FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY FIREMNÍ FINANCE PRO s.r.o. 1

2 1 OBECNÁ ČÁST 1.1 Poskytované služby Rozsah služeb Tyto obchodní podmínky ( OP ) a na ně odkazující jednotlivé uzavřené smlouvy ( Smlouvy ) tvoří mezi FFP a Klientem podmínky smluvního vztahu ( Podmínky ), na jejichž základě mohou být ze strany FFP poskytovány Klientovi smluvené služby ( Služby ). OP se vztahují na veškeré Služby, které bude FFP poskytovat na základě Podmínek Standardy FFP Veškeré Služby budou poskytovány v souladu s naším chápáním správného výkladu práva a zásadami současné odborné praxe. Poskytované Služby podléhají interním kontrolním procesům FFP, které zajišťují široké využití zkušeností partnerů a vedoucích pracovníků při řešení klíčových problémů a zaručují, že budou dodržovány právní předpisy vztahující se k poskytování Služeb. 1.2 Kontaktní údaje a komunikace Identifikace Klienta Klient je FFP kdykoli povinen sdělit veškeré údaje nezbytné k jeho řádné identifikaci. Jedná- li Klient prostřednictvím zplnomocněných osob, jsou tyto osoby povinny předložit řádně udělenou plnou moc, ne starší třech měsíců a s úředně ověřenými podpisy. FFP si vyhrazuje právo tuto plnou moc odmítnout, nebude- li dle názoru pověřeného pracovníka FFP dostatečně určitá či jinak v rozporu s platnou právní úpravou Kontaktní osoby FFP i Klient určí kontaktní osobu odpovědnou za veškeré záležitosti týkající se plnění Podmínek, nestane- li se tak, považují se za kontaktní osoby ty osoby, které uzavřely za FFP, resp. Klienta, příslušné Smlouvy Změna kontaktních údajů Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat FFP o veškerých změnách na jeho straně podstatných pro správnou identifikaci Klienta a poskytování Služeb, zejména tedy o změně obchodní firmy nebo názvu, sídla, osob oprávněných za Klienta jednat na základě plné moci a adresy elektronické pošty. Klient splní svoji informační povinnost dle předchozí věty tohoto článku OP také uvedením nových údajů v rámci klientského portálu ( Portál ). V případě, že Klient takto FFP nebude informovat, nenese FFP jakoukoli odpovědnost za jednání na základě stávajících, tj. nikoli nových, informací o kontaktních údajích Klienta Jazyk komunikace FFP a Klient se spolu zavazují komunikovat výhradně v českém a/nebo anglickém jazyce, ledaže by příslušná uzavřená Smlouva obsahovala jiné ujednání Způsob komunikace Nebude- li nezbytný jiný způsob komunikace, bude komunikace probíhat prostřednictvím Portálu, 1 popř. prostřednictvím elektronické komunikace na adresu Obsah a srozumitelnost komunikace Veškeré Klientem odeslané pokyny či oznámení musí být po obsahové stránce zcela srozumitelné, nepochybné a úplné. FFP je oprávněno si od Klienta vyžádat upřesnění jakéhokoli pokynu či oznámení v případě jeho nejasností, což může vést ke zpoždění poskytnutí Služby. V daném případě FFP za takovéto zpoždění poskytnutí Služby v žádném případě neodpovídá. 1.3 Poskytování Služeb Výstupy Veškeré dokumenty, korespondence a sdělení poskytnuté ze strany FFP Klientovi v rámci poskytování Služeb, lhostejno zda písemně či ústně, jsou považovány pro účely těchto OP za výstupy ( Výstupy ), ledaže by tyto OP stanovily jinak Ústní sdělení Při poskytování Služeb FFP často odpovídá na otázky vznesené na jednáních telefonicky či jinou než písemnou formou. Je běžnou praxí FFP, že ústně poskytnuté porady následně písemně potvrzuje; v případě požadavku Klienta se FFP zavazuje písemné potvrzení ústního sdělení poskytnout vždy. Pokud Klient nepožádá o písemné potvrzení ústního sdělení dle předchozí věty tohoto článku OP, nenese FFP za správnost těchto sdělení odpovědnost Realizace Není- li písemně dohodnuto jinak, nenese FFP 1 Blíže uvedeno v článku 1.4 OP. 2

3 odpovědnost za realizaci rady Klientem v jakémkoli jiném rozsahu, než v jakém je rada poskytována Předávání dokumentů Klientovi FFP předává Klientovi originály veškerých dokumentů, které FFP obdrží od třetích stran v rámci poskytování Služeb Klientovi, nejpozději ve lhůtě jednoho roku od jejich obdržení, popř. vyhotovení, ledaže by byla uzavřena písemná dohoda s Klientem dle článku OP Skartace dokumentů Jakékoli dokumenty, které nebudou předány Klientovi dle článku OP, tj. zůstanou v rámci archivace pro další potřeby poskytování Služeb u FFP na základě předchozí písemné dohody s Klientem, budou ze strany FFP řádně archivovány, a to až do jejich skartace dle tohoto článku OP. Pokud Klient neoznámí svůj nesouhlas se skartací