každého okresu) nejlepších týmů z Olomouckého kraje o svůj postup do republikového kola. Obě naše družstva svými skvělými výkony potěšili své trenéry a odměnili je tak za jejich nelehkou práci. Další akcí byla pohárová soutěž v Dubu nad Moravou, která se konala 13. května. Zde naši starší žáci vyhráli a tím všem ukázali, že letos budou zřejmě silnými soupeři, se kterými se musí počítat. Mladší žáci, pravděpodobně ještě unavení ze svého výkonu na Plameni, obsadili předposlední místo. Zatím poslední soutěží, na kterou jsme letos na jaře vyrazili, byla v sobotu soutěž starších v Bludově. Tam jsme ve štafetě na 4x60m získali 1 místo a v požárním útoku 7. místo. V celkovém hodnocení to našim starším vyšlo na krásné třetí místo. O den později jsme v neděli na okresní lize v Drahlově slavili další úspěch v podobě druhého místa starších a pěkného, sedmého místa pro naše nejmladší. Je nutné pochválit všechny členy našeho trusovického družstva za jejich velkou snahu a skutečně vysoké nasazení. Pořád je ale co zlepšovat a drobné neúspěchy na soutěžích jsou velkou motivací pro další tréninky. Tak naše soutěž, kterou jsme pořádali v Trusovicích, se vyvedla výborně. Po dlouhé době se podařilo vyhrát domácímu družstvu a to sice staršákům. Ani mladší si nevedli špatně, když skončili těsně pod medailovým umístěním na 5 místě. Další soutěž okresní ligy na kterou jsme vyrazili byla v Hlubočkách. Starší tam ukázali svou formu před krajskou soutěží. Porazit nedokázali pouze družstvo z Velkého Újezdu, takže skončili na 2. místě. Další víkend byl také velmi náročný. V pátek jsme vyrazili na krajskou soutěž do Šumperka, kde byl branný závod požární všestrannosti. První den se nám ale nedařilo a naše 7. místo nás postavilo do těžké pozice a oddálilo šanci na vítězství. Druhým dnem soutěž pokračovala, ovšem bohužel - i nadále naše smůla pokračovala. Jako první byla štafeta požárních dvojic. Na chvíli to sice vypadalo, že by se nám mohlo dařit postoupit o něco výše snad až na pohárová místa. To když jsme si doběhli pro 3 místo ve štafetě CTIF. Ale nakonec jsme obsadili až 8. Místo. I v další disciplíně to vypadalo nadějně. Ovšem pouze do 3. úseku, kde došlo Zpráva mladých hasičů - červen 2012 (red) Další fotografie najdete na poslední straně zpravodaje. k pádu našeho borce. Ale i přes tento pád náš čas stačil na pěkné druhé místo, kdy nás družstvo Bludova porazilo o pouhé 4 desetiny sekundy. Tyto disciplíny trvaly až do oběda. Po obědě se běžely poslední 2 disciplíny. V těch jsme obsadili 4. místo, kdy na 3. místo jsme ztráceli 1 bod. Bohužel v požárním útoku CTIF se nám opět nezadařilo a výsledkem bylo 7. Místo. Všichni byli nažhaveni na královskou a dlouho očekávanou disciplínu - požární útok. Naše družstvo to mělo velmi rychle rozběhlé. Avšak opět zakročila smůla, a to rozpojení hadice. Bylo z toho 5. místo. Sečteno a podtrženo - celkovým součtem umístění jsme obsadili 6. místo z celkově 9 družstvech. Zde bych se však pozastavil. Můžeme říct z 9 družstev, ale také můžeme říci 6. z celého Olomouckého kraje, což je podle mne umístění pěkné. Tento víkend však ještě nekončil a v neděli nás čekal závod okresní ligy. Obě družstva dělil maličký kousek od medailí. Mladší 5. a starší 4. místo. Zároveň v tento den byla i krajská soutěž dorostu v Šumperku, kde o postup na mistrovství republiky bojoval jeden náš dorostenec. Málem se mu to podařilo, jenže jednou chybou na testu Požární ochrany se dostal až na celkově 7. místo. Nezbývá tedy doufat, že příští rok se bude dařit všem lépe a podaří se družstvu nebo jednotlivcům už na mistrovství republiky probojovat. Po týdenním odpočinku, kdy jsme měli jen dva lehké tréninky, jsme vyrazili na další soutěž okresní ligy. Tentokrát se nám opět dařilo a hlavně mladší si zaslouží pochvalu za krásné druhé místo. Starší obsadili třetí místo. To je sice slušným umístěním, ale oni sami si mysleli na místo první. Nezbývá, než se pokusit o podobné a lepší výsledky příští týden, kdy nás čeká poslední soutěž před prázdninami. Všichni, včetně vedoucích, se na ni už moc těšíme. SDH Trusovice

