Sociálně-právní ochrana dětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociálně-právní ochrana dětí"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociálně-právní ochrana dětí Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jana Otoupalíková Vypracoval: Bc. Vlastimil Jandera

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Brně dne 19. dubna 2006 Bc. Vlastimil Jandera

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce JUDr. Janě Otoupalíkové za cenné rady a velmi vstřícnou a užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování diplomové práce.

4 Obsah Úvod... 6 Základní pojmy Rodina jako základní činitel socializace osobnosti Postavení rodiny ve vývoji a výchově Charakteristika rodinné výchovy Výchovné selhání jako zdroj narušení dítěte Rodina obtížně vychovatelné mládeže Způsoby výchovy dítěte podle Karla Nešpora Příčiny vzniku a vývoje sociálně-patologických jevů Vnitřní vlivy Vnější vlivy Vliv rodiny Vliv školy Sociálně-patologické jevy ve společnosti Typy zátěžových situací Mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace Reedukační proces Převýchovný proces ve fázích Osobnost edukátora Vychovatel Pedagog Vznik termínu CAN, výklad, příznaky Syndrom týraného dítěte Syndrom zanadbávaného dítěte Syndrom zneužívaného dítěte Diagnostika CAN Právní základ sociálně-právní ochrany dětí Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Organizace spojených národů Haagská konference o mezinárodním právu soukromém... 42

5 6.6 Rada Evropy Evropská unie (Evropské společenství) Sociálně-právní ochrana dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zdravotnictví Státní zastupitelství Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí Neziskové organizace Pracoviště orgánu-sociálně-právní ochrany dětí Vzdělání pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Náplň práce pracovníka sociálně-právní ochrany dětí Opatření sociálně-právní ochrany dětí Předběžné opatření Náhradní rodinná péče Osvojení Pěstounská péče Poručnictví Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče Ústavní výchova Rozhodování soudů na základě podaných podnětů Praktická část Stanovení cíle, hypotéz a technik výzkumu Charakteristika zkoumaného vzorku Případové studie Vyhodnocení výzkumu Závěr Resumé Summary Literatura a prameny... 91

6 Úvod Vývoj lidské civilizace s sebou přináší kromě pokroku a zlepšování podmínek lidského života i množství problémů, které se často vymykají možnostem člověka je úspěšně zvládnout. Výchova člověka musí být opřena o hluboké poznání struktury jeho osobnosti, o poznání zákonitostí jeho rozvoje a hybných sil, které spolupůsobí na jeho utváření. Nutné je i poznání těch zákonitostí a způsobů ovlivňování, které by korespondovaly s požadavky uznávaných norem. Po staletí byla diskutována otázka, zdali je v určování průběhu lidského vývoje a výchovy důležitější vliv genetických informací, přírody a nebo prostředí ve kterém dítě vyrůstá. V současné době se většina psychologů přiklání k tomu, že důležitou úlohu v lidském vývoji hraje otázka genetických předpokladů, prostředí, a současné zdůrazňují, že vývoj člověka je doprovázen ustavičnou interakcí výše zmíněných elementů. Při utváření společnosti vzrůstá ve stále větší míře význam formování osobnosti člověka. V komplexu otázek spojených s vývojem osobnosti má své opodstatněné místo také problematika skupiny lidí, kteří se svým chováním a jednáním odchylují od všeobecně uznávaných norem a dokonce tyto normy vědomě porušují a v konečném důsledku tak vytváří vzory modelů chování pro nadcházející generace. Tato skutečnost je nejen výrazem současných trendů v oblasti teoretického vědeckého poznání, nýbrž také vyplývá z každodenních praktických potřeb stále náročnějšího řízení a organizování života v dnešní uspěchané společnosti. Obsahy jednotlivých kapitol nejsou ve většině případů vyčerpávajícím shrnutím, ale pouze nástinem odpovídajícím rozsahu diplomové práce.