dokumentů, které FFP obdrží od třetích stran v rámci poskytování Služeb Klientovi, FFP považuje přijetí Podmínek Klientem za jeho souhlas se skartací těchto dokumentů, a to v souladu s platnou právní úpravou Obchodní sdělení FFP může čas od času zasílat kontaktním osobám, jakožto i vedoucím pracovníkům Klienta, informace týkající se aktuálních informací o FFP, jakožto i aktuálních informací vztahujících se k oboru poskytovaných Služeb, které FFP shledá pro Klienta zajímavé. Účelem je pouze informovat Klienta, proto je nelze považovat za poskytování Služeb Marketing / Uvedení Služeb Aniž by se jednalo o porušení Podmínek, FFP je oprávněno použít odkaz na poskytnutí Služeb Klientovi včetně uvedení obchodní firmy Klienta za účelem prezentace vlastních zkušeností potencionálním klientům, zejména v propagačních materiálech a nabídkách služeb FFP. 1.4 Autorské právo Vlastnické právo k Výstupům FFP náleží veškerá práva k duševnímu vlastnictví všech produktů, jež byly vypracovány při poskytování Služeb na základě příslušné Smlouvy, tj. všech systémů, technik, metodologií, řešení, konceptů, informací a know- how, včetně veškerých autorských práv k Výstupům Omezení nakládání s Výstupy Služby poskytnuté FFP slouží pouze pro potřeby Klienta. Kopírování, distribuce nebo jiné poskytnutí informací, které jsou předmětem Služeb, nedovolené na základě Podmínek třetím osobám je bez výslovného písemného souhlasu FFP přísně zakázáno. Pro vyloučení veškerých pochybností se zákaz dle předchozí věty nevztahuje na poskytnutí takovýchto informací jakýmkoli účetním, daňovým a právním poradcům Klienta, veškerým společnostem v rámci korporátní skupiny Klienta, veškerých úřadům veřejné moci, jakožto i v situacích, kdy jsou tyto informace poskytovány na základě zákona. 2 Tento zákaz platí po dobu 5 let ode dne, kdy byla Služba poskytnuta. FFP nepřebírá žádné závazky nebo zodpovědnost vůči jakékoli třetí straně, jíž jsou Výstupy předloženy nebo do jejíchž rukou se mohou dostat, s výjimkou poskytnutí v souladu s tímto článkem OP Vlastnictví dokumentů Veškeré dokumenty (včetně pracovních studií), vytvořené během poskytování Služeb, jsou majetkem FFP, jež je rovněž bude archivovat. Dokumenty, jež FFP získá, nebo dokumenty vytvořené v době, kdy FFP poskytuje Klientovi Služby, patří Klientovi a budou Klientovi vráceny na jeho žádost. FFP si vyhrazuje právo pořídit a uschovat si kopie takto vracených dokumentů. FFP nezpřístupňuje tyto dokumenty z jiného, než zákonného důvodu nebo v souvislosti s prováděním due diligence, kdy za tímto účelem FFP od Klienta obdrží příslušný písemný souhlas Právo na užívání konceptů FFP je oprávněno užívat či dále rozvíjet jakékoliv metodologie, řešení, koncepty, informace a know- how pro jiné klienty bez ohledu na to, zda jsou obsahem Výstupů. 1.5 Portál Obsah Portálu FFP poskytuje Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb také přístup do Portálu, který slouží jako vstupní brána pro Klienta a zároveň může sloužit jako rozhraní pro další aplikace. Portál je Klientovi dostupný z webové stránky Přístup k Portálu Pro přístup na Portál je Klientovi vygenerováno přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje jsou 2 Blíže uvedeno v článku OP. 3

4 Klientovi zaslány na jím uvedený bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Klient je povinen změnit své heslo ihned po prvním přihlášení na Portál. K tomuto je Klient také po tomto přihlášení vyzván. 1.6 Povinnosti Klienta Informace a materiály Klient souhlasí, že včas a v potřebném rozsahu poskytne FFP požadované informace a materiály. Klient se zavazuje, že veškeré informace, které jsou nebo budou poskytnuty FFP, jsou nebo budou pravdivé, přesné a nejsou a ani nebudou v žádném ohledu zavádějící. FFP bude spoléhat na správnost a úplnost informací, jež Klient poskytne, a nebude již tyto informace nezávisle ověřovat. Klient odpovídá za oznámení veškerých změn týkajících se informací již poskytnutých FFP Třetí strany V případě, že Klient poskytuje informace prostřednictvím třetích stran nebo tyto subjekty jinak využívá a jejich činnost může FFP ovlivnit při poskytování Služeb, odpovídá Klient za jednání těchto třetích stran, kvalitu a dostupnost jejich práce Potřebné vybavení Bude- li FFP poskytovat některé nebo veškeré Služby v prostorách Klienta, je tento povinen v nezbytné míře dát k dispozici zaměstnancům FFP odpovídající kancelářské prostory, včetně vybavení, tj. zejména administrativní služby, přístupu k telefonu, faxu