SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o službách obecného zájmu

2 OBSAH 1. Úvod Sdílená odpovědnost veřejného orgánu v Unii Podstatná složka evropského modelu Odpovědnost za veřejné orgány Sdílená odpovědnost Unie a jejích členských států Hlavní zásady přístupu Komise Umožnění veřejným orgánům působit v blízkosti občanů Dosažení cílů veřejné služby v rámci konkurenčních otevřených trhů Zajištění soudržnosti a univerzální přístup Udržování vysoké úrovně kvality, bezpečnosti a zabezpečení Zajištění práv spotřebitelů a uživatelů Monitorování a hodnocení výsledků Respektování rozmanitosti služeb a situací Zvyšování transparentnosti Poskytnutí právní jistoty Nové orientace pro koherentní politiku Respektování rozmanitosti v koherentním rámci Upřesnění a zjednodušení právního rámce pro kompenzace za povinnosti veřejné služby Poskytnutí jasného a transparentního rámce pro výběr podniků pověřených zajišťováním služby obecného zájmu Plné uznání obecného zájmu v sociálních a zdravotních službách Posouzení výsledků a vyhodnocení plnění Přezkoumání sektorových politik Jakým způsobem se naše vnitřní politiky odrážejí v naší politice mezinárodního obchodu Podpora služeb obecného zájmu v rozvojové spolupráci PŘÍLOHA 2

3 1. ÚVOD V posledních letech je role Evropské unie při utváření podoby budoucích služeb obecného zájmu 1 ve středu pozornosti debaty o evropském modelu společnosti. Evropská komise při vědomí klíčového významu řádně fungujících, přístupných, cenově dostupných a vysoce kvalitních služeb obecného zájmu pro kvalitu života evropských občanů, životní prostředí a konkurenceschopnost evropských podniků přijala Zelenou knihu o službách obecného zájmu 2, která zahájila široké veřejné konzultace o tom, jak nejlépe podporovat poskytování vysoce kvalitních služeb obecného zájmu v Evropské unii. Tato Zelená kniha vyzvala k připomínkám o celkové roli Evropské unie při definici cílů veřejné služby dosahovaných službami obecného zájmu a o způsobu, jakým jsou tyto služby organizovány, financovány a posuzovány. Debata spuštěná výše uvedenou Zelenou knihou se setkala se značným zájmem a byla přivítána mnoha zainteresovanými stranami. Komise obdržela téměř 300 příspěvků od širokého spektra respondentů, včetně mnoha členských států 3. Pracovníci Komise vypracovali zprávu o veřejných konzultacích, která analyzuje předložené příspěvky a poskytuje průvodní materiál k této Bílé knize 4. V souladu s požadavky vznesenými Evropským parlamentem v jeho usnesení o Zelené knize ze dne 14. ledna Komise vypracovala své závěry z debaty v této Bílé knize. Evropský hospodářský a sociální výbor 6 a Výbor regionů 7 se rovněž zabývaly otázkami vznesenými Zelenou knihou a poskytly svá stanoviska. Kromě toho byly služby obecného zájmu též předmětem intenzivních debat v rámci Úmluvy o budoucnosti Evropy. V neposlední řadě též soudní dvůr zkoumal různé otázky, jež se týkají služeb obecného hospodářského zájmu, zejména s ohledem na jejich financování, a vydal zásadní rozhodnutí o kompenzacích veřejných služeb 8. Debata odhalila značné rozdíly názorů a hledisek. Nicméně se zdá, že bylo dosaženo konsensu ve věci potřeby zajistit harmonickou kombinaci tržních mechanismů a poslání veřejné služby. Služby obecného zájmu a souvislosti, za kterých jsou poskytovány, včetně samotné Evropské unie, se neustále vyvíjejí a budou se vyvíjet i nadále. Předložením této Bílé knihy Komise nemá v úmyslu uzavřít debatu, která se 1 Viz definice termínů v příloze 1 2 KOM(2003) 270, Plné znění příspěvků je k dispozici na internetových stránkách Komise na adrese: 4 Zpráva o veřejných konzultacích k Zelené knize o službách obecného zájmu, pracovní materiál pracovníků Komise, SEC(2004) 326, , je k dispozici na adrese: 5 Usnesení Evropského parlamentu o Zelené knize o službách obecného zájmu, (T5-0018/2004). 6 Stanovisko k Zelené knize o službách obecného zájmu, CESE 1607/2003, Stanovisko Výboru regionů ze dne 20. listopadu 2003 k Zelené knize o službách obecného zájmu, CdR 149/2003 v konečném znění. 8 Rozsudek ze dne 24. července 2003 v případu C-280/00 Altmark Trans 3

4 rozvinula na evropské úrovni. Jejím cílem je přispět k probíhající diskusi a posunout ji dále definováním role Unie a rámce, který umožní, aby tyto služby řádně fungovaly. Bílá kniha vytyčuje přístup Komise při vytváření kladné role pro Evropskou unii při prosazování vývoje vysoce kvalitních služeb obecného zájmu a prezentuje hlavní prvky strategie zaměřené na zajištění toho, aby všichni občané a podniky v Unii měli přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným službám. Tento dokument se zaměřuje jen na některé z klíčových otázek debaty, neboť by zde nebylo možné zabývat se všemi otázkami vznesenými během veřejných konzultací. Konkrétnější otázky budou řešeny v souvislosti s příslušnými koncepcemi konkrétních politik. 2. SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST VEŘEJNÉHO ORGÁNU V UNII Veřejné diskuse k Zelené knize ukázaly, že existuje široká shoda o významu vysoce kvalitních služeb obecného zájmu pro různé části evropské společnosti. Rozdělení úkolů a pravomocí mezi Unií a členskými státy vede ke sdílené odpovědnosti Unie a veřejných orgánů v členských státech, ale podrobná definice služeb, jež mají být poskytovány, a dodávka těchto služeb zůstávají v odpovědnosti členských států Podstatná složka evropského modelu Debata o Zelené knize výrazně potvrdila význam služeb obecného zájmu jako jednoho z pilířů evropského modelu společnosti. I přes někdy podstatné rozdíly názorů a pohledů různých účastníků debaty tyto konzultace ukázaly, že existuje široký konsensus o potřebě zajistit poskytování vysoce kvalitních a cenově dostupných služeb obecného zájmu pro všechny občany a podniky v Evropské unii. Tyto konzultace rovněž potvrdily existenci určité společné koncepce služeb obecného zájmu v Unii. Tato koncepce odráží hodnoty a cíle Společenství a je založena na určité množině společných prvků, včetně: univerzální služby, kontinuity, kvality služeb, cenové dostupnosti, jakož i ochrany uživatele a spotřebitele. V Unii zůstávají služby obecného zájmu podstatným faktorem pro zajišťování sociální a územní soudržnosti a pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Občané a podniky právem očekávají, že budou mít přístup k cenově dostupným vysoce kvalitním službám obecného zájmu v celé Evropské unii. Pro občany Unie je tento přístup podstatnou složkou evropského občanství a je nezbytný k tomu, aby jim umožnil plně využívat svých základních práv. Pro podniky je dostupnost vysoce kvalitních služeb obecného zájmu neodmyslitelným předpokladem pro konkurenční podnikatelské prostředí. Poskytování vysoce kvalitních, přístupných a cenově dostupných služeb obecného zájmu splňujících potřeby spotřebitelů a podniků je proto důležitým prvkem přispívajícím k dosažení strategického cíle Unie stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější na znalostech založenou ekonomikou na světě schopnou dosahovat udržitelného hospodářského růstu s větším počtem pracovních příležitostí a lepšími pracovními příležitostmi a při větší sociální soudržnosti 9. 9 Zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000, závěry předsednictví, odstavec 5. Viz kde jsou uvedeny podrobnosti. 4