7 Základní pojmy Dítě Dítětem se podle Úmluvy o právech dítěte přijaté dne v New Yorku rozumí osoba mladší 18 let, pokud nedosáhla zletilosti dříve např. dle Českého právního řádu přichází v úvahu dosažení zletilosti uzavřením manželství. Trestně právní úprava takového pojmu neužívá. Dle zákona od rodině se dítětem rozumí osoba mladší osmnácti let. Dle zákona č. 218/2003 Sb. lze uložit jako formu ochranného opatření, mladistvému, tedy osobě starší patnácti let, ochrannou výchovu pokud se dopustí provinění a současně jsou splněny podmínky pro uložení ochranné výchovy. Osobě mladší patnácti let lze uložit za jednání, kterým naplní znaky skutkové podstaty trestného činu taktéž opatření v podobě ochranné výchovy za čin jinak trestný. Mládež Mládež je spojována s různými věkovými kategoriemi v závislosti na předmětu a rozsahu zkoumání jednotlivých vědních oborů (kriminologie, sociologie ). Obecně jsou za mládež považovány osoby mladší 18 let. Mladiství Mladistvý je pojem trestněprávní. S tímto pojmem je spojen počátek trestněprávní odpovědnosti fyzické osoby za spáchané provinění (i přestupek). Trestní odpovědnost mladistvého počíná spácháním provinění v den, který následuje po dni dovršení 15 let a končí v den dovršení 18 let. Spáchá-li osoba čin jinak trestný v den svých 15. narozenin, není trestně odpovědná. Naproti tomu spáchá-li provinění v den svých 18. narozenin, je stále trestně odpovědná jako osoba mladistvá. Obecná (plná) trestní odpovědnost pachatele za spáchaný trestný čin nastává až dnem následujícím po dni, ve kterém fyzická osoba dovršila 18 let. Osoba blízká věku mladistvého Osoba blízká věku mladistvého je pojem používaný převážně kriminologií a praxí. V trestním zákoně je tento pojem užit v ustanovení 33 písm. b) jako polehčující okolnost při výměře trestu. Je to krátké časové období mezi 18. a

8 19. rokem života, kdy může být tato osoba považována za osobu blízkou věku mladistvému. Nezletilý Nezletilý je obsahově i významově opakem zletilosti. Nezletilý je fyzická osoba, která nedovršila 18. roku života nebo nenabyla zletilosti uzavřením manželství. V trestním právu se tento pojem nepoužívá, v trestní praxi je využíván pro označení osob mladších 15 let. Zletilý Zletilá je fyzická osoba, který dovršila 18 let života. Je to pojem občanskoprávní i trestně-právní. Před dovršením tohoto věku se zletilosti nabývá též uzavřením manželstvím. Sociologie Sociologie - věda o společnosti, jejím úkolem je analyzovat a studovat společenské jevy. Předmětem jejího studia není člověk jako jednotlivec, ale člověk sdružený s dalšími lidmi v různých sociálních skupinách. Společenský jev Společenský jev - v sociologickém pojetí je kvalitativně svérázný, relativně samostatný, značně složitý, poměrně přesně odlišený útvar (skupina, instituce), děj nebo proces probíhající ve společnosti (jak se společenská realita projevuje i když neznáme její podstatu). Sociální deviace Sociální deviace - porušení či podstatná odchylka od společenské normy nebo skupiny norem, nerespektování požadavků, které na jednotlivce či skupinu klade určitá norma nebo soubor norem. Sociologické pojetí deviace je mnohem širší než pojetí právní nebo etické, protože je chápáno jako narušení kterékoliv sociální normy, nejenom normy sankciované právem, nábožensky či morálně.

9 Rodina Rodina - skupina jednotlivců spojená pokrevním příbuzenstvím, sňatkem či adopcí, vytvářející ekonomickou jednotku. Její dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí a často pečují i o staré handicapované rodinné příslušníky. Domácnost Domácnost - z hlediska sociální politiky základní rezidenční a ekonomická jednotka, obvykle tvořena nukleární nebo rozšířenou rodinou, která poskytuje sociální zázemí nesoběstačným nebo v nepříznivé sociální situaci se ocitnuvším jedincům a k jejíž sociální situace jsou vtahovány některé sociální dávky. Výchova Výchova - je cílevědomá, záměrná a soustavná činnost, která sleduje rozvoj fyzických, psychických i sociálních kvalit člověka v souladu s cíly a úkoly, které si klade společnost. Obecně lze říci, že jde o proměnu a vývoj struktury osobnosti člověka ze účelem dosažení určité dokonalosti v závislosti na představách, jaký by člověk měl být. Sociální patologie Sociální patologie - zabývá se jevy, které vznikají v určité společnosti, které jsou společností negativně hodnoceny a které narušují společenské uspořádání, jehož důsledkem vznikly. To co je v dané společnosti nežádoucí (patologické) se vždy definuje podle uspořádání dané společnosti. Sociálně patologické jevy Sociálně-patologické jevy - negativní jevy projevující se ve společnosti (alkoholismus, tabakismus, nealkoholová toxikománie, nevhodné působení rodiny, nevhodné chování v dětském věku a dospívání). CAN Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte

10 1. Rodina jako základní činitel socializace osobnosti Poznatky různých výzkumů zvýrazňují stále přesvědčivěji úlohu rodiny v utváření životních postojů. Rodina je mediem zprostředkujícím působení externích vlivů na tvárný psychický aparát dítěte. Je prvním místem, v němž se podrobuje sociálnímu učení a je tradičně považována za hlavního činitele, jenž svým selháváním dětem umožňuje patologické chování. Matějček (1986) uvádí, že dobrý domov je jednou z podmínek šťastného dětství. A šťastné dětství je jednou z podmínek pro dobré, zdravé utváření lidské osobnosti. A duševně zdraví, zdatní, vyspělí lidé tvoří zdravou společnost. Není tedy domov našich dětí jen tak docela soukromou záležitostí rodičů, ale v zájmu celé naší společnosti. 1.1 Postavení rodiny ve vývoji a výchově Je všeobecně známé, že základy osobnosti se formují od raného dětství. Na formování vývoje lidského jedince se podílí množství vnějších i vnitřních činitelů, které se vzájemně prolínají a působí tak v integrálním spojení. Lidé mají různé zděděné a vrozené zvláštnosti tělesné a psychické, různé vlohy a dispozice, které se v průběhu individuálního vývoje rozvíjejí na základě aktivní interakce jednotlivců s prostředím. Prvním prostředím, se kterým dítě přichází do styku, je rodina. Vzhledem k tomu, že dětství je úsekem lidského života pro formování osobnosti, jeví se prostředí rodiny jako nesmírně důležité, nesoucí odpovědnost za to, jakým člověkem se to které dítě stane. Rodina je základním prostředím, jehož vliv později doplňují další instituce, jako jsou předškolní zařízení, základní školy, zájmové a sportovní kroužky, společenské organizace. Ze všech výzkumů i praktických zkušeností vyplývá, že rodina plní nejvýznamnější úlohu ve vývoji a výchově dítěte. Pro ilustraci lze uvést alespoň některé názory našich odborníků. Rodina je základním socializačním činitelem, v ní dítě získává fakta o sociálním okolí, nabývá různých vědomostí, zkušeností, vytváří si postoje a hodnoty, vztahující se k morálním standardům a druhým lidem. Homola (1974)

11 Rodina je páteří výchovy, neboť jen ona má potřebnou stálost a kontinuitu. Rodinné klima je spletitým souborem vzájemných vztahů v rodině, souhrnem motivů, hodnot, postojů, na nichž rodinný život stojí. Srb, Syrovátková (1966) Podobně Matějček a Langmeier (1986) uvádějí, že: Rodina má ústřední význam pro duševní vývoj dítěte a hraje nejvýznamnější úlohu v jeho výchově. 1.2 Charakteristika rodinné výchovy Důležitou podmínkou zdravé výchovy je spokojenost rodičů opírajících se o manželskou soudržnost. Rozumí-li si vzájemně rodiče, volí zpravidla shodné výchovné přístupy a přiměřená výchovná opatření. Riziko emocionální deprivace, tenze a také frustrace je minimalizováno, dokáží-li rodiče být vůči dětem nároční a zároveň citliví. V dětech nevznikají pocity méněcennosti s únikovými tendencemi, děti jsou sebevědomé a nevybočují z hranic stanovených pravidel. Bylo opakovaně prokázáno, že extrémní výchovná shovívavost, stejně jako extrémně rigidní kontrola jsou výchovné cesty chybné. V prvém případě postrádá dítě smysl pro kázeň a pořádek a nevytváří si v sobě potřebnou imunitu proti nástrahám, které mu život připravuje. V druhém případě se vžívá do role ušlápnutého, trpí emotivními poruchami, spojuje se se stejně postiženými a zaujímá vůči konvenční společnosti postoj odboje a nepřátelství. Rodina jako první socializační instance vykonává tedy z hlediska bezprostředního formování osobnosti dítěte, z hlediska jeho vztahu k ostatním lidem a ke společnosti nanejvýš významný vliv. Prvořadě předurčuje prosociální nebo naopak asociální a antisociální postoje a činy dětí. Na základě mnoha rodinně sociologických a kriminologických výzkumů můžeme zároveň rodinu označit za jedno z hlavních polí ovlivňování a směřování výchovy. Analýzy konkrétních případů protizákonné činnosti ukazují, že v rodinách pachatelů působí destruktivně nejčastěji následně uvedené skutečnosti. Deficitní rodinná struktura - nepřítomnost jednoho z rodičů, kdy se jedná se o strukturálně neúplné rodiny, v nichž sice nechybí dva dospělí, ale často chybí jeden z rodičů. Funkcionální poruchy rodiny, zvláště nejsou-li splněny její základní funkce. Dále kdy je narušená diáda matka - dítě, zejména na počátku