a k počítačovému vybavení. Klient je pro tyto účely povinen zajistit souhlas třetích stran nezbytný k tomu, aby FFP mohla užívat software či jiné interní informační zdroje nebo majetek třetích stran Legalizace výnosů z trestné činnosti Klient poskytne FFP nezbytnou součinnost při identifikaci v případech vyžadovanými právními předpisy, zejména, avšak nikoli výlučně, v souladu a na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu Nezbytná součinnost a povinnost informovanosti Povinností Klienta je úzce spolupracovat s FFP při poskytování Služeb. Klient je dále povinen FFP informovat o všech úkonech s předmětem stejným nebo obdobným jako jsou Služby, které od FFP využívá, a které učinil bez vědomí FFP; FFP za takové jednání nenese jakoukoli odpovědnost. 1.7 Odměna a platby Odměna Za poskytování Služeb náleží FFP odměna ( Odměna ). Odměna se sestává z následujících složek: a) základ Odměny, stanovený vždy zvlášť pro každou jednotlivou Službu ( Základ odměny ); a b) úhrada ostatních služeb, jejíž výše je stanovena vždy zvlášť pro každou jednotlivou Službu ( Ostatní služby ) Výdaje FFP si vyhrazuje právo k Odměně připočíst i další výdaje nezbytně vynaložené v souvislosti s poskytováním Služeb ( Výdaje ). O výši těchto výdajů je FFP povinna vždy předem informovat Klienta Daně Odměna a Výdaje jsou uvedeny bez příslušných daní, a to mj. bez DPH, ledaže je stanoveno jinak, a to zejména v ceníků k jednotlivým poskytovaným Službám, které jsou přílohou těchto OP ( Ceník ). Klient je odpovědný za splnění veškerých zákonných daňových povinností vzniklých v souladu s plněním předmětu Smlouvy, jako např. úhradu DPH v příslušné sazbě Forma fakturace Faktury budou vystavovány vždy pouze elektronicky. Faktury budou k dispozici ke stažení na Portálu. Součástí faktury FFP bude obecný popis poskytnutých Služeb Platby faktur Faktury budou vždy vystavovány měsíčně, a to se lhůtou splatnosti v délce 15 dní, ledaže by byla na faktuře uvedena delší lhůta splatnosti. Faktury budou vystaveny v české měně. Jakékoliv sporné otázky týkající se vystavených faktur musí být FFP oznámeny do 5 dnů od data jejich vystavení s tím, že nesporné částky zůstávají i nadále splatnými. Dojde- li k prodlení s úhradou jakékoli faktury Klientem, FFP si vyhrazuje právo pozastavit poskytování veškerých Služeb a účtovat úrok 4

5 z prodlení v souladu s platnou právní úpravou. 1.8 Ochrana osobních údajů, důvěrnost informací a konflikt zájmů Důvěrné informace, osobní údaje Klient souhlasí, že FFP může shromažďovat a uchovávat osobní údaje týkající se zaměstnanců Klienta, jeho dodavatelů, klientů a dalších fyzických osob ( Důvěrné informace ), a to za účelem zajištění řádného poskytování Služeb. Za Důvěrné informace se považují mimo jiné veškerá komunikace mezi Klientem a FFP, informace důvěrného charakteru, informace tvořící předmět obchodního tajemství anebo jakékoli další informace, jsou- li označeny jako důvěrné nebo je- li potvrzeno, že se jedná o Důvěrné informace, jsou- li poskytovány ústně. Součástí Důvěrných informací mohou být i osobní údaje ( Osobní údaje ). FFP se zavazuje, že zajistí získané Osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana Osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy Klient v souvislosti s poskytováním Služeb poskytne FFP Osobní údaje, Klient potvrzuje, že zpracováním těchto Osobních údajů v souladu s podmínkami Smlouvy nedochází ze strany FFP či jiných subjektů FFP k porušení předpisů týkajících se Ochrany osobních údajů Nakládání s Důvěrnými informacemi Bez předchozího písemného souhlasu druhé strany neposkytne FFP ani Klient třetím stranám (vyjma těch, které jsou uvedeny v těchto OP) jakékoli Důvěrné informace. FFP a Klient souhlasí, že Důvěrné informace získané od druhé strany budou použity pouze za účelem poskytování a přijímání Služeb nebo za účelem poskytování Služeb na základě jiné smlouvy. Důvěrné informace mohou být sděleny příslušným zaměstnancům nebo externím konzultantům a partnerům poskytujícím Služby, přičemž FFP i Klient poučí příslušné zaměstnance nebo konzultanty či partnery, jimž jsou Důvěrné informace zpřístupněny, o zákazu jejich zveřejňování dle OP. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace, jež: a) jsou nebo se stanou veřejně přístupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z OP; nebo b) jsou získány od třetí strany, jež není vůči FFP nebo Klientovi vázána povinností mlčenlivosti; nebo c) jsou nebo byly nezávisle získány příjemcem Poskytování informací na základě zákona FFP a Klient budou oprávněni poskytnout Důvěrné informace a Výstupy: a) svým pojistitelům nebo právním poradcům; nebo b) třetí straně v rozsahu, jenž je vyžadován zákonem, soudem nebo státním orgánem nebo kdy přímo ze zákona vyplývá povinnost takového poskytnutí informace (za předpokladu, že nedojde k porušení zákonného nebo regulatorního předpisu); nebo c) v odůvodněných případech, pokud je s tím Klient písemně seznámen nejméně dva pracovní dny předem a vysloví s tím souhlas Důvěrné informace FFP Klient není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu FFP, jakkoli nakládat s Důvěrnými informacemi týkajícími se FFP. 1.9 Odpovědnost za škodu Omezení odpovědnosti V případě jakéhokoli sporu či nároků, které vznikly v důsledku poskytování Služeb, budou tyto uplatňovány pouze vůči FFP, nikoliv vůči zaměstnancům a pracovníkům FFP. Odpovědnost FFP, partnerů, pracovníků, zástupců nebo subdodavatelů FFP vyplývající z porušení Podmínek následkem nedbalosti či jinak za škodu, jiné ztráty, náklady včetně nákladů právního zastoupení v souvislosti s poskytovanými Službami nepřesáhne za žádných okolností skutečnou škodu. Vyloučena je odpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu, ušlý zisk nebo jinou ekonomickou ztrátu Zavinění Klientem FFP v žádném případě neodpovídá za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti ze strany Klienta, jeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním spojených a třetích stran. FFP dále v žádném případě neodpovídá za škody a chyby spočívající v rozdílu mezi údaji uvedenými v Dokladu 3 a uskutečněnou hospodářskou operací. 3 Tak, jak je tento termín definován dále v OP. 5

6 1.9.3 Povinnost součinnosti V případě, že důvod vzniku škody vyplývá ze zjištění veřejného orgánu a FFP jej bude považovat za sporný, pak je Klient povinen FFP umožnit učinit veškeré kroky, které FFP uzná za vhodné, vedené za účelem domožení se ochrany svých práv. V případě, že Klient právo FFP dle předchozí věty neumožní anebo stíží, pak není FFP povinna hradit Klientovi vzniklou škodu Pojištění odpovědnosti FFP má uzavřeno platné pojištění profesní odpovědnosti. FFP poskytne Klientovi kdykoli informaci o pojistiteli, jakožto i o výši pojištění. Je povinností Klienta být informován o aktuální výši pojištění; Klient se zavazuje nepožadovat po FFP jakoukoli Službu, kdy by možné profesní pochybení mohlo převýšit aktuální výši nebo rozsah uzavřeného pojištění. Náhrada škody je ze strany FFP splatná plněním příslušné pojišťovny. Odmítne- li příslušná pojišťovna plnit, rozhodne o případné náhradě škody soud Povinnost předcházení škodám Vzniknou- li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli škoda, pak se Klient zavazuje k maximální součinnosti a úkonům vedoucím k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích je Klient povinen FFP informovat. 2 ÚČETNÍ SLUŽBY ( ÚS ) 2.1 Obecné vymezení ÚS budou poskytovány prostřednictvím účetních poradců FFP, a to jak účetních poradců, kteří jsou k FFP vázání na základě uzavřené pracovní smlouvy, tak účetních poradců spolupracujících s FFP na základě jiného smluvního ujednání, které upravuje spolupráci mezi FFP a účetním poradcem. V případě, že určitá část ÚS nemůže být poskytnuta bez účasti písemně zmocněného účetního, může účetní FFP požádat Klienta o udělení písemné plné moci. 2.2 Portál a reporting Portál V rámci poskytování ÚS slouží Portál primárně jako komunikační kanál a dále pro tzv. reporting, tedy promítnutí dat z účetního systému a zobrazení vybraných účetních sestav ( Reporty ). Za Reporty se považují všechny grafy, tabulky a analýzy dostupné na Portále. FFP upozorňuje, že Reporty mají pouze informační charakter, neboť se z důvodu časového posunu zpracování nemusí vždy jednat o kompletní účetní údaje na základě poskytnutých Dokladů Klientem. Reporty tedy nelze považovat za Výstupy ve smyslu poskytování ÚS a Klient bere na vědomí, že FFP neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou jednáním Klienta na základě informací poskytnutých v Reportech Nezbytná součinnost Vypracované Reporty vycházejí z podkladů předložených Klientem, který se tak zavazuje tyto podklady včas a řádně FFP předložit. 