5 Jak Komise zdůraznila v Zelené knize, pomohly služby obecného zájmu dosáhnout cílů Unie ve velkém počtu politik Společenství. Současně s tím tyto politiky Společenství významným způsobem přispěly ke zlepšení kvality, výběru a efektivity řady služeb obecného zájmu. V souladu se zásadami uvedenými v článku 16 Smlouvy 10 a v článku 36 Charty základních práv 11 je Komise odhodlána plně respektovat specifickou úlohu služeb obecného zájmu v politikách a činnostech, jež spadají do její oblasti působnosti. Bude se zaměřovat na zajištění toho, aby Evropská unie i nadále kladným způsobem přispívala k rozvoji služeb obecného zájmu jakožto součásti evropského modelu při současném respektování rozmanitosti tradic, struktur a situací, jež existují v členských státech. V souladu se zásadami lepší regulace 12 budou při dosahování tohoto cíle napomáhat apriorní posouzení vlivů hlavních iniciativ 13, jakož i pravidelné vyhodnocení příslušných politik Společenství. V tomto kritickém bodě v rozvoji Unie bude nutno věnovat zvláštní pozornost výsledkům vývoje v nových členských státech a jejich specifickým potřebám, jež budou vyplývat zejména z transformace jejich ekonomik v průběhu posledních dvou desetiletí Odpovědnost za veřejné orgány Přestože poskytování služeb obecného zájmu je možno organizovat ve spolupráci se soukromým sektorem nebo je možno jej svěřit soukromým nebo veřejným podnikům, zůstává definice povinností a poslání veřejné služby úkolem pro veřejné orgány na příslušné úrovni. Příslušné veřejné orgány jsou rovněž odpovědné za regulaci trhu a za zajištění toho, aby příslušní provozovatelé splňovali poslání veřejné služby, jež jsou jim svěřena. Při konzultacích k Zelené knize bylo zdůrazněno, že v rámci konkurenčního vnitřního trhu si musejí příslušné veřejné orgány ponechat pravomoci pro zajištění toho, aby bylo stanovených cílů v oblasti veřejné politiky efektivním způsobem dosahováno a aby byly respektovány demokratické výběry, včetně výběrů prováděných s ohledem na úroveň kvality a výsledných nákladů. Je nezbytné, aby příslušné veřejné orgány měly k dispozici odpovídající nástroje a odborné zázemí. Stávající sektorově specifická pravidla Společenství zajišťují specifické právní nástroje a pravomoci, které usnadňují úřadům členských států prosazovat cíle v oblasti veřejné politiky. Členské státy by především měly věnovat pozornost stále složitějším úkolům regulačních orgánů a měly by těmto orgánům poskytnout všechny potřebné nástroje a zdroje. 10 Článek 16 zní: Aniž by tím byly dotčeny články 73, 86 a 87 a vzhledem k postavení, jež zaujímají služby obecného hospodářského zájmu ve sdílených hodnotách Unie, jakož i vzhledem k jejich roli při podporování sociální a územní soudržnosti, musejí Společenství a členské státy v rámci svých příslušných pravomocí a v oblasti působnosti této Smlouvy dbát na to, aby takové služby fungovaly na základě zásad a podmínek, které jim umožní naplňovat jejich poslání. 11 Článek 36 zní: Unie uznává a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu, jak je uvedeno v národních právních a správních předpisech, v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství za účelem podporování sociální a územní soudržnosti Unie. 12 Evropské řízení: Lepší zákonodárná činnost, sdělení Komise, KOM(2002) 275, v konečném znění. 13 Sdělení Komise o posuzování vlivů, KOM(2002) 276,

6 2.3. Sdílená odpovědnost Unie a jejích členských států Ve své Zelené knize Komise již uvedla, že Smlouva poskytuje Společenství celou řadu prostředků pro zajištění toho, aby uživatelé měli přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným službám obecného zájmu v Evropské unii. Nicméně je v první řadě na příslušných národních, regionálních a místních orgánech, aby definovaly, organizovaly, financovaly a monitorovaly služby obecného zájmu. Tato sdílená odpovědnost je koncepcí, jež představuje základ ustanovení článku 16 Smlouvy o ES, který Komisi a členským státům svěřuje odpovědnost za to, aby v rámci svých příslušných pravomocí zajistily, že jejich politiky budou umožňovat provozovatelům služeb obecného hospodářského zájmu naplňovat svá poslání. Právo členských států přiřadit specifické povinnosti veřejné služby hospodářským provozovatelům a zajistit soulad je rovněž implicitním způsobem uznáno v čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES 14. V debatě k Zelené knize bylo dosaženo široké shody v tom smyslu, že není zapotřebí udělovat Společenství další pravomoci v oblasti služeb obecného zájmu. Komise s touto analýzou v zásadě souhlasí. Je toho názoru, že pravomoci, které jsou v současné době svěřeny Společenství vzhledem ke službám obecného zájmu, jsou odpovídající a dostatečné pro zajištění toho, aby v rámci celé Unie bylo možno udržovat a rozvíjet řádně fungující služby. Současně s tím Komise vítá změnu ustanovení současného článku 16 Smlouvy o ES, jak je navrhováno Evropskou úmluvou v článku III-6 návrhu Ústavní smlouvy. Článek III-6 zní: Aniž by tím byly dotčeny články III-55, III-56 a III-136 a vzhledem k postavení, jež zaujímají služby obecného hospodářského zájmu jakožto služby, jimž všichni v Evropské unii přiřazují hodnotu, jakož i vzhledem k jejich roli při podporování sociální a územní soudržnosti, musejí Unie a členské státy v rámci svých příslušných pravomocí a v oblasti působnosti této Ústavy dbát na to, aby takové služby fungovaly na základě zásad a podmínek, zejména hospodářských a finančních, které jim umožní naplňovat jejich poslání. Tyto zásady a podmínky budou definovány evropskými zákony. Jakmile Ústavní smlouva vstoupí v platnost, bude toto ustanovení poskytovat další právní základ pro činnost Společenství v oblasti služeb hospodářského zájmu v rámci pravomocí Unie a oblasti působnosti ústavy. 3. HLAVNÍ ZÁSADY PŘÍSTUPU KOMISE Přístup Komise je založen na několika zásadách, které se odrážejí v sektorových politikách Společenství a mohou být upřesněny na základě výsledků debaty, jež probíhala v Zelené knize: 14 Čl. 86 odst. 2 zní: Podniky pověřené provozováním služeb obecného hospodářského zájmu budou podléhat pravidlům obsaženým v této Smlouvě, zejména pravidlům o hospodářské soutěži, pokud aplikace takových pravidel nebude bránit právním či faktickým způsobem v plnění konkrétních úkolů, které jim jsou přiděleny. Rozvoj obchodu nesmí být ovlivněn v takovém rozsahu, jaký by byl v rozporu se zájmy Společenství. 6