12 života dítěte. Primární socializaci také záporně ovlivňuje hlavně delší odloučení dítěte od matky, nepříznivé emociální klima, (citová deprivace) způsobující nedostatek rodinného tepla. Někdy dochází až k odmítání dítěte, takže ve škále citů potom převládá zklamání, nedůvěra, odpor a egocentrismus. Musíme také podotknout záporné rodičovské vzory, především alkoholismus a vulgárnosti otce nebo uvolněné chování matky. Také porušení souměrnosti mezi laskavostí a náročností ve vztahu k dítěti - výchovná asymetrie, která se projevuje ve výchovném liberalismu, v nedostatečném vedení a dozoru, ale také v podceňování pracovní výchovy, nebo naopak v neúměrném trestání, a v příliš represivním režimu. Dále nízký kulturní a někdy i ekonomický standart rodiny mající bezprostřední vliv na morální kvality dítěte, na jeho projevy a vztahy k okolí. Nelze opomenout neschopnost rodičů dosáhnout jednoty citového a racionálního v tom smyslu, aby společensky konformní jednání přinášelo zároveň hlubší vnitřní uspokojení, radost a pocit štěstí. Celkově tedy můžeme hovořit o deficitu regulace sociálního chování a sociálního ztvárňování. Vítek (1989) Nesmíme zapomínat ani na roli otce v rodině. Zajímavý názor má Homola (1974), kde uvádí, že otec je identifikačním vzorem pro syny, modelem chování mužů pro dcery a zároveň pro děti obojího pohlaví modelem emočního a sociálního chování. Nepřítomnost otce v rodině působí podle řady odborníků nepříznivě, např. na schopnost navazování kontaktu s vrstevníky, vyvolává neklid, nedisciplinovanost, pocity křivdy a méněcennosti, zvyšuje agresivní a nevázané chování. Důležitým faktorem ve výchově je také je tzv. dohled (monitoring), který má prokazatelnou souvislost se souběžným nebo pozdějším delikventním chováním dítěte. Míní se jím míra rodičovy informovanosti o tom, co dítě dělá ve volném čase, s jakými kamarády se stýká, kde se zdržuje, když není doma, kdy se vrací domů, v jakém stavu atp. Čím hůře rodiče monitorují své dítě, tím je větší pravděpodobnost, že se dítě dopustí patologického jednání, že se tohoto dopustí v ranném věku, že jej bude opakovat a že se závažnost jeho jednání bude zvyšovat.

