Etiologie, diagnostika a terapie iatrogenních poranění močovodu při otevřených a laparoskopických operacích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etiologie, diagnostika a terapie iatrogenních poranění močovodu při otevřených a laparoskopických operacích"

Transkript

1 98 Etiologie, diagnostika a terapie iatrogenních poranění močovodu při otevřených a laparoskopických operacích MUDr. Matúš Chocholatý, MUDr. Marek Schmidt, FEBU, MUDr. Pavel Hanek, doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha Cíl práce: Zhodnotit příčiny a výsledky terapie iatrogenních poranění močovodu při otevřených a laparoskopických operacích. Metody: V letech jsme ošetřili 40 nemocných s 42 iatrogenními lézemi močovodu, 15 poranění bylo rozpoznáno peroperačně a 27 poranění bylo diagnostikováno pooperační den (průměr 19. den). Výsledky: Peroperačně diagnostikované poranění jsme léčili ureterorafií nebo reimplantací s 93% úspěšností. Pozdně rozpoznané léze jsme řešili primárně zavedením stentu, nefrostomie nebo jejich kombinací s úspěšností v 61 %. Závěr: Peroperačně diagnostikované a léčené poranění močovodu mají dobrou prognózu. Při pozdně diagnostikovaných poranění močovodu je metodou volby zavedení stentu nebo nefrostomie a ve více než 61 % se léze zhojí minimálně invazivními metodami. Klíčová slova: iatrogenní poranění močovodu, stent, nefrostomie. The cause and the results of treatment of ureteral injuries during open operation and laparoscopy The aim of the study was to assess the cause and the results of treatment of ureteral injuries after open procedure or laparoscopy. Material & Methods: From 2002 to 2008, we treated 40 patients with 42 iatrogenic ureteral injuries, 15 of them were recognised immediately and 27 were detected 1 90 days (average 19 days) after initial procedure. Results: Intraoperative discovered injuries we treated with ureteroureterostomy or ureteroneocystostomy. Late recognised ureteral injuries were primarily treated using stent placement, percutaneous nephrostomy or both with the success rate 61 %. Conclusions: The immediately diagnosed and treated injuries have very good prognosis. The managment of late recognised injuries in first intention is based on minimally invasive method. Almost two-third of these injuries recovered without open procedure. Key words: iatrogenic ureteral injury, stent, nephrostomy. Endoskopie 2009; 18(3): Úvod Iatrogenní poranění močovodu je závažná komplikace, která se vyskytuje u 4,7 % urologických operacích (1), 0,3 až 2,1 % gynekologickoporodnických a chirurgických výkonů v malé pánvi (2 5), méně než u 1 % cévních (6) a raritně u ortopedických operací (7). Klasickým řešením je otevřená operační revize. Využití laparoskopické a robotické chirurgie rozšiřuje možnosti řešení poranění močovodu (13 16). Dalšími možnostmi léčby je zavedení ureterálního stentu nebo perkutánní nefrostomií samotnou nebo v kombinaci se zavedením ureterálního stentu. Úspěšnost léčby pozdně diagnostikovaných lézí močovodu pomocí stentu se v jednotlivých publikacích výrazně liší (4, 10, 12, 18 20). Cílem této práce bylo zhodnotit etiologii, diagnostiku a terapii iatrogenních lézí močovodů. Materiál a metody V letech jsme ošetřili 42 poranění močovodů u 40 nemocných ve věku let (průměr 50 let). Iatrogenní poranění močovodu se nejčastěji vyskytly při gynekologických operacích (62,5 %), chirurgických operacích (27,5 %), urologických operacích (7,5 %), cévně chirurgických operacích v (2,5 %) (tabulka 1). U 10 nemocných došlo k poranění močovodu při laparoskopickém výkonu. Horní třetina močovodu byla postižena v 3 %, střední v 24 % a dolní v 73 %. Mechanizmus poranění močovodu je uveden v tabulce 2. Častěji byl postižen levý močovod 25, pravý močovod byl poraněn 15, bilaterální poranění bylo ošetřeno 1. Peroperačně rozpoznané léze Peroperačně bylo rozpoznáno 15 poranění močovodů u 14 nemocných (5 při gynekologických a 6 při chirurgických operacích, 3 při Tabulka 1. Operační výkony s poraněním močovodu Abdominální hysterektomie (HYE) 7 Radikální HYE sec. Wertheim 7 Laparoskopická HYE 5 Laparoskopicky asistovaná vaginální HYE + adnexektomie (AE) 3 Laparoskopicky asistovaná vaginální HYE + AE s rekonstrukcí pánevního dna 1 Laparoskopická ovarektomie 1 Vaginální hysterektomie 1 Resekce rektosigmatu/sigmatu 7 Amputace rekta 2 Levostranná hemikolektomie 1 Apendektomie 1 Radikální retropubická prostatektomie 2 Resekce divertiklů močového měchýře 1 Aortofemorální bypass 1

