FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIREMNÍ FINANCE PRO S.R.O."

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY FIREMNÍ FINANCE PRO s.r.o. 1

2 1 OBECNÁ ČÁST 1.1 Poskytované služby Rozsah služeb Tyto obchodní podmínky ( OP ) a na ně odkazující jednotlivé uzavřené smlouvy ( Smlouvy ) tvoří mezi FFP a Klientem podmínky smluvního vztahu ( Podmínky ), na jejichž základě mohou být ze strany FFP poskytovány Klientovi smluvené služby ( Služby ). OP se vztahují na veškeré Služby, které bude FFP poskytovat na základě Podmínek Standardy FFP Veškeré Služby budou poskytovány v souladu s naším chápáním správného výkladu práva a zásadami současné odborné praxe. Poskytované Služby podléhají interním kontrolním procesům FFP, které zajišťují široké využití zkušeností partnerů a vedoucích pracovníků při řešení klíčových problémů a zaručují, že budou dodržovány právní předpisy vztahující se k poskytování Služeb. 1.2 Kontaktní údaje a komunikace Identifikace Klienta Klient je FFP kdykoli povinen sdělit veškeré údaje nezbytné k jeho řádné identifikaci. Jedná- li Klient prostřednictvím zplnomocněných osob, jsou tyto osoby povinny předložit řádně udělenou plnou moc, ne starší třech měsíců a s úředně ověřenými podpisy. FFP si vyhrazuje právo tuto plnou moc odmítnout, nebude- li dle názoru pověřeného pracovníka FFP dostatečně určitá či jinak v rozporu s platnou právní úpravou Kontaktní osoby FFP i Klient určí kontaktní osobu odpovědnou za veškeré záležitosti týkající se plnění Podmínek, nestane- li se tak, považují se za kontaktní osoby ty osoby, které uzavřely za FFP, resp. Klienta, příslušné Smlouvy Změna kontaktních údajů Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat FFP o veškerých změnách na jeho straně podstatných pro správnou identifikaci Klienta a poskytování Služeb, zejména tedy o změně obchodní firmy nebo názvu, sídla, osob oprávněných za Klienta jednat na základě plné moci a adresy elektronické pošty. Klient splní svoji informační povinnost dle předchozí věty tohoto článku OP také uvedením nových údajů v rámci klientského portálu ( Portál ). V případě, že Klient takto FFP nebude informovat, nenese FFP jakoukoli odpovědnost za jednání na základě stávajících, tj. nikoli nových, informací o kontaktních údajích Klienta Jazyk komunikace FFP a Klient se spolu zavazují komunikovat výhradně v českém a/nebo anglickém jazyce, ledaže by příslušná uzavřená Smlouva obsahovala jiné ujednání Způsob komunikace Nebude- li nezbytný jiný způsob komunikace, bude komunikace probíhat prostřednictvím Portálu, 1 popř. prostřednictvím elektronické komunikace na adresu Obsah a srozumitelnost komunikace Veškeré Klientem odeslané pokyny či oznámení musí být po obsahové stránce zcela srozumitelné, nepochybné a úplné. FFP je oprávněno si od Klienta vyžádat upřesnění jakéhokoli pokynu či oznámení v případě jeho nejasností, což může vést ke zpoždění poskytnutí Služby. V daném případě FFP za takovéto zpoždění poskytnutí Služby v žádném případě neodpovídá. 1.3 Poskytování Služeb Výstupy Veškeré dokumenty, korespondence a sdělení poskytnuté ze strany FFP Klientovi v rámci poskytování Služeb, lhostejno zda písemně či ústně, jsou považovány pro účely těchto OP za výstupy ( Výstupy ), ledaže by tyto OP stanovily jinak Ústní sdělení Při poskytování Služeb FFP často odpovídá na otázky vznesené na jednáních telefonicky či jinou než písemnou formou. Je běžnou praxí FFP, že ústně poskytnuté porady následně písemně potvrzuje; v případě požadavku Klienta se FFP zavazuje písemné potvrzení ústního sdělení poskytnout vždy. Pokud Klient nepožádá o písemné potvrzení ústního sdělení dle předchozí věty tohoto článku OP, nenese FFP za správnost těchto sdělení odpovědnost Realizace Není- li písemně dohodnuto jinak, nenese FFP 1 Blíže uvedeno v článku 1.4 OP. 2