13 1.3 Výchovné selhání jako zdroj narušení dítěte Komárik (1999) ve svém díle uvádí, že k výchovným selháním může dojít v prvé řadě proto, že některé děti jsou výrazně odlišné a na standardní výchovné postupy reagují nestandardním způsobem. Jsou to v prvé řadě děti s výraznými vrozenými odchylkami v oblasti temperamentu. Cituje výsledky longitudiálního výzkumu Stelly Chessové a A. Thomase, kteří konstatovali, že většinu dětí je možno už od prvních dnů života zařadit do kategorií, které se od sebe odlišují v devíti druzích chování, jako jsou: postoj k lidem, míra kolísání nálad, pravidelnost spánku, rozvrh jídla, frekvence pláče, zlostná reakce na frustraci, adaptabilita na nové situace, ochota přijmout pravidla hry a únikové chování. Dalším okruhem příčin, které by podle Komárika (1999) mohly mít za následek stav narušenosti, jsou objektivní podmínky rodiny nebo její náhrady. Jsou to situace, do kterých se dítě dostává bez vlastního přičinění. Patří sem: 1. typy rodin: Úplné rodiny se od sebe liší hlavně počtem dětí a věkovým odstupem mezi rodiči a dětmi. Neúplné rodiny, kde výchovu v rodině zabezpečuje jen jeden z rodičů, ať už je rodina z jakéhokoliv důvodu neúplná, tak trpí pěti podobnými druhy stresu. Nízkou úrovní příjmů, menší kapacitou na zvládání náročných životních situací, zmenšenou sociální podporou a zájmem ze strany okolí. Chyběním citové podpory a dělby práce při vedení domácnosti a traumatickou událostí, nebo sled událostí, kterými se nový životní styl začíná. Sloučené rodiny vznikají manželstvím dvou lidí, ze kterých aspoň jeden přináší do manželství dítě nebo děti. Základním problémem sloučené rodiny je vytvoření soudržnosti. 2. sourozenci: Počet dětí v rodině je nezanedbatelným formativním činitelem. Zájem vyvolávají především extrémy, rodiny s více dětmi a s jedním dítětem. Rodiny s více dětmi, souvisí především s nebezpečím výchovného zanedbání dítěte. Rodiny s jedním dítětem, problém jedináčků je zejména problémem trojčlenné skupiny, kde v případě manželského konfliktu vzniká tendence uzavírat s dítětem koalici proti partnerovi.

14 3. pořadí narození: Mnohé rysy osobnosti souvisí s pořadím, ve kterém se dítě narodí. Nejvíc pozornosti a očekávání je od prvého dítěte. To pro něho může přinášet úzkost z možného selhání. 4. sourozenecká rivalita: Každé dítě touží po tom, aby ho jeho rodiče milovali a vše vnímá jako nespravedlivost vůči sobě, když některému ze sourozenců je věnována větší pozornost a láska než jemu. Rivalita při narození sourozence může vést až k regresi v chování. Dalším zdrojem možných selhání ve výchově je rodičovské chování, které může vést dítě do bludného kruhu závislostí, nerealistických přesvědčení a sociálně patologického chování. Takové je neadaptivní chování rodičů a chaos v jejich životních normách - hodnotovém žebříčku. Komárik (1999) uvádí, že delikvence mladistvých je naučený proces, který vychází z primární nebo referenční skupiny delikventa. To znamená, že se dítě učí již od raného dětství, zejména od rodičů, se kterými je v dlouhodobém a intenzivním styku. Jiným nezáměrným působením rodičů na vývoj dítěte je ten, že si řeší svoje osobní problémy. Patří mezi ně např. zanedbávání dítěte (mateřská deprivace). Důsledkem této deprivace v raném dětství je snížení inteligence a celková apatičnost dítěte. Dalším způsobem působení na dítě je hyperprotekce. Nadměrnou péčí si nejčastěji matka řeší kromě přirozeného strachu i jiné rodinné problémy. Důsledkem je zpravidla ztráta schopnosti řešit životní situace, submisivnost, egoičnost, chybění empatie, ustrašenost, nejistota, rebelský nebo paranoidní postoj k životu. Obzvlášť destruktivní formou rodičovské komunikace s dítětem je vzorec známý pod názvem dvojitá vazba. Znamená dlouhodobé vystavení dítěte situaci, v které mu rodič systematicky neverbálně dává najevo, že ho nemá rád, že mu je na obtíž a přitom dítě verbálně ujišťuje o své lásce k němu. Jak se tento postup praktikuje v raném dětství, je pravděpodobným výsledkem schizofrenie na začátku dospělosti. Dalším z činitelů rodičovského chování je násilí na dětech. Násilí na dětech se často zaměňuje s výchovným prostředkem zvaným trest. Je to způsob, kterým si násilník řeší svůj vlastní nezvládnutý citový stav. Hledání obětního beránka v