2 99 Obrázek 1a. Vylučovací urografie léze pravého močovodu s extraluminací kontrastní látky Obrázek 1b. Vylučovací urografie normální nález na horních močových cestách po extrakci stentu urologické operaci). Peroperačně diagnostikované léze močovodu jsme řešili ve 14 případech ureterorafií a u jednoho nemocného reimplantací. Délka intubace stentem byla 3 6 týdnů. Pooperačně rozpoznané léze Pozdní diagnóza byla stanovena u 27 lézí močovodů u 26 nemocných. Z toho u 20 nemocných po gynekologických, 5 po chirurgických operacích a u jedné nemocné po cévně chirurgickém výkonu. Léze močovodu se projevily v průměru 19. pooperační den ( den). Nejčastějším příznakem byly febrilie a lumbalgie u 15, ureterovaginální fistula u 6, urinózní sekrece z drénu u 4 nemocných a anurie u jednoho nemocného. Diagnózu poranění močovodu jsme stanovili pomocí vylučovací urografie a/nebo CT vyšetření, ultrasonografie a ascendentní ureteropyelografie. Zobrazení močových cest vylučovací urografií (obrázek 1a, b) absolvovalo 23 nemocných. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 3. Sonografický nález při vyšetření ledvin a močových cest byl u sedmi nemocných normální, v 19 případech jsme diagnostikovali hydronefrózu a ve třech případech tekutinu v malé pánvi. CT jsme provedli u šesti nemocných, z toho jednou byl nález bez patologických změn (bez známek poranění), v ostatních pěti případech byla zjištěna hydronefróza a urinom v retroperitoneu (obrázek 2). Místo léze jsme vždy bezpečně identifikovali při ascendentní ureteropyelografii (obrázek 3a, b). Normální nález na IVU i CT byl u pacienta po apendektomii s lézí močovodu a urinózní sekrecí z drénu. Pooperačně rozpoznané léze jsme řešili zavedením stentu u 14 poranění, založením nefrostomie u 10 poranění a kombinací nefrostomie a stentu u třech pacientů stent jsme zavedli v průměru za 40 dnů (12 90 dnů) od založení nefrostomie. Výsledky Peroperačně rozpoznané léze Léze se zhojila primárně u 13 nemocných (obrázek 4a, b). U jedné nemocné byla striktura v místě sutury řešena endoskopickou discizí. Obrázek 2. CT vyšetření: hydronefróza vlevo s urinomem v retroperitoneu Tabulka 2. Mechanizmus poranění močovodu Úplné protnutí 11 Částečné protnutí 9 Prošití stehem 6 Ztrátové poranění 5 Koagulace 5 Použití stapleru 3 Protnutí a koagulace 3 Tabulka 3. Výsledky vylučovací urografie v diagnostice pozdně rozpoznaných poranění močovodu Extraluminace kontrastní látky s hydronefrózou 6 Extraluminace kontrastní látky bez hydronefrózy 5 Hydronefróza s opožděným vylučováním kontrastní látky 4 Hydronefróza a stop kontrastní látky 6 rtg afunkce 1 Normální nález ; 18(3) Endoskopie

3 100 Obrázek 3a. Ascendentní ureteropyelografie léze pravého močovodu s extraluminací kontrastní látky Obrázek 3b. Ascendentní ureteropyelografie zhojena léze pravého močovodu Obrázek 4a. Vylučovací urografie po ureteroureteroanastomóze ureter duplex se zavedenými stenty Obrázek 4b. Vylučovací urografie po extrakci stentů Pooperačně rozpoznané léze Na zavedeném stentu se léze primárně zhojila v 7 případech za 106 dnů ( dnů). Ve třech případech byla pro strikturu ureteru provedena dilatace/discize s celkovou dobou intubace stentem 216 dnů. Ve 2 případech byla nutná otevřená revize po 90 a 99 dnech pro strikturu, resp. píštěl. U dvou nemocných byl pro generalizaci základního onemocnění a strikturu močovodu ponechán stent jako trvalé řešení. Kombinací nefrostomie a stentu se léze zhojila primárně u všech nemocných za 98 dnů ( dnů). Při zavedené nefrostomii se jedna léze zhojila spontánně. U 9 nemocných jsme pro strikturu nebo ztrátové poranění močovodu provedli ve 3 případech Boariho plastiku (obrázek 5), ve 3 případech resekci ureteru a ve 3 případech reimplantaci močovodu. U všech nemocných jsme 12 měsíců po posledním výkonu na sonografii ledvin, IVU a dynamické scintigrafii neprokázali známky obstrukční uropatie. Diskuze Poranění močovodu je v 75 % způsobené iatrogenně a v 25 % zavřeným nebo penetrujícím poraněním. Iatrogenní léze bývá v 73 % gynekologického, ve 14 % obecně chirurgického a 14 % urologického původu (21, 22). Ghali a kol. poukazuje na relativně vysoké procento poranění močovodu při opakovaných císařských řezech. V jeho souboru tvoří 45 % všech gynekologicko-porodnických příčin poranění močovodu. Předpokládá, že riziko poranění zvyšují adheze