3 odpovědnost za realizaci rady Klientem v jakémkoli jiném rozsahu, než v jakém je rada poskytována Předávání dokumentů Klientovi FFP předává Klientovi originály veškerých dokumentů, které FFP obdrží od třetích stran v rámci poskytování Služeb Klientovi, nejpozději ve lhůtě jednoho roku od jejich obdržení, popř. vyhotovení, ledaže by byla uzavřena písemná dohoda s Klientem dle článku OP Skartace dokumentů Jakékoli dokumenty, které nebudou předány Klientovi dle článku OP, tj. zůstanou v rámci archivace pro další potřeby poskytování Služeb u FFP na základě předchozí písemné dohody s Klientem, budou ze strany FFP řádně archivovány, a to až do jejich skartace dle tohoto článku OP. Pokud Klient neoznámí svůj nesouhlas se skartací dokumentů, které FFP obdrží od třetích stran v rámci poskytování Služeb Klientovi, FFP považuje přijetí Podmínek Klientem za jeho souhlas se skartací těchto dokumentů, a to v souladu s platnou právní úpravou Obchodní sdělení FFP může čas od času zasílat kontaktním osobám, jakožto i vedoucím pracovníkům Klienta, informace týkající se aktuálních informací o FFP, jakožto i aktuálních informací vztahujících se k oboru poskytovaných Služeb, které FFP shledá pro Klienta zajímavé. Účelem je pouze informovat Klienta, proto je nelze považovat za poskytování Služeb Marketing / Uvedení Služeb Aniž by se jednalo o porušení Podmínek, FFP je oprávněno použít odkaz na poskytnutí Služeb Klientovi včetně uvedení obchodní firmy Klienta za účelem prezentace vlastních zkušeností potencionálním klientům, zejména v propagačních materiálech a nabídkách služeb FFP. 1.4 Autorské právo Vlastnické právo k Výstupům FFP náleží veškerá práva k duševnímu vlastnictví všech produktů, jež byly vypracovány při poskytování Služeb na základě příslušné Smlouvy, tj. všech systémů, technik, metodologií, řešení, konceptů, informací a know- how, včetně veškerých autorských práv k Výstupům Omezení nakládání s Výstupy Služby poskytnuté FFP slouží pouze pro potřeby Klienta. Kopírování, distribuce nebo jiné poskytnutí informací, které jsou předmětem Služeb, nedovolené na základě Podmínek třetím osobám je bez výslovného písemného souhlasu FFP přísně zakázáno. Pro vyloučení veškerých pochybností se zákaz dle předchozí věty nevztahuje na poskytnutí takovýchto informací jakýmkoli účetním, daňovým a právním poradcům Klienta, veškerým společnostem v rámci korporátní skupiny Klienta, veškerých úřadům veřejné moci, jakožto i v situacích, kdy jsou tyto informace poskytovány na základě zákona. 2 Tento zákaz platí po dobu 5 let ode dne, kdy byla Služba poskytnuta. FFP nepřebírá žádné závazky nebo zodpovědnost vůči jakékoli třetí straně, jíž jsou Výstupy předloženy nebo do jejíchž rukou se mohou dostat, s výjimkou poskytnutí v souladu s tímto článkem OP Vlastnictví dokumentů Veškeré dokumenty (včetně pracovních studií), vytvořené během poskytování Služeb, jsou majetkem FFP, jež je rovněž bude archivovat. Dokumenty, jež FFP získá, nebo dokumenty vytvořené v době, kdy FFP poskytuje Klientovi Služby, patří Klientovi a budou Klientovi vráceny na jeho žádost. FFP si vyhrazuje právo pořídit a uschovat si kopie takto vracených dokumentů. FFP nezpřístupňuje tyto dokumenty z jiného, než zákonného důvodu nebo v souvislosti s prováděním due diligence, kdy za tímto účelem FFP od Klienta obdrží příslušný písemný souhlas Právo na užívání konceptů FFP je oprávněno užívat či dále rozvíjet jakékoliv metodologie, řešení, koncepty, informace a know- how pro jiné klienty bez ohledu na to, zda jsou obsahem Výstupů. 1.5 Portál Obsah Portálu FFP poskytuje Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb také přístup do Portálu, který slouží jako vstupní brána pro Klienta a zároveň může sloužit jako rozhraní pro další aplikace. Portál je Klientovi dostupný z webové stránky Přístup k Portálu Pro přístup na Portál je Klientovi vygenerováno přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje jsou 2 Blíže uvedeno v článku OP. 3