15 rodině je dalším komunikačním vzorcem, který se vykytuje v dysfunkčních rodinách. Jde o to, že rodina nevědomky připíše jednomu svému členovi zodpovědnost za všechno zlé, co se přihodí. Všechny uvedené činitele mohou vyústit do výsledného stavu výchovy, kterým je emocionální a sociální narušenost. Kozelská (In kol.autorů 1993) vyčleňuje z oblasti rodinné výchovy 4 typy: 1. Výchova autoritativní, trestající Rodiče příliš tvrdě prosazují svou autoritu, chybí akceptace potřeb dítěte a málokdy je přijímáno takové, jaké je. Rodiče rádi disponují různými tresty, většinou nevhodnými. Důsledky pro dítě s sebou přinášejí neustálé vědomí ohrožení. Pocit křivdy a bezradnosti, poruchy sebehodnocení apod. Tento typ výchovy vyvolává u části dětí negativizmus, vzpouru či agresi, úniky všeho druhu od objektivních společenských požadavků. 2. Nadměrně pečlivá výchova Je charakterizována silnou láskou k dítěti a akceptací jeho potřeb, což je v pořádku. Horší je přehnaná starostlivost, která nedopřeje dítěti dostatek samostatnosti, nízké požadavky, neustálá kontrola. Rodiče dítěti vybírají kamarády, doma nesmí nic dělat. Dítě vyroste ve velmi sebevědomého člověka, jehož sebevědomí ovšem nestojí na solidních základech. Má vysoké ambice a aspirace, ovšem malou vytrvalost, malou samostatnost, neumí řešit životní obtíže a překonávat překážky. Toto vše podporuje vznik frustrací a z toho pak dalších potíží v emocionální, volní a sociální sféře. 3. Nadměrně shovívavá výchova Je charakterizována láskou k dítěti, akceptací jeho potřeb, ale nízkými požadavky, slabou kontrolou, velmi častým odměňováním. Dítě má mnoho volnosti, málo povinnosti, není zvyklé brát ohled na ostatní členy rodiny. Dítě bude mít zřejmě silné vědomí vlastní hodnoty, pozitivní postoje k okolí, dostatečnou frustrační toleranci. Ale dají se očekávat těžkosti při nutnosti správně chápat a akceptovat společenské normy a požadavky. Může mít potíže při rozlišování, jaké chování je v té či oné situaci správné, nebo naopak

16 nesprávné. Problémy mohou nastat při překonávání překážek v dospělosti, protože v dětství se nikdy žádné nevyskytovaly. 4. Zdravá - demokratická výchova Tento typ výchovy předznamenává příznivý vývoj dítěte. Vidíme lásku rodičů, akceptaci potřeb, porozumění, respektování důstojnosti, individuality i práv dítěte. Rodiče mají přiměřené požadavky, jsou důslední a při kontrole svého dítěte nenarušují jeho sebedůvěru. Dítě je si jisto, že ho rodiče milují i ve chvíli, kdy nesouhlasí s jeho chováním. Tato výchova podporuje osvojování společensky akceschopného chování, interiorizace norem a hodnot, podporuje samostatnost a aktivitu. Rodiče dítě přijímají i ve chvílích selhání, dávají mu najevo, že určitý nedostatek lze lehce odstranit, dítě přitom pořád zůstává dobré a milováno. Zvláštní kategorii tvoří děti, které rodinné prostředí vůbec nepoznaly. Byly vychovávány v kolektivních institučních zařízeních; obvykle prošly celou sérií náhradních domovů. Tyto v pravém slova smyslu deprivované děti mají nejen oslabenou schopnost navazovat vztahy a nalézat v nich uspokojení, mají i oslabený smysl pro civilní (neústavní) realitu. Jejich delikventní chování během dospívání a časné dospělosti může být někdy projevem naivity a vrstevnického vidění světa, které neměly možnost korigovat v dlouhodobém vztahu k respektovanému dospělému a také ve vztahu k mimoústavním institucím. Jejich adaptace na ústav je samozřejmě lepší než adaptace na samostatný život mimo ústav něj. 1.4 Rodina obtížně vychovatelné mládeže Výzkum ukázal, že v naší společnosti u některých rodin jsou základní funkce rodiny závažnými způsoby tak narušeny, že rodinné zázemí v těchto rodinách neposkytuje dostatek kladných podnětů pro optimální vývoj dítěte. Ze statistických údajů školských zařízení nárůst této skupiny rodin s dětmi zařazenými do zvláštních škol stále narůstá, včetně počtu dětí s vývojovými a výchovnými vadami a poruchami. Jako podstatná se jeví skutečnost, že nejde