4 101 Obrázek 5. Vylučovací urografie po Boariho plastice a změny anatomických poměrů v malé pánvi (23). Poranění močovodu je popsáno raritně i při laparoskopické sterilizaci a spondylochirurgických výkonech (24, 25). Močovod je zranitelný zejména v místech zkřížení s ovarickými cévami (při podvazu ovarických žil, resekci expanze naléhající na ureter), s ilickými cévami (při lymfadenektomii) a s uterinní artérií (při hysterektomii). Juxtavezikální močovod se nejčastěji poraní při anterolaterální preparaci fornixu vaginy, při přední kolpoplastice (pokud je steh založen příliš laterálně a hluboko), při podvazu parametria při vaginální hysterektomii (9), případně při radikální prostatektomii. Pravděpodobnost poranění se zvyšuje při patologických procesech způsobujících deviaci močovodů (pokročilé nádory orgánů malé pánve), endometrióza, pozánětlivé a pooperační adheze v malé pánvi, po předchozí radioterapii, při rekonstrukčních výkonech v malé pánvi, kongenitálních anomáliích, jako je ureter duplex, ektopický ureter nebo ledvina (8, 9). K poranění močovodu může dojít podvazem, prošitím, částečným nebo úplným protnutím, elektrokoagulací a při extenzivních radikálních výkonech i devaskularizací nebo ke ztrátovému poranění močovodu. Profylaktické zavedení stentu má význam jen v případě, že je riziko poranění močovodu vyšší než 3 % (26). Poranění močovodu se rozpozná a řeší v % případů peroperačně. Dle lokálního nálezu a charakteru léze močovodu se provede ureterorafie, ureterokalykoanastomóza, reimplantace močovodu nebo Boariho laloková plastika. Odlehčení anastomózy pomůže psoas hitch. Lze provést autotransplantaci a zcela výjimečně transureteroureteroanastomozu (27). Al Awandi (28) publikoval 94% úspěšnost peroperačně diagnostikovaných a léčených poranění močovodů. V našem souboru byla úspěšnost 93 %. V případě, že je poranění močovodu diagnostikováno při laparoskopických nebo roboticky-asistovaných operacích, je možné rekonstruovat močovod výše zmíněnými technikami (13 16). V % případů je léze diagnostikována pooperačně, nejčastěji mezi dnem (10 12). Někdy se léze projeví mnohem později, po 90, resp. 180 dnech (17, 29). Podobně i v našem souboru se léze projevila v průměru 19. pooperační den, u jediného nemocného s poraněním močovodu staplerem až 90. pooperační den. V případě peroperačního podezření na poranění močovodu je doporučena k ověření integrity močovodu jeho revize po aplikaci indigokarmínu či metylénové modře s případnou peroperační cystoskopií (9, 30). V našem souboru, ve shodě s jinými autory, byly nejčastějšími pozdními symptomy léze inkontinence moče, lumbalgie a febrilie (22, 31). Metodou první volby v diagnostice poranění močovodu je vylučovací urografie nebo CT retroperitonea s digitální rekonstrukcí horních ; 18(3) Endoskopie