2.3 Tarif Obecné vymezení ÚS jsou poskytovány vždy v rámci tarifu ( Tarif ). Tarif si určí Klient v závislosti na požadovaném množství zpracovávaných Dokladů, 4 a to v souladu s článkem OP. Klient má na výběr z Tarifů uvedených v aktuálním znění Ceníku pro ÚS. Klient si Tarif prvně určí při uzavření příslušné Smlouvy Doklad a podklady ÚS Doklady ( Doklad ) jsou veškeré evidované doklady v účetním systému vzniklé na základě Klientem dodaných podkladů ( Podklady ÚS ). Podklady ÚS jsou veškeré informace a dokumenty, které mohou být relevantní pro vedení účetnictví a poskytování ÚS poskytnuté Klientem v souladu s článkem OP, a to za účelem řádného zaúčtování a uzavření měsíce a vyhotovení všech nutných daňových přiznání, hlášení a odvodů Doklady v rámci Tarifu Pro účely Ceníku ÚS se za Doklad v rámci zvoleného Tarifu rozumí každý jednotlivý prvotní doklad vytvořený v některém z modulů účetního systému v kalendářním měsíci. Tento Doklad může být v účetním deníku zaúčtován více účetními záznamy, platí však, že pro vyúčtování je vždy započítán jen jednou. Pro zahrnutí do vyúčtování je rozhodující datum vystaveno. Za Doklady se považují zejména skladové doklady (příjemky, výdejky, převodky), vydané faktury, přijaté faktury, pokladní doklady, bankovní doklady, interní doklady, doklady vzniklé v modulu Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, doklady 4 Tak, jak je tento termín dále definován v OP. 6

7 účtující účetní odpisy majetku, doklady účtující o splátkách leasingu, časové rozlišení leasingu, atd Obecný rozsah Tarifu V rámci každého Tarifu je zahrnuto: a) zpracování Dokladů v rozsahu uvedeném v Ceníku ÚS v souladu s článkem OP; b) účetní poradenství Klientovi v rozsahu jedné hodiny měsíčně, včetně asistence při kontrolách finančního úřadu a případného zastupování před úřady správy sociálního zabezpečení, příslušnými zdravotními pojišťovnami a/nebo úřadem práce ( Správní orgány ) v případě využití Mzdové agendy; 5 c) sestavení daňových přiznání účetním poradcem, tj. nikoli daňovým poradcem ( Daňová přiznání ). Nevyužití jakékoli služby z tohoto obecného rozsahu není důvodem pro snížení stanovené fakturované výše Odměny za využívání Tarifu Změna Tarifu Klient je oprávněn bezplatně změnit zvolený Tarif vždy jednou za období šesti měsíců. Klient není oprávněn k změně Tarifu nad rámec uvedeného. První dva měsíce od uzavření příslušné Smlouvy na poskytování ÚS jsou považovány ze stran FFP za tzv. zkušební, proto se nezapočítávají do šesti měsíční lhůty pro bezplatnou změnu Tarifu. Změna Tarifu se stává účinnou vždy od prvního dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Klient svoji žádost o změnu Tarifu zašle FFP. 2.4 Tarif: Sečteno Samostatně Obecné vymezení Klient je oprávněn si v souladu s těmito OP a aktuálním znění Ceníku ÚS zvolit ve smlouvě mj. Tarif Sečteno Samostatně ( Sečteno Samostatně ). Sečteno Samostatně je minimální verzí poskytování ÚS prostřednictvím Portálu a jako takové v sobě zahrnuje pouze: a) možnost samostatného vedení daňové evidence, tj. vkládání Dokladů na Portál přímo Klientem; b) přístup k Reportům generovaným na základě vložených Dokladů dle písm. a) tohoto článku OP; c) účetní poradenství Klientovi za hodinovou sazbu stanovenou Ceníkem ÚS. Sečteno Samostatně v sobě nezahrnuje jakékoli 5 Tak, jak je tento termín dále definován v OP. další ÚS ani jiné Služby, ledaže tyto OP a/nebo Smlouva stanoví něco jiného. Sečteno Samostatně neopravňuje Klienta k využívání Ostatních služeb, resp. Ostatních účetních služeb, dle těchto OP Uzavření Smlouvy V případě Sečteno Samostatně je Smlouva mezi Klientem a FFP uzavírána systémem tzv. click through, tj. odsouhlasením OP a zakliknutím předvoleného tlačítka v rámci registrace na Portálu Užití OP OP se v případě Sečteno Samostatně použijí v maximální možné míře aplikovatelné na rozsah Tarifu Sečteno Samostatně stanovený v článku OP, nikoli však v těch částech, které obsahují úpravu práv a povinností FFP a/nebo Klienta při poskytování Služeb a činností nezahrnutých v rámci Sečteno Samostatně. 2.5 Odměna za ÚS Základ odměny Základ odměny FFP za poskytování ÚS je stanoven dle zvoleného Tarifu ve výši stanovené v Ceníku ÚS, zejména pak v sekci Účetnictví, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH a zda má sídlo v Praze či mimo Prahu Ostatní služby Ostatními službami se v případě poskytování ÚS rozumí poskytování ostatních účetních služeb ( Ostatní účetní služby ), kterými jsou: a) E- transakce ( E- transakce ); b) dodatečné služby ( Dodatečné služby ); c) vícepráce ( Vícepráce ); a/nebo d) mzdová agenda ( Mzdová agenda ). Ostatní účetní služby spočívají v činnostech nad obecný rozsah Tarifu E- transakce Za E- transakce se považují veškeré automatizované vstupy do účetnictví Klienta, a to na základě předem nastavených kritérií a účetních kontací, tedy zejména, avšak nikoli výlučně, vystavené faktury z jiných systémů, např. systémem na správu e- shopů. Za E- transakce je FFP oprávněna fakturovat částku dle aktuální znění Ceníku, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH. Součástí E- transakce je vždy také poplatek ze 7