17 o ojedinělý výskyt nesnází toho či onoho druhu, ale o souběžné narušení celého rodinného života, vztahů uvnitř rodiny i vztahů mezi rodinou a společností. Štípek (1987) 1.5 Způsoby výchovy dítěte podle Karla Nešpora Pod zvláštnosti prevence v různých věkových skupinách patří i způsob výchovy jedince. Je jasné, že způsoby výchovy jsou různé. To vyplývá z daných dispozic rodových i sociálních, které jsou zakódované v každém z rodičů. Vychovávat není snadné a žádný univerzální způsob výchovy neexistuje. Každá rodina si nachází svůj vlastní. Nešpor (1992) 1. Přijímající rodič: Je s dítětem spokojen, vyhledává dítě a má z něj radost, hodně ho povzbuzuje, je citlivý vůči jeho potřebám a názorům. 2. Odmítající rodič: Je vůči dítěti kritický, dítě nevyhledává a netěší se z něj, málo ho povzbuzuje, vůči potřebám a názorům dítěte je necitlivý. 3. Omezující rodič: Jasně stanovuje pravidla a následky jejich porušení, pevně a předvídatelně prosazuje pravidla, zřídka podléhá nátlaku a vynucování. 4. Povolný rodič: Nestanovuje jasně pravidla, nestanoví ani důsledky jejich porušování, ani neprosazuje pravidla pevně ani předvídatelně, snadno podléhá nátlaku a vynucování. Nejlepší je kombinace 1 a 3, tedy přijímající a alespoň středně omezující rodič. Dobře vychovávají ti rodiče, kteří dokáží dítě přijímat, poskytují mu jasná měřítka v chování a očekávají od něj zralé jednání. Je důležité, aby rodiče pravidla v rodině prosazovali, dokázali dítěti přikázat nějakou věc a aby je uměli

18 i potrestat, je-li to nutné. Je dobré dítě povzbuzovat k nezávislosti, otevřeně s ním komunikovat a vyslechnout jeho názor i vyjádřit názor vlastní. Dobrý rodič je ten, jenž respektuje práva dítěte i práva vlastní. Aby dítě mohlo důvěřovat svým rodičům, musí vědět, že mu rodič rozumí nebo že se mu snaží porozumět. Děti vyrůstající v takovém prostředí bývají nezávislé a zdatné, dokáží se přiměřeně prosadit, jsou zodpovědné, dostatečně sebevědomé a dokáží ovládat hněv a depresi. Později nevyžadují dohled a zevní omezení. Nešpor (1992) Špatný způsob výchovy je kombinace 2 a 4, tedy odmítající a povolný rodič. Při tomto způsobu výchovy nejsou požadavky na dítě v rovnováze s přijímáním dítěte a uspokojování jeho potřeb. Povolný rodič má tendence vše dítěti dovolit a dítě se snadno chopí příležitosti a svého postavení v rodivě využívá, někdy až terorizuje. Odmítající rodič chce na dítěti, aby striktně dodržovalo jeho příkazy, omezují dítě i v takových případech, kdy dítě projeví své oprávněné potřeby ( hygiena, jídlo, zábava ) a požadavky. V extrémních případech dítě nesmí ani hovořit, jestliže není tázáno. V takových rodinách se nediskutuje a není zde prostor pro vysvětlení. Časté je nejen psychický nátlak na dítě, ale i fyzické tresty. Děti z těchto rodin bývají uzavřené, bojí se být iniciativní a schází jim spontánnost. Buďto se nedokáží prosadit a často jsou terčem výsměchu a šikanování vrstevníků, nebo jsou samy agresivní a mohou začít páchat různou trestnou činnost. Jsou také více ohroženy alkoholem a drogami.