4 Klientovi zaslány na jím uvedený bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Klient je povinen změnit své heslo ihned po prvním přihlášení na Portál. K tomuto je Klient také po tomto přihlášení vyzván. 1.6 Povinnosti Klienta Informace a materiály Klient souhlasí, že včas a v potřebném rozsahu poskytne FFP požadované informace a materiály. Klient se zavazuje, že veškeré informace, které jsou nebo budou poskytnuty FFP, jsou nebo budou pravdivé, přesné a nejsou a ani nebudou v žádném ohledu zavádějící. FFP bude spoléhat na správnost a úplnost informací, jež Klient poskytne, a nebude již tyto informace nezávisle ověřovat. Klient odpovídá za oznámení veškerých změn týkajících se informací již poskytnutých FFP Třetí strany V případě, že Klient poskytuje informace prostřednictvím třetích stran nebo tyto subjekty jinak využívá a jejich činnost může FFP ovlivnit při poskytování Služeb, odpovídá Klient za jednání těchto třetích stran, kvalitu a dostupnost jejich práce Potřebné vybavení Bude- li FFP poskytovat některé nebo veškeré Služby v prostorách Klienta, je tento povinen v nezbytné míře dát k dispozici zaměstnancům FFP odpovídající kancelářské prostory, včetně vybavení, tj. zejména administrativní služby, přístupu k telefonu, faxu a k počítačovému vybavení. Klient je pro tyto účely povinen zajistit souhlas třetích stran nezbytný k tomu, aby FFP mohla užívat software či jiné interní informační zdroje nebo majetek třetích stran Legalizace výnosů z trestné činnosti Klient poskytne FFP nezbytnou součinnost při identifikaci v případech vyžadovanými právními předpisy, zejména, avšak nikoli výlučně, v souladu a na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu Nezbytná součinnost a povinnost informovanosti Povinností Klienta je úzce spolupracovat s FFP při poskytování Služeb. Klient je dále povinen FFP informovat o všech úkonech s předmětem stejným nebo obdobným jako jsou Služby, které od FFP využívá, a které učinil bez vědomí FFP; FFP za takové jednání nenese jakoukoli odpovědnost. 1.7 Odměna a platby Odměna Za poskytování Služeb náleží FFP odměna ( Odměna ). Odměna se sestává z následujících složek: a) základ Odměny, stanovený vždy zvlášť pro každou jednotlivou Službu ( Základ odměny ); a b) úhrada ostatních služeb, jejíž výše je stanovena vždy zvlášť pro každou jednotlivou Službu ( Ostatní služby ) Výdaje FFP si vyhrazuje právo k Odměně připočíst i další výdaje nezbytně vynaložené v souvislosti s poskytováním Služeb ( Výdaje ). O výši těchto výdajů je FFP povinna vždy předem informovat Klienta Daně Odměna a Výdaje jsou uvedeny bez příslušných daní, a to mj. bez DPH, ledaže je stanoveno jinak, a to zejména v ceníků k jednotlivým poskytovaným Službám, které jsou přílohou těchto OP ( Ceník ). Klient je odpovědný za splnění veškerých zákonných daňových povinností vzniklých v souladu s plněním předmětu Smlouvy, jako např. úhradu DPH v příslušné sazbě Forma fakturace Faktury budou vystavovány vždy pouze elektronicky. Faktury budou k dispozici ke stažení na Portálu. Součástí faktury FFP bude obecný popis poskytnutých Služeb Platby faktur Faktury budou vždy vystavovány měsíčně, a to se lhůtou splatnosti v délce 15 dní, ledaže by byla na faktuře uvedena delší lhůta splatnosti. Faktury budou vystaveny v české měně. Jakékoliv sporné otázky týkající se vystavených faktur musí být FFP oznámeny do 5 dnů od data jejich vystavení s tím, že nesporné částky zůstávají i nadále splatnými. Dojde- li k prodlení s úhradou jakékoli faktury Klientem, FFP si vyhrazuje právo pozastavit poskytování veškerých Služeb a účtovat úrok 4

5 z prodlení v souladu s platnou právní úpravou. 1.8 Ochrana osobních údajů, důvěrnost informací a konflikt zájmů Důvěrné informace, osobní údaje Klient souhlasí, že FFP může shromažďovat a uchovávat osobní údaje týkající se zaměstnanců Klienta, jeho dodavatelů, klientů a dalších fyzických osob ( Důvěrné informace ), a to za účelem zajištění řádného poskytování Služeb. Za Důvěrné informace se považují mimo jiné veškerá komunikace mezi Klientem a FFP, informace důvěrného charakteru, informace tvořící předmět obchodního tajemství anebo jakékoli další informace, jsou- li označeny jako důvěrné nebo je- li potvrzeno, že se jedná o Důvěrné informace, jsou- li poskytovány ústně. Součástí Důvěrných informací mohou být i osobní údaje ( Osobní údaje ). FFP se zavazuje, že zajistí získané Osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana Osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy Klient v souvislosti s poskytováním Služeb poskytne FFP Osobní údaje, Klient potvrzuje, že zpracováním těchto Osobních údajů v souladu s podmínkami Smlouvy nedochází ze strany FFP či jiných subjektů FFP k porušení předpisů týkajících se Ochrany osobních údajů Nakládání s Důvěrnými informacemi Bez předchozího písemného souhlasu druhé strany neposkytne FFP ani Klient třetím stranám (vyjma těch, které jsou uvedeny v těchto OP) jakékoli Důvěrné informace. FFP a Klient souhlasí, že Důvěrné informace získané od druhé strany budou použity pouze za účelem poskytování a přijímání Služeb nebo za účelem poskytování Služeb na základě jiné smlouvy. Důvěrné informace mohou být sděleny příslušným zaměstnancům nebo externím konzultantům a partnerům poskytujícím Služby, přičemž FFP i Klient poučí příslušné zaměstnance nebo konzultanty či partnery, jimž jsou Důvěrné informace zpřístupněny, o zákazu jejich zveřejňování dle OP. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace, jež: a) jsou nebo se stanou veřejně přístupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z OP; nebo b) jsou získány od třetí strany, jež není vůči FFP nebo Klientovi vázána povinností mlčenlivosti; nebo c) jsou nebo byly nezávisle získány příjemcem Poskytování informací na základě zákona FFP a Klient budou oprávněni poskytnout Důvěrné informace a Výstupy: a) svým pojistitelům nebo právním poradcům; nebo b) třetí straně v rozsahu, jenž je vyžadován zákonem, soudem nebo státním orgánem nebo kdy přímo ze zákona vyplývá povinnost takového poskytnutí informace (za předpokladu, že nedojde k porušení zákonného nebo regulatorního předpisu); nebo c) v odůvodněných případech, pokud je s tím Klient písemně seznámen nejméně dva pracovní dny předem a vysloví s tím souhlas Důvěrné informace FFP Klient není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu FFP, jakkoli nakládat s Důvěrnými informacemi týkajícími se FFP. 1.9 Odpovědnost za škodu Omezení odpovědnosti V případě jakéhokoli sporu či nároků, které vznikly v důsledku poskytování Služeb, budou tyto uplatňovány pouze vůči FFP, nikoliv vůči zaměstnancům a pracovníkům FFP. Odpovědnost FFP, partnerů, pracovníků, zástupců nebo subdodavatelů FFP vyplývající z porušení Podmínek následkem nedbalosti či jinak za škodu, jiné ztráty, náklady včetně nákladů právního zastoupení v souvislosti s poskytovanými Službami nepřesáhne za žádných okolností skutečnou škodu. Vyloučena je odpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu, ušlý zisk nebo jinou ekonomickou ztrátu Zavinění Klientem FFP v žádném případě neodpovídá za škody, jiné ztráty, náklady či jiné výdaje vyplývající jakýmkoliv způsobem z nedbalosti, opominutí či úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění a vědomé nedbalosti ze strany Klienta, jeho vedení, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů nebo subjektů s ním spojených a třetích stran. FFP dále v žádném případě neodpovídá za škody a chyby spočívající v rozdílu mezi údaji uvedenými v Dokladu 3 a uskutečněnou hospodářskou operací. 3 Tak, jak je tento termín definován dále v OP. 5