12 12. strana Naši jubilanti květen - červen Společenská rubrika Vodička Miroslav 6. Května let Běhal František Loděnická let Veselská Marie Loděnická let Mráčková Libuše U Stavu let Kameníček Jiří Za Humny let Húževka Juraj U Sokolovny let Kolisko Bohumil Pod Mlékárnou let Čáp Milan 6. Května let Čtvrtlíková Anežka Za Pilou let Veselská Jaromíra Výmol let Mrtvá Ludmila Trusovická let Müller František U Stavu let Poláček Jan U Stavu let Vozníčková Dobroslava Trusovická let Grúz Jiří U Stavu let Pudl Zdeněk Trusovická let Lakva Vladimír 6. Května let Janeček Pavel U Stavu let Stanislav Sklenář Trusovická let Občánkové naší obce březen Němečková Ester Trusovická Šušlík Martin Na Zahrádkách duben Šustek Marek Výmol květen Dmytriw Kryštof 6. Května Březinová Valentína Na Zahrádkách Balut Matias Pod Mlékárnou Úmrtí bohuňovických občanů Šrámková Eva Trusovická let Purová Jarmila 6. Května let Běhalová Danuše Loděnická let Neplechová Věra Loděnická let Śrámek Rudolf Trusovická let Fryčák Mojmír Pod Lipami let

13 13. strana Černá kronika Při přistání zapomněl pilot vysunou podvozek V sobotu 6. května přistálo na letišti v Bohuňovicích malé letadlo, jehož pilot zapomněl vysunout podvozek. Při přistání tak došlo k poškození spodní části letadla a vrtule. Nikdo nebyl zraněn. Alkohol byl u pilota vyloučen provedenou dechovou zkouškou. U Bohuňovic došlo k dopravní nehodě V sobotu 16. června v ranních hodinách došlo u Bohuňovic k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na křižovatce u benzínové pumpy. Na místě musely zasahovat jednotky hasičů HZS Šternberk a JSDH Bohuňovice. Jedna osoba byla zraněna. Pozici ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice obhájila Mgr. Jana Divišová Rada obce Bohuňovice vzala na vědomí názor konkurzní komise na místo ředitele/ ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice z 10. května Na základě tohoto rada obce uložila starostovi obce jmenovat s účinností od ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice dosavadní ředitelku školy - Mgr. Janu Divišovou. Zastupitelstvo obce si schválilo nový jednací řád Zastupitelstvo obce si na svém 14. veřejném zasedání schválilo nový jednací řád. Novinkou je například jmenovité hlasování - v zápisech z jednání se dozvíte jak a kdo ze zastupitelů hlasoval. Veřejná jednání se také budou zpravidla konat v kulturním domě. Nový jednací řád naleznete na webových stránkách obce. Zastupitelstvo obce zahájilo schůzi minutou ticha Zastupitelé a další přítomní občané na úvodu 14. jednání dne 7. června uctili symbolickou minutou ticha památku za bývalého zastupitele pana Mgr. Mojmíra Fryčáka, který zemřel 30. května 2012 na následky těžké nemoci. Krátké zprávy z obce Zvýhodněné vstupné na bazén Od 1. června nabízí Centrum zdraví zvýhodněné vstupné do vodní zóny za cenu vstupu na 1,5 hodiny. Vstupné na 3 hodiny zakoupíte již za 85,- Kč/65,- Kč. Akce platí na období červen-červenec Olomoucký kraj poskytl obci dýchací přístroje Obec Bohuňovice obdržela pro zásahovou jednotku hasičů čtyři nové dýchací přístroje v ceně ,- Kč. Za účasti hejtmana byla předána darovaná technika v Třeštine. Rekonstrukce elektrorozvodů NN a slaboproudu Počátkem prázdnin byla v místní základní škole zahájena generální rekonstrukce elektrorozvodů. Veřejnou zakázku malého rozsahu získala firma ELPREMO spol. s.r.o. s nabídkou ,- Kč. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 1. září 2012 své příspěvky můžete posílat na

14 ČSZ Bohuňovice - Výšlap na Bradlo SDH Trusovice

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.4.2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Zdeněk Žaloudek, Josef Pecka, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 21. března 2016 od 17,00 hodin na OÚ Braškov

ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 21. března 2016 od 17,00 hodin na OÚ Braškov ZÁPIS Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 21. března 2016 od 17,00 hodin na OÚ Braškov Program: 1) Zahájení a kontrola plnění usnesení 7. zasedání 2) Účetní závěrka za rok

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S

Obec Jindřichov. Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S Obec Jindřichov Zastupitelstvo obce Jindřichov Z Á P I S z 5. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové ZO: J. Chromek, D.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2013 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO 19.9.2016 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci 31.10.2011 31.12.2012 31.12. ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina

Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne v hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Zápis č. 11 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.05.2016 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Ing. Josef Zelinka,

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více