19 2. Příčiny vzniku a vývoje sociálně-patologických jevů Otázkami socializace člověka se zabývá mnoho vědních disciplín jako např. psychologie, sociologie, filosofie, pedagogika. Současná úroveň vědeckých poznatků spolu se zkušenostmi z praxe ukazují, že na socializaci člověka, na formování jeho osobnosti má vliv řada faktorů vnějšího i vnitřního prostředí. Mezi vnitřní podmínky lze zařadit především takové, které tvoří osobnost a jsou buď dědičné nebo vrozené. Pro rozvoj osobnosti jsou však většinou rozhodující podmínky vnější, které zahrnují působení sociálního a společenského prostředí, ve kterém jedinec žije. Základní roli zde hraje rodina a také další sociální skupiny, do nich je jedinec v průběhu svého života zařazován. Jedná se zejména o školu, pracoviště a prostředí, ve kterém člověk tráví volný čas. Uplatňuje se i vliv různých společenských organizací, masových sdělovacích prostředků i působení neformálních a neorganizovaných kolektivů. Okolnost, že osobnost mladého člověka se nachází ještě v procesu aktivního formování, umocňuje vliv různých výchovných nedostatků v rodině, škole, na pracovišti nebo v místě bydliště a ovlivňuje i přechod některých mladých lidí k trestnímu jednání. 2.1 Vnitřní vlivy Relativně četnou skupinu delikventní mládeže tvoří jedinci, jejichž antisociální projevy a jednání jsou často projevem nevyrovnanosti v období puberty a adolescence. Zde se setkáváme s poruchami chování typickými pro období dospívání. Delikventní jednání může být někdy projevem neurotickým na základě hluboce konfliktních situací mladého jedince. Navenek se jeví tyto činy jako absurdní, jedinec z nich nemá žádný prospěch (dokazování si svého ega). Jindy jde o agresivní chování, jímž takový člověk provokuje. V některých takových případech se uplatňuje neurotická potřeba ukázat svou odvahu a možnosti. Velká většina sociálně narušených pochází ze slabomyslných jedinců, kteří jsou v menší míře vybaveni rozumovými zábranami a tím více vystaveni svodu. Jedná se o mládež se sníženou mentální úrovní. Svou roli zde hraje kromě snížených rozumových schopností také povahová nevyspělost a

20 touha po uplatnění a uznání. Jedinci mají sníženou sebekritičnost, nejsou schopni posoudit danou situaci a zvážit možné důsledky vlastního jednání. Početnou skupinu tvoří také anomální osobnosti - psychopati s vrozenými nebo získanými povahovými odchylkami. Obyčejně sem bývají zařazováni delikventi, kteří bývají charakterizováni jako nezdrženlivé, nespolehlivé nebo agresivní osobnosti. Významnou skupinu tvoří řada jedinců postižených lehkou mozkovou dysfunkcí, kdy rozumové schopnosti jsou buď normální nebo na úrovni lehkého podprůměru. Na základě drobného poškození mozkové tkáně ( muže k němu dojít již v těle matky při porodu nebo pozdějším onemocněním) dochází k typickým poruchám vyšší nervové činnosti charakterizované těkavostí, soustředěností, impulsivitou, nápadnými výkyvy v náladách a neklidem. Mezi vnitřní příčiny patologií sociálního jednání tedy patří : Vlivy hereditární jsou to vlivy v podobě zvýšené připravenosti, vnímavosti organismu vůči patologickým podnětům, až po přímé dědičné přejímání sklonů k asociálnímu nebo antisociálnímu jednání. Psychologické a biologické faktory patří sem působení rané dětské zkušenosti, temperamentní založení, typ nervové soustavy (její slabost a nevyrovnanost na základě nemoci, při porodu, atd.), snížená úroveň rozumových schopností, disharmonický vývoj osobnosti (vývoj přerušený, opožděný, scestný). Psychopatologické vlastnosti mezi psychopatologické faktory patří například orientace jedince, neurotické založení, lehká mozková dysfunkce, psychózy a psychopatie. Nedostatečně kompenzované defekty rovněž nedostatečně kompenzované defekty jako jsou dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a různé smyslové defekty menšího rázu mohou být příčinou patologií sociálního chování.

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY v Č. BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA ETOPEDIE studijní text PaedDr. Zdeněk Slomek... 2 0 0 6 Etopedie je jednou

Více

Sociální práce s mladistvými delikventy

Sociální práce s mladistvými delikventy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Sociální práce s mladistvými delikventy Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek,

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova

Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE Problematika samostatného života po odchodu z dětského domova Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor:

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Věra Vojtová PhD. Autorka práce: Kateřina

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry Věra Hašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MILADA KADALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PREVENCE SOCIÁLNĚ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11 OBSAH Úvod 2 Teoretická část 1. Sociální pedagogika 4 1.1 Vymezení pojmu sociální pedagogika 4 1.2 Vznik a současné pojetí sociální pedagogiky 5 1.3 Profil absolventa sociální pedagogiky 6 1.4 Dílčí závěr

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2012 Bc. Veronika Kovaříková MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Ideální učitel očima žáků kvarty

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 V dokumentu je na začátku automaticky vytvořený obsah. Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více