6 1.9.3 Povinnost součinnosti V případě, že důvod vzniku škody vyplývá ze zjištění veřejného orgánu a FFP jej bude považovat za sporný, pak je Klient povinen FFP umožnit učinit veškeré kroky, které FFP uzná za vhodné, vedené za účelem domožení se ochrany svých práv. V případě, že Klient právo FFP dle předchozí věty neumožní anebo stíží, pak není FFP povinna hradit Klientovi vzniklou škodu Pojištění odpovědnosti FFP má uzavřeno platné pojištění profesní odpovědnosti. FFP poskytne Klientovi kdykoli informaci o pojistiteli, jakožto i o výši pojištění. Je povinností Klienta být informován o aktuální výši pojištění; Klient se zavazuje nepožadovat po FFP jakoukoli Službu, kdy by možné profesní pochybení mohlo převýšit aktuální výši nebo rozsah uzavřeného pojištění. Náhrada škody je ze strany FFP splatná plněním příslušné pojišťovny. Odmítne- li příslušná pojišťovna plnit, rozhodne o případné náhradě škody soud Povinnost předcházení škodám Vzniknou- li důvodné obavy, že následkem poskytnuté Služby může vzniknout jakákoli škoda, pak se Klient zavazuje k maximální součinnosti a úkonům vedoucím k zabránění či snížení možné škody. O všech těchto krocích je Klient povinen FFP informovat. 2 ÚČETNÍ SLUŽBY ( ÚS ) 2.1 Obecné vymezení ÚS budou poskytovány prostřednictvím účetních poradců FFP, a to jak účetních poradců, kteří jsou k FFP vázání na základě uzavřené pracovní smlouvy, tak účetních poradců spolupracujících s FFP na základě jiného smluvního ujednání, které upravuje spolupráci mezi FFP a účetním poradcem. V případě, že určitá část ÚS nemůže být poskytnuta bez účasti písemně zmocněného účetního, může účetní FFP požádat Klienta o udělení písemné plné moci. 2.2 Portál a reporting Portál V rámci poskytování ÚS slouží Portál primárně jako komunikační kanál a dále pro tzv. reporting, tedy promítnutí dat z účetního systému a zobrazení vybraných účetních sestav ( Reporty ). Za Reporty se považují všechny grafy, tabulky a analýzy dostupné na Portále. FFP upozorňuje, že Reporty mají pouze informační charakter, neboť se z důvodu časového posunu zpracování nemusí vždy jednat o kompletní účetní údaje na základě poskytnutých Dokladů Klientem. Reporty tedy nelze považovat za Výstupy ve smyslu poskytování ÚS a Klient bere na vědomí, že FFP neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou jednáním Klienta na základě informací poskytnutých v Reportech Nezbytná součinnost Vypracované Reporty vycházejí z podkladů předložených Klientem, který se tak zavazuje tyto podklady včas a řádně FFP předložit. 2.3 Tarif Obecné vymezení ÚS jsou poskytovány vždy v rámci tarifu ( Tarif ). Tarif si určí Klient v závislosti na požadovaném množství zpracovávaných Dokladů, 4 a to v souladu s článkem OP. Klient má na výběr z Tarifů uvedených v aktuálním znění Ceníku pro ÚS. Klient si Tarif prvně určí při uzavření příslušné Smlouvy Doklad a podklady ÚS Doklady ( Doklad ) jsou veškeré evidované doklady v účetním systému vzniklé na základě Klientem dodaných podkladů ( Podklady ÚS ). Podklady ÚS jsou veškeré informace a dokumenty, které mohou být relevantní pro vedení účetnictví a poskytování ÚS poskytnuté Klientem v souladu s článkem OP, a to za účelem řádného zaúčtování a uzavření měsíce a vyhotovení všech nutných daňových přiznání, hlášení a odvodů Doklady v rámci Tarifu Pro účely Ceníku ÚS se za Doklad v rámci zvoleného Tarifu rozumí každý jednotlivý prvotní doklad vytvořený v některém z modulů účetního systému v kalendářním měsíci. Tento Doklad může být v účetním deníku zaúčtován více účetními záznamy, platí však, že pro vyúčtování je vždy započítán jen jednou. Pro zahrnutí do vyúčtování je rozhodující datum vystaveno. Za Doklady se považují zejména skladové doklady (příjemky, výdejky, převodky), vydané faktury, přijaté faktury, pokladní doklady, bankovní doklady, interní doklady, doklady vzniklé v modulu Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, doklady 4 Tak, jak je tento termín dále definován v OP. 6