7 3.1 Umožnění veřejným orgánům působit v blízkosti občanů Při konzultacích bylo zdůrazněno, že služby obecného zájmu by měly být organizovány a regulovány co nejblíže k občanům a že je nutno přísně dodržovat zásadu subsidiarity. Komise respektuje významnou úlohu členských států a regionálních a místních orgánů v oblasti služeb obecného zájmu. Tato úloha se odráží v politikách Společenství zaměřených na služby obecného zájmu, které jsou založeny na různých úrovních působení a použití různých nástrojů v souladu se zásadou subsidiarity. Obdobně jako v minulosti má Komise v úmyslu vždy, když to bude požadováno, předkládat návrhy na sektorově specifické nařízení pouze v těch oblastech, které mají jako např. velká síťová průmyslová odvětví jasnou celoevropskou dimenzi a představují silné důvody pro definování evropské koncepce obecného zájmu. Obecným pravidlem je, že takové nařízení Společenství uvádí definici pouze určitého regulačního rámce, který je možno provádět a specifikovat ze strany členských států při respektování situací specifických pro příslušné země. 3.2 Dosažení cílů veřejné služby v rámci konkurenčních otevřených trhů Na základě konzultací zastává Komise i nadále názor, že cíle otevřeného a konkurenčního vnitřního trhu a vytváření vysoce kvalitních, přístupných a cenově dostupných služeb obecného zájmu jsou slučitelné. Je skutečností, že vytvoření vnitřního trhu výrazným způsobem přispělo ke zlepšení efektivity, přičemž díky němu je řada služeb obecného zájmu cenově dostupnější. Kromě toho tento proces vedl ke zvýšení možnosti výběru nabízených služeb, jak je zvláště zřejmé v sektoru telekomunikací a dopravy 15. Za určitých situací je však možné, že bude třeba dosahování nějakého národního cíle v oblasti veřejné politiky koordinovat s určitými cíli na úrovni Společenství. Na úrovni Smlouvy jsou tyto situace řešeny v čl. 86 odst. 2, který uvádí, že služby obecného hospodářského zájmu nepodléhají aplikaci pravidel Smlouvy, pokud je to nutné k tomu, aby se jim umožnilo naplňování jejich poslání obecného zájmu. To znamená, že podle Smlouvy o ES a s výhradou podmínek uvedených v čl. 86 odst. 2 bude mít efektivní plnění úkolu obecného zájmu v případě rozporu přednost před aplikací pravidel Smlouvy 16. To tedy znamená, že jsou chráněna spíše vlastní poslání než způsob, jakým jsou naplňována. Ustanovení Smlouvy proto umožňuje sladění průběhu a výsledku cílů veřejné politiky s konkurenčními cíli Evropské unie jakožto celku, zejména pokud jde o potřebu zajistit rovné pole působnosti pro všechny poskytovatele a nejlepší využití veřejných finančních zdrojů. 3.3 Zajištění soudržnosti a univerzální přístup Přístup všech občanů a podniků k cenově dostupným vysoce kvalitním službám obecného zájmu na celém území členských států je podstatným faktorem pro podporu 15 Podrobné posouzení bude poskytnuto v nadcházejícím pracovním dokumentu pracovníků Komise Vývoj výsledků síťových průmyslových odvětví poskytujících služby obecného zájmu zpráva za rok Aplikace čl. 86 odst. 2 je podrobně vysvětlena ve sdělení Komise o službách obecného zájmu v Evropě, Úř. věst. č. C 17, , s. 4. 7

8 sociální a územní soudržnosti v Evropské unii, včetně omezení znevýhodnění, jež jsou způsobena horší přístupností nejodlehlejších regionů. Komise je odhodlána podporovat a zlepšovat efektivní univerzální přístup ke službám obecného zájmu v rámci všech svých politik. V této souvislosti je univerzální služba klíčovou koncepcí, kterou Společenství vyvinulo za účelem zajištění efektivní přístupnosti podstatných služeb 17. Tato koncepce vytváří právo každého subjektu na přístup k určitým službám považovaným za podstatné služby a ukládá povinnosti poskytovatelům služeb, aby nabízeli stanovené služby podle specifikovaných podmínek, včetně úplného územního pokrytí a přijatelné ceny. Univerzální služba je dynamickou a flexibilní koncepcí a osvědčila se jako vytvoření efektivní bezpečnostní sítě pro ty, kteří by si jinak nemohli pro sebe zakoupit podstatné služby. Definici této služby je možno periodicky upravovat tak, aby byla přizpůsobována sociálnímu, hospodářskému a technologickému prostředí. Tato koncepce umožňuje definici společných zásad na úrovni Společenství a ponechání realizace těchto zásad na členských státech, čímž bude umožněno respektovat specifické situace v každé zemi v souladu se zásadou subsidiarity. V rámci svých strukturálních politik Společenství napomáhá chránit zranitelné sociální skupiny nebo regiony před vyčleňováním z přístupu k podstatným službám 18. Při splnění určitých kritérií je možno využít pro spolufinancování investic do projektů síťové infrastruktury strukturální fondy 19. Kromě toho politika Komise v oblasti transevropských sítí zlepšuje přístup k dopravním, energetickým a komunikačním sítím v odlehlejších oblastech a bude napomáhat při napojování nových členských států na infrastrukturu patnáctky, čímž dojde k zachování vysoké úrovně kvality, bezpečnosti a zabezpečení. V Evropské iniciativě pro růst Komise vytyčila ambiciózní program pro realizaci prioritních přeshraničních projektů v oblasti dopravních, energetických a širokopásmových komunikačních sítí Udržování vysoké úrovně kvality, bezpečnosti a zabezpečení Veřejné konzultace zdůraznily, že je velmi důležité zajistit vysokou úroveň kvality, bezpečnosti a zabezpečení. Komise souhlasí s tím, že všichni občané a uživatelé by měli dostávat služby obecného zájmu o vysoké kvalitě. Rovněž musí být zaručena fyzická bezpečnost spotřebitelů a uživatelů, všech osob vystupujících ve vytváření a v poskytování těchto služeb a široké veřejnosti, včetně ochrany před možnými hrozbami, jako jsou teroristické útoky a ekologické katastrofy. Dále představuje jeden z podstatných požadavků, které je třeba řešit při definici poslání služeb, též zabezpečení poskytování služeb a zejména zabezpečení jejich dodávky. Podmínky, za kterých jsou služby dodávány, musejí rovněž poskytovat příslušným provozovatelům dostatečné pobídky k udržení odpovídajících úrovní dlouhodobých investic. Kvalita a zabezpečení dodávky představují hospodářské náklady pro společnost, které by měly být dostatečně a transparentně vyváženy proti očekávaným přínosům. 17 Viz Zelená kniha o službách obecného zájmu, KOM(2003) 270, , odstavce 50 až Nové partnerství pro soudržnost, Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti, KOM(2004) 107, Viz například pracovní materiál pracovníků Komise: Obecné směry kritérií a způsobů realizace strukturálních fondů na podporu elektronických komunikací, SEC(2003) Sdělení Komise: Evropská iniciativa pro růst, investice do sítí a znalosti pro růst a pracovní příležitosti, Závěrečná zpráva Evropské radě, KOM(2003) 690, v konečném znění. 8