5 102 močových cest. Na vylučovací urografii je léze močovodu prokázaná extraluminací kontrastní látky z močovodu. Nález ureterohydronefrózy s nebo bez opožděného vylučování kontrastní látky, obraz silent kidney či neúplného zobrazení močovodu musí budit vysoké podezření na poranění močovodu. Vylučovací urografie může být i s normálním nálezem (32). Na CT se zobrazuje tekutina v dutině břišní, urinom, hydronefróza, extraluminace kontrastní látky nebo absence kontrastu v distální části ureteru. Negativní nález na IVU a CT nemusí nutně znamenat neporušenou integritu močovodu. V našem souboru byl normální nález na vylučovací urografii a CT retroperitonea s kontrastem u jednoho pacienta po apendektomii s urinózní sekrecí z drénu (1 200 ml/24 hod.). Následně provedená ascendentní ureteropyleografie prokázala drobnou lézi v distální třetině močovodu. Při nepřesvědčivých výsledcích na IVU nebo CT vyšetření s kontrastem a přetrvávajícím podezření na poranění močovodu je indikována cystoskopie s ascendentní ureteropyelografií. Vyšetření vykazuje nejvyšší specificitu a senzitivitu při stanovení přítomnosti, lokalizace a stupně poranění. Ultrasonografie má pouze vedlejší úlohu, pro poranění močovodu může svědčit nález hydronefrózy, urinomu, hematomu nebo tekutiny v dutině břišní. Normální utrasonografický nález nevylučuje poranění močovodu. V našem souboru mělo sonografický nález bez patologie 7 nemocných. Pozdně diagnostikované léze močovodu lze řešit otevřenou, laparoskopickou, roboticky asistovanou operací nebo zavedením stentu, založením nefrostomie, nebo kombinací nefrostomie a stentu. Výhodou řešení léze pomocí stentu či nefrostomie jsou minimální invaze, krátký čas hospitalizace, nižší spotřeba analgetik a redukce počtu komplikací. V případě neúspěchu nezhoršují technické podmínky rekonstrukčního výkonu ani jeho výsledky (17, 21). Lask a kol. (33) publikovali soubor 20 nemocných s poraněním močovodu, léčených primárně založením nefrostomie. Úplně se zhojilo 16 (80 %) nemocných v průměru za dnů. U zbylých čtyř nemocných provedl následně otevřený výkon s dobrými výsledky. Úspěšnost léčby pozdně diagnostikovaných lézí močovodu pomocí stentu se v jednotlivých pracích výrazně liší. Zatím nebyla publikována studie s dostatečně velkým souborem pacientů, která by vyhodnotila výsledky léčby striktur pomocí stentu. Oh a kol. (18) nedoporučuje zavedení stentu při pozdně diagnostikované lézi močovodu, přiklání se k časné otevřené revizi. V jeho souboru tří nemocných léčených stentem, byla nutná otevřená operační revize pro progredující hromadění moče v dutině břišní ve dvou případech a strikturu močovodu ve třetím. Na druhé straně Ku a kol. (20) uvádí 77,8% úspěšnost v léčbě poranění močovodu stentem u devíti nemocných. U sedmi nemocných založil nefrostomii s 42% úspěšností a u jednoho nemocného úspěšně využil kombinace nefrostomie a stentu. V našem souboru se léze řešená primárně zhojila v 50 %, ve třech případech byla pro strikturu ureteru provedena dilatace/discize s celkovou dobou intubace stentem 216 dnů. U dvou nemocných (22,2 %) jsme provedli otevřenou revizi: v jednom případě deliberaci močovodu z fibrózní tkáně pro jeho strikturu, ve druhém případě ureterorafii pro přetrvávající ureterovaginální píštěl. Všichni tři nemocní léčení kombinací nefrostomie stent se zhojili primárně. Závěr Nejčastější příčinou iatrogenních poranění močovodu byly gynekologické operace. Peroperačně diagnostikovaná a léčená poranění močovodu mají dobrou prognózu. Při pozdně diagnostikovaných poranění močovodu je metodou volby zavedení stentu nebo nefrostomie s více než 50% úspěšností. Dlouhodobé sledování (12 měsíců) prokázalo dobrou pasáž ureterem bez městnání. Literatura 1. Schuster TG, Hollenbeck BK, Faeber GJ, et al. Complication of ureteroscopy: analysis of predictive factors. J. Urol. 2001; 166: Yuvaraja BT, Wuntakal R, Maheshwari A, et al. Management and long-term follow up of ureteric injuries during radical hysterectomy: Single center experience. J. Gynecol. Surg. 2003; 19: Kutiyanawala MA, Scott ADN, Jameson J. Ureteric injuries duricng colorectal surgery: strategies for prevention. Colorectal Disease 1999; 1: Ranieri A, Sironi D, Micheli E, et al. Treatment of ureteral lesions during gynecologic surgery. Arch. Ital. Urol. Androl. 