7 účtující účetní odpisy majetku, doklady účtující o splátkách leasingu, časové rozlišení leasingu, atd Obecný rozsah Tarifu V rámci každého Tarifu je zahrnuto: a) zpracování Dokladů v rozsahu uvedeném v Ceníku ÚS v souladu s článkem OP; b) účetní poradenství Klientovi v rozsahu jedné hodiny měsíčně, včetně asistence při kontrolách finančního úřadu a případného zastupování před úřady správy sociálního zabezpečení, příslušnými zdravotními pojišťovnami a/nebo úřadem práce ( Správní orgány ) v případě využití Mzdové agendy; 5 c) sestavení daňových přiznání účetním poradcem, tj. nikoli daňovým poradcem ( Daňová přiznání ). Nevyužití jakékoli služby z tohoto obecného rozsahu není důvodem pro snížení stanovené fakturované výše Odměny za využívání Tarifu Změna Tarifu Klient je oprávněn bezplatně změnit zvolený Tarif vždy jednou za období šesti měsíců. Klient není oprávněn k změně Tarifu nad rámec uvedeného. První dva měsíce od uzavření příslušné Smlouvy na poskytování ÚS jsou považovány ze stran FFP za tzv. zkušební, proto se nezapočítávají do šesti měsíční lhůty pro bezplatnou změnu Tarifu. Změna Tarifu se stává účinnou vždy od prvního dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Klient svoji žádost o změnu Tarifu zašle FFP. 2.4 Tarif: Sečteno Samostatně Obecné vymezení Klient je oprávněn si v souladu s těmito OP a aktuálním znění Ceníku ÚS zvolit ve smlouvě mj. Tarif Sečteno Samostatně ( Sečteno Samostatně ). Sečteno Samostatně je minimální verzí poskytování ÚS prostřednictvím Portálu a jako takové v sobě zahrnuje pouze: a) možnost samostatného vedení daňové evidence, tj. vkládání Dokladů na Portál přímo Klientem; b) přístup k Reportům generovaným na základě vložených Dokladů dle písm. a) tohoto článku OP; c) účetní poradenství Klientovi za hodinovou sazbu stanovenou Ceníkem ÚS. Sečteno Samostatně v sobě nezahrnuje jakékoli 5 Tak, jak je tento termín dále definován v OP. další ÚS ani jiné Služby, ledaže tyto OP a/nebo Smlouva stanoví něco jiného. Sečteno Samostatně neopravňuje Klienta k využívání Ostatních služeb, resp. Ostatních účetních služeb, dle těchto OP Uzavření Smlouvy V případě Sečteno Samostatně je Smlouva mezi Klientem a FFP uzavírána systémem tzv. click through, tj. odsouhlasením OP a zakliknutím předvoleného tlačítka v rámci registrace na Portálu Užití OP OP se v případě Sečteno Samostatně použijí v maximální možné míře aplikovatelné na rozsah Tarifu Sečteno Samostatně stanovený v článku OP, nikoli však v těch částech, které obsahují úpravu práv a povinností FFP a/nebo Klienta při poskytování Služeb a činností nezahrnutých v rámci Sečteno Samostatně. 2.5 Odměna za ÚS Základ odměny Základ odměny FFP za poskytování ÚS je stanoven dle zvoleného Tarifu ve výši stanovené v Ceníku ÚS, zejména pak v sekci Účetnictví, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH a zda má sídlo v Praze či mimo Prahu Ostatní služby Ostatními službami se v případě poskytování ÚS rozumí poskytování ostatních účetních služeb ( Ostatní účetní služby ), kterými jsou: a) E- transakce ( E- transakce ); b) dodatečné služby ( Dodatečné služby ); c) vícepráce ( Vícepráce ); a/nebo d) mzdová agenda ( Mzdová agenda ). Ostatní účetní služby spočívají v činnostech nad obecný rozsah Tarifu E- transakce Za E- transakce se považují veškeré automatizované vstupy do účetnictví Klienta, a to na základě předem nastavených kritérií a účetních kontací, tedy zejména, avšak nikoli výlučně, vystavené faktury z jiných systémů, např. systémem na správu e- shopů. Za E- transakce je FFP oprávněna fakturovat částku dle aktuální znění Ceníku, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH. Součástí E- transakce je vždy také poplatek ze 7