9 V souladu s politikou Unie o udržitelném rozvoji je rovněž třeba brát náležité ohledy na úlohu služeb obecného zájmu v souvislosti s ochranou životního prostředí a na specifické charakteristiky služeb obecného zájmu, které jsou přímo spojeny s oblastí ekologie, jako je například vodohospodářství a hospodaření s odpady. Komise bere plný ohled na tyto požadavky a zajistí, aby politiky Společenství přispívaly k dosahování příslušných standardů v oblasti kvality, bezpečnosti a zabezpečení a aby usnadňovaly jejich zachování. Komise bude monitorovat dosažený pokrok zejména ve svých pravidelných hodnoceních a v sektorových zprávách. 3.5 Zajištění práv spotřebitelů a uživatelů Konzultace k Zelené knize ukázaly, že existuje široká shoda o tom, že poskytování služeb obecného zájmu musí být organizováno takovým způsobem, aby byla zajištěna vysoká úroveň práv spotřebitelů a uživatelů. Komise má v úmyslu založit své politiky na zásadách uvedených v Zelené knize a ve sdělení Komise ze září 2000 o službách obecného zájmu v Evropě 21. To zahrnuje zejména přístup ke službám, včetně přeshraničních služeb, na celém území Unie a pro všechny skupiny obyvatelstva, cenovou dostupnost služeb, včetně speciálních programů pro osoby s nízkým příjmem, fyzickou bezpečnost, zabezpečení a spolehlivost, kontinuitu, vysokou kvalitu, možnost výběru, transparentnost a přístup k informacím od poskytovatelů a regulátorů. Realizace těchto zásad obecně vyžaduje existenci nezávislých regulátorů s jasně definovanými pravomocemi a povinnostmi. To zahrnuje pravomoci udělovat sankce (prostředky pro monitorování provedení a vynucování ustanovení o univerzální službě) a rovněž by zde měla být zahrnuta ustanovení pro zastoupení a aktivní účast spotřebitelů a uživatelů v procesu definování a vyhodnocení služeb, dostupnost odpovídajících nápravných a kompenzačních mechanismů a existenci ustanovení zohledňujícího dosažený vývoj, které by umožňovalo přizpůsobování požadavků v souladu s měnícími se potřebami a obavami uživatelů a spotřebitelů a se změnami, k nimž bude docházet v hospodářském a technologickém prostředí. Regulátoři by rovněž měli monitorovat vývoj dosažený na trhu a poskytovat data pro účely hodnocení. 3.6 Monitorování a hodnocení výsledků Na základě veřejných konzultací zůstává Komise přesvědčena, že systematické hodnocení a monitorování je kritickým nástrojem pro udržování a rozvoj vysoce kvalitních, přístupných, cenově dostupných a efektivních služeb obecného zájmu v Evropské unii. Komise si je vědoma zvláštní odpovědnosti institucí Společenství při hodnocení služeb, jež podléhají sektorově specifickému regulačnímu rámci vytvořenému Společenstvím, za pomoci dat poskytovaných na národní úrovni. Nicméně vyhodnocení na úrovni Společenství by rovněž mohlo být zvažováno v jiných oblastech, pokud bude možno ve specifických případech konstatovat, že takové vyhodnocení by vytvořilo přidanou hodnotu. 21 KOM(2000) 580, , Úř. věst. č. C 17, Viz zejména odstavce 8 až 13. 9

10 V souladu s převládajícím názorem vyjádřeným ve veřejných konzultacích se Komise domnívá, že jakékoliv hodnocení by mělo mít více dimenzí a mělo by pokrývat všechny příslušné právní, ekonomické, sociální a ekologické aspekty. V každém případě bude nutno, aby jakékoliv hodnocení bralo náležitý zřetel na specifické charakteristiky hodnoceného sektoru a na různé situace, jež existují v různých členských státech a jejich regionech. Mělo by být založeno na periodickém poskytování srovnatelných dat členskými státy a/nebo národními regulátory. 3.7 Respektování rozmanitosti služeb a situací Konzultace rovněž zdůraznily rozdíly mezi různými službami obecného zájmu a různými potřebami a preferencemi uživatelů a spotřebitelů, jež plynou z různých hospodářských, sociálních, geografických či kulturních situací. Kromě toho bylo zdůrazněno, že osobní povaha mnoha sociálních a zdravotních služeb vede k požadavkům, které jsou výrazně odlišné od požadavků v síťových průmyslových sektorech. Pokud jde o vysílání, musí být brán v úvahu význam vysílání v rámci veřejné služby pro demokratické, společenské a kulturní potřeby každé společnosti 22. Komise tyto názory podporuje. Jakákoliv politika Společenství v oblasti služeb obecného zájmu musí brát náležitý zřetel na rozmanitost, jež charakterizuje různé služby obecného zájmu, a situace, za kterých jsou tyto služby poskytovány. To však neznamená, že není nutno zajišťovat konzistentnost přístupu Společenství napříč různými sektory nebo že vývoj společných koncepcí, které je možno aplikovat v několika sektorech, nemůže být užitečný. V této souvislosti by se mělo poznamenat, že návrh Komise na směrnici o službách na vnitřním trhu 23 pokrývá pouze služby, jež odpovídají nějaké hospodářské činnosti. Tento návrh se nevztahuje na služby obecného zájmu nehospodářského charakteru, nýbrž pouze na služby obecného hospodářského zájmu. Dále platí, že určité činnosti, které mohou být členskými státy považovány za služby veřejného hospodářského zájmu, jsou v tomto návrhu vyřazeny z oblasti aplikace daného návrhu, jako je například doprava, nebo jsou předmětem výjimek ze zásady země původu, jako je tomu např. u poštovních služeb a služeb distribuce elektřiny, plynu a vody. Ještě důležitější je skutečnost, že daný návrh ani nevyžaduje, aby členské státy otevíraly služby obecného hospodářského zájmu působení konkurence, ani nezasahuje do způsobu, jakým jsou financovány nebo organizovány. 3.8 Zvyšování transparentnosti Zásada transparentnosti je klíčovou koncepcí pro vývoj a realizaci veřejných politik, jež se týkají služeb obecného zájmu. Tato zásada zajišťuje, že veřejné orgány mohou vykonávat své odpovědnosti a mohou být prováděny demokratické výběry, které jsou respektovány. Tato zásada by se měla vztahovat na všechny aspekty dodavatelského procesu a měla by pokrývat definici poslání veřejných služeb, organizace, financování a regulace služeb, jakož i jejich vytváření a hodnocení, včetně mechanismů pro vyřizování stížností. 22 Viz též Protokol o systému veřejných vysílání v členských státech přiložený ke Smlouvě o ES Amsterodamskou smlouvou. 23 KOM(2003) 2,