2002; 74(1): Liapis A, Bakas P, Giannopoulos V, et al. Ureteral injuries during gynecologic surgery. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. 2001; 12: York JW, Money SR. Prevention and management of ureteral injuries during aortic surgery. Semin. Vasc. Surg. 2001; 14(4): Khastgir J, Arya M, Patel HRH, et al. Ureteral injury during radical orthopedic cancer surgery. J. Urol. 2001; 165: Bondavalli C, Dall Oglio B, Schiavon L, et al. Pathology of the gynecologic ureter: our experience. Arch. Ital. Urol. Androl. 2002; 74(1): Chan JK, Morrow J, Manetta A, Prevention of ureteral injuries in gynecologic surgery. Am J Obstet Gynecol. 2003; 188(5): Yeong CT, Lim TL, Tan KH. Ureteral injuries in an obstetric and gynecolgy teching hospital. Med. J. Malaysia. 1998; 53(1): Matani YS, Bani-Hani KE, Bani-Hani IH. Ureteric injuries during obstetric and gynecologic procedures. Saudi. Med. J. 2003; 24(4): Sakellariou P, Protopapas AG, Voulgaris Z, et al. Managament of ureteric injuries gyecological operations: 10 years experience. Eur. J. Obstet. Reprod. Biol. 2002; 101(2): Modi P, Gupta R, Rizvi SJ. Laparoscopic ureteroneocystostomy and psoas hitch for post-hysterectomy ureterovaginal fistula. J Urol 2008; 180(2): Dos Santos Abreu L de A, Tanaka M, de Abreu SC, et al. Laparoscopic management of iatrogenic lesions. J Endourol. 2008; 22(6): Kalisvaart JF, Finley DS, Ornstein DK. Robotic-Assisted Repair of Iatrogenic Ureteral Ligation Following Robotic-Assisted Hysterectomy, JSLS 2008; 12: Williams SK, Leveillee RJ. Expanding the horizont: robotassisted reconstructive Sumery of the distal ureter. J Endourol 2009; 23(3): Turner WH, Cranston DV, Davies AH, et al. Double J stents in the treatment of gynaecological injury to the ureter. Journal of the Royal Society of Medicine. 1990; 83: Oh BR, Kwon DD, Park KS, et al. Late presentation of ureteral injury after laparoscopic surgery. Obstet. Gynecol. 2000; 95(3): Gao JS, Leng JH, Lang JH, et al. Ureteral injury in gynecologic laparoscopies. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2004; 39(5): Ku JH, Kim ME, Jeon YS, et al. Minimally invasive management of ureteral injuries recognized late after obstetric and gynecologic surgery. Injury. 2003; 34(7): Dobrowolski Z, Kusionowicz T, Drewniak W, et al. Renal and ureteric trauma: diagnosis and management in Poland. BJU International. 2002; 89: Hanuš T, Jarolím L, Petřík R, Matras B. Iatrogenní léze močovodu u žen. Rozhl. Chir. 1997; 76: Ghali AM, El-Malik EM, Ibrahim AI, et al. Ureteric injuries: Diagnosis, management, and outcome. J. Trauma 1999; 46: Forster JA, Akram MM, Rogawski KM. Iatrogenic ureteric Indry with Filschie clipping during laparoskopic sterilization. J Minim Invasive Gynecol. 2009; 16(3): Cho KT, Im SH, Hong KT. Ureteral Indry after inadverent violation of the intertransverse space during posteriori lumbar diskectomy: a case report. Surgical Neurology 2008; 69: Schmipf MO, Gottenger EE, Wagner JR. Universal ureteral stent placement at hysterectomy to identify ureteral injury: a decision analysis. BJOG 2008; 115: Pokuta P, Jarolím L., Dvořáček J, Hanuš T. Injuries of the ureter treated at the General Medical School Hospital in Prague during the last 5 years. 1999; 78(12): Al-Awadi K, Kehinde EO, Al-Hynayan A, et al. Iatrogenic ureteric injuries: Incidence, aetiological factors and the effect of early management on susequent outcome. Int Urol et Nephrol. 2005; 37: Gokce G, Kilicarslan H, Ayan S, et al. Treatment plans and results in iatrogenic ureteral injuries. Ulus Travma Derg. 2000; 6(4): Ribeiro S, Reich H, Rosenberg J, et al. The value of intraoperative cystoscopy at the time of laparoscopic hysterectomy. Human Reproduction. 1999; 14(7): Rafique M, Arif MH. Management of iatrogenic ureteric injuries associated with gynecological surgery. Int. Urol. Nephrol. 2002; 34(1): Benchekroun A, Lachkar A, Souman A, et al. Ureter injuries. Apropos of 42 cases. Ann. Urol. (Paris). 1997; 31(5): Lask, D, Abaranel J, Luttwak Z, et al. Changing trends in the management of iatrogenic ureteral injuries. J. Urol. 1995; 154: MUDr. Matúš Chocholatý Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, Praha 5