8 správu systému za každý uživatelský přístup dle Ceníku ÚS Dodatečné služby Za Dodatečné služby se považuje jakékoli účetní poradenství poskytnutí Klientovi nad rámec obecného rozsahu Tarifu, tedy zejména: a) účetní poradenství Klientovi nad rámec rozsahu jedné hodiny měsíčně, včetně asistence při kontrolách finančního úřadu a případného zastupování před Správními orgány v případě využití Mzdové agendy ( DSA ); b) zpracování roční účetní závěrky ( DSB ); a c) zpracování ročního zúčtování daní ( DSC ). Za DSA je FFP oprávněna fakturovat Klientovi za každou započatou hodinu poskytování DSA, a to dle hodinové sazby uvedené v aktuální znění Ceníku ÚS, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH a zda má sídlo v Praze či mimo Prahu. Za DSB je FFP oprávněna fakturovat Klientovi částku odpovídající průměrné měsíční výši vyfakturovaných plnění Klientovi za (a) Tarif, včetně případné úhrady Dokladů nad obecný rozsah Tarifu, a (b) E- transakce, a to v obou případech za celkové období čerpání ÚS ze strany Klienta, nejdéle však za období 12 měsíců předcházejících dni, ke kterému je roční účetní závěrka zpracována. Za DSC je FFP oprávněna fakturovat Klientovi částku odpovídající průměrné měsíční výši vyfakturovaných plnění Klientovi za Mzdovou agendu, a to za celkové období čerpání Mzdové agendy ze strany Klienta, nejdéle však za období 12 měsíců předcházejících dni, ke kterému je roční zúčtování daní zpracováno Vícepráce Za Vícepráce se považují úkony FFP činěné na základě pochybení Klienta s předáním Podkladů ÚS, v termínu jak dále vymezen, řádně a včas, a považují se za ně zejména, avšak nikoli výlučně, práce spojené s dodáním chybných, nedostatečných či falešných Podkladů ÚS. Za Vícepráce je FFP oprávněna fakturovat odměnu za každou započatou hodinu poskytování Víceprací, a to dle hodinové sazby uvedené v aktuální znění Ceníku ÚS Mzdová agenda Za Mzdovou agendu se považuje kompletní zaúčtování mezd, odvodů z mezd a předpis plateb na jednotlivé zaměstnance, na jednotlivé zdravotní pojišťovny, úřady sociálního zabezpečení a finanční úřady, popřípadě další povinné subjekty (zákonné srážky z mezd nebo srážky dle žádosti zaměstnance, odvody zákonného pojištění zaměstnanců apod.). Součástí Mzdové agendy je také vyhotovení všech mzdových vyúčtování a přehledů dle termínů a požadavků ze strany státu, popř. přihlášení a odhlášení zaměstnanců u příslušných Správních orgánů. Za zpracování Mzdové agendy je FFP oprávněna fakturovat částku dle aktuální znění Ceníku, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH a zda má sídlo v Praze či mimo Prahu. Mzdová agenda se sestává z (a) plnění v závislosti na počtu zaměstnanců v daném měsíci, a (b) dodatečných služeb spojených se Mzdovou agendou. 2.6 Osobní údaje a Důvěrné informace při poskytování ÚS Předávání informací Daňovým poradcům V případě, že Klient využívá Daňové poradenství ve smyslu článku 3 OP, bere na vědomí a uděluje FFP souhlas s poskytováním a přádáváním shromažďovaných a uchovávaných Důvěrných informací, včetně těch, které obsahují Osobní údaje, Daňovému poradci Předávání informací Bance V případě, že Klient využívá Bankovní služby ve smyslu článku 4 OP, bere na vědomí a uděluje FFP souhlas s poskytováním a přádáváním shromažďovaných a uchovávaných Důvěrných informací, včetně těch, které obsahují Osobní údaje, Bance Předávání informací Právním poradcům V případě, že Klient využívá Právní poradenství ve smyslu článku 5 OP, bere na vědomí a uděluje FFP souhlas s poskytováním a přádáváním shromažďovaných a uchovávaných Důvěrných informací, včetně těch, které obsahují Osobní údaje, Advokátovi Předání a zpracování podkladů Předání Podkladů ÚS Klient je povinen FFP předat Podklady ÚS, a to následovně: 6 Tak, jak jsou tyto termíny dále definovány v OP. 7 Tak, jak jsou tyto termíny dále definovány v OP. 8 Tak, jak jsou tyto termíny dále definovány v OP. 8