11 Aplikace právní úpravy Společenství již přispěla ke zlepšení transparentnosti poskytování služeb obecného zájmu v Unii. Komise je odhodlána pracovat na dalším zvyšování transparentnosti poskytování služeb ve všech svých politikách, jež se týkají služeb obecného zájmu. Členské státy by rovněž měly zajistit plnou transparentnost při realizaci legislativy Společenství a dalších příslušných národních předpisů. 3.9 Poskytnutí právní jistoty Při konzultacích k Zelené knize bylo rovněž konstatováno, že v určitých oblastech nebyla aplikace pravidel Společenství na služby obecného zájmu dostatečně jasná. Aplikace pravidel o státní pomoci na financování služeb obecného zájmu a pravidla o obstarávání a o koncesích na služby byla rovněž častým předmětem připomínek. Zmiňována byla též situace sociálních a zdravotních služeb. Komise si je vědoma toho, že aplikace právní úpravy Společenství na služby obecného zájmu by mohla vést ke vzniku složitých problémů. Z tohoto důvodu bude vynakládat neustálé úsilí na zlepšení právní jistoty ohledně aplikace právní úpravy Společenství na poskytování služeb obecného zájmu, aniž by tím bylo dotčeno precedenční právo Evropského soudního dvora a Soudu první instance. Jak je uvedeno níže, byla již dokončena modernizace stávajících pravidel o veřejných zakázkách a byly zahájeny iniciativy v oblasti státní pomoci a s ohledem na spolupráci subjektů z veřejného a soukromého sektoru NOVÉ ORIENTACE PRO KOHERENTNÍ POLITIKU 4.1 Respektování rozmanitosti v koherentním rámci Jedna z klíčových otázek, které byly vzneseny Zelenou knihou, se týkala potřeby rámcové směrnice o službách obecného zájmu. Názory vyjádřené k této tématice v průběhu veřejných konzultací zůstaly rozděleny, přičemž řada členských států a Evropský parlament jsou v této otázce skeptické. V důsledku toho zůstaly pochybnosti o tom, zda by rámcová směrnice byla nejvhodnějším způsobem, jak postupovat v této fázi. Dále platí, že v průběhu konzultací nebyla dosud prokázána přidaná hodnota horizontálního rámce v porovnání s dosavadním sledováním sektorově specifického přístupu. Komise se proto domnívá, že je v současné době namístě nepřistupovat k předložení návrhu, nýbrž je třeba opětovně přezkoumat tuto otázku v pozdějším stadiu. Jakožto součást tohoto přezkoumání by Komise podrobila případné legislativní návrhy apriornímu rozšířenému posouzení vlivů zaměřenému na příslušné hospodářské, sociální a ekologické důsledky 25. Pokud jde o časový harmonogram takového opětovného přezkoumání, je rovněž možno brát zřetel na skutečnost, že budoucí vstup Ústavní smlouvy v platnost a nabytí účinnosti navrhovaného článku III-6 Ústavy přinesou další možný právní základ, který 24 Viz oddíly 4.2 a 4.3 uvedené níže. 25 Sdělení Komise o posouzení vlivů, KOM(2002) 276, v konečném znění. 11

12 by doplňoval již existující systémy. Komise považuje za vhodné opětovně přezkoumat danou otázku, jakmile vstoupí Ústavní smlouva v platnost. Prozatím bude určitým obecným pravidlem to, že Komise bude zastávat a dále rozvíjet svůj sektorově orientovaný přístup navrhováním sektorově specifických pravidel, jež budou umožňovat respektování specifických požadavků a situací v každém sektoru tam, kde to bude třeba a kde to bude vhodné. Aniž by tím však byla dotčena stávající sektorově specifická pravidla Společenství, bude zvažován horizontální přístup s ohledem na několik specifických otázek, jako jsou zájmy spotřebitelů, monitorování a vyhodnocování služeb obecného zájmu, aplikace pravidel státní pomoci na finanční kompenzace nebo využití strukturálních fondů na podporu služeb obecného zájmu. Zatímco potřeba rámcového nástroje byla otázkou značných rozporů, byla nutnost zajištění konzistentních a koherentních opatření Komise v oblasti služeb obecného zájmu široce uznávaným aspektem v rámci veřejných konzultací. Současně s tím bylo zdůrazněno, že je velmi důležité, aby politiky Společenství respektovaly a braly v úvahu různé charakteristiky různých služeb a rozdílné situace v členských státech. Komise vystupňuje svá úsilí na zajištění plného souladu politik Společenství v oblasti služeb obecného zájmu a bude se zabývat všemi souvislostmi svých sektorových politik s ohledem na svůj obecný přístup v průběhu nadcházejících přezkoumání u příslušných sektorů 26. Kromě toho provede Komise přezkoumání situace služeb obecného zájmu v Evropské unii a potřeby jakýchkoliv horizontálních opatření v roce Má v úmyslu předložit zprávu o svých zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů do konce roku Komise provede přezkoumání proveditelnosti a potřeby rámcové právní úpravy pro služby obecného zájmu při vstupu Ústavní smlouvy v platnost, spustí proces přezkoumání postavení služeb obecného zájmu a předloží zprávu do konce roku Členské státy by měly provádět modernizaci služeb obecného zájmu na své úrovni, aby bylo zajištěno, že všichni občané budou mít přístup ke kvalitním službám, jež budou přizpůsobeny jejich potřebám a požadavkům. 4.2 Upřesnění a zjednodušení právního rámce pro kompenzace za povinnosti veřejné služby Existují zejména dvě oblasti financování a udělování zakázek kde se působení členských států při definici a navrhování poslání služeb obecného zájmu obvykle střetává s právní úpravou Společenství. Tento oddíl se zabývá financováním. Problematika veřejných zakázek je pak řešena v oddílu Viz příloha 2. 12

13 Zásada autonomie členských států provádět výběry politiky ohledně služeb obecného hospodářského zájmu se stejným způsobem aplikuje vzhledem k financování těchto služeb. Skutečně platí, že členské státy se těší širšímu prostoru při rozhodování, když se rozhoduje o tom, zda a jakým způsobem financovat poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Mechanismy financování aplikované členskými státy zahrnují přímou finanční podporu přes rozpočet Společenství, zvláštní nebo exkluzivní práva, příspěvky od účastníků trhu, průměrné tarifní sazby a financování na bázi solidarity. Určitým obecným pravidlem je, že členské státy si mohou vybrat, jaký mechanismus financování se bude používat. Při absenci harmonizace na úrovni Společenství je hlavním omezujícím faktorem u tohoto rozhodování požadavek, podle kterého nesmí takový mechanismus financování narušovat hospodářskou soutěž na společném trhu. Je pak na Komisi jakožto strážci plnění ustanovení Smlouvy, aby zajistila, že toto pravidlo je respektováno ku prospěchu daňových poplatníků a ekonomiky ve velkém. Praktická aplikace tohoto pravidla je však často poněkud složitou záležitostí. Není vždy například jasné, za jakých podmínek by kompenzace za služby obecného hospodářského zájmu vlastně představovala státní pomoc. Obdobně platí, že jakmile bude konstatována existence státní pomoci, může se stát, že by nebylo příliš jasno ohledně podmínek, za kterých by taková pomoc mohla být považována za slučitelnou se společným trhem. A v neposlední řadě vytváří povinnost stanovená Smlouvou a vyžadující formální informování Komise o plánech na poskytnutí nebo změnu pomoci administrativní překážku, která může být nepřiměřená vzhledem k relativně skromným výším pomoci. Veřejné konzultace potvrdily poptávku po větší právní jistotě a předvídatelnosti v souvislosti s aplikací pravidel o státní pomoci na kompenzaci veřejných služeb. Tato otázka byla zvláště silná na lokální úrovni v souvislosti s lokálními službami. Je skutečností, že Soudní dvůr nedávno vyslovil řadu podmínek, za kterých odměny za služby obecného hospodářského zájmu nepředstavují státní pomoc 27. Přetrvává však potřeba zvýšené právní jistoty a je na Komisi, aby zajistila takovou jistotu v co největším možném rozsahu. Z tohoto důvodu Komise navrhuje určitou řadu iniciativ. Prvním navrhovaným opatřením je rozhodnutí Komise, které považuje veřejné financování relativně malého rozsahu vzhledem k podnikům pověřeným provozováním služeb obecného hospodářského zájmu za slučitelné se společným trhem za určitých podmínek. Obdobně platí, že takové financování by rovněž mělo být osvobozeno od povinnosti apriorního oznamování, pokud bude úměrné skutečným nákladům daných služeb a pokud nedojde k překročení určitých prahových hodnot. Komise navrhuje stejný postup pro financování služeb obecného hospodářského zájmu poskytovaných nemocnicemi a zařízeními sociální péče, bez ohledu na příslušné částky. Komise tímto v podstatě usiluje o vyčlenění kompenzací místním poskytovatelům služeb obecného hospodářského zájmu z povinnosti apriorního oznámení. Jakmile budou prahové hodnoty stanoveny ve světle výsledků aktuálně probíhajícího konzultačního procesu, dojde k významnému zvýšení právní jistoty pro veřejné financování relativně malého rozsahu. 27 Rozsudek ze dne 24. července 2003 v případu C-280/00 Altmark Trans a rozsudek ze dne 24. listopadu 2003 ve společných případech C-34/01 až 38/01 Enirisorse SpA. 13