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

ČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA PORANĚNÍ URETERŮ

ČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA PORANĚNÍ URETERŮ původní práce ČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA PORANĚNÍ URETERŮ EARLY SURGICAL MANAGEMENT OF URETERAL TRAUMA strana 158 Jana Hlaváčová 1, Jan Jambura 1, Jiří Kouba 1, Jan Bulka 2, Viktor Eret 1, Milan Hora 1 1

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Ektopický ureter- diagnostika a management. J. Hnízdo Animal Clinic

Ektopický ureter- diagnostika a management. J. Hnízdo Animal Clinic Ektopický ureter- diagnostika a management J. Hnízdo Animal Clinic Ektopie močovodů (ectopic urether = EU) je vrozenou anomálií distálních močovodů, ústících chybně do močové trubice nebo vzácněji do vaginy.

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště

Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky. Pokyny pro urologická pracoviště Centra pro implantaci umělého svěrače uretry AMS 800 u mužů s inkontinencí moče a statistické výsledky Statistické výsledky budou prezentovány a jednou ročně aktualizovány na www stránkách Urologické kliniky

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Robotická radikální prostatektomie O. Kőhler Urologické oddělení ÚVN Praha. Úvod.

Robotická radikální prostatektomie O. Kőhler Urologické oddělení ÚVN Praha. Úvod. Robotická radikální prostatektomie O. Kőhler Urologické oddělení ÚVN Praha Úvod. Robotická radikální prostatektomie (RP) je nejmodernější inovací minimálně invazivní chirurgické léčby lokálně ohraničeného

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

51. Dny nukleární medicíny 12.-14.11.2014 hotel Jezerka, Seč

51. Dny nukleární medicíny 12.-14.11.2014 hotel Jezerka, Seč 51. Dny nukleární medicíny 12.-14.11.2014 hotel Jezerka, Seč Optimalizace miniinvazivních přístupů při mediastinálně uloženém adenomu příštítných tělísek Libánský P., Fialová M., Kubinyi J., Táborská D.,

Více

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava OPERAČNÍ LÉČBA SUPRAKONDYLICKÝCH ZLOMENIN HUMERU U DĚTÍ Pleva Leopold, *Richter Vladimír, Prusenovský Petr Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava SOUHRN Autoři se ve svém

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Roztroušená skleróza pohled urologa. Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava

Roztroušená skleróza pohled urologa. Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava Roztroušená skleróza pohled urologa Doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D. Urologické oddělení FN Ostrava Anatomie a základní pojmy detruzor sfinkterová jednotka Symptomy DCM Jímací symptomy Mikční symptomy Postmikční

Více

Hydronefróza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE. Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc.

Hydronefróza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE. Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/174 Hydronefróza Autor: Spoluautor:

Více

Inkontinence. po operacích

Inkontinence. po operacích po operacích prostaty Zvláštní kapitolu tvoří moči u mužů. je část prostaty kolem močové trubice postupně odpařena (méně invazivní postup než její vyřezání) Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP),

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

MONITORACE KRVÁCENÍ NA OPERAČNÍM SÁLE: CO MÁME K DISPOZICI?

MONITORACE KRVÁCENÍ NA OPERAČNÍM SÁLE: CO MÁME K DISPOZICI? MONITORACE KRVÁCENÍ NA OPERAČNÍM SÁLE: CO MÁME K DISPOZICI? Jan Bláha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Adresa: U nemocnice

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

LIVER AND SPLEEN. Marie Černá

LIVER AND SPLEEN. Marie Černá LIVER AND SPLEEN Marie Černá KLASIFIKACE TRAUMAT poranění břicha parenchymových orgánů TUPÁ PENETRUJÍCÍ (bodné, střelné rány) POLYTRAUMATA IATROGENNÍ slezina játra ledviny ZOBRAZOVACÍ METODY U TRAUMAT

Více

POUŽITÍ DETOUR EXTRA- ANATOMICKÉHO STENTU PO ROZPADU URETEROINTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZY VLEVO

POUŽITÍ DETOUR EXTRA- ANATOMICKÉHO STENTU PO ROZPADU URETEROINTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZY VLEVO 49 POUŽITÍ DETOUR EXTRA- ANATOMICKÉHO STENTU PO ROZPADU URETEROINTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZY VLEVO APLICATION OF DETOUR EXTRA-ANATOMIC STENT AFTER DESINTEGRATION LEFT URETEROINTESTINAL ANASTOMOSIS Michal Zahradnik,

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROFILOMETRIÍ HORNÍCH MOČOVÝCH CEST

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROFILOMETRIÍ HORNÍCH MOČOVÝCH CEST Česká urologie 2001;5:23-27 O. Kőhler, P. Drlík, M. Bartůněk, O. Bernard, J. Poduška, J. Kočárek NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PROFILOMETRIÍ HORNÍCH MOČOVÝCH CEST Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice

Více

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Incidentalomy ledvin a jejich management Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Cysty ledvin Bosniakova klasifikace emeritní prof. Morton Arthur Bosniak * 13.11. 1929, 7. 10. 2016 I, II - benigní II F - follow up

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009

NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 NEMOCI MOČOVÉ a POHLAVNÍ SOUSTAVY MPSV ČLS J.E.P 10. 3. 2009 Mezioborová spolupráce nefrologie urologie gynekologie uro-gynekologie onko-gynekologie NEFROLOGIE Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc., Doc. MUDr.