9 a) v případě, že Podkladů ÚS nebude více jak 30, pak Klient předá FFP veškeré Podklady ÚS nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány; b) v případě, že Podkladů ÚS bude více jak 30 a zároveň méně jako 250, pak Klient předá FFP Podklady ÚS za období od 1. do 15. dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k poslednímu dni tohoto měsíce, a Podklady ÚS za období od 16. do posledního dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány; a c) v případě, že Podkladů ÚS bude více jak 250, pak Klient předá FFP Podklady ÚS za období od 1. do 8. dne v měsíci, za který jsou Podklady zpracovávány, nejpozději k 15. dni tohoto měsíce, Podklady ÚS za období od 9. do 17. dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k 25. dni tohoto měsíce, Podklady ÚS za období od 18. do 24. dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k poslednímu dni tohoto měsíce a Podklady ÚS za období od 25. do posledního dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány. Klient je povinen FFP předat Podklady ÚS jakoukoliv průkaznou formou, a to zejména prostřednictvím Portálu, u a/nebo osobním doručením. Za předpokladu, že Klient FFP Podklady ÚS řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, nepředá, neodpovídá FFP Klientovi za jakoukoli možnou škodu způsobenou v této souvislosti Zpracování Podkladů ÚS FFP je povinna zpracovat Podklady ÚS do 5 pracovních dnů od okamžiku jejich řádného předání ze strany Klienta ( Lhůta pro zpracování Podkladů ÚS ) Výsledek zpracování Podkladů ÚS Výsledkem zpracování Podkladů ÚS se rozumí proúčtování všech Podkladů ÚS do uzavíraného měsíce a vyhotovení veškerých kontrol nad zpracovaným měsícem. Za předpokladu, že Klient nepředá FFP Podklady ÚS řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, prodlužuje se počátek běhu Lhůty pro zpracování Podkladů ÚS do okamžiku, kdy jsou Podklady ÚS řádně předány. 2.8 Daňová přiznání Pro účely poskytování ÚS se Daňovými přiznáními rozumí sestavení veškerých relevantních daňových přiznání Klienta dle jeho zákonných povinností. Klient bere na vědomí, že FFP není daňovým poradcem ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů ( ZDP ) a nenese tedy jakoukoli odpovědnost v tomto smyslu za vyhotovená Daňová přiznání. V případě, že se Klient v dané souvislosti rozhodne využít služeb daňových poradců, uplatní se ustanovení článku 3 OP. FFP je povinna vyhotovovat jednotlivá Daňová přiznání nejpozději k 3. dni předcházejícímu zákonné lhůtě pro jejich podání příslušnému finančnímu úřadu ( Lhůta pro vyhotovení Daňového přiznání ). Za předpokladu, že Klient nepředá FFP Podklady ÚS řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, prodlužuje se počátek běhu Lhůty pro zpracování vyhotovení Daňového přiznání do okamžiku, kdy jsou Podklady ÚS řádně předány. 2.9 Mzdová agenda: Předávání a zpracování Podkladů ÚS Obecné ustanovení Klient, rozhodne- li se využívat Ostatní účetní služby ve formě Mzdové agendy, je povinen FFP předat za každý kalendářní měsíc, za který jsou ÚS poskytovány, veškeré relevantní dokumenty a informace nutné k řádnému zaúčtování a uzavření mezd za daný měsíc ( Podklady ZM ) Předání Podkladů ZM Klient je povinen FFP předat Podklady ZM ke zpracování mezd nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným výplatním termínem Klienta Zpracování Podkladů ZM FFP je povinna zpracovat Podklady ZM do výplatního termínu klienta ( Lhůta pro zpracování Podkladů ZM ). Za předpokladu, že Klient nepředá FFP Podklady ZM řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, prodlužuje se počátek běhu Lhůty 9

10 pro zpracování Podkladů ZM do okamžiku, kdy jsou Podklady ZM řádně předány Předání Podkladů ÚS: Vnik/zánik pracovního poměru Klient, rozhodne- li se využívat Ostatní účetní služby ve formě Mzdové agendy, je povinen FFP předat veškeré informace a podklady, zejména pak uzavřené smlouvy ohledně nově uzavřených pracovních smluv, včetně případných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a/nebo ukončených pracovních poměrů zaměstnanců vždy nejpozději ve lhůtě 10 dní od okamžiku vzniku/zániku takovéhoto poměru. Za předpokladu, že Klient FFP Podklady dle předchozího odstavce tohoto článku OP řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, nepředá, neodpovídá FFP Klientovi za jakoukoli možnou škodu způsobenou v této souvislosti. 