8 správu systému za každý uživatelský přístup dle Ceníku ÚS Dodatečné služby Za Dodatečné služby se považuje jakékoli účetní poradenství poskytnutí Klientovi nad rámec obecného rozsahu Tarifu, tedy zejména: a) účetní poradenství Klientovi nad rámec rozsahu jedné hodiny měsíčně, včetně asistence při kontrolách finančního úřadu a případného zastupování před Správními orgány v případě využití Mzdové agendy ( DSA ); b) zpracování roční účetní závěrky ( DSB ); a c) zpracování ročního zúčtování daní ( DSC ). Za DSA je FFP oprávněna fakturovat Klientovi za každou započatou hodinu poskytování DSA, a to dle hodinové sazby uvedené v aktuální znění Ceníku ÚS, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH a zda má sídlo v Praze či mimo Prahu. Za DSB je FFP oprávněna fakturovat Klientovi částku odpovídající průměrné měsíční výši vyfakturovaných plnění Klientovi za (a) Tarif, včetně případné úhrady Dokladů nad obecný rozsah Tarifu, a (b) E- transakce, a to v obou případech za celkové období čerpání ÚS ze strany Klienta, nejdéle však za období 12 měsíců předcházejících dni, ke kterému je roční účetní závěrka zpracována. Za DSC je FFP oprávněna fakturovat Klientovi částku odpovídající průměrné měsíční výši vyfakturovaných plnění Klientovi za Mzdovou agendu, a to za celkové období čerpání Mzdové agendy ze strany Klienta, nejdéle však za období 12 měsíců předcházejících dni, ke kterému je roční zúčtování daní zpracováno Vícepráce Za Vícepráce se považují úkony FFP činěné na základě pochybení Klienta s předáním Podkladů ÚS, v termínu jak dále vymezen, řádně a včas, a považují se za ně zejména, avšak nikoli výlučně, práce spojené s dodáním chybných, nedostatečných či falešných Podkladů ÚS. Za Vícepráce je FFP oprávněna fakturovat odměnu za každou započatou hodinu poskytování Víceprací, a to dle hodinové sazby uvedené v aktuální znění Ceníku ÚS Mzdová agenda Za Mzdovou agendu se považuje kompletní zaúčtování mezd, odvodů z mezd a předpis plateb na jednotlivé zaměstnance, na jednotlivé zdravotní pojišťovny, úřady sociálního zabezpečení a finanční úřady, popřípadě další povinné subjekty (zákonné srážky z mezd nebo srážky dle žádosti zaměstnance, odvody zákonného pojištění zaměstnanců apod.). Součástí Mzdové agendy je také vyhotovení všech mzdových vyúčtování a přehledů dle termínů a požadavků ze strany státu, popř. přihlášení a odhlášení zaměstnanců u příslušných Správních orgánů. Za zpracování Mzdové agendy je FFP oprávněna fakturovat částku dle aktuální znění Ceníku, a to vždy v závislosti na tom, zda je Klient plátce či neplátce DPH a zda má sídlo v Praze či mimo Prahu. Mzdová agenda se sestává z (a) plnění v závislosti na počtu zaměstnanců v daném měsíci, a (b) dodatečných služeb spojených se Mzdovou agendou. 2.6 Osobní údaje a Důvěrné informace při poskytování ÚS Předávání informací Daňovým poradcům V případě, že Klient využívá Daňové poradenství ve smyslu článku 3 OP, bere na vědomí a uděluje FFP souhlas s poskytováním a přádáváním shromažďovaných a uchovávaných Důvěrných informací, včetně těch, které obsahují Osobní údaje, Daňovému poradci Předávání informací Bance V případě, že Klient využívá Bankovní služby ve smyslu článku 4 OP, bere na vědomí a uděluje FFP souhlas s poskytováním a přádáváním shromažďovaných a uchovávaných Důvěrných informací, včetně těch, které obsahují Osobní údaje, Bance Předávání informací Právním poradcům V případě, že Klient využívá Právní poradenství ve smyslu článku 5 OP, bere na vědomí a uděluje FFP souhlas s poskytováním a přádáváním shromažďovaných a uchovávaných Důvěrných informací, včetně těch, které obsahují Osobní údaje, Advokátovi Předání a zpracování podkladů Předání Podkladů ÚS Klient je povinen FFP předat Podklady ÚS, a to následovně: 6 Tak, jak jsou tyto termíny dále definovány v OP. 7 Tak, jak jsou tyto termíny dále definovány v OP. 8 Tak, jak jsou tyto termíny dále definovány v OP. 8