14 Kromě toho Komise rovněž navrhuje zvýšení právní jistoty pro kompenzace za služby obecného hospodářského zájmu, které budou přesahovat výše uvedené prahové hodnoty a tudíž je bude nutno oznamovat Komisi prostřednictvím určitého rámce Společenství, který vytyčí kritéria pro posouzení takových kompenzací za služby obecného hospodářského zájmu. Dále má Komise v úmyslu novelizovat směrnici 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky. Daná novela bude stanovovat, že příslušná směrnice se vztahuje na kompenzace veřejné služby bez ohledu na právní kvalifikaci těchto kompenzací podle článku 87 Smlouvy. Ani rozhodnutí Komise ani rámec Společenství se nebudou vztahovat na sektor dopravy 28. V neposlední řadě pak má Komise v plánu dále zpřesnit podmínky, za kterých může kompenzace představovat státní pomoc v návaznosti na nedávné precedenční rozhodnutí Soudního dvora. Jak bylo požadováno v řadě připomínek obdržených v rámci veřejných konzultací k Zelené knize, bude tato oblast rovněž zahrnovat další objasnění rozlišování mezi hospodářskými činnostmi a činnostmi nehospodářského typu 29. Při celkovém shrnutí je pravděpodobné, že ta opatření, která jsou vypracována na základě rozsáhlých konzultací se zainteresovanými stranami, budou zajišťovat právní jistotu a předvídatelnost pro provozovatele a orgány v maximálním možném rozsahu. Komise bude navíc i nadále zastávat svůj pragmatický přístup při posuzování kompenzací za povinnosti veřejné služby za účelem zajištění toho, aby byly vysoce kvalitní, přístupné a cenově dostupné služby obecného zájmu i nadále poskytovány v úzkém vztahu k občanům při současném respektování společných základních pravidel. Komise přijme rozhodnutí o aplikaci článku 86 Smlouvy na státní pomoc ve formě kompenzace veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným provozováním služeb obecného hospodářského zájmu do července 2005, přijme určitý rámec Společenství pro státní pomoc ve formě kompenzace veřejné služby do července 2005, přijme novelizaci směrnice 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky do července 2005, provede další upřesnění, za jakých podmínek mohou kompenzace veřejné služby přestavovat státní pomoc ve smyslu čl. 87 odst. 1, do července Členské státy by měly napomáhat Komisi při aplikaci nového právního rámce, zejména jasnou definicí povinností veřejné služby a aplikací transparentních pravidel na takovou kompenzaci. 28 Dané rozhodnutí se může vztahovat na určité námořní spoje na ostrovy, u kterých roční doprava nepřekročí stanovenou prahovou hodnotu. 29 Více podrobností je uvedeno ve sdělení Komise o službách obecného zájmu v Evropě, Úř. věst. č. C 17, , s. 4 (odstavce 28 až 30) a v Zelené knize o službách obecného zájmu, KOM(2003) 270, , odstavce 43 až

15 4.3 Poskytnutí jasného a transparentního rámce pro výběr podniků pověřených zajišťováním služby obecného zájmu V zásadě mají členské státy široký prostor pro rozhodování, jak organizovat služby obecného zájmu. Při absenci harmonizace na úrovni Společenství mají příslušné veřejné orgány v členských státech v zásadě svobodu rozhodování, zda budou poskytovat službu obecného zájmu samy nebo zda její poskytování svěří jinému (veřejnému nebo soukromému) subjektu 30. Poskytovatelé služeb obecného hospodářského zájmu, včetně interních poskytovatelů služeb, jsou však podniky, a tudíž subjekty podléhající pravidlům Smlouvy v oblasti hospodářské soutěže 31. V praxi členské státy ve stále větší míře používají programy založené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, včetně smluv pokrývajících projekt, výstavbu, financování a provoz, koncese a vytváření společností kombinovaného typu pro zajištění dodávky infrastrukturních projektů nebo služeb obecného zájmu. V průběhu veřejných konzultací byly vzneseny požadavky na vyjasnění v souvislosti s určitým počtem otázek, jež se vztahují na pravidla Společenství platná pro takové programy, a zejména na předmět a podstatu pravidel Společenství, která musejí veřejné orgány případně respektovat při svěřování poslání veřejné služby jinému subjektu. Aby byla upřesněna příslušná pravidla, vyvinulo Společenství úsilí zaměřené na zjednodušení a zpřesnění směrnic o veřejných zakázkách 32. Nové směrnice přijaté Evropským parlamentem a Radou v březnu musejí být provedeny všemi členskými státy do ledna 2006 a měly by všem příslušným zadávacím orgánům usnadnit plnění jejich povinností transparentnosti podle Smlouvy o ES. Dále platí, že pro konstatování, zda by měla či neměla být navržena legislativa Společenství, zejména v souvislosti s transparentním udělováním koncesí na služby ze strany veřejných orgánů a vzhledem k dalším formám spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, přijala Komise v nedávné době Zelenou knihu o sdruženích subjektů veřejného a soukromého sektoru v Evropské unii 33. Tato Zelená kniha spouští široké konzultace o obstarávacích aspektech u sdružení subjektů veřejného a soukromého sektoru. 30 V oblasti lokální vnitrostátní dopravy Komise navrhla legislativu, která by vyžadovala od členských států, aby používaly koncese pro veřejné služby. Viz pozměněný návrh na nařízení Evropského parlamentu a Rady o působení členských států v souvislosti s požadavky veřejné služby a udělování zakázek veřejné služby v přepravě cestujících po železnici, silnici a vnitrozemskou vodní dopravou, Úř. věst. č. C 151 E, , s Více podrobností je uvedeno v Zelené knize o službách obecného zájmu, KOM(2003) 270, , odstavce 79 až Směrnice 2004/18 ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů pro udělování zakázek veřejných prací, zakázek veřejných dodávek a zakázek veřejné služby, a směrnice 2004/17 ze dne 31. března 2004 o koordinaci obstarávacích postupů subjektů působících ve vodohospodářském, energetickém, dopravním a poštovním sektoru, Úř. věst. č. L 134, , s. 1 a s Zelená kniha o sdruženích subjektů veřejného a soukromého sektoru a o právní úpravě Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí, KOM(2004) 127,