3 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 3.1 Obecné vymezení V případě, že určitá část ÚP nemůže být poskytnuta bez účasti daňového poradce nebo v případě zájmu Klienta o poskytnutí daňového poradenství, zprostředkuje FFP pro Klienta tuto činnost u některého z daňových poradců, popř. daňových kanceláří, zapsaných v seznamu daňových poradců, se kterým má FFP uzavřenou příslušnou smlouvu ( Daňový poradce ). FFP není oprávněna poskytovat daňové poradenství svým jménem a na svůj účet. 4 BANKOVNÍ SLUŽBY 4.1 Obecné vymezení K poskytování ÚP může FFP ve spolupráci a prostřednictvím smluvní banky ( Banka ) zprostředkovat na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi FFP a Bankou ( Dohoda o spolupráci ), také poskytování bankovních služeb. Podmínky poskytování bankovních služeb jsou v takovém případě předmětem samostatného smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem. 5 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 5.1 Obecné vymezení V případě, že Klient bude mít zájem o poskytnutí právních služeb, zprostředkuje FFP pro Klienta tuto činnost u některého z advokátů, popř. advokátních kanceláří, zapsaných v seznamu advokátů vedených Českou advokátní komoru, se kterým má FFP uzavřenou příslušnou smlouvu ( Advokát ). FFP není oprávněna poskytovat právní poradenství svým jménem a na svůj účet. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 Změna okolností Dojde- li ke změně okolností natolik podstatných, že změna založí v právech a povinnostech zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním FFP a/nebo Klienta buď neúměrným zvýšením nákladů plnění anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana, tj. FFP nebo Klient, právo domáhat se, a to i soudně, obnovení jednání o každé jednotlivé Smlouvě, prokáže- li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit, a že skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy anebo se dotčené straně stala známou až po uzavření Smlouvy. Uplatnění tohoto práva neopravňuje k odložení plnění. Klient bere na vědomí, že v rámci poskytování Služeb na sebe FFP nepřebírá nebezpečí změny okolností podle ustanovení 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( Občanský zákoník ). 6.2 Postoupení Klient není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu FFP. FFP si vyhrazuje právo postoupit svou pohledávku vůči Klientovi, pokud se Klient opozdí s platbou o více než 30 dnů. FFP je dále oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za FFP, splatným i nesplatným. 6.3 Změna Podmínek FFP je oprávněna jednostranně změnit tyto OP. O této změně je FFP povinna informovat Klienta elektronickou poštou v rámci Portálu. V případě, že Klient s jednostrannou změnou těchto OP nesouhlasí, je Klient oprávněn vypovědět Smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou písemnou výpovědí doručenou FFP do 1 měsíce od oznámení o změně těchto OP. Toto ustanovení OP se nevztahuje na změny, které vyplývají přímo z právních předpisů anebo jsou opravou chyb v psaní a počtech; v takovém případě nezakládá takováto změna OP právo Klienta Smlouvu vypovědět. 10

11 6.4 Úplnost Podmínek Podmínky představují úplnou dohodu mezi FFP a Klientem o poskytování Služeb. 6.5 Platnost po skončení Podmínek Ustanovení článků OP, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služeb, zejména, avšak nikoli výlučně, ve věci ochrany autorského práva, neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany osobních údajů, důvěrností, ukládání dokumentů, atd., zůstanou v platnosti i po vypovězení Podmínek či odstoupení od Podmínek. 6.6 Rozhodné právo Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů. 6.7 Vyloučení ustanovení NOZ Ve vztahu ke Smlouvám se nepoužijí následující ustanovení Občanského zákoníku: a) ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ( 1740 odst. 3); b) ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy ( 1757 odst. 2 a 3); a c) ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem ( 1799 a 1800). 6.8 Účinnost Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. listopadu

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY 1. PROSINEC 2008 CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH A. OBECNÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 2. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 4 3. KOMUNIKACE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) 1 Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti SLUTO s.r.o., IČ: 25595318, sídlem Týnská 21, Praha (dále jen Poskytovatel). Tvoří

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obecné podmínky upravují základní právní vztahy při poskytování daňového poradenství Klientům. Pro poskytování daňového poradenství

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více