Více

SOUČASNÝ POHLED NA PORANĚNÍ MOČOVODU

SOUČASNÝ POHLED NA PORANĚNÍ MOČOVODU SOUČASNÝ POHLED NA PORANĚNÍ MOČOVODU J. W. McAninch SOUHRN Většina ureterálních poranění je iatrogenního původu. Naše zkušenost s rekonstrukcí ureteru zahrnuje tato iatrogenní poranění, chronické striktury

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha

Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha 977 pts s fekální peritonitidou přijatých 2005 32% perforovaná divertikulitida 31% dehiscence

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/175 Ureterolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty

Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Press kit Pohled do historie: Operace rakoviny prostaty Pacientů s rakovinou prostaty každý rok přibývá 1 Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých

Více

Krvácení a intervenční radiolog. Jakub Hustý, Jaroslav Boudný

Krvácení a intervenční radiolog. Jakub Hustý, Jaroslav Boudný Krvácení a intervenční radiolog Jakub Hustý, Jaroslav Boudný Radiologická klinika FNB a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Colours of Sepsis - Ostrava 2016 Intervenční radiologie Minimálně invazivní

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty

Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty FN a LFUK HRADEC KRÁLOVÉ Josef Košna Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové Úvod Nádor prostaty je druhým nejčastějším nádorem u mužů po kožních nádorech

Více

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO 0 0 8 3 2 0 5 IČZ smluvního ZZ 8 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 8 1 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky. 90783 laparoskopicky nebo thorakoskopicky lýze adhezí přes 10cm2

90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky. 90783 laparoskopicky nebo thorakoskopicky lýze adhezí přes 10cm2 Přehled DRG markerů z číselníků VZP 51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ 90780 cílená punkce orgánu nebo ložiska laparoskopicky nebo thorakoskopicky 90781 cílený odběr biopsie laparoskopicky nebo

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku

Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Poranění horní krční páteře u dětí školního věku Mrůzek M.,Krejčí O. Neurochirurgická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava poranění horní krční páteře v dětském věku je vzácné cca 1% ze všech úrazů

Více

Co by měl ambulantní urolog vědět o robotické chirurgii

Co by měl ambulantní urolog vědět o robotické chirurgii Co by měl ambulantní urolog vědět o robotické chirurgii Jedna z možností léčby nádorového onemocnění Roboticky asistovaná chirurgie Roboticky asistovaná chirurgie (RACH) Roboticky asistovaná chirurgie

Více

Bezpečnost TVT-O z anatomického pohledu. Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. Anatomický ústav 1. LF UK, Ústav patologie 1.

Bezpečnost TVT-O z anatomického pohledu. Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. Anatomický ústav 1. LF UK, Ústav patologie 1. Meditorial provozuje prolékaře.cz: Článek Bezpečnost TVT-O z anatomického pohledu Autoři: Hubka P., Mašata J., Naňka O., Martan A. Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,

Více

EXTRA-ANATOMICKÉ STENTY JAKO ALTERNATIVA NEFROSTOMIE

EXTRA-ANATOMICKÉ STENTY JAKO ALTERNATIVA NEFROSTOMIE 188 PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK EXTRA-ANATOMICKÉ STENTY JAKO ALTERNATIVA NEFROSTOMIE EXTRA-ANATOMIC STENTS AS AN ALTERNATIVE OF NEPHROSTOMY Josef Košina, Michal Balík, Lukáš Holub, Petr Hušek, Jaroslav Pacovský,

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH

STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH ORIGINÁLNÍ PRÁCE 135 STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 2014 KEY UROLOGICAL SURGICAL PROCEDURES IN THE CZECH REPUBLIC IN PERIOD 2009 2014 Milan Hora 1, Marek Babjuk 2, Miloš

Více

UROVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE Tomáš HANUŠ Praha, CZ Urologická klinika VFN a 1. LF UK

UROVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE Tomáš HANUŠ Praha, CZ Urologická klinika VFN a 1. LF UK INCOFORUM SK Podbanské, November 2015 UROVAGINÁLNÍ PÍŠTĚLE Tomáš HANUŠ Praha, CZ Urologická klinika VFN a 1. LF UK ETIOLOGIE kongenitální - extrémně vzácné ZÍSKANÉ - pooperační - poporodní Protrahovaný