16 Komise bude vést veřejné konzultace k Zelené knize o aspektech obstarávání vzhledem ke sdružením subjektů z veřejného a soukromého sektoru, tam, kde to bude na základě výsledků veřejných konzultací žádoucí, předloží návrhy do konce roku Členské státy by měly zajistit, aby národní rámce pro udělování zakázek veřejné služby byly založeny na transparentních a nediskriminačních pravidlech. 4.4 Plné uznání obecného zájmu v sociálních a zdravotních službách Zelená kniha o službách obecného zájmu vyvolala značný zájem zúčastněných stran v oblasti sociálních služeb, včetně zdravotních služeb, dlouhodobé péče, sociálního zabezpečení, zaměstnaneckých služeb a sociálního ubytování. Sociální služby obecného zájmu mají specifickou roli, kterou hrají jako nedílná součást evropského modelu společnosti. Na základě zásady solidarity jsou sociální a zdravotní služby obecného zájmu orientovány na konkrétní osoby a zajišťují, aby občané mohli efektivně uplatňovat svá základní práva, vysokou úroveň sociální ochrany a posilují sociální a územní soudržnost. Jejich poskytování, rozvoj a modernizace jsou plně v souladu s dosažením cílů vytyčených na lisabonském zasedání Evropské rady v březnu 2000 a zejména v souladu s cílem zajištění kladného propojení mezi hospodářskou, sociální a pracovní politikou. Veřejné konzultace ukázaly, že poskytovatelé sociálních služeb jsou připraveni zapojit se do modernizačního procesu za účelem lepší reakce na měnící se potřeby evropských občanů. Rovněž však byla vyjádřena potřeba větší jasnosti a předvídatelnosti, které jsou nezbytné pro hladký rozvoj sociálních služeb, včetně služeb zdravotních. Zatímco definice poslání a cílů sociálních a zdravotních služeb je v zásadě v oblasti působnosti členských států, mohou mít pravidla Společenství vliv na nástroje pro jejich poskytování a financování. Jasné uznání rozlišení mezi posláními a nástroji by mělo pomoci vytvořit větší jasnost vzhledem k modernizaci těchto služeb v souvislosti s vyvíjejícími se potřebami uživatelů při současném zachování jejich specifické povahy z hlediska konkrétních požadavků v oblasti solidarity, dobrovolné služby a začlenění zranitelných skupin lidí. Upřesnění tohoto rozlišení bude zvláště napomáhat členským státům, které používají tržně orientované systémy pro zajištění zdravotních a sociálních služeb, aby mohly anticipovat případné vlivy právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na tyto systémy. Je samozřejmé, že zůstane věcí politického výběru ze strany členských států, zda budou používat takové systémy nebo zda budou poskytovat služby přímo prostřednictvím daňově financovaných státních agentur. Komise je toho názoru, že je užitečné vytvořit systematický přístup za účelem stanovení a uznávání specifických charakteristik sociálních a zdravotních služeb obecného zájmu a zpřesnění rámce, ve kterém budou tyto služby působit a ve kterém budou moci být modernizovány. Tento přístup bude vytyčen ve sdělení o sociálních službách obecného zájmu, včetně zdravotních služeb, jež bude přijato v průběhu roku

17 Toto sdělení bude čerpat z politik Společenství, které se vztahují k poskytování sociálních a zdravotních služeb obecného zájmu. Bude rovněž popisovat způsoby, jimiž jsou sociální a zdravotní služby organizovány a jimiž fungují v členských státech. Tento popis bude vypracován za úzké spolupráce s členskými státy 34 a organizacemi z občanské společnosti. Dané sdělení by rovněž mělo uvádět v souladu s obecnými zásadami Komise pro hodnocení určitý mechanismus pro pravidelné posuzování a hodnocení národních rámců pro poskytování sociálních služeb obecného zájmu. V tomto ohledu by se mohly využívat stávající otevřené metody koordinace v oblasti sociálního začleňování a sociální ochrany. Komise v nedávné době navrhla otevřenou metodu koordinace v oblasti zdravotní péče a dlouhodobé péče, která by užitečným způsobem přispěla k výměně nejlepších praktik na poli zdravotních služeb a podpory reforem podniknutých v této oblasti 35. Komise v současné době pracuje též na navázání na reflexní proces na vysoké úrovni v oblasti vývoje zdravotní péče a mobility pacientů a přijala v dubnu 2004 sdělení 36, které se odvolává na zásady precedenčního práva Evropského soudního dvora a vytyčuje určité spektrum iniciativ v takových oblastech, jako jsou sdílení vzácných kapacit a spolupráce na určování přeshraniční péče a vytvoření sítě evropských referenčních center a koordinace posuzování nových zdravotních technologií. Průvodní rozhodnutí utváří novou skupinu na vysoké úrovni pro usnadnění spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Komise předloží sdělení o sociálních a zdravotních službách obecného zájmu v průběhu roku 2005, usnadní spolupráci mezi členskými státy v oblasti zdravotních služeb a lékařské péče za účelem přispění k zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví v celé Unii. Členské státy by měly zlepšit spolupráci v oblasti zdravotních služeb a lékařské péče za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví v celé Unii. 4.5 Posouzení výsledků a vyhodnocení plnění Veřejné konzultace potvrdily názor Komise, že hodnocení plnění na úrovni Společenství jakož i na národní úrovni je kritickým faktorem pro zajištění vývoje vysoce kvalitních, přístupných a cenově dostupných služeb obecného zájmu v neustále se vyvíjejícím prostředí. Navíc bylo dosaženo široké shody mezi přispěvateli, v jejímž 34 Zejména za spolupráce s Výborem sociální ochrany a nově vytvořenou Skupinou na vysoké úrovni pro zdravotní služby a lékařskou péči. 35 Sdělení Komise o modernizaci sociální ochrany pro rozvoj vysoce kvalitní, přístupné a udržitelné zdravotní péče a dlouhodobé péče: podpora národních strategií za použití otevřené metody koordinace, KOM(2004) 304, Sdělení Komise: Navázání na reflexní proces na vysoké úrovni v oblasti vývoje zdravotní péče a mobility pacientů v Evropské unii, KOM(2004) 301,