9 a) v případě, že Podkladů ÚS nebude více jak 30, pak Klient předá FFP veškeré Podklady ÚS nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány; b) v případě, že Podkladů ÚS bude více jak 30 a zároveň méně jako 250, pak Klient předá FFP Podklady ÚS za období od 1. do 15. dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k poslednímu dni tohoto měsíce, a Podklady ÚS za období od 16. do posledního dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány; a c) v případě, že Podkladů ÚS bude více jak 250, pak Klient předá FFP Podklady ÚS za období od 1. do 8. dne v měsíci, za který jsou Podklady zpracovávány, nejpozději k 15. dni tohoto měsíce, Podklady ÚS za období od 9. do 17. dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k 25. dni tohoto měsíce, Podklady ÚS za období od 18. do 24. dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k poslednímu dni tohoto měsíce a Podklady ÚS za období od 25. do posledního dne v měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány, nejpozději k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, za který jsou Podklady ÚS zpracovávány. Klient je povinen FFP předat Podklady ÚS jakoukoliv průkaznou formou, a to zejména prostřednictvím Portálu, u a/nebo osobním doručením. Za předpokladu, že Klient FFP Podklady ÚS řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, nepředá, neodpovídá FFP Klientovi za jakoukoli možnou škodu způsobenou v této souvislosti Zpracování Podkladů ÚS FFP je povinna zpracovat Podklady ÚS do 5 pracovních dnů od okamžiku jejich řádného předání ze strany Klienta ( Lhůta pro zpracování Podkladů ÚS ) Výsledek zpracování Podkladů ÚS Výsledkem zpracování Podkladů ÚS se rozumí proúčtování všech Podkladů ÚS do uzavíraného měsíce a vyhotovení veškerých kontrol nad zpracovaným měsícem. Za předpokladu, že Klient nepředá FFP Podklady ÚS řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, prodlužuje se počátek běhu Lhůty pro zpracování Podkladů ÚS do okamžiku, kdy jsou Podklady ÚS řádně předány. 2.8 Daňová přiznání Pro účely poskytování ÚS se Daňovými přiznáními rozumí sestavení veškerých relevantních daňových přiznání Klienta dle jeho zákonných povinností. Klient bere na vědomí, že FFP není daňovým poradcem ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ve znění pozdějších předpisů ( ZDP ) a nenese tedy jakoukoli odpovědnost v tomto smyslu za vyhotovená Daňová přiznání. V případě, že se Klient v dané souvislosti rozhodne využít služeb daňových poradců, uplatní se ustanovení článku 3 OP. FFP je povinna vyhotovovat jednotlivá Daňová přiznání nejpozději k 3. dni předcházejícímu zákonné lhůtě pro jejich podání příslušnému finančnímu úřadu ( Lhůta pro vyhotovení Daňového přiznání ). Za předpokladu, že Klient nepředá FFP Podklady ÚS řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, prodlužuje se počátek běhu Lhůty pro zpracování vyhotovení Daňového přiznání do okamžiku, kdy jsou Podklady ÚS řádně předány. 2.9 Mzdová agenda: Předávání a zpracování Podkladů ÚS Obecné ustanovení Klient, rozhodne- li se využívat Ostatní účetní služby ve formě Mzdové agendy, je povinen FFP předat za každý kalendářní měsíc, za který jsou ÚS poskytovány, veškeré relevantní dokumenty a informace nutné k řádnému zaúčtování a uzavření mezd za daný měsíc ( Podklady ZM ) Předání Podkladů ZM Klient je povinen FFP předat Podklady ZM ke zpracování mezd nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným výplatním termínem Klienta Zpracování Podkladů ZM FFP je povinna zpracovat Podklady ZM do výplatního termínu klienta ( Lhůta pro zpracování Podkladů ZM ). Za předpokladu, že Klient nepředá FFP Podklady ZM řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, prodlužuje se počátek běhu Lhůty 9