Více

Urologické komplikace kolorektálního karcinomu

Urologické komplikace kolorektálního karcinomu 203 Urologické komplikace kolorektálního karcinomu MUDr. Otakar Čapoun, FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Léčba kolorektálního karcinomu je spojená s řadou nejen urologických komplikací. Mezi

Více

Role laparoskopie v urologii

Role laparoskopie v urologii Role laparoskopie v urologii původní práce Role of laparoscopy in urology Milan Hora, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Jiří Klečka. jr., Ivan Trávníček, Petr Stránský Urologická klinika LF UK a FN Plzeň Došlo:

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY - KAZUISTIKA

RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY - KAZUISTIKA IV.česko-slovenský kongres intenzivní medicíny Brno, 12.-14.5.2010 RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY - KAZUISTIKA MUDr. Marek Lukeš Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně ANEURYSMA

Více

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE Chocholatý M 1, Hanek P 2, Pádr R 3, Jarolím L 1, Čechová M 1 1 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. 2 Urologické oddělení,

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě

Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě Lubušký M. 1, Lubušká L. 2, Procházka M. 1, Hejtmánek P. 1, Machač Š. 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci, přednosta prof. MUDr. Milan

Více

Cizí těleso v srdci. Téma přednášky: Autor: Spoluautoři: Miroslav Horák,FN Hradec Králové,Kardiochirurgická klinika

Cizí těleso v srdci. Téma přednášky: Autor: Spoluautoři: Miroslav Horák,FN Hradec Králové,Kardiochirurgická klinika Téma přednášky: Cizí těleso v srdci Autor: Miroslav Horák,FN Hradec Králové,Kardiochirurgická klinika Spoluautoři: doc. MUDr. Jan Harrer, Csc MUDr. Miroslav Brtko, Ph.D Iveta Najmanová Úvod: Otevřené poranění

Více

19.00 Přednáška prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti: Budoucnost urologie J. Breza

19.00 Přednáška prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti: Budoucnost urologie J. Breza PROGRAM SYMPOZIA NEDĚLE, 15. ledna 2017 09.00 20.00 Registrace (Hotel Harmony, foyer recepce) 10.00 17.00 Příprava doprovodné výstavy (Hotel Harmony, foyer přízemí a foyer kongresového sálu) 10.00 20.00

Více

Novinky v ženské sexuální anatomii

Novinky v ženské sexuální anatomii Novinky v ženské sexuální anatomii MUDr. Zlatko Pastor NZZ GONA s.r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 Český Krumlov 31.5. 1.6.2013 Adekvátní anatomické poměry a fyziologické funkce

Více

Diagnostika poranění pánve a acetabula

Diagnostika poranění pánve a acetabula Diagnostika poranění pánve a acetabula J. Chmelová 1+2, V. Džupa 1+3 1 Centrum pro integrované studium pánve 3. LF UK, Praha 2 Radiologie a zobrazovací metody, MN Ostrava 3 Ortopedicko-traumatologická

Více

Sonografie břicha a retroperitonea: UZ jater - trauma. MUDr. Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU

Sonografie břicha a retroperitonea: UZ jater - trauma. MUDr. Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU Sonografie břicha a retroperitonea: UZ jater - trauma MUDr. Petrášová Radiologická klinika FN Brno a LF MU Játra- zobrazovací modality Etiologie tupé penetrující iatrogenní AAST liver injury grading system

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Roboticky asistované urologické onkologické operace

Roboticky asistované urologické onkologické operace Roboticky asistované urologické onkologické operace Seminář 10 let roboticky asistované chirurgie v ČR Výbor pro zdravotnictví PS PČR 1. 12. 2015 Jan Doležel, MOÚ, Brno & Centrum robotické chirurgie Vysočina,

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

KOMPLIKACE PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII OTEVŘENÝM A LAPAROSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM, SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PODLE CLAVIENOVA SYSTÉMU KLASIFIKACE

KOMPLIKACE PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII OTEVŘENÝM A LAPAROSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM, SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PODLE CLAVIENOVA SYSTÉMU KLASIFIKACE 56 ORIGINÁLNÍ PRÁCE KOMPLIKACE PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII OTEVŘENÝM A LAPAROSKOPICKÝM PŘÍSTUPEM, SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PODLE CLAVIENOVA SYSTÉMU KLASIFIKACE THE COMPLICATIONS FOLLOWING RADICAL PROSTATECTOMY

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 /.0.0 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více