18 rámci by takové hodnocení mělo být založeno nejen na kritériích hospodářské výkonnosti, ale též na širších sociálních, hospodářských a ekologických kritériích. V nedávných letech Komise skutečně zvýšila své hodnotící úsilí v oblasti služeb obecného zájmu. S ohledem na síťová průmyslová odvětví pokrývá hodnotící strategie Komise jak sektorová, tak horizontální hodnocení pravidelným způsobem a začleňuje do tohoto procesu ostatní instituce a orgány Evropské unie, jakož i zainteresované strany 37. Vzhledem k tomu, že Komise zahájila provádění horizontálních hodnocení v roce 2001 a v roce 2004 předloží svou první horizontální hodnotící zprávu, která bude plně založena na metodice předložené v roce 2002, zdá se žádoucí shromáždit více zkušeností s tímto procesem před tím, než bude provedena reflexe na další hodnotící mechanismy. Současně s tím zde existuje prostor pro zlepšení angažovanosti všech zúčastněných stran. Komise z tohoto důvodu zváží, jak novelizovat aktuální metodiku a postupy, aby bylo zajištěno, že všechny zúčastněné strany, včetně veřejných orgánů, spotřebitelů, uživatelů, poskytovatelů a zaměstnanců budou plně zapojeny do procesu. Komise rovněž prověří potřebu jakýchkoliv novelizací s ohledem na posouzení vlivu liberalizace na občany, podniky a zaměstnance. Mezi současným hodnotícím úsilím, jež je specificky zaměřeno na služby obecného zájmu, a širšími výkazovými nástroji Komise by měla být zvážena možnost lepší integrace. To by zajišťovalo širší a rozsáhlejší přístup k hodnocení služeb obecného zájmu a tím by mohlo docházet k vytváření čisté přidané hodnoty bez zvýšení požadavků v oblasti výkaznictví a statistiky vzhledem ke Společenství, členským státům, podnikům a samotným občanům. V této souvislosti je velmi důležitá a měla by být zachována vazba, kde na jedné straně stojí výše uvedená sektorová a horizontální hodnocení a na druhé straně prováděcí balíček tvořený Zprávou o provádění obecných zásad široké hospodářské politiky, Společnou zprávou o zaměstnanosti a Prováděcí zprávou o strategii vnitřního trhu, jež jsou předkládány společně s příslušnou zprávou jarnímu zasedání Evropské rady. Kromě toho by hodnocení služeb obecného zájmu mohlo být užitečným způsobem integrováno do analýzy prováděné pravidelně Komisí se zaměřením na několik politik Společenství. To by mohlo být relevantní zejména v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Na základě svých zkušeností s aplikací této novelizované metodiky provede Komise přezkoumání svých hodnotících mechanismů, včetně jejich předmětu aplikace při hodnocení svého přístupu v roce 2006, jak je uvedeno v jejím sdělení z 18. června Toto přezkoumání se bude rovněž zabývat potřebou dalších opatření zaměřených na zlepšení dostupnosti a kvality dat, výměnu informací a nejlepších praktik a účast zainteresovaných stran. 37 Podrobnosti jsou uvedeny ve sdělení Komise: Metodická poznámka k horizontálnímu hodnocení služeb obecného hospodářského zájmu, KOM(2002) 331, v konečném znění. 18

19 Komise předloží své první horizontální hodnocení služeb obecného zájmu na základě své hodnotící metodiky v roce 2004, provede přezkoumání svých hodnotících mechanismů pro služby obecného zájmu v roce Členské státy by měly napomáhat Komisi při vývoji a aplikaci hodnotících mechanismů, by měly zvážit vývoj hodnotících nástrojů na národní, regionální a místní úrovni tam, kde to bude třeba. 4.6 Přezkoumání sektorových politik V současné době pokrývá sektorově specifická regulace na úrovni Společenství v podstatě velká síťová odvětví, jako jsou telekomunikace, poštovní služby, doprava a energetika, která mají jasnou transevropskou dimenzi. Podle názoru Komise veřejné konzultace vedly k potvrzení tohoto přístupu. Pokud jde o vodohospodářský sektor, zveřejní Komise do konce roku výsledky posouzení, které provedla 38. Veřejné konzultace potvrdily relevanci a význam řady povinností, na kterých je současná sektorově specifická legislativa Společenství založena a které jsou uvedeny v Zelené knize (univerzální služba, kontinuita, kvalita služby, cenová dostupnost, ochrana uživatele a spotřebitele, bezpečnost a zabezpečení, přístup a propojitelnost). V příslušných případech Komise navrhne provést přizpůsobení těchto povinností na základě očekávaných sektorových přezkoumání. Pokud jde o pluralitu médií, zdůraznily veřejné konzultace, že ve světle rozdílů, které existují mezi členskými státy, by v této době měla být tato otázka ponechána na členských státech. Komise na této oblasti pracuje souběžně a dochází k závěru, že nyní by nebylo vhodné předkládat nějakou iniciativu Společenství v souvislosti s touto pluralitou. Současně s tím bude Komise i nadále úzce monitorovat danou situaci. Pokud jde o institucionální rámec pro regulaci, byla často zdůrazňována potřeba užší spolupráce mezi Komisí a národními regulačními orgány. Komise má v úmyslu podporovat vytvoření a vývoj úzké spolupráce mezi regulátory v rámci stávajících sítí regulačních orgánů 39. V případech, kdy to bude třeba, předloží Komise návrhy za účelem posílení právního rámce pro tuto spolupráci. Komise bude brát v úvahu výše uvedené postoje jakož i jakékoliv další výsledky veřejných konzultací k Zelené knize v rámci přezkoumání, jež jsou předpokládána pro různé sektory. 38 Strategie vnitřního trhu, priority 2003 až 2006, KOM(2003) 238, Viz body 53 až 59 přílohy k Zelené knize o službách obecného zájmu, kde jsou uvedeny podrobnosti. 19

20 Komise bude podporovat spolupráci národních regulačních orgánů na základě sítí regulátorů, bude brát v úvahu výsledky veřejných konzultací k Zelené knize při přezkoumáních, která již jsou předpokládána pro různé sektory, zejména se jedná o: přezkoumání předmětu univerzální služby v elektronických komunikacích do července 2005 přezkoumání balíčku o elektronických komunikacích do července 2006 přezkoumání směrnice o poštovních službách do konce roku 2006 přezkoumání vnitřního trhu pro elektřinu do 1. ledna 2006 přezkoumání vnitřního trhu pro plyn do 1. ledna 2006 přezkoumání směrnice o televizi bez hranic na začátku roku 2005 posouzení vodohospodářského sektoru do konce roku 2004 (Podrobnější údaje jsou uvedeny v nevyčerpávající tabulce v příloze). Členské státy by měly zajistit plné provedení a plnou aplikaci stávající sektorově specifické legislativy, by měly národním regulačním orgánům poskytnout všechny potřebné nástroje a zdroje, by měly Komisi napomáhat při podporování užší spolupráce v rámci sítí regulátorů. 4.7 Jakým způsobem se naše vnitřní politiky odrážejí v naší politice mezinárodního obchodu Jak Komise zdůraznila v Zelené knize, závazky Společenství učiněné v souvislosti s činností Světové obchodní organizace (WTO) nebo v souvislosti s bilaterálními dohodami jsou plně v souladu s pravidly vnitřního trhu, jež se vztahují na tyto služby a dosud nevedly k žádným problémům, pokud jde o organizaci, poskytování a financování služeb obecného zájmu v praxi. Totéž platí pro nové závazky, jež jsou nabízeny v rámci současných jednání. Veřejné konzultace ukázaly, že existuje široké přání zajistit pokračující soulad mezi vnitřním regulačním rámcem Společenství a závazky přijatými Společenstvím a jeho členskými státy v rámci mezinárodních obchodních ujednání, zejména WTO. Existují silná očekávání, podle nichž by mezinárodní obchodní dohody neměly jít za hranici postojů odsouhlasených uvnitř Evropské unie. Při směrování obchodní politiky Společenství je Komise plně odhodlána zajistit takový soulad a v této souvislosti spoléhá na podporu členských států a Evropského parlamentu. Za tímto účelem bude Komise i nadále plně využívat institucionálního rámce, který jí poskytuje Smlouva (články 133 a 300) a bude zapojovat Evropský parlament do utváření obchodní politiky bez ohledu na jeho omezené pravomoci podle uvedeného rámce, přičemž se bude těšit na požadované zlepšení těchto pravomocí podle návrhu Ústavní smlouvy. Komise bude rovněž i nadále vést pravidelný dialog 20

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 Stanovisko Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Příspěvek České republiky zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) k veřejné konzultaci k Zelené knize Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. června 2008 (13.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0072 (COD) 10587/08 SOC 358 CODEC 761 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více