10 pro zpracování Podkladů ZM do okamžiku, kdy jsou Podklady ZM řádně předány Předání Podkladů ÚS: Vnik/zánik pracovního poměru Klient, rozhodne- li se využívat Ostatní účetní služby ve formě Mzdové agendy, je povinen FFP předat veškeré informace a podklady, zejména pak uzavřené smlouvy ohledně nově uzavřených pracovních smluv, včetně případných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a/nebo ukončených pracovních poměrů zaměstnanců vždy nejpozději ve lhůtě 10 dní od okamžiku vzniku/zániku takovéhoto poměru. Za předpokladu, že Klient FFP Podklady dle předchozího odstavce tohoto článku OP řádně a včas, tj. v souladu se zněním těchto OP, nepředá, neodpovídá FFP Klientovi za jakoukoli možnou škodu způsobenou v této souvislosti. 3 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 3.1 Obecné vymezení V případě, že určitá část ÚP nemůže být poskytnuta bez účasti daňového poradce nebo v případě zájmu Klienta o poskytnutí daňového poradenství, zprostředkuje FFP pro Klienta tuto činnost u některého z daňových poradců, popř. daňových kanceláří, zapsaných v seznamu daňových poradců, se kterým má FFP uzavřenou příslušnou smlouvu ( Daňový poradce ). FFP není oprávněna poskytovat daňové poradenství svým jménem a na svůj účet. 4 BANKOVNÍ SLUŽBY 4.1 Obecné vymezení K poskytování ÚP může FFP ve spolupráci a prostřednictvím smluvní banky ( Banka ) zprostředkovat na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi FFP a Bankou ( Dohoda o spolupráci ), také poskytování bankovních služeb. Podmínky poskytování bankovních služeb jsou v takovém případě předmětem samostatného smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem. 5 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 5.1 Obecné vymezení V případě, že Klient bude mít zájem o poskytnutí právních služeb, zprostředkuje FFP pro Klienta tuto činnost u některého z advokátů, popř. advokátních kanceláří, zapsaných v seznamu advokátů vedených Českou advokátní komoru, se kterým má FFP uzavřenou příslušnou smlouvu ( Advokát ). FFP není oprávněna poskytovat právní poradenství svým jménem a na svůj účet. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 Změna okolností Dojde- li ke změně okolností natolik podstatných, že změna založí v právech a povinnostech zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním FFP a/nebo Klienta buď neúměrným zvýšením nákladů plnění anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana, tj. FFP nebo Klient, právo domáhat se, a to i soudně, obnovení jednání o každé jednotlivé Smlouvě, prokáže- li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit, a že skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy anebo se dotčené straně stala známou až po uzavření Smlouvy. Uplatnění tohoto práva neopravňuje k odložení plnění. Klient bere na vědomí, že v rámci poskytování Služeb na sebe FFP nepřebírá nebezpečí změny okolností podle ustanovení 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( Občanský zákoník ). 6.2 Postoupení Klient není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z Podmínek nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu FFP. FFP si vyhrazuje právo postoupit svou pohledávku vůči Klientovi, pokud se Klient opozdí s platbou o více než 30 dnů. FFP je dále oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za FFP, splatným i nesplatným. 6.3 Změna Podmínek FFP je oprávněna jednostranně změnit tyto OP. O této změně je FFP povinna informovat Klienta elektronickou poštou v rámci Portálu. V případě, že Klient s jednostrannou změnou těchto OP nesouhlasí, je Klient oprávněn vypovědět Smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou písemnou výpovědí doručenou FFP do 1 měsíce od oznámení o změně těchto OP. Toto ustanovení OP se nevztahuje na změny, které vyplývají přímo z právních předpisů anebo jsou opravou chyb v psaní a počtech; v takovém případě nezakládá takováto změna OP právo Klienta Smlouvu vypovědět. 10

11 6.4 Úplnost Podmínek Podmínky představují úplnou dohodu mezi FFP a Klientem o poskytování Služeb. 6.5 Platnost po skončení Podmínek Ustanovení článků OP, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služeb, zejména, avšak nikoli výlučně, ve věci ochrany autorského práva, neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany osobních údajů, důvěrností, ukládání dokumentů, atd., zůstanou v platnosti i po vypovězení Podmínek či odstoupení od Podmínek. 6.6 Rozhodné právo Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů. 6.7 Vyloučení ustanovení NOZ Ve vztahu ke Smlouvám se nepoužijí následující ustanovení Občanského zákoníku: a) ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ( 1740 odst. 3); b) ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy ( 1757 odst. 2 a 3); a c) ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem ( 1799 a 1800). 6.8 Účinnost Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. listopadu

Obchodní podmínky KUP IHNED

Obchodní podmínky KUP IHNED Obchodní podmínky KUP IHNED Jednoduše řečeno, Kup Ihned je služba, která Vám ( Zákazník ) umožní vybrat si zboží v hodnotěod 2.000,-Kčdo 20.000,-Kčv jakémkoli českém eshopu, jehož provozovatel je zapsán

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Bookolo system s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Bookolo system s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Bookolo system s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky obchodní společnosti Bookolo system s.r.o., IČ 024 50 895, se sídlem Praha 5 Košíře, Plzeňská 202/201, 150 00

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

SMLOUVA. o poskytování poradenských služeb. uzavřená mezi

SMLOUVA. o poskytování poradenských služeb. uzavřená mezi SMLOUVA o poskytování poradenských služeb uzavřená mezi KOVANDA, TYKALOV Á advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Praha 1, Vodičkova 28 za niž jedná Mgr. Eva Tykalová, jednatel IČ: 28499166 bankovní spojení:

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro výrobce 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Kolektivní systém. Společnost REsolar s.r.o., IČO: 017 48 131, se sídlem